Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TURAN UYSAL þirketi 1963 yýlýnda, Diþ hekimliði malzemeleri sektöründe, Türkiye genelinde faaliyet göstermek amacý ile Ýstanbul'da DR.TURAN UYSAL tarafýndan kurulmuþtur. TURAN UYSAL þirketi uzun yýllar dental klinik ve labratuar sarf malzemeleri ve ekipmanlarý ithalatýný kapsayan ticari faaliyetlerine son 7 yýldýr markalaþma aþamasýnýda eklemiþ, kendi markalarý ile hem yurtiçi hemde yurtdýþý satýþlarýný artan bir ivme ile sürdürmektedir. TURAN UYSAL þirketi sektördeki 51 yýllýk tecrübesini çaðýn gerekleri ile birleþtirip,ürün çeþitliliðini ve ülke içindeki bayii ve þube aðýný her geçen gün geniþletmektedir. 85 yýllýk ömrünü daha uygar yarýnlara adamýþ bir öncü olarak, DR.TURAN UYSAL en çok deðer verdiði özlemleri ile yaþam süresi içinde baþardýklarýnýn birbirleriyle özdeþleþtiðini görmenin de mutluluðunu yaþamýþtýr. Yarýný dünden planlamak ve bu planlarý sizler ile birlikte gerçekleþtirmek en büyük hedefimizdir.

2 MÝSYONUMUZ Faaliyetlerimizi doðruluk, dürüstlük ve açýklýk ilkeleri çerçevesinde ve çalýþanlarýmýzýn insan haklarýna ve menfaatlerine saygý göstererek yürütürüz. Þirketimiz karþýlýklý güven ve saygýnýn esas olduðu,ayrýca þirketimizin performansý ve itibarý konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiði bir çalýþma ortamýnda farklýlýðýn önemli olduðu düþüncesindedir. Þirketimiz fiyat ve kalite açýsýndan sürekli olarak deðer sunan, amaçlarýna uygun olarak güvenilir þekilde kullanýlabilecek markalý ürünler ve hizmetler sunmak amacýndadýr. Sektörde güvenilir bir yeri olan bir kurum olmak ve ayrýlmaz parçalarýmýz olarak faaliyette bulunduðumuz þehirlerdeki þubelerimiz, bayilerimiz ve hekimlerimize karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek için çaba sarfetmekteyiz. Sektörün ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere dünyadaki bilimsel yenilikleri takip ederken hekimlerimizin ve toplumun kaygýlarýný dikkate alacaðýz. Ürün güvenirliði konusunda çok sýký standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacaðýz. Þirketimiz zorlu ancak adil rekabete inanmaktadýr. Þirketimiz ve çalýþanlarýmýz faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine uygun olarak yürütmektedirler. ÝÞÝMÝZÝN BAÞARISI ÝÇÝN BU ÝLKELER VAZGEÇÝLMEZ NÝTELÝKTEDÝR.

3 VÝZYONUMUZ Ýnsanlarýn kendilerini iyi hissetmelerine, iyi görünmelerine, çekinmeden kahkaha atmalarýna ve hayattan daha fazla zevk almalarýna yardým eden markalarla gereksinimlerini karþýlýyoruz. Þirketimizin merkezinde sürdürülebilirlik kavramý yatmakta ve küçük dokunuþlarýn bir araya gelerek büyük bir fark yaratabileceði konusunda insanlara markalarýmýzla ilham vermeyi amaçlýyoruz. Uzun dönemde baþarýmýz ve kendimizi üstün performans verimlilik standartlarýna etkin bir biçimde birlikte çalýþmaya adamayý, bunun yaný sýra yeni fikirlere sarýlma ve sürekli öðrenme isteði duymayý gerektirmektedir. Baþarýlý olmak için çalýþanlarýmýza, hekimlerimize, ülkemize ve dünyaya karþý en yüksek kurumsal davranýþ standartlarý içinde bulunmamýz gerektiðine inanýyoruz. Þirketimiz için, sürdürülebilir ve karlý büyümenin, hekimlerimiz ve bayilerimiz için ise uzun dönemde deðer yaratmanýn yolu budur.

4 MICROHYBRID SE KIT MICROHYBRID TE KIT MICROHYBRID MICROHYBRID P SE KIT MICROHYBRID P TE KIT MICROHYBRID P NANO FILL + SE KIT NANO FILL + TE KIT NANO FILL + FLOW MTA ZIRCORE NANO CORE CORE TEMP IMPLANT LUTING NANO CEM LUTING CEM LUTING CEM SE ETCHBOND SE SM ETCHBOND SE DM ETCHBOND 1 BOND 1 BASELINER BASELINER + TEMP TEMP HANDMIX TEMP LUTING NE TEMP LUTING NE HANDMIX SEAL F COMP FILL LC CALCIHYD TEMP FILL GLASS FILL CAPSULE SOFT RELINE HARD RELINE TEMPORARY FILLING MATERIAL LC IMPRESSION TRAY MATERIAL ÝÇÝNDEKÝLER Bu katalogta yer alan resim, ürün bilgisi, paketleme þekillerinde ve benzer konularda yapýlan tipografik hatalardan Turan Uysal Ltd. Þti. sorumlu deðildir. Zaman içersinde paketlemede, ürün bilgilerinde deðiþiklik olabilir

5 MICROHYBRID SE KIT Iþ kla donan self etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,A3.5,OA2,C2,B2,B3) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. MICROHYBRID TE KIT Iþ kla donan total etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,A3.5,OA2,C2,B2,B3) 1 Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. 1

6 MICROHYBRID Iþ kla donan mikrohibrit kompozittir. (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. NANO TECHNOLOGY Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. MICROHYBRID P SE KIT Posterior bölgeler için þ kla donan self etch mikrohibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit þ r nga 4 gr. Renkler (A2,A3,B2,C2) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. 2

7 MICROHYBRID P TE KIT Posterior bölgeler için þ kla donan total etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR Adet Kompozit þ r nga 4 gr. Renkler (A2,A3,B2,C2) 1 Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. MICROHYBRID P Posterior bölgeler için þ kla donan mikrohibrit kompozittir. NANO TECHNOLOGY (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. 3

8 NANO FILL + SE KIT Iþ kla donan self etch nano hibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,B1,) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. NANO FILL + TE KIT Iþ kla donan total etch nano hibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,B1,) 1Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. 4

9 NANO FILL + NANO TECHNOLOGY Iþ kla donan nano hibrit kompozittir. (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. FLOW Iþýkla donan akýþkan restoratif kompozittir. NANO TECHNOLOGY (refil) REF DRR Adet Þýr nga 1,8 gr.(1 ml.) 3 Adet Uygulama ucu Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Porselen inlaylerde kullan l r. K vam sayesinde çok iyi yüzey kaplama özelli i. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük aþ nma oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. 5

10 MTA Endodontik tamir simanýdýr. BASIC ve TURBO olmak üzere 2 versiyonu vard r. Çok ince hidrofilik partiküllerden meydana gelmiþtir. Dentin ve kemik yap s ndan daha radyopakt r. Biyo-uyumlu ve yüksek çözünürlüktedir. Kök kanal, strip, furkasyon ve di er perforasyonlarda, Internal rezorbsiyon, Ters kanal dolumunda, Direkt pulpa örtülemesinde, Kal c ve geçici diþlerde, Geniþ apeks olmas halinde kanal n doldurulmas ndan önce apikal t kamalarda kullan l r. Su ile temas ndan sonra, su geçirmez bir bariyer oluþturmak için sertleþir. REF DRR Adet Kapsül 0,3 gr. x 2 ZIRCORE NANO CORE Kor yap m ve post simantasyonu için ak þkan hibrid kompozittir. Zircore Nano parçac klar içerir. Yüksek mekanik özellikleri ile daha hassas kron preparasyonu yap labilir. Yüksek radyoopakl a sahiptir. Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen çift yönlü kompozittir. Zaman kazand r c ve yenilikçi uygulama sistemi ile otomatik olarak dolumu yap lm þ, kar þt r lm þ ve do rudan uygulamaya haz r hale getirilmþtir. Yüksek s ya ihtiyaç duymadan sertleþebilme özelli ine sahiptir. Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Halojen þ n yetersiz oldu u yerlerde dual cure özelli i donmas için yeterli gereksinimleri sa lar. Estetik renk seçeneklerine sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu 6 Adet Intraoral Uç 6

11 CORE Kor yap m ve post simantasyonu için ak þkan hibrid kompozittir. Yüksek radyoopakl a sahiptir. Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen çift yönlü kompozittir. Zaman kazand r c ve yenilikçi uygulama sistemi ile otomatik olarak dolumu yap lm þ, kar þt r lm þ ve do rudan uygulamaya haz r hale getirilmiþtir. Yüksek s ya ihtiyaç duymadan sertleþebilme özelli ine sahiptir. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Halojen þ n yetersiz oldu u yerlerde dual cure özelli i donmas için yeterli gereksinimleri sa lar. Estetik renk seçeneklerine sahip. TEMP IMPLANT Implant üstü restorasyonlar için yar kal c yap þt rma siman d r. Hem ýþ nla hem de kendili inden sertleþen bir yap ya sahiptir. Implant üst yap s ndaki kron ve köprülerin yar kal c yap þt r lmas nda ideal bir materyaldir. Kontrollü geniþlemesi sayesinde iyi bir elastikiyet ve mükemmel bir örtücülük sa lar. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu Güçlendirilmiþ adezyon kuvveti ve bas nç dayan m gösterir. Þekil verilebilir rezin yap s ve yüksek polimerizasyon etkisine ba l olarak marjinal s zd rmazl k gösterir. Easymix þ r nga tipi sayesinde kullan m kolay ve çok rahatt r. 7

12 LUTING NANO CEM Nano-florapatitli dual cure yapýþtýrma simaný Nano-florapatitle zenginleþtirilmiþ olmas diþin remineralizasyonunu da tetikler. Inlay ve onlay yap m nda kullan labilen, Kron & köprü ve veneerlerin daimi simantasyonu için yüksek ak þkanl a sahip, Mikrohibrid yap ya sahip, Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Post ve lamina simantasyonlar nda kullan labilen, Implant üst yap simantasyonlar nda uygulanabilen, Islak ortamdan etkilenmeyen,erimeyen, Üniversal kullan ma sahip, Tüm seramik çal þmalar için uygun olan, Radyopak özelli e sahip, Diþ yap s na en ideal adaptasyonu sa layabilen, Yüksek s k þt rma gücüne sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu LUTING CEM Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen dual cure yapýþtýrma simaný Inlay ve onlay yap m nda kullan labilen, Kron & köprü ve veneerlerin daimi simantasyonu için yüksek ak þkanl a sahip, Mikrohibrid yap ya sahip, Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Post ve lamina simantasyonlar nda kullan labilen, Implant üst yap simantasyonlar nda uygulanabilen, Islak ortamdan etkilenmeyen,erimeyen, Üniversal kullan ma sahip, Tüm seramik çal þmalar için uygun olan, Radyopak özelli e sahip, Diþ yap s na en ideal adaptasyonu sa layabilen, Yüksek s k þt rma gücüne sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu 8

13 LUTING CEM SE Kendinden asitli, dual cure yapýþtýrma simanýdýr. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu Bütün seramik, kompozit, metal, zirkonyum ve implant abutmentlarýn, Ýnleyler, onlayler, kronlar, köprüler ve postlarýn kalýcý yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Asitleme ve bonding iþlemlerine gerek yok kendi kendine nötralize eder. Nano bazlýdýr. Mükemmel hacimsel deðiþiklik özelliði sayesinde neredeyse büzülme yoktur. Easymix kartuþta hazýrdýr. Mükemmel adhesiv gücü vardýr. Kolay uygulama özellikleri bulunur. Harika retansiyonu vardýr. Ýyi bir örtücülük saðlar. ETCHBOND SE SM Kendinden asitli, 7. jenerasyon dual cure adhesivdir. (Hazýr single sistem) Direkt ve endirekt iþlemler için dizayn edilmiþtir. Tek kullan ml k, kapsüller halindedir. Kendinden asitli adhesiv oldu u için hasta hassasiyeti çok azd r. Dual cure oldu u için kolayl k sa lar ve kolay ve az uygulama ad mlar gerektirir. REF DRR Single Mix 35 Adet x 0,15 ml 35 Mikro F rça Yüksek bond gücü sayesinde marjinlerde güvenilir kapama sa lar, Mikro k r klara karþ korur. Mükemmel kolayl k sa lar. 9

14 REF DRR x 5 ml A + B (Primer +Adhesiv) 50 Mikro F rça Kar þt rma Kab ETCHBOND SE DM Kendinden asitli, 7. jenerasyon dual cure adhesivdir. (2 aþamalý sistem) Direkt ve endirekt iþlemler için dizayn edilmiþtir. Kendinden asitli adhesiv oldu u için hasta hassasiyeti çok azd r. Dual cure oldu u için kolayl k sa lar ve kolay ve az uygulama ad mlar gerektirir. Yüksek bond gücü sayesinde marjinlerde güvenilir kapama sa lar, Mikro k r klara karþ korur. Zaman kazand r c kullan ma haz r single kullan m mevcuttur. Mükemmel kolayl k sa lar. ETCHBOND 1 Iþ nla donan, kendinden asitli 7. Jenerasyon bonding ajan d r. REF DRR Adet Þiþe 5 ml. Tüm þ nla sertleþen kompozit dolgularla uyumludur. Dentin ve mineye kuvvetle ba lanabilir. Iþ kla polimerize olan kompozit ve kompomer kavitelerinde, Hassasiyet tedavisinde, Kompozit ve kompomer tamirlerinde, Metal destekli veya tam seramiklerin a z içi tamirinde, Laminat venerlerin yap þt r lmas nda kullan l r. 10

15 BOND 1 Total-etch tekni i için þ nla donan tek bileþenli dentin-mine 5. Jenerasyon bonding ajan d r. Zaman kazand r c uygulamas ile kullan m çok kolayd r. Mine ve dentinin mükemmel slanmas n sa lar. Tüm ýþ nla sertleþen kompozit dolgularla uyumludur. Etanol bazl ve hidrofiliktir. K ymetli ve k ymetsiz metallere de ba lanabilme özelli i mevcuttur. S n f I, II, III, IV, V kompozit restorasyonlar nda, Prepare edilen kronun hassasiyetini gidermek için, Restoratif simantasyonlarda, REF DRR Adet Þiþe 5 ml. Porselen tamirlerinde, Direkt venerlemede kullan l r. BASELINER Radyopak, rezin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR AA 2 Adet Þ r nga 1 ml (1,8 gr.) Pasta, Uygulama uçlarý REF DRR A 1 Adet Þ r nga 1 ml. X 1 REF DDR AA 2 Adet Þ r nga 1ml. X 2 REF DDR B 1 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 1 REF DDR BB 2 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 2 REF DDR C 1 Adet Þ r nga 2 ml. X 1 REF DDR CC 2 Adet Þ r nga 2 ml. X 2 REF DDR D 1 Adet Þ r nga 3 ml. X 1 REF DDR DD 2 Adet Þ r nga 3 ml. X 2 Flor ve çinko iyonlar ile anti bakteriyel bir ortam sa lar. Amalgam, porselen ve kompozit restorasyonlar için çok ideal bir kavite kaide maddesidir. Dentinal tibuli kapat r. Postoperatif hassasl klara engel olur. Pulpan n korunmas n sa lar. Direkt uygulamaya ve kullan ma haz r haldedir. 11

16 BASELINER + Kompomer esasl, resin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR AA 2 Adet Þ r nga 1 ml (1,8 gr.) Pasta, uygulama uçlarý REF DRR A 1 Adet Þ r nga 1 ml. X 1 REF DDR AA 2 Adet Þ r nga 1ml. X 2 REF DDR B 1 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 1 REF DDR BB 2 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 2 REF DDR C 1 Adet Þ r nga 2 ml. X 1 REF DDR CC 2 Adet Þ r nga 2 ml. X 2 REF DDR D 1 Adet Þ r nga 3 ml. X 1 REF DDR DD 2 Adet Þ r nga 3 ml. X 2 Kompomerin avantajlarýný taþýr Flor ve çinko iyonlar ile anti bakteriyel bir ortam sa lar. Amalgam, porselen ve kompozit restorasyonlar için çok ideal bir kavite kaide maddesidir. Dentinal tibuli kapat r. Postoperatif hassasl klara engel olur. Pulpan n korunmas n sa lar. Direkt uygulamaya ve kullan ma haz r haldedir. TEMP Geçici kron ve köprü malzemesi REF DRR Adet Kartuþ 78 gr. 15 Adet Automix Uç 10:1 kar þt rma oran ile otomatik kar þt r lan iki bileþenli geçici malzemesi, Onlay ve veneer yap m nda kullan m kolay ve rahat bir malzeme, Multifonksiyonel metakrilik esterleri içerir, Aþ nmaya karþ dirençli, Mükemmel cilalanabilme özelli i olan, Renk stabilitesine sahip, Floresans özelli ine sahip, Metil metakrilat içermeyen, Yüksek biyo-uyumlulu u bulunan, Pürüzsüz yüzey sa layan, Düþük donma s s olan, Estetik renk seçeneklerine sahip. 12

17 TEMP HANDMIX Kron ve köprülerin yap þt r lmas için kullan lan öjenolsüz geçici siman. REF DRR Adet Base Pasta 110 gr. 1 Adet Katalist Pasta 7 gr. 1 Adet Uygulama Þ r ngas 1 Adet Spatula 1 Adet Kar þt rma Pedi Onlay ve veneer yap m nda kullan m kolay ve rahat bir malzeme, Multifonksiyonel metakrilik esterleri içerir, Aþ nmaya karþ dirençli, Mükemmel cilalanabilme özelli i olan, Renk stabilitesine sahip, UV þ klar alt nda görülebilen, Oklüzyonu koruma özelli ine sahip, Metil metakrilat içermeyen, Yüksek biyo-uyumlulu u bulunan, Pürüzsüz yüzey sa layan, Düþük donma s s olan, TEMP LUTING NE Radyopak, rezin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu Geçici kron ve köprülerin simantasyonunda kullan lr. Kal c restorasyonlar n deneme simantasyonu için kullan l r. Haz rlanm þ diþin kök kal nt s ndan da kolayca ç kar labilir. Öjenolsüz formülünden dolay, rezin bazl dolgu materyallerinin donmas n etkilemez. ZnO/Organik asit bazl d r. 13

18 TEMP LUTING NE HANDMIX Öjenolsüz Geçici Yapýþtýrma Materyeli REF DRR Tüp 25 gr Baz 1 Tüp 25 gr Katalist Kendinden donan, öjenolsüz, çinko oksit/laurik asit esaslý geçici simandýr. Kron ve köprülerin sabitlenmesi ve inley / onleyler için geçici yapýþtýrmadýr. Rezin esaslý dolgunun donmasýný ya da materyalin sabitlenmesini engellemez. Öjenola alerjisi olan hastalar için tavsiye edilir. Diþi koruyan kalsiyumhidroksit ve hidroksipatitin içerir. SEAL F Iþýkla sertleþen tek bileþenli flor içeren pit ve fisür örtücü. Kompozit ve siman dolgular n n koruyucu amaçla örtülmesi Çürükler için fisür ve okluzal yüzeylerin örtülmesi Küçük ölçekli çürüklerin restorasyonu Devaml flor sal n m yapar. Yar opak ve beyaz olmak üzere 2 renktedir. Beyaz renk kontrollü uygulama ve görüþ kolayl sa lar. Yar opak renk diþ rengindedir. Zarar görmüþ mine yüzeylerinin kapat lmas nda kullan l r. Ortodontik bantlar n yap þt r lmas n da sa lar. Geliþtirilmiþ özel þ r ngas ile h zl ve do rudan uygulama imkan sa lar. Kusursuz ak c l k, düþük viskozite ve yüksek düzeyde dayan kl l k sa lar. REF DRR Adet Þýr nga 1,8 gr.(1 ml.) 3 Adet Uygulama ucu REF DDR A 1 Adet Þ r nga 2 ml., Uygulama uçlar 14

19 COMP FILL Iþýkla sertleþen radyopak kompomer dolgu malzemesidir. REF DRR Adet Kapsül 0,3 gr. Doku uyumlu, estetik ve sa lamd r. Yap s ve k vam ile kolay yerleþtirilme özelli ini sa lar. Mükemmel kavite adaptasyonu. Camionomerler ile kompozitlerin mekanik stabilitesini, renk stabilitesini ve estetik uyumunu bir araya getirmiþtir. Süt diþi kavitelerde, s n f III ve s n f V kavitelerde uygulan r. Servikalde oluþan erozyon ve abrazyon vakalar nda da kullan l r. LC CALCIHYD Iþ kla sertleþen radyopak kalsiyum hidroksit pat. REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Pasta 3 Adet Uygulama ucu Kullan ma haz r. ndirekt pulpa kapaklanmas nda kullan l r Tüm dolgu maddelerinin alt na kaide, Örtücü olarak uygulamas yap l r. Aside karþ dayan kl d r. Iþ kla sertleþme özelli inden ötürü zaman kayb n önler. Total asit tekni inde pulpay etkin olarak koruyucu özelli i vard r. Ak c materyallerin kullan m için geliþtirilmiþ özel þ r ngas sayesinde çok hassas ve uygun dozda kullan m sa lar. 15

20 TEMP FILL Iþ kla sertleþen geçici dolgu maddesidir. Tüm inlay / onlay tekni inin uygulamas nda kavite kapat c s olarak kullan l r. Haz r geçici kron köprüler için reline malzemesi olarak da kullan l r. Zaman kazand r c ve ekonomik olmas n n yan nda basit kullan m ile uzun süreli kal c l k sa lar. Iþ kla sertleþtikten sonra elastikiyetini korur Bu yüzden ç kmas hem kolay hem de basittir. Kolay ç kar labilme özelli inden dolay kavite marjinlerine zarar vermez. Temp Fill in stabilitesini artt rmak için okluzal yüzde kompozit dolgu maddesi ile beraber de kullan labilir. Mekanik tutuculu un yetersiz oldu u durumlarda Temp Fill öjenolsüz bir simanla yap þt r labilir. REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. GLASS FILL CAPSULE Restoratif tedavi için, kapsüller içersinde, uygulamaya haz r cam ionomer dolgu materyali, REF DRR Adet Kapsül Fluorid aç a ç karabilen, Kusursuz biyo-uyumlulu u bulunan, Yüksek direnç gösterebilen, Yüzey sertli i sa layan, Radyopak özelli i olan, Kompozit dolgular için kaide olarak kullan labilen, Süt diþlerinde dolgu olarak kullan labilen, Kole bölgesi dolgulara uygulanabilen, Mine ve dentine s k ba lanabilen, Oklüzal bas nca maruz olmayan bölgelerin restorasyonunda, Estetik renk seçeneklerine sahip. 16

21 SOFT RELINE Kartuþ þeklinde, A- silikon esasl, daimi, kullan m kolay, yumuþak besleme materyalidir. REF DRR ml ( 78 gr ) Kartuþ 5 ml Soft Prime, 2 x 5 ml Soft Varnish ( A+ B ) Base + Katalist Aksesuarlar Mükemmel adhezyona sahiptir. Tam ve parsiyel protezlerin kal c yumuþak besleme materyali. Protezlere kal c bond. Protezler için bütün standart rezinlere uygundur. Kal c rengi vard r, estetiktir. lave curing silikon. Kal c yumuþakl a sahiptir. Hasta yan nda ve endirekt beslemede, Kolay ve direkt uygulamayla zaman kazand r r. Mükemmel kullan m ve dayan kl l k Oral dokulara iritasyon yapmaz, doku dostudur. Tat ve kokusu yoktur. HARD RELINE Kolay, zaman kazand r c kartuþu sayesinde mükemmel kar þ m sa layan daimi sert besleme materyelidir. REF DRR ml (78 g) kartuþ 5 ml Hard prime Aksesuarlar H zl ve kolay sert besleme sa lar. Hasta baþ nda ve endirekt beslemelerde, Protezlerin tamirinde ve büyütülmesinde kullan l r. Tek randevuda yap labilir. Düþük polimerizasyon s cakl ister. Donma aþamas nda hasta konforu sa lar. Renk kal c l mükemmeldir. Metil-metakrilat içermez. Kolay cilalama, Pürüzsüz yüzey ve hastaya kolay kullan m kolayl sa lar. Minimal s art þ na ihtiyaç duyar. Kokusu yoktur, nötr tad vard r. 17

22 TEMPORARY FILLING MATERIAL Geçici dolgu materyalidir. REF DRR gr Kavanoz Kullanýma hazýr, pratik. Kavitede hýzlý donma, dentinde yüksek adhesyon saðlar Boþluklarý mükemmel kapatýr. Çiðneme baskýsýna karþý yüksek stabilitesi vardýr. Pulpa ya da diþ etini irrite etmez. Mükemmel kapamayý garanti eder. LC IMPRESSION TRAY MATERIAL Kron, köprü, parsiyel ve total protezler için ýþýnla sertleþen ölçü kaþýðý materyalidir. REF DRR Adet Kaþýk Alt Çene 50 Adet Kaþýk Üst Çene Iþýnlý bas plakla, ölçülerimiz mükemmel doðrulukta ve kolayca baþarýlabilir. Form vermek, uyarlamak, düzeltmek kolaydýr. Kokusuzdur Uzun çalýþma zamaný sunar Artan materyal tekrar kullanýlabilir, ekonomiktir. 18

23 ETCHBOND NANO SE Nanolu, kendinden asitli, Dual cure, adhesivdir. ( iki aþamalý sistem ) REF DRR Geliþtirilmiþ, Nano Teknoloji Yüksek bond gücü Uzun süreli, dayanýklý restorasyonlar Dual cure Nemli ortamlarda çalýþabilme özelliði Teknik hassasiyet gerektirmez ROOT Ýleri teknolojili, kök kanal dolgu materyeli Radyopak & mükemmel biyouyumluluk Ýyi akýcý özellikleriyle, kanal duvarlarýna mükemmel uyum Dual cure Mükemmel bakteri bariyeri Hidrofilik özellikleri REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu 6 Adet Intraoral Uç Mükemmel kapama özellikleri Kontrollü hafif geniþleme Düþük sýkýþtýrma gücü sayesinde kolay çýkarýlabilir Kor yapým kompozitlere bond 19

24 SENSÖRLÜ OTOMATÝK SABUN DÝSPENSERÝ 650 ml dispenser 4 x 650 ml poþetler El algýladýðýnda çalýþýr, böylelikle direkt temasa ve kross kontaminasyona engel olur. Iþýða karþý hassasiyet olmadýðýndan istenmeyen dökülmeler olmaz. Poþetler ve dispenser sýzýntý ve damlama yapmaz. Poþetler özel bir teknolojiyle üretildiðinden, havada ki mikrop, bakteri ve virüsler ile temas etmez. Gösterge penceresi sayesinde, tüketilen miktar görülebilir. Poþetlerin yenilenmesi çok kolaydýr. Minimum 184 poþet kullanýmý saðlayan, standart dört adet AA pil ile çalýþýr. ALKOLSÜZ YÜZEY DEZENFEKTAN ISLAK MENDÝLÝ Týbbi cihazlar için yüzey dezenfektanýdýr. Özel olarak, týbbi ve dental ortamlar için formüle edilmiþtir. Alkolsüz olduðu için alkole karþý hassas yerlerde de rahatça kullanýbilirsiniz. Dentomint güzel kokuludur. Ayrýca temizlik maddesi de içerir. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Hepatitis B Virus Hepatitis C Virus Poliovirus H1N1 Influenza A Rotavirus Norovirus Fungus Aspergillus niger Candida albicans Cladosporium cladosporioides Kutu 100 Adetlik 20

25 GÜNLÜK ASPÝRATÖR TEMÝZLEME VE DEZENFEKTAN KONSANTRESÝ Dental aspiratörlerin, günlük temizlik ve bakýmý içindir. Islak, kuru ve ýslak/kuru line?? suction? emme sistemleri için kullanýlabilir. Ayrýca, hasta kreþuar temizliði içinde etkilidir. Kullanýmý ve ölçüsü kolaydýr. Renk kodludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Günlük tortularýn çýkarýlmasý için alkali bazlýdýr. 1 lt 5 lt Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Virüsler HIV 1 (Human Immunodeficiency Virus) Human Influenza B Virus (HIBV) Fungus Aspergillus niger Candida albicans BAKTASEPT YER TEMÝZLEME VE DEZENFEKTAN KONSANTRESÝ Özelllikle yer gibi geniþ yüzey ve alanlarý temizlemek ve dezenfekte etmek için, özel dizayn edilmiþ konsantre dezekfektandýr. Kiri ve yaðý güçlü bir þekilde çözer. Aldehit, fosfat ve fenol içermez. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Fungus Aspergillus niger, Aspergillus Spores Candida albicans 1 lt 5 lt 21

26 EL OVMA DEZENFEKTANI Hýzlý etkilidir. Sýk kullanmaya uygundur. Cildin koruyucu katýný korur. Ellerde ya da sonradan kullanýlacak eldivenlere yapýþkan kalýntýsý býrakmaz. Hoþ, nane kokuludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli (E-Coli) Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler H1N1 Influenza A Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans. 250 ml EL DEZENFEKTAN JELÝ Yüksek seviyede, hýzlý etkili el dezenfektan jelidir. Sýk kullanýma uygundur. Ellerde ya da sonrasýnda kullanýlacak eldivenlere yapýþkan kalýntýsý býrakmaz. Saniyeler içinde hijyenik el saðlar. Cildin epidermis katýný korur. Hoþ, nane kokuludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli (E-Coli) Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler H1N1 Influenza A Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans. 250 ml 22

27 YÜZEY DEZENFEKTAN SPREYÝ ALKOLSÜZ Týbbý cihazlar için yüzey dezenfektanýdýr. Özellikle týbbi ve dental ortamlar için formüle edilmiþtir. Alkolsüz olduðu için alkole hassas yüzeyler içinde rahatça kullanýlabilir. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. 1 lt 5 lt Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa E-hirae S-Aureus Salmonella typhimurium Clostridium Difficile (C-Diff) Listeria monocytogenes Virüsler HIV 1 H1N1 Influenza A Virus Hepatitis B Virus Hepatitis C Virus Human Influenza B Virus Poliovirus Norovirus Rotavirus Fungus Aspergillus niger Candida albicans ROTARY ENSTRÜMANLAR DEZENFEKTANI Frezler, elmaslar, parlatýcýlar gibi rotary enstrümanlar için kullanýma hazýr dezenfektandýr. Aldehit ve fenol içermez. % 99 geri dönüþümlü olduðundan çevre dostudur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. 2 lt Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Human Influenza B Virus Asper Fungus Aspergillus niger Candida albicans 23

28 ENSTRÜMAN DEZENFEKTANI Enstrümanlar, frezler ve endodontik enstrümanlar ve aletler için dezenfektan konsantresidir. Aldehit ve fenol içermez. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Human Influenza B Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans 2 lt 5 lt 24

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz.

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz. Kuraray Clearfil SE BOND için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL SE BOND ışıkla sertleşen bir bonding sistemidir. Kendinden asitli bir primerden ve bir bonding ajanından oluşur. Primer, mine ve dentinin

Detaylı

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ SA T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES LIK B L MLER ENST TÜSÜ NEGAT F YON VE OZON UYGULAMASININ ÇE TL BAKTER LER ÜZER NE ETK LER N N NCELENMES, SO UTMA KULES VE HASTANE ATIK SULARININ DEZENFEKS YONUNDA KULLANIMININ

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Pratik Konular

The World s Dental Newspaper Turkish Edition. Pratik Konular DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Turkish Edition İSTANBUL, TEMMUZ-AĞUSTOS 2008 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10,00 YTL CİLT: 5 SAYI: 4 Kısa Kısa Haber & Yorum Yenilik Pratik & Konular Uygulama Endüstri

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar 006 Ozyurt 3/1/02 9:59 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikalar ve Yap lan Yanl fll klar Doç. Dr. GATA Haydarpafla E itim Hastanesi Mikrobiyoloji

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İKİ YIL VE DAHA UZUN SÜRE AĞIZDA KALMIŞ ARKA BÖLGE DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARIN 10 YILLIK KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ Engİn Tavİloğlu Diş Hekimi let fi m: Avukat Süreyya Ağaoğlu sokak Ceren

Detaylı

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ

TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ENDODONTİ BİLİM DALI TEK SEANSTA KANAL TEDAVİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Burcu ŞEREFOĞLU Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı