çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO Belgesi Almaya Hak Kazand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand"

Transkript

1 BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. b zden haberler Kastamonu Entegre kurumsal yap s n güçlendirecek hamlelere devam ediyor. ayın konuğu: hayat enerj genel müdürü sn. ahmet ışıklar Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflmifltir.

2

3 deal Tezgahlar Technotop worktops tezgâhlar, kaliteli özellikleri sayesinde mobilya sektöründe en yayg n kullan lan tezgâhlard r. Çizilmeye, s cakl a, buhara, suya, lekeye, darbeye ve afl nmaya karfl dirençlidirler.

4 Yangına Dayanıklı MDF Medepan Fr k rm z göbek katman olan ve düflük tutuflma de erli MDF dir. Melamin kaplama için uygundur ve yang na dayan kl laminat için ana gövde olarak kullan labilir.

5

6 KEAS - BÜLTEN BAfiLARKEN başlarken Bu y lki ilk say m zdan herkese merhaba y l na, flirketimiz ad na çok güzel geliflmelerle bafllad k. Geçti imiz günlerde ISO Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini baflar yla tamamlad k. Enerjinin giderek daha da büyük önem tafl maya devam etti i günümüzde, enerjinin verimli kullan lmas esas na dayanan bu yönetim sistemi, flirketimizin bu konudaki hassasiyetini ve kararl l n ortaya koymas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Yeni y lda sosyal sorumluluk projelerine de h z verdik. 5 Nisan da gerçeklefltirdi imiz A aç Dikim Organizasyonumuz bunlardan ilkiydi. Akademi Hayat öncü ülü ünde, Gebze Orman flletme fiefli i, KEAS Hammadde Tedarik Direktörlü ü ve Gebze Fabrika Direktörlü ü nün katk lar yla Gebze Balç k Köyü nde düzenlenen A aç Hayatt r etkinli ine gösterdi iniz yo un ilgi ve duyarl l n z için sizlere çok teflekkür ederiz. Sektörümüzde dünyan n önde gelen flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt rmak, en iyi olma yolunda ilerlemek ad na gelece in liderlerini yetifltirme vizyonuyla ortaya koydu umuz Liderler Kulübü geliflim programlar bafllad. Liderler Kulübü ile; Hayat Holding bünyesindeki flirketlerde liderlik kültürünü oluflturmak, ortak dil ve de erler çerçevesinde sürekli geliflimi sa lamak, büyümeyi iç kaynaklar m z ile desteklemek amaçlanmaktad r. Misyonumuz ise, yetifltirdi imiz insan kayna /liderler ile kurumumuzun sürdürülebilirli ine katk da bulunmakt r. fiirketimize dair daha birçok alandaki son geliflmeleri bulabilece iniz dopdolu bir say sizleri bekliyor. Merakla okuyaca n z düflünüyoruz. Bundan sonraki say lar m z için, flu ana kadar yapt n z gibi de erli geribildirimlerinizi lütfen bizlerle paylaflmaya devam ediniz ki, KEAS Bülten i hep birlikte daha ileriye tafl yal m. Yeni say larda görüflmek üzere. Hoflçakal n KEAS BÜLTEN 6-9 SÖYLEfi Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi AYIN KONU U Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti B ZDEN HABERLER ÇALIfiANLARIMIZA DA R 21 KAR YER GÜNLER NSAN KAYNAKLARI FUAR Kastamonu Entegre yeni ürünlerini Hindistan pazar nda görücüye ç kard BAY LER M Z Türk mobilya sektörünün öncülerinden Kilim Mobilya, Rusya n n baflkenti Moskova da ma aza açt E T M KÖfiES Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisli i Bölümünde Nisan 2014 tarihleri aras nda 1. Uluslararas Avrasya Ahflap Esasl Kompozitleri E itimi gerçekleflti. 32 TES S TANITIMI Kastamonu Entegre Tarsus Tesisi fieh R TANITIMI lkler fiehri Tarsus BÜLTEN KÜNYE YAYIN SAH B Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Ad na Haluk YILDIZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Veysel ARIN SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Naci GÜNGÖR ED TÖR At f TARAKÇI YÖNET M YER Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Mahir z Cad. No: 25 Altunizade - stanbul TASARIM Siyah Yarat c Fikirler GEZ KÖfiES Hayat Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, 85 bayisini Karayipler de a rlad SA LIK Ofis Hastal klar : Ofis çal flanlar uzun süre masa bafl nda ve bilgisayar karfl s nda vakit geçirmekte. Bu durum hareketsizlik ve monotonlu u da beraberinde getirmektedir fi SA LI I VE GÜVENL Sizin güvenli iniz sevdiklerinizin mutlulu udur. 44 B LG TEKNOLOJ LER Teknolojide Son Moda 45 LEZZET KÖfiES Ayval Kereviz SOSYAL YAfiAM Tesislerimizde Gerçekleflen Sosyal Etkinlikler

7 INDEX KEAS - BÜLTEN söyleş Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. S-6 S-10 ayın konuğu Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti. eğ t m köşes S-30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisli i Bölümünde Nisan 2014 tarihleri aras nda 1. Uluslararas Avrasya Ahflap Esasl Kompozitleri E itimi gerçekleflti. tes s tanıtımı Fabrikam z m 2 aç k alan, m 2 kapal alan olmak üzere toplam m 2 arazi üzerine kurulmufltur. S-32 S-42 ş sağlığı güvenl ğ Çal flma alanlar ndan, toplumun yararlanmas için mal ve hizmetler üretilir. Üretilen her mal ve hizmet, toplumsal yaflam kalitesini yükseltir, yaflam standartlar n kolaylaflt r r. Toplumu oluflturanlar ise zaten çal flanlard r.

8 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi genel müdürümüz sn. haluk yıldız ın b r derg le sektör e da r yaptığı söyleş Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. Sektörünüz 2013 ü nas l geçirdi? Yüzde kaç büyüdü? Türkiye de h zla büyüyen sektörlerden biri olan A aç ve Orman Ürünleri Sektörü içinde yer alan, A aç Bazl Levha Üretim Sektörü 2013 y l nda %5 civar nda büyümüfltür y l pazar n tüketim olarak çok kötü olmad, ancak yeni yat r m ve kapasitelerin arz fazlas oluflturdu u için, pazar disiplininin kalmad ve zor olan bir rekabetin yafland y l olmufltur. Sektörünüzün üretim kapasitesi ve cirosal büyüklü ü ve 2013 y llar nda neydi? 2014 sonunda sektörünüzün ne kadar büyümesini öngörüyorsunuz? A aç bazl levha üretimi, mobilya, inflaat ve dekorasyon sektörüne hizmet veren ve bu sektörün ihtiyaç duydu u birçok ürünü üreten bir gruptur. Ana üretim mallar ; yongalevha, melamin kapl yongalevha, MDF, melamin kapl MDF, laminat parke, kap paneli, OSB gibi ürünlerdir. Sektörün 2013 y l itibari ile büyüklü ünün 7-8 milyon m3/y l oldu unu tahmin etmekteyiz. Y llara göre bakt m zda, 2009 y l ndan beri y ll k ortalama %10'luk bir büyüme gerçekleflmifltir y l nda ise %5 lik bir büyüme beklemekteyiz. Sektörünüzün ihracat son 4 y lda nas l geliflti? de sektörünüzün ihracat verileri ne oldu? 2014 y l için ihracat hedefiniz nedir? Sektörün ihracat, 2013 y l nda 300 milyon USD civar nda olmufltur y l ndan beri her y l %10-12 artarak bu rakamlara ulaflm flt r y l içinde %5-6 civar nda artaca n düflünmekteyiz. Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. Türkiye nin Ahflap ve Orman Ürünleri Sektöründe Dünyadaki yeri nedir? Türkiye a aç bazl levha üretiminde, Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahiptir. Sektörümüz: MDF üretiminde Avrupa da 1., Dünya da 2. s rada Yongalevha üretiminde Avrupa da 3., Dünya da 5. s rada Laminat parke üretiminde Avrupa da 2. Dünya da 3. s rada yer almaktad r. Levha üretiminde Kastamonu Entegre olarak; Avrupa da 5., Dünya da 10. s raday z. Sektörünüzdeki tesisler ortalama kaç yafl nda? A aç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, levha üreten tesisler genelde son 12 y lda yenilenmifltir. Eski tesislerin ço u kapanm flt r. Sektörün %85 ini temsil eden tesisler y llar aras nda kurulmufltur. Ortalama yafl 6-7 y l olarak kabul edebiliriz. Sektörünüzdeki tesisler teknolojik olarak ne durumdalar? Bu tesisler komple yeni yap lan yat r mlard r. Sektörün %15 ini temsil eden eski tesislerde ise, yeni teknolojilere ayak uydurmak için, k smi modernizasyon yap lmaktad r. Sektörünüzde yeni teknolojik yat r mlara ne s kl kta ihtiyaç duyuluyor? Yat r mlar ne kadar sürede yap l yor? Sektörümüzde yeni teknolojik yat r mlar 1,5 y lda yap labiliyor. Genel anlamda sektör, son 20 y lda kontinü üretim tesislerine geçti. Teknolojik olarak her iki y lda k smi modernizasyonlar oluyor. Tesisler ana teknoloji olarak 20 y lda de ifliklik olmasa da büyüklük ve sistem aç s ndan ilerleme kaydetmifltir. Ancak ana levha üretim tesislerinin yan nda, katma de erli ürünlerin üretimi için, her 3-4 y lda bir yeni teknolojiler geliflmektedir. Sektörünüzün son dönemdeki en önemli art ve eksileri nelerdir? 2014 te odaklanaca n z en önemli konu bafll klar aras nda neler bulunuyor? Ülkemizde yonga ve lif levha sektöründe, son y llarda artan yat r mlarla dünya standartlar nda ileri teknolojiyle üretim yapan S/6 - KEAS - BÜLTEN / 1

9 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN En önemli beklentimiz; Odun hammaddesi fiyatlar m z n Avrupa, Rusya ve Amerika ile ayn seviyede olmas, mobilya sektörünün üretim, tafl ma, pazarlama ve markalaflma konular nda geliflmesi ve ihracat n artmas d r. tesisler kurulmufl ve dünyada söz sahibi bir kapasiteye ve üretim teknolojisine ulaflm flt r. Bu nedenle mevcut kapasiteler, ürün kalitesi ve çeflitlili i hem Türkiye pazar için yeterli gelmekte, hem de yurtd fl pazarlara sat fl olanaklar sunmaktad r. Ancak levha sektörünün en önemli sorunu; kaliteli, yeterli ve uygun fiyatl odun hammaddesi temininde yaflanan s k nt lard r. Türkiye de do al ormanlardan temin edilen odun hammaddesi kalite ve fiyat aç s ndan Avrupal üreticilere göre bizler için dezavantajl bir duruma neden olmakta ve ithalat körükleyerek yerli sanayiciyi zor durumda b rakmaktad r. Odun fiyatlar m z Avrupa daki fiyatlar n ik misli, Rusya-Ukrayna-Amerika gibi ülkelerden 3-4 misli pahal d r. Levha maliyeti içinde, odun hammaddesinin etkisi %45-50 dir. Sektör olarak beklentimiz 12 milyar USD lik a aç ve orman ürünleri sektörünün (ka t hariç) en önemli girdisi olan odun maliyetinin azalt lmas ve Avrupa ve Amerika ile ayn flartlara getirilmesidir. Sektörünüzün gelece ini nas l görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 y lda en önemli hedefiniz nedir? A aç mamülleri ve orman ürünleri sektörünün (ka t mamulleri hariç) büyüklü ü 12 milyar USD civar ndad r. Bu sektörde i direkt olmak üzere toplam 1 milyon kifli çal flmaktad r. Sektörün avrupa ve dünya da önemli bir yeri vard r. Türkiye nin 2023 hedefi sektöründe, 20 milyar USD üretim kapasitesi ve 6 milyar USD ihracat hedeflemektedir. Sektör üretimine, orman kaynaklar ndan bafllamaktad r. Dolay s yla, katma de eri yüksek, istihdam yo un sektör olup, cari aç k ve iflsizli e olumlu katk da bulunmaktad r. Ayr ca tarihi ve kültürel iliflkilerimizin yo un oldu u komflu ülkelerin ço unda, orman kaynaklar n n olmay fl ve mobilya üretim tesislerinin yeterli olmamas nedeni ile ihracat n sürekli geliflece i aflikard r. Beklememiz gereken; ran, Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerinin normalleflme süreçlerinin h zlanmas ve gelir da l m n n alt gruplara yay lmas d r. ç dinamizmde ise genç nüfus, yeni ve kaliteli konut ihtiyac ve kentsel dönüflüm projeleri bu sektörü olumlu etkileyecektir. S/7 - KEAS - BÜLTEN / 1

10 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi kastamonu entegre 6 yen ürünle yen pazarlara g r yor Orman ve a aç ürünleri sektöründe 45 y ld r üretim yapan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili ini, pazara sundu u yeni seçeneklerle art rmaya devam ediyor. Hayat Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, pazara yeni sundu u geliflmifl teknik özelliklere sahip Evogloss, Glossmax, Glossplus, Medepan-Fr, Teknopan-Fr ve Teknopan-Mr yongalevha ve MDF seçenekleriyle ürün yelpazesini geniflletti. Orman ve a aç ürünleri sektöründe 45 y ld r üretim yapan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili ini, pazara sundu u yeni seçeneklerle art rmaya devam ediyor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu amaçla günlük hayatta müflteri memnuniyeti ve be enisini art rmaya yönelik yaklafl m n yans tan Evogloss, Glossmax, Glossplus, Medepan-FR, Teknopan-FR ve Teknopan-Mr yi yeni ürün yelpazesine ekledi. yen ürünlerde ler teknoloj öne çıkıyor Glossmax High Gloss Levha, ileri teknoloji ile çeflitli endüstriyel proseslerden geçen melamin kapl MDF veya yongalevhan n tek yüzeyine tutkal ve UV lak uygulanmas n n ard ndan elde edilen dekoratif parlak yüzeyli ahflap panellerdir. Glossmax High Gloss Levha n n üretiminde, melamin yüzeye üst seviyede bir tutunum sa layan s cak kaplama (hot coating), PUR (Poliüretan) tutkal kaplama malzemenin yüzeyine uygulan yor. Poliüretan tutkal n kimyasal kürlenmesinden sonra çizilme, sars nt ve afl nmaya karfl dirençli çok sert bir yüzey elde ediliyor. PUR malzemesi ayr ca UV fl nlar na ve kimyasallara karfl da direnç gösteriyor. Bu ifllemin hemen ard ndan uygulanan UV fl nlar yla sertleflen üst tabaka, parlakl en üst seviyeye ç kar yor. Glossmax High Gloss Levha n n üretim teknolojisi, yüzey kaplamada yeni uygulamalara olanak sa layan, masif a ac n do al görüntüsünü ve dokusunu öne ç karan, yüzey finifl uygulamas n oldukça kolaylaflt ran bir çözüm sunuyor. Glossmax parlak levha kullan m alan olan; mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü dekorasyon iflleri için; modern, zarif ve ayna parlakl nda mobilya kombinasyonlar yarat yor. Glossmax parlak levha, ahflap do all n yans tma özelli i ve farkl renk seçenekleriyle, uyguland mekan ayna parlakl ile zenginlefltirme imkan sunuyor. Mobilya üretiminde fl kl k ve kalitenin simgesi olarak kullan labilecek olan Glossmax parlak levha ürünleri, parlak görüntüsünü uzun süre koruyan teknolojisi ile sektörde yeni bir dönem bafllat yor. Glossplus parlak levha üretimi için de yeni bir teknik kullan l yor. Bu teknik sayesinde ahflap levha üzerine Ultraviyole fl nlar na dayan kl PET folyo uygulan yor. Parlakl k seviyesi 85 gloss tan büyük olan Glossplus parlak levha da afl nmaya, darbeye ve çizilmeye karfl yüksek dayan m gösteriyor. Dolay s yla, imalat ve uygulama esnas nda levhan n daha az hasar görmesini sa l yor. Ürün, günefl fl nlar na ve solmaya karfl da yüksek dayan m de eri sayesinde, desenin rengini ve parlakl n çok S/8 - KEAS - BÜLTEN / 1

11 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN uzun y llar ilk günkü gibi koruyor. Sa l a zararl hiçbir madde içermeyen Glossplus parlak levha, hijyenik, neme dayan kl ve uzun ömürlü olma özelli i sayesinde uyguland yere de er kat yor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin yeni sundu u ürünlerden Evogloss (High Gloss PVC Panel), MDF panellerin 0.35 mm kal nl ndaki High Gloss PVC lerin yüzeyine kaplanmas ile oluflan dekoratif ve parlak panel olma özelli i tafl yor. Modern ve zarif mutfak, banyo, ev dizayn, mobilya ve dekorasyonda yeni kombinasyonlar yarat lmas n sa layan Evoglass panellerin arka yüzü beyaz melamin dekor ka d ile kaplan yor. yangın gec kt r c k yen ürün; medepan-fr, teknopan-fr Kastamonu Entegre A aç Sanayi yeni ürün yelpazesinde, yang na dayan kl iki seçene i de tüketicilerin be enisine sunuyor. Yang na dayan kl laminant için ana gövde olarak kullan labilen MDF Medepan- FR ve Yongalevha Teknopan-FR farkl dekoratif kaplama malzemesi olabiliyor. Düflük tutuflma de erleri sayesinde MDF Medepan-FR ve Yongalevha Teknopan-FR, mobilya ve iç dekorasyonlar, duvar ve tavan kaplamalar, otel dekorasyonlar, bölme duvarlar, resmi kurumlar (kütüphane ve okul vb), ofisler, kap lar, hastane mobilyalar, sinema mobilyalar gibi her türlü dekoratif kaplama için kullan labiliyor. suya ve neme karşı güç göster s ; teknopan-mr Kastamonu Entegre nin ürün gam ndaki yeniliklerden bir di eri de iç dekorasyonda ve slak ortam flartlar nda kullan labilen Yongalevha Teknopan-MR neme ve su damlac klar na maruz kalan ortamlarda yüksek direnç gösteriyor. Teknopan-MR, mutfak tezgahlar, banyo mobilyas ve pencere denizli i gibi ortamlar n dekoratif yüzey kaplamalar nda yüksek performans sa lamak için uygulan yor. S/9 - KEAS - BÜLTEN / 1

12 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U hayat enerj genel müdürü sn. ahmet ışıklar vardığımız nokta dünyada ender görülecek b r başarının net ces d r Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti. Sizi daha yak ndan tan mam z için kendinizden bahsedebilir misiniz? 1941 stanbul do umluyum. lk ve orta ö renimimi Eyüp te tamamlad ktan sonra liseyi stanbul Erkek Lisesi nde okudum. stanbul Teknik Üniversitesin den Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum y l nda Otosan Otomobil Fabrikas nda mesle ime bafllad m. lk Türk otomobili Anadol binek arabas ve transit minibüs projelerinde emsalsiz otomotiv dahisi Ali hsan lkbahar n maiyetinde görev ald m. Askerli imi Erzurum nflaat Emlak Dairesi nde yapt ktan sonra 1970 Eylülü nde Otosan'a geri döndüm. Çok de erli ve otomotiv sanayine büyük emek vermifl olan duayen, Otosan Genel Müdürü Ahmet Binbir Bey Otosan da gösterdi im performans m be endi ini ve alt ay sonra üretime geçecek, Bursa da Fiat ortakl ile kurulmakta olan Tofafl Fabrikas nda görevlendirilece imi ve Tofafl Türk Genel Müdürü Arslan Bey in beni bekledi ini bildirdi. Bursa Tofafl Tesislerine gitti imde tesisin büyüklü ü karfl s nda çok flafl rd m. Beni Sat nalmadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc l na uygun gördüklerini ifade ettiler. Bu teklife teflekkür etmekle beraber mesleki geliflmemi tamamlamak için üretimde herhangi bir görevin verilmesini istedim. Bu talebime mukabil, üretimden sorumlu genel müdür yard mc s n n talyan oldu unu ve tecrübe sahibi oldu um için üretim sorumlusu olan talyanla anlaflamayaca m ve flirket içinde ikilik do urmak istemediklerini aç klad lar. Ben de bu konuda düflünmek için mehil isteyerek stanbula geri döndüm. Kader bu, yolda u rad m Yar mca Petkim Petrokimya tesislerinde çal flan arkadafl m Denizer Gürefl i ziyaret etmem sonucunda, Petkim yöneticilerinden Turgut Üçer ile k sa bir mülakat müteakip o gün kendimi Petkim in içinde buldum. Önce Foster Wheeler bafl mühendislerinden Paul Verity ile çok yak n çal flmam s ras nda üniversite tahsiline denk bir tecrübe ve bilgi kazand m. Bu e itim sonucunda di er meslektafllar mdan farkl bir görüfl aç s ve de erlere sahip oldum. Nitekim bir darbo az projesinde bana genel müdür yetkisi verildi. Yard mc iflletmeler müdürü Onnik Akçeli Bey ile birlikte çal flarak baflar l bir proje ortaya koyduk. Bunun üzerine genel müdürlük beni Almanya da yurtd fl nda Petkim i temsil edecek ve siparifllerin durumunu takip edecek bir ofis kurmakla vazifelendirdi senesinde tam bu ifllerin haz rl ile meflgul iken Yalova da kurulu Aksa Akrilik Elyaf Fabrikas Genel Müdürü Vasfi Temizyürek ve yard mc s Selçuk Ergin beylerin yan nda olduklar n telefonda söyleyen Teknik Müdürümüz Faruk Bey beni ofisine davet etti. Misafirler Aksa n n çok ihtiyaç duydu u bir mühendis oldu umu ö rendiklerinden bahisle beni Aksa ya davet ettiler. Bu mesaj önce ilgimi çekmedi ve menfi cevap verdim. Ancak daha sonra bilhassa Selçuk Bey in srarl telefonlar sonucunda bir vebal alt nda kalaca m hissine kap ld m. Süre istedim. Süre sonunda yar isteksiz evet cevab m üzerine acil olarak iflbafl yapmam, do acak parasal sorunlar karfl layacaklar n vaat ettiler. Aksa da öncelikle 2x12 MVA santral n kurarak kaliteli enerjiyi sa lad k. Ülkemizde ilk özel flirket olarak kojenerasyon ünitesi kurma müsaadesi Aksa ya verilmifltir. Türbinler Franco Tosi den buhar kazanlar Sulzer firmas ndan al nm flt r. Akabinde çok az bir yat r mla kapasiteyi art rd k. Artan talebi karfl lamak için 4 yeni hatt Tecnimont firmas ndan sat n ald k. Bu s rada Baflmühendis pozisyonundayd m. Birgün Vasfi Bey kahve içmek için beni ofisine davet etti. Tekne konusunda çok bilgili olup, dünya çevresinde 10 metrelik yelkenlisiyle dolaflan Sadun Bora ile ngiltere de Sümerbank hesab na yapt klar tahsilleri esnas nda yak n arkadafll k kurmufllard. Masas özel Tik a ac ndan yap lm flt. Tik çok pahal ve deniz suyuna mukavim yegane kereste olup teknelerin güverte kaplamalar nda kullan l r. Bu sohbet s ras nda aya a kalk p benim yerine oturmam istedi. Katiyen oturmam dememe ra men Genel Müdürün olarak emrediyorum demiflti. Bunun üzerine mecburen oturdum, ç kacak sürprizi bekledim. Ben flirketten ayr ld ktan sonra buraya en lay k olan kifli sensin iltifat nda bulundu. Benim ise o masada hiç ama hiç gözüm yoktu. Hakikaten bir süre sonra Vasfi Bey baflka bir firmada görev ald. Yerine geçen Selçuk Ergin bu Tik masada oturmay p ''Vasfi Bey seni çok severdi'' diyerek masam S/10 - KEAS - BÜLTEN / 1

13 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN lk okyanus geçen türk malatı olan yelkenl tekneler hraç ed yorduk senes nde Avrupa b rl ğ ne alınmayacağımız bell olup hansanaut k şb rl ğ m z askıya alınca den z otobüsler n yapmak ç n yerl büyük b r grupla stanbul büşük şeh r beled yes ne tekl fte bulunduk. bu masayla de ifltirmek alicenapl nda bulundu. Vasfi Bey ayr ld ktan bir müddet sonra ben de ayr lmak istedim. Her seferinde Selçuk Bey mani oldu. Hatta yak n arkadafllar mla kurdu umuz Petsan flirketinde çal flabilece imi, maafl m da almaya devam edebilece imi ancak Aksa bünyesinde kalmam istedi. Bir müddet böyle devam ettim ancak etik sebeblerden dolay ayr lmakta srar ettim. Selçuk Bey çok bilgili, iyi e itim görmüfl karizmatik bir de erdi. Kendisini bu vesile ile rahmetle an yorum. Dedesi son Hurre Alay n n emiri idi ve padiflah ferman n ihtimamla muhafaza ederdi. Petsan Marine flirketinde iken Alman Hansanautik flirketi ile bir anlaflma yapt k. Bu firman n dizayn olan okyanus geçen alüminyum gövdeli yelkenlileri seri halde imal etmeye bafllad k. Okyanus u geçen Türk imalat olan yelkenli tekneleri ihraç ediyorduk.1998 senesinde Avrupa Birli ine al nmayaca m z belli olup Hansanautik iflbirli imizi ask ya al nca deniz otobüslerini yapmak için yerli büyük bir grupla stanbul Belediyesi ne teklifte bulunduk. Teklifimiz uygun görüldü. Bu firma ile tersane kurma faaliyetine girifltik. Önümüzde seçimler vard ve Dalan seçimi kaybedince projeden vazgeçtik. Petsan flirketi ülkemize uygulanan ambargo s ras nda d flar dan ithal edilmeyen mekanik salmastra, tekstil ekipmanlar, k v rc kland rma makineleri, döner filtreler, döküm sand klar, konveyörler ve hatta ilk defa ülkemizde bir buhar türbini imal ederek sanayimize destekte bulunduk. Maalesef enflasyonun azg nlaflt piyasa koflullar nda yapt m z ifllerin ödemelerini zaman nda alamad m z ve çok yak n bildi imiz bir flirketin yeni bir yat r m n n müteahhitli ini yaparken u rad m z haks zl klar karfl s nda zarar n neresinden dönülürse kard r sözü icab nca flirketi kapatmaya karar verdik. Avrupa da ifl imkanlar aramaya çal flt m. Milano da bir ortak bularak tekstil makineleri mümessilli i ve ikinci el tekstil makineleri ithalat iflinde yerli bir holdingin irtibat bürosunu kurduk. Zengin bir talyanla Türkiye de dokuma makineleri fabrikas kurmak üzere çal flmalara bafllad k. talyada dokuma makineleri imalat nda flöhretli Crippa firmas ile anlaflarak dokuma makinelerinin benzerlerini Bursa da üretmek istiyorduk. Bu çal flmalar s ras nda talyan sermayedar Afrika ya safariye gitti. Dönüflünde kapt mikroba yenilerek hastanede vefat etti. Hayat grubu maceran z nas l bafllad? Bu ifle ara verip Türkiye ye döndüm. Tatil yapt m s rada stanbul da iken Yahya Ki l Bey in benimle görüflmek istedi i haberini ald m. Kendisini Yenibosna da bulunan fabrikas nda ziyaret ettim. MDF fabrikas kurmak istedi ini ve benden bu konuda S/11 - KEAS - BÜLTEN / 1

14 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U hizmet vermemi istedi ini söyledi. O gün bugündür Hayat Holding in muhtelif departmanlar nda küçük, büyük demeden muhtelif görevlerde bulundum. Meslek hayat m n yar s n geçirdi im bu yuvada anlat lacak o kadar güzel ifller ve olaylar var ki, müsaadenizle bunlar bir baflka söyleflimizde anlatay m. Grubumuz ve flirketimizin geldi i noktay nas l buluyorsunuz? Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden, bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya olarak gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e ulaflt k. Buradan itibaren hayalleri zorlayacak noktalar sizler göreceksiniz. fiu anda Hayat Enerji Genel Müdürlü ü görevini sürdürüyorsunuz. Enerji Yönetim Sisteminin öneminden bahseder misiniz? ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard n n amac, organizasyonlar n enerji etkinli i ve yo unlu unu içeren enerji performanslar n yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluflturmalar n sa lamakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gaz emisyonu ve di er çevresel etkilerin azalt lmas n sa layacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, co rafi, kültürel ya da sosyal koflullara bak lmaks z n her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamalar n baflar s, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin kat l m na ba l d r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, bir enerji politikas oluflturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve potansiyeli yüksek seviyedeki enerji kullan m na iliflkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planlar haz rlamak ve gelifltirmek için önemli bir sistemdir. Ar-Ge Merkezi'nin kurulufl sürecinde çok eme inizin geçti ini biliyoruz. Bu alandaki son geliflmeler nelerdir? Hayat Kimya dünyas nda, özellikle son 2 y ld r inovasyon bazl bir de iflim söz konusudur. Üst yönetimin onay yla kurulan Hayat AR-GE Merkezi, AR-GE stratejilerini yeniden flekillendirmeye bafllad. fiirketin deterjan, hijyen ve ka t inovatif çal flmalar n n bafl na de erli arge müdürleri getirildi ve yasalara göre organizasyon doktoral, yüksek lisansl uzmanlarla yeterli hale getirildi. Ülkemizin insanlar çevre ülkelere k yasla çok çal flkan ve geliflmelere aç kt r. Modern dünyada lay k olduklar seviyede yaflamak haklar d r. Üretimlerimizin kalitesi yüksek, çevreci ve ekonomik olmal d r. novatif yaklafl m n flirketin yap s n n de iflmesiyle bafllad na inanan üst yönetim, Hayat Ar-Ge Organizasyonu nun inovasyon odakl olarak yeniden flekillendirilmesini onaylam flt r. Hayat departman AR-GE leri daha önceden normal h z yapan bir arabaya benziyordu. fiu anda ise uluslararas arenada yar flan bir yar fl arabas na dönüfltü. Sonuçta da tüketici ve müflterilerimize ola anüstü ürünler sunmay amaçlad k. Hepsini burada saymam mümkün de il, ama tüm ürünlerimizde bir farkl l k söz konusu. novasyonun flirketlerin gelece indeki önemini anlayan ilk flirket olmad m z n bilincindeyiz. Sonuçta bu alanda da çok rekabetçi ve agresif bir durum söz konusu. novasyon, Hayat Kimya'n n anahtar büyüme oda olmaya devam edecek. Burada iki önemli nokta var: Birincisi devaml l k, ikincisi ise inovasyonun bizim büyümemizi destekliyor olmas... lgi alanlar n z nelerdir? Neler yapmaktan hofllan rs n z? Ahflapla çal flma yapmay, suluboya resim yapmay seviyorum. Suluboya resim çal flmalar m izleyenlerin ve resimleri görenlerin takdir etmeleri hofluma gidiyor. Bunlar n d fl nda projesini yapt m ve de erli bir usta ile bitirdi im klasik bir tirhandilim var. Lamine ahflap bordal, omurga ve postalar mefleden özenle yap lm flt r. Bununla hafta sonlar ailemle veya arkadafllar mla Marmara da yelken aç yoruz. Marinada kald m zaman güvertesini y kamak, donan mlar elden geçirmek gerekli ayarlar yapmak ayr bir zevk benim için. Çal flanlar m za yönelik mesajlar n z nelerdir? Hayat ve Keas aile mensuplar ile çal flmak, birlikte proje yapmak beni çok ama çok mutlu etmifltir. Bu gruba mensup olmak beni hep gururland rm fl ve gururland racakt r. Eskiden fazla bir fleyimiz yoktu, bugün flükürler olsun imkanlar m z çok geliflti. Ülkemizin kaynaklar da geliflti. Ülkemizin insanlar çevre ülkelere k yasla çok çal flkan ve geliflmelere aç kt r. Modern dünyada lay k olduklar seviyede yaflamak haklar d r. Üretimlerimizin kalitesi yüksek, çevreci ve ekonomik olmal d r. Yapmak istedi imiz bir projeyi e er gönlünüz hakikaten istiyorsa olanaklar, bugün vard r. Yeter ki; sizin donan m n z ve yetenekleriniz var olsun. Çal flmalar m zda iflbirli i, inovasyon ve ekip çal flmas al flkanl m z olmal d r. Sab rl olmak ise büyük bir meziyettir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi formda tutmak baflar l bir insan olmak için gereklidir. S/12 - KEAS - BÜLTEN / 1

15 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN so enerj yönet m s stem standardı nın amacı ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard n n amac, organizasyonlar n enerji etkinli i ve yo unlu unu içeren enerji performanslar n yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluflturmalar n sa lamakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gaz emisyonu ve di er çevresel etkilerin azalt lmas n sa layacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, co rafi, kültürel ya da sosyal koflullara bak lmaks z n her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamalar n baflar s, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin kat l m na ba l d r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, bir enerji politikas oluflturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek yasal gereklilikleri ile önemli seviyedeki enerji kullan m na iliflkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planlar haz rlamak ve gelifltirmek için oluflturulacak bir enerji yönetim sisteminin (EnYS) gerekliliklerini gösterir. ISO Enerji Yönetim Sistemi, organizasyonun politikada yer alan beyanlar na ulaflmas na, enerji performans n art rmak için gerekli ad mlar atmas na ve bu uluslararas standard n gerekliliklerinin yerine getirilmesi için oluflturulan sistemin uygunlu unun kan tlanmas na olanak sa lar. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard na iliflkin uygulamalar, sistemin karmafl kl, dokümantasyon yap s, kaynaklar ve organizasyonun yürüttü ü faaliyetleri kapsayan organizasyon ihtiyaçlar na göre flekillendirilebilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard planla-uygula-kontrol etönlem al sürekli iyilefltirme çerçevesini temel al r ve enerji yönetimini organizasyonun günlük uygulamalar na dahil eder. Bu standard n dünya çap nda uygulanmas, enerji kaynaklar n n eriflilebilirli inin daha yüksek olmas n sa layacak, rekabeti pekifltirecek ve iklim de ifliklikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard tüm enerji tipleri için kullan labilir. Not 1: Enerji kaynaklar n n eriflilebilirli i, enerjinin korunmas olarak da bilinir. Not 2: Enerji terim olarak yenilenebilir, yenilenemez, geri kazan labilir vb. tipleri kapsar. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard belgelendirme/kay t ve/veya organizasyonun enerji yönetim sisteminin self-deklarasyonu için kullan labilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, organizasyonun enerji politikas nda yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunlu un ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Dolay s yla, benzer operasyonlar yürüten ancak farkl enerji performanslar na sahip iki organizasyonun her ikisi de kendilerine ait gereklilikleri sa layabilirler. Organizasyon, ISO Standard n kalite, çevre, ifl sa l ve güvenli i ya da sosyal sorumluluk gibi di er yönetim sistemleri ile entegre etmeyi tercih edebilir. ISO ENERJ YÖNET M S STEM STANDARDI NIN KAPSAMI ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, organizasyonlar n enerji performanslar n n, enerji etkinli inin ve enerji tüketiminin sürekli iyilefltirilmesinde baflar l olabilmeleri için sistemli bir yaklafl m sa layan bir enerji yönetim sistemini kurmalar, uygulama, süreklili ini sa lamalar ve iyilefltirmek için gereklilikleri belirler. ISO Enerji Yönetim Sistemi, enerjinin tedari i, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullan m n n raporlanmas enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizayn ile gelifltirilmesi gibi konulara iflaret eder. Standard n kendisi enerji için kesin bir performans kriteri ortaya koymaz. Ancak ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard organizasyon taraf ndan izlenebilen ve etkilenebilen enerji kullan m na sahip tüm faktörlere uygulanabilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi için haz rlanm fl olan bu standart ba ms z olarak kullan labilecek flekilde tasarlanm flt r. Ancak istenirse di er yönetim sistemleri ile bir arada ya da entegre edilmifl flekilde de uygulanabilir. S/13 - KEAS - BÜLTEN / 1

16 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER romanya dak en büyük türk yatırımı kastamonu entegre ye a t Türkiye-Romanya Yat r m ve Ticaret Forumu 6 Mart 2014 tarihinde Türkiye Cumhurbaflkan Sn. Abdullah Gül ve Romanya Cumhurbaflkan Sn. T rayen Baflesku nun da kat l m yla TOBB Birlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Türkiye-Romanya Yat r m ve Ticaret Forumu 6 Mart 2014 tarihinde Türkiye Cumhurbaflkan Sn. Abdullah Gül ve Romanya Cumhurbaflkan Sn. T rayen Baflesku nun da kat l m yla TOBB Birlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Forumda konuflma yapan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Cumhurbaflkan Baflesku nun liderli indeki Romanya n n dönüflümü, ekonomik ve siyasi at l mlar n n kendilerine de heyecan verdi ini söyledi. Forumun ikinci bölümünde Romanya'da yat r m yapan firmalar baflar hikayelerini anlatt lar. Türk-Romen fladamlar Derne i nin moderatörlü ünü yapt sunumda Kastamonu Romanya Genel Müdürü Sn. Esat Özo uz, grubumuzu ve Romanya yat r m m z anlatan bir konuflma yapt. 200 milyon Euro yat r m yapt m z Kastamonu Entegre Romanya Kap Paneli, Yongalevha ve Tezgah Üretim Tesisleri halen Romanya'daki en büyük Türk yat r m d r. NATO ve AB üyesi olarak küresel toplumun sayg n bir üyesi olan Romanya n n ekonomik baflar lar yla dikkat çekti ini vurgulayan Faik Yavuz, Ülkelerimiz aras nda yüzlerce y l öncesine dayanan güçlü, tarihi ve kültürel ba lar var. Bizlerin kaderini, ayr lmaz bir parças oldu umuz Balkan co rafyas n n yan s ra, Karadeniz havzas birlefltiriyor. Balkanlar n en büyük iki ülkesi olan Türkiye ve Romanya aras nda fiziki bir s n r olmasa da biz Romanya y Karadeniz üzerinden komflumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda, komflumuz Romanya ile bölgemizin sundu u imkânlar birlikte de erlendirmek istiyoruz. Romen muhattaplar m z n da ayn idealleri bizlerle paylaflt n görüyoruz diye konufltu. Gümrük Birli i ile ivme kazanan ekonomik iliflkilerde ticaret ve yat r m anlam nda önemli baflar lara imza att klar n belirten Faik Yavuz, 2011 y l nda gerçeklefltirdi iniz ziyaretinizde biz ifl dünyas temsilcilerine ticaret hacmimizi art rmak amac yla 10 milyar dolar hedef koymufltunuz. Biz bu hedef için elimizden geleni yap yoruz. Yaklafl k 6 milyar dolara yaklaflan ticaret hacmimiz, inan yoruz ki en k sa zamanda 10 milyar dolarl k hedefine ulaflacakt r. As l baflar y ise yat r m iliflkilerinde yakalad k dedi. S/14 - KEAS - BÜLTEN / 1

17 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN kastamonu entegre kurumsal yapısını güçlend recek hamlelere devam ed yor 2014 y l n n hamlesi olarak fiubat ay nda Genel Müdürümüz Sn. Haluk Y ld z n ortaya koydu u vizyon ile Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü oluflturuldu. Son 10 y ld r sürekli çift haneli rakamlarla büyüyerek sektördeki liderli ini ve 2007 den beri de Türkiye deki ilk 100 firma aras ndaki yerini perçinleyen Kastamonu Entegre büyümeye ek olarak kurumsal yap s n güçlendirecek hamlelere de devam ediyor y l nda ISO9001 belgesi al nmas ile bafllayan kurumsal geliflim sürecimizde en son 2013 y l nda fl De erlendirme ve Grupland rma Sistemleri çal flmas ile K hamlesi yer ald. ve sistemleri ile destekleyecek temel e itim ve uygulamalara a rl k verilecek y l nda TPM (Toplam Verimli Bak m) ve TPS (Toyota Üretim Sistemi) sistemlerini de uygulamaya alarak sadece Türkiye de de il Avrupa da ve tüm Dünyada s n f atlayacak bir firma olma hedefimizi siz de erli çal flanlar m z n her birinin katk lar yla hayata geçirece iz. Bu hedefe ulafl rken sizlerin de mutlak kat l m ve deste inizi bekliyoruz. HAYD HEP BERABER ELELE, HER ZAMAN EN GÜZELE! Toplam Kalite Yönetimi Sistemi ISO Enerji Yönetimi Sistemi 2016 TPS * Görsel Yönetim sitemleri * Kanban * Kaizen * Muda - Muru - Mura *... SAP Sistemleri TPM * Otonom Bakım * Önleyici Bakım * OEE *... ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi 2014 y l n n hamlesi olarak fiubat ay nda Genel Müdürümüz Sn. Haluk Y ld z n ortaya koydu u vizyon ile Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü oluflturuldu. Toplam Kalite Yönetimi ile kurumsal yap n n daha da olgunlaflmas ve süreklili inin sa lanmas ad na misyon üstlenen bölüme geçmifl tecrübeleri de dikkate al narak Adana Fabrika Direktörü Bekir Yarafl r atand. Yal n üretim tekniklerinin uygulanaca bir firma olma amac yla haz rlanm fl afla da geliflim piramidi görülen program çerçevesinde bu y l içinde kurumsal kültürü kalite kavram 2015 Sonu Temel Sistemlerin Kurulmas / Revizyonu Temel Kavramlarla Donan m S/15 - KEAS - BÜLTEN / 1

18 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER balıkes r ekonom ödüller Bal kesir Ekonomi Ödülleri 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 12:00 da Balkonuk Center Bal kesir de, Maliye Bakan Sn.Mehmet fi MfiEK ve protokolle beraber sanayicilerin genifl kat l m yla gerçekleflti. Bu törende flirketimiz dört adet ödül ald. Ödülleri flirketimiz ad na Fabrika Direktörü Hüsnü ÇELEN ve K Mali fller fiefi Hakan ÖZDEM R ald. pellet hattımız devreye g rd Bulgaristan Fabrikam zda Pellet hatt tarihi itibari ile devreye girdi. fiubat ay sonunda devreye al nmas düflünülen hat yo un çal flmalar sonucunda 1 ay öncesinde devreye al nd. Maliye Bakan Sn. Mehmet fi MfiEK, Miletvekili Sn. A.Edip U UR, Milletvekili Sn.Cemal ÖZTAYLAN, Bal kesir Valisi Sn. Ahmet TURHAN ve di er protokolle birlikte 15 Mart 2014 Cumartesi günü Bal kesir fabrikam z ziyaret ettiler. Fabrika Direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN in tan t m eflli inde fabrika gezisini tamamlayan misafirlerimiz, fabrikam zdan memnuniyet içerisinde ayr ld lar. 22 Nisan 2014 Cumartesi günü Kastamonu OSB Fabrikam z ziyaret eden tarihçi yazar Yavuz Bahad ro lu Kastamonu Entegre çal flanlar ile foto raf çektirip levha imzalad. 20 Mart 2014 tarihinde Romanya Tesislerimizde deneme üretimi yap lan yeni ürünümüz tezgah, Technotop markas yla 31 Mart 2014' te pazara sürüldü Ocak 2014 tarihlerinde, öneri bildirimleri fabrika komitesi taraf ndan uygun görülen üç personelimiz U ur MEM fi, Hüseyin UÇAR, smail GÜNDÜZ e ödülleri ve teflekkür yaz lar takdim edildi. S/16 - KEAS - BÜLTEN / 1

19 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN keas, so belges almaya hak kazandı 1. KEAS ISO Belgesi Almaya Hak Kazand 2012 y l Nisan ay nda Hayat Holding bünyesinde Tüketici Grubu (TG) ve A aç Grubu (AG) Enerji Yöneticileri Enerji Yönetim Sistemi (EYS) kurulum çal flmalar na TUV Thuringen firmas ndan ald iç tetkikçi e itimi ile bafllad y l bafl nda TG firmam z Hayat Kimya, süreçleri tamamlayarak ISO belgesini almaya hak kazand y l n n son çeyre inde h zland r lan çal flmalarda AG firmam z KEAS da iç ve d fl tetkiklerini tamamlayarak 2014 y l bafl itibariyle EYS belgelendirme sürecini baflar yla tamamland. Esas itibariyle KEAS kuruluflundan bu yana enerji verimlili i ve enerjinin üretim ve tüketiminde yenilikçi ve alternatif teknolojilerin kullan lmas na büyük önem vermifl bir firmad r. Bu alanda sektöründe pek çok yenili e; kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalar nda oldu u gibi, imza atan ilk kurulufl olmufltur. EYS konusunda al nan bu belge de geçmiflten gelen bu bilgi ve tecrübenin gelecekte de kurumsal anlamda sürdürülebilmesi için bir motivasyon kayna niteli i tafl maktad r. KEAS Enerji Yönetim Sistemi nin kurulmas n n sebebi,yap s, kurulmas nda nelerin amaçland ilerleyen bölümde izah edilmifltir. 2. KEAS Enerji Yönetim Modeli Bu modelin ilk amac, bünyesindeki üretim yerlerinde enerji üretim-tüketim bilgileri için ortak veri paylafl m format oluflturmakt r. Ayr ca verilerin paylafl m ndan do an ortak dil ve sinerji birikiminin enerji verimlili i projeleri üretmek, uygulamak ve neticelendirmek için kullan lmas hedeflenmektedir. Bu yolla sa lanacak enerji tasarrufu maliyet olarak hesap edilebilir. Personelin bilgi birikimi ve deneyim art fl n n getirileri ise hesap dahi edilemeyecek kadar çoktur. 3. Enerji Yönetim Modeli Kurma Sebepleri 3.1. Kanun ve yönetmelikler 5627 say l Enerji Verimlili i Kanunu sanayi kurulufllar nda enerji yöneticisi atanmas ve enerji tüketim de erlerinin y ll k olarak YEGM'ye bildirilmesini zaruri k lmaktad r Ortak Rapor Format KEAS üretim yerleri enerji üretim-tüketim verileri ortak bir formatta oluflturulmal d r. Birim mamul üretim bafl na düflen enerji tüketim de erleri birbirleriyle mukayese edilebilecek biçimde üst yönetime rapor edilmelidir Ar-Ge ve VAP Koordinasyonu Enerji yönetimi konusundaki AR-GE (TEYDEB ve AB çerçeve programlar ) ve VAP (Verimlilik Art r c Projeler) merkezi olarak koordine edilebilmeli ve yerelde de sürdürülüp, izlenebilmelidir Alternatif Enerji Ekonomisi Rekabet edebilmek için enerji piyasas güncel koflullar nda oluflabilecek f rsat ve risklere karfl k sa, orta ve uzun vadeli alternatif çözümlerin üretilmesi zorunlulu u vard r. Bu çerçevede yenilenebilir enerji çözümleri ve çevresel faydalar da de erlendirilmelidir. 4.Enerji Yönetim Sistemi Kapsam nda Yürütülen Projeler 4.1. Verimlilik Art r c Projeler (VAP) Endüstriyel iflletmelerde; enerji etüt çal flmas ile belirlenen önlemlerin uygulanmas ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazan lmas için haz rlanan projeler Verimlilik Art r c Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.vap endüstriyel iflletmelerde enerji at klar n n, kay plar n ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanmas amac yla haz rlan r y l ndaki VAP baflvurular nda KEAS Bal kesir fabrikam zda 3 adet, Gebze fabrikam zda ise 1 adet proje kabul edilmifltir y l nda ise KEAS Adana ve Gebze fabrikalar nda 2'fler adet ve Bal kesir fabrikam zda ise 1adet olmak üzere toplamda 5 adet VAP baflvurusu 2014 Nisan ay sonuna kadar tamamlanacakt r TUB TAK TEYDEB KEAS "At k Biokütleler le Rdf Biokütlelerinin Gazlaflt r lmas ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi-AB GAS" projesi ile TUB TAK TEYDEB' den Ar-Ge çal flmalar için destek alm flt r. Gazlaflt rma teknolojisi kullan larak verimsiz yakma ile kirli bertaraf ihtiyac n ortadan kald racak gazlaflt rma reaktörlerinin gelifltirilmesi, sentez gaz üretilmesi, sentez gaz n kullanarak enerji üretecek organik döngülü türbinlerin kullan lmas ile yenilenebilir enerji üretiminin sa lanmas planlanm flt r. Takribi 4 milyon TL bütçeli projenin TUB TAK deste i %40-60 aral ndad r. Projenin 24 ayda tamamlanmas hedeflenmektedir Avrupa Birli i (AB) Projeleri KEAS Bulgaristan fabrikam zda Avrupa Birli i'nin (AB) %50 hibe deste i al narak afla daki projeler yürütülmektedir. Scheuch filtre sisteminin kurulumu ve devreye al nmas gerçeklefltirildi. CPM pelet imalat hatt üretime bafllad ve KEAS "TECHNOPELLET" markas ile enerji sektöründe yeni bir ürün pazar sundu. Bantl kurutucu Stela montaj tamamland ve yak n zamanda devreye al nmas planlanmaktad r Yenilenebilir Enerji Olarak Biyokütle Eneri Santrali Projeleri(Gebze) Gebze fabrikam zda ORC santrali kurulum çal flmalar yo un bir flekilde devam etmektedir y l içerisinde devreye al nmas planlanmaktad r Yenilenebilir Enerji Olarak Biyokütle Eneri Santrali Projeleri(Bosna Hersek) Bosna Hersek fabrikam zda Biyokütle Buhar Kazan nda 35 ton/saat 60bar kapasiteli buhar üretilmifltir. 8 MW elektrik üreten türbinin devreye al nma çal flmalar devam etmektedir. Bu projenin finansman nda EBRD kredisi kullan lm fl, projenin bir bölümü için %10 hibe deste i al nm flt r. Proje bütçesi takribi 10 milyondur leriye Yönelik RES ve GES Projeleri Lokasyonlar m zda rüzgar ve günefl analizleri yap larak RES(Rüzgar Enerji Santrali) ve GES(Günefl Enerji Santrali) çal flmalar n n yap lmas planlanmaktad r. S/17 - KEAS - BÜLTEN / 1

20 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS ailesi üyelerinin güzel ve mutlu haberlerini dergimizin bu bölümünde paylafl yoruz. Bir yast kta... Çal flanlar m z mutlu, keyifli ve huzurlu bir yaflama ad m at yor... AD - SOYAD GÖKMEN DEM RC HAYDAR GÜÇLÜ MAHMUT ORHAN AL ALICI BAHADIR KARA K Z SÜHA KABA LOKASYON SAMSUN GÖREV MEKAN K BAKIMCI ELEKTR K BAKIM VE OTOMASYON OPERATÖRÜ MELAM N PRES LEVHA TASN F fiç S fi MAK NES OPERATÖRÜ HGL fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S TAR H AÇIKLAMA EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K S/18 - KEAS - BÜLTEN / 1

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı