knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING"

Transkript

1 YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1 bag1ms1z ayarlanabilir Ost silindirlerin s1caki1q1 daha dli$liktur Munferit giri$ sehpas1 sayesinde daha yuksek regule dinamigi elde edilir Yeni geli$tirilen kalite sensoru DISK MONITOR TROTZSCHLEg S, INNING NO N WOVENS CARDCLOTHING ~rk~ on 1~. rn IIIII ddd ww w.truetzsch l er.com

2 m monarch Circular Knitting Machines Yuvarlak Orgu Makineleri www. monarchkn itting. co. uk S A M SUNG KNITTING NEED LE C O.,LTD. Needles&Sinkers For Knitting, Tricot, Socks Machines Orgu, Triko ve c;:orap Makineleri ic;in igne ve Platin TEXTILE MACHINERY Softening & Drying Machines T u~e, Yumu~atma ve Kurutma Makineleri www. bianco/ani. com Yarn Control Systems lplik Kontrol Sistemleri Silver, Fiber, Filament & Fabric Manufacturer Gumu~, Elyaf, Filament ve Kuma~ Oreticisi de Raising, Brushing & Shearing Machines $ardon, F1rc;a ve Makos Makineleri MATSUYA KNIT TO THE FUTURE MATSUYA INDUSTRIES LTD. Collar and Sweater machines Yaka ve Triko makinalan MTG MECCANICA Tubular Tubing Machines Tup Diki~ Makineleri it IINARELLI PACKAGING MACHINES BOLOGNA ITALY Automatic Packaging & Boarding Machines Otomatik Paketleme ve c;:orap Otuleme Makineleri TEKSEL TEKSTiL TEKSEL TEKSTiL URUNLERi PAZARLAMA SANA Yi VE TiCARET LTD.STi. Evren Mahallesi Bahar Cad. Polat i~ Merkezi No:6 C.Biok Kat:4 D: 10 Giine~li / Bagcdar (Metro Grosmarket kar~1s1) TEL: PBX FAX:

3

4 Ç N DE K LER / CON TENTS YIL / YE AR: 16 SA YI / IS SU E: 188 TEMMUZ / JULY 2012 GÜNDEM NEWS ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı nın Başarısı, 2013 Fuarı ile Yola Devam Kararı Aldırdı The Great Succes of ITM Texpo Eurasia 2012 Led the Way for DOKUMA ÖRME WEA VING KNIT TING Karl Mayer den Yeni Çözgülü Örme ve Hazırlama Makineleri New Warp Knitting Machines and Warp Preparation Machines at Karl Mayer DOKUMA ÖRME WEA VING KNIT TING Jakob Müller AG, Geniş Ürün Yelpazesiyle ITMA Asya + Citme 2012'deydi Jakob Müller AG, at the ITMA Asia + Citme 2012 with Range of Products GÜNDEM NEWS Trützschler Nonwovens, Bastian Sarma Teknolojisi ni Bünyesine Katıyor 22 Trützschler Nonwoven Integrates Bastian Winder Technology ELYAF İPLİK FIB RE YARN Macart tan Akrilik İplik için eko-spin Twist 48 Macart eco-spintwist for HB Acrylic Yarn BOYA BASKI TERBİYE DYE ING PRIN TING FI NIS HING Modern Baskı İşlemleri Bağlamında Şablon Baskıda Gelişmeler 82 Developments in Screen Printing in the Context of Modern Printing Operations REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX ALFANORM...37 AYGENTEKS...51 BRACKER...59 CAITME...75 DİLMENLER EFFE EGYSTITCH...81 FETEKS...65 HAS GROUP ITM TEXPO EURASIA 2013A.K./ B.C. METSA...47 MS...13 NONWOVEN TECH....A.K.İ./ I.B.C. OERLIKON...7 PIMSS...20 PIMSS...21 ROZA PLASTİK...29 SARTEKS...61 SUESSEN...25 ŞANAL PLASTİK TEKNİK AJANS...80 TEKSEL...Ö.K.İ./I.F.C TİMEKS...49 TRUTZSCHLER...Ö.K./F.C. TURKCHEM...77 TÜTÜNCÜLER...33 XIAMETER...1

5 Ba k fl / Vi ew m ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Mü dü rü / Pre si dent Pub lis her Ne cip GÜ NEY ITM Texpo Eurasia 2013 için Hazırlıklara Başladık Preparations Started for ITM Texpo Eurasia 2013 Ekonominin yıldızı olan Türk tekstil sektörü yeni "doping"lerle birlikte şahlanışını sürdürüyor. Türk tekstilindeki bu şahlanışa paralel olarak ülkemiz de, dünya tekstilinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle son dönemde peş peşe yürürlüğe sokulan teşvik paketleri Türk tekstil sektörünün pasta payını daha artıracak diye gözüküyor. Bu gelişmelerin ışığında tekstil sektörüne yönelik organizasyonlar da artıyor. Türk işadamları sadece ülkemizdeki tekstil organizasyonlarına değil dünya genelindeki etkinliklere de büyük ilgi gösteriyor. İşte bu gelişmelerin ışığında biz de ITM Texpo Eurasia 2013 için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Hem yerli hem de yabancı işadamlarından gelen talepler doğrultusunda 2014 te yapılması gereken fuarı 2013 yılına aldığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Evet, bu sene yaptığımız ITM Texpo Eurasia 2012'nin peşinden önümüzdeki yıl da bir ITM Texpo Eurasia gerçekleştireceğiz. Şimdiden ITM Texpo Eurasia 2013'e yoğun bir katılım olacağını müjdelemek istiyorum. Fuarda yer almak isteyen teknoloji üreticisi markalar, yerleri için başvurulara başladılar. Ziyaretçi sayısı ITM 2012'de 40 bini aşmıştı. Bu sayının 2013'te daha da artacağına inanıyoruz. Teknik Fuarcılık ve Tüyap işbirliği; TEMSAD desteğiyle yaptığımız ITM Texpo Eurasia 2013 Fuarı nı, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde, Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleştiriyoruz. Daha çok makinenin sergileneceği, daha fazla katılımın gerçekleşeceği, daha fazla satışın nihayetleneceği ve daha fazla ziyaretçinin geleceği bu fuarda sizleri de görmek istiyoruz. Bizim için önemli olan, tekstil sektörünün ne istediği ve en yüksek faydayı sağlamasıdır. Her zaman bu amaca hizmet etmeye çalıştık, bundan sonra da bunun için uğraşmaya devam edeceğiz. Türkiye bir tekstil ülkesidir, öyle de kalacaktır ve ilk yola çıktığımızdan beri sloganımız: Tekstil fuarları, tekstil ülkesinde yapılır oldu ve bundan sonra da aynı sloganla yola devam edeceğiz Ümit VURAL Turkish textile industry, the bright star of the economy, goes on accelerating its speed with new doping s. Turkey takes firm steps forward being the world s textile capital in paralel with this acceleration. Especially thanks to the recent stimulus packages that have been put into force successively, it seems that the share of Turkish textile industry will get bigger and bigger. Under the light of these developments, organizations for textile industry also increase. Turkish business people show great attention to textile organizations not only domestically, but also globally. Here under the light of these developments, we continue getting prepared for ITM Texpo Eurasia 2013 at full speed. Here I would like to highlight once more that we drew back the date of trade fair to 2013, which was supposed to be held in 2014, upon demands coming from native as well as foreign business people. Yes, we will organize another ITM Texpo Eurasia next year, right after ITM Texpo Eurasia 2012 that was held the present year. I would like to herald that the participation in ITM Texpo Eurasia 2013 will already be very high. Brands that would like to take part in the fair have even started to make applications for spaces. Number of visitors had already exceeded 40 thousand in ITM 2012; and now we believe this number will increase even more in We will hold the ITM Texpo Eurasia 2013 Trade Fair between 29 May 1 June 2013 at Beylikduzu Fair and Congress Center in cooperation with Teknik Fuarcilik and Tuyap, and with the support of TEMSAD. We would love to see you at the fair, in which more machines will be exhibited, more participation will be seen, more sales will be finalized and more visitors will visit. The most important thing for us is that this fair gives textile industry what it demands and provides the maximum benefit. We have always worked for this purpose, and will always go on striving to maintain this. Turkey is a textile country, and will always be so; our slogan from the first time was Textile Fairs are to be held in Textile countries and we will go on with the same slogan and so it shall be So rum lu Ya z fl le ri Mü dü rü / Edi to ri al Di rec tor Ümit VU RAL Ya y n Mü fla vi ri / Edi to ri al Ad vi ser Prof. Dr. Ha le Can baz KA RA KAfi Haber Koordinatörü / Edi to ri al Coordinator Z. Seda DEM RDELEN Ulus la ra ra s lifl ki ler Müdürü / Inter na tio nal Re la ti ons Ma na ger Canan KORKMAZ DÜLGER Rek lam Mü dü rü / Ad ver ti se ment Ma na ger Ni hat DUR MUfi Mat ba a So rum lu su / Prin ting Res pon sib le fie nol YA LIN Ma li fl ler Mü dü rü / Fi nan ci al Ma na ger Seyran TOKSOY Ya y n Ku ru lu / Edi to ri al Bo ard Prof. Dr. Meh met TAS MA CI - Prof. Dr. Er dem KOÇ Prof. Dr. Meh met AKA LIN - Prof. Dr. Bü lent ÖZ PEK Doç. Dr. Öz can ÖZ DE M R - Dr. Ve dat B L G N Doç. Dr. Fi liz KA RA OS MA NO LU - Prof. Dr. Fat ma ÇE KEN Prof. Dr. Me rih SA RII fiik - Prof. Dr. En der BUL GUN Dr. Pe ter HARDT Gra fik Ser vi si / De sign and Art Di rec ti on Ömral TİRYAKİ Abo ne ve Da t m / Subs crip ti on and Dis tri bu ti on Fur kan GÜ NEY Bas k - Cilt / Pub lis hing Hou se Rumi Matbaası / İST. Ya p m - Yö ne tim / Pub lis her Tek nik Fu ar c l k ve Ya y n c l k Rek lam c l k Da n fl man l k Ti ca ret Li mi ted fiir ke ti Mer kez / He ad Of fi ce Ya kup lu Mer kez Mah. Os man l Cad. Gü ney Ko nak la r B-Blok No: 1 Kat 3 D Bey lik dü zü - S TAN BUL - TUR KEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) in ter net/web : til tek no lo ji.com.tr E-ma il : ha ber ser vi til tek no lo ji.com.tr Fi ya t : 15 TL Ay da Bir Ya y m la n r. Monthly Pub lis hed. Bu der gi de ya y m la nan ha ber ve fo to raf lar, kay nak gös te - ril me den kul la n la maz. Ya y n la nan tüm ma ka le ler de ki fi kir - le rin so rum lu lu u ya zar la r na, ilan la r n n so rum lu lu u ise rek lam ve re ne ait tir. All rights re ser ved. All pho tos and news in this pub li ca ti on can not be used wit ho ut in di ca ting the so ur ce. Res pon si bi - li ti es of all ide as pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to aut - hors and ad ver ti se ment res pon si bi li ti es pub lis hed in our ma ga zi ne per ta in to ad ver ti sers. Saygılarımla, Best Regards,

6 GÜNDEM NEWS ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı nın Büyük Başarısı, 2013 Fuarı ile Yola Devam Kararı Aldırdı The Great Succes of ITM Texpo Eurasia 2012 Led the Way for 2013 ITM Texpo Eurasia 2012 Fuarı nın büyük başarınsın ardından, sıcağı sıcağına ITM Texpo Eurasia 2013 Fuarı ile yola devam kararı alındı. Teşviklerin de büyük etkisi sebebiyle, Türk tekstilcisi önemli miktarda teknoloji yatırımı gerçekleştiriyor. Bu nedenle Nisan 2012 tarihlerinde yapılan fuarda başlayan makine yatırımları, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013 tarihlerinde yapılacak ITM Texpo Eurasia 2013 Fuarı ile devam edecek After the great success of ITM Texpo Eurasia 2012 Exhibition, we are getting prepared for ITM Texpo Eurasia 2013 Exhibition. Thanks to the influence of the incentives, the Turkish textile industrialists realize important technology investments. Thus ITM Texpo Eurasia 2013 Exhibition scheduled for 29 May-01 June 2013 will be the most effective platform for machinery investment. Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan ve giderek dünya tekstilinin üretimde merkez üssü haline gelen ülkemizde, tekstil fuarları açısından da başarılı bir dönemi geride bıraktık yılının geçen 6 aylık sürecinde başarıyla gerçekleştirilen tekstil bazlı fuarlar, önümüzdeki dönem için de birer güç kaynağı oldu. İşte Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ITM Texpo Eurasia 2012, HIGHTEX 2012 ve İstanbul İplik Fuarları da bunlardan birisiydi. Fuarın daha ilk gününde 15 bini aşkın ziyaretçinin akın etmesi, ziyaretçilerin dışarıda kalması ITM Texpo Eurasia 2012'nin de gücünü ortaya koymaya yetmişti. 4 günlük fuar boyunca ziyaretçi sayısı 40 bini aşmış, uluslararası ve yerli alanda çok büyük anlaşmalara imza konulmuş, kısacası alan ve satanın mutlu In our country, Turkey, becoming the center of the world textile production in Eurasia day by day, we have recently experienced a successful era also in terms of textile exhibition industry. Textile based exhibitions organized within the first half of 2012 became a power supply for the forthcoming periods. ITM 2012, HIGHTEX 2012 and Istanbul Yarn Fair organized on April 2012 were one of these successful events. On the first day of the show, more than visitors rushed to the fairground creating queues on the main entrance. The exhibition was visited by more than visitors from 78 countries in total. During the show, important 4

7 GÜNDEM NEWS olduğu bir etkinlik hayata geçirilmişti.işte bu fuardan alınan güç, ivme ve motivasyon ile 2014 yılında yapılması planlanan bir sonraki ITM Texpo Eurasia buluşmasının, Teknik Fuarcılık - Tüyap ortaklığıyla ve TEMSAD desteğiyle, 2013 yılında yapılmasına karar verilmiştir. Her sene yapılan ve bölgesel bir tekstil makineleri fuarı olan Texpo Eurasia ile dünyanın en önemli tekstil makine fuarları arasında yerini almış olan ITM fuarları, sinerjilerini birleştireme kararı almışlardı. Bu yıl yapılan fuarın başarısı, bu kararın haklılığını göstermiş oldu; bu doğrultuda gelecek fuarda da ITM Texpo Eurasia olarak yola devam ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin ihracat rakamı yıllık bazda 130 milyar doları aşmış durumdadır... Bunun bugün için 4'te birini, yakın bir gelecekte 3'te birlik bölümünü tekstil sektörü yüklenmiş olacaktır. Ekonomiden sorumlu bakanlarımızın da belirttiği gibi, "Türk tekstil sektörü ihracatın lokomotifi haline gelmiştir." Tekstil sektörü aynı zamanda küresel ekonomik krizin olduğu günlerde, Türkiye'de istihdamın da bir numaralı sığındığı liman olmuştur. Halen istihdamın yarıya yakını tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir.tekstilin bu önemini bilen Türk hükümeti, peş peşe açıkladığı teşvik paketlerinde tekstili hep en ön sıraya almış, tekstile yapılacak yatırımlara "sıfır vergi, bedava arsa, işçi maliyetinin yarısını üstlenme" gibi inanılmaz destekler sağlamıştır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yapılacak tekstil yatırımlarına bu teşviklerin yanı sıra "sıfır işçi maliyeti" avantajı da sunmuştur. Ayrıca, Arap baharının da etkisiyle zincirlerinden kurtulan Arap işadamları, belirttiğimiz bu bölgelere yatırım yağdırmaya başlamıştır.bütün bunlardan yola çıkarak, 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz ITM Texpo Eurasia Fuarı, bize 2013'te yeni bir ITM Texpo Eurasia daha düzenlemenin kapılarını açmıştır. 29 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında ITM Texpo Eurasia 2013 ü düzenleyeceğimizi şimdiden sizlere ilan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk ekonomisini daha yukarılara taşıma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olan ITM Texpo Eurasia 2013 için sizlerin de desteklerinizi umuyor ve bekliyoruz... contracts were signed; briefly both the supplier and the clients were mutually satisfied of the outcome of the show ITM Texpo Eurasia planned to be organized in 2014, has been re-scheduled for 2013 due to external and internal factors, the strength, the growth and motivation in the industry with the cooperation of Teknik Fuarcılık and Tuyap, and the support of TEMSAD. Texpo Eurasia organized annually and being a local textile machinery exhibition and ITM being one of the most important textile machinery exhibitions decided to combine their synergies. The success of the first show organized in that sense has proved to be a right decision; the future exhibitions will be organized as ITM Texpo Eurasia. On the other hand, the stimulus package recently announced by our government is quite important as this launched a new development attack in our country. It is highly important that a separate page is provided for textiles in this package. It is inevitable that textiles become the shining star of the industry in Turkey thanks to the investment supports, free lands, zero taxes etc. The Turkish textile industry has been the most important employment field during the global economic crisis and our country could overcome this tough era thanks to the textile industry. All these developments motivate the whole industry to organize a new ITM Texpo Eurasia Exhibition in We hereby would like to share the happiness and proud to organize ITM Texpo Eurasia 2013 on 29 May-01 June 2013 in Istanbul. We believe this organization of ITM Texpo Eurasia 2013 will have success and contribute to the improvement and growth of the Turkish economy. 5

8 GÜNDEM NEWS Trikonfex Fuarı Hedefine Ulaştı Trikonfex Exhibition Has Reached Its Aim Trikonfex 2. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı, Haziran 2012 tarihlerinde, Gaziantep te yapıldı. 2 nd Tricot, Tricot Yarn, Garment Industry and Technologies Exhibition Trikonflex was held in Gaziantep between June A 2 kort Fuarcılık tarafından, Gaziantep Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen, Gaziantep Trikotajcılar Odası nın desteklediği Trikonfex 2. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı, Haziran 2012 tarihlerinde yapıldı. Gaziantep firmaları başta olmak üzere, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri, Adana, Hatay illerinden ve yurt dışı temsilcisi çok sayıda katılımcının özel stand açtığı Trikonfex Fuarı oldukça ilgi gördü. Fuar etkinlikleri çerçevesinde Sanko ana sponsorluğunda gerçekleştirilen birçok firmanın Sonbahar-Kış Kreasyonu nun sergilendiği defile izleyiciden takdir topladı. Trikonfex Fuarı nı 3. gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Valisi ve protokol üyeleri gezdi, firmalarla görüşmelerde bulundu. Irak, Tacikistan, Kazakistan, Azerbaycan, Afganistan, Suriye, İran ve Srilanka dan yurt dışı ziyaretçi, İstanbul, Adana, Afyon, Konya, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Bursa, Adıyaman, Ağrı, Sakarya, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Denizli, Kilis, Kayseri, İzmir, Erzurum, Van, Çorum, Elazığ, Antalya, Trabzon, Malatya, Tokat, Bilecik, Balıkesir, Manisa, Siirt, Tekirdağ, Osmaniye, Bingöl, Aksaray dan yoğun olmak üzere Türkiye nin tüm illerinden yurtiçi ziyaretçiler geldi. 6 nd Tricot, Tricot Yarn, Garment Industry and Technologies Exhibition Trikonflex was held between June 21-24, 2012 by Akort Fair Organization in cooperation with Gaziantep Chamber of Industry and with the support of Gaziantep Chamber of Tricot Manufacturers. The exhibition, where many participants from Istanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Adana, Hatay and some representatives from foreign countries and particularly companies from Gaziantep opened special booths, attracted great attention. Within the exhibition events, the fashion show sponsored by Sanko where many companies presented their Fall-Winter Collections won the approval of the audience. On the third day of Trikonflex Exhibition, Minister of Family and Social Policies, Gaziantep Deputies, the Governor of Gaziantep and protocol members visited the exhibition and discussed with the companies. Foreign visitors from Iraq, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Afghanistan, Syria, Iran and Sri lanka and domestic visitors from all over Turkey and especially from İstanbul, Adana, Afyon, Konya, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Bursa, Adıyaman, Ağrı, Sakarya, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Denizli, Kilis, Kayseri, İzmir, Erzurum, Van, Çorum, Elazığ, Antalya, Trabzon, Malatya, Tokat, Bilecik, Balıkesir, Manisa, Siirt, Tekirdağ, Osmaniye, Bingöl and Aksaray visited the exhibition.

9

10 GÜNDEM NEWS ALFREDO MODIANO - STEIGER AKBARKOD ÇELİKÇİ TİCARET DALTEKS DEKAT MAKİNA GEMİNİ OTOMASYON GÜR İPLİK KEÇEOĞLU MAKİNA 8

11 GÜNDEM NEWS KOMTEKS KOMPRESÖR MAYER MÜMESSİLLİK - STOLL SANKO TEKSEL TEKSTİL TEKSPART TEKSTİL TEKNOLOJİ TELASAN TEKSTİL TETAŞ 9

12 GÜNDEM NEWS Yazı İşleri Müdürümüz Ümit Vural ve Genel Yayın Yönetmenimiz Necip Güney, Rieter i ziyaret ederek Pazarlama Başkan Yardımcısı Edda Walraf ile görüştü. Editorial Director Mr. Ümit Vural and President Publisher Mr. Necip Güney visited to Mrs. Edda Walraf, Vice President Marketing. ITMA Asia+Citme, Kendi Ziyaretçi Rekorunu Yeniledi ITMA Asia + Citme Renews Record your own Guest Bu yıl 3. Kez yapılan ve Uzakdoğu nun en önemli tekstil makineleri buluşması kabul edilen ITMA Asia + Citme 2012 Fuarı, ziyaretçiyle kendi ziyaretçi rekorunu yeniledi. This year the 3 rd one admitted to the meeting and the Far East, the most important textile machinery, ITMA Asia + CITME 2012 Exhibition, renewed their record of visitors with visitors. Uzakdoğu nun en önemli tekstil makine fuarı olan ITMA Asia + Citme 2012, Haziran 2012 tarihlerinde, Şangay/ Çin deki SNIEC Şangay Yeni Fuar Merkezi nde yapıldı. Bu sene 3. kez yapılan fuara, beş gün boyunca 94 ülkeden yaklaşık ziyaretçi geldiği açıklandı. Bu rakam, 2010 yılında yapılan fuara göre %12 artış göstermişti. Gelen toplam ziyaretçinin yaklaşık %20 lik kısmı Çin dışındandı. Yurtdışı ziyaretçilerin geldiği ülkeler arasında; Hindistan, Japonya, Endonezya, İran ve Pakistan ağırlıklı olarak yer aldı. Fuara, 28 ayrı ülkeden 1283 firma katıldı. CEMATEX Başkanı Stephen Combes, fuar hakkında şunları IITMA ASIA + CITME 2012, the region s leading textile machinery exhibition, ended on a high note with record numbers of visitors and exhibitors. The show was held at Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) from 12 to 16 June Despite the difficult global economic climate, the third combined exhibition registered visitorship of around 92,000 from 94 countries and economies over five days, up 12 per cent from the 2010 show. The combined show attracted 1,283 exhibitors from 28 countries and economies who presented their latest textile machinery and related technology. Over twenty per cent of the visitors came from outside of China. Of the overseas visitors, India led the pack, reflecting the rapid growth of its textile industry. Following closely were 10

13 GÜNDEM NEWS Oerlikon Group söyledi: "Biz fuara ilişkin aldığımız tepkilerden mutluyuz. Gösterisi Fura gelen ziyaretçiler ve katılımcılar, Asya tekstil pazarının potansiyeli hakkında iyimser kaldıkların ı göstermiştir. Ayrıca Çin'deki en etkili iş platformu ve buluşma noktasının ITMA Asia + Citme Fuarları olduğu bir kere daha teyit edilmektedir." Sonraki ITMA Asia + Citme fuarı, Haziran 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Fuar, CEMATEX ve partnerleri olan Tekstil Sanayi Alt Konseyi, CCPIT (CCPIT-Tex), Çin Tekstil Makineleri Birliği (CTMA) ve Çin Uluslararası Fuar Merkezi (CIEC) işbirliğiyle yapılıyor. Necip Güney ve Ümit Vural, Van de Wiele standını ziyaret ederek Satış Koordinatörü Danny Bourgais ile görüştü. Mr. Necip Güney and Mr. Ümit Vural visited Van de Wiele booth and Mr. Danny Bourgais, Sales Coordinator.. trade visitors from Japan, Indonesia, Iran and Pakistan. Mr Stephen Combes, President of CEMATEX, said: We are delighted with the response. The strong turnout of visitors to the show has demonstrated that buyers in the region still remain upbeat about the potential of the Asian textile market. It also reaffirms the reputation of ITMA ASIA + CITME as the most effective business platform in China for the industry. The next ITMA ASIA + CITME will be held from 16 to 20 June The combined show is owned by CEMATEX, together with its Chinese partners the Sub-Council of Textile Industry, CCPIT (CCPIT-Tex), China Textile Machinery Association (CTMA) and China International Exhibition Centre Group Corporation (CIEC) Necip Güney ve Ümit Vural, Oerlikon standında Fuarlar ve Organizasyonlar Sorumlusu Marcus Becker ile görüştü. Mr. Necip Güney and Mr. Ümit Vural, visited to Markus Becker, Head of Exhibitions & Organisation of Oerlikon Textile. 11

14 GÜNDEM NEWS Rieter den Kırmızı Koltuk The Comfort of Competence at Rieter "The Comfort of Competence" kampanyasından kırmızı koltuk, ITMA Asia + Citme 2012'daki Rieter standı ziyaretçileri ile kalıcı bir hatıra oldu. The red armchair from The Comfort of Competence campaign will be a lasting memory with visitors to the Rieter exhibition stand in ITMA Asia + Citme Rieter'in ticari fuar görünümü Rieter tarafından sunulan komple çözümler ve 4 eğirme sistemi ile ilgili pek çok ilginç tartışmalar ile ayırt edildi. Enerji tasarrufu ve yüksek elyaf kullanımı ziyaretçilerin ilgisinin odak noktasıydı. "The Comfort of Competence" kampanyasından kırmızı koltuk Şangay'daki Rieter fuar standı ziyaretçileri ile kalıcı bir hatıra oldu. Kısa elyaftan iplik üreten tesisler için lider tedarikçi olan Rieter, yetkin bir iş ortağı olarak, müşterilerin hayatını kolaylaştırır ve onları başlangıç yatırım tartışmalarından iplikhanenin başarılı bir şekilde çalışmasına kadar destekler. Elyaftan ipliğe ve bitim işlemi görmüş tekstil ürünlerine kadar deneyim, yenilikçi makineler ve değişmeyen iplik kalitesi için esastır. Tüm bunlar Rieter tarafından Şangay'da ITMA Asia + Citme 2012'daki standında gösterildi. Rieter s trade-fair appearance was distinguished by many interesting discussions on the 4 spinning systems and on the complete solutions offered by Rieter. Energy savings and high fiber utilization were the central focus of visitors interest. The red armchair from The Comfort of Competence campaign will be a lasting memory with visitors to the Rieter exhibition stand in Shanghai. Rieter is the leading supplier for plants producing yarns from short-staple fibers. As a competent partner, Rieter makes the customers lives easier and supports them from the initial investment discussions right up to the successful operation of a spinning plant. Expertise from the fiber to the yarn and the finished textiles are the basis for innovative machines and unvarying yarn quality. All this was demonstrated by Rieter on the exhibition stand at the ITMA Asia + Citme 2012 in Shanghai. Kırmızı koltuk The Comfort of Competence Kırmızı koltukta 4 Rieter modeli ile Rieter standında fotoğraf çektirme fırsatı pek çok ziyaretçi için önemli bir olay oldu ve pek çoğunu güldürdü. Koltuk "The Comfort of Compentence" i ve 4 farklı Rieter ipliğinden üretilmiş kıyafetler giyen modellerde dört eğirme sistemini sembolize etmektedir. The Red Armchair The Comfort of Competence The chance to be photographed in the red armchair with the 4 Rieter models was a highlight for many visitors to the Rieter stand and drew a smile from many. The armchair symbolizes The Comfort of Competence and the 4 models were dressed in garments made from the 4 Rieter yarns. 12

15

16 GÜNDEM NEWS UCMTF Üyeleri ITMA Asia+ Citme 2012 deydi UCMTF Members at ITMA Asia + Citme 2012 Fransız Tekstil Makineleri Birliği UCMTF üyeleri, katıldıkları ITMA Asia + Citme 2012 Fuarı nda son teknolojilerini sergilediler. UCMTF members of the French Textile Machinery Association participate in latest technologies exhibited at ITMA ASIA + CITME 2012 Fair. ITMA Asia + Citme 2012 ye katılan UCMTF üyesi şu firmalar ve sundukları ürünler şunlardı: NSC Fibre to Yarn: Liften ipliğe eğirme makineleri. ITMA Asia 2012 de N.Schlumberger, Sant Andrea Novara, Seydel, ve Cognetex markalarını içeren NSC Fibre to Yarn ürün gamındaki en son teknolojik gelişmeleri sergileyecektir. ERA tarağının gelişmiş bir modeli olan yeni bir gerdirmeli koparıcı ve GC30 model cer makinelerindeki gelişmeler özellikle uluslararası müşterilere tanıtıldı. Firma, NSC Fibre to Yarn bölümü için önemli gelişmeleri olan: -ürünlerin performansı, -kalite standartları, - çalışma ve bakım maliyetleri, -anlık kontrol ve teşhis, T he following companies was exhibited at ITMA Asia and welcomed visitors to study their projects and offer innovative solutions. NSC Fibre to Yarn: From fibre to yarn spinning machinery. At ITMA Asia 2012, NSC Fibre To Yarn which includes N.Schlumberger, Sant Andrea Novara, Seydel, and Cognetex brands will showcase the latest technological advances included in its product range. A new stretch breaker, evolution of its ERA comber, improvements on the GC30 family drawing machines was particularlyed unveiled to its international customers.for NSC fibre to yarn division, ITMA Asia 2012 was be also the occasion of presenting significant evolutions as: - performances of production, - quality standards, NSC Germe koparma / NSC drawing machines 14

17 GÜNDEM NEWS -enerji maliyetlerinde tasarruf sundu. Tüm bu gelişmeler, güvenilir makine yapısı konsepti, kullanıcı dostu insan-makine iletişimini sağlayan elektronik kontroller ve artırılmış verimlilik sayesinde mümkün kılınmıştır. Laroche Nonwoven teknolojilerinde geri dönüşümün açılışı. Tekstil endüstrisinde, elyaf hazırlamadan giysi üretimine kadar tam döngünün her bir aşamasında ciddi miktarlarda atık ortaya çıkar. Geçtiğimiz 20 yılda Laroche ciddi çevre sorunlarını ve hammadde sıkıntısını çözen daha iyi ve daha ucuz ürünler için yeni uygulamalar keşfedilmesine yardımcı olmuş ve tekstil atığı geri dönüşüm teknolojisinin bilimsel gelişim sürecine dahil olmuştur. ITMA Asia 2012 de Laroche şunları sergiledi: -Jumbo. Kullanılmış giysi ve halı atıklarının geri dönüşümü için geliştirilmiş iş hacmine ve özel cihazlara sahip parçalama hatları. -Yeni Flexiloft Plus. Geliştirilmiş ağ düzgünlüğüne ve ağırlık aralığına sahip airlay teknolojisi. Laroche Airlay tüm elyaf tipleri (sentetik, doğal, geri dönüştürülmüş ) ile başka türlü atılacak olan atıklardan ve yenilenebilir kaynaklardan akıllı ürünler yapılmasını sağlayan elyaf ve katı partiküllerin (köpük kırıntıları, plastikler ve Laroch standı / Laroch booth ahşap kırıntıları) ile çalışabilir. -Yeni Minitrim HSP 400 (yüksek hız). Kenar düzgünleştirici açma makinesi. Laroche aşağıdaki en son yenilikleri de tanıtacak: -Yüksek hassasiyette elyaf dozajlama ve harmanlama hatları -Sap lifleri (Keten, Kenevir, Kenaf ) için düşük çalışma maliyetine sahip hassas elyaf açma ve temizlemeye izin veren kabuk soyma hatları. -Selülozik ve geri dönüştürülmüş elyafların alevlenmesinin geciktirildiği yeni bir konsept. Swisstex France: Bükme ve kablolama - T&I iplikleri: Yenilikte bir adım ileride: UT, UTC ve UTW makineleri inanılmaz yüksek esneklikleri ile bilinirler. İğden çıkışa - operating and maintenance costs, - instant control and diagnosis, - cost energy savings. All these advanced have been made possible thanks to a reliable concept of construction, to electronic controls implying a userfriendly man-machine dialogue and an increased productivity. Laroche Opening-Nonwoven technologies-recycling. In the textile industry, each operation of the complete cycle, from fiber preparation to garment making, generates substantial amounts of waste. In the past 20 years, Laroche has been deeply involved in the scientific development of the textile waste recycling technology, achieving great progresses and helping discover new applications for better and cheaper products taking care of the serious environmental problems and the shortage of raw materials. At ITMA Asia 2012, Laroche was displayed: - Jumbo: Tearing lines with improved throughput and special devices for the recycling of postconsumer clothing and carpet waste. - New Flexiloft plus. Airlay technology with improved web uniformity and weight range. The Laroche Airlay can run all types of fibers (synthetics, natural, recycled ) and blends of fibers and solid particles (foam chips, plastics, wood chips) which allow to make smart products from renewable resources and from wastes that are otherwise discarded. - New Minitrim HSP 400 (high speed). Edge trim opening machine Laroche was also presented its latest innovations in: - High precision fiber dosing and blending lines. - Decortication lines for bast fibers (Flax, Hemp, Kenaf ) allowing gentle fibre opening and cleaning with a low processing cost. - A new concept for flame retarding of cellulosic and recycled fibers. Swisstex France: Twisting and cabling - T&I Yarns: One step further in innovation The UT, UTC and UTW machines are known for their huge flexibility. Different products can be twisted on each spindle 15

18 GÜNDEM NEWS SwissTex France CP20 Aesa Weave direk dokuma / Aesa Weave direct weaving tamamen bağımsız yönetilebilen konumlar sayesinde her bir iğde farklı bir ürün bükülebilir. Yeni makineler enerji tasarrufuna ve aynı mükemmel ergonomiyi korumaya odaklanıyorlar CP makineleri pazar için Lastik kordu üretmektedirler. Yeni CP 20, şasesinden tekstil ekipmanlarına kadar tamamen yeni bir tasarıma, enerji tasarrufuna ve kolay ergonomiye sahiptir. -BCF makineleri: Tüm ip çeşitleri ile çalışabilir: SwissTex France sentetik filamentlerin ve eğrilmiş ipliklerin kablolanması ve bükümü alanında büyük bir oyuncudur. Firma, Kablolama & Büküm prosesleri için mekanik iğlere sahip birçok çeşit makine sunmaktadır: halılar ve kilimler, tarzları, görünümleri, yapıları, renkleri, desenleri ve sunumları açısından gittikçe daha fazla çeşitlilikte üretilmekte olduğundan CD, DT ve CDDT. -Cam iplikler: Dünya çapında şöhret. SwissTex France, müşterilerinin taleplerine ürünlerini her yerde sunarak ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan makineleri sürekli sağlayarak karşılık vermektedir. Her zaman ekipmanlarının performansını arttırmak için yeni yöntemlerin arayışındadır. -Tekstil iplik işleme: Büküm, Kaplama, Kablolama, Yeniden Sarım SwissTex France her zaman mükemmel çözümler sunuyor. Bugün büküm makineleri, tek ve çift kat kaplama makineleri, hava ile kaplama makinelerinden ve kombine makinelerden oluşan komple bir seri sunmaktadır. -M.U.S.T.: Üretim kontrol altında: M.U.S.T., proses bilgisine, üretim sonuçlarına ve kalite kontrole genel bir bakışı mümkün kılar. Aesa: Hava mühendisliği uzmanı. Aesa Air Engineering, endüstriyel iklimlendirme alanında liderdir. Tekstil, kağıt, tütün ve gıda endüstrileri için güvenilir çözümler sunar. Çin, Hindistan ve Singapur daki Asya ofisleri thanks to fully individual driven positions, from spindle to take-up. New machines are focusing on energy saving and keeping the same perfect ergonomics The CP machines are dedicated to Tire cord markets. The new CP 20 has a complete new design from the frame to the textile equipment, energy saving and easy ergonomics. - BCF machinery: Processing all types of yarns. SwissTex France is a major player supplying machinery in the field of cabling and twisting for synthetic filaments and spun yarns. For the Cabling & Twisting process, the Company offers a wide range of machines with mechanical spindles: CD, DT and CDDT, as that carpets and rugs are more and more diversified in their style, look, structure, colors, patterns and presentations. -Glass Yarns: Worldwide reputation. SwissTex France reacts to its customer s demands by offering its products everywhere and supplying permanently the machines that best fits the customer s needs. It is always in search of new ways to increase its equipment performances - Textile yarn processing. Twisting, Covering, Assembling, Cabling, Rewinding SwissTex France has got always the perfect solution! It offers today a complete range of Twisting machines, Single and double covering machines, Air covering machines and Combined machines. - M.U.S.T.: Production under control. M.U.S.T. enables an overview of process information, production results and quality control. Aesa: Air engineering specialist Aesa Air Engineering is a leader in the field of industrial air conditioning. It provides reliable solutions for the textile, paper, tobacco and food industries. With its Asian offices in China, India and Singapore and a net- 16

19 GÜNDEM NEWS ve acente ağı ile Aesa, Avrupalı ve Asyalı mühendis ekiplerinin dinamizmini, özenini ve deneyimini bir araya getirir ve rekabetçi ekipmanlarla en gelişmiş çözümleri sunar. Köklerini dört ünlü şirketten (Ameliorair/ Air Industrie/ LTG Air Engineering/ Kenya) alan Aesa, dünya çapında 10,000 den fazla kurulum tecrübesine sahiptir. Aesa, kendi geliştirdiği tam bir seri uygun ekipmana ve herhangi bir teknik sorunu en uygun çözümlerle çözme kapasitesine sahiptir. Aesa, eğirmede, dokumada ve suni liflerin iklimlendirilmesinde ve atık giderme sistemlerinde uzmanlaşmıştır. Aesa, pamuk, rayon, poliester, harman, yün, akrilik, fiberglas gibi herhangi türden bir lif için uluslar arası standartlarda temiz bir ortamda Superba halı örnekleri / Superba carpets samples work of agents, Aesa combines the dynamism, rigor and experience of European and Asian engineering teams, offering the most advanced solutions, with competitive equipments. Taking its roots from 4 famous companies (Ameliorair / Air Industrie / LTG Air Engineering/ Kenya), Aesa has the experience of more than 10,000 installations running worldwide. Aesa has a full range of self developed proprietary equipments and the capacity to solve any technical problem with the most appropriate solutions. Aesa is specialized in spinning, weaving, man made fiber air conditioning and waste removal systems. For any given fiber like cotton, rayon, polyester, blended, wool, acrylic, fiberglass, Aesa supplies complete system in order to maintain the adequate yeterli sıcaklık ve nem koşullarını sağlamak için komple bir sistem sağlar. En iyi filtreleme ve atık toplama sistemini kullanan in accordance with international standards. Supplying fully auto- condition of temperature and humidity in a clean environment otomatik sistemler sunan Aesa, tekstil fabrikalarında iklimlendirme alanında birçok ülkede lider konumdadır. Aesa tasarım tem, Aesa is leader in many countries for air conditioning in texmatic system using the best filtration and waste collection sys- hassasiyet, güvenilirlik, atık yönetimi ve enerji tasarrufu tile factories.aesa design is focusing on optimizing the added çözümlerinde müşterileri için katma değeri optimize etmeye value for clients in term of precision, reliability, waste management and energy saving odaklanmaktadır. solutions. Superba: Döşeme endüstrisi için yenilikçi çözümler. Dünya genelinde kurulu 1400 den fazla üretim hattı ile Superba, dokuma tafta halı ve kilimlerin (PP, PA, PET, PAN, Yün ve harmanlar) üretiminde kullanılan çekebilir ipliklerin ısıl fiskesi, buharlanması ve boyanması için kullanılan makinelerin üreticisi olmasının yanı sıra, kesiksiz halı ipliklerinin ısıl fiske ve boyama prosesleri ile ilgili pazarda da küresel bir liderdir den beri Superba, halı imalatçılarına ipliklerin muamelesi için makine tedarik etmektedir. Basınç altında doygun buhar ile yapılan Superba ısıl fiske prosesi, her zaman piyasadaki en yüksek enerji verimliliğine sahip proses olmuştur de ilk kez piyasaya sürüldüğünden beri, en son nesil ısıl fiske çözümü olan TVP3 hattı tüm dünyada satılmış ve halı endüstrisi pazarında büyük başarı elde etmiştir. Bu yeni hattın teknolojisi, eşdeğer üretim seviyelerinde önceki versiyonları ile kıyaslandığında enerji tüketimini neredeyse yarıya indirir ve bu sebeple de piyasadaki enerji açısından en verimli ve en çevre Superba: Innovative solutions for the flooring industry With more than 1,400 lines installed all over the world, Superba, is the global leader in the market relating to continuous carpet yarn heat-setting and dyeing processes, in addition to manufacturer of machines used for heat-setting, steaming and dyeing of shrinkable yarns for the production of woven-tufted carpets and rugs (PP, PA, PET, PAN, Wool and blends). Since 1971 Superba has provided carpet manufacturers with machines for the treatment of yarns. The Superba heat-setting process with saturated steam under pressure has always been the most energy efficient on the market. Since its first release in 2007, thetvp3 line, the latest generation of heat-setting solution has been sold all over the world and became a top success on the carpet industry market. The technology of this new line cuts its energy consumption almost by half compared to earlier versions for equivalent production levels, thus making it the most energy efficient and 17

20 GÜNDEM NEWS dostu ısıl fiske makinesidir. Döşeme endüstrisi için yenilikçi uygulamaların araştırması ve teknolojisi konusunda her zaman lider tarafta yer alan Superba, suni çimlerin prosesi için tamamen yeni patentli bir konsept geliştirdi: Greentex GTS. Bu hat örme, hat üstünde ısıl fiske, örgüyü açma ve tekrar sarım da dahil tamamen kesintisiz bir operasyonda aynı anda 12 ye kadar ucu tekstüre edebilmektedir. İplik numarasında kısıtlama olmaksızın her türde iğlik ve malzeme PE, PP veya PA da işlenebilir, ve üretim günde 1,5 tona kadar çıkabilir. Genişletilmiş ısıl fiske zamanı, polimerin tam fiskesini ve dokuda mükemmel bir dayanıklılık sağlar. Bu yenilikçi proses, tekstrüe edilmiş ipliklerin suni çimdeki düz havların dik durumda olmasını ve böylece kum ve parçalanmış araba lastiği parçalarına olan ihtiyacın ortadan kalkmasını sağladığı ve aynı zamanda bu yolla kirliliğin önlenmesine de katkıda bulunan, dolgunun environmental-friendly heat setting machine on the market. Always at the leading edge of technology and research for innovating applications for the flooring industry, Superba has developed a complete new patented concept for the processing of artificial grass turfs: the Greentex GTS. This line is capable of texturizing up to 12 ends at the same time in a fully continuous operation including knitting, on-line heat-setting, de-knitting and re-winding! Any type of yarn and all kinds of materials can be processed in PE, PP or PA with no yarn count limitation, and the production can reach up to 1.5 tons per day. The extended heat setting time brings a full setting of the polymer and a perfect resiliency to the texture. This innovative process allows to produce the so called 4th generation of infill, where the texturized yarn keeps the straight piles of artificial turf standing upright, thus eliminating the need for sand and shredded tyre rubber, and also contributing this way to the prevention of pollution. 4. jenerasyonu denilen şeyi üretmeye olanak verir. Fil Control: Equipment manufacturer and function Fil Control: İplik endüstrisi için ekipman imalatçısı ve işlev tedarikçisi Fuarda, Fil Control geniş supplier for the yarn industry At ITMA Asia & Citme 2012 exhibition, Fil Control was bir yelpazeden ürün showed a large range of sundu: -İplik kesiciler, -Farklı teknolojilere products: - Yarn Cutters, - Yarn sensors with different (Elektromekanik, Optik, t e c h n o l o g i e s Kapasitif, Piezoelektrik) (Electromechanical, Optical, sahip iplik sensörleri -Özellikle pahalı iplikler Capacitive, Piezoelectric), - Quality control devices, için proses süresini ve atık miktarını azaltan uzunluk Staubli Opal çapraz alma makinesi / Staubli Opal multilayer leasing machine with length, tension, to improve the process time, to ve gerilim kalite kontrol cihazları. reduce cost of waste, especially for expensive yarn. Fil Control Fil Control, tüm dünyadaki mevcut ve potansiyel müşterilerine can offer to customers and prospects, everywhere in the world, ipliği kontrol etmek ve makineyi ve çevreyi korumak amacıyla solutions and functions devoted to yarn processing machines as kurma, eğirme, tekstüre etme, kaplama, bükme gibi iplik proses makinelerine adanmış işlevler ve çözümler sunabilir. Fil the yarn and to protect the machine and environment. assembling, spinning, texturing, covering, twisting, to control Control, temsilcileri, acenteleri ve özellikle Asya pazarı için Fil Control sells products and solutions throughout the world via 2005 te Çin in Anhui Eyaleti ndeki Wuhu şehrinde açılan bayisi ile tüm dünyada ürünler ve çözümler satmaktadır. its Chinese subsidiary, opened in 2005, in Wuhu, Anhui representatives, agents and specifically in Asian market through Province. Dollfus & Muller: Keçe ve kayış imalatçısı Dollfus&Muller 200 yıldan uzun süredir keçe ve kayış üretimi Dollfus & Muller: Felts and belts manufacturer yapmaktadır. ITMA Asia + Citme fuarında aşağıdakiler gibi Dollfus & Muller has been manufacturing felts and belts for tekstil terbiye yedek parçalarını sundu: more than 200 years. They was presented at ITMA Asia + Citme 18

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Cer TD. Teknik standartlar

Cer TD. Teknik standartlar Cer TD Teknik standartlar 4 Cer makineleri teknolojisi Geniş çaplı üstünlükler CER MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDE SAĞLANMIŞTIR DAHA AZ HATA DAHA FAZLA VERIMLILIK ANLAMINA GELMEKTEDIR. nin ardından artık kalite

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Cer TD. Teknik veriler

Cer TD. Teknik veriler Cer TD Teknik veriler 24 Cer makineleri TD Cer makineleri teknolojisi Cer ünitesi Regüle Kumanda Teknik veriler Trützschler kuruluşunun cer makineleri konseptleri gereği son derece esnekliğe sahiptir.

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES Beytiye AKYILDIZ Dünya Mermer Kraliçesi World s Queen of Marbles +90 535 712 35 44 HAKKIMIZDA Zengin mermer kaynakları ile dünya çapında hizmet veren Kraliçeler Mermer,

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

w w w. y e n i l e r. c o m

w w w. y e n i l e r. c o m w w w. y e n i l e r. c o m HAKKIMIZDA / ABOUT US Tasarlıyor Üretiyor ve Önemsiyoruz Değerli Müşterimiz, 2004 yılında kurulan firmamız, geçen süre zarfında kurduğu dinamik, tecrübeli ve daima gelişen kadrosuyla

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures.

Art is offering people windows that open up to beauty... To bring those with different life perspectives together in common pleasures. İnsanlara, gu zelliğe açılan pencereler sunmaktır sanat... Hayata farklı pencerelerden bakanları ortak zevklerde buluşturabilmektir. Biz; Ali Pekgu zel tarafından kurulan Yamaçlar Dekorasyon olarak, 1970

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler

newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler lockerssoyunma dolapları newideasstylishofficesyenifikirlertarzofisler In Madeş, that have been in office furniture industry since 1972, products designed in accordance with the needs of modern offices,

Detaylı

Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines.

Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines. Pet Şişirme Makinaları / Pet Blow Molding Machines www.makromakina.com.tr www.blowmak.com.tr MAKRO MAKİNA BLOW MOLDİNG Beverage producers need sustainable liquid packaging solutions that deliver product

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24 DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS DİLMENLER MAKİNE SANAYİ Dilmenler, Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 Kökleri güçlü bir aile şirketine uzanan Görgel Metal Ltd. Şti. bugünün ve geleceğin mutfağına sunduğu hizmetine bir asıra yakın geçmişiyle bakırcılıktan başlamıştır. Geride kalan iki altın kuşağın mirası

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HAKKIMIZDA about us. Mamullerin üzerine katalogda görüldüğü gibi DRY ofset baskı da yapılıyor.

HAKKIMIZDA about us. Mamullerin üzerine katalogda görüldüğü gibi DRY ofset baskı da yapılıyor. HAKKIMIZDA about us 25 yıllık tecrübesi, kalitesi ve servis anlayışı ile ambalaj sektörünün önde gelen firması Kastamonu Plastik KAST-KAP markası ile Türkiye de yeni ufuklar açıyor. Firmamızın imalatı

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

TRÜTZSCHLER TOYOTA. Penye dairesi. Teknik veriler

TRÜTZSCHLER TOYOTA. Penye dairesi. Teknik veriler TRÜTZSCHLER TOYOTA Penye dairesi Teknik veriler 24 Combing Regülesiz Cer TD 7 7358 7358 Model: 1000 m/dak'ya kadar sevk hızına sahip regülesiz tek kafalı cer makinesi. Besleme: Standart giriş veya SERVO

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Aspen New. 1

Aspen New.  1 Aspen New www.sevel.com.tr 1 Türkiye de 67 yıl önce ürettiği ilk dondurma makinasından bu yana teknoloji ve inovasyonla kendini sürekli yenileyen Sevel, bugün 70 den fazla ülkeye dondurma ve pasta vitrinleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz

Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz Geçmişin tecrübesini, geleceğin ihtiyaçlarına entegre ederek, hep daha iyisi için 17 yıldır hizmetinizdeyiz www.profilsan.com.tr Siz değerli müşterilerimiz; Sınırsız tasarımlar yapabilmemiz için Profilsan

Detaylı