25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r."

Transkript

1 ISSN:

2 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

3 içindekiler ISSN: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ Mustafa YILDIZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN FOTOĞRAFLAR İbrahim SAYIN İDARE ve YAZIŞMA ADRESİ Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat / ANKARA Tel: Faks: e-posta: YAPIM & TASARIM & BASKI SFN Televizyon, Tan t m, Tasar m, Yay nc l k Ltd. fiti. Dr. Mediha Eldem Sokak 61/6 Kocatepe ANKARA Tel: Faks: BASIM YERİ: ANKARA BASIM TARİHİ: YAYIN TÜRÜ: Aylık Bülten *** Sosyal Güvenlik Haber Bülteni, Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.yazılar, kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s Yap ld / Ömer Gülter Kurumumuz Stratejik Plan nda Sona Do ru Vizyon ya da Zirveye Yolculuk / Mustafa Y ld z Sosyal Yard mlar Bir Lütuf De il../ Selda Demir, Nazan Çepnili..8 Bir Biliflim Fuar Daha Sona Erdi / Ömer Gülter stanbul / Ömer Gülter Kamuda De iflen Hizmet ve Kalite Anlay fl / smail Polat Kas m da, stikbâle Yürümek / Durdu Benli Ahilik ve Ahi Evran / Ömer Gülter Strateji Gelifltirme Baflkanl Daire Baflkanl klar Sosyal Güvenlik Reformu Bilgilendirme Toplant lar Kurum çinden ve D fl ndan K sa K sa Kurumumuzda Yeni Atamalar Sa l k Uygulama Tebli i ile Getirilen Yenilikler...Arka ç Kapak Kufl Bak fl 1 Ekim Sonras Gündem Sevgili mesai arkadafllar m! 1 Ekim tarihinin Kurumumuz, sosyal güvenlik mevzuat ve sosyal güvenlik sistemimizin gelece- i aç s ndan önemini biliyoruz. Bu kritik eflik afl ld, geride kald. fiimdi önümüzde, 1 Ekim öncesinden daha yo- un ve daha çok çal flmam z gereken bir süreçle karfl karfl yay z. Bu süreçi uygulama, de iflen yasal çerçeveyi vatandafla do ru ve tatmin edici bir flekilde anlatmak ve uygulaman n sorunsuz gerçeklefltirilmesini sa lamakt r. Bu noktada önümüzde geçerli bir mazeretimiz de kalmam flt r. Yasalaflma süreci gerçekleflmifl ve yürürlü ü de bafllam flt r. Reform süreciyle, sosyal güvenlik alan na duyulan ilgi tavan yapm flt r. Hatta bu ilginin yer yer dejenere edildi ini ve kimilerince medyatik bir edayla kendi popülariteleri için kulland klar n söylemek bile mümkün. Bu yol aç lm fl, sosyal güvenlik alan medyatikleflmifltir. Çok genifl bir yasal zemini ve uygulama aç s ndan da çok farkl yelpazeyi kapl yor. Böylesine genifl bir alanda zaman zaman olumsuzluklar n yaflanmas elbette mümkündür. Daha aç k söylemek gerekirse, ç karlar birbirinden çok farkl olan aktörlerin yer ald bu arenada dar bak fl aç lar ile olumsuzluk bulmak ve bunlar medyaya tafl mak, bundan sonraki süreçte s kça karfl m za ç kacakt r. Bu noktada herkesin farkl sorumluluklar olmakla birlikte, esas fark nda olmam z gereken husus, vatandafl, art k reform süreciyle oluflan söylemin uygulamada karfl l n görmek istiyor. K sacas hangi iflini nerede, nas l ve hangi mevzuat çerçevesinde yapt raca n bilmek istiyor. Biz uygulay c lar n, eskisinden daha donan ml, daha bilgili ve güler yüzlü olmaya kaç n lmaz bir flekilde ihtiyac m z var. Vatandafl n olumsuz/eksik döndü ü her adres, Kurumumuza olan güveni zedelemektedir. Birleflen kurumlar n yaratt büyük kurumsal yap ve mevzuat alan nda oluflan de iflikliklerin yerli yerine oturmamas, bu durumun en önemli nedenidir. Bu süreci en k sa zamanda tersine çevirmek, uygulaman n etkinli i ile mümkün olacakt r. Bu nedenle Kurumumuz yeni bir strateji ve yönetim anlay fl sergilemektedir. Bu yönetim anlay fl n n temelinin aç k, fleffaf, güvenen ve güven veren bir yaklafl m oldu unu söyleyebiliriz. Bu nedenle Kurumumuz iki y ld r Biliflim Fuar na kat l yor. En yeni teknolojilerin yar flt ve boy gösterdi i, toplumun en üst gelir grubunun ilgi gösterdi i bir fuara kendinden emin bir flekilde kat l yor. Bu tür organizasyonlar Kurumumuzun vizyonu aç s ndan önemli göstergeler. Fuarda Kurumumuzu baflar yla temsil eden arkadafllar m z kutluyorum Ekim tarihleri aras nda gerçeklefltirilen l Müdürleri Bilgi Paylafl m Toplant s n n içeri ine bakt m zda da, güven veren, inisiyatif kullanmaya ve sorun çözmeye odaklanan bir yönetim anlay fl n n sergilendi ini ve bu durumun Kurumumuzun gelece ini flekillendirece- ini rahatl kla söyleyebiliriz. Sorunlar biliniyor ve çözüm için at lmas gereken ad mlar at l yor. Yine Ekim tarihleri aras nda Kurumumuzun Stratejik Plan n n de erlendirildi i toplant bu noktada önem arz etmektedir. Stratejik Plan n ifllevsel olmas için kat l mc ve demokratik bir süreçle yap lmas n n alt çizilmelidir. Toplant ve organizasyonlar, elbette ki tüm sorunlar n çözüme kavufltu- u mecralar de ildir. Buralar, gündemin kufl bak fl izlendi i, ana yaklafl mlar n sergilendi i oluflumlard r. Buralarda oluflan enerji ve güçle detaylar belirlenecek, uygulamalara yans t lacak ve uygulamalar kurumsal aidiyet, sevgi, güler yüzlülük ve baflar ekseninde gerçeklefltirilecektir. Gelecek say da görüflmek dile iyle sevgi ve birlik üzere kal n! Mustafa Y ld z 1

4 Sosyal Güvenlik l Müdürleri Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s Yap ld Faruk ÇEL K Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan M ay s ay nda bafllayan Koordinatör l Müdürlü ü Uygulamas, Kurumumuzda dan flma (istiflare) sürecinde önemli bir aflamay oluflturmaktad r. Çok kat l ml, k sa süreli dan flma toplant lar ndan istenen verimin al namamas üzerine, k sa süreli az kat l ml ancak yo un görüflmelerin yap ld bir sisteme geçilmifltir. Bu süreçte sorunlar koordinatör il müdürlü ü baz nda ele al nmakta, daha sonra merkez ve koordinatör il müdürleri aras nda dan flma toplant lar yap lmaktad r. Gerçek olan flu ki; bu dönemde tüm teflkilat m zda yo un bir dan flma trafi i yafland. Görüfltü ümüz il müdürlerinin tamam, bu uygulaman n daha verimli oldu u konusunda hem fikirler. Ancak, May s ay ndan bu yana birimlerdeki tek çat çal flmalar na h z kesmeden devam edilmesi, SGM müdürlüklerinin oluflturulmas çal flmalar, yaz boyunca iki yap land rma uygulamas n n devam etmesi ve KEY ödemesi çal flmalar, yeni uygulamalara adaptasyon ve e itim faaliyetleri vesaire derken 5510 say l Yasa n n tamam n n uygulamaya girece i 1 Ekim tarihine geldik. Yeni uygulamalar n tam bir bütünlük içerisinde uygulanabilmesi, uygulamalarda yeknesakl n sa lanmas amac yla ilk elden, uzun süreli, uzun soluklu görüflmelerin yap lmas daha uygun olacakt. flte bu nedenle, Ekim tarihleri aras nda 81 Sosyal Güvenlik l Müdürümüz ve tüm merkez birim yöneticilerimizin kat l m ile gerçeklefltirilen Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s, Kurum Baflkan Fatih Acar ve üst yönetimimizin tam kadro kat l m yla K z lcahamam Asya Termal Tatil Köyü nde yap ld. Befl gün süren toplant n n amac ; merkez ve taflra yöneticileri aras ndaki iletiflimi ve paylafl m daha etkin hale getirerek sürdürmek ve gelifltirmek, sorunlar ve önerileri dinleyerek gerekli ve uygulanabilir çözümler üretip iyilefltirme süreçleri oluflturmakt. Bu süre içerisinde öncelikle merkezin düflünceleri ile taflran n uygulamalar aras ndaki farkl l klar ve yeni uygulamalar konusundaki tereddütler aç k Fatih ACAR / SGK Baflkan sözlülükle, aç k yüreklilikle, oluflturulan platformda görüflüldü, tart fl ld. Uzun zamand r alt yap s haz rlanan çal flmalara son flekli verildi. Uygulamalara daha kesin ve kararl devam edilece i yönündeki irade teyit edildi. Bu aflamada toplant n n bir baflka boyutuna geçmek gerekti i kanaatindeyim: Befl gün bir arada bulunan il müdürlerimizin aras nda oluflan s cak dostluk ve en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için oluflan dayan flma ortam. Burada adeta bir kolej havas, tak m ruhu olufltu unu gözlemledik. Kiflisel geliflim, liderlik, tak m ruhu oluflturma gibi konularda al nan e itimlerin olumlu yans malar n n il 2

5 müdürlüklerinde çal flan arkadafllar m zda çok k sa sürede görülece ine inan yoruz. Bundan sonraki dönem, Kurumumuz aç s ndan bambaflka, yepyeni bir dönem olacakt r. Çünkü, Bakan ndan - Kurum Baflkan na, Genel Müdüründen - Daire Baflkan na, l Müdürüne kadar oluflan dan flma kültürü, çok olumlu geliflmeleri beraberinde getirecektir. Bakan Faruk Çelik in kapan flta söyledi i flu sözlerin ne kadar önemli oldu unu belirterek buraya aktarmak istiyoruz: Siz illerde yükü ald kça, bizler Ankara da daha genel, daha gelece e dönük politikalar üretebiliriz. Siz hantallaflt kça biz de a rlafl yoruz. Fiziki imkânlar bak m ndan, yönetim kalitesi bak m ndan, hizmet kalitesi bak m ndan siz illerinizi parlat - n z, ayd nlat n z ki biz Ankara da sizlerin daha nitelikli hizmet sunman z için çabalayal m. Hatalar dan flma ile ortaya konacak ve düzelecek. Her zaman dan flarak var lan kararlar n sa l kl oldu u kanaatini tafl d m. Bu nedenle görüflleriniz do rultusunda illerde yapaca n z yap lanmalar destekleriz. Yeni bir Kurumun yöneticilerini ça dafl bilgi ve beceri ile donatma çabas içerisinde olmas, bunun yan nda bütün personeline ça n gerektirdi i e itimleri sunma yönündeki gayreti, bu Kurumun gelece- inin nas l olaca hakk nda yeterli ipucu veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, çok k sa bir süre sonra bu ülkenin her anlamda bir numaral Kurumu olacakt r. Hepimiz buna yürekten inan yor, sizleri de bu inanca ortak olmaya davet ediyoruz. Mehmet Yüce A r SG l Müdürü Toplant n n çok verimli geçti ine inan yorum. Özellikle Baflkanl m z n bizi böyle desteklemesi, bizi manen çok tatmin ediyor. Mevcut yasalarla ilgili konular n nefleli bir havada geçmesi, belle imizde daha kolay yer almas n sa l yor. Ben 1200 kilometre mesafeden geliyorum. Son dönemde bu mesafe için bize uçakla gelme imkân verildi, çok teflekkür ediyorum. Bu dönemde sahiplenilmenin verdi i hisle çal flmalar m zda daha da baflar l oluyoruz. Tüm il müdürlerimizle bir arada olman n yaratt sinerji ve coflku ile motivasyonumuz da art yor. fieref Akça Burdur SG l Müdürü K z lcahamam da yap lan 5510 say l Yasa ile ilgili bu toplant n n bizlere çok büyük faydas oldu una inan yorum. Bu toplant, yeni yap land rma sürecinde eksikliklerimizi giderme ad na çok büyük f rsat oldu. Böyle ortamlar sayesinde illerdeki farkl problemleri, sorunlar, dostluk havas içerisinde bir arada de erlendirme imkân oldu. 3

6 Aykut Ayd n Tekirda SG l Müdürü Toplant ve e itim her mekânda yap labilir, ama böylesine do a harikas ve kaliteli bir yerde yap lan e itim çok daha faydal oluyor. Kurumumuz ilk defa il müdürlerine bu kadar de- er verdi ini gösteriyor. Bu e itimler, suya at lan tafl n meydana getirdi i dalgalanmalar gibi bizim ald - m z sinerjinin, çal flanlar m za yans t lmas n da sa layacakt r. Sosyal güvenlik reformu bize göre Cumhuriyet tarihimizin en önemli reformu, çünkü çok cesurca verilmifl bir karard r. Eksiklikleri zaman içerisinde mutlaka düzeltilecektir. Buradan gittikten sonra sadece personelimiz de il, sivil toplum örgütleri, meslek kurulufllar yla da kuraca m z iletiflimde bu toplant n n büyük yarar n görece imize inan yorum. l müdürleri aras nda bu tür toplant lar tatl rekabet yarat yor. Rekabet de daima iyiyi, güzeli karfl - n za getirir. Kaflif K l ç Aksaray SG l Müdürü Toplant mekân olarak K z lcahamam n seçilmesini çok motive edici bulduk. Yeni kurulan Kurumumuzun gelecekle ilgili görüfllerini, vizyonunu ö renme aç s ndan oldukça faydal bir hafta geçirdik. l müdürlerinin birbirini tan d, Kurum yöneticilerini daha yak ndan tan ma imkân - na kavufltuklar bir ortam yaflad k. Yo un bir tempoyla çal fl yoruz. l müdürlü üne döndü ümüzde bu enerji ve motivasyonla daha faydal ifller yapaca- m za inan yorum. Kurum Baflkan m za ve yöneticilerimize, bizlere böyle bir ortam sa lad klar için teflekkür ediyoruz. Bu tür toplant lar n alt ayda bir yap lmas n istiyorum. Liderlik ve kiflisel e itim seminerleri, bizlerin personelimize de yans tt m z e itimler. Bu sayede kitaplarda yaz lanlar uygulamaya geçirmifl oluyoruz. Saffet Dinç Ayd n SG l Müdürü Kurumumuzun yeniden yap - lanmas, prim borçlar ve kurumlar n birleflmesi nedeniyle bir yo unlu umuz oldu. Burada hem e itim yap ld, hem de dinlenme imkân bulduk. Yöneticilerimize her zaman ulaflma imkân na sahibiz, bu bizim için çok önemli. Bu toplant ile il müdürleri aras nda bir tak m ruhu olufltu bence, çok da güzel oldu. E itimler bizim kaynaflmam zda daha etkili oluyor. Müdürlüklerimize döndükten sonra bu enerjimizi, daha etkin bir flekilde çal flanlar m za aktaraca z. Tek çat alt nda birleflmenin Kurumun gelece i ile ilgili çok baflar l sonuçlar do uraca na inan yorum. Abdulkadir Ayluçtarhan Kars SG l Müdürü Toplant n n K z lcahamam da yap lmas ile farkl bir ahenk, birlik, beraberlik ve farkl bir sistem ve düflünce olufltu, sanki. Yasa ile ilgili bilgilerimiz daha da pekiflti, gitti imiz yerlerde burada ald m z bilgileri aktarma imkân m z olacak. l müdürleri aras nda da birlik, beraberlik dostluk ortam olufltu, bilgi paylafl m nda bulunuldu. Bu tür e itimlerin s k s k yap lmas nda fayda var. Ankara bize bu toplant larla daha yak n, daha dostane. Döndü ümüzde Müdürlüklerimizde çal flan personel aç s ndan da son derece motive edici, verimli ve faydal olaca n düflünüyorum. M. Nejat Kamber Mufl SG l Müdürü Bu toplant larla ilgili ortak görüflümüz, hepimizin çok memnun kald ve uygulamalar n devam etmesinin yararl olaca d r. 81 il müdürümüz aras nda çok güzel bir kaynaflma oldu. Birbirimizi daha iyi tan yoruz ve verimlilik bak m ndan da bize verilen bu bilgilerle vatandafla daha çabuk ulaflaca m z, verece imiz hizmetlerle de daha aktif ve verimli olaca m z düflünüyorum. Bizim yöre olarak s k nt m z, personel eksikli idir. Bu sorunumuz çözüldü ü takdirde çok daha verimli çal flmalar yapabiliriz. Koordinatör il uygulamas n, sorunlar n k sa sürede çözümü aç s ndan çok do ru bir uygulama olarak görüyoruz. Tak m ruhu oluflturmas anlam nda bu çal flmalar n bizlere çok büyük bir h z kazand rd na inan yoruz. Nurten Canbaso lu Düzce SG l Müdürü Bir hafta boyunca K z lcahamam tesislerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni yap - land r lmas ile ilgili e itime kat ld k. lk defa böyle termal bir tesiste e itim al yorum. Milletvekillerinin, üst düzey bürokratlar n a rland bir tesiste ben de a rland m. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki Kurumum bana de er veriyor, demek ki Kurumum misyonu ve vizyonu ile lider bir konumda oldu u mesaj n veriyor. Buraya gelmeden önce Düzce de tüm sivil toplum örgütlerine, muhtarlar m za, ticaret sanayi odas na, bana süre verin, ben bir hafta e itim al p pozitif enerjimi sizlerle paylaflay m dedim. Çok güzel a rland k. Burada tüm sorunlar m z dinleyen bir Kurum Baflkan ve ekibi var. Bizimle bütünleflen, sorunlar m z dinleyenlerle birlikteyiz. Kurum Baflkan m z n bizlere ilk sordu u soru, 4

7 koordinasyon toplant lar, toplam kalite yönetimi ile ilgili memur ve fleflerinize e itim veriyor musunuz? Dr. Ala ile 3 saatlik bir e itim ald k. Çok güzel dizayn edilmifl e itim programlar yla ö rendiklerimizi, kurum çal flanlar m za da uyguluyoruz, bu sayede düflünce ve geleneksel memur tipi davran fllar ndan s yr ld klar n görüyoruz. Yasemin Özkaratafl Diyarbak r SG l Müdürü K z lcahamam da ald m z e itimlerin hem bize hem de çal flan personelimize verilmesi çok önemli. Bizim bu e itimlerde ald m z mesajlar ve di- er il müdürleri ile birlikte baz konular paylaflmam z, ufkumuzu geniflletiyor. Birbirimizle yapt m z ifller konusunda görüfl al flverifli yap yoruz. Liderlik e itimini daha önce de alm flt k. Programda tekrar bu e itimi alaca m z görünce çok sevindik. Bu e itim bizi hem motive ediyor, hem de ciddi anlamda bilgimize bilgi kat yor. Burada yapt m z ifllerle ilgili arkadafllar m zla görüflme imkân m z da oluyor. Tecrübelerimizi paylafl yoruz. Kendi ilimde bu tür e itimlere kat lm flt m, fark ndayd m ama Mart ay nda ald m z e itim çok farkl yd. Bu e itimde ald m notlara zaman zaman bak yorum, Yaflant mda uygulamad m fleyler var m? diye. Daha sonra baz noktalara tekrar de inmem gerekti ini düflünüyorum. Ben bu e itimlerin çok faydas n gördü üm inanc nday m. Ömer Eker Amasya SG l Müdürü Bu e itimler sayesinde Belirli bir hedef do rultusunda nereye gidiyoruz? sorusunu birlikte de erlendirip paylaflabiliyoruz, Di er illerde neler oluyor? bilgi sahibi oluyoruz. San - r m bu il müdürlerinin 3 üncü toplant s say l Kanun un uygulamaya geçmesi ile karfl laflaca m z sorunlar, vatandafl n ma dur edilmemesi, daha sa l kl hizmet almas için neler yap labilece ini kendi aram zda, ilgili daire baflkanl klar yla bir araya gelerek konufluyor ve birlikte çözüm ar yoruz. Ben bu toplant lar n k sa aral klarla yap lmas n istiyorum. Bence bu tür e itimler ekip ruhunu oluflturuyor. Bu e itimlerin çok faydal oldu- una inan yorum. Cemalettin Akçakaya K rflehir SG l Müdürü Bu toplant bizim için çok önemliydi. Özellikle prim aff ile ilgili yo un bir çal flma temposundan geçtik. Burada termal tesislerde dinlenme f rsat bulduk. Ayr ca Kurum Baflkan m z bizi bir gün de Ankara da misafir etti kendisine teflekkür ediyorum. Bu toplant da ald m z fiziki ve zihni enerji ile illerimize döndü ümüzde daha verimli, etkin, fleffaf bir hizmet sunaca m z düflünüyorum. Ald m z e itimi illerimize döndü ümüzde arkadafllar m zla da paylaflaca z. Bu sayede halk m za hoflgörü, sevgi, insanlar incitmeme anlay fl yla daha iyi hizmet verece iz. Kurumumuz Stratejik Plan nda Sona Do ru K urumumuzun, dönemindeki hedefleri ve hedeflere ulaflmada izleyece i yolun belirlenece i Stratejik Plan, Ekim tarihleri aras nda Afyon da yap lan çal flma toplant s nda de erlendirildi. Çal flma toplant s n n aç l fl n yapan Baflkan Fatih Acar, Stratejik Plan çal flmalar, kurumlar n gelece i ve baflar lar aç s ndan son derece önemlidir. De iflime ve dönüflüme ayak uyduramayan kurum ve kurulufllar ayakta kalamayacakt r. Bunlara kamu kurumlar da dahildir. Biz zaten yapt - m z k sa, orta ve uzun vadeli çal flma planlar m zla Stratejik Plan n öngörülerine uygun bir çal flma içindeyiz. Stratejik Plan m z, bu çal flmalar m za daha da h z katacak ve tüm birimlerimizin kat l m ile Kurumumuzun Misyon ve Vizyon u belirlenecektir. Stratejik Planlama Çal flma Grubundaki arkadafllar m za yapt klar çal flmalar için teflekkür eder, çal flmalar m z n son derece verimli ve baflar l geçmesini dilerim. dedi. Baflkan Acar n konuflmas n n ard ndan Strateji Gelifltirme Baflkanl na (Kurumlar n Stratejik Planlar n haz rlama görevleri aras ndad r.) ba l Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Baflkan Ahmet Aç kgöz, çal flma grubunun yapt çal flmalar ve bundan sonraki süreçlerle ilgili bir sunum yapt. Sunumun ard ndan çal flmalarda ortaya ç kan verilerin gruplar halinde de erlendirilmesine ve Kurumumuzun Misyon ve Vizyon çal flmalar na geçildi. Çal flma program kapsam nda Baflkan Acar Baflar n n S rlar, Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürü Sami Türko lu SUT (Sa l k Uygulama Tebli i) ile ilgili, Sosyal Sigortalar Genel Müdürü brahim Ulafl, 5510 say l Yasa ile sosyal sigortac l k alan nda oluflan de ifliklikler hakk nda birer sunum yapt lar. Haz rlanacak Stratejik Plan, tarihinden önce Devlet Planlama Teflkilat na gönderilecek. Röportaj: Ömer GÜLTER / fief 5

8 Vizyon ya da Zirveye Yolculuk 6 S tratejik plan çal flmalar için Ekim tarihlerinde Afyon a giden ekibin içindeydim. Yan ma, Ali Göçer in Kay p Da c - n n Düflleri adl kitab n ald m y l nda ç kan kitab Sultanahmet te Kitap Fuar ndan alm fl ve hat rlad m kadar yla hemen okumufltum. Zaman zaman yeniden kar flt rd m anlar olmufltu, ama flimdi nedense, bu yolculuk öncesi yeniden okumak arzusu uyanm flt. Aç kça itiraf etmesem de, bir kurumun vizyon yolculu unu, bir da c - n n zirve yolculu una benzetiyordum. Alada larda Arya Dinlemek olan kitab n ilk bölümünü, Ankara-Afyon aras nda okudum. Bu bölüm ayn zamanda, Demirkaz k zirvesine t rman fl da içermektedir. Gö ün alt nda öylece yatan serin göllere dokunmak isterim. Gittikçe büyüyen bir düfl ufkumu kapl yordu: Da ve özgürlük. Bir gün koflullar olufltu, içimdeki gezgin aya a kalkt ve beni da lara do ru sürükledi. Da c ; içindeki serüven duygusuna, keflif tutkusuna, yaln z zirvelerde içindeki yaln zl neyle, kiminle giderece ini araman n ard na düflmemifl olsayd, hâlâ flehrin karmaflas içinde bu duygular kim bilir neyle oyalay p duruyor olacakt. O, içindeki sese kulak verdi ve eylemi seçti: Zirve yolculu- unu. Daha do rusu zirvelere yolculu u, çünkü zirvede fazla kalman n imkan yoktur. Onun için bir zirve keflfedilir edilmez inifl yolculu u ve bir baflka zirve yolculu u bafllar. S rada; Kaçkarlar, Hasan Da, Erciyes ve A r ve belki de s n r ötesi Himalayalar ve dünyan n zirvesi Everest! Orda bir düfl gürdüm; çiçekler semaha durmufltu, rüzgar zikirdeydi. Biz; hangi düflün, hangi iç ça r n n, nas l bir keflif heyecan ve motivasyon coflkusuyla vizyon umuza do ru yol alacakt k. Misyon umuzun hakk n vermeden, vizyonumuza göz k rpmam z n anlafl lmas nas l mümkün olabilirdi? Zirve tekti; ama ulaflman n yolu çok. Zirveye, hangi yoldan kestirmeden ulaflabilirdik? Kestirme her yol, emin ve ifllevsel olabilir miydi? Bütün bunlar çal flma toplant s nda tart fl ld ve benim içimde Kay p Da c n n Düflleri nin sat rlar yla birleflerek yank lan p durdu. Vadiden ç k p bir tepeyi aflt k. Önümüzde s n rs z bir baflka vadi var. S rt m zdan ter daml yor. Mataralar m z kaynam fl durumda. Zirve, en aç k ve yal n haliyle önünüzde göz k rpsa bile öyle bir ç rp da ç kaca n z sanmay n. Nice vadiler, yamaçlar aflmal s n z... Öyle yerler gelecek ki, ad m ad m yürüyecek, hatta ad m atmaya takatiniz kalmasa bile uygun olmayan yerlerde konaklamay p suyunuzu, erzak n z has l bütün maddi ve manevi gücünüzü zirve yolunda en verimli flekilde kullanacaks n z. Yoksa, zirve uzaktan izledi iniz bir hayal, siluet olarak kal r. Zirveyi uzaktan veya diyelim ki burnunun dibinden görmek, asla zirveden görmek olmayacakt r. Zira öteyi görmek için bizzat zirvenin kendisi, aradaki en kal n perde olarak öylece durmaktad r. Zirveyi kuflatm fl, sis deryas ndan baflka çevrede görebildi imiz bir fley yoktu. Sonsuz bir beyazl k, yaln zca ve f rt nan n bizim telafl m za efllik edercesine u ultusu vard. Zirve duygusu manevi bir ortamd, onu yafl yorduk. Orada olma duygusu, orada oldu umuzu bilme duygusu. Bir efsaneyi keflfetme, fethetme duygusuydu. Milyonlarca insan içinde orda olma ayr cal n yaflayan say l insan aras na kat lma duygusuydu, baflarma duygusuydu. Ve biz oradayd k. Korel Otel deydik. Kurumumuzun Stratejik Plan çal flmalar n de erlendirmifl, misyon ve vizyonumuz üzerinde çal flm fl, Baflkan, Baflar n n Anahtarlar adl bir sunum yapm flt. Ekimin 12 si, günlerden Pazar, saat 14:00 ü gösteriyordu. Çal flmalar bitmifl, dönme vakti gelmiflti. çimde garip bir boflluk vard. Belki de, çal flmalar s ras nda sunulanlar somutlaflt ramaman n yaratt bir boflluktu bu. Birlikte gitti imiz arkadafllara Kocatepe ye ç kma (Asl nda hiç böyle huyum yoktur.) teklifinde bulundum. Teklifimin s cak karfl lanmas üzerine, Afyon l Müdürümüz Kerim Bey den bize mihmandarl k yapmas n rica ettim. Kerim Bey in; Yar m saatte ç kar z, ama oras flimdi rüzgarl d r. demesini ne yalan söyleyeyim çokta ciddiye almad m. Ciddiye almamam n alt nda elbette gidece imiz yeri gözümde canland ramamam, yanl fl canland rmam yat yordu. Gidece imiz yeri, da lar n yamac nda, baya bir siper ve tabyan n bulunaca k sacas bir ordunun konufllanaca bir yer olarak düflünmüfltüm. Kocatepe ye ç kt m zda, nsan yan l r da bu kadar m yan l r. sözünü hakl ç kartan bir manzarayla karfl laflt m. Kocatepe; her ne kadar araçla ç - k lsa da, gerçek bir zirve. Büyük Taarruz emrinin verildi i, Atatürk ün o meflhur, dürbünle bakt foto raftaki siperden baflka bir fleyin bulunmad çok dar ve ç plak bir zirve. Araçtan iner inmez Kerim Bey in; Oras flimdi rüzgarl d r. uyar s n ciddiye almamam yüzüme vururcas na esen rüzgar ve iliklerime kadar iflleyen so ukla karfl lafl yoruz. Karfl laflt m rüzgardan sonra Kerim Beyin uyar s ndaki flimdi s n rlamas n bile yersiz buluyorum. Not: Metin içindeki italik bölümler Ali Göçer in Kay p Da c n n Düflleri adl eserinden al nm flt r.

9 Do rusu, her zaman rüzgarl demek olmal yd. Zaten, zirveler hep rüzgarl de il midir? Ve zirvelere içimizi serinletmek için ç kmaz m y z? Rüzgar n savurmas ndan m, yoksa zirveye ç kman n mutlulu undan m bilinmez, herkes bir oraya bir buraya koflmakta ve birbirlerine buraya, buraya bak! iflareti yapmaktayd lar. Ve tabii her köflede foto raflanmak istiyorlard. Foto raf makinesini do rultuyorum ve bas yorum deklanflöre, rüzgardan gözümü açam yorum, so- uktan üflüyen ellerim makineyi zor tutuyor. Has l, ne gördü ümü, nas l gördü ümü bilmeden, çerçevelemeden habire çekiyorum. Zirvede kötü poz olabilir mi ki? Bas ve çek. Zirvede, kim hava basar, caka satabilir ki, burada öncelikle ayaklar n z n yere sa lam basmas gerekir. Sekiz kifliydik Ve her birisi zirvede de iflik aç lardan görüntülenmek istiyorlard. Aç kças bunu ben de en az onlar kadar hatta onlardan daha çok istiyordum. Dahas zirveden insans z kareler de çekmek istiyordum. Afyon, üzerine çöken sis tabakas n n alt nda kalm fl zar-zor seçilmekteydi. Güney istikametinde, afla larda bir yerlerde gölümsü bir su tabakas gözüme ilifliyor, bulutlar uzansam tutacakm fl m gibi geliyordu. Bu arada bir otobüs dolusu ö renci gelip tekrar dönmüfltü bile zirveden Bizden kimi arkadafllar da sürekli çabuk ol! iflaretleri yapmaktayd lar. Zirvede bu kadar k sa kalmak içime hiç mi hiç sinmiyor ama yapaca m fazlada bir fley yoktu. Yaln z kendimi düflünme lüksüm olmad gibi so uktan kulaklar m n, ellerimin uyuflmaya bafllamas da düpedüz gerçekti. Her ne olursa olsun biraz soluklanmadan, zirveden enginleri seyre dalmadan inmek istemiyordum. Etraf ma bak nd m, havay kolaçan ettim. Kocatepe nin zirvesi gerçekten çok dard. Atatürk An t için düzlenen ve yükseltilen zemin, baz yerlerde do al zeminden baya bir ayr l yor ve gizli bir duvar oluflturuyordu. Ve rüzgar kuzeyden esmekteydi. Kendimi güney yönündeki zemin platformunun dibine att m. Bu nas l bir fleydi böyle? Düfltü üm yerde ne rüzgar vard, ne de so uk Güneflin bat fl istikametinin bat dan güneye k r ld Ekim ay nda batmaya yüz tutan fl -, tam da düfltü üm yere vurmufl ve hiç abart s z soba yan yormufl gibi s tm flt atlad m yeri. Eee... Bu durum karfl s nda bacak bacak üstüne at lmaz da ne yap l r? Ben de öyle yapt m: Bacak bacak üstüne att m ve manzarayla arama kimse girsin istemedim. Yan ma gelen birkaç arkadaflla bir müddet öylece oturduk, nas l olsa di erleri araçtaki yerlerini çoktan alm fllar ve onlarda kendilerince so- uktan korunmufllard. çimden neler geçti derseniz, o k sa süre içinde, zor ama anlatmay deneyeyim isterseniz... Her fleyden önce k yas yapt m metrede bunlar oluyorsa, kim bilir 4.000, 5.000, metrede neler oluyordur. Ve tabii dünyan n çat s olan 8850 metre zirve yüksekli i bulunan Everest te neler olaca n, nas l bir panoramaya sahip oldu unu düflünüp, Hint Okyanusunun görünüp görünmedi ini hayal ettim. Ve tabii flartlar n bir ad mda nas l böylesine de iflti ini görüp, flaflk nl m dizginlemeye ve zihnimde oluflan boflluklar doldurmaya, hayretimi do ru adrese yöneltmeye ve bu durumdan elimden geldi ince yararlanmaya çal flt m. Kay p Da c n n Düflleri nin sat rlar nda okudu um o eflsiz fliirsel tasvirler, bakir ifadeler ve yaflanan s ra d fl olaylar, içimde mini bir prova yapt. Korel Otel de tart fl lan ve Stratejik Plan n en önemli unsuru olan Vizyon kavram ile Zirve imgesi aras nda kurdu um ba, burada yerli yerine oturdu. Vizyon gelecekte ulaflmay hedefledi imiz Zirve ydi. Ve kim demifl, neden demiflse Zirveler münhal (aç k, bofl) olur demiflti. Biz hangi bofl zirveyi doldurmaya adayd k, orada ne kadar kalacakt k ve zirvede anbean de iflen flartlara ne kadar uyum sa layacakt k? Belli belirsiz gelip geçti bu sorular akl mdan ve dönüp enginlere ayr lmadan önce son bir kez daha bakt m: Nedense içimden hiç ama hiç Elveda! demek geçmedi. Ankara ya dönüfl yolunda Stratejik Plan Çal flma Grubunun haz rlad dokümanlara dald m. Bir yer dikkatimi çekti. fiöyle diyordu: Stratejik Plan statik bir plan olmay p, son derece dinamik bir yap ya sahiptir. Tamam! dedim içimden, iflte bizi zirveye ç karacak formül bu: Statik de il dinamik diye içimden de il sesli söylendi imi, arkadafllar n Ne say kl yorsunuz? uyar lar üzerine anlad m. Statik de il dinamik! Mustafa YILDIZ / Bas n Müflaviri 7

10 Sosyal Yard mlar Bir Lütuf De il, Hakt r - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ünün yap land rma çal flmalar hakk nda genel bilgiler verir misiniz? say l Sosyal Güvenlik Kurumunun teflkilat yap s n düzenleyen kanunun May s 2006 da yasalaflmas ve Kas m 2006 da Kurumun fiilen görevine bafllamas ve yeni oluflan Genel Müdürlüklere yap lan atama ve görev bölümünün ard ndan Genel Müdürlü ü- Yadigar Gökalp müze ba lanan ve fiilen görev yapan Primsiz Ödemeler Genel Müdürü bir daire baflkanl vard. O da devredilen Emekli Sand n n Yafll lar Sosyal Güvenlik Dairesiydi. Genel Müdürlü ümüzün 5502 deki görevlerine uygun olarak yap lanmam z yeniden kurgulanm fl olup, geçti imiz süre içinde Genel Müdürlü ümüze ba l befl daire baflkanl kurularak daire baflkanl klar n n atamas gerçeklefltirilmifltir. Atanan arkadafllar m z, kendi alanlar nda uzmanlaflm fl ve deneyimlidir. fiu anda daire baflkanl klar n n alt kadro eksiklerinin tamamlanmas çal flmalar n yürütmekteyiz. Daire baflkanl klar m z flu flekilde oluflturulmufltur: Sosyal Yard mlar Daire Baflkanl Kurumsal Geliflim ve Ortak Veri Taban Daire Baflkanl dari fllemler ve Mali Yönetim Daire Baflkanl Sa l k Yard mlar ve Yaflam Düzeyi Daire Baflkanl Ödemeler Daire Baflkanl - Sosyal yard m faaliyetlerinin koordineli yürütülmesi için ulusal, ortak veri taban oluflturulma çal flmalar n n bafllad n biliyoruz. Sizce bu faaliyetlerin tek çat alt nda toplanmas n n avantajlar neler olacakt r? - Ülkemizdeki sosyal yard m uygulamalar n n önemli bir eksikli i de kurumsal yap lanmadaki çok bafll l k, parçalanm fll k ve konuyla ilgili çal flmalarda bulunan kurumlar aras ndaki koordinasyon eksikli idir. Yoksullukla etkin mücadele edilebilmesi, kamu kaynaklar - n n etkin, ekonomik ve verimli kullan labilmesi, mükerrer ve etkili olmayan sosyal yard mlar n engellenebilmesi için, gerek kamu idareleri gerekse sivil toplum kurulufllar aras nda Sosyal Yard m Politikalar n n koordine edilerek uyumlu ve tutarl k l nmas zaruri bir ihtiyaç olarak karfl m - za ç kmaktad r. Bunun yan s ra sosyal yard m yapmak için kanunla sorumlu k l nm fl kamu idarelerinde çal flan personelin nicelik ve daha önemlisi nitelik olarak güçlendirilmesi, bu kurumlarda sosyal yard m konusunda bilgi ve deneyime sahip uzman kiflilerin istihdam edilmesi, sosyal yard mlar n hak sahiplerine sa l kl bir biçimde ulaflt r lmas na olanak sa layacakt r. Belirtilen bu nedenlerle, Türkiye de uygulanan sosyal yard m politikalar kapsam nda, kurumsal yap ve personel temelinde baz düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Bu düzenlemelerden biri, ortak veri taban n n oluflturularak mükerrer yard mlar n önlenmesi ve vatandafllar m zdan talep edilen bilgi ve belgelerin mümkün olan en alt düzeye indirilerek, gerekli bilgilerin ortak veri taban ndan yararlan larak elde edilmesidir. Kamu idarelerinin yapm fl olduklar sosyal yard mlar, ortak veri taban na, belirlenen sürelerde aktarmalar, kurulacak sosyal yard m sistemi için elzemdir. Bu amaçla ortak veri taban oluflturulmas çal flmalar henüz devam etmektedir. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kurulufllar ile görüflmelerimiz de olmaktad r. Ortak veri taban oluflturulmas ile birey ve hane baz ndaki güncel bilgilerle mevcut sosyal yard mlar n niteli inin ortaya konulmas, alandaki hizmet ak fl n n birden fazla odak taraf ndan sürdürülmesi ve hizmet sürecinde farkl veri tabanlar n n kullan lmas n n önüne geçilmesi, yoksulluk ve muhtaçl n tespitine yönelik standart kriterleri belirleyen istatistikî verilerin üretilmesi, yard mlar n gerçek ihtiyaç sahiplerine ulafl p ulaflmad n n belirlenmesi ve mükerrer yard mlar n önlenmesi, hedef kitleye iliflkin bilgilerin tek bir yerde toplanarak ulusal, uluslararas kurum, kurulufl ve STK lar aras nda etkin bir bilgi ak fl ile an nda takip kapasitesinin yarat lmas sa lanacakt r. Bunun sonucunda yoksullu un önlenmesi do rultusunda önemli bir ad m at lm fl olacak ve vatandafl n sosyal yard mlardan daha etkin yararlanmas sa lanacakt r. - Sosyal Yard mlara iliflkin kanun tasar tasla, bu kriterler baz al narak m haz rland ve çal flmalar hangi aflamada? - Say n Bakan m z n talimatlar yla yaklafl k 8 ayl k bir süredir haz rlamakta oldu umuz sosyal yard mlar yasa tasar s tasla, temelde yukar daki görüfller ve kriterler baz al narak haz rland. Bu konu ilgili kamu kurum/kurulufllar ve STK lar n uzun y llardan beri gündeminde olan ve tart fl lmakta olan bir konuydu. Sonuçta, Sosyal Güvenlik Reformu ile eklemlenerek onun bir bilefleni haline geldi. Çal flmalar tamamlanmak üzeredir. - Proje Uygulama Biriminin çal flmalar nelerdir? - Proje Uygulama Biriminin görevi, birimlerden gelen talepler do rultusunda planlanan faaliyetlerin ve ihtiyaç duyulan projelerin haz rlanmas ve sat n al mlar n n kredi ve hibeler kapsam nda gerçeklefltirilmesidir. Kredi ve hibelerin kapsam, Sosyal Güvenlik Reformuna iliflkin kurumsal kapasite güçlendirmesi faaliyetleri oldu undan, birimlerin neredeyse tüm uzmanl k ve dan flmanl k ihtiyaçlar için PUB a baflvurmalar mümkündür. Zaten bu yönüyle de PUB k sa zamanda Kurumun önemli bir birimi olmufl ve birçok projeyi hayata geçirmifltir. Bunlar aras nda; kurumsal web ve intranet sitelerinin dizayn edilmesi ve yay na bafllamas, prim borçlar n n yap land r lmas s ras nda yap lan medya tan - t m ve iletiflim stratejisinin planlanmas, Kurumsal letiflim Yönetimi Dan flmanl k hizmetinin sat n al nmas, Kurumumuzun e itim ihtiyaçlar n n belirlenmesine yönelik Bireysel E itim Dan flman ile anlafl lmas, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi ve Stratejik Güvenlik Uygulamas konusunda dan flmanl k hizmeti ile büyük bir projenin bafllat lmas, Dava ve Mütalaa uygulama yaz l m hizmeti al m, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü üne gerekli acil donan mlar n sat n al nmas, Sosyal Güvenlik Uzman Yard mc lar ndan 10 kiflinin ILO nun talya da düzenledi i Sa l k Sigortas E itimi ve Emeklilik 8

11 Sigortas E itimi ne gönderilmesi, Ça r Merkezi Dan flman istihdam edilmesi, 5510 say l Kanun ile ilgili tan t m kitapç klar n n bas m ve da t m ilk akla gelenler aras nda bulunmaktad r. Devam eden ve öncelikli gördü ümüz projeler aras nda ise, Taflra teflkilat n n donan m ihtiyaçlar için 5000 adet bilgisayar ve 2800 adet yaz c sat n al nmas, elektronik arfliv projesi, Sosyal Güvenlik E itim Merkezinin hayata geçirilmesi bulunmaktad r. - Yafll ve özürlü vatandafllar m z n Kurumumuzdan hizmet al rken karfl laflt klar sorunlar n çözümüne yönelik yap lan çal flmalar hakk nda bilgi alabilir miyiz? - Genel Müdürlü ümüzün görev alan na giren ve yeni yap - lanmam zdan önce de yürütülen 2022 say l Kanun a göre ayl k alan yafll ve özürlü vatandafllar m z n ifllemleri, taraf - m zdan yürütülmektedir. Devral nan tablo hiçte iç aç c de- ildi. Binlerce gecikmifl evrak ve iflle karfl laflt k. Ben evraklar evrak olarak de il de ayl k bekleyen özürlü ve yafll vatandafllar m z, insanlar m z olarak gördü üm için, sosyal yad mlara iliflkin çerçeve yasan n yasalaflmas n beklemeden de, yap lan yasal düzenlemelerle ve al nan idari kararlarla birçok bürokratik süreci k saltt k veya bir k sm n n de iflmesini sa lad k. Bunlar aras nda; Vatandafllardan istenen Bak m liflkisi Beyan Belgesi ve Kontrol Muayene Taahhütnamesi müracaat formuna eklenerek bürokratik ifllemler azalt lm flt r. Tan t m kart kald r lm fl olup, vatandafllardan foto raf istenmeyecektir. Ayl k alan vatandafllardan bir takvim y l içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini (90 gün) aflmayan herhangi bir iflte çal flmas bulundu u tespit edilenlerin ayl klar kesilmeyerek ödenmesine devam olunacakt r. l/ lçe dare Kurullar taraf ndan muhtaç olmad na karar verilenler ile vücut fonksiyon kayb oran % 40 n alt nda kalanlar n belgelerinin Kuruma gönderilmemesi sa lanm flt r. Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ü bünyesinde daha önce oluflturulmufl olan Sa l k Kurullar kald r lm flt r. Ayl k ba lamalarda, il veya ilçe idare kurullar n n alacaklar muhtaçl k kararlar ile birlikte kanunun gerektirdi i hallerde yetkili hastanelerden al nan sa l k kurulu raporlar esas al nacakt r. Ayl k ba lama iflleminden sonra Kurum, evrak üzerinden inceleme yapacakt r. Gerçe e ayk r sa l k kurulu raporu düzenledi i veya bu nitelikteki raporlara dayanarak ayl k ald tespit edilenler hakk nda Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine göre ifllem yap lacakt r. Müracaatlar n kabulü ve ayl k ba lanmas ifllemleri, teflkilatlanman n tamamlanmas ndan sonra Sosyal Güvenlik l Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri taraf ndan yerine getirilecektir. Ayl k ba lamaya esas sa l k kurulu raporlar n düzenlemeye yetkili sa l k kurulufllar n n belirlenmesi ile bu raporlar n al nmas na iliflkin di er usul ve esaslar Sa l k Bakanl ile Kurum taraf ndan birlikte haz rlanacak yönetmelikle belirlenecektir. 85 yafl üzeri yafll lar ile vücut fonksiyon kayb oran %70 in üzerinde olan a r özürlülerden tümüne ayl k ödemeleri, evlerinde yap lacakt r. PTT önlerindeki y lmalar n önlenmesi ve vatandafllar n daha rahat bir ortamda ayl klar n alabilmeleri amac yla ödeme günleri befl güne ç kar lm flt r. - Yoksullukla mücadele alan nda dünyadaki çal flmalarla ülkemizdeki çal flmalar k yaslad n zda neler söylemek istersiniz? - Dünyadaki çal flmalar, yoksullu un boyutlar ve imkanlar çerçevesinde oldukça farkl l k göstermektedir. O nedenle, ülkemizin içinde bulundu u Avrupa, özellikle de Yak n ve Do u Avrupa ile k yaslad m zda durumumuzun iyi oldu- unu söyleyebilirim. Yapt m z çal flmalar birçok ülke taraf ndan yak ndan izlenmekte ve hatta örnek al nmaktad r. Örne in, flartl transfer uygulamas n New York Eyaleti uygulamaya bafllad. Avrupa da birçok ülke ile Brezilya, Meksika gibi Güney Amerika ülkeleri baflta olmak üzere yine dünyan n say l ülkeleri ile yoksullukla mücadele konusunda ortak çal flmalar m z ve karfl l kl bilgi al fl-verifli ve deneyimlerimizi paylafl m m z bulunmaktad r. - Son olarak vermek istedi iniz mesajlar ve yoksullukla mücadelede kad nlar n istihdam hakk nda neler söylemek istersiniz? - Günümüzde sosyal ve ekonomik olarak d fllanman n boyutlar n n art fl nda, iflsizli in küresel, kal c ve yayg n bir sorun haline geliflinin etkili oldu u bilinmektedir. flsizlik oran n n sürekli olarak artmas ile sosyal d fllanmaya maruz kesimlerin say s ndaki art fl n beraber gitmesi; yoksulluk ve istihdam aras ndaki yap sal ba a iflaret etmektedir. Risk alt ndaki gruplar n genellikle e itimsiz ve/veya mesleksiz olmalar dolay s yla niteliksiz iflgücü olarak görülmeleri yoksulluklar n pekifltirmekte, ifl bulma ve kamu hizmetlerinden yararlanma olanaklar n ortadan kald rmaktad r. Yoksullu un azalt lmas ayn zamanda sürdürülebilir kalk nma stratejilerinin önemli unsurlar ndand r. Bu anlay fl do rultusunda ulusal sosyal yard m politikalar nda temel hedef, yoksullukla do rudan mücadele amac n güden ve özellikle toplumda daha çok yoksulluk çekme ihtimali olan kad nlar için sosyal koruma ve sosyal içermeyi öngören, genifl kapsaml, tan mlanm fl sosyal politikalar gelifltirmek olmal d r. Bizim hedefimiz, sosyal yard mlar, bir lütuf de il hak olarak ele alan, toplumsal cinsiyet, etnik köken, engellilik ve yafla ba l olarak ortaya ç kabilecek yoksulluk ve sosyal d fllanma ile topyekûn mücadele eden ve bütüncül bir bak fl aç s ile oluflturmakt r. Bu ba lamda kad nlar da en önemli bir hedef grubumuzdur. Kad nlar n ifl hayat na kat lmalar, üretken hale getirilmeleri yoksullukla mücadelede önemli bir aflamad r. Bunu sa layabilmek için de kad nlar n e itim, sa l k ve sosyal yönden desteklenmesi gerekti ine inan yoruz. Röportaj: Selda DEM R, Nazan ÇEPN L / Bas n Müflavirli i 9

12 Bir Biliflim Fuar Daha Sona Erdi C ebit Biliflim Eurasia 08 Fuar stanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alan nda Ekim tarihleri aras nda gerçekleflti. Kurumumuz bu y lda kamu kurulufllar için ayr lan 5 inci salonda yerini ald. Görsel olarak oldukça al ml haz rlanan stand m z, ifllevsel anlamda da rahat bir çal flma ortam sundu. Fuar süresince, Kurumun bütün birimlerine ulaflan bildik sorular n neredeyse tamam, standdaki arkadafllar m za soruldu. Bunun da normal karfl lanmas gerekti ini düflünüyorum. Çünkü yeni Kanunla gelinen bugünkü noktada hemen herkes benzer konular merak ediyor ve her f rsatta ilgililere meraklar n giderici sorular yöneltiyorlar. Bunun yan nda öneride bulunanlar da vard. Bunlardan biri emekli Rasim LHAN d. LHAN, Ak ll Kart da bulunan kiflisel bilgilerin yabanc dilde de yer almas gerekti ini söyleyerek, Yurtd fl na ç kt - m zda nüfus ka d yeterli olmuyor, pasaportu da istiyorlar, bu bizi rencide ediyor, halbuki bilgiler yabanc dilde de haz rlansa bu sorun çözülecek. diyerek eksik gördü ü bir konudaki hassasiyetini gösterdi. Alan nda dünyan n say l organizasyonlar ndan biri olan Fuar bu y l da oldukça hareketli geçti. Özellikle cep telefonu alan ndaki yenilikler, insanlar n hayallerini zorlayacak nitelikteydi. Örne in, cep telefonu ile power point sunumu yap lmas gibi. Bu y l Fuarda ön plana ç kan konulardan biri Bilgi Güvenli i oldu. Konu, Donan m ve Altyap Hizmetleri Daire Baflkan Adem ONAR n da konuflmac olarak kat ld bir sempozyumda ele al nd. Adem ONAR, vatandafllar m z n tamam na yak n - na ait önemli bilgilerin bulundu u Kurumumuz veri taban ndaki bilgilerin korunmas ve yanl fl ellere geçmesinin önlenmesi yönünde at lan ad mlar ve al nan önlemleri anlatt. Konuflmas nda, Güvenlik için gerekli sistemlerin ne getirdi inden çok ne götürdü üne bakmak gerekir, çünkü giden geri gelmez. diyen ONAR, özellikle kamuda yerli yaz l m kullan m n n teflvik edilmesinin önemini vurgulad. Adem ONAR Mustafa KURUCA Bir di er toplant stanbul l Müdürü Mustafa KURU- CA, taraf ndan gerçeklefltirildi. 1 Ekim de yürürlü e giren 5510 say l Kanunla ilgili genel bilgiler veren KURUCA daha sonra kat l mc lar n sorunlar n yan tlad. Kamu kurumlar aras nda en yo un ilgiyi bu toplant n n çekti ini rahatl kla söyleyebiliriz ancak biz yine de daha fazla kat l mc olmas n arzuluyorduk. Fuar süresince stand m z ; Ulaflt rma Bakan Binali YILDIRIM, Devlet Bakan Naz m EKREN, K rflehir Valisi Mehmet Lütfü B LG N, Rize Valisi Kas m ESEN, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir TOPBAfi, Hizmet Sunumu Genel Müdürü Recep KARAPINAR, Kurumsal Hizmetler Daire Baflkan lhan fiman, Donan m ve Altyap Daire Baflkan Adem ONAR, stanbul l Müdürü Mustafa KURU- CA, Müdür Yard mc s Ümran TÜRK ve stanbul da görevli SGM ve SSGM Müdürleri ile çal flma arkadafllar m z ziyaret etti. Fuar süresince standda görevli arkadafllar m z n içten ve samimi çal flmalar, bütün kat l mc lar taraf ndan takdirle karfl lan rken, baflvurusu yan ts z kalan kat l mc olmad n gözlemledik. Fuar boyunca kat l mc lar n ilgisini daha fazla çekecek neler olabilir diye düflünürken, ayn zamanda eksiklerimizi de dillendirmifl oluyoruz. Bunlar, haz rl k için zaman olmamas nedeniyle bilgilendirici ö elerin istenilen flekilde yap lamamas, kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi, medya planlamas - n n yap lmam fl olmas, promosyon haz rlanmamas, anket çal flmas n n yap lmamas, ses getirecek ilgi çekmeye yönelik faaliyetlerin yap lmam fl olmas olarak sayabilirim. Elde edilen tecrübeler çerçevesinde bundan sonra yap lacak fuarlara daha organize ve daha donan ml kat laca m za inan yorum. 10

13 Abbas ÜSTÜNER SGK Teknoloji ve fl Gelifltirme Daire Bflk.Programc 7-12 Ekim 2008 tarihleri aras nda yap lan CEB T Biliflim Fuar, yeni teknoloji ve biliflimdeki yeniliklerin tan t lmas bak m ndan yararl ve güzel geçti. SGK n n tan t m bak m ndan verimli ve iyi oldu u kan s nday m. Ömür ÇAKIR SGK Yaz l m Gelifltirme ve Sistem Daire Bflk. V.H.K.. H zla globalleflen dünyada insanlar n ifllerini kolaylaflt ran bu tür projelerin tan t lmas aç s ndan çok önemli bir organizasyon, SGK aç s ndan yararl oldu u kanaatindeyim. Cengiz AYDEM R stanbul htiyarl k Sig. Müd. Unkapan SGK Merkezi fief Geçmifl y llara nazaran stand m z n görüntüsü, dizayn oldukça güzel ve etkileyiciydi. Stand m z n arka planda olmas bile kat l mc lar n ilgisini göstermesine engel olamad. Oldukça yo un geçen bir çal flma ve tan t m dönemi, en güzel flekilde amac na uygun ve ulaflm fl olarak tamamland. SGK n n k sa zamanda gelmifl oldu u mesafeyi göstermesi aç s ndan son derece önemli bir organizasyondu. Bunun bir parças olmaktan son derece onur duydum. Bu organizasyonun gerçekleflmesini sa layan ve desteklerini esirgemeyen tüm yönetici ve çal flanlara teflekkürler. Hakan BULUN Kurumsal Hiz. Daire Bflk. Portal çerik Yön. fib. Müd. Yeni fikirlerin yer ald, do ru kitlelerin do ru noktada buluflmas - n n hedeflendi i CeB T Biliflim Eurasia da SGK olarak kurumlar aras farkl l m z ortaya koyan stand - m z ile kurumsal kimli imizi vizyon ve misyonumuzu ziyaretçilere do ru biçimde anlatarak fuar kat lma hedeflerimize ulaflt m z eksiklerimizi görerek bir sonraki fuara bu eksikleri gidererek kat laca m z söyleyebiliriz. Niyazi KARA SGK stanbul l Müd. fiiflli SGMfief Vatandafllar m z n yeni yasaya karfl ilgisi oldukça yo- un oldu. SGK n n k sa zamanda kendisini tan tmak için yapm fl oldu u çal flmalar takdirle karfl l yorum. SGK n n tan t m bu fuarla anlam na ulaflm fl oldu. Bu tan t mda eme i geçen herkesi kutluyorum. Zeynel BALABAN Donan m ve Altyap Daire Baflkanl Ar-Ge ve novasyon fiube Müdürü Bu fuar sayesinde Kurumumuz hakk nda, Medula, TÜB TAK la ortak gerçeklefltirdi imiz T.C. Kimlik ve özellikle yeni ç kan 5510 say l Kanun hakk nda, gerek kat l mc lar gerekse ziyaretçileri bilgilendirme f rsat yakalad k. Ayr ca yine CeB T de Bilgi Güvenli i konulu sempozyum düzenlenmifl, Donan m ve Altyap Hizmetleri Daire Baflkan Adem Onar konuflmac olarak kat lm flt r. Bu konuda büyük özveri ile çal flan ekip arkadafllar ma da teflekkür ederim. Ümran TÜRK SGK stanbul l Müdür Yard mc s Kurumumuzun yeni imaj ile tarihleri aras kat ld Ce- B T fuar nda, teknoloji devleri aras nda SGK n n da biliflim aç s ndan bu devlerle yar flt n, her alanda geliflen teknolojiye uyum sa lad n görmekten onur ve mutluluk duydum. Kurumumuzun müflteri memnuniyeti odakl hizmet anlay fl, fuar stand nda görev yapan personelimizin stand ziyaret edenlere hal, hareket ve davran fllar ile en iyi flekilde görülmekte idi. Bu hususta eme i geçen ve can siperane çal flan tüm arkadafllara teflekkür ederim. Sad k S VR Unkapan Sosyal Güvenlik Merkezi fief Yeni yap lanan Kurumumuzun vatandafllara tan t m nda Fuar n çok önemli oldu unu anlayarak vatandafllar m za gerekli bilgileri vermeye çal flt k. SGK Kurumunun tan t m, bu fuarda çok önemli olmufltur. O nedenle bu tan t mda eme i geçen herkesi içtenlikle kutlar, baflar lar - n n devam n dilerim. Nihat KARAY Ulafl m Sorumlusu Befl seneden beri fuara kat l yorum. lk defa SGK stand n n bu kadar yo- un oldu unu gördüm. Teknolojideki geliflmeler beni bir kez daha flafl rtt. Stant da görev yapan arkadafllar n çal flmalar n takdirle karfl lad m. Yüksel LKDO AN Organizasyon Hizmetleri Dai.Bflk. fiube Müdürü Geliflen teknolojik geliflmeleri tüm dünya ile efl zamanl olarak izlemek, Kurum taraf ndan yap lan yaz l m ve uygulamalar ise tan tmak amac yla CeB T te bulunulmas n n yararl oldu unu düflünmekteyim. Katk lar ndan dolay stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürümüze ve SG M çal flanlar na teflekkür ederim. Haber - zlenim: Ömer GÜLTER / fief 11

14 stanbul Evin içinde bir oda, odada stanbul Odan n içinde bir ayna, aynada stanbul Adam sigaras n yakt, bir stanbul duman Kad n çantas n açt, çantada stanbul Çocuk bir olta atm flt denize, gördüm Çekme e bafllad, oltada stanbul Bu ne biçim su, bu nas l flehir fiiflede stanbul, masada stanbul Yürüsek yürüyor, dursak duruyor, flafl rd k Bir yanda o, bir yanda ben, ortada stanbul nsan bir kere sevmeye görsün, anlad m Nereye gidersen git, orada stanbul. Ümit Yaflar O uzcan stanbul Tarihi Bu say m z, yaklafl k 1600 y l de iflik medeniyetlere baflkentlik yapan, bunun yaklafl k 600 y l n dünya baflkenti olarak geçiren bugünün mega kenti stanbul a ve il müdürlü ümüze ay rd k. stanbul'un tarihi 300 bin y l önceye kadar uzan r. Küçükçekmece Gölü kenar nda bulunan Yar mburgaz Ma aras nda, Dudullu, A açl yak nlar nda yap lan kaz larda insan kültürüne ait ilk izlere, de iflik dönemlere ait aletlere rastlanm flt r. Bugünkü stanbul'un temelleri M.Ö. 7. yüzy lda at lm flt r. M.S. 4. yüzy lda mparator Constantin taraf ndan yeniden infla edilip, baflkent yap lm fl; o günden sonra da yaklafl k 16 as r boyunca Roma, Bizans ve Osmanl dönemlerinde baflkentlik s fat n sürdürmüfltür. Ayn zamanda, mparator Constantin ile birlikte Hristiyanl n merkezlerinden biri olan stanbul, 1453'te Osmanl lar taraf ndan fethedildikten sonra Müslümanlar n en önemli kentlerinden biri say lm flt r. stanbul Tarihindeki Belli Bafll Dönemler Bizantion (M.Ö M.S. 324) Roma mparatorlu u'nun baflkenti ( ) Bizans mparatorlu u Dönemi ( ) Osmanl mparatorlu u Dönemi ( ) 1923 y l nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufluyla stanbul'un baflkentlik dönemi sona erdi. stanbul un baflkent olma dönemi bitmesine ra men öneminde herhangi bir azalma olmam flt r. Cumhuriyet döneminde özellikle 1950 li y llardan sonra yo un göç alan bu flehrimiz, bugün sanayi, kültür, turizm merkezi olma özelli inin yan s ra medeniyetler ittifak n n da sembolüdür. Buradan hareketle l Müdürümüz Mustafa KURUCA ile stanbul hakk nda ve il müdürlü ümüz çal flmalar ile ilgili bir görüflme yapt k. 12

15 RÖPORTAJ - stanbul tarihi boyunca hep gözde olmufl, imrenilmifl, hemen herkesin elde etmeye çal flt bir güzelli e ve özelli e sahip bir kent. Bugün de yine tarihten gelen bu özellikleri ve bar nd rd nitelikleri ile hem kültür hem sanayi hem de turizm gibi birçok vas flar olan bir kent durumunda. stanbul ellili, altm fll, yetmiflli y llarda ald yo un göçü sanki yeni yeni sindirmeye çal fl yor. Bu aç dan bakt m zda stanbul için siz neler söylersiniz? - Birçok medeniyete ev sahipli i yapmas yan nda, tarihteki en önemli imparatorluklar n merkezi olmufl, ayr ca ecdad m z Cihan Devleti Osmanl mparatorlu una da befl as r baflkentlik yapm flt r. A rlad 120 mparator ve padiflahlar arac - l ile Dünya 2500 y l stanbul dan yönetilmifl ve tarihe yön verilmifltir. Hatta sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed S.A.V. hadisi flerifine konu olmufl özel bir kenttir. stanbul u di er flehirlerle k yaslad m zda, binlerce y ll k dini ve kültürel miras n muhafaza edip canl tutabildi ini bugün bile görebiliriz. fiahs m ad na bu flehirde yaflamak ayr cal na eriflmifl olmak bana mutluluk ve gurur vermektedir. Ayr ca stanbul, tarih ve kültürel özelliklerinin yan s ra iki k tay birbirine ba lamas hasebiyle do u ve bat kültürünün sentezlendi i önemli bir jeopolitik flehir durumundad r. Sizin de belirtti iniz gibi stanbul, 60 l y llarda alm fl oldu u göçü halen sindirebilmifl de ildir. Zira bu dönemde daha iyi ifl bulmak, daha iyi flartlarda yaflamak gibi ekonomik ve sosyal kayg larla bir çok insan, topra ndan koparak büyük ümitlerle stanbul a gelmifltir. Bugün stanbul da yaflanan çarp k kentleflme ve kay t d fl ekonomi ve istihdam n temelinde bu göçler yatmaktad r. Son dönem al nan önlemler, bu konuda az da olsa fayda sa lam flt r. - Sosyal güvenli in stanbul daki tarihsel geliflimi nas l oldu (Osmanl dönemindeki meslek örgütlenmeleri de dahil olmak üzere)? - Modern anlamda Sosyal Güvenli in gelifliminin 19. yüzy l sonlar nda bafllad, bu dönemden önce sosyal güvenlik ihtiyac n n geleneksel ve dini motifler tafl d n görmekteyiz. stanbul, özellikle Osmanl mparatorlu u döneminde üretimin ve ticaretin cazibe merkezi olmas özelli i nedeniyle di er illerimizden daha fazla geliflmifl ve sonucunda di er illere de yön vermifltir. Bu dönemde slam dininin zekat müessesesi, en belirgin sosyal güvenlik arac olsa da Ahilik ve Lonca örgütleri eliyle de sosyal güvenlik ve sosyal yard mlar n önemli bir yeri bulunmaktad r. Bununla birlikte 1866 y l nda kurulan Ameleperver Cemiyeti yetersiz de olsa, ilk sosyal güvenlik SGK stanbul l Müdürü Mustafa KURUCA 03/02/1969 tarihinde Giresun-Ya l dere-kurucal Köyünde do du. lk, orta ve lise ö renimini s ras yla, Kurucal Köyü lkokulu, Ya l dere Ortaokulu ve Amasya Gökhöyük Ziraat Lisesi nde bitirdi. Yüksek ö renimini stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nde 1992 y l nda, stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Maliye Anabilim Dal Yüksek Lisans Program n ise Sosyal Güvenlik Sistemi Aç klar n n Kamu Aç klar na Etkisi konulu tez ile 2002 y l nda tamamlad. Halen, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çal flma Ekonomisi Bölümünde Doktora e itimine devam etmektedir y l nda Sosyal Sigortalar Kurumu Müfettifl Yard mc s olarak göreve bafllad y l nda yap lan yeterlilik s nav n geçerek Sigorta Müfettiflli ine atand y l nda Sigorta Baflmüfettifli oldu. Askerlik hizmetini 02/08/1998 tarihinde 263. k sa dönem olarak stanbul Bo az Komutanl nda tamamlad. May s tarihleri aras nda Sigorta Müfettifli, Temmuz 2002-Nisan 2004 tarihleri aras nda Sigorta Teftifl Kurulu stanbul Grup Baflkan, Nisan 2004-Mart 2008 tarihleri aras nda stanbul Sigorta Müdürlü ü yapt. 14/03/2008 tarihinde stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü üne atand. Yaklafl m Yay nc l k taraf ndan fiubat-2004 tarihinde yay nlanan Tüm Yönleriyle Emeklilik isimli kitab yo un ilgi gördü. Ayr ca. Yaklafl m, Mali Çözüm, Maliye Postas, Sosyal Güvenlik Dünyas, Eko Vitrin, Subcon Turkey adl dergilerde, Sosyal Güvenlik Hukuku- fl Hukuku konular yla ilgili çok say da yay nlanm fl makalesi bulunmaktad r. uygulamas olarak kabul edilir y l nda kurulan Askeri Tekaüt Sand ilk resmi sosyal güvenlik kurumudur. Bunu 1881 y l nda sivil memurlar için kurulan emekli sand izlemifltir y l nda Seyrisefain Tekaüt Sand, 1909 da askeri ve mülki sand klarla Tersaneyi Amirenin flçi ve Memurlar çin Emeklilik ve Malullük Sand, 1910 da Hicaz Demiryollar Memur ve Müstahdemlerine Hastal k, Kaza Halleri çin Yard m Sand, 1917 de fiirketi Hayriye Tekaüt Sand kurulmufltur. Bu düzenlemelerle modern anlamda sosyal güvenlik kurumlar n n oluflma süreci bafllam flt r. Cumhuriyetimizin ilk y llar nda sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler yap lmamakla birlikte 1926 y l nda düzenlenen Borçlar Kanunu ve 1930 y l nda ç kar lan Umu- 13

16 mi H fz ss hha Kanunu gibi yasalar dolayl olarak sosyal güvenlik düzenlemeleri içermektedir. Sosyal Güvenlikle ilgili ilk yasa, 1945 tarih ve 4772 say l fl Kazalar, Meslek Hastal klar ve Anal k Sigortas Kanunu dur. Kanuna paralel olarak 16 Temmuz 1945 tarihin- stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü de flçi Sigortalar Kurumu Kanunu düzenlenmifltir. Daha sonra 1949 y l nda 5417 say l htiyarl k Sigortas Kanunu kabul edilmifl 5434 say l Kanunla da T.C. Emekli Sand Kurulmufltur. Kuflkusuz en önemli düzenleme 1964 y l nda kabul edilip 1965 y l nda yürürlü e giren Sosyal Sigortalar Kanunu dur. Bu düzenlemeyi 1971 y l nda kabul edi- Befliktafl SGM len Ba -Kur Kanunu takip etmifltir. Sosyal güvenlikteki bu da n k yap Sosyal Güvenlik Kurumu çat s alt nda di er sosyal güvenlik kurumlar n n birlefltirilmesi ile son bulmufltur. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlü e giren 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile art k sosyal sigorta ve sosyal yard mlar art k tek elden yürütülecek, iflçi, memur ve esnaf sosyal gü- Ca alo lu SGM venlik aç s ndan norm ve standart birli ine kavuflacakt r. - Yeniden yap lanma kapsam nda yap lan faaliyetler nelerdir? stanbul a özel, de iflik uygulamalar - n z oldu mu? - Yeniden yap lanma kapsam nda önceli imiz, Kurumumuzun üstlendi i misyon itibari ile hak etti i imaj kazana- Ca alo lu SGM bilmesidir. Bu yöndeki en önemli ad m n e itimli ve nitelikli personelle vatandafllar m za en iyi hizmeti sunmakla gerçekleflece i bilinci ile e itime a rl k verilmifl ve ilk ifl olarak personelimize bir dizi e itim verilmifltir. Ayr ca stanbul daki Merkez Müdürlüklerimizin fiziki koflullar iyilefltirilmeye yönelik olarak birimlerimizde demirbafl ihtiyaçlar tespit edilmifl bu kapsamda boyaya ihtiyac olan binalar boyat lm fl, ihtiyac na binaen bir çok merkezimize klima al nm flt r. Hizmetlerin tek elden yürütülmesi kapsam nda 5 adet Ba -Kur flube müdürlüklerimiz bölgelerindeki Merkez Müdürlüklerine tafl nm fl di er flube müdürlükleri ise Merkez Müdürlüklerimizle iliflkilendirilmifltir. Halen faaliyette olan 16 adet Merkezimize ilaveten yeni kurulacak 8 adet Merkez Müdürlüklerimiz için bina araflt rmalar h zla devam etmektedir. Bu araflt rmalarda stanbul da ulafl m n önemli bir sorun olmas nedeni ile özellikle bu hususa dikkat edilmektedir. - stanbul, yap s itibariyle di er illerimize benzemeyen bir flehir. Bu il için özel bir yap lanma düflünüyor musunuz? - stanbul mevcut ortalama sigortal s, civar nda iflvereni ile zaten di er l Müdürlüklerinden ayr lmaktad r. Türkiye deki her 4 sigortal dan birinin stanbul da çal flt düflünüldü ünde Reformun hayata geçirilebilme sürecinde l Müdürlü ümüzün önemi daha da artmaktad r. Ben flu durumun bilincindeyim ki; Sosyal Güvenlik reformunun stanbul da baflar - ya ulaflmas demek, Türkiye de baflar ya ulaflmas demektir. Üstlendi imiz bu sorumlulu u, a r görevi, lay ile yürütebilmek için ben ve ekibim, mesai saatine ba l olmaks z n 7 gün 24 saat çal flmaktay z. - Zaman n yetersizli i nedeniyle yeterince inceleme olana bulamamama ra men gezdi im birimlerde, çal flma ortam nda (tabelalar ve hatta devreden kurumlara ait internet adresleri bile duruyor) fazla bir iyilefltirme olmad n gözlemledim. Bunun özel bir sebebi var m? - fiu anda stanbul da faaliyetine devam eden on yedi SGM den on üçünün tabelas de ifltirilmifl, ancak Ca alo lu Sosyal Güvenlik Merkezi, Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi, Unkapan Sosyal Güvenlik Merkezi ve Hukuk flleri Sosyal Güvenlik Merkezlerinin ismen kurulmas na iliflkin Yönetim Kurulu karar n n yeni ç km fl olmas nedeni ile tabela sipariflleri verilmifltir Dolay s yla bu birimlerimizdeki tabelalar n de iflmemesinin/geç de iflmesinin ana sebebi budur. Çal flma koflullar n n çok kötü olmas sebebiyle Kad köy deki Ba -Kur hizmet biriminin, Maltepe SGM nin içine, Gaziosmanpafla Ba -Kur fiube Müdürlü ünü Gaziosmanpafla SGM nin içine, F nd kl daki reçete inceleme birimimizi Harbiye deki Ba -Kur fl Merkezine tafl d k. Üsküdar Do anc lar Eczac - l k SGM nin ifl yo unlu unu ve her iki eczanenin talebini göz önüne alarak, reçete kabul ve incelemesine iliflkin olmak üzere Bayrampafla da ve Göztepe de iki ayr reçete kabul ve inceleme ek hizmet binalar temin edilmifl ve faaliyete geçirilmifltir. stanbul birimlerinin y llard r süregelen arfliv ihtiyac n karfl lamak amac yla Avrupa yakas nda Bomanti de bulunan eski ilaç fabrikas bo- 14

17 flalt larak arflive dönüfltürülmüfl, Bayrampafla da bulunan eski teneke fabrikas onar mdan geçirilerek dört SGM nin arfliv ihtiyac n karfl lamak üzere hizmete sokulmufltur. Ayr ca Anadolu yakas ndaki birimlerin ihtiyac n karfl lamak üzere Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde 5000 m2 kapal alana sahip arfliv kiralanm flt r. Bunun d fl nda özellikle fiiflli SGM, Do anc lar SSGM, Unkapan SGM, Cibali SGM ve Hukuk flleri SGM lerin klima ihtiyaçlar karfl lanm flt r. Unkap SGM nin iç cephe boyas yenilenmifltir. laveten l Müdürlü ümüzün geçici olarak faaliyet gösterdi i Befliktafl SGM binas ndan F nd kl SSGM binas na tafl nmadan önce, bu binam zda gerekli tadilat ve tefriflat yap lm flt r. Bunun d fl nda l Müdürlü ümüz ve ba l SGM lerimizin demirbafl ihtiyaçlar tespit edilmifl ancak Kurumumuz taraf ndan belirlenecek iç ve d fl konseptlerin netleflmemesi nedeni ile demirbafl al m ötelenmifltir. Konseptlerin kesinleflmesini takiben en k sa sürede al mlar yap larak SGM lerin iç ve d fl görünüflleri yeni imaj m za uygun hale getirilecektir. - Sorunlar aras nda bir s ralama yaparsak, bina, personel yetersizli i, e itim eksikli i, tan t m n yetersizli i vb. nas l bir s ralama yapmak gerekir, ekleyecekleriniz var m? - Yaklafl k 4 y ld r stanbul da idareci olarak görev yapmaktay m. Bu süre içerisinde karfl laflt m en önemli sorun, personel yetersizli idir. stanbul da yetifltirdi imiz personel en verimli döneminde genelde ekonomik sebeplerden dolay Anadolu nun çeflitli illerine tayin olmaktad r. Bu nedenle acilen çözüm bekleyen sorunlar m z n bafl nda personel sorunu gelmektedir. Özellikle Sosyal Güvenlik Reformu sonras oluflan e itim eksikli ini kendi imkanlar m zla düzenledi imiz e itim çal flmalar ile gidermeye çal fl yoruz. Bina yetersizli i, Kurumumuz aç s ndan kamuoyunda kötü imaj yaratmaktad r. Yine, fiziki flartlar n standartlar n alt nda olmas n n, performans düflüklü üne yol açt da yads namaz bir gerçektir. Bu ba lamda s ralamay, personel, e itim ve bina yetersizli i olarak s ralayabilirim. - Belirledi iniz bu sorunlar aflmak için neler yap lmas gerekir (Gerek l Müdürlü ü olarak, gerekse merkezi yönetim baz nda ayr ayr de erlendirilmesi.)? - Personel yetersizli inin alt nda yatan en büyük etken, di er illere yap lan tayinlerdir. Bu eksiklik, yeni tayinlerle doldurulmaya çal fl lsa da bu durum e itim yetersizli ini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda tayinler için Milli E itim Bakanl nda ve Sa l k Bakanl nda oldu u gibi standart getirilmeli, Kurumumuzca Tayin Yönetmeli i ç kar lmal d r. l Müdürlü ü olarak e itim ihtiyaç plan n ç kartt k. Bu do rultuda e itim faaliyetlerimiz aral ks z devam etmektedir. Bina ve fiziki ortam iyilefltirmelerini merkezi yönetimle ortak hareket ederek h zl bir flekilde çözmeyi hedefliyoruz. - 1 Ekim itibariyle girilen yeni dönemde paydafllar m zla iliflkilerinizi de- erlendirir misiniz? - Sosyal Güvenlik gibi hayati öneme sahip reformlar, ancak sosyal taraflarla diyalog sa lanarak baflar l olabilir ve arzu edilen sonuçlar al - nabilir. Bunun bilinci içerisinde tüm sosyal taraflarla ortak çal flmalar yapmaktay z. Seminerler ve bilgilendirme toplant lar düzenlemekteyiz. Önümüzdeki dönemde özellikle sendika, meslek odalar, akademisyenlerle daha s k buluflaca- z. Ataca m z tüm ad mlar ise mutlaka kamuoyu ile paylafl p önerilerini dikkate alaca z. - l müdürlü ü olarak merkezden beklentileriniz nelerdir? Hangi konularda daha fazla destek olunmas n istersiniz? - Reform Yasas sonras ikincil mevzuat çal flmalar nda uygulay c olmam z nedeniyle s k s k merkezle görüfl al flveriflinde bulunup ortak çal flmalar yapt k. Merkezin bu kat l mc yönetim anlay - fl n n devam etmesi en büyük temennimiz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumunu el birli i ile hak etti i yere tafl yabilmemizin yolu; karar al c lar ve uygulay c lar n ortak çal flmas dolay s yla ortak sinerji yaratmas ile mümkündür. - Kuruma mesaj n z var m? - stanbul di er illerimiz gibi de erlendirilmeyip gerek sosyal güvenlik kapsam ndaki nüfus gerekse ifl yo unlu u (di er illerden gelen kiflilerin sa l k ödemelerinin stanbul dan yap lmas v.b.) dikkate al narak özellikle personel, fiziki çal flma flartlar ve araç-gereç gibi iyilefltirmelerin daha çabuk sürede sonuçland r lmas, ayr ca bilgi ifllem sisteminde stanbul için h z art r c ve kopmalar önleyici önlemlerin al nmas beklentisi içindeyiz. fiiflli SGM fiiflli SGM F nd kl SSGM Röportaj: Ömer GÜLTER / fief 15

18 Kamuda De iflen Hizmet ve Kalite Anlay fl Ö nceden insanlara bildikleri için de er verilirdi. Günümüzde ise ö renme kabiliyetleri için de er verilmektedir. Kamu hizmetleri, halk n genel ve ortak ihtiyaçlar n karfl lamaya yönelik olup temel amaç, tüm hizmetlerin en yayg n flekilde en ekonomik, adil, kaliteli, h zl flekilde halka sunulmas ve beklentilerinin karfl lanabilmesidir. Globalleflen dünyada, dolay s yla ülkemizde iletiflim araçlar n n (telefon, özellikle internet vb.) daha fazla kullan l r olmas ve flikayet/öneri sistemlerinin kamu kurumlar nda da ifller hale gelmesinden dolay insanlar n kamu kurumlar ndan beklentileri hem artm fl hem de çeflitlenmifltir. Kamu hizmetlerine de asgari ihtiyaçlar karfl lama özelli inin yan s ra ekonomik, kaliteli, h zl hizmet anlay fl ve müflteri memnuniyeti gibi ça m z n gere i misyonlar yüklenmifltir. Bütün bu geliflmeler; kamu hizmetlerinin mevcut durumunun sorgulanmas na hatta ciddi bir zihniyet de iflikli iyle beklentileri karfl layacak flekilde yeniden tasarlanmas na yani Kamuda Reform htiyac na sevk etmifltir. Endüstri toplumundan bilgi toplumuna geçti imiz yeni dünya düzeninde bu de erler etik olman n yan nda flartlara ayak uydurabilmenin ve ayakta kalabilmenin de temel flartlar haline gelmifltir. Özel sektör, yak n zamana kadar tekel niteli i tafl yan kamu hizmetlerine birçok alanda alternatif hizmetler sunmaya bafllam fl, hatta kamu kurumlar ile rekabet edecek seviyeye gelmifltir. Yerinde bir tabirle; kamunun vermifl oldu u hizmetlere sektörel olarak da talip olmufltur. Yani de iflmek ve geliflmek kamu kurumlar /çal flanlar aç s ndan keyfiyetten ç km fl, varl n n devam için zorunluluk haline gelmifltir. Çünkü rekabet edebilmenin yolu, dünyadaki h zl de iflimi ve geliflimi sürekli olarak takip ederek bunlara yerindezaman nda tepkiler vermekten ve de iflime do ru entegre olabilmekten geçmektedir. Kabul etmek gerekir ki; dünün fikirleri bu günün sorunlar n çözmekte yetersiz kalmaktad r. Klasik yönetim anlay fl n n ça m z n beklentilerine (yönetim anlay fl ) karfl l k vermekte yetersiz kald gibi Günümüzde tüm dünyada baflar yla uygulanabilen yönetim teorisi: Toplam Kalite Yönetimidir. Ülkemizde uygulamalar ilk olarak üretim sektöründe (kurumsallaflm fl flirketlerde) bafllat lan Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi nin ulusal düzeyde baflar l sonuçlar elde etmesi, yeniden yap lanma ihtiyac - n belirgin olarak hisseden kamu sektörüne de önemli ölçüde referans olmufltur. TKY nin üzerine kurguland yönetim anlay fl n n hizmet sektöründe de rahatl kla uygulanabilecek olmas bu sistemi uygulama konusunda kamu kurumlar - n /kurulufllar n cesaretlendirmifl ve günümüzde bununla alakal olarak önemli çal flmalar yap lm flt r/yap lmaktad r. Kamu kurumlar n n TKY ne verdikleri önemi; Hizmet Kalitesi, Müflteri Memnuniyeti, nsan Kaynaklar vb kavramlar smail POLAT Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Bflk. fiube Müdürü V. giderek daha da içsellefltirmelerinden ve bu alanlara ay rd klar bütçelerden anlamaktay z. Yap lan yat r mlar; insan davran fllar n n de iflerek hizmet kalitesine pozitif etki etmesiyle de karfl l n bulmaktad r. Kamu kurumlar n n kaliteye yat - r m yapmaya bafllamas yla birlikte, yönü çal flanlara dönük olan Hizmet Anlay fl yerini; müflteriyi odak alacak flekilde Kaliteli Hizmet Anlay fl na b rakm flt r. Art k beklentilerin ve hizmetin yönü müflteriye do rudur. Kaliteli hizmet verebilmenin ve müflteriyi memnun edebilmenin olmazsa olmaz, çal flanlar n buna haz r/uygun hale getirilmesi yani insan kaynaklar na yat r m yap lmas d r. fiöyle ki; kamu kurumlar bina, makine vb. sadece altyap harcamalar n n/yat r mlar n n d fl nda çal flanlar - na da hat r say l r düzeyde harcamalar/yat r mlar yapmaya bafllam fl, yani personel anlay fl yerini insan kaynaklar yaklafl m na b rakm flt r. Üst yönetimlerin insan kaynaklar na yönelik politika belirlemesi çal flanlar n da hizmet anlay fl na bak fl aç s n de ifltirmifltir. Yani kamu çal flanlar vermifl oldu u hizmetleri s n rlayan mevzuat n d fl nda bu hizmetleri daha kaliteli hale getirebilecek becerileri de kazanmak zorunda olduklar - n anlam fllard r. Bu zorunluluk ise, insanlar n kamu kurumlar ndan olan (müflteri/potansiyel müflteri) beklentilerinin ölçülmeye bafllan lmas ve al nan istatistiki verilerin de erlendirilmesi sonucunda do mufltur. Zira son y llarda yap lan müflteri memnuniyeti anketlerinde müflteri beklentilerinin ilk s ralar n ; altyap vb. ihtiyaçlardan ziyade çal flanlar n davran fllar na yönelik olan; güler yüz, daha fazla ilgi vb. alm flt r. Esas nda haks z beklentiler de de ildir bunlar. Düflünün; kim istemez ki tatl bir gülücü ü ve hofl geldiniz/hoflça kal - n z kelimelerini duymay Kabul etmek gerekir ki; yaz ld kadar kolay ve bir anda baflar labilecek gibi de ildir bunlar. Güzel taraf ise; korkuldu u kadar zor da de ildir. Etrafl ca de iflim, paralelinde de geliflim ister. Geliflim ise öncelikle hayata bak fl - m z, devam nda da al flkanl klar m z de ifltirerek daha fazla okumaya, e itilmeye, e itmeye, çal flmaya, paylaflmaya, karfl m za ç kabilecek zorluklara gö üs germeye ve daha önemlisi kararl ve tutarl olmaya talip olmay gerektirir. Çünkü kalite htiyaçlar karfl lama seviyesidir tan m gere i hiç de d flar s nda kalamayaca m z kadar önemli hale gelmifltir.ayr ca vermifl oldu umuz hizmet, yarat lm fllar n en de erlisi olan NSAN içindir. Evet de erli kamu çal flanlar, niteliklerimizi art rmal y z; daha kaliteli olmal, daha kaliteli hizmet vermeli ve daha kaliteli hizmet almal y z. Bütün bunlar bedelini ödemeden gerçeklefltirmemiz ise maalesef mümkün de ildir. De iflmeye-geliflmeye önce kendimizden bafllamal y z. Kendimizin, iflyerlerimizin (kurumlar m z n), hatta toplumumuzun e itimine, de iflimine ve geliflmesine talip olmal ve bunlar kültür haline getirmeliyiz. Unutmayal m ki De iflmeyen tek fley de iflimdir. 16

19 10 KASIM DA, ST KBÂLE YÜRÜMEK Kas m da a aç yapraklar n n dökülmesini içerler gibi yollarda, iflyerlerinde, hayat n ak fl, hareketlili i birkaç dakika da olsa duracak. nsanlar m z, sa a sola kofluflturmas na küçük bir ara vererek nerede oldu unu, nerde durdu unu, zaman n neresinde oldu unu sorgulayacak. Tarihin seyri içerisinde pek çok an ve yaflanm fll k, y llar hatta yüzy llar geçtikçe tekrar ile gündeme gelir, ya da yaflat lmaya çal fl l r. Ülkemizde de Kas m ay n n onuncu gününün saat dokuzu befl geçe sinde s n rlar içerisinde yaflanan her yerden keskin siren sesi duyulur. Vatandafllar, yürüdü ü topra n, ald nefesin, hür iradesinin, yaflad an k s tlamadan ülke s - n rlar içerisinde diledi ince dolaflmas n, hayat n devam etmesinde öncülük etmifl fikir sahibinin son nefesini verdi i 1938 y l n n 10 Kas m günü, hat ras n ça r flt rma ad na dururlar, düflünürler. Durdu BENL Bas n Müflavirli i / Memur Hat ralar canland rma gayreti, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün Türk ve dünya insan n n yaflant - s ndaki izlerini, açt ufku 10 Kas m daki hareketsizlik tasviriyle anmaya çal fl rlar. Açt ufkun en bafl nda ba ms z dünya devletleri aras nda hür ve ba ms z bir ülke oluflturmas, milletinin varl n n, bütünlü ünü, tarih sayfas ndaki devaml l önemli ve de erli bir konudur. Ya flunlar; y k lm fl bir ülke, kar flm fl bir co rafyada pek çok küçük gruplar, teslim olmufl bir devlet (imparatorluk) yönetimi, savafllardan yorgun, günlük yaflant s nda yiyecek bulamayan aç insanlar, yetim, öksüz çocuklar, dul kad nlar, çat flmalarda kolu baca kopmufl erkekler ve yüzy llard r birlikte yaflad komflusundan korkan insanlar! Bütün bu olumsuz görüntüyü ters düz etmesi, bu yönde gayreti, azmi ve inanc ile kötü gidiflat tersine çevirerek milletinin varl n, egemenli ini, ulus oluflunu dünyan n galip ülkelerine hat rlatarak bir devlet oluflturma önderli i, yetmemifl, zekayla, becerisiyle, bilgisiyle, çal flmas yla çocu- umuzu, gencimizi, yafll m z, kad n m z erke imizi, sa lam yla özürlüsüyle uygarl k fl na yöneltme u rafl s n vermifl; y k k, yenilmifl, bitmifl, tükenmifl ülke ve insan n dört befl y lda Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih efline Gidiyor, On yedi milyon kifli takm fl pefline Gidiyor, sonsuz olan kudreti s maz akla Gidiyor, gö sünü çepeçevre saran bayrakla Gidiyor, izleri üstünde birikmifl yafllar Gidiyor, yerde k l çlarla e ilmifl bafllar Gidiyor, harbin o korkulu aslan yelesi Gidiyor, sulhün ufuklarda yanan meflalesi Yine bir devr açacakm fl gibi en baflta o var H çk ran seste o var, sesiz akan yaflta o var Siliyor, ruhunun ulvîli i fâni etini Çiziyor ufka batan bir güneflin heybetini Büyüyor, gökten inip topra a yaklaflt kça Büyüyor, gitgide gözlerden uzaklaflt kça Orhan Seyfi ORHON dünyan n sayg gösterdi i bir devlet ve millet haline gelmesinde öncülük etmifl. Bunlardan bir kaç bile önemli de erler aras nda de il mi? Yukar da anlat lan de iflimi, pek çok insan n ifade etti i hatta, türkülefltirdi i 10. Y l Marfl ya da Atatürk ün 10. Y l Nutku nda belirtti i gibi Yapt klar m z asla kafi göremeyiz cümlesi ile muas r medeniyetleler seviyesi nin arzuland, ça dafl, bilimi önder yapm fl toplumun hedeflendi i dillendirilir. Uluslar n önderleri, halk na yeni ufuklar açarken yapt - gibi Atatürk de pek çok söz ile ileriye dönük hedefleri gösterir. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacak cümlesi ile ölümlü oldu unu ancak, fikirlerinin ve eseri olan Türkiye Cumhuriyeti nin yaflat lmas gere ini, hedefin bu yönde olmas n n yan nda, bunu yapacaklar n da bu milletin ba r ndan ç kaca n hat rlat l r. Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar ; her y l 10 Kas m gününde, bir an da olsa yaflant s ndaki hareketlili ini, b rak lan eserlerin canl l n, yaflad çevreyi sarmalad n, ulus olarak fark ndal n, yurt olarak, bayrak olarak, güçsüz insanlar n direnci, köleleflmifl milletlerin hür iradesinin temsilini, geri kalm fl halklar n ileriye yönelmiflli inin liderini, yenilmez umudun temsilcisini, kahraman liderleri Mustafa Kemal Atatürk ünü, tüm dünyaya hat rlatarak, vurgulayarak, azimle, istikbaline yürüyecektir. 17

20 Ahilik ve Ahi Evran Hak ile sab r dileyip bize gelen, bizdendir, Ak l-ahlak ile çal fl p bizi geçen, bizdendir. Bülten imizi takip edenler hat rlayacakt r. Ocak say - m zda (10 uncu) Mevlana Celaleddin-i Rumî yi tan tmaya çal flm fl ve fieb-i Aruz törenlerinden izlenimlerimizi aktarm flt k. Bu defa da Anadolu nun Türkleflmesini ve slamlaflmas n sa layan felsefe olan Ahili i tan tmak ve onun kurucusu olan Ahi Evran- Veli yi anmak için 21 incisi Ekim tarihleri aras nda K rflehir de kutlanan Ahilik Haftas etkinliklerinden olan fied Kuflanma Törenini izledik. zlenimlerimizi aktarmaya, Ahilik felsefesini anlatmaya ve Ahi Evran tan tmaya çal flaca z. Tan t ma Ahi sözcü ünün anlam ndan bafllamak istiyorum. Ahi sözcü ünün Dîvânu Lugâti t-türk ve Atabetü l-hakây k gibi kaynaklarda geçen ak sözcü ünden harf düflmesi sonucu olufltu u ve eli aç k, cömert anlam na geldi i kabul edilmektedir. Ahilik, Türk esnaf aras nda geliflmifl olmakla birlikte, esnaf d - fl ndan da çeflitli meslek erbab n bünyesine alm fl, Anadolu nun d fl nda Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Do u ya kadar yay lm fl bir sivil örgütlenmedir. Ahili in temel kaynaklar, cömertçe vermek, baflkas n rahats z etmemek, flikâyet ve s zlanmay terk etmek, haramlardan uzaklaflmak ve ahlâki de erlere sahip olmak yani fütüvvet tir. Fütüvvet; herhangi bir karfl l k beklemeksizin baflkalar na yard m ve iyilik etmek, baflkalar n kendine tercih edip onlar n menfaatini kendi menfaatinden üstün tutmak, toplumun ve fertlerin mutlulu u ve kurtuluflu için kendini feda etmek gibi kavramlar içerir. Kütüphanelerde Arapça, Farsça ve Türkçe yaz lm fl fütüvvet âdâb ve erkân ile ilgili fütüvvetnâme ler bulunmaktad r. Fütüvvetnameler; Ahilikle birlikte fiiilik, Bektaflilik, Rufâîlik, Kalenderîlik, Yeniçeri sakalar gibi tarikat ve teflkilatlarca da benimsenmifltir. Elini, sofran, kap n aç k tut Gözünü, dilini, belini ba l tut. Ahiler Anadolu nun hemen her flehir, kasaba ve köyünde yayg n bir teflkilâta sahiptiler. Her sanat ayr bir birlikti. Yani, her meslek grubunun bir birli i vard. Bu birliklerin reisleri ise aralar ndan seçtikleri bir Ahiye ba l yd lar. Küçük yerleflim birimlerinde meslek birli i yoktu. Buralarda bütün esnaf tek bir birlik alt nda toplanmaktayd. Anadolu daki tüm Ahiler ve Ahi Birlikleri K rflehir de bulunan Ahi Evran Zâviyesi ne ba l yd lar. Ahi birliklerinin idaresinde görev alacak flah slar, seçimle iflbafl na gelirdi. Zamanla seçim usulü kalkm fl ve ahi reislerini tayin yetkisi, K rflehir Ahi Evran Zâviyesi ne verilmifltir. Ahi birliklerinin önemini kaybetmeye bafllad - y llarda üst seviyedeki ahi liderleri, devlet taraf ndan tayin edilmeye bafllam flt r. Ahiler, hiyerarflik sistemleri içinde okul d fl e itim ile okul içi e itimi birbirini tamamlay c s olarak görmüfller, böylece üretim faaliyetlerinin hizmet içi meslek e itimi ile bütünleflmesini sa layarak uygulamal bir e itim vermifl, di er taraftan da mensuplar n güçlü iç disiplin ve sosyal bask sistemiyle kontrol alt na alm fllard r. Ahi zaviyelerinde verilen e itim sadece gençlere yönelik olmay p, her yafltan insanlar n istifade edebilece i özellikteydi. Bu mekânlarda ö retilen ahlak kurallar daha sonra tüm toplumun ortak de erleri olarak hayata geçiriliyordu. Ahiler yaln zca ekonomik örgütlenmeyi de il, dinî-askerî bir örgütlenmeyi de gerçeklefltirmifllerdir. Anadolu da süratle yay lan köylerde ve uç bölgelerde büyük nüfuza sahip olan bu teflkilat Anadolu da özellikle XIII. yüzy lda devlet otoritesinin zay flad bir dönemde, flehir hayat nda sadece iktisadi de- il, siyasi yönden de önemli faaliyetlerde bulunmufltur. Bu teflkilat çat s alt na giren esnaf ve sanatkârlar, mesleki, dini, ahlaki e itimden ayr olarak askeri e itim de görmüfllerdir. Selçuklu ve Osmanl dönemlerinde Anadolu Türklerine sanat, ticaret ve ekonomi alanlar nda afla yukar alt yüz elli y l yön verip fl k tutmufl olan Ahilik, örgüt olarak kendi kural ve kurullar yla III. Ahmet dönemine kadar sürdü y l nda gedik denen bir düzen uygulanmaya baflland. Bunda Ahi teflkilat n n esnaf ve halk aras nda eski etkinli inin kalmamas yan nda, devletin bu iflleri kendi kontrolü ve gözetimi alt nda bulundurma iste i de önemli bir rol oynam flt r Islahat Ferman ile bütün uyruklar n her türlü sanat, ticaret ve meslekleri hür bir flekilde yapabilmeleri kabul edilince 1860 y l nda bütün gedik beratlar sona ermifl 1912 y l nda loncalar ç - kar lan birer kanunla kald r lm flt r. Bugün Anadolu da Ahilikle benzerlik gösteren kurumlar, yap lanmalar veya gelenekler vard r. Ancak bunlar birer kal nt olmaktan ileri gitmemektedir. Ahilik felsefesi ile günümüzün yükselen de erleri aras ndaki ba lant lara bakt m zda, Ahili in ça lar üstü bir de erler sistemine sahip oldu unu görmekteyiz. Ahilik günümüz dünyas nda birlikte yaflamak, bar fl içinde yaflamak, örgütlü yaflamak gibi hayati önemdeki sosyal hayat unsurlar n önümüze sunan, iktisadi anlamda ise dayan flma, rekabet, kalite-kontrol, standardizasyon vb. flartlarla ticari ahlak prensiplerini ihtiva eden bir de erler bütünüdür. Günümüzün ifl ve çal flma dünyas n n yükselen de erleri diyebilece imiz sorumluluk ve liyakat, dayan flma, rekabet, oto-kontrol, kalite ve standardizasyon ile kazanç ve servet kavramlar n n Ahilikte karfl l, 18

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı