2014 EĞİTİM TAKVİMİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com"

Transkript

1 EĞİTİM TAKVİMİ

2 idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu Los Angeles Ba lant l Ankara N san Kurs ve Gezi Los Angeles May s Temel - Orta Seviye İmplantoloji Kursu - 1 Ankara May s Kongre ve Gezi Barcelona 5-7 Haz ran İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 1 stanbul Eylül İmplantoloji Geliştirme Kursu Las Vegas Ba lant l Ankara 9-11 Ek m Temel - Orta Seviye İmplantoloji Kursu - 2 stanbul Ek m Ek m-1 Kas m 7-8 Kas m Kas m Aral k Yardımcı Personel, Diş Hekimi Asistanı Eğitimi İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 2 Yardımcı Personel, Diş Teknisyeni Eğitimi Kurs ve Gezi Kadavra Üzerinde Anatomi ve İleri Cerrahi Kursu Ankara Ankara Ankara Las Vegas Ma nz, Almanya

3 Sevgili Meslektaşlarım. yılını karşılamaya hazırlanırken idea & DentaSolaris işbirliğiyle hazırladığımız bir yıllık etkinlik programını sizlere tanıtmak istiyoruz. Mesleğimizin bize verdiği sağlığı koruma, kaybedilen sağlığı ve eksilen bütünlüğü geri kazandırma ödevlerini yaparken gereksinim duyduğumuz en önemli kaynağın bilgi olduğuna duyduğumuz inancı yıllardır sizlerle paylaşmaktayız. Bilgilerin hızla yenilendiği, gelişen teknik ve malzemelere yönelik becerilerin de yetkinleştirilmesine olan gereksinimin giderek arttığı günümüzde paylaşımların gerçekleştirilebileceği ortamlara ihtiyaç duymaktayız. idea, çağdaş ve çok yönlü Dişhekimliği eğitimi için bilgi ve fikir önderlerini, genç liderlerle bir araya getirip eğitim ve iletişim desteği veren bir paylaşım platformu olmak amacındadır. idea, ortak ilgi alanına sahip deneyimli önderler ve genç liderler arasındaki bilgi / tecrübe akışını ve paylaşımını düzenleme hedefiyle katılımcısına uygun ortam sağlayan, idea, eğitim programlarını, akademinin ve sektörün önemli katılımcılarından oluşmuş danışma kurulu vasıtasıyla hazırlayan, idea, eğitim programlarını uygulamaya yönelik ve tecrübe paylaşımını destekleyen seminerler, kurslar, sempozyumlar, klinik çalışmaları, paneller, çalışma grupları, iletişim etkinlikleri ve daha birçok alt sosyal unsurla oluşturan bir mesleki ve sosyal girişimcilik yapılanmasıdır. Saygılarımla, Prof.Dr. Ateş Parlar 1

4 idea, implantoloji konulu eğitim etkinliklerini Dental Masters- Implant Masters adı altında DIMS (DentalImplantMasters Seminerleri) logosuyla gerçekleştirecektir. yılı için ortak ilgi alanımız olan Dental İmplantoloji ve ilişkili konularda çeşitli etkinlikler yapmayı planladık: Amacımız, diş kayıplarının bireylerde yol açtığı fonksiyonel ve estetik eksikliklerin giderilmesinde dental implantların kullanılmasına yönelik temel, uygulamalı ve ileri düzey bilgileri hep beraber paylaşmak, ayrıca implant kullanımında gerek hasta, gerekse hekim yönünden güvenli tedavi yaklaşımlarını gerçekleştirebilecek anlayış ve beceri düzeyini yaygınlaştırmaktır. Temel hedef bir yandan kayıpları giderirken diğer taraftan da sağlığın korunmasıdır. Eğitim programının içeriğinde koruyucu (biyolojik) anlayışı önemseyerek hem mevcut dişlerin / köklerin hem de implantların optimal sağlıklı koşullarda fonksiyon görmesine yönelik bir hekimlik kavramının benimsendiği görülecektir. Bu nedenle programda, implant uygulamasına yönelik bilgilerin yanı sıra temel periodontoloji ve temel restoratif dişhekimliği konuları da işlenecektir. yılına hoş geldin demek ve eğitim programımızı açıklamak üzere 1 Şubat günü İstanbul'da ki toplantımızda sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. 2

5 mplantoloj Yetk nl k E t m program m z n ana çat s n olu turan temel, orta ve ler düzeydek kurslar m z y l ç n Ankara ve stanbul'da b rer kere tekrar ed lmek üzere planlan p tar hlend r lm t r: May s Ankara'da Temel Orta Sev ye mplantoloj Kursu Haz ran stanbul'da ler Sev ye mplantoloj Kursu Ek m stanbul' da Temel Orta Sev ye mplantoloj Kursu Ek m-1kas m Ankara'da ler Sev ye mplantoloj Kursu 2. Y llar n deney m nden süzülerek harmanlanan b lg ler ve kl n k puçlar 3'er günlük programlarla payla lacak ve her kursun sonunda uygulamalar yapt r lacakt r. Ayr ca canl cerrah ve lem v deolar le de e t m program zeng nle t r lecekt r. Her kursun kat l mc say s 25't r. Bu kurslar n çer kler ve y ll k program m zdak d hede ed m z pek çok konu vard r. er etk nl kler le kat l mc lar m za katk da bulunmay Bunlar ö renme hede er ad alt nda b r l ste hal nde bundan sonrak sayfalarda b lg n ze sunuyoruz. 3

6 EĞİTİM İÇERİĞİ İmplantoloji Eğitiminde 100 Öğrenme Hedefi 1. mplant neden uygulan r? 2. mplant n ç n y b r tedav alternat f d r? 3. mplant k mlere uygulanab l r? 4. mplant k mlere uygulanmamal d r? 5. mplant nas l uygulanmal d r? 6. mplant nas l uygulanmamal d r? 7. Kl n k de erlend rme ve tedav planlamas nas l yap l r? 8. Vaka anal z nas l yap l r? 9. Protet k planlama ve model anal z nas l yap l r? 10. Cerrah planlama nas l yap l r? 11. Radyoloj k muayene nas l yap l r? 12. Panoram k gra ve tomograf hakk nda genel b lg ler 13. B rey n s stem k sa l k durumu nas l olmal d r? 14. A z bo lu u mplant tedav s ne nas l haz rlan r? 15. mplant s stemler n n genel ve ortak özell kler nelerd r? 16. mplant gövdeler nas l tasarlan r? 17. Dayanaklar nas l tasarlanm t r? 18. Dayanak mplant ba lant s nas l olmal d r? 19. Ölçü lem nas l yap l r? 20. Ölçü ve transfer parçalar n n özell kler nelerd r? 21. mplantlarda yüzey özell kler nas ld r? 4

7 EĞİTİM İÇERİĞİ 22. Osseo ntegrasyon ned r? Nas l gerçekle r? 23. mplant çevres ndek dokular n özell kler nelerd r? 24. Kem n b yoloj k özell kler nelerd r? 25. mplant çevres dokular n sa l nas l korunur? 26. mplant uygulamas nas l yap l r? 27. Atravmat k mplant cerrah s n n prens pler nelerd r? 28. mplant uygulamas yap lacak odada aseps, ant seps ve ster l zasyon ko ullar nas l sa lan r? 29. mplant uygulamas yap lacak odan n donan m nas l olmal d r? 30. mplant cerrah s yapab lmek ç n gereken cerrah el aletler ve sarf malzemeler nelerd r? 31. mplant cerrah set ndek alet ve enstrümanlar n bak m ve tem zl nas l yap lmal d r? 32. Flep tasar m, ns zyon ve eb n kald r lmas nas l yap l r? 33. Cerrah lem s ras nda ap ekartasyonu, yanak d l ekatrasyonu ve asp rasyon nas l yap l r? 34. mplantlar ep kald rmadan uygulayab l r m y z? 35. Fleps z cerrah n n püf noktalar 36. Osteotom ve mplant n yerle t r lmes nas l yap l r ve nelere d kkat ed lmel d r? 37. Temel yumu ak doku man pülasyonu neler kapsar, nas l yap lmal d r? 38. mplant çevres yumu ak doku art r m nas l yap l r? 39. B yot p ned r? 40. B yot p mplant cerrah s n nas l etk ler? 41. mplant cerrah s nde ne t p sütür tekn kler kullan l r? 42. mplant cerrah s nde ne tür sütür materyaller kullan l r? 43. Per o-plast k cerrah lemler nelerd r? 44. mplant cerrah s ve per o-plast k lemlerde magn f kasyon 45. Post-operat f dönem ç n ne g b tavs yeler yap l r ve nelere d kkat ed lmel d r? 46. mplant uygulamas önces nde, s ras nda ve sonras nda hang laçlar kullan l r? 47. Enfeks yon, a r ve ödem kontrolü nas l yap l r? 5

8 EĞİTİM İÇERİĞİ 48. Osseo ntegrasyon dönem ned r, ne kadar sürer? 49. Geç c protezler ve geç protezler ned r, nas l yap l r, türler nelerd r? 50. Geç c protezlerde kullan lab lecek dayanaklar nelerd r? 51. Geç c mplant ned r? 52. k nc cerrah lem ned r, nas l yap l r? 53. Ölçü lem n n çe tler var m d r, hang ölçü maddeler kullan lab l r? 54. Kapan kayd, d key boyut tesp t nas l yap l r? 55. Ne tür art külatör kullan lab l r? 56. Protez köprü tasar m nas l yap l r? 57. Protez köprü ç n hang materyal seç l r? 58. Tekn syen n z mplant üstü protez yapmay b l yor mu? 59. Tekn syen n z mplant üstü protez yapmay b l m yorsa nas l ö renecek? 60. mplant üstü protez yapmay b len b r tekn syenle çal mak daha m do ru? 61. Tesl m a amas nas l olur? 62. Üst yap s mante m yoksa v dal m olmal d r? 63. Hang s man kullan lmal d r?kompl kasyon ve problemler nelerd r? 64. Cerrah s ras nda olu ab lecek kompl kasyonlar nelerd r? 65. Protet k kompl kasyonlar nelerd r? 66. Hatal planlamadan kaynaklanacak kompl kasyon ve sorunlar nelerd r, çözüm yollar nelerd r? 67. mplantlar n yerle t r lmes nde en çok yap lan konum ve aç hatalar nelerd r? 68. mplantlar e ml olarak yerle t reb l r m y z? 69. Poster or maks llada s nüs cerrah s n n alternat er nelerd r? 70. "All on four" ve "all on s x" ned r? 71. B yoloj k kompl kasyonlar nelerd r? 72. mplant ta yan hastalarda destekley c tedav ve a z h jyen nas ld r? 73. Per - mplant hastal klar nas l tedav ed l r? 6

9 EĞİTİM İÇERİĞİ 74. Per odont t sl b reylere mplant tedav s yap l r m? 75. D - mplant ba lant s yap lmas uygun mudur? 76. Tr podal mplant yerle t rme ned r? 77. Radyoloj k anal zde hang anatom k landmarklardan yararlan r z? 78. Panoram k gra ler n faydalar ve eks k yönler nelerd r? 79. mplant tedav s planlamas nda tomogra n n önem ve yer ned r? 80. Tomogra le mplant planlamas nas l yap l r 81. Geleneksel yöntemlerle yap lan cerrah k lavuzlar nas l yap l r? 82. Tomogra ve b lg sayar destekl cerrah k lavuzlar nas l yap l r? 83. Kem k destekl, mukoza destekl, d destekl k lavuz ned r? 84. D kay plar n n sebepler nelerd r? 85. D kay plar b reyde ne g b etk lere yol açar? 86. Atravmat k d çek m nas l yap l r? 87. Soket koruma lem ned r? Yöntemler nelerd r? 88. Kem k defektler nas l s n and r l r? 89. Kem k ogmentasyonu yöntemler nelerd r? 90. Otojen blok kem k greft nerelerden ve nas l elde ed l r? 91. Kem k greft materyaller ve bar yer membran materyaller n n özell kler 92. Kem k greft ve membran nas l uygulan r? 93. Yönlend r lm kem k rejenerasyonu ne demekt r? 94. K selle t r m özel dayanaklar ned r, nas l ve hang durumda yap l r? 95. Estet k dayanaklar ned r? 96. Çek m bo luklar na mplant uygulamas nda yöntem ve zamanlama nas ld r? 97. mplantlar n stab l tes n nas l ve hang yöntemlerle bel rleyeb l r z? 98. Yükleme protokoller nelerd r? 99. Derhal yükleme hang ko ullar sa land nda yap lab l r? 100. mmed at protezlerde hang materyaller n kullan lmas uygundur? 7

10 1 ŞUBAT Sempozyum İstanbul 1 Gün Kontenjan: 100 K Dr. Pedro Pena, Dr. Ate Parlar Mini Sempozyum stanbul 'dak m n sempozyumda konu mac lar m z Dr. Pedro Péna ve Dr. Ate Parlar olacak. mplantoloj dek çok yönlü gel meler n tedav planlamas na ve uygulamaya olan etk ler n n konu ulaca bu toplant da teknoloj k ve kavramsal gel meler n n, tedav sonuçlar üzer ndek etk ler de tart lacakt r. Toplant m z ayn zamanda y l nda yap lacak etk nl kler n tan t lmas ve hayata geç rmey hede ed m z payla m platformu ç n de y b r ortam sa layacakt r. Kat l m Ücret : 200 Euro Kat l m Ko ullar : 5 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD Teorik Anlatım 8

11 1 ŞUBAT Sempozyum İstanbul 1 Gün Dr. Pedro Pena, Dr. Ate Parlar Mini Sempozyum B r günlük sempozyumun ana konusu üst çene ön bölgede mplant uygulamalar. Estet k ve fonks yonun b r arada önem ta d bu özel bölgedek mplant uygulamalar bütün detaylar yla konu ulacak. Çek m soketler nde mplant uygulamas, soket koruma yöntemler, estet k anal z, geç c restorasyonlar, geç mplantasyon, sert ve yumu ak doku ogmentasyonlar g b ba l klar le bu güncel konu A'dan Z'ye lenecekt r. 9

12 14-16 MART Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Ankara' da özel b r kurs ç n 3 günlü üne b r araya gel yoruz. Kursumuzu 25 meslekta m z n kat l m le gerçekle t rece z. mplant uygulayan tüm D hek mler n n yararlanab lece bu özel kursun çer kem k ve yumu ak doku cerrah s ndek ncel kler ve püf noktalar n n payla lmas. Bu b r gel t rme kursu. Bu kursumuz k bak mdan özel: B r nc s tümüyle uygulamaya yönel k yakla mlar n anlat l p, bunlar n prat kler n n de yapt r lacak olmas, k nc s se; N san tar hler nde ABD n n Los Angeles kent nde yapaca m z kurs ve gez ç n de alt yap olu turmas d r. B r paket hal nde sunulan bu e t m etk nl n n Ankara'dak kurs bölümüne kat lan meslekta lar m zla N san ay n n üçüncü haftas nda Los Angeles'a g d yoruz. Tab e ler n n de kat l m le b rl kte hem e t m n k nc bölümünü yapmak, hem de bu güzel ehr hep b rl kte gez p tan mak ç n. Bu kurs ve gez paket m z Eylül Ankara da gel t rme kursu ve Kas m Las Vegas ABD olarak tekrarlayaca z. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Los Angeles Bağlantılı Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 10

13 EĞİTİM İÇERİĞİ Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Mart ve Eylül tar hler nde Ankara' da yapaca m z gel t rme kurslar m zda kem k ve yumu ak doku cerrah s n n uygulamaya yönel k tüm ncel kler n kat l mc lara aç k büfe olarak sunaca z. Kurs b t m nde uygulama da yapt r lacakt r. E t mde sunulacak baz konu ba l klar unlard r: Kapal ve aç k tekn klerle yap lan s nüs taban yükseltmes ndek yen l kler. m z kolayla t ran tekn k ve malzemeler. Scne der an membran y rt ld! Ne yapar m? sorusunun cevaplar. S nüs cerrah s s ras nda kullan lacak laçlar ve cerrah protokolü. Kar m za ç kab lecek kompl kasyonlar ve önlemler /çözümler. Sert doku greftleme tekn kler ve greft materyaller. Otojen kem k greftler : Elde ed lmes ve uygulanmas ndak ncel kler. Kompl kasyonlarda ne yapab l r z? Sert ve yumu ak kem k kal teler nde osteotom protokoller. Alternat f osteotom ve kem k cerrah s tekn kler, laser, p ezo cerrah. Alternat f kem k hacm artt rma tekn kler : bone spl tt ng, bone spread ng, bone expans on. Yu m u a k d o k u y a n e k a d a r ö n e m ver yoruz? Kerat n ze mukozan n önem? Yumu ak doku greftleme lemler ve man pülasyonlar. Flap tasar mlar ve ns zyon planlar. Estet k yönden yumu ak doku lemler. Daha y görürsem, daha m y yapar m? Magn kasyon! Özel sütür tekn kler ve uygulamalar. 11

14 19-26 NİSAN Kurs / Gezi Los Angeles 8 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 50 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Be Y ld zl E t m, Be Y ld zl Seyahat mplantoloj le lg l pek çok kursa g tm pek çok e vermekte zorland n z anlar oluyordur! t m alm olab l rs n z. Ama hep m z g b karar te be y ld zl kararlar vermek ç n be y ld zl b r f rsat! Hem nterakt f b r e Yıldızların Şehri Los Angeles Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency t m hem de tad damaklarda kalacak b r seyahat. Bu gez y e ler ve çocuklar m zla renklend r p, ya ayaca m z güzell kler onlarla payla ab l r z. Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 12

15 19-26 NİSAN Kurs / Gezi Los Angeles 8 Gün Karar An! Yıldızların Şehri Los Angeles Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu, Dr. N. Cem Y ld z k günlük nterakt f program m zda kr t k karar anlar nda b z ad m ad m son karara götürecek parametreler konu uyoruz. D çekel m m kurtaral m m? Tan ve tedav planlamas nda ne zaman panoram k gra, ne zaman tomogra? S nüs cerrah s n nas l yapal m? Aç k m yoksa kapal m? Hang kem k greft, hang tekn k? Per mplant t s tedav s n hang a amada nas l yapal m? D çek m nden sonra derhal mplantasyonu hang ko ullarda güvenle yapab l r z? Derhal yükleme hang ko ullarda yap lab l r, hang ko ullarda güvenl d r? Protez tasar m na nas l karar ver r z? g b pek çok kl n k karar gerekt ren konuyu, prat k yönden tart yor ve kl n k kararlar m z vermem ze yard mc olacak Karar A açlar n konu uyoruz. Tab gez yoruz da! Los Angeles'ta Downtown, Ch na Town, Un versal F lm Stüdyolar, Long Beach, Mal bu Beach, Santa Mon ca, Beverly H lls, Hollywood Bulvar, Implant D rect üret m tes sler ve H gh-tech Laboratuar, San D ego'da Downtown, Oldtown, Gaslamp Quarter, San D ego Harbour, Balbao Park, San D ego Zoo... 13

16 25-29 MAYIS Seminer / Gezi Barcelona 5 Gün Kontenjan: 50 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 35 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Barcelona da Gezi ve Seminer Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency spanya n n en canl ve özgün kent Barcelonada unutulmaz b r gez ve kl n k çal malar m za tutacak b r sem ner ya amaya ne ders n z? 2009 y l nda Implant D rect Avrupa kongres ç n g tt m z Barcelona dak an lar m z hala konu uluyor. Ramblas Bulvar, Katalonya meydan, l man, dünyaca ünlü restoranlar, ol mp yat köyü, Mont Ju c Tepes, Gaud n n ehr süsleyen eserler le adeta b r aç k hava müzes olan Barcelona, Katalan kültürü le de ba ka b r zeng nl k sunuyor z yaretç ler ne. Rehberl turlar le gezece m z Barcelonadan çok güzel an larla ger dönece z. Futbolseverler ç n Barcelona ya g tmen n ayr b r önem oldu unu da bel rtmek gerek r. k Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Gezi 14

17 25-29 MAYIS Kongre / Gezi Barcelona 5 Gün Barcelona da 1,5 Günlük Seminer Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, Dr. Mahmut Dem rkan Barcelona dak meslek sohbet m z n konusu: SORUNLAR Hep m z tüm uygulamalar m zda tam ba ar elde etmek ster z. Ama ne yaz k k bazen küçük bazen de büyük sorun ve kompl kasyonlarla kar la yor olmam z hayat n gerçekler ndend r. Sorun varsa, çare de var! Çareler bulab lmek ç n r skler ve sorun kaynaklar n d kkatl ce gözden geç rerek kompl kasyonlar önlemek en ak ll ca olan d r. Hatal planlama ve hatal uygulamaya ba l kompl kasyonlar önlem ve çözüm ç n püf noktalar yla tart yoruz. Cerrah, Protet k ve b yoloj k kompl kasyonlar bütün detaylar le konu uyoruz. Ayr ca hastaya özel durumlar ve let m eks kl nden kaynaklanab lecek sorunlar le yak nma ve kr z yönet m n de ayr b r seans hal nde de erlend r yoruz 15

18 22-24 MAYIS Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Temel - Orta Seviye İmplantoloji - 1 Dr. Ate Parlar, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, Dr. N. Cem Y ld z mplant uygulamaya ba lamak steyen meslekta lar m z bu kursa davet ed yoruz. Ba ka kurslara kat lm olan ancak uygulama konusunda kend s n yeterl ve güvende h ssetmeyen meslekta lar m z da bu kursa kat larak a ama kaydedeb l rler. Bu programdak e t m m z n amac mplantoloj le lg l temel kavramlar ö retmekt r. Ayr ca kurs yerler n anatom k ve estet k zorluklar olmayan, yan kem k hacm yeterl ve ula m kolay bölgedek vakalara mplant uygulamas yapab lmek ç n gerekl tan, planlama ve uygulama b lg ler n s stemat k olarak ö retmekt r. Bu program sayes nde kurs yerler tan mlanm vakalar ç n uygulamaya çok k sa zamanda ba layab lecekler ya da kend ler n çok k sa sürede gel t reb leceklerd r. 3 günlük temel ve orta sev ye kursumuzda 2 gün teor k e t m ve b r tam gün cerrah, radyoloj ve protet k yönlerden uygulama yap lacakt r. Ayr ca v deo sunumlarla da özel konular lenecekt r. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 16

19 5-7 HAZİRAN Kurs İstanbul 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 1 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu mplant uygulamalar ndak zorluklar gerek planlama gerekse uygulama a amalar nda kar m za ç kar. Anatom den kaynaklanan ve standart mplant uygulamas n olanaks z k lan defekt f kem k ve mukoza morfoloj ler, cerrah zorluklara neden olur. Eks k d say s n n fazla oldu u durumlarda veya tam d s z çenelerde se protet k ve tekn k zorluklar ortaya ç kmaya ba lar. Estet k gereks n mler n yüksek oldu u olgulardak zorluklar se ba ka de erlend rmeler n yap lmas n gerekt recekt r. Yeterl say da mplant uygulamas yapm, standart vakalarda rahatl kla mplant tedav s yapab len ancak estet k, cerrah ve protet k aç dan zorluklar ta yan vakalara müdahale edeb lmek ç n kend n gel t rmeye ht yac olan d hek mler ç n bu program deald r. Bütün yönler yle zor vakalar n ncelenece, hertürlü cerrah ve protet k ler uygulamalar n anlat laca kursumuzda teor k anlat mlar n yan s ra, v deo sunumlar, koyun kafalar ve özel modeller üzer nde uygulamalar n yap laca, vaka tart malar le zeng nle t r lm b r program s zler bekl yor. 3 günlük doyurucu program boyunca kahve aralar ve ö len yemekler boyunca da e tmenlerle b rl kte olarak hem b l msel hem de meslek sohbetler le tam b r aç k büfe e t m n tad na varacaks n z. Kurs sonunda sert ka ve kursta anlat lan konular n CD'ler de ver lecekt r. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 17

20 25-27 EYLÜL Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Ankara'da özel b r kurs ç n 3 günlü üne b r araya gel yoruz. B r nc s n Mart ay nda Ankara'da yapt m z bu kursumuzu y ne 25 meslekta m z n kat l m le gerçekle t rece z. mplant uygulayan tüm D hek mler n n yararlanab lece bu özel kursun çer kem k ve yumu ak doku cerrah s ndek ncel kler ve püf noktalar n n payla lmas. Bu b r gel t rme kursu. Bu kursumuz k bak mdan özel: B r nc s tümüyle uygulamaya yönel k yakla mlar n anlat l p, bunlar n prat kler n n de yapt r lacak olmas (kurs çer k aç klamas ç n lütfen 11. sayfaya bak n z) k nc s se; Kas m tar hler nde Las Vegas ABD 'ye yapaca m z kurs ve gez ç n de alt yap olu turmas d r. B r paket hal nde sunulan bu e t m etk nl n n Ankara'dak kurs bölümüne kat lan meslekta lar m zla Kas m ay n n son haftas nda Las Vegas'a g d yoruz. Tab e ler n n de kat l m le b rl kte hem e t m n k nc bölümünü yapmak, hem de çölün ortas nda kurulmu bu fantast k ehr hep b rl kte gez p tan mak ç n. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Las Vegas Bağlantılı Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 18

21 Kurs İstanbul 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : 9-11 EKİM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Temel ve Orta Seviye Implantoloji Kursu - 2 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, B r nc s n Ankara'da yapt yap yoruz. m z Temel ve Orta Sev ye mplantoloj Kursu muzu bu kez stanbul'da mplant uygulamaya ba lamak steyen meslekta lar m z bu kursa davet ed yoruz. Ba ka kurslara kat lm olan ancak uygulama konusunda kend s n yeterl ve güvende h ssetmeyen meslekta lar m z da bu kursa kat larak a ama kaydedeb l rler. Bu programdak e t m m z n amac mplantoloj le lg l temel kavramlar ö retmekt r. Ayr ca kurs yerler n anatom k ve estet k zorluklar olmayan, yan kem k hacm yeterl ve ula m kolay bölgedek vakalara mplant uygulamas yapab lmek ç n gerekl tan, planlama ve uygulama b lg ler n s stemat k olarak ö retmekt r. Bu program sayes nde kurs yerler tan mlanm vakalar ç n uygulamaya çok k sa zamanda ba layab lecekler ya da kend ler n çok k sa sürede gel t reb leceklerd r. 3 günlük temel ve orta sev ye kursumuzda 2 gün teor k e t m ve b r tam gün cerrah, radyoloj ve protet k yönlerden uygulama yap lacakt r. Ayr ca v deo sunumlarla da özel konular lenecekt r. 19 Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim

22 Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 150 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : EKİM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Yardımcı Personel Eğitimi Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z, Dr. Mahmut Dem rkan Yard mc Personel E t m : D hek m yard mc lar ç n cerrah lem ve mplantoloj kursu program m z n sunum ba l klar ndan baz lar unlard r. Aseps ant seps, ster l zasyon. Hastan n ve operasyon odas n n cerrah lere haz rlanmas. mplant cerrah s nde kullan lan c hazlar n ( zyod spenser, p ezo-cerrah, PRF c hazlar ) tan t lmas, kullan mlar n n ö ret lmes. mplant cerrah setler n n düzenlenmes, tem zlenmes, ster l zasyonu ve muhafaza ed lmes, bak m ve kontroller n n yap lmas. mplant tedav s sürec n n ve etaplar n n ö ren lmes. mplant cerrah s s ras nda kullan lan graft materyal, membran materyal, sütur materyal g b malzemeler n özell kler n n ö ren lmes. Hasta-hek m aras ndak l k ler n düzenlenmes. Hek m protez laboratuvar aras ndak l k ler n düzenlenmes. Hek m le mplant rmas aras ndak l k ler n n düzenlenmes g b konular lenecekt r. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 20

23 30 EKİM 1 KASIM Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) İleri Seviye Implantoloji Kursu - 2 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu B r nc s n stanbul' da yapt m z ler Sev ye mplantoloj Kursu muzu bu kez Ankara' da yap yoruz. mplant uygulamalar ndak zorluklar gerek planlama gerekse uygulama a amalar nda kar m za ç kar. Anatom den kaynaklanan ve standart mplant uygulamas n olanaks z k lan defekt f kem k ve mukoza morfoloj ler, cerrah zorluklara neden olur. Eks k d say s n n fazla oldu u durumlarda veya tam d s z çenelerde se protet k ve tekn k zorluklar ortaya ç kmaya ba lar. Estet k gereks n mler n yüksek oldu u olgulardak zorluklar se ba ka de erlend rmeler n yap lmas n gerekt recekt r. Yeterl say da mplant uygulamas yapm, standart vakalarda rahatl kla mplant tedav s yapab len ancak estet k, cerrah ve protet k aç dan zorluklar ta yan vakalara müdahale edeb lmek ç n kend s n gel t rmeye ht yac olan d hek mler ç n bu program deald r. Bütün yönler yle zor vakalar n ncelenece, hertürlü cerrah ve protet k ler uygulamalar n anlat laca kursumuzda teor k anlat mlar n yan s ra, v deo sunumlar, koyun kafalar ve özel modeller üzer nde uygulamalar n yap laca, vaka tart malar ve canl cerrah ler le zeng nle t r lm b r program s zler bekl yor. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 21

24 Kurs Ankara 2 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 100 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : 7-8 KASIM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Diş Teknisyenleri İçin Planlama ve Protetik Yönden İmplantoloji Dr. Ate Parlar, Dr. M. Erhan Çömleko lu, Cdt. H mmet engül Yard mc Personel E t m : D tekn syenler ç n Planlama ve protet k yönden mplantoloj kursu program m z n sunum ba l klar n n baz lar unlard r. D hek m n z mplant tedav s n nas l planlar. Cerrah lem her zaman ön planlamaya uygun gerçekle t r leb l r m? mplantlar aç l yerle t r lm se ne olacak? Ölçü a amas, protez a amas. mplantlar do ru poz syona ve do ru aç yla yerle t rmek ne kadar olanakl? Cerrah k lavuz ned r, ne e yarar, türler ned r, nas l yap l r? Geç c protezler, mplantasyondan önce yap lanlar, mplantasyondan sonra yap lanlar. Üst çene ön bölgede estet k ve d et ek llend rmes ç n yap lan geç c kuronlar. mplant ölçü transfer parçalar n n. Abutmentlar n. Analoglar n tan t lmas. K sel abutment yap m ç n mplant abutmen b rle m ndek özell kler n ö ren lmes, özel ölçü ka yap m tekn kler. mplant üstü protezler. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 22

25 , 8 ve 15 Zirkonya / Titanyum TM Abutmentlar ve GPS Overdenture Abutmentlarımız hakkında bilginiz var mı! YENİ Overdenture lar ç n GPS Abutmentlar YENİ , 8 ve 15 Z rkonya / T tanyum Abutmentlar DENTA SOLAR S SA LIK H ZMETLER ve DENTAL MALZEME SAN. T C. A.. Vali Kona Cad. Prof.Dr. Müfide Küley Sk. No.34 r n Apt. Kat.3 D i li - STANBUL Tel-Fax: Ankara ube: Tunal H lm Cad. 98/ Kavakl dere - ANKARA Tel-Fax: w w w. d e n t a s o l a r s. co m

26 Kurs / Gezi Las Vegas 8 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 50 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : KASIM USD (12 taks t ödeme kolayl ) İmplantoloji de Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl? Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu 2 günlük sem ner m z var: Sem ner n ana konusu MPLANTOLOJ 'de ne, neden, ne zaman, nas l? Yan KARAR VERME? D hek ml nde ve özel alan olarakta mplantoloj 'de hasta seç m, muayene, muayene yöntemler n n seç m, tedav planlamas, d çek m, d kurtarmaya karar verme, per odontal tedav, endodont k tedav, protez yap m, mplant tedav s, protez türü, protez tasar m, kullan lacak materyal, renk seç m, cerrah yöntem, cerrah tekn k, rejenerat f yöntem, materyal, yükleme protokoller, kompl kasyonlar n çözümü, mplant seç m, vs., g b akla geleb lecek pek çok konuda kr t k kararlar vermek gerek yor. Kl n syen olarak hep m z n karar vermekte zorland m z anlar olab l yor. Karar vermem z gereken kr t k konular gözden geç rmek, b z karar a amas na götürecek etkenler anal z etmek ve n ha karara g den ad mlar bel rlemek ç n olu turdu umuz nterakt f programda s zlerle KARARl l k ve KÂRl l k temas üzer ne konu mak st yoruz... B l msel / meslek programda ayr ca Implant D rect s stem n n öneml ayr nt lar n n tan t lmas da yer alacak. Bu etk nl kler Implant D rect rmas n n Las Vegas'tak ler teknoloj l e t m tes sler nde gerçekle t r lecekt r. Ger kalan zaman m z se Las Vegas ve çevres n gezmek, steyenler ç n al ver, güzel mekanlarda yemek, gece ovlar b rb r nden de k m mar ye sah p oteller n gez lmes ve lg lenenler ç n her türlü ans oyunlar na kat lma g b sosyal programlar ç n ay raca z. Teorik Anlatım Gezi 24

27 21-28 KASIM Kurs / Gezi Las Vegas 8 Gün Las Vegas Gezi Programı Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency Nevada eyalet nde Mojave çölünde küçük b r kasaba olarak kurulan Las Vegas günümüzde ans oyunlar ve sahne ovlar le ünlü b r e lence kant hal ne gelm t r. Las Vegas'ta otel ve kumarhaneler genell kle dünyan n ünlü m mar eserler nden es nlenerek tasarlanm t r. talyan tarz dekore ed lm ünlü Bellag o otel n n hemen önündek büyük havuz ovu ünlüdür. Par s, New York, Ant k M s r, Vened k temal oteller n herb r ayr ayr gez lmeye de er. B rb r nden çe tl mönüler sunan restoranlar, ve par lt l gece ovlar Las Vegas' n 24 saat ya ayan eh r olma özell n n unsurlar d r. 25

28 12-14 ARALIK Kurs / Gezi Almanya 4 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 75 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Kadavra Üzerinde Anatomi ve İleri Cerrahi Teknikler Dr. Tamás Sebastény ve Ek b, Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay Aral k ay nda Almanya Ma nz Kent nde taze kadavralar üzer nde anatom ve ler cerrah tekn kler n ö ren lmes kursunu organ ze ed yoruz. mplant uygulamas nda bell düzeye gelm kl n syenler n ler cerrah uygulamalar ç n gereks n m duyacaklar anatom b lg ler n ed nmeler ve cerrah tekn kler ö ren p gel t rmeler amac yla, düzenled m z bu kursumuz kl n k uygulamalar n zda bak aç n z de t recek. Kursumuzun çer nde anatom b lg ler n n tazelenmes, öneml anatom k yap lar n kadavra üzer nde tan t lmas, uygulanacak cerrah tekn kler n aç klanmas, de k bölgelerde farkl kem k yo unluklar nda ImplantD rect mplantlar n n uygulanmas, kem k ogmentasyonu tekn kler (blok kem k le ve part küler kem k greftler le), a z ç bölgelerden kem k greft al nmas (trefan tekn ), kem k blo u elde ed lmes, s nüs cerrah s, bone spread ng, bone spl tt ng, GBR ve soket koruma tekn kler, mand buler s n r lateral zasyonu, p ezocerrah, yumu ak doku man pülasyonu yer al yor. Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 26

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Porselen Lamina Veneerler

Porselen Lamina Veneerler Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi Eğitimin Adı Eğitmen Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, Protez Uzmanı Doç. Dr. Gözde Çelik, Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Kara, Protez Uzmanı Eğitim

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76

(0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 (0216) 330 59 69-342 57 77 - (0505) 582 44 76 E T M KOÇLU U S nav sistemlerinde yap lan de i ikliklerin s kla mas, hem velilerin hem de ö rencilerin süreç içerisinde emin ad mlarla ilerlemelerini zorla

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl B N C L K BA LANGIÇ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ. www.ftruludag.org 2. DUYURU

KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ. www.ftruludag.org 2. DUYURU GELENEKSEL. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Karinna Otel - ULUDAĞ KANITLAR EŞLİĞİNDE FTR' NİN EN LERİ www.ftruludag.org 2. DUYURU GELENEKSEL 14. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU DAVET De erl Meslekta lar m z; Türk ye F z ksel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği tarafından bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz kadavra kursumuz 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kadavra Eğitim Merkezi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre TÜB TAK EÚ T M, STAJ, B LG ve GÖRGÜ ARTIRMAK AMACIYLA YURT DIÞI GÖREVLEND RME ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt rma Kurumu nda çal ßan personelin e itim,

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji

SÜRE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE 1: ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ: 1. Gelecekteki bilişim teknoloji 2. 0-4 EKĠM 20 EKĠM. 3-7 EKĠM 20 EYLÜL 4. 26-30 EYLÜL 20 EYLÜL 3. 9-23 EYLÜL 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : ĠLETĠġĠM DERS SAATĠ:.. Gelecekteki bilişim teknolojilerinin olası etkisi

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

III. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE

III. AYAK ve AYAK BİLEĞİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI: DR. ULUNAY KANATLI EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: DR. EMRE BACA 28 NİSAN 2017, CUMA 13:00 1. GÜN G r ş ve Kayıt 29 NİSAN 2017, CUMARTESİ

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

Ataköy United. Allah Vergisi. Müfettiş İdman Gücü. Takım Sorumlusu Cevdet ATA. Takım Sorumlusu Murat GÜRSOY. Takım Sorumlusu Ertan GÜVENDİ

Ataköy United. Allah Vergisi. Müfettiş İdman Gücü. Takım Sorumlusu Cevdet ATA. Takım Sorumlusu Murat GÜRSOY. Takım Sorumlusu Ertan GÜVENDİ Verg Müfett ler Derne stanbul ubes taraf ndan 2013 Eylül ay nda Hal Saha Futbol Turnavas düzenlenm olup, meslekta lar m z n yo un lg s ve çek mel maçlarla geçen turnuvam z sonunda amp yon olan Ataköy Un

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

III. SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE

III. SPOR TRAVMATOLOJİSİNDE Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOPLANTI BAŞKANI: DR. ALİ ÖÇGÜDER PROGRAM KOORDİNATÖRÜ: DR. N. REHA TANDOĞAN TOPLANTI SEKRETERLERİ: DR. RAMAZAN AKMEŞE DR. GÖKHAN MERİÇ 12 MAYIS 2017, CUMA

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ : Resmi Gazete de 25 Mart 2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayı ile yayınlanan;

Detaylı

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi

MATEMAT K. Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi LETME, KT SAT ve SOSYAL B L MLER Ç N MATEMAT K Doç. Dr. Ergün ERO LU stanbul Üniversitesi letme Fakültesi DORA STANBUL 2013 DORA Bas m Yay n Da t m Ltd. ti. letme, ktisat ve Sosyal Bilimler çin Matematik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20. bilgi@vyg.com.tr. İmplant Planlamada Protez ve Cerrahi İşbirliği

Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20. bilgi@vyg.com.tr. İmplant Planlamada Protez ve Cerrahi İşbirliği Bilgi ve Kayıt 0212 481 02 20 bilgi@vyg.com.tr Eğitim Künyesi KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ Eğitimin Adı Eğitmenler Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan Dr. Jae-won Wang Doç. Dr. Burçin Vanlıoğlu Eğitim

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı