AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI"

Transkript

1 AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu baðlamda enerji açýlýmlarýna girmeden önce, AB üyesi olma serüveni üzerinde durmak yerinde olacaktýr. Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarý ile iþbirliði anlamýnda baðý hayli gerilere dayanmaktadýr. Avrupalý düþünürlerin fikirlerine bakarsak; baðýmsýz devletlerden oluþan bir Avrupa Birliði- Meclisi Common Assembly önerisi ilk defa 1693 yýlýnda ortaya atýlmýþtýr. Daha sonralarý ortaya çýkan geliþmeler çerçevesinde Osmanlý Devleti de burada yerini alacaktý [1]. Türkiye'nin Ýlk Avrupalýlýk belgesi olarak 1856 Paris Anlaþmasý'ndan bahsedilebilir. Bu antlaþmanýn 7. Maddesi ile Osmanlý, Sultan Abdülmecit döneminde Avrupa Devletleri Konseyi ne girmiþ olur [1]. Ancak, anlaþma, savaþlardan dolayý uygulanamamýþtýr. Bir baþka deyiþle o dönemde Avrupa Birliði daðýlmýþtýr. Ýki dünya savaþýndan sonra, tekrar Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesi söz konusu olmuþtur. Tablo 1'de Avrupa'nýn Birliði yolundaki geliþmeleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne girme çabalarý, kronolojik olarak görülmektedir yýlýnda AB'nin temelleri atýlmýþtýr. Bu tarihte, Almanya, Fransa, Ýtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafýndan imzalanan Paris anlaþmasý ile, Avrupa Kömür ve Tarih Avrupa Birliði'nin Oluþumu Tarih Türkiye'nin AB'ye Giriþ Faaliyetleri Almanya, Fransa, Ýtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg tarafýndan imzalanan Paris anlaþmasý ile, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluðu kurulmuþtur. Roma Anlaþmasý ile; Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu (EURATOM) kuruldu Ýlk geniþleme (Danimarka Ýngiltere ve Ýrlanda'nýn katýlýmý) Yunanistan'ýn giriþi Lüksemburg Zirvesi'nde, Avrupa Birliði için anlaþma taslaðý Tek Senet adýyla kabul edilmiþtir. Ýspanya ve Portekiz'in giriþi Maastricht Anlaþmasý (Avrupa Birliði Anlaþmasý), Kopenhag Zirvesi, Kopenhag Kriterleri ni kabul etmiþtir. Avusturya, Finlandiya, Ýsveç'in giriþi Amsterdam Anlaþmasý, üye ve aday ülkelerin birliðe uyumu çalýþmalarýný zorunlu kýlmýþtýr. 10 yeni katýlým : Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kýbrýs (Güney Kýbrýs Rum Yönetimi), Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya,) Çelik Topluluðu kurulmuþtur. Burada ana fikir, uluslar üstü kurumlar türü bir yönetim yapýlanmasý oluþturmaktý. Ancak, burada önemli bir husus; iki hammadde esas alýnarak topluluk oluþturulmasýdýr. Kömür enerji hammaddesi, çelik ise sanayi hammaddesidir. Çelik üretimi için kömürün ayrý bir önemi bulunmaktadýr. Sonuçta, AB temeli iki önemli hammaddeye ve özellikle de önemli bir enerji hammaddesine dayanmaktadýr. Ayný 6 ülke tarafýndan 1957'de yapýlan Roma Anlaþmasý ile; Avrupa Ekonomik Topluluðu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluðu (EURATOM) hayata geçirilmiþtir. Burada da iki kurum vardýr, biri ekonomik biri enerji kurumudur. Burada, 1959 AET'ye ortaklýk baþvurusu 1963 Ankara Antlaþmasý 1970 Katma Protokol 1982 Türkiye ile Ýliþkiler donduruldu Ýliþkiler canlandýrýldý Tam üyelik baþvurusu 1989 Baþvurunun kabul edilmemesi /95 sayýlý Gümrük Birliði Kararý 1996 Gümrük Birliðinin yürürlüðe girmesi Lüksemburg Zirvesi- Türkiye aday ülkeler arasýnda sayýlmadý. Helsinki Zirvesi Adaylýðýn tanýnmasý Katýlým Ortaklýðý Belgesi Ulusal program Brüksel Zirvesi- Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi Müzakere sürecinin baþlamasý Tablo 1 : Avrupa'nýn Birlik. Yolundaki Geliþmeleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne Girme Çabalarý, Kronolojisi 24 A. Beril TUÐRUL ÝTÜ Enerji Enstitüsü enerji nükleer enerji baðlamýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Türkiye, 1959 yýlýnda AET'ye ortaklýk baþvurusu yaptý ve 1963 yýlýnda Ankara Antlaþmasý ile bu baþvuru deðerlendirildi. 1970'de Katma Protokol imzalandý de ise, Türkiye ile iliþkiler donduruldu. 1986'da ise iliþkiler canlandýrýldý. Ayný yýl, 1986 yýlýndaki Lüksemburg Zirvesi'nde, Avrupa Birliði için anlaþma taslaðý Tek Senet adýyla kabul edilmiþ ve Avrupa Birliði fikri netleþmiþtir. Türkiye bir yýl sonra 1987'de tam üyelik baþvurusunda bulundu. Bu baþvuru 1989'da kabul edilmedi. Bu arada, 1992'de imzalanan Maastricht Anlaþmasý, Avrupa Birliði Anlaþmasý olarak bilinmektedir. Bu antlaþma birlikteliðe köklü

2 deðiþiklikler getirmiþtir yýlýnda ise, Kopenhag Zirvesi ile Kopenhag Kriterleri kabul edilmiþtir yýlýnda, 1/95 sayýlý Gümrük Birliði Kararý alýndý ve bu karar bir yýl sonra 1996'da yürürlüðe girdi. Ancak, 1997'deki Lüksemburg Zirvesi'nde, Türkiye aday ülkeler arasýnda sayýlmadý. Bundan 2 yýl sonra 1999'da Helsinki Zirvesi ile Türkiye'nin adaylýðý tanýndý. Bu arada, 1999 tarihinde yürürlüðe giren Amsterdam Anlaþmasý, üye ve aday ülkelerin birliðe uyum çalýþmalarýný zorunlu hale getirmiþtir yýlýnda Türkiye için, Katýlým Ortaklýðý Belgesi ve Ulusal Program belirlemesi oldu. Bundan sonra, 2004'te Brüksel Zirvesi ile Türkiye'ye müzakere tarihi 3 Ekim 2005 olarak verildi. Nihayet, 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereler baþlamýþ oldu. Bilindiði üzere halen bu süreçteyiz. Görüldüðü gibi, Avrupa Birliði (AB), elli yýlý aþkýn bir süredir geliþimini sürdürmektedir. Bu geliþim önce, ekonomik gibi görünse de, giderek daha önem kazanmýþ ve siyasal bir geliþime doðru deðiþim göstermiþtir ve halen de göstermektedir. Bu arada önemli bir diðer husus da; enerji hammaddesine dayalý bir topluluk olarak kurulan Avrupa birlikteliðinin büyümesini enerji hammaddesi bölgelerine doðru yapýyor olmasýdýr. 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye-AB müzakere sürecinin baþlamasý ile Avrupa Birliði, dünyanýn baþlýca enerji bölgelerine komþu durumuna gelmiþ olmaktadýr. Bu bakýmdan 3 Ekim 2005 tarihinin önemi, Türkiye için olduðu kadar, AB için de aynen geçerlidir denebilir. DÜNYA ENERJÝ DURUMU Þimdi de dünya enerji durumunu kýsaca özetleyelim. Önemli bir girdi durumunda olan enerjiye, her tür faaliyette gereksinim duyulmaktadýr. Enerji gereksinimine en çok ihtiyaç duyulan faaliyet grubu veya eylem silsilesi ise bilindiði üzere sanayi faaliyetleridir. Bir baþka deyiþle, endüstri, enerji yoðun bir faaliyettir. Bu baðlamda, medeniyet seviyesi ve dolayýsýyla geliþmiþlik, ülkelerin sanayi istatistikleri deðerlendirilerek yapýldýðýnda, enerji; geliþmiþlik ölçütü olarak kullanýlan önemli bir olgu olmaktadýr. Dünya enerji tüketimi, esas itibariyle insanlarýn refahlarýný saðlamak için yapmak istedikleri faaliyet silsileleriyle artmaktadýr. Bir baþka deyiþle, enerji tüketimi sanayi ile birlikte oluþan talebi karþýlamak üzere ortaya çýkmaktadýr. Dünyadaki enerji talebi ve bunun uzantýsýnda enerji tüketimi geliþmiþ ülkelerle, geliþmekte olan ve geri kalmýþ ü l k e l e r a r a s ý n d a f a r k l ý l ý k l a r göstermektedir. Enerji kaynaklarý, bilindiði üzere gerçekte hayli çeþitlidir. Ancak, her enerji kaynaðýnýn ayný oranda kullanýldýðý söylenemez. Farklý enerji kaynaklarýnýn kullanýmlarýnýn veya tercih ediliþleri, deðiþik nedenlere baðlanabilir [2-3]. Enerji konusunda geliþtirilmiþ teknolojiler de hayli ileri seviyelere eriþmiþ durumdadýr. Dolayýsýyla ülkeler, diðer faktörlerle beraber teknolojik geliþimleri çerçevesinde tercihlerini yapmaktadýr. Bu baðlamda, enerji santrallarýnda kalite uygulamalarý da önem kazanmaktadýr [4-7]. Bütün bunlarýn yaný sýra, burada, önemli bir husus, enerji üretiminde enerji kaynaðýnýn emre amadeliði dir. Emre amadelik ile zamandan ve çoðu kez de mekandan baðýmsýz, dolayýsýyla her zaman ve her yerde enerji üretiminin saðlanabiliyor olmasý kastedilmek istenmektedir. Bir baþka deyiþle, mevsimsel ve günlük zaman deðiþiminin enerji kaynaðýnýn teminini veya enerji kaynaðýna ulaþýmý etkilemeyecek çözümler, enerji politikalarýnda etkin olmaktadýr. Böylelikle, bazý enerji kaynaklarý, diðerlerine göre öne çýkmaktadýr [2-3]. Bu baðlamda günümüzde birincil enerji kaynaklarý olarak nitelenen kaynaklar, enerji politikalarýna yön vermektedir. Bu kaynaklar arasýnda, fosil yakýtlar, rejimi düzgün hidrolik kaynaklar ve nükleer enerjiden bahsedilebilir. Rejimi düzgün hidrolik kaynaklar, esas itibariyle coðrafyaya baðlýdýr. Nükleer hammadde ise, geliþmiþ ülkeler ce temin edilebilmektedir. Kömür de nispeten, dünyanýn farklý bölgelerinde önemli rezervler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Oysa, birincil enerji kaynaðý durumundaki akýþkan fosil yakýtlarýn, bir baþka deyiþle, petrol ve doðal gaz rezervleri ile tüketim bölgelerinin büyük farklýlýk göstermektedir. Bu durum söz konusu bu enerji kaynaklarýnýn jeopolitik önemini göstermektedir. Öte yandan, fosil yakýtlarýn bilinen rezervleri farklýlýk göstermektedir. Þekil 1'de fosil yakýtlarýn bilinen rezervlerinin ömürleri görülmektedir [8-9]. Ancak, yeni bulunacak ve fiyatlarýn artmasýyla ekonomik hale gelecek rezervlerle bu sür enin daha uzayacaðý tahmin edilmektedir. Öte yandan, dünyanýn farklý enerji kaynaklarýný kullanýmý ve beklenen geliþmeler Þekil 2'de verilmektedir [10]. Þekil 1 ve Þekil 2 bir arada Þekil 1 Fosil Yakýtlarýn Bilinen Rezervlerinin Ömrü [8-9] 25

3 deðerlendirildiðinde, dünyada yakýn gelecekte fosil yakýtlarýn önemini koruyacaðý anlaþýlmaktadýr. Özellikle, akýþkan fosil yakýt rezervlerinin kullanýcý ülkelerden uzak olmasý, dünya politikalarýný etkileyecektir. Þekil 2. Dünyada Farklý Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmý ve Beklenen Geliþimleri [10] TÜRKÝYE'NÝN ENERJÝ DURUMU Türkiye'nin durumunu incelemek istersek, dünya nüfusunda % 1,2'lik bir paya sahip olmasýna karþýn, enerji tüketiminde % 0,8'lik bir paya eriþebilmiþ olduðunu belirtmek gerekir. Kiþi baþýna dünya ortalamasýnýn dörtte üçü kadar (48 GJ) enerji tüketmektedir. Türkiye, enerji kaynaklarý açýsýndan net ithalatçý bir ülke durumundadýr. Türkiye gereksinim duyduðu enerjiyi saðlamak açýsýndan; güvenilirlik ve sürdürülebilirlik, ekonomiklik, çevresel uyum ilkelerini benimsemiþ durumda. Teminde güvenilirlik açýsýndan enerji gereksinimini, hem daha çeþitli kaynaklara dayandýrmaya, hem de bu kaynaklarý satýn aldýðý ülkelerin sayýsýný artýrmaya çalýþmaktadýr. Nitekim, fosil yakýtlar içinde nispeten yeni bir kaynak olan doðal gaz son yýllarda, Avrupa ve dünyadaki eðilimlere paralel olarak, enerji tüketimindeki payýný hýzla artýrmýþ bulunuyor. Türkiye belki de en ciddi enerji sýkýntýsýný elektrik enerjisi alanýnda yaþamaktadýr. Artan talebin karþýlanmasý her dönemde mümkün olmamaktadýr. Sýkýntýlar üretim alanýnda olduðu kadar, iletim ve daðýtým aþamasýnda da olabilmektedir. Türkiye'de üretim birimleri çoðunlukla güney ve güneydoðuda, tüketim merkezleriyse kuzeybatýda olduðundan iletim hatlarý uzun. Dolayýsýyla iletim kayýplarý genellikle AB ülkelerinin üzerindedir. Ancak asýl kayýplarýn, daðýtým aþamasýnda gerçekleþmekte olduðu söylenebilir. Hatta, kaçak kullaným oranlarý kesin olarak bilinemediði de ifade edilmektedir. Öte yandan; kurulu güç kapasitesine göre üretilebilen enerji düþük olmaktadýr (Þekil 3). Bu durum Türkiye de enerji santrallerin sorunlu olduðunu göstermektedir. Bir baþka deyiþle, santrallerin modernizasyon ve ýslahý çalýþmalarýna gereksinim duyulmaktadýr. Þekil 3 Kaynaklara Göre Kurulu Güç ve Üretim (%) [2,11] A B v e T Ü R K Ý Y E N Ý N E N E R J Ý A Ç I S I N D A N DEÐERLENDÝRMESÝ AB'nin enerji politikalarý, enerji kaynaklarýnýn durumundan yön bulmaktadýr. AB, birincil enerji kaynaklarý açýsýndan fakir olarak nitelenebileceðinden, birincil enerji kaynaklarý açýsýndan dýþa baðýmlýlýðý söz konusudur. Þekil 3'te AB'nin Birincil Enerji kaynaklarýnda dýþa baðýmlýlýðý periyodu projeksiyonu olarak görülmektedir [9]. Þekil 4'te ise AB'nin ayný zaman periyodu için üretim, toplam enerji tüketim ve Ýthalat projeksiyonu verilmektedir [9] Þekil 3 AB'nin Birincil Enerji Kaynaklarýnda Dýþa Baðýmlýlýk Projeksiyonu ( Periyodu) [9] Þekil 4 AB'nin Toplam Enerji Üretim, Tüketim ve Ýthalat Projeksiyonu ( Periyodu) [9] Türkiye ile Avrupa enerji açýsýndan göz önüne alýndýðýnda bazý paralellikler ve farklýlýklar bulunmaktadýr. Öncelikle, AB ve Türkiye arasýnda enerji açýsýndan paralellik ve farklýlýklar olarak niteleyebileceðimiz hususlarý belirtelim. Paralellikler: AB ülkeleri'nin sahip olduðu enerji kaynaklarý, Türkiye gibi kendi gereksinimlerine yetmemektedir. Birincil enerji kaynaklarýndan kömür; hem AB'de ve hem de 26

4 Türkiye'de en çok bulunan enerji hammaddesidir. Avrupa Birliði ve Türkiye'nin enerji kaynaðý ihtiyaçlarý bulunmaktadýr ve dýþa baðýmlýlýk söz konusudur. AB ve Türkiye, enerji kaynaðý hammaddeleri benzer bölgelerden temin etmektedirler. Yenilenebilir enerji kaynaklarýna hem AB'de ve hem de Türkiye'de önem verilmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak, istenen seviyeye gelememiþtir. Enerji kaynaðý gereksinimleri artarak giden bir trend göstermektedir. Farklýlýklar AB ve Türkiye'nin kiþi baþýna enerji tüketimleri arasýnda (AB'ninki için misliyle ifade edilebilecek) önemli farklýlýklar bulunmaktadýr. AB'inde elektrikte kayýp-kaçak oraný Türkiye'ye göre hayli düþüktür. Geleneksel enerji kaynaðý olarak nitelenebilecek, odun ve tezek kullanýmý Türkiye'de hala mevcuttur. Türkiye'de nükleer enerjiden yararlanýlmamaktadýr. Türkiye enterkonnekte þebekesi, AB ülkelerine göre eskidir. Türkiye, boru hattý projelerinin hayata geçirilmesi ve verimli çalýþýr hale gelmesinden sonra, enerji kaynaðý odaðý durumuna gelebilecektir. Paralellikler ve farklýlýklar bir arada göz önüne alýndýðýnda, AB'nin Türkiye üzerinden enerji kaynaðý bölgelerine ulaþmasý söz konusu olacaktýr. Bu husus, pek çok kez dile getirilmiþ olup, Enerji Koridoru, Enerji Köprüsü veya Enerji Terminali olarak nitelenmektedir (Þekil 5) [11]. Türkiye, henüz Enerji Koridoru, Enerji Köprüsü, Enerji Terminali nitelenmesinde bir ülke durumunda deðildir. Zira, henüz aldýðýmýz veya Türkiye topraklarýna ulaþan enerji kaynaklarý Türkiye tarafýndan tüketilmektedir. Ancak, yakýn zamanda bu nitelemeye uygun hale gelebilecektir. Bir baþka deyiþle, yakýn bir gelecekte, Türkiye topraklarýna ulaþan petrol ve/veya doðal gaz diðer ülkelere ulaþtýrýlabilecektir. Söz konusu olan enerji hattý baðlantýlarý günümüzde hayata geçirilmeye baþlanmýþtýr. Kimisi ise planlanmaktadýr. Þekil 6'da Türkiye'de doðal gaz hattý olarak mevcut olan ve planlanan hatlar görülmektedir [12]. Bu hatlarýn olasý Avrupa baðlantýlarý ise, Þekil 7'de görülmektedir [12]. Þekil 5 Enerji Koridoru, Enerji Köprüsü, Enerji Terminali nitelenmesinde Türkiye [12]. Þekil 6 Türkiye'de Doðal Gaz Hattý Olarak Mevcut Olan ve Planlanan Hatlar [12] 27

5 SONUÇ Tüm bu hususlar göz önüne alýndýðýnda, Türkiye Avrupa Birliði için önemli bir ülke durumunda olduðu görülmektedir. Bu Türkiye'ye avantajlar getirebilecektir. Avantajlar olarak; Enerji baðlantýlarý açýsýndan Türkiye vazgeçilmez bir duruma sahip olabilir. Uygulanacak yerinde enerji politikalarý, AB'ye giriþ sürecini hýzlandýrabilir. Türkiye'nin enerji verimliliði açýsýndan yapmasý gerekenleri hýzlandýrýr. Bunlardan ayrý olarak bazý sorunlar da söz konusu olabilecektir. Bu sorunlar ise; Türkiye'nin transit ülke durumu, komþu ülkelerle veya komþu ilerisi ülkelerle sorunlara neden olabilir. Türkiye'ye farklý konularda bazý sorunlar getirebilir. Önümüzdeki süreçte önemle üzerinde durulmasý gereken hususlar olarak; daha önce AB ve Türkiye arasýndaki paralellik ve farklýlýklar olarak nitelediðimiz hususlar da göz önüne alýndýðýnda; Uyum Ýçin Gerekli Olanlar; Mevzuatýn AB'ye uyumlu hale getirilmesi (Toplam 286 adet AB enerji mevzuatýnýn 114 adedi ETKB ve baðlý/ilgili kuruluþlarýný baðlayýcý görünüyor.) Enerji hatlarýnýn AB baðlantýlarýnýn çeþitlilik ve yedeklilik ilkesi içinde düþünülmesi Enerji nakil hatlarýnýn yenilenmesi Kaçak-kayýp oranlarýnýn düþürülmesi Akýlcý politikalarýn uygulanmasý sayýlabilir. 28 Türkiye, henüz Enerji Koridoru, Enerji Köprüsü, Enerji Terminali nitelenmesinde bir ülke durumunda deðildir. Zira, henüz aldýðýmýz veya Türkiye topraklarýna ulaþan enerji kaynaklarý Türkiye tarafýndan tüketilmektedir. Ancak, yakýn zamanda bu nitelemeye uygun hale gelebilecektir. Bir baþka deyiþle, yakýn bir gelecekte, Türkiye topraklarýna ulaþan petrol ve/veya doðal gaz diðer ülkelere ulaþtýrýlabilecektir. Ýþte söz konusu yakýn gelecekte, belirtilen bu hususlar önem kazanacaktýr. Ancak, uygun plan ve koordinasyonlarla saðlanabilir görünmektedir. Ancak, hayata geçirilme süreci ve uygulama kararlýlýðý, Türkiye'nin AB'ne giriþ sürecine etkili olabilecektir. KAYNAKLAR [1] TURKAB, 2005, Avrupa Birliðinin Kurumsal Yapýsý ve Türkiye-AB Ýliþkileri, (AB-Türkiye Ýþbirliði Derneði). [2] A. Beril Tuðrul, 2003, Enerji Politikalarý Ýçinde Doðal Gaz, II. Doðal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabý, Eylül 2003, Gaziantep. [3] A. Beril Tuðrul, 2003, Türkiye'de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Enerji Politikalarý Ýçindeki Yeri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Sempozyumu, Bildiri Kitabý s: , Kayseri, 3-4 Ekim [4] A. Beril TUÐRUL, 2003, Quality Concept for Energy Implementation, First International Symposium on Exergy, Energy, Environment (IEEES-1), Ýzmir. [5] A. Beril Tuðrul, 1996, Nükleer Santraller ve Kalite, I.Ulusal Nükleer Enerji ve Çevre Sorunlarý Sempozyumu Bildiri Kitabý, 19 Aralýk 1996, Edirne. [6] A. Beril Tuðrul, 2000, Nükleer Enerjide Nükleer Güvenlik Felsefesi ve Kalite Güvence, Enerji Kaynaklarý Sempozyumu Bildiri Kitabý, s: 37-47, Çanakkale. [7] A. Beril Tuðrul, 2002, Enerji Planlamasý ve Yönetimi Ýçin Kalite Halkasý, Temiz Enerji Sempozyumu Bildiri Kitabý, s: 1-8, Ýstanbul. [8] BP, 2001 StatisticalWorldReview. [9] Necdet Pamir, 2003, AB Enerji Politikasý ve Türkiye'ye Yansýmalarý, UPAV. [10] TAEK, 2002, Sürdürülebilir Kalkýnma ve Nükleer Enerji, Ankara. [11] ASO, 2001, Ulusal Enerji Politikasý, Enerji,Türkiye Enerji Yýllýðý, s: [12] , Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ. (BOTAÞ).

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE ve ENERJİ AÇILIMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE ve ENERJİ AÇILIMLARI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE ve ENERJİ AÇILIMLARI Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ÖZET Bulunduğu coğrafya itibariyle farklı kimliklere sahip bir ülke olan Türkiye,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM

AVRUPA BİRLİĞİ AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE 68 EKONOMİK FORUM Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü EUROSTAT VERİLERİNE GÖRE, AB NİN TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN KULLANIMI 2004

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme

Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Hakemli Yazýlar / Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 61-84 61 Avrupa Birliði Sürecinde Türk Halk Kütüphaneleri: Nicel Bir Deðerlendirme Turkish Public Libraries in the Process of Access to the European

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 118 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB E YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ ARTMASI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ İKV Proje Müdürü 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYININ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Ýnsanoðlu, her geçen gün artan enerji ihtiyacýný

Ýnsanoðlu, her geçen gün artan enerji ihtiyacýný GÜNEÞ PÝLLERÝNÝN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEÐE BAKIÞ Ýbrahim ÜÇGÜL Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Ramazan ÞENOL Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Mustafa

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi 09.03.2012 Ulusal Emisyon Tavanlarının Belirlenmesi Ülkemizin, Ø Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CLRTAP)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 11. Bölüm KÜRESELLEÞMENÝN ETKÝSÝ KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER SICAK ÇATIÞMA BÖLGELERÝ 176 177 1 KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER K o n u y a B a þ l a r k e n 1. Dünya üzerinde

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nurel KILIÇ Türkiye de tüketilen birincil enerjinin % 39 u petrol, % 27 si kömür, % 21 i doğal gaz ve % 13 ü büyük oranda hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynaklardan

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 HAZIRLAYANLAR Gündüz ULUSOY Sumru ÖZ Selçuk KARAATA Melsa ARARAT Burçin YURTOÐLU Hande YEÐENOÐLU TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Ekim 2006 TÜSÝAD-Sabancý

Detaylı