KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE VE ETK NL K YÖNET M"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ifl l ÖZGEN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan YILMAZ (Ünite 6) Ö r.gör. Tülay POLAT ÜZÜMCÜ (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜLER (Ünite 8) Editör Doç.Dr. Murat EMEKS Z ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Hatice Çal flkan Grafikerler Ayflegül Dibek Gülflah Karabulut Aysun fiavl Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Kongre ve Etkinlik Yönetimi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl... 2 G R fi... 3 ETK NL K SEKTÖRÜ... 3 ETK NL K KAVRAMI VE ÖZELL KLER... 5 ETK NL K TÜRLER... 6 Spor Etkinlikleri... 8 Festivaller... 9 fl Amaçl Toplant Etkinlikleri E itim Amaçl ve Bilimsel Etkinlikler Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Politik Etkinlikler ETK NL KLER N ETK LER Etkinliklerin Düzenlendikleri Bölge Turizmi Üzerindeki Etkileri Ekonomik Etkileri Yat r m Harcamalar Kat l mc Harcamalar Etkinliklerin Sosyal Etkileri Etkinliklerin Çevresel Etkileri Etkinliklerin Teknolojik Etkileri TOPLANTI KAVRAMLARI, TANIMLAR VE UYGULAMADAK YER TOPLANTILARIN TAR H TOPLANTI SEKTÖRÜNÜN YAPISI Al c lar fiirketler Dernekler Arac lar Kat l mc lar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Turistik Bölge Yönetimi G R fi TUR ST K BÖLGE YÖNET M KAVRAMI TUR ST K BÖLGE YÖNET M ÖRGÜTLER N N ÖZELL KLER TUR ST K BÖLGE YÖNET MLER N N TAR HSEL GEL fi M TUR ST K BÖLGE YÖNET M ORGAN ZASYON YAPISI Devlet Destekli Örgüt Modeli Kamu - Özel Sektör Ortakl Modeli Özel Sektörün Öncü Oldu u Model TUR ST K BÖLGE YÖNET M H ZMETLER Profesyonel Kongre/Etkinlik Organizatörlerine Verilen Hizmetler ÖRNEK TUR ST K BÖLGE YÖNET M ORGAN ZASYON YAPILARI Almanya Fransa ngiltere Özet ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE 4. ÜN TE Uluslararas Kongrelerin Yönetimi ve Pazarlanmas G R fi ULUSLARARASI KONGRELER N PLANLANMASI VE YÖNET M KONGRE ÖNCES PLANLAMA VE ARAfiTIRMA Görevlerin Tan mlanmas ve Organize Edilmesi Kongre Program n n Planlanmas Program Tasar m Program n Zamanlamas Program n Bileflenleri Kongre Tarihinin Tespiti Kongre Kay t Sürecinin Planlanmas Bütçeleme Harcama Alanlar ve Gelir Kaynaklar n n Tan mlanmas Bütçenin zlenmesi Fiyatlama Politikalar Turistik Bölge ve Mekân Seçimi Kongrenin Düzenlenece i Turistik Bölgenin Seçimi Kongre Mekân n n Seçimi KONGRELER N PAZARLANMASI Kongre Pazarlama Plan Pazarlama Karmas Ürün nsan Fiziksel Kan tlar Mekân Tutundurma Paketleme/Da t m Fiyat Süreç KONGRE SÜRES NCE FAAL YETLER N YÖNET M Kay t Süreci Girifl (Chek-in) fllemleri KONGRE SONRASI DE ERLEND RME Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ticari Sergi ve Fuarlar T CAR SERG, FUAR KAVRAMI VE TAR HSEL GEL fi M Fuarc l k Tarihi Evrensel Sergiler Fuarlar n Önemi Fuar Türleri ve S n fland rmas Dikey ve Yatay Fuarlar Düzenlenme Amaçlar na Göre Fuarlar Hedeflenen Kitlenin Co rafyas na Göre Fuarlar

5 çindekiler v FUAR HAZIRLIKLARININ PLANLANMASI VE ORGAN ZASYONU Fuar Organizatörlerinin Fuar Öncesi, Fuar Zaman ndaki ve Fuar Sonras Çal flmalar Kat l mc fiirketlerin Fuar Haz rl klar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Özel Etkinlikler G R fi ÖZEL ETK NL KLER N TANIMLANMASI Özel Etkinliklerin Düzenlenme Nedenleri ÖZEL ETK NL KLER N YÖNET M SÜREC Özel Etkinliklerin Planlanmas Özel Etkinliklerin Pazarlama ve Tan t m Çal flmalar Pazarlama Plan Etkinliklerde nsan Kaynaklar Yönetimi Gönüllülerin Yönetimi Özel Etkinliklerde Bütçeleme ve Finansal Yönetim Etkinli in Gelir Kaynaklar ve Giderleri Özel Etkinliklerde Risk Yönetimi Özel Etkinliklerde zleme ve De erlendirme Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Bilgi Teknolojileri ve Toplant Yönetimi G R fi NTERNET VE TOPLANTI PAZARINDA E-T CARET KONGRE VE ETK NL K SEKTÖRÜNDE PAZARINDA E-PAZARLAMA NTERNET ÜZER NDEN KAYIT NTERNET ÜZER NDEN KONAKLAMA REZERVASYONU B LG TEKNOLOJ LER VE TUR ST K BÖLGE PAZARLAMASI B LG TEKNOLOJ LER NE DAYALI ETK NL K TÜRLER nternet Üzerinden Toplant lar (Web-Konferanslar) Video-Konferans Sanal Ticari Gösteriler KONGRE MERKEZLER VE B LG TEKNOLOJ LER B LG TEKNOLOJ LER GELECEKTEK TOPLANTILARI NASIL ETK LEYECEK? Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler 7. ÜN TE 8. ÜN TE Otel flletmelerinde Toplant Hizmetleri G R fi TOPLANTI H ZMETLER NDE PAZARLAMA Toplant Hizmetlerinde Pazarlama Plan Toplant Hizmetlerinde Pazarlama Plan n n Gelifltirilmesi Pazar Araflt rmas Ürün ve Hizmetlerin Konumland r lmas Hedeflerin ve Eylem Planlar n n Oluflturulmas Pazarlama Plan n n Denetimi ve De erlendirilmesi TEMEL TOPLANTI/ETK NL K PAZARLARI fiirket Toplant Pazar Dernek-Birlik Pazar Kamu Kurulufllar Pazar Di er Toplant Pazarlar Profesyonel Kongre/Etkinlik Organizatörünün Otel Seçim Süreci OTELLERDE TOPLANTI H ZMETLER N N PLANLANMASI VE YÖNET M Otel Organizasyonu çerisinde Toplant Hizmetlerinin Yeri TOPLANTI OTEL ORGAN ZASYON fiemasi TOPLANTI ÖNCES NDE HAZIRLIK Toplant Sözleflme ve Formlar n n Haz rlanmas Matbu Formlar ve Yaz flmalar Menü ve Fiyat Listelerinin Haz rlanmas Profesyonel Kongre/Etkinlik Organizatörüne Otelin Gezdirilmesi Profesyonel Kongre/Etkinlik Organizatörüyle Müzakere ve Sözleflmenin mzalanmas TOPLANTI SIRASINDA VER LEN H ZMETLER Konaklama Hizmetleri Toplant lardaki Yerleflim Düzenleri Yiyecek- çecek Hizmetleri TOPLANTI SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN FAAL YETLER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Adresleri Etkinlik Hizmetleri ve nsan Kaynaklar Yönetimi G R fi KONGRE VE ETK NL K H ZMETLER NDE NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI fi ANAL Z fie ALMA E T M PERFORMANS DE ERLEND RME Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

7 Önsöz vii Önsöz Bir araya gelmek, meta ve fikir al fl veriflinde bulunmak, yeni bilgiler edinmek, yeni insanlarla tan flmak, ortaklafla karar almak ve ortak ak l yaratmak; insan do- as na ve insanl n geliflimine uygun olarak geliflmifl eylemlerdir. Bu eylemler insanl k tarihi boyunca çeflitli nedenlerle tekrarlanm fl ve yeryüzündeki insan uygarl n etkilemifltir. Günümüzde say s artarak devam eden bir araya gelme etkinlikleri ulusal ve uluslararas çapta çok büyük bir hareketlilik oluflturmaktad r. Turizm endüstrisinin bütün arz unsurlar bu hareketlili in hizmetindedir. Buradan yola ç karak; kendi bafl na ba ms z hareket yetene i olmakla birlikte kongre ve etkinlik sektörüne turizm endüstrisinin bir parças olarak bak labilir. flletme Fakültesi, Konaklama flletmecili i Bölümü ö rencileri için haz rlanan bu kitap ö rencilere bir bütün olarak kongre ve etkinlik sektörünün iflleyiflini ö retmek amac n tafl maktad r. Daha önceki kitaplardan farkl olarak içerik; kongre, fuar ve özel etkinlik boyutlar ayr flt r larak haz rlanm flt r. Bir di er farkl l k ise otel iflletmelerinde toplant hizmetleri boyutunun ayr bir ünitede ele al nm fl olmas d r. Kongre ve etkinlik sektörü siz ö renciler için yeni bir f rsat ve kariyer alan d r. T pk temizlik sektörünün geçmifl y llarda konaklama sektöründen iflgören ihtiyac n karfl lamas gibi bugünde kongre ve etkinlik sektörü iflgören ihtiyac n turizmin çeflitli sektörlerinden çekmektedir. Kendinizi iyi yetifltirdi iniz takdirde, geliflmekte olan bu sektörün kap lar eminim sizlere de aç lacakt r. Kitab n genç yazarlar n n kitab n ad na yak fl r bir dinamizmle çal flt n belirtmek istiyorum. Bu vesileyle hepsine bilimsel dikkat ve titizlikleri için teflekkür ediyorum. Editör Doç.Dr. Murat EMEKS Z

8 1KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Etkinlik kavram n ve özelliklerini tan mlayabilecek, Etkinlik türleri ve etkilerini aç klayabilecek, Toplant kavram n tart flabilecek, Toplant sektörünün yap s n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Etkinlikler Ekonomik Etkiler Toplant Etkinlik Türleri Sosyal ve Çevresel Etkiler Toplant Sektörü çindekiler Kongre ve Etkinlik Yönetimi Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl G R fi ETK NL K SEKTÖRÜ ETK NL K KAVRAMI VE ÖZELL KLER ETK NL K TÜRLER ETK NL KLER N ETK LER TOPLANTI KAVRAMLARI, TANIMLAR VE UYGULAMADAK YER TOPLANTILARIN TAR H TOPLANTI SEKTÖRÜNÜN YAPISI

9 Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl G R fi nsanlar tarih boyunca bar flç l anlamda bir araya gelmeye yönelten çeflitli nedenler bulunmaktad r. Bilginin paylafl lmas, yeni bilgiler ö renme ortak karar alma iste i, üretilen mal ve hizmetlerin tan t lmas ve pazarlanmas, coflkunun, sevincin ve onurun paylafl lmas, e lence bu nedenler aras nda gösterilebilir. Bu amaçlara ulaflabilmek için düzenlenen toplant, fuar, festival, spor karfl laflmalar gibi etkinlikler özel bir turizm hareketi oluflturmaktad r. Bir araya gelme olay ayn zamanda birçok de iflkeni içinde bar nd rmakta ve duruma göre boyutlar büyüyüp küçülebilmektedir. Do al olarak bu kadar çok de iflkeni içinde bar nd ran bir olguyu ö renebilmenin ilk ad m, konuyla ilgili kavramlar çözümlemek ve yaflam içindeki karfl l klar n bulmakt r. Bu nedenle bu bölümde öncelikle toplant ve etkinlik kavram ve türleri aç klanm flt r. ETK NL K SEKTÖRÜ 1950 li ve 60 l y llar günümüzdeki etkinlik kavram n n flekillendi i dönemlerdir. Bu dönemlerde özellikle yerel ve ulusal yönetimler taraf ndan organize edilen festivaller gibi kültürel etkinlikler ön plana ç km fl, 1970 li ve 80 li y llarda ise bu tür etkinlikler özel sektör ve kamu taraf ndan organize edilmeye bafllanm flt r. Günümüzde ise bu etkinliklere ek olarak kongre, konferans, fuar ve ticari sergiler gibi ifl amaçl etkinlikler özellikle turizm bölgeleri aras ndaki rekabetin artmas yla önemli bir sektör hâline gelmifltir. Etkinlikler temelde bir bofl zaman aktivitesi olarak tan mlanmaktad r. Yeterli bofl zamana sahip bireyler e lenmek, rahatlamak; arkadafllar, akrabalar ve di er insanlarla bir arada olabilmek için çeflitli etkinliklere kat lmaktad r. Eski Ça lardan bu yana insanlar bofl zamanlar n de erlendirmek amac yla bayramlar, tar msal toplumlar n ürün ekimi ve hasat kutlamalar gibi çeflitli formlarda etkinlikler düzenlemifllerdir. Ancak günümüzde yaflanan çeflitli geliflmeler bireylerin bofl zamanlar süresince etkinliklere kat lmalar nda art fla neden olmufltur. Bu geliflmelerden ilki, teknolojinin geliflmesiyle bireylerin yaflamlar nda etkinlikler gibi daha fazla temas içeren deneyimler aramas d r. Di er bir neden ise hem ifl hem de bofl zamanda yaflanan de iflimlerdir. Günümüzde yaflamakta oldu umuz dünya ileri teknoloji ve yüksek düzeyde temas dünyas olarak tan mlanmakta ve hem geliflen hem de geliflmekte olan ülkelerde bireyler sanal bir dünyada, sanal bir gerçeklik içinde yaflamakta ve bu bireyler bireyleraras etkileflim arac l yla insani de er-

10 4 Kongre ve Etkinlik Yönetimi lerini korumak için etkinliklere daha fazla kat lmaktad rlar. Bireylerin etkinliklere kat l mlar n n ard nda yatan bir di er neden ise bofl zaman kavram nda yaflanan de iflimdir. Tarihsel aç dan bofl zaman iflin yoklu u, ifl d fl zaman olarak tan mlansa da günümüzde bireyler çok daha fazla ve daha yo un çal flmaktad rlar. Bu de iflime ait en büyük kan t ise bireylerin tatil sürelerini k sa tutmalar d r. Geçmifl y llarda, y ll k tatillerde yap lan iki haftal k büyük turlar art k yerini daha k sa süreli tatillere ve bofl zaman etkinliklerine b rakm flt r ve insanlar bu k sa süreli tatillere daha s k ç kmaya bafllam flt r. Tatil sürelerinin k salmas yla birlikte bireyler bofl zamanlar n daha kolay ulafl labilir, daha güvenli, sosyal ve bireysel aç dan kendileri için daha de erli gördükleri etkinliklere kat lmaya bafllam fllard r (Goldblatt, 2000). Daha büyük ölçekte ve çok say da etkinlik talebinin ortaya ç kmas ndaki bir di er neden ise ülke ekonomilerinde özellikle de bofl zaman ve rekreasyon sektöründe yaflanan büyüme ile birlikte etkinliklerin ekonomilere ve düzenlendi i flehirlere sa lad faydalard r. Etkinlikler öncelikle flehirler için güçlü bir turizm talebi yarat c s hâline gelerek, turizm, seyahat, bofl zaman ve konaklama endüstrilerine dikkat çekici bir katk sa lamaktad r. Olimpiyatlar, Grand Prix ler gibi büyük ölçekli spor etkinlikleri modern zamanlarda popüler olmas na ra men kongreler, konferanslar, fuar ve sergiler gibi ifl amaçl toplant etkinliklerinin y l boyunca düzenlenen etkinlik say s bak m ndan dünyada en s k ve en fazla düzenlenen etkinlikler oldu u görülmektedir. Uluslararas Toplant ve Kongreler Birli i (International Congress and Convention Association-ICCA) taraf ndan haz rlanan rapora göre, 2008 y l nda dünyada yaklafl k 7 bin 475 adet uluslararas toplant organize edilmifltir. ICCA kriterlerine uygun bu toplant lara yaklafl k 4 milyon 897 bin delege kat l rken kat l mc lar n yapm fl olduklar harcama ise kongre kay t ücreti hariç 12 milyar dolar civar nda gerçekleflmifltir. Bu ekonomik getirisi nedeniyle bu pazardan pay almak isteyen ülkeler ve flehirler yo un bir rekabet içindedirler. Tablo 1.1 Ülkelere Göre Toplant Say lar Toplant Say s na Göre 10 Ülke ve Türkiye S ra Ülke Toplant Say s De iflim %1999/ ABD ,2 2 Almanya ,7 3 spanya ,9 4 Fransa ,1 5 ngiltere ,3 6 talya Brezilya ,5 8 Japonya ,4 9 Kanada ,0 10 Hollanda ,4 28 Türkiye ,0

11 1. Ünite - Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl 5 Günümüzde etkinliklere kat l m düzeyinde yaflanan art fl n nedenleri SIRA sizce S ZDE neler olabilir? ETK NL K KAVRAMI VE ÖZELL KLER Etkinlik kavram ngilizce event kelimesinin karfl l olarak kullan lmaktad r. Kavram olay ve daha çok etkinlik olarak günümüz Türkçe sinde kabul görmektedir. Etkinlik kavram, özel bir durumu kutlamak ya da çeflitli sosyal, S ORU kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaflmak için planlanm fl spesifik ritüeller, gösteriler ve kutlamalar olarak tan mlanmaktad r. Etkinlikler ulusal günleri ve kutlamalar, çeflitli D KKAT kültürel performanslar, önemli spor etkinliklerini, kurumsal etkinlikleri, ürün tan - t m ve tutundurma amaçl düzenlenen etkinlikleri de kapsamaktad r. Etkinlik kavram hem etkinlik organizatörleri hem de etkinlik müflterileri ya SIRA da S ZDE kat l mc lar aç - s ndan da tan mlanabilmektedir. Organizatörler aç s ndan etkinlikler, organizasyon komitesi veya sponsorlar n normal program ve aktiviteleri d fl nda bir kez ya da nadiren düzenlenen etkinlikler olarak tan mlanmaktad r. Ziyaretçiler veya kat l mc lar aç s ndan ise, bireylerin günlük aktivite tercihlerinin d fl ndaki deneyim f rsatlar olarak tan mlanmaktad r. Etkinliklerin temel özellikleri K flu T flekilde A P s ralanmaktad r (Getz, 1991: 45-46; Jago ve Shaw, 1998: 29): S n rl bir süre içerisinde gerçekleflmektedir. Bir ülke veya flehirde sadece bir kez ya da nadiren düzenlenmektedir. TELEV ZYON Ziyaretçilere veya kat l mc lara s ra d fl deneyimler sunmaktad r. Halka aç k kutlamalard r. Belirli bir temay kutlamak veya sergilemek amaçl d r. Ço u zaman kendilerine ait sabit bir yap lar (bina, tesis vb.) NTERNET bulunmamaktad r. Etkinlik programlar ayr ayr birçok aktiviteden oluflmaktad r. Tüm aktiviteler ayn turistik bölgede düzenlenmektedir. Bireyler bofl zamanlar nda etkinliklere genel olarak dört temel amaçla kat lmaktad r (Getz ve Cheyne, 1997:154): Eflsiz deneyimler yaflamak, Sosyalleflmek, farkl insanlarla tan flmak, Yeni bilgiler ö renmek, Çeflitli sosyal ve seyahat deneyimleri ile birlefltirilmesi. Etkinlik kavram n n tan m ndan hareketle, etkinliklerin temel özelliklerini rutin olmama ve eflsiz olma fleklinde ortaya koymak mümkündür. Ancak bu özellikler d fl nda etkinli in türüne ve gerektirdi i hizmetlere ba l olarak baz özelliklerin grupland r lmas gerekir. Etkinliklerin temel özellikleri aras nda eflsizlik, soyut olma, emek-yo un olma, dayan ks zl k, sadece kâr amac güdülmemesi, çeflitli paydafllara sahip olmas say labilir (Argan, 2009; Getz, 1997). Bu özelliklerin her biri flu flekilde özetlenebilir: 1 SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ Ziyaretçiler veya AMAÇLARIMIZ kat l mc lar aç s ndan etkinlikler, günlük yaflam n ve günlük aktivite K T A P tercihlerinin d fl ndaki deneyim f rsatlar n ifade etmektedir. TELEV ZYON NTERNET Etkinlik kavram n n tan mlanmas nda öne ç kan ögeler nelerdir? Eflsizlik: Etkinliklerin temel özelli i benzersiz, eflsiz olufludur. Her bir etkinlik birbirinden farkl d r. Ayn tür etkinlik farkl zamanlarda tekrarlanabilir ancak kat - l mc lar, etkinli in yap ld ortam, seyirciler ve di er de iflkenler etkinli i eflsiz k - lar. Örne in, Olimpiyat Oyunlar uzun zamandan beri dört y lda SORU bir yap lmaktad r ve günümüze kadar birçok kez tekrarlanm flt r. Ancak her biri eflsizdir çünkü her birine farkl atlet, farkl organizasyon ve farkl seyirciler kat lm flt r. D KKAT 2 SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

12 6 Kongre ve Etkinlik Yönetimi Etkinlikler kendine has özellikler tafl r. Bunlar; eflsizlik, soyutluk, depolanamazl k, önceden denetlenememe, sadece kâr amac gütmeme, standardize edilememe, emek-yo un olma ve çeflitli paydafllara sahip olmad r. Soyutluk: Etkinli e kat lan bireylerin deneyimleri ve yorumlar birbirinden farkl l k gösterir. Etkinli e kat lan bir tüketici etkinli e kat larak sanat bir fley elde edemez ancak eflsiz deneyimler ve hat ralar elde eder. Depolanamama: Etkinliklerde sat lamayan etkinlik biletleri, etkinlik nedeniyle kullan lmam fl koltuklar ya da odalar sabit maliyetlerin artmas anlam na gelmektedir. Çünkü sat lamayan bütün bu unsurlar mallar gibi bir sonraki etkinlikte sat lmak üzere depolan p, saklanamazlar. Örne in, günü geçmifl bir Formula 1 yar fl n n biletlerinin sat lmas düflünülemez. Çünkü o yar fl için, o koltu un bileti yar fl gününden sonra bir de er ifade etmeyecektir. Önceden denetlenememe: Etkinli in kendisi ve etkinlik kapsam ndaki seyahat, konaklama ve aktivite deneyimleri her zaman farkl l k gösterir. Etkinli e kat - lacak kifliler, kat lacaklar etkinlikleri ve etkinli in düzenlendi i ülke ya da flehirleri daha önceden bilmek isterler fakat etkinli in nas l gerçekleflece i konusunda bir fikir sahibi olamazlar. Sadece kâr amac gütmemek: Etkinliklerin baflar faktörleri, çeflitli flekillerde de erlendirilmektedir. Ekonomik talep ya da gelir, etkinliklerin baflar s nda ana unsur de ildir. Etkinlikler, gerçeklefltirildikleri bölge halk n n bofl zamanlar n de- erlendirebilecekleri sosyal f rsatlar olarak da görülmektedir. Bu nedenle ilgili bölgede ço unlukla kâr amac gütmeyen kurumlarca gerçeklefltirilmektedir. Standardize edilemez: Etkinlikler de di er turizm ürünleri gibi ayn anda üretilip tüketildi i için, o hizmeti sunan kifli veya kurum hizmetin bir parças konumuna geçer ve hizmetler çeflitli flekillerde ortaya ç kar. Örne in, Güney Kore ve Japonya da yap lan FIFA 2002 Dünya Futbol fiampiyonas n izlemek için seyahat acenteleri taraf ndan turlar düzenlenmifltir. Ancak acenteler bu turlar farkl paketler hâlinde tüketicilerine sunmufl ve böylece bir farkl laflma yaratm fllard r. Bu da etkinliklerin kolayca standardize edilemeyece ini göstermektedir. Ayn zamanda etkinli in gerçekleflmesi de bir önceki y llarla benzerlik göstermez. Bu durumu spor etkinlikleri için düflündü ümüzde, hangi sporcunun ya da tak m n yar fl kazanaca net olarak söylenemez. Örne in, Formula 1 de sürücüler kategorisinde, 2000 den beri Ferrari tak m ndan, Michael Schumacher flampiyon olmaktayd. Ancak, hiçbir sezon öncesi Schumacher in flampiyon olaca garanti edilmiyordu. Nitekim 2005 te Renault tak m ndan Fernando Alonso beklenenlerin aksine, büyük bir sürprizle Schumacher i geçerek 2005 Formula 1 flampiyonu olmufltur (Argan ve Kat rc, 2002). Emek-yo undur: Etkinlikler büyük ölçüde emek-yo undur. Etkinli in organize edilmesinde ve sahnelenmesinde temel unsur insan d r ve bu faaliyetlerin çeflitli teknolojiler kullan larak yerine getirilmesi mümkün de ildir. Çeflitli paydafllar: Etkinlikler, yerel yönetimler, özel sektör, sponsorlar ve kat l mc lar gibi farkl paydafllar taraf ndan organize edilirler. ETK NL K TÜRLER Etkinlik türlerine bak ld nda farkl s n fland rmalar n yap ld görülmektedir. Etkinlikler öncelikle ölçeklerine ve büyüklüklerine göre daha sonra da temalar na göre s n fland r lmaktad r. Ancak önce etkinlikler için ola an ve özel etkinlikler olarak bir ay r m yap lmas gerekmektedir. Bu ba lamda alan yaz nda her bir etkinlik türü ile ilgili hiyerarflik bir çerçeve gelifltirilmifl ve etkinliklerin temel özellikleri belirlenmifltir. Bu çerçevede araflt rmac lar, alan yaz n temel alarak etkinlikler için fiekil 1.1 deki yap y önermifllerdir (Jago ve Shaw, 1998: 25). fiekil 1.1. de görüldü ü üzere etkinlikler, temel olarak iki kategori içerir. Bunlar rutin veya ola an

13 SORU 1. Ünite - Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl SORU D KKAT D KKAT etkinlikler ve özel etkinliklerdir. Özel etkinlikler; minör ve majör olmak üzere ikiye ayr l r. Kat l mc say s n n nispeten az oldu u ve k rsal/kültürel turistimqk bölgelerde gerçekleflen etkinliklere minör; kat l mc say s n n yüksek ve genellikle bü- yük kentlerde veya ülke çap nda gerçeklefltirilen, turistik amaçl festival kategorilerini de içeren etkinliklere majör etkinlikler ad verilmektedir. AMAÇLARIMIZ Majör etkinlikler; hallmark etkinlikler ve mega etkinlikler olmak üzere iki kategori içerir. AMAÇLARIMIZ 7 Metin Argan n, E lence Pazarlamas (Ankara: Detay Yay nc l k, 2007) K adl T Akitab ndaki P Etkinlik ( ) bölümünde etkinlik kavram ve etkinliklerin s n fland r lmas konusuyla ilgili detayl bilgiler bulabilirsiniz. TELEV ZYON Ola an Etkinlikler Özel NTERNET K T A P TELEV ZYON fiekil 1.1 Etkinliklerin S n fland r lmas NTERNET Kaynak: Masterman, 2004: 16. Minör Majör Hallmark Mega Özel Etkinlikler; bir ülke ya da flehirde nadiren veya sadece bir kez gerçekleflen temal etkinliklerin tan mlanmas nda kullan l r. Kat l mc lar veya ziyaretçiler için özel etkinlikler, günlük deneyimlerin ötesinde veya normal tercihlerin d fl nda sosyal, kültürel ve bofl zaman deneyimleri için sunulmufl bir f rsatt r (Getz, SORU 1997: 4). Özel etkinlikler, etkinlik kat l mc lar için s ra d fl bir deneyim ifade etmesi D KKAT nedeniyle ola- an etkinliklerden ayr lmaktad r. SORU D KKAT Hallmark Etkinlikler; s n rl bir süreç içerisinde gerçekleflen, bir flehirde düzenli olarak tekrarlanan, farkl temalara odaklanan, genifl kalabal klar n kat ld, destinasyonla birlikte an lan ulusal ve uluslararas ölçekli etkinliklerdir AMAÇLARIMIZ (Ritchie, AMAÇLARIMIZ 1984: 2). Mega Etkinlikler; turizm ve ekonomik etkileri aç s ndan bak ld nda mega etkinlikler, olimpiyatlar gibi, k sa dönemde ve genelde bir kezk gerçekleflen, T A P düzenlendikleri yerde önemli altyap yat r mlar ve harcamalar gerektiren, yüksek med- K T A P ya ilgisi ve turist harcamalar n n gerçekleflti i, genel olarak uluslararas ölçekte gerçekleflen üst düzey etkinliklerdir (Hiller, 2000: 439). Mega etkinliklerin TELEV ZYONözellikleri TELEV ZYON afla daki gibi s ralanmaktad r (Jago ve Shaw, 1998: 28): Genifl kalabal k kitlelerini çekmektedirler, Maliyetler oldukça yüksektir, NTERNET NTERNET Genifl ölçekte gerçekleflmektedir, Festival ve di er etkinliklerle iç içedirler ve bu etkinliklerle birlikte gerçekleflmektedirler,

14 8 Kongre ve Etkinlik Yönetimi fiekil 1.2 Temalar na Göre Etkinlik Türleri SORU Kaynak: Getz, 1997: 7. D KKAT K T A P TELEV ZYON NTERNET 3 Ulusal veya uluslararas düzeyde organize edilmektedirler, Konaklama ve yiyecek içecek gibi iliflkili hizmetlere talep yaratmaktad rlar, Gerçekleflti i bölgeye veya ülkeye büyük ölçüde prestij ve sayg nl k kazand rmaktad rlar, Bölgeye büyük yat r mlar çekebilmektedirler, Etkinlikler sonras gerçekleflti i bölgeye kal c hizmet ve yap lar b rakmaktad rlar, Kentsel yenilenmeyi sa lamaktad rlar. Bazen gösteri sanatlar yla desteklenen spor etkinlikleri, mega etkinliklerin ilgi oda d r. Buna örnek olarak olimpiyat oyunlar gösterilebilir. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde yerel ve ulusal yönetimler ile özel sektör çeflitli destekler sa lamaktad rlar (Burns, Hatch ve Mules, 1986: 11). Bu destekler, etkinli in düzenlenmesi karar n n verilmesini, altyap n n gelifltirilmesi, etkinliklerin finansman n ve sponsorluk sa lanmas n içermektedir. Mega etkinlikler en büyük kâr getiren etkinlik kategorisi oldu undan ve ev sahibi flehrin imaj üzerinde önemli etkiler yaratt ndan turizmin etkilerinin en fazla araflt r ld etkinlik kategorisidir (Law, 2002: 141). Bu tür etkinliklerin baflar s n n ölçülmesinde, bölge içindeki turizm hacmi, ziyaretçi say s, altyap, organizasyonel geliflim, medyan n ilgisi gibi kriterler dikkate al nmaktad r. Yukar da aç kland gibi etkinlikler temalar na göre de farkl bir s n fland rmaya tabi tutulmaktad r. Bu kapsamda etkinlikler kültürel ve dinsel etkinlikler, toplumsal kutlamalar veya festivaller, sanat ve e lence etkinlikleri, spor etkinlikleri, ifl amaçl etkinlikler, e itim amaçl ve bilimsel toplant lar, rekreasyon etkinlikleri ve politik etkinlikler olarak s n fland r lmaktad r (Getz, 1997: 6-7). Hallmark etkinlikler ve mega etkinlikler aras ndaki temel farklar nelerdir? KÜLTÜREL KUTLAMALAR Festivaller SORU Karnavallar Dinsel Etkinlikler Törenler Tarihi Törenler D KKATve Merasimler SANAT/E LENCE Konserler Di er Gösteriler Sergiler AMAÇLARIMIZ Ödül Törenleri AMAÇLARIMIZ fi AMAÇLI/T CAR Fuarlar Ticari Gösteriler K T A P Sergiler Toplant ve Konferanslar TELEV ZYON Spor Etkinlikleri SPOR ETK NL KLER Profesyonel Amatör E T MSEL VE B L MSEL Seminerler, Workshop Kongreler REKREASYONEL E lence amaçl oyunlar ve spor etkinlikleri E lence Etkinlikleri POL T K Resmî Törenler VIP Ziyaretler ÖZEL OLAYLAR Bireysel Kutlamalar Y ldönümleri Aile Tatilleri Partiler, Galalar Dinletiler Spor etkinlikleri, karmafl k içeri i nedeniyle yarat c l k isteyen rekreasyonel aktivitelerdir. Ayr ca NTERNET spor etkinlikleri önceden belirlenen programa uygun bir flekilde gerçeklefltirilen e lendirici nitelikte, turistik etkilerin sa land ve etkinli in ger-

15 1. Ünite - Kongre ve Etkinlik Yönetimine Girifl 9 çekleflti i flehir ya da bölge için ciddi sosyal ve ekonomik önemi olan etkinliklerdir (Bjelac ve Radovanovic, 2003: 260). Spor etkinlikleri teriminin alt nda farkl spor karfl laflmalar ortaya ç kmaktad r. Bunlar tak m veya oyuncular aras nda çeflitli karfl laflmalarla bir birincinin seçildi i turnuvalar, bir lig içinde karfl laflmalar sonucunda kazanan tak m n veya oyuncunun seçildi i flampiyonalar, bir spor dal nda üst düzey karfl laflmalar içeren Grand Prix ler, dört y lda bir düzenlenen ve bünyesinde farkl spor dallar nda karfl laflmalar n yap ld Olimpiyat Oyunlar d r (Getz, 1997: 10). Spor etkinlikleri, FIFA Dünya Kupas, Olimpiyat Oyunlar ve Grand Prix ler gibi büyük ölçekli etkinliklerin yan s ra, turist çekme potansiyeline sahip her türlü orta ve küçük ölçekli spor etkinliklerini de kapsar (Argan, 2004: 164). E er spor karfl laflmalar bir veya birkaç bölgede ve turistik ürün bütünün karakteristik faaliyetlerinin efllik etti i bir sistem içinde yönetilirse turizm amaçl spor etkinlikleri yarat l r. Spor etkinlikleri, izleyici ve kat l mc sporcular n birbirinden kesin olarak ayr ld sunumsal kutlamalar olarak adland r labilece i gibi, belirli bir ölçüde amatör sporcular n hem oynay p hem de genifl bir izleyici kitlesini oluflturdu u kat l mc kutlamalar olarak da adland r labilir ve buna rekreatif spor etkinlikleri ad verilmektedir. Çeflitli spor etkinlikleri, turizm ürünlerinin bir formudur. Olimpiyat Oyunlar gibi baz mega etkinlikler, ekonomik ürünlerin sergilendi i fuarlar ve uluslararas sergiler, festivaller ve gösteriler gibi, kendi içinde, hem seyircilerin hem de sporcular n kat laca potansiyel turistleri çekebilecek bir turizm çekicili idir. Bu gibi etkinlikler, etkinli in yap ld yerdeki do al ve fiziksel çekiciliklerle ba lant l olarak organize edilen turistik programlara efllik eder. Spor etkinlikleri, ziyaretçilerin tatminine yard mc olmak, ev sahibi toplumda kal fl sürelerini uzatmak ve ekonomik aktivitelere teflvik etmek amac yla turistik yerlerde ikincil çekicilikler olarak kullan labilece i gibi, büyük ölçekli spor etkinlikleri bütün bu faydalar kendi bafl na da sa layabilir (Turco, Riley ve Swart, 2002: 3). Spor etkinlikleri düzenlendikleri bölgelere sa lad ekonomik faydalar nedeniyle etkinlik organizatörleri taraf ndan en çok tercih edilen etkinlik türüdür. Spor etkinlikleri ekonomik katk n n yan s ra flehir veya ülkenin imaj n n güçlenmesine, de ifltirilmesine katk sa lar ve ev sahibi flehir/ülkede yaflayan topluma moral kazand r r. Toplumsal de iflme, toplumla bütünleflme ve gönüllük duygusu spor etkinliklerinin ekonomi d fl yararlar aras nda say labilir. Spor etkinliklerine, sporla çok fazla ilgisi ve bilgisi olmayan çeflitli sosyal s n flardan ve gruplardan kifliler de kat l r. Ço u spor etkinlikleri izleyici temellidir ve turizm faydas temel olarak, spor etkinliklerini izlemek için seyahat eden kat l mc lardan sa lan r (Getz, 2003). Festivaller Di er etkinlik türleriyle karfl laflt r ld nda, festivaller genellikle çok çeflitli nedenlerle gerçekleflen kutlamalar olarak görülmektedir. Toplum için festivaller, y lda bir kez ya da y lda iki kez gibi belirli zamanlarda düzenlenen, topluluk kat l m n n önemli rol oynad tematik kutlama özellikleri tafl maktad r (Falassi, 1987). Bu nedenle etkinlik süresince ziyaretçiler, turist olarak ya da yerli halk olarak festival deneyimine kat lmaktad r. Festivaller turizm çekicili i olarak görülmekle birlikte, sosyal amaçl toplumsal kutlamalar olarak da görülmektedir. Festivaller, hem bireysel ve toplumsal kimli in bir parças hem de toplum, kültürel çevre ve toplumdaki bireyler aras nda ba lar güçlendirme sürecidir (Goldblatt, 1997). Bu tan ma göre gerçeklefltirilen festivaller kültürel kimli in korunmas na da yard mc olmaktad r.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı