The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production"

Transkript

1 Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sait AYKANAT 1, Zeliha B. BARUT 2, M. Murat TURGUT 2, H. Ali KARAAĞAÇ 1, Hatun BARUT 1 1 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana 2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Adana Özet: Bu çalışma, 2010 (Kasım) ile 2011 (Haziran) ayları arasında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Hacıali Bitkisel üretim istasyonunda yürütülmüştür. Tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak kurulan bu denemede tohumluk materyali olarak Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Yapılan bu denemede; Y1:Daimi sırta ekim (70 cm), Y2:Yeni sırta ekim (70 cm), Y3:Geniş sırta ekim (140 cm), Y4:Ekim+sırt oluşturma (70 cm), Y5:Ekim+geniş sırt oluşturma (140 cm) ve Y6:Düze ekim (kontrol parseli) olmak üzere toplam beş farklı sırta ekim yöntemi düz ekimle karşılaştırılmıştır. Y1 ve Y2 yöntemlerinde özel sırta ekim makinesiyle; diğer yöntemlerde ise kombine tahıl ekim makinesiyle ekimler gerçekleştirilmiştir. Y4 yönteminde ekimden sonra bir kez lister çekilirken; Y5 yönteminde ise yan yüzeylerine kulak eklenmiş rotovatör kullanılmıştır. Çalışma sonucunda verimde en yüksek ortalama değer 660 kg/da ile Y5 yönteminden elde edilirken; Y6 yönteminde de ortalama verim 636 kg/da olarak saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Buğday tarımı, sırta ekim, geniş sırta ekim, daimi sırta ekim The Effects of Different Types of Ridge Sowing Methods on Yield and Some Yield Properties in Wheat Production Abstract: This study was conducted in Hacıali Undertaking of East Mediterranean Agricultural Research Institute between November 2010 and June The experiment was arranged in randomized blogs design with three replications. Bread wheat variety Ceyhan-99 was used in the study. The ridge sowing methods were Y1: permanent ridge sowing (70 cm), Y2: new ridge sowing (70 cm), Y3: wide ridge sowing (140 cm), Y4: ridging after sowing (70 cm), Y5: wide ridging after sowing (140 cm), Y6: flat sowing (control parcel) were used in the study. A prototype ridge sowing machine was used for Y1 and Y2 methods and the other methods were applied by combine drill. A lister was used after sowing in Y4 method and a shovels mounted on each two sides of rotovator was used in Y5 method. As a result the highest average yield was in Y5 method (660 kg da -1 ). The average yield of Y6 method was 636 kg da -1. Key words: Wheat production, ridge sowing, wide ridge sowing, permanent ridge sowing Giriş Sürdürülebilir tarımda üretim maliyetlerinin azaltılmasıyla karlılığın arttırılması son yıllarda gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde büyük önem kazanmıştır. Bu konuda akla gelen ilk yaklaşım azaltılmış toprak işleme ve doğrudan ekim yöntemleridir. Sulanabilir alanlarda azaltılmış toprak işlemeyi de içeren sırta buğday ekimi, bazı avantajları nedeniyle dünyada geniş uygulama alanı bulmuştur (Aquino, 1998). Bu yönteme göre; 8-10 cm yüksekliğinde ve cm genişliğinde sırtlar oluşturulmakta ve sırt aralarındaki karıklardan sulama yapılmaktadır. Ekim, mibzerle 2-4 sıra şeklinde sırt üzerine yapılmaktadır. Sırt genişliği daha sonra ekilecek ürüne göre ayarlanmaktadır ve oluşturulan karıkların içine ekim yapılmamaktadır (Sayre ve Moreno 1997). Sırta ekim yönteminin sürdürülebilir tarım için 249

2 birçok avantaj taşıdığı, sırtların tekrar düzeltilmek suretiyle bir sonraki ürün için hemen ekim yapılabilmesine olanak sağladığı bildirilmektedir. Bu sistemin avantajları şöyle özetlenmektedir; 1-Toprak İşlemeyi azaltır ve anız yakılmasına gerek kalmaz. 2-Sulama suyunun idaresini kolaylaştırır ve daha homojen sulama sağlar. %20-40 daha az su kullanımına olanak verir. 3-Daha iyi drenaj sağlayarak yatmayı engellediği bildirilmektedir. 4-Bitki kök bölgesinin sıkışmasına neden olmadan tarla içerisine tarım alet ve makinelerinin girmesine olanak sağlar. 5-Mekanik ot kontrolüne imkan verdiği için yabancı ot ilacı kullanımını azaltır. 6-Azotlu gübrenin banda uygulanmasına imkan verdiği için gübre kayıplarını azaltır. 7-Normal sisteme göre daha az tohum kullanılmasına imkan sağlar. 8-İkinci ürün için ekim zamanını kısaltır. 9-Özellikle sırt bölgesinin kimyasal. fiziksel ve biyolojik toprak özelliklerinin gelişmesine imkan sağlar (Sayre ve Moreno 1997). Çukurova bölgesinde buğdayın sırta ekimi; diğer yazlık ürünlerimizden mısır, soya, pamuk ve yerfıstığının sırta ekilerek yapılan üretimlerinin yanında oldukça yeni ve bilinmezi çok olan bir konudur. Bu nedenle 2005 yılından itibaren bölgemizde değişik amaçlarla buğdayın sırta ekim denemeleri yapılmış ve değerlendirilmiştir. Yapılan denemelerde buğdayın sırta ekimi geleneksel olarak uygulanan buğdayın serpme ve sıraya ekimine yakın sonuçlar vermiş ama hep gerisinde kalmıştır. Yapılan gözlemler neticesinde buğdayın sırta ekiminin ancak kendisinden sonra gelecek ikinci ürünle entegre edilebilirse daha da anlamlı olacağını belirtmişlerdir (Aykanat ve ark, 2010). Çukurova bölgesinde soya ekimi 60 cm, mısır ekimi 70 cm ve pamuk ekimi de 80 cm genişliğindeki sırtlara yapılıyormuş gibi gözükse de son yıllarda genelde hepsi 70 cm ekilir hale gelmiştir. Bunların yanında buğdayın sırta ekimi düşünüldüğünde yazlık ürünlerin ekiminde yaygın olarak tercih edilen 70 cm sırt genişliği esas kabul edilmiştir ve 2008 yılları arasında yapılan sırta ekim çalışmalarda; 70 cm lik sırtlara I-II ve III sıra buğday ekimlerde en uygun ekim ve münavebe sistemin sırta II sıra buğday ve arkasından ikinci ürün münavebesi olduğunu belirtmişlerdir (Avçin ve ark, 2010). Bu çalışma; buğdayın 70 ve 140 cm genişliğindeki sırtlara ekimini ve bu farklı sırta ekim yöntemlerinin buğdayın verim ve bazı verim öğeleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Önceki Çalışmalar Dok ve Özcan (2011), 2006 ve 2007 yılları arasında Amasya da yürüttükleri ve buğdayda farklı ekim yöntemlerinin karşılaştırdıkları bu çalışmalarında buğdayın düze ve sırta ekimini (70 cm) incelemişlerdir. 9 tane farklı ekmeklik buğday çeşidi ile Karadeniz bölgesinin iç geçit bölgesinde yürütülen bu çalışmada buğdayın sırta ekiminin (70 cm) geleneksel ekim yöntemine alternatif olamayacağı, ikinci ürün ekiminde zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacağı ve mümkünse de daha geniş sırtlarda (140 cm) ekim çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Özellikle de buğdayın sırta ekiminin II. ürünle entegre edilmesinde yarar olduğunu vurgulamışlardır. Fahong ve ark. (2002), Çin de geleneksel ekim sistemi ile sırta ekim sistemini mukayese etmek maksadıyla yürüttükleri bir çalışmada, sulama suyundan %30 ve azot gübrelemesinden %10 tasarruf ettiklerini, yatmanın ve hastalıkların önemli oranda azaldığını, kalitenin yükseldiğini ve verimde %10 luk bir artışın sağlandığını belirtmişlerdir. 250

3 Kabakcı (1999), GAP bölgesinde sulu şartlarda yetiştirilecek buğdaylarda bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yeni yetiştirme tekniklerinin ve yeni sulama metotlarının geliştirilmesi amacıyla Harran Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işletme arazisinde yürüttüğü çalışmada; sulu şartlarda yetiştirilen buğdaylarda 1) "geleneksel düz ekim". 2) 70 cm ara ile hazırlanan sırtların üzerine 20 cm ara ile ekim yapılan "sırt+ekim" ve 3) toprak yüzeyine tohum serpildikten sonra 70 cm ara ile sırt yapılan "ekim+sırt" yöntemleri denenerek sulu ve kuru şartlarda verime olan etkisi incelenmiştir. Bununla birlikte her üç yöntemde dekara 10, 15, 20 ve 25 kg tohum uygulanarak uygun tohum miktarları araştırılmıştır. Çalışmada kuru şartlarda ekim yöntemlerinden en fazla verim "düz ekim"den elde edilmiş, "ekim+sırt yöntemi" ile "sırt+ekim yöntemi" arasında fark çıkmamıştır. Her üç ekim yönteminde uygulanan farklı tohum miktarları incelendiğinde; dekara uygulanan tohum miktarı arttıkça metrekaredeki bitki sayısının arttığı, ancak bin dane ağırlığı ve başak veriminin azaldığı buna bağlı olarak da verimde fark oluşmadığı tespit etmiştir. Sulu şartlarda ekim yöntemlerinden "düz ekim"de en fazla bitki sayısı ve başak sayısı elde edilirken başaktaki dane verimi en az olmuş ve verim yönünden ekim yöntemleri arasında fark oluşmamıştır. Aynı şekilde her üç ekim yönteminde de tohum miktarları arttıkça metrekaredeki bitki ve başak sayısının arttığı, ancak başak verimi ve bin dane ağırlığının azaldığı, bu özellikler sonucunda verim yönünden önemli bir fark oluşmadığı belirtmiştir. Sayre and Moreno (1997), Meksika da yaptıkları bir sırta ekim çalışmada kullanılan tohum miktarının azaltılması, yabancı ot kontrolünün daha iyi olması, sulamada su miktarı ve işçilik maliyetlerinin azaltılması, sonraki ürün için sırtların sadece yeniden düzeltilmesiyle azaltılmış toprak işlemeye olanak sağlaması nedeniyle sırta ekimin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü belirlemişlerdir. Sayre ve ark. (2004), Çin de yaptıkları çalışmada, sırta ekim yönteminde kullanılan karık sulamanın geleneksel yöntemdeki salma sulamaya oranla bazı yıllarda %30 a varan su ekonomisi sağladığı, toprak yüzeyinin kaymak bağlamasına engel olduğu, ilkbaharda azotlu gübrenin toprak altına verilmesine olanak sağlayarak azot kullanma etkinliğini artırdığı ve bu nedenlerle geleneksel yönteme oranla daha avantajlı olduğunu belirlemişlerdir. Tripathi ve ark. (2005), geleneksel ekime uygun çeşitlerle sırta ekime uygun çeşitleri yatma açısından karşılaştırdıkları çalışmada sırta ekim yönteminde yatmanın geleneksek ekim yöntemine göre %50 daha az olduğunu bildirmişlerdir. Oluşturulan sırtların uzun süre kullanılması ve sapların toprak yüzeyinde bırakılmasının uzun vadede verimi artırmak için önemli olduğu bildirmişlerdir. Materyal ve Yöntem Kasım (2010) ve Haziran (2011) tarihleri arasında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Hacıali lokasyonunda yürütülen bu çalışma; tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tohumluk materyali olarak Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Ekilen çeşidin 1000 dane ağırlığı 38 g olarak değerlendirilmiştir. Daimi ve yeni sırt yöntemleri hariç diğer ekim yöntemlerinin hepsinde 453 adet/m 2 (17.2 kg/da) ekim normu uygulanmıştır. Y3 yönteminde ise sırt araları bir boş bir ekili bırakıldığı için ekim normu kg/da olarak saptanmıştır. Daimi ve yeni sırta ekim yöntemlerinde ise ekmeklik buğdayda ekim normu olarak sırta ekimde bölgemizde en iyi sonuçları veren 400 adet/m 2 (15.2 kg/da) ekim normu uygulanmıştır; ancak bu sırta ekim yöntemlerinde ekilebilen sırt yüzeyi düşünüldüğünde ekim normu kg/da olarak bulunmuştur. 251

4 Ekim öncesi yapılan toprak analizleri sonucunda toprakta 1.08 kg/da fosfor olduğu saptanmış ve atılması gereken gübre miktarları bitkinin isteği ve topraktaki fosfor bakiyesine göre hesaplanmıştır. Taban gübresi olarak ekimle birlikte 15.3 kg/da DAP ( ) gübresi yani saf olarak 2.8 kg/da azot ve 7 kg/da fosfor verilmiştir. Üst gübre olarak ta bitkiler kardeşlenme sonundayken kg/da ÜRE (%46) gübresi yani saf olarak 14.1 kg/da azot takviyesi yapılmıştır. Sonuç olarak, toplamda 16.9 kg/da saf azot uygulanmış ve saf fosforda 8.08 kg/da tamamlanmıştır. Yabancı otlarla mücadelede ise üst gübreleme sonrası birbiriyle karışabilen Topik 240 EC ve Lintur 70 WG ilaçları tek seferde uygulanarak yabancı otlarla kimyasal mücadele yapılmıştır. Çalışmada; aşağıdaki şekilde 6 farklı ekim yöntemi incelenmiştir. Yapılan bu denemede; beş farklı sırta ekim yöntemi düz ekimle karşılaştırılmıştır. Ekim yöntemleri aşağıdadır; 1. Yöntem (Y1): Daimi sırta ekim (70 cm) 2. Yöntem (Y2): Yeni sırta ekim (70 cm) 3. Yöntem (Y3): Geniş sırta ekim (140 cm) 4. Yöntem (Y4): Ekim+sırt oluşturma (70 cm) 5. Yöntem (Y5): Ekim+geniş sırt oluşturma (140 cm) 6. Yöntem (Y6): Düze ekim (Kontrol Parseli) Daimi sırta ekim yönteminde birinci yıl buğday+ii. ürün silajlık mısır yetiştirilmiştir. İkinci yıl ise silajlık mısır hasadından sonra sırtlar lister ile bir kez tazelendikten sonra daimi sırtlara buğday ekimi gerçekleştirilmiştir. Yeni sırta ekim yönteminde ise silajlık mısır hasadından sonra toprak goble ile iki kez işlendikten sonra sırt listeri ve tapanı çekilmiştir. Hem daimi sırtta hem de yeni sırtta 70 cm lik sırtlara III er sıra buğday ekimi gerçekleştirilmiştir. Geniş sırta (140 cm) ekim yönteminde ise; toprak goble ile iki kez işlendikten sonra yan yüzeylerine kulak eklenmiş rotovatör ile geniş sırtlar çekilmiş ve iş genişliği 2.8 m olan kombine tahıl ekim makinesiyle de geniş sırtların üzerine ekimler gerçekleştirilmiştir. Ektikten sonra sırt oluşturma ( cm) yöntemlerinde ise 70 cm için sırt listeri ve 140 cm için ise yan yüzeylerine kulak eklenmiş rotovatör makinesi kullanılmıştır. Kontrol parselimiz olan düze ekim yönteminde ise toprak iki kez goble ile işlenerek tohum yatağı hazırlanmış ve kombine tahıl ekim makinesiyle de kesiksiz olarak sıraya ekimler gerçekleştirilmiştir. Deneme Alanının Toprak Özellikleri Çalışmanın yürütüldüğü deneme alanının 0-30 cm toprak katmanından alınan toprak örnekleri toprak laboratuarında incelenerek deneme alanının fiziksel ve kimyasal özellikleri ortaya konmuştur. Deneme alanına ait toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde toprağın ph değeri hafif alkali (ph: 7.7), kireç içeriği fazla (%11.9), organik madde içeriği az (%1.42), tuz düzeyi bakımından tuzsuz (%0.038) sınıfa girmektedir. Toprak bünyesi ise killi tınlı olarak belirlenmiştir. Alınabilir fosfor içeriği az (1.08 kg P 2 O 5 /da) ve alınabilir potasyum içeriği de fazla (45.3 kg K 2 O/da) olarak belirlenmiştir. Deneme Yerinin İklim Özellikleri Kasım (2010) ve Haziran (2011) tarihleri arasındaki iklim verilerine bakıldığında, uzun yıllar ortalamalarına göre buğday için çok değişik bir yetişme sezonu olduğu görülmektedir. Kasım ayı hariç aylar bazında düşen toplam yağış miktarları (mm) ve nisbi nem (%) değerleri de uzun yıllara göre fazla ve dengeli gerçekleşmiştir. Yağış rejiminin düzenli ve yeterli olması 252

5 buğdayda verim artışlarına sebep olmuştur. Özellikle 15 Mart ve 30 Nisan tarihleri arasında düşen yağış miktarları buğday verimi üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Adana nın toplam yağış miktarı uzun yıllar ortalamasına göre mm iken bu sezonda mm yağış alınmıştır; yani uzun yıllar ortalamasına göre mm daha fazla yağış gerçekleşmiştir (Çizelge 1). Çizelge 1. Adana-Hacıali de ve uzun yıllar ortalamalarında kaydedilen bazı iklim değerleri Aylar Ortalama Sıcaklık ( 0 C) Toplam Yağış (mm) Nisbi Nem (%) Uzun Fark Uzun Fark Uzun Fark Yıl. * Yıl. * Yıl. * 11 Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kaynak:Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Kayıtları. Adana. *: Yıllık Ortalama Değerler. Kasım ayının 10. gününden Aralık ayının 21 ine kadar yağış hiç düşmemiş ancak Aralık ayının son 10 gününde toplam mm yağış gerçekleşmiştir. Bu yıl içinde düşen toplam yağış miktarının uzun yıllar ortalamasına göre %35.11 daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırma Bulguları ve Tartışma Denemeden elde edilen ham veriler excell ortamında tekerrürlü olarak girilmiş ve JMP 5.0 istatistik programında normalite testi, varyans analizi ve LSD testine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir (Çizelge 2a ve 2b). Çizelge 2a. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular Bitki Boyu Başak Uzunluğu Başakta Dane Sayısı YÖNTEMLER (cm) (cm) (adet/başak) Başakta Dane Ağırlığı (g/başak) Başak Sayısı (adet/m 2 ) Y A A A 2.50 A A Y A AB C 2.30 B A Y A AB B 2.23 C B Y B AB BC 2.33 B B Y BC B C 2.03 D C Y C B D 2.00 D C CV (%) LSD (0.05) Y1: Daimi sırt (70 cm); Y2: Yeni sırt (70 cm); Y3: Geniş sırt (140 cm); Y4: Ekim+sırt (70 cm); Y5: Ekim+geniş sırt (140 cm); Y6: Düze Ekim Yapılan LSD testi sonuçlarına göre bitki boyları açısından kontrol parseli (düze ekim), ektikten sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma ve ektikten sonra sırt (70 cm) oluşturma yöntemleri sırasıyla 116, 114 ve 110 cm bitki boyu değerleriyle aynı grupta (A) yer almıştır. En düşük bitki boyu değeri ise daimi sırt (Y1) yönteminde 89 cm olarak bulunmuştur.başak uzunluğu açısından yapılan incelemede ise; en büyük değer düze ekim yönteminde cm ve en düşük değer de yeni sırt yönteminde 10 cm olarak bulunmuştur. Ekimden sonra 70 cm 253

6 ve 140 cm sırt oluşturma yöntemleriyle geniş sırt (140 cm) üzerine ekim yöntemleri istatistiki olarak aynı grupta (AB) yer almıştır. Başakta dane sayısı bakımından en yüksek ortalama değer 51 adet/başak ile geleneksel olarak bölgemizde uygulanan düze ekim yönteminde bulunmuştur. En düşük değer ise; daimi sırta ekim yönteminde ortalama adet/başak olarak saptanmıştır. Ekimden sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma ve yeni sırta (70 cm) ekim yöntemleri istatistiki olarak aynı grupta (C) yer almıştır. Başakta dane ağırlığı incelendiğinde ise; en yüksek değerin düze ekim yönteminde 2.5 g/başak ve en düşük değerlerin de 2 g/başak ile yeni (70 cm) ve daimi sırtlarda (70 cm) olduğu saptanmıştır. Y3 ve Y5 yöntemleri istatistiki olarak B grubunda yer alırken; Y2 ve Y1 yöntemleri de D grubunda yer almıştır. En önemli verim kriterlerinden biri olan birim alandaki başak sayısına bakıldığında ise verim değerlerine paralel olarak en iyi sonuçların düze ekim ve ekimden sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma yöntemlerinde olduğu görülmektedir. En düşük başak sayısı değerlerinin ise ortalama ve adet/m 2 değerleriyle 70 cm lik sırta ekim yöntemlerinde olduğu saptanmıştır Çizelge 2b. Araştırmadan elde edilen bulgular YÖNTEMLER Bin Dane Ağırlığı (g) Biyolojik Verim (kg/da) Sap Verimi (kg/da) Verim (kg/da) Y B B B A Y A A A A Y C B B B Y D B B AB Y F C C C Y E C C C CV (%) LSD (0.05) Y1: Daimi sırt (70 cm); Y2: Yeni sırt (70 cm); Y3: Geniş sırt (140 cm); Y4: Ekim+sırt (70 cm); Y5: Ekim+geniş sırt (140 cm); Y6: Düze Ekim Birinci dereceden verim unsuru olan bin dane ağırlığına bakıldığında da en yüksek iki değerin 46.4 g ve 44.7 g değerleriyle ektikten sonra geniş sırt oluşturma (140 cm) ve kesiksiz sıraya ekim (düze ekim) yöntemlerinden elde edildiği görülmektedir. En düşük bin-dane ağırlığı değeri ise 39 g ile yeni sırta ekim yönteminde bulunmuştur. Biyolojik verim bakımından yaptığımız değerlendirmede de en yüksek değerlerin yine verimle doğrusal olarak ektikten sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma ve kesiksiz sıraya (düze) ekim yöntemlerinde olduğu görülmektedir. Y6, Y4 ve Y3 yöntemleri istatistiki olarak orta grupta (B) yer alırken; yine yeni ve daimi sırta ekim yöntemleri (C) en düşük değerleri vermiştir. Sap verim değerlerine batığımızda da yine en yüksek değerlerin ektikten sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma ve düze ekim yöntemlerinde; en düşük değerlerin ise yeni ve daimi sırta ekim yöntemlerinde olduğu görülmektedir. En düşük değerler ise ve kg/da değerleriyle yeni ve daimi sırta ekim yöntemlerinde bulunmuştur. Verim değerleri incelendiğinde ise; komponentleri doğrultusunda en yüksek değerin ektikten sonra geniş sırt (140 cm) oluşturma ve en düşük değerin ise daimi sırta (70 cm) ekim yöntemlerinde olduğu görülmektedir. Verim açısından en düşük değerlerin ise ve 242 kg/da değerleriyle yeni ve daimi sırta ekim yöntemlerinde olduğu saptanmıştır. 254

7 Sonuç ve Öneriler Bölgemizde buğdayın sırta ekimiyle alakalı çalışmalar, 2005 yılından beri yapılmıştır ama her sorunu çözüme kavuşturulamamıştır. Bu nedenle buğdayda sırta ekim konusu, üzerinde durulması ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Örneğin; Çukurova şartlarında buğdayın sırta ekiminde uygun sulama, bitki besleme ve çeşit geliştirme (kardeşlenme yeteneği yüksek) çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yıllık yağış miktarı mm den daha az olan yerlerde sulama amaçlı, fazla yağış alan yerlerde su ve don kesmesini önlemek amaçlı ve tuzlu arazilerde ise bitki kök bölgesini tuzdan uzaklaştırmak için uygulanabilmektedir. Çalışma sonucunda, buğdayın sırta ekim avantajları; -Tesviyesi ve drenajı bozuk tarlalarda fazla suyun bitki kök bölgesinden uzaklaştırılması -Sırtlar arasında hava sirkülasyonu olduğu için fungal hastalıkların şiddetini azaltması -Kurak geçen yıllarda sulama suyunun kolay idaresi ve verimli sulama imkanı sağlayabilmesi -Bitkinin her gelişme döneminde tarlanın trafiğe açık olabilmesi -Daimi sırtlarda; II. ürün ekimlerinde zamandan, yakıttan, toprak işleme ve iş gücünden tasarruf sağlayabilmesi olarak ön görülmüştür. Çukurova Bölgesinde yapılan bu çalışmada buğdayın sırta ekimi (70 cm), geleneksel olarak uygulanan düze ekim yöntemine göre verim açısından %38.62 oranında oldukça düşük değerler vermiştir. Bir başka deyişle sırta ekim (70 cm) verim ortalaması düze ekim verim sonucuna göre %61.37 oranında daha az bulunmuştur. Bu sonuç buğday tarımı açısından ekonomik anlamda kabul edilecek bir sonuç değildir. Bu yüzden buğdayın sırta ekiminin geniş sırt (140 cm) olarak ve bir münavebe sistemi içerisinde değerlendirilmesinde fayda vardır. Buğdayda sırta ekim yöntemi sadece buğday kriterleri açısından değerlendirilmemeli, özellikle de daimi sırta ekim yönteminin sürekli olması neticesinde toprak sağlığında, doğamızda ve çiftçilerimizin ekonomisinde meydana getireceği olumlu etkiler dikkatlice incelenmelidir. Doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için sürdürülebilir tarım uygulamaları içerisinde yer alan koruyucu toprak işleme kapsamındaki sırta ve doğrudan ekim yöntemlerinin, ülke ve bölge koşullarına uygun şekilde geliştirilmesi faydalı olacaktır. Özellikle A.B.D. deki uygulamalara benzer olarak, Türkiye de de tarımsal verimlilik yasaları çıkarılmalı, üretici devlet tarafından konuya özendirilmeli ve desteklenmelidir (Aykas ve ark, 2007). Literatür Listesi Aykanat, S., Barut H., Dingil M., Buğdayda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkisi, 1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kong., 1-4/6/2010, Eskişehir. Avçin, A., Ay. H., Aykanat, S., Bilgili, E., Çukurova Şartlarında Daimi Sırta Ekilen Ceyhan-99 ekmeklik Buğday Çeşidinde En Uygun Ekim Zamanı nın Belirlenmesi, 3. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 27 Mayıs 2010, Konya. Aykas, E., Yalçın. H., Çakır. E., Günümüzde koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim, 2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, S: Haziran 2007, İzmir. Aquino. P., The Adaptaion of Bed Planting of Wheat in the Yaqui Valley. CIMMYT Wheat Program Special Report 17A. Sonora, Mexico. Dok. M., Özcan. C., Orta Karadeniz İç Geçit Bölgesinde Mısır-Buğday Ekim Sisteminde Buğdayda Sırta Ekim Sisteminin Araştırılması, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, S: Kasım 2011, Ankara. Fahong. W., Xuqing. W., Sayre K., Comparison Study on Two Different Planting Systems for Winter Wheat, Shandong Academyof Agricultural Science Jinan International Maize And Wheat Improve Center Mexico City

8 Kabakçı. Y., Harran Ovasında Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarlarının Makarnalık Buğday Triticum durum) Verim ve Verim Komponentleri Üzerinde Etkisi, TAGEM/IY/97/01/03/009, Sonuç Raporu, Ankara. Sayre. K.D., Moreno Ramos. O.H., Application of raised-bed planting systems to wheat, CIMMYT Wheat program-special-report WPSR No:31, Mexico. Sayre. K., Wang FaHong. Wang XuQing., Comparison of conventional.flood irrigated. flat planting with furrow irrigated, raised bed planting for winter wheat in China. Field Crops Res.. (Vol. 87) (No.1) Tripathi. S. C., Sayre. K. D. and Kaul J. N., Planting Systems on Lodging Behavior, Yield Components and Yield of Irrigated Spring Bread Wheat. Published in Crop Sci. 45:

Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi

Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Sami SÜZER, Machinery Lütfü Science) DEMİR 2012, 8 (4), 387-392 Sırta Ekim Sisteminde Buğdayda (Triticum Aestivum L.) En Uygun Ekim Normunun Belirlenmesi

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Aydın İlinde Sırta Buğday ve Anıza Doğrudan Pamuk Ekimi Üzerine Bir Araştırma

Aydın İlinde Sırta Buğday ve Anıza Doğrudan Pamuk Ekimi Üzerine Bir Araştırma Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (3), 201-207 Aydın İlinde Sırta Buğday ve Anıza Doğrudan Pamuk Ekimi Üzerine Bir Araştırma Yüksel KABAKÇI Aydın İl Gıda

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture Buğday Tarımında Farklı Tekniklerinin Enerji Bilançosu Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Mehdi Ahmet COŞKUN, Murat ŞİMŞEK Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana hakaraagac@hotmail.com

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları Zeliha Bereket BARUT 1, Orhan KARA 2, M. Emin BİLGİLİ 3, M.Fırat BARAN 4 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana

Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Bülent ÇAKIR, Yasin KORKMAZ. Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2012, 8 (4), 393-399 Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği) Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 221-228 Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ

NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ NİĞDE İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ Fatih ÖZDEMİR 1 Murat KÜÇÜKÇONGAR 2 Mustafa KAN 3 ÖZET Bu çalışmada Niğde ilinde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında basit tesadüfi örnekleme yöntemi

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Sait AYKANAT Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3884066/109 E-mail Doğum Tarihi-Yeri saitaykanat@hotmail.com saitaykanat@gmail.com 19-10-1975/Ceyhan-ADANA Doktora Üniversite

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne

GİRİŞ Arpa genel olarak hayvan yemi olarak tüketilmekte olup üretim bakımından ülkemiz tarla tarımında buğdaydan sonra ikinci sırada gelmektedir. Güne HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2006, 10(1/2):73-81 J.Agric.Fac.HR.U., 2006, 10 (1/2):73-81 DİYARBAKIR YAĞIŞA DAYALI ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 ARPA ÇEŞİDİNİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİNİNİN BELİRLENMESİ Hasan KILIÇ

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY

Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Bağ Sulaması Tarım Konferansı 25 Nisan 2011 Hassa_HATAY Prof. Dr. Sermet ÖNDER Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) sermetonder01@gmail.com

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ Tescil yılı:

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine TEKİN GÜNDÜZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA KARIŞIM ORANININ MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz)+ BUĞDAY (Triticum aestium var. aestium L.)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Bazı Tritikale Genotiplerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Bazı Tritikale Genotiplerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat akültesi Dergisi 9 (1):16-26, 2014 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Ş. ŞENTÜRK, İ. AKGÜN Bazı Tritikale lerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılan Pamuk-Mısır Münavebesinde Pamuk Ekimi Öncesi Yetiştirilen Yem Bezelyesinin Gelişimi

Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılan Pamuk-Mısır Münavebesinde Pamuk Ekimi Öncesi Yetiştirilen Yem Bezelyesinin Gelişimi Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılan Pamuk-Mısır Münavebesinde Pamuk Ekimi Öncesi Yetiştirilen Yem Bezelyesinin Gelişimi Betül KOLAY 1, Songül GÜRSOY 2, Özlem AVŞAR 1, Emine KARADEMİR 3, Şehmus ATAKUL

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE SIRTA EKĠM SĠSTEMĠNĠN UYGULANABĠLME ĠMKANLARI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE SIRTA EKĠM SĠSTEMĠNĠN UYGULANABĠLME ĠMKANLARI GAP IV Tarım Kongresi 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa) S. 1534-1539 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠNDE SIRTA EKĠM SĠSTEMĠNĠN UYGULANABĠLME ĠMKANLARI Hasan KILIÇ 1 Songül GÜRSOY 1 Ali ĠLKHAN 2 1.Güneydoğu Anadolu

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(11Sayı(/(Number:(1(((((Yıl(/(Year:(2014

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri MISIR TARIMI Giriş Dünyada üretilen mısırın % 27 si insan beslenmesinde, % 73 ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde

Detaylı

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı