imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz"

Transkript

1 E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki bültende hastanemizde mevcut olan baz çal malar m za dikkat çekmek istedik. Dermakozmetik te konusunda uzman olan kadromuzun PRP, Botox, Mezoterapi, Lazer Epilasyon çal malar n ve konu hakk nda ki aç klamalar n sayfalar m za ta d k. Kanser taramas nda önemli bir yere sahip olan kolposkopi cihaz m z size tan tmak istedik. Tomogra çekimlerinde teleradyoloji ile geceleri bile 1 saat içerisinde size sonuç verebilece imizi ifade etmek isterim. Yaz mevsimi, sünnetin yo un oldu u aylard r. Biz de sizleri daha çok memnun edebilmek için haz rl k çal malar m z tamamlad k. Tabii do um yapacak anne adaylar n da unutmad k; yeni do an çocuklar m z da. Onlar için de sayfa ay rd k. Hamilelik sürecini do um sonras n yetkili uzmanlar m zla konu tuk. Bu arada bülten içerisinde birçok konu ve konuklar m z var. Onlar da okudu unuzda hem bizleri daha iyi tan yacaks n z hem de hastanemizden daha çok istifade edeceksiniz. Meltem hastanesi nden SGK (SSK, Ba -kur, Emekli Sand mesuplar ) Devlet Memurlar ve di er hastalar m z yararlanabilirler. Ayr ca Ak Hayat Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Ac badem Sa l k Sigorta, Demir Hayat Sigorta, Güven Hayat Sigorta, Inter Partner Assistance, Bank Asya Medical Assistance, Medex Internationale, Mednet özel sigortal lar da Meltem Hastanesinin hizmetlerinden yararlanabilirler. Karde kurulu umuz olan Meltem A z ve Di Sa l Poliklinikleri Güngören den sonra imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz MELTEM HASTANES TIBB ve TANI B R MLER dü tü ünde sizleri bekledi imizi belirtmek isteriz. Sizleri bilgilendirmek için internet sitemizi sürekli güncelliyoruz. adresine sürekli ziyaret etmenizi arzu ederiz. Yeni bir bültende bulu uncaya kadar sa l kl ve mutlu günler dileriz. Kad n Hast. ve Do um Çocuk Sa l ve Hast. Kulak Burun Bo az Nöroloji Dahiliye ( ç Hastal klar ) Genel Cerrahi Çocuk Cerrahisi Göz Hastal klar Cildiye (Dermatoloji) Tomogra Plastik Cerrahi Kardiyoloji Di Poliklini i Psikolojik Dan manl k Estetik (Lazer Uygulamalar ) Diyet ve Beslenme Laboratuar Radyoloji Renkli Doppler Mammogra Kolposkopi Endoskopi EEG Ekokardiyogra Elektrokardiyogra Tansiyon&Ritim Holter Check-Up Acil Servis ve Ambulans Ç NDEK LER Do uma haz r m s n z? 4 boyutlu ultrason Yenido an yo unbak m n önemi Kanser taramalar nda kolposkopi Sünnet deyip geçmeyin nmemi testis neden tedavi edilmelidir? Rinoplasti ile rahat bir nefes al n Kepçe kulak probleminden 1 saatte kurtulun Radyo frekanslar yöntemiyle horlamaya son! Hemoroid de alt n standart Stapler Yöntemi Endoskopi ne zaman gereklidir? Yeti kinlerde göbek f t Eri kin yo un bak m n önemi 2 saatte katarakt tedavisi Yemiyor ama kilo mu al yorsunuz? Bilgisayarl tomogra nedir? Neden Check-Up Yapt rmal Alerjiniz var m yok mu? Bilgisayarl tomogra Ritim holter ve tansiyon holter nedir? A dan Z ye Dermakozmetik Eksik di ler için ideal çözüm Dental mplant Ortodonti tedavisi nas l yap lmal d r? Meltem Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi Uzman Doktorlar n n deste iyle haz rlanm t r nternetten diledi iniz bran ve doktoru seçerek randevu alabilirsiniz

2 02 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Do um kad nlar n ço u için dünyaya yeni bir hayat getirdikleri mutluluk verici ve sorunsuz ya anan bir olayd r. Di erleri içinse do um zahmetli ve stres dolu bir tecrübedir. Beklentileriniz ve tecrübeleriniz ne olursa olsun, do um haz rl çocu unuzu dünyaya getirme mucizesine haz r olman za yard mc olmakla kalmaz ayn zamanda yeni do an bebe iniz için de sizi haz rlar. Hayat n z de i tiren bu olay için ziksel ve zihinsel olarak haz r oldu unuza emin olun. Normal Do um Normal do um, do an n kendi yolunu izlemesine izin vererek bebek sahibi olman n do al yoluna verilen isimdir. Normal do um, kad nlar n ne yapt klar n bilmesi olgusuna dayan r: kad nlar kesinlikle teknik aletler, epiduraller ve korku olmadan bebek sahibi olma yetisine sahiptirler. Tarihsel olarak neredeyse bütün kad nlar çocuklar n bu ekilde dünyaya getirmi lerdir. Dünyan n birçok k sm nda halen bu yolla do um yap lmaktad r. Hatta günümüzde kad nlar git gide daha fazla normal do umu seçmektedir. Asl nda normal do umla ilgili yeni, de i ik veya alternatif hiçbir ey yoktur. Birçok anne aday için normal do um yapmak cesur ya da radikal olmakla ilgili de ildir, daha çok do uma medikal bir sorundan çok normal bir olay olarak bakmakt r. Dü ük riskli hamilelik ya ayan birçok sa l kl kad n n normal do umu seçmesinin sebepleri: Do um tecrübesiyle tümden bir temas halinde olma iste i, do um prosesine güven duyma, kendi do um yapma yeteneklerine güvenme, do um ac s yla ba edebileceklerine duyduklar güven, kullan lan t bbi ilaçlar n anne ve çocuk için sahip olabilece i riski önleme iste idir. Bebe inizin sa l n 4 boyutlu ultrason ile ö renin 4 boyutlu ultrason cihaz ile çok erken dönemde cinsiyet, yar k dudak, yar k damak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahats zl klar n erken tan s konulabiliyor. Bununla birlikte ense kal nl ölçümü ile görülen "mongolizm" (Down sendoromu) 4 boyutlu ultrason sayesinde üçüncü ayda taranabiliyor. Sezeryan Do um Bir veya birden fazla bebe in do mas n sa lamak için annenin karn nda ve rahimde kesi yap lmas n kapsayan cerrahi i lemdir. Esas olarak normal do umun alternati dir. Tercihli sezaryan ise, t bben gerekli olmayan ama hamile kad n n veya doktorunun iste iyle yap lan sezaryen kesitidir. Baz kad nlar n sezeryan ameliyat n tercih etmelerinin ba l ca nedenleri: Bebe in büyük olmas ve do um s ras nda servikse zarar verebilme olas l, bebe in do um için ideal pozisyonda olmad n n kabul edilmesi, normal do umda güçlük veya komplikasyon yaratabilecek bir t bbi durumunuzun olmas, önceki do umlara bakarak bu do umun zor olaca ku kusu veya endi esi, vajinan n geni letilmesi ve do uma yard mc olunmas için perineumda yap lan cerrahi kesik, ki isel tercih - do um tarihini belirlemek veya do um izni aç s ndan uygun olan bir zamanda do um yapmak isteyen baz kad nlar n sezaryen yoluyla do um yapmay tercih etmesi, normal do um a r s ndan ve do umun vajinada neden olabilece i zarardan kaç nmak, üçüz, dördüz veya daha çok say da bebek beklemek. Kanser taramalar nda erken te his için Kolposkopi Kolposkopi rahim a z, vagen veya vulvan n yak ndan muayenesini sa lar. E er sorunlu bir doku, hücre varsa bu s v etkisi ile beyaz renge dönecektir. Bu sayede doktorunuz beyaz bölgeleri daha ayr nt l inceler, gerekirse bu bölgelerden biyopsi (parça) al r. Al nan parça konunun uzman (patolog) taraf ndan incelenir. A r s z Do um Do um a r s en iddetli a r lardan biridir. Bu a r n n do um eylemini (rahmin kas lmas, hastan n aktif kat l m ve k nmas ) etkilemeksizin giderilmesi hem anne hem de do acak bebek için önemli avantajlar ta r. Bunu sa layacak birçok yöntem vard r. Bunlar aras nda anneye enjeksiyon yoluyla a r gidericiler vermek, bebe in ç kt bölgeyi uyu turmak, anestezik gaz ve hava kar m solutmak, akupunktur, TENS (bel bölgesine elektrik uyar lar verilmesi) gibi yöntemler say labilir. Bunlar içinde en iyi ve en çok tercih edilen yöntem bir bölgesel anestezi yöntemi olan epidural anestezi dir. Deneyimli bir anestezi uzman taraf ndan, do- um sanc lar ba lay nca uygulanan bu yöntem hem anne aday hem de bebe i için son derece güvenli olmas n n yan s ra uygulamas da kolayd r. Oturan anne aday n n belinden yap lan bir i ne yard m ile verilen lokal anestezik madde ile a r giderilir. Anne aday ve çocuk do umun ba ndan sonuna kadar hem do um hem de anestezi uzman n n takibi alt ndad r. Op. Dr. Nuray Günay, Op. Dr. Necla Ülker, Op. Dr. Gülüzar Ku u, Op.Dr. Fatma A. Zakiev, Op.Dr. Ay e P nar Yanmaz Yenido an Yo un Bak m n Önemi Hayata sa l kl bir nefesle ba lamak tüm yeni do an bebeklerin hakk d r. Ülkemizde yap lan istatistiklere göre, çocuk ölümlerinin yar s n yeni do an bebek ölümleri olu turmaktad r. Bebe in dünyaya geldi i ilk 28 günü kapsayan ve yeni do an dönemi olarak adland r lan bu dönem, riskli olarak dünyaya gelmi bebeklerin ya amlar n devam ettirebilmeleri aç s ndan büyük önem ta maktad r. Bu ise ancak özel bak m ile mümkündür. Hastanemizde bebeklerin ihtiyac olan bu özel bak m, Yeni Do an Yo un Bak m Ünitesinde gerçekle tirilmektedir Uzm.Dr. Arzu Ak, Uzm. Dr. Yeliz Öz Uzm. Dr. Mehmet Emre Çakmakl

3 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 03 Ülkemizde sünnetin t bbi yan ve gerekli artlar n sa lanmas ndan çok, törensel yan na önem verilmekte, çocu un geçirece i ziksel ve psikolojik travma göz ard edilmekte veya yanl manuple edilmektedir. Dü ün salonlar dahil birçok gayr s hhi ortamda ve son derece riskli yöntemlerle sünnetler yap lmaktad r. Sünnetin bir ameliyat oldu u unutulmamal ve bir sa l k kurulu unda yap lmas sa lanmal d r. Sünnet konusunda akl m za gelen sorular hastanemiz Çocuk Cerrahisi Uzman Op. Dr. Kamil Ba ar Göçmen'e sorduk. bula ma olas l azal r. Çocukta kanaman n durmamas gibi bir hastal k varsa (Hemo li) bu hastal ktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir. Uzman doktor taraf ndan yap lm sa hatal sünnet olas l azal r. Sünnet derisinin gere i kadar al nd için penisin ileri ya larda büyümesi ve geli imi normal olur. Sünnet a r giderici ilaçlar alt nda yap ld için çocuk a r duymaz. Sünnet yaras dikildi i için yara iyile mesi daha çabuk olur. Sünneti kimler yapmal? Göçmen: Sa l kl bir sünneti i inin ehli doktorun yapmas gerekmektedir. Böylece bir çok sünnet hatas n n önüne geçilmi olunur. Sünneti ehli olmayanlar yap nca sünnet hatalar n n ortaya ç kmas kaç n lmazd r. Acele ile yap lan hijene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur. Cerrahi kurallara uyuldu unda sünnet aletleri çok iyi sterilize edildi i için çocu a hepatit B, hepatit C vb. enfeksiyonlar n Sünnet kaç ya nda yap lmal d r? Göçmen: Klasik görü sünnetin erken ya larda yap lmas d r. Sünnetin do umdan sonraki ilk 30 gün içerisinde yap lmas n n faydalar unlard r: 30 günlük çocukta sadece lokal anestezi uygulanarak rahatl kla sünnet yap labilir. Pipide damarlanma çok olmad için sünnet s ras nda kanama pek olmaz. Çocuklarda yara iyile mesi çabuk oldu u için sünnet yaras çabuk iyile ir. Bebeklerde çok s k görülen sünnet derisi darl klar nda acil sünnet gerektirecek durum da önlenmi olur. Yeni do anda ki ilik geli medi i için sünnet sonras psikolojik olumsuz etki de önlenmi olur Bugün sünnet bir dini inan oldu u gibi; art k bat ülkelerinde t bbî yarar ndan dolay da yap lmaktad r. Sünnetin faydalar nelerdir? Göçmen: Sünnet derisi iltihabî hastal klar sünnetten sonra görülmez. Sünnet derisi darl sünnetten sonra görülmez. Sünnet derisinin uzun ve dar olmas nedeni ile derinin geriye kaçarak penis ba n bo mas sünnetten sonra görülmez. mtiyaz Sahibi Op.Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ (Meltem Hastanesi Ba hekimi) Genel Koordinatör Dt. Cumhur AKGÜN Yay n Editörü Ali TURAN YAYIN DANI MAN KURULU Ba c lar Cad. No. 52 Haznedar Tel: Bask : Gümü suyu Cad. Odin Merkezi 28/314 Topkap STANBUL Tel: nmemi testis nedir? Erkek bebekler do madan önce her iki testis bebe in kar n bo lu undad r. Bebek anne karn nda geli imine devam ederken testisler de torbaya inmeye ba larlar. Kar n içi bo lu undan sonra kas k bölgesini geçerek do uma yak n torbaya yerle irler. Nadiren bu torbaya ini do umdan sonraki ilk 1 sene içinde de devam leride çocuk sahibi olmay önler: Çok bilinen bir k s rl k sebebidir. Testisler ne kadar erken torbaya indirilirse bu risk o kadar azal r. Kanser geli- ebilir: nmemi testisli hastalar n testislerinde ileride kanser geli me riski normal erkeklere oranla 15 kat kadar daha fazlad r. Beraberinde eder. Yeni do an bir erkek çocuk do du unda testisler ayet torbada de ilse, bu duruma gerçek inmemi testis ad verilir. nmemi testis neden tedavi edilmelidir? kas k f t da olabilir: Her zaman belirti vermese de inmemi testisli hastalar n % 65 kadar nda ameliyatta f t k da tespit edilir ve cerrahi tedavisi yap l r. Psikolojik ve estetik problem olu turur. Yerine ini ini tamamlamam testis d ardan gelen travmalara daha aç kt r. Ecz. Zehra Y ld z (Ba hekim Yrd.) Op.Dr. Kamil Ba ar Göçmen (Ba hekim Yrd.) Op.Dr. Gökalp Dizdar (KBB Uzman, Ba hekim Yrd.) Uzm. Dr. Banu K rg z (Mikrobiyoloji Uzman, Ba hekim Yrd.) Uzm. Dr. Nuray Günay Op. Dr. Necla Ülker Op. Dr. Gülüzar Ku u Op.Dr. Fatma Alt nel Zakiev Op.Dr. Ay e P nar Yanmaz Uzm.Dr. Arzu Ak Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Yeliz Öz Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Mehmet Emre Çakmakl Çocuk Sa l ve Hastal klar Uzm. Dr. Emine Koyuncu Dahiliye ( ç Hastal klar ) Op. Dr. brahim Karahan Genel Cerrahi Op. Dr. Bülent Yi it Göz Hastal klar Uzman Uzm. Dr. Avni Bakkal Cilt Hastal klar, Dermatoloji Uzm. Dr. Fügen Hitay Demirgil Cilt Hastal klar, Dermatoloji Uzm.Dr. Ali Nihat Gençayd n Nöroloji Uzman Uzm. Dr. Fatma Ünver Radyoloji Uzman Uzm.Dr. Fatih Tekiner Kardiyoloji Uzman Uzm. Dr. Sema Erokyar Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. enel Özerk Ye in Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. nci Ekinci Anestezi ve Reanimasyon Dr. Metin Karamustafa Pratisyen Hekim Dr. Fatma Bayramo lu Pratisyen Hekim Dr. Arma an Tan kan Pratisyen Hekim Dyt. Rabia Gül Kepekçi Diyetisyen Psikolog Nilüfer i man Psikolojik Dan manl k

4 04 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Kulak Burun Bo az Bölümü Uzman Doktorlar : Op.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Op. Dr. Gökalp Dizdar Rinoplasti burun eklinin cerrahi bir giri- im ile yeniden biçimlendirilmesidir. Rinoplasti burun operasyonu, estetik amaçlara ula mak için yap labilmenin yan s ra, rekonstrüktiv olarak do umdan kaynaklanan hatalar düzeltmek, geli imsel yada çarpma sonucu olu an deviasyonlar ve solunum problemlerini ortadan kald rmak gayesiyle de uygulanabilir. Rinoplasti yani burun esteti i dü ünen ki i önce burnu ile ilgili problemleri ve beklentilerini doktoruna tam olarak ifade etmelidir. Ameliyatla ilgili beklentilerinizi ve burnunuza ait sorunlar tart man z, yap lacak giri imin planlanmas konusunda doktorunuzu yönlendirecektir. Burun ameliyatlar ndan sonra mükemmel bir görünüm de il de, daha iyi ve uyumlu bir görünüm beklentisi içinde olan ki iler ameliyattan memnun kal rlar. Gerçekçi beklenti, sa l kl birey ve psikolojik denge rinoplasti aday için önemli kriterlerdir. Rinoplasti ameliyat n standart bir ekilde yap lmamakta olup, hastan n ihtiyaçlar n kar layacak, ki iye özel rinoplasti cerrahisi uygulanamaktad r.ameliyat ya erkeklerde 17, k zlarda 16 ya tan itibaren bu ameliyat yap labilir. Burun cerrahisinde estetik ve fonksiyon birbirinden ayr lmaz bir bütündür. Burundan nefes alma zorlu u oldu u durumlarda, nefes alma problemlerini çözmeye yönelik müdahaleler (septoplasti, konka rezeksiyonu...) ile birlikte yap labilir. Ba ar l burun ameliyat yüzünüzle uyumlu do al bir burun görüntüsü sa lamal ve nefes almay daha da rahatlatmal d r. Kepçe Kulak Esteti i 1 SAATTE KURTULUN Kepçe kulak olarak bilinen deformite ile birlikte, normalden büyük kulaklar, kulak kepçesindeki eksiklikler ve bozukluklar n cerrahi olarak düzeltilmesi için yap lan bir seri operasyon grubudur. Genellikle 4-14 ya aras ndaki çocuklara uygulan r. Küçük çocuklarda genel anestezi, yeti kinlerde ise lokal anestezi tercih edilir. Kendi kula ndan rahats zl k duyan ve ameliyat olmay isteyen çocuklar, ameliyat sonucunda çok daha mutlu olmaktad rlar. Kullan lan tekni in türüne göre operasyon ortalama 60 dakika sürer. Hasta operasyondan sonra taburcu edilir. Ameliyat süresi 1-2 saat sürmektedir. Vakaya göre süre artabilir. Ameliyat sonras morluk ve i lik eskiden uygulanan cerrahi tekniklere göre çok daha az oranda görülmektedir. Burun içinde bir gün kalacak tampon yada nefes alman za engel olmayacak özel bir sünger ve burun d n saran minik bir alç ile uyanacaks n z. Ameliyat sonras genellikle korkuldu u gibi a r l geçmemektedir. Basit a r kesicilerle bu dönem oldukça rahat geçecektir. Bir gün sonra burun içi bo alt lacak, nefes alman z normale dönecektir. Ameliyat sonras en fazla bir gece hastanede kal n r. 1-3 gün sonra tamponlar, 7. gün atel ve diki ler al n r. Radyo frekans yöntemiyle Horlamaya Son! Horlama tedavisinde en son var lan nokta olan radyo-frekans dalgalar yla tedavi hastanemizde yap lmakta olup, a r s z, s z s z ve en önemlisi kans z yap lan bu yöntemle hasta en k sa zamanda. Horlama hem sosyal sa l m z, hem de t bbi sa l m z bozmaktad r. Gündüz dikkatsizlik, konsantrasyon bozuklu u, uykuya meyil, i ya am nda ba ar s zl k, e ler aras nda geçimsizlik, tatil ve i gezilerinde istenmeyen ki i olmak gibi sosyal problemler olarak kar m za ç kaca gibi, t bbi olarak da uykuda ani ölümler, yüksek tansiyon, kalp-damar hastal klar, depresyon, akci- er hastal klar olarak görülmektedir. Horlama tedavisinde klasik cerrahi yöntemler ve lazerin ba ar oran n yüzde 70 lerdedir. Ameliyat sonras a r lar ise bazen 1 aydan fazla sürmektedir. Yeni bilimsel çal malar n sonucunda ula lan son nokta olan radyo-frekans dalgalar yla horlama tedavisi, son derece a r s z, s z s z ve en önemlisi kans z bir ekilde hastay sorunundan kurtarmaktad r. Ameliyattan bir saat sonra hasta yeme ini yiyebildi i gibi i inin ba na dönebilmektedir. A r s z, s z s z ve kans z, yan etkisi olamayan bu tedavi yöntemi, hastan n en fazla iki saat sonra günlük hayat na dönmesini sa lar. Radyo-frekans dalgalar yla horlama tedavisi lokal anestezi alt nda, poliklinik artlarda dakikada gerçekle tirilebilmektedir.

5 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 05 Hemoroid de Yayg n olarak "basur" olarak da bilinen ve toplumda oldukça s k görülen hemoroid, anal kanaldaki yast kc klar n d ar do ru sarkmas ile karakterli bir hastal kt r. Bu hastal n temel sebebi uzun süren kab zl k olmakla birlikte daha pek çok sebebe ba l olabilmektedir. Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. brahim Karahan Anlat yor... S kl kla makattan kanama, makatta meme olu mas, ak nt ve ka nt eklinde kendini belli eden bu durum zaman zaman çok iddetli a r ve kanama ile hayat kalitesini bozmaktad r. Tan s anal muayene ve rektoskopi (anal kanala kl bir cihaz ile bakma) ile konan bu hastal n öncelikle en iyi tedavisi korunmad r. Alkol, mayal ve asitli içecekler, tur u ve baharatlardan zengin yiyecekleri s kça tüketenlerde daha s k görülmektedir. Endoskopi nedir? Stapler ile Hemoroid Tedavisinin Avantajlar Makat anatomisi ve görevinin tam düzelmesi Daha k sa dönemde günlük hayata dönülmesi Çok daha az a r,kanama ve ka nt olmas Operasyon sonras gaz kaç rma ve d k tutamama gibi problemlerin hemen hiç olmamas. Yeti kinlerde Göbek F t Eri kinlerde göbek f t olu tu u zaman kendili inden kapanma söz konusu olmayaca ndan cerrahi gerekir. Di er f t k türlerinde oldu u gibi kar n içi bas nc n art ran tüm durumlar göbek f t olu mas nedenleri aras ndad r. Göbek f t klar tüm f t klar n %8,5 ini olu turur. Göbek f t klar n ameliyatla düzeltmek basit ve güvenli bir yoldur. ER K N YO UN BAKIM Kendine ait özel bir k kayna bulunan, ucundaki kamera arac l ile görüntü almay sa layan, bükülebilen tüp eklindeki bir aletle sindirim sisteminin organlar n n incelenmesi i lemine endoskopi denmektedir. Bu alete ise endoskop ad verilmektedir. Nezaman gereklidir? Yutma ve çi neme ile ilgili problemlerinde, devam eden mide ek ime ve yanmalar, uykuda gelen öksürük, horlama nöbetleri ve ses k s kl klar, yemeklerden sonra veya aç karn na mide sanc lar n z ve a r lar n z, kar n a r s, üst Sindirim sisteminden kanamalar, kusmalar, yanl l kla yabanc cisim yutulmas, barsak düzeninizde de i iklikler, tuvalette d k l ma ile kanamalar, daha önce tan konmu bir sindirim sistemi hastal n n kontrollerine gereksinim, barsak tembellikleri, kab zl k ya da uzun süredir düzelmeyen ishaller, çekilmi olan mide ve barsak lmlerinde anormal bulgular varsa; Endoskopi gerekmektedir Op. Dr. brahim Karahan T bb n ve teknolojinin geli mesi ile birlikte, ameliyat sonras riskli hastalara hizmet verebilecek bir çok dahili ve cerrahi sorunu olan ve hayati tehlike içeren hastal klarda ya am deste i sa lamak için yo un bak m üniteleri geli mi tir. Meltem Hastanesinde yo un bak m ihtiyac olan hastalara; 24 saat boyunca Uzman Doktorlar, deneyimli hem ireler ve personelleriyle kesintisiz hizmet verebilen yo un bak m m zda, konsültan hekim kadromuz bulunmaktad r. Ayr ca Radyoloji Bölümünün sa lad yatak ba ultrason deste i de, yo un bak m hastalar n n tedavisinde önemli bir yer tutmaktad r. Teknik ekibimiz taraf ndan yo un bak mda kullan lan araçlar n düzenli teknik bak m yap lmaktad r. Uzm. Dr. Sema Erokyar, Uzm. Dr. enel Özerk Ye in, Uzm. Dr. nci Ekinci

6 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 2 Saatte Katarakt Tedavisi i nesiz, diki siz ve en k sa sürede Katarakt ameliyat genellikle lokal ya da topikal (damla) anestezi ile ve mikroskop alt nda yap l r. MELTEM HASTANES NDE güncel ameliyat yöntemleri kullan lmaktad r. Günümüzde kullan lan en modern katarakt ameliyat yöntemi FAKO dur. FAKO ile katarakt ameliyat genellikle 30 dakikadan az sürer, diki gerekmez, iyile me h zl d r ve k sa sürede normal hayata dönebilmek mümkündür. NELER KATARAKTA YOL AÇAR? Ya l l k (en çok görülen neden) Zararl güne nlar Kortizon gibi baz ilaçlar Göz travmalar Daha önce geçirilen göz hastal klar (üveit, glokom) veya ameliyatlar I n tedavisi eker hastal Do u tan Katarakt KATARAKT NASIL TESP T ED L R? Göz doktorunun yapaca detayl bir muayene ile katarakt n varl, sebep oldu- u görme azl n n derecesi ve ameliyat zamanlamas ortaya konabilir. Katarakt haricinde, görmenizi etkileyen glokom veya retina hastal varsa, katarakt n ameliyat ile elde edilebilecek görme kazanc n n ne kadar olaca konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. TEDAV NE ZAMAN YAPILMALI? Günlük ya ant n z olumsuz etkilemeye ba layan görme azalmas, kama ma ya da iki göz aras ndaki görme fark varsa ameliyat zaman gelmi demektir. E er araba kullan yorsan z veya aktif olarak çal yorsan z ameliyat daha erken yap labilir. Eskiden oldu u gibi katarakt n olgunla mas n beklemek art k gereksizdir. NASIL TEDAV ED L R? Katarakt ba lad ktan sonra onu geri döndürecek ya da durduracak bir ilaç ya da diyet yoktur. Katarakt n tedavisi bugün için ancak ameliyatla mümkün olmaktad r. Modern tekniklerin geli imi ile günümüzde katarakt ameliyat i nesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yap labilmektedir. Ameliyatla kesi e mi merce imiz al nmakta ve yerine numaras hesaplanm yapay göz içi lensi konmaktad r. Op. Dr. Bülent Yi it Neden Check-Up Yapt rmal? KATARAKT BEL RT LER NELERD R? Görmede yava yava azalma I a hassasiyet, kama ma Çift görme Okuma zorlu u Sonradan ortaya ç kan miyopi Renklerin solukla mas ve sararmas KATARAKT NE KADAR HIZLI GEL R? Katarakt n geli im h z ki iden ki iye, hatta iki göz aras nda bile de i ebilir. Baz insanlarda y llar içinde, yava yava katarakt geli irken, baz lar nda özellikle eker hastalar nda h zla ilerleme gösterir, hatta her iki gözde birden katarakt geli ebilir. Ritm Holter nedir? Portatif bir EKG kay t cihaz kullan larak yap lan uzun süreli EKG kayd na R TM HOLTER- EKG ad verilmektedir. Hastan n beline tak lan bir kemerle ta d ha f bir cihaz, genellikle Bilgisayarl Tomogra Uzm. Dr. Banu K rg z, Uzm. Dr. enel Özerk Ye in Vücudumuz içindeki organlar n hastal klar n tan mada bize yard mc olur. Geli en teknolojinin sundu u çok kesitli BT(CT) cihazlar n n h z artm, alabildikleri kesit kal nl klar azalm t r. Tek bir nefes tutma süresinde (15-20 saniye) tüm vücut, dilimler halinde görüntülenmekte; aral ks z al nan kesitler bilgisayarda i lenerek anatominin daha iyi anla lmas sa lanabilmektedir. Check-up uygulamas nda sabah aç kar na al nan kan ve idrar örneklerinde testler ayn gün çal lmakta, Ultrasonogra, Mammogra, ve EKO i lemleri tamamlan p sonuçlar genel sistemik muayeneniz ile birlikte hekimlerimiz taraf ndan yorumlanarak gerekli uyar ve önerilerde bulunulmaktad r. Hastanemizde bay, bayan ve çocuk check-up, tahsis edilen bir dan man e li- inde yap lmaktad r. Erken te his hayat kurtar r Standart, detayl (bay&bayan), ba a r s, menopoz, çocuk ve kardiyoloji check-up seçenekleriyle bütçenizi zorlamadan sa l n z kontrol alt nda tutun... Uzm. Dr. Banu K rg z, Alerjiniz Var m Yok mu? Uzm.Dr. Fatih Tekiner 24 saat süreyle EKG kayd yapar. Holter kay tlar n n dökümü incelenerek elektrokardiyogra k bir anormalli in geli ip geli medi i, geli mi se bunun hastan n yak nmalar ve günlük aktiviteleriyle ili kisi ara t r l r. Tansiyon Holter nedir? Hastalar n günlük normal hayatlar ndaki ve uykular ndaki kan bas nçlar 24 saat süreyle kaydedilir. Özellikle labil hipertansiyonlu (oynak hipertansiyonlu) hastalar n tan s nda yararl d r. Hastalara tak lan portatif ve bilgisayar taraf ndan programlanabilen bir elektronik tansiyon aleti ile bundan elde edilen verilerin de erlendirildi i bir bilgisayardan olu ur. Uzm. Dr. Fügen Hitay Demirgil Uzm. Dr. Avni Bakkal Birçok farkl alerjik madde türü vard r; bunlardan en yayg n üçü polen, ev toz akarlar ve g dalard r. Allerji testleri allerjinin varl n ortaya koyan testlerdir. Di er bir deyi le mevcut hastal n allerjik bir nedeni varsa onu belirler.

7 2012 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni 07 A dan Z ye Dermakozmetik Uzm. Dr. Fügen Hitay DEM RG L Cevapl yor... PRP Nedir? Kök Hücre Yard m le Cilt Gençle tirme Platelet rich plasma platelet (trombosit) yönünden zenginle tirilmi plazma uygulamas ad verilen yöntemin k salt lm ad d r. Bir ki iden al nan az miktardaki kan n özel bir i lemden geçirilerek bile enlerine ayr t r lmas ve elde edilen az miktardaki platelet yönünden zenginle tirilmi plazman n yine ayn ki iye cilt gençle tirme amaçl enjeksiyon yoluyla geri verilmesi i lemidir. PRP enfeksiyon riskini azaltmak amac yla kalp ameliyatlar nda, iyile me sürecini h zland rmak amac yla tenisçi dirse i, tendon sakatl gibi rahats zl klarda da kullan lmaktad r. PRP vücutta enjekte edildi i bölgelerde kök hücreleri uyar p aktif hale geçirirerek dokular n yenilenmesine yard mc olan bir sistemdir. Meltem Hastanesi Cildiye ve Dermakozmetik uzman doktoru F. Hitay Demirgil en s k yap lan i lemler hakk nda sorular m z cevaplad P.R.P. NED R? BOTOX HAKKINDA MEZOTERAP LAZER EP LASYON KR YOTERAP Meltem Hastanesi Cildiye, Dermakozmetik ve Plastik cerrahi i lemleri hakk nda daha detayl bilgi almak için Botox Her ya ta genç bir cilt Botilium A eksotoksin in en önemli avantaj cerrahi uygulamaya gerek kalmadan bu bölgelerdeki k r kl klar 4-6 ay süreyle yok etmesidir. Küçük bir i ne ile bölgeye ilaç verilmesinden 3-7 gün sonra verilen bölgelerdeki k r kl k olu turan kas hareketleri durur ve böylece bu bölgelerdeki k r kl klar kaybolur. Hastaya zararl etkisi yoktur. 6.ay n sonunda hasta tekrar kas hareketlerini kazan r. ne tedavisi tekrarlanarak yüzdeki k r kl klar tekrar giderilir. Hasta Mezoterapi Terlemede Botox Kol alt ve el terlemelerinde botox uygulamalar ile 6-10 ay boyunca terleme durdurulabilmektedir. Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik arzu etti i sürece bu tedaviye devam eder. Tekrarlayan uygulamalar n hastada zararl bir etkisi olu maz. ilaçlar n, kar mlar halinde, mikroenjeksiyon tekni i ile cildin orta tabakas na enjekte edilmesi yöntemidir. Tüm dünyada birçok alanda (cilt yenileme, sellülit, saç dökülmesi, lekeler, çe itli deri hastal klar nda, keloid tedavisinde, alerjik hastal klarda v.s.) yayg n olarak kullan lmaktad r. Mutlaka uzman hekimler taraf ndan ve diyetisyen kontrolünde yap lmal d r. Lazer Epilasyon Alexsandrite, Nd-Yag Lazer Lazer epilasyon, ilgili uzmanlar taraf ndan yap ld takdirde güvenli ve etkili bir yöntemdir. Son dönemlerde baz estetik merkezlerinde veya muayenehanelerde lazer epilasyon, yetkili olmayan ki iler veya hekimler taraf ndan yap lmakta olup uygulamalar s ras nda ciddi yan etkiler meydana gelmekte veya tedavi yanl parametrelerle devam etti i için etkisiz olmaktad r. Kriyoterapi Baz deri tümörlerinde cerrahi uygulamaya gerek kalmadan (özellikle ya l hastalarda) tedaviye olanak sa lar. Kriyoterapi sonras si illerde tekrar etme di er yöntemlere göre daha az olmaktad r. Güne lekelerinin tedavisinde iyi yan tlar al nmaktad r. Ciddi yaralanma ya da komplikasyon riski son derece dü üktür. H zl ve uygulanmas kolayd r. Poliklinik artlar nda yap labilir. Ucuz ve güvenlidir. Anestezi gerektirmez. lem sonras normal ya ant da de i iklik gerekmez. Spor aktiviteleri ve çal ma hayat n etkilemez. lem sonras kanama riski son derece azd r. Kozmetik sonuçlar iyidir. Gebelerde kullan labilir.

8 HAZ RAN TEMMUZ A USTOS Meltem Hastanesi Sa l k Bülteni Eksik di ler için ideal çözüm DENTAL implant Dental implant, eksik olan di lerin fonksiyon ve esteti ini tekrar sa lamak amac yla çene kemi ine yerle tirilen s kl kla titanyumdan imal edilen yapay di köküdür. Hangi durumlarda ental implant uygulan r? A- Tek di eksikli inde: Tek bir di in kayb durumunda; kaybolan di in her iki yan ndaki di ler korunarak, bu di yerine tek bir implant yerle tirilebilir. Tek di ekli inde kom u iki di i kesip küçülterek oraya üçlü bir kuron köprü protez yapmak en son dü- ünülmesi gereken bir tedavi eklidir. Di lerin kesilmesi ileride bu di lerde hassasiyete, pulpa nekrozuna ve neticede kanal tedavisine ve ileriki sa ada kaplama alt çürüklere sebep olabilir. B- K smi di eksikli inde implant: K smi di eksikli inde geleneksel yöntemlerle haz rlanan köprü restorasyonlar nda di lerin kesilmesi gerekirken, implant uygulamalar nda sa lam di lerinizin kesilmesine ve zarar görmesine gerek yoktur. A zda birden fazla di eksikli i oldu unda, özellikle sonu di siz biten çenelerde dental implantlar üzerine yap lan sabit kuron kaplamalar hastalar tak p ç kart lan hareketli protezlerden kurtaran protez çe itleridir. C- Total di eksikli inde dental implant uygulamas : Tam di siz a zlarda dental implant protez uygulamas olarak iki tedavi seçene i vard r. Bunlardan birinci implant üstü hareketli protezler, ikincisi implant üstü sabit kuron portezlerdir. Di hekimi Cumhur Akgun implant tedavisi ile ilgili merak edilen sorular yan tl yor seçenek : Hareketli total protez: Mevcut tak p ç kart lan protezlerin alt na her çenede 2-4 implant yap larak bu protezlerin yerinden ç kmas, dü mesi engellenebilir. Çeneye yerle tirilecek implant say s çene kemi inin eni boyu ve kalitesi ile tespit edilir. 2. seçenek Sabit köprü protez : mplant say s art r larak 5-8 implant üzerine sabit kuron köprü protezi yap labilir. Ortodontik Tedavi Nas l Yap l r? Di leri hareket ettirmek, kaslar ya da çenelerin büyümesini etkilemek amac yla yap labilecek tedavi sabit ya da hareketli olabilir. Bu tedaviler di lere veya çenelere çok ha- f kuvvetler uygulanarak yap l r. Probleminizin ciddiyetine göre tedavi ekli belirlenir. Sabit uygulamalar a a dakilerden olu ur: * Braket tak lmas : En çok uygulanan yöntem olan braket tak lmas teller,braketler ve lastikler kullan larak yap l r. Braketler di lerin üzerine yap t r l r, teller ise braketlerden geçirilerek di lere kuvvet uygulan r. Böylece di ler kademeli olarak hareket ettirilerek düzgün konumland r lmalar sa lan r. Tedavi birkaç ay ya da birkaç y l sürebilir ve her ay ayarlamalar yap larak di lerdeki düzelmenin istenilen ekilde olmas sa lan r. Günümüzde kullan lan braketler, daha ha f ve daha az metal içermektedir. Çocuklar motive amac yla çe itli reklerde ve yeti kinler için e af olarak üretilmektedir. * Özel Sabit Uygulamalar: Parmak emme al kanl n n geçirilmesi için yap lan bu apareyler bantlarla di e tutturulur. Beslenme s ras nda çok rahat olmad klar için son seçenek olarak kullan lmalar tavsiye edilir. Lip and cheek bumper Çene geni letici Hareketli Peki tiriciler Headgear Di hekimi Öznur Özçetin ortodonti tedavisi ile ilgili merak edilen sorular yan tl yor... Tüm tedavi dallar nda oldu u gibi, erken te his, ortodontik bozukluklar n önlenmesi ve düzeltilmesi için en önemli basamakt r. * Sabit Yer Tutucular: Süt di lerinin erken kaybedildi i durumlarda, yer tutucu kullan larak, kal c di ç k ncaya kadar bo lu a do ru di er di lerin kaymas engellenir. Hareketli Apareyler ise unlard r: Alignerlar Hareketli Yer Tutucular Çeneyi yeniden pozisyonland rmak için geli tirilmi apareyler: Meltem Di Güngören: Ba c lar Cad. Ergene Sok. No: 3/A Haznedar Mah. Güngören - stanbul Meltem Di Bahçelievler: Adnan Kahveci Bulvar No: 57-2 Bahçelievler Mah. Bahçelievler

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134

SENDROM. AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU. Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007. flini iyi yapmak ISSN 1016-5134 ISSN 1016-5134 SENDROM AKADEM K DÜfiÜNCE PLATFORMU Cilt: 2 Say : 3 Bir Logos T p yay n d r Temmuz 2007 flini iyi yapmak Prof Dr Süheyla ÜNAL sunal@inonu.edu.tr Maslow un ihtiyaçlar hiyerarflisinde en üst

Detaylı