fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir"

Transkript

1

2

3

4 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye de siyaset en büyük sektör haline gelmektedir. Geliflmifl ülkelerin tersine ülkemizde siyasetin günlük hayat n önemli bir bölümünü iflgal etti ini görüyoruz. Bütün ilginin, sohbetlerin, bu oranda siyasetle ilgili oldu u çok az ülke bulunmaktad r. Türkiye ekonomisinde Devletin ekonomik alandaki a rl n n nispeten yüksek olmas, siyasetin yasama d fl nda, yürütme erki ile yak n iliflkisi, kurallar n geleneksel olarak oturmam fl olmas böyle bir sonuç ortaya ç karm flt r. Bu durumda milyonlarca insan m z do rudan veya dolayl olarak siyasetle ilgilenmektedir. Ülkemizin temel gündemini futbol ve magazin d fl nda siyaset kaplamaktad r. Böyle olunca her kurum, her kifli ve her söz siyaset aç s ndan de erlendirilmektedir. Oysa ekonomik durum, sektörlerimizin durumu ve sorunlar, flehirlerimizin sorunlar, günlük hayat m z her zaman siyasetin içinde de ildir, böyle bir zaruret yoktur. ATSO MART

5 Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak siyasete uzak durma konusundaki kat anlay fl m z, bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmifl bulunuyoruz. Bu yaln zca Antalya de il, Birli imiz baflta olmak üzere, ülkemizdeki bir çok Ticaret ve Sanayi Odalar taraf ndan da benimsenmifl bir anlay flt r. Ticaret ve Sanayi Odalar ülkemizin ve illerin ekonomik ve sosyal konular d fl nda siyasi bir tav r içinde olamazlar. fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir. Zaten genifl üye tabanlar n n yap s böyle tavr n sürdürülmesine izin vermez. Buna ra men, eski al flkanl klar nedeniyle, Ticaret ve Sanayi Odalar ad na söylenen her söz siyasetle iliflkilendirilmekte, her söz ve tutumun alt nda siyasi hedefler aranmaktad r. Bu durum Odalar için son derece k s tlay c bir etki yaratmaktad r. Bunun d fl nda, daha önce çeflitli vesilelerle dile getirdi imiz gibi, Ticaret ve Sanayi Odalar tam olarak bir sivil toplum örgütü de il, piyasa ekonomisi içinde özel sektörü temsil eden, görev alanlar kanunla belirlenmifl kurumlard r. Ticaret ve Sanayi Odalar n n ekonomik gücü son derece s n rl d r. Bu nedenle büyük yat r m yapmalar, ihalelerle büyük iflletmecilikler üstlenmeleri mümkün olmad gibi, günümüzün piyasa ekonomisi flartlar nda do ru da de ildir. Odalar n bu konudaki faaliyetleri üyelerinden gelen taleplere cevap vermek, üyeleri aras nda ortakl k ve birleflmeleri teflvik etmekle s n rl d r. Bu nedenle Odalar n Kanuna uygun bir flekilde yap lm fl ihalelerde müdahil olmalar beklenmemelidir. limizin bir baflka sorunu sermaye birikiminin yetersiz olmas d r. Antalya olarak bir araya gelerek birlefltirdi imiz sermaye tutarlar büyük yat r mlara girmemize izin vermemektedir. Bu nedenle ilimizde yap lan bir çok ihale veya tahsise kat l m son derece s n rl kalmaktad r. Ayr ca bir ildeki her yat r m n yerli sermaye taraf ndan yap lmas gibi bir flart yoktur. Günümüzde küresel ölçekte rekabet edemeyecek, uzmanlaflmam fl flirketlerin flans son derece azd r. Bir söz vard r, do runun bilinmedi i yerde e ri de bilinmez. Bu nedenle iflimizin son derece zor oldu u aç kt r. Fakat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak karfl m za ç kan yanl fl alg lama ve tutumlara ra men, ilimiz ekonomisini ilgilendiren önemli konularda objektif de erlendirmelerimizi yapmaya çal fl yoruz. Bu de erlendirmelerde tam bilgi sahibi olmadan konuflmaktan ve önyarg dan kaç n yoruz. Bir çok örnekte görülebilece i gibi, Odam z n tutumu bir konuda dikkat edilmesi gereken temel prensipleri dile getirmektir. Üyelerimize ve kamuoyuna karfl esas sorumlulu umuz budur. Kurumlar elefltirmek, siyasi elefltiriler yapmak, protestolar yapmak bizim iflimiz de ildir. Odam z n her sektörü temsil eden 35 Meslek Grubu bulunmaktad r. Bu meslek Grubuna ba l komiteler arac l yla üyelerimizin bütün talepleri Oda yönetimine yans t lmaktad r. Odam z n görev alanlar n, tutum ve kararlar n belirleyen temel unsur üyelerimizden bu flekilde gelen taleplerdir. Bu çerçevede tüm faaliyetlerimizde kurumumuzun ve ilimizin menfaatlerini her fleyin üzerinde tutmaya, tavizsiz bir tutum izlemeye çal fl yoruz. Temennimiz, toplumumuzda siyasete ihtiyaç duymadan üretme mutlulu unun geliflmesi, sosyal ilgi alanlar n n çeflitlenmesi, baflkalar yla u raflmaya sarf edilen eme in hizmet etmeye harcanmas, güven ve samimiyet ortam n n güçlenmesi, fikir tart flmalar n n ve uzlaflma kültürünün zenginleflmesidir. Sevgi ve sayg lar mla, en iyi dileklerimi sunar m. lleri ilgilendiren önemli projelerin Odalar taraf ndan de erlendirilmesi do rudur ve gereklidir. Ancak, yukar da belirtti im yanl fl alg lamalar nedeniyle Odalar n bu fonksiyonlar n yerine getirmeleri giderek zorlaflmaktad r. 3 MART 2006 ATSO

6 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / MART 2006 / SAYI:218 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI Bat Akdeniz, Bölgesel Kalk nma Ajans n n Kurulmas nda Öncelik Peflinde Türk Turizmciler, Rakiplerle Ayn fiartlarda Rekabet Etmek stiyor EurepGAP ve Kazand rd klar YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: ÇA DAfi YAfiATAN Reklam Matbaac l k Tan t m Organizasyon A.fi. K z lsaray Mh. 63.Sk. No:4, Yaflatan fl Mrk., ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Antalya n n Mücevheri LARA syankar Çiçek KARDELEN Y ll k Abone Bedeli : 40 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz. 16 TARIM 28 KENTSEL RANT 33 MEDITOUR ARAfiTIRMA 38 ABD N N KOB POL T KASI 46 NOSTALJ 48 RÖPORTAJ 50 AB 6.ÇERÇEVE PROGRAMI 52 ANTALYA - HEART OF GOLD 54 ORMANCILIK ATSO MART

7 Lara ve Ekonomik Durum Anketi Çetin Osman BUDAK Yay n Kurulu Baflkan De erli okuyucular m z Yine dopdolu bir dergi ile karfl n zday z. ATSO olarak yo un bir döneme girdik. Bir yandan odam z n kuruluflunun 120. Y l n kutlarken, di er yandan böylesine köklü bir kurumda görev yapman n bilinciyle üyelerimize hak ettikleri en iyi hizmeti sunman n çabas ve gayreti ile çal flmalar m z sürdürüyoruz. Geçti imiz günlerde ülke gündemini meflgul eden ve hala da Hükümet in önünde duran ve Antalya y da yak ndan ilgilendiren en önemli konulardan biri s - k nt l günler geçiren turizm sektörüne yönelik al nmas gereken acil tedbirlerdi. Ankara da Baflbakanl kta Baflkan m z Say n Kemal Özgen in ve Antalyal turizm sektörü temsilcilerinin de kat ld bir zirve gerçeklefltirildi. Bu zirvede Baflbakan a ana hatlar ATSO taraf ndan haz rlanan bir rapor sunuldu. Turizm sektörünü yak ndan ilgilendiren di er önemli bir geliflme ise; Kas m ay nda Antalya da yap lacak olan MEDITO- UR 2006 Turizm Forumu ve Fuar için oluflturulan Çal flma Gurubu 13 Mart ta Tunus ta topland. Detaylar dergimizde bulacaks n z. Oda olarak, gerek Antalya ifldünyas n n sorunlar n tespit etmek, gerekse üyelerimizin çeflitli konularda görüflünü almak için anketler düzenliyoruz. Son olarak yapt m z Ekonomik Durum Anketi, kentimizin ticari hayat ve üyelerimizin gelece e yönelik beklentileri aç s ndan önemli ipuçlar veriyor. Mart ay nda Bölge Kalk nma Ajanslar Kanunu yürürlü e girdi. ATSO olarak DPT ye baflvurarak Burdur ve Isparta y da içine alarak hizmet verecek olan Bat Akdeniz Kalk nma Ajans na öncelik verilmesini talep ettik. Antalya kamuoyunu yak ndan ilgilendiren Lara Kent Park nda son sözü Antalyal lar n söylemesi gerekti ini düflünüyoruz. ATSO E itim ve Araflt rma Merkezi Müdürlü ü nün bir araflt rmas na göre; Antalya dan ihraç etti imiz bir ton portakal ile, bir adet bilgisayar bile alam yoruz. Dergimizde kendi alan nda bir ilke imza atan ve baflar ya ulaflan giriflimcilerimizi tan tmaya devam ediyoruz. Bu say m zda Antalya dan dünyaya köpek ve kedi giysileri ihraç eden Antalyal ifladam Bülent Aktan n ilginç öyküsünü bulacaks n z. lgiyle okunan nostalji sayfam zda de- erli araflt rmac -tarihçi Hüseyin Çimrin, Dünün küçük bir k y kasabas ; bugünün turizm baflkenti Antalya y anlat yor. Usta gazeteci Bülent Ecevit, Akseki da lar nda açan en önemli do al zenginliklerimizden KARDELEN in ilginç hikayesini okurlar m z için yazd. Prof. Dr. Kenan Mortan ve Dr. Hasan Ünal, dünyan n en büyük tar m fuar Berlin Fruit Logistica ile ilgili izlenimlerini, tar m kesimiyle ilgilenen herkesin mutlaka okumas gerekiyor. Gelecek say da buluflmak dile iyle. 5 MART 2006 ATSO

8 Türk turizmciler, rakiplerle ayn flartlarda rekabet etmek istiyor Turizm ATSO Bas n ve Halkla iliflkiler Müdürlü ü TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu nun öncülü ünde Ankara da yap lan Turizm Zirvesi nde Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile bir araya gelen turizm sektörü temsilcileri, sektörde yaflad klar s k nt lar aktar p, çözüm önerilerini dile getirdiler. Rakip ülkelerle ayn koflullarda rekabet etmek istediklerini belirten turizmciler, baflta KDV ve ÖTV indirimi olmak üzere Hükümet ten turizm sektörünü destekleyecek somut ad mlar at lmas n talep ettiler. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n baflkanl nda yap lan Turizm Zirvesi ne Devlet Bakan Ali Babacan, Kültür ve Turizm Bakan Atilla Koç, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Murat Baflesgio lu, TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Baflkan Kemal Özgen, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel ile sektör temsilcileri kat ld. Baflbakan Erdo an, amaçlar n n son birkaç y l içinde Türk turizmi ad na gösterilen büyük gayretlerle elde ettikleri yeri korumak oldu unu, bu toplant da bu kazan mlar n kal - c hale gelmesi, daha büyük hedeflerin yakalanmas için neler yap lmas gerekti ini masaya yat racaklar n söyledi. Böylesine büyüyen bir sektörün baz s k nt lar olmas - n n normal oldu unu dile getiren Erdo an, "Böylesine büyüyen bir sektörün gelece e yönelik farkl hedefleri belirleme konusunda da bir ortak ak l oluflturma çabalar elbette olacakt r. Problemsiz, s k nt s z büyük hedeflere yürümek mümkün de ildir. Bunlar hep birlikte ele alacak, ak lc çözümler üretecek, Türk turizminin önündeki engelleri kald rmak suretiyle stratejik at l mlar elbirli i ile hayata geçirece iz" diye konufltu. Türkiye'nin 2005 y l nda 21 milyon turist a rlad - n, bunun ekonomiye katk s n n yaklafl k 18 milyar dolar oldu unu anlatan Erdo an, bu rakamlar n turizmin, ekonominin can damarlar ndan biri oldu unu anlatmakla kalmad - n, ayn zamanda turizmin, ileriye dönük ATSO MART

9

10 bir projeksiyonla bak ld nda, Türkiye'nin elindeki en önemli potansiyellerinden biri oldu unu da ortaya koydu unu ifade etti. Son üç y l içinde, önemli bir ivme yakalad klar na iflaret eden Erdo an, "Ancak biliyoruz ki, Türk turizminin potansiyeli bu de il, bunun çok daha üstündedir. Bu müspet gidiflte bir duraksama yaflamamak için hem sektör olarak sizler hem de hükümet olarak bizler ortak ak l çerçevesi içinde vizyonumuzu geniflleterek, sorunlar bir an önce çözerek, bu alanda neler yapabiliriz, ne gibi ad mlar atabiliriz, bu potansiyelin önünü nas l açabiliriz bunu konuflmak zorunday z" fleklinde konufltu. Turizm Master Plan Eylül ay nda tamamlanacak olan 2006 Y l Turizm Master Plan 'n n, sektörde öngörülebilir geliflmenin flekillenebilece i reel zemini tesis edece ini vurgulayan Erdo an, bunun ne büyük bir ihtiyaca cevap verdi ini, bunu yapmakla Türk turizmi ad na ne kadar hayati bir ad m att klar n, en iyi turizmcilerin de- erlendirece ini belirtti. Hükümet olarak, sektörde derinli i ve çeflitlili i art rmak, turizm sektörünü y l n tamam na yayabilmek, çeflitlendirme konusundaki ad mlar süratle atmak ve turizmi daha genifl bir co rafyada karfl layabilmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararl olduklar n söyleyen Baflbakan Erdo an, bu hedefleri yakalamakta, sektör temsilcilerinin görüfl ve önerilerinin kendileri için büyük önem tafl d n kaydetti. Bu görüfl ve önerileri azami ölçüde de erlendirmekte kararl olduklar n dile getiren Erdo- an, "Hepimiz bu ülkenin gelece i, bu ülkenin zenginli i için gayret gösteriyoruz. Geçen üç y l içinde turizme yaklafl m m zdaki fark fark etti inizi san yorum. Samimi gayretlerimiz ve dayan flma içindeki ortak mesaimiz devam etti i sürece, hep beraber yakalad m z sinerjiyle bundan sonraki hedeflerimize ulaflmakta da zorlanmayaca m za inan yorum" diye konufltu. Hisarc kl o lu: Olumlu bir toplant Toplant ç k fl nda bilgi veren TOBB Baflkan Hisarc kl o lu ise, baflta vergi konusundaki sektörün s k nt lar n Baflbakana ilettiklerini belirtti. 40 milyar dolar turizm geliri hedefindeki sektörün önündeki s k nt lar n kalkmas konusunda Baflbakan n kendilerini dinledi- ini ve genel anlamda olumlu bir toplant oldu unu belirten Hisarc kl o lu, sektör olarak rakipleriyle ayn flartlarda mücadele etmek istediklerini söyledi. Hisarc kl o lu, turizm sektörünün somut isteklerini içeren raporun Bakanlar Kurulu'ndan önce hükümete sunulaca n da sözlerine ekledi. Özgen: Somut ad m bekliyoruz ATSO Baflkan Kemal Özgen, Baflbakanl k ta yap lan Turizm Zirvesi ni canl yay nda NTV ye de erlendirdi. NTV de Yak n Plan Program nda O uz Haksever in sorular n yan tlayan Kemal Özgen, zirvenin çok yararl geçti ini, sorunlar n çözümü için umutlu oldu unu söyledi. Özgen, Zirve için çok geç kal nm fl say lmaz. Henüz sezon bafl nday z. Bu konular n konuflulmas gerekiyordu. Sektör temsilcileri olarak sorunlar m z dile getirdik. Baflbakan ve Bakanlar büyük ilgi gösterdi. Hem 2006, hem de 2010 ve 2020 turizmi bugünden tart fl lmaya bafllanm fl oldu. Önümüzdeki günlerde somut ad mlar at laca na inan yorum dedi. Turizmde y l n ilk iki ay nda yaflanan düflüfle karfl n, sezondan umutlu oldu unu ifade eden Özgen, Antalya ya a rl kl olarak Avrupa, BDT, Rusya ve Ortado u ülkelerinden turist geliyor. Bu pazarlarda her y l son dakika sat fllar etkili oluyor. Bu y l iki ayda bir düflüfl görülüyor ama son dakika sat fllar nda bu düflüflü bir miktar kapataca m z düflünüyorum diye konufltu. Turizmde KDV nin mutlaka rakip ülkelerdeki seviyeye çekilmesi gerekti ine de de inen Özgen flöyle devam etti: Y llad r konuflulmas na ra men bu hükümet çok önemli bir ad m atarak tekstilde KDV yi yüzde 8 e düflürdü. Cari aç m z azald kça, turizmde ve di er sektörlerde iyileflme olacakt r. Turizmde KDV nin indirilmesinin kalitenin yükselmesine büyük etken olaca na inan yoruz. KDV nin yüzde 1 düflmesi bile turist say s nda yüzde 2.5 art fl olaca n söyleyen araflt rmalar var. Turizm sektöründe KDV çok önemli. KDV nin yan s ra kalite standartlar, turiste sa lad m z hizmet de çok önemli. Befl y ld zl otellere sahibiz ama çevre konusunda ayn fleyi söyleyemiyoruz bunlar da aflmam z gerekiyor. Baflbakan Erdo an n toplant da eylül ay na kadar Türkiye Turizm Master Plan n n haz rlanaca n aç klad n da kaydeden Kemal Özgen, Bu Türkiye aç s ndan çok önemli. Ülke olarak buna ihtiyac m z var. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. TUR ZM SEKTÖRÜNÜN ÖNCEL KL TALEPLER Turizm talebinde bafllayan daralmaya karfl n al nmas gerekli ilk önlem tan t m çal flmalar n n yo unlaflt r lmas d r. Bu amaçla, kültürler aras kaynaflmaya yönelik uluslararas kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenleyerek Türkiye imaj yenilemelidir. Uçak flirketlerinin tafl mac l k maliyetleri düflürülmeli veya sübvanse edilmelidir. Tur operatörlerinin ve seyahat acentelerinin tan t m ve reklâm harcamalar desteklenmelidir. Elektrik harcamalar nda tüketime dayal indirim uygulamas sektörün maliyetlerinde düflüfle neden olacak ve sektöre k sa dönemde rahatlama sa layacakt r. KDV indirimi ve k smi KDV iadesi turizm sektörüne destek sa layacak di er çözüm önerileridir. Böylelikle tüketim teflvik edilerek kay t d fl engellenmifl olacak, ayn zamanda sektöre içinde bulundu u dar bo azda destek sa lanm fl olacakt r. Turizm sektörünün ÖTV den muaf tutulmas yönünde al nacak önlemler ile ileride yaflanabilecek muhtemel sorunlar n önüne geçilerek, s k nt lar n flimdiden belirginleflti i 2006 sezonunda sektöre destek olunacakt r. KOSGEB in sanayi sektörüne sa lad nitelikli eleman deste i uygulamas, turizm sektörü için de formüle edilmelidir. Böylelikle hizmet kalitesinde yükselme sa lanabilecektir. Doluluk oran n n düflük oldu u k fl sezonunda SSK primlerine indirim uygulanmas sektörün s k nt lar n hafifletecektir. ATSO MART

11

12 ATSO MART

13 Firmalar n %37,6 s, 2006 n n geçen y la göre daha iyi olaca n düflünürken, %32,6 s çok de ifliklik olmayaca görüflündedir. Al flverifl merkezlerinde ve flehir içinde, firmalar n sat fl durumlar genel olarak azalma yafland yönündedir. Firmalar n %28,8 i sat fllar n n ayn oldu unu, %23,9 u art n, %47,3 ü azald n belirtmifltir. Piyasa ve sektörde görülen durgunlu un belli bafll sebebi olarak, halk n al m gücünün zay f olmas, rekabet ve vergilerin yüksek olmas gösterilmektedir. Özellikle ev ve araba kredilerinin di er sektörleri etkiledi i ifade edilmektedir. Ekonomik Durum Anketi Çi dem Baflar TÜR / ATSO AR-GE fiefi ATSO E itim Araflt rma Merkezi Müdürlü ü Deepo Al flverifl Merkezi %14 Laura Al flverifl Merkezi %10 Beyaz Dünya Al flverifl Merkezi %7 Odam z, üyelerinin genel ve sektörel sorunlar n do ru tespit etmek ve kamuoyuna do ru yans tmak amac yla zaman zaman anket çal flmalar düzenlemektedir. Bu çerçevede Nisan ay bafl nda piyasalardaki genel durumu tespit etmek amac yla, belli bafll al flverifl merkezlerinde ve flehir içinde, Ekonomik Durum Anketi çal flmas gerçeklefltirmifltir. Söz konusu çal flma genifl kapsaml tutulmaya çal fl larak, yaklafl k 500 firmaya ziyarette bulunulmufl, bu firmalardan 340 anketimize kat l m göstermifltir. 5M Migros Merkezi %13 Kipa Al flverifl Merkezi %3 Grafik 1. Uygulama yap lan merkezlere göre da l m fiehiriçi Esnaf %53 Anket uygulamas ; Atatürk Caddesi, Ifl klar Caddesi, fiarampol, Güllük, Do u Garaj mevkilerinde, 5M Migros, Laura, Kipa, Deepo, Beyaz Dünya Al flverifl merkezlerinde gerçeklefltirilmifl olup; özellikle tekstil - mefruflat, g da, kuyum-tak, hediyelik eflya - züccaciye ve beyaz eflya ifliyle u raflan firmalardan görüfl al nm flt r. (Grafik 1) 11 MART 2006 ATSO

14 Firmalar n %55,6 s sektörlerinin genel ekonomik durumdan etkilendi ini belirtirken, sadece %10 u yerel sorunlardan etkilendi ini düflünmektedir. Sektör sorunlar n n kayna n n hem genel hem de yerel sorunlara ba l oldu unu düflünen firmalar ise %34,4 tür. Turist olmamas en belirgin yerel sorun olarak gösterilirken; müflterinin büyük k sm n büyük al flverifl merkezlerinin çekmesi ve semt pazarlar ndaki kay td fl sat fllar, di er sorunlar olarak görülmektedir. Ç kan sonuçlar pek iç aç c olmasa da gelecek için tedbir al nmas n gerektirecek hususlard r. Buna göre; ülke ekonomisinin durumu yani genel gidiflat n firmalar, ne iyi, ne kötü belirsiz olarak görmektedir. (Tablo 1) Tablo 1. Ülke ekonomisinin durumu Durum Say Yüzde çok iyi 6 1,8 iyi 60 17,6 ne iyi, ne kötü ,8 kötü ,4 çok kötü 32 9,4 TOPLAM ,0 Yine ayn flekilde firmalar, kendi sektörlerindeki durumu da belirsiz olarak de erlendirerek, piyasan n durumunun durgun oldu unu ifade etmifllerdir. Piyasada belirgin bir nakit s k nt s, tahsilat güçlü ü bulunmaktad r. (Tablo 2) Tablo 2. Piyasalardaki durum Durum Say Yüzde Canl 23 6,8 de ifliklik yok 45 13,2 durgun ,5 kötü 61 17,9 çok kötü 29 8,5 TOPLAM ,0 Örne in, k rtasiye, tekstil g da gibi alanlarda s k nt daha fazlad r. Di er tarafta beyaz eflya, elektronik ve kozmetik gibi alanlarda s k nt daha azd r. Al flverifl merkezlerinde ve flehir içinde, firmalar n sat fl durumlar genel olarak azalma yafland yönündedir. Firmalar n %28,8 i sat fllar n n ayn oldu unu, %23,9 u art n, %47,3 ü azald n belirtmifltir. Al flverifl merkezlerinden ziyade, özellikle flehir içi firmalar n n bu yöndeki flikayeti fazlad r. Tablo 3. Piyasa ve Sektördeki Durgunlu un Nedenleri Nedenler 1º önemli 2º önemli 3º önemli Toplam puan vergi yüksek döviz kuru düflük ithalat çok faizler yüksek ekonomi politikas hatal kay td fl ekonomi rekabet çok halk n al m gücü zay f piyasada para yok tedirginlik var, harcama yok di er ATSO MART

15 Antalya ifldünyas, özellikle yurtd fl nda tan t m faaliyetlerine a rl k verilmesi, turizm ürünlerinde çeflitlendirme, flehir altyap s n n bir an önce düzene sokulmas ve herfley dahil sisteminin belli bir kalite standard na oturtulmas n n kent ekonomisine olumlu etki yapaca n düflünmektedir. Yine ifldünyas na göre öncelikle rayl tafl mac l k, Disneyland ve temal parklar, do al gaz ve köprülü kavflak çal flmalar tamamlanarak bir an önce hayata geçirilirse Antalya daha modern ve cazip bir flehir yap s na bürünecektir. Piyasa ve sektörde görülen durgunlu un belli bafll sebebi, halk n al m gücünün zay f olmas na, rekabetin çok olmas na ve vergilerin yüksek olmas na ba lanmaktad r. Özellikle ev ve araba kredilerinin di er sektörleri etkiledi ine dikkat çekilerek, nakit belli bir gelirin bankaya ba lanmas n n piyasaya durgunluk verdi i görüflü ortaya ç kmaktad r. Bunun yan s ra ucuz Çin mallar n n piyasada yer almas da haks z rekabeti artt rmaktad r. (Tablo 3) Ayn sektördeki iflletmeler; iflletmenin yeri, ölçe i ve di er flartlar na ba l olarak farkl durumlara sahiptir. Fakat her fleye ra men geçen y la göre ekonomide genel bir yavafllama hissedilmektedir. thalat Kontrol Edilmeli %27 Di er %3 Program Tamamen Yanl fl %16 Firmalar n %55,6 s sektörlerinin genel ekonomik durumdan etkilendi ini belirtirken, sadece %10 u yerel sorunlardan etkilendi- ini düflünmektedir. Sektör sorunlar n n kayna n n hem genel hem de yerel sorunlara ba l oldu unu düflünen firmalar ise %34,4 tür. Turist olmamas en belirgin yerel sorun olarak gösterilirken; bu sorunu de iflik büyük al flverifl merkezlerine müflterilerin da lmas ve semt pazarlar ndaki kay td fl sat fllar n olmas di er etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Bu ç kan sonuçlara dayanarak; Hükümetin almas gereken tedbirlerin bafl nda kay td fl ile mücadele gelmekte ve kay td fl çal flanlar n kontrol alt nda tutulmas istenmektedir. Ayr ca gelir da- l m n iyilefltirmek ve KDV-ÖTV indirimi di er al nmas gereken önemli tedbirler aras nda yer almaktad r. Tüm bunlar n d fl nda, mevcut ekonomik programda düzeltilmesi gereken yönler s ralamas nda en ön s ray ; thalat n kontrol edilmesi hususu yer al rken enflasyonun h zl düflürülmemesi ve reel faizin düflmesi gerçek anlamda düzeltilmesi gereken konulard r. (Grafik 2) Sabit Kura Geçilmeli %13 Düzeltilmesi gereken di er yönler; reel ekonomiye önem verilmesi ve rant ekonomisinden vazgeçilmesi, al m gücünü artt r p eflit gelir düzeyinin sa lanmas, kredi limitlerinin s n rland r lmas, yat r mlar n artt r lmas, pazarlarda kalitesiz ürün sat fl n n engellenmesi, kaçak yap laflman n engellenmesidir. Tüm bu olumsuzluklara ra men Antalya piyasas genel ve ciddi bir s k nt içinde de ildir. S k nt lar n sektörlere göre, iflletmelerin durumuna göre de iflti i bir gerçektir ve bütün sektörlerde az ya da çok yaflanmaktad r. Faiz Düflmeli %20 Grafik 2. Mevcut ekonomik durumda düzeltilmesi istenen yönlerin da l m Enflasyon Bu Kadar H zl Düflürülmemeli %21 E er özellikle yurtd fl nda tan t m faaliyetlerine a rl k verilirse, turizm ürünlerinde çeflitlendirme sunulursa, flehir altyap s bir an önce düzene sokulursa ve herfley dahil sistemi belli bir kalite standard na oturtulursa, Antalya ekonomisine daha fazla ekonomik katk sa lanm fl olacakt r. Ayr ca öncelikle rayl tafl mac l k, Disneyland ve temal parklar, do al gaz ve köprülü kavflak çal flmalar tamamlanarak bir an önce hayata geçirilirse Antalya daha modern ve cazip bir flehir yap s na bürünecektir. Sonuç olarak, firmalar n %37,6 s geçen y la göre 2006 y l n n daha iyi olaca n düflünürken, %32,6 sinin çok de ifliklik olmayaca görüflündedir. 13 MART 2006 ATSO

16 Bat Akdeniz, Bölgesel Kalk nma Ajans 'n n kurulmas nda öncelik istiyor Bölgesel Kalk nma Ajanslar Kanunu nun, yürürlü e girmesinin ard ndan ajanslar n kurulmas na iliflkin bafllayan teknik haz rl k süreci h zla devam ediyor. Türkiye de toplam 26 merkezde kurulmas planlanan Bölgesel Kalk nma Ajanslar Devlet Planlama Teflkilat (DPT) Müsteflarl koordinatörlü ünde belirli önceliklere göre kurulacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) kanunun yürürlü e girmesinden sonra Bat Akdeniz Bölgesi'ne öncelik tan nmas için DPT na baflvurdu. ATSO MART

17 ATSO Baflkan Kemal Özgen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Kemal Özgen, Bölgesel Kalk nma Ajanslar Kanunu'nun yürürlü e girmesi sonras nda Bat Akdeniz Bölgesi'ne öncelik tan nmas için Devlet Planlama Teflkilat (DPT) Müsteflarl 'na baflvurduklar n bildirdi. Türkiye de toplam 26 merkezde kurulmas planlanan Bölgesel Kalk nma Ajanslar n n DPT Müsteflarl koordinatörlü ünde belirli önceliklere göre kademe kademe kurulaca na iflaret eden ATSO Baflkan Özgen, K y kesimiyle iç bölgeler aras ndaki dengenin sa lanabilmesi için Bat Akdeniz'in acilen Kalk nma Ajans na kavuflmas gerek dedi. Özgen: "ATSO olarak, öncelikli bölgeler aras nda geri kalm fl yörelerin yan s ra Antalya gibi h zl geliflme gösteren bölgelerin de al nmas n n gerekli oldu unu düflünüyoruz" diyerek, flunlar söyledi: "Halen 35 milyar dolar yat r m stokuna sahip olan turizm sektörümüzde arz talep dengesinin kurulabilmesi ve altyap ihtiyaçlar n n karfl lanmas için 'Turizm Master Plan 'na ihtiyaç duyulmaktad r. Sanayi sektörümüzde yabanc sermayeli yat r mlar n bölgeye çekilmesi için OSB'lerin geliflmesinin planlanmas gerekmektedir. Tar mda organize tar m alanlar n n bölgesel ölçekte planlanmas yararl olacakt r. Kalk nma ajans n n kurulmas bu konularda teknik çal flmalar n daha üst seviyede yap lmas na imkan sa layacakt r." BUTSO Baflkan Yusuf KEY K ITSO Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç Kalk nma Ajans n n Bat Akdeniz e faydalar? Keyik: Kalk nm fll k farklar var Burdur Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Yusuf Keyik, dünyada yaklafl k 160 ülkede kalk nma ajanslar n n bulundu unu ve 1930'lu y llarda bafllat lan çal flmalar n Türkiye'de geç de olsa bafllat lm fl olmas n sevindirici buldu unu söyledi. Bat Akdeniz Bölgesi'ne birinci öncelikli ajanslar aras nda yer verilmesini önemle beklediklerini aç klayan Keyik, flunlar söyledi: Bölgemiz çok genifl bir co rafi alanda yer almaktad r. Co rafi flartlar n da ortaya koydu u k y ile iç kesimler aras nda çok büyük kalk nm fll k farklar var. Bunlar kadar önem arz eden bir konu da flu ki; Bölgemiz, kendi d fl ndaki bölgeler için de bir 'kalk nma motoru olabilecek özelliklere sahiptir. Burdur bu bölge ajans içinde 'en az geliflmifl' illerin bafl nda gelmektedir. Ancak Burdur, bu durumuna ra men, özellikle son iki y lda önemli at - l m yapt. Sanayi Ticaret Bakan m z Ali Coflkun un da belirtti i gibi Burdur Kalk nma azmi ve heyecan yüksek bir moral düzeydedir. Bu psikososyal durumun, kanunun amaçlar na ulafl mda, çok önemli bir faktör oldu unu düflünüyoruz. Kaç koç: Gereksiz yat r mlar önlenir Isparta Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç da, Kalk nma ajans n n bölgede kurulmas ile yat r mlar n ve teflviklerin bölgeden planlanaca n bu sayede ayn alana yönelmifl yat r mlara çeflitlilik kazand r labilece ini söyledi. Yat r mlar n hep ayn sektörlere yap lmas nedeniyle ekonomik kriz durumunda iflsizlik gibi sorunlarla karfl karfl ya kald klar n belirten Kaç koç, "Ajanslar n n kurulmas ile ayn sektöre gereksiz yat r mlar n yap lmas n n önüne geçilmifl olur. Bunun yerine yat r mlar n ilin veya bölgenin ihtiyac n n dikkate al narak yap lmas sa lanabilir. Böylece giriflimcilik ve yenilik kültürü daha da güçlü hale getirilebilir" dedi. Kaç koç, "Ajans n Isparta'da kurulmas n istiyoruz. Antalya'n n yat - r m alan do al s n rlar na ulaflm fl durumda. Daha fazla yat r m alan aç larak Antalya'n n do al güzelliklerinin yok edilmemesi gerekir" diye konufltu. Kalk nma Ajanslar KOB lere destek verebilecek. K y fleridi ile k rsal kesim aras nda bölgesel ve sektörel geliflme dengesinin kurulmas n sa layacak. Antalya daki h zl geliflmenin sürdürülebilirlik aç s ndan do ru bir flekilde yönlendirilmesini sa layacak. Birlikte hareket edilece inden bölgesel kalk nma sa lanacak. Tar m ve turizmin gerek bölgesel gerekse Türkiye genelinde planlamalar daha üst seviyelerde yap lacak. Yüksel: BAGEV, ajans n temeli olacak Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Bat Akdeniz Ekonomisini Gelifltirme Vakf 'n n (BAGEV) oluflturulmas n n, kurulacak ajansa da temel oluflturaca n söyledi. Yüksel ayr ca BAGEV'i kuranlar n ajansa öncülük edeceklerini de belirtti. Türkiye nin bugüne kadar 2 konuda geç kald n aç klayan Yüksel, konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye ilk olarak stratejik planlarda ikinci olarak ise kalk nma ajanslar n n yap lmas nda çok geç kald. Bugüne kadar Türkiye nin bütün planlar harita üzerinden Ankara dan yap ld. Haritalara dayanarak yap lan plan, yerinde yap lan planlar kadar etkili olmaz. Bunu da hepimiz gördük. Örnek verecek olursam, Antalya Devlet Hastanesi ne bugüne kadar 1 milyon 500 bin hasta gelmifl. Bu demek oluyor ki devlet hastanesine 1 kifli ömründe sadece 2 kere gitmifl. Bu tabi ki de yanl flt r. Biz bu kalk nma ajanslar ile havza boyutunda bu ifli halledece- iz. Yani bütün planlar mahallinde yapaca z. Planlamalar Bat Akdeniz deki iller esas al narak yap lacak. Yani dengede planlama yap lacak. Kalk nma ajans n n kurulmas n n ard ndan turizm haritas ç kar lmas gerekti ini de belirten Yüksel, Turizm haritas nda flöyle bir yol izlenmelidir. Örne in turisti 4 gün Belek e getiriyorsak, 2 gün Davraz a, 1 gün de Burdur daki termale götürürüz. Bunlar önceden haritalarda belirlenmelidir. Bu sayede hem bölgeyi kalk nd rm fl oluruz hem de sürdürülebilir turizmi sa lar z. Bu ajans sayesinde birlikte hareket ederek bölgeyi ayn anda kalk nd r labiliriz diye konufltu. Yüksel, her y l ajans n dönüflümlü olarak baflka bir ilde faaliyet göstermesinin yerinde olaca n da belirtti. Konuyla ilgili daha genifl bilgiyi dergimizin AB den Güncel Haberler bölümünde bulabilirsiniz. 15 MART 2006 ATSO

18 Tar m Prof. Dr. Kenan MORTAN Dr. Hasan ÜNAL Dünyan n en büyük tar m fuar Berlin Fruit Logistica dan izlenimler 300 bin dönüm sera alan ile 15 milyar dolarl k ihracat mümkün yi organize edilmifl fuarda ülkeler Milletler geçidi yap yor. lk kez kat lan üç ülke; Cezayir, S rbistan ve Tayvan bile Ben de var m dercesine çaba gösteriyor. Ders aç k: meyve-sebze üretiminde art k küçük ülke yok. Yetifltirici olan her ülke asgarileri yerine getirdikten sonra önce bu fuarda Görücüye ç k yor. Burada temel kural; do ru tohum ya da fidan na yönelmek. Sonras nda kal nt b rakmayacak kadar az ilaç / gübre kullanmak. Zaman nda hasat etmek ve kabul gören paketleme içinde ihraç etmek. Bu temel kurallar gözetmedi inizde, Türkiye gibi potansiyel anlamda in ama reel anlamda out oluyorsunuz. Almanya n n baflkenti Berlin, fuarc l n yeni merkezi olmaya gidiyor. Bunda kuflkusuz devletin çabas da var. Sanayinin olmad, hizmetlerin geliflmedi i, tar m n yap lmad - yeni baflkentinde hizmetleri özendirmek istiyor. nsan gücünün ve fiziki alanlar n yeterli oldu u bu 3.5 milyon nüfuslu kentte fuarc l k neden olmas n ki? Dünya Meyve Sebze Fuar n n (Fruit Logistica) ulaflt yer iyi bir örnek te yola ç k ld nda toplam kurulufl say s sadece 100, fuar kullan m alan ise sadece 3 bin metrekare idi sonunda 10 bin metrekarelik bir kullan m alan 50 bin metrekare oldu. Kat l mc kurulufl say s da bin 400 idi. Bu y l, 65 ülkeden bin 611 kat - l mc, 60 bin metrekare kullan m alan ortaya ç kt. Her y l yüzde 25 lik art flla bu fuar 10 y lda bir Dünya fuar haline geldi. Dünya yafl-sebze meyvede olup biteni merak eden 95 ülkeden 30 bin al c, Berlin in Hürriyet Abidesi say lan Funktrum un alt nda kurulu fuara koflufltu. Kolay de il, y lda 1.3 milyon ton meyve ve sebzenin üretildi i günümüz dünyas nda yaklafl k 2.6 trilyon Euro luk bir Pazar ve onun üleflimi söz konusu. Ziyaretçilerin yüzde 86 t s n n Almanya d fl ndan olmas, bir fuar n kent yaflam nda oynayabilece i rolü gösteriyor. yi organize edilmifl fuarda ülkeler Milletler geçidi yap yor. lk kez kat lan üç ülke; Cezayir, S rbistan ve Tayvan bile Ben de var m dercesine çaba gösteriyor. Ders aç k: meyve-sebze üretiminde art k küçük ülke yok. Yetifltirici olan her ülke asgarileri yerine getirdikten sonra önce bu fuarda ATSO MART

19 Görücüye ç k yor. Burada temel kural; do ru tohum ya da fidan na yönelmek. Sonras nda kal nt b rakmayacak kadar az ilaç/gübre kullanmak. Zaman nda hasat etmek ve kabul gören paketleme içinde ihraç etmek. Bu temel kurallar gözetmedi inizde, Türkiye gibi potansiyel anlamda in ama reel anlamda out oluyorsunuz. Fuar bize bir gözlem daha yapt r yor. Bir yandan dördüncü dünya üyesi Afrika ülkeleri daha fazla kat l rken, geliflmifl ülkeler de bu alan bofl b rakm yor. Bu y l n evsahibi ülkesi M s r. Buna karfl l k en büyük kat - l m 262 standla talya dan. Bunu spanya ve Almanya gibi iki geliflmifl dünya temsilcisi izliyor. Anlafl lan geliflmifl dünya bir yandan ileri sanayi ürünlerinde dururken, tar msal sanayi ürünlerinde bile var m diyor. 35 milyon ton meyve ve 62 milyon ton sebze yetifltirerek. aç k alanda sebze yetifltiricili i toplam alanlar n içinde sadece yüzde 3. Buna karfl l k, y ll k 11 milyon ton ürün yetifltiriyor. 9.4 milyon tonla domates bunun en büyük dilimini oluflturuyor. Türkiye 5 y ld r tar mda net ithalatç oldu. Yan s ra g da güvenli ini kaybetti. thalattan önemlisi; ithalat n hemen her ürüne uzanmas. Bu ürün yetifltiricili inde ülkenin özellik ve istikrar n n yok oldu unu anlat yor. Uzun bir zamand r iç ticaret hadleri de eksi. Tar m yetifltiricili- inden üretici para da kazanam yor. Antalya merkezde, deneme seralar bin metrekarelik bir alanda y lda 50 bin kilogram domates ya da 30 bin kilogram biber yetifltirdi. Bu yerin y ll k cirosu 50 bin dolar. Bir dönümde 10 milyar lira olan tesis ve yan s ra bak m masraf düflülünce, net 20 bin dolar kal yor. Bu, Türkiye ortalama hane gelirinin 5 kat. Türkiye de yaklafl k 10 olan fide yetifltiricisi, Türkiye nin sera fide ihtiyac n karfl lamaya yeterli. Ülkede 400 bin dönümlük alanda sera var. Hepsinin ortak özelli i geri teknoloji ile yetinmesi. Türkiye nin bir atak yapmas için 300 bin dönümlük sera alan - na ihtiyac var. 100 bin dönümü eski alanlar yenileyerek, 200 bin dönümü yeni tesis ederek bu ihtiyaç kapanabilir. Kumluca G da htisas OSB bu alanda bir ilk olacak. Türkiye nin 300 bin dönümde serac l k yap p bunu ihraç etmesi halinde y ll k net ihracat potansiyeli 15 milyar dolar buluyor. Bu de er, Türkiye nin konfeksiyon ihracat nda 20 y ll k bir evre sonunda kazan lan de ere eflit. Türkiye serac l kta, bu potansiyelinin 15 te birini kullan yor. Son üç y lda, toplam yafl Fuar, pazardaki yeni ürünlerden ibaret de- il. Sektör çok genifl bir ileri ve geri ba lant s etkisi yarat yor. Paketleme, ay rma ve nakliye araçlar baflta geliyor. Bunu yükleme araçlar, toptanc dükkanlar için dekorasyon malzemeleri, sökme ve dikme araçlar izliyor. Matbaa ekipman bu sektörde apayr bir büyüklük. Levha ya da bandlardan, ürün takdimine kadar her türlü olay bu sektörün sorumlulu unda. Bir de sektörün hightech leri var. Tohum üreticileri baflta geliyor. Bir örnek verelim; R jk Zwaan bu alanda önde gelen bir tohumculuk kuruluflu. Orjini Hollanda. Yeni tohum türlerinin gelifltirilmesi için harcad para y lda 100 milyon Euro. Sektörün gelece inde bunlar n duraca- kesin. Çünkü tüketici çeflnisini onlar belirliyor. Bu fuardaki innivasyon ödülü tüketici tercihlerinin oluflturulmas nda önemli bir araç. flletme yönetimi dan flmanl da meyve-sebzede öne ç k yor. Birlen innivasyon ödülü adaylar aras nda muz üreticisi Dole ün Area Management projesiyle yer almas hiç de flafl rt c de il. Günefl, toprak, ak l, insan gücü ve co rafi yak nl bir araya getiren Türkiye için kollar s vamaya de er diyoruz. Serac l k ve Türkiye Türkiye tar m ürününün yüzde 25 i befl ilde ( zmir, Mersin, Konya, Bursa ve Antalya) yetifliyor. 70 milyonluk ülkede 4.1 milyon, 400 milyonluk AB de ise 7.3 milyon tar m iflletmesi var. Ortalama iflletme büyüklü ü Türkiye de 5.9, AB de ise 18 hektar. Toprak Türkiye bu yar fl n neresinde? Yafl meyve-sebze ihracatç lar, Mersin, zmir, Bursa, stanbul, Antalya ve Giresun da ihracatç birlikleri olarak örgütlü. Bu organizasyon ayr ca bir üst organ olarak Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birlikleri ortak yönetim kurulunu oluflturuyor. Çok uluslu ya da yerel özel firmalar, do ru fidan ve tohum kullanarak oluflturduklar modern tesisler, ürünlerinin yurt d fl sat fl n mümkün k - l yor. Baz büyük firmalar anlaflmal çitfçi sistemiyle, tüketicinin talebine uygun üretim yap - yor. Üretimin en önemli yarar ürün güvenli i ile kalite sisteminin sa lanm fl olmas. Bu çerçeve içinde yafl meyve-sebze yetifltiricili i nereye ulaflt? Neyi ne kadar üretiyor ve ihraç ediyor? Resmi veriler ne söylüyor? Türkiye, dünya ihracat içinde nerede? 2005 itibariyle toplam ihracat 1.8 milyon ton. Dünya üretimi ise 1.3 milyar ton. Türkiye kabaca dünyan n yüzde 1 meyve ve sebzesini üretiyor demek. Ancak dünyada ticarete konu olan meyve miktar toplam n n yüzde 10 u. Bu 50 milyon ton oluyor. Sebzede d fl ticaret üretiminin yüzde 4 ünü geçmiyor. Bu da 30 milyon ona karfl l k veriyor. Meyve ve sebze ortalama 2 den ifllem görüyor. Bu durumda dünya ticaretinin hacmi 160 milyar dolar oluyor. Türkiye 2005 te 968 milyon dolarl k yafl meyve-sebze ihracat yapt. hracata 1 milyar Euro dersek, toplam dünya pazar n n ancak altm flta birini Türkiye karfl l - yor. Türkiye nin önemli bir engeli pazar n yap - s. Ana Pazar 10 milyon tonluk ithalat yla AB, Rusya, Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan da konumlan yor. AB de düzenli ihracat yap lan tek büyük ülke Almanya. Sorunlar nerede kümeleniyor? Türkiye büyük üretiminde kalitesi küçük mal yap yor. Sekiz üründe dünyada ilk onda yer alan Türkiye, bunu ihracat konusu yapam yor. Ya fidanda ya da tohumda sorun var. Geleneksel üretimleri dünyada s ralama anlams zl n art k noktalamak gerek. Türkiye tohum ve fidede dünya iflbirli i yerine, egemenlik tohum bayilerine kalm fl durumda. Türkiye üretimini ölçek olmayan alanda yap yor. Ortalama 3 dönümlük alan optimal üretime yetmiyor. Geleneksel trendler k r lam yor. Türkiye ürünü önemsiyor, paketlemeyi küçümsüyor. Kötü paketlemede mal pazar n bulam yor. Türkiye uluslararas sertifikalar cid diye alm yor. Eurepgap, ülke standard olarak benimsendi ama uygulayan flirket say s henüz trilyon Euro luk bir pazarda yüzüyoruz! Türkiye bu alanda 1 milyar dolar henüz telafuz edemedi. Oysa günefl, toprak, giriflimci insan bu ülkede. Hatta organizasyonu bile art k sa lan yor. Sonuçlar ise yetersiz. Ülkenin ortak akl için düflünmekte yarar var. 17 MART 2006 ATSO

20 meyve ve sebze ihracat 3 kat artt, trend yakaland. Seralarda Avrupa n n ihtiyac olan domates, biber, patl can ana üçlüsü ve di er ürün tohumlar na Türkiye nin bugün için ödedi i para 70 milyon dolar. 300 bin dönüm modern sera alan nda, birim alandan hareketle bu ithalat n varaca üst de er ise 150 milyon dolar olacak. hracatla k - yasland nda tohum gideri, döviz gelirinin yüzde 1 ini geçmiyor. Tar m sektöründe çekingen davranan Türkiye bankac l, bu ifle s cak bakt. Türkiye fl Bankas kirazda, Ziraat, fiekerbank, Finansbank ve Garanti Bankas serac l a kredi kulland r yor. Garanti bir iflletme bankac l bölümü kurarak Temlikli Zirai Kredi Modeli gelifltirdi. Bu model Türkiye de bu alanda ilk kez, klasik ipotek sistemini kald rd. Bankac l n do algaza ba lanan Antalya ve çevresinde seralar n s tma olay n kredilendirmesi halinde, Türkiye nin ihracat ata 2007 k fl sezonunda bafllayabilir. Sebze serac l nda Türkiye nin rakipleri, spanya, Hollanda, talya ve sadece içe çal flan Fransa olarak s ralan yor. 40 milyar dolar ihracat olan spanya da topraklar, hem çok yorgun hem emek maliyeti Türkiye nin asgari 2 kat. Su s k nt s spanya n n bu sektörden çekilmesini zorunlu k l yor. Yine de bu ülkenin paketleme ve kooperatifçilik konusunda ald yol incelenmeye de er. Hollanda ad n kullanmayacak kadar yetifltiricilikte tad kaybetti. Bu durumda, önümüzdeki 3 y lda Türkiye nin AB ve Rusya dan oluflan 600 milyon insanl k bir pazara girifl yapma flans var. Sera yetifltiricili inin geri ba lant etkisi çok yüksek. Baflta organik gübre olmak üzere sera örtüsü, fide yetifltiricili i, lastik poflet ve konteyner yap m bu alt sektörle birlikte filizleniyor. Serac l k, emek-yo un çal fl yor. Sadece Antalya Grow Fide tesislerinde 500 kifli istihdam ediliyor. Türkiye nin, 15 milyar dolarl k ihracat yapmas için, Hollanda ölçüsü olan dönümde 66 ton verimini yakalamas gerekiyor. Antalya da 50 tona eriflen yerler var. Serac l kta alan yay l m baflta Antalya olmak üzere, Adana, Bart n, Eskiflehir, Samsun, Tokat, I d r ve Amasya da yo unlaflma gösterdi. Antalya, Türkiye nin yüzde 60 n yetifltiriyor. Ancak bu haritan n d fl nda ve üstünde kalan yal n gerçek, ülkenin her alan nda teorik olarak sera yetifltiricili i yap labilmesi. 81 il yetifltirme potansiyeli, serac l bir global umut konumuna getiriyor. Yak n bir zamanda en büyük t kanma d fl pazarlamada yaflanacak. Ancak, ülkede 70 milyar dolarl k ihracat gerçeklefltiren dinamik insan kümesinin bu olayda da yol alaca kesin. * 1 Mart 2006 tarihli Dünya Gazetesi den al nm flt r. Fruit Logistica Fuar nda 15 temel trend Taze sebze-meyve sektöründe ürün trendleri de iflmiyor. De iflen flekilden çok öz. Tüketici için ürünün ifllevselli i art k belirgin bir biçimde öne ç k yor. Bu, ambalajlama ve paketlemeyi çok önemli k l yor. Üründe ambalaj n önemi yüzde 50 ye ulaflt. Paketlemede teknoloji oturdu. talya, paketlemenin anahtar ülkesi. Paketleme ve lojistik atbafl ve birbirini izleyerek gelifliyor. Lojistik, tafl mac l gerektiriyor. Türkiye nin aksine deniz ulafl m öne ç kt. Akdeniz limanlar gözde. yi organize edilmifl limanlar, yafl meyve sebzenin gelece ini oluflturacak. Sektör, al m cazibesi yaratan her olay, f rsat -olana, maksimum anlamda de erlendiriyor. Cazibe ö esinin bafl nda sa l k ö esi geliyor. Rijk Zwaan flirketinin günde 5 kez meyve-sebze yemek adl sa l kl yaflam kampanyas bir örnek. Ürün bazl rekabet çok art yor. Hem ülke anlam nda, hem de ürün yönünden maliyet ö esini gözetmeyen hiçbir ürünün pazarda yaflama flans yok. Üretim ancak pazar esasl mümkün. Ürün olgunlafl p pazara ç kt nda, pazarda yerini bulmak durumunda. Bilgi ça kendisini hissettiriyor. Ürün bugün var, yar n yok ya da olmayabilir. Hiçbir ürünün pazarda mutlak var olma garantisi yok. Ürün paletini geniflletenler, ürün yönetiminden çok pazarlamac lar. Pazarlama dünyas n n kabul etmedi i hiçbir ürünün piyasada tutunma flans yok. Marka tam belirleyici. Marka yoksa ürünün sat lma flans arizi kal yor (Bu anlamda Türkiye den Alara n n marka olarak ve hiçbir ürün teflhir etmeden stand açmas, büyük ilgi toplad ) Yafl meyve ve sebzede üretim fazlas var. Bu rekabeti art r yor. Kalite ve standart ön planda. Gönüllü kurulufl olan Eurepgap n, fuarda ba ms z bir stand açmas kalite ve standart n önemini vurguluyor. Tohumda ve üründe bulufllar yerine, innovasyon ön planda. Yenilikçilik art k tüketici rahatl n sa lamak olarak ifadesini buluyor. Turflu, kurutulmufl domates gibi türev ürünler fuarda görülmüyor. Bunu yorumlayacak bir veri yok. Artan pazar rekabeti, yafl meyve-sebze sat lmad sürece, türev ürünlere de zemin olmad n anlat yor. Organik ürünler azal yor. Organik dalga ömrünü doldurmasa bile, Pazar daralmas na paralel olarak flimdilik geri çekilme sürecinde (Tüm fuarda organik ürün pazarlayan tek stand vard ). Ülkeler s n flamas nda üç öbek var: Pazarda art k Gana, Kenya, Fas, M s r gibi yeni ülkeler birinci grup. Pazarda bunun yan nda yerini pozisyonlam fl Ekvator, srail, Macaristan gibi adresi belli ülkeler var. Bunun yan nda pazardan ç kmam diyen sviçre, spanya, Avusturya ve hatta ABD gibi ülkeler üçüncü grubu oluflturuyor. Yafl meyve-sebzede Türkiye iklimtoprak-giriflimci üçlüsünü buluflturmas nedeniyle do al flansl ülke. Türkiye nin Pazar pay bu do al flans yla ters orant l durumda. Veriler, Türkiye nin dünya yafl meyve-sebze pazar ndaki pay n n yüzde 1 oldu unu gösteriyor. ATSO MART

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı