imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz"

Transkript

1 E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki bültende hastanemizde mevcut olan baz çal malar m za dikkat çekmek istedik. Dermakozmetik te konusunda uzman olan kadromuzun PRP, Botox, Mezoterapi, Lazer Epilasyon çal malar n ve konu hakk nda ki aç klamalar n sayfalar m za ta d k. Kanser taramas nda önemli bir yere sahip olan kolposkopi cihaz m z size tan tmak istedik. Tomogra çekimlerinde teleradyoloji ile geceleri bile 1 saat içerisinde size sonuç verebilece imizi ifade etmek isterim. Yaz mevsimi, sünnetin yo un oldu u aylard r. Biz de sizleri daha çok memnun edebilmek için haz rl k çal malar m z tamamlad k. Tabii do um yapacak anne adaylar n da unutmad k; yeni do an çocuklar m z da. Onlar için de sayfa ay rd k. Hamilelik sürecini do um sonras n yetkili uzmanlar m zla konu tuk. Bu arada bülten içerisinde birçok konu ve konuklar m z var. Onlar da okudu unuzda hem bizleri daha iyi tan yacaks n z hem de hastanemizden daha çok istifade edeceksiniz. Meltem hastanesi nden SGK (SSK, Ba -kur, Emekli Sand mesuplar ) Devlet Memurlar ve di er hastalar m z yararlanabilirler. Ayr ca Ak Hayat Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Ac badem Sa l k Sigorta, Demir Hayat Sigorta, Güven Hayat Sigorta, Inter Partner Assistance, Bank Asya Medical Assistance, Medex Internationale, Mednet özel sigortal lar da Meltem Hastanesinin hizmetlerinden yararlanabilirler. Karde kurulu umuz olan Meltem A z ve Di Sa l Poliklinikleri Güngören den sonra imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz MELTEM HASTANES TIBB ve TANI B R MLER dü tü ünde sizleri bekledi imizi belirtmek isteriz. Sizleri bilgilendirmek için internet sitemizi sürekli güncelliyoruz. adresine sürekli ziyaret etmenizi arzu ederiz. Yeni bir bültende bulu uncaya kadar sa l kl ve mutlu günler dileriz. Kad n Hast. ve Do um Çocuk Sa l ve Hast. Kulak Burun Bo az Nöroloji Dahiliye ( ç Hastal klar ) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi Göz Hastal klar Cildiye (Dermatoloji) Tomogra Plastik Cerrahi Kardiyoloji Di Poliklini i Psikolojik Dan manl k Estetik (Lazer Uygulamalar ) Diyet ve Beslenme Laboratuar Radyoloji Renkli Doppler Mammogra Kolposkopi Endoskopi EEG Ekokardiyogra Elektrokardiyogra Tansiyon&Ritim Holter Check-Up Acil Servis ve Ambulans Ç NDEK LER Do uma haz r m s n z? 4 boyutlu ultrason Yenido an yo unbak m n önemi Kanser taramalar nda kolposkopi Sünnet deyip geçmeyin nmemi testis neden tedavi edilmelidir? Rinoplasti ile rahat bir nefes al n Kepçe kulak probleminden 1 saatte kurtulun Radyo frekanslar yöntemiyle horlamaya son! Hemoroid de alt n standart Stapler Yöntemi Endoskopi ne zaman gereklidir? Yeti kinlerde göbek f t Eri kin yo un bak m n önemi 2 saatte katarakt tedavisi Yemiyor ama kilo mu al yorsunuz? Bilgisayarl tomogra nedir? Neden Check-Up Yapt rmal Alerjiniz var m yok mu? Bilgisayarl tomogra Ritim holter ve tansiyon holter nedir? A dan Z ye Dermakozmetik Eksik di ler için ideal çözüm Dental mplant Ortodonti tedavisi nas l yap lmal d r? Meltem Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi Uzman Doktorlar n n deste iyle haz rlanm t r nternetten diledi iniz bran ve doktoru seçerek randevu alabilirsiniz

2 02 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Do um kad nlar n ço u için dünyaya yeni bir hayat getirdikleri mutluluk verici ve sorunsuz ya anan bir olayd r. Di erleri içinse do um zahmetli ve stres dolu bir tecrübedir. Beklentileriniz ve tecrübeleriniz ne olursa olsun, do um haz rl çocu unuzu dünyaya getirme mucizesine haz r olman za yard mc olmakla kalmaz ayn zamanda yeni do an bebe iniz için de sizi haz rlar. Hayat n z de i tiren bu olay için ziksel ve zihinsel olarak haz r oldu unuza emin olun. Normal Do um Normal do um, do an n kendi yolunu izlemesine izin vererek bebek sahibi olman n do al yoluna verilen isimdir. Normal do um, kad nlar n ne yapt klar n bilmesi olgusuna dayan r: kad nlar kesinlikle teknik aletler, epiduraller ve korku olmadan bebek sahibi olma yetisine sahiptirler. Tarihsel olarak neredeyse bütün kad nlar çocuklar n bu ekilde dünyaya getirmi lerdir. Dünyan n birçok k sm nda halen bu yolla do um yap lmaktad r. Hatta günümüzde kad nlar git gide daha fazla normal do umu seçmektedir. Asl nda normal do umla ilgili yeni, de i ik veya alternatif hiçbir ey yoktur. Birçok anne aday için normal do um yapmak cesur ya da radikal olmakla ilgili de ildir, daha çok do uma medikal bir sorundan çok normal bir olay olarak bakmakt r. Dü ük riskli hamilelik ya ayan birçok sa l kl kad n n normal do umu seçmesinin sebepleri: Do um tecrübesiyle tümden bir temas halinde olma iste i, do um prosesine güven duyma, kendi do um yapma yeteneklerine güvenme, do um ac s yla ba edebileceklerine duyduklar güven, kullan lan t bbi ilaçlar n anne ve çocuk için sahip olabilece i riski önleme iste idir. Bebe inizin sa l n 4 boyutlu ultrason ile ö renin 4 boyutlu ultrason cihaz ile çok erken dönemde cinsiyet, yar k dudak, yar k damak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahats zl klar n erken tan s konulabiliyor. Bununla birlikte ense kal nl ölçümü ile görülen "mongolizm" (Down sendoromu) 4 boyutlu ultrason sayesinde üçüncü ayda taranabiliyor. Sezeryan Do um Bir veya birden fazla bebe in do mas n sa lamak için annenin karn nda ve rahimde kesi yap lmas n kapsayan cerrahi i lemdir. Esas olarak normal do umun alternati dir. Tercihli sezaryan ise, t bben gerekli olmayan ama hamile kad n n veya doktorunun iste iyle yap lan sezaryen kesitidir. Baz kad nlar n sezeryan ameliyat n tercih etmelerinin ba l ca nedenleri: Bebe in büyük olmas ve do um s ras nda servikse zarar verebilme olas l, bebe in do um için ideal pozisyonda olmad n n kabul edilmesi, normal do umda güçlük veya komplikasyon yaratabilecek bir t bbi durumunuzun olmas, önceki do umlara bakarak bu do umun zor olaca ku kusu veya endi esi, vajinan n geni letilmesi ve do uma yard mc olunmas için perineumda yap lan cerrahi kesik, ki isel tercih - do um tarihini belirlemek veya do um izni aç s ndan uygun olan bir zamanda do um yapmak isteyen baz kad nlar n sezaryen yoluyla do um yapmay tercih etmesi, normal do um a r s ndan ve do umun vajinada neden olabilece i zarardan kaç nmak, üçüz, dördüz veya daha çok say da bebek beklemek. Kanser taramalar nda erken te his için Kolposkopi Kolposkopi rahim a z, vagen veya vulvan n yak ndan muayenesini sa lar. E er sorunlu bir doku, hücre varsa bu s v etkisi ile beyaz renge dönecektir. Bu sayede doktorunuz beyaz bölgeleri daha ayr nt l inceler, gerekirse bu bölgelerden biyopsi (parça) al r. Al nan parça konunun uzman (patolog) taraf ndan incelenir. A r s z Do um Do um a r s en iddetli a r lardan biridir. Bu a r n n do um eylemini (rahmin kas lmas, hastan n aktif kat l m ve k nmas ) etkilemeksizin giderilmesi hem anne hem de do acak bebek için önemli avantajlar ta r. Bunu sa layacak birçok yöntem vard r. Bunlar aras nda anneye enjeksiyon yoluyla a r gidericiler vermek, bebe in ç kt bölgeyi uyu turmak, anestezik gaz ve hava kar m solutmak, akupunktur, TENS (bel bölgesine elektrik uyar lar verilmesi) gibi yöntemler say labilir. Bunlar içinde en iyi ve en çok tercih edilen yöntem bir bölgesel anestezi yöntemi olan epidural anestezi dir. Deneyimli bir anestezi uzman taraf ndan, do- um sanc lar ba lay nca uygulanan bu yöntem hem anne aday hem de bebe i için son derece güvenli olmas n n yan s ra uygulamas da kolayd r. Oturan anne aday n n belinden yap lan bir i ne yard m ile verilen lokal anestezik madde ile a r giderilir. Anne aday ve çocuk do umun ba ndan sonuna kadar hem do um hem de anestezi uzman n n takibi alt ndad r. Op. Dr. Nuray Günay, Op. Dr. Necla Ülker, Op. Dr. Gülüzar Ku u, Op.Dr. Fatma A. Zakiev, Op.Dr. Ay e P nar Yanmaz Yenido an Yo un Bak m n Önemi Hayata sa l kl bir nefesle ba lamak tüm yeni do an bebeklerin hakk d r. Ülkemizde yap lan istatistiklere göre, çocuk ölümlerinin yar s n yeni do an bebek ölümleri olu turmaktad r. Bebe in dünyaya geldi i ilk 28 günü kapsayan ve yeni do an dönemi olarak adland r lan bu dönem, riskli olarak dünyaya gelmi bebeklerin ya amlar n devam ettirebilmeleri aç s ndan büyük önem ta maktad r. Bu ise ancak özel bak m ile mümkündür. Hastanemizde bebeklerin ihtiyac olan bu özel bak m, Yeni Do an Yo un Bak m Ünitesinde gerçekle tirilmektedir Uzm.Dr. Arzu Ak, Uzm. Dr. Yeliz Öz Uzm. Dr. Mehmet Emre Çakmakl

3 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 03 Ülkemizde sünnetin t bbi yan ve gerekli artlar n sa lanmas ndan çok, törensel yan na önem verilmekte, çocu un geçirece i ziksel ve psikolojik travma göz ard edilmekte veya yanl manuple edilmektedir. Dü ün salonlar dahil birçok gayr s hhi ortamda ve son derece riskli yöntemlerle sünnetler yap lmaktad r. Sünnetin bir ameliyat oldu u unutulmamal ve bir sa l k kurulu unda yap lmas sa lanmal d r. Sünnet konusunda akl m za gelen sorular hastanemiz Çocuk Cerrahisi Uzman Op. Dr. Kamil Ba ar Göçmen'e sorduk. bula ma olas l azal r. Çocukta kanaman n durmamas gibi bir hastal k varsa (Hemo li) bu hastal ktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir. Uzman doktor taraf ndan yap lm sa hatal sünnet olas l azal r. Sünnet derisinin gere i kadar al nd için penisin ileri ya larda büyümesi ve geli imi normal olur. Sünnet a r giderici ilaçlar alt nda yap ld için çocuk a r duymaz. Sünnet yaras dikildi i için yara iyile mesi daha çabuk olur. Sünneti kimler yapmal? Göçmen: Sa l kl bir sünneti i inin ehli doktorun yapmas gerekmektedir. Böylece bir çok sünnet hatas n n önüne geçilmi olunur. Sünneti ehli olmayanlar yap nca sünnet hatalar n n ortaya ç kmas kaç n lmazd r. Acele ile yap lan hijene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur. Cerrahi kurallara uyuldu unda sünnet aletleri çok iyi sterilize edildi i için çocu a hepatit B, hepatit C vb. enfeksiyonlar n Sünnet kaç ya nda yap lmal d r? Göçmen: Klasik görü sünnetin erken ya larda yap lmas d r. Sünnetin do umdan sonraki ilk 30 gün içerisinde yap lmas n n faydalar unlard r: 30 günlük çocukta sadece lokal anestezi uygulanarak rahatl kla sünnet yap labilir. Pipide damarlanma çok olmad için sünnet s ras nda kanama pek olmaz. Çocuklarda yara iyile mesi çabuk oldu u için sünnet yaras çabuk iyile ir. Bebeklerde çok s k görülen sünnet derisi darl klar nda acil sünnet gerektirecek durum da önlenmi olur. Yeni do anda ki ilik geli medi i için sünnet sonras psikolojik olumsuz etki de önlenmi olur Bugün sünnet bir dini inan oldu u gibi; art k bat ülkelerinde t bbî yarar ndan dolay da yap lmaktad r. Sünnetin faydalar nelerdir? Göçmen: Sünnet derisi iltihabî hastal klar sünnetten sonra görülmez. Sünnet derisi darl sünnetten sonra görülmez. Sünnet derisinin uzun ve dar olmas nedeni ile derinin geriye kaçarak penis ba n bo mas sünnetten sonra görülmez. mtiyaz Sahibi Op.Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ (Meltem Hastanesi Ba hekimi) Genel Koordinatör Dt. Cumhur AKGÜN Yay n Editörü Ali TURAN YAYIN DANI MAN KURULU Ba c lar Cad. No. 52 Haznedar Tel: Bask : Gümü suyu Cad. Odin Merkezi 28/314 Topkap STANBUL Tel: nmemi testis nedir? Erkek bebekler do madan önce her iki testis bebe in kar n bo lu undad r. Bebek anne karn nda geli imine devam ederken testisler de torbaya inmeye ba larlar. Kar n içi bo lu undan sonra kas k bölgesini geçerek do uma yak n torbaya yerle irler. Nadiren bu torbaya ini do umdan sonraki ilk 1 sene içinde de devam leride çocuk sahibi olmay önler: Çok bilinen bir k s rl k sebebidir. Testisler ne kadar erken torbaya indirilirse bu risk o kadar azal r. Kanser geli- ebilir: nmemi testisli hastalar n testislerinde ileride kanser geli me riski normal erkeklere oranla 15 kat kadar daha fazlad r. Beraberinde eder. Yeni do an bir erkek çocuk do du unda testisler ayet torbada de ilse, bu duruma gerçek inmemi testis ad verilir. nmemi testis neden tedavi edilmelidir? kas k f t da olabilir: Her zaman belirti vermese de inmemi testisli hastalar n % 65 kadar nda ameliyatta f t k da tespit edilir ve cerrahi tedavisi yap l r. Psikolojik ve estetik problem olu turur. Yerine ini ini tamamlamam testis d ardan gelen travmalara daha aç kt r. Ecz. Zehra Y ld z (Ba hekim Yrd.) Op.Dr. Kamil Ba ar Göçmen (Ba hekim Yrd.) Op.Dr. Gökalp Dizdar (KBB Uzman, Ba hekim Yrd.) Uzm. Dr. Banu K rg z (Mikrobiyoloji Uzman, Ba hekim Yrd.) Uzm. Dr. Nuray Günay Op. Dr. Necla Ülker Op. Dr. Gülüzar Ku u Op.Dr. Fatma Alt nel Zakiev Op.Dr. Ay e P nar Yanmaz Uzm.Dr. Arzu Ak Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Yeliz Öz Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Mehmet Emre Çakmakl Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Emine Koyuncu Dahiliye ( ç Hastal klar ) Op. Dr. brahim Karahan Genel Cerrahi Op. Dr. Bülent Yi it Göz Hastal klar Uzman Uzm. Dr. Avni Bakkal Cilt Hastal klar, Dermatoloji Uzm. Dr. Fügen Hitay Demirgil Cilt Hastal klar, Dermatoloji Uzm.Dr. Ali Nihat Gençayd n Nöroloji Uzman Uzm. Dr. Fatma Ünver Radyoloji Uzman Uzm.Dr. Fatih Tekiner Kardiyoloji Uzman Uzm. Dr. Sema Erokyar Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. enel Özerk Ye in Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. nci Ekinci Anestezi ve Reanimasyon Dr. Metin Karamustafa Pratisyen Hekim Dr. Fatma Bayramo lu Pratisyen Hekim Dr. Arma an Tan kan Pratisyen Hekim Dyt. Rabia Gül Kepekçi Diyetisyen Psikolog Nilüfer i man Psikolojik Dan manl k

4 04 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Kulak Burun Bo az Bölümü Uzman Doktorlar : Op.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Op. Dr. Gökalp Dizdar Rinoplasti burun eklinin cerrahi bir giri- im ile yeniden biçimlendirilmesidir. Rinoplasti burun operasyonu, estetik amaçlara ula mak için yap labilmenin yan s ra, rekonstrüktiv olarak do umdan kaynaklanan hatalar düzeltmek, geli imsel yada çarpma sonucu olu an deviasyonlar ve solunum problemlerini ortadan kald rmak gayesiyle de uygulanabilir. Rinoplasti yani burun esteti i dü ünen ki i önce burnu ile ilgili problemleri ve beklentilerini doktoruna tam olarak ifade etmelidir. Ameliyatla ilgili beklentilerinizi ve burnunuza ait sorunlar tart man z, yap lacak giri imin planlanmas konusunda doktorunuzu yönlendirecektir. Burun ameliyatlar ndan sonra mükemmel bir görünüm de il de, daha iyi ve uyumlu bir görünüm beklentisi içinde olan ki iler ameliyattan memnun kal rlar. Gerçekçi beklenti, sa l kl birey ve psikolojik denge rinoplasti aday için önemli kriterlerdir. Rinoplasti ameliyat n standart bir ekilde yap lmamakta olup, hastan n ihtiyaçlar n kar layacak, ki iye özel rinoplasti cerrahisi uygulanamaktad r.ameliyat ya erkeklerde 17, k zlarda 16 ya tan itibaren bu ameliyat yap labilir. Burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayr lmaz bir bütündür. Burundan nefes alma zorlu u oldu u durumlarda, nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (septoplasti, konka rezeksiyonu...) ile birlikte yap labilir. Ba ar l burun ameliyat yüzünüzle uyumlu do al bir burun görüntüsü sa lamal ve nefes almay daha da rahatlatmal d r. Kepçe Kulak Esteti i 1 SAATTE KURTULUN Kepçe kulak olarak bilinen deformite ile birlikte, normalden büyük kulaklar, kulak kepçesindeki eksiklikler ve bozukluklar n cerrahi olarak düzeltilmesi için yap lan bir seri operasyon grubudur. Genellikle 4-14 ya aras ndaki çocuklara uygulan r. Küçük çocuklarda genel anestezi, yeti kinlerde ise lokal anestezi tercih edilir. Kendi kula ndan rahats zl k duyan ve ameliyat olmay isteyen çocuklar, ameliyat sonucunda çok daha mutlu olmaktad rlar. Kullan lan tekni in türüne göre operasyon ortalama 60 dakika sürer. Hasta operasyondan sonra taburcu edilir. Ameliyat süresi 1-2 saat sürmektedir. Vakaya göre süre artabilir. Ameliyat sonras morluk ve i lik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir. Burun içinde bir gün kalacak tampon yada nefes alman za engel olmayacak özel bir sünger ve burun d n saran minik bir alç ile uyanacaks n z. Ameliyat sonras genellikle korkuldu u gibi a r l geçmemektedir. Basit a r kesicilerle bu dönem oldukça rahat geçecektir. Bir gün sonra burun içi bo alt lacak, nefes alman z normale dönecektir. Ameliyat sonras en fazla bir gece hastanede kal n r. 1-3 gün sonra tamponlar, 7. gün atel ve diki ler al n r. Radyo frekans yöntemiyle Horlamaya Son! Horlama tedavisinde en son var lan nokta olan radyo-frekans dalgalar yla tedavi hastanemizde yap lmakta olup, a r s z, s z s z ve en önemlisi kans z yap lan bu yöntemle hasta en k sa zamanda. Horlama hem sosyal sa l m z, hem de t bbi sa l m z bozmaktad r. Gündüz dikkatsizlik, konsantrasyon bozuklu u, uykuya meyil, i ya am nda ba ar s zl k, e ler aras nda geçimsizlik, tatil ve i gezilerinde istenmeyen ki i olmak gibi sosyal problemler olarak kar m za ç kaca gibi, t bbi olarak da uykuda ani ölümler, yüksek tansiyon, kalp-damar hastal klar, depresyon, akci- er hastal klar olarak görülmektedir. Horlama tedavisinde klasik cerrahi yöntemler ve lazerin ba ar oran n yüzde 70 lerdedir. Ameliyat sonras a r lar ise bazen 1 aydan fazla sürmektedir. Yeni bilimsel çal malar n sonucunda ula lan son nokta olan radyo-frekans dalgalar yla horlama tedavisi, son derece a r s z, s z s z ve en önemlisi kans z bir ekilde hastay sorunundan kurtarmaktad r. Ameliyattan bir saat sonra hasta yeme ini yiyebildi i gibi i inin ba na dönebilmektedir. A r s z, s z s z ve kans z, yan etkisi olamayan bu tedavi yöntemi, hastan n en fazla iki saat sonra günlük hayat na dönmesini sa lar. Radyo-frekans dalgalar yla horlama tedavisi lokal anestezi alt nda, poliklinik artlarda dakikada gerçekle tirilebilmektedir.

5 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 05 Hemoroid de Yayg n olarak "basur" olarak da bilinen ve toplumda oldukça s k görülen hemoroid, anal kanaldaki yast kc klar n d ar do ru sarkmas ile karakterli bir hastal kt r. Bu hastal n temel sebebi uzun süren kab zl k olmakla birlikte daha pek çok sebebe ba l olabilmektedir. Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. brahim Karahan Anlat yor... S kl kla makattan kanama, makatta meme olu mas, ak nt ve ka nt eklinde kendini belli eden bu durum zaman zaman çok iddetli a r ve kanama ile hayat kalitesini bozmaktad r. Tan s anal muayene ve rektoskopi (anal kanala kl bir cihaz ile bakma) ile konan bu hastal n öncelikle en iyi tedavisi korunmad r. Alkol, mayal ve asitli içecekler, tur u ve baharatlardan zengin yiyecekleri s kça tüketenlerde daha s k görülmektedir. Endoskopi nedir? Stapler ile Hemoroid Tedavisinin Avantajlar Makat anatomisi ve görevinin tam düzelmesi Daha k sa dönemde günlük hayata dönülmesi Çok daha az a r,kanama ve ka nt olmas Operasyon sonras gaz kaç rma ve d k tutamama gibi problemlerin hemen hiç olmamas. Yeti kinlerde Göbek F t Eri kinlerde göbek f t olu tu u zaman kendili inden kapanma söz konusu olmayaca ndan cerrahi gerekir. Di er f t k türlerinde oldu u gibi kar n içi bas nc n art ran tüm durumlar göbek f t olu mas nedenleri aras ndad r. Göbek f t klar tüm f t klar n %8,5 ini olu turur. Göbek f t klar n ameliyatla düzeltmek basit ve güvenli bir yoldur. ER K N YO UN BAKIM Kendine ait özel bir k kayna bulunan, ucundaki kamera arac l ile görüntü almay sa layan, bükülebilen tüp eklindeki bir aletle sindirim sisteminin organlar n n incelenmesi i lemine endoskopi denmektedir. Bu alete ise endoskop ad verilmektedir. Nezaman gereklidir? Yutma ve çi neme ile ilgili problemlerinde, devam eden mide ek ime ve yanmalar, uykuda gelen öksürük, horlama nöbetleri ve ses k s kl klar, yemeklerden sonra veya aç karn na mide sanc lar n z ve a r lar n z, kar n a r s, üst Sindirim sisteminden kanamalar, kusmalar, yanl l kla yabanc cisim yutulmas, barsak düzeninizde de i iklikler, tuvalette d k l ma ile kanamalar, daha önce tan konmu bir sindirim sistemi hastal n n kontrollerine gereksinim, barsak tembellikleri, kab zl k ya da uzun süredir düzelmeyen ishaller, çekilmi olan mide ve barsak lmlerinde anormal bulgular varsa; Endoskopi gerekmektedir Op. Dr. brahim Karahan T bb n ve teknolojinin geli mesi ile birlikte, ameliyat sonras riskli hastalara hizmet verebilecek bir çok dahili ve cerrahi sorunu olan ve hayati tehlike içeren hastal klarda ya am deste i sa lamak için yo un bak m üniteleri geli mi tir. Meltem Hastanesinde yo un bak m ihtiyac olan hastalara; 24 saat boyunca Uzman Doktorlar, deneyimli hem ireler ve personelleriyle kesintisiz hizmet verebilen yo un bak m m zda, konsültan hekim kadromuz bulunmaktad r. Ayr ca Radyoloji Bölümünün sa lad yatak ba ultrason deste i de, yo un bak m hastalar n n tedavisinde önemli bir yer tutmaktad r. Teknik ekibimiz taraf ndan yo un bak mda kullan lan araçlar n düzenli teknik bak m yap lmaktad r. Uzm. Dr. Sema Erokyar, Uzm. Dr. enel Özerk Ye in, Uzm. Dr. nci Ekinci

6 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 2 Saatte Katarakt Tedavisi i nesiz, diki siz ve en k sa sürede Katarakt ameliyat genellikle lokal ya da topikal (damla) anestezi ile ve mikroskop alt nda yap l r. MELTEM HASTANES NDE güncel ameliyat yöntemleri kullan lmaktad r. Günümüzde kullan lan en modern katarakt ameliyat yöntemi FAKO dur. FAKO ile katarakt ameliyat genellikle 30 dakikadan az sürer, diki gerekmez, iyile me h zl d r ve k sa sürede normal hayata dönebilmek mümkündür. NELER KATARAKTA YOL AÇAR? Ya l l k (en çok görülen neden) Zararl güne nlar Kortizon gibi baz ilaçlar Göz travmalar Daha önce geçirilen göz hastal klar (üveit, glokom) veya ameliyatlar I n tedavisi eker hastal Do u tan Katarakt KATARAKT NASIL TESP T ED L R? Göz doktorunun yapaca detayl bir muayene ile katarakt n varl, sebep oldu- u görme azl n n derecesi ve ameliyat zamanlamas ortaya konabilir. Katarakt haricinde, görmenizi etkileyen glokom veya retina hastal varsa, katarakt n ameliyat ile elde edilebilecek görme kazanc n n ne kadar olaca konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. TEDAV NE ZAMAN YAPILMALI? Günlük ya ant n z olumsuz etkilemeye ba layan görme azalmas, kama ma ya da iki göz aras ndaki görme fark varsa ameliyat zaman gelmi demektir. E er araba kullan yorsan z veya aktif olarak çal yorsan z ameliyat daha erken yap labilir. Eskiden oldu u gibi katarakt n olgunla mas n beklemek art k gereksizdir. NASIL TEDAV ED L R? Katarakt ba lad ktan sonra onu geri döndürecek ya da durduracak bir ilaç ya da diyet yoktur. Katarakt n tedavisi bugün için ancak ameliyatla mümkün olmaktad r. Modern tekniklerin geli imi ile günümüzde katarakt ameliyat i nesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yap labilmektedir. Ameliyatla kesi e mi merce imiz al nmakta ve yerine numaras hesaplanm yapay göz içi lensi konmaktad r. Op. Dr. Bülent Yi it Neden Check-Up Yapt rmal? KATARAKT BEL RT LER NELERD R? Görmede yava yava azalma I a hassasiyet, kama ma Çift görme Okuma zorlu u Sonradan ortaya ç kan miyopi Renklerin solukla mas ve sararmas KATARAKT NE KADAR HIZLI GEL R? Katarakt n geli im h z ki iden ki iye, hatta iki göz aras nda bile de i ebilir. Baz insanlarda y llar içinde, yava yava katarakt geli irken, baz lar nda özellikle eker hastalar nda h zla ilerleme gösterir, hatta her iki gözde birden katarakt geli ebilir. Ritm Holter nedir? Portatif bir EKG kay t cihaz kullan larak yap lan uzun süreli EKG kayd na R TM HOLTER- EKG ad verilmektedir. Hastan n beline tak lan bir kemerle ta d ha f bir cihaz, genellikle Bilgisayarl Tomogra Uzm. Dr. Banu K rg z, Uzm. Dr. enel Özerk Ye in Vücudumuz içindeki organlar n hastal klar n tan mada bize yard mc olur. Geli en teknolojinin sundu u çok kesitli BT(CT) cihazlar n n h z artm, alabildikleri kesit kal nl klar azalm t r. Tek bir nefes tutma süresinde (15-20 saniye) tüm vücut, dilimler halinde görüntülenmekte; aral ks z al nan kesitler bilgisayarda i lenerek anatominin daha iyi anla lmas sa lanabilmektedir. Check-up uygulamas nda sabah aç kar na al nan kan ve idrar örneklerinde testler ayn gün çal lmakta, Ultrasonogra, Mammogra, ve EKO i lemleri tamamlan p sonuçlar genel sistemik muayeneniz ile birlikte hekimlerimiz taraf ndan yorumlanarak gerekli uyar ve önerilerde bulunulmaktad r. Hastanemizde bay, bayan ve çocuk check-up, tahsis edilen bir dan man e li- inde yap lmaktad r. Erken te his hayat kurtar r Standart, detayl (bay&bayan), ba a r s, menopoz, çocuk ve kardiyoloji check-up seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan sa l n z kontrol alt nda tutun... Uzm. Dr. Banu K rg z, Alerjiniz Var m Yok mu? Uzm.Dr. Fatih Tekiner 24 saat süreyle EKG kayd yapar. Holter kay tlar n n dökümü incelenerek elektrokardiyogra k bir anormalli in geli ip geli medi i, geli mi se bunun hastan n yak nmalar ve günlük aktiviteleriyle ili kisi ara t r l r. Tansiyon Holter nedir? Hastalar n günlük normal hayatlar ndaki ve uykular ndaki kan bas nçlar 24 saat süreyle kaydedilir. Özellikle labil hipertansiyonlu (oynak hipertansiyonlu) hastalar n tan s nda yararl d r. Hastalara tak lan portatif ve bilgisayar taraf ndan programlanabilen bir elektronik tansiyon aleti ile bundan elde edilen verilerin de erlendirildi i bir bilgisayardan olu ur. Uzm. Dr. Fügen Hitay Demirgil Uzm. Dr. Avni Bakkal Birçok farkl alerjik madde türü vard r; bunlardan en yayg n üçü polen, ev toz akarlar ve g dalard r. Allerji testleri allerjinin varl n ortaya koyan testlerdir. Di er bir deyi le mevcut hastal n allerjik bir nedeni varsa onu belirler.

7 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 07 A dan Z ye Dermakozmetik Uzm. Dr. Fügen Hitay DEM RG L Cevapl yor... PRP Nedir? Kök Hücre Yard m le Cilt Gençle tirme Platelet rich plasma platelet (trombosit) yönünden zenginle tirilmi plazma uygulamas ad verilen yöntemin k salt lm ad d r. Bir ki iden al nan az miktardaki kan n özel bir i lemden geçirilerek bile enlerine ayr t r lmas ve elde edilen az miktardaki platelet yönünden zenginle tirilmi plazman n yine ayn ki iye cilt gençle tirme amaçl enjeksiyon yoluyla geri verilmesi i lemidir. PRP enfeksiyon riskini azaltmak amac yla kalp ameliyatlar nda, iyile me sürecini h zland rmak amac yla tenisçi dirse i, tendon sakatl gibi rahats zl klarda da kullan lmaktad r. PRP vücutta enjekte edildi i bölgelerde kök hücreleri uyar p aktif hale geçirirerek dokular n yenilenmesine yard mc olan bir sistemdir. Meltem Hastanesi Cildiye ve Dermakozmetik uzman doktoru F. Hitay Demirgil en s k yap lan i lemler hakk nda sorular m z cevaplad P.R.P. NED R? BOTOX HAKKINDA MEZOTERAP LAZER EP LASYON KR YOTERAP Meltem Hastanesi Cildiye, Dermakozmetik ve Plastik cerrahi i lemleri hakk nda daha detayl bilgi almak için Botox Her ya ta genç bir cilt Botilium A eksotoksin in en önemli avantaj cerrahi uygulamaya gerek kalmadan bu bölgelerdeki k r kl klar 4-6 ay süreyle yok etmesidir. Küçük bir i ne ile bölgeye ilaç verilmesinden 3-7 gün sonra verilen bölgelerdeki k r kl k olu turan kas hareketleri durur ve böylece bu bölgelerdeki k r kl klar kaybolur. Hastaya zararl etkisi yoktur. 6.ay n sonunda hasta tekrar kas hareketlerini kazan r. ne tedavisi tekrarlanarak yüzdeki k r kl klar tekrar giderilir. Hasta Mezoterapi Terlemede Botox Kol alt ve el terlemelerinde botox uygulamalar ile 6-10 ay boyunca terleme durdurulabilmektedir. Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik arzu etti i sürece bu tedaviye devam eder. Tekrarlayan uygulamalar n hastada zararl bir etkisi olu maz. ilaçlar n, kar mlar halinde, mikroenjeksiyon tekni i ile cildin orta tabakas na enjekte edilmesi yöntemidir. Tüm dünyada birçok alanda (cilt yenileme, sellülit, saç dökülmesi, lekeler, çe itli deri hastal klar nda, keloid tedavisinde, alerjik hastal klarda v.s.) yayg n olarak kullan lmaktad r. Mutlaka uzman hekimler taraf ndan ve diyetisyen kontrolünde yap lmal d r. Lazer Epilasyon Alexsandrite, Nd-Yag Lazer Lazer epilasyon, ilgili uzmanlar taraf ndan yap ld takdirde güvenli ve etkili bir yöntemdir. Son dönemlerde baz estetik merkezlerinde veya muayenehanelerde lazer epilasyon, yetkili olmayan ki iler veya hekimler taraf ndan yap lmakta olup uygulamalar s ras nda ciddi yan etkiler meydana gelmekte veya tedavi yanl parametrelerle devam etti i için etkisiz olmaktad r. Kriyoterapi Baz deri tümörlerinde cerrahi uygulamaya gerek kalmadan (özellikle ya l hastalarda) tedaviye olanak sa lar. Kriyoterapi sonras si illerde tekrar etme di er yöntemlere göre daha az olmaktad r. Güne lekelerinin tedavisinde iyi yan tlar al nmaktad r. Ciddi yaralanma ya da komplikasyon riski son derece dü üktür. H zl ve uygulanmas kolayd r. Poliklinik artlar nda yap labilir. Ucuz ve güvenlidir. Anestezi gerektirmez. lem sonras normal ya ant da de i iklik gerekmez. Spor aktiviteleri ve çal ma hayat n etkilemez. lem sonras kanama riski son derece azd r. Kozmetik sonuçlar iyidir. Gebelerde kullan labilir.

8 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Eksik di ler için ideal çözüm DENTAL implant Dental implant, eksik olan di lerin fonksiyon ve esteti ini tekrar sa lamak amac yla çene kemi ine yerle tirilen s kl kla titanyumdan imal edilen yapay di köküdür. Hangi durumlarda ental implant uygulan r? A- Tek di eksikli inde: Tek bir di in kayb durumunda; kaybolan di in her iki yan ndaki di ler korunarak, bu di yerine tek bir implant yerle tirilebilir. Tek di ekli inde kom u iki di i kesip küçülterek oraya üçlü bir kuron köprü protez yapmak en son dü- ünülmesi gereken bir tedavi eklidir. Di lerin kesilmesi ileride bu di lerde hassasiyete, pulpa nekrozuna ve neticede kanal tedavisine ve ileriki sa ada kaplama alt çürüklere sebep olabilir. B- K smi di eksikli inde implant: K smi di eksikli inde geleneksel yöntemlerle haz rlanan köprü restorasyonlar nda di lerin kesilmesi gerekirken, implant uygulamalar nda sa lam di lerinizin kesilmesine ve zarar görmesine gerek yoktur. A zda birden fazla di eksikli i oldu unda, özellikle sonu di siz biten çenelerde dental implantlar üzerine yap lan sabit kuron kaplamalar hastalar tak p ç kart lan hareketli protezlerden kurtaran protez çe itleridir. C- Total di eksikli inde dental implant uygulamas : Tam di siz a zlarda dental implant protez uygulamas olarak iki tedavi seçene i vard r. Bunlardan birinci implant üstü hareketli protezler, ikincisi implant üstü sabit kuron portezlerdir. Di hekimi Cumhur Akgun implant tedavisi ile ilgili merak edilen sorular yan tl yor seçenek : Hareketli total protez: Mevcut tak p ç kart lan protezlerin alt na her çenede 2-4 implant yap larak bu protezlerin yerinden ç kmas, dü mesi engellenebilir. Çeneye yerle tirilecek implant say s çene kemi inin eni boyu ve kalitesi ile tespit edilir. 2. seçenek Sabit köprü protez : mplant say s art r larak 5-8 implant üzerine sabit kuron köprü protezi yap labilir. Ortodontik Tedavi Nas l Yap l r? Di leri hareket ettirmek, kaslar ya da çenelerin büyümesini etkilemek amac yla yap labilecek tedavi sabit ya da hareketli olabilir. Bu tedaviler di lere veya çenelere çok ha- f kuvvetler uygulanarak yap l r. Probleminizin ciddiyetine göre tedavi ekli belirlenir. Sabit uygulamalar a a dakilerden olu ur: * Braket tak lmas : En çok uygulanan yöntem olan braket tak lmas teller,braketler ve lastikler kullan larak yap l r. Braketler di lerin üzerine yap t r l r, teller ise braketlerden geçirilerek di lere kuvvet uygulan r. Böylece di ler kademeli olarak hareket ettirilerek düzgün konumland r lmalar sa lan r. Tedavi birkaç ay ya da birkaç y l sürebilir ve her ay ayarlamalar yap larak di lerdeki düzelmenin istenilen ekilde olmas sa lan r. Günümüzde kullan lan braketler, daha ha f ve daha az metal içermektedir. Çocuklar motive amac yla çe itli reklerde ve yeti kinler için e af olarak üretilmektedir. * Özel Sabit Uygulamalar: Parmak emme al kanl n n geçirilmesi için yap lan bu apareyler bantlarla di e tutturulur. Beslenme s ras nda çok rahat olmad klar için son seçenek olarak kullan lmalar tavsiye edilir. Lip and cheek bumper Çene geni letici Hareketli Peki tiriciler Headgear Di hekimi Öznur Özçetin ortodonti tedavisi ile ilgili merak edilen sorular yan tl yor... Tüm tedavi dallar nda oldu u gibi, erken te his, ortodontik bozukluklar n önlenmesi ve düzeltilmesi için en önemli basamakt r. * Sabit Yer Tutucular: Süt di lerinin erken kaybedildi i durumlarda, yer tutucu kullan larak, kal c di ç k ncaya kadar bo lu a do ru di er di lerin kaymas engellenir. Hareketli Apareyler ise unlard r: Alignerlar Hareketli Yer Tutucular Çeneyi yeniden pozisyonland rmak için geli tirilmi apareyler: Meltem Di Güngören: Ba c lar Cad. Ergene Sok. No: 3/A Haznedar Mah. Güngören - stanbul Meltem Di Bahçelievler: Adnan Kahveci Bulvar No: 57-2 Bahçelievler Mah. Bahçelievler

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

- Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü?

- Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü? - Gözyaşı kanal tıkanıklığı her yaşta görülür mü? Gözyaşı, göz kapaklarının iç kısmından başlayan ve burun yan duvarına komşu yerleşimli gözyaşı kesesinde sonlanan kanalcıklar ile gözyaşı kesesine taşınır.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali 6 www.bowelscreeningwales.org.uk Bağırsak Tarama Testi nin Tekrarı Bu broşür belirsiz sonuç nedeniyle bağırsak tarama testini tekrarlaması istenen

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun

Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto Kemiğe takılan işitme cihazında seçme özgürlüğü Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuğunuzun işitmesine yardımcı olun Ponto yumuşak bant Çocuklar dil becerilerini bebeklikten

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LUCENTIS 10 mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren flakon Göz içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonun 0,3 ml si 3 mg ranibizumab içerir. Yardımcı maddeler: Alfa,alfa-trehaloz dihidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

KORONER!ARTER!BYPASS!AMELİYATI!OLAN!HASTALARI!BİLGİLENDİRME!FORMU!

KORONER!ARTER!BYPASS!AMELİYATI!OLAN!HASTALARI!BİLGİLENDİRME!FORMU! KORONERARTERBYPASSAMELİYATIOLANHASTALARIBİLGİLENDİRMEFORMU " Öncelikle büyük bir kalp ameliyatı geçirmiş bulunuyorsunuz. Bu yüzden büyük geçmiş olsun dileklerimiziiletmekisteriz. " Bilindiği gibi koroner

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı