Klinik açýdan anksiyete, yaygýn anksiyete ve panik. Panik Bozukluðu. Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik açýdan anksiyete, yaygýn anksiyete ve panik. Panik Bozukluðu. Özet"

Transkript

1 TÜKEL R. Panik Bozukluðu Doç. Dr. Raþit TÜKEL Özet Panik bazukluðunun en temel özelliði çoðu kez nerede ve ne zaman ortaya çýkacaðý kestirilemeyen, tekrarlayýcý panik ataklarýnýn görülmesidir. Panik nöbetleri sýrasýnda yoðun anksiyete ve çarpýntý, terleme, soluk alma güçlüðü gibi pek çok fiziksel belirtilerin yaný sýra; kontrol kaybý, çýldýrma, bayýlma ve ölüm korkularý vardýr. Mevcut bedensel belirtiler, panik bozukluðunun ayýrýcý tanýsýný güçleþtirmektedir. Bu yazýda panik bozukluðunun tanýsýný ve ayýrýcý tanýsý yanýsýra hastalýðýn gidiþ ve tedavisi ile ilgili pratisyen hekimlere yardýmcý olabilecek bilgiler aktarýlmýþtýr. Klinik açýdan anksiyete, yaygýn anksiyete ve panik nöbetleri olarak ikiye ayrýlabilir. Yaygýn anksiyete, genel bir ruhsal gerginlik ve rahatsýzlýk hissiyle birlikte yavaþ ve sinsi olarak baþlarken, panik nöbetleri ani ve patlamalar tarzýnda bir baþlangýç göstermektedir. Panik nöbetleri, baþta panik bozukluðu olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalýkta ortaya çýkýbilmektedir. Panik bozukluðunda görülen panik nöbetleri tipik olarak yineleyici bir özellik gösterir ve beklenmedik bir anda ortaya çýkar. Sýklýkla baþka nöbetlerin de olacaðý kaygýsý mevcuttur. Panik nöbetlerinin kontrolü kaybetme, kalp krizi geçirme, çýldýrma gibi durumlarla sonuçlanabileceði beklentisi ve bununla ilgili olarak yaþanan yoðun sýkýntý, bu bozukluðun bir diðer özelliðini oluþturur. Bu bozukluðun seyri sýrasýnda, panik nöbetleri ve * Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ÝSTANBUL yaygýn anksiyete, birlikte de görülebilir. Panik bozukluðunun baþlamasýnýn çok öncesinde, bir çok hasta aylar süren gerginlik, stres ve yaygýn anksiyete yaþamýþ olduðunu ifade etmektedir. Yine bir çok hastada, önceden bir yakýnma olmasa da, panik nöbetlerinin baþlamasýyla birlikte, yaygýn anksiyete sýk olarak geliþebilmektedir. Epidemiyoloji Panik bozukluðu kapsamýnýn agorafobiyi de içine alacak þekilde geniþletilmesi ve önceden fobik bir bozukluk olarak deðerlendirilen bir çok durumun yeni ölçütlere göre panik bozukluðu tanýsý almasý epidemiyolojik çalýþmalarn sonuçlarýný da etkilemiþtir. Bu konuda yapýlan epidemiyolojik araþtýrmalarda, panik bozukluðunun yaþam boyu yaygýnlýðý, % olarak bulunmuþtur. Panik bozukluðu daha sýklýkla genç eriþkinlik döneminde baþlar. Baþlangýç yaþý daha çok 20 li yaþlar 12

2 PANÝK BOZUKLUÐU olmakla birlikte, yaþamýn herhangi döneminde de baþlayabilir. Panik bozukluðu kadýnlarda erkeklere göre yaklaþýk iki kat sýklýkta görülmektedir. Etiyoloji A) Psikanalitik Görüþ Günümüzde kullanýlan anlamda panik bozukluðu ve yaygýn anksiyete bozukluðu ölçütlerini karþýlayan bir sendrom, ilk kez Freud tarafýndan anksiyete nevrozu adý altýnda tanýmlanmýþtýr. Freud a göre anksiyete, anksiyete nevrozlarýnýn önde gelen belirtisidir ve diðer belirtiler açýsýndan merkezi bir konuma sahiptir. Psikanalitik görüþ açýsýndan anksiyete, yaygýn anksiyete bozukluðu bölümü içinde anlatýlmýþtýr. B) Biyolojik Etkenler a) Biyokimyasal Mekanizmalar Merkezi Noradrenerjik Sistem: Bu konudaki çalýþmalar, panik nöbetleriyle locus ceruleus taki noradrenalin içeren nöronlarýn aþýrý uyarýlmasý ya da inhibitör mekanizmalarýn yetersiz olmasý arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý üzerinde odaklanmýþtýr. Önde gelen inhibitör mekanizmalarýndan olan presinaptik alfa-2 otoreseptörlerinin panik nöbetleri olan hastalarda yetersiz iþlev gördüðü ileri sürülmektedir. Çeþitli araþtýrmalardan, merkezi noradrenerjik sistemin iþlev bozukluðunun panik nöbetlerinin ortaya çýkýþýndan sorumlu olduðunu destekleyen sonuçlar alýnmýþtýr. Merkezi Serotonerjik Sistem: Panik nöbetlerinin tedavisinde, serotonerjik geri alým inhibisyonu yapan antidepresan ilaçlarýn etkili bulunmasý, merkezi serotonerjik sistemin iþlevindeki bozukluðun, nöbetlerinin ortaya çýkýþýyla iliþkili olabileceðini gündeme getirmiþtir. Bu konu üzerine olan araþtýrmalarda, serotonin sentezindeki bozukluk nedeniyle sinaptik aralýktaki serotonin miktarýnda azalma ve buna baðlý olarak da postsinaptik reseptör duyarlýlýðýnda artýþ olduðu ileri sürülmüþtür. Araþtýrmacýlar, panik bozukluðunun psikopatolojisinde, aþýrý duyarlý serotonin reseptörlerinin muhtemel rolüne dikkati çekmektedir. b) Hiperventilasyonun panik nöbetlerindeki benzer belirtiler ortaya çýkarttýðý bilinmektedir. DSM-IV te yer alan panik bozukluðu belirtileri ile 1954 te Lewis tarafýndan tanýmlanan hiperventilasyon belirtilerinin karþýlaþtýrýlmasý, bu benzerliði açýk olarak ortaya koymaktadýr. Çeþitli araþtýrmalarda, bazý hastalarda panik nöbetleri sýrasýnda hiperventilasyon görüldüðü, ancak bunun tüm hastalar için geçerli olmadýðý bildirilmiþtir. Hiperventilasyonun bir kýsým hastada panik nöbetlerinin oluþumuna katkýda bulunmasýna karþýn temel nedenin bu olamdýðý söylenebilir. c) Panik Nöbetlerinin Sodyum Laktat ve Karbondioksit ile Deneysel Olarak Oluþturulmasý Panik bozukluðu hastalarýnda, diðer anksiyete bozukluklarýndan farklý olarak, panik nöbetlerinin sodyum laktat infüzyonu ve karbondioksit solunmasý ile deneysel olarak diðer anksiyete biçimlerinden farklý olduðu varsayýmýnýn ortaya atýlmasýna neden olmuþtur. Çeþitli araþtýrmalardan elde edilen sonuçlar bu tür bir varsayýmý tam olarak desteklememektedir. Önemli oranda panik bozukluðu hastasýnda her iki provakosyona karþý anlamlý bir yanýt alýnamamýþtir. Panik bozukluðu hastalarýnýn tümü için, sodyum laktat ve karbondioksitin bu bozukluk üzerinde özgül bir etkisinin olduðundan söz etmek zor görünmektedir. d) Kalýtýmýn Rolü Panik bozukluðunun birinci derece akrabalar arasýnda, normal popülasyona göre 4-7 kat daha fazla görüldüðü bildirilmiþtir. Ýkiz çalýþmalarý da panik bozukluðunun geliþmesinde genetik etkenlerin rolünü desteklemektedir. Ancak olgu sayýsýnýn az olmasý, bu konuda kesin bir sonuca varýlmasýný engellemektedir. Aile ve ikiz çalýþmalarýndan, panik nöbetleriyle giden þiddetli anksiyete bozukluklarýnda, hafif olanlara göre daha büyük bir oranda genetik yüklenme olduðu yönünde bulgular elde edilmiþtir. c) Biliþsel Model Bu modelde, panik nöbetlerinin bazý bedensel duyumlarýn abartýlý olarak yanlýþ yorumlanmasýndan kaynaklandýðý varsayýlmaktadýr. Yanlýþ yorumlanan duyumlar esas olarak, normal anksiyete durumlarýnda ortaya esas olarak, normal anksiyete durumlarýnda ortaya çýkan baþ dönmesi, çarpýntý, nefes alma güçlüðü gibi bedensel belirtileri içermektedir. Katastrofik (felaketleþtirme biçimindeki) yanlýþ yorumlama, çarpýntýlarý olmasý muhtemel bir kalp krizinin, soluk alma güçlüðünü soluksuz kalýp ölmenin bir habercisi olarak görmek gibi, bedensel 13

3 TÜKEL R. duyumlarýn gerçekte olduðundan daha tehlikeli olarak algýlanmasý þeklinde ifade edilmektedir. Bu görüþe göre, duyumlarýn ortaya çýkýþýndan her zaman anksiyete sorumlu olmamakta, örneðin çok kahve içilmesi ya da basitçe heyecanlanma gibi durumlarda da, kiþi, kendi fizyolojik uyarýlmasýný yanlýþ olarak içsel bir tehlikenin iþareti biçiminde yorumlayarak panik nöbeti yaþayabilmektedir. sayýsýnda artma, çarpýntý, göðüs aðrýsý gibi yakýnmalarý nedeniyle sýklýkla kalp krizi geçirdiklerini, ölebileceklerini düþünürler. Panik nöbetleri genellikle on-beþ dakika içinde yatýþmakla birlikte, bir kaç saate kadar da uzayabilmektedir. Panik nöbetinin yatýþmasýnýn ardýndan, sýklýkla yeni bir nöbet geçirme korkusu (beklenti anksiyetesi) geliþmektedir. Baþvuru Yakýnmalarý Bu bozukluðun en temel özelliði tekrarlayan, ne zaman baþlayacaðý önceden kestirilemeyen panik nöbetlerinin görülmesidir. Panik nöbetleri tipik olarak, yoðun bir korku, endiþe ve kötü bir þeyler olacaðý beklentisi ile ani olarak baþlar ve kýsa sürede en yüksek düzeyine ulaþýr. Panik nöbeti sýrasýnda soluk alma güçlüðü, boðulma hissi, baþ dönmesi, baygýnlýk hissi, çarpýntý, kalp atým sayýsýnda artma, titreme, bulantý, karýnda rahatsýzlýk hissi, uyuþma karýncalanma hissi, sýcak basmasý, ürperme, göðüs aðrýsý gibi bedensel belirtiler ortaya çýkar. Bedensel belirtilerin Hastalarýn bir kýsmý, panik nöbeti geçirmesi halinde kaçmasýnýn ya da yardým almasýnýn zor olabileceði durumlardan uzak durmaya baþlar. Kiþinin, yeni bir nöbet geçirme korkusuyla, tek baþýna ev dýþýnda olmaktan, kalabalýkta bulunmaktan, otobüsle, trenle, arabayla yolculuk etmekten kaçýndýðý bu durum agorafobi olarak adlandýrýlýr (Agorafobi, Fobik bozukluklar bölümünde ayrýca anlatýlmýþtýr). Taný Ölçütleri Panik Nöbeti, DSM-IV te þu ölçütlerle tanýmlanýr: Aþaðýdaki belirtilerden dördünün (ya da daha yaný sýra Tablo 1. Cinsel Mitler Anketi tabloya sýklýklaaþaðýdaki ifadelere ne ölçüde katýldýðýnýzý belirleyiniz ö l ü mtümüyle doðru: 1 Kýsmen doðru: 2 Kýsmen yanlýþ: 3 Tümüyle yanlýþ: 4 korkusu, 1- delirme ya Erkek her zaman seks ister ve her zaman sekse hazýrdýr 11- Eþler birbirlerini sevdikleri takdirde seviþmekten nasýl zevk alacaklarýný da kontrolü 2- Cinsel iliþkiyi daima erkek baþlatmalýdýr da bilirler kay- 12- Cinsel iliþki içinde olan eþler içgüdüsel olarak diðerinin ne betme3- Seviþmeyi baþlatan kadýn ahlaksýzdýr düþündüðünü ve ne istediðini bilirler korkusu 4- Seviþme cinsel birleþmeye eþittir gibi biliþsel 13- Mastürbasyon kirli ve zararlýdýr belirtiler5- Erkeðin penisi sertleþtiðinde en yakýn zamanda boþalmalýdýr eklenir. Ayrýca, 6- Seviþme her zaman doðal ve kendiliðinden olmalýdýr, seviþme hakkýnda konuþmak veya düþünmek onu bozar 14- Cinsel iliþki sýrasýnda mastürbasyon yanlýþtýr 15- Erkeðin penisinde sertleþmenin kaybý eþini çekici bulmadýðý anlamýna gelir 7- Tüm fiziksel temaslar cinsel birleþmeye gitmelidir 16- Cinsel birleþme sýrasýnda fantezi kurma yanlýþtýr 8- Erkekler duygularýný belirtmemelidir 17- Erkek veya kadýn seviþmeye hayýr diyemez 9- Her erkek her kadýna nasýl zevk vereceðini bilmelidir 18- Seviþmede neyin normal olduðuna iliþkin belirli ve kesin kurallar 10- Seviþme ancak iki tarafýn birlikte orgazm olmasý ile güzeldir vardýr anksiyetinin yoðunluðuna baðlý olarak kiþi, kendini ya da çevreseni deðiþmiþ ve gerçek dýþý olarak algýlayabilir. Panik nöbeti geçiren kiþiler, bir felaket ile karþý karþýya olduðu duygusu içindedirler. Kalp atým fazlasýnýn) birden baþladýðý ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaþtýðý, yoðun korku ya da rahatsýzlýk duyma döneminin olmasý: 1. Çarpýntý, kalp atýmlarýný duyumsama ya da kalp hýzýnda artma olmasý 14

4 PANÝK BOZUKLUÐU 2. Terleme 3. Titreme ya da sarsýlma 4. Nefes darlýðý ya da boðuluyor gibi olma duyumlarý 5. Soluðunun kesilmesi 6. Göðüs aðrýsý ya da göðüste sýkýntý hissi 7. Bulantý ya da karýn aðrýsý 8. Baþ dönmesi, sersemlik hissi, düþecekmiþ ya da bayýlacakmýþ gibi olma 9. Derealizasyon (gerçekdýþýlýk duygularý) ya da depersonalizasyon (berliðinden ayrýlmýþ olma) 10. Kontrolünü kaybedeceði ya da çýldýracaðý korkusu 11. Ölüm korkusu 12. Pareztesiler (uyuþma ya da karýncalanma duyumlarý) 13. Üþütme, ürperme ya da ateþ basmalarý Not: DSM-IV e göre, panik Nöbeti ayrý bir bozukluk olarak taný almaz. Ortaya çýktýðý durumlarda taný, özgül psikiyatrik bozukluk için belirlenen ölçütlere göre konur. Panik Bozukluðu DSM-IV te Panik Bozukluðu, agorafobinin mevcut olup olmamasýna göre iki farklý taný olarak yer almýþtýr. 1) Agorafobi Olmadan Panik Bozukluðu 2) Agorafobi ile Birlikte Panik Bozukluðu DSM-IV te yer alan Agorafobi ile birlikte panik bozukluðu ve agorafobi olmadan panik bozukluðu taný ölçütleri þunlardýr: A) Aþaðýdakilerden hem (1), hem de (2) vardýr: (1) yineleyen beklenmedik panik nöbetleri (2) nöbetlerden en az birini, 1 ay süreyle ( ya da daha uzun bir süre) aþaðýdakilerden biri ya da daha fazlasý izler: (a) baþka nöbetlerin de olacaðýna iliþkin sürekli kaygý (b) ataðýn yol açabilecekleri ya da sonuçlarýyla (örn. kontrol kaybetme, kalp krizi geçirme, çýldýrma) ilgili olarak üzüntü duyma (c) ataklarla iliþkili olarak belirgin bir davranýþ deðiþikliði göstermek B) Agorafobinin mevcut olmasý ya da olmamasý (diðer ölçütlerin karþýlanmasý durumunda, agorafobi mevcutsa Agorafobi ile birlikte panik bozukluðu, mevcut deðilse agorafobi olmadan panik bozukluðu tanýsý konulur). C) Panik nöbetleri bir maddenin (örn. tedavi için kullanýlan bir ilaç) ya da genel týbbi durumun (örn. hipertiroidizm) doðrudan fizyolojik etkilerine baðlý deðildir. D) Panik nöbetleri, Sosyal Fobi (örn. korkulan toplumsal durumlarla karþýlaþma), özgül fobi (örn. özgül fobik bir durumla karþýlaþmasý) gibi baþka bir mental bozuklukla daha iyi açýklanamaz. Ayýrýcý Taný a) Yaygýn anksiyete bozukluðu: Yaygýn anksiyete bozukluðu bölümünde tartýþýlmýþtýr. b) Fobik bozukluklar: Özgül fobi ya da sosyal fobilerde, anksiyete karakteristik olarak fobik obye ya da duruma baðlýdýr. Kiþi, ancak fobik uyaranla karþýlaþtýðýnda panik nöbetleri geçirmektedir. Panik bozukluðunda ise, özgül ve sosyal fobilerde görülenden farklý olarak, kesin olarak nerede ve ne zaman baþlayacaðýndan emin olunamayan, beklenmedik tipte panik nöbetleri görülür. c) Major depresyon: Bu hastalýðýn seyri sýrasýnda tekrarlayýcý beklenmedik panik nöbetleri görülebilmektedir. Ayrýca, panik bozukluðu hastalarýnýn yaklaþýk üçte birinde, ikincil olarak major depresyon geliþtiði bildirilmektedir. Panik bozukluðu ve major depresyon ölçütleri ayný anda karþýlanýyorsa, her iki taný birlikte konulur. d) Hipokondriyazis: Panik bozukluðunda fiziksel hastalýk olduðu inancý ve bedensel uðraþýlar, daha sýk olarak nöbetlerin olduðu dönemle sýnýrlýdýr. Bu özelliði ile, ciddi bir hastalýðý olduðu korkusunun ve bu yöndeki inancýný týbbi olarak onaylatma eðiliminin sürekli olduðu hipokondriyazis durumundan ayrýlýr. e) Fiziksel Hastalýklar: Hipoglisemi, hipertirioidi, hipopatiroidi, cushing hastalýðý, feokromasitoma gibi fiziksel hastalýklarda panik bozukluðunda görülenlere benzer belirtiler ortaya çýkabilmektedir. Panik bozukluðu tanýsý, belirtiler organik bir etken tarafýndan baþlatýlmadýðý ve sürdürülmediði durumlarda konulmalýdýr. 15

5 TÜKEL R. f) Psikoaktif Baðlý Entoksikasyon ve Yoksunluk Durumlarý: Barbitürat gibi maddelerden yoksunluk, kafein, kokain ve amfetamin gibi maddelere baðlý entoksikasyon durumlarýndan panik nöbetleri görülebilir. Bu gibi durumlarda panik bozukluðu tanýsý konulmamalýdýr. Hazýrlayýcý Etkenler ve Hastalýðýn Gidiþi Panik bozukluðunun geliþiminin öncesinde stresli yaþam olaylarý görülebilmektedir. Bu konuda yapýlan bir araþtýrmada, olgularýn yaklaþýk 2/3ünde, hastalýðýn baþlangýcýndan önceki 6 ay içinde stresli yaþam olaylarýnýn mevcut olduðu saptanmýþtýr. Bu olaylar görülme sýklýðý dikkate alýnarak þu þekilde sýralanmýþtýr; sevilen bir kiþiden ayrýlma ya da ayrýlma tehditi yaþama, iþ deðiþtirme, gebelik, evlilik, okuldan mezun olma, yakýn bir kiþinin ölümü, fiziksel hastalýk. Genelde süregen bir hastalýk olan panik bozukluðunun gidiþi, kiþiden kiþiye deðiþiklikler gösterebilmektedir. Uzun süreli izleme sonuçlarý, belirtilen, hastalarýn %30-40 ýnda kaybolduðunu, yaklaþýk yarýsýndan yaþam üzerine önemli bir etki göstermeksizin sürdüðünü, %10-20 sinde ise belirgin olarak devam ettiðini ortaya koymuþtur. Ýlaç Tedavisi Anti-panik etkinliðe sahip ilaç gruplarý þunlardýr: 1) Trisiklik antidepresanlar: Ýçlerinde en iyi araþtýrýlmýþ olanlar imipramin ve klomipramin olmasýna karþýn, bütün trisiklik antidepresanlar panik nöbetleri durumlarýnda etkilidir. Tedavi, düþük dozlara (25 mg/gün imipramin eþdeðer dozlarda) baþlatýlmalý, istenilen sonuç elde edilinceye kadar aþamalý olarak arttýrýlmalýdýr. Kimi zaman düþük dozlar etkili olmakla birlikte, antipanik etkinin görüldüðü doz aralýðý mg/gün olarak kabul edilmektedir. Bu tür ilaçlarýn en önemli sakýncalarýndan biri, düþük dozlarla bile antikolinerjik yan etkilerin görülmesidir. Bu yan etkiler, anksiyetenin fiziksel belirtilerine benzedeðinden, özellikle de henüz yan etkilere toleransýn geliþmediði ilk iki hafta içinde, tedavinin býrakýlmasýna neden olabilmektedir. Tedavi en az bir yýl sürdürülmelidir. 3-4 aylýk bir belirtisiz dönemden sonra doz azaltýlabilir. Tedavi kesildiðinde nüks görülebilmektedir. 2) Monoaminooksidaz inhibitörleri (MAOI): Panik nöbetlerinin tedavisinde, hidrazin grubu MAO inhibitörlerinden fenelzin etkili bulunmuþtur. Diyet uygulamalarý gerektirmesi ve ciddi yan etkilerin ortaya çýkma riski, bu grup ilaçlarýn sakýncalý yönleridir. 3) Triazolobenzodiazepin (alprazomlam): Baþlangýç dozu günde üç kez 0.5 mg dýr. Günlük toplam doz iki günde bir 0.5 mg/gün hesabýyla arttýrýlabilir. Yeterli etki saðlandýðýnda ya da uyku hali gibi belirgin yan etkiler ortaya çýktýðýnda, doz arttýrýmýna son verilir. Araþtýrmalarýn çoðunda, anti-panik etkinliðin saðlandýðý ortalama doz 3-6 mg/gün olarak bildirilmiþtir. Ancak, 3 mg/gün den 10 mg/gün e kadar geniþ bir doz aralýðý, etkili tedavi dozu olarak kabul edilmektedir. Antikonvülsan etkisi nedeniyle, alprazolam aniden kesildiðinde, epileptik nöbet ortaya çýkabilir. Ayrýca, uzun süreli kullanýmýndan baðýmlýlýk oluþturabileceði unutulmamalýdýr. Bu nedenlerle, ilaç tedavisinin sonlandýrma aþamasýnda yavaþ yavaþ kesilmelidir. 4) Benzodiazepin grubundan klonazepam, triazolopiridin grubundan trazodon ve tetrasiklik antidepresanlar grubundan mianserin gibi ilaçlar da panik nöbetleri üzerine etkilidir. Psikoterapi Panik Bozukluðunun tedavisinde iki farklý strateji uygulanmaktadýr. Bunlardan ilki Panik nöbetleriyle, ikincisi agorafobik kaçýnma davranýþlarýyla baþa çýkmanýn öðretilmesidir. Korkulan durumun üstüne gidilerek kaçýnma davranýþýnýn ortadan kaldýrýlmasýnýn hedeflendiði gerçek yaþam koþullarýnda alýþtýrma nýn, agorafobinin tedavisinde en etkili yöntem olduðu kabul edilmektedir. Bu tedavi yöntemi Fobik Bozukluklarýn Psikoterapisi bölümünde anlatýlmýþtýr. Biliþsel-Davranýþçý Terapi: Bu terapi yöntemi, panik nöbetlerinin bedensel duyumlarýn katastrofik yorumlanmasýndan kaynaklandýðýný varsayan biliþsel model ve hiperventilasyonun nöbetlerin oluþumunda rol oynadýðý görüþü birlikte ele alýnarak geliþtirilmiþtir. Biliþsel yanlýþ yorumlamalarýn düzeltilmesi ve solunumun denetlenmesi esasýna dayanan bu yöntemde, aþýrý soluma egzersizleri yaptýrýlarak, hastada panik nöbetindekilere benzer belirtilerin ortaya çýkartýlmasý ve ardýndan solunumun düzenlenmesi ile bu belirtilerin kaybolmasý saðlanýr. Buna dayanýlarak, panik nöbeti sýrasýnda ortaya çýkan bedensel belirtilerin, kalp krizi geçirme gibi katastrofik durumlardan kaynaklandýðýný, deneysel ve hatta fizyolojik olarak da görüldüðü ve hiperventilasyonun bir sonucu olduðu yorumu üzerinde durulur. Burada yapýlan, hastanýn bedensel belirtilerini, 16

6 PANÝK BOZUKLUÐU ilkinde olduðundan daha zararsýz ve denetlenebilir bir duruma biliþsel olarak yeniden atfetmesini saðlamaktýr. Bir sonraki adým ise panik nöbetlerinin baþlayacaðýnýn hissedildiði anda kullanýlmak üzere, bir baþa çýkma tekniði olarak solunum denetiminin öðretilmesidir. Hasta ve Aileye Bilgi ve Danýþmanlýk Panik nöbetleri sýrasýnda, yukarýda da belirtildiði gibi kalp atým sayýsýnda artma, çarpýntý, göðüs aðrýsý gibi yakýnmalar nedeniyle kalp krizi geçiriyor olma korkusuna sýkça rastlanmaktadýr. Bu tür hastalar, çarpýntýlarýný olmasý muhtemel bir kalp krizinin, soluk alma güçlüðünü soluksuz kalýp ölmenin bir habercisi olarak görmek gibi, bedensel duyumlarýný gerçekte olduðundan daha tehlikeli olarak algýlayabilmektedirler. Panik bozukluðu tanýsý konulan hastalara panik nöbetlerinin ruhsal kaynaklý olduðu anlatýlmalý ve psikiyatrik tedaviye uyumlarý saðlanmalýdýr. Ailenin, tedaviye uyum açýsýndan desteði ve tedavi sürecindeki iþbirliði çok önemlidir. Yararlanýlan ve Önerilen Kaynaklar 1. Amerikan Psikiyatri Birliði. (1994) Mental Bozukluklarýn Tanýsal ve Sayýmsal El Kitabý, Dördüncü Baský (DSM-IV), Washinton DC, 1994, Ýngilizceden çeviren E Köroðlu, Hekimler Yayýn Birliði, Ankara. 2. Atalay ND, Bayraktar E. (1992) Panik Bozukluk. Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Yayýnlarý, Ýzmir. 3. Atalay ND, Bayraktar E. (1995) Panik Ataðý ve Panik Bozukluðu. Anksiyete Monograflarý Serisi 6. Hekimler Yayýn Birliði, Ankara. 4. Baþoðlu M. (1991) Panik ve Anksiyete Farklý Olgular mý? Panik Hastalýðý ve Agorafobisi Olan Hastalarda Panik ve Anksiyetenin Fenomelojisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 3(3): Charney DS, Heninger GR, Breier A. (1984) Noradrenergic Function in Panic Anxiety. Arch Gen Psychiatry, 41: Charney Ds, Heninger GR. (1986) Abnormal Regulation of Noradrenergic Function in Panik Disorders. Arch Gen Psychiatry, 43: Clark DM: (1986) A Cognitive Approach to Panic. Behav Res Ther, 24: Crowe RR, Noyes R, Pauls DL ve ark. (1983) A family study of Panic Disorder. Arch Gen Psychiatry, 40: Dünya Saðlýk Örgütü. (1993) Ruhsal ve Davranýþsal Bozukluklar Sýnýflandýrmasý, Klinik Tanýmlamalar ve Taný Kýlavuzlarý (ICD-10), Cenevre 1992, Ýngilizce den çevirenler F. Çuhadaroðlu, Ý Kaplan, G Özgen, MO Öztürk, M Rezaki, B Uludað, Türkiye Sinir ve Ruh Saðlýðý Derneði Yayýný, Ankara. 10. Emmelkamp PMG, Bouman TK, Scholing A. (1994) Anksiyete Bozukluklarý, Klinik Uygulama Klavuzu, Ýngilizce den çevirenler B Ceyhun, N Oral, Hekimler Yayýn Birliði, Ankara. 11. Freedman RR, Lanni P, Ettedgui E ve ark. (1984) Psychophysiological Factorsin panic Disorder. Psychopathology, 17: Freud S. (1926) Inhibitions, Symptoms and Anxiety, The Standart Edition of the Complete Psychological Works of sigmund Freud, Volume 20. Hogarth Press and Institute of Psychoanalysis, London. 13. Gelder MG. (1986) Panic Attacks: New Approach to an Old Problem. Br J Psikiyatry, 149: Gelder M, Gath D, Mayou R. (1989) Oxford Texbook of Psychiatry, Second Edition. Oxford University Press, Oxford. 15. Gelder MG. (1989) The Classification of Anxiety Disorders. Br J Psychiatry, 154: Klein DF. (1981) Anxiety Reconceptualized. Anxiety. DF Klein, J Raskin, (Eds). New Research and Changing Concepts. Raven Press, New York. 17. Köknel Ö. (1989) Genel ve Klinik Psikiyatri. Nobel Týp kitabevi, Ýstanbul. 18. Köroðlu E. (1995) Psikiyatri 2, Anksiyete Bozukluklarý, Hekimler Yayýn Birliði, Ankara. 19. Liebowitz MJ, Fyer AJ, Gorman JM ve ark. (1984) Lactate Provocation of Panic Attacks: Clinical and Behavioral Findings. Arch Gen Psychiatry, 41: Margraf J, Taylor CB Ehlers A ve ark. (1987) Panic Attacks in the Naturel Environment. J Nerv Ment Dis, 175: Myers JK, Weissman MM, Tischer GL ve ark. (1984) Six- Month Prevalence of Psychiatric Disorders in Three Communities: Arch Gen Psychiatry, 41: Öztürk O. (1990) Ruh Saðlýðý ve Bozukluklarý, 3. Basým. Evrim, Ýstanbul, 23. Rainey JM, Frohman CE, Freedman RR ve ark. (1984) Specificity of Lactate Infusion as a Model of Anxiety. Psychopharmacol Bull, 20: Robins LN, Helzer JE, Weismann MM, ve ark. (1984) Life Time Prevalence of Specific Psychiatric Disorders in Three Sites Arch Gen Psychiatry, 41: Thyer BA, Parrish RT Crutis GC ve ark. (1985) Ages of Onset of DSM-III Anxiety Disorders. Comp Psychiatry, 26: Tükel MR. (1995) Anksiyete Bozukluklarý. Psikiyatri, E. Adam, R. Tükel, O. Yazýcý (Ed), Ýstanbul Týp Fakültesi Basýmevi, Ýstanbul, s Uhde TW, Nemiah JC. (1989) Panic and Generalized Anxiety Disorders. Comprehensive Textbook of Psychiatry/V. HI Kaplan, BJ Sadock, (Eds). Williams and Wilkins. Baltimore. 28. Weissman MM, Merikanges KR. (1989) The epidemiology of Anxiety and Panic Disorders. J Clin Psychiatry, 47: Weissman MM- leaf PJ, Blazer DG ve ark. (1986) The Relationship Between Panic Disorder and Agoraphobia: An Epidemiologic Perspective. Psychopharmacol Bull, 22:

Anksiyetenin aþýrý ve kiþiyi felç eden formunun bir

Anksiyetenin aþýrý ve kiþiyi felç eden formunun bir Panik Bozukluðu Prof. Dr. Raþit TÜKEL* Anksiyetenin aþýrý ve kiþiyi felç eden formunun bir hastalýk olarak tanýnmasý, diðer birçok psikiyatrik bozukluða göre daha geç dönemlere rastlamaktadýr. Eski çaðlara

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Sosyal Kaygý Bozukluðu ile Panik Bozukluðu Olgularýnýn Demografik ve Bazý Klinik Özellikler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Hatice GÜZ*, Nesrin DÝLBAZ** ÖZET Bu çalýþmada sosyal kaygý ve panik bozukluðu olan

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki

Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki Panik ve Depresyon: Etiyoloji, Taný ve Eþtaný Sorunlarý Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK*, Dr. Aybars AKOÐLU* Anksiyete duyarlýlýðý yüksek kiþiler anksiyetedeki fiziksel duyumlarýn çok kötü sonuçlarý olabileceðini

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞUNDA ALT TİPLER KLİNİK YANSIMALARI. Dr. Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

PANİK BOZUKLUĞUNDA ALT TİPLER KLİNİK YANSIMALARI. Dr. Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. PANİK BOZUKLUĞUNDA ALT TİPLER KLİNİK YANSIMALARI Dr. Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Panik Bozukluğu Panik atağı Beklenti anksiyetesi Agorafobi Çarpıntı Terleme Titreme Nefes darlığı Soluğun kesilmesi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Fobik Bozukluklar. Özet

Fobik Bozukluklar. Özet Fobik Bozukluklar Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Fobiler, neden olarak gösterilen uyaranla orantýlý olmayan þiddette ortaya çýkan anksiyete ve bu abartýlý anksiyete tepkisinin mantýksýz olduðunu bilmesine

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cinsel Mitler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. H. Ercan ÖZMEN* Özet Cinsel iþlev bozukluklarý biliþsel-davranýþcý terapistler tarafýndan, öðrenilmiþ uyumsuz (maladaptif) davranýþlar olarak nitelendirilir.

Detaylı

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma

Sosyal Fobi. Özet. Taný ve Sýnýflandýrma Sosyal Fobi Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Özet Sosyal fobi kiþinin baþkalarýnca deðerlendirilmesi mümkün olan birden çok ortamdan sürekli korkma ve bu ortamlarda olabildiðince kaçýnma davranýþlarý gösterme hali;

Detaylı

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý

Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Paroksetinin Sosyal Anksiyete Bozukluðu Tedavisinde Kullanýmý Aslýhan Sayýn 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Sosyal anksiyete bozukluðunun (SAB) tedavisi,

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet

Alkol çok eski zamanlardan beri (M.Ö. 2000) var. Alkol Kullaným Bozukluklarý. Özet Alkol Kullaným Bozukluklarý Uz. Dr. Ayhan KALYONCU*, Uz. Dr. Hasan MIRSAL* Özet Alkol kullaným bozukluklarý hem yetiþkinleri hem de gençleri etkileyen oldukça ciddi ve önemli bir saðlýk sorunudur. Alkolle

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý:

Cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýmlanmasý ve sýnýflandýrýlmasýndaki. Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet. A. Cinsel istek bozukluklarý: Kadýn Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt BOYACIOÐLU* Özet Bu yazýda, kadýnda cinsel iþlev bozukluklarýnýn tanýtýlmasý ve bozukluklarýn hazýrlayýcýsý ya da sürdürücüsü olan etkenlere deðinilerek

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Cinsel yanýtlarýn fizyolojik bir döngüsü vardýr. Bu. Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet

Cinsel yanýtlarýn fizyolojik bir döngüsü vardýr. Bu. Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý. Özet Erkek Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Doç. Dr. Mehmet Z. SUNGUR* Özet Erkek cinsel iþlev bozukluklarý sýk görülmesine karþýn saðlýk profesyonellerince az bilinen, ayýrýcý tanýsý ve tedavisi yeterince yapýlamayan

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi

Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Agorofobisi Olmayan Panik Bozukluk Hastalarýnda Eþlik Eden Sosyal Fobik Semptomlarýn ve Sosyodemografik Deðiþkenlerin Ýncelenmesi The Examination of the Social Anxiety Symptoms and Sociodemographic

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarýnýn Birlikte Bulunmalarý ve Psikofarmakolojik Tedavi Yaklaþýmý Prof. Dr. Bilgen TANELÝ*, Uz. Dr. Yeþim TANELÝ*, Uz. Dr. Tolga TANELÝ** Özet Depresyon ve anksiyete bozukluklarý

Detaylı

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte

Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte Distimi Prof. Dr. Olcay YAZICI* 1. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE TARÝHÇESÝ Psikiyatrik literatürde 1800'lerden beri görünmekte olan distimi sözcüðü, Yunanca'da 'kötü-mizaçlý' anlamýna gelmektedir. Mizaç (humour),

Detaylı

PSİKOSOMATİK AÇIDAN PANİK BOZUKLUK

PSİKOSOMATİK AÇIDAN PANİK BOZUKLUK Kriz Dergisi (-) - PSİKOSOMATİK AÇIDAN PANİK BOZUKLUK ÖmerTUNÇER* Özet: Özellikle dolaşım, solunum ve sindirim sistemleriyle ilgili zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları nedeniyle iç hastalıkları uzmanına,

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi

Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Somatoform Bozukluklarýn Ýlaçla Tedavisi Hülya Eltutan ÖNCÜLOÐLU*, Nevzat YÜKSEL** ÖZET Bu çalýþmada somatoform bozukluklarýn tedavisi gözden geçirilmiþtir. Diðer tedavi yöntemlerinden kýsmen bahsedilse

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 7 Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com ANKSİYETE Somatik belirtilerin de eşlik ettiği, nedensiz bir tedirginlik

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? PANİK BOZUKLUĞU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? Prof. Dr. Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Olgu 1 32 yaşında, kadın Sınıf öğretmeni Evli Bir kızı var Yakınması Toplu taşıma

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsesif-Kompulsif Bozukluk Doç. Dr. Erhan BAYRAKTAR* Özet Moleküler nörobiyoloji ve görüntüleme yöntemleri aracýlýðý ile iþlevsel anatomi alanlarýndaki geliþmelere koþut olarak obsesif kompulsif bozukluða

Detaylı

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ

1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ 1960'lardan Günümüze Depresyonun Epidemiyolojisi, Tarihsel Bir Bakýþ Burhanettin Kaya 1, Mine Kaya 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, 2 Uz.Dr., Ankara Halk Saðlýðý Müdürlüðü,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5.

Obsesif Kompulsif Bozukluk. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Obsesif Kompulsif Bozukluk Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Sunum Akışı Tanım Epidemiyoloji Klinik özellikler Tanı ölçütleri Nörobiyoloji

Detaylı

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði

Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Sosyal Fobinin Diðer Psikiyatrik Hastalýklarla Birlikteliði Metin TURAN*, Ali S ÇÝLLÝ**, Rüstem AÞKIN***, Hasan HERKEN # *, Nazmiye KAYA***, Rahim KUCUR # ** ÖZET Bu çalýþmada psikiyatri polikliniðine

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalýþma Þahnur ÞENER*, Nazan GÜNEL**, Zafer AKÇALI***, Selahattin ÞENOL* #, Aylin Ýlden KOÇKAR** # ÖZET Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalýklarýn

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Kuadriplejili Bir Hastada Panik Bozukluðu ve Psikolojik Savunma Süreçleri

Kuadriplejili Bir Hastada Panik Bozukluðu ve Psikolojik Savunma Süreçleri Kuadriplejili Bir Hastada Panik Bozukluðu ve Psikolojik Savunma Süreçleri Oya AYDINER*, Iþýn BARAL KULAKSIZOÐLU** ÖZET Medulla spinalis yaralanmalarý hastanýn yaþantýsýnda sosyal, psikolojik ve bedensel

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kronik Hastalýk ve Depresyon

Kronik Hastalýk ve Depresyon Kronik Hastalýk ve Depresyon Hayriye Elbi Mete 1 1 Prof.Dr., Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýzmir GÝRÝÞ Hastalýk kiþinin dengesini sarsar, yeni bir uyum gerektirir. Bu durum kiþinin

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin

Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Lut TAMAM*, Dr. Seva ÖNER* Son yýllarda teknolojinin ve yaþam kalitesinin geliþimine koþut olarak ortalama insan ömrü uzamaktadýr. Bunun sonucunda yaþlý olarak

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn

Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn Týbbi Durumlar ve Depresyon Doç. Dr. Nalan Kalkan OÐUZHANOÐLU* Çeþitli organ ve sistemleri tutan týbbi hastalýklarýn seyri sýrasýnda gerek belirti gerek sendrom düzeyinde görülen en yaygýn bozukluk depresyondur.

Detaylı

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý

Cinsel Ýþlevler ve Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Cem Ýncesu Doç. Dr., Bakýrköy Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Ýstanbul CÝNSEL ÝÞLEVLER Ýnsanda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi, Masters ve Johnson, dört ayrý

Detaylı

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý

Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý ARAÞTIRMA Bir Anadolu Þehrinde Psikiyatri Kliniðine Baþvuran Hastalarýn Hastalýk Açýklama ve Çare Arama Davranýþlarý Patients' Who Admitted to Psychiatry Clinic in a Anatolian City Explanation Models for

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet

Depresyonda biyolojik tedaviler, farmakoterapi, Depresyonun Biyolojik Tedavileri. Özet Depresyonun Biyolojik Tedavileri Doç. Dr. M. Emin CEYLAN*, Dr. Beril YAZAN* Özet Depresyon oldukça yaygýn, bireyi günlük yaþamýndan koparan ve zaman zaman tekrarlayýcý bir gidiþ göstererek yaþam boyu devam

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Anksiyete Bozuklukları. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi

Anksiyete Bozuklukları. Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Anksiyete Bozuklukları Prof. Dr. Raşit Tükel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 5. Sınıf Dersi Panik bozukluğu Fobik Bozukluklar Sunum Akışı Agorafobi Özgül fobiler Sosyal

Detaylı

Orta çaðlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini. Yeme Bozukluklarý. Özet

Orta çaðlarda azizelerin diyet yaparak kendilerini. Yeme Bozukluklarý. Özet Yeme Bozukluklarý Doç. Dr. Fulya MANER* Özet Son yýllarda "yeme bozukluklarý" (YB) giderek önem kazanmýþtýr. 30 yýllýk süreç içerisinde anoreksiya nervoza (AN) hastalarýnýn %25'i hayatlarýný kaybetmekte,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu

Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu OLGU SUNUMU Cinsellikten Tiksinti Duyma Bozukluðu: Davranýþçý Tedaviye Olumlu ve Hýzlý Yanýt Veren Bir Olgu Sultan Doðan 1 1 Uz.Dr., Özel GOP Hastanesi Psikiyatri Kliniði Ýstanbul ÖZET Cinsellikten tiksinti

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý

Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý Panik Bozukluðu Tedavisinde Paroksetin Kullanýmý Serap Erdoðan 1 1 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Panik bozukluðu (PB) bedensel ve biliþsel belirtilerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ)

PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) PAN K AGORAFOB ÖLÇE (PAÖ) Özgün ad : Panic & Agoraphobia Scale Bandelow B, Hajak G, Holzrichter S, Kunert HJ, Rüther E: Assesing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia. I. Methodological

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

K 1 05 Ekim 2010 / 14:00 15:30 / Salon 2 Baðýmlýlýk Tedavisinde Týbbi Yaklaþým Baðýmlýlýk ve beyin : Berna Uluð Madde baðýmlýlýðý sosyal, davranýþsal ve nörobiyolojik süreçlerin birlikte rol oynadýðý bir

Detaylı

Panik Bozukluk/Panik Atak nedir? Evli erkeler daha az panik atak yaşar. Eğitim düzeyi yüksek erkeklerde daha fazla görülüyor

Panik Bozukluk/Panik Atak nedir? Evli erkeler daha az panik atak yaşar. Eğitim düzeyi yüksek erkeklerde daha fazla görülüyor Panik Bozukluk/Panik Atak nedir? Evli erkeler daha az panik atak yaşar Eğitim düzeyi yüksek erkeklerde daha fazla görülüyor Panik Atak yaşayan erkekler erken boşalıyor Başaramama korkusu ve stres panik

Detaylı

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný

Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Cinsel Ýþlev Bozukluklarýnda Ýlk Basamak Deðerlendirme ve Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Cem ÝNCESU* Özet Sýk görülmelerine karþýn cinsel iþlev bozukluklarý hekimler tarafýndan çok az bilinen bir alaný oluþturmaktadýr.

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Yardým Çalýþanlarýnda Travmatik Stres

Yardým Çalýþanlarýnda Travmatik Stres DERLEME Yardým Çalýþanlarýnda Travmatik Stres Banu Yýlmaz 1 1 Psk., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü, Ankara ÖZET Travmatik olaylarýn ardýndan, olaya doðrudan maruz

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

Panik Bozukluk. Doç.Dr. Lut TAMAM. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

Panik Bozukluk. Doç.Dr. Lut TAMAM. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı 1969 yılında Mersin'de doğdu. İlkokulu Mersin'de okuduktan sonra, ortaokulu Adana Anadolu Lisesi, lise eğitimini Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı.

Detaylı

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma

Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk Ýzleminde Taný Stabilitesi: Bir Ön Çalýþma Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study Nur Öztürk 1,

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da

Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da Depresyon ve Somatizasyon Uz. Dr. Sermin KESEBÝR* SOMATÝZASYON Somatizasyon iyi tanýmlanmýþ bir taný sýnýfý ya da bozukluk deðil, geniþ kapsamlý bir klinik görüngüdür. Buna baðlý olarak somatizasyonu bulunan

Detaylı

Cerrahide Anksiyete ÖZET SUMMARY. Can CÝMÝLLÝ* CERRAHÝDE ANKSÝYETENÝN ÖNEMÝ

Cerrahide Anksiyete ÖZET SUMMARY. Can CÝMÝLLÝ* CERRAHÝDE ANKSÝYETENÝN ÖNEMÝ Cerrahide Anksiyete Can CÝMÝLLÝ* ÖZET Genel hastane populasyonunda anksiyete belirtileri prevalansý %10-30 arasýndadýr. Bu yazýda cerrahi hastalarýnda anksiyetenin önemi ve psikolojik anlamý, cerrahide

Detaylı

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara

Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara Kronik Depresyon (Distimi) Doç. Dr. Rüstem AÞKIN* Kronik depresyon (distimi) tanýmý güvenilir çalýþmalara imkan vermeyecek ölçüde farklý anlamlarda ve en çok nörotik depresyon için kullanýlýr (Invernizzi

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler

Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler ARAÞTIRMA Sýnav Kaygýsý ve Ýliþkili Psikiyatrik Belirtiler Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms Önder Kavakcý 1, Ayþegül Selcen Güler 2, Selma Çetinkaya 3 1 Yrd.Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Kistik Fibrozisli Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Tedavi Uyumu White T, Miller J, Smith GL ve ark. (2008) Adherence and psychopathology in children and adolescents with cystic

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri

HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri Can CÝMÝLLÝ*, Burak BAYKARA** ÖZET HIV enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazýda HIV bulaþma riskini arttýran psikiyatrik bozukluklar,

Detaylı