T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi (a) : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihli ve 8248 Sayılı Mütalaası. (b) : Bakanlık Makamının 28/05/2009 tarihli ve B.08.0.ÇYG (99)Sayılı Onayı (c) : 30 Mart 2001 tarihli ve B.08.0.ÇYG \1502 sayılı Makam Onayı. Bilgi çağı, yalnız elektronik ve bilgisayar teknolojisinde değişiklikleri değil, bireyden beklenen nitelikleri de büyük oranda değiştirmektedir. Bilim, teknoloji ve iş hayatındaki değişime uygun insan kaynakları ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki-teknik eğitim programlarının sürekli bir şekilde geliştirilmesi gerektirmektedir. Programlar birey, toplum ve iş hayatının gelecekteki ihtiyaçlarına duyarlı olmalı, bu çerçevede geliştirilerek bilimsel veriler doğrultusunda güncellenmelidir. Türkiye uzun süredir iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için mesleki ve teknik eğitim sistemini geliştirme çalışmalarını sürdürmekte, meslek ve eğitim standartlarının geliştirilmesi, ulusal yeterlilik sisteminin kurulması, yeterliğe dayalı programların geliştirilmesi ve bunların uygulamaya konulması çalışmalarına hayat boyu öğrenme anlayışı ile hız vermektedir. Mesleklerdeki sürekli değişim ve gelişim mesleki yeterliliklerin de geniş tabanlı bilgilere ve becerilere dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Modüller, başlangıcı ve sonu olan, bireysel öğretimi esas alan, kendi içinde bütünlük gösteren, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşmaktadır. Bireylerin belirli hedefe ulaşmasını sağlamaya yönelik olarak her modül, birbiri ile uyumlu olarak çalışan belirli parçalardan oluşmakta; bireyin kendi hızında ilerlemesine ve kaydettiği başarının, kendisine anında bildirilmesine olanak sağlamaktadır. Modüler eğitim programları Uluslararası Standart Meslek Sınıflandırma Sistemi (ISCO 88, ILO) ile Uluslararası Eğitim Standart Sınıflandırması (ISCED 97) doğrultusunda, mesleki yeterliklere göre hazırlanmış, uygulamalarında standartlar ve yeterlikler dikkate alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 29 meslek alanında kursiyerleri/öğrencileri meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile 2. 3 ve 4 üncü seviyedeki 509 modüler öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgi (a) da kayıtlı yazısıyla uygun mütalaa edilmiştir. Modüler eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar; 1- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca uygun mütalaa edilen modüler öğretim programları ilgi (b) de kayıtlı Makam Oluru ile uygulamaya konulmuş olup, 29 Meslek alanındaki 509 modüler program Genel Müdürlüğümüz sitesinde (http://cygm.meb.gov.tr) hizmete sunulmuştur. 2- Programlardaki modüller; teknolojik gelişmeler, eğitim ihtiyaçları, mesleğin yeterlikleri ve süreleri alan öğretmenleri tarafından gerektiğinde değerlendirilip, yapılabilecek değişiklik önerileri rapor haline getirilerek gerekçeleriyle Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. 3- Her yaş ve her düzeydeki bireylere uygulanacak olan programlar, modüllerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Modüllerin uygulanması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yapılacaktır. Öğretmenler her modül ile kazanılan yeterlikleri ölçmek amacıyla değerlendirme yapabileceklerdir. Programlarını tamamlamadan ayrılan kursiyerlerin kazandığı yeterlikler ve modüller transkriptlerinde mutlaka belirtilecektir. Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

2 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü 4- Modül ve yeterlikler, programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır. Bir modülün süresi programda belirtildiği şekilde uygulanacaktır. Gerektiğinde modülün süresi, gerekçesi belirtilmek ve amaçlanan yeterliği kazandırmak şartıyla, programların içeriğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda artırılabilecektir. Programda, belirtilen yeterlik ve modül sürelerinin altında bir süre uygulaması yapılmayacaktır. 5- Genel Müdürlüğümüzce programlarda yapılan değişiklikler ve güncellemeler, merkez müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden takip edilerek zamanında uygulamaya konulacaktır. 6- Geliştirilen programlarda alan ve modüllere, ulusal ve uluslar arası sınıflandırmalara paralel olarak sistematik bir kodlandırma yapılmıştır. Bu nedenle ilgi (c) de kayıtlı Makam Onayı ile yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri nce Açılabilecek Kursların Ġsimleri, Süreleri ve Kodlama Sistemine Dair Esaslar adlı kitapçık, yeni programlar ve gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiş ve alan kodları verilerek listelenmiştir. Bu güncelleme çalışmaları kapsamında 29 meslek alanındaki 509 modül programla örtüşen (Ek-1) listede belirtilen kurs programları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni hazırlanan programlar ve daha önce hazırlanan programlardan kullanımına devam edilecek programlara ilişkin foet kodları (Ek-2) listede yer almıştır. Bu programlar dışında kurs talepleri geldiği takdirde, istenilen modüller seçilerek kısa süreli, beceri geliştirme programları yapılabileceği gibi, merkezlerce yöre ihtiyaçlarına uygun programlar da hazırlanarak uygulanabilecektir. 7- Programlarda MEGEP tarafından hazırlanan modüller ve içerikler kullanılmaktadır. Mesleğin seviyesine göre kazandırılması gereken yeterlikler hangi eğitim programında olursa olsun aynı modüller ile kazandırılmaktadır. Böylece, mesleki yeterliklere bağlı olarak mesleklerin seviyelerine göre, eğitimde yatay ve dikey geçişler ile belgelendirme kolaylıkla sağlanabilecektir. Üst seviyedeki eğitim programını tamamlamadan ayrılan kursiyerin kazandığı yeterliklerin alt seviyede bir sertifikaya denk gelmesi durumunda, hangi seviyeye denk ise o seviyeye ait sertifikası verilecektir. Programlar beceri geliştirme, ve 4 üncü seviyede hazırlanmıştır. Programlar birbirlerinden bağımsız olup, herhangi bir seviyedeki bir programa başlamak için başka bir programı tamamlamış olma şartı aranmayacaktır. Kursiyerler istedikleri seviyedeki programlara katılabileceklerdir. Açılacak programlar bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak ihtiyaçlar ve kursiyerlerin taleplerine, hazır bulunuşluk düzeylerine göre belirlenecektir. 8- Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmış olması gerekmektedir. 4.seviye programlara kayıt olacaklarda, ilköğretim okulunu bitirmiş olma zorunluluğu aranacaktır. Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde her yaş ve eğitim seviyesindeki bireyler, beceri geliştirme, 2. ve 3. Seviye eğitim programlarına katılabilirler. 9- Halk Eğitimi Merkezlerinde uygun atölye, laboratuar ve donatım bulunmaması durumunda diğer mesleki teknik eğitim veren okullar, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği protokollerine dayalı olarak eğitim ortamlarından yararlanılacaktır. Bu konuda işlemler 2007/77 sayılı halk eğitimi faaliyetleri konulu genele esaslarına göre yürütülecektir. 10- Öğretmen veya eğitimciler program içeriğine uygun eğitsel yöntemleri tasarlayacak ve uygulayacaktır. Kursiyerlerin bireysel özelliklerine göre belirlenecek öğrenme yöntem ve teknikleri, teknoloji laboratuarı, bilgisayar, projeksiyon, datashow vb. görsel ve işitsel öğretim materyalleri ile desteklenecektir. 11- Program uygulamalarında halk eğitimi merkezinde görevli yönetici, öğretmen, kadrolu ve kadrosuz usta öğreticilerin bilgilendirilmesi ildeki formatör öğretmenler tarafından yapılacaktır. Formatör öğretmen bulunmayan illerde modüler program seminerlerine katılmış olan yönetici ve öğretmenlerden yararlanılacaktır. ( Ek-3) Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

3 Sayı : B.08.0.ÇYG (99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü 12- Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere verilen sertifika, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilecektir. Belirli sürelerdeki modüller ile kazandırılan yeterliklerin, aynı meslek dalında mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen eğitime denk olması halinde, meslek sertifikaları kalfalık veya ustalık belgeleri ile doğrudan değiştirilecektir. Denk olmaması durumunda ise isteğe bağlı olarak eksik modül, yeterlikleri ve mesleki uygulama süreleri tamamlatılacaktır. Denklik değerlendirme işlemleri, değerlendirme yetkisine sahip kurum/kurumlarca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ne göre yapılacaktır. 13- Meslek sertifikasına götürecek beceri geliştirme programları ile ve 4 üncü seviye meslek elemanları modülleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere Ġlişkin Esaslar a ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu nun Kararına göre öğretmeni bulunanların ilgili öğretmenlerce, öğretmeni bulunmayanların ise alanına en yakın uzman veya usta öğretici tarafından verilecektir. Beceri geliştirme, 2. ve 3. seviye meslek kursları programlarında görev alacak usta öğreticilerin alan altındaki meslekte uzmanlaşmış olmasına özen gösterilecektir. Modüler eğitim programlarının eğitim kurumlarımızda uygulanması meslekî ve teknik eğitimde nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. DAĞITIM: Gereği: B Planı EKLER: Ek-Ġlgi (b) Makam Onayı Ek-1: Halk Eğitimi Merkezlerinde uygulamadan kaldırılan kurs programları Ek-2 :Programlar ve Foet Kodları Ek-3 :Modüler program seminerine katılan yönetici ve öğretmenler NOT: Ekler yazımız ekinde gönderilmemiş olup Web sitemizde yayınlanmıştır. Mehmet CAN Bakan a. Genel Müdür (Ġmza) Emniyet Mah.Boğaziçi Sokak No : Teknikokullar /ANKARA Telefon : (6 hat) Faks : Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Oğuz EROL (Şb.Md.) Elektronik Ağ : e.posta:

4 EK-3 MODÜLER PROGRAMLAR SEMİNERLERİNE KATILAN HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ Sıra İLİ KURUMU ADI SOYADI 1 Ceyhan ALİ SAÇMALIOĞLU 2 Kozan SELAMİ İNAN 3 Seyhan FATİH ACARGİL ADANA 4 ALİ ZENBİLCİ 5 Yüreğir EMİNE SORAL 6 MUSTAFA GÜLTEPE 7 Gerger KAMİL ERGÜN ADIYAMAN 8 Merkez HEM NURSEL DİNÇER 9 Sinanpaşa (Sincanlı) ABDULLAH KAYA 10 MEHMET YOLKUTLU Sandıklı 11 ÜLFET BAŞTEPE 12 AYFONKARAHİSAR Başmakçı İSMAİL ALGI 13 Dinar CAFER ÇİÇEKDEMİR 14 Merkez HEM MUKADDER YILMAZ 15 İscehisar SAMİ UYANIK 16 AĞRI Doğubayazıt CEVAT ARAS 17 RAMAZAN ERTAŞ Merkez 18 AKSARAY SEVGİ OĞUZ 19 Ortaköy SEYFULLAH ÇELEBİ 20 Suluova FATİH AKTAR 21 AMASYA Merkez HEM NAZLI YILMAZER 22 Merzifon BAHTİYAR ÇOLAK 23 İLKER YÜCEKAYA 24 Altındağ TÜRKAN GEYİK 25 YASEMİN TAŞDEMİR 26 HÜLYA KARAGEDİK Başkent 27 FUNDA KOÇYİĞİT 28 Beypazarı ALİ AKSOY 29 NİHAT ELMAS Çankaya 30 YELDA AYANCI 31 AYTEN GÖNÜL 32 NAGİHAN GÖNEY 33 GÜLÜMSER GENÇAL 34 NALAN KAYA Etimesgut 35 ANKARA SEMA KAPLAN 36 TÜLAY ERKEN 37 DİLEK TAŞDEMİR 38 GÜLŞEN KUŞCU 39 ŞEVKET ADIGÜZEL 40 Keçiören FATMA BOZKURT 41 ZÜLEYHA ASAN 42 AYŞE ÇULHACIK 43 NURTEN ÇAĞLAYAN 44 NURTEN YABAN Mamak 45 NURHAN KUTLUPEKESEN 46 H.ESİN SÖĞÜT KARAKAYA 47 ZÜBEYDE ÇETİNKAYA

5 48 KERİME ERGÜRBÜZ 49 ŞULE KAYA 50 GÜL AYTEKİN 51 REYHAN ERTAN 52 NEŞİDE OKATAN 53 SERAP FODUL 54 ZELİHA CEYHAN 55 Polatlı ESEN ÖRÜN 56 İSMAİL KANER 57 EMİNE İPEK 58 NEVİN NEROĞLU 59 SANİYE NARİN 60 KEZİBAN YİĞİT 61 S. NİLGÜN ÖZYİĞİT Sincan 62 LÜTFİYE ATALAN 63 GÜNEŞ KARĞI 64 ELİF AKKOYUN 65 NURAY KÖKSAL 66 MUKADDES YETMAN 67 GONCA ÖZAY 68 CAFER EROĞLU Şereflikoçhisar 69 METİN ATEŞ 70 SEÇKİN DEMİRALP Yenimahalle 71 NİLGÜN GÜNERİ 72 Haymana ENVER YURTDAŞ 73 Alanya ŞEFİKA YILDIZ 74 ANTALYA Finike ERTUĞRUL TURGUT 75 Murat Paşa FADIL YAŞAR 76 Arhavi ELİF ERTEN ARTVİN 77 Merkez HEM SALİH ÇÖMERT 78 Merkez HEM AYSEL KARADAĞ AYDIN 79 Nazilli TAYFUN ÖZKAN 80 Edremit HÜRREM TANRIVERDİ 81 EFRAHİM KULA Gönen 82 BALIKESİR ADNAN ELÇİ 83 Kepsut OSMAN MUHTANCI 84 Sındırgı HALİL KOYUN 85 BARTIN Merkez HEM TUNCAY DOLANBAY 87 CELAL SUZAN BATMAN Merkez HEM 88 DAVUT DATLI 89 BAYBURT Merkez HEM AHMET BEKMZECİ 90 Yenipazar MEVLÜT DEMİREL BİLECİK 91 Merkez HEM KENAN ÇİFTCİ 92 Merkez ABDULKADİR KORKULU BİNGÖL 93 Genç EDİP MUTLU 94 Güroymak NASIR KIZILTAŞ BİTLİS 95 Merkez HEM VEDAT DURUK 96 Mudurnu CEMALİ ÖZLÜ BOLU 97 Merkez İ. Baysal GÜLER MERT 98 Çeltikçi AKİF AKALAN BURDUR 99 Merkez HEM MELİKE KOÇ

6 100 İznik SELİM ÜZGÜN 101 Gemlik ENGİN ÇAVUŞ 102 BURSA İnegöl EMİN ERBAY 103 Osmangazi NURTEN KAHRAMAN 104 Orhaneli MEHMET AYAKTAŞ 105 Merkez SERAP DÜZYOL ÇANAKKALE 106 Biga HÜLYA NALÇAKAN 107 Eldivan REZAN GÜNEY 108 ÇANKIRI TURGUT ÜNAL Nurettin Ok (Merkez) 109 HASAN KOCAOĞLU 110 Alaca TUNCAY BOZKURT 111 SEVDA KİRAZ Merkez 112 ÇORUM SEHER KARAKAYA 113 MEHMET AKCA Osmancık 114 ŞEREF AKTI 115 Akköy HEM DEVRAN AYDEMİR 116 Buldan HEM MİTAT ŞEN 117 Honaz HEM BERRİN EMSAL SATIR 118 DENİZLİ TEVFİK YUSMAK 119 Merkez HEM BAYRAM KARASU 120 GÜLSÜM OLKUN 121 Sarayköy HEM ALİ BARAN 122 Bismil HEM MEHMET DAL 123 Çermik HEM SELAHADDİN YILDIZ 124 DİYARBAKIR Dicle NEZİR KIZILTOPRAK 125 Merkez HEM SEVGİ DEMİR 126 Eğil HEM VEFİK KARAKAŞ 127 Akçakoca YELİZ YALILI 128 DÜZCE Cumayeri MEHMET ÇOKSEZGİN 129 Merkez HEM RUHİ POLAT 130 Uzunköprü HALİT ERCAN GÜRE EDİRNE 131 Merkez HEM GÜLSÜM BAĞCI 132 MÜNÜR YILDIZ Arıcak HEM 133 HAMİT TEMİZSOY 134 ELAZIĞ Karakoçan HEM YUNUS ÇELİK 135 Kovancılar HEM ÇOŞKUN SERTKAYA 136 Sivrice HEM FIRAT ÖZGENÇ 137 Üzümlü HEM MUHAMMET RIFKI KARATEPE 138 ERZİNCAN FEVZİ ERDEM Merkez HEM 139 DİLEK KÜÇÜKBOZ 140 Aşkale TOKAY İŞLER 141 Horasan ZEKİ DOĞAN 142 Pasinler SELÇUK KARABULUT 143 Tortum İSMAİL KERPETİN ERZURUM 144 BÜNYAMİN PEHLİVAN Ilıca HEM (AZİZİYE HEM) 145 İLHAN YALÇIN 146 İspir HEM İSMAİL BAKİ 147 Oltu HEM NEZİHE KAYA 148 Yakutiye BİNALİ DADAŞOĞLU 149 ESKİŞEHİR Çifteler BARBOROS ÖZ 150 Odun pazarı FATMA ESER

7 151 UMUT MAİL YILMAZ İslahiye HEM 152 MEHMET POLAT 153 Nizip HEM NESİMİ KALKAN GAZİANTEP 154 Oğuzeli HEM ERDAL YILDIZHAN 155 Şehit Kamil HEM EBRU ZORKİRİŞÇİ 156 Yavuzeli SERKAN SERT 157 Çanakçı HEM NİHAT ÇINAR 158 GİRESUN Güce HEM ERCAN SEZER 159 Merkez HEM İLKNUR DEMİR 160 HALİT YILMAZ 161 GÜMÜŞHANE Merkez HEM TAHSİN ÖZHAN 162 İLYAS MURATHAN 163 FİDAN DİLFİRAZ AYDIN Merkez HEM 164 KÜRŞAT SÖNMEZ 165 ŞAHİNER GÜL 166 ALİ KOÇ 167 HATAY İskenderun HEM MEHMET İÇER 168 SALİH ZEKİ ŞAHİN 169 ÖNDER SARI 170 Kırıkhan HEM MUTLU ANLAR 171 Yayladağı HEM MEHMET AYDIN 172 Karakoyunlu HEM FATMA EVRAN 173 IĞDIR ÖZCAY ORAK Tuzluca HEM 174 KADİR KURT 175 Gelendost HEM HASAN TURAN 176 FATIMA BETÜL KÜÇÜKCOŞKUN ISPARTA 177 Keçiborlu HEM MEHMET ALİ VURAL 178 RAMAZAN YUSUF SESİGÜR 179 Avcılar HEM ŞÜKRAN ŞATLI KOCAMAN 180 Beykoz HEM GÜL SEÇKİN 181 Eyüp HEM ERDAL KURUCA 182 Fatih HEM AYSEL KESKİN 183 ABDURRAHMAN AY Kadıköy HEM 184 DURDANE AKIN İSTANBUL 185 Kartal HEM MUAZZEZ ÖZER 186 Pendik HEM BEDİHA YILMAZ 187 Sultanbeyli HEM OSMAN BALKIS 188 Şile HEM KADRİYE ÇINLAR 189 Ümraniye HEM SÜNDÜZ ÖZSOY 190 Zeytinburnu KURBAN AKÜZÜM 191 Aliağa HEM SEVGİ GENÇ 192 Bergama HASAN ATILGAN 193 Çiğli HEM ALİ ÖZGÜL 194 MEMET GÜNDOĞDU İZMİR Kemalpaşa HEM 195 SAMİ BOZKURT 196 Kınık HEM ÖMER DERELİOĞLU 197 Menderes HEM ŞEVKET BAHADIR 198 Selçuk HEM EMRİYE ŞENKAL 199 Eflani HEM FATMA DANA KARABÜK 200 Merkez HEM MUSTAFA AÇIKGÖZ 201 Başyayla HEM MURAT AKAY KARAMAN 202 Merkez HEM AHMET KUZU

8 203 ALİ KORKMAZ Sarıveliler HEM 204 SAHİBE KARA 205 Digor HEM GONCA DEMİR 206 KARS Kağızman AYŞE GÜMÜŞ 207 MERKEZ HEM ŞENAY KERİMOĞLU 208 Araç HEM GÜNGÖR ÇETİN 209 Cide HEM ALİ DİNÇ 210 KASTAMONU Küre HEM MEHMET SERT 211 Merkez MEM MEHTAP YİĞİT 212 Taş köprü HÜSNÜ BARIN 213 Bünyan KADİR YEŞİL 214 NAFİZ AKARSU 215 KAYSERİ RASİM BOZKURT Kocasinan HEM 216 MEHMET EROĞLU 217 MURAT ALTUNDAĞ 218 Tomarza HEM AHMET VEHBİ KOÇ 219 KİLİS Polateli HEM SONER ÇOLAKOĞLU 220 Balışeyh HEM HAYDAR İLBASAN 221 KIRIKKALE Karakeçili HEM İSMAİL YAHŞİ 222 Çelebi HEM İFFET TAŞÇILAR BEŞİK 223 KIRKLARELİ Lüleburgaz HEM ŞEBNEM HURİYE ARTAN 224 KIRŞEHİR Akçakent HEM MÜBİN DEMİRCAN 225 Merkez HALİS ALTAŞ 226 Afşin HEM OSMAN DOĞAN KAHRAMANMARAŞ 227 Elbistan HEM SADİYE YILDIRIM 228 Gebze SAVAŞ ŞAHİN KOCAELİ 229 Merkez HEM ŞENAY DAŞTAN SİPAHİ 230 İLKER ÜRKÜT Beyşehir HEM 231 AYTEKİN SOLMAZ 232 Çumra HEM MEHMET KARABAYIR 233 Ereğli HEM (Müf.Aziz Sayan) FUAT GÜNDOĞDU 234 Halkapınar HEM MUSTAFA AKGÜL 235 Ilgın HEM NİSAN ALBAYRAK KONYA 236 HALUK YILMAZ Karatay HEM 237 İBRAHİM GÖKSEL DEMİR 238 KADİR ARSLAN 239 Sarayönü HEM YAKUP ÖZSU 240 NARİN TOPRAKKAYA 241 KÖSAL YEŞİLDAĞ Seydişehir HEM 242 CELALETTİN ÖRKÜT 243 KÜTAHYA Tavşanlı HEM MUSTAFA AKSU 244 Merkez HEM AYŞE GÜRBÜZ 245 Simal HEM NESLİŞAH IRMAK 246 MALATYA Kuluncak HEM FATMA VARKİ 247 Darende HEM IRMAK BARAN 248 Hekimhan HEM YÜKSEL ÖZTÜRK 249 Gördes HEM TURHAN AKIN 250 Salihli HEM MİKTAT AKYÜZ MANİSA 251 Turgutlu HEM YAŞAR KOCATÜRK 252 Merkez GÜLCAN ÖZKER

9 253 Dargeçit HEM AHMET ORAL 254 Kızıltepe HEM SABAHATTİN SÜMER 255 Merkez HEM EYÜP DEĞER MARDİN 256 Mazıdağı HEM MEHMET REŞAT AYDIN 257 M. SEBAHATTİN GENÇ Nusaybin HEM 258 MEHMET SABAHATTİN GENÇ 259 Anamur HEM EREN ESABİL BAŞBAĞ 260 Çamlıyayla HEM İBRAHİM DÜNDAR 261 ÜNAL ŞENOCAK MERSİN Merkez HEM 262 İBRAHİM DURMAZ 263 Silifke HEM TAHSİN ŞAHİN 264 Merkez Akdeniz HEM HÜLYA YÜKSEL 265 Fethiye GÖNÜL TÜFEKÇİ 266 MUĞLA Merkez GÜLENAY SİRKECİLİ 267 Milas SERPİL GÖKBEL 268 Merkez HEM İHSAN TURHANER 269 MUŞ Varto HEM MEHMET SEVER 270 Hasköy SAVAŞ BULAN 271 Hacıbektaş HEM NESRİN AYDOĞDU NEVŞEHİR 272 Kozaklı HEM MEHMET CENGİZ 273 Merkez HEM NURETDİN ÜNAL NİĞDE 274 Ulukışla HEM HİLMİ TOPRAK 275 Çamaş HEM MAHMUT AKTİKEN 276 MUSTAFA ÇOK Fatsa HEM 277 HACI BAYRAM KANAR ORDU 278 Gölköy GÜRHAN ÇOKGEZER 279 Mesudiye ŞAHİN ERTEKİN 280 Ulubey HEM AYDIN AVCI 281 SAMİH İLİ Bahçe HEM 282 YUSUF KENAN FETTAHLIOĞLU 283 OSMAN İYİ Düziçi HEM 284 GÜLŞEN GÜNAY 285 OSMANİYE Merkez FATİH BAŞARAN 286 AKİF ZORLU 287 İLKER KARATAŞ Kadirli HEM 288 GÖKHAN BOZKURT 289 TAHİR TARHAN 290 Çayeli HEM HARUN SEÇİLMEZ RİZE 291 Merkez CANAN AKGÜN Adapazarı Çağdaş Yaşam HASAN SAGUN 292 HEM SAKARYA 293 Hendek DİLEK ÖGE 294 Kocaali SELÇUK ÇETİN 295 Ondokuz Mayıs HEM HÜSEYİN KÜÇÜKKAYA 296 SAMSUN Havza GÜLŞEN YILDIZ 297 Vezirköprü HEM MUSTAFA YILMAZ 298 ABDULKADİR TURAN Merkez HEM 299 HÜSEYİN ÇELİKAL 300 Ceylanpınar MEHMET NUR ÖZTÜRK ŞANLIURFA 301 KADİR SUN 302 Siverek HEM MURAT TÜYSÜZ 303 MEHMET SADIK KIRAN

10 304 GİZEM SAYGILI Viranşehir HEM 305 MEHMET ASLAN 306 Baykan HEM NEBAHAT TOPRAK SİİRT 307 Pervari İSAK SAYIN 308 Ayancık HEM AYDIN YILMAZ 309 NAZIM AKSU Gerze HEM 310 SİNOP YASEMİN DUMLU 311 MÜJDAT ÖZCAN Merkez HEM 312 SALİH UZUN 313 ŞIRNAK Cizre MEHMET SADIK BURHAN 314 Merkez SEBİHA ÇELİK 315 SİVAS Suşehri NEŞMETTİN KARACA 316 Şarkışla ABDULLAH KILIÇ 317 Çorlu HÜSNİYE ŞAHİN TEKİRDAĞ 318 Merkez FERAY ŞAHİN 319 ŞEVKET ŞEKERCİ Erbaa HEM 320 SALİH CENİK 321 CEVDET AVŞAR 322 TOKAT Niksar HEM HASAN ŞERİFLER 323 MENDERES KAYA 324 ABDULLAH ŞAHİN Merkez HEM ve ASO 325 ŞULE DALKILIÇ 326 Beşikdüzü HEM MEHMET ARSLAN 327 Dernekpazarı HEM VEYSEL KOCAMAN 328 HACI ÖZKAN 329 TRABZON REFİK HOTAMAN Merkez HEM 330 KAZIM VELİOĞLU 331 VURAL ALİ YAZICI 332 Sürmene RASİM GÜVEN 333 TUNCELİ Merkez ERDAL ADAY 334 UŞAK Merkez CEMAL AKCAKAYA 335 Çaldıran HEM MUHAMMET BİNİCİ 336 NESİM KESGİN Muradiye HEM 337 VAN SEDRETTİN ASLAN 338 İRFAN ÖZTÜRKÇÜ Merkez HEM 339 SUNA KUL 340 İLHAMİ KÖROĞLU Altınova HEM 341 YALOVA MUSTAFA ÖZKAN 342 Merkez HEM CİHADİYE RODOPLU 343 Saraykent HEM HAMZA ÖZ 344 Boğazlıyan YUSUF BÜYÜK 345 YOZGAT FATİH EĞİLMEZ Sorgun HEM 346 İSRAFİL SAYDAM 347 Yerköy HEM SÜLEYMAN ŞAHİNGÖZ 348 MÜRÜVVET GİDER Çaycuma HEM 349 ZONGULDAK İHSAN GÜNAY 350 Ereğli HEM NURHAN TUNCER

11 MODÜLER PROGRAM FORMATÖRLÜK KURSUNU TAMAMLAYAN HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİ Sıra İLİ KURUMU ADI SOYADI 1 ADANA Yüreğir ALİ ZENBİLCİ 2 ADIYAMAN Merkez NURSEN DİNÇER 3 AYFONKARAHİSAR Merkez MUKADDER YILMAZ 4 AKSARAY Merkez RAMAZAN ERTAŞ 5 AMASYA Merkez NAZLI YILMAZER 6 ANTALYA Alanya Şefika YILDIZ 7 ARTVİN Arhavi ELİF ERTEN 8 AYDIN Merkez AYSEL KARADAĞ 9 BALIKESİR Sındırgı HALİL KOYUN 10 BARTIN Merkez TUNCAY DOLANBAY 11 BOLU Merkez GÜLER MERT 12 BURDUR Merkez MELİKE KOÇ 13 BURSA Osmangazi NURTEN KAHRAMAN 14 ÇANAKKALE Merkez SERAP DÜZYOL 15 ÇANKIRI Eldivan Rezan GÜNEY 16 ÇORUM Alaca TUNCAY BOZKURT 17 ELAZIĞ Arıcak HEM MÜNÜR YILDIZ 18 ERZİNCAN Merkez DİLEK KÜÇÜKBOZ 19 ERZURUM Oltu HEM NEZİHE KAYA 20 GAZİANTEP Şehit Kamil HEM EBRU ZORKİRİŞÇİ 21 GİRESUN Merkez İLKNUR DEMİR 22 HATAY İskenderun Ali KOÇ 23 IĞDIR Karakoyunlu HEM FATMA EVRAN 24 ISPARTA Keçiborlu HEM FATIMA BETÜL KÜÇÜKCOŞKUN 25 İZMİR Selçuk HEM EMRİYE ŞENKAL 26 KAHRAMANMARAŞ Elbistan HEM SADİYE YILDIRIM 27 KARAMAN sariveliler SAHİBE KARA 28 KASTAMONU Merkez MEM MEHTAP YİĞİT 29 Nafiz AKARSU KAYSERİ Kocasinan HEM 30 Mehmet EROĞLU 31 KOCAELİ İzmit ŞENAY DAŞTAN SİPAHİ 32 KONYA Karatay HEM HALUK YILMAZ 33 KÜTAHYA Merkez HEM AYŞE GÜRBÜZ 34 MALATYA İl Milli Eğitim Müdürlüğü FATMA VARKİ 35 MERSİN Akdeniz HEM HÜLYA YÜKSEL 36 MUŞ Varto HEM MEHMET SEVER 37 NEVŞEHİR Hacıbektaş HEM NESRİN AYDOĞDU 38 OSMANİYE Kadirli HEM İlker KARATAŞ 39 RİZE Merkez HEM CANAN AKGÜN 40 SAKARYA Adapazarı HEM NERİMAN DİNDAR 41 SİİRT Baykan HEM NEBAHAT TOPRAK 42 SİNOP Gerze HEM YASEMİN DUMLU 43 SİVAS Merkez HEM SEBİHA ÇELİK 44 TEKİRDAĞ Merkez HEM FERAY ŞAHİN 45 TOKAT Merkez HEM ŞULE DALKILIÇ 46 TRABZON Merkez HEM VURAL ALİYAZICI 47 VAN Merkez HEM Suna KUL 48 YALOVA Altınova HEM İLHAMİ KÖROĞLU 49 YOZGAT Yerköy HEM SÜLEYMAN ŞAHİNGÖZ 50 ZONGULDAK Ereğli HEM NURHAN TUNCER

12 EK-2 HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE KULLANIMINA DEVAM EDİLECEK PROGRAMLAR Sıra No PROGRAM ADI PROGRAM SÜRESİ 1 Aerobik Fitnes Afet Programı 30 3 Aile Eğitimi Aile Planlaması 40 5 Alaca Dokuması Aliminyum Kabartma 40 7 Ana Arı Yetiştiriciliği 80 8 Antep İşi Yapımı Arıcılık Avcı Eğitimi Badminton Bağımsız Hareket (Görme engelliler için) Bakır İşlemeciliği Baklavacılık Balık Ağı Örücülüğü Basketbol Baskı Resim Batik Betonarme Demirciliği Bilet Satış Elemanı Bitkisel Kök Boyama Boya - Badana Cam-Seramik Boyama Cicim Dokuma Ciltçilik Cüzdan Yapımı Çanta İmalatçılığı Çeltik Yetiştiriciliği Çevre Sağlığı Seviye Çiğ Köfte Yapımı Çorap Örme Makine Operatörlüğü Dekoratif Kırlent Yapımı Dekoratif Mum Yapımı Deve Kuşu Yetiştiriciliği Dış Cephe Isı Yalıtım Dolgu Oyuncak Yapımı Duvarcılık Ebru Kursu El Nakışları El Nakışları 1 Beyaz İş El Nakışları 2 Çin İğnesi El Nakışları 3 Suzeni El Nakışları 4 Tel Kırma El Nakışları 5 Tül İşi El Nakışları 6 Hazır Gereçlerle El Nakışı El Nakışları 7 Aplike El Nakışları 8 Dantel Anglez El Sanatları (Ahşap Boyama) 200

13 49 El Sanatları Boncuk Oyası El Sanatları Çinicilik El Sanatları Firkete Oyası El Sanatları İpek Kurdele El Sanatları Kumaş Boyama El Sanatları Mekik Oyası El Sanatları Tığ Oyası Ev Mefruşat Ev, Büro, Kurum Temizliği Evde Yaşlı Hasta Bakımı Fayans Karo Döşeme Folklorik Bebek Yapımı Gelin Başı Ve Buket Yapımı Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Gitar, Piano, Keman Solfeji Seviye Görgü Kuralları Gravür Gümüş İşleme Elemanı Güreş Halı Dokuma Halı Onarımı Halk Oyunları Bolu Yöresi Halk Oyunları Van Yöresi Hesap İşi Yapımı Hızlı Okuma Hindi Yetiştiriciliği Hizmet Eğitimi İğne Oyası İleri Düzey Boyama İngilizce Seviye (Seviye1-340 Seviye saat) İnşaat Camcılığı İnşaat Kalıpçılığı İpek Böceği Yetiştiriciliği İpek Halı Dokumacılığı İşitme Engelliler Tercumanlık Krsu Jimnastik Kantin Ve Açık Alan İşletmeciliği Karton Alçı Levha Montaj Kat Şefi (Turizm) Keman Seviye Keman Seviye Keman Seviye Keman Seviye Kırkpare Kil Heykelciliği Kilim Dokuma Kink-Box 200 EK-2

14 102 Kooperatifçilik Koyun Yetiştiriciliği Kumaş Desenleme - Boyama Kuru Temizleme Küçük - Büyük Baş Hayvan Kesimi Leblebi Yapımı Makine Nakışları Makine Nakışları 1 Antep İşi Makine Nakışları 10 Mimoza İşi Makine Nakışları 11 Türk İşi Makine Nakışları 12 Suzeni Makine Nakışları 2 Aplike Makine Nakışları 3 Astragan İşi Makine Nakışları 4 Beyaz İş Makine Nakışları 5 Blonya İşi Makine Nakışları 6 Çin İğnesi Makine Nakışları 7 Kordela İşi Makine Nakışları 8 Kum İğnesi Makine Nakışları 9 Maraş İşi Makrame Mantar Yetiştiriciliği Maraş İşi Yapımı Mekanik Bakım Onarımcılığı Mekik Dokuma Memur Eğitimi Mermer Kaplama Döşeme Montajı Mermer Mozaik Yapımı Metal Dokum Kalıpçılığı Minyatür Halı Dokuma Minyatür Yapımı Mis Sabunculuğu Motorlu. Araç Yıkama Elemanı Oda Görevlisi Oto Döşemeciliği Ödemiş İpliği El Dokuma Öğretmen Eğitimi Pamuk Yetiştiriciliği Patates Yetiştiriciliği Piano Seviye Piano Seviye Piano Seviye Piano Seviye Plastik Doğrama Montajcılığı Rehber Öğretmen Eğitimi Semineri Reklamcılık Ve Tanıtım Resepsiyonist Resim Resim Guaj Boya Tekniği Resim Suluboya Tekniği Rize Bezi Dokuma Sağlık Seviye Satranç Sepet Örücülüğü 70 EK-2

15 155 Sıcak Mutfak Aşçısı Sığır Besiciliği Sıva Slaj Yapımı Soğuk Demirci Soğuk Mutfak Aşçısı Sucuk Yapımı Suzeni Yapımı Süt Keçisi Yetiştiriciliği Süt Sığırcılığı Tabldot Aşçılığı Taşçılık Tavşan Yetiştiriciliği Teknisyen Eğitimi Telkari Temel Bağlama Temel Ud Tenis Tezhip Yapımı Trikotaj Seviye Trikotaj Seviye Tüketici Eğitimi Türk İşi Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Nazariyatı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Repertuarı Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Müziği Usulleri Seviye Türk Sanat Müziği Öğretim Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Türk Sanat Müziği Solfeji Seviye Usta Öğretici Eğitimi Vatandaşlık Bilgisi Vitray Vizon Yetiştiriciliği Voleybol Yağlıboya Resim Tekniği Yangın Önleme Yapı Teknik Ressam Yapma Kumaş Çiçek Kursu Yer Fıstığı Yetiştiriciliği Yorgancılık Yönetici Eğitimi Semineri Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği Yükleyici Operatörlüğü Zeytin Yetiştirmeciliği Zili Dokuma Pratik İngilizce (128 x 3 ) 384 EK-2

16 208 Klasik Masaj Elemanı Yetiştirme Aile İçi İletişim Siirt Battaniyesi Dokuma Traktör Bakım ve Onarımı Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi Kent Yaşamına Uyum Lüle Taşı İşlemeciliği 200 EK-2

17 HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNDE UYGULAMADAN KALDIRILAN KURS PROGRAMLARI LİSTESİ Sıra No PROGRAM ADI PROGRAM SÜRESİ Yaş Çocuk Bakıcısı Yaş Çocuk Bakıcısı Alabalık Yetiştiriciliği Arpa Yetiştiriciliği 60 5 Ayakkabı Tamirciliği Ayçiçeği Yetiştiriciliği 50 7 Bağcılık 98 8 Bahçe ve Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği 40 9 Baş Soğan Yetiştiriciliği Bayan Terziliği Seviye Bayan Terziliği Seviye Bayan Terziliği Seviye Beyaz Peynir Yapımcılığı Biber Yetiştiriciliği Bilgisayar Bakım, Onarımı Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar Destekli Grafik Bilgisayar İşletmenliği (Operatör) Bilgisayar Teknik Servis Elemanı Bodur - Yarı Bodur Elma Ağaçları Budama Ceviz Yetiştiriciliği Cilt Bakımı ve Makyaj Çiçek Yetiştiriciliği Çiçekçilik Çini Desenleme Çini İşlemeciliği Çocuk Bakıcısı Denizde Can Kurtarma Araçları Denizde Kişisel Canlı Kalma Tekniği Denizde Personel Güvenliği Denizde Temel İlk Yardım Deri Ceket Mont Dikimi Deri Yelek Dikimi Diksiyon Eğitimi Elektrikli Ev Aletleri Bakımı Epilasyon Erik Yetiştiriciliği Erkek Kuaförü (Berber) Fındık Yetiştiriciliği Fidan Yetiştiriciliği Fotoğrafçılık Gaz Altı Kaynakçılığı Girişimci Yetiştirme Gübre Ve Gübreleme Hacım Kalıpçılığı Hasır Takı Örücülüğü Hukuk Sekreteri İç-Dış Mekan Bitki Yetiştiriciliği Kalıpçı (Hazır Giyim) 80

18 50 Kaporta Tamirciliği Kasiyer Eğitimi Kaysı Yetiştiriciliği Kesme Çiçek Kiraz-Vişne Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kuaför Kuyumculuk Kuyumculukta Mum Kalıp Makastar Manikür Pedikür Meyve Aşıcılığı Mısır Yetiştiriciliği Mobilya Döşemeciliği Muhasebe Yardımcısı Muz Yetiştiriciliği Narenciye Yetiştiriciliği Organik Tarım Fideden Sebze Yetiştiriciliği Organik Tarım Tohumdan Sebze Yetiştiriciliği Oto Boyacılığı Oto Elektrikçiliği Oto Lastik Tamiri Otobüs -Tren Seyahat Servis Elemanı Overlok Makinesi Operatörü Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Pastacılık Patlıcan Yetiştiriciliği Polimer Kil Takı Tasarımı Remayözcü Sağlık Hayat Sigorta Satış Temsilcisi Sahne Makyajcısı Satış Elemanı Sayacılık Seramik Biçimlendirme Seramik El Dekor Seramik Eşya Yapımı Serigrafi Soğutma-Isıtma Sistemleri Bakım Onarımcısı Stilistlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süt ve Süt Ürünleri Şeftali Yetiştiriciliği Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Takı Tasarımı Terzi-Abiye Tıp Sekreterliği Ütücü Web Tasarım Yüzme Zeytin İşlemeciliği Zirai Sulamacılığı Sayacı Elemanı Yetiştirme 216

19 SIRA MODÜLER PROGRAMLAR AÇIKLAMA:Renkli alanlardaki programlar hazırlanmıştır. KOD NU. AHŞAP TEKNOLOJİSİ 543 SEVİYE SÜRE (Saat) GENEL TOPLAM TOPLAM 1-Mobilya İmalatçısı / Mobilya Döşeme İmalatçısı / Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi / Ahşap Süslemecisi / Ahşap İskelet İmalatçısı / Ahşap Doğrama İmalatçısı / Ahşap Montaj Elemanı 3 880/696 8-Ahşap CNC Makine operatörü 3 920/736 9-Mobilya Döşeme Kesim Elemanı 3 440/ Mobilya Döşeme Dikiş Elemanı 3 440/ Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 3 600/ Ahşap Oymacısı 3 840/ Ahşap Tornacısı 3 840/ Ahşap Kakmacısı 3 760/ Ahşap İskelet Montaj Elemanı 3 680/ Ahşap İskelet CNC Operatörü 3 640/ Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 3 960/ Ahşap Doğrama CNC Operatörü 3 880/ Perdah Elemanı 2 600/ Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 760/ Ahşap Şekillendirmeci 680/ Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarımcısı 400/320 Ahşap kareserciliği Ahşap rölyef Ahşap yat ve tekne yapımı Yarı Otomatik Şekillendirmeci Hasır Mobilya Yapımı Mobilya satış elamanı AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Ayakkabı Modelisti / Ayakkabı Üretim Elemanı / Saraciye Modelisti / Saraciye Üretim Elemanı / Temel Ayakkabı Tasarımcısı 3 960/528 6-Bilgisayarlı Ayakkabı Modelcisi 3 760/528 7-Ayakkabı Kesimcisi 3 800/512 8-Ayakkabı Finisajcısı 3 640/416 9-Sayacı 3 880/ Ayakkabı Montajcısı 3 800/ Ayakkabı Test Elemanı 3 680/ Ayakkabı Tabancısı 3 680/ Saraciye Kesimcisi 3 800/ Saraciye Montajcısı 3 960/ Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 3 840/ Ayakkabı Istampacısı 3 840/ Ayakkabı El Montajcısı 2 400/248 1 Ayakkabı deri ve yan ürünleri satış elemanlığı Çanta imalatcısı yetiştirme kursu Cüzdan Yapımı

20 BAHÇECİLİK 621/622 1-Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi / İç Mekan Bitkileri Yetiştiricisi / Kesme Çiçek Yetiştiricisi / Sebze Yetiştiricisi / Meyve Yetiştiricisi / Peyzaj Bahçıvanlığı / Çiçek Düzenleme / Aşıcı 3 920/ Budamacı 3 920/ Yetiştirici / İlaçlamacı / Bahçıvan / Sulamacı 2 520/ Dikim İşçisi 2 680/ Söküm İşçisi 2 680/ Toprak İşleyicisi 2 680/ Ana Arı Yetiştiriciliği Arıcılık Erik Yetiştiriciliği Bağcılık Bahçe ve Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği Bahçıvan Biber Yetiştiriciliği Bodur - Yarı Bodur Elma Ağaçları Budama Budamacı Ceviz Yetiştiriciliği Çeltik Yetiştiriciliği Çiçek Yetiştirici Çim Alanları ve Yer Ortücûlüleri Yetiştirme Deve Kuşu Yetiştiriliciği Fındık Yetiştiriliciği Hindi Yetiştiriliciği İpek Böceği Yetiştiriliciği Kaysı Yetiştiriliciği Kiraz-Vişne Yetiştiriliciği Kivi Yetiştiriliciği Organik Fideden Sebze Yetiştiriliciği Organik Tarım Tohumdan Sebze Yetiştiriliciği Pamuk Yetiştiriliciği Patates Yetiştiriliciği Patlıcan Yetiştiriliciği Peyzaj Bahçıvanlığı Sebze Yetiştiricisi Küçük- Büyük Baş Hayvan Yetiştiriliciği Seracılık Kursu Sığır Besiciliği Slaj Yapımı Süt Keçi Yetiştiriliciği Süt Sığırcılığı Şeftali Yetiştiriliciği Tavşan Yetiştiriliciği Tavukçuluk Yer Fıstığı Yetiştiriliciği Zeytin Yetiştiriliciği Zirai Sulamacılığı Fidan Üretimi Filtre Tesisi Operatörü Yetiştirme Yumurta Tavuk Yetiştiriciliği Vizon Yetiştiriliciği Gübre ve gübreleme Koyun Yetiştiriliciği Kozalak Toplama ve tohum üretimi Mantar Yetiştiriliciği Muz Yetiştiriliciği Tarımsal ilaçlama Makineleri Operatörü Yetiştirme

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013

AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013 AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013 1 İÇİNDEKİLER Kitabı Kullanma Yöntemi Arşivci Aşçı Aşçı Yardımcısı Ayakkabı İmalat Elemanı Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı Bilgisayar İşletmeni

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

ALG RİTMA BASINDA ERDEK TICARET ODASI ERDEK İ TANIYALIM SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 2012-2013 TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB ALG RİTMA Erdek in çözüm yolu Sayı: 1 / Kasım 2013 ERDEK TİCARET ODASI SÜRELİ YAYINIDIR ERDEK İ TANIYALIM 2012-2013 PROJELERİMİZ SAYIN BAŞKAN RIFAT HİSARCIKLIOĞLU ZİYARET TOBB 69. GENEL KURULU 2014 TOBB

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

1 2014-1-TR01-KA102-000277 Alaca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları Eğitimi Çorum 66 0 3 69 133,774.

1 2014-1-TR01-KA102-000277 Alaca Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları Eğitimi Çorum 66 0 3 69 133,774. 1 2014-1-TR01-KA102-000277 Alaca Anadolu Sağlık Meslek Pediatri Palyatif Bakımda AB Uygulamaları Eğitimi Çorum 66 0 3 69 133,774.00 2 2014-1-TR01-KA102-000327 Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 1101 Acil Bakım Teknikerliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi 8342 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi Hemşirelik 3204 8585 Acil Yardım Teknikerliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 3205 4202 Adli Tıp Teknikerliği

Detaylı

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru

TEKNİKER KADROSU İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL GÖREV UNVANI. Orman Muhafaza Memuru TEKNİKER KADROSU İÇİN NA KATILMA ŞARTLARINI TAŞIYAN PERSONEL 1 Mehmet Hilmi YİĞİT Anadolu Üni.Açıköğretim Fak. Tarım I Adana 2 Soner YAKUPOĞLU Çukurova Üni.Adana Endüstriyel Elektronik Teknisyen Adana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 29.12.2014 NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 08.01.2015 10.01.2015 Fresh Türkiye / Yaş Meyve- Sebze Depolama ve Ambalaj Yaş Meyve-

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo 2009 FUAR TAKVİMİ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 Nisan 09 5 Nisan 09 1 Nisan 09 5 Nisan 09 UNICERA 21. ı Seramik ve Banyo MUTFAK 2009 8.ı Mutfak

Detaylı

ASO TEKNIK KOLEJI ile geleceğe bir adım önde başlıyorlar...

ASO TEKNIK KOLEJI ile geleceğe bir adım önde başlıyorlar... ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AYLIK YAYIN ORGANI Nisan 2014 / Sayı: 2 İş dünyasının seçim sonrası mesajları: seçim bitti, işimize odaklanalım. HİDROMEK in kurucusu Hasan Basri Bozkurt:

Detaylı