2014 EĞİTİM TAKVİMİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com"

Transkript

1 EĞİTİM TAKVİMİ

2 idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu Los Angeles Ba lant l Ankara N san Kurs ve Gezi Los Angeles May s Temel - Orta Seviye İmplantoloji Kursu - 1 Ankara May s Kongre ve Gezi Barcelona 5-7 Haz ran İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 1 stanbul Eylül İmplantoloji Geliştirme Kursu Las Vegas Ba lant l Ankara 9-11 Ek m Temel - Orta Seviye İmplantoloji Kursu - 2 stanbul Ek m Ek m-1 Kas m 7-8 Kas m Kas m Aral k Yardımcı Personel, Diş Hekimi Asistanı Eğitimi İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 2 Yardımcı Personel, Diş Teknisyeni Eğitimi Kurs ve Gezi Kadavra Üzerinde Anatomi ve İleri Cerrahi Kursu Ankara Ankara Ankara Las Vegas Ma nz, Almanya

3 Sevgili Meslektaşlarım. yılını karşılamaya hazırlanırken idea & DentaSolaris işbirliğiyle hazırladığımız bir yıllık etkinlik programını sizlere tanıtmak istiyoruz. Mesleğimizin bize verdiği sağlığı koruma, kaybedilen sağlığı ve eksilen bütünlüğü geri kazandırma ödevlerini yaparken gereksinim duyduğumuz en önemli kaynağın bilgi olduğuna duyduğumuz inancı yıllardır sizlerle paylaşmaktayız. Bilgilerin hızla yenilendiği, gelişen teknik ve malzemelere yönelik becerilerin de yetkinleştirilmesine olan gereksinimin giderek arttığı günümüzde paylaşımların gerçekleştirilebileceği ortamlara ihtiyaç duymaktayız. idea, çağdaş ve çok yönlü Dişhekimliği eğitimi için bilgi ve fikir önderlerini, genç liderlerle bir araya getirip eğitim ve iletişim desteği veren bir paylaşım platformu olmak amacındadır. idea, ortak ilgi alanına sahip deneyimli önderler ve genç liderler arasındaki bilgi / tecrübe akışını ve paylaşımını düzenleme hedefiyle katılımcısına uygun ortam sağlayan, idea, eğitim programlarını, akademinin ve sektörün önemli katılımcılarından oluşmuş danışma kurulu vasıtasıyla hazırlayan, idea, eğitim programlarını uygulamaya yönelik ve tecrübe paylaşımını destekleyen seminerler, kurslar, sempozyumlar, klinik çalışmaları, paneller, çalışma grupları, iletişim etkinlikleri ve daha birçok alt sosyal unsurla oluşturan bir mesleki ve sosyal girişimcilik yapılanmasıdır. Saygılarımla, Prof.Dr. Ateş Parlar 1

4 idea, implantoloji konulu eğitim etkinliklerini Dental Masters- Implant Masters adı altında DIMS (DentalImplantMasters Seminerleri) logosuyla gerçekleştirecektir. yılı için ortak ilgi alanımız olan Dental İmplantoloji ve ilişkili konularda çeşitli etkinlikler yapmayı planladık: Amacımız, diş kayıplarının bireylerde yol açtığı fonksiyonel ve estetik eksikliklerin giderilmesinde dental implantların kullanılmasına yönelik temel, uygulamalı ve ileri düzey bilgileri hep beraber paylaşmak, ayrıca implant kullanımında gerek hasta, gerekse hekim yönünden güvenli tedavi yaklaşımlarını gerçekleştirebilecek anlayış ve beceri düzeyini yaygınlaştırmaktır. Temel hedef bir yandan kayıpları giderirken diğer taraftan da sağlığın korunmasıdır. Eğitim programının içeriğinde koruyucu (biyolojik) anlayışı önemseyerek hem mevcut dişlerin / köklerin hem de implantların optimal sağlıklı koşullarda fonksiyon görmesine yönelik bir hekimlik kavramının benimsendiği görülecektir. Bu nedenle programda, implant uygulamasına yönelik bilgilerin yanı sıra temel periodontoloji ve temel restoratif dişhekimliği konuları da işlenecektir. yılına hoş geldin demek ve eğitim programımızı açıklamak üzere 1 Şubat günü İstanbul'da ki toplantımızda sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. 2

5 mplantoloj Yetk nl k E t m program m z n ana çat s n olu turan temel, orta ve ler düzeydek kurslar m z y l ç n Ankara ve stanbul'da b rer kere tekrar ed lmek üzere planlan p tar hlend r lm t r: May s Ankara'da Temel Orta Sev ye mplantoloj Kursu Haz ran stanbul'da ler Sev ye mplantoloj Kursu Ek m stanbul' da Temel Orta Sev ye mplantoloj Kursu Ek m-1kas m Ankara'da ler Sev ye mplantoloj Kursu 2. Y llar n deney m nden süzülerek harmanlanan b lg ler ve kl n k puçlar 3'er günlük programlarla payla lacak ve her kursun sonunda uygulamalar yapt r lacakt r. Ayr ca canl cerrah ve lem v deolar le de e t m program zeng nle t r lecekt r. Her kursun kat l mc say s 25't r. Bu kurslar n çer kler ve y ll k program m zdak d hede ed m z pek çok konu vard r. er etk nl kler le kat l mc lar m za katk da bulunmay Bunlar ö renme hede er ad alt nda b r l ste hal nde bundan sonrak sayfalarda b lg n ze sunuyoruz. 3

6 EĞİTİM İÇERİĞİ İmplantoloji Eğitiminde 100 Öğrenme Hedefi 1. mplant neden uygulan r? 2. mplant n ç n y b r tedav alternat f d r? 3. mplant k mlere uygulanab l r? 4. mplant k mlere uygulanmamal d r? 5. mplant nas l uygulanmal d r? 6. mplant nas l uygulanmamal d r? 7. Kl n k de erlend rme ve tedav planlamas nas l yap l r? 8. Vaka anal z nas l yap l r? 9. Protet k planlama ve model anal z nas l yap l r? 10. Cerrah planlama nas l yap l r? 11. Radyoloj k muayene nas l yap l r? 12. Panoram k gra ve tomograf hakk nda genel b lg ler 13. B rey n s stem k sa l k durumu nas l olmal d r? 14. A z bo lu u mplant tedav s ne nas l haz rlan r? 15. mplant s stemler n n genel ve ortak özell kler nelerd r? 16. mplant gövdeler nas l tasarlan r? 17. Dayanaklar nas l tasarlanm t r? 18. Dayanak mplant ba lant s nas l olmal d r? 19. Ölçü lem nas l yap l r? 20. Ölçü ve transfer parçalar n n özell kler nelerd r? 21. mplantlarda yüzey özell kler nas ld r? 4

7 EĞİTİM İÇERİĞİ 22. Osseo ntegrasyon ned r? Nas l gerçekle r? 23. mplant çevres ndek dokular n özell kler nelerd r? 24. Kem n b yoloj k özell kler nelerd r? 25. mplant çevres dokular n sa l nas l korunur? 26. mplant uygulamas nas l yap l r? 27. Atravmat k mplant cerrah s n n prens pler nelerd r? 28. mplant uygulamas yap lacak odada aseps, ant seps ve ster l zasyon ko ullar nas l sa lan r? 29. mplant uygulamas yap lacak odan n donan m nas l olmal d r? 30. mplant cerrah s yapab lmek ç n gereken cerrah el aletler ve sarf malzemeler nelerd r? 31. mplant cerrah set ndek alet ve enstrümanlar n bak m ve tem zl nas l yap lmal d r? 32. Flep tasar m, ns zyon ve eb n kald r lmas nas l yap l r? 33. Cerrah lem s ras nda ap ekartasyonu, yanak d l ekatrasyonu ve asp rasyon nas l yap l r? 34. mplantlar ep kald rmadan uygulayab l r m y z? 35. Fleps z cerrah n n püf noktalar 36. Osteotom ve mplant n yerle t r lmes nas l yap l r ve nelere d kkat ed lmel d r? 37. Temel yumu ak doku man pülasyonu neler kapsar, nas l yap lmal d r? 38. mplant çevres yumu ak doku art r m nas l yap l r? 39. B yot p ned r? 40. B yot p mplant cerrah s n nas l etk ler? 41. mplant cerrah s nde ne t p sütür tekn kler kullan l r? 42. mplant cerrah s nde ne tür sütür materyaller kullan l r? 43. Per o-plast k cerrah lemler nelerd r? 44. mplant cerrah s ve per o-plast k lemlerde magn f kasyon 45. Post-operat f dönem ç n ne g b tavs yeler yap l r ve nelere d kkat ed lmel d r? 46. mplant uygulamas önces nde, s ras nda ve sonras nda hang laçlar kullan l r? 47. Enfeks yon, a r ve ödem kontrolü nas l yap l r? 5

8 EĞİTİM İÇERİĞİ 48. Osseo ntegrasyon dönem ned r, ne kadar sürer? 49. Geç c protezler ve geç protezler ned r, nas l yap l r, türler nelerd r? 50. Geç c protezlerde kullan lab lecek dayanaklar nelerd r? 51. Geç c mplant ned r? 52. k nc cerrah lem ned r, nas l yap l r? 53. Ölçü lem n n çe tler var m d r, hang ölçü maddeler kullan lab l r? 54. Kapan kayd, d key boyut tesp t nas l yap l r? 55. Ne tür art külatör kullan lab l r? 56. Protez köprü tasar m nas l yap l r? 57. Protez köprü ç n hang materyal seç l r? 58. Tekn syen n z mplant üstü protez yapmay b l yor mu? 59. Tekn syen n z mplant üstü protez yapmay b l m yorsa nas l ö renecek? 60. mplant üstü protez yapmay b len b r tekn syenle çal mak daha m do ru? 61. Tesl m a amas nas l olur? 62. Üst yap s mante m yoksa v dal m olmal d r? 63. Hang s man kullan lmal d r?kompl kasyon ve problemler nelerd r? 64. Cerrah s ras nda olu ab lecek kompl kasyonlar nelerd r? 65. Protet k kompl kasyonlar nelerd r? 66. Hatal planlamadan kaynaklanacak kompl kasyon ve sorunlar nelerd r, çözüm yollar nelerd r? 67. mplantlar n yerle t r lmes nde en çok yap lan konum ve aç hatalar nelerd r? 68. mplantlar e ml olarak yerle t reb l r m y z? 69. Poster or maks llada s nüs cerrah s n n alternat er nelerd r? 70. "All on four" ve "all on s x" ned r? 71. B yoloj k kompl kasyonlar nelerd r? 72. mplant ta yan hastalarda destekley c tedav ve a z h jyen nas ld r? 73. Per - mplant hastal klar nas l tedav ed l r? 6

9 EĞİTİM İÇERİĞİ 74. Per odont t sl b reylere mplant tedav s yap l r m? 75. D - mplant ba lant s yap lmas uygun mudur? 76. Tr podal mplant yerle t rme ned r? 77. Radyoloj k anal zde hang anatom k landmarklardan yararlan r z? 78. Panoram k gra ler n faydalar ve eks k yönler nelerd r? 79. mplant tedav s planlamas nda tomogra n n önem ve yer ned r? 80. Tomogra le mplant planlamas nas l yap l r 81. Geleneksel yöntemlerle yap lan cerrah k lavuzlar nas l yap l r? 82. Tomogra ve b lg sayar destekl cerrah k lavuzlar nas l yap l r? 83. Kem k destekl, mukoza destekl, d destekl k lavuz ned r? 84. D kay plar n n sebepler nelerd r? 85. D kay plar b reyde ne g b etk lere yol açar? 86. Atravmat k d çek m nas l yap l r? 87. Soket koruma lem ned r? Yöntemler nelerd r? 88. Kem k defektler nas l s n and r l r? 89. Kem k ogmentasyonu yöntemler nelerd r? 90. Otojen blok kem k greft nerelerden ve nas l elde ed l r? 91. Kem k greft materyaller ve bar yer membran materyaller n n özell kler 92. Kem k greft ve membran nas l uygulan r? 93. Yönlend r lm kem k rejenerasyonu ne demekt r? 94. K selle t r m özel dayanaklar ned r, nas l ve hang durumda yap l r? 95. Estet k dayanaklar ned r? 96. Çek m bo luklar na mplant uygulamas nda yöntem ve zamanlama nas ld r? 97. mplantlar n stab l tes n nas l ve hang yöntemlerle bel rleyeb l r z? 98. Yükleme protokoller nelerd r? 99. Derhal yükleme hang ko ullar sa land nda yap lab l r? 100. mmed at protezlerde hang materyaller n kullan lmas uygundur? 7

10 1 ŞUBAT Sempozyum İstanbul 1 Gün Kontenjan: 100 K Dr. Pedro Pena, Dr. Ate Parlar Mini Sempozyum stanbul 'dak m n sempozyumda konu mac lar m z Dr. Pedro Péna ve Dr. Ate Parlar olacak. mplantoloj dek çok yönlü gel meler n tedav planlamas na ve uygulamaya olan etk ler n n konu ulaca bu toplant da teknoloj k ve kavramsal gel meler n n, tedav sonuçlar üzer ndek etk ler de tart lacakt r. Toplant m z ayn zamanda y l nda yap lacak etk nl kler n tan t lmas ve hayata geç rmey hede ed m z payla m platformu ç n de y b r ortam sa layacakt r. Kat l m Ücret : 200 Euro Kat l m Ko ullar : 5 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD Teorik Anlatım 8

11 1 ŞUBAT Sempozyum İstanbul 1 Gün Dr. Pedro Pena, Dr. Ate Parlar Mini Sempozyum B r günlük sempozyumun ana konusu üst çene ön bölgede mplant uygulamalar. Estet k ve fonks yonun b r arada önem ta d bu özel bölgedek mplant uygulamalar bütün detaylar yla konu ulacak. Çek m soketler nde mplant uygulamas, soket koruma yöntemler, estet k anal z, geç c restorasyonlar, geç mplantasyon, sert ve yumu ak doku ogmentasyonlar g b ba l klar le bu güncel konu A'dan Z'ye lenecekt r. 9

12 14-16 MART Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Ankara' da özel b r kurs ç n 3 günlü üne b r araya gel yoruz. Kursumuzu 25 meslekta m z n kat l m le gerçekle t rece z. mplant uygulayan tüm D hek mler n n yararlanab lece bu özel kursun çer kem k ve yumu ak doku cerrah s ndek ncel kler ve püf noktalar n n payla lmas. Bu b r gel t rme kursu. Bu kursumuz k bak mdan özel: B r nc s tümüyle uygulamaya yönel k yakla mlar n anlat l p, bunlar n prat kler n n de yapt r lacak olmas, k nc s se; N san tar hler nde ABD n n Los Angeles kent nde yapaca m z kurs ve gez ç n de alt yap olu turmas d r. B r paket hal nde sunulan bu e t m etk nl n n Ankara'dak kurs bölümüne kat lan meslekta lar m zla N san ay n n üçüncü haftas nda Los Angeles'a g d yoruz. Tab e ler n n de kat l m le b rl kte hem e t m n k nc bölümünü yapmak, hem de bu güzel ehr hep b rl kte gez p tan mak ç n. Bu kurs ve gez paket m z Eylül Ankara da gel t rme kursu ve Kas m Las Vegas ABD olarak tekrarlayaca z. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Los Angeles Bağlantılı Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 10

13 EĞİTİM İÇERİĞİ Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Mart ve Eylül tar hler nde Ankara' da yapaca m z gel t rme kurslar m zda kem k ve yumu ak doku cerrah s n n uygulamaya yönel k tüm ncel kler n kat l mc lara aç k büfe olarak sunaca z. Kurs b t m nde uygulama da yapt r lacakt r. E t mde sunulacak baz konu ba l klar unlard r: Kapal ve aç k tekn klerle yap lan s nüs taban yükseltmes ndek yen l kler. m z kolayla t ran tekn k ve malzemeler. Scne der an membran y rt ld! Ne yapar m? sorusunun cevaplar. S nüs cerrah s s ras nda kullan lacak laçlar ve cerrah protokolü. Kar m za ç kab lecek kompl kasyonlar ve önlemler /çözümler. Sert doku greftleme tekn kler ve greft materyaller. Otojen kem k greftler : Elde ed lmes ve uygulanmas ndak ncel kler. Kompl kasyonlarda ne yapab l r z? Sert ve yumu ak kem k kal teler nde osteotom protokoller. Alternat f osteotom ve kem k cerrah s tekn kler, laser, p ezo cerrah. Alternat f kem k hacm artt rma tekn kler : bone spl tt ng, bone spread ng, bone expans on. Yu m u a k d o k u y a n e k a d a r ö n e m ver yoruz? Kerat n ze mukozan n önem? Yumu ak doku greftleme lemler ve man pülasyonlar. Flap tasar mlar ve ns zyon planlar. Estet k yönden yumu ak doku lemler. Daha y görürsem, daha m y yapar m? Magn kasyon! Özel sütür tekn kler ve uygulamalar. 11

14 19-26 NİSAN Kurs / Gezi Los Angeles 8 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 50 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Be Y ld zl E t m, Be Y ld zl Seyahat mplantoloj le lg l pek çok kursa g tm pek çok e vermekte zorland n z anlar oluyordur! t m alm olab l rs n z. Ama hep m z g b karar te be y ld zl kararlar vermek ç n be y ld zl b r f rsat! Hem nterakt f b r e Yıldızların Şehri Los Angeles Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency t m hem de tad damaklarda kalacak b r seyahat. Bu gez y e ler ve çocuklar m zla renklend r p, ya ayaca m z güzell kler onlarla payla ab l r z. Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 12

15 19-26 NİSAN Kurs / Gezi Los Angeles 8 Gün Karar An! Yıldızların Şehri Los Angeles Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu, Dr. N. Cem Y ld z k günlük nterakt f program m zda kr t k karar anlar nda b z ad m ad m son karara götürecek parametreler konu uyoruz. D çekel m m kurtaral m m? Tan ve tedav planlamas nda ne zaman panoram k gra, ne zaman tomogra? S nüs cerrah s n nas l yapal m? Aç k m yoksa kapal m? Hang kem k greft, hang tekn k? Per mplant t s tedav s n hang a amada nas l yapal m? D çek m nden sonra derhal mplantasyonu hang ko ullarda güvenle yapab l r z? Derhal yükleme hang ko ullarda yap lab l r, hang ko ullarda güvenl d r? Protez tasar m na nas l karar ver r z? g b pek çok kl n k karar gerekt ren konuyu, prat k yönden tart yor ve kl n k kararlar m z vermem ze yard mc olacak Karar A açlar n konu uyoruz. Tab gez yoruz da! Los Angeles'ta Downtown, Ch na Town, Un versal F lm Stüdyolar, Long Beach, Mal bu Beach, Santa Mon ca, Beverly H lls, Hollywood Bulvar, Implant D rect üret m tes sler ve H gh-tech Laboratuar, San D ego'da Downtown, Oldtown, Gaslamp Quarter, San D ego Harbour, Balbao Park, San D ego Zoo... 13

16 25-29 MAYIS Seminer / Gezi Barcelona 5 Gün Kontenjan: 50 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 35 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Barcelona da Gezi ve Seminer Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency spanya n n en canl ve özgün kent Barcelonada unutulmaz b r gez ve kl n k çal malar m za tutacak b r sem ner ya amaya ne ders n z? 2009 y l nda Implant D rect Avrupa kongres ç n g tt m z Barcelona dak an lar m z hala konu uluyor. Ramblas Bulvar, Katalonya meydan, l man, dünyaca ünlü restoranlar, ol mp yat köyü, Mont Ju c Tepes, Gaud n n ehr süsleyen eserler le adeta b r aç k hava müzes olan Barcelona, Katalan kültürü le de ba ka b r zeng nl k sunuyor z yaretç ler ne. Rehberl turlar le gezece m z Barcelonadan çok güzel an larla ger dönece z. Futbolseverler ç n Barcelona ya g tmen n ayr b r önem oldu unu da bel rtmek gerek r. k Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Gezi 14

17 25-29 MAYIS Kongre / Gezi Barcelona 5 Gün Barcelona da 1,5 Günlük Seminer Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, Dr. Mahmut Dem rkan Barcelona dak meslek sohbet m z n konusu: SORUNLAR Hep m z tüm uygulamalar m zda tam ba ar elde etmek ster z. Ama ne yaz k k bazen küçük bazen de büyük sorun ve kompl kasyonlarla kar la yor olmam z hayat n gerçekler ndend r. Sorun varsa, çare de var! Çareler bulab lmek ç n r skler ve sorun kaynaklar n d kkatl ce gözden geç rerek kompl kasyonlar önlemek en ak ll ca olan d r. Hatal planlama ve hatal uygulamaya ba l kompl kasyonlar önlem ve çözüm ç n püf noktalar yla tart yoruz. Cerrah, Protet k ve b yoloj k kompl kasyonlar bütün detaylar le konu uyoruz. Ayr ca hastaya özel durumlar ve let m eks kl nden kaynaklanab lecek sorunlar le yak nma ve kr z yönet m n de ayr b r seans hal nde de erlend r yoruz 15

18 22-24 MAYIS Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Temel - Orta Seviye İmplantoloji - 1 Dr. Ate Parlar, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, Dr. N. Cem Y ld z mplant uygulamaya ba lamak steyen meslekta lar m z bu kursa davet ed yoruz. Ba ka kurslara kat lm olan ancak uygulama konusunda kend s n yeterl ve güvende h ssetmeyen meslekta lar m z da bu kursa kat larak a ama kaydedeb l rler. Bu programdak e t m m z n amac mplantoloj le lg l temel kavramlar ö retmekt r. Ayr ca kurs yerler n anatom k ve estet k zorluklar olmayan, yan kem k hacm yeterl ve ula m kolay bölgedek vakalara mplant uygulamas yapab lmek ç n gerekl tan, planlama ve uygulama b lg ler n s stemat k olarak ö retmekt r. Bu program sayes nde kurs yerler tan mlanm vakalar ç n uygulamaya çok k sa zamanda ba layab lecekler ya da kend ler n çok k sa sürede gel t reb leceklerd r. 3 günlük temel ve orta sev ye kursumuzda 2 gün teor k e t m ve b r tam gün cerrah, radyoloj ve protet k yönlerden uygulama yap lacakt r. Ayr ca v deo sunumlarla da özel konular lenecekt r. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 16

19 5-7 HAZİRAN Kurs İstanbul 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) İleri Seviye İmplantoloji Kursu - 1 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu mplant uygulamalar ndak zorluklar gerek planlama gerekse uygulama a amalar nda kar m za ç kar. Anatom den kaynaklanan ve standart mplant uygulamas n olanaks z k lan defekt f kem k ve mukoza morfoloj ler, cerrah zorluklara neden olur. Eks k d say s n n fazla oldu u durumlarda veya tam d s z çenelerde se protet k ve tekn k zorluklar ortaya ç kmaya ba lar. Estet k gereks n mler n yüksek oldu u olgulardak zorluklar se ba ka de erlend rmeler n yap lmas n gerekt recekt r. Yeterl say da mplant uygulamas yapm, standart vakalarda rahatl kla mplant tedav s yapab len ancak estet k, cerrah ve protet k aç dan zorluklar ta yan vakalara müdahale edeb lmek ç n kend n gel t rmeye ht yac olan d hek mler ç n bu program deald r. Bütün yönler yle zor vakalar n ncelenece, hertürlü cerrah ve protet k ler uygulamalar n anlat laca kursumuzda teor k anlat mlar n yan s ra, v deo sunumlar, koyun kafalar ve özel modeller üzer nde uygulamalar n yap laca, vaka tart malar le zeng nle t r lm b r program s zler bekl yor. 3 günlük doyurucu program boyunca kahve aralar ve ö len yemekler boyunca da e tmenlerle b rl kte olarak hem b l msel hem de meslek sohbetler le tam b r aç k büfe e t m n tad na varacaks n z. Kurs sonunda sert ka ve kursta anlat lan konular n CD'ler de ver lecekt r. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 17

20 25-27 EYLÜL Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z Kemik ve Yumuşak Doku Cerrahisi ndeki İncelikler ve Püf Noktaları Ankara'da özel b r kurs ç n 3 günlü üne b r araya gel yoruz. B r nc s n Mart ay nda Ankara'da yapt m z bu kursumuzu y ne 25 meslekta m z n kat l m le gerçekle t rece z. mplant uygulayan tüm D hek mler n n yararlanab lece bu özel kursun çer kem k ve yumu ak doku cerrah s ndek ncel kler ve püf noktalar n n payla lmas. Bu b r gel t rme kursu. Bu kursumuz k bak mdan özel: B r nc s tümüyle uygulamaya yönel k yakla mlar n anlat l p, bunlar n prat kler n n de yapt r lacak olmas (kurs çer k aç klamas ç n lütfen 11. sayfaya bak n z) k nc s se; Kas m tar hler nde Las Vegas ABD 'ye yapaca m z kurs ve gez ç n de alt yap olu turmas d r. B r paket hal nde sunulan bu e t m etk nl n n Ankara'dak kurs bölümüne kat lan meslekta lar m zla Kas m ay n n son haftas nda Las Vegas'a g d yoruz. Tab e ler n n de kat l m le b rl kte hem e t m n k nc bölümünü yapmak, hem de çölün ortas nda kurulmu bu fantast k ehr hep b rl kte gez p tan mak ç n. Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) Las Vegas Bağlantılı Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 18

21 Kurs İstanbul 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : 9-11 EKİM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Temel ve Orta Seviye Implantoloji Kursu - 2 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M ne Dündar Çömleko lu, B r nc s n Ankara'da yapt yap yoruz. m z Temel ve Orta Sev ye mplantoloj Kursu muzu bu kez stanbul'da mplant uygulamaya ba lamak steyen meslekta lar m z bu kursa davet ed yoruz. Ba ka kurslara kat lm olan ancak uygulama konusunda kend s n yeterl ve güvende h ssetmeyen meslekta lar m z da bu kursa kat larak a ama kaydedeb l rler. Bu programdak e t m m z n amac mplantoloj le lg l temel kavramlar ö retmekt r. Ayr ca kurs yerler n anatom k ve estet k zorluklar olmayan, yan kem k hacm yeterl ve ula m kolay bölgedek vakalara mplant uygulamas yapab lmek ç n gerekl tan, planlama ve uygulama b lg ler n s stemat k olarak ö retmekt r. Bu program sayes nde kurs yerler tan mlanm vakalar ç n uygulamaya çok k sa zamanda ba layab lecekler ya da kend ler n çok k sa sürede gel t reb leceklerd r. 3 günlük temel ve orta sev ye kursumuzda 2 gün teor k e t m ve b r tam gün cerrah, radyoloj ve protet k yönlerden uygulama yap lacakt r. Ayr ca v deo sunumlarla da özel konular lenecekt r. 19 Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim

22 Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 150 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : EKİM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Yardımcı Personel Eğitimi Dr. Ate Parlar, Dr. N. Cem Y ld z, Dr. Mahmut Dem rkan Yard mc Personel E t m : D hek m yard mc lar ç n cerrah lem ve mplantoloj kursu program m z n sunum ba l klar ndan baz lar unlard r. Aseps ant seps, ster l zasyon. Hastan n ve operasyon odas n n cerrah lere haz rlanmas. mplant cerrah s nde kullan lan c hazlar n ( zyod spenser, p ezo-cerrah, PRF c hazlar ) tan t lmas, kullan mlar n n ö ret lmes. mplant cerrah setler n n düzenlenmes, tem zlenmes, ster l zasyonu ve muhafaza ed lmes, bak m ve kontroller n n yap lmas. mplant tedav s sürec n n ve etaplar n n ö ren lmes. mplant cerrah s s ras nda kullan lan graft materyal, membran materyal, sütur materyal g b malzemeler n özell kler n n ö ren lmes. Hasta-hek m aras ndak l k ler n düzenlenmes. Hek m protez laboratuvar aras ndak l k ler n düzenlenmes. Hek m le mplant rmas aras ndak l k ler n n düzenlenmes g b konular lenecekt r. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 20

23 30 EKİM 1 KASIM Kurs Ankara 3 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 500 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : USD (8 taks t ödeme kolayl ) İleri Seviye Implantoloji Kursu - 2 Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu B r nc s n stanbul' da yapt m z ler Sev ye mplantoloj Kursu muzu bu kez Ankara' da yap yoruz. mplant uygulamalar ndak zorluklar gerek planlama gerekse uygulama a amalar nda kar m za ç kar. Anatom den kaynaklanan ve standart mplant uygulamas n olanaks z k lan defekt f kem k ve mukoza morfoloj ler, cerrah zorluklara neden olur. Eks k d say s n n fazla oldu u durumlarda veya tam d s z çenelerde se protet k ve tekn k zorluklar ortaya ç kmaya ba lar. Estet k gereks n mler n yüksek oldu u olgulardak zorluklar se ba ka de erlend rmeler n yap lmas n gerekt recekt r. Yeterl say da mplant uygulamas yapm, standart vakalarda rahatl kla mplant tedav s yapab len ancak estet k, cerrah ve protet k aç dan zorluklar ta yan vakalara müdahale edeb lmek ç n kend s n gel t rmeye ht yac olan d hek mler ç n bu program deald r. Bütün yönler yle zor vakalar n ncelenece, hertürlü cerrah ve protet k ler uygulamalar n anlat laca kursumuzda teor k anlat mlar n yan s ra, v deo sunumlar, koyun kafalar ve özel modeller üzer nde uygulamalar n yap laca, vaka tart malar ve canl cerrah ler le zeng nle t r lm b r program s zler bekl yor. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 21

24 Kurs Ankara 2 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : 100 Euro Kat l m Ko ullar : 25 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : 7-8 KASIM USD (8 taks t ödeme kolayl ) Diş Teknisyenleri İçin Planlama ve Protetik Yönden İmplantoloji Dr. Ate Parlar, Dr. M. Erhan Çömleko lu, Cdt. H mmet engül Yard mc Personel E t m : D tekn syenler ç n Planlama ve protet k yönden mplantoloj kursu program m z n sunum ba l klar n n baz lar unlard r. D hek m n z mplant tedav s n nas l planlar. Cerrah lem her zaman ön planlamaya uygun gerçekle t r leb l r m? mplantlar aç l yerle t r lm se ne olacak? Ölçü a amas, protez a amas. mplantlar do ru poz syona ve do ru aç yla yerle t rmek ne kadar olanakl? Cerrah k lavuz ned r, ne e yarar, türler ned r, nas l yap l r? Geç c protezler, mplantasyondan önce yap lanlar, mplantasyondan sonra yap lanlar. Üst çene ön bölgede estet k ve d et ek llend rmes ç n yap lan geç c kuronlar. mplant ölçü transfer parçalar n n. Abutmentlar n. Analoglar n tan t lmas. K sel abutment yap m ç n mplant abutmen b rle m ndek özell kler n ö ren lmes, özel ölçü ka yap m tekn kler. mplant üstü protezler. Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim 22

25 , 8 ve 15 Zirkonya / Titanyum TM Abutmentlar ve GPS Overdenture Abutmentlarımız hakkında bilginiz var mı! YENİ Overdenture lar ç n GPS Abutmentlar YENİ , 8 ve 15 Z rkonya / T tanyum Abutmentlar DENTA SOLAR S SA LIK H ZMETLER ve DENTAL MALZEME SAN. T C. A.. Vali Kona Cad. Prof.Dr. Müfide Küley Sk. No.34 r n Apt. Kat.3 D i li - STANBUL Tel-Fax: Ankara ube: Tunal H lm Cad. 98/ Kavakl dere - ANKARA Tel-Fax: w w w. d e n t a s o l a r s. co m

26 Kurs / Gezi Las Vegas 8 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 50 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Paket Tutar : KASIM USD (12 taks t ödeme kolayl ) İmplantoloji de Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl? Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay, Dr. M. Erhan Çömleko lu 2 günlük sem ner m z var: Sem ner n ana konusu MPLANTOLOJ 'de ne, neden, ne zaman, nas l? Yan KARAR VERME? D hek ml nde ve özel alan olarakta mplantoloj 'de hasta seç m, muayene, muayene yöntemler n n seç m, tedav planlamas, d çek m, d kurtarmaya karar verme, per odontal tedav, endodont k tedav, protez yap m, mplant tedav s, protez türü, protez tasar m, kullan lacak materyal, renk seç m, cerrah yöntem, cerrah tekn k, rejenerat f yöntem, materyal, yükleme protokoller, kompl kasyonlar n çözümü, mplant seç m, vs., g b akla geleb lecek pek çok konuda kr t k kararlar vermek gerek yor. Kl n syen olarak hep m z n karar vermekte zorland m z anlar olab l yor. Karar vermem z gereken kr t k konular gözden geç rmek, b z karar a amas na götürecek etkenler anal z etmek ve n ha karara g den ad mlar bel rlemek ç n olu turdu umuz nterakt f programda s zlerle KARARl l k ve KÂRl l k temas üzer ne konu mak st yoruz... B l msel / meslek programda ayr ca Implant D rect s stem n n öneml ayr nt lar n n tan t lmas da yer alacak. Bu etk nl kler Implant D rect rmas n n Las Vegas'tak ler teknoloj l e t m tes sler nde gerçekle t r lecekt r. Ger kalan zaman m z se Las Vegas ve çevres n gezmek, steyenler ç n al ver, güzel mekanlarda yemek, gece ovlar b rb r nden de k m mar ye sah p oteller n gez lmes ve lg lenenler ç n her türlü ans oyunlar na kat lma g b sosyal programlar ç n ay raca z. Teorik Anlatım Gezi 24

27 21-28 KASIM Kurs / Gezi Las Vegas 8 Gün Las Vegas Gezi Programı Organ zasyon: L BRA Tour sm and Travel Agency Nevada eyalet nde Mojave çölünde küçük b r kasaba olarak kurulan Las Vegas günümüzde ans oyunlar ve sahne ovlar le ünlü b r e lence kant hal ne gelm t r. Las Vegas'ta otel ve kumarhaneler genell kle dünyan n ünlü m mar eserler nden es nlenerek tasarlanm t r. talyan tarz dekore ed lm ünlü Bellag o otel n n hemen önündek büyük havuz ovu ünlüdür. Par s, New York, Ant k M s r, Vened k temal oteller n herb r ayr ayr gez lmeye de er. B rb r nden çe tl mönüler sunan restoranlar, ve par lt l gece ovlar Las Vegas' n 24 saat ya ayan eh r olma özell n n unsurlar d r. 25

28 12-14 ARALIK Kurs / Gezi Almanya 4 Gün Kontenjan: 25 K Kat l m Ücret : Euro Kat l m Ko ullar : 75 adet mplant paket al m nda bedels z kat l m Kadavra Üzerinde Anatomi ve İleri Cerrahi Teknikler Dr. Tamás Sebastény ve Ek b, Dr. Ate Parlar, Dr. Tayfun Günbay Aral k ay nda Almanya Ma nz Kent nde taze kadavralar üzer nde anatom ve ler cerrah tekn kler n ö ren lmes kursunu organ ze ed yoruz. mplant uygulamas nda bell düzeye gelm kl n syenler n ler cerrah uygulamalar ç n gereks n m duyacaklar anatom b lg ler n ed nmeler ve cerrah tekn kler ö ren p gel t rmeler amac yla, düzenled m z bu kursumuz kl n k uygulamalar n zda bak aç n z de t recek. Kursumuzun çer nde anatom b lg ler n n tazelenmes, öneml anatom k yap lar n kadavra üzer nde tan t lmas, uygulanacak cerrah tekn kler n aç klanmas, de k bölgelerde farkl kem k yo unluklar nda ImplantD rect mplantlar n n uygulanmas, kem k ogmentasyonu tekn kler (blok kem k le ve part küler kem k greftler le), a z ç bölgelerden kem k greft al nmas (trefan tekn ), kem k blo u elde ed lmes, s nüs cerrah s, bone spread ng, bone spl tt ng, GBR ve soket koruma tekn kler, mand buler s n r lateral zasyonu, p ezocerrah, yumu ak doku man pülasyonu yer al yor. Paket Tutar : USD (12 taks t ödeme kolayl ) Teorik Anlatım Uygulamalı Eğitim Gezi 26

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı