Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TURAN UYSAL þirketi 1963 yýlýnda, Diþ hekimliði malzemeleri sektöründe, Türkiye genelinde faaliyet göstermek amacý ile Ýstanbul'da DR.TURAN UYSAL tarafýndan kurulmuþtur. TURAN UYSAL þirketi uzun yýllar dental klinik ve labratuar sarf malzemeleri ve ekipmanlarý ithalatýný kapsayan ticari faaliyetlerine son 7 yýldýr markalaþma aþamasýnýda eklemiþ, kendi markalarý ile hem yurtiçi hemde yurtdýþý satýþlarýný artan bir ivme ile sürdürmektedir. TURAN UYSAL þirketi sektördeki 51 yýllýk tecrübesini çaðýn gerekleri ile birleþtirip,ürün çeþitliliðini ve ülke içindeki bayii ve þube aðýný her geçen gün geniþletmektedir. 85 yýllýk ömrünü daha uygar yarýnlara adamýþ bir öncü olarak, DR.TURAN UYSAL en çok deðer verdiði özlemleri ile yaþam süresi içinde baþardýklarýnýn birbirleriyle özdeþleþtiðini görmenin de mutluluðunu yaþamýþtýr. Yarýný dünden planlamak ve bu planlarý sizler ile birlikte gerçekleþtirmek en büyük hedefimizdir.

2 MÝSYONUMUZ Faaliyetlerimizi doðruluk, dürüstlük ve açýklýk ilkeleri çerçevesinde ve çalýþanlarýmýzýn insan haklarýna ve menfaatlerine saygý göstererek yürütürüz. Þirketimiz karþýlýklý güven ve saygýnýn esas olduðu,ayrýca þirketimizin performansý ve itibarý konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiði bir çalýþma ortamýnda farklýlýðýn önemli olduðu düþüncesindedir. Þirketimiz fiyat ve kalite açýsýndan sürekli olarak deðer sunan, amaçlarýna uygun olarak güvenilir þekilde kullanýlabilecek markalý ürünler ve hizmetler sunmak amacýndadýr. Sektörde güvenilir bir yeri olan bir kurum olmak ve ayrýlmaz parçalarýmýz olarak faaliyette bulunduðumuz þehirlerdeki þubelerimiz, bayilerimiz ve hekimlerimize karþý sorumluluklarýmýzý yerine getirmek için çaba sarfetmekteyiz. Sektörün ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere dünyadaki bilimsel yenilikleri takip ederken hekimlerimizin ve toplumun kaygýlarýný dikkate alacaðýz. Ürün güvenirliði konusunda çok sýký standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacaðýz. Þirketimiz zorlu ancak adil rekabete inanmaktadýr. Þirketimiz ve çalýþanlarýmýz faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine uygun olarak yürütmektedirler. ÝÞÝMÝZÝN BAÞARISI ÝÇÝN BU ÝLKELER VAZGEÇÝLMEZ NÝTELÝKTEDÝR.

3 VÝZYONUMUZ Ýnsanlarýn kendilerini iyi hissetmelerine, iyi görünmelerine, çekinmeden kahkaha atmalarýna ve hayattan daha fazla zevk almalarýna yardým eden markalarla gereksinimlerini karþýlýyoruz. Þirketimizin merkezinde sürdürülebilirlik kavramý yatmakta ve küçük dokunuþlarýn bir araya gelerek büyük bir fark yaratabileceði konusunda insanlara markalarýmýzla ilham vermeyi amaçlýyoruz. Uzun dönemde baþarýmýz ve kendimizi üstün performans verimlilik standartlarýna etkin bir biçimde birlikte çalýþmaya adamayý, bunun yaný sýra yeni fikirlere sarýlma ve sürekli öðrenme isteði duymayý gerektirmektedir. Baþarýlý olmak için çalýþanlarýmýza, hekimlerimize, ülkemize ve dünyaya karþý en yüksek kurumsal davranýþ standartlarý içinde bulunmamýz gerektiðine inanýyoruz. Þirketimiz için, sürdürülebilir ve karlý büyümenin, hekimlerimiz ve bayilerimiz için ise uzun dönemde deðer yaratmanýn yolu budur.

4 MICROHYBRID SE KIT MICROHYBRID TE KIT MICROHYBRID MICROHYBRID P SE KIT MICROHYBRID P TE KIT MICROHYBRID P NANO FILL + SE KIT NANO FILL + TE KIT NANO FILL + FLOW MTA ZIRCORE NANO CORE CORE TEMP IMPLANT LUTING NANO CEM LUTING CEM LUTING CEM SE ETCHBOND SE SM ETCHBOND SE DM ETCHBOND 1 BOND 1 BASELINER BASELINER + TEMP TEMP HANDMIX TEMP LUTING NE TEMP LUTING NE HANDMIX SEAL F COMP FILL LC CALCIHYD TEMP FILL GLASS FILL CAPSULE SOFT RELINE HARD RELINE TEMPORARY FILLING MATERIAL LC IMPRESSION TRAY MATERIAL ÝÇÝNDEKÝLER Bu katalogta yer alan resim, ürün bilgisi, paketleme þekillerinde ve benzer konularda yapýlan tipografik hatalardan Turan Uysal Ltd. Þti. sorumlu deðildir. Zaman içersinde paketlemede, ürün bilgilerinde deðiþiklik olabilir

5 MICROHYBRID SE KIT Iþ kla donan self etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,A3.5,OA2,C2,B2,B3) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. MICROHYBRID TE KIT Iþ kla donan total etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,A3.5,OA2,C2,B2,B3) 1 Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. 1

6 MICROHYBRID Iþ kla donan mikrohibrit kompozittir. (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. NANO TECHNOLOGY Hem anterior hemde posterior bölgelerde kullan l r. Diþlerin splintlenmesinde, Tüm kavite türlerinde kullan labilir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine/dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. Kompozit inlay yap m nda da kullan l r. MICROHYBRID P SE KIT Posterior bölgeler için þ kla donan self etch mikrohibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit þ r nga 4 gr. Renkler (A2,A3,B2,C2) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. 2

7 MICROHYBRID P TE KIT Posterior bölgeler için þ kla donan total etch mikrohibrit kompozit set. NANO TECHNOLOGY (set) REF DRR Adet Kompozit þ r nga 4 gr. Renkler (A2,A3,B2,C2) 1 Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. MICROHYBRID P Posterior bölgeler için þ kla donan mikrohibrit kompozittir. NANO TECHNOLOGY (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Polimerizasyon büzülmesi düþük orandad r. Posterior bölgelerde kullan l r. Düþük termal genleþme katsay s na sahiptir. Gerçek diþ minesine çok yak n, Geliþmiþ yüzey sertli ine sahip. Yüksek s k þt rma gücü sa lar. Marjinal adaptasyon gösterir. 3

8 NANO FILL + SE KIT Iþ kla donan self etch nano hibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,B1,) 1 Adet Bonding 7.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. NANO FILL + TE KIT Iþ kla donan total etch nano hibrit kompozit set. (set) REF DRR adet Kompozit Þ r nga 4 gr. Renkler (A1,A2,A3,B1,) 1Adet Bonding 5.Jenerasyon 5 ml. 1 Adet Asit 3 ml. 1 Adet Kar þt rma Godesi, 1 Adet Renk Skalas, 50 Adet F rça NANO TECHNOLOGY Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. 4

9 NANO FILL + NANO TECHNOLOGY Iþ kla donan nano hibrit kompozittir. (refil) REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Mikro nano partiküller içerir. El aletlerine yap þmaz ve kolay uygulan r. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük büzülme oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. FLOW Iþýkla donan akýþkan restoratif kompozittir. NANO TECHNOLOGY (refil) REF DRR Adet Þýr nga 1,8 gr.(1 ml.) 3 Adet Uygulama ucu Hem anterior hem de posterior bölgelerde kullan l r. Porselen inlaylerde kullan l r. K vam sayesinde çok iyi yüzey kaplama özelli i. Yüksek direnç ve uzun süre dayan kl l k gösterir. Eþsiz renk uyumu sa lar. Optimum tutarl l k. Düþük aþ nma oran Tüm mine / dentin bonding materyalleri ile sorunsuz uyumluluk. 5

10 MTA Endodontik tamir simanýdýr. BASIC ve TURBO olmak üzere 2 versiyonu vard r. Çok ince hidrofilik partiküllerden meydana gelmiþtir. Dentin ve kemik yap s ndan daha radyopakt r. Biyo-uyumlu ve yüksek çözünürlüktedir. Kök kanal, strip, furkasyon ve di er perforasyonlarda, Internal rezorbsiyon, Ters kanal dolumunda, Direkt pulpa örtülemesinde, Kal c ve geçici diþlerde, Geniþ apeks olmas halinde kanal n doldurulmas ndan önce apikal t kamalarda kullan l r. Su ile temas ndan sonra, su geçirmez bir bariyer oluþturmak için sertleþir. REF DRR Adet Kapsül 0,3 gr. x 2 ZIRCORE NANO CORE Kor yap m ve post simantasyonu için ak þkan hibrid kompozittir. Zircore Nano parçac klar içerir. Yüksek mekanik özellikleri ile daha hassas kron preparasyonu yap labilir. Yüksek radyoopakl a sahiptir. Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen çift yönlü kompozittir. Zaman kazand r c ve yenilikçi uygulama sistemi ile otomatik olarak dolumu yap lm þ, kar þt r lm þ ve do rudan uygulamaya haz r hale getirilmþtir. Yüksek s ya ihtiyaç duymadan sertleþebilme özelli ine sahiptir. Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Halojen þ n yetersiz oldu u yerlerde dual cure özelli i donmas için yeterli gereksinimleri sa lar. Estetik renk seçeneklerine sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu 6 Adet Intraoral Uç 6

11 CORE Kor yap m ve post simantasyonu için ak þkan hibrid kompozittir. Yüksek radyoopakl a sahiptir. Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen çift yönlü kompozittir. Zaman kazand r c ve yenilikçi uygulama sistemi ile otomatik olarak dolumu yap lm þ, kar þt r lm þ ve do rudan uygulamaya haz r hale getirilmiþtir. Yüksek s ya ihtiyaç duymadan sertleþebilme özelli ine sahiptir. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Halojen þ n yetersiz oldu u yerlerde dual cure özelli i donmas için yeterli gereksinimleri sa lar. Estetik renk seçeneklerine sahip. TEMP IMPLANT Implant üstü restorasyonlar için yar kal c yap þt rma siman d r. Hem ýþ nla hem de kendili inden sertleþen bir yap ya sahiptir. Implant üst yap s ndaki kron ve köprülerin yar kal c yap þt r lmas nda ideal bir materyaldir. Kontrollü geniþlemesi sayesinde iyi bir elastikiyet ve mükemmel bir örtücülük sa lar. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu Güçlendirilmiþ adezyon kuvveti ve bas nç dayan m gösterir. Þekil verilebilir rezin yap s ve yüksek polimerizasyon etkisine ba l olarak marjinal s zd rmazl k gösterir. Easymix þ r nga tipi sayesinde kullan m kolay ve çok rahatt r. 7

12 LUTING NANO CEM Nano-florapatitli dual cure yapýþtýrma simaný Nano-florapatitle zenginleþtirilmiþ olmas diþin remineralizasyonunu da tetikler. Inlay ve onlay yap m nda kullan labilen, Kron & köprü ve veneerlerin daimi simantasyonu için yüksek ak þkanl a sahip, Mikrohibrid yap ya sahip, Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Post ve lamina simantasyonlar nda kullan labilen, Implant üst yap simantasyonlar nda uygulanabilen, Islak ortamdan etkilenmeyen,erimeyen, Üniversal kullan ma sahip, Tüm seramik çal þmalar için uygun olan, Radyopak özelli e sahip, Diþ yap s na en ideal adaptasyonu sa layabilen, Yüksek s k þt rma gücüne sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu LUTING CEM Hem kendi kendine, hem de þ nla donabilen dual cure yapýþtýrma simaný Inlay ve onlay yap m nda kullan labilen, Kron & köprü ve veneerlerin daimi simantasyonu için yüksek ak þkanl a sahip, Mikrohibrid yap ya sahip, Iþ nla donduruldu unda, çok k sa donma süresine sahip, Post ve lamina simantasyonlar nda kullan labilen, Implant üst yap simantasyonlar nda uygulanabilen, Islak ortamdan etkilenmeyen,erimeyen, Üniversal kullan ma sahip, Tüm seramik çal þmalar için uygun olan, Radyopak özelli e sahip, Diþ yap s na en ideal adaptasyonu sa layabilen, Yüksek s k þt rma gücüne sahip. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu 8

13 LUTING CEM SE Kendinden asitli, dual cure yapýþtýrma simanýdýr. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu Bütün seramik, kompozit, metal, zirkonyum ve implant abutmentlarýn, Ýnleyler, onlayler, kronlar, köprüler ve postlarýn kalýcý yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Asitleme ve bonding iþlemlerine gerek yok kendi kendine nötralize eder. Nano bazlýdýr. Mükemmel hacimsel deðiþiklik özelliði sayesinde neredeyse büzülme yoktur. Easymix kartuþta hazýrdýr. Mükemmel adhesiv gücü vardýr. Kolay uygulama özellikleri bulunur. Harika retansiyonu vardýr. Ýyi bir örtücülük saðlar. ETCHBOND SE SM Kendinden asitli, 7. jenerasyon dual cure adhesivdir. (Hazýr single sistem) Direkt ve endirekt iþlemler için dizayn edilmiþtir. Tek kullan ml k, kapsüller halindedir. Kendinden asitli adhesiv oldu u için hasta hassasiyeti çok azd r. Dual cure oldu u için kolayl k sa lar ve kolay ve az uygulama ad mlar gerektirir. REF DRR Single Mix 35 Adet x 0,15 ml 35 Mikro F rça Yüksek bond gücü sayesinde marjinlerde güvenilir kapama sa lar, Mikro k r klara karþ korur. Mükemmel kolayl k sa lar. 9

14 REF DRR x 5 ml A + B (Primer +Adhesiv) 50 Mikro F rça Kar þt rma Kab ETCHBOND SE DM Kendinden asitli, 7. jenerasyon dual cure adhesivdir. (2 aþamalý sistem) Direkt ve endirekt iþlemler için dizayn edilmiþtir. Kendinden asitli adhesiv oldu u için hasta hassasiyeti çok azd r. Dual cure oldu u için kolayl k sa lar ve kolay ve az uygulama ad mlar gerektirir. Yüksek bond gücü sayesinde marjinlerde güvenilir kapama sa lar, Mikro k r klara karþ korur. Zaman kazand r c kullan ma haz r single kullan m mevcuttur. Mükemmel kolayl k sa lar. ETCHBOND 1 Iþ nla donan, kendinden asitli 7. Jenerasyon bonding ajan d r. REF DRR Adet Þiþe 5 ml. Tüm þ nla sertleþen kompozit dolgularla uyumludur. Dentin ve mineye kuvvetle ba lanabilir. Iþ kla polimerize olan kompozit ve kompomer kavitelerinde, Hassasiyet tedavisinde, Kompozit ve kompomer tamirlerinde, Metal destekli veya tam seramiklerin a z içi tamirinde, Laminat venerlerin yap þt r lmas nda kullan l r. 10

15 BOND 1 Total-etch tekni i için þ nla donan tek bileþenli dentin-mine 5. Jenerasyon bonding ajan d r. Zaman kazand r c uygulamas ile kullan m çok kolayd r. Mine ve dentinin mükemmel slanmas n sa lar. Tüm ýþ nla sertleþen kompozit dolgularla uyumludur. Etanol bazl ve hidrofiliktir. K ymetli ve k ymetsiz metallere de ba lanabilme özelli i mevcuttur. S n f I, II, III, IV, V kompozit restorasyonlar nda, Prepare edilen kronun hassasiyetini gidermek için, Restoratif simantasyonlarda, REF DRR Adet Þiþe 5 ml. Porselen tamirlerinde, Direkt venerlemede kullan l r. BASELINER Radyopak, rezin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR AA 2 Adet Þ r nga 1 ml (1,8 gr.) Pasta, Uygulama uçlarý REF DRR A 1 Adet Þ r nga 1 ml. X 1 REF DDR AA 2 Adet Þ r nga 1ml. X 2 REF DDR B 1 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 1 REF DDR BB 2 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 2 REF DDR C 1 Adet Þ r nga 2 ml. X 1 REF DDR CC 2 Adet Þ r nga 2 ml. X 2 REF DDR D 1 Adet Þ r nga 3 ml. X 1 REF DDR DD 2 Adet Þ r nga 3 ml. X 2 Flor ve çinko iyonlar ile anti bakteriyel bir ortam sa lar. Amalgam, porselen ve kompozit restorasyonlar için çok ideal bir kavite kaide maddesidir. Dentinal tibuli kapat r. Postoperatif hassasl klara engel olur. Pulpan n korunmas n sa lar. Direkt uygulamaya ve kullan ma haz r haldedir. 11

16 BASELINER + Kompomer esasl, resin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR AA 2 Adet Þ r nga 1 ml (1,8 gr.) Pasta, uygulama uçlarý REF DRR A 1 Adet Þ r nga 1 ml. X 1 REF DDR AA 2 Adet Þ r nga 1ml. X 2 REF DDR B 1 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 1 REF DDR BB 2 Adet Þ r nga 1,5 ml. X 2 REF DDR C 1 Adet Þ r nga 2 ml. X 1 REF DDR CC 2 Adet Þ r nga 2 ml. X 2 REF DDR D 1 Adet Þ r nga 3 ml. X 1 REF DDR DD 2 Adet Þ r nga 3 ml. X 2 Kompomerin avantajlarýný taþýr Flor ve çinko iyonlar ile anti bakteriyel bir ortam sa lar. Amalgam, porselen ve kompozit restorasyonlar için çok ideal bir kavite kaide maddesidir. Dentinal tibuli kapat r. Postoperatif hassasl klara engel olur. Pulpan n korunmas n sa lar. Direkt uygulamaya ve kullan ma haz r haldedir. TEMP Geçici kron ve köprü malzemesi REF DRR Adet Kartuþ 78 gr. 15 Adet Automix Uç 10:1 kar þt rma oran ile otomatik kar þt r lan iki bileþenli geçici malzemesi, Onlay ve veneer yap m nda kullan m kolay ve rahat bir malzeme, Multifonksiyonel metakrilik esterleri içerir, Aþ nmaya karþ dirençli, Mükemmel cilalanabilme özelli i olan, Renk stabilitesine sahip, Floresans özelli ine sahip, Metil metakrilat içermeyen, Yüksek biyo-uyumlulu u bulunan, Pürüzsüz yüzey sa layan, Düþük donma s s olan, Estetik renk seçeneklerine sahip. 12

17 TEMP HANDMIX Kron ve köprülerin yap þt r lmas için kullan lan öjenolsüz geçici siman. REF DRR Adet Base Pasta 110 gr. 1 Adet Katalist Pasta 7 gr. 1 Adet Uygulama Þ r ngas 1 Adet Spatula 1 Adet Kar þt rma Pedi Onlay ve veneer yap m nda kullan m kolay ve rahat bir malzeme, Multifonksiyonel metakrilik esterleri içerir, Aþ nmaya karþ dirençli, Mükemmel cilalanabilme özelli i olan, Renk stabilitesine sahip, UV þ klar alt nda görülebilen, Oklüzyonu koruma özelli ine sahip, Metil metakrilat içermeyen, Yüksek biyo-uyumlulu u bulunan, Pürüzsüz yüzey sa layan, Düþük donma s s olan, TEMP LUTING NE Radyopak, rezin bazl þ nla donan kaide maddesidir. REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 10 Adet Kar þt rma Ucu Geçici kron ve köprülerin simantasyonunda kullan lr. Kal c restorasyonlar n deneme simantasyonu için kullan l r. Haz rlanm þ diþin kök kal nt s ndan da kolayca ç kar labilir. Öjenolsüz formülünden dolay, rezin bazl dolgu materyallerinin donmas n etkilemez. ZnO/Organik asit bazl d r. 13

18 TEMP LUTING NE HANDMIX Öjenolsüz Geçici Yapýþtýrma Materyeli REF DRR Tüp 25 gr Baz 1 Tüp 25 gr Katalist Kendinden donan, öjenolsüz, çinko oksit/laurik asit esaslý geçici simandýr. Kron ve köprülerin sabitlenmesi ve inley / onleyler için geçici yapýþtýrmadýr. Rezin esaslý dolgunun donmasýný ya da materyalin sabitlenmesini engellemez. Öjenola alerjisi olan hastalar için tavsiye edilir. Diþi koruyan kalsiyumhidroksit ve hidroksipatitin içerir. SEAL F Iþýkla sertleþen tek bileþenli flor içeren pit ve fisür örtücü. Kompozit ve siman dolgular n n koruyucu amaçla örtülmesi Çürükler için fisür ve okluzal yüzeylerin örtülmesi Küçük ölçekli çürüklerin restorasyonu Devaml flor sal n m yapar. Yar opak ve beyaz olmak üzere 2 renktedir. Beyaz renk kontrollü uygulama ve görüþ kolayl sa lar. Yar opak renk diþ rengindedir. Zarar görmüþ mine yüzeylerinin kapat lmas nda kullan l r. Ortodontik bantlar n yap þt r lmas n da sa lar. Geliþtirilmiþ özel þ r ngas ile h zl ve do rudan uygulama imkan sa lar. Kusursuz ak c l k, düþük viskozite ve yüksek düzeyde dayan kl l k sa lar. REF DRR Adet Þýr nga 1,8 gr.(1 ml.) 3 Adet Uygulama ucu REF DDR A 1 Adet Þ r nga 2 ml., Uygulama uçlar 14

19 COMP FILL Iþýkla sertleþen radyopak kompomer dolgu malzemesidir. REF DRR Adet Kapsül 0,3 gr. Doku uyumlu, estetik ve sa lamd r. Yap s ve k vam ile kolay yerleþtirilme özelli ini sa lar. Mükemmel kavite adaptasyonu. Camionomerler ile kompozitlerin mekanik stabilitesini, renk stabilitesini ve estetik uyumunu bir araya getirmiþtir. Süt diþi kavitelerde, s n f III ve s n f V kavitelerde uygulan r. Servikalde oluþan erozyon ve abrazyon vakalar nda da kullan l r. LC CALCIHYD Iþ kla sertleþen radyopak kalsiyum hidroksit pat. REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. Pasta 3 Adet Uygulama ucu Kullan ma haz r. ndirekt pulpa kapaklanmas nda kullan l r Tüm dolgu maddelerinin alt na kaide, Örtücü olarak uygulamas yap l r. Aside karþ dayan kl d r. Iþ kla sertleþme özelli inden ötürü zaman kayb n önler. Total asit tekni inde pulpay etkin olarak koruyucu özelli i vard r. Ak c materyallerin kullan m için geliþtirilmiþ özel þ r ngas sayesinde çok hassas ve uygun dozda kullan m sa lar. 15

20 TEMP FILL Iþ kla sertleþen geçici dolgu maddesidir. Tüm inlay / onlay tekni inin uygulamas nda kavite kapat c s olarak kullan l r. Haz r geçici kron köprüler için reline malzemesi olarak da kullan l r. Zaman kazand r c ve ekonomik olmas n n yan nda basit kullan m ile uzun süreli kal c l k sa lar. Iþ kla sertleþtikten sonra elastikiyetini korur Bu yüzden ç kmas hem kolay hem de basittir. Kolay ç kar labilme özelli inden dolay kavite marjinlerine zarar vermez. Temp Fill in stabilitesini artt rmak için okluzal yüzde kompozit dolgu maddesi ile beraber de kullan labilir. Mekanik tutuculu un yetersiz oldu u durumlarda Temp Fill öjenolsüz bir simanla yap þt r labilir. REF DRR Adet Þ r nga 4 gr. GLASS FILL CAPSULE Restoratif tedavi için, kapsüller içersinde, uygulamaya haz r cam ionomer dolgu materyali, REF DRR Adet Kapsül Fluorid aç a ç karabilen, Kusursuz biyo-uyumlulu u bulunan, Yüksek direnç gösterebilen, Yüzey sertli i sa layan, Radyopak özelli i olan, Kompozit dolgular için kaide olarak kullan labilen, Süt diþlerinde dolgu olarak kullan labilen, Kole bölgesi dolgulara uygulanabilen, Mine ve dentine s k ba lanabilen, Oklüzal bas nca maruz olmayan bölgelerin restorasyonunda, Estetik renk seçeneklerine sahip. 16

21 SOFT RELINE Kartuþ þeklinde, A- silikon esasl, daimi, kullan m kolay, yumuþak besleme materyalidir. REF DRR ml ( 78 gr ) Kartuþ 5 ml Soft Prime, 2 x 5 ml Soft Varnish ( A+ B ) Base + Katalist Aksesuarlar Mükemmel adhezyona sahiptir. Tam ve parsiyel protezlerin kal c yumuþak besleme materyali. Protezlere kal c bond. Protezler için bütün standart rezinlere uygundur. Kal c rengi vard r, estetiktir. lave curing silikon. Kal c yumuþakl a sahiptir. Hasta yan nda ve endirekt beslemede, Kolay ve direkt uygulamayla zaman kazand r r. Mükemmel kullan m ve dayan kl l k Oral dokulara iritasyon yapmaz, doku dostudur. Tat ve kokusu yoktur. HARD RELINE Kolay, zaman kazand r c kartuþu sayesinde mükemmel kar þ m sa layan daimi sert besleme materyelidir. REF DRR ml (78 g) kartuþ 5 ml Hard prime Aksesuarlar H zl ve kolay sert besleme sa lar. Hasta baþ nda ve endirekt beslemelerde, Protezlerin tamirinde ve büyütülmesinde kullan l r. Tek randevuda yap labilir. Düþük polimerizasyon s cakl ister. Donma aþamas nda hasta konforu sa lar. Renk kal c l mükemmeldir. Metil-metakrilat içermez. Kolay cilalama, Pürüzsüz yüzey ve hastaya kolay kullan m kolayl sa lar. Minimal s art þ na ihtiyaç duyar. Kokusu yoktur, nötr tad vard r. 17

22 TEMPORARY FILLING MATERIAL Geçici dolgu materyalidir. REF DRR gr Kavanoz Kullanýma hazýr, pratik. Kavitede hýzlý donma, dentinde yüksek adhesyon saðlar Boþluklarý mükemmel kapatýr. Çiðneme baskýsýna karþý yüksek stabilitesi vardýr. Pulpa ya da diþ etini irrite etmez. Mükemmel kapamayý garanti eder. LC IMPRESSION TRAY MATERIAL Kron, köprü, parsiyel ve total protezler için ýþýnla sertleþen ölçü kaþýðý materyalidir. REF DRR Adet Kaþýk Alt Çene 50 Adet Kaþýk Üst Çene Iþýnlý bas plakla, ölçülerimiz mükemmel doðrulukta ve kolayca baþarýlabilir. Form vermek, uyarlamak, düzeltmek kolaydýr. Kokusuzdur Uzun çalýþma zamaný sunar Artan materyal tekrar kullanýlabilir, ekonomiktir. 18

23 ETCHBOND NANO SE Nanolu, kendinden asitli, Dual cure, adhesivdir. ( iki aþamalý sistem ) REF DRR Geliþtirilmiþ, Nano Teknoloji Yüksek bond gücü Uzun süreli, dayanýklý restorasyonlar Dual cure Nemli ortamlarda çalýþabilme özelliði Teknik hassasiyet gerektirmez ROOT Ýleri teknolojili, kök kanal dolgu materyeli Radyopak & mükemmel biyouyumluluk Ýyi akýcý özellikleriyle, kanal duvarlarýna mükemmel uyum Dual cure Mükemmel bakteri bariyeri Hidrofilik özellikleri REF DRR Adet Easymix 9 gr.(5 ml.) 6 Adet Kar þt rma Ucu 6 Adet Intraoral Uç Mükemmel kapama özellikleri Kontrollü hafif geniþleme Düþük sýkýþtýrma gücü sayesinde kolay çýkarýlabilir Kor yapým kompozitlere bond 19

24 SENSÖRLÜ OTOMATÝK SABUN DÝSPENSERÝ 650 ml dispenser 4 x 650 ml poþetler El algýladýðýnda çalýþýr, böylelikle direkt temasa ve kross kontaminasyona engel olur. Iþýða karþý hassasiyet olmadýðýndan istenmeyen dökülmeler olmaz. Poþetler ve dispenser sýzýntý ve damlama yapmaz. Poþetler özel bir teknolojiyle üretildiðinden, havada ki mikrop, bakteri ve virüsler ile temas etmez. Gösterge penceresi sayesinde, tüketilen miktar görülebilir. Poþetlerin yenilenmesi çok kolaydýr. Minimum 184 poþet kullanýmý saðlayan, standart dört adet AA pil ile çalýþýr. ALKOLSÜZ YÜZEY DEZENFEKTAN ISLAK MENDÝLÝ Týbbi cihazlar için yüzey dezenfektanýdýr. Özel olarak, týbbi ve dental ortamlar için formüle edilmiþtir. Alkolsüz olduðu için alkole karþý hassas yerlerde de rahatça kullanýbilirsiniz. Dentomint güzel kokuludur. Ayrýca temizlik maddesi de içerir. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae, Staphylococcus Aureus Salmonella typhimurium Listeria monocytogenes Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Hepatitis B Virus Hepatitis C Virus Poliovirus H1N1 Influenza A Rotavirus Norovirus Fungus Aspergillus niger Candida albicans Cladosporium cladosporioides Kutu 100 Adetlik 20

25 GÜNLÜK ASPÝRATÖR TEMÝZLEME VE DEZENFEKTAN KONSANTRESÝ Dental aspiratörlerin, günlük temizlik ve bakýmý içindir. Islak, kuru ve ýslak/kuru line?? suction? emme sistemleri için kullanýlabilir. Ayrýca, hasta kreþuar temizliði içinde etkilidir. Kullanýmý ve ölçüsü kolaydýr. Renk kodludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Günlük tortularýn çýkarýlmasý için alkali bazlýdýr. 1 lt 5 lt Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Virüsler HIV 1 (Human Immunodeficiency Virus) Human Influenza B Virus (HIBV) Fungus Aspergillus niger Candida albicans BAKTASEPT YER TEMÝZLEME VE DEZENFEKTAN KONSANTRESÝ Özelllikle yer gibi geniþ yüzey ve alanlarý temizlemek ve dezenfekte etmek için, özel dizayn edilmiþ konsantre dezekfektandýr. Kiri ve yaðý güçlü bir þekilde çözer. Aldehit, fosfat ve fenol içermez. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Fungus Aspergillus niger, Aspergillus Spores Candida albicans 1 lt 5 lt 21

26 EL OVMA DEZENFEKTANI Hýzlý etkilidir. Sýk kullanmaya uygundur. Cildin koruyucu katýný korur. Ellerde ya da sonradan kullanýlacak eldivenlere yapýþkan kalýntýsý býrakmaz. Hoþ, nane kokuludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli (E-Coli) Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler H1N1 Influenza A Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans. 250 ml EL DEZENFEKTAN JELÝ Yüksek seviyede, hýzlý etkili el dezenfektan jelidir. Sýk kullanýma uygundur. Ellerde ya da sonrasýnda kullanýlacak eldivenlere yapýþkan kalýntýsý býrakmaz. Saniyeler içinde hijyenik el saðlar. Cildin epidermis katýný korur. Hoþ, nane kokuludur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Escherichia Coli (E-Coli) Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler H1N1 Influenza A Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans. 250 ml 22

27 YÜZEY DEZENFEKTAN SPREYÝ ALKOLSÜZ Týbbý cihazlar için yüzey dezenfektanýdýr. Özellikle týbbi ve dental ortamlar için formüle edilmiþtir. Alkolsüz olduðu için alkole hassas yüzeyler içinde rahatça kullanýlabilir. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. 1 lt 5 lt Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa E-hirae S-Aureus Salmonella typhimurium Clostridium Difficile (C-Diff) Listeria monocytogenes Virüsler HIV 1 H1N1 Influenza A Virus Hepatitis B Virus Hepatitis C Virus Human Influenza B Virus Poliovirus Norovirus Rotavirus Fungus Aspergillus niger Candida albicans ROTARY ENSTRÜMANLAR DEZENFEKTANI Frezler, elmaslar, parlatýcýlar gibi rotary enstrümanlar için kullanýma hazýr dezenfektandýr. Aldehit ve fenol içermez. % 99 geri dönüþümlü olduðundan çevre dostudur. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. 2 lt Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Human Influenza B Virus Asper Fungus Aspergillus niger Candida albicans 23

28 ENSTRÜMAN DEZENFEKTANI Enstrümanlar, frezler ve endodontik enstrümanlar ve aletler için dezenfektan konsantresidir. Aldehit ve fenol içermez. Organizmalara karþý, geniþ bir etki spektrumu vardýr. Etki Spektrumu Bakteriler MRSA E-Coli Pseudomonas aeruginosa Enterococcus hirae Staphylococcus Aureus Mycobacterium tuberculosis (TB) Clostridium Difficile (C-Diff) Virüsler HIV 1 Human Influenza B Virus Fungus Aspergillus niger Candida albicans 2 lt 5 lt 24

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner

02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC. 07 Fissür Örtücü ve Kaideler 07 i-seal LC, i-liner ÜRÜN KATALOĞU İçindekiler www.i-dental.lt RUIER TPC 02 Kompozitler 02 i-xcite LC 03 i-light 04 i-flow 05 i-xcite CC 06 Bonding Adezivler 06 i-bonding LC i-bonding LC SELF ETCH 07 Fissür Örtücü ve Kaideler

Detaylı

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER

Structur. Structur 2 SC / Structur Premium. Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER Structur 2 SC / Structur Premium Structur İLE mükemmel GEÇİCİLER BASİT UYGULAMA Hastalarınızın protetik tedavilerinde güvenilir materyallere ihtiyaç duyarsınız, özellikle geçici tedavi döneminde. Hastanın

Detaylı

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir.

kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf III ve V kavitelerde kullanılabilmelidir. AKIŞKAN KOMPOZİT SET 1. Akışkan kıvamda hibrit yapıda 2. Küçük kavitelerin doldurulmasında, fissürlerin örtülmesinde, andırkatların kapatılmasında, kaide maddesi olarak, kavitelerin kaplanmasında, sınıf

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi 1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi Ürün Kodu Ürün Adı 2012 Fiyatları KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ 47056 Clinpro Cario L-POP 40'lı Paket 315 67001 Clinpro Prophy Powder (4 x

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu

Doğal bir denge için. Apexit Plus ApexCal. Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Doğal bir denge için Apexit Plus ApexCal Kök kanallarının kalıcı dolgusu için kalsiyum hidroksit esaslı kök kanal dolgusu Geçici dezenfektan pansuman için kremsi kalsiyum hidroksit patı Apexit Plus Kalsiyum

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız!

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! İyi bir bağlantı kimyanın konusudur

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı.

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. Giving a hand to oral health. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Sadece uzmanlar için. Sizin için var: Güvenli ve kullanışlı adezivler geliştirmede 3 yıla yakın deneyim.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Etkileyici Ölçüler Virtual

Etkileyici Ölçüler Virtual Etkileyici Ölçüler Hidrofilik hassas ölçü maddesi Hidrofilik: Doğru anda Hidrofili ve temas açısı Mükemmel Islanabilirlik Mükemmel nem değiştirme karakteristikleri Hidrofili suya olan afinite hassas ölçü

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz.

III. KONTRENDİKASYONLARI Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılamaz. Kuraray Clearfil SE BOND için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL SE BOND ışıkla sertleşen bir bonding sistemidir. Kendinden asitli bir primerden ve bir bonding ajanından oluşur. Primer, mine ve dentinin

Detaylı

EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode

EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode EE-BOND EE-BOND DENTİNİN VE KENARLARININ AYNI ZAMANDA ETKİLİ BİÇİMDE KAPLANMASI İÇİN EN İYİ YAKLAŞIM OLARAK KABUL EDİLEN %39 LUK FOSFORİK ASİT İÇEREN, MİNE ASİTLEME TEKNİĞİ İÇİN TASARLANMIŞ BİR DENTAL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/0/0 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 079 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/0/0 TARİHİ, SAAT :00 'E/A

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

AKILLI SİSTEMLER VE BİLGİ ÇAĞI ÜRÜNLERİ

AKILLI SİSTEMLER VE BİLGİ ÇAĞI ÜRÜNLERİ NEDEN METCO? -ÜST DÜZEY ÜRÜNLER VE İDDİALI MARKALAR -KURUMSAL VİZYON VE HİZMETTE MÜKEMMELİK PERSPEKTİFİ- DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA, DİNAMİZM VE KALICILIK HEDEFİ -İNNOVASYONLAR VE SIRADIŞI TASARIMLAR AKILLI SİSTEMLER

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

1) Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler)

1) Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler) Kuraray Clearfil Majesty Esthetic için Kullanım Talimatları Giriş Majesty Esthetic, ışıkla polimerize olan, radyo opak restoratif kompozit rezindir. Kesin renk uyumu, yüksek parlatılabilirlik ve mükemmel

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri Lava Ultimate Restoratif Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif, CAD/CAM indirekt restorasyonların frezelenmesinde porselen

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

TOKUYAMA EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode

TOKUYAMA EE-BOND +KDV +KDV +KDV +KDV. EE-BOND REFİL - 1 şişe, 5mL. SET - ÜRÜN İÇERİĞİ - 1 şişe, 5mL - 25 aplikatör (süper ince) - 1 gode İÇİNDEKİLER TOKUYAMA EE-BOND...2 ONE-UP BOND F PLUS...3 TOKUYAMA BOND FORCE...4 TOKUYAMA BOND FORCE PEN...5 ESTELITE SIGMA QUICK...6 ESTELITE POSTERIOR QUICK...7 PALFIQUE ESTELITE LIGHT VISCOSITY...7 ESTELITE

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ürün Kataloğu 2013. Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti

Ürün Kataloğu 2013. Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti Ürün Kataloğu 2013 Restoratif Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi Pedodonti Ortodonti En iyi En iyi performans için için yüksek yüksek teknoloji ve yüksek ve yüksek hız. hız CLEARFIL TM S 3TM BOND S 3

Detaylı

CLEARFIL TRI-S BOND, dentin ve minenin tek bir ürün ile eş zamanlı tedavi görmesine olanak

CLEARFIL TRI-S BOND, dentin ve minenin tek bir ürün ile eş zamanlı tedavi görmesine olanak Kuraray Clearfil S3 Bond için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL TRI-S BOND, dentin ve minenin tek bir ürün ile eş zamanlı tedavi görmesine olanak sağlayan, tek komponentli, ışıkla polimerize olan

Detaylı

Formaldehyde free PERFECT RESTORE TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN MADDELER ÝÇERMEZ. PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ 3 GÜNDE DEÐÝL

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Kuraray Panavia F 2.0 için Kullanım Talimatları DUAL POLİMERİZASYON DENTAL ADEZİV SİSTEMİ PANAVIA F 2.0

Kuraray Panavia F 2.0 için Kullanım Talimatları DUAL POLİMERİZASYON DENTAL ADEZİV SİSTEMİ PANAVIA F 2.0 Kuraray Panavia F 2.0 için Kullanım Talimatları DUAL POLİMERİZASYON DENTAL ADEZİV SİSTEMİ PANAVIA F 2.0 I. GİRİŞ PANAVIA F 2.0, hem kimyasal olarak, hem de ışıkla polimerize olan, metal, kompozit ve silanlanmış

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SABİT VE HAREKETLİ (BÖLÜMLÜ, TOTAL) PROTEZLERİN LABORATUAR HİZMETİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ : Resmi Gazete de 25 Mart 2010 tarih ve 27532 (Mükerrer) sayı ile yayınlanan;

Detaylı

III. KONTRENDİKASYONLAR Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılmaz.

III. KONTRENDİKASYONLAR Metakrilat monomerlerine hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılmaz. Kuraray Clearfil DC Bond için Kullanım Talimatları I. GİRİŞ CLEARFIL DC BOND, dentin ve minenin eş zamanlı tedavi edilmesine izin veren dual-cure (ışınla ve / veya kendi kendine polimerizasyon), iki komponentli,

Detaylı

Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler, servikal çürükler, kök erozyonları)

Anterior ve posterior dişler için direkt restorasyonlar (Sınıf I-V kaviteler, servikal çürükler, kök erozyonları) Kuraray Clearfil Majesty Flow için Kullanım Talimatları Giriş Ürün Clearfil Majesty Flow, Clearfil Tri-s Bond ve aksesuarlardan oluşmaktadır. Majesty Flow, akışkan, radyo opak restoratif kompozit rezindir.

Detaylı

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri

Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr Tip Testli Pano ÝÇÝNDEKÝLER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileþenleri FMP-2 Modüler

Detaylı

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ PUANLARI ve STAJ DERSİNİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNEM IV Staj Puanı: Doğru çalışma boyunda hermetik olarak doldurulmuş

Detaylı

Fluor Protector S. Florid içeren koruyucu lak. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma

Fluor Protector S. Florid içeren koruyucu lak. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Fluor Protector S Florid içeren koruyucu lak Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Fluor Protector S Floridli güçlü koruyucu lak Dişlerin sağlıklı ve güçlü olmaları için, yaşam boyunca florüre

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER Beklentileriniz Ne Kadar Yüksek Olursa Olsun Geçmiște zemin kaplamaları ile ilgili bașarısız bir deneyiminiz veya duyumlarınız olabilir. Bu istenmeyen durum; alt zeminin

Detaylı

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin

Detaylı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı IvoBase Injector Ful anatomik enjeksiyon cihazı Kompakt, buharsız Bir tuşla protez üretimi Ful otomatik ve buharsız IvoBase Injector IvoBase Injector ile sistemle uyumlu, özel PMMA rezin materyalleri için

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

Ürün Kataloğu 2012-2013

Ürün Kataloğu 2012-2013 Kataloğu 2012-2013 3M ESPE Atelier açıldı! 3M ESPE tarafından kurulan 3M ESPE Atelier, diş hekimlerinin güncel tedavi yöntemlerini inceleyip, pratik olarak uygulayabilecekleri bir eğitim merkezidir. Fark

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) II. SINIF TEORİK DERS PROGRAMI : 1. YARIYIL : 2 Saat / Hafta

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM.

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM. İdeal Ortaklar Modern simantasyon materyalleri SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer Tam seramikler, metal-seramikler ve kaplama kompozitleri için: IPS e.max IPS Empress IPS InLine /

Detaylı

3M Atelier 3M Atelier

3M Atelier 3M Atelier 3M Atelier 3M Türkiye tarafından kurulan 3M Atelier, yeni teknolojiler ile diş hekimlerinin pratik uygulamalarına katkı sağlayan eğitim ve kurs merkezidir. ler Direkt Restoratifler Direkt Restorasyon leri

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Geleceğin Kompozit teknolojisi

Geleceğin Kompozit teknolojisi Geleceğin Kompozit teknolojisi şimdi kullanılıyor! Hızlı posterior kompozit Tetric EvoCeram Şekillendirilebilen bulk-fill kompozit Tetric EvoCeram Yeni direkt restoratif uygulama Geçmişteki posterior restorasyon

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEDİATRİK DİŞHEKİMLİĞİNDE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN AŞIRI KRON HARABİYETİ GÖSTEREN DİŞLERDEKİ BAŞARISININ İNCELENMESİ Doktora Tezi Dişhekimi

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı