çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO Belgesi Almaya Hak Kazand

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO 50001 Belgesi Almaya Hak Kazand"

Transkript

1 BÜLTEN 2014 / 1 çevreye ve doğaya uyumlu, b yokütleden sürdürüleb l r enerj Keas SO Belgesi Almaya Hak Kazand söyleş : genel müdür sn. haluk yıldız Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. b zden haberler Kastamonu Entegre kurumsal yap s n güçlendirecek hamlelere devam ediyor. ayın konuğu: hayat enerj genel müdürü sn. ahmet ışıklar Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflmifltir.

2

3 deal Tezgahlar Technotop worktops tezgâhlar, kaliteli özellikleri sayesinde mobilya sektöründe en yayg n kullan lan tezgâhlard r. Çizilmeye, s cakl a, buhara, suya, lekeye, darbeye ve afl nmaya karfl dirençlidirler.

4 Yangına Dayanıklı MDF Medepan Fr k rm z göbek katman olan ve düflük tutuflma de erli MDF dir. Melamin kaplama için uygundur ve yang na dayan kl laminat için ana gövde olarak kullan labilir.

5

6 KEAS - BÜLTEN BAfiLARKEN başlarken Bu y lki ilk say m zdan herkese merhaba y l na, flirketimiz ad na çok güzel geliflmelerle bafllad k. Geçti imiz günlerde ISO Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon sürecini baflar yla tamamlad k. Enerjinin giderek daha da büyük önem tafl maya devam etti i günümüzde, enerjinin verimli kullan lmas esas na dayanan bu yönetim sistemi, flirketimizin bu konudaki hassasiyetini ve kararl l n ortaya koymas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. Yeni y lda sosyal sorumluluk projelerine de h z verdik. 5 Nisan da gerçeklefltirdi imiz A aç Dikim Organizasyonumuz bunlardan ilkiydi. Akademi Hayat öncü ülü ünde, Gebze Orman flletme fiefli i, KEAS Hammadde Tedarik Direktörlü ü ve Gebze Fabrika Direktörlü ü nün katk lar yla Gebze Balç k Köyü nde düzenlenen A aç Hayatt r etkinli ine gösterdi iniz yo un ilgi ve duyarl l n z için sizlere çok teflekkür ederiz. Sektörümüzde dünyan n önde gelen flirketleri aras ndaki yerimizi sa lamlaflt rmak, en iyi olma yolunda ilerlemek ad na gelece in liderlerini yetifltirme vizyonuyla ortaya koydu umuz Liderler Kulübü geliflim programlar bafllad. Liderler Kulübü ile; Hayat Holding bünyesindeki flirketlerde liderlik kültürünü oluflturmak, ortak dil ve de erler çerçevesinde sürekli geliflimi sa lamak, büyümeyi iç kaynaklar m z ile desteklemek amaçlanmaktad r. Misyonumuz ise, yetifltirdi imiz insan kayna /liderler ile kurumumuzun sürdürülebilirli ine katk da bulunmakt r. fiirketimize dair daha birçok alandaki son geliflmeleri bulabilece iniz dopdolu bir say sizleri bekliyor. Merakla okuyaca n z düflünüyoruz. Bundan sonraki say lar m z için, flu ana kadar yapt n z gibi de erli geribildirimlerinizi lütfen bizlerle paylaflmaya devam ediniz ki, KEAS Bülten i hep birlikte daha ileriye tafl yal m. Yeni say larda görüflmek üzere. Hoflçakal n KEAS BÜLTEN 6-9 SÖYLEfi Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi AYIN KONU U Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti B ZDEN HABERLER ÇALIfiANLARIMIZA DA R 21 KAR YER GÜNLER NSAN KAYNAKLARI FUAR Kastamonu Entegre yeni ürünlerini Hindistan pazar nda görücüye ç kard BAY LER M Z Türk mobilya sektörünün öncülerinden Kilim Mobilya, Rusya n n baflkenti Moskova da ma aza açt E T M KÖfiES Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisli i Bölümünde Nisan 2014 tarihleri aras nda 1. Uluslararas Avrasya Ahflap Esasl Kompozitleri E itimi gerçekleflti. 32 TES S TANITIMI Kastamonu Entegre Tarsus Tesisi fieh R TANITIMI lkler fiehri Tarsus BÜLTEN KÜNYE YAYIN SAH B Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Ad na Haluk YILDIZ GENEL YAYIN YÖNETMEN Veysel ARIN SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Naci GÜNGÖR ED TÖR At f TARAKÇI YÖNET M YER Kastamonu Entegre A aç San. Tic. A.fi. Mahir z Cad. No: 25 Altunizade - stanbul TASARIM Siyah Yarat c Fikirler GEZ KÖfiES Hayat Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Kastamonu Entegre, 85 bayisini Karayipler de a rlad SA LIK Ofis Hastal klar : Ofis çal flanlar uzun süre masa bafl nda ve bilgisayar karfl s nda vakit geçirmekte. Bu durum hareketsizlik ve monotonlu u da beraberinde getirmektedir fi SA LI I VE GÜVENL Sizin güvenli iniz sevdiklerinizin mutlulu udur. 44 B LG TEKNOLOJ LER Teknolojide Son Moda 45 LEZZET KÖfiES Ayval Kereviz SOSYAL YAfiAM Tesislerimizde Gerçekleflen Sosyal Etkinlikler

7 INDEX KEAS - BÜLTEN söyleş Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. S-6 S-10 ayın konuğu Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti. eğ t m köşes S-30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisli i Bölümünde Nisan 2014 tarihleri aras nda 1. Uluslararas Avrasya Ahflap Esasl Kompozitleri E itimi gerçekleflti. tes s tanıtımı Fabrikam z m 2 aç k alan, m 2 kapal alan olmak üzere toplam m 2 arazi üzerine kurulmufltur. S-32 S-42 ş sağlığı güvenl ğ Çal flma alanlar ndan, toplumun yararlanmas için mal ve hizmetler üretilir. Üretilen her mal ve hizmet, toplumsal yaflam kalitesini yükseltir, yaflam standartlar n kolaylaflt r r. Toplumu oluflturanlar ise zaten çal flanlard r.

8 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi genel müdürümüz sn. haluk yıldız ın b r derg le sektör e da r yaptığı söyleş Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. Sektörünüz 2013 ü nas l geçirdi? Yüzde kaç büyüdü? Türkiye de h zla büyüyen sektörlerden biri olan A aç ve Orman Ürünleri Sektörü içinde yer alan, A aç Bazl Levha Üretim Sektörü 2013 y l nda %5 civar nda büyümüfltür y l pazar n tüketim olarak çok kötü olmad, ancak yeni yat r m ve kapasitelerin arz fazlas oluflturdu u için, pazar disiplininin kalmad ve zor olan bir rekabetin yafland y l olmufltur. Sektörünüzün üretim kapasitesi ve cirosal büyüklü ü ve 2013 y llar nda neydi? 2014 sonunda sektörünüzün ne kadar büyümesini öngörüyorsunuz? A aç bazl levha üretimi, mobilya, inflaat ve dekorasyon sektörüne hizmet veren ve bu sektörün ihtiyaç duydu u birçok ürünü üreten bir gruptur. Ana üretim mallar ; yongalevha, melamin kapl yongalevha, MDF, melamin kapl MDF, laminat parke, kap paneli, OSB gibi ürünlerdir. Sektörün 2013 y l itibari ile büyüklü ünün 7-8 milyon m3/y l oldu unu tahmin etmekteyiz. Y llara göre bakt m zda, 2009 y l ndan beri y ll k ortalama %10'luk bir büyüme gerçekleflmifltir y l nda ise %5 lik bir büyüme beklemekteyiz. Sektörünüzün ihracat son 4 y lda nas l geliflti? de sektörünüzün ihracat verileri ne oldu? 2014 y l için ihracat hedefiniz nedir? Sektörün ihracat, 2013 y l nda 300 milyon USD civar nda olmufltur y l ndan beri her y l %10-12 artarak bu rakamlara ulaflm flt r y l içinde %5-6 civar nda artaca n düflünmekteyiz. Kastamonu Entegre en son Tataristan MDF yat r m ile Avrupa 5.li ini ve Dünya 10.lu unu tescil etmifl oldu. Ve Türkiye'den 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçeklefltirerek, y llard r süren sektöründeki ihracat 1.li ini devam ettirdi. Türkiye nin Ahflap ve Orman Ürünleri Sektöründe Dünyadaki yeri nedir? Türkiye a aç bazl levha üretiminde, Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahiptir. Sektörümüz: MDF üretiminde Avrupa da 1., Dünya da 2. s rada Yongalevha üretiminde Avrupa da 3., Dünya da 5. s rada Laminat parke üretiminde Avrupa da 2. Dünya da 3. s rada yer almaktad r. Levha üretiminde Kastamonu Entegre olarak; Avrupa da 5., Dünya da 10. s raday z. Sektörünüzdeki tesisler ortalama kaç yafl nda? A aç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, levha üreten tesisler genelde son 12 y lda yenilenmifltir. Eski tesislerin ço u kapanm flt r. Sektörün %85 ini temsil eden tesisler y llar aras nda kurulmufltur. Ortalama yafl 6-7 y l olarak kabul edebiliriz. Sektörünüzdeki tesisler teknolojik olarak ne durumdalar? Bu tesisler komple yeni yap lan yat r mlard r. Sektörün %15 ini temsil eden eski tesislerde ise, yeni teknolojilere ayak uydurmak için, k smi modernizasyon yap lmaktad r. Sektörünüzde yeni teknolojik yat r mlara ne s kl kta ihtiyaç duyuluyor? Yat r mlar ne kadar sürede yap l yor? Sektörümüzde yeni teknolojik yat r mlar 1,5 y lda yap labiliyor. Genel anlamda sektör, son 20 y lda kontinü üretim tesislerine geçti. Teknolojik olarak her iki y lda k smi modernizasyonlar oluyor. Tesisler ana teknoloji olarak 20 y lda de ifliklik olmasa da büyüklük ve sistem aç s ndan ilerleme kaydetmifltir. Ancak ana levha üretim tesislerinin yan nda, katma de erli ürünlerin üretimi için, her 3-4 y lda bir yeni teknolojiler geliflmektedir. Sektörünüzün son dönemdeki en önemli art ve eksileri nelerdir? 2014 te odaklanaca n z en önemli konu bafll klar aras nda neler bulunuyor? Ülkemizde yonga ve lif levha sektöründe, son y llarda artan yat r mlarla dünya standartlar nda ileri teknolojiyle üretim yapan S/6 - KEAS - BÜLTEN / 1

9 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN En önemli beklentimiz; Odun hammaddesi fiyatlar m z n Avrupa, Rusya ve Amerika ile ayn seviyede olmas, mobilya sektörünün üretim, tafl ma, pazarlama ve markalaflma konular nda geliflmesi ve ihracat n artmas d r. tesisler kurulmufl ve dünyada söz sahibi bir kapasiteye ve üretim teknolojisine ulaflm flt r. Bu nedenle mevcut kapasiteler, ürün kalitesi ve çeflitlili i hem Türkiye pazar için yeterli gelmekte, hem de yurtd fl pazarlara sat fl olanaklar sunmaktad r. Ancak levha sektörünün en önemli sorunu; kaliteli, yeterli ve uygun fiyatl odun hammaddesi temininde yaflanan s k nt lard r. Türkiye de do al ormanlardan temin edilen odun hammaddesi kalite ve fiyat aç s ndan Avrupal üreticilere göre bizler için dezavantajl bir duruma neden olmakta ve ithalat körükleyerek yerli sanayiciyi zor durumda b rakmaktad r. Odun fiyatlar m z Avrupa daki fiyatlar n ik misli, Rusya-Ukrayna-Amerika gibi ülkelerden 3-4 misli pahal d r. Levha maliyeti içinde, odun hammaddesinin etkisi %45-50 dir. Sektör olarak beklentimiz 12 milyar USD lik a aç ve orman ürünleri sektörünün (ka t hariç) en önemli girdisi olan odun maliyetinin azalt lmas ve Avrupa ve Amerika ile ayn flartlara getirilmesidir. Sektörünüzün gelece ini nas l görüyorsunuz? Önümüzdeki 5 y lda en önemli hedefiniz nedir? A aç mamülleri ve orman ürünleri sektörünün (ka t mamulleri hariç) büyüklü ü 12 milyar USD civar ndad r. Bu sektörde i direkt olmak üzere toplam 1 milyon kifli çal flmaktad r. Sektörün avrupa ve dünya da önemli bir yeri vard r. Türkiye nin 2023 hedefi sektöründe, 20 milyar USD üretim kapasitesi ve 6 milyar USD ihracat hedeflemektedir. Sektör üretimine, orman kaynaklar ndan bafllamaktad r. Dolay s yla, katma de eri yüksek, istihdam yo un sektör olup, cari aç k ve iflsizli e olumlu katk da bulunmaktad r. Ayr ca tarihi ve kültürel iliflkilerimizin yo un oldu u komflu ülkelerin ço unda, orman kaynaklar n n olmay fl ve mobilya üretim tesislerinin yeterli olmamas nedeni ile ihracat n sürekli geliflece i aflikard r. Beklememiz gereken; ran, Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerinin normalleflme süreçlerinin h zlanmas ve gelir da l m n n alt gruplara yay lmas d r. ç dinamizmde ise genç nüfus, yeni ve kaliteli konut ihtiyac ve kentsel dönüflüm projeleri bu sektörü olumlu etkileyecektir. S/7 - KEAS - BÜLTEN / 1

10 KEAS - BÜLTEN SÖYLEfi kastamonu entegre 6 yen ürünle yen pazarlara g r yor Orman ve a aç ürünleri sektöründe 45 y ld r üretim yapan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, Yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili ini, pazara sundu u yeni seçeneklerle art rmaya devam ediyor. Hayat Holding çat s alt nda faaliyet gösteren Kastamonu Entegre A aç Sanayi, pazara yeni sundu u geliflmifl teknik özelliklere sahip Evogloss, Glossmax, Glossplus, Medepan-Fr, Teknopan-Fr ve Teknopan-Mr yongalevha ve MDF seçenekleriyle ürün yelpazesini geniflletti. Orman ve a aç ürünleri sektöründe 45 y ld r üretim yapan Kastamonu Entegre A aç Sanayi, yongalevha ve MDF gruplar ndaki ürün çeflitlili ini, pazara sundu u yeni seçeneklerle art rmaya devam ediyor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi, bu amaçla günlük hayatta müflteri memnuniyeti ve be enisini art rmaya yönelik yaklafl m n yans tan Evogloss, Glossmax, Glossplus, Medepan-FR, Teknopan-FR ve Teknopan-Mr yi yeni ürün yelpazesine ekledi. yen ürünlerde ler teknoloj öne çıkıyor Glossmax High Gloss Levha, ileri teknoloji ile çeflitli endüstriyel proseslerden geçen melamin kapl MDF veya yongalevhan n tek yüzeyine tutkal ve UV lak uygulanmas n n ard ndan elde edilen dekoratif parlak yüzeyli ahflap panellerdir. Glossmax High Gloss Levha n n üretiminde, melamin yüzeye üst seviyede bir tutunum sa layan s cak kaplama (hot coating), PUR (Poliüretan) tutkal kaplama malzemenin yüzeyine uygulan yor. Poliüretan tutkal n kimyasal kürlenmesinden sonra çizilme, sars nt ve afl nmaya karfl dirençli çok sert bir yüzey elde ediliyor. PUR malzemesi ayr ca UV fl nlar na ve kimyasallara karfl da direnç gösteriyor. Bu ifllemin hemen ard ndan uygulanan UV fl nlar yla sertleflen üst tabaka, parlakl en üst seviyeye ç kar yor. Glossmax High Gloss Levha n n üretim teknolojisi, yüzey kaplamada yeni uygulamalara olanak sa layan, masif a ac n do al görüntüsünü ve dokusunu öne ç karan, yüzey finifl uygulamas n oldukça kolaylaflt ran bir çözüm sunuyor. Glossmax parlak levha kullan m alan olan; mutfak, banyo, ev, ofis ve her türlü dekorasyon iflleri için; modern, zarif ve ayna parlakl nda mobilya kombinasyonlar yarat yor. Glossmax parlak levha, ahflap do all n yans tma özelli i ve farkl renk seçenekleriyle, uyguland mekan ayna parlakl ile zenginlefltirme imkan sunuyor. Mobilya üretiminde fl kl k ve kalitenin simgesi olarak kullan labilecek olan Glossmax parlak levha ürünleri, parlak görüntüsünü uzun süre koruyan teknolojisi ile sektörde yeni bir dönem bafllat yor. Glossplus parlak levha üretimi için de yeni bir teknik kullan l yor. Bu teknik sayesinde ahflap levha üzerine Ultraviyole fl nlar na dayan kl PET folyo uygulan yor. Parlakl k seviyesi 85 gloss tan büyük olan Glossplus parlak levha da afl nmaya, darbeye ve çizilmeye karfl yüksek dayan m gösteriyor. Dolay s yla, imalat ve uygulama esnas nda levhan n daha az hasar görmesini sa l yor. Ürün, günefl fl nlar na ve solmaya karfl da yüksek dayan m de eri sayesinde, desenin rengini ve parlakl n çok S/8 - KEAS - BÜLTEN / 1

11 SÖYLEfi KEAS - BÜLTEN uzun y llar ilk günkü gibi koruyor. Sa l a zararl hiçbir madde içermeyen Glossplus parlak levha, hijyenik, neme dayan kl ve uzun ömürlü olma özelli i sayesinde uyguland yere de er kat yor. Kastamonu Entegre A aç Sanayi nin yeni sundu u ürünlerden Evogloss (High Gloss PVC Panel), MDF panellerin 0.35 mm kal nl ndaki High Gloss PVC lerin yüzeyine kaplanmas ile oluflan dekoratif ve parlak panel olma özelli i tafl yor. Modern ve zarif mutfak, banyo, ev dizayn, mobilya ve dekorasyonda yeni kombinasyonlar yarat lmas n sa layan Evoglass panellerin arka yüzü beyaz melamin dekor ka d ile kaplan yor. yangın gec kt r c k yen ürün; medepan-fr, teknopan-fr Kastamonu Entegre A aç Sanayi yeni ürün yelpazesinde, yang na dayan kl iki seçene i de tüketicilerin be enisine sunuyor. Yang na dayan kl laminant için ana gövde olarak kullan labilen MDF Medepan- FR ve Yongalevha Teknopan-FR farkl dekoratif kaplama malzemesi olabiliyor. Düflük tutuflma de erleri sayesinde MDF Medepan-FR ve Yongalevha Teknopan-FR, mobilya ve iç dekorasyonlar, duvar ve tavan kaplamalar, otel dekorasyonlar, bölme duvarlar, resmi kurumlar (kütüphane ve okul vb), ofisler, kap lar, hastane mobilyalar, sinema mobilyalar gibi her türlü dekoratif kaplama için kullan labiliyor. suya ve neme karşı güç göster s ; teknopan-mr Kastamonu Entegre nin ürün gam ndaki yeniliklerden bir di eri de iç dekorasyonda ve slak ortam flartlar nda kullan labilen Yongalevha Teknopan-MR neme ve su damlac klar na maruz kalan ortamlarda yüksek direnç gösteriyor. Teknopan-MR, mutfak tezgahlar, banyo mobilyas ve pencere denizli i gibi ortamlar n dekoratif yüzey kaplamalar nda yüksek performans sa lamak için uygulan yor. S/9 - KEAS - BÜLTEN / 1

12 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U hayat enerj genel müdürü sn. ahmet ışıklar vardığımız nokta dünyada ender görülecek b r başarının net ces d r Hem Keas hem de Hayat Kimya gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e eriflti. Sizi daha yak ndan tan mam z için kendinizden bahsedebilir misiniz? 1941 stanbul do umluyum. lk ve orta ö renimimi Eyüp te tamamlad ktan sonra liseyi stanbul Erkek Lisesi nde okudum. stanbul Teknik Üniversitesin den Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum y l nda Otosan Otomobil Fabrikas nda mesle ime bafllad m. lk Türk otomobili Anadol binek arabas ve transit minibüs projelerinde emsalsiz otomotiv dahisi Ali hsan lkbahar n maiyetinde görev ald m. Askerli imi Erzurum nflaat Emlak Dairesi nde yapt ktan sonra 1970 Eylülü nde Otosan'a geri döndüm. Çok de erli ve otomotiv sanayine büyük emek vermifl olan duayen, Otosan Genel Müdürü Ahmet Binbir Bey Otosan da gösterdi im performans m be endi ini ve alt ay sonra üretime geçecek, Bursa da Fiat ortakl ile kurulmakta olan Tofafl Fabrikas nda görevlendirilece imi ve Tofafl Türk Genel Müdürü Arslan Bey in beni bekledi ini bildirdi. Bursa Tofafl Tesislerine gitti imde tesisin büyüklü ü karfl s nda çok flafl rd m. Beni Sat nalmadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc l na uygun gördüklerini ifade ettiler. Bu teklife teflekkür etmekle beraber mesleki geliflmemi tamamlamak için üretimde herhangi bir görevin verilmesini istedim. Bu talebime mukabil, üretimden sorumlu genel müdür yard mc s n n talyan oldu unu ve tecrübe sahibi oldu um için üretim sorumlusu olan talyanla anlaflamayaca m ve flirket içinde ikilik do urmak istemediklerini aç klad lar. Ben de bu konuda düflünmek için mehil isteyerek stanbula geri döndüm. Kader bu, yolda u rad m Yar mca Petkim Petrokimya tesislerinde çal flan arkadafl m Denizer Gürefl i ziyaret etmem sonucunda, Petkim yöneticilerinden Turgut Üçer ile k sa bir mülakat müteakip o gün kendimi Petkim in içinde buldum. Önce Foster Wheeler bafl mühendislerinden Paul Verity ile çok yak n çal flmam s ras nda üniversite tahsiline denk bir tecrübe ve bilgi kazand m. Bu e itim sonucunda di er meslektafllar mdan farkl bir görüfl aç s ve de erlere sahip oldum. Nitekim bir darbo az projesinde bana genel müdür yetkisi verildi. Yard mc iflletmeler müdürü Onnik Akçeli Bey ile birlikte çal flarak baflar l bir proje ortaya koyduk. Bunun üzerine genel müdürlük beni Almanya da yurtd fl nda Petkim i temsil edecek ve siparifllerin durumunu takip edecek bir ofis kurmakla vazifelendirdi senesinde tam bu ifllerin haz rl ile meflgul iken Yalova da kurulu Aksa Akrilik Elyaf Fabrikas Genel Müdürü Vasfi Temizyürek ve yard mc s Selçuk Ergin beylerin yan nda olduklar n telefonda söyleyen Teknik Müdürümüz Faruk Bey beni ofisine davet etti. Misafirler Aksa n n çok ihtiyaç duydu u bir mühendis oldu umu ö rendiklerinden bahisle beni Aksa ya davet ettiler. Bu mesaj önce ilgimi çekmedi ve menfi cevap verdim. Ancak daha sonra bilhassa Selçuk Bey in srarl telefonlar sonucunda bir vebal alt nda kalaca m hissine kap ld m. Süre istedim. Süre sonunda yar isteksiz evet cevab m üzerine acil olarak iflbafl yapmam, do acak parasal sorunlar karfl layacaklar n vaat ettiler. Aksa da öncelikle 2x12 MVA santral n kurarak kaliteli enerjiyi sa lad k. Ülkemizde ilk özel flirket olarak kojenerasyon ünitesi kurma müsaadesi Aksa ya verilmifltir. Türbinler Franco Tosi den buhar kazanlar Sulzer firmas ndan al nm flt r. Akabinde çok az bir yat r mla kapasiteyi art rd k. Artan talebi karfl lamak için 4 yeni hatt Tecnimont firmas ndan sat n ald k. Bu s rada Baflmühendis pozisyonundayd m. Birgün Vasfi Bey kahve içmek için beni ofisine davet etti. Tekne konusunda çok bilgili olup, dünya çevresinde 10 metrelik yelkenlisiyle dolaflan Sadun Bora ile ngiltere de Sümerbank hesab na yapt klar tahsilleri esnas nda yak n arkadafll k kurmufllard. Masas özel Tik a ac ndan yap lm flt. Tik çok pahal ve deniz suyuna mukavim yegane kereste olup teknelerin güverte kaplamalar nda kullan l r. Bu sohbet s ras nda aya a kalk p benim yerine oturmam istedi. Katiyen oturmam dememe ra men Genel Müdürün olarak emrediyorum demiflti. Bunun üzerine mecburen oturdum, ç kacak sürprizi bekledim. Ben flirketten ayr ld ktan sonra buraya en lay k olan kifli sensin iltifat nda bulundu. Benim ise o masada hiç ama hiç gözüm yoktu. Hakikaten bir süre sonra Vasfi Bey baflka bir firmada görev ald. Yerine geçen Selçuk Ergin bu Tik masada oturmay p ''Vasfi Bey seni çok severdi'' diyerek masam S/10 - KEAS - BÜLTEN / 1

13 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN lk okyanus geçen türk malatı olan yelkenl tekneler hraç ed yorduk senes nde Avrupa b rl ğ ne alınmayacağımız bell olup hansanaut k şb rl ğ m z askıya alınca den z otobüsler n yapmak ç n yerl büyük b r grupla stanbul büşük şeh r beled yes ne tekl fte bulunduk. bu masayla de ifltirmek alicenapl nda bulundu. Vasfi Bey ayr ld ktan bir müddet sonra ben de ayr lmak istedim. Her seferinde Selçuk Bey mani oldu. Hatta yak n arkadafllar mla kurdu umuz Petsan flirketinde çal flabilece imi, maafl m da almaya devam edebilece imi ancak Aksa bünyesinde kalmam istedi. Bir müddet böyle devam ettim ancak etik sebeblerden dolay ayr lmakta srar ettim. Selçuk Bey çok bilgili, iyi e itim görmüfl karizmatik bir de erdi. Kendisini bu vesile ile rahmetle an yorum. Dedesi son Hurre Alay n n emiri idi ve padiflah ferman n ihtimamla muhafaza ederdi. Petsan Marine flirketinde iken Alman Hansanautik flirketi ile bir anlaflma yapt k. Bu firman n dizayn olan okyanus geçen alüminyum gövdeli yelkenlileri seri halde imal etmeye bafllad k. Okyanus u geçen Türk imalat olan yelkenli tekneleri ihraç ediyorduk.1998 senesinde Avrupa Birli ine al nmayaca m z belli olup Hansanautik iflbirli imizi ask ya al nca deniz otobüslerini yapmak için yerli büyük bir grupla stanbul Belediyesi ne teklifte bulunduk. Teklifimiz uygun görüldü. Bu firma ile tersane kurma faaliyetine girifltik. Önümüzde seçimler vard ve Dalan seçimi kaybedince projeden vazgeçtik. Petsan flirketi ülkemize uygulanan ambargo s ras nda d flar dan ithal edilmeyen mekanik salmastra, tekstil ekipmanlar, k v rc kland rma makineleri, döner filtreler, döküm sand klar, konveyörler ve hatta ilk defa ülkemizde bir buhar türbini imal ederek sanayimize destekte bulunduk. Maalesef enflasyonun azg nlaflt piyasa koflullar nda yapt m z ifllerin ödemelerini zaman nda alamad m z ve çok yak n bildi imiz bir flirketin yeni bir yat r m n n müteahhitli ini yaparken u rad m z haks zl klar karfl s nda zarar n neresinden dönülürse kard r sözü icab nca flirketi kapatmaya karar verdik. Avrupa da ifl imkanlar aramaya çal flt m. Milano da bir ortak bularak tekstil makineleri mümessilli i ve ikinci el tekstil makineleri ithalat iflinde yerli bir holdingin irtibat bürosunu kurduk. Zengin bir talyanla Türkiye de dokuma makineleri fabrikas kurmak üzere çal flmalara bafllad k. talyada dokuma makineleri imalat nda flöhretli Crippa firmas ile anlaflarak dokuma makinelerinin benzerlerini Bursa da üretmek istiyorduk. Bu çal flmalar s ras nda talyan sermayedar Afrika ya safariye gitti. Dönüflünde kapt mikroba yenilerek hastanede vefat etti. Hayat grubu maceran z nas l bafllad? Bu ifle ara verip Türkiye ye döndüm. Tatil yapt m s rada stanbul da iken Yahya Ki l Bey in benimle görüflmek istedi i haberini ald m. Kendisini Yenibosna da bulunan fabrikas nda ziyaret ettim. MDF fabrikas kurmak istedi ini ve benden bu konuda S/11 - KEAS - BÜLTEN / 1

14 KEAS - BÜLTEN AYIN KONU U hizmet vermemi istedi ini söyledi. O gün bugündür Hayat Holding in muhtelif departmanlar nda küçük, büyük demeden muhtelif görevlerde bulundum. Meslek hayat m n yar s n geçirdi im bu yuvada anlat lacak o kadar güzel ifller ve olaylar var ki, müsaadenizle bunlar bir baflka söyleflimizde anlatay m. Grubumuz ve flirketimizin geldi i noktay nas l buluyorsunuz? Kastamonu Entegre de çal flmaya bafllad m günden, bugüne 25 y l geçti. Vard m z nokta dünyada ender görülecek bir baflar n n neticesidir. Hem Keas hem de Hayat Kimya olarak gö sümüzü kabartacak kalite ve büyüklü e ulaflt k. Buradan itibaren hayalleri zorlayacak noktalar sizler göreceksiniz. fiu anda Hayat Enerji Genel Müdürlü ü görevini sürdürüyorsunuz. Enerji Yönetim Sisteminin öneminden bahseder misiniz? ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard n n amac, organizasyonlar n enerji etkinli i ve yo unlu unu içeren enerji performanslar n yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluflturmalar n sa lamakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gaz emisyonu ve di er çevresel etkilerin azalt lmas n sa layacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, co rafi, kültürel ya da sosyal koflullara bak lmaks z n her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamalar n baflar s, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin kat l m na ba l d r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, bir enerji politikas oluflturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve potansiyeli yüksek seviyedeki enerji kullan m na iliflkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planlar haz rlamak ve gelifltirmek için önemli bir sistemdir. Ar-Ge Merkezi'nin kurulufl sürecinde çok eme inizin geçti ini biliyoruz. Bu alandaki son geliflmeler nelerdir? Hayat Kimya dünyas nda, özellikle son 2 y ld r inovasyon bazl bir de iflim söz konusudur. Üst yönetimin onay yla kurulan Hayat AR-GE Merkezi, AR-GE stratejilerini yeniden flekillendirmeye bafllad. fiirketin deterjan, hijyen ve ka t inovatif çal flmalar n n bafl na de erli arge müdürleri getirildi ve yasalara göre organizasyon doktoral, yüksek lisansl uzmanlarla yeterli hale getirildi. Ülkemizin insanlar çevre ülkelere k yasla çok çal flkan ve geliflmelere aç kt r. Modern dünyada lay k olduklar seviyede yaflamak haklar d r. Üretimlerimizin kalitesi yüksek, çevreci ve ekonomik olmal d r. novatif yaklafl m n flirketin yap s n n de iflmesiyle bafllad na inanan üst yönetim, Hayat Ar-Ge Organizasyonu nun inovasyon odakl olarak yeniden flekillendirilmesini onaylam flt r. Hayat departman AR-GE leri daha önceden normal h z yapan bir arabaya benziyordu. fiu anda ise uluslararas arenada yar flan bir yar fl arabas na dönüfltü. Sonuçta da tüketici ve müflterilerimize ola anüstü ürünler sunmay amaçlad k. Hepsini burada saymam mümkün de il, ama tüm ürünlerimizde bir farkl l k söz konusu. novasyonun flirketlerin gelece indeki önemini anlayan ilk flirket olmad m z n bilincindeyiz. Sonuçta bu alanda da çok rekabetçi ve agresif bir durum söz konusu. novasyon, Hayat Kimya'n n anahtar büyüme oda olmaya devam edecek. Burada iki önemli nokta var: Birincisi devaml l k, ikincisi ise inovasyonun bizim büyümemizi destekliyor olmas... lgi alanlar n z nelerdir? Neler yapmaktan hofllan rs n z? Ahflapla çal flma yapmay, suluboya resim yapmay seviyorum. Suluboya resim çal flmalar m izleyenlerin ve resimleri görenlerin takdir etmeleri hofluma gidiyor. Bunlar n d fl nda projesini yapt m ve de erli bir usta ile bitirdi im klasik bir tirhandilim var. Lamine ahflap bordal, omurga ve postalar mefleden özenle yap lm flt r. Bununla hafta sonlar ailemle veya arkadafllar mla Marmara da yelken aç yoruz. Marinada kald m zaman güvertesini y kamak, donan mlar elden geçirmek gerekli ayarlar yapmak ayr bir zevk benim için. Çal flanlar m za yönelik mesajlar n z nelerdir? Hayat ve Keas aile mensuplar ile çal flmak, birlikte proje yapmak beni çok ama çok mutlu etmifltir. Bu gruba mensup olmak beni hep gururland rm fl ve gururland racakt r. Eskiden fazla bir fleyimiz yoktu, bugün flükürler olsun imkanlar m z çok geliflti. Ülkemizin kaynaklar da geliflti. Ülkemizin insanlar çevre ülkelere k yasla çok çal flkan ve geliflmelere aç kt r. Modern dünyada lay k olduklar seviyede yaflamak haklar d r. Üretimlerimizin kalitesi yüksek, çevreci ve ekonomik olmal d r. Yapmak istedi imiz bir projeyi e er gönlünüz hakikaten istiyorsa olanaklar, bugün vard r. Yeter ki; sizin donan m n z ve yetenekleriniz var olsun. Çal flmalar m zda iflbirli i, inovasyon ve ekip çal flmas al flkanl m z olmal d r. Sab rl olmak ise büyük bir meziyettir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi formda tutmak baflar l bir insan olmak için gereklidir. S/12 - KEAS - BÜLTEN / 1

15 AYIN KONU U KEAS - BÜLTEN so enerj yönet m s stem standardı nın amacı ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard n n amac, organizasyonlar n enerji etkinli i ve yo unlu unu içeren enerji performanslar n yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluflturmalar n sa lamakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gaz emisyonu ve di er çevresel etkilerin azalt lmas n sa layacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, co rafi, kültürel ya da sosyal koflullara bak lmaks z n her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamalar n baflar s, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin kat l m na ba l d r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, bir enerji politikas oluflturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek yasal gereklilikleri ile önemli seviyedeki enerji kullan m na iliflkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planlar haz rlamak ve gelifltirmek için oluflturulacak bir enerji yönetim sisteminin (EnYS) gerekliliklerini gösterir. ISO Enerji Yönetim Sistemi, organizasyonun politikada yer alan beyanlar na ulaflmas na, enerji performans n art rmak için gerekli ad mlar atmas na ve bu uluslararas standard n gerekliliklerinin yerine getirilmesi için oluflturulan sistemin uygunlu unun kan tlanmas na olanak sa lar. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard na iliflkin uygulamalar, sistemin karmafl kl, dokümantasyon yap s, kaynaklar ve organizasyonun yürüttü ü faaliyetleri kapsayan organizasyon ihtiyaçlar na göre flekillendirilebilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard planla-uygula-kontrol etönlem al sürekli iyilefltirme çerçevesini temel al r ve enerji yönetimini organizasyonun günlük uygulamalar na dahil eder. Bu standard n dünya çap nda uygulanmas, enerji kaynaklar n n eriflilebilirli inin daha yüksek olmas n sa layacak, rekabeti pekifltirecek ve iklim de ifliklikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacakt r. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard tüm enerji tipleri için kullan labilir. Not 1: Enerji kaynaklar n n eriflilebilirli i, enerjinin korunmas olarak da bilinir. Not 2: Enerji terim olarak yenilenebilir, yenilenemez, geri kazan labilir vb. tipleri kapsar. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard belgelendirme/kay t ve/veya organizasyonun enerji yönetim sisteminin self-deklarasyonu için kullan labilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, organizasyonun enerji politikas nda yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunlu un ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Dolay s yla, benzer operasyonlar yürüten ancak farkl enerji performanslar na sahip iki organizasyonun her ikisi de kendilerine ait gereklilikleri sa layabilirler. Organizasyon, ISO Standard n kalite, çevre, ifl sa l ve güvenli i ya da sosyal sorumluluk gibi di er yönetim sistemleri ile entegre etmeyi tercih edebilir. ISO ENERJ YÖNET M S STEM STANDARDI NIN KAPSAMI ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard, organizasyonlar n enerji performanslar n n, enerji etkinli inin ve enerji tüketiminin sürekli iyilefltirilmesinde baflar l olabilmeleri için sistemli bir yaklafl m sa layan bir enerji yönetim sistemini kurmalar, uygulama, süreklili ini sa lamalar ve iyilefltirmek için gereklilikleri belirler. ISO Enerji Yönetim Sistemi, enerjinin tedari i, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullan m n n raporlanmas enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizayn ile gelifltirilmesi gibi konulara iflaret eder. Standard n kendisi enerji için kesin bir performans kriteri ortaya koymaz. Ancak ISO Enerji Yönetim Sistemi Standard organizasyon taraf ndan izlenebilen ve etkilenebilen enerji kullan m na sahip tüm faktörlere uygulanabilir. ISO Enerji Yönetim Sistemi için haz rlanm fl olan bu standart ba ms z olarak kullan labilecek flekilde tasarlanm flt r. Ancak istenirse di er yönetim sistemleri ile bir arada ya da entegre edilmifl flekilde de uygulanabilir. S/13 - KEAS - BÜLTEN / 1

16 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER romanya dak en büyük türk yatırımı kastamonu entegre ye a t Türkiye-Romanya Yat r m ve Ticaret Forumu 6 Mart 2014 tarihinde Türkiye Cumhurbaflkan Sn. Abdullah Gül ve Romanya Cumhurbaflkan Sn. T rayen Baflesku nun da kat l m yla TOBB Birlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Türkiye-Romanya Yat r m ve Ticaret Forumu 6 Mart 2014 tarihinde Türkiye Cumhurbaflkan Sn. Abdullah Gül ve Romanya Cumhurbaflkan Sn. T rayen Baflesku nun da kat l m yla TOBB Birlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Forumda konuflma yapan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Cumhurbaflkan Baflesku nun liderli indeki Romanya n n dönüflümü, ekonomik ve siyasi at l mlar n n kendilerine de heyecan verdi ini söyledi. Forumun ikinci bölümünde Romanya'da yat r m yapan firmalar baflar hikayelerini anlatt lar. Türk-Romen fladamlar Derne i nin moderatörlü ünü yapt sunumda Kastamonu Romanya Genel Müdürü Sn. Esat Özo uz, grubumuzu ve Romanya yat r m m z anlatan bir konuflma yapt. 200 milyon Euro yat r m yapt m z Kastamonu Entegre Romanya Kap Paneli, Yongalevha ve Tezgah Üretim Tesisleri halen Romanya'daki en büyük Türk yat r m d r. NATO ve AB üyesi olarak küresel toplumun sayg n bir üyesi olan Romanya n n ekonomik baflar lar yla dikkat çekti ini vurgulayan Faik Yavuz, Ülkelerimiz aras nda yüzlerce y l öncesine dayanan güçlü, tarihi ve kültürel ba lar var. Bizlerin kaderini, ayr lmaz bir parças oldu umuz Balkan co rafyas n n yan s ra, Karadeniz havzas birlefltiriyor. Balkanlar n en büyük iki ülkesi olan Türkiye ve Romanya aras nda fiziki bir s n r olmasa da biz Romanya y Karadeniz üzerinden komflumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda, komflumuz Romanya ile bölgemizin sundu u imkânlar birlikte de erlendirmek istiyoruz. Romen muhattaplar m z n da ayn idealleri bizlerle paylaflt n görüyoruz diye konufltu. Gümrük Birli i ile ivme kazanan ekonomik iliflkilerde ticaret ve yat r m anlam nda önemli baflar lara imza att klar n belirten Faik Yavuz, 2011 y l nda gerçeklefltirdi iniz ziyaretinizde biz ifl dünyas temsilcilerine ticaret hacmimizi art rmak amac yla 10 milyar dolar hedef koymufltunuz. Biz bu hedef için elimizden geleni yap yoruz. Yaklafl k 6 milyar dolara yaklaflan ticaret hacmimiz, inan yoruz ki en k sa zamanda 10 milyar dolarl k hedefine ulaflacakt r. As l baflar y ise yat r m iliflkilerinde yakalad k dedi. S/14 - KEAS - BÜLTEN / 1

17 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN kastamonu entegre kurumsal yapısını güçlend recek hamlelere devam ed yor 2014 y l n n hamlesi olarak fiubat ay nda Genel Müdürümüz Sn. Haluk Y ld z n ortaya koydu u vizyon ile Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü oluflturuldu. Son 10 y ld r sürekli çift haneli rakamlarla büyüyerek sektördeki liderli ini ve 2007 den beri de Türkiye deki ilk 100 firma aras ndaki yerini perçinleyen Kastamonu Entegre büyümeye ek olarak kurumsal yap s n güçlendirecek hamlelere de devam ediyor y l nda ISO9001 belgesi al nmas ile bafllayan kurumsal geliflim sürecimizde en son 2013 y l nda fl De erlendirme ve Grupland rma Sistemleri çal flmas ile K hamlesi yer ald. ve sistemleri ile destekleyecek temel e itim ve uygulamalara a rl k verilecek y l nda TPM (Toplam Verimli Bak m) ve TPS (Toyota Üretim Sistemi) sistemlerini de uygulamaya alarak sadece Türkiye de de il Avrupa da ve tüm Dünyada s n f atlayacak bir firma olma hedefimizi siz de erli çal flanlar m z n her birinin katk lar yla hayata geçirece iz. Bu hedefe ulafl rken sizlerin de mutlak kat l m ve deste inizi bekliyoruz. HAYD HEP BERABER ELELE, HER ZAMAN EN GÜZELE! Toplam Kalite Yönetimi Sistemi ISO Enerji Yönetimi Sistemi 2016 TPS * Görsel Yönetim sitemleri * Kanban * Kaizen * Muda - Muru - Mura *... SAP Sistemleri TPM * Otonom Bakım * Önleyici Bakım * OEE *... ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi 2014 y l n n hamlesi olarak fiubat ay nda Genel Müdürümüz Sn. Haluk Y ld z n ortaya koydu u vizyon ile Kalite ve Kalite Sistemleri Direktörlü ü oluflturuldu. Toplam Kalite Yönetimi ile kurumsal yap n n daha da olgunlaflmas ve süreklili inin sa lanmas ad na misyon üstlenen bölüme geçmifl tecrübeleri de dikkate al narak Adana Fabrika Direktörü Bekir Yarafl r atand. Yal n üretim tekniklerinin uygulanaca bir firma olma amac yla haz rlanm fl afla da geliflim piramidi görülen program çerçevesinde bu y l içinde kurumsal kültürü kalite kavram 2015 Sonu Temel Sistemlerin Kurulmas / Revizyonu Temel Kavramlarla Donan m S/15 - KEAS - BÜLTEN / 1

18 KEAS - BÜLTEN B ZDEN HABERLER balıkes r ekonom ödüller Bal kesir Ekonomi Ödülleri 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 12:00 da Balkonuk Center Bal kesir de, Maliye Bakan Sn.Mehmet fi MfiEK ve protokolle beraber sanayicilerin genifl kat l m yla gerçekleflti. Bu törende flirketimiz dört adet ödül ald. Ödülleri flirketimiz ad na Fabrika Direktörü Hüsnü ÇELEN ve K Mali fller fiefi Hakan ÖZDEM R ald. pellet hattımız devreye g rd Bulgaristan Fabrikam zda Pellet hatt tarihi itibari ile devreye girdi. fiubat ay sonunda devreye al nmas düflünülen hat yo un çal flmalar sonucunda 1 ay öncesinde devreye al nd. Maliye Bakan Sn. Mehmet fi MfiEK, Miletvekili Sn. A.Edip U UR, Milletvekili Sn.Cemal ÖZTAYLAN, Bal kesir Valisi Sn. Ahmet TURHAN ve di er protokolle birlikte 15 Mart 2014 Cumartesi günü Bal kesir fabrikam z ziyaret ettiler. Fabrika Direktörümüz Sn. Hüsnü ÇELEN in tan t m eflli inde fabrika gezisini tamamlayan misafirlerimiz, fabrikam zdan memnuniyet içerisinde ayr ld lar. 22 Nisan 2014 Cumartesi günü Kastamonu OSB Fabrikam z ziyaret eden tarihçi yazar Yavuz Bahad ro lu Kastamonu Entegre çal flanlar ile foto raf çektirip levha imzalad. 20 Mart 2014 tarihinde Romanya Tesislerimizde deneme üretimi yap lan yeni ürünümüz tezgah, Technotop markas yla 31 Mart 2014' te pazara sürüldü Ocak 2014 tarihlerinde, öneri bildirimleri fabrika komitesi taraf ndan uygun görülen üç personelimiz U ur MEM fi, Hüseyin UÇAR, smail GÜNDÜZ e ödülleri ve teflekkür yaz lar takdim edildi. S/16 - KEAS - BÜLTEN / 1

19 B ZDEN HABERLER KEAS - BÜLTEN keas, so belges almaya hak kazandı 1. KEAS ISO Belgesi Almaya Hak Kazand 2012 y l Nisan ay nda Hayat Holding bünyesinde Tüketici Grubu (TG) ve A aç Grubu (AG) Enerji Yöneticileri Enerji Yönetim Sistemi (EYS) kurulum çal flmalar na TUV Thuringen firmas ndan ald iç tetkikçi e itimi ile bafllad y l bafl nda TG firmam z Hayat Kimya, süreçleri tamamlayarak ISO belgesini almaya hak kazand y l n n son çeyre inde h zland r lan çal flmalarda AG firmam z KEAS da iç ve d fl tetkiklerini tamamlayarak 2014 y l bafl itibariyle EYS belgelendirme sürecini baflar yla tamamland. Esas itibariyle KEAS kuruluflundan bu yana enerji verimlili i ve enerjinin üretim ve tüketiminde yenilikçi ve alternatif teknolojilerin kullan lmas na büyük önem vermifl bir firmad r. Bu alanda sektöründe pek çok yenili e; kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamalar nda oldu u gibi, imza atan ilk kurulufl olmufltur. EYS konusunda al nan bu belge de geçmiflten gelen bu bilgi ve tecrübenin gelecekte de kurumsal anlamda sürdürülebilmesi için bir motivasyon kayna niteli i tafl maktad r. KEAS Enerji Yönetim Sistemi nin kurulmas n n sebebi,yap s, kurulmas nda nelerin amaçland ilerleyen bölümde izah edilmifltir. 2. KEAS Enerji Yönetim Modeli Bu modelin ilk amac, bünyesindeki üretim yerlerinde enerji üretim-tüketim bilgileri için ortak veri paylafl m format oluflturmakt r. Ayr ca verilerin paylafl m ndan do an ortak dil ve sinerji birikiminin enerji verimlili i projeleri üretmek, uygulamak ve neticelendirmek için kullan lmas hedeflenmektedir. Bu yolla sa lanacak enerji tasarrufu maliyet olarak hesap edilebilir. Personelin bilgi birikimi ve deneyim art fl n n getirileri ise hesap dahi edilemeyecek kadar çoktur. 3. Enerji Yönetim Modeli Kurma Sebepleri 3.1. Kanun ve yönetmelikler 5627 say l Enerji Verimlili i Kanunu sanayi kurulufllar nda enerji yöneticisi atanmas ve enerji tüketim de erlerinin y ll k olarak YEGM'ye bildirilmesini zaruri k lmaktad r Ortak Rapor Format KEAS üretim yerleri enerji üretim-tüketim verileri ortak bir formatta oluflturulmal d r. Birim mamul üretim bafl na düflen enerji tüketim de erleri birbirleriyle mukayese edilebilecek biçimde üst yönetime rapor edilmelidir Ar-Ge ve VAP Koordinasyonu Enerji yönetimi konusundaki AR-GE (TEYDEB ve AB çerçeve programlar ) ve VAP (Verimlilik Art r c Projeler) merkezi olarak koordine edilebilmeli ve yerelde de sürdürülüp, izlenebilmelidir Alternatif Enerji Ekonomisi Rekabet edebilmek için enerji piyasas güncel koflullar nda oluflabilecek f rsat ve risklere karfl k sa, orta ve uzun vadeli alternatif çözümlerin üretilmesi zorunlulu u vard r. Bu çerçevede yenilenebilir enerji çözümleri ve çevresel faydalar da de erlendirilmelidir. 4.Enerji Yönetim Sistemi Kapsam nda Yürütülen Projeler 4.1. Verimlilik Art r c Projeler (VAP) Endüstriyel iflletmelerde; enerji etüt çal flmas ile belirlenen önlemlerin uygulanmas ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazan lmas için haz rlanan projeler Verimlilik Art r c Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir.vap endüstriyel iflletmelerde enerji at klar n n, kay plar n ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanmas amac yla haz rlan r y l ndaki VAP baflvurular nda KEAS Bal kesir fabrikam zda 3 adet, Gebze fabrikam zda ise 1 adet proje kabul edilmifltir y l nda ise KEAS Adana ve Gebze fabrikalar nda 2'fler adet ve Bal kesir fabrikam zda ise 1adet olmak üzere toplamda 5 adet VAP baflvurusu 2014 Nisan ay sonuna kadar tamamlanacakt r TUB TAK TEYDEB KEAS "At k Biokütleler le Rdf Biokütlelerinin Gazlaflt r lmas ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi-AB GAS" projesi ile TUB TAK TEYDEB' den Ar-Ge çal flmalar için destek alm flt r. Gazlaflt rma teknolojisi kullan larak verimsiz yakma ile kirli bertaraf ihtiyac n ortadan kald racak gazlaflt rma reaktörlerinin gelifltirilmesi, sentez gaz üretilmesi, sentez gaz n kullanarak enerji üretecek organik döngülü türbinlerin kullan lmas ile yenilenebilir enerji üretiminin sa lanmas planlanm flt r. Takribi 4 milyon TL bütçeli projenin TUB TAK deste i %40-60 aral ndad r. Projenin 24 ayda tamamlanmas hedeflenmektedir Avrupa Birli i (AB) Projeleri KEAS Bulgaristan fabrikam zda Avrupa Birli i'nin (AB) %50 hibe deste i al narak afla daki projeler yürütülmektedir. Scheuch filtre sisteminin kurulumu ve devreye al nmas gerçeklefltirildi. CPM pelet imalat hatt üretime bafllad ve KEAS "TECHNOPELLET" markas ile enerji sektöründe yeni bir ürün pazar sundu. Bantl kurutucu Stela montaj tamamland ve yak n zamanda devreye al nmas planlanmaktad r Yenilenebilir Enerji Olarak Biyokütle Eneri Santrali Projeleri(Gebze) Gebze fabrikam zda ORC santrali kurulum çal flmalar yo un bir flekilde devam etmektedir y l içerisinde devreye al nmas planlanmaktad r Yenilenebilir Enerji Olarak Biyokütle Eneri Santrali Projeleri(Bosna Hersek) Bosna Hersek fabrikam zda Biyokütle Buhar Kazan nda 35 ton/saat 60bar kapasiteli buhar üretilmifltir. 8 MW elektrik üreten türbinin devreye al nma çal flmalar devam etmektedir. Bu projenin finansman nda EBRD kredisi kullan lm fl, projenin bir bölümü için %10 hibe deste i al nm flt r. Proje bütçesi takribi 10 milyondur leriye Yönelik RES ve GES Projeleri Lokasyonlar m zda rüzgar ve günefl analizleri yap larak RES(Rüzgar Enerji Santrali) ve GES(Günefl Enerji Santrali) çal flmalar n n yap lmas planlanmaktad r. S/17 - KEAS - BÜLTEN / 1

20 KEAS - BÜLTEN ÇALIfiANLARIMIZA DA R KEAS ailesi üyelerinin güzel ve mutlu haberlerini dergimizin bu bölümünde paylafl yoruz. Bir yast kta... Çal flanlar m z mutlu, keyifli ve huzurlu bir yaflama ad m at yor... AD - SOYAD GÖKMEN DEM RC HAYDAR GÜÇLÜ MAHMUT ORHAN AL ALICI BAHADIR KARA K Z SÜHA KABA LOKASYON SAMSUN GÖREV MEKAN K BAKIMCI ELEKTR K BAKIM VE OTOMASYON OPERATÖRÜ MELAM N PRES LEVHA TASN F fiç S fi MAK NES OPERATÖRÜ HGL fiç S YONGA LEVHA VARD YA MÜHEND S TAR H AÇIKLAMA EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K EVL L K S/18 - KEAS - BÜLTEN / 1

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı