SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD"

Transkript

1 SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat da Ege TV Vizyon Program nda Adnan Menderes Üniversitesi nin dünü ve bugününe iliflkin tan t m n yapt. Üniversitemizin bugünkü durumu ile sosyal ve bilimsel çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Ayr ca Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL üniversiteye haz rlanan ö rencilere baflar ya giden yolun plânl ve programl çal flmak oldu unu belirtti ve ö rencilere baflar lar diledi. PROF. DR. ÖZER BEKARO LU ÜN VERS TEM ZDEYD Didem fi MfiEK Üniversitemiz E itim Fakültesi konferans salonunda, 21 Nisan 2005 günü saat:14.00 de Türkiye Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr. Özer BEKARO - LU, Türkiye nin Bilim Savafl ( ) konulu bir konferans verdi. Konferansa vali yard mc m z, belediye baflkan vekilimiz, rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, rektör yard mc lar m z Prof. Dr. Ergün ONUR ve Prof. Dr. smail TURGUT, ayr ca Üniversitemiz ö retim elemanlar ve ö rencileri kat ld. Prof. Dr. Özer BEKARO LU, konferansta Türkiye de üniversitelerde verilen bilim savafl na de indi. Türkiye de yaklafl k 75 tane elektromikroskop oldu u halde-ki bu çok iyi bir rakam- kullanacak donan ma sahip eleman olmad ndan elektromikroskoplar n bir kenarda süs gibi durdu unu belirtti. Ayr ca, üniversitelere al nan asistan ve ö retim üyelerinin, ö rencinin gereksinimleri do rultusunda göreve al nmalar n, ö renciye cevap verecek nitelikte elemanlar olmas gerekti ini belirtti. Yurtd fl nda birçok üniversitede görev almas na ra men üniversitelerdeki rektörün ad n bile bilmedi ini, çünkü buna ihtiyaç olmadan ifllerin yürüdü ünü belirtti. Ama Türkiye de bunun tam tersi oldu unu da söyledi. Konferans, bilgi ve görüfllerini konuklarla paylaflan BEKARO LU na, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL in teflekkür plaketini ve çiçe i vermesiyle sona erdi. Üniversitemiz Rektör Yard mc s Prof.Dr. smail TURGUT un ye eni vefat etmifltir. Merhuma Allah tan rahmet ailesine ve tüm dostlar na baflsa l dileriz. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. O uz TÜRKOZAN n babas vefat etmifltir. Merhuma Allah tan rahmet ailesine ve tüm dostlar na baflsa l dileriz.

2 ÜN VERS TEM Z HEDEF ÜN VERS TE 2. GENÇL K ÜN VERS TE BULUfiMASI NDAYDI Volkan KAZ Üniversitemiz Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü olarak stanbul Feshane de düzenlenen Beylikdüzü Rotary ve Rotaract Kulübü Derneklerinin ortak hizmet projesi olan 2. Gençlik Üniversite Buluflmas ndayd. Fuara sorumlumuz Selma Kurt öncülü ünde kameraman m z ve üç ö rencimiz ile kat ld k. Yaklafl k 2500 ö rencinin ziyaret etti i stand m zda üniversite s nav na girecek ö rencilere Üniversitemiz ve üniversite olgusu hakk nda genel bilgiler verdik. Ö rencileri üniversite olgusu hakk nda bilinçlendirmenin yan s ra ö rencilere Üniversitemizi tan tan broflürler, cd ler ve yaz larla rehber olmaya çal flt k. Coflkulu geçen fuar sonunda fuara kat lan Üniversitelerce de stand m zdaki hareket ve yo unluk gözlemlenerek, ö rencilerle olumlu iletiflim ve diyalogun ne kadar önemli oldu u vurguland. Rotary Kulübü taraf ndan Üniversitemiz stand en güzel stand seçildi ve Üniversitemizi temsilen sorumlumuza teflekkür plaketi verildi. NAZ LL SANAY VE EKONOM KONGRES (16 17 N SAN 2005) fi MD ÜRETME ZAMANI Volkan KAZ Üniversitemiz Nazilli Meslek Yüksekokulu ve Üniversitemiz SEBAK Ö renci Toplulu- u nca Nisan 2005 tarihleri aras nda Sultanhisar NYSA Otel de 1. Nazilli Sanayi ve Ekonomi Kongresi düzenlendi. Kongreye ülkemizin Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Ifl n ÇELEB, AKP Ayd n Milletvekili Ahmet R za ACAR, CHP Ayd n Milletvekili Özlem ÇERÇ O - LU, Merkez Bankas ndan temsilciler gibi bir çok bürokrat akademisyen kat ld. 3 oturumda gerçekleflen kongrede Sanayileflme Sürecinde Para ve Kalk nma Politikalar ; Sanayileflme Sürecinde Bölgemizin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ; AB Çerçevesinde Bölgesel Kalk nmalar ve Nazilli konular ele al nd. Nazilli de bir ilki gerçeklefltiren kongreye ülkemizin sanayi ve ekonomisinde söz sahibi olan bir çok akademisyen ve siyaset adam n n bulunmas ve yo un izleyici kitlesinin kat l m n n sa lanm fl olmas aç s ndan kongrenin amac na ulaflt düflünülmüfltür. 2

3 E T M F A K Ü L T E S E T K N L K L E R V Y O L E N S E L Q U A R T E T K O N S E R Ö r. Gör.Abdullah KIVRAK E itim Fakültesi Üniversitemiz E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümünün düzenlemifl oldu u 19 Nisan 2005 Sal akflam Viyolonsel Quartet Konseri Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser salonunda gerçeklefltirildi. Konsere Rektörümüz Prof.Dr.Mustafa GÜREL, Rektör yard mc s Prof.Dr.Ergün ONUR, E itim Fakültesi Dekan Prof.Dr. Muharrem fien ve çok say da seçkin davetli kat ld. Okt.Onur TOPO LU (I.Çello), Bahar AYDIN (II.Çello), Evin ERDEN (III.Çello) ve Ça atay fi fiman (IV.Çello)' n seslendirdikleri klasik eserler dinleyiciler taraf ndan büyük bir be eniyle dinlendi Ü N V E R S T E M Z 1 0. K Ü LT Ü R, SA N AT ve SPOR HA FTA SI ETK NL KLER BE EN YLE ZLEND Fevzi ÇAVDAR SKS Daire Baflkan Üniversitemiz 10. Kültür, Sanat ve Spor Haftas etkinlikleri be eniyle izlendi. fienlikler Atatürk Meydan na konulan çelenk ve Rektörümüzün aç l fl konuflmas yla bafllad. Rektörlük binas n n girifl kat nda aç lan resim, seramik, heykel ve tak tasar m sergisi ile devam etti. Atatürk Meydan nda yap lan aç l fl flöleninde ise, Üniversitemiz Halk Oyunlar Toplulu unun gösterisinin yan s ra Üniversitemiz T p Fakültesi ö rencileri taraf ndan Rock konseri, BESYO ö rencileri taraf ndan karate gösterileri yap larak flenlik haftas tan t m etkinlikleri yap ld. Ayn gün akflam Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda fief Vasfi Ç L NG R yönetiminde Türk Sanat Müzi i Konseri ilgiyle izlendi May s 2005 aras nda Üniversitemizin çeflitli spor ve kültürel alanlar nda 6 gün süreyle gerçekleflen flenlikler boyunca konserler, tiyatro gösterimleri, spor müsabakalar, sergiler ve müzik dinletileri gibi etkinliklere yer verildi. Üniversitemiz gençli i ve Ayd n halk n n yo un ilgisiyle gerçekleflti. fienlikler 7 May s Cumartesi günü Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda gerçekleflen Erkin KORAY konseri ile son buldu. 3

4 VER TABANLARINA UZAKTAN ER fi M Ayhan ATIGAN Bilgi fllem Daire Baflkan G R fi: Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkanl n n abone oldu u elektronik veri tabanlar na eriflim, firmalar ile yap lan lisans anlaflmalar gere- i sadece Adnan Menderes Üniversitesi Personeline IP adresi kontrollü sa lanmaktad r. Çal flma saatleri d fl nda veya tatil günlerinde elektronik veri tabanlar na kampus d fl ndan ticarî internet servis sa lay c lar üzerinden eriflilebilmesi için, 1 Nisan 2005 tarihinde Bilgi fllem Daire Baflkanl taraf ndan bir proxy sunucusu kurulmufltur.bu sunucu kullan c ad, parola do rulamas ile kullan labilmektedir. Bu kapsamda, kullan lan kullan c ad ve flifreler ile yap lan ifllemler sürekli takip edilebilmekte ve geçmifle yönelik araflt rmalara aç k olmaktad r. Bu nedenle sistemin kullan c s kendisine verilen kullan c ad ve flifre yi bir baflka kifli veya kiflilere vermemelidir. Aksi hâlde kullan c ad ve flifre sini veren kullan c, bir baflkas n n kullan m ile lisans anlaflmalar nda yer alan yasal mevzuatlardan do acak sorumluluklar da üstlenmifl olacakt r. Veri Tabanlar na Uzaktan Eriflim Sistemi üniversitemiz elektronik posta sunucusunu kullanan personelimizin yararlanabilece i flekilde yap land r lm fl, hatta sistemin kurulumundan önce Üniversitemiz elektronik posta sunucusunu kullanan personelimiz için tekrar kay t yapmadan mevcut kullan c ad ve flifrelerini kullanarak sisteme ba lanma olana sa lanm flt r. VER TABANLARINA KAMPUS DIfiINDAN ER fi M Ç N GEREKENLER Veri Tabanlar na d flar dan eriflim için önce Bilgi fllem Daire Baflkanl ndan ADU mail kullan c hesab açt rman z (mail hesab olmayanlar için) ve daha sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl mail adresine e-posta yoluyla baflvurman z gerekmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl nca mail incelendikten sonra baflvuran personele onay ve bilgilendirme mesaj gönderilecektir. VER TABANLARINA KAMPUS DIfiINDAN ER fi M Ç N AYARLAR: nternet Explorer Proxy Ayarlar 1. Bafllat-Ayarlar Denetim Masas menüsünden nternet Özellikleri (Seçenekleri) seçene ini seçiniz. 2. nternet Özellikleri (Seçenekleri) içinde Ba lant lar Menüsü bafll na t klayarak karfl n za gelen ekranda; E er ADSL veya lokal a kullan yorsan z; yerel a (Lan) ayarlar bölümünde, kulland n z yerel a ayarlar butonuna t klay n z. E er modem kullan yorsan z; çevirmeli ve sanal özel a ayarlar bölümünde ayarlar butonuna t klay n z. 3. Karfl n za gelecek Otomatik yap land rma menüsü alt nda yer alan varsa çek iflaretlerini kald r n z. 4. Ayn ekranda bir alt menüde yer alan, Proxy Sunucusu bafll alt nda.. için Proxy Sunucu kullan n kutucu una t klayarak proxy ayarlar n etkin duruma getirdikten sonra, Adres: B.Noktas :3128 bilgilerini yaz n z, Tamam butonuna basarak Ayarlar ve Internet Özellikleri nden ç k n z. Yanda görüldü ü gibi bir ekran ile karfl lafl yorsan z Proxy sunucu ba lant n z haz rd r. Art k kullan c ad n z ve flifrenizi girerek Proxy server e ba lanabilirsiniz. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkanl taraf ndan sa lanan elektronik dergilere ve veri tabanlar na eriflim servislerini kullanma gereksinimi duymad n z zamanlarda proxy ayarlar n etkin durumdan ç kartmay unutmay n z. Bunu yapmad n z zaman internet taray c n z n ulaflmay istedi iniz di er web sitelerine eriflme zaman ve/veya yetene i bu durumdan etkilenebilir. AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ETK NL KLER Okt. Leyla ZBUDAK Ayd n MYO NfiAAT PROGRAMI FAAL YETLER Mart 2005 tarihinde E itimde Yeni Düflünceler adl TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Manisa fiubesi ve Celal Bayar Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü ö rencileri taraf ndan düzenlenen panele nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar kat lm flt r. 02 Nisan 2005 tarihinde zmir Enternasyonal Mermer Fuar na nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar kat lm flt r. Bu fuar gezisinde mermerler ve do al tafllar hakk nda bilgiler al nm flt r. nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar Okulumuz bahçesine yap lan Nostalji Çeflmesi nflaat n tamamlamak için çal flmalar devam etmekte olup, çevre düzenlenmesi ile ilgili çal flmalar sürdürülmektedir.. 4 KAL TE YÖNET M S STEM ÇALIfiMALARI DEVAM ED YOR ISO belgesi almaya yönelik Kalite Yönetim Sistemi çal flmalar kapsam nda tüm üniversite camias na aç k olarak 07 Nisan 2005 tarihinde Ayd n M. Y. O. Seminer salonunda De iflim Yönetimi konulu seminer gerçeklefltirilmifltir.

5 Okt..Bülent HELVA Çine MYO Ç NE MESLEK YÜKSEKOKULU ETK NL KLER MASA TEN S TURNUVASI 1 Nisan 15 Nisan 2005 tarihleri aras nda Yüksek Okulumuz Personeli ve Ö rencileri aras nda masa tenisi turnuvas düzenlenmifltir. Yap lan müsabakalar sonunda Besicilik Program ö rencisi Mevlüt ÜNVAR birinci olmufltur. Turnuvada dereceye girenlere çeflitli hediyeler verilmifltir. AKADEM K FAAL YETLER Yrd. Doç. Dr Okan ATAY; Nisan 2005 tarihleri aras nda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü taraf nda düzenlenen G da Kongresi 2005 e kat lm flt r. Ö retim Görevlisi Mustafa KÖSO LU; Mart ve Nisan aylar nda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi taraf ndan yürütülen Ekolojik Bal Üretiminin Ekonomik Yönden Gelifltirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklar n n Saptanmas ile ilgili araflt rmada üreticilere yönelik teknik e itim çal flmalar na e itimci olarak kat lm flt r. Ö retim Görevlisi Engin YARALI; 7 31 Mart 2005 tarihleri aras nda Hebrew University Of Jerusalem Israel taraf nda düzenlenen Ruminant Meat Production and Managment adl e itime kat lm flt r. YEN PROGRAMLAR Çine Meslek Yüksekokulunun Süleyman Pekgüzel Kampusunda yap lanmas ile birlikte önerilen Süt ve Ürünleri, G da Teknolojisi ve Et Endüstrisi ( kinci ö retim) programlar n n aç lmas ve e itim ö retim y l nda k rkar ö renci almas YÖK taraf ndan kabul edilmifltir. Böylece; Ar c l k, Besicilik ve Et Endüstrisi Programlar ile e itim ö retimine devam eden Yüksekokulun Program say s 6 ya ç km flt r. Okt.Vedat fientürk BESYO BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU WEB SAYFAMIZ GÜNCELLEND Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu web sayfas yeniden düzenlendi. Sayfam zda okulumuzla ilgili bilgilerden yap lan etkinliklere ve foto raflara kadar daha pek çok bilgiye ulaflabilirsiniz. Web Adresimiz: Mail Adresimiz: BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU FAAL YETLER Arfl.Gör.Aylin fienkal ORYANT R NG (Hedef Bulma) YARIfiMASI 10 Nisan 2005 tarihinde14 sporcunun kat l m yla yap lan yar flma ADÜ merkez kampusta yap ld. K saca harita ve pusula yard m yla hedef bulma olarak bilinen ORYANT R NG yar flmas sadece harita kullan larak gerçeklefltirildi. Üniversitemiz Oryantiring tak m n n belirlenmesinde etkisi olan yar flma sonucunda baz yar flmac lar ADÜ oryantiring tak m na girmeye hak kazand lar. BESYO'YU A AÇLANDIRMA KAMPANYASI 15 Nisan 2005 tarihinde Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu bahçesine fidan dikimi ya fll bir havada nefle içinde yap ld. Bu fidan dikme çal flmalar na ncirliova kaymakam, ncirliova Belediye baflkan, lçe Milli E itim müdürü, lçe Jandarma komutan, Sa l k grup baflkan ve ncirliova daire amirleri, Rektör yard mc s Prof.Dr. Osman KA- YA, Yüksekokul müdürü Prof.Dr. Mustafa DEM R, Yüksekokul ö retim elemanlar, personel ve ö renciler kat ld. Havan n bir ara ya fll olmas na ra men a aç dikimine kat lan herkes büyük bir hevesle okul çevresine fidanlar dikti. 5

6 ÜN VERS TEM Z ORYANT R NG TAKIMI ANKARA DAN DÖNDÜ 16 Nisan 2005 Cumartesi günü Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampusunda yap lan Üniversiteler aras ORYANT R NG birincili ine bayanlarda 8, erkeklerde 15 tak m kat ld. Üniversitemiz Oryantiring tak m n Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ndan Okt. Vedat fientürk ve Okt. fiaheser GÜREfi yar flmalara haz rlad. Harita ve pusula kullanma becerisinin yan nda fiziki kondisyonun da bir hayli önemli oldu u yar flmalarda Üniversitemizi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencileri temsil ettiler. Yar flma sonucunda bayanlarda yedinci erkeklerde ise dokuzuncu olduk. DEN ZL -BABADA Z RVE TIRMANIfiI "Da c l k ve Do a Sporlar " dersi kapsam nda Okt.Ça atay DERECEL dan flmanl nda 16 Nisan 2005 tarihinde Denizli-BABADA zirve t rman fl yap ld. BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU NUN 23 N SAN ETK NL KLER Yüksekokulumuz Ö retim elemanlar ndan Okt.Ça atay DERECEL ile Rekreasyon Bölümü 1. s n f ö rencileri 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 80. y l sabey Çocuk Esirgeme Kurumuna bir gezi düzenlediler ve orada bulunan çocuklara hediyeler vererek mutluluklar na ortak oldular. Yüksekokulumuz ö rencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda baz okullarda ö rencileri gösterilere haz rlad lar. Mursall Sabahat O uz lkö retim Okulunda Demet Sar kaya, Özlem Koray ve Gönül Aç kbafl, ncirliova Hürriyet lkö retim Okulunda ise Eylem Turgay, Hafize K l ç, Esma Arma an, Halime Yalç n, Didem Karatay, Özgür Tunçdöken büyük bir özveriyle 23 Nisan için ö rencileri gösterilere haz rlad lar N SAN 2005 TAR HLER NDE ÜN VERS TEM Z BAYAN HENTBOL TAKIMI S VAS L NDEYD. Üniversite Sporlar Federasyonu Hentbol A Kategorisine terfi müsabakalar Nisan 2005 tarihleri aras nda Sivas ilinde Üniversitemizin de kat l m yla gerçeklefltirildi. Müsabakalara Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mu la Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ondokuz May s Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi kat ld. Ço unlu u Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencilerinden oluflan tak m m z müsabakalar sonunda 4. oldu. FUTBOL M LL TAKIM KAMPI Z YARET Yüksek Okulumuz Müdürü Prof.Dr.Mustafa DEM R, Müdür Yard mc lar Yrd.Doç.Dr. Kenan S VR KAYA ve Okutman Ali GÜREfi 12 Nisan 2005 Sal günü Kufladas Adakule de kamp yapmakta olan Üniversiteler Futbol Milli Tak m Kamp n ziyaret etmifltir. K U fi A D A S I - D A V U T L A R fi Ü K Ü F E C E M A L Ö Z B A fi Ç O K P R O G R A M L I L S E S Ü N V E R S T E M Z D E Y D Volkan KAZ Kufladas Davutlar fiüküfe Cemal Özbafl Çok Programl Lisesi 5 ö retmen ve 71 ö rencisiyle 22 Nisan 2005 Cuma günü saat 13:00 de Üniversitemizdeydi. Ö renci ve ö retmenlere Üniversitemiz Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü olarak s ras yla Kredi ve Yurtlar Kurumu Ayd n Ö renci Yurdu ile Merkez Yerleflke deki E itim Fakültesi, Merkez Kütüphane, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ayd n Meslek Yüksek Okulu nu tan tt k. Birim ve bölümlerde ö rencilere ilgili birimdeki görevliler taraf ndan bilgiler verildi. Ço unlu unu üniversite s navlar na haz rlanan ö rencilerin oluflturdu u grupta ö renciler üniversitemiz hakk nda merak ettikleri konularda bilgilendiler. Yaklafl k 3 saat süren Üniversitemiz tan t m ndan oldukça memnun olarak ayr lan ö renciler, Üniversitemize ÖSS tercihlerinde ilk s ralarda yer vereceklerini dile getirdiler. 6

7 DIfi L fik LER B R M FAAL YETLER Volkan KAZ Üniversitemizin AB üye ve aday ülkelerinin üniversiteleri ile ö renci ve ö retim üyesi de iflimi yapmas ve ortak projelerde yer almas için gerekli olan faaliyetlerde bulunan D fl liflkiler Ofisi Nisan ay içerisinde ktisadi dari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi nde Socrates e itim program n n yüksek ö retim ile ilgili olan Erasmus program n tan t c bilgilendirme toplant lar düzenlemifl ve fakülte ö retim üyeleri Erasmus program ile ilgili merak ettikleri konularda soru sorma imkan bulmufllard r. D fl liflkiler Ofisi çal flan Uzm. Taylan ÜRKMEZ ile BF den Arafl. Gör. Aykut Hamit TURAN Nisan tarihleri aras nda TO- DA E (Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü) nin düzenlemifl oldu u ve üniversite, belediye, çeflitli kamu kurumlar ndan ve sivil toplum örgütlerinden kat l mc lar n bulundu u 5 günlük AB Fonlar ndan Yararlanma ve Buna Yönelik Proje Haz rlama konulu e itim seminerine kat lm fllard r. 07 Nisan tarihinde Ziraat Fakültesi ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zeynel DALKILIÇ Eskiflehir de Anadolu Üniversitesi nin düzenledi i Belçika Gent Üniversitesi nden E itimsel liflkiler Direktörü Prof. Dr. Luc François in konuflmac olarak kat ld ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) nin tan t ld bir sunum ve çal fltaya üniversitemizi temsilen kat lm fl ve üniversitemizin müfredat nda yer alan derslerin kredilerinin ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne uygun flekilde tespit edilmesinde izlenecek yöntemler konusunda bilgilendirilmifltir. 18 Nisan tarihinde Uzm. Taylan ÜRKMEZ Uluda Üniversitesi nde düzenlenen ve Bologna Rehberlerinin ECTS, Diploma Eki ve Ö renci-ö retim üyesi de iflimine iliflkin konulardaki sorulara cevap verdi i Ege Bölgesi Bologna Süreci II. Bölge Toplant s na kat lm flt r. Ö rencilerin 1 veya 2 yar y l herhangi bir AB ülkesinde ayn programda e itimine devam etmesini sa layan veya ö retim üyelerinin AB ülkelerindeki üniversitelerde kendi alanlar ile ilgili ders vermek üzere 1-12 hafta aras nda bulunmalar n sa layan Erasmus program çerçevesinde önümüzdeki y l ö renci ve ö retim üyesi de iflimlerine bafllayabilmemiz için bölümlerimizdeki hocalar m z n, AB ülkelerindeki üniversitelerdeki kendi bölümleri ile ikili anlaflmalar n yap labilmesi için ortak bulma çal flmalar yapmalar gerekmektedir. kili anlaflmalar veya ö renci-ö retim üyeleri de iflimleri konusunda daha fazla bilgi almak isteyen ö retim üyelerimiz D fl liflkiler Ofisinden Uzm Taylan ÜRKMEZ e ulaflabilirler. Tel e-posta : Dahili:1374 : Feride GENÇ TUNA Fakülte Sekreteri FEN-EDEB YAT FAKÜLTES HIZLA BÜYÜYOR B YOLOJ VE K MYA BÖLÜMLER NDE K NC Ö RET M PROGRAMLARI AÇILDI e itim ö retim y l nda 30 ö renci alarak lisans e itimine bafllayan Biyoloji Bölümü flu an 24 ö retim eleman yla e itim-ö retim y l güz yar y l ndan itibaren ikinci ö retim program na 40 ö renci alacakt r ö retim y l nda 30 ö renci alarak lisans e itimine bafllayan Kimya Bölümü flu anda 19 ö retim eleman yla e itim-ö retim y l güz yar l ndan itibaren ikinci ö retim program na 30 ö renci alacakt r. BATI D LLER VE EDEB YATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZ D L VE EDEB YATI ANAB L M DALINDA L SANS E T M BAfiLIYOR Fen-Edebiyat Fakültesi Bat Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Frans z Dili ve Edebiyat Anabilim Dal na e itim-ö retim y l nda 30 ö renci al narak lisans e itimi bafllayacakt r. Zorunlu haz rl k s n f uygulamas ile befl y ll k e itim verecek Frans z Dili ve Edebiyat Anabilim Dal n n amac ; ülkemizin ihtiyac do rultusunda Frans zca dilini rahatça konuflup yazabilen; Frans zca kitaplar Türkçe ye, Türkçe kitaplar Frans zcaya çevirebilen, Frans zca dil bilgisini iyi tan yan, ayr ca Frans zcan n yan nda ngilizceyi de konuflup yazabilen ve Frans z Dili ve Edebiyat alan nda araflt rma yapabilecek nitelikte elemanlar yetifltirmek; Frans z Dili ve Edebiyat alan nda araflt rmalar yapmak ve bunlar yay nlamakt r. Anabilim Dal nda halen 2 profesör ve 1 araflt rma görevlisi bulunmaktad r. B YOLOJ BÖLÜMÜNDE EKOLOJ ANAB L M DALI AÇILDI Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Ekoloji anabilim dal aç ld. Biyoloji Bölümü Ekoloji anabilim dal n n aç lmas yla menderes havzas n n korunmas, tar m zararl lar ve biyolojik mücadele, turizm için önemli olan sivrisineklerle mücadele, tür çeflitlili inin korunmas gibi amaçlar gerçeklefltirmek için uluslar aras düzeyde ortak çal flmalar (özellikle Avrupa Birli i ülkeleri) yapmay plânlamaktad r. 7

8 FEN-EDEB YAT FAKÜLTES Ö RENC LER MASA TEN S TUR- NUVASI YAPILDI Fen-Edebiyat Fakültesi ö rencileri aras nda 7-23 Mart 2005 tarihleri aras nda masa tenisi turnuvas yap ld. Turnuvaya 64 erkek 6 bayan ö renci kat ld. Turnuva sonunda ilk üçe giren ö renciler: 8 Erkeklerde 1. Fatih Küçükosman (Sosyoloji) 2. Hakan Kedi (Biyoloji) 3. Osman Ad güzel (Kimya) Bayanlarda 1. lknur Cengiz (TDE) 2. Betül fiahin (Kimya) 3. Elif Tazegül (Biyoloji) e Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof.Dr. A.Ersin KARAGÖZLER madalya verdi. Ö renciler aras nda çok çekiflmeli geçen turnuvan n her y l yap larak ö rencilerin kaynaflmas ve stres at lmas düflünülmektedir. AYDIN E T P KAPALI CEZAEV ÇALIfiANLARINA B LG LEND RME TOPLANTILARI YAPILDI Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. fiebnem ÖZKAN, Ayd n E Tipi Kapal Cezaevi Müdürlü ünün daveti üzerine, Mart 2005 tarihlerinde, infaz koruma memurlar ve cezaevindeki farkl kadrolardan görevlilerin kat ld bilgilendirme toplant lar yapm flt r. Söz konusu toplant larda, hükümlülerle bilfiil iliflki içinde bulunan, her tür s k nt lar nda onlara yard mc olma misyonunu sürdüren, stres yükü yo un iflleri yürüten görevlilerin sorunlar na ve bunlar aflma yönündeki önerilere yer verilmifltir. Stresle bafla ç kma, çat flma yöntemi, motivasyon ve vardiya sistemine iliflkin problemler, üzerinde durulan temel noktalar olmufltur. Yo un ilgi gören toplant larda, bu tür çal flmalar n yinelenmesi gerekti i vurgulanm fl; hükümlü rehabilitasyonu, görevlilerin motivasyonu gibi konularda cezaevi personeli ve Üniversitemiz akademik personeli aras nda iflbirli i yap lmas n n önemi vurgulanm flt r. ÇEfiTEPE BELED YES NDE A LE VE ÇOCUK E T M KONUSUNDA B R KONFERAS VER LD Çefltepe Belediyesinin giriflimleri ile düzenlenen halk e itim projesi çerçevesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyeleri bir tak m çal flmalar sürdürmektedir. Bu çal flmalar çerçevesinde, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr.fiebnem ÖZKAN 26 Mart 2005 Cumartesi günü saat 14 te Çefltepe Belediyesinde, Aile ve Çocuk E itimi konusunda Aile ve Çocuk E itimi konusunda bir konferans verdi. Konferansta, farkl aile modelleri ve etkileri tart fl lm fl, demokratik aile tipinin sistemin genç üyelerine, yafllar na göre düzenlenen derecelerde sorumluluk verilmesinin ve kararlara kat l mlar n n sa lanmas n n, onlar n yarat c, öz güvene sahip bireyler olmalar ndaki katk lar üzerinde durulmufltur. Çocuklar n geliflim dönemlerini tan man n, iletiflimde ben dilinin ve empatinin önemi vurgulanan noktalar aras ndad r. Konuflma sonras nda dinleyicilerin gündelik yaflamda bu boyutlarda karfl laflt klar sorunlar de erlendirilmifl, önerilerde bulunulmufltur. AYDIN TED KOLEJ Ö RENC LER FEN B LG S DERS N ÜN VERS TEN N B YOLOJ BÖLÜMÜ NDE YAPTI Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN Biyoloji Bölümü Baflkan Ayd n TED Koleji 4/A S n f Ö rencileri, Ö retmenleri Hayrunisa YELG N ile birlikte Fen Bilgisi Dersi kapsam ndaki Canl lar n Çeflitlili i konusunda ö rendikleri bilgileri Adnan Menderes Üniversitesi nin Biyoloji Bölümü laboratuarlar nda uygulamal olarak gerçeklefltirme olana buldular. Biyoloji Bölümü Baflkan Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN, önce ö rencilere canl lar n özellikleri, niçin canl lar s n fland rmaya gereksinim duyuldu u ve canl lar n s n fland r lmas ndaki gruplar hakk nda bilgiler verdi. Daha sonra ilkel canl lardan geliflmifl canl lara do ru, Biyoloji Bölümü laboratuarlar nda bulunan bakteriler, tek hücrelilerden terliksi hayvan ve amip, mantarlar, kara yosunlar, e relti otlar, çiçeksiz ve çiçekli bitkiler, omurgas z (sünger, küçük karaci er kelebe i, toprak solucan, ahtapot, deniz kestanesi, ç yan, akrep, örümcek, çekirge) ve omurgal hayvan (köpek bal ve çeflitli bal klar, kurba a, kertenkele, kaplumba a, y lan, kufl ve memeli) örnekleri, Bölüm Asistanlar n n rehberli inde kendilerine gösterildi ve sorulan sorular ayr nt lar yla kendilerine aktar ld. Gördüklerinden ve kendilerine anlat lanlardan oldukça memnun olan Ayd n TED Koleji 4/A S n f Ö rencileri böyle bir etkinlikle, hem bilgilerini tazelediler hem de çeflitli canl lar yak ndan görerek onlar daha ayr nt l tan ma olana buldular. Terliksi hayvan, köpek bal ve y lanlara daha çok ilgi gösteren ve laboratuarda canl olarak bulunan ve zehirsiz olan bir su y lan n tutan ö renciler, kafalar ndaki korkuyu biraz olsun atm fl oldular. Ö renciler daha sonra tüm Ayd nl lara da aç k olan Biyoloji Bölümü Müzesi ni gezerek Türkiye nin de iflik yörelerinden toplanm fl çok say daki kurba a, kertenkele, y lan ve kaplumba a örneklerini yak ndan tan d lar.

9 Do adaki tüm canl lar n korunmas ve öldürülmemesi gerekti i yönündeki düflüncelerini daha da sa lamlaflt ran ö renciler, üniversiteden velileri ile birlikte tekrar gelmek üzere memnun ve arkadafllar na anlatacak oldukça fazla an yla ayr ld lar. KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU 11. ULUSLARARASI DO AL TAfi VE TEKNOLOJ LER FUARINDA Karacasu MYO 31 Mart Nisan 2005 tarihleri zmir de düzenlenen 11. Uluslar aras Do al Tafl ve Teknolojileri Fuar nda (Marble 2005) Üniversitemizi temsilen Karacasu Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program kat l mc olarak görev yapm flt r. Mermer ve do al tafl sektöründe dünyan n ilk üç fuar aras nda gösterilen Marble 2005 e 60 ülke kat lm flt r. Yaklafl k 700 yerli ve 200 yabanc firma bu fuarda faaliyet göstermifltir ziyaretçi fuarda mermer, do al tafl ve bunlara ba l teknolojilerden faydalanm flt r. Konusunda dünyan n önde fuarlar ndan kabul edilen bu fuarda Yüksekokulumuz Üniversitemizi baflar ile temsil etmifltir. Karacasu Meslek Yüksekokulunun Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program fuarda y l boyunca üretilen çeflitli süs tafllar - n ve bunlardan yap lm fl tak örneklerini sergileyerek Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun ad n uluslar aras düzeyde baflar yla duyurmufltur. Ayn zamanda üretilmifl olan tak ve süs tafl ürünlerinin sat fl yla önemli gelirler elde edilmifltir. Uluslar aras olarak düzenlenen bu fuarda Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program üniversite-sanayi iflbirli inin gelifltirilmesi aç s ndan önemli temaslarda bulunarak sektöre özellikle do al süs tafllar konusunda çeflitli öneriler sunmufltur. Program ö rencileri bu fuar ziyaret ederek (ücretsiz) sektörün nas l iflledi i ve nelere ihtiyaç duydu unu bizzat kendileri görmüfllerdir. Ö renciler mezuniyetlerinden sonra faydalanacaklar çok önemli bilgiler kazanm fllard r. Bununla birlikte ö rencilerimizden baz lar dünyan n önde gelen bu firmalarla temasa geçerek kendileri için ifl imkânlar bulmufllard r. Özetle uluslar aras düzeyde bu kadar önemli bir fuarda Yüksekokulumuzun Üniversitemizin ad na kat l m, tan t m, üniversite-sanayi iflbirli i ve ö rencilerin ifl bulmalar aç s ndan büyük önem ifade etmektedir. Ö RENC TOPLULUKLARI ETK NL KLER ÇOCUK fienl VE RES M SERG S Didem fi MfiEK Üniversitemiz Resim Toplulu u taraf ndan, Ayd n Valili i Milli Egemenlik Haftas Programlar dahilinde 24 Nisan 2005 Pazar günü saatleri aras nda Ayd n Atatürk Meydan nda "Çocuk ve Resim" flenli i düzenlendi. fienlikte, çocuklar taraf ndan yap lan resimler yar flmaya sunuldu. Ayr ca flenlik boyunca, flenli e kat lan tüm çocuklar n yüzlerine de iflik flekillerde minik resimler çizildi. fienli e kat lan çocuklar, mutlu oldular ve e lendiler. fienlikteki palyaço ile çocuklar keyifli anlar geçirdi.fienli in sonuna do ru, üniversitemiz ö rencilerinden oluflan müzik grubu hem çocuklara, hem de büyüklere keyifli anlar yaflatt. Çocuk fienli i, müzik grubunun dinletisi ile sona erdi. 9

10 1.ULUSAL ATATÜRKÇÜ DÜfiÜNCE TOPLULUKLARI ÇALIfiTAYI Ümmühan ASLAN Atatürkçü Düflünce Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düflünce Toplulu u E itim-ö retim döneminde kurulufl çal flmalar n tamamlam fl ve faaliyetlerine bafllam flt r. lk etkinli i olarak nönü Üniversitesinin daveti üzerine Nisan 2005 tarihleri aras nda ilk kez organize edilen I. Ulusal Atatürkçü Düflünce Topluluklar Çal fltay na baflkan ve üç yönetim kurulu üyesi ile birlikte kat lm flt r. Çal fltaya Türkiye ve Kuzey K br s tan 37 Üniversiteden Atatürkçü Düflünce Topluluklar üyesi 271 ö renci temsilcisi kat lm flt r. çeri i ve sonuçlar aç s ndan oldukça önemli kararlar n al nd Çal fltay da Atatürkçü gençlik ülke sorunlar ve dünyadaki yeni geliflmeler çerçevesinde görüfl al flveriflinde bulunmufltur.atatürkçü Düflünce Topluluklar Baflkanlar üç gün süren Çal fltay sonunda haz rlad klar sonuç bildirgesi ile Üniversitelerdeki Atatürkçü Düflünce Topluluklar ile birlikte hareket etme karar alm fllard r.toplant lara çeflitli sebeplerle kat lamayan 13 Üniversitenin Atatürkçü Düflünce Topluluklar da Çal fltay da al nan kararlara kat lacaklar n belirtmifllerdir. Oldukça renkli görüntülere sahne olan Çal fltaya Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ta kat lm fl ve destek vermifltir. AYDIN DA KUVAY-I M LL YE KONFERANSI Türkiye Cumhuriyetinin kurulufl felsefesini kendisine amaç edinmifl olan toplulu umuz bu anlamda bir dizi seminer düzenleme karar alm flt r. Bu çerçeve de ilk seminer 20 Nisan 2005 tarihinde E itim Fakültesi Konferans Salonunda Emekli Ayd n Senatörlerinden Sadettin Demirayak taraf ndan verilmifltir. Milli Mücadele de Ayd n Kuvay- Milliyesi ad n tafl yan seminer konusunu izlemek üzere Üniversitemiz ö retim üyeleri, Üniversitemiz ö rencileri, konferans salonunda bulunmufllard r. Atatürkçü Düflünce Toplulu unun etkinlikleri seminer ve konferanslarla e itim ö retim y l sonuna kadar devam edecektir. YEN PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA B R D Z KONFERANS A LE filetmeler NDE LET fi M Ö r.gör. Cuma YILMAZ YEN PAZAR MYO Yenipazar Meslek Yüksekokulunda sektör temsilcilerinin kat l m ile bir dizi konferans gerçeklefltirildi. Ö rencilerin bilgi havuzunu gelifltirme ve mesle e daha bir haz r duruma getirilmelerinin amaçland konferanslar n ilkinin konusu Aile flletmelerinde letiflim idi. 28 fiubat 2005 günü gerçeklefltirilen konferansa konuflmac olarak Bosçelik Ya Sanayi Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve ayn zamanda genel müdürü olan Serkan Bosnal kat ld. Nas l ki bir ailede anne- baba ve çocuklar aras nda iletiflim sorunu yaflan yorsa, aile iflletmelerinde de benzer sorunlar yafland n anlatan Bosnal konuflmas n flöyle sürdürdü; Hiçbir zaman çal flaca n z ifli küçümsemeyin. flin önemsizi olmaz. Ben flu anda genel müdürü oldu um iflletmede zeytin bidonlar n yuvarlayarak ifle bafllad m. 10

11 BANKACILIK VE ST HDAM OLANAKLARI 17 Mart günü gerçeklefltirilen konferans n konuflmac lar Garanti Bankas Ayd n fiube Müdürü Erkan Kaymaz ve Nazilli fiube Müdürü Erkan Akar d. Ö rencilere, Bankac l k Bölümü okuman n bankac olabilmek için yeterli bir koflul olmad mesaj n n da verildi i konferansta konuflmac lar özetle flu düflüncelere yer verdiler; Bizler bankaya eleman al rken bizzat ilan verme yerine internetteki baflvurular inceliyoruz. fle girme konusunda srarc olman z gerekiyor. -Rakipleriniz çok, bu yüzden bilgi havuzunuz yaln zca bankac l k konular ile s n rl olmamal. Mesai kavram n n bankalar için pek bir önemi yok ve dikkat olgusu bir bankac için önemi çok büyük. BANKA S GORTACILI I Konferanslar n sonuncusu ise 23 Mart 2005 tarihinde Garanti Sigorta E e Bölge Müdürü Rakel Yafe, portföy yöneticileri Bar fl Nazif Polat, Seda Sarp ve Nazilli fiube Müdürü Erkan Akar n konuflmac olarak kat ld klar Banka Sigortac l konulu konferanst. Konuflmac lar, sigortac l n ülkemizdeki dünü ve bugünkü durumuna da yer verdikleri konuflmalar nda özetle flu görüfllere yer verdiler; -Bankalar n sigorta portföylerindeki müflteriler daha çok banka müflterilerinden oluflmaktad r. -Bizler di er acenteler gibi müflteriye gitmiyoruz, bankadan kredi ya da bankayla di er iliflkilerde bulunan müflterileri sigortal yoruz. Banka olarak bize gelen sigortal lar m za kaliteli hizmet götürmek bizler için çok anlaml. TOPLULUK TANITIMLARI Güler DEN Z ADÜ-GENÇ Topluluklar Sekreteri 9- B N C L K TOPLULU U: AMACI : Adnan Menderes Üniversitesi Binicilik Toplulu u, binicilik ve atl sporlar na ilgi duyan ve bu alandaki etkinliklere kat lmak isteyen ö renci ve personele binicilik ve atl spor alan nda yap lan faaliyetlerini organize atmak amac n tafl r. Adnan Menderes Üniversitesi Binicilik toplulu u Üniversitenin akademik ortam na uygun düflmeyecek etkinliklerde bulunamaz. Adnan Menderes Üniversitesi Binicilik toplulu u çal flmalar na kat lanlar n sosyal ve sportif aktivitelerinin gelifltirmelerine, binicilik ve atl sporlar sevgisinin artt - r lmas na katk da bulunmay amaçlar. Ça dafl ve demokratik de erler fl nda ve hiçbir ideolojik amaç tafl maks z n üyelerinin çal flmalar - n organize etmek amac n tafl r. Adnan Menderes Üniversitesi Binicilik toplulu u üniversitenin olanaklar elverdi ince, ilgilenen ö renci ve personelin eflit ve düzenli bir biçimde yararlanabilmesi için üyelerinde belli bir yetene i gözetmeksizin e itilebilecekleri ve kat labilecekleri etkinlikleri, topluluk çal flma program yla düzenler. Adnan Menderes Üniversitesi Binicilik toplulu u kendi etkinlikleri d fl na ç kamaz. Binicilik ve atl sporlar ile ilgili toplant lar düzenleyerek binicilik ve atl sporlar n n çeflitli konular hakk nda konuyla ilgilenen kiflileri bilgilendirmeyi hedefler. ETK NL KLER : Topluluklar fienli inde slayt gösteri KULÜP YÖNET M KURULU: Ad Soyad Okulu Ramazan Turan Veteriner Fakültesi Ahmet fievki Demirci Veteriner Fakültesi Hüseyin Özlü Veteriner Fakültesi Halil Nas Veteriner Fakültesi 10 : B LG SAYAR PROGRAMCILARI TOPLULU U: AMACI: Topluluk afla da s ralanan amaçlar gerçeklefltirmek için ö rencileri bir araya getirir. Bilgisayar kullanabilme bilgilerini ve becerilerini gelifltirebilme; grup çal flmas yapma davran fl n gelifltirebilme; Bilgi ve becerilerini birbirine aktarmalar n sa layabilme; Bir veya birkaç dalda uzmanlaflmalar n sa layabilme; Keflfederek ö renme becerisini kazand rabilme ve gelifltirebilme; H zla de iflen bilgisayar piyasas n izlemelerini sa layabilme; Bilgisayar kullanarak bir sorunu çözebilmek için tasar m yapabilme becerisini gelifltirebilme; Kazand becerileri günlük yaflamda karfl laflaca sorunlar çözmede kullanabilmelerini sa layabilme; Bilgisayar bilgiye eriflmek için kullanabilme becerisi kazanabilme; Bilgisayar bilmeyenlere bilgisayar tan tabilme ve onlar bilgisayar ö renmeye teflvik edebilme; Yapacaklar çal flmalar planlayabilme; Yapt klar çal flmalar n raporunu sunabilmelerini sa lama; 11

12 ETK NL KLER : tarihinde Topluluk fienli inde slayt gösterisi sundular. KULÜP YÖNET M KURULU: hsan Ramazan Erdo an BTP Fatih Uçak BTP Suna YIL BTP Hilal KEMER BTP 11: MÜZ K TOPLULU U: AMACI: Fakülte ve Meslek Yüksekokullar nda düzenlenecek faaliyetlerde aktif rol al p müzikal bölümleri düzenlemek; üniversitenin gerek halkla gerek di er birimlerle oluflturaca aktivitelerde aktif rol almak ve desteklemek; Ö renci topluluk ve kollar na branfl nda destek olmak; Ö rencilerin müzikle u rafl lar na do rudan yard mc olmak; Oluflulacak müzik gruplar na do rudan yard mc olmak ETK NL KLER : tarihinde Topluluklar fienli inde canl müzik program sundular tarihinde Nevruz kutlama töreninde canl müzik TOPLULUK YÖNET M KURULU: Özgür Ça l Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji Bölümü Mehmet URUN E itim Fakültesi Mine ALBAS E itim Fakültesi Çi dem Özgün E itim Fakültesi 12: DA CILIK TOPLULU U : AMACI: ADÜ ö rencilerine da c l k sporunu tan tmak Üyelerin temel da c l k e itimini almalar n sa lamak Di er üniversitelerle ortak faaliyetler gerçeklefltirmek Üyelerin do ay sevmelerini sa lamak ETK NL KLER : tarihinde Pafla Yaylas bölgesine bir e itim etkinli i düzenlendi tarihinde Karl k bölgesine traking yürüyüflü gerçeklefltirildi tarihinde Pafla Yaylas Bölgesine kar e itimi gerçeklefltirildi tarihinde Kuzey Da lar Kepez bölgesine ilk yard m ve traking e itimi gerçeklefltirildi. TOPLULUK YÖNET M KURULU: Yank Sar tafl Fen-Edebiyat Fakültesi Mustafa Yönet fiener Sa lam Efe Tuncer BARAN 12: T YATRO TOPLULU U : AMACI: Tiyatroyu tüm ADÜ ö rencilerine sevdirmek. ETK NL KLER : tarihinde SON isimli oyun sergilendi tarihinde SON isimli oyun N BF de sergilendi tarihinde Topluluklar fienli inde bir komedi sergilendi. KULÜP YÖNET M KURULU: Ad Soyad Okulu Onur Sabanc lar E itim Fakültesi Beklan Bertiz Veteriner Fakültesi Arma an SÜYÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Seda GÜRLER SAH B : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü Ad na Prof.Dr. Mustafa GÜREL YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç LDA DANIfiMA KURULU : Prof.Dr. Adnan NCE, Yrd.Doç.Dr. fiahin BARANO LU, Yrd.Doç.Dr. Aysun EYDURAN, Yrd.Doç.Dr. Ruhi SARPKAYA HABER MERKEZ : Selma KURT, H.Kerem BOZY T, Aysel ALKIfi, Nevzat DO AN, Ali R za VARLI, lknur CENG Z, Volkan KAZ, Didem fi MfiEK YAYIN YÖNETMEN : Ümmühan fiah N GRAF K/TASARIM : Burak YILDIRIM BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ayl k olarak yay mlan r. Tüm haklar sakl d r.

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( OKUL ÖNCESİ İLKOKUL - ORTAOKUL KOLEJ - FEN LİSESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ AY HAF GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl B N C L K BA LANGIÇ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam

E T M - KÜLTÜR C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU. E itim Durumu (6+yafltaki nüfus) Erkek Kad n Toplam 2009 1886 E T M - KÜLTÜR limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır.

Etkinliklere katılım, ücretli ve kontenjan ile sınırlıdır. 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Future Learning 2016 konferansımızda bu yıl birbirinden ilginç konu başlıklarına sahip eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Etkinliklere

Detaylı

TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ

TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ TAR H KULÜBÜN ADI FAAL YET TÜRÜ 01-03 ocak 2010 bolu alada lar navigasyon e itimi da c l k kulübü 6 Ocak 2010 da c l k kulübü haz rl k çal malar 13 Ocak 2010 da c l k kulübü e itim-da c l kta tehlikeler

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı