25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r."

Transkript

1 ISSN:

2 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

3 içindekiler ISSN: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ Mustafa YILDIZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN FOTOĞRAFLAR İbrahim SAYIN İDARE ve YAZIŞMA ADRESİ Ziyabey Caddesi No: 6 Balgat / ANKARA Tel: Faks: e-posta: YAPIM & TASARIM & BASKI SFN Televizyon, Tan t m, Tasar m, Yay nc l k Ltd. fiti. Dr. Mediha Eldem Sokak 61/6 Kocatepe ANKARA Tel: Faks: BASIM YERİ: ANKARA BASIM TARİHİ: YAYIN TÜRÜ: Aylık Bülten *** Sosyal Güvenlik Haber Bülteni, Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder.yazılar, kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s Yap ld / Ömer Gülter Kurumumuz Stratejik Plan nda Sona Do ru Vizyon ya da Zirveye Yolculuk / Mustafa Y ld z Sosyal Yard mlar Bir Lütuf De il../ Selda Demir, Nazan Çepnili..8 Bir Biliflim Fuar Daha Sona Erdi / Ömer Gülter stanbul / Ömer Gülter Kamuda De iflen Hizmet ve Kalite Anlay fl / smail Polat Kas m da, stikbâle Yürümek / Durdu Benli Ahilik ve Ahi Evran / Ömer Gülter Strateji Gelifltirme Baflkanl Daire Baflkanl klar Sosyal Güvenlik Reformu Bilgilendirme Toplant lar Kurum çinden ve D fl ndan K sa K sa Kurumumuzda Yeni Atamalar Sa l k Uygulama Tebli i ile Getirilen Yenilikler...Arka ç Kapak Kufl Bak fl 1 Ekim Sonras Gündem Sevgili mesai arkadafllar m! 1 Ekim tarihinin Kurumumuz, sosyal güvenlik mevzuat ve sosyal güvenlik sistemimizin gelece- i aç s ndan önemini biliyoruz. Bu kritik eflik afl ld, geride kald. fiimdi önümüzde, 1 Ekim öncesinden daha yo- un ve daha çok çal flmam z gereken bir süreçle karfl karfl yay z. Bu süreçi uygulama, de iflen yasal çerçeveyi vatandafla do ru ve tatmin edici bir flekilde anlatmak ve uygulaman n sorunsuz gerçeklefltirilmesini sa lamakt r. Bu noktada önümüzde geçerli bir mazeretimiz de kalmam flt r. Yasalaflma süreci gerçekleflmifl ve yürürlü ü de bafllam flt r. Reform süreciyle, sosyal güvenlik alan na duyulan ilgi tavan yapm flt r. Hatta bu ilginin yer yer dejenere edildi ini ve kimilerince medyatik bir edayla kendi popülariteleri için kulland klar n söylemek bile mümkün. Bu yol aç lm fl, sosyal güvenlik alan medyatikleflmifltir. Çok genifl bir yasal zemini ve uygulama aç s ndan da çok farkl yelpazeyi kapl yor. Böylesine genifl bir alanda zaman zaman olumsuzluklar n yaflanmas elbette mümkündür. Daha aç k söylemek gerekirse, ç karlar birbirinden çok farkl olan aktörlerin yer ald bu arenada dar bak fl aç lar ile olumsuzluk bulmak ve bunlar medyaya tafl mak, bundan sonraki süreçte s kça karfl m za ç kacakt r. Bu noktada herkesin farkl sorumluluklar olmakla birlikte, esas fark nda olmam z gereken husus, vatandafl, art k reform süreciyle oluflan söylemin uygulamada karfl l n görmek istiyor. K sacas hangi iflini nerede, nas l ve hangi mevzuat çerçevesinde yapt raca n bilmek istiyor. Biz uygulay c lar n, eskisinden daha donan ml, daha bilgili ve güler yüzlü olmaya kaç n lmaz bir flekilde ihtiyac m z var. Vatandafl n olumsuz/eksik döndü ü her adres, Kurumumuza olan güveni zedelemektedir. Birleflen kurumlar n yaratt büyük kurumsal yap ve mevzuat alan nda oluflan de iflikliklerin yerli yerine oturmamas, bu durumun en önemli nedenidir. Bu süreci en k sa zamanda tersine çevirmek, uygulaman n etkinli i ile mümkün olacakt r. Bu nedenle Kurumumuz yeni bir strateji ve yönetim anlay fl sergilemektedir. Bu yönetim anlay fl n n temelinin aç k, fleffaf, güvenen ve güven veren bir yaklafl m oldu unu söyleyebiliriz. Bu nedenle Kurumumuz iki y ld r Biliflim Fuar na kat l yor. En yeni teknolojilerin yar flt ve boy gösterdi i, toplumun en üst gelir grubunun ilgi gösterdi i bir fuara kendinden emin bir flekilde kat l yor. Bu tür organizasyonlar Kurumumuzun vizyonu aç s ndan önemli göstergeler. Fuarda Kurumumuzu baflar yla temsil eden arkadafllar m z kutluyorum Ekim tarihleri aras nda gerçeklefltirilen l Müdürleri Bilgi Paylafl m Toplant s n n içeri ine bakt m zda da, güven veren, inisiyatif kullanmaya ve sorun çözmeye odaklanan bir yönetim anlay fl n n sergilendi ini ve bu durumun Kurumumuzun gelece ini flekillendirece- ini rahatl kla söyleyebiliriz. Sorunlar biliniyor ve çözüm için at lmas gereken ad mlar at l yor. Yine Ekim tarihleri aras nda Kurumumuzun Stratejik Plan n n de erlendirildi i toplant bu noktada önem arz etmektedir. Stratejik Plan n ifllevsel olmas için kat l mc ve demokratik bir süreçle yap lmas n n alt çizilmelidir. Toplant ve organizasyonlar, elbette ki tüm sorunlar n çözüme kavufltu- u mecralar de ildir. Buralar, gündemin kufl bak fl izlendi i, ana yaklafl mlar n sergilendi i oluflumlard r. Buralarda oluflan enerji ve güçle detaylar belirlenecek, uygulamalara yans t lacak ve uygulamalar kurumsal aidiyet, sevgi, güler yüzlülük ve baflar ekseninde gerçeklefltirilecektir. Gelecek say da görüflmek dile iyle sevgi ve birlik üzere kal n! Mustafa Y ld z 1

4 Sosyal Güvenlik l Müdürleri Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s Yap ld Faruk ÇEL K Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan M ay s ay nda bafllayan Koordinatör l Müdürlü ü Uygulamas, Kurumumuzda dan flma (istiflare) sürecinde önemli bir aflamay oluflturmaktad r. Çok kat l ml, k sa süreli dan flma toplant lar ndan istenen verimin al namamas üzerine, k sa süreli az kat l ml ancak yo un görüflmelerin yap ld bir sisteme geçilmifltir. Bu süreçte sorunlar koordinatör il müdürlü ü baz nda ele al nmakta, daha sonra merkez ve koordinatör il müdürleri aras nda dan flma toplant lar yap lmaktad r. Gerçek olan flu ki; bu dönemde tüm teflkilat m zda yo un bir dan flma trafi i yafland. Görüfltü ümüz il müdürlerinin tamam, bu uygulaman n daha verimli oldu u konusunda hem fikirler. Ancak, May s ay ndan bu yana birimlerdeki tek çat çal flmalar na h z kesmeden devam edilmesi, SGM müdürlüklerinin oluflturulmas çal flmalar, yaz boyunca iki yap land rma uygulamas n n devam etmesi ve KEY ödemesi çal flmalar, yeni uygulamalara adaptasyon ve e itim faaliyetleri vesaire derken 5510 say l Yasa n n tamam n n uygulamaya girece i 1 Ekim tarihine geldik. Yeni uygulamalar n tam bir bütünlük içerisinde uygulanabilmesi, uygulamalarda yeknesakl n sa lanmas amac yla ilk elden, uzun süreli, uzun soluklu görüflmelerin yap lmas daha uygun olacakt. flte bu nedenle, Ekim tarihleri aras nda 81 Sosyal Güvenlik l Müdürümüz ve tüm merkez birim yöneticilerimizin kat l m ile gerçeklefltirilen Bilgi Paylafl m ve E itim Toplant s, Kurum Baflkan Fatih Acar ve üst yönetimimizin tam kadro kat l m yla K z lcahamam Asya Termal Tatil Köyü nde yap ld. Befl gün süren toplant n n amac ; merkez ve taflra yöneticileri aras ndaki iletiflimi ve paylafl m daha etkin hale getirerek sürdürmek ve gelifltirmek, sorunlar ve önerileri dinleyerek gerekli ve uygulanabilir çözümler üretip iyilefltirme süreçleri oluflturmakt. Bu süre içerisinde öncelikle merkezin düflünceleri ile taflran n uygulamalar aras ndaki farkl l klar ve yeni uygulamalar konusundaki tereddütler aç k Fatih ACAR / SGK Baflkan sözlülükle, aç k yüreklilikle, oluflturulan platformda görüflüldü, tart fl ld. Uzun zamand r alt yap s haz rlanan çal flmalara son flekli verildi. Uygulamalara daha kesin ve kararl devam edilece i yönündeki irade teyit edildi. Bu aflamada toplant n n bir baflka boyutuna geçmek gerekti i kanaatindeyim: Befl gün bir arada bulunan il müdürlerimizin aras nda oluflan s cak dostluk ve en iyi, en kaliteli hizmeti sunmak için oluflan dayan flma ortam. Burada adeta bir kolej havas, tak m ruhu olufltu unu gözlemledik. Kiflisel geliflim, liderlik, tak m ruhu oluflturma gibi konularda al nan e itimlerin olumlu yans malar n n il 2

5 müdürlüklerinde çal flan arkadafllar m zda çok k sa sürede görülece ine inan yoruz. Bundan sonraki dönem, Kurumumuz aç s ndan bambaflka, yepyeni bir dönem olacakt r. Çünkü, Bakan ndan - Kurum Baflkan na, Genel Müdüründen - Daire Baflkan na, l Müdürüne kadar oluflan dan flma kültürü, çok olumlu geliflmeleri beraberinde getirecektir. Bakan Faruk Çelik in kapan flta söyledi i flu sözlerin ne kadar önemli oldu unu belirterek buraya aktarmak istiyoruz: Siz illerde yükü ald kça, bizler Ankara da daha genel, daha gelece e dönük politikalar üretebiliriz. Siz hantallaflt kça biz de a rlafl yoruz. Fiziki imkânlar bak m ndan, yönetim kalitesi bak m ndan, hizmet kalitesi bak m ndan siz illerinizi parlat - n z, ayd nlat n z ki biz Ankara da sizlerin daha nitelikli hizmet sunman z için çabalayal m. Hatalar dan flma ile ortaya konacak ve düzelecek. Her zaman dan flarak var lan kararlar n sa l kl oldu u kanaatini tafl d m. Bu nedenle görüflleriniz do rultusunda illerde yapaca n z yap lanmalar destekleriz. Yeni bir Kurumun yöneticilerini ça dafl bilgi ve beceri ile donatma çabas içerisinde olmas, bunun yan nda bütün personeline ça n gerektirdi i e itimleri sunma yönündeki gayreti, bu Kurumun gelece- inin nas l olaca hakk nda yeterli ipucu veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, çok k sa bir süre sonra bu ülkenin her anlamda bir numaral Kurumu olacakt r. Hepimiz buna yürekten inan yor, sizleri de bu inanca ortak olmaya davet ediyoruz. Mehmet Yüce A r SG l Müdürü Toplant n n çok verimli geçti ine inan yorum. Özellikle Baflkanl m z n bizi böyle desteklemesi, bizi manen çok tatmin ediyor. Mevcut yasalarla ilgili konular n nefleli bir havada geçmesi, belle imizde daha kolay yer almas n sa l yor. Ben 1200 kilometre mesafeden geliyorum. Son dönemde bu mesafe için bize uçakla gelme imkân verildi, çok teflekkür ediyorum. Bu dönemde sahiplenilmenin verdi i hisle çal flmalar m zda daha da baflar l oluyoruz. Tüm il müdürlerimizle bir arada olman n yaratt sinerji ve coflku ile motivasyonumuz da art yor. fieref Akça Burdur SG l Müdürü K z lcahamam da yap lan 5510 say l Yasa ile ilgili bu toplant n n bizlere çok büyük faydas oldu una inan yorum. Bu toplant, yeni yap land rma sürecinde eksikliklerimizi giderme ad na çok büyük f rsat oldu. Böyle ortamlar sayesinde illerdeki farkl problemleri, sorunlar, dostluk havas içerisinde bir arada de erlendirme imkân oldu. 3

6 Aykut Ayd n Tekirda SG l Müdürü Toplant ve e itim her mekânda yap labilir, ama böylesine do a harikas ve kaliteli bir yerde yap lan e itim çok daha faydal oluyor. Kurumumuz ilk defa il müdürlerine bu kadar de- er verdi ini gösteriyor. Bu e itimler, suya at lan tafl n meydana getirdi i dalgalanmalar gibi bizim ald - m z sinerjinin, çal flanlar m za yans t lmas n da sa layacakt r. Sosyal güvenlik reformu bize göre Cumhuriyet tarihimizin en önemli reformu, çünkü çok cesurca verilmifl bir karard r. Eksiklikleri zaman içerisinde mutlaka düzeltilecektir. Buradan gittikten sonra sadece personelimiz de il, sivil toplum örgütleri, meslek kurulufllar yla da kuraca m z iletiflimde bu toplant n n büyük yarar n görece imize inan yorum. l müdürleri aras nda bu tür toplant lar tatl rekabet yarat yor. Rekabet de daima iyiyi, güzeli karfl - n za getirir. Kaflif K l ç Aksaray SG l Müdürü Toplant mekân olarak K z lcahamam n seçilmesini çok motive edici bulduk. Yeni kurulan Kurumumuzun gelecekle ilgili görüfllerini, vizyonunu ö renme aç s ndan oldukça faydal bir hafta geçirdik. l müdürlerinin birbirini tan d, Kurum yöneticilerini daha yak ndan tan ma imkân - na kavufltuklar bir ortam yaflad k. Yo un bir tempoyla çal fl yoruz. l müdürlü üne döndü ümüzde bu enerji ve motivasyonla daha faydal ifller yapaca- m za inan yorum. Kurum Baflkan m za ve yöneticilerimize, bizlere böyle bir ortam sa lad klar için teflekkür ediyoruz. Bu tür toplant lar n alt ayda bir yap lmas n istiyorum. Liderlik ve kiflisel e itim seminerleri, bizlerin personelimize de yans tt m z e itimler. Bu sayede kitaplarda yaz lanlar uygulamaya geçirmifl oluyoruz. Saffet Dinç Ayd n SG l Müdürü Kurumumuzun yeniden yap - lanmas, prim borçlar ve kurumlar n birleflmesi nedeniyle bir yo unlu umuz oldu. Burada hem e itim yap ld, hem de dinlenme imkân bulduk. Yöneticilerimize her zaman ulaflma imkân na sahibiz, bu bizim için çok önemli. Bu toplant ile il müdürleri aras nda bir tak m ruhu olufltu bence, çok da güzel oldu. E itimler bizim kaynaflmam zda daha etkili oluyor. Müdürlüklerimize döndükten sonra bu enerjimizi, daha etkin bir flekilde çal flanlar m za aktaraca z. Tek çat alt nda birleflmenin Kurumun gelece i ile ilgili çok baflar l sonuçlar do uraca na inan yorum. Abdulkadir Ayluçtarhan Kars SG l Müdürü Toplant n n K z lcahamam da yap lmas ile farkl bir ahenk, birlik, beraberlik ve farkl bir sistem ve düflünce olufltu, sanki. Yasa ile ilgili bilgilerimiz daha da pekiflti, gitti imiz yerlerde burada ald m z bilgileri aktarma imkân m z olacak. l müdürleri aras nda da birlik, beraberlik dostluk ortam olufltu, bilgi paylafl m nda bulunuldu. Bu tür e itimlerin s k s k yap lmas nda fayda var. Ankara bize bu toplant larla daha yak n, daha dostane. Döndü ümüzde Müdürlüklerimizde çal flan personel aç s ndan da son derece motive edici, verimli ve faydal olaca n düflünüyorum. M. Nejat Kamber Mufl SG l Müdürü Bu toplant larla ilgili ortak görüflümüz, hepimizin çok memnun kald ve uygulamalar n devam etmesinin yararl olaca d r. 81 il müdürümüz aras nda çok güzel bir kaynaflma oldu. Birbirimizi daha iyi tan yoruz ve verimlilik bak m ndan da bize verilen bu bilgilerle vatandafla daha çabuk ulaflaca m z, verece imiz hizmetlerle de daha aktif ve verimli olaca m z düflünüyorum. Bizim yöre olarak s k nt m z, personel eksikli idir. Bu sorunumuz çözüldü ü takdirde çok daha verimli çal flmalar yapabiliriz. Koordinatör il uygulamas n, sorunlar n k sa sürede çözümü aç s ndan çok do ru bir uygulama olarak görüyoruz. Tak m ruhu oluflturmas anlam nda bu çal flmalar n bizlere çok büyük bir h z kazand rd na inan yoruz. Nurten Canbaso lu Düzce SG l Müdürü Bir hafta boyunca K z lcahamam tesislerinde Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni yap - land r lmas ile ilgili e itime kat ld k. lk defa böyle termal bir tesiste e itim al yorum. Milletvekillerinin, üst düzey bürokratlar n a rland bir tesiste ben de a rland m. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki Kurumum bana de er veriyor, demek ki Kurumum misyonu ve vizyonu ile lider bir konumda oldu u mesaj n veriyor. Buraya gelmeden önce Düzce de tüm sivil toplum örgütlerine, muhtarlar m za, ticaret sanayi odas na, bana süre verin, ben bir hafta e itim al p pozitif enerjimi sizlerle paylaflay m dedim. Çok güzel a rland k. Burada tüm sorunlar m z dinleyen bir Kurum Baflkan ve ekibi var. Bizimle bütünleflen, sorunlar m z dinleyenlerle birlikteyiz. Kurum Baflkan m z n bizlere ilk sordu u soru, 4

7 koordinasyon toplant lar, toplam kalite yönetimi ile ilgili memur ve fleflerinize e itim veriyor musunuz? Dr. Ala ile 3 saatlik bir e itim ald k. Çok güzel dizayn edilmifl e itim programlar yla ö rendiklerimizi, kurum çal flanlar m za da uyguluyoruz, bu sayede düflünce ve geleneksel memur tipi davran fllar ndan s yr ld klar n görüyoruz. Yasemin Özkaratafl Diyarbak r SG l Müdürü K z lcahamam da ald m z e itimlerin hem bize hem de çal flan personelimize verilmesi çok önemli. Bizim bu e itimlerde ald m z mesajlar ve di- er il müdürleri ile birlikte baz konular paylaflmam z, ufkumuzu geniflletiyor. Birbirimizle yapt m z ifller konusunda görüfl al flverifli yap yoruz. Liderlik e itimini daha önce de alm flt k. Programda tekrar bu e itimi alaca m z görünce çok sevindik. Bu e itim bizi hem motive ediyor, hem de ciddi anlamda bilgimize bilgi kat yor. Burada yapt m z ifllerle ilgili arkadafllar m zla görüflme imkân m z da oluyor. Tecrübelerimizi paylafl yoruz. Kendi ilimde bu tür e itimlere kat lm flt m, fark ndayd m ama Mart ay nda ald m z e itim çok farkl yd. Bu e itimde ald m notlara zaman zaman bak yorum, Yaflant mda uygulamad m fleyler var m? diye. Daha sonra baz noktalara tekrar de inmem gerekti ini düflünüyorum. Ben bu e itimlerin çok faydas n gördü üm inanc nday m. Ömer Eker Amasya SG l Müdürü Bu e itimler sayesinde Belirli bir hedef do rultusunda nereye gidiyoruz? sorusunu birlikte de erlendirip paylaflabiliyoruz, Di er illerde neler oluyor? bilgi sahibi oluyoruz. San - r m bu il müdürlerinin 3 üncü toplant s say l Kanun un uygulamaya geçmesi ile karfl laflaca m z sorunlar, vatandafl n ma dur edilmemesi, daha sa l kl hizmet almas için neler yap labilece ini kendi aram zda, ilgili daire baflkanl klar yla bir araya gelerek konufluyor ve birlikte çözüm ar yoruz. Ben bu toplant lar n k sa aral klarla yap lmas n istiyorum. Bence bu tür e itimler ekip ruhunu oluflturuyor. Bu e itimlerin çok faydal oldu- una inan yorum. Cemalettin Akçakaya K rflehir SG l Müdürü Bu toplant bizim için çok önemliydi. Özellikle prim aff ile ilgili yo un bir çal flma temposundan geçtik. Burada termal tesislerde dinlenme f rsat bulduk. Ayr ca Kurum Baflkan m z bizi bir gün de Ankara da misafir etti kendisine teflekkür ediyorum. Bu toplant da ald m z fiziki ve zihni enerji ile illerimize döndü ümüzde daha verimli, etkin, fleffaf bir hizmet sunaca m z düflünüyorum. Ald m z e itimi illerimize döndü ümüzde arkadafllar m zla da paylaflaca z. Bu sayede halk m za hoflgörü, sevgi, insanlar incitmeme anlay fl yla daha iyi hizmet verece iz. Kurumumuz Stratejik Plan nda Sona Do ru K urumumuzun, dönemindeki hedefleri ve hedeflere ulaflmada izleyece i yolun belirlenece i Stratejik Plan, Ekim tarihleri aras nda Afyon da yap lan çal flma toplant s nda de erlendirildi. Çal flma toplant s n n aç l fl n yapan Baflkan Fatih Acar, Stratejik Plan çal flmalar, kurumlar n gelece i ve baflar lar aç s ndan son derece önemlidir. De iflime ve dönüflüme ayak uyduramayan kurum ve kurulufllar ayakta kalamayacakt r. Bunlara kamu kurumlar da dahildir. Biz zaten yapt - m z k sa, orta ve uzun vadeli çal flma planlar m zla Stratejik Plan n öngörülerine uygun bir çal flma içindeyiz. Stratejik Plan m z, bu çal flmalar m za daha da h z katacak ve tüm birimlerimizin kat l m ile Kurumumuzun Misyon ve Vizyon u belirlenecektir. Stratejik Planlama Çal flma Grubundaki arkadafllar m za yapt klar çal flmalar için teflekkür eder, çal flmalar m z n son derece verimli ve baflar l geçmesini dilerim. dedi. Baflkan Acar n konuflmas n n ard ndan Strateji Gelifltirme Baflkanl na (Kurumlar n Stratejik Planlar n haz rlama görevleri aras ndad r.) ba l Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Baflkan Ahmet Aç kgöz, çal flma grubunun yapt çal flmalar ve bundan sonraki süreçlerle ilgili bir sunum yapt. Sunumun ard ndan çal flmalarda ortaya ç kan verilerin gruplar halinde de erlendirilmesine ve Kurumumuzun Misyon ve Vizyon çal flmalar na geçildi. Çal flma program kapsam nda Baflkan Acar Baflar n n S rlar, Genel Sa l k Sigortas Genel Müdürü Sami Türko lu SUT (Sa l k Uygulama Tebli i) ile ilgili, Sosyal Sigortalar Genel Müdürü brahim Ulafl, 5510 say l Yasa ile sosyal sigortac l k alan nda oluflan de ifliklikler hakk nda birer sunum yapt lar. Haz rlanacak Stratejik Plan, tarihinden önce Devlet Planlama Teflkilat na gönderilecek. Röportaj: Ömer GÜLTER / fief 5

8 Vizyon ya da Zirveye Yolculuk 6 S tratejik plan çal flmalar için Ekim tarihlerinde Afyon a giden ekibin içindeydim. Yan ma, Ali Göçer in Kay p Da c - n n Düflleri adl kitab n ald m y l nda ç kan kitab Sultanahmet te Kitap Fuar ndan alm fl ve hat rlad m kadar yla hemen okumufltum. Zaman zaman yeniden kar flt rd m anlar olmufltu, ama flimdi nedense, bu yolculuk öncesi yeniden okumak arzusu uyanm flt. Aç kça itiraf etmesem de, bir kurumun vizyon yolculu unu, bir da c - n n zirve yolculu una benzetiyordum. Alada larda Arya Dinlemek olan kitab n ilk bölümünü, Ankara-Afyon aras nda okudum. Bu bölüm ayn zamanda, Demirkaz k zirvesine t rman fl da içermektedir. Gö ün alt nda öylece yatan serin göllere dokunmak isterim. Gittikçe büyüyen bir düfl ufkumu kapl yordu: Da ve özgürlük. Bir gün koflullar olufltu, içimdeki gezgin aya a kalkt ve beni da lara do ru sürükledi. Da c ; içindeki serüven duygusuna, keflif tutkusuna, yaln z zirvelerde içindeki yaln zl neyle, kiminle giderece ini araman n ard na düflmemifl olsayd, hâlâ flehrin karmaflas içinde bu duygular kim bilir neyle oyalay p duruyor olacakt. O, içindeki sese kulak verdi ve eylemi seçti: Zirve yolculu- unu. Daha do rusu zirvelere yolculu u, çünkü zirvede fazla kalman n imkan yoktur. Onun için bir zirve keflfedilir edilmez inifl yolculu u ve bir baflka zirve yolculu u bafllar. S rada; Kaçkarlar, Hasan Da, Erciyes ve A r ve belki de s n r ötesi Himalayalar ve dünyan n zirvesi Everest! Orda bir düfl gürdüm; çiçekler semaha durmufltu, rüzgar zikirdeydi. Biz; hangi düflün, hangi iç ça r n n, nas l bir keflif heyecan ve motivasyon coflkusuyla vizyon umuza do ru yol alacakt k. Misyon umuzun hakk n vermeden, vizyonumuza göz k rpmam z n anlafl lmas nas l mümkün olabilirdi? Zirve tekti; ama ulaflman n yolu çok. Zirveye, hangi yoldan kestirmeden ulaflabilirdik? Kestirme her yol, emin ve ifllevsel olabilir miydi? Bütün bunlar çal flma toplant s nda tart fl ld ve benim içimde Kay p Da c n n Düflleri nin sat rlar yla birleflerek yank lan p durdu. Vadiden ç k p bir tepeyi aflt k. Önümüzde s n rs z bir baflka vadi var. S rt m zdan ter daml yor. Mataralar m z kaynam fl durumda. Zirve, en aç k ve yal n haliyle önünüzde göz k rpsa bile öyle bir ç rp da ç kaca n z sanmay n. Nice vadiler, yamaçlar aflmal s n z... Öyle yerler gelecek ki, ad m ad m yürüyecek, hatta ad m atmaya takatiniz kalmasa bile uygun olmayan yerlerde konaklamay p suyunuzu, erzak n z has l bütün maddi ve manevi gücünüzü zirve yolunda en verimli flekilde kullanacaks n z. Yoksa, zirve uzaktan izledi iniz bir hayal, siluet olarak kal r. Zirveyi uzaktan veya diyelim ki burnunun dibinden görmek, asla zirveden görmek olmayacakt r. Zira öteyi görmek için bizzat zirvenin kendisi, aradaki en kal n perde olarak öylece durmaktad r. Zirveyi kuflatm fl, sis deryas ndan baflka çevrede görebildi imiz bir fley yoktu. Sonsuz bir beyazl k, yaln zca ve f rt nan n bizim telafl m za efllik edercesine u ultusu vard. Zirve duygusu manevi bir ortamd, onu yafl yorduk. Orada olma duygusu, orada oldu umuzu bilme duygusu. Bir efsaneyi keflfetme, fethetme duygusuydu. Milyonlarca insan içinde orda olma ayr cal n yaflayan say l insan aras na kat lma duygusuydu, baflarma duygusuydu. Ve biz oradayd k. Korel Otel deydik. Kurumumuzun Stratejik Plan çal flmalar n de erlendirmifl, misyon ve vizyonumuz üzerinde çal flm fl, Baflkan, Baflar n n Anahtarlar adl bir sunum yapm flt. Ekimin 12 si, günlerden Pazar, saat 14:00 ü gösteriyordu. Çal flmalar bitmifl, dönme vakti gelmiflti. çimde garip bir boflluk vard. Belki de, çal flmalar s ras nda sunulanlar somutlaflt ramaman n yaratt bir boflluktu bu. Birlikte gitti imiz arkadafllara Kocatepe ye ç kma (Asl nda hiç böyle huyum yoktur.) teklifinde bulundum. Teklifimin s cak karfl lanmas üzerine, Afyon l Müdürümüz Kerim Bey den bize mihmandarl k yapmas n rica ettim. Kerim Bey in; Yar m saatte ç kar z, ama oras flimdi rüzgarl d r. demesini ne yalan söyleyeyim çokta ciddiye almad m. Ciddiye almamam n alt nda elbette gidece imiz yeri gözümde canland ramamam, yanl fl canland rmam yat yordu. Gidece imiz yeri, da lar n yamac nda, baya bir siper ve tabyan n bulunaca k sacas bir ordunun konufllanaca bir yer olarak düflünmüfltüm. Kocatepe ye ç kt m zda, nsan yan l r da bu kadar m yan l r. sözünü hakl ç kartan bir manzarayla karfl laflt m. Kocatepe; her ne kadar araçla ç - k lsa da, gerçek bir zirve. Büyük Taarruz emrinin verildi i, Atatürk ün o meflhur, dürbünle bakt foto raftaki siperden baflka bir fleyin bulunmad çok dar ve ç plak bir zirve. Araçtan iner inmez Kerim Bey in; Oras flimdi rüzgarl d r. uyar s n ciddiye almamam yüzüme vururcas na esen rüzgar ve iliklerime kadar iflleyen so ukla karfl lafl yoruz. Karfl laflt m rüzgardan sonra Kerim Beyin uyar s ndaki flimdi s n rlamas n bile yersiz buluyorum. Not: Metin içindeki italik bölümler Ali Göçer in Kay p Da c n n Düflleri adl eserinden al nm flt r.

9 Do rusu, her zaman rüzgarl demek olmal yd. Zaten, zirveler hep rüzgarl de il midir? Ve zirvelere içimizi serinletmek için ç kmaz m y z? Rüzgar n savurmas ndan m, yoksa zirveye ç kman n mutlulu undan m bilinmez, herkes bir oraya bir buraya koflmakta ve birbirlerine buraya, buraya bak! iflareti yapmaktayd lar. Ve tabii her köflede foto raflanmak istiyorlard. Foto raf makinesini do rultuyorum ve bas yorum deklanflöre, rüzgardan gözümü açam yorum, so- uktan üflüyen ellerim makineyi zor tutuyor. Has l, ne gördü ümü, nas l gördü ümü bilmeden, çerçevelemeden habire çekiyorum. Zirvede kötü poz olabilir mi ki? Bas ve çek. Zirvede, kim hava basar, caka satabilir ki, burada öncelikle ayaklar n z n yere sa lam basmas gerekir. Sekiz kifliydik Ve her birisi zirvede de iflik aç lardan görüntülenmek istiyorlard. Aç kças bunu ben de en az onlar kadar hatta onlardan daha çok istiyordum. Dahas zirveden insans z kareler de çekmek istiyordum. Afyon, üzerine çöken sis tabakas n n alt nda kalm fl zar-zor seçilmekteydi. Güney istikametinde, afla larda bir yerlerde gölümsü bir su tabakas gözüme ilifliyor, bulutlar uzansam tutacakm fl m gibi geliyordu. Bu arada bir otobüs dolusu ö renci gelip tekrar dönmüfltü bile zirveden Bizden kimi arkadafllar da sürekli çabuk ol! iflaretleri yapmaktayd lar. Zirvede bu kadar k sa kalmak içime hiç mi hiç sinmiyor ama yapaca m fazlada bir fley yoktu. Yaln z kendimi düflünme lüksüm olmad gibi so uktan kulaklar m n, ellerimin uyuflmaya bafllamas da düpedüz gerçekti. Her ne olursa olsun biraz soluklanmadan, zirveden enginleri seyre dalmadan inmek istemiyordum. Etraf ma bak nd m, havay kolaçan ettim. Kocatepe nin zirvesi gerçekten çok dard. Atatürk An t için düzlenen ve yükseltilen zemin, baz yerlerde do al zeminden baya bir ayr l yor ve gizli bir duvar oluflturuyordu. Ve rüzgar kuzeyden esmekteydi. Kendimi güney yönündeki zemin platformunun dibine att m. Bu nas l bir fleydi böyle? Düfltü üm yerde ne rüzgar vard, ne de so uk Güneflin bat fl istikametinin bat dan güneye k r ld Ekim ay nda batmaya yüz tutan fl -, tam da düfltü üm yere vurmufl ve hiç abart s z soba yan yormufl gibi s tm flt atlad m yeri. Eee... Bu durum karfl s nda bacak bacak üstüne at lmaz da ne yap l r? Ben de öyle yapt m: Bacak bacak üstüne att m ve manzarayla arama kimse girsin istemedim. Yan ma gelen birkaç arkadaflla bir müddet öylece oturduk, nas l olsa di erleri araçtaki yerlerini çoktan alm fllar ve onlarda kendilerince so- uktan korunmufllard. çimden neler geçti derseniz, o k sa süre içinde, zor ama anlatmay deneyeyim isterseniz... Her fleyden önce k yas yapt m metrede bunlar oluyorsa, kim bilir 4.000, 5.000, metrede neler oluyordur. Ve tabii dünyan n çat s olan 8850 metre zirve yüksekli i bulunan Everest te neler olaca n, nas l bir panoramaya sahip oldu unu düflünüp, Hint Okyanusunun görünüp görünmedi ini hayal ettim. Ve tabii flartlar n bir ad mda nas l böylesine de iflti ini görüp, flaflk nl m dizginlemeye ve zihnimde oluflan boflluklar doldurmaya, hayretimi do ru adrese yöneltmeye ve bu durumdan elimden geldi ince yararlanmaya çal flt m. Kay p Da c n n Düflleri nin sat rlar nda okudu um o eflsiz fliirsel tasvirler, bakir ifadeler ve yaflanan s ra d fl olaylar, içimde mini bir prova yapt. Korel Otel de tart fl lan ve Stratejik Plan n en önemli unsuru olan Vizyon kavram ile Zirve imgesi aras nda kurdu um ba, burada yerli yerine oturdu. Vizyon gelecekte ulaflmay hedefledi imiz Zirve ydi. Ve kim demifl, neden demiflse Zirveler münhal (aç k, bofl) olur demiflti. Biz hangi bofl zirveyi doldurmaya adayd k, orada ne kadar kalacakt k ve zirvede anbean de iflen flartlara ne kadar uyum sa layacakt k? Belli belirsiz gelip geçti bu sorular akl mdan ve dönüp enginlere ayr lmadan önce son bir kez daha bakt m: Nedense içimden hiç ama hiç Elveda! demek geçmedi. Ankara ya dönüfl yolunda Stratejik Plan Çal flma Grubunun haz rlad dokümanlara dald m. Bir yer dikkatimi çekti. fiöyle diyordu: Stratejik Plan statik bir plan olmay p, son derece dinamik bir yap ya sahiptir. Tamam! dedim içimden, iflte bizi zirveye ç karacak formül bu: Statik de il dinamik diye içimden de il sesli söylendi imi, arkadafllar n Ne say kl yorsunuz? uyar lar üzerine anlad m. Statik de il dinamik! Mustafa YILDIZ / Bas n Müflaviri 7

10 Sosyal Yard mlar Bir Lütuf De il, Hakt r - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ünün yap land rma çal flmalar hakk nda genel bilgiler verir misiniz? say l Sosyal Güvenlik Kurumunun teflkilat yap s n düzenleyen kanunun May s 2006 da yasalaflmas ve Kas m 2006 da Kurumun fiilen görevine bafllamas ve yeni oluflan Genel Müdürlüklere yap lan atama ve görev bölümünün ard ndan Genel Müdürlü ü- Yadigar Gökalp müze ba lanan ve fiilen görev yapan Primsiz Ödemeler Genel Müdürü bir daire baflkanl vard. O da devredilen Emekli Sand n n Yafll lar Sosyal Güvenlik Dairesiydi. Genel Müdürlü ümüzün 5502 deki görevlerine uygun olarak yap lanmam z yeniden kurgulanm fl olup, geçti imiz süre içinde Genel Müdürlü ümüze ba l befl daire baflkanl kurularak daire baflkanl klar n n atamas gerçeklefltirilmifltir. Atanan arkadafllar m z, kendi alanlar nda uzmanlaflm fl ve deneyimlidir. fiu anda daire baflkanl klar n n alt kadro eksiklerinin tamamlanmas çal flmalar n yürütmekteyiz. Daire baflkanl klar m z flu flekilde oluflturulmufltur: Sosyal Yard mlar Daire Baflkanl Kurumsal Geliflim ve Ortak Veri Taban Daire Baflkanl dari fllemler ve Mali Yönetim Daire Baflkanl Sa l k Yard mlar ve Yaflam Düzeyi Daire Baflkanl Ödemeler Daire Baflkanl - Sosyal yard m faaliyetlerinin koordineli yürütülmesi için ulusal, ortak veri taban oluflturulma çal flmalar n n bafllad n biliyoruz. Sizce bu faaliyetlerin tek çat alt nda toplanmas n n avantajlar neler olacakt r? - Ülkemizdeki sosyal yard m uygulamalar n n önemli bir eksikli i de kurumsal yap lanmadaki çok bafll l k, parçalanm fll k ve konuyla ilgili çal flmalarda bulunan kurumlar aras ndaki koordinasyon eksikli idir. Yoksullukla etkin mücadele edilebilmesi, kamu kaynaklar - n n etkin, ekonomik ve verimli kullan labilmesi, mükerrer ve etkili olmayan sosyal yard mlar n engellenebilmesi için, gerek kamu idareleri gerekse sivil toplum kurulufllar aras nda Sosyal Yard m Politikalar n n koordine edilerek uyumlu ve tutarl k l nmas zaruri bir ihtiyaç olarak karfl m - za ç kmaktad r. Bunun yan s ra sosyal yard m yapmak için kanunla sorumlu k l nm fl kamu idarelerinde çal flan personelin nicelik ve daha önemlisi nitelik olarak güçlendirilmesi, bu kurumlarda sosyal yard m konusunda bilgi ve deneyime sahip uzman kiflilerin istihdam edilmesi, sosyal yard mlar n hak sahiplerine sa l kl bir biçimde ulaflt r lmas na olanak sa layacakt r. Belirtilen bu nedenlerle, Türkiye de uygulanan sosyal yard m politikalar kapsam nda, kurumsal yap ve personel temelinde baz düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Bu düzenlemelerden biri, ortak veri taban n n oluflturularak mükerrer yard mlar n önlenmesi ve vatandafllar m zdan talep edilen bilgi ve belgelerin mümkün olan en alt düzeye indirilerek, gerekli bilgilerin ortak veri taban ndan yararlan larak elde edilmesidir. Kamu idarelerinin yapm fl olduklar sosyal yard mlar, ortak veri taban na, belirlenen sürelerde aktarmalar, kurulacak sosyal yard m sistemi için elzemdir. Bu amaçla ortak veri taban oluflturulmas çal flmalar henüz devam etmektedir. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kurulufllar ile görüflmelerimiz de olmaktad r. Ortak veri taban oluflturulmas ile birey ve hane baz ndaki güncel bilgilerle mevcut sosyal yard mlar n niteli inin ortaya konulmas, alandaki hizmet ak fl n n birden fazla odak taraf ndan sürdürülmesi ve hizmet sürecinde farkl veri tabanlar n n kullan lmas n n önüne geçilmesi, yoksulluk ve muhtaçl n tespitine yönelik standart kriterleri belirleyen istatistikî verilerin üretilmesi, yard mlar n gerçek ihtiyaç sahiplerine ulafl p ulaflmad n n belirlenmesi ve mükerrer yard mlar n önlenmesi, hedef kitleye iliflkin bilgilerin tek bir yerde toplanarak ulusal, uluslararas kurum, kurulufl ve STK lar aras nda etkin bir bilgi ak fl ile an nda takip kapasitesinin yarat lmas sa lanacakt r. Bunun sonucunda yoksullu un önlenmesi do rultusunda önemli bir ad m at lm fl olacak ve vatandafl n sosyal yard mlardan daha etkin yararlanmas sa lanacakt r. - Sosyal Yard mlara iliflkin kanun tasar tasla, bu kriterler baz al narak m haz rland ve çal flmalar hangi aflamada? - Say n Bakan m z n talimatlar yla yaklafl k 8 ayl k bir süredir haz rlamakta oldu umuz sosyal yard mlar yasa tasar s tasla, temelde yukar daki görüfller ve kriterler baz al narak haz rland. Bu konu ilgili kamu kurum/kurulufllar ve STK lar n uzun y llardan beri gündeminde olan ve tart fl lmakta olan bir konuydu. Sonuçta, Sosyal Güvenlik Reformu ile eklemlenerek onun bir bilefleni haline geldi. Çal flmalar tamamlanmak üzeredir. - Proje Uygulama Biriminin çal flmalar nelerdir? - Proje Uygulama Biriminin görevi, birimlerden gelen talepler do rultusunda planlanan faaliyetlerin ve ihtiyaç duyulan projelerin haz rlanmas ve sat n al mlar n n kredi ve hibeler kapsam nda gerçeklefltirilmesidir. Kredi ve hibelerin kapsam, Sosyal Güvenlik Reformuna iliflkin kurumsal kapasite güçlendirmesi faaliyetleri oldu undan, birimlerin neredeyse tüm uzmanl k ve dan flmanl k ihtiyaçlar için PUB a baflvurmalar mümkündür. Zaten bu yönüyle de PUB k sa zamanda Kurumun önemli bir birimi olmufl ve birçok projeyi hayata geçirmifltir. Bunlar aras nda; kurumsal web ve intranet sitelerinin dizayn edilmesi ve yay na bafllamas, prim borçlar n n yap land r lmas s ras nda yap lan medya tan - t m ve iletiflim stratejisinin planlanmas, Kurumsal letiflim Yönetimi Dan flmanl k hizmetinin sat n al nmas, Kurumumuzun e itim ihtiyaçlar n n belirlenmesine yönelik Bireysel E itim Dan flman ile anlafl lmas, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi ve Stratejik Güvenlik Uygulamas konusunda dan flmanl k hizmeti ile büyük bir projenin bafllat lmas, Dava ve Mütalaa uygulama yaz l m hizmeti al m, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü üne gerekli acil donan mlar n sat n al nmas, Sosyal Güvenlik Uzman Yard mc lar ndan 10 kiflinin ILO nun talya da düzenledi i Sa l k Sigortas E itimi ve Emeklilik 8

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı