SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD"

Transkript

1 SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat da Ege TV Vizyon Program nda Adnan Menderes Üniversitesi nin dünü ve bugününe iliflkin tan t m n yapt. Üniversitemizin bugünkü durumu ile sosyal ve bilimsel çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Ayr ca Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL üniversiteye haz rlanan ö rencilere baflar ya giden yolun plânl ve programl çal flmak oldu unu belirtti ve ö rencilere baflar lar diledi. PROF. DR. ÖZER BEKARO LU ÜN VERS TEM ZDEYD Didem fi MfiEK Üniversitemiz E itim Fakültesi konferans salonunda, 21 Nisan 2005 günü saat:14.00 de Türkiye Bilimler Akademisi fieref Üyesi Prof. Dr. Özer BEKARO - LU, Türkiye nin Bilim Savafl ( ) konulu bir konferans verdi. Konferansa vali yard mc m z, belediye baflkan vekilimiz, rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL, rektör yard mc lar m z Prof. Dr. Ergün ONUR ve Prof. Dr. smail TURGUT, ayr ca Üniversitemiz ö retim elemanlar ve ö rencileri kat ld. Prof. Dr. Özer BEKARO LU, konferansta Türkiye de üniversitelerde verilen bilim savafl na de indi. Türkiye de yaklafl k 75 tane elektromikroskop oldu u halde-ki bu çok iyi bir rakam- kullanacak donan ma sahip eleman olmad ndan elektromikroskoplar n bir kenarda süs gibi durdu unu belirtti. Ayr ca, üniversitelere al nan asistan ve ö retim üyelerinin, ö rencinin gereksinimleri do rultusunda göreve al nmalar n, ö renciye cevap verecek nitelikte elemanlar olmas gerekti ini belirtti. Yurtd fl nda birçok üniversitede görev almas na ra men üniversitelerdeki rektörün ad n bile bilmedi ini, çünkü buna ihtiyaç olmadan ifllerin yürüdü ünü belirtti. Ama Türkiye de bunun tam tersi oldu unu da söyledi. Konferans, bilgi ve görüfllerini konuklarla paylaflan BEKARO LU na, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜREL in teflekkür plaketini ve çiçe i vermesiyle sona erdi. Üniversitemiz Rektör Yard mc s Prof.Dr. smail TURGUT un ye eni vefat etmifltir. Merhuma Allah tan rahmet ailesine ve tüm dostlar na baflsa l dileriz. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. O uz TÜRKOZAN n babas vefat etmifltir. Merhuma Allah tan rahmet ailesine ve tüm dostlar na baflsa l dileriz.

2 ÜN VERS TEM Z HEDEF ÜN VERS TE 2. GENÇL K ÜN VERS TE BULUfiMASI NDAYDI Volkan KAZ Üniversitemiz Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü olarak stanbul Feshane de düzenlenen Beylikdüzü Rotary ve Rotaract Kulübü Derneklerinin ortak hizmet projesi olan 2. Gençlik Üniversite Buluflmas ndayd. Fuara sorumlumuz Selma Kurt öncülü ünde kameraman m z ve üç ö rencimiz ile kat ld k. Yaklafl k 2500 ö rencinin ziyaret etti i stand m zda üniversite s nav na girecek ö rencilere Üniversitemiz ve üniversite olgusu hakk nda genel bilgiler verdik. Ö rencileri üniversite olgusu hakk nda bilinçlendirmenin yan s ra ö rencilere Üniversitemizi tan tan broflürler, cd ler ve yaz larla rehber olmaya çal flt k. Coflkulu geçen fuar sonunda fuara kat lan Üniversitelerce de stand m zdaki hareket ve yo unluk gözlemlenerek, ö rencilerle olumlu iletiflim ve diyalogun ne kadar önemli oldu u vurguland. Rotary Kulübü taraf ndan Üniversitemiz stand en güzel stand seçildi ve Üniversitemizi temsilen sorumlumuza teflekkür plaketi verildi. NAZ LL SANAY VE EKONOM KONGRES (16 17 N SAN 2005) fi MD ÜRETME ZAMANI Volkan KAZ Üniversitemiz Nazilli Meslek Yüksekokulu ve Üniversitemiz SEBAK Ö renci Toplulu- u nca Nisan 2005 tarihleri aras nda Sultanhisar NYSA Otel de 1. Nazilli Sanayi ve Ekonomi Kongresi düzenlendi. Kongreye ülkemizin Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Dr. Ifl n ÇELEB, AKP Ayd n Milletvekili Ahmet R za ACAR, CHP Ayd n Milletvekili Özlem ÇERÇ O - LU, Merkez Bankas ndan temsilciler gibi bir çok bürokrat akademisyen kat ld. 3 oturumda gerçekleflen kongrede Sanayileflme Sürecinde Para ve Kalk nma Politikalar ; Sanayileflme Sürecinde Bölgemizin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ; AB Çerçevesinde Bölgesel Kalk nmalar ve Nazilli konular ele al nd. Nazilli de bir ilki gerçeklefltiren kongreye ülkemizin sanayi ve ekonomisinde söz sahibi olan bir çok akademisyen ve siyaset adam n n bulunmas ve yo un izleyici kitlesinin kat l m n n sa lanm fl olmas aç s ndan kongrenin amac na ulaflt düflünülmüfltür. 2

3 E T M F A K Ü L T E S E T K N L K L E R V Y O L E N S E L Q U A R T E T K O N S E R Ö r. Gör.Abdullah KIVRAK E itim Fakültesi Üniversitemiz E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümünün düzenlemifl oldu u 19 Nisan 2005 Sal akflam Viyolonsel Quartet Konseri Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser salonunda gerçeklefltirildi. Konsere Rektörümüz Prof.Dr.Mustafa GÜREL, Rektör yard mc s Prof.Dr.Ergün ONUR, E itim Fakültesi Dekan Prof.Dr. Muharrem fien ve çok say da seçkin davetli kat ld. Okt.Onur TOPO LU (I.Çello), Bahar AYDIN (II.Çello), Evin ERDEN (III.Çello) ve Ça atay fi fiman (IV.Çello)' n seslendirdikleri klasik eserler dinleyiciler taraf ndan büyük bir be eniyle dinlendi Ü N V E R S T E M Z 1 0. K Ü LT Ü R, SA N AT ve SPOR HA FTA SI ETK NL KLER BE EN YLE ZLEND Fevzi ÇAVDAR SKS Daire Baflkan Üniversitemiz 10. Kültür, Sanat ve Spor Haftas etkinlikleri be eniyle izlendi. fienlikler Atatürk Meydan na konulan çelenk ve Rektörümüzün aç l fl konuflmas yla bafllad. Rektörlük binas n n girifl kat nda aç lan resim, seramik, heykel ve tak tasar m sergisi ile devam etti. Atatürk Meydan nda yap lan aç l fl flöleninde ise, Üniversitemiz Halk Oyunlar Toplulu unun gösterisinin yan s ra Üniversitemiz T p Fakültesi ö rencileri taraf ndan Rock konseri, BESYO ö rencileri taraf ndan karate gösterileri yap larak flenlik haftas tan t m etkinlikleri yap ld. Ayn gün akflam Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda fief Vasfi Ç L NG R yönetiminde Türk Sanat Müzi i Konseri ilgiyle izlendi May s 2005 aras nda Üniversitemizin çeflitli spor ve kültürel alanlar nda 6 gün süreyle gerçekleflen flenlikler boyunca konserler, tiyatro gösterimleri, spor müsabakalar, sergiler ve müzik dinletileri gibi etkinliklere yer verildi. Üniversitemiz gençli i ve Ayd n halk n n yo un ilgisiyle gerçekleflti. fienlikler 7 May s Cumartesi günü Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonunda gerçekleflen Erkin KORAY konseri ile son buldu. 3

4 VER TABANLARINA UZAKTAN ER fi M Ayhan ATIGAN Bilgi fllem Daire Baflkan G R fi: Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkanl n n abone oldu u elektronik veri tabanlar na eriflim, firmalar ile yap lan lisans anlaflmalar gere- i sadece Adnan Menderes Üniversitesi Personeline IP adresi kontrollü sa lanmaktad r. Çal flma saatleri d fl nda veya tatil günlerinde elektronik veri tabanlar na kampus d fl ndan ticarî internet servis sa lay c lar üzerinden eriflilebilmesi için, 1 Nisan 2005 tarihinde Bilgi fllem Daire Baflkanl taraf ndan bir proxy sunucusu kurulmufltur.bu sunucu kullan c ad, parola do rulamas ile kullan labilmektedir. Bu kapsamda, kullan lan kullan c ad ve flifreler ile yap lan ifllemler sürekli takip edilebilmekte ve geçmifle yönelik araflt rmalara aç k olmaktad r. Bu nedenle sistemin kullan c s kendisine verilen kullan c ad ve flifre yi bir baflka kifli veya kiflilere vermemelidir. Aksi hâlde kullan c ad ve flifre sini veren kullan c, bir baflkas n n kullan m ile lisans anlaflmalar nda yer alan yasal mevzuatlardan do acak sorumluluklar da üstlenmifl olacakt r. Veri Tabanlar na Uzaktan Eriflim Sistemi üniversitemiz elektronik posta sunucusunu kullanan personelimizin yararlanabilece i flekilde yap land r lm fl, hatta sistemin kurulumundan önce Üniversitemiz elektronik posta sunucusunu kullanan personelimiz için tekrar kay t yapmadan mevcut kullan c ad ve flifrelerini kullanarak sisteme ba lanma olana sa lanm flt r. VER TABANLARINA KAMPUS DIfiINDAN ER fi M Ç N GEREKENLER Veri Tabanlar na d flar dan eriflim için önce Bilgi fllem Daire Baflkanl ndan ADU mail kullan c hesab açt rman z (mail hesab olmayanlar için) ve daha sonra Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl mail adresine e-posta yoluyla baflvurman z gerekmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baflkanl nca mail incelendikten sonra baflvuran personele onay ve bilgilendirme mesaj gönderilecektir. VER TABANLARINA KAMPUS DIfiINDAN ER fi M Ç N AYARLAR: nternet Explorer Proxy Ayarlar 1. Bafllat-Ayarlar Denetim Masas menüsünden nternet Özellikleri (Seçenekleri) seçene ini seçiniz. 2. nternet Özellikleri (Seçenekleri) içinde Ba lant lar Menüsü bafll na t klayarak karfl n za gelen ekranda; E er ADSL veya lokal a kullan yorsan z; yerel a (Lan) ayarlar bölümünde, kulland n z yerel a ayarlar butonuna t klay n z. E er modem kullan yorsan z; çevirmeli ve sanal özel a ayarlar bölümünde ayarlar butonuna t klay n z. 3. Karfl n za gelecek Otomatik yap land rma menüsü alt nda yer alan varsa çek iflaretlerini kald r n z. 4. Ayn ekranda bir alt menüde yer alan, Proxy Sunucusu bafll alt nda.. için Proxy Sunucu kullan n kutucu una t klayarak proxy ayarlar n etkin duruma getirdikten sonra, Adres: B.Noktas :3128 bilgilerini yaz n z, Tamam butonuna basarak Ayarlar ve Internet Özellikleri nden ç k n z. Yanda görüldü ü gibi bir ekran ile karfl lafl yorsan z Proxy sunucu ba lant n z haz rd r. Art k kullan c ad n z ve flifrenizi girerek Proxy server e ba lanabilirsiniz. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkanl taraf ndan sa lanan elektronik dergilere ve veri tabanlar na eriflim servislerini kullanma gereksinimi duymad n z zamanlarda proxy ayarlar n etkin durumdan ç kartmay unutmay n z. Bunu yapmad n z zaman internet taray c n z n ulaflmay istedi iniz di er web sitelerine eriflme zaman ve/veya yetene i bu durumdan etkilenebilir. AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU ETK NL KLER Okt. Leyla ZBUDAK Ayd n MYO NfiAAT PROGRAMI FAAL YETLER Mart 2005 tarihinde E itimde Yeni Düflünceler adl TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Manisa fiubesi ve Celal Bayar Üniversitesi nflaat Mühendisli i Bölümü ö rencileri taraf ndan düzenlenen panele nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar kat lm flt r. 02 Nisan 2005 tarihinde zmir Enternasyonal Mermer Fuar na nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar kat lm flt r. Bu fuar gezisinde mermerler ve do al tafllar hakk nda bilgiler al nm flt r. nflaat Program ö rencileri ve ö retim elemanlar Okulumuz bahçesine yap lan Nostalji Çeflmesi nflaat n tamamlamak için çal flmalar devam etmekte olup, çevre düzenlenmesi ile ilgili çal flmalar sürdürülmektedir.. 4 KAL TE YÖNET M S STEM ÇALIfiMALARI DEVAM ED YOR ISO belgesi almaya yönelik Kalite Yönetim Sistemi çal flmalar kapsam nda tüm üniversite camias na aç k olarak 07 Nisan 2005 tarihinde Ayd n M. Y. O. Seminer salonunda De iflim Yönetimi konulu seminer gerçeklefltirilmifltir.

5 Okt..Bülent HELVA Çine MYO Ç NE MESLEK YÜKSEKOKULU ETK NL KLER MASA TEN S TURNUVASI 1 Nisan 15 Nisan 2005 tarihleri aras nda Yüksek Okulumuz Personeli ve Ö rencileri aras nda masa tenisi turnuvas düzenlenmifltir. Yap lan müsabakalar sonunda Besicilik Program ö rencisi Mevlüt ÜNVAR birinci olmufltur. Turnuvada dereceye girenlere çeflitli hediyeler verilmifltir. AKADEM K FAAL YETLER Yrd. Doç. Dr Okan ATAY; Nisan 2005 tarihleri aras nda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi G da Mühendisli i Bölümü taraf nda düzenlenen G da Kongresi 2005 e kat lm flt r. Ö retim Görevlisi Mustafa KÖSO LU; Mart ve Nisan aylar nda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi taraf ndan yürütülen Ekolojik Bal Üretiminin Ekonomik Yönden Gelifltirilmesi ve Alternatif Pazar Olanaklar n n Saptanmas ile ilgili araflt rmada üreticilere yönelik teknik e itim çal flmalar na e itimci olarak kat lm flt r. Ö retim Görevlisi Engin YARALI; 7 31 Mart 2005 tarihleri aras nda Hebrew University Of Jerusalem Israel taraf nda düzenlenen Ruminant Meat Production and Managment adl e itime kat lm flt r. YEN PROGRAMLAR Çine Meslek Yüksekokulunun Süleyman Pekgüzel Kampusunda yap lanmas ile birlikte önerilen Süt ve Ürünleri, G da Teknolojisi ve Et Endüstrisi ( kinci ö retim) programlar n n aç lmas ve e itim ö retim y l nda k rkar ö renci almas YÖK taraf ndan kabul edilmifltir. Böylece; Ar c l k, Besicilik ve Et Endüstrisi Programlar ile e itim ö retimine devam eden Yüksekokulun Program say s 6 ya ç km flt r. Okt.Vedat fientürk BESYO BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU WEB SAYFAMIZ GÜNCELLEND Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu web sayfas yeniden düzenlendi. Sayfam zda okulumuzla ilgili bilgilerden yap lan etkinliklere ve foto raflara kadar daha pek çok bilgiye ulaflabilirsiniz. Web Adresimiz: Mail Adresimiz: BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU FAAL YETLER Arfl.Gör.Aylin fienkal ORYANT R NG (Hedef Bulma) YARIfiMASI 10 Nisan 2005 tarihinde14 sporcunun kat l m yla yap lan yar flma ADÜ merkez kampusta yap ld. K saca harita ve pusula yard m yla hedef bulma olarak bilinen ORYANT R NG yar flmas sadece harita kullan larak gerçeklefltirildi. Üniversitemiz Oryantiring tak m n n belirlenmesinde etkisi olan yar flma sonucunda baz yar flmac lar ADÜ oryantiring tak m na girmeye hak kazand lar. BESYO'YU A AÇLANDIRMA KAMPANYASI 15 Nisan 2005 tarihinde Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu bahçesine fidan dikimi ya fll bir havada nefle içinde yap ld. Bu fidan dikme çal flmalar na ncirliova kaymakam, ncirliova Belediye baflkan, lçe Milli E itim müdürü, lçe Jandarma komutan, Sa l k grup baflkan ve ncirliova daire amirleri, Rektör yard mc s Prof.Dr. Osman KA- YA, Yüksekokul müdürü Prof.Dr. Mustafa DEM R, Yüksekokul ö retim elemanlar, personel ve ö renciler kat ld. Havan n bir ara ya fll olmas na ra men a aç dikimine kat lan herkes büyük bir hevesle okul çevresine fidanlar dikti. 5

6 ÜN VERS TEM Z ORYANT R NG TAKIMI ANKARA DAN DÖNDÜ 16 Nisan 2005 Cumartesi günü Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampusunda yap lan Üniversiteler aras ORYANT R NG birincili ine bayanlarda 8, erkeklerde 15 tak m kat ld. Üniversitemiz Oryantiring tak m n Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ndan Okt. Vedat fientürk ve Okt. fiaheser GÜREfi yar flmalara haz rlad. Harita ve pusula kullanma becerisinin yan nda fiziki kondisyonun da bir hayli önemli oldu u yar flmalarda Üniversitemizi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencileri temsil ettiler. Yar flma sonucunda bayanlarda yedinci erkeklerde ise dokuzuncu olduk. DEN ZL -BABADA Z RVE TIRMANIfiI "Da c l k ve Do a Sporlar " dersi kapsam nda Okt.Ça atay DERECEL dan flmanl nda 16 Nisan 2005 tarihinde Denizli-BABADA zirve t rman fl yap ld. BEDEN E T M VE SPOR YÜKSEKOKULU NUN 23 N SAN ETK NL KLER Yüksekokulumuz Ö retim elemanlar ndan Okt.Ça atay DERECEL ile Rekreasyon Bölümü 1. s n f ö rencileri 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 80. y l sabey Çocuk Esirgeme Kurumuna bir gezi düzenlediler ve orada bulunan çocuklara hediyeler vererek mutluluklar na ortak oldular. Yüksekokulumuz ö rencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram nda baz okullarda ö rencileri gösterilere haz rlad lar. Mursall Sabahat O uz lkö retim Okulunda Demet Sar kaya, Özlem Koray ve Gönül Aç kbafl, ncirliova Hürriyet lkö retim Okulunda ise Eylem Turgay, Hafize K l ç, Esma Arma an, Halime Yalç n, Didem Karatay, Özgür Tunçdöken büyük bir özveriyle 23 Nisan için ö rencileri gösterilere haz rlad lar N SAN 2005 TAR HLER NDE ÜN VERS TEM Z BAYAN HENTBOL TAKIMI S VAS L NDEYD. Üniversite Sporlar Federasyonu Hentbol A Kategorisine terfi müsabakalar Nisan 2005 tarihleri aras nda Sivas ilinde Üniversitemizin de kat l m yla gerçeklefltirildi. Müsabakalara Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mu la Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ondokuz May s Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi kat ld. Ço unlu u Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ö rencilerinden oluflan tak m m z müsabakalar sonunda 4. oldu. FUTBOL M LL TAKIM KAMPI Z YARET Yüksek Okulumuz Müdürü Prof.Dr.Mustafa DEM R, Müdür Yard mc lar Yrd.Doç.Dr. Kenan S VR KAYA ve Okutman Ali GÜREfi 12 Nisan 2005 Sal günü Kufladas Adakule de kamp yapmakta olan Üniversiteler Futbol Milli Tak m Kamp n ziyaret etmifltir. K U fi A D A S I - D A V U T L A R fi Ü K Ü F E C E M A L Ö Z B A fi Ç O K P R O G R A M L I L S E S Ü N V E R S T E M Z D E Y D Volkan KAZ Kufladas Davutlar fiüküfe Cemal Özbafl Çok Programl Lisesi 5 ö retmen ve 71 ö rencisiyle 22 Nisan 2005 Cuma günü saat 13:00 de Üniversitemizdeydi. Ö renci ve ö retmenlere Üniversitemiz Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü olarak s ras yla Kredi ve Yurtlar Kurumu Ayd n Ö renci Yurdu ile Merkez Yerleflke deki E itim Fakültesi, Merkez Kütüphane, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ayd n Meslek Yüksek Okulu nu tan tt k. Birim ve bölümlerde ö rencilere ilgili birimdeki görevliler taraf ndan bilgiler verildi. Ço unlu unu üniversite s navlar na haz rlanan ö rencilerin oluflturdu u grupta ö renciler üniversitemiz hakk nda merak ettikleri konularda bilgilendiler. Yaklafl k 3 saat süren Üniversitemiz tan t m ndan oldukça memnun olarak ayr lan ö renciler, Üniversitemize ÖSS tercihlerinde ilk s ralarda yer vereceklerini dile getirdiler. 6

7 DIfi L fik LER B R M FAAL YETLER Volkan KAZ Üniversitemizin AB üye ve aday ülkelerinin üniversiteleri ile ö renci ve ö retim üyesi de iflimi yapmas ve ortak projelerde yer almas için gerekli olan faaliyetlerde bulunan D fl liflkiler Ofisi Nisan ay içerisinde ktisadi dari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi nde Socrates e itim program n n yüksek ö retim ile ilgili olan Erasmus program n tan t c bilgilendirme toplant lar düzenlemifl ve fakülte ö retim üyeleri Erasmus program ile ilgili merak ettikleri konularda soru sorma imkan bulmufllard r. D fl liflkiler Ofisi çal flan Uzm. Taylan ÜRKMEZ ile BF den Arafl. Gör. Aykut Hamit TURAN Nisan tarihleri aras nda TO- DA E (Türkiye ve Ortado u Amme daresi Enstitüsü) nin düzenlemifl oldu u ve üniversite, belediye, çeflitli kamu kurumlar ndan ve sivil toplum örgütlerinden kat l mc lar n bulundu u 5 günlük AB Fonlar ndan Yararlanma ve Buna Yönelik Proje Haz rlama konulu e itim seminerine kat lm fllard r. 07 Nisan tarihinde Ziraat Fakültesi ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zeynel DALKILIÇ Eskiflehir de Anadolu Üniversitesi nin düzenledi i Belçika Gent Üniversitesi nden E itimsel liflkiler Direktörü Prof. Dr. Luc François in konuflmac olarak kat ld ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) nin tan t ld bir sunum ve çal fltaya üniversitemizi temsilen kat lm fl ve üniversitemizin müfredat nda yer alan derslerin kredilerinin ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ne uygun flekilde tespit edilmesinde izlenecek yöntemler konusunda bilgilendirilmifltir. 18 Nisan tarihinde Uzm. Taylan ÜRKMEZ Uluda Üniversitesi nde düzenlenen ve Bologna Rehberlerinin ECTS, Diploma Eki ve Ö renci-ö retim üyesi de iflimine iliflkin konulardaki sorulara cevap verdi i Ege Bölgesi Bologna Süreci II. Bölge Toplant s na kat lm flt r. Ö rencilerin 1 veya 2 yar y l herhangi bir AB ülkesinde ayn programda e itimine devam etmesini sa layan veya ö retim üyelerinin AB ülkelerindeki üniversitelerde kendi alanlar ile ilgili ders vermek üzere 1-12 hafta aras nda bulunmalar n sa layan Erasmus program çerçevesinde önümüzdeki y l ö renci ve ö retim üyesi de iflimlerine bafllayabilmemiz için bölümlerimizdeki hocalar m z n, AB ülkelerindeki üniversitelerdeki kendi bölümleri ile ikili anlaflmalar n yap labilmesi için ortak bulma çal flmalar yapmalar gerekmektedir. kili anlaflmalar veya ö renci-ö retim üyeleri de iflimleri konusunda daha fazla bilgi almak isteyen ö retim üyelerimiz D fl liflkiler Ofisinden Uzm Taylan ÜRKMEZ e ulaflabilirler. Tel e-posta : Dahili:1374 : Feride GENÇ TUNA Fakülte Sekreteri FEN-EDEB YAT FAKÜLTES HIZLA BÜYÜYOR B YOLOJ VE K MYA BÖLÜMLER NDE K NC Ö RET M PROGRAMLARI AÇILDI e itim ö retim y l nda 30 ö renci alarak lisans e itimine bafllayan Biyoloji Bölümü flu an 24 ö retim eleman yla e itim-ö retim y l güz yar y l ndan itibaren ikinci ö retim program na 40 ö renci alacakt r ö retim y l nda 30 ö renci alarak lisans e itimine bafllayan Kimya Bölümü flu anda 19 ö retim eleman yla e itim-ö retim y l güz yar l ndan itibaren ikinci ö retim program na 30 ö renci alacakt r. BATI D LLER VE EDEB YATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZ D L VE EDEB YATI ANAB L M DALINDA L SANS E T M BAfiLIYOR Fen-Edebiyat Fakültesi Bat Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Frans z Dili ve Edebiyat Anabilim Dal na e itim-ö retim y l nda 30 ö renci al narak lisans e itimi bafllayacakt r. Zorunlu haz rl k s n f uygulamas ile befl y ll k e itim verecek Frans z Dili ve Edebiyat Anabilim Dal n n amac ; ülkemizin ihtiyac do rultusunda Frans zca dilini rahatça konuflup yazabilen; Frans zca kitaplar Türkçe ye, Türkçe kitaplar Frans zcaya çevirebilen, Frans zca dil bilgisini iyi tan yan, ayr ca Frans zcan n yan nda ngilizceyi de konuflup yazabilen ve Frans z Dili ve Edebiyat alan nda araflt rma yapabilecek nitelikte elemanlar yetifltirmek; Frans z Dili ve Edebiyat alan nda araflt rmalar yapmak ve bunlar yay nlamakt r. Anabilim Dal nda halen 2 profesör ve 1 araflt rma görevlisi bulunmaktad r. B YOLOJ BÖLÜMÜNDE EKOLOJ ANAB L M DALI AÇILDI Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Ekoloji anabilim dal aç ld. Biyoloji Bölümü Ekoloji anabilim dal n n aç lmas yla menderes havzas n n korunmas, tar m zararl lar ve biyolojik mücadele, turizm için önemli olan sivrisineklerle mücadele, tür çeflitlili inin korunmas gibi amaçlar gerçeklefltirmek için uluslar aras düzeyde ortak çal flmalar (özellikle Avrupa Birli i ülkeleri) yapmay plânlamaktad r. 7

8 FEN-EDEB YAT FAKÜLTES Ö RENC LER MASA TEN S TUR- NUVASI YAPILDI Fen-Edebiyat Fakültesi ö rencileri aras nda 7-23 Mart 2005 tarihleri aras nda masa tenisi turnuvas yap ld. Turnuvaya 64 erkek 6 bayan ö renci kat ld. Turnuva sonunda ilk üçe giren ö renciler: 8 Erkeklerde 1. Fatih Küçükosman (Sosyoloji) 2. Hakan Kedi (Biyoloji) 3. Osman Ad güzel (Kimya) Bayanlarda 1. lknur Cengiz (TDE) 2. Betül fiahin (Kimya) 3. Elif Tazegül (Biyoloji) e Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof.Dr. A.Ersin KARAGÖZLER madalya verdi. Ö renciler aras nda çok çekiflmeli geçen turnuvan n her y l yap larak ö rencilerin kaynaflmas ve stres at lmas düflünülmektedir. AYDIN E T P KAPALI CEZAEV ÇALIfiANLARINA B LG LEND RME TOPLANTILARI YAPILDI Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. fiebnem ÖZKAN, Ayd n E Tipi Kapal Cezaevi Müdürlü ünün daveti üzerine, Mart 2005 tarihlerinde, infaz koruma memurlar ve cezaevindeki farkl kadrolardan görevlilerin kat ld bilgilendirme toplant lar yapm flt r. Söz konusu toplant larda, hükümlülerle bilfiil iliflki içinde bulunan, her tür s k nt lar nda onlara yard mc olma misyonunu sürdüren, stres yükü yo un iflleri yürüten görevlilerin sorunlar na ve bunlar aflma yönündeki önerilere yer verilmifltir. Stresle bafla ç kma, çat flma yöntemi, motivasyon ve vardiya sistemine iliflkin problemler, üzerinde durulan temel noktalar olmufltur. Yo un ilgi gören toplant larda, bu tür çal flmalar n yinelenmesi gerekti i vurgulanm fl; hükümlü rehabilitasyonu, görevlilerin motivasyonu gibi konularda cezaevi personeli ve Üniversitemiz akademik personeli aras nda iflbirli i yap lmas n n önemi vurgulanm flt r. ÇEfiTEPE BELED YES NDE A LE VE ÇOCUK E T M KONUSUNDA B R KONFERAS VER LD Çefltepe Belediyesinin giriflimleri ile düzenlenen halk e itim projesi çerçevesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyeleri bir tak m çal flmalar sürdürmektedir. Bu çal flmalar çerçevesinde, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr.fiebnem ÖZKAN 26 Mart 2005 Cumartesi günü saat 14 te Çefltepe Belediyesinde, Aile ve Çocuk E itimi konusunda Aile ve Çocuk E itimi konusunda bir konferans verdi. Konferansta, farkl aile modelleri ve etkileri tart fl lm fl, demokratik aile tipinin sistemin genç üyelerine, yafllar na göre düzenlenen derecelerde sorumluluk verilmesinin ve kararlara kat l mlar n n sa lanmas n n, onlar n yarat c, öz güvene sahip bireyler olmalar ndaki katk lar üzerinde durulmufltur. Çocuklar n geliflim dönemlerini tan man n, iletiflimde ben dilinin ve empatinin önemi vurgulanan noktalar aras ndad r. Konuflma sonras nda dinleyicilerin gündelik yaflamda bu boyutlarda karfl laflt klar sorunlar de erlendirilmifl, önerilerde bulunulmufltur. AYDIN TED KOLEJ Ö RENC LER FEN B LG S DERS N ÜN VERS TEN N B YOLOJ BÖLÜMÜ NDE YAPTI Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN Biyoloji Bölümü Baflkan Ayd n TED Koleji 4/A S n f Ö rencileri, Ö retmenleri Hayrunisa YELG N ile birlikte Fen Bilgisi Dersi kapsam ndaki Canl lar n Çeflitlili i konusunda ö rendikleri bilgileri Adnan Menderes Üniversitesi nin Biyoloji Bölümü laboratuarlar nda uygulamal olarak gerçeklefltirme olana buldular. Biyoloji Bölümü Baflkan Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN, önce ö rencilere canl lar n özellikleri, niçin canl lar s n fland rmaya gereksinim duyuldu u ve canl lar n s n fland r lmas ndaki gruplar hakk nda bilgiler verdi. Daha sonra ilkel canl lardan geliflmifl canl lara do ru, Biyoloji Bölümü laboratuarlar nda bulunan bakteriler, tek hücrelilerden terliksi hayvan ve amip, mantarlar, kara yosunlar, e relti otlar, çiçeksiz ve çiçekli bitkiler, omurgas z (sünger, küçük karaci er kelebe i, toprak solucan, ahtapot, deniz kestanesi, ç yan, akrep, örümcek, çekirge) ve omurgal hayvan (köpek bal ve çeflitli bal klar, kurba a, kertenkele, kaplumba a, y lan, kufl ve memeli) örnekleri, Bölüm Asistanlar n n rehberli inde kendilerine gösterildi ve sorulan sorular ayr nt lar yla kendilerine aktar ld. Gördüklerinden ve kendilerine anlat lanlardan oldukça memnun olan Ayd n TED Koleji 4/A S n f Ö rencileri böyle bir etkinlikle, hem bilgilerini tazelediler hem de çeflitli canl lar yak ndan görerek onlar daha ayr nt l tan ma olana buldular. Terliksi hayvan, köpek bal ve y lanlara daha çok ilgi gösteren ve laboratuarda canl olarak bulunan ve zehirsiz olan bir su y lan n tutan ö renciler, kafalar ndaki korkuyu biraz olsun atm fl oldular. Ö renciler daha sonra tüm Ayd nl lara da aç k olan Biyoloji Bölümü Müzesi ni gezerek Türkiye nin de iflik yörelerinden toplanm fl çok say daki kurba a, kertenkele, y lan ve kaplumba a örneklerini yak ndan tan d lar.

9 Do adaki tüm canl lar n korunmas ve öldürülmemesi gerekti i yönündeki düflüncelerini daha da sa lamlaflt ran ö renciler, üniversiteden velileri ile birlikte tekrar gelmek üzere memnun ve arkadafllar na anlatacak oldukça fazla an yla ayr ld lar. KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU 11. ULUSLARARASI DO AL TAfi VE TEKNOLOJ LER FUARINDA Karacasu MYO 31 Mart Nisan 2005 tarihleri zmir de düzenlenen 11. Uluslar aras Do al Tafl ve Teknolojileri Fuar nda (Marble 2005) Üniversitemizi temsilen Karacasu Meslek Yüksekokulu Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program kat l mc olarak görev yapm flt r. Mermer ve do al tafl sektöründe dünyan n ilk üç fuar aras nda gösterilen Marble 2005 e 60 ülke kat lm flt r. Yaklafl k 700 yerli ve 200 yabanc firma bu fuarda faaliyet göstermifltir ziyaretçi fuarda mermer, do al tafl ve bunlara ba l teknolojilerden faydalanm flt r. Konusunda dünyan n önde fuarlar ndan kabul edilen bu fuarda Yüksekokulumuz Üniversitemizi baflar ile temsil etmifltir. Karacasu Meslek Yüksekokulunun Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program fuarda y l boyunca üretilen çeflitli süs tafllar - n ve bunlardan yap lm fl tak örneklerini sergileyerek Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun ad n uluslar aras düzeyde baflar yla duyurmufltur. Ayn zamanda üretilmifl olan tak ve süs tafl ürünlerinin sat fl yla önemli gelirler elde edilmifltir. Uluslar aras olarak düzenlenen bu fuarda Tak Tasar m ve Süs Tafllar fllemecili i Program üniversite-sanayi iflbirli inin gelifltirilmesi aç s ndan önemli temaslarda bulunarak sektöre özellikle do al süs tafllar konusunda çeflitli öneriler sunmufltur. Program ö rencileri bu fuar ziyaret ederek (ücretsiz) sektörün nas l iflledi i ve nelere ihtiyaç duydu unu bizzat kendileri görmüfllerdir. Ö renciler mezuniyetlerinden sonra faydalanacaklar çok önemli bilgiler kazanm fllard r. Bununla birlikte ö rencilerimizden baz lar dünyan n önde gelen bu firmalarla temasa geçerek kendileri için ifl imkânlar bulmufllard r. Özetle uluslar aras düzeyde bu kadar önemli bir fuarda Yüksekokulumuzun Üniversitemizin ad na kat l m, tan t m, üniversite-sanayi iflbirli i ve ö rencilerin ifl bulmalar aç s ndan büyük önem ifade etmektedir. Ö RENC TOPLULUKLARI ETK NL KLER ÇOCUK fienl VE RES M SERG S Didem fi MfiEK Üniversitemiz Resim Toplulu u taraf ndan, Ayd n Valili i Milli Egemenlik Haftas Programlar dahilinde 24 Nisan 2005 Pazar günü saatleri aras nda Ayd n Atatürk Meydan nda "Çocuk ve Resim" flenli i düzenlendi. fienlikte, çocuklar taraf ndan yap lan resimler yar flmaya sunuldu. Ayr ca flenlik boyunca, flenli e kat lan tüm çocuklar n yüzlerine de iflik flekillerde minik resimler çizildi. fienli e kat lan çocuklar, mutlu oldular ve e lendiler. fienlikteki palyaço ile çocuklar keyifli anlar geçirdi.fienli in sonuna do ru, üniversitemiz ö rencilerinden oluflan müzik grubu hem çocuklara, hem de büyüklere keyifli anlar yaflatt. Çocuk fienli i, müzik grubunun dinletisi ile sona erdi. 9

10 1.ULUSAL ATATÜRKÇÜ DÜfiÜNCE TOPLULUKLARI ÇALIfiTAYI Ümmühan ASLAN Atatürkçü Düflünce Toplulu u Baflkan Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düflünce Toplulu u E itim-ö retim döneminde kurulufl çal flmalar n tamamlam fl ve faaliyetlerine bafllam flt r. lk etkinli i olarak nönü Üniversitesinin daveti üzerine Nisan 2005 tarihleri aras nda ilk kez organize edilen I. Ulusal Atatürkçü Düflünce Topluluklar Çal fltay na baflkan ve üç yönetim kurulu üyesi ile birlikte kat lm flt r. Çal fltaya Türkiye ve Kuzey K br s tan 37 Üniversiteden Atatürkçü Düflünce Topluluklar üyesi 271 ö renci temsilcisi kat lm flt r. çeri i ve sonuçlar aç s ndan oldukça önemli kararlar n al nd Çal fltay da Atatürkçü gençlik ülke sorunlar ve dünyadaki yeni geliflmeler çerçevesinde görüfl al flveriflinde bulunmufltur.atatürkçü Düflünce Topluluklar Baflkanlar üç gün süren Çal fltay sonunda haz rlad klar sonuç bildirgesi ile Üniversitelerdeki Atatürkçü Düflünce Topluluklar ile birlikte hareket etme karar alm fllard r.toplant lara çeflitli sebeplerle kat lamayan 13 Üniversitenin Atatürkçü Düflünce Topluluklar da Çal fltay da al nan kararlara kat lacaklar n belirtmifllerdir. Oldukça renkli görüntülere sahne olan Çal fltaya Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ta kat lm fl ve destek vermifltir. AYDIN DA KUVAY-I M LL YE KONFERANSI Türkiye Cumhuriyetinin kurulufl felsefesini kendisine amaç edinmifl olan toplulu umuz bu anlamda bir dizi seminer düzenleme karar alm flt r. Bu çerçeve de ilk seminer 20 Nisan 2005 tarihinde E itim Fakültesi Konferans Salonunda Emekli Ayd n Senatörlerinden Sadettin Demirayak taraf ndan verilmifltir. Milli Mücadele de Ayd n Kuvay- Milliyesi ad n tafl yan seminer konusunu izlemek üzere Üniversitemiz ö retim üyeleri, Üniversitemiz ö rencileri, konferans salonunda bulunmufllard r. Atatürkçü Düflünce Toplulu unun etkinlikleri seminer ve konferanslarla e itim ö retim y l sonuna kadar devam edecektir. YEN PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA B R D Z KONFERANS A LE filetmeler NDE LET fi M Ö r.gör. Cuma YILMAZ YEN PAZAR MYO Yenipazar Meslek Yüksekokulunda sektör temsilcilerinin kat l m ile bir dizi konferans gerçeklefltirildi. Ö rencilerin bilgi havuzunu gelifltirme ve mesle e daha bir haz r duruma getirilmelerinin amaçland konferanslar n ilkinin konusu Aile flletmelerinde letiflim idi. 28 fiubat 2005 günü gerçeklefltirilen konferansa konuflmac olarak Bosçelik Ya Sanayi Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve ayn zamanda genel müdürü olan Serkan Bosnal kat ld. Nas l ki bir ailede anne- baba ve çocuklar aras nda iletiflim sorunu yaflan yorsa, aile iflletmelerinde de benzer sorunlar yafland n anlatan Bosnal konuflmas n flöyle sürdürdü; Hiçbir zaman çal flaca n z ifli küçümsemeyin. flin önemsizi olmaz. Ben flu anda genel müdürü oldu um iflletmede zeytin bidonlar n yuvarlayarak ifle bafllad m. 10

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı