2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi"

Transkript

1 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði Bölümü Laboratuvarlarý Prof. Dr. Nilüfer Eðrican / Haber Merkezi Ayýn Konularý E-dünyada bilgi yönetimi, Filiz Çermen / Haber Merkezi AB sürecinde Türkiye, Hasan Köni / Araþ. Gör. Deniz Özalpman Ayrýntýlý Haber Diþ Hekimliði Fakültesi nin Gurur Günü / Haber Merkezi Kurumsal deðerlendirme Programý / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge / Araþ. Gör. Kader Tuðla Ýçimizden Biri Jale Þengün / Araþ. Gör. Deniz Özalpman Doktorumuzdan Fitoterapi Prof. Dr. Erdem Yeþilada / Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Sosyal Tesislerimiz (XII) Güvenlik, Kemal Arslan / Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Öðrencilerin Gözü Ýle Yeditepe Lale Tunçyürek / Haber Merkezi Öðrenci Faaliyetleri Haber Merkezi YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Haber Merkezi Araþ. Gör. Ceylan Pakkan, Araþ. Gör. Deniz Özalpman, Araþ. Gör. Kader Tuðla, Araþ. Gör. Ahu Hurþutaðaoðlu Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Arka kapak fotoðrafý Öðr. Gör. Devrim Baran Baský Mor Ajans Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / / (0216) Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým Çýkarken... 3 yýl önce baþladýðýmýz Yeditepehaber in 21 sayýsýný çýkarýyoruz. Bu sayýmýzda yine Üniversitemizin faaliyetlerini sizlerle paylaþýyoruz. Bu sayýmýzda ufak deðiþiklikler de yaptýk. Haber turumuzu daha da zenginleþtirdik... Haber turumuzun devamýnda yeni açýlan Yeditepe Hastanesinden Haberler... var. Hastanede her þey yeni ve aktiviteler çok olunca, bu güzel olaylarý sizlere ayrý bir baþlýk altýnda sunmak istedik. Ýleride bu haberlere yetiþemeyeceðiz gibi bir izlenimimiz de var. Bir diðer deðiþiklik ise, arka sayfalarýmýzda, Öðrenci gözü ile Yeditepe... baþlýðý altýnda okuyacaðýnýz, öðrencilerimizin Üniversitelerini, fakültelerini, bölümlerini nasýl gördükleri ilgili yazýlar... Yerimiz elverdiðince her sayýmýzda bir ya da iki öðrencimizin gözü ile Üniversitemizi tanýyacaksýnýz... Haberler Turu muzun sonunda ise, geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, dört mezun öðrencimizden haberlerimiz yer alýyor. Akademik faaliyetlerimiz yine dopdolu. Bize ulaþamayan faaliyetlerimiz de olabilir. Onlarý da gelecek sayýmýzda veririz. Atamalar ve yükseltmeler ise, bu sayýmýzda neredeyse rekor düzeyde... Hastanemizin açlmasýndan ötürü, geçen sayýda veremediklerimiz ile birleþince yüksek sayýlara ulaþtý. Bu nedenledir ki, atanan öðretim üyelerimizin özgeçmiþlerini çok kýsaltarak vermek zorunda kaldýk. Yayýnlarýmýz köþemizde üç yayýnýmýzý tanýtýyoruz. Laboratuvarlarýmýz, Atölyelerimiz... kýsmýnda ise Makine Mühendisliði laboratuvarý yer alýyor. Ayýn olayý nda iki olayý aldýk: Ýçte ayýn olayýnda Üniversitemiz Kütüphanesinin, yeni adý ile Bilgi Merkezi nin, ev sahipliði yaptýðý ve yabancý kütüphanecilerin de katýldýðý E-dünyada bilgi yönetimi: Bilimsel iletiþim için yeni modeller adlý uluslararasý kütüphaneciler konferansý. Toplantýyý, Bilgi Merkezi Müdürü Filiz Çermen anlatýyor. Dýþta ayýn olayý nda ise Avrupa Birliðine giriþ sürecinde önemli bir olay olan 3 Ekim tarihindeki kararý ve etkilerini, Avrupa Birliði sürecinde Türkiye adý altýnda Üniversitemizden Prof. Dr. Hasan Köni anlatýyor. Ayrýntýlý haber de iki haberimiz var: Diþ Hekimliði Fakültesinin Gurur Günü baþlýðý altýnda, Fakültenin Periodontoloji Anabilim Dalýnýn, AFS Programýndan akreditasyon alarak, öðrencilerine çift diploma vermesi konu ediliyor. Ayrýntýlar iç sayfalarda... Ýkinci ayrýntýlý haberimiz ise, European University Association (EUA) tarafýndan yürütülen Kurumsal Deðerlendirme Programý. Üniversitemizde konu ile ilgili Rektör Yardýmcýmýz Prof. Dr. Nilüfer Eðrican, programý ayrýntýlý olarak açýklýyor. Bu sayýmýzda Birimlerimizi tanýtýyoruz sayfalarýmýzda Fen Bilimleri Enstitüsü var. Müdür Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge Fen Bilimleri Enstititüsünü anlatýyor. Ýçimizden biri... nde bu kez bir öðrencimizi; Hukuk Fakültemizden Jale Þengün ü sizlere tanýtýyoruz. Belki de pek çoðunuz onu baþka yönleri ile de tanýyorsunuzdur... Nasýl mý? Onu da sayfarýmýzda okuyacaksýnýz! Sosyal Tesislerimiz de bu kez önemli bir konu olan Üniversitenin güvenliði ile ilgili birimi sizlere tantýyoruz. Koruma ve Güvenlik Amiri Kemal Arslan, Yeditepe Haberin sorularýný yanýtladý. Doktorumuzdan... köþemizde ise, bu kez deðiþik bir konuyu seçtik: Fitoterapi. Son yýllarda, ülkemizde de ilgi görmeye baþlayan Fitoterapi konusunu sizlere Eczacýlýk Fakültemizden Prof. Dr. Erdem Yeþilada anlatýyor. Öðrenci faaliyetlerimiz ile dergimiz son buluyor... Ýyi okumalar, hoþca kalýn... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu 67. ölüm yýldönümünde Atatürk ü andýk... E. Org. Dr. Edip Baþer kürsüde... Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan konuþmasýný yaparken... Her yýl olduðu gibi bu yýl da Atatürk ü ölümünün 67. yýlýnda andýk. Ýnan Kýraç salonunda düzenlenen anma töreni saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarý Tarihi Enstitüsü Müdürü emekli Org. Dr. Edip Baþer açýþ konuþmasýnda Atatürk ün Türk toplumundaki yerini ve deðerini belirttikten sonra þöyle dedi...ulusal baðýmsýzlýðýmýzýn ve laik cumhuriyetin her gün biraz daha tartýþýlýr hale gelmesi, ulusal birlik ve ülke bütünlüðüne yönelik tehlikelerin giderek daha ciddi boyutlar kazanmakta olmasý, ulus olma bilincimizde ve ulusal özgüvenimizde her gün daha da büyüyen aþýnmalar, uluslararasý camiada onurlu bir devletin vatandaþý olarak göðsümüzü gererek dolaþma özlemimizin giderek daha da büyümesi ve sayabileceðimiz daha birçok olumsuzluk burmakta yüreðimizi. Ancak þimdi, içinde bulunduðumuz sýkýntý veren koþullar nedeniyle aðlamanýn, bu duruma suçlu aramanýn zamaný deðil; olan olmuþtur ve zamaný geri çevirme þansýmýz yoktur. Þimdi yapmamýz gereken, ayaða kalkýp insanlarý uyarmak, aydýnlatmak, O nu ve O nun fikirlerini, ideallerini daha iyi anlamak ve kitlelere anlatabilmek için birþeyler yapmanýn yollarýný aramaktýr......türk ulusunun tarihinin en karanlýk noktasýnda, bir umut ýþýðý, gerçek bir yol gösterici olarak ortaya çýkmýþ, Türk ün yeniden varoluþ mücadelesini, tüm dünyanýn þaþkýn bakýþlarý altýnda zafere taþýmýþ, akýl ve bilimin ýþýðýnda belirlediði temel ilkeler üzerinde yepyeni bir devlet kurmuþ bu dahi ile gururlanmak elbette hakkýmýzdýr. Ancak, bu gururu gerçekten hak edebilmek için; Atatürk resimlerini duvarlarýnýzdan indirin, Atatürk düþüncesine baðlýlýktan vazgeçin diye garip sesler çýkaran Avrupalý yaratýklarýn ve onlarý alkýþlayan yerli mallarýmýzýn gerçek niyetlerini ve kirli yüzlerini Türk halkýna göstermek mecburiyeti vardýr... Toplantýda bir konuþma yapan Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan da Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Türklere yabancýlaþtýðýný söyleyerek, konuþmasýný söyle sürdürdü:...atatürk ise 15 yaþýnda iken hayal kurmuþ. 19 yaþýnda iken arkadaþý Ali Fuat Cebesoy un babasý olan Paþa ya Abdülhamit i yýkmalýyýz diyebilmiþ. Bir insanlýk hayali kurdu ve tüm ezilenlere rehber oldu......onu anmak deðil, anlamak gerekli. Bize kimlik verdi. Tarihten önce vardýk ve varolacaðýz ki bunun için onun yolundan gitmeliyiz. Medeniyet deyip alt kimliklerle tek tek yýkmaya çalýþýyorlar, etnik milliyetçiliðe takmak, vakit kaybetmek ve batýnýn uþaðý olmak demektir. ABD dahil hepsi ulusallaþmaya çalýþýyorlar. Ulusalcý olmayan toplum evrensel de olmaz. Bir de bizi geri býrakan zihniyete karþý ilim bilim çaðýný sokmuþ. 15 yüzyýlda rönesans, reform ve aydýnlanma yapýlmýþ. Bunlarýn kompleksiz ve yararlý yanlarýný almak gerek... Liderlerin devri geçebilir ama Atatürk ün deðil. Ýzm ler biter ama Aristo bitmez, akýlcýlýðý getirir. Atatürkçülük ideolojiliðe deðil akýlcýlýða oturur. O bize izm i deðil, ilmi gösterir Kasým Atatürk ü anma programý, Ýnan Kýraç Salonunda Atatürk ü anmak amacýyla EMAV (Evrensel Mevlana Aþýklarý Vakfý) nýn tarafýndan akþam düzenlenen Atatürk ilahileri konseri ve sema töreni ile son buldu. 1

3 Haber Turu Turgut Özakman a Fahri Ýnkýlap Tarihi Doktoru ünvaný verildi 2 Prof. Dr. Ahmet Serpil Turgut Özakman a biniþini giydiriyor. Saðda Provost Prof. Dr. Atilla Dicle... Þu Çýlgýn Türkler isimli kitabýn yazarý Turgut Özakman a Üniversitemiz tarafýndan Fahri Ýnkýlap Tarihi Doktoru ünvaný verildi. Yazar Turgut Özakman a Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi Enstitüsü tarafýndan verilen doktora ünvaný ile ilgili tören, 13 Ekim 2005 Perþembe günü Rektörlük binasý Ýnan Kýraç salonunda yapýldý. Açýlýþ konuþmasýný Rektör Yardýmcýsý (Provost) Prof. Dr. Atilla Dicle nin yaptýðý törende Özakman a fahri doktora diplomasýný veren Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan yaptýðý konuþmada, Turgut Özakman bana üç gecelik uyku borçlu! Kitap elime yapýþtý, býrakamadým. dedi. Kitabýn, çok geniþ kitlelere ulaþan bu baþarýsýnýn sýrrýnýn Kurtuluþ Savaþýmýzýn gerçekçi ve yalýn bir dille anlatýlmasýna baðlayan Dalan, gençlere bu onurlu savaþý sevdirerek anlattýðý için teþekkür etti. Dalan; Geçenlerde kendini bilmez bir Avrupa sözcüsü, Atatürk ün resimleri indirmeden Avrupalý olamazsýnýz... Türkiye den Atatürkçülüðü koparýp atmak isteyenler var, bu Atatürk resmini buradan kaldýranýn alnýný karýþlarým... dedi. tarafýndan okunduðunu görmek beni daha da çok sevindiriyor, çünkü gelecek onlara emanet. Gençlerin tutmadýðý hiçbir görüþ, ertesi güne, yarýna kalmaz. Gençler; sizler varsanýz Atatürkçülük ölmez!.. Ne yazýk ki, yeni neslimiz milli mücadeleden habersiz bir þekilde büyüyor. Gençlerimizi, bu konuda eðitmemiz, bilgilendirmemiz gerekiyor. Ülkemizde, sürekli polemikler yaratýlmakta. Bazýlarý Ulu Önder Atatürk ü vatan haini olarak görürken, Vahdettin i savunmaya çalýþýyorlar. Bu gibi polemiklere son vermek, gençlerimizi bilgilendirmemiz gerekiyor... Türkiye emperyalizm konusunda çok çekmiþtir. Keþke emperyalizmi ve onun farklý yüzlerini daha ilkokuldan itibaren çocuklara öðretebilseydik, son otuz yýldýr ülkeyi yönetenler bu hatalarý belki yapmazdý, ama yapmadýk; öðretemedik, hata ettik. Bugün Kurtuluþ Savaþý unutuluyor, Kuvayi Milliye ruhu kayboluyor, Türkiye yeniden tarihinin çok kritik günlerinden geçmektedir... Osmanlý Ýmparatorluðu nun tarihinden ders çýkarýlabilecek iki önemli olay vardýr; bunlardan biri Sevr Antlaþmasý diðeri de Lozan Antlaþmasýdýr... Günümüz þartlarýnda Türkiye Cumhuriyeti Osmanlý nýn borcundan on kat daha fazla borçlu durumda býrakýlmýþtýr. Batý, ödenemeyecek borçlar için insanlardan para deðil daha baþka þeyler istiyor. Türkiye nin bütünlüðünün bile tartýþýldýðý çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Tutunacaðýmýz, dört elle sarýlacaðýmýz tek þey Atatürk ve Atatürkçülüktür... Teþekkür konuþmasý yapmak üzere kürsüye gelen Özakman söze, bu ünvaný almaktan duyduðu mutluluðu dile getirerek baþladý ve þunlarý söyledi...buraya gelmeden önce kendimi heyecanlanma diye sakinleþtirmeye çalýþsam da þu an heyecan ve mutluluktan titriyorum. Benim gibi mütevazi bir yazarýn kitabýný bu þekilde ödüllendiren Üniversitenize ve yöneticilerine þükranlarýmý sunuyorum. Kitabýmýn özellikle gençler Soldan saða; Ayla-Turgut Özakman, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Üyesi Zuhal Çokar ve Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sedefhan Oðuz.

4 Haber Turu Fikri ve Sýnai Haklarý Evrensel Kültürü 1. Uluslararasý Sempozyumu Hukuk Fakültemiz ve Ýstanbul Barosu Fikrî ve Sýnaî Mülkiyet Haklarý Komisyonu'nun ortak çalýþmasý ile düzenlenen Fikrî ve Sýnaî Mülkiyet Haklarý Evrensel Kültürü I. Uluslararasý Sempozyumu, Eylül 2005 tarihleri arasýnda Üniversitemizde yapýldý. Gümrük Müþavirleri Derneði, Ýstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ýhracatçý Birlikleri, Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý, Türk Patent Enstitüsü ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin de katkýda bulunduðu I. Uluslararasý Sempozyumda, fikrî mülkiyet hukukunun Türkiye'de ve dünyada karþýlaþtýðý güncel sorunlar ve bunlarýn çözüm yollarý üzerinde duruldu. Mortgage Sistemi paneli Sempozyumun açýlýþ konuþmalarý ise, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Serpil, Ýstanbul Barosu Baþkaný Av. Kazým Kolcuoðlu, Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf Balcý, T. C. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþar vekili Cihat Ancýn ve Ýstanbul Gümrük Müþavirleri Derneði Baþkaný Esen Yaðcý tarafýndan yapýldý. Sempozyumun ilk oturumunda, çoðunluðunu Avrupa Birliði Fikrî mülkiyet hukukunun önde gelen isimlerinin oluþturduðu yabancý konuklar, AB'de sanaî haklarýnýn geliþimini ve bu husustaki AB mevzuatý ný deðerlendirdiler. Üniversitemiz öðretim görevlisi Ýhsan Demirkýran'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþen sempozyumun ikinci oturumunda, AB hukuku ve Türk hukukunda Fikrî haklarýn korunmasýnda yaþanan güçlükler ve bu konudaki çözüm önerileri konusu üzerinde duruldu. Sempozyumda, markalar hukuku, bilgisayar destekli buluþlarýn patentle korunmasý, endüstriyel tasarýmlar açýsýndan yabancý tescil sistemleri ve Fikrî mülkiyetin güvenlik boyutu, Fikrî sýnai mülkiyetin gümrük boyutu ve uluslararasý uyumlaþma süreci, Fikrî ve sýnai haklarýn gümrük mevzuatý ve uygulamasý ile yakýn iliþkisi konularýnda tebliðler sunuldu. 3 Hukuk Fakültemiz ile Ýstanbul Barosu tarafýndan düzenlenen ve kamuoyunda Mortgage sistemi olarak bilinen Gayrimenkul ve takip hukuku bakýmýndan uzun vadeli konut finansmaný konulu panel, 28 Kasým 2005 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binasý Mavi Konferans Salonunda yapýldý. Mortgage ile ilgili kanun tasarýsýnýn Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sevk edildiði þu günlerde düzenlenen panel, hukuk çevrelerinden ve emlak sektöründen yoðun ilgi gördü. Oturum baþkanlýðýný Ýstanbul Barosu Baþkaný Avukat Kazým Kolcuoðlu nun yaptýðý panelde, Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Abdülkadir Arpacý, Medeni Hukuk öðretim üyesi Prof. Dr. E. Saba Özmen, Kamu Hukuku Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Bilge Umar ve Medeni Usul ve Ýcra Ýflas Hukuku öðretim üyesi Doç. Dr. A. Cem Budak birer konuþma yaparak, tasarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulundular. Panelden bir görüntü... Ýstanbul Barosu Baþkaný Av. Kazým Kolcuoðlu çok sayýda vatandaþý ilgilendirecek olan uzun vadeli gayrimenkul finansmaný / mortgage sisteminin hukuki yönlerinin kamuoyunda tartýþýlmadýðýný belirterek, yetkin bir bilim kurulundan oluþan panelde bu konularýn kapsamlý bir þekilde ele alýnmasýndan duyduðu memnuniyeti belirtti.

5 Haber Turu 2. Ulusal Týbbi Hipnoz Kongresi yapýldý Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi ve Týp Fakültesi Temel Týp Bilimleri Bölümü nün birlikte hazýrladýklarý 2. Ulusal Týbbi Hipnoz Kongresi, Ekim 2005 tarihleri arasýnda Diþ Hekimliði Fakültesinde düzenlendi. Kongreye; ABD den Pensilvanya Üniversitesi öðretim üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Peter Bloom, Fransa dan Dünya Saðlýk Teþkilatýndan Prof. Dr. Robert Boland da konuþmacý olarak katýldýlar. Kongrenin açýlýþ konuþmasýný Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý yaptý. Prof. Dr. Sandallý konuþmasýnda Diþ hekimi korkusu olanlarýn tedavilerinde týbbi hipnoz yöntemini kullanýyoruz. Diþ Hekimi öðrencilerimize de hastalarýna tatbik korkularýný yenmeleri amacý ile týbbý hipnoz eðitimi vermekteyiz. dedi. Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyesi ve ayný zamanda Týbbi Hipnoz Derneði Baþkaný olan Dr. Ali Eþref Müezzinoðlu da yaptýðý konuþmada; Týbbi hipnoz yönteminin ancak hastanýn istemesi ve inanmasý sonucunda baþarýya ulaþabileceðini ifade ederek, hedefimiz öðrencilerimize bu iþi öðretmek, branþlarýnda uygulamalarýný saðlamaktýr. dedi. Harf Devrimi etkinlikleri Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, 15 Kasým 2005 tarihinde Harf Devrimi konulu bir sergi düzenledi. Fen-Edebiyat Fakültesinin giriþ holünde açýlan sergide, sýrasýyla Türklerin tarih boyunca kullandýklarý alfabeler, Latin harflerine geçmeden hemen önceki durum, Latin harflerine geçiþ ve bu geçiþin gündelik yaþama yansýmalarý, iki yazýyla yayýmlanan gazete, reklam ve tiyatro afiþleri, Millet Mektepleri diplomalarýndan örnekler, ilk alfabeler ve Atatürk ün yazdýðý geometri kitabýndan seçilmiþ sayfalar yer aldý. Sergiden hemen sonra gerçekleþtirilen panelde ise, Prof. Dr. Ayþýn Candan, Yrd Doç. Dr. Ali Budak, Türk Dili ve Edebiyatý 2. sýnýf öðrencileri Özlem Görür, Ömer Delikgöz ve Ömür Akyüzlü sergilenen konularla ilgili ve bunlarý yorumlayan bildiriler sundular. Sergiden bir görüntü. Soldan saða Prof. Dr. Süheyla Artemel, Prof. Gündüz Gölönü, Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman, Yrd. Doç. Dr. Ali Budak ve Prof. Dr. Naci Tokmak. 4

6 Haber Turu Öðrenci deðiþim programlarý sürüyor döneminde Almanya, Hollanda ve Norveç den 9 Erasmus Deðiþim öðrencisi okulumuza geldi Bahar Döneminde de 9 yeni Erasmus öðrencisi Yeditepe Üniversitesi ne deðiþim öðrencisi olarak gelecek. 5 Hukuk Fakültesinin Erasmus Anlaþmalarý Üniversitemizde bulunan yabancý öðrenciler ofis çalýþanlarý ile... Yeditepe Üniversitesi nin Uluslararasý Deðiþim Programlarý kapsamýnda Amerika ve Avrupa ülkelerindeki Üniversitelerle iþbirliði ve öðrenci deðiþimi ile ilgili çalýþmalar, yýlýnda da yoðun bir þekilde devam ediyor. Bu baðlamda ABD de 9 üniversite ile Öðrenci Deðiþim Anlaþmasý imzaladý. Öðrenci deðiþimi yapýlmakta olan ünivesitelerden bazýlarýnýn adlarý þöyle: State University of New York, Simmons College, Suffolk University, Montana University, California State University... Bu çerçevede öðretim yýlý güz döneminde, deðiþim öðrencisi olarak ABD ndeki üniversitelere 7 öðrencimiz gitti. Bahar Döneminde ise, 20 öðrencimiz daha bu kapsamda ABD e deðiþim öðrencisi olarak gidecek. Karþýlýklý deðiþim programý çerçevesinde de Suffolk Üniversitesi nden 2 Amerikalý öðrenci, Güz döneminde Yeditepe Üniversitesinde deðiþim öðrencisi olarak öðrenim görüyor... programý anlaþmasý imzalamýþ durumda. Bu anlaþmalar çerçevesinde, Güz döneminde, 2 öðrencimiz Almanya ve Norveç de anlaþmamýz bulunan üniversitelere gönderildi Bahar Döneminde ise 23 öðrencimiz Almanya, Hollanda, Fransa, Norveç ve Ýngiltere de anlaþmamýz bulunan üniversitelere Socrates/Erasmus deðiþim öðrencisi olarak gidecek. Erasmus/Sokrates programý çerçevesinde bu öðretim yýlý Güz Hukuk Fakültemiz, Ýtalya nýn en köklü üniversitelerinden biri olan Genova Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza) ve Belçika nýn önde gelen Üniversitelerinden Ghent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid) ile Erasmus Anlaþmasý imzaladý. Anlaþma uyarýnca, Yeditepe öðrencileri 6 ay süreyle Genova ya gidebilecek ve Genova Üniversitesi öðrencileri de Yeditepe ye gelebilecek. Ayný þekilde, Ghent Üniversitesi ile imzalanan anlaþma ile de Hukuk Fakültesi öðrencileri 10 ay süreyle Ghent e gidebilecek ve Ghent Üniversitesi öðrencileri de Yeditepe ye gelebilecek. Esas olarak Flamanca eðitim veren Ghent Üniversitesi nde birçok hukuk dersi Ýngilizce iþleniyor. Üniversitemiz, etkin ve yaygýn uluslararasý öðrenci deðiþim programý olan Avrupa Erasmus/Socrates Programý kapsamýnda ise, 2005 yýlýnda 10 Avrupa Ülkesi ve 25 Avrupa Üniversitesi ile deðiþim Yabancý öðrencilerden sorumlu Rektör yardýmcýsý Prof. Dr. Atilla Dicle yabancý öðrencilerle...

7 Haber Turu Yargý baðýmsýzlýðý ve adil yargýlanma hakký paneli Toplantýdan bir görüntü... 6 Hukuk Fakültemiz tarafýndan 21 Kasým 2005 tarihinde düzenlenen Yargý baðýmsýzlýðý ve adil yargýlanma hakký paneline Ýstanbul Barosu Baþkaný Av. Kazým Kolcuoðlu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Yargýtay Onursal Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Üniversitemiz öðretim görevlisi Sabih Kanadoðlu, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Danýþtay ve Hakimler ve Savcýlar Yüksek IEEE / IEE Veritabaný ULAKNET aracýlýðý ile açýldý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz. YEDÝTEPEHABER Kurulu eski üyesi ve Ýstanbul Ýdare Mahkemesi eski Baþkaný Zühal Çokar ve Yeditepe ve Marmara Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Ýnceoðlu katýldý. Panelde konuþan Yargýtay Cumhuriyet Onursal Baþsavcýsý Sabih Kanadoðlu, yargýnýn hükümet tarafýndan bakan kontejanýndan atama yoluyla hýzla siyasallaþtýrýldýðýný öne sürerek,...ýktidarýn baþýnýn ilgili olduðu davada belirli kararlarý veren kiþiler bugün Yargýtay üyesi... dedi. Yargýnýn hýzla siyasallaþtýðýný, bunun temelinin 12 Eylül darbesinde atýldýðýný vurgulayan Kanadoðlu, 12 Eylül ün yargýyý, hakimiyle, savcýsýyla Adalet Bakaný nýn yönetimine terkettiðini belirtti. Müzik Öðretmenliði yüksek lisans programý açýldý Yeditepe Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Eðitim yýlýnda. Müzik Öðretmenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programýný baþlattý. Bu yeni programa baþvuruda bulunmak isteyenlerden müzikle ilgili lisans derecesine sahip olmalarý ve LES sýnavýndan en az 45 puan almalarý isteniyor. Öðrenim süresi 3 yarýyýldan oluþan Programýn ilk iki yarýyýlý 6 þar dersten, yaz öðrenimi ise 2 dersten oluþmaktadýr. Programýn dersleri, ÝSTEK Vakfý Atanur Oðuz Lisesi Yerleþimi nde (Balmumcu) yapýlýyor.

8 Haber Turu Prof. Dr. Mithat Ýdemen e Onursal Doktora Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Ýdemen'e Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) tarafýndan onursal doktora ünvaný verildi. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosu nun 27 Temmuz 2005 tarih 10 sayýlý toplantýsýnda, Üniversitemiz öðretim üyelerinden TÜBA Þeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mithat Ýdemen e, Türk yükseköðretimine kazandýrdýðý bilim insanlarý, Elektromagnetik Teori ve Uygulamalý Matematik alanlarýnda gerek evrensel, gerek Türkçe bilimsel literatüre yapmýþ olduðu üstün nitelikli katkýlarý nedeni ile onursal doktora ünvaný verilmesine oybirliði ile karar verildi. Kalabalýk bir davetli grubunun katýldýðý törende "1935'ten bugüne Prof. Dr. Mithat Ýdemen" sinevizyon gösterisinin ardýndan GYTE Rektörü Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy bir konuþma yaptý. Cübbe ve diploma takdiminden sonra Prof. Dr. Mithat Ýdemen bir teþekkür konuþmasý yaptý. Tören, Prof. Dr. Ýdemen onuruna verilen kokteyl ve akþam yemeði ile sona erdi. Eczacýlýk öðrencileri birinci oldu 29 Ekim 2005 tarihinde Mersin Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinde yapýlan 3. Ulusal Eczacýlýk Öðrenci Kongresi nde öðrencilerimiz ödül aldýlar. Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge (saðdan 3.) Hollanda da çalýþtay katýlýmcýlarýyla... Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge Uluslararasý Çalýþtaya katýldý 13 Eczacýlýk fakültesi öðrencisinin katýldýðý yarýþmaya, Eczacýlýk Fakültesinden altý öðrencimiz, Uzm. Ecz. Nazlý Þencan ýn rehberliðinde hazýrladýklarý Yeditepe Üniversitesi 26 Aðustos Yerleþiminde yaþayan öðrencilerin ilaç kullaným alýþkanlýklarýna yönelik bir çalýþma baþlýklý sunumla katýldýlar ve birinci oldular. 6 Kasým 2005 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde yapýlan bir törenle, birincilik kazanan öðrencilerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan tarafýndan ödüller verildi. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge, Türkiye yi temsilen Avrupa Komisyonu NET Nötron Teknikleri Standartdizasyonu Malzeme Karakterizasyonu 2. Birleþik NET-PECO Çalýþtayý ve 8.Yürütme Kurulu toplantýsýna katýldý Kasým 2005 tarihleri arasýnda AB Birleþik Araþtýrma Merkezi Petten, Hollanda da gerçekleþtirilen Çalýþtayda Prof. Dr. Bilge Corrosion Detection and Defect Measurements of Aerospace Materials by Ultrasonic Methods adlý çalýþmasýný sundu. Ödül törenine giden öðrencilerimiz yola çýkarken (Soldan saða) Ülkü Dülgün, Zübeyde Özlem Yiðit, Araþ. Gör. Ecz. Karin Yurtlu, Uzm. Ecz. Nazlý Þencan, Filiz Çevik, Sibel Çýrak, Fulya Moral, Sümeyra Yavuz ve misafir olarak Anadolu Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi öðrencisi Soner Arkan ve Ceyhun Baransel...

9 Haber Turu Diþ Hekimliði Fakültesi Önlük Giyme Töreni yapýldý 8 Dekan Prof. Dr. Türker Sandallý önlüklerini giyen öðrencilere konuþma yaparken... Diþ Hekimliði Fakültemiz, 10 Ekim 2005 tarihinde düzenlediði Geleneksel önlük giydirme töreni ile Eðitim Öðretim yýlýný baþlattý. Tören, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý nýn yapmýþ olduðu açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Prof. Dr. Türker Sandallý konuþmasýnda...bu gün burada giyeceðiniz önlüklerinizle hepiniz geleceðin baþarýlý diþ hekimleri olarak eðitimlerinize baþlýyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Diþ Hekimliði Fakültemiz, Avrupa Birliðini saðlamýþ Türkiye deki tek diþ hekimliði fakültesidir. Bununla gurur duyuyoruz... dedi Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ise yaptýðý konuþmasýnda öðrencilere...türkiye nin en seçkin fakültelerinden birinde eðitim aldýðýnýz için hepiniz çok þanslýsýnýz. Öðrencilerine vermiþ olduðu eðitim ve yapmýþ olduðu örnek çalýþmalarla, Diþ Hekimliði Fakültemizle gurur duyuyoruz... dedi yýlý mezunlarý adýna dönem birincisi Zeynep Sevük de bir konuþma yaptý. Dereceye giren öðrencilerin plaketlerinin verilmesinin ardýndan, Diþ Hekimliði eðitimlerine bu yýl baþlayacak öðrencilere önlükleri, hocalarý tarafýndan giydirildi. Törende ayrýca, SCI indekste yayýnlarý kabul edilerek yayýnlanan Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyelerimizin beratlarý da, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý, Rektör Yardýmcýlarýmýz Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Sedefhan Oðuz tarafýndan verildi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý, Diþ Hekimliði Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreni, dönem birincisi öðrencinin isim plaketinin þeref kütüðüne çakýlmasýnýn ardýndan, düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Soldan saða; Dönem ikincisi Canan Kabadayý, birincisi Zeynep Sevük, Prof. Dr. Türker Sandallý ve dönem üçüncüsü Ayþe Selimoðlu...

10 Haber Turu Yeditepeliler Kan baðýþý için biraraya geldiler... Yeditepe Üniversitesi Hastanesi sosyal sorumluluðunu yerine getirmek amacýyla Yeditepe Üniversitesinde Kan Baðýþý Kampanyasý düzenledi. Yeditepe Üniversitesi öðrencileri baþta olmak üzere tüm Üniversite çalýþanlarýna kan baðýþý hakkýnda bilgi vererek, kan verebilecek özelliklere sahip olanlardan kan almayý amaçlayan kampanya ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kan Bankasý Direktörü Yrd. Doç. Dr. Meral Sönmezoðlu, kan baðýþýnýn yaþ aralýklarýnda, belirgin bir hastalýðý ve herhangi bir taþýyýcý hastalýðý olmayan, düzenli ilaç kullanmayan ve kan baðýþlamaya istekli kiþilerden alýnmasý gerektiðini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sönmezoðlu kan baðýþýnýn koþullarý ile ilgili olarak da þunlarý söyledi:...kan baðýþlayan kiþilerden (donör) kan alýmý öncesinde örnek kan alýnýp hemoglobin düzeyine bakýlýr; uygun bulunursa, torbaya yaklaþýk 450 ml. kan alýnýr ve bu kanda sarýlýk virüsleri (hepatit B ve C), HIV ve sifiliz için serolojik testler ile ABO/Rh kan gruplamasý yapýlýr. Sonuçlarý temiz çýkan kanlar kullanýma sunulur. Serolojik test sonuçlarý hakkýnda baðýþçýlar bilgilendirilir... Kan Baðýþý Kampanyasý, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafýndan düzenli olarak her hafta Perþembe günleri 10:00-14:00 saatleri arasýnda Yeditepe Üniversitesi 26 Aðustos Yerleþimi Sosyal Tesisleri nde devam ediyor. Ayrýca bu günler dýþýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyenler, Yeditepe Hastanesine giderek baðýþta bulunabilirler. YEDÝTEPEHABER olarak, bu güzel, insancýl olayý öðrencisi ile, hocasý ile ve tüm çalýþanlarý ile tüm elemanlarýmýza duyurmaktan gurur duyuyoruz. Diþ Saðlýðý Kampanyasý Diþ taramasýndan bir görüntü... Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý tarafýndan geçen yýl baþlatýlan Her çocuða bir diþ fýrçasý kampanyasý, bu öðretim yýlýnda da devam ettiriliyor. Kýrklareli Ýl Milli eðitim Müdürlüðü ile yapýlan ortak çalýþmada; Diþ Hekimliði Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý nýn seçmiþ olduðu doktor ekibi bölgeye giderek burada seçilen pilot okullarda, 4000 öðrenciyi aðýz ve diþ saðlýðý konularýnda bilgilendirmiþ ve diþ fýrçasý daðýtmýþtý. Yeni eðitim yýlýnýn baþlamasý ile birlikte; öncelikle seçilen çevre okullarla iletiþim kurularak bu okullara; aðýz ve diþ saðlýðý konularýnda, anne-baba ve çocuklarý bilgilendirmeye yönelik olarak hazýrlanmýþ broþürler gönderildi. Okullardan gelen istekler doðrultusunda bugüne kadar toplam 400 öðrencinin aðýz ve diþ taramalarý yapýlarak, aðýz ve diþ saðlýðý konularýnda bilgiler verildi. Diþ Hekimliði Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalý Baþkanlýðý nýn baþlatmýþ olduðu bu anlamlý ve örnek çalýþma, yanlýzca diþ taramalarý olarak devam etmiyor. Þu anda, Türkan Sabancý Görme Engelliler Ýlköðretim Okulu nun tüm ðrencilerinin diþ saðlýðý ile ilgili tedavileri Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalý tarafýndan yapýlýyor. Diþ Hekimliði Fakültesi, baþlattýðý bu anlamlý çalýþmalarý belirli zaman aralýklarý ile bölgesindeki seçilen ilköðretim okullarýnda devam ettirecek. 9

11 Haber Turu Ýstanbul Design Week e katýldýk Kuratörlüðünü Yýlmaz Zenger in yaptýðý Su kenti Ýstanbul, ýslak pazar yeri Haliç konseptli Uluslararasý Ýstanbul Design Week e (ÝDW), Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi araþtýrma görevlileri eserleriyle katýldýlar. Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümünden Araþ. Gör. Ayþem Çakýroðlu aksesuar tasarýmýný; Grafik Tasarýmý Bölümünden Araþ. Gör. Korhan Akbaytoðan özgün baskýlarýný; Plastik Sanatlar Bölümünden Araþ. Gör. Betsi Sullam üç boyutlu düzenlemesini; Araþ. Gör. Gülveli Kaya ve Araþ. Gör. Zeyno Pekünlü resimlerini ve Sanat ve Tasarým Bölümünden Araþ. Gör. Çiðdem Akkaya grafik çalýþmalarýný, Eski Galata Köprüsünde Eylül 2005 tarihleri arasýnda gerçekleþen Ýstanbul Design Week de sergilediler. Sergiden bir görüntü... Diþ Hekimliði Fakültesi balosu bizler de sizin eðitim modelinizi aynen, kendi fakültelerimizde uygulamak istiyoruz. Bu konuda bizlere yardýmcý olmanýzý istiyor ve desteklerinizi bekliyoruz. dediler. Böyle bir teklif ve örnek fakülte olarak alýnmak istenmemiz beni hem mutlu etti hem de duygulandýrdý. Fakültemiz yapmýþ olduðu eðitim programý ile yalnýzca Türkiye de deðil, Avrupa Birliði ne de kabul edilmiþ bir fakülte. Bu gün bunun gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Sevgili öðrencilerim, sizler de kendinizle gurur duyun, hepinizin gelecekte mesleðinde en iyiler arasýnda olacaðýnýza inanýyorum... dedi. Baloda yöneticiler masasý... Diþ Hekimliði Fakültesi, Bilimsel Diþ Hekimliði nin 97. yýlýný 19 Kasým 2005 tarihinde düzenlediði balo ile kutladý. ÝSTEK Sosyal Balmumcu tesisinde yapýlan Baloya, Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý, Rektör 10 Yardýmcýlarýmýz Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Prof. Dr. Nilüfer Eðrican, çok sayýda Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim üyesi ile öðrenciler katýldýlar. Baloda bir konuþma yapan Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Türker Sandallý Bilimsel Diþ Hekimliði nin 97. yýlýnda sizlerle burada olmaktan son derece mutluyum. Bu gecede beni çok mutlu eden bir olayý da sizlerle burada paylaþmak istiyorum. 2 gün önce katýldýðým Üniversitelerarasý Kurul toplantýsýnda, Türkiye de eðitim yapan diþ hekimliði fakültesi dekanlarý ortak olarak almýþ olduklarý kararlarýný açýkladýlar. Hocam; Gecede Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Sedefhan Oðuz da birer konuþma yaptýlar. Prof. Dr. Dicle, balo komitesi tarafýndan gecenin anýsýna yaptýrýlan plaketi Prof. Dr. Türker Sandallý ya verdi. Diþ Hekimliði Fakültesi balosunda Yeditepe Üniversitesi öðrencilerinden, dünya dans þampiyonu olan Dimitar Stoyanov ve Valeryia Bozukova da yaptýklarý danslarý ile geceye renk kattýlar. Baloya katýlan herkes, özellikle de öðrenciler boðazýn eþsiz manzarasý karþýsýnda geç saatlere kadar gönüllerince eðlendiler.

12 Haber Turu Welcome Fest 05 yapýldý Organizasyon, 30 Eylül 2005 günü saat 11:00 de Show Radyo ve Radyo 5 in müzikleri eþliðinde Yeditepe Üniversitesi Yerleþimindeki festival alanýnda baþladý. Müzik eþliðinde öðrenciler, açýk havada nefis yemekler, stand aktiviteleri, yarýþmalar, otomobil standlarý, öðrenci kulüpleri standlarý ile atmosferin tadýný çýkarttý. Ayný gün öðleden sonra öðrenci konserleri baþladý. Sahne alan gruplar; Airbag, Mavi, Serin ve Sunday Workers idi. Bu birbirinden yetenekli dört ayrý öðrenci grubu sahnede hünerlerini gösterip, alternatif ve rock müzikle dolu güzel bir gece yaþattýlar. Kargo grubu konser sýrasýnda... Üniversitemizde, 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Welcome Fest 05 ile Eðitim yýlýna güzel bir baþlangýç yapýldý. Ýki gün boyunca her yaþa, her zevke ve her tarza göre çeþitli organizasyonlar; oyunlar, gösteriler ve konserlerle gençler hem doyasýya eðlendi, hem de yeni ders yýlýna yeni bir dinamizm ile girdi... Böylece Yeditepe Üniversitesi, eðitim yýlýnýn baþlangýcýnda düzenlenen ilk festivali yapan üniversite olarak da bir ilke imza atmýþ oldu. ÝSTEKKART tarafýndan düzenlenen Welcome Fest 05 e iki günde yaklaþýk 4 bin kiþi katýldý. Ayrýca, birçok seçkin firma stand açtý... Otomotiv firmalarý gençlere arabalarýný tanýttý ve test sürüþleri yaptýrdý; Finansbank, açýlan standta hem bankayý tanýttý, hem de tanýtým amaçlý hediyeler daðýttý. Festivalin ikinci günü yine müzikle baþladý. Show Radyo ve Radyo 5 in katkýlarýyla çim alandaki müzik eþliðinde herkes kendini Üniversitemizin yemyeþil doðasýna ve müzik yayýnýnýn akýþýna býraktý. Ayný saatlerde baþka aktiviteler de vardý: Fiat-Panda eþliðinde kurulan özel parkur ve rampalarda eðlenceli test sürüþleri yapýldý. Öðrencilerimiz Mitsubishi nin son model arabalarýný da deneme fýrsatýný buldu. Signal diþ macunu firmasý da gösteri ve promosyon olarak standýnda öðrencilere diþlerini fýrçalama olanaðý yarattý!.. Gün boyu alanýn etrafýna kurulan yemek standlarý da acýkanlar için, birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekler sundu. Akþam ise konserler vardý. Son zamanlarýn en baþarýlý gruplarýndan Kargo, yeni ve eski þarkýlarýyla; daha sonra son yýllarýn en baþarýlý bayan vokallerden biri olan Bengü yeni þarkýlarýyla, þovu, danslarý ve sesiyle Yeditepe yi, Yeditepe lileri coþturdu... Gecenin finalini ise, en baþarýlý erkek vokallerinden biri, Serdar Ortaç yaptý. Eski ve yeni þarkýlarýný seslendiren sanatçý, geceyi unutulmaz bir müzik ziyafetiyle sonlandýrdý. Öðretim yýlýnýn baþlangýcýnda düzenlenen ilk festival olma özelliðini taþýyan ve üniversiteler arasýnda fark yaratan Welcome Fest 05 anýlarda unutulmayanlarda yerini aldý... Þimdi herkes sýradaki festivali sabýrsýzlýkla bekliyor Müzikle coþan gençler...

13 Haber Turu YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDEN HABERLER Bu sayýmýzdan itibaren yeni hizmete giren Yeditepe Üniversitesi Hastanemiz ile ilgili haberleri Yeditepe Üniversitesi Hastanesinden haberler... baþlýðý altýnda veriyoruz. Protez konulu konferans yapýldý Yeditepe Üniversitesi Hastanesi hekimi ve Interplast Türkiye kurucusu olan Prof. Dr. Namýk Kemal Baran önderliðinde 7 Ekim 2005 günü Yeditepe Üniversitesi Kayýþdaðý Yerleþiminde Türkiye de ilk kez yapýlan bilgisayarlý bacak protezinin uygulama ve bilgi programý yabancý hekimlerin de katýlýmýyla anlatýldý. Türkiye de ilk kez Ebru Özkan adlý hastaya Amerikalý doktorlar tarafýndan yapýlan protez uygulamasýnýn sonuçlarýný paylaþmak için Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan, Koordinatör Prof. Dr. Namýk Kemal Baran, Walking Free Program Baþkaný Ortopedist Prof. Dr. David Young, CP Prostesist John F. Burger ve CP Prostesist Greig Gavras bir araya geldi. Physicians For Peace üyesi ve Interplast Türkiye kurucusu olmasý nedeniyle özellikle Amerika da uygulanan protez sisteminin en pratik uygulamasýnýn ülkemizde kullanýlabilmesi için giriþimlerde bulunan Prof. Dr. Baran konuþmasýnda, çeþitli sebeplerle bacaklarýný kaybetmiþ kiþilere dünyada rutin olarak uygulanan protezin, ülkemizde devletin desteðiyle veya maddi imkanlarý olan kiþilere yapýldýðný, geliþen teknolojinin ülkemizde de takip edilmekte olduðunu, ancak maddi imkansýzlýklar sonucu uygulanamadýðýný belirtti. Prof. Dr. Baran, çalýþmalarýnýn sonucunda da Diyarbakýr ve Adana da sistemin kurulmasýný saðlamýþ ve bir dans öðretmeninin amputee olmuþ bacaðýný bilgisayarlý sistemle üretilen protez yaptýrmýþ ve baþarýlý sonuçlar elde etmiþtir. Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ve protez takýlan Ebru Özkan... Eðitim toplantýlarý baþlýyor Saðlýk sektöründe geleceði bugünden yaþatmak, alanýnda en iyi hizmeti sunmak ve yaþam kalitesini yükseltmek amacýyla kurulan Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde Acil Týp Toplantýlarý düzenleniyor Profesyonelce sunduðu saðlýk hizmetlerinin yaný sýra bir eðitim ve araþtýrma hastanesi de olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Týp Toplantýlarý ný her 15 günde bir gerçekleþtiriyor. Perþembe günleri saat 19:00-20:00 arasýnda Yeditepe Üniversitesi Hastanesi toplantý salonunda gerçekleþen Acil Týp Toplantýlarý Türkiye de ve dünyada en iyi týp fakültelerinde eðitimlerini tamamlamýþ, dünyanýn en seçkin hastanelerinde görev almýþ uzman doktorlarýmýz tarafýndan veriliyor. Ekim ayýnda baþlayan eðitim konferanslarýnda Aralýk ayý sonuna kadar 6 konferans yapýlacak. Konferanslarýn konularý þöyle: g Multiple Travmalý Hastaya Yaklaþým g Kafa Travmalý Hastaya Yaklaþým g Travmalý Hastaya Yaklaþým g Batýn Travmalý Hastaya Yaklaþým g Ekstremite Travmalý Hastaya Yaklaþým 2006 yýlý Ocak ve Þubat aylarýnda yapýlmasý planlanan eðitim toplantýlarý ise þöyledir: g Geriatrik Travmalý Hastaya Yaklaþým g Ýleri Yaþam Desteðinde ACLS Yenilikler g Pediatrik ACLS Yenilikler g Nükleer Biyolojik Kimyasal Silah Kazalarý

14 Haber Turu Yeditepe Üniversitesi Hastanesinin ilk gözbebeði dünyaya geldi... Yeditepe Üniversitesi Hastanesinin en yeni ve ileri teknolojiyle donatýlmýþ Kadýn hastalýklarý-doðum bölümü ilk bebeðini Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Cem Fýçýcýoðlu ve ekibi tarafýndan dünyaya getirdi. 31 haftalýk gebe iken Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde sezaryan ile bebeði alýnan hasta, 1500 gr. aðýrlýðýnda bir kýz bebek dünyaya getirdi. Ancak prematur (yani vaktinden çok erken dünyaya gelme) olarak dünyaya gelen Aslý bebek, Hastanemizin yenidoðan yoðun bakým ünitesinin sorumlu doktoru Yrd. Doç. Dr. Aslý Çýnar kontrolünde ileri teknolojik imkanlar kullanýlarak saðlýðýna kýsa sürede kavuþtu. Doðduðu ilk günden bu yana hastanemizin gözbebeði olan Aslý Bebek, kýsa sürede taburcu olarak hastanemiz istatistiklerine de bir ilk olarak geçti. Hastanemizin ilk bebeði, Aslý bebek Nörolojik Bilimler Merkezi Eðitim programlarý baþladý Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde her hafta Nörolojik Bilimler Merkezi tarafýndan konferanslar dizisi düzenleniyor. Cuma günleri arasýnda Yeditepe Üniversitesi Hastanesi toplantý salonunda gerçekleþen konferanslarda en güncel bilgiler sunularak, olgu tartýþmalarý yapýlýyor. Bugüne kadar þu konularda konferanslar düzenlendi: Psikiyatrinin son 20 yýlý, Türkiye de Nörobilimlerin geçmiþi, EMG incelemesi ve uygulamasý, Ýnmede güncel yaklaþýmlar, Epilepsinin yeni sýnýflamasý, Antidepresanlar, Spinal patolojilerde perkütan uygulamalar, Aðrý cerrahisi, Serebral enfeksiyonlarda görüntüleme. Ocak ve Þubat aylarýnda ise þu konularda konferanslar düzenlenmesi planlanýyor: Prof. Dr. Oðuz Tanrýdað Eriþkin beyinde dil organizasyonu, Yrd. Doç. Dr. Hatice Türe Yunan mitolojisinde aðrý dindirme sanatý, Prof. Dr. Ýlhami Kovanlýkaya Beyin tümörlerinde MR perfüzyon uygulamalarý, Yrd. Doç. Dr. Bülent Güçlü Nöroþirürjide stereotaktik giriþimler, Doç. Dr. Mutlu Cihangiroðlu Intrakranial anevrizmalarýn sarmal embolizasyonu, Yrd. Doç. Dr. Geysu Karlýkaya Intraoperatif monitörleme, Prof. Dr. Önder Us Olaya iliþkin uyarýlmýþ potansiyeller. Bilgi Merkezimizde VCD ve DVD kütüphanesi ödüllü ve vizyon filmleri ile hizmete girmiþtir. YEDÝTEPEHABER

15 Haber Turu Mezunlarýmýzdan haberler... Mezunlarýmýzdan haberler köþemizi, yeni gelen mezun haberlerimizle sürdürüyoruz. Bu sayýmýzda sizlere dört mezunumuzdan haberlerimiz var... Sizler de lütfen YEDÝTEPEHABER e mektup, telefon, faks ya da e-posta gibi yollarla, mezunlarýmýzdan haberler ulaþtýrýn... g Timuçin Tunç 2003 yýlýnda Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Bölümünden mezun olan Timuçin Tunç, Üniversiteden mezun olduktan sonra BP Petrolleri A.Þ. de Pazarlama Bölümünde çalýþtý. Ekim 2004 ten beri Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kurumsal Ýletiþim Müdürü olarak çalýþan Timuçin Tunç, Yeditepe Üniversitesi MBA bölümünde de master programýna devam ediyor. Tunç, öðrencilik yýllarýnda Aydýn Doðan Vakfý nýn düzenlediði Genç Ýletiþimciler Yarýþmasý nda iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük ödülü sahibi... g Burak Yolbulan Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü 2001 yýlý mezunlarýndan Burak Yolbulan, 2002 yýlýnda askerlik görevini tamamladýktan sonra demir-çelik sektörünün önde gelen firmalarýndan olan Kroman Çelik San. A.Þ. de orta kademe yönetici olarak iþe baþladý; 3 yýl boyunca firmanýn deðiþik departmanlarýnda görev aldý. Halen ayný firmada üst düzey yönetici olarak görevine devam etmektedir. Yolbulan, ayný zamanda grup þirketlerinden Yolbulan Çelik San. ve Tic.Ltd. þirketinde de genel müdür olarak görev yapýyor. g Dilþat Yüzbaþýoðlu Ganioðlu g Burak Akburak 14 Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2000 yýlý ilk mezunlarýndan olan Dilþat Yüzbaþýoðlu Ganioðlu, bir süre Bodrum MGM Grand Ýskandil Otelde halkla iliþkiler yaptý. Þu anda, aile þirketi olan Nissan Yüzbaþýoðlu Otomotiv de Halkla Ýliþkiler Müdürü olarak çalýþýyor. Burak Akburak, Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünü bitirdikten sonra Üniversitemizde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünü okudu. Vatani görevini Tunceli de tamamladý yýlýndan beri Koç Holding þirketlerinden Opet Petrolcülük firmasýnda Marmara saha müdürü olarak görev yapmaktadýr. Üniversitemizde öðrenci konseyi ve Ýþletme Kulübünün kurulmasýnda etkin rol oynayan Akburak, ayrýca 2001 yýlýndan beri kurucusu olduðu Genç Demokratlar Derneðinin Baþkanlýðýný da yürütüyor.

16 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Eylül, Ekim ve Kasým aylarýnda çeþitli fakültelerimiz ve bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri veriyoruz. Bazý Bölümlerimizin akademik faaliyetleri elimize yeni ulaþtýðýndan geçmiþ aylara ait olmasýna raðmen, önemli gördüðümüz için, onlarý da sizlere aktarýyoruz. DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝ u Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mübin Soyman Yüz, dudak ve diþ estetiði ve ayný Anabilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Arzu Aykor Görünümdeki ön diþlerin estetik tedavi þekilleri konularýnda Hatay Diþ Hekimleri Odasý nýn 19 Kasým 2005 tarihinde düzenlediði Günümüzde diþ hekimliðinde estetik yaklaþýmlar konulu konferansta sunum yaptýlar. u Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Senih Çalýkkocaoðlu, 1-2 Ekim 2005 tarihleri arasýnda Diþ Hekimliði Fakültesinde düzenlenen 2. Mini dental implant sempozyumu nda, Konvansiyonel hareketli total protezlerden implant destekli hareketli proteze geçiþ konulu bir konferans verdi. u Ortodonti Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Tülin Arun, Ortodontik ankraj amaçlý mini vida uygulamalarý konusundaki deneyimlerini, 20 Eylül 2005 tarihinde Adana Hilton Oteli nde düzenlenen 9. Uluslarasý Türk Ortodonti Derneði Sempozyumundaki konferansýnda sundu. Prof. Dr. Arun, 1 Ekim 2005 tarihinde Diþhekimliði Fakültemizde gerçekleþtirilen 2. Mini Dental Ýmplant Sempozyumunda ise Mini dental implantlarýn ortodontide kullanýmý isimli bir konferans verdi. Prof. Dr. Arun, 21 Ekim 2005 tarihinde Ýstanbul Diþhekimleri Odasý tarafýndan Sürekli Diþhekimliði Eðitim Programý kapsamýnda Divan City de düzenlenen Bölgeler Bilimsel Toplantýlarýn ikincisinde Ýnterdisipliner ortodontik yaklaþýmlar ve vaka tartýþmalarý konulu bir konferans verdi. u Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kazazoðlu, 1 Ekim 2005 tarihinde düzenlenen Astra Tech-Türkiye 1. Ýmplantoloji Sempozyumunda Ýmplant üstü protezlerde karþýlaþýlan sorunlar konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kazazoðlu nun elimize geç ulaþan Mart, Mayýs ve Haziran aylarýndaki akademik faaliyetlerini de sizlere aktarýyoruz. Prof. Dr. Ender Kazazoðlu, 19 Mart 2005 tarihinde Samsun Diþ Hekimleri Odasý tarafýndan düzenlenen toplantýda, Geredontoloji ve Ýmplant üstü protezlerde yaþanan sorunlar konulu iki ayrý konferans verdi. Prof. Dr. Kazazoðlu, 31 Mayýs 2005 tarihinde EDAD ýn düzenlemiþ olduðu ulusal toplantýda Total protezlerde ölçü teknikleri konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kazazoðlu, Haziran 2005 tarihleri arasýnda Türk Diþ Hekimleri Birliði nin düzenlediði 12. Türk Diþ Hekimleri Birliði Uluslarasý Toplantýsý nda Aðýz gargaralarýnýn kompozit resinlerin renklerine etkisi ve Tekrarlanan fýrýnlamanýn tam seramiklerin opasitesine etkisi konulu iki ayrý uluslararasý poster sunumu yaptý. Prof. Dr. Kazazoðlu, ayný toplantýda Total protezlerde kullanýlan ölçü yöntemleri konulu bir konferans da verdi. u Diþ Hastalýklarý ve Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ersoy Kasým tarihleri arasýnda Mersin de düzenlenen 2. Çukurova diþ hekimliði günleri ve expodental Sergisi nde Ýndirekt kompozit sistemleri ve Kompozitlerde cilalama tekniði baþlýklý konularda iki ayrý konferans verdi. 15

17 Akademik Faaliyetler ECZACILIK FAKÜLTESÝ 16u Farmakoloji Anabilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ýclal Çakýcý, Avrupa Komisyonu Birleþik Araþtýrma Merkezi (Joint Research Centre) ve European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) tarafýndan düzenlenen JRC Enlargement and Integration Wokshop-Alternatives 2005 toplantýlarýndan, Eylül tarihinde Slovenya da düzenlenen International workshop on promotion of the three rs (reduction, refinement, replacement) concept in relation to animal experimentation in Croatia, Turkey and Western Balkan countries e davetli öðretim üyesi olarak katýldý. u Öðretim üyesi Prof. Dr. Erdem Yeþilada Üniversitemizde Aðustos tarihlerinde düzenlenen The International Forum for Social and Health (IFSSH) World Congress in Türkiye Ulusal Bilim Konsey inde yer aldý ve ayný zamanda Ethnobotany and healing oturumunun da yöneticiliðini yaptý. Prof. Dr. Yeþilada, Üniversitemizde Aðustos tarihlerinde düzenlenen IVth International Congress of Ethnobotany (ICEB 2005) in uluslararasý bilimsel komite üyeleri arasýnda yeraldý. Prof. Dr. Yeþilada, Eylül 2005 tarihlerinde Antalya da Türk Ýç Hastalýklarý Uzmanlýk Derneði (TÝHUD) tarafýndan düzenlenen 7. Ulusal Ýç hastalýklarý Kongresinde "Tamamlayýcý týbbýn tedavi ve bakýmdaki yeri konulu panelde Bitkilerin ve bitkisel ilaçlarýn çaðdaþ ve geleneksel tedavi kavramý ve uygulamalarý içerisindeki yeri baþlýklý bir konuþma yaptý. Prof. Dr. Erdem Yeþilada (2005), Past and future contributions to traditional medicine in the health care system of the Middle-east adlý makalesi Journal of Ethnopharmacology 100, ( ) de yayýnlandý. FEN-EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ANTROPOLOJÝ BÖLÜMÜ Antropoloji Bölümü tarafýndan düzenli olarak yapýlan Antropoloji Kolokyumlarý na devam edildi. Kasým ayýnda iki konferans verildi. u 15 kasým tarihinde, Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Nur Vergin, Fransa da ve Avrupa da þiddet: Siyaset sosyolojisinin bakýþ açýsý ve Antropoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Akile Gürsoy, Bir dünya kongresinin ardýndan yeni akademik dönemin açýlýþý baþlýklý konferanslarý; u Ýngiltere University of Edinburgh öðretim elemaný Dr. Stephen Goodwin, 22 Kasým da Religion as both barrier and a highway to peace building in the Balkans konulu konferansý verdiler. FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe Bölümünde düzenli olarak yapýlan konferanslar devam etti: u Konstanz Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim elemaný Dr. Luca Moretti, 21 Eylül tarihinde A thick realist consequence of Wright s minimalism ; u Köln Üniversitesi Felsefe Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Claudia Bickmann, 19 Ekim "Kant and Kantian idealism: A philosophical approach beyond substantialism or non-substantialism"; u University College Dublin Felsefe Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Brian Elliott, 5 Ekim tarihinde The concept of space: Space as chora in Plato 2 ; 26 Ekim de "The Concept of Space: Space as Topos in Aristotle 2"; 9 Kasým da The concept of space: Space as a priori form of intuition in Kant 1 ; 16 Kasým da The concept of space: Space as a priori form of intuition in Kant 2 ; 23 Kasým da The concept of space: Space as spatialization in Heidegger 1 ; 30 Kasým da The concept of space: Space as spatialization in Heidegger 2 konferanslarýný verdiler. TARÝH BÖLÜMÜ u Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nadir Devlet, IRCICA and Academy of Sciences of Tatarstan, History Institue tarafýndan Haziran tarihlerinde düzenlenen 2nd International Symposium on Islamic Civilization in the Volga- Ural Region Sempozyumunda Islets of Muslims in the Far-East konulu bir konuþma yaptý. Prof. Dr. Devlet, Kazan da Aðustos tarihlerinde düzenlenen Betendenya Tatar kongressý nda (Dünya Tatar kongresi) Çýðýþ baþlýklý bildirisini sundu. Prof. Dr. Devlet, Betendenya Tatar Kongressý Baþqarma Komitetý, Tatarstan Fännär Akademiyäseneñ Tel, Ädäbiyat Häm Sängat Institutý ve Ýstanbul Üniversitesinin Türkiyat Enstitüsü iþbirliði ile 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Törek-Tatar Mädäni Baðlanýþlarý Sempozyumunda Çýlbýr däwam itä- Yomðaqlaw baþlýklý bildirisini sundu. Prof. Dr. Devlet, T.C. Dýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar Merkezi heyeti ile Kazakistan Dýþiþleri Bakanlýðýna baðlý Kazakistan Dýþ Politika ve Analiz Merkezi nin daveti üzerine Ekim 2005 tarihinde Almatý da düzenlenen Kazak partnerleriyle buluþma toplantýsýna katýldý. Prof. Dr. Nadir Devlet, Kasým tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan düzenlenen Türkoloji günleri nde 2005 te Tataristan baþlýklý bir sunum yaptý. Prof. Dr. Devlet, Bölümün tarih konferanslarý çerçevesinde 24 Kasým tarihinde Tataristan- Kimlik-Kazan ýn yýlý baþlýklý bir konferans verdi. Prof. Dr. Nadir Devlet in (2005), Rusya Federasyon nun Güney Kafkasya siyaseti ve Türkiye ye etkileri makalesi, Deðiþen Dünya Düzeninde Kafkasya, (ed. Okan Yeþilot), Ýstanbul: Kitabevi, s.1-17; Prof. Dr. Nadir Devlet, Turkey s energy policy in the next decade adlý makalesi, Perceptions, Vol. IX, No. 4 (Winter ), pp da yayýnlandý.

18 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ GASTRONOMÝ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ u Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü öðretim görevlilerinden Dr. Z. Sibel Özilgen dünyanýn en prestijli uluslararasý yayýnevlerinden biri olan Elsevier tarafýndan yayýnlanan, Editörlüðünü Colarado State University'den Sandra K. Shepherd'ýn üstlendiði, Journal of nutrition and behavior isimli bilimsel derginin hakem kuruluna daimi üye olarak seçildi. ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ HALKLA ÝLÝÞKÝLER VE TANITIM BÖLÜMÜ u Boðaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Yýlmaz Esmer, 30 Kasým tarihinde Marka olarak Türkiye ve Türkiye nin imajý konulu bir konferans verdi. MÜHENDÝSLÝK MÝMARLIK FAKÜLTESÝ BÝOMEDÝKAL MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u ABD CPS Innovations tan Dr. Mehmet Aykaç, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Dekanlýðý ile Biyomedikal Mühendisliði Bölümü nün davetlisi olarak, 9 Eylül 2005 tarihinde Positron emission tomography: Today and tomorrow baþlýklý bir konuþma yaptý. ELEKTRÝK VE ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u E3TAM Endustriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarýmý Ar-Ge Mühendisligi A.Þ. tarafýndan 19 Ekim tarihinde PC tabanlý test teknolojileri semineri verildi. Semirde LabVIEW yazýlým geliþtirme platformu ile programlama teknikleri, Veri toplama ve analizi (DAQ: Fizyolojik veri toplama dahil), Yapay görme ile kontrol (Machine vision), Hareket kontrolü (Motion Control), Endüstriyel otomasyonda yeni konseptler ve Multi-Disipliner AR-GE laboratuvar tasarýmý ve kurulumu konularý ele alýndý. GENETÝK VE BÝYOMÜHENDÝSLÝK BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Mustafa Çulha, 9-11 Haziran 2005 tarihleri arasýnda Ankara da düzenlenen IX. Ulusal Spektroskopi Kongresi nde Surface enhanced raman scattering based substrates for biomedical diagnosis isimli çalýþmasýný sundu. u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gamze Köse, Eylül 2005 tarihlerinde Ýzmir de düzenlenen 12. Uluslararasý Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu na Cell behavior on patterned polyesters baþlýklý poster sunumu ile katýldý. Yrd. Doç. Dr. Köse nin ayrýca Tissue engineered cartilage on collagen and PHBV matrices baþlýklý çalýþmasý ise Biomaterials dergisinde yayýnlandý (Vol. 26, pp ). u Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kurnaz, 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilen XIX. Ulusal Kimya Kongresine In silico anjiyojenez modellemesi ve anti-kanser ilaç tasarýmýna yönelik biyokimya mühendisliði uygulamalarý ve Glikolitik salýnýmlardaki GAL kontrol aðýnda yeni bir Gal3p kinazýnýn biyomühendisliði baþlýklý bildirileri ile katýldý. KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Zoya Tuiebakhova ile Yrd. Doç.Dr. Seyda Zitros Bucak, Eylül 2005 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleþen Design of education in the 3rd millenium Frontiers in engineering education 34th International engineering symposium a Bridging the gap between engineering education and industrial practice konulu sunumla katýldýlar. Akademik Faaliyetler u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Seyda Zitros Bucak, Europen Colloid and Surface Chemistry Society nin Norveç te düzenlediði 19. yýllýk kongresinde Kinetic studies of the interaction of fatty acids with phosphatidylcholine vesicles (liposomes) konulu bildirisini sundu. u Bölüm öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Alakent, Haziran 2005 tarihlerinde Ýstanbul da bu yýl beþincisi düzenlenen International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE) konferansýnda Hierarchical structure of the energy landscape of proteins revisited by time series analysis I. mimicking protein dynamics in different time scales konulu bildirisini sundu. u University of East Anglia öðretim görevlisi Dr. David Steytler, Bölümün davetlisi olarak 6 Eylül 2005 tarihinde Creating structures on nano to micro scale baþlýklý bir konuþma yaptý. u Bölüm öðretim üyesi Doç. Dr. Zoya Tuiebakhova, 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilen XIX. Ulusal Kimya Kongresine Enhancement of the photocatalytic degradation rate of benzoic acid baþlýklý sunumu ile katýldý. MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ 17 u Rutgers University Industrial Systems Engineering Bölümü öðretim görevlisi Dr. Tuðrul Özel, 22 Temmuz 2005 Innovative machining processes for micromanufacturing and modeling of micro/meso scale mechanical cutting ; u New Orleans da bulunan Novaces Þirketi nde CEO olarak görev yapan Dr. Bahadýr Ýnözü, 2 Aðustos 2005 tarihinde Lean six sigma implementation in transactional and manufacturing processes ; u Türk Tesisat Mühendisleri Derneði Onursal Baþkaný makine yüksek mühendisi Celal Okutan, 7 Ekimde Yüksek öðretimde mesleki eðitim mühendislik, mühendislikte mesleðe yönelim ve mekanik tesisat mühendisliði ;

19 Akademik Faaliyetler 18u Arfesan Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Arkan, 21 Ekimde The future of Turkish industry ; u Karsu Tekstil A.Þ. yönetim kurulu üyesi Dr. Atilla T. Alptekin, 18 Kasýmda Textile industries seminer ; u FÝGES firmasýndan Dr. Tarýk Öðüt, 25 Kasým tarihinde Computer aided engineering ; u Dr. Cavit Çýtak, 28 Kasýmda Günümüzde dünyanýn teknolojik ekseni baþlýklý seminerleri verdiler. MÝMARLIK BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. B. Deniz Çalýþ Kural, 3-10 Temmuz 2005 tarihlerinde, Uluslararasý Mimarlar Birliði nin Ýstanbul da düzenlediði, Cities: Grand Bazaar of architecture temalý, 22. Dünya Mimarlýk Kongresi ne (UIA- Istanbul World Architecture Congress) katýldý. Kongreye ev sahipliði yapan Mimarlar Odasý nýn, kongre kapsamýnda yayýmlanan ve Tansel Korkmaz tarafýndan kurgulanan Architecture in Turkey around 2000: Issues in discourse and practice kitapta, Þehr-engîz-i Hayâl 1: Storehouse(s) of Turkish landscape culture baþlýklý makalesi yayýnlandý. Yrd. Doç. Dr. Çalýþ-Kural, ayrýca, Eylül 2005 tarihlerinde Ankara da düzenlenen The European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) Konferansýnda da Past and present conditions of Kaðýthane landscape: Mesire becoming the municipal park baþlýklý bir sunum yaptý. Sunumun tam metni kongre kitabýnda da yayýmlandý. u Bölüm araþtýrma görevlilerinden Zeynep Yazýcýoðlu ve Soner Þahin, 3-7 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da düzenlenen, UIA 2005 XXII. Dünya Mimarlýk Kongresi'nde "Conservation and renewal of cities " baþlýklý oturumunda "Blank facades of Ýstanbul" konulu bildirilerini sundular. Araþtýrma görevlileri Yazýcýoðlu ve Þahin yine ayný Kongrenin "Urban engineering, planning and management" baþlýklý oturuma "Temporary open markets and their relation with the city" konulu sunum ile katýldýlar. Araþ. Gör. Þahin, "Blank facades of Ýstanbul" baþlýklý bildirisi ile, Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen Ýstanbul fragmented sempozyumunun Future baþlýklý oturumuna katýldý. u Araþ. Gör. Iþýl Baysan Serim Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen Ýstanbul fragmented sempozyumunun Today baþlýklý oturumuna Learning the complex spatio-temporalities of Istanbul from cinema: kapital-ist-anbul in-between globalization and local isimli bildiriyle katýldý. u Araþ. Gör. Baysan Serim ayrýca, ayný konferans ve oturumda, Yrd. Doç.Dr. Murat Þahin ile birlikte, Kayýþdaðý bölgesi çocuklarýyla 23 Nisan 2003 tarihinde Mimarlýk bölümünde yapýlan workshop deðerlendirmesiyle ilgili olarak How children see their settlements adlý bildiriyle katýldý. u Yrd. Doç. Dr. Þahin, Eylül 2005 tarihlerinde düzenlenen Ýstanbul fragmented sempozyumunda çeþitli ortak çalýþmalarýný da sundu: Araþ. Gör. Seyhan Hakgüdener ile Representation of one place and two different ways of life ve A. Sakalouski ile An attempt to compare the mental image with the reality of urban space through an individual experience. u Araþ. Gör. Kerem Ercoþkun, Temmuz 2005 tarihlerinde Almanya Technical University Dresden de gerçekleþtirilen Çalýþtayý na ve CIB W78-Ýnþaat Sektörü nde Biliþim Teknolojileri konulu uluslararasý konferansa, Enabling relationship management: Agent technology for facility management integration baþlýklý bildiri ile katýldý. u Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü öðretim üyelerinden Prof. Dr. Latife Gürer ve Yrd. Doç. Dr. Ayþe Öztürk ün yürüttüðü Design of education in the 3rd millenium Frontiers in engineering education 34th international engineering symposium, IGIP (International society for engineering education) ve Yeditepe Üniversitesi sponsorluðunda Eylül 2005 tarihleri arasýnda Yeditepe Üniversitesi 26 Aðustos Yerleþiminde gerçekleþtirildi. SÝSTEM MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyesi Prof. Dr. Taylan Ula, 4-6 Temmuz tarihleri arasýnda Koç Üniversitesi nde yapýlan Yöneylem Araþtýrmasý ve Endüstri Mühendisliði 25. Ulusal Kongresine, Xbar kontrol þemalarýnda varyans tahmini için kullanýlan istatistiklerin ve alt gruplama yönteminin istatistiksel deðerlendirmesi ve Örneklem büyüklüðünün otokorelasyonlu verilerin izlenmesi için kullanýlan kontrol þemalarýnýn performansýna etkisi baþlýklý iki bildiri ile katýldý. TIP FAKÜLTESÝ TEMEL TIP BÝLÝMLERÝ BÖLÜMÜ u Bölüm öðretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Sabuncu, 12 Ekim tarihinde Elektromanyetik radyasyonun saðlýða etkileri (cep telefonlarý, baz istasyonlarý, bilgisayarlar, mikro dalga fýrýnlar vs.) konulu bir seminer verdi. YABANCI DÝLLER YÜKSEKOKULU u Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoðlu, 1-5 Eylül 2005 tarihleri arasýnda Bodrum Yalýkavak ta UNESCO nun desteklediði Policy making in the Mediterranean: Present and future prospects adlý projenin atölye çalýþmasýný yönetti. Atölye çalýþmasýna, Burçoðlu nun 2001 yýlýnda kurmuþ olduðu, Crossroads Interdiciplinary Research and Policy Platform un çeþitli Akdeniz ülkelerinden 6 üye, 8 konuk araþtýrmacý ve 2 Büyükelçi katýldý. Dört oturumda gerçekleþen bu Akdeniz Atölye çalýþmasýnda, Akdeniz lilerin ortak özellikleri irdelendi; networkun amaçlarý tartýþýldý ve bundan sonra yapýlacak olan toplantýnýn ilkeleri belirlendi.

20 Prof. Dr. Kuran Burçoðlu, Akademik Konsey Baþkanlýðýný yürütmekte olduðu Marmara Grubu Sosyal ve Stratejik Araþtýrmalar Vakfý nýn UNDP ve GAP idaresi ile birlikte Eylül 2005 tarihleri arasýnda Mardin de düzenlemiþ olduðu Güneydoðu Anadolu da kadýn giriþimciliðinin desteklenmesi konulu bir seminere katýldý. Prof. Dr. Kuran-Burçoðlu, 4 Ekim 2005 de Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneði nde Matbaacý Osman Bey ve ailesi konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Kuran Burçoðlu, 15 Ekim 2005 de YÖRET Vakfý nda ABD den Türkiye de araþtýrmalar yapmak üzere gelen bir grup Eðitmen ve Sosyal uzmana Who is a Turk konulu bir konferans verdi. ATATÜRK ÝLKELERÝ VE ÝNKILAPLARI TARÝHÝ ENSTÝTÜSÜ u Enstitü tarafýndan 29 Eylül tarihinde Ýnan Kýraç salonunda 21. yüzyýl baþýnda Türkiye nin öncelikli sorunlarý konulu bir panel düzenlendi. Panele, Enstitü Müdürü emekli Org. Dr. Edip Baþer ve öðretim üyesi Doç. Dr. Tülay Baran, eski devlet bakaný Önay Alpago, ÝÝBF Ýktisat Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Vural Savaþ ve ÝÝBF Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler öðretim üyesi Doç. Dr. Mesut Caþýn konuþmacý olarak katýldýlar. u Sosyal antropolog ve terörizm araþtýrmacýsý Sefa Yürükel, 17 Ekim tarihinde Batý tarihinde insanlýk suçlarý, Batý nýn yaptýðý soykýrýmlar konulu konferans verdi. YÜSAM Yeditepe Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (YÜSAM) tarafýndan iki konferans düzenlendi: u Ýngiltere Baþkonsolosu Barbara Logan Hay, 9 Kasým tarihinde Türkiye-Ýngiltere iliþkileri ; u Almanya Baþkonsolosu Reiner Möckelmann, 16 Kasým da Türkiye- Almanya iliþkileri. ÖÐRETÝM ÜYESÝ OLARAK ATANANLAR Prof. Dr. Erdem Yeþilada, Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalýna öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinde lisans derecesini tamamlayan Prof. Dr. Yeþilada, 1979 yýlýnda ayný Üniversitede Farmakognozi Programýnda doktora derecesini aldý ve 1982 yýlýnda yardýmcý doçent ve 1987 yýlýnda doçent oldu yýlýnda Gazi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalýnda öðretim üyesi olarak çalýþmaya baþlayan Prof. Dr. Yeþilada, ayný birimde 1993 de profesör oldu. Japonya Kyoto, Tokushima ve Kyoto Üniversiteleri ile University of London da bulundu. Özbekistan Bilimler Akademisinde çalýþmalar yaptý. Prof. Dr. Yeþilada, Gazi Üniversitesinde Meslek Bilimleri Bölüm Baþkanlýðý ve Farmakognozi Anabilim Dalý Baþkanlýðý gibi çeþitli idari görevlerde bulunduktan sonra 2005 yýlýnda emekli oldu. Prof. Dr. Yaþar Baykul, Eðitim Fakültesi Ortaöðretim Fen ve Matematik Alanlar Eðitimi Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun olduktan sonra Michigan State Üniversitesi Eðitimin Atamalar Temelleri programýnda 1972 yýlýnda yüksek lisansýný, 1979 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme Bölümünde doktorasýný tamamlayan Prof. Dr. Baykul, 1982 yýlýnda yrd. doçent, 1989 da doçent ve 1994 yýlýnda profesör oldu. Prof. Dr. Baykul, yýllarýnda HÜ Eðitim Bilimleri Bölümü Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme Anabilim Dalý Baþkanlýðý; yýllarýnda Baþkent Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekanlýðý görevlerinde de bulundu. Prof. Dr. M. Mithat Ýdemen, Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne öðretim üyesi olarak atandý de ÝTÜ Elektrik Fakültesinden mezun olduktan sonra araþtýrma görevlisi olarak çalýþmaya baþlayan Prof. Dr. Ýdemen, yüksek lisansýný Matematik kürsüsünde yaptý ve 1960 da 19 NATO bursu ile Paris Üniversitesi Fen Fakültesi Elektronik Enstitüsü ne doktora çalýþmalarý için gitti da matematik doçenti, 1975 de profesör olan Prof. Dr. Ýdemen, döneminde bu Anabilim Dalýnýn baþkanlýðýný yürüttü; yýllarýnda Iþýk Üniversitesine görev aldý. Mühendislik Fakültesi Dekanlýðý ve Mütevelli Heyeti üyeliði yaptý. TÜBÝTAK da Matematik Bölümü Baþkanlýðý, Bilim Adamý Yetiþtirme Grubu üyeliði, Bilim Komitesi üyeliði, Union Radio Scientific Internationale Türk Ulusal Komitesi baþkanlýðý yapan ve çok sayýda bilim ödülü alan Prof. Dr. Ýdemen ayrýca TÜBA ve WIF (World Innovation Foundation) üyesidir.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK Ocak 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı