ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ"

Transkript

1

2 ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Nevzat SAVAÞ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Tashihler Orhan BEYATLI Dr. F. Muharrem YILDIZ Kapak ve Sayfa Tasarýmý Hüseyin Enver AYDIN & Murat ALTINDAÐ Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. Ýzmir Temmuz 2003 Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr. ISBN : Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu ÜSKÜDAR - ÝSTANBUL P.K ACIBADEM - ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÝÇÝNDEKÝLER / 1. Merhaba / 4 2. Nasýlsýnýz? / 5 3. Alfabeyi Biliyor musun? / 6 4. Bu ne? / 7 5. Bugün Türkçe Var mý? / 9 6. Sayýlarý Öðrenelim / Hangi Mevsimdeyiz? / Eviniz Kaç Odalý? / Televizyon Nerede? / Ali Bey Neyin Oluyor? / Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / Affedersiniz Saat Kaç? / Muzun Kilosu Kaç Lira? / Peynir Almak Ýstiyorum / Bugün Mönüde Ne Var? / Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? / Nerelisiniz? / Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Bugün Hava Nasýl? / Affedersiniz Hastahane Nerede? / Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / Hayvanat Bahçesine Gidelim / Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? / 65

4 ÖN SÖZ Sevgili Türkçe Dostu, Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki "Anahtar Kitap" (lar) ortaya çýkmýþtýr. Bu kitap "Adým Adým Türkçe 1" ders kitabýnýn anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý içerisindeki "Kelime", "Okuma-anlama", "Örnekleme" ve "Konuþma" bölümlerinin karþýlýklarý verilmiþtir. Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir. Kitapta tercih edilen, temel seviye Arapaçadýr. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz. Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan en iyi derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz. Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET YAYINLARI

5

6 Merhaba OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. ÖRNEKLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. 6

7 Nasýlsýnýz? OKUMA - DÝNLEME Merhaba Adýnýz ne? Adým Hakan. Sizin Adýnýz ne? Adým Leylâ. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoþça kalýn. Güle güle. ÖRNEKLEME Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz Nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. 7

8 OKUMA - DÝNLEME Alfabeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Alfabeyi Biliyor musun? Haydi birlikte öðrenelim. ÖRNEKLEME Alfabeyi biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Bu hangi harf? Bu A harfi. KONUÞMA Günaydýn. Günaydýn. Adýn ne? Adým Ayþe. Adýnýn harflerini söyler misin? A Y Þ E 8

9 Bu ne? KELÝMELER öðretmen tahta silgisi tebeþir öðrenci kitap kurþun kalem defter harita tükenmez kalem silgi sandalye cetvel tahta sýra çanta OKUMA - DÝNLEME Merhaba arkadaþlar! Sað ol! Nasýlsýnýz? 9

10 Sað ol! Arkadaþlar bu ne? Kalem ÖRNEKLEME Bu ne? Bu kalem. Bunlar ne? Bunlar kalem. Bu kim? Bu Ahmet. Bunlar kim? Bunlar öðrenci. KONUÞMA Ahmet nasýlsýn? Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Bu ne Ahmet? Bu kalem öðretmenim. 10

11 Bugün Türkçe Var mý? OKUMA - DÝNLEME Ýyi günler Sibel. Ýyi günler Hakan. Bugün Türkçe var mý? Evet var. Peki yarýn hangi dersler var? Türkçe, Ýngilizce, fizik ve matematik. Perþembe günü müzik var mý? Hayýr yok. Müzik cuma günü. ÖRNEKLEME Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Yarýn günlerden ne? Yarýn günlerden salý. Bugün salý mý? Hayýr, bugün salý deðil. Bugün matematik var mý? Evet, var. Yarýn müzik var mý? 11

12 Hayýr, yok. KONUÞMA Bugün Türkçe var mý? Evet, var. Yarýn hangi dersler var? Yarýn bilgisayar ve fizik var. 12

13 Sayýlarý Öðrenelim KELÝMELER sýfýr bir iki üç dört beþ altý yedi sekiz dokuz on yirmi otuz kýrk elli altmýþ yetmiþ seksen doksan 13

14 yüz bin OKUMA - DÝNLEME Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Adýn ve soyadýn? Adým Zeynep. Soyadým KOÇ. Kaç yaþýndasýn? On üç yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Dört kardeþim var. Kaçýncý sýnýftasýn? Yedinci sýnýftayým. Doðum tarihin kaç? 7 Nisan 1988 Telefon numaranýz kaç? Teþekkür ederim. ÖRNEKLEME Kaç yaþýndasýn? On beþ yaþýndayým. 14

15 Kaç kardeþin var? Beþ kardeþim var. Doðum tarihin kaç? 15 Nisan 1985 Telefon numaran kaç? Telefon numaram Kaçýncý sýnýftasýn? Sekizinci sýnýftayým. KONUÞMA Kaç yaþýndasýn? 14 yaþýndayým. Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Benim bir kardeþim var. 15

16 Hangi Mevsimdeyiz? KELÝMELER Ýlkbahar (Mart Nisan Mayýs) Yaz (Haziran Temmuz Aðustos) Sonbahar (Eylül Ekim Kasým) Kýþ (Aralýk Ocak Þubat) OKUMA - DÝNLEME Merhaba Ali. Merhaba Ayþe. Bir yýlda kaç mevsim var? Dört mevsim var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Eylül, ekim, kasým aylarý var. Þimdi hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. ÖRNEKLEME Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevisimindeyiz. 16

17 Hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Eylül ayý kaçýncý ay? 9. ay Kasým ayý hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Bir yýlda kaç ay vardýr? 12 ay vardýr. KONUÞMA Sence hangi mevsim güzel? Bence yaz mevsimi güzel. Sence? Bence ilkbahar mevsimi güzel. Peki sence hangi ay güzel? Bence nisan ayý güzel. 17

18 KELÝMELER Türkçe Eviniz Kaç Odalý? oda garaj zemin duvar bahçe çatý pencere kapý havuz merdiven baca balkon OKUMA - DÝNLEME Merhaba Aysel. Merhaba Fatih. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Sizin eviniz nerede? Bizim evimiz Göztepe de. 18

19 Eviniz kaç odalý? Dört odalý. Peki sizinki kaç odalý? Bizim evimiz altý odalý. Müstakil mi? Evet. Bahçesi var mý? Evet var. Bahçede köpeðimin kulübesi var. Benim böyle bir þansým yok. Çünkü biz apartmandayýz. ÖRNEKLEME Bu ne? Bu garaj. Burasý neresi? Burasý oturma odasý.. Burasý mutfak mý? Evet, burasý mutfak. Burasý misafir odasý mý?. Hayýr, burasý misafir odasý deðil, çocuk odasý. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. 19

20 Hangi mahallede? Cumhuriyet mahallesinde. KONUÞMA Eviniz Bursa da mý? Evet, Bursa da. Eviniz kaç katlý? Evimiz iki katlý. Evinizin bahçesi var mý? Evet, var. Evinizin garajý var mý? Hayýr, yok. 20

21 Televizyon Nerede? KELÝMELER buzdolabý askýlýk tencere beþik çaydanlýk elbise dolabý musluk televizyon fýrýnlý ocak radyo havlu kalorifer klozet lâmba fayans perde küvet halý lâvabo 21

22 koltuk çekmece tablo OKUMA - DÝNLEME Senin odan var mý? Evet, var. Odanda neler var? Pencerenin yanýnda yataðým var. Pencerenin karþýsýnda ise küçük bir vitrin var. Kitaplýðým pencerenin yanýnda. Çöp kutusu ise köþede. Bilgisayarýn var mý? Evet var. Odan düzenli midir? Evet, her zaman düzenlidir. Ya seninki? Benim odam her zaman daðýnýktýr. ÖRNEKLEME Yatak nerede? Yatak pencerenin önünde. Televizyon nerede? 22

23 Masanýn üstünde. Çöp kutusu odanýn köþesinde mi? Evet, çöp kutusu odanýn köþesinde. Kitaplýk nerede? Kitaplýk yataðýn yanýnda. Odanda neler var? Odamda, bilgisayarým, yataðým ve kitaplýðým var. KONUÞMA Evinizde sana ait bir oda var mý? Evet, var. Odanda neler var? Televizyon, koltuk, kitaplýk ve vitrin var. Bilgisayarýn var mý? Hayýr, bilgisayarým yok. 23

24 anne dede KELÝMELER Türkçe Ali Bey Neyin Oluyor? erkek kardeþ baba kýz kardeþ kýz çocuðu babaanne OKUMA - DÝNLEME Bu ailenizin fotoðrafý mý Osman? Evet. Bu, benim. Bu da babam. Babam doktor. Ýsmi Salih. Hastahanede çalýþýyor. Annem öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da okulda çalýþýyor. Bu da kýz kardeþim Nilgün. Güzel bir kýz kardeþin var. O kaç yaþýnda. Nilgün 10 yaþýnda. Bu yaþlý adam kim? Neyin oluyor? O benim dedem. Bu fotoðrafta kimler var? 24

25 Halam Selma ve kocasý Sabri. Bunlar da çocuklarý Hakan ile Fatih. Kolejde okuyorlar. Peki, þu genç adam kim Osman? Bu, amcam Hüseyin. Bu kim? Bu babam. ÖRNEKLEME Baban kaç yaþýnda? Babam 40 yaþýnda. Annen 38 yaþýnda mý? Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40 yaþýnda. Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey dayým oluyor. Halan var mý? Hayýr, halam yok. KONUÞMA Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey amcam oluyor. O nerede çalýþýyor? Hastahanede çalýþýyor... 25

26 avukat ressam tamirci berber boyacý mimar postacý diþçi hemþire öðretmen þoför doktor Ne Ýþ Yapýyorsunuz? KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Kaç kardeþin var Semra? Bir kýz, bir erkek kardeþim var. Kýz kardeþim ilkokul üçüncü sýnýfta, erkek kardeþim lise birde okuyor. Baban ne iþ yapýyor? Doktor. Hayat Hastahanesinde çalýþýyor. 26

27 Annen de çalýþýyor mu? Evet, annem de çalýþýyor. Ayný hastahanede hemþire. Aðabeyin ve ablan var mý? Hayýr, yok. Senin annen ve baban ne iþ yapýyor? Annem öðretmen, babam polis. Desene derslerde sorunun yok. Anlamadým! Þaka yaptým! ÖRNEKLEME Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey? Doktorum. Mesleðiniz ne? Hemþireyim. Baban ne iþ yapýyor? Babam mimar. Siz sekreter misiniz? Hayýr, sekreter deðilim. Muhasebeciyim. Siz polis misiniz? Evet, polisim. 27

28 KONUÞMA Bu kim? Halam Ayþe. Onun mesleði ne? Onun mesleði hemþirelik... 28

29 Affedersiniz Saat Kaç? OKUMA - DÝNLEME Affedersiniz saatiniz var mý? Evet, var. Saat kaç? Saat onu on geçiyor. Teþekkür ederim. Bir þey deðil. KONUÞMA Affedersiniz saat kaç? Saat sekize çeyrek var. Teþekkür ederim. Önemli deðil. ÖRNEKLEME Saat kaç? Saat dokuz. Saat kaç? Saat on ikiyi on geçiyor. Saat kaç? Saat biri çeyrek geçiyor. 29

30 Saat kaç? Saat iki buçuk.. Saat kaç? Saat dokuza yirmi beþ var.. Saat kaç? Saat on bire çeyrek var.. 30

31 Muzun Kilosu Kaç Lira? KELÝMELER kayýsý havuç viþne muz patates portakal domates çilek limon karpuz þeftali soðan elma turp kavun OKUMA - DÝNLEME Buyurun beyefendi. Meyve ve sebze almak istiyorum. 31

32 Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz?. Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo þeftali almak istiyorum. Fiyatlarý ne kadar? Þeftali ve üzüm beþ yüz bin lira. Muz ise bir milyon lira. Muz kalsýn. Çünkü muz çok pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira?. Patates iki yüz bin lira. Fasulye ise beþ yüz bin lira. Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen! Buyurun efendim. Teþekkür ederim. Ýyi günler. ÖRNEKLEME Dün ne yaptýn? Pazara gittim. Ahmet dün öðleden sonra pazara gitti mi? Hayýr, gitmedi. O evde ders çalýþtý. Annen dün pazardan neler satýn aldý? 32

33 Annem pazardan bezelye, çilek ve kabak satýn aldý Fasulyenin kilosu kaç lira? Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Muz, þeftali ve elma almak istiyorum Kaç kilo elma istiyorsunuz? Üç kilo elma istiyorum KONUÞMA Nereden geliyorsun? Pazardan geliyorum. Ne aldýn? 2 kilo domates, biber, erik ve elma aldým. Kaç lira ödedin? 5 milyon lira. 33

34 KELÝMELER Türkçe Peynir Almak Ýstiyorum ekmek yumurta kahve peynir süt meyve suyu tereyaðý zeytin yoðurt bisküvi tuz kola OKUMA - DÝNLEME Günaydýn efendim yardýmcý olabilir miyim? 3 ekmek, 1 kutu konserve, 1 kilo et ve portakal suyu almak istiyorum. Ekmek, et ve portakal suyu var. Ama konserve yok. 34

35 Ekmek et ve portakal suyu alabilir miyim? Buyurun efendim. Hepsi burada. Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim? Süt var ama peynir taze deðil. Öyleyse peynir kalsýn. Buyurun 1 kutu süt. Teþekkür ederim. Borcum ne kadar?. Hepsi beþ milyon lira. Buyurun lütfen! Yine bekleriz. Görüþmek üzere. ÖRNEKLEME Bir kilo zeytin almak istiyorum. Buyurun, bir kilo zeytin. Peynir taze mi? Evet, taze. Bal var mý? Hayýr, yok. Reçel kaç lira? Reçel bir milyon lira. 35

36 KONUÞMA Marketten bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Evet 2 kilo peynire ihtiyacým var. Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Hayýr, sadece 2 kilo peynire ihtiyacým var. 36

37 Bugün Mönüde Ne Var? KELÝMELER patates tavuk pilâv tatlý dolma salata çay makarna çorba balýk kebap kek OKUMA - DÝNLEME Erkan Bey sabah erken kalktý. Önce elini ve yüzünü yýkadý. Sonra güzel bir kahvaltý yaptý. Kahvaltýda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyaðý vardý. Erkan Bey kahvaltýdan sonra iþe gitmek için evden çýktý. 37

38 Öðle yemeði için arkadaþý Halil Beyle lokantaya gitti. Yemeði Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve salata yediler. Erkan Bey akþam iþten eve geç döndü. Hanýmý akþam yemeði için tavuk çorbasý, balýk, salata ve makarna hazýrladý. Erkan Bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti. ÖRNEKLEME Bugün öðle yemeðini nerede yiyeceksin? Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim. Kahvaltýda ne yedin? Yumurta, reçel, zeytin ve poðaça. Yemeklerden neler var? Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv. Döneri nasýl buldun? Döneri harika buldum. Etli pilâvý beðendin mi? Evet, çok beðendim. 38

39 Ýyi günler KONUÞMA Ýyi günler. Ýçeceklerden ne var? Kola, limonata ve ayran var. Ayran lütfen. Buyurun beyefendi. 39

40 Ceketin Fiyatý Ne Kadar? KELÝMELER kravat saat ayakkabý ceket pantolon çorap elbise gömlek palto þapka kemer yüzük bilezik gerdanlýk kazak OKUMA - DÝNLEME Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Bir gömlek almak istiyorum. 40

41 Nasýl bir gömlek istiyorsunuz? Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum. Kaç numara giyiyorsunuz? Ýki numara giyiyorum. Fiyatý ne kadar? Sekiz milyon lira. Çok pahalý deðil mi? Ýndirim yapamaz mýsýnýz? En son yedi milyon lira olur. Teþekkürler. Buyurun ücretiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. ÖRNEKLEME Ne almak istiyorsunuz? Pantolon almak istiyorum. Kaç numara gömlek giyiyorsunuz? Ýki numara gömlek giyiyorum. Ceketin fiyatý ne kadar? Ceketin fiyatý yirmi milyon lira. Ayakkabý kaç lira?. Ayakkabý lira. 41

42 KONUÞMA Buyurun efendim. Pantolon almak istiyorum. Kaç beden giyiyorsunuz? 42 beden giyiyorum. Ne renk istersiniz? Lâcivert isterim. Buyurun efendim.. Fiyatý kaç lira? 10 milyon lira 42

43 Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? KELÝMELER lâcivert turuncu kýrmýzý mor sarý beyaz bordo yeþil siyah kahverengi mavi pembe OKUMA - DÝNLEME Bu güzel bir etek. Beðendin mi? Evet, çok hoþuma gitti. Mavi renkten çok hoþlanýrým. Sen hangi renklerden hoþlanýyorsun? 43

44 Kýrmýzý ve siyahtan hoþlanýyorum. Pembe ve yeþil renkler ise hoþuma gitmiyor. Ben mavi ve yeþili seviyorum. Siyah renkten nefret ediyorum. ÖRNEKLEME Hangi renkten hoþlanýyorsunuz? Mavi renkten hoþlanýyorum. Hangi renk daha güzel? Lâcivert renk daha güzel. Bugün üzerindeki gömleðin rengi ne? Yeþil. Hangi rengi sevmiyorsunuz? Siyah rengi sevmiyorum. Hangi renkten nefret ediyorsunuz? Turuncu renkten nefret ediyorum. KONUÞMA Affedersiniz mavi renk etek var mý? Evet, var. 44

45 Kaliteli mi? Evet, kaliteli bir etek. Fiyatý ne kadar? Fiyatý 15 milyon lira. Çok pahalý, alamayacaðým. Hayýrlý iþler. Teþekkür ederim efendim. Yine bekleriz. 45

46 Nerelisiniz? KELÝMELER Türkiye (Ankara) Fransa (Paris) Ýspanya (Madrit) Amerika (Washington) Almanya (Berlin) Çin (Pekin) Ýngiltere (Londra) Rusya (Moskova) Hindistan (Yeni Delhi) OKUMA - DÝNLEME BENÝM SINIFIM Benim adým Mahmut. Türk üm, Ýstanbulluyum. Bükreþ Uluslar Arasý Türk Kolejinde okuyorum. Annem, babam ve ben Bükreþ te yaþýyoruz. Babam Türkiye Cumhuriyeti Bükreþ Büyük Elçiliðinde çalýþýyor. 46

47 Annem çalýþmýyor. O ev hanýmýdýr. Bizim sýnýftaki öðrenciler çok ilginç. Hans Almanyalýdýr. Futbol oynamayý çok sever. Andrey Rusyalýdýr. O çok güzel resim çizer. Michel Fransýzdýr. Çok güzel piyano çalar. Pablo Ýtalyan dýr. Çok güzel þarký söyler. Ben çok kitap okurum. Müzik dinlerim. Hafta sonu arkadaþlarýmla futbol oynarým. Galatasaray futbol takýmýný tutuyorum. Gördüðünüz gibi bizim sýnýf çok ilginçtir. Bizim sýnýfta herkes birbirini çok sever. Nerelisin? ÖRNEKLEME 47

48 Türkiyeliyim. Nerede oturuyorsun? Ýstanbul da oturuyorum. Türkiye nin baþkenti neresidir? Türkiye nin baþkenti Ankara dýr. Nerede doðdunuz? Bursa da doðdum. Ýtalya nýn baþkenti Bükreþ mi? Hayýr, Bükreþ deðil Roma. Hangi ülkede yaþýyorsunuz? Almanya da yaþýyorum. KONUÞMA Adýnýz ve soyadýnýz? Andrey BARAÞKÝN. Nerelisiniz? Rusyalýyým. Rusya nýn baþkenti Kiev mi? Hayýr, Kiev deðil Moskova. Nerede oturuyorsunuz?. Petersburg ta oturuyorum. Tanýþtýðýmýza memnun oldum. 48

49 KELÝMELER Türkçe Hangi Dili Konuþuyorsunuz? Türk (Türkçe) Fransýz (Fransýzca) Ýspanyol (Ýspanyolca) Ýngiliz (Ýngilizce) Alman (Almanca) Çin (Çince) Amerikan (Ýngilizce) Rus (Rusça) Hint (Hintçe) OKUMA - DÝNLEME Bugün okulda çok ilginç bir konu iþledik. Hangi konuyu iþlediniz? Devletler ve diller. Dünyada kaç dil olduðunu biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Kaç dil var? 2800 dil var. Peki kaç tane ülke olduðunu biliyor musun? 49

50 Hayýr, bilmiyorum. Dünyada 188 ülke var. 188 ülke mi? Çok ilginç. Ýspanyollar hangi dili konuþuyorlar?..188 Tabi ki Ýspanyolca. Peki Ruslar. Rusça konuþurlar. Pakistanlýlar hangi dili konuþurlar? Bunu bilmeyecek ne var. Pakistanca. Maalesef bilemedin. Pakistanlýlar Urduca konuþuyorlar. ÖRNEKLEME Nerelisiniz? Türkiyeliyim Türk müsünüz? Evet, Türk üm. Hangi dili konuþuyorsunuz? Türkçe konuþuyorum. Yabancý dil biliyor musunuz? Evet, Ýngilizce biliyorum. 50

51 Ýsminiz ne? Ýsmim Serkan. KONUÞMA Nerede oturuyorsunuz? Bursa da. Hangi dili konuþuyorsunuz? Türkçe konuþuyorum. Boþ zamanlarýnýzda ne yaparsýnýz? Futbol oynarým, müzik dinlerim, kitap okurum. 51

52 yaðmurlu KELÝMELER Türkçe Bugün Hava Nasýl? buzlu serin þimþek karlý soðuk bulutlu sisli güneþli sýcak rüzgârlý kaygan OKUMA - DÝNLEME Alo Hülya, Ben Ahmet Nasýlsýn? Teþekkür ederim, iyiyim. Sen nasýlsýn? Ben de iyiyim. Neredesin? Erzurum da Tatildeyim. Erzurum da hava nasýl? Hava çok soðuk ve karlý. 52

53 Kayak yapýyor musun? Evet, Palandöken kayak merkezinde kayak yapýyorum. Sen neredesin? Ben de Antalya da tatildeyim... Orada hava nasýl? Çok güzel ara sýra denize giriyorum. Sýcaklýk kaç derece? 32 derece. Orada kaç derece? Sýfýrýn altýnda 8 derece. O kadar soðuk ki dün gece kedimiz öldü. Yaa! Çok üzüldüm. Ýyi tatiller. Sana da iyi tatiller. ÖRNEKLEME Ýzmir de hava nasýl? Ýzmir de hava çok güzel. Orada hava açýk mý? Evet, hava açýk. Ankara da sýcaklýk kaç derece? Ankara da sýcaklýk 15 derece. Ýstanbul da hava nasýl? Ýstanbul da hava yaðmurlu. 53

54 Affedersiniz Hastahane Nerede? OKUMA - DÝNLEME HASTAHANE NEREDE? Affedersiniz, buralarda hastahane var mý? Evet var. Nasýl gidebilirim? Tarif eder misiniz? Çok kolay. Bu caddeden doðru yürüyün. Bankadan saða dönün. Az ileride Ufuk Kolejini göreceksin. Hastahane kolejin arkasýnda. Peki yakýnlarda eczahane de var mý acaba? Eczahane çok. Ama en yakýn eczahane 300 metre ileride. Menekþe pasajýnýn altýnda Yardýmýnýz için teþekkürler. Rica ederim. Önemli deðil. ÖRNEKLEME Affedersiniz, postahane nerede? Süpermarketin yanýnda. Affedersiniz hastahane nerede? 54

55 Hastahane 100 metre ileride. Bankanýn karþýsýnda. Yakýnlarda manav var mý? Evet, var Tarif eder misiniz? Iþýklardan saða dönün. Halk pazarýnýn içinde. Kent sinemasý nerede? Alýþveriþ merkezinin içinde. Nasýl gidebilirim? 15 numaralý otobüse binin. 3. durakta inin alýþveriþ merkezi karþýda. 55

56 Ders Saat Kaçta Baþlýyor? OKUMA - DÝNLEME Tarkan her akþam saat sekizden ona kadar ders çalýþýr. Her gece on birde yatar. Yatmadan önce 15 dakika Türkçe roman okur. Saati altý buçuða kurar. Güzel bir uykudan sonra saatin çalmasýyla uyanýr. Ancak yataktan kalkmak istemez dakika yatakta oyalanýr. Yediye çeyrek kala yataktan kalkar. Sonra lâvaboya gider ve elini yüzünü yýkar. Yedide annesinin hazýrladýðý bol enerjili kahvaltýyý nazlanarak yer. Yediyi çeyrek geçe kahvaltýyý bitirir. Diþlerini fýrçalar. Yedi buçuða kadar okul eþyalarýný hazýrlar. Sekize yirmi kala evden çýkar. 56

57 Sekize çeyrek kala otobüs duraðýnda olur. Aþaðý yukarý her gün sekize on kala okul servisi gelir. Etrafý seyrederek okula sekizi çeyrek geçe varýr. Sabah töreninden sonra saat sekiz buçukta büyük maraton, yani dersler baþlar. Bu maraton saat üçe kadar sürer. Yorgun bir savaþçý gibi üçte tekrar eve döner. ÖRNEKLEME Arkadaþlarýn ne zaman gelecek? Üçe çeyrek kala gelecekler. Tren Haydarpaþa dan ne zaman hareket edecek? Tren, Haydarpaþa dan dörde çeyrek kala hareket edecek. Film saat kaçta baþlayacak? Film saat ikide baþlayacak. Ders saat kaçta baþlayacak? Ders saat sekiz buçukta baþlayacak. 57

58 Uçak ne zaman kalkacak? Uçak saat ikide kalkacak. KONUÞMA Galatasaray ýn maçý saat kaçta baþlayacak? Saat dokuz buçukta baþlayacak. Saat dokuz buçukta mý? Hemen eve gitmek zorundayým. Niçin? Çünkü, saat dokuz. 58

59 KELÝMELER Türkçe Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? diþ aðýz yüz baþ dudak göz burun bacak týrnak kulak parmak kol saç ayak kirpik OKUMA - DÝNLEME Merhaba Merve, nasýlsýn? Teþekkür ederim, iyiyim. Dersler nasýl gidiyor? 59

60 Çok iyi gidiyor. En çok hangi dersi seviyorsun? En çok biyoloji dersini seviyorum. Niçin? Çünkü bu derste organlarýmý yakýndan tanýyorum. Sence en önemli organýmýz hangisi? Bence bu soru doðru deðil. Çünkü her organýn ayrý ayrý görevleri var. Gerçekten öyle. Ne burnumuzu kulaðýmýza, ne de gözümüzü elimize tercih edebiliriz. Hepsinin yeri ayrý. Dün dersimizde kulaðýmýzý tanýdýk. Kulaðýn yapýsý ve çalýþmasý karþýsýnda hayretler içinde kaldým. Biyoloji dersine hiç bu açýdan bakmamýþtým. Çok teþekkür ederim. ÖRNEKLEME O yazýyý okuyabilir misin? Hayýr, okuyamam. Çünkü ben uzaðý göremiyorum. 60

61 Niçin futbol oynamýyorsun? Çünkü, geçen hafta ayaðým burkuldu. Kulaklarýmýz ne iþe yarar? Kulaklarýmýz duymamýza yarar. KONUÞMA Kulak ne iþe yarar? Kulak iþitmemize yarar. Nerededir? Baþýmýzdadýr. 61

62 KELÝMELER Türkçe Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? baþ aðýrýsý mide aðrýsý nezle öksürük diþ aðrýsý kýzamýk yara göz aðrýsý OKUMA - DÝNLEME DÝÞÇÝDE Buyurun. Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk doktor bey. Neyiniz var? Akþamdan beri diþim aðrýyor. Hýmm! Diþiniz çürük, dolgu yapmalýyýz. Tedavi kaç gün sürer? Ýki gün sürer. 62

63 Ücreti ne kadar olur? 10 milyon lira. Teþekkür ederim. Geçmiþ olsun. Neyiniz var? ÖRNEKLEME Baþým aðrýyor. Kendinizi nasýl hissediyorsunuz? Kendimi kötü hissediyorum. Tedavi kaç gün sürer? Tedavi iki gün sürer? Muayene ücreti ne kadar? 10 milyon lira. Ne zamandan beri baþýnýz aðrýyor? Dünden beri baþým aðrýyor. KONUÞMA Bugün kendinizi nasýl hissediyorsunuz? Çok kötü hissediyorum. Ýki saatten beri baþým aðrýyor. 63

64 Neden olabilir? Akþam çok geç uyudum. 64

65 keçi KELÝMELER Türkçe Hayvanat Bahçesine Gidelim örümcek karýnca fare tavþan kurbaða inek deve fil yýlan arý geyik penguen güvercin OKUMA - DÝNLEME Hayvanlar çok ilginç, deðil mi Ayþe? Gerçekten çok ilginç. Her türlü hayvan var burada. Önce evcil hayvanlar bölümünü gezelim. 65

66 Bu bölümde hangi hayvanlar var? Burada inek, at, tavuk, ördek, eþek, manda gibi hayvanlar var. Aaa! Çok ilginç mandalar suyun içinde yatýyorlar. Þimdi de vahþî hayvanlarý görelim. Aslan çok tehlikeli ve korkunç görünüyor. Timsaha bak! Diþleri çok keskin. Çok vahþî bir hayvan. Tilkiyi gördün mü? Nasýl da kurnaz kurnaz oturuyor. Yan tarafta kuþlar var. Çok sevimli hayvanlar kuþlar. Deve kuþunu gördün mü? Evet, çok ilginç bir kuþ. En çok hangi hayvan hoþuna gitti? Kuzu. Ya senin? Benim de atlar hoþuma gitti. ÖRNEKLEME Hayvanlarý sever misin? Evet, severim. 66

67 En çok hangi hayvaný seversin? Bülbülü severim. Balinalar nerede yaþar? Balinalar okyanuslarda yaþar. Vahþî hayvanlar nerelerde yaþar? Vahþî hayvanlar ormanlarda yaþar. Atlar ne yer? Atlar, ot yer. KONUÞMA Hayvanlarý sever misin? Evet, çok severim. En çok hangi hayvaný seversin? Kediyi çok severim, ya sen? Ben de kuþlarý çok severim. 67

68 KELÝMELER Türkçe Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? gül menekþe kaktüs çam söðüt çimen kavak OKUMA - DÝNLEME ÇÝÇEKÇÝDE Ýyi günler. Ýyi günler. Buyurun. Kýzýmýn doðum günü için çiçek almak istiyorum. Çiçeklerden ne tavsiye edersiniz? Lâle ve papatya almanýzý tavsiye ederim. Kýzým ne lâleden ne de papatyadan hoþlanýr. Nergis olabilir mi? Evet, olur. Güzel bir buket yapýn lütfen! 68

69 Buyurun çiçeðiniz. Borcum ne kadar? 5 milyon lira. Teþekkür ederim. ÖRNEKLEME Çiçek almak istiyorum ne tavsiye edersiniz? Çiçeklerden gülü tavsiye ederim. Çiçek yetiþtiriyor musunuz? Evet, çiçek yetiþtiriyorum. Hangi çiçeði yetiþtiriyorsunuz? Gül yetiþtiriyorum. Gülü nerede yetiþtiriyorsunuz? Saksýda yetiþtiriyorum. Gülü mü tavsiye edersiniz, karanfili mi? Ne gülü ne karanfili tavsiye ederim. Ihlamuru mu tercih edersiniz, elma çayýný mý? Hem ýhlamuru hem de elma çayýný tercih ederim. 69

70 KONUÞMA Evde çiçek yetiþtiriyor musunuz? Evet, yetiþtiriyorum. Hangi çiçekleri yetiþtiriyorsunuz? Menekþe ve kaktüs yetiþtiriyorum. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Hem menekþeyi hem de kaktüsü seviyorum. 70

71 NOTLAR

72 NOTLAR

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 8CD 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. Eşyalardan hangisi oturma odasında bulunmaz? A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 2. Ağaç nerede? A) bahçede B) yatak

Detaylı

fax : (0.216) 443 98 39

fax : (0.216) 443 98 39 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Azerice Konuşma Kılavuzu - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Merhaba - Salam Güle güle - Sað olun Görüþürüz - Görüþenedek, Hüdahafiz Günaydýn - Sabahýnýz heyir Ýyi günler - Salam Ýyi akþamlar - Ahþaminiz heyir Ýyi geceler - Geceniz heyre galsýn Evet - Beli Hayýr

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL

ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL ADI SOYADI SINIF TARİH 8 TH GRADE EBRU 2 FINAL 1.Yatak odanızda hangi eşyalar var? A. yatak-sandalye-buzdolabı B. bilgisayar-masa-yatak C. çamaşır makinası-halı-koltuk D. tablo-araba-havlu 2. Salonunuzda

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI Aç klamalar. (8 May s 2016, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI Aç klamalar. (8 May s 2016, Pazar) (8 May s 2016, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 TÜRKÇE ORTAK SINAVI-2 Aç klamalar 1. Bu s nav 50 adet çoktan seçmeli sorudan olu maktad r. 2. Üç yanl cevap bir do ru cevab götürür. 3. S nav n Süresi

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex

7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET. 1. A: Adın ne? B:... a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 7AB 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A: Adın ne? B:. a) Adım Alex b) Adın Alex c) Adımız Alex d) Adları Alex 2. Senin adın ne? a) Benim adım Sana b) Senin adım Sana

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 6 (ΕΞΙ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

TÜRKÇE. Course Content. Level 1. Stufe 1 レベル 1 단계 1. Livello 1. Nivel 1. Nível 1. Niveau 1 トルコ語 터키어 土耳其语

TÜRKÇE. Course Content. Level 1. Stufe 1 レベル 1 단계 1. Livello 1. Nivel 1. Nível 1. Niveau 1 トルコ語 터키어 土耳其语 TÜRKÇE Stufe 1 Level 1 トルコ語 TÜRKISCH TURKISH 단계 1 Livello 1 Nivel 1 TURCO TURCO 1级 Nível 1 Niveau 1 レベル 1 터키어 土耳其语 TURCO TURC Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Σοσρκικά Δπίπεδο: Ε2 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: Τπογραφή Καθηγητή:

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3.

A. BENZETİŞİM. Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 3. A. BENZETİŞİM Benzetişim, nesne ya da kavramlar arasındaki benzerliği veya zıtlığı görmek için yapılan zihinsel işlemdir. Örnek 1 Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde EL - ELDİVEN arasındaki ilişkiye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE SECONDARY PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni KELİMELERİ ÖĞRENİYORUM Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni Kelimeleri Öğreniyorum işitme engelli öğrenciler ve hafif zihinsel engelli öğrencilere kelime öğretim çalışmalarında kullanılabilecek bir etkinlik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

Sayfa1 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Sayfa1 NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU MART 2015 ÖĞLE YEMEK MENÜSÜ 02.03.2015 03.03.2015 04.03.2015 05.03.2015 06.03.2015 SEBZE ÇORBA EZOGELİN ÇORBASI MANTI MANTAR ÇORBASI ETLİ NOHUT HÜNKAR BEĞENDİ SEBZE

Detaylı

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT 01.12.2017 CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT ÖĞLE YEMEĞİ DOMATES ÇORBA MANTI SEBZE BUKETİ MEVSİM MEYVESİ MERCİMEK KÖFTE KARIŞIK SALATA HAVUÇ SALATA İKİNDİ KAHVALTISI MANDALİNA/KURUYEMİŞ

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası 02/05/17-Salı 03/05/17-Çarşamba 04/05/2017 Perşembe 05/05/2017 Cuma Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Tulum Peyniri Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Haşlanmış Yumurta Tahin - Pekmez

Detaylı

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız.

Günün Çorbasý. Günün Çorbasý. Su Böreði 1 Porsiyon. Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Günün Çorbasý Günün Çorbasý Lütfen servis personelinden bilgi alınız. Su Böreði 1 Porsiyon Poðaçalar Sade Peynirli Kaþar Peynirli Zeytinli Patatesli Dereotlu Cevizli Simitler Ankara Simiti Sosyete Simiti

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6528 7,55.00 KG 46,450.75 2 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.85 0.7577 46,704.00 KG 35,386.20 ARPA YEMLİK ı: 8,836.95 3 ARPA ı 8,836.95 3 MISIR

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test GRADE (December 22, 2013, Sunday) SECONDARY PREP 2013-2014 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers

Detaylı

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR

ÇORBALAR KAHVALTI SALATALAR ÇORBALAR GÜNÜN ÇORBASI BORÇ ÇORBA 5 TL 6 TL KAHVALTI KAHVALTI TABAĞI ( Zeytin, Beyaz Peynir, Domates, Salatalık, Salam, Tavuk, Jambon, Haşlanmış Yumurta, Kaşar Peyniri, Çilek Reçeli, Tereyağ, Bal, Tahin,

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 6,046. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-19 ARPA YEMLİK İHR 0.87 0.87 0.8700 6,950.00 KG 6,046.50 1 ARPA YEMLİK MTS 0.56 0.70 0.5841 375,020.60 KG 219,066.40 50 ARPA YEMLİK MS 0.56 0.57 0.5600 500,119.80

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/08/ /08/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/08/ /08/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Ençok Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.68 0.70 0.6823 938,890.00 KG 640,567.49 372 ARPA BİRALIK ı: 640,567.49 372 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.72 0.7173 57,520.00 KG 41,258.60 17 ARPA YEMLİK

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Boyama. Satranç taşlarını. Hayvanlar ve kitaplarımız ile. hayvanların boyama çalışması

Boyama. Satranç taşlarını. Hayvanlar ve kitaplarımız ile. hayvanların boyama çalışması Şirinler Ekim Ayı Bülteni Ekim Ayı Yemek Listesi Neler Öğreniyoruz 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 Boyama Karga ile Satranç taşlarını Sonbahar Mevsimi Hayvanlar ve kitaplarımız ile

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU FR-HYE-04-719-01 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ OBESİTE HASTALARI İÇİN BESLENME KILAVUZU Hazırlayan AD/BD/BİRİM(ler) : Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 9 OBESİTE HASTALARI

Detaylı

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000.

T.C. IĞDIR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK İHR , KG 12,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK İHR 0.30 0.30 0.3000 40,000.00 KG 12,000.00 1 ARPA YEMLİK MTS 0.30 0.2269 69,280.00 KG 15,720.00 3 ARPA YEMLİK MS 0.29 0.30 0.2997 46,460.00 KG 13,922.40

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Sıralama Kartlar ile Okuma-Yazma ve Anlama Çalışması Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni İşitme engelli öğrencilerimizin okuma-yazma ve anlama becerilerine

Detaylı

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE

TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE TURKISH FINAL TEST 7 TH GRADE ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. A) Adın ne? B). a. Adım Alex b. Adın Alex c. Adımız Alex d. Adları Alex 2. Senin adın ne? a. Benim adım Sana b. Senin adım Sana c. Senim adın

Detaylı

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

HİKÂYELERİMİZ FEN VE MATEMATİK ETKİNLİĞİ HİKÂYELERİMİZ Annecim Anneler günü Paf ile Puf Tasarruflu olmalıyız İlk hediyem Dinozorun Evi İki inatçı keçi Karne heyecanı Geri dönüşüm Uzun zürafa Becerikli karınca Rapunzel Kırmızı başlıklı kız Hansel

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0,..7 KG.0.00, HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,8.. KG.8.88,8 HTS BUĞDAY 0, 0, 0,.8 KG.78,7 KOOP.A BUĞDAY 0, 0, 0,.0 KG.7, KOOP.S

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam KÜSPELER KÜSPELER. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 23/06/ /06/2016

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam KÜSPELER KÜSPELER. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ 23/06/ /06/2016 HUBUBAT ARPA ARPA BEYAZ Sayfa: 1-8 ARPA TTS 0.90 0.90 0.9001 4,950.00 KG 4,455.45 1 ARPA TTS- 0.65 0.65 0.6500 38,080.00 KG 24,752.47 1 ARPA BEYAZ ı: 29,207.92 2 ARPA ı 29,207.92 2 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : HAZİRAN 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,7 0,8 55. KG 7.7,8 HMS BUĞDAY 0, 0,85 0,7.8.9 KG.78.09,8 HTS BUĞDAY 0,7 0,7 0,7 9.90 KG 8.75,70 M.G.T BUĞDAY 0,

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-17/ Lefkoşa,3 Temmuz 2017 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2017 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

OKU, ANLA, CEVAPLA! 2. Minnoş un fiziksel özellikleri nelerdir?

OKU, ANLA, CEVAPLA! 2. Minnoş un fiziksel özellikleri nelerdir? Defne, kedileri çok seven 8 yaşında bir çocuktu. Üç kedisiyle her gün oynar, bakımlarını da hiç eksik etmezdi. Minnoş, Defne nin en küçük kedisiydi. Kahverengi tüyleri yumuşacık, patileri pamuk gibiydi.

Detaylı

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar

TARTI WEB. PLATFORMLAR İşletim sisteminden bağımsız. YAZICILAR Sisteminizde çalışan AKSESUAR. KİŞİSELLEŞTİRME Kişiye özel opsiyonel avantajlar TARTI WEB Bulut teknolojisi Tanita vücut analiz cihazları için İnternet of things projesidir. Veri Kaybına Son Dahili Veri Depolama Kablosuz Veri Transferi Detaylı Raporlama Çoklu Ekran Yönetimi Çevrimdışı

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470.

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 45,470. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2007 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK TTS 0.30 0.46 0.3347 13,860.00 KG 4,470.00 12 ARPA YEMLİK ı: 4,470.00 12 ARPA ı 4,470.00 12 MISIR MISIR MISIR YEMLİK MTS 0.31 0.46 0.3710

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : TEMMUZ 0 BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,9 0, 76.98 KG 8.,06 HMS BUĞDAY 0,49 0,68 0,7.49.70 KG.94.06,8 HTS BUĞDAY 0,7 0,7 0,7 0.6 KG.07, KOOP.A BUĞDAY

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : NİSAN 06 BÜLTEN NO : 4 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68 0,86 0,79 4.0.859 KG.4.89,7 HMS BUĞDAY 0,74 0,9 0,85 5.674.807 KG 4.8.86,05 HTS BUĞDAY 0,65 0,85 0,80 788.56 KG 6.785,9 M.G.T BUĞDAY

Detaylı

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek TARİH 1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek 15.09.2014 Kuru fasulye Pirinç Pilavı Meyve 16.09.2014 Kıymalı patates Çorba Tulumba tatlısı 17.09.2014 Türlü Makarna Mevsim Meyve 18.09.2014 Etli nohut B.pilavı

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı