DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004

2 ISBN Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu komisyona aittir. Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; internet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 1000 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak bir adet pdf dosyasõ üretilmiştir.

3 SUNUŞ Dõş ticaret ve yatõrõm politikalarõ, ülkelerin ekonomik kalkõnma, sanayileşme ve bu sayede sosyal refahõ sağlama hedefine ulaşmada kullandõklarõ en önemli temel araçlarõn başõnda gelmektedir. Cumhuriyetimizin kurulduğu yõllarda, 51 milyon dolar olan ihracatõmõzõn hemen hemen tamamõnõ tarõm ürünleri, 87 milyon dolar olan ithalatõmõzõn ise tam tersine tamamõna yakõnõnõ sanayi ürünleri oluşturmakta idi. O yõllarda henüz bugün anladõğõmõz manada teşekkül etmiş bir özel sektör ve yine temerküz etmiş bir sermaye birikiminin oluşmamõş olmasõ nedeniyle kamunun öncülüğünde başlatõlan kalkõnma modeli, 1929 bunalõmõ ve İkinci Dünya Savaşõ nedeniyle devletin ekonomideki kontrol ve etkinliğini kaçõnõlmaz hale getirmiş ve bunun neticesinde ithal ikameci politikalarõn uygulanmasõna geçilmiştir. Bu çerçevede ülkemiz, 1980 yõlõna kadar yüksek koruma duvarlarõ arkasõnda emekleme dönemindeki sanayisini rekabetten uzak, sanki bir fanus içinde koruyarak büyütmeye çalõşmõştõr. Bu dönemde sözkonusu politikalarõn bir parçasõ olarak devlet yardõmlarõ konusunda yatõrõm ağõrlõklõ olmak üzere, muhtelif uygulamalar yapõlmõştõr li yõllarõn sonlarõna gelindiğinde ülkemizde yaşanan döviz sõkõntõsõnõn hat safhaya çõktõğõ, bu nedenle ülke ekonomisi için hayati önem taşõyan zaruri ithalatõn dahi (ilaç, petrol, yatõrõm için gerekli makina teçhizat vb.) yapõlamadõğõ görüldüğünden 1980 li yõllarõn ilk günlerinde 24 Ocak İstikrar Tedbirleri ile yüksek koruma oranlarõ arkasõnda sürdürülen ithal ikameci politikalardan vazgeçilerek, ihracata dayalõ sanayileşme ve büyüme politikalarõ benimsenmiştir. Türk ekonomisine ve özellikle de dõş ticaretimize damgasõnõ vuran bu kararlarõn uygulanmasõ, devlet yardõmlarõnõn da bu doğrultuda, yeniden düzenlenmesi gereğini ortaya çõkarmõştõr. Bu çerçevede; öncelikle kurumsal yapõ ve mevzuatta gerekli değişiklikler yapõlmõştõr. O tarihe kadar değişik kurumlarõn çatõsõ altõnda farklõ bakõş açõlarõyla yürütülen yatõrõm ve ihracat teşvikleri görev ve yetkileriyle birlikte iii

4 birleştirilerek, işlemler tek kurum ve otorite tarafõndan etkin bir şekilde yürütülmeye başlanmõştõr. Yeni ekonomi politikalarõ doğrultusunda ihracata dayalõ sanayileşmeye imkan tanõyan, hõzlõ ve etkin işleyecek bir dizi mevzuat değişiklikleri yanõnda sözkonusu politikalarõn teşvik nosyonu kazanmõş ve yetişmiş bir kadro ile yürütülebileceği esasõndan hareketle yetkin bir istihdam politikasõ benimsenmiştir. Mevzuata;... Hiçbir görevli görev yapma gerekçesi ile ihracatçõnõn faaliyetlerini engelleyemez... 1 İhracatçõlarõn ihracat işlemlerinin ifasõ sõrasõnda düzenledikleri beyannamelerde yer alan hususlar aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. 3...İhracatõ Teşvik Belgesi ni ihracatçõnõn ibrazõ üzerine bütün kamu kuruluşlarõ ile bankalar, yeniden tetkike tabi tutmadan, İhracatõ Teşvik Tedbirlerini belgede belirtilen esas ve şartlara uygun olarak uygularlar... 4 hükümleri yerleştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Böylece hem mevzuat günün şartlarõna uyarlanmõş, hem işlemi yürütecek personele yepyeni bir bakõş açõsõ kazandõrõlmõş, hem de farklõ kurumlar arasõndaki kargaşa ve yetki çatõşmasõ ile ortaya çõkan bürokratik engeller önlenerek ve idareye etkinlik ve yetkinlik kazandõrõlarak işlemler hõzlandõrõlmõştõr. Bu uygulama sonucunda, 1980 lerde yüzde 15 ler düzeyindeki sanayi ürünü ihracatõ, hõzla artarak 1990 lõ yõllara geldiğimizde yüzde 85 seviyelerine kadar yükselmiştir. Dönem başõnda 2 milyar dolar civarõnda olan ihracatõmõz ise, 2003 yõlõna gelindiğinde 47 milyar dolar civarõnda gerçekleşmiştir. 1 İhracat Rejimi Kararõ Md 1 2 İhracat Rejimi Kararõ Md 12 3 İhracatõ ve Döviz Kazandõrõcõ Faaliyetleri Teşvik Kararõ Md 3 iv

5 İhracatõmõzda bu olumlu gelişmeler yaşanõrken, 1980 li yõllarõn son çeyreğinde geçmişten hesap sorma anlayõşõ çerçevesinde başlatõlan ve hatalarõ düzeltmekten ziyade, bürokrasiyi ve müteşebbisi yõpratacak düzeyde sürdürülen soruşturmalar, sözkonusu gelişmenin arzu edilen seviyelerin gerisinde kalmasõna yol açan nedenlerden biri olmuştur. Bu dönemde, devlet yardõmlarõnõn uygulanmasõnda yaşanmõş kötüye kullanõmlarõn gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi ancak yüzde bir seviyelerinde olmasõna rağmen, soruşturmalarõn genele teşmil edilmesi, hem bürokratlarõ hem de ihracatçõlarõmõzõ töhmet altõnda bõrakarak yatõrõm ve ihracatõmõzõ olumsuz yönde etkilemiştir yõlõ sonunda devlet yardõmlarõ ile ilgili karar alma ve uygulama yetkisi tekrar farklõ kurumlara dağõtõlarak uygulama ve otorite birliği bozulmuştur. Ayrõca, 1980 li yõllarõn teşvik uygulamalarõnda ortaya çõkan cüzi oranlardaki kötüye kullanõmlarõn önlenmesine dönük tepkisel bir yaklaşõm sonucunda, teşvik etme mantõğõ, yerini kuşkucu bir denetim mantõğõna bõrakmõştõr. Bunun sonucu olarak; yatõrõm ve ihracat heyecanõ olumsuz etkilenmiştir Bu çalõşma esnasõnda da açõkça gözlendiği gibi, ülkemizde devlet yardõmlarõnõ düzenleme ve yürütme görevi yasalarla, Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõklarõ na verilmekle birlikte, farklõ kurum ya da kuruluşlarõn bir kõsmõ görev yapma, bir kõsmõ da, kendi kurum yasalarõnda yetkilerinin bulunduğu gerekçesi ile ihracat ve yatõrõmlarõn teşviki ve geliştirilmesine yönelik politika ve araçlar konularõnda yetki ve görev çatõşmasõna ya da görev gasbõna neden olacak paralel düzenleme ve uygulama içerisine girmektedirler. Farklõ kurum ya da kuruluşlar tarafõndan uygulanan devlet yardõmlarõ programlarõ, kõt kamu kaynaklarõnõn etkin ve verimli kullanõmõnõ önleyerek uygulamada mükerrerliğe yol açabilmektedir. Bugün gelinen noktada, yatõrõmlarda ve dõş ticaretteki devlet yardõmlarõ uygulamalarõnda yeniden yapõlanmaya ve yeni bir yatõrõm ve ihracat seferberliğine şiddetle ihtiyaç vardõr. Bunun için halen farklõ kurumlarda değişik bakõş açõlarõyla yürütülen yatõrõm ve ihracatla ilgili icrai yetkilerin genel idare içerisinde yasal düzenleme 4 İhracatõ Teşvik Tebliği Md 5 v

6 ile yetkilendirilmiş tek bir kurum ve tek çatõ altõnda birleştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bu çerçevede; Oluşturulacak kurum, devlet yardõmlarõ konusundaki uygulamalarda etkinliğin sağlanmasõ amacõyla, mevzuat hazõrlama aşamasõnda ilgili birimlerle görüş alõşverişinde bulunacak, ancak uygulamada tereddütsüz tek yetkili olabilecek bir yapõda olmalõdõr. Çalõşan personelin teorik ve pratik açõdan mesleki eğitiminde süreklilik sağlanmalõ, aynõ zamanda da geçmiş dönemde personeli sõkõntõya sokan haksõzlõklarõn olumsuz etkisini giderecek şekilde motivasyon üst düzeyde tutulmalõ, bu personele son on yõlda kaybettikleri teşvik nosyonunu yeniden ve acilen kazandõracak yöntemler geliştirilmelidir. Devlet yardõmlarõnda verimliliğin ve etkinliğin artõrõlabilmesini teminen, özel sektörün de, geçmiş dönemdeki yatõrõm ve ihracat heyecanõnõ yeniden canlandõracak yasal düzenlemeler yapõlarak motivasyon sağlanmalõdõr. Devlet yardõmlarõ uygulamalarõnda, kurum içi ve kurum dõşõ denetim sisteminin uygulamayõ engelleyici bir yapõda gerçekleşmesinin önüne geçilebilmesi için, suç aramaktan ziyade idareye yol gösterici, geçmişi değerlendirerek hatalarõ ve kötüye kullanõmlarõ önleyici mekanizmalar oluşturulmalõdõr. Bu görevi yürütecek personel devlet yardõmlarõ konusunda tecrübeli kişilerden seçilmelidir. Devlet yardõmlarõ konusunda alõnmasõ gereken tedbirlerle ilgili mevzuat (Yüksek Planlama, Kurulu Bakanlar Kurulu ve Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararalarõ) istihsali prosedürü günün koşullarõna ve ekonominin gereğine göre yeniden düzenlenmelidir. İşlemlere taraf olan kurumlarõmõzõn görev yetki ve sorumluluklarõ görev ve yetki gasbõna neden olmayacak şekilde açõk ve net olarak belirlenmelidir. Bu çalõşmayõ gerçekleştirmek üzere Devlet Yardõmlarõnõ Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu nu oluşturan DPT yetkililerine, komisyona eleman veren bütün kurum vi

7 ve kuruluşlara, alt komite başkanlarõna, raportörlere, bütün komisyon üyelerine ve emeği geçen herkese şükranlarõmõ sunar, bu çalõşmanõn ülkemiz ekonomisine yararlõ olmasõnõ yürekten dilerim. Ali BOĞA Devlet Yardõmlarõnõ Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanõ vii

8

9 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KOMİSYON BAŞKANLARI 4 1. BÖLÜM: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ALT KOMİSYONU RAPORU... 5 ALT KOMİSYON ÜYELERİ... 6 I. YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI... 7 A. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Müsteşarlõğõ Genel Teşvik Mevzuatõ)... 7 B. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Müsteşarlõğõ KOBİ Teşvik Mevzuatõ) C. PROGRAMLAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER TEŞVIK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ.. 31 II. KOBİ LERE YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI A. KOSGEB TARAFINDAN UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI YAZILIM KULLANIM DESTEĞİ NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ BİLGİSAYAR YAZILIM KULLANIM DESTEĞİ KOBİ EĞİTİM DESTEĞİ CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST/ANALİZ DESTEKLERİ PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ YENI GIRIŞIMCI DESTEĞI İŞ GELIŞTIRME MERKEZI (İŞGEM) DESTEĞI YURTİÇİ KOSGEB BÖLGESEL FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ B. TÜRKİYE HALK BANKASINCA KULLANDIRILAN KOBİ SANAYİ KREDİLERİ C. AVRUPA YATIRIM BANKASI KAYNAKLI KOBİ KREDİLERİ III. BÖLGELER VE BÖLGESEL YARDIMLAR. 61 A. GELİŞMİŞ YÖRE. 61 B. NORMAL YÖRE C. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRE D. ÖZEL AMAÇLI BÖLGELER Sayfa ix

10 1. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI E. BÖLGESEL GELİŞMEYE YÖNELİK YARDIMLAR 76 IV. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI A. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI 81 B. DTM TARAFINDAN TTGV ELİYLE UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI 81 C. DTM TARAFINDAN TÜBİTAK ELİYLE UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI D. MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGULANAN DEVLET YARDIMLARI E. AR-GE DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANANLARIN GÖRÜŞLERİ V. ÇEVRE YARDIMLARI A. AVRUPA YATIRIM BANKASI KAYNAKLI KREDILER VI. GARANTİLER VII. SORUNLAR A. SORUNLARA GENEL YAKLAŞIMLAR B. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINDAKİ SORUNLAR KOBİ YARDIMINA İLİŞKİN SORUNLAR BÖLGESEL YARDIMLARA İLİŞKİN SORUNLAR AR-GE, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YAPILACAK YATIRIMLAR, ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANINDA YAPILACAK YATIRIMLAR VE ÇEVRE YARDIMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR DİĞER YARDIMLARA İLİŞKİN SORUNLAR 130 VIII. STRATEJİK POLİTİKA ÖNERİLERİ A. SİSTEMLE İLGİLİ POLİTİKA ÖNERİLERİ B.YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER. 132 IX. HUKUKİ ve KURUMSAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ 137 X. YENİ DESTEK PROGRAMI ÖNERİLERİ VE GÖRÜŞLER A. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 139 B. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 139 C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) D. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İŞKUR) E. İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) F. YABANCI SERMAYE DERNEĞİ (YASED). 146 G. TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB) XI. GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ x

11 2. BÖLÜM: İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI ALT KOMİSYONU RAPORU ALT KOMİSYON ÜYELERİ 164 I-İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI A. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA AÇMA DESTEĞİ (DTM) B. EĞİTİM YARDIMI (DTM). 172 C. İSTİHDAM YARDIMI (DTM) D. PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (DTM) E. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (DTM) F. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ (KOSGEB) G. İHRACATA YÖNLENDİRME DESTEĞİ (KOSGEB) H.TÜRK ÜRÜNLERİNİN MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (DTM). 199 I. MARKA OLUŞTURMA VE TANITIM DESTEĞİ (KOSGEB) J. İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ (KOSGEB) K. YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ (DTM) L. MİLLİ KATILIM DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ (DTM) M. MİLLİ KATILIM DIŞINDAKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ (KOSGEB) N. YURTDIŞI DAİMİ SERGİ (SHOW-ROOM) KATILIM DESTEĞİ (KOSGEB). 226 O.YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ (DTM) P. YURTİÇİ ULUSLARARASI SANAYİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ (KOSGEB) R.TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ (DTM) II-İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 239 III-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ IV-SERBEST BÖLGELER V-İHRACATIN FİNANSMANI A. TÜRK EXİMBANK KREDİ PROGRAMLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ KREDİLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KAPSAMINDAKİ KREDİLER İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ İSLAM KALKINMA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER. 279 B. TÜRK EXİMBANK ÜLKE KREDİ/GARANTİ PROGRAMLARI. 282 C. TÜRK EXİMBANK SİGORTA PROGRAMLARI. 284 xi

12 1. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTA PROGRAMI D. TÜRK EXİMBANK PROGRAMLARININ İHRACATA KATKISI 286 E. TÜRK EXİMBANK IN KAYNAK YAPISI VE KREDİLER KULLANDIRILIRKEN UYGULANAN İSTİSNALAR F. TÜRK EXİMBANK PROGRAMLARININ AB/DTÖ YE UYGUNLUĞU. 291 G. TÜRK EXİMBANK PROGRAMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER H. YENİ YAPILAN DÜZENLEMELER I. İHRACATIN FİNANSMANINA İLİŞKİN DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER VI. YENİ DESTEK PROGRAMI ÖNERİLERİ VE GÖRÜŞLER 307 A. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI B. EXIMBANK 311 C. İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI PROGRAMLARI KONUSUNDAKİ DİĞER GÖRÜŞLER BÖLÜM: DEVLET YARDIMLARININ DTÖ VE AB MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) MEVZUATI II. AVRUPA BİRLİĞİ NDE DEVLET YARDIMLARI A. GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NDE DEVLET YARDIMI YAKLAŞIMI B. AB DE UYGULANAN GENEL YARDIM SİSTEMİ C. AB DE YARDIM TÜRLERİ III. TÜRKİYE DE DEVLET YARDIMLARININ AB HUKUKUNA UYUMU xii

13 GİRİŞ Devletin ekonomide üstlenmesi gerektiği role ilişkin akademik tartõşmalar ekonomi biliminin ilk günlerinden beri süregelmektedir. Her ne kadar devletin ekonomideki rolü konusunda önemli tartõşmalar yapõlmõş ve bir çok teori geliştirilmiş olsa da, literatürde devletin ekonomideki rolünün ne boyutta olmasõ konusunda bir konsensüse ulaşõlamamõştõr. Ancak, bu konuda en uç noktayõ temsil edenlerden biri olan Adam Smith in görünmez el mekanizmasõnda bile, temel hizmetlerin sağlanmasõ bağlamõnda devletin ekonomi alanõnda varlõğõ sözkonusudur. Dolayõsõyla, devletin ekonomik sahnede bir rol oynamasõ konusunda fikir birliği olmakla birlikte, bu rolü ne zaman ve ne şekilde üstlenmesi gerektiği konusunda tartõşmalar devam etmektedir. Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar, istihdamõn arttõrõlmasõ, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi, yatõrõm yoluyla sanayileşme politikalarõnõn yönlendirilmesi, ekonominin dõş rekabete açõlmasõ gibi, gerek ekonomik gerekse sosyal gelişmeyi amaçlayan politikalarõn üzerine kurulduğu gözlenmektedir. I. İktisat Kongresi nden başlamak üzere Cumhuriyetin ilk yõllarõndan itibaren devletin ekonomideki rolü ekonomik kalkõnmayõ ve istikrarõ hedefleyen bir yapõda gelişmiş, bu çerçevede, ilki yõllarõ arasõnda uygulanan Beş Yõllõk Sanayi Planlarõnõ daha sonra yõllarõnda ilki uygulanan Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ takip etmiştir larõn ilk yõllarõndan itibaren uygulanmaya konulan beş yõllõk kalkõnma planlarõnda, ithal ikameci sanayileşmede yeni bir döneme girilmiş, yatõrõmlarõ ve ihracatõ teşvik amacõyla bazõ kanunlar çõkarõlmõş, yeni düzenlemelere gidilmiştir. Nitekim, ekonomimizdeki hõzlõ gelişim ve değişimi sağlamak amacõ daha sonraki dönemlerde de devam etmiş, bu amaca ulaşabilmede devlet desteği önemli rol oynamõştõr. Ancak, sõnõrlõ iç piyasa ile ihracata yönelmedeki yetersizlikten dolayõ, ithal ikameci politikanõn devlete maliyeti her geçen gün artmõş, arzu edilen ekonomik büyüme ve istikrarõn sağlanmasõnda zorluklar yaşanmõştõr lerde dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel bir yapõda dõşa açõk büyüme modelini benimsememiz neticesinde devletin yatõrõm ve ihracata yönelik teşvik mekanizmalarõ da bu amaca yönelik olarak değişim sürecine girmiştir. 1

14 1980 yõlõ, devletin ekonomideki rolünün değişimi açõsõndan çok önemli bir dönüm noktasõ olmuştur. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan istikrarsõzlõğõn önüne geçilmesi, başta dõş ödeme ve enflasyon sorununun aşõlmasõ için, 24 Ocak Kararlarõ olarak bilinen ekonomik istikrar programõnõn uygulanmasõna geçilmiştir. Anõlan kararlar ile birlikte, Türkiye, 1970 li yõllarda ortaya çõkan dõş sorunlarla mücadele etmede yetersiz kalan ithal ikamesine dayalõ sanayileşme stratejisini terk ederek, ihracata dayalõ sanayileşme stratejisini benimsemiştir. Bu strateji değişikliğinin arkasõnda yatan temel neden; ithal ikameci sanayileşme politikasõnõn yarattõğõ, yüksek gümrük duvarlarõ ile korunan ve bu nedenle de rasyonel kaynak dağõlõmõnõn gerçekleşmediği iç pazara dönük ve dünya pazarlarõnda rekabet şansõna sahip olmayan bir yapõdaki yerli sanayinin, dõş rekabete açõk bir üretim yapõsõna kavuşturulmasõ olmuştur. Anõlan yeni programla; sanayileşme stratejisi olarak emek-yoğun, yerli hammaddelere dayanan ve dünya pazarlarõnda Türkiye açõsõndan rekabet gücü olduğu varsayõlan sektörlerin desteklenmesi hedeflenmiş, bu amaçla yatõrõmõ özendirici politikalar ile değişik destek unsurlarõnõ içeren ihracat teşvik tedbirleri, dõş ticaretin liberalizasyonuna yönelik düzenlemeler ve yabancõ sermayeyi ülkeye çekmeye yönelik yeni destek mekanizmalarõ geliştirilmiştir. Ancak, 21. yüzyõla damgasõnõ vuran küreselleşmenin bir gereği olarak devletin ekonomideki rolünü belirlemede yeni bir unsur olarak karşõmõza çõkan uluslararasõ kurallar, 1980 lerdeki devlet desteklerinin yeniden tanõmlanmasõnõ zorunlu kõlmõştõr. Nitekim, Uruguay Round Nihai Senedi çerçevesinde imzalanan ve ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü nün ilgili anlaşmasõ, gerek yatõrõm gerek ihracat sübvansiyonlarõna yeni kurallar koyarak kõsõtlamalar getirmiştir. Diğer taraftan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasõndaki gümrük birliğinin kurulmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõnda belirtilen yükümlülüklerimiz nedeniyle, daha önceki dönemlerde uygulanan nakit teşvikler ile ihracat performansõna dayalõ sübvansiyonlar 1995 yõlõ sonunda yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Kaldõrõlan teşvik mekanizmalarõ yerine, gerek Avrupa Birliği, gerek Dünya Ticaret Örgütü normlarõna uygun yeni Devlet Yardõmlarõ yürürlüğe konulmuş, sözkonusu yardõmlar daha sonra değişen uluslararasõ ve ülke dinamiklerine göre değişikliklere uğrayarak mevcut şeklini almõştõr li yõllarda ülkemizin hedeflediği amaçlara ulaşõlabilmesi ve ekonomimizin istikrarlõ büyüme trendinin devam ettirilmesinde Devlet Yardõmlarõna ilişkin sorunlarõn 2

15 giderilmesinin ve ülkemizin kõt kaynaklarõnõn etkin kullanõmõnõn sağlanabilmesinin rolü önemli olacaktõr. Bu gerçekten hareketle, Devlet Yardõmlarõnõn mevcut durum tespitinin yapõlmasõ büyük önem arz etmektedir. 58. Hükümetin öncelikleri arasõndaki bu konu, uygulamaya konulan Acil Eylem Planõ nõn Ekonomik Dönüşüm Programõnõn EDP-43 nolu faaliyeti olarak da yer almaktadõr. Bu çerçevede, anõlan faaliyette öngörülen Teşvik, muafiyet, istisna ve sübvansiyonlarõn tamamõnõ gözden geçirip yeniden düzenleyecek bir komisyon oluşturulacak hükmü kapsamõnda Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ koordinasyonunda Devlet Yardõmlarõnõ Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Anõlan komisyon çalõşmalarõnõ ivedilikle tamamlayabilmek için ihracat ve yatõrõmlar olmak üzere iki ayrõ alt komisyon olarak çalõşmalarõnõ sürdürmüş, daha sonra yapõlan ortak toplantõlar neticesinde çalõşmalar arasõnda koordinasyon sağlanmõştõr. İlgili bütün kesimlerin katõlõmõnõn sağlanmaya çalõşõldõğõ komisyon çalõşmalarõnda yapõlan toplantõlar dõşõnda elektronik ortamda da tartõşma platformu oluşturulmuş bunun sonucunda ortaya çõkan görüş ve öneriler raporda yer almõştõr. Devlet Yardõmlarõnõ Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, bu görüş ve öneriler doğrultusunda, Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ, İhracatta Devlet Yardõmlarõ ve Devlet Yardõmlarõnõn DTÖ ve AB Mevzuatõ Açõsõndan Değerlendirmesi olmak üzere, üç ana başlõk altõnda toplanmõştõr. 3

16 KOMİSYON BAŞKANLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANI: ALİ BOĞA Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracat Genel Müdürü KOORDİNATÖR: A.LATİF TUNA DPT Sanayi Dairesi Başkanõ EMRAH ÖNGÜT DPT Uzman Yardõmcõsõ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ALT KOMİSYON BAŞKANI: NURŞEN DEMİRBİLEK Hazine Müsteşarlõğõ Fon Kobi ve Mevzuat Dairesi Başkanõ İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI ALT KOMİSYON BAŞKANI: ZİYA ALTUNYALDIZ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracat Genel Müdür Yardõmcõsõ 4

17 1. BÖLÜM: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ALT KOMİSYONU RAPORU 5

18 ALT KOMİSYON ÜYELERİ Alt Komisyon Başkanõ Nurşen DEMİRBİLEK Hazine Müsteşarlõğõ Raportör Koray KURAL Devlet Planlama Teşkilatõ Raportör Ömrüye AYGÜN Devlet Planlama Teşkilatõ Raportör Şefika BALABAN TOBB Yusuf ÖLÇEN Gümrük Müsteşarlõğõ Okan PAKBEŞE Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Hüsnü DİLEMRE Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ A. Latif TUNA Devlet Planlama Teşkilatõ Emrah ÖNGÜT Devlet Planlama Teşkilatõ Mehmet SÖNMEZ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Berrin BİNGÖL Hazine Müsteşarlõğõ Rahmi KAYA Hazine Müsteşarlõğõ Mustafa M. ÖZKARABÖBER Rekabet Kurumu Ayperi SAMANTIR Rekabet Kurumu İsmet SALİHOĞLU Hazine Müsteşarlõğõ Saadet DENİZ Hazine Müsteşarlõğõ Serdar GÜZEY Hazine Müsteşarlõğõ Rahmi KAYA Hazine Müsteşarlõğõ Defne ATA Hazine Müsteşarlõğõ Atilla M. YARDIMCI Hazine Müsteşarlõğõ Erdal ASLAN Maliye Bakanlõğõ M. Emin GÜLER Maliye Bakanlõğõ Şerife DOĞAN Maliye Bakanlõğõ Nihal BEKEN Maliye Bakanlõğõ Melek SARGIN Maliye Bakanlõğõ Lütfi ÇAKMAK Çevre Bakanlõğõ Köksal ERCİYAS Çevre Bakanlõğõ Murat GÜMRÜKÇÜ Turizm Bakanlõğõ Zehra GÖKÇE Turizm Bakanlõğõ Mehmet MADENCAN Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Ayhan ORHAN Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Raşit ULUBEY Türkiye İş Kurumu Süleyman DOĞAN Halkbankasõ Mete BİLGİÇ KOSGEB Semih ÇEYİZ KOSGEB Necla GÜLERER TEDAŞ Arifhan YARKIN TTGV Sahir ÇÖRTOĞLU TTGV Namõk ÖNDER KGF A.Ş Naci AKIN TOBB Tuba OKUTULMUŞ YASED Mustafa BAĞCI TİM Sedat ÖZÇELİK TİM Sami KAZICI TÜRMOB Hikmet BALTACI İSO M. Mustafa ÖZCAN TOBB 6

19 I. YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Yatõrõm ve yatõrõm teşvik faaliyetlerini düzenlemek, uygulamak, uygulamanõn izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esaslarõn tespit edilmesi... ni amaçlayan Hazine Müsteşarlõğõ ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõndaki 4059 sayõlõ Kanun uyarõnca Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Kalkõnma planlarõ ve yõllõk programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden yatõrõmlarõn ve döviz kazandõrõcõ hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarõnõn hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularõnda teşvik tedbirleri hazõrlamak, uygulamak, uygulamayõ takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak la görevlendirilmiş bulunmaktadõr. Hazine Müsteşarlõğõnca yabancõ sermayeli yatõrõmlarõn desteklenmesinde Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü ve yerli yatõrõmlarõn desteklenmesinde ise Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce işlemler yürütülmektedir. A. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Müsteşarlõğõ Genel Teşvik Mevzuatõ) Destek Programõnõn Amacõ Bölgeler arasõ dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararasõ rekabet gücünü artõrmak için Kalkõnma Planlarõ ve Yõllõk Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarõ ve uluslararasõ anlaşmalara uygun olarak tasarruflarõ, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatõrõmlara yönlendirmek suretiyle, yatõrõmlarõn desteklenmesi. v.b.) Destek Programõnõn Hukuki Dayanağõ (Kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ tarihli ve 474 sayõlõ Gümrük Kanununa Bağlõ Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkõnda Kanun un değişik 2 nci, tarihli ve 933 sayõlõ Kanunun 3/c, tarihli ve 4684 sayõlõ kanunun geçici 3. maddeleri ile tarihli ve 2976 sayõlõ Kanun hükümlerine istinaden çõkarõlmõş olan tarih ve 2002/4367 sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar (Resmi Gazete Tarih ve Sayõsõ: tarih ve sayõ). Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda 7

20 Kararõn Uygulanmasõna İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/1). (Yayõmlandõğõ Resmi Gazete Tarih ve Sayõsõ: ) Destek Programõnõn Süresi Süresiz Destek Programõnõn Kaynağõ ve Miktarõ: Genel Bütçeden ayrõlan Yatõrõmlarõ Teşvik Hizmetleri Ödeneği Destek Programõnõn Uygulanmasõnda Kullanõlan Destek Araçlarõ 1. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ 2. Yatõrõm indirimi 3. Katma Değer Vergisi istisnasõ 4. Vergi, resim ve harç istisnasõ 5. Bütçeden İşletme ve Yatõrõm Kredisi tahsisi Söz konusu Karar uyarõnca yabancõ sermayeli yatõrõmlar ile bütçe kaynaklõ kredi tahsisi desteğinden yararlanmayacak 4 trilyon Türk Lirasõnõn altõndaki imalat ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ için yatõrõmõn yapõlacağõ ildeki sanayi odalarõnca (Adana, Ankara, Balõkesir, Denizli, Ege Bölgesi, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya Sanayi Odasõ) teşvik belgesi düzenlenerek, Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onaylanmaktadõr. 4 trilyon Türk Lirasõnõn üzerindeki imalat ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ ile diğer yatõrõmlarla ilgili projeler için başvurular, Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir. 1. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ Uygulayan kuruluşlar Gümrük Müsteşarlõğõ Faydalanan hedef kitle Teşvik Belgesi sahibi yatõrõmcõlar 8

21 Miktarõ ve Koşullarõ Miktarõ: Teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizata ilişkin yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve varsa Toplu Konut Fonu Koşullarõ: Teşvik Belgesi kapsamõnda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ destek unsurunun öngörülmüş olmasõ 2. Yatõrõm indirimi 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarõnca; dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarõ üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklõklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil), yatõrõm indiriminden faydalanmasõ kabul edilmiş bulunan yatõrõmlarõ kapsamõnda yaptõklarõ ve müteakip vergilendirme döneminde yapmayõ öngördükleri yatõrõm harcamalarõnõn ilgili kazançlardan indirilmesidir. Aynõ Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarõnca yatõrõm indirimi oranõ, yatõrõm tutarõnõn %40 õ olarak belirlenmiş olup Bakanlar Kurulu Kararõ ile bu oranõn özel önem taşõyan sektörlerde yapõlacak yatõrõmlar için %100 e, 250 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan sõnai yatõrõmlar için %200 e kadar artõrõlabileceği veya kanuni orandan az olmamak üzere yeniden tespit edilebileceği ve bu oranõn, organize sanayi bölgelerinde ve kalkõnmada öncelikli yörelerde % 100 olarak uygulanacağõ hüküm altõna alõnmõştõr. Bu bağlamda, Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar ile, özel önem taşõyan sektör yatõrõmlarõ, normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar ile yöre farkõ gözetilmeksizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatõrõmlarõ, AR-GE yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ, eğitim yatõrõmlarõ, sağlõk yatõrõmlarõ, turizm yatõrõmlarõ, maden istihracõna yönelik yatõrõmlar, bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ, yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ, genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatõrõmlarõ, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ, tersane yatõrõmlarõ, uçak ve helikopter yatõrõmlarõ, elektronik sanayi yatõrõmlarõ, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji alanõnda yapõlacak yatõrõmlar, özel amaçlõ bölgelerde yapõlacak yatõrõmlar ve ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam 9

22 artõrõcõ özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatõrõm tutarõ 50 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn üzerindeki yatõrõmlar tanõmlanmõştõr. Uygulayan kuruluşlar Maliye Bakanlõğõ Faydalanan hedef kitle Teşvik Belgesi sahibi yatõrõmcõlar Miktarõ ve koşullarõ Miktarõ: Yatõrõm İndirimi oranlarõ; Yöre farkõ gözetmeksizin; i. Uluslararasõ rekabet gücü kazandõracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan sõnai yatõrõmlar %200, ii. Ar-ge yatõrõmlarõ %100, iii. Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar %100, iv. Enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ %100, v. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji alanõnda yapõlacak yatõrõmlar %100, vi. Elektronik sanayi yatõrõmlarõ %100, vii. Gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ %100, viii. Tersane yatõrõmlarõ %100, ix. Uçak ve helikopter yatõrõmlarõ %100, x. Eğitim yatõrõmlarõ %100, xi. Sağlõk yatõrõmlarõ %100, xii. Turizm yatõrõmlarõ %100, xiii. Maden istihracõna yönelik yatõrõmlar %100, 10

23 xiv. Bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ %100, xv. Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ %100, xvi. Genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatõrõmlarõ %100, xvii. Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar %100, xviii. Özel amaçlõ bölgelerde yapõlacak yatõrõmlar %100, xix. xx. İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatõrõm tutarõ 50 milyon ABD Dolarõ tutarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn üzerindeki yatõrõmlar %100, Maden istihracõyla beraber entegrasyon yatõrõmlarõ için de yöre farkõ gözetmeksizin %100 Yöreler itibariyle; i. Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlar %100, ii. iii. Normal yörelerde yapõlacak yukarõda belirtilen yatõrõm konularõ dõşõndaki diğer yatõrõmlar %60, Gelişmiş yörelerde yapõlacak yukarõda belirtilen yatõrõm konularõ dõşõndaki diğer yatõrõmlar %40. Koşullarõ: Teşvik Belgesi kapsamõnda yatõrõm indirimi destek unsurunun öngörülmüş olmasõ. Ancak, Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda 4842 sayõlõ Kanunun 24/4/2003 tarihi itibarõyla yürürlüğe giren 1 inci maddesi uyarõnca, dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai kazançlarõ üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklõklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil), faaliyetlerinde kullanmak üzere satõn aldõklarõ veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi kõymetlerin maliyet bedellerinin %40 õnõ vergi matrahlarõnõn tespitinde ilgili kazançlarõndan indirim konusu yapacaklardõr. Yapõlan bu düzenleme ile yatõrõm indirimi destek unsuru olmaktan çõkarõlmõş olup, söz konusu Kanun hükümleri uyarõnca yatõrõmcõlar 5 milyar Türk Lirasõnõn üzerindeki amortismana tabi iktisadi kõymetler için Teşvik Belgesi düzenlenmesi 11

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan,

Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla % 25 i büyük işletmelere ait olan, KREDİ ve FİNANS KAYNAKLARI - BANKALAR Türkiye Halk Bankası A.Ş. KOBİ TEŞVİK KREDİSİ AMAÇ Bu kredi; Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile

Detaylı

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi

Teşvik. Kobi Teşvik Belgesi Teşvik Kobi Teşvik Belgesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini,

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KARAR TARİHİ:21.12.2000 KARAR SAYISI:2000/1822 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:18.01.2001/24291 Amaç Madde 1-

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir?

KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir? KOBİ lere Yönelik Teşvik Uygulamalarının Amacı Nedir? KOBİ lere yönelik teşvik uygulamaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarında öngörülen hedefler ile Avrupa

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017

KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI. Kasım 2017 KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) DESTEK PROGRAMI Kasım 2017 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005 Başlõk Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Tarih 11/04/2005 Sayõ KVK-17/2005-5/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Konusu :2004 Vergilendirme

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI 1. Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 2. Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 3. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ENERJİ VE ENERJİ ETKİNLİĞİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 30 Ocak 2017 2017 YILINA TERÖRLE GİRİŞ KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ İÇİN TEK YÜREK ODAMIZ YARDIM KAMPANYASI (20.01.2017-08.02.2017) Ziraat Bankası - 2616

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ

HSBC. 19 Nisan 2006. 19 Nisan 2006. ! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ 19 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 19 Nisan 2006! Merkez Bankasõ Başkanlõğõ'na, Banka Meclisi ve Para Politikasõ Kurulu üyesi Durmuş Yõlmaz atandõ! Emeklilik ve genel sağlõk reformlarõnõn bu hafta yasalaşmasõ

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

İhracatta Devlet Yardımları

İhracatta Devlet Yardımları İhracatta Devlet Yardımları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İhracatta Devlet Yardımları/Amaç ve Kapsamı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı 11 Ocak 1995 tarih ve 22168 sayılı

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KREDİ GARANTİ FONU

KREDİ GARANTİ FONU KREDİ GARANTİ FONU 26.01.2017 Kredi Garanti Fonu - KGF Kuruluş Amacı KGF, Teminat yetersizliği olan KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı