Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN AMAÇLARI Sergileyenin Kat l m Amaçlar Fuar zleyicisi Aç s ndan Amaçlar...16 FUAR SEÇ M VE KARAR ÖLÇÜTLER 17 BÜTÇE...21 FUAR KATILIMINDA PLANLAMA Zaman Planlamas ve Etkinliklerin Programlanmas Sergilemenin Planlanmas Kat l m Sigorta Fuar Düzenleyicisinden Sa lanacak Hizmetler Fuar Katalo u Nakliye ve Depolama...32 STANDLAR fllevsel Alanlar Stand Türü Stand Konumu Stand Planlamas Stand Mimarisi Stand Donan m Tasar m Grafik Tasar m Teknik Donan m Stand n Kurulmas ve Sökülmesi...43 STAND GÖREVL LER VE STAND ÇALIfiMALARI Stand Personeli Stand Yönetimi Stand Çal flma Düzeni Ziyaretçi Kay tlar Fuar Bitimi Çal flmalar...50 REKLAM VE HALKLA L fik LER Fuar Düzenleyicinin Yürütece i Tan t m ve Bas n liflkileri Kat l mc Firmalar n Tan t m Etkinlikleri Bas n liflkileri...55 FUAR TEMASLARININ ZLENMES Ziyaretçi Kay tlar n n De erlendirilmesi zleme Yöntemi Baflar n n zlenmesi...59

4

5 B R NC BASKININ ÖNSÖZÜ Fuarlar hem ekonominin hem de kültürel geliflmenin bir arac d r. yi düzenlenmifl fuarlar, ülkelerin ekonomik ve teknolojik düzeyini yans t rlar. Eski ça lardan beri düzenlenen ve önceleri daha çok pazar yeri anlam nda olan sergiler endüstri ça yla birlikte geliflmeye ve özellikle de teknolojik geliflmeleri yans tmaya yönelmifltir. Örne in, Frans z ihtilâlinin 100. y ldönümü 1889 Paris Sergisiyle kutlanm fl olup Eyfel Kulesi bu serginin günümüze uzanan arma an d r. Günümüzde hemen her alanda yeni ürünler, yeni teknolojiler karfl m za ç kmaktad r. Küreselleflen dünyada, baflkalar n n neler yapt n görerek ö renmek, bizim yapt klar m z yabanc lara göstererek tan tmak en kestirme yoldan ancak fuarlarla mümkündür. Bu nedenle fuarlar m z her bak mdan, gerçek anlamda uluslararas düzeye getirmek zorunday z. Uluslararas fuar organizasyonlar çok önceden programlanmay, duyurulmay ve büyük haz rl klar gerektirir. Bu program, duyuru ve haz rl klar, fuar düzenleyen kuruluflu ilgilendirdi i gibi, fuara kat lacak olan kurulufllar da ilgilendirir. Bugün, büyük flehirlerimizde, özellikle stanbul da irili ufakl pek çok sergi-fuar organizasyonu gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle bir ihtisas fuar nda yer alacak olan firmalar, amaçlar na ulaflabilmeleri ve yapt klar yat r mlar n bofla gitmemesi için, ilk önce do ru bir seçim yapmak durumundad rlar. Daha sonra ise, en ince ayr nt s na kadar gerçekçi bir program.. Türkiye nin ilk ve en etkili ihtisas fuar olan YAPI fuarlar n 1978 y l ndan bu yana düzenli olarak gerçeklefltirmekte olan Yap -Endüstri Merkezi, Türkiye ekonomisine büyük katk lar sa lad na inand ülkemiz fuarc l n n geliflmesi yönünde yapt öncü çal flmalar na bir yenisini daha ekliyor. Elinizdeki, Bir htisas Fuar na Nas l Kat l rs n z? bafll kl çal flmayla bu alandaki çeyrek yüzy ll k bilgi ve deneyimlerini aktarmay, bir ihtisas fuar nda yer almay düflünen firmalara, fuara kat l m aflamas nda, fuar s ras nda ve sonras nda A dan Z ye neler yapmalar gerekti i konusunda yard mc olmay amaçl yor. Türkiye yi ekonomik yönden yüceltmek çabas n sürdürenlere yararl olmas dile iyle... Yap -Endüstri Merkezi

6

7

8 PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI 1. HT SAS FUARLARININ PAZARLAMA filev htisas fuarlar na kat lma karar, firma bünyesinde pazarlamaya iliflkin tüm sorular n yan tlanmas ndan sonra al nabilir. Bu nedenle öncelikle "pazarlama" kavram üzerinde k saca durulmas nda yarar olacakt r. Pazarlama, mevcut ve olas pazarlara yöneltilen tüm firma etkinliklerinin planlama, koordinasyon ve denetimi olarak anlafl labilir. Bu firma etkinlikleri bir yandan müflteri gereksinimlerini uzun dönemde tamamlarken di er yandan da firma amaçlar n yerine getirir. Bunu baflarabilmek için firma tüm pazarlama politikalar n ortaya koymal d r. Pazarlama etkinlikleri; ürünün sunufl plan, fiyat ve pazar koflullar na uyarlanmas ile da t m ve tan t m için gerekli saptamalardan oluflur. Bu araçlar firman n pazarda aktif bir etki göstermesini sa lar. htisas fuarlar na art k yaln zca sat fl n bir arac olarak bak lmamaktad r. Bu fuarlar, ürün yönünden pazarlama çal flmalar n n tüm unsurlar n etkilemifl ve yaln zca sat n alma ifllemlerinin yap ld bir yer olmaktan ç karak, gittikçe büyüyen bir bilgi ve iletiflim platformu olma niteli ini yüklenmifltir. htisas fuarlar nda pazarlama, bilgilendirmek anlam ndad r. Fuar d fl nda hemen hemen hiç bir pazarlama arac firma ve ürünlerinin tan t m yan nda, müflteri ile bizzat ilgilenebilmesi olana n da sunma yetene inde de ildir. Özet sunufla sahip bir gazete-dergi reklam, bir tan t c yaz, bir broflür veya ürün katalo unun aksine, ihtisas fuarlar nda ürünün kendisi dikkatlerin topland nokta olabilmektedir. Bir fuar platformunda ürünün tan t m ile birlikte uygulamas da son kullan c ya gösterilebilmekte, ürüne iliflkin özel bilgiler do rudan uzman kiflilerce verilebilmektedir. htisas fuarlar n n yerini geliflmifl bilgi teknolojileri de alamamaktad r. Aksine geliflen teknolojik süreç içinde, giderek daha çok ürünün aç klanmaya gereksinimi de zaman içinde artm flt r. Farkl ürün ve uygulama seçenekleri al c için de son seçimi zorlaflt rmakta ve tüm seçeneklerin tek bir platformda k yaslanmas n zorunlu k lmaktad r. Teknolojik geliflme ile birlikte, deneyimlerin ve sözlü iletiflimlerin yeri ifl dünyas nda giderek önem kazan rken ulusal ve uluslararas rekabette de baflar stratejisi olarak yak n müflteri iliflkileri en önemli araç haline gelmifltir. 8

9 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Birçok pazarlama yöntemi, olas müflterilere yerlerinde ulaflabilmeye dayanmaktad r. htisas fuarlar nda ise potansiyel müflteri kitlesinin kendi istekleri ile ürüne yaklaflmalar, somut soru ve gereksinimleri ile birlikte firma yetkilisi ile karfl laflmalar, ihtisas fuarlar n bir pazarlama arac olarak gören firmalar için, baflka hiçbir medyan n sa layamad bir olanakt r. Yeni bir ürün veya yeni bir örne in pazardaki flans ve kabul edilebilirli i, bir ihtisas fuar nda son derece sa l kl biçimde test edilebilmektedir. Fuar izleyicilerinin tepkileri, pazar araflt rmalar için çok de erli bilgiler oluflturur. htisas fuarlar na kat l m n sundu u bir di er olanak da firman n sürekli müflterileri ile temas kurma f rsat d r. Bir ziyaret için gereken yüksek harcamalar ve süre kayb yerine, ihtisas fuar nda yap lan k sa bir görüflme, günümüz ifl dünyas nda, temaslar yenilemeyi ve ifl iliflkilerinin kuvvetlenmesini sa layabilmektedir. htisas fuarlar na kat l m ço unlukla di er pazarlama araçlar yla bir arada kabul edilmelidir. Örne in, fuara kat l mdaki hedef sürekli müflterilerle temaslar gelifltirmek veya yeni bir ürünü sunmak ise, ilgili kitleyi fuara yöneltecek bir kampanyan n da fuar ile birlikte planlanmas somut verim al nmas için gereklidir. htisas fuarlar nda bir firman n yapabilece i etkinliklerin basit bir analizi, bu pazarlama arac n n genifl çaptaki amaçlar hangi derecede yerine getirebildi ini somut olarak gösterecektir (fiekil 1). 2. B LG LET fi M VE HT SAS FUARLARI htisas fuarlar na kat lan firman n, ürünleri ve kadrosu ile ilk baflta bilgi veren konumunda olmas na karfl n, bafllang çta bilgi toplayan rolündeki fuar izleyicisi de zaman geçtikçe bilgi al flveriflinde aktif bir kat l mc durumuna gelir. Bu durumda da iletiflim ihtisas fuarlar n n ana ifllevi haline gelmektedir. Firmalar iletiflim için reklam, sat fl promosyonlar, sat fl görüflmeleri ve halkla iliflkileri kullan rlar. Bunlara pazar araflt rmalar ve kurum kimli i oluflturulmas da eklenebilir. htisas fuarlar ise uzun dönemde yürütülen tüm bu iletiflim araçlar n n hedeflerini birlefltirici ve tamamlayac bir niteli e sahiptir. Fuar alanlar nda kat l mc firma ile izleyiciler aras nda yo unlaflacak müflteri iliflkileri, o ana kadar verilmifl olan tüm medya reklamlar nda sözü edilen ürünün kendisini gösterme, 9

10 PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI HT SAS FUARLARI KATILIMINDA PAZARLAMA POL T KALARI VE PAZAR KOfiULLARI ETK LEfi M LET fi M Halkla liflkiler Reklam Bireysel liflkiler Sat fl yönlendirmesi Pazar araflt rmas Firma maj ÜRÜN Ürün kalitesi Ürün serisi Marka imaj Ürün tasar m HT SAS FUARLARI KATILIMI F YATLANDIRMA Fiyat Kredi ndirimler Ödeme koflullar Hizmetler DA ITIM Sat fl Örgütü Da t m Depolama Nakliye fiekil 1 10

11 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? uygulamas n aç klama, al c tepkilerini ölçme, ürünün ikame ürünleri karfl s ndaki seçilebilirli ini yüzyüze anlatabilme olanaklar n yaratacakt r. Di er medyalara oranla ihtisas fuarlar n n avantaj, fuarlar n sözü edilen birçok ifllevi ayn anda gerçeklefltirebilme niteli idir. Bu ifllevlerin yan s ra fuarlar kat lan firmalara daha fazla potansiyel müflteriye ulaflma olana da sa layacak, ayr ca var olan müflteri üzerinde de olumlu bir imaj etkisi b rakacakt r. 3. REKABET VE HT SAS FUARLARI Sektördeki rakip firmalar n güçlü ve zay f olduklar noktalar n analizi, ihtisas fuarlar n bir pazarlama arac olarak kullanma kararlar n etkilemektedir. Ayn veya benzer ürün üreten firmalar n yan s ra, ayn üretim yöntemini kullananlar veya ilgili ürünün yerine geçebilecek ikame ürünleri de rakip olarak de erlendirilebilirler. Firma etkinli i ve verimlili ine iliflkin genel kriterlerin de yard m ile rekabet koflullar sa l kl olarak saptanabilecektir; Firma imaj nda rekabet, Firma yeri, fabrika/üretim birimlerinde rekabet, Hizmet alan nda rekabet, Üretim kapasitesinde rekabet, Araflt rma-gelifltirme etkinliklerinde rekabet Da t m a nda rekabet, Kârl l kta rekabet, Geliflme trendlerinde rekabet, Reklam-Tan t m bütçelerinde rekabet gibi pazar koflullar na, ça dafl ifl dünyas nda "pazarlama yöntemlerinde rekabet" olgusu da eklenmifltir. Geliflen üretim teknolojileri ile birlikte firmalar n her alanda verimli ve ekonomik çal flmalar zorunlu olarak kendini kabul ettirirken, do al olarak pazarlama yöntemleri içinde de en verimli ve en fazla fayday sa layacak olanlar tercih edilmektedir. Bu anlamda da ihtisas fuarlar bilinen medyalar içinde firmalara en az zaman, emek ve para harcayarak en uzun süreli iliflkiler sa layan medya olarak kabul edilmektedir. Rekabet aç s ndan bak ld nda, firmalar n pazardaki yerlerini de erlendirirken izlemek zorunda olduklar rakip ürünlerdeki geliflmeleri en yak ndan inceleyebilecekleri hattâ farkl ürünlerin birbirlerini tamamlay c özelliklerini lehlerine kullanabilecekleri bir ortam da yine ihtisas fuarlar nda sa lanmaktad r. 11

12

13

14 HT SAS FUARINA KATILIMIN AMAÇLARI 1. SERG LEYEN N KATILIM AMAÇLARI htisas fuarlar na kat l m konusunda son karar vermeden önce kuruluflun durum analizi ile birlikte orta dönem faaliyet planlamas do rultusunda belirlenmifl amaçlar n irdelenmesi kaç n lmazd r. Afla daki flema, ihtisas fuarlar na kat l m öncesinde analiz edilmesi gereken firma amaçlar n göstermektedir. Firma amaçlar n n sa l kl irdelelenerek fuar kat l m nda bulunulmas durumunda, pazar n durumunu etkileyebilme, yeni da t m ve sat fl kanallar ile iletiflim sa layabilme, ürün imaj n n gelifltirilebilmesi ve etkin bir tan t m kampanyas sa lanabilmesi gibi olanaklar n tümünden yararlan labilecektir. Afla da belirtilmekte olan grupland rmalar, firma amaçlar n n irdelenmesinde yarar sa layacakt r. PAZARLAMA POL T KALARINDA ORTA DÖNEM F RMA AMAÇLARI letiflim Araçlar Fiyat ve Pazar Koflullar na Yönelik Amaçlar Da t m/sat fl Politikalar na Yönelik Amaçlar Ürün & Firma maj Oluflturma Amaçlar Fuara Kat l m Amaçlar fiekil 2 14

15 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Fuar Kat l m n n Ön Amaçlar Firman n pazardaki durumunun yeniden saptanmas, Rekabet flans n n de erlendirilmesi, Endüstri dal n n durumu konusunda son bilgilerin yenilenmesi, Karfl l kl deneyim ve teknoloji aktar m, Ortakl k anlaflmalar aranmas, htisas faliyetlerinin gelifltirilmesi, Mevcut pazarda yönlenilecek alanlar n belirlenmesi, Yeni pazarlar yarat lmas, Ürünün genel tan t m n n gerçeklefltirilmesi letiflim Amaçlar Bireysel iliflkilerin gelifltirilmesi Yeni müflteri gruplar ile ilk temas n sa lanmas, Kurum kimli inin sa lamlaflt r lmas, Müflteri analizinin yap labilmesi, Bas n iliflkilerinin sa lamlaflt r lmas, Müflteri gereksinimlerinin ö renilmesi, Mevcut ifl ba lant lar n n gelifltirilmesi, Yeni pazar verilerinin toplanmas, Pazar Koflullar na Yönelik Amaçlar Rekabetteki avantajlar n müflteriye iletilmesi, Özel sat fl koflullar n n pazara kabul ettirilebilmesi, Ürün/Marka maj Oluflturma Amaçlar Ürünün hacmi ve niteli inin pazara kabulünü s namak Yeni ürünlerin tan t lmas, Ürün tan t m n n pazardaki baflar s n gözlemlemek, Mevcut ürünlerdeki yenilik veya avantajlar iletmek, Ürünün ikame olanaklar n geniflletmek. 15

16 HT SAS FUARINA KATILIMIN AMAÇLARI 2. FUAR ZLEY C S AÇISINDAN AMAÇLAR Profesyonel fuar ziyaretçisinin önde gelen amaçlar, ihtisas fuar na kat lan firmay strateji planlamas nda yönlendirir. Fuar izleyicilerinin ihtisas fuar n ziyaret ederken tafl makta oldu u amaçlar afla daki gibi s ralanabilir: lgili uzmanl k alan nda pazar hakk nda genel bilgi sahibi olmak, Ürün seçeneklerinin karfl laflt rmas n yapmak, Yeni ürün ve uygulamalar görmek Belirli çözüm aray fllar nda bulunmak, Teknolojik geliflmeleri izlemek, fl yapmakta oldu u kurulufllar n sunufl yöntemlerini gözlemek ve kurum imajlar n yeniden gözden geçirmek, fl iliflkisi kurmak veya gelifltirmek, Siparifl için seçim yapmak, Fuar n yan etkinliklerine kat lmak. 16

17

18 FUAR SEÇ M ve KARAR ÖLÇÜTLER htisas fuarlar n etkin bir pazarlama arac olarak kullanabilmek için sa l kl bir seçim yapmak gerekmektedir. Bölge seçimi, hedef grup seçimi, fuar düzenleyen kuruluflun seçimi gibi konular n sa l kl bir çal flma sonunda belirlenmesi uzun vadeli pazar amaçlar için de kaç n lmazd r. Uygun ihtisas fuar seçiminde son karara var l rken pek çok standard n gözden geçirilmesi gerekecektir. Pazarlama yöntem analizi kapsam nda, belirlenmifl firma amaçlar n n da yard m ile, amaçlar do rultusunda olmayan fuarlar n ilk elde elenmesi olanakl d r. Belirli bir bölgeye sat fl veya d flsat m gibi co rafi bir hedef seçilmifl ise, ürüne uygun bir bölgesel fuar seçilmelidir. E er ürünler ço u durumda oldu u gibi belirli bir hedef gruba sat l yorsa, hangi fuarlar n bu hedef grubuna yönelik oldu u bulunmalad r. Pek çok ürün çeflidi için, uygun ihtisas fuar analizinde basamak basamak eleme ifllemi en uygun fuara ulaflmada sa l kl yöntemdir. Birden çok fuar n son seçime kalabildi i durumlarda, iki fuara da kat lmak veya ek ölçütler, standardlar aramak gerekecektir. Seçme ifllemlerinden sonra ilgili fuar n bir ziyaretçi gözü ile de düflünülmesi yararl d r. Ziyaretçinin düflünülen fuarda nas l bir mesleki tatmin sa layabildi i, o fuara kat l m karar nda etkili olurken, ziyaretçi gözü ile de erlendirilecek fuar n çeflitli etkileri de firman n fuara kat l m fleklini (alan büyüklü ü, stand tipi, ürün sunufl biçimi) belirleyecektir. Fuar seçimi ile birlikte fuarda di er ürün seçeneklerinin de bulunup bulunmad, ilgili firmalar n kat l m biçimleri ve fuarda uygulayacaklar etkinliklerin de araflt r lmas sa l kl bir fuar kat l m için yararl olacakt r. Kat l nmas düflünülen fuar n seçimi öncesinde yap lmas gereken, ilgili fuar ve di er fuar seçeneklerini mutlaka daha önceden gezmek olmal d r. Böyle bir araflt rma için harcanan zaman ve maliyet, yanl fl verilmifl bir karar ile kat l nm fl fuar maliyetinden kesinlikle daha az olacakt r. Fuar n kapsam incelenirken dikkat edilmesi gereken nokta, ürünün kesinlikle fuar n aç klam fl oldu u isim listesinde yer alm fl olmas d r. K saca belirtilen aç klamalar n ba l oldu u dört ana ölçüt öne ç kmaktad r. 1. Firman n faaliyet amaçlar ihtisas fuar n n konusuna uymakta m d r? 2. Firman n ürün grubu fuar n aç klam fl oldu u listede yer almakta m d r? 18

19 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? 3. Fuar ziyaretçisi içinde firman n mevcut tüketici grubu bulunmakta m d r? 4. Potansiyel müflteri grubuna bu fuarda ulaflma olana var m d r? Sergileyen firma aç s ndan ihtisas fuar, genelde sektörün, özelde ise ilgili ürün grubunun genel bir resmini sunabilmeli, daha önemlisi ilgili ürünlerin önde gelen firmalar n kapsamal d r. Fuar n sunmakta oldu u firma ve ürün kapsam ne kadar güçlü ise, bu ziyaretçiler için de o kadar çekici olacakt r. Bu ise fuarda mevcut tüketici gruplar n n yan s ra potansiyel müflterilerin de bulunmas olana n yaratacakt r. Fuar organizasyonu içinde sektörel yan etkinliklerin de bulunmas (kongre, sergi, mesleki oda ve birliklerin kat l m ) fuar sektörün güçlü bir platformu haline getirecek ve genifl ziyaretçi gruplar n bu etkinli e yönlendirecektir. Sonuç olarak fuar seçiminde yan tlanmas gereken sorular ve araflt rmalar afla daki konulara yönledirilmelidir: 1. Firman n orta vade pazarlama amaçlar nedir? 2. Hangi müflteri gruplar ve pazarlama yöntemleri bu amaçlarda yer almaktad r? 3. Hangi ihtisas fuarlar ilgili sektöre yönlenmifltir? 4. Hangi fuarlarda firman n ürün grubu ve ikame ürünleri yo undur? 5. Düflünülen fuarlar n ziyaretçi profilleri nas ld r? 6. Fuarda hangi yan etkinlikler bulunmaktad r? 7. Fuar düzenleyicisinin sektör içindeki yeri nedir? 8. Fuar düzenleyicisinin önceki fuar deneyimi ve birikimi nedir? 9. Fuar organizasyonu, kat l mc firmaya hangi hizmetleri sunacakt r? 10. Fuar organizasyonunun ziyaretçiye yönelik çal flmalar nelerdir? 19

20

21

22 BÜTÇE Fuar kat l m haz rl klar kapsaml bir bütçe çal flmas yap lmadan tamamlanm fl say lmaz. Bir ihtisas fuar na ilk kez kat l m sözkonusu ise, tüm fuar masraflar n n tahmininde güçlüklerle karfl lafl lmas do ald r. Bu nedenle fuar bütçesinin haz rlanabilmesi için ayr nt lar ile tüm fuar gider kalemleri üzerinde çal flmak gerekecektir. Fuar n getirece i kazançlar n de erlendirilebilmesi için ise, sektörün özelli ine göre fuar n kapanmas ndan itibaren 6 ay - 1 y l içindeki getirilerin hangilerinin fuardan kaynaklanm fl oldu u incelenmelidir. Temel olarak bir ihtisas fuar kat l m nda firman n karfl laflaca ana gider gruplar flunlard r: Fuar düzenleyicisine ödenen kat l m bedeli/stand kiras, Sergilenecek malzeme için yap lacak giderler, Stand yap m giderleri Reklam, halkla iliflkiler ve sat fl kampanya giderleri, Personel giderleri Belirtilen harcamalar n miktar ve oranlar do al olarak her sektör için ve her ürün grubu veya firma için amaçlar do rultusunda farkl l klar gösterebilecektir. Fuar Düzenleyicisine Ödenecek Kat l m Bedeli htisas fuarlar nda kat l m bedeli/stand kiras metrekare baz nda saptan r. Ve stand tiplerine göre de ifliklik gösterebilir. Bununla birlikte kat l m için en küçük stand boyutu fuar düzenleyicisi taraf ndan aç klan r. Belirlenmifl olan en küçük ölçekten bafllayarak, firma sergileme gereksinimlerine göre stand alan n büyütme olana na sahiptir. Bu durumda talep edilecek stand alan (m2) ile birim kat l m bedeli çarp larak fuar düzenleyicisine ödenecek stand kiras belirlenir. Fuar düzenleyicisinin hizmet standardlar na göre kat l m bedellerinde afla daki konularda farkl l klar görülebilecektir: Kat l m bedeli/stand kiras, tüm stand konstrüksiyonunun (iç düzenleme hariç) fuar düzenleyicisi veya kat l mc kurulufl taraf ndan uygulanmas na göre farkl rakamlar olabilir. Kat l m bedeli/stand kiras n n kapsad standard hizmetler çeflitli fuarlarda farkl olabilir (elektrik giderleri, stand malzemeleri, iletiflim hizmetleri). Bu hizmetlerin bir bölümü stand kiras na dahil iken bir bölümü de ek bedeller ile sa lanabilecektir. 22

23 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Sergilenecek Malzemeler çin Yap lacak Giderler Bu konudaki en önemli harcama standda sergilenecek ürün örneklerinin, uygulama biçimlerinin, prototiplerin sergilemeye haz r hale getirilebilmesi, bir anlamda üretilebilmesi için yap lacak giderlerdir. Sergilenecek ürünlerin nakliyesi ve kurma-sökme giderleri de fuar bütçesinde önemli kalemleri oluflturabilecektir. Sürekli fuar kat l mlar düflünüldü ünde, sergilenen ürün ve prototiplerin birden çok fuarda kullan labilmeye olanakl biçimde üretilmesi uzun vadeli fuar kat l mlar nda firmaya maliyet avantaj sa layacakt r. Stand Yap m Giderleri Stand kiras n n kat l m bedeli ile birlikte genel konstrüksiyonu da kapsamas durumunda, fuar düzenleyicisi, kat l mc firmaya talep edilen ölçekteki stand zemin, ay r c panolar, tavan ayd nlatma ve elektrik hatt ile birlikte sunacakt r. Bu durumda kat l mc firma yaln zca stand n iç dekorasyonu için tasar m ve uygulama çal flmas yapacakt r. Stand kiras n n yaln zca kat l m bedelinden oluflmas, bir di er anlamda stand konstrüksiyonunun fuar düzenleyicisinden istenmemesi durumunda, kat l mc firmaya yaln zca stand alan ve elektrik hatt tahsis edilir. Bu durumda stand n genel konstrüksiyonu da (zemin, tavan, paneller, ayd nlatma projesi) kat l mc kurulufl taraf ndan üstlenilmifl olmaktad r. Stand konstürksiyonu ve dekorasyonunun fuara kat l m amaçlar na uygun olarak yap lmas ve tasar m nda firma ile sergilenen ürün imajlar n olabildi ince ve iyi bir görsel etkinlikle ön plana ç karacak biçimde düflünülmesi yarar sa layacakt r. Stand yap m giderleri, stand malzemelerinin fuar düzenleyicisinden sa lanmas veya firman n kendi olanaklar ile oluflturulmas (iç bünyede veya bir reklam ajans /içmimar ile) durumuna göre farkl olabilecektir. Kat l mc firmalar n özgün tasarlanm fl konstrüksiyon ve stand dekorasyonlar ile yapt klar sunufllar ço u kez fuar düzenleyicisinin tahsis edece i standard stand sistemlerinden daha iyi bir etki yaratmaktad r. 23

24 BÜTÇE Reklam, Halkla liflkiler ve Sat fl Kampanya Giderleri Fuar kat l m n destekleyen tüm tan t m etkinlerinin fuar öncesi haz rl k döneminde özenle planlamas ve bütçelendirilmesi gerekecektir. Düflünülebilecek tan t m giderleri aras nda reklam/ilan harcamalar, ziyaretçiler için broflür harcamalar, standda kullan lacak tüm görsel malzemelerin bedeli, davetiye ve çeflitli amaçlar için haz rlanacak duyurular n bas m, gönderimi ve bunlara ek olarak fuar süresi içinde ziyaretçi ve konuklar için yap lacak tüm ikram giderleri fuar n halkla iliflkiler bütçesinde de erlendirilmelidir. Personel Giderleri Bütçe çal flmas n n son aflamas nda, görevlendirilecek personelin haz rl k ve organizasyon aflamalar ndaki iflgücü maliyetlerini dikkate almak gerekir. Personel ücretlerinin yan s ra fuar için yap lan tüm seyahat harcamalar, konaklama, günlük gereksinmeler, ulafl m giderleri ve stand hizmetleri için istihdam edilecek ek personelin de ücretleri fuar kat l m n n genel personel giderlerini oluflturacakt r. Fuara Kat l m Maliyet Tablosu Yandaki liste giderler hakk nda ayr nt l bir döküm örne i vermek amac yla haz rlanm fl olup tüm harcamalar n bu liste ile s n rl olmayaca, firmalar n kendi koflullar ile eklemeler yapabilecekleri düflünülmelidir. 24

25 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? FUAR G DERLER FUAR DÜZENLEY C S NE ÖDENECEK G DERLER Kat l m Bedeli/Stand Kiras Fuar Katalo u Kat l m Bedeli (ilan) Ekstra stand malzemeleri bedeli SERG LEME VE STAND YAPIM G DERLER Ürün/prototip haz rlama maliyeti Nakliye giderleri Depolama giderleri Gümrük/sigorta giderleri STAND G DERLER Stand tasar m ücreti Stand uygulama ücreti Stand malzemesi bedeli flçilik ve nakliye harcamalar Stand donan m - Hal - Mobilya - Ayd nlatma - Büro makinalar - Video, TV - Görsel malzeme letiflim harcamalar (tel/faks) Enerji harcamalar (elektrik, su) Stand güvenlik harcamalar Stand temizlik hizmeti REKLAM, HALKLA L fik LER, PROMOSYON G DERLER Çeflitli postalama giderleri Davetiye bas m giderleri Bas l materyal (broflür, dosya vb.) Reklam giderleri Promosyon malzemeleri yap m giderleri Kokteyl vb. etkinlikler kram giderleri PERSONEL G DERLER Personel ücret ve harc rahlar Ulafl m giderleri Konaklama giderleri Genel seyahat giderleri Stand giyim harcamalar Stand görevlileri ücreti TOPLAM FUAR KATILIM MAL YET 25

26

27

28 FUAR KATILIMINDA PLANLAMA 1. ZAMAN PLANLAMASI VE ETK NL KLER N PROGRAMLANMASI htisas fuarlar na kat l m n gerektirdi i tüm haz rl klar için yeterli zaman ayr lmas ve sürecin iyi planlanm fl olmas, amaca uygun bir fuar kat l m için zorunludur. Bu durumda organizasyonda herhangi bir aksaman n do mamas için gereken haz rl k süresinin iyi düflünülerek aflamalar n belirlenmesi gerekecektir. Zaman planlamas yap l rken, önceden belirlenmifl ve fuar düzenleyicisi taraf ndan aç klanm fl olan fuar program na iliflkin tarihler temel al narak yap lacak bir çal flma program tüm ifllerle ilgili ekiplerin çal flma periyodlar n kapsayacakt r. Fuar kat l m için yap lacak bir çal flma program nda fuar seçimi, kat l m flekli, bütçelendirme, kadro saptama, görevlendirme, reklam-promosyon plan ve uygulamas, halkla iliflkiler etkinlikleri, stand tasar m ve uygulamas, sergilenecek ürünlerin haz rlanmas, gerekli tüm araflt rma ve gelifltirme çal flmalar gibi konular için tüm planlamas için bitirilme sürelerinin s ras na göre programa yerlifltirilirler. Böyle bir çal flmada, ihtisas fuar na kat l mdan en fazla yarar sa layacabilecek tüm gerekli çal flmalar kapsaml olarak planlanmal ve görevli kiflilerin çal flma alanlar olabildi ince net belirlenmelidir. 2. SERG LEMEN N PLANLANMASI Sergilenecek ürünlerin saptanmas ve sergi program, pazarlama etkinlikleri ve fuar kat l m amaçlar na uygun olarak yap l r. Standda sergilenecek olan ürünlerin en yeni teknik, estetik ve kullan m standard nda olmalar gereklidir. htisas fuarlar zaten bilinen ve pazarda doyum noktas na ulafl lan ürünlerin sergilendi i bir pazarlama kanal de ildir. Yeni gelifltirilmifl olan ürünlerin sunufl biçiminde ise uygulamaya yönelik bir sergileme yöntemi seçilmelidir. Ürünler, gerçeklefltirilmifl olan reklam kampanyalar nda vurgulanan özellikleri tafl mal ve bu özellikler standda bir kez daha uygulamal olarak anlat lmal d r. Sergi program n n yap lmas aflamas nda flu sorular n yan tlanmas gerekecektir: Tüm ürün serisinin sergilenmesi gerekli midir? Hangi ürün tipi pazarda veya reklam kampanyalar nda gündemdedir? 28

29 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Sergilenmesi kaç n lmaz olan ürünler hangileridir? Ürünlerde hangi nitelikler ön planda vurgulanmal d r? Yeni gelifltirilmifl ve rakiplerden daha iyi olan ürünler hangileridir? Hangi ürünler fuar ziyaretçilerinin ve hedeflenen gruplar n gereksinimlerine uygundur? Fuar için özel modeller üretilmeli midir? Ürün ile birlikte hangi konular pano, yaz, video vb. yollar ile vurgulanmal d r? Ürünlerin uygulamal gösterimi hangi yöntem ile yap lacakt r? Belirlenen sergileme biçimi ve uygulamalar için ne büyüklükte ve nitelikte bir stand alan gerekecektir? 3. KATILIM htisas fuarlar nda stand alanlar n n genellikte 6-12 ay önceden rezervasyonlar n n bafllat lmas nedeniyle Türkiye koflullar nda fuar tarihinden 6-12 ay öncesinde stand seçiminin yap larak sergileme için ay rt lmas yararl olacakt r. Kat l m için baflvuru s ras nda stand alan da belirtilece i için, sergilenecek ürünlerin neler olaca ve taslak stand tasar m n n önceden belirlenmifl olmas gerekecektir. Fuara kat lacak olan firma fuar düzenleyicisinden afla daki bilgi ve dokümanlar alacakt r: Fuar n tan t m Fuara kat l m koflullar Sergi alan n n plan Hizmet formlar Kay t/baflvuru formlar Fuar program Kay t s ras nda fuar düzenleyecisine verilmesi gereken bilgiler flunlard r: Stand alan (m 2 ) Stand n kapal alan veya aç k alanda olmas seçimi Stand boyutlar Stand türü (cephe say s ) 29

30 FUAR KATILIMINDA PLANLAMA Fuar plan üzerinde tercih edilen alanlar Stand konstrüksiyonunun fuar düzenleyicisinden istenip istenmedi i Stand n enerji (kwh), su ve bas nçl hava gereksinimi Stand için istenilebilecek ek donan m Sergilenecek ürünler hakk nda bilgi Fuar katalo u için fuar düzenleyicisinin isteyece i bilgiler Belirtilen aflamalar n geçilmesinden sonra firman n fuara kat l m teyidi, fuar düzenleyicisinin ise firmaya stand tahsisi teyidi olan kat l m sözleflmesi haz rlan r. Sözleflme fuar düzenleyicisi taraf ndan haz rlanarak karfl l kl olarak imzalanacakt r. Bir fuar kat l m sözleflmesinde, fuara kat l m flekli, stand kiras, ödeme koflullar, fuar program, stand konumunun plan ve karfl l kl yükümlülüklere iliflkin ayr nt l bilgiler bulunmal d r. Sözleflmenin teknik k sm, stand n kurulup sökülmesine iliflkin süre ve koflullar, stand tasar m ve uygulamas na iliflkin kurallar, kullan labilecek malzeme türleri veya yasaklanm fl bulunan uygulama biçimleri, stand konstrüksiyonu için tan nan en fazla ölçüler (yükseklik vb.) zemine yüklenebilecek en fazla a rl k miktar, güvenlik kurallar, sorumluluklar ve sigorta ile ilgili ayr nt lar da sa l kl bir fuar kat l m sözleflmesinde mutlaka bulunmas gerek konulard r. Sözleflme yap ld ktan sonra fuar kat l m ndan vazgeçilmesi halinde kat l mc n n ödeyece i bedel, iptal tarihine ba l olarak de iflir. Fuar n bafllang ç tarihine çok yak n vazgeçme durumunda stand kiras n n tümünün ödenmesi gerekebilir. 4. S GORTA Stand malzemeleri ve sergilenecek ürünler için sigorta yapt r lmas kat l mc firmalar n öncelikle dikkat etmeleri gereken bir konudur. Fuar kat l m n n nakliye ve sergileme s ras nda ürün üzerinde bir çok riski bulundu undan özellikle önemli ürünler için kat l mc n n sigorta yapt rmas yararl d r. Bununla birlikte fuar standardlar aç s ndan, fuar düzenleyicisinin de fuar n aç l fl ve kapan fl tarihleri aras nda gerekli güvenlik önlemlerini alm fl olmas aranmal d r. Fuara kat lan firman n yapt raca sigorta, sergilenecek ürünün firmadan ayr lmas ndan itibaren geçecek nakliye, stand kurulmas, sergi, stand sökülmesi ve fuar bitiminde firma deposuna nakliyesi sürelerindeki riskleri kapsamal d r. 30

31 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? 5. FUAR DÜZENLEY C S NDEN SA LANAB LECEK H ZMETLER Fuara kat lmakta olan firmalar fuar düzenleyicisinden teknik ve organizasyona iliflkin çeflitli hizmetler sa layabilmektedirler. Fuara kat l m sözleflmesi ile tahsisi teyid edilen standa iliflkin olarak fuar düzenleyicisi taraf ndan verilebilecek olan tüm standart ve ek hizmetler fuar kat l mc s n n talep ve seçimine sunulur. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için fuar kat l mc s n n istenen formu doldurarak fuar düzenleyicisine bildirilmesi gerekecektir. Fuar düzenleyicisi bu hizmetlerden bir k sm n bedelsiz, bir k sm n ise ek bedel ile sa layacakt r. An lan hizmetlerden bir bölümü afla da belirtilmektedir: Stand konstrüksiyonunun kurulmas, Dekorasyona iliflkin stand malzemelerinin sa lanmas, Stand ayd nlatmas na iliflkin özel talepler, Tafl ma hizmetleri, Depolama hizmetleri, Konaklama rezervasyonu hizmetleri, Stand temizlik hizmetleri, Tesisat hizmetleri (elektrik, su, bas nçl hava), letiflim olanaklar (telefon, faks), Geçici eleman hizmetleri, kram hizmetleri, Sigorta ve güvenlik Fuar n haz rl k dönemi ile fuar süresi içinde her fuar için farkl hizmetlerin de sunulmas olas d r. Stand görevlilerine verilecek olan serbest girifl kartlar belirtilen hizmetler paketi içindedir. 6. FUAR KATALO U Fuar katalo u, fuara kat lmakta olan tüm kurulufllar ile ürün ve hizmetlerinin belli bir sistem ile tan t mlar n n yer ald, fuar ziyaretçilerine da t m yap lan bir yay nd r. Katalo u yay nlayan fuar düzenleyicisi, amaca uygunluk aç s ndan, katalo u fuar n bafllang c ndan 1-2 hafta önceden ilgililere gönderece inden, katalo a bilgi gönderme tarihlerine özenle uymak gerekecektir. Sa l kl bir fuar katalo u öncelikle kat l mc kurulufllar n alfabetik dizinini, her firma için ayr lacak bölümlerde firma ürün ve hizmetlerinin dökümünü, 31

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve ticarette mevcut olan işbirliklerinin kuvvetlendirilmesini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ?

BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? BİR İHTİSAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ YEM Yayın - 20 B R HT SAS FUARINA NASIL KATILIRSINIZ? Yap -Endüstri Merkezi Renk Ayr m ve Bask : Doruk Grafik San. Tic. Ltd. fiti. Adres: Yüzy

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı