Erişkin Bireylerde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar ve Tedavi Seçenekleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erişkin Bireylerde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar ve Tedavi Seçenekleri"

Transkript

1 DERLEME Erişkin Bireylerde Minimal İnvaziv Yaklaşımlar ve Tedavi Seçenekleri L. Şebnem TÜRKÜN a a Restoratif Diş Tedavisi AD, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi AD, İzmir, TÜRKİYE ÖZET Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfus gittikçe yaşlanmaktadır. Ancak sanayileşmiş ülkelerde yaşam kalitesinin artması ile birlikte, ağızında kendi dişlerini koruyarak yaş alan birey sayısında ciddi artışlar mevcuttur. Bu bireylerin tükürük akış hızlarının azalması, yoğun ilaç kullanmaları ve el becerilerinin kısıtlanması bu dişleri sağlıklı olarak korumayı zorlaştırmaktadır. Diş hekimi olarak görevimiz, yaşlı bireylere ağız sağlıklarını koruma konusunda yardımcı olacak basit koruyucu önlemler önermek ve gereken durumlarda dişlerini ileride çürük oluşumunu önleyebilecek bir materyal ile restore etmektir. Anah tar Ke li me ler: Yaşlı; önleme ve kontrol; cam iyonomer siman ABS TRACT In our country as all over the World, the population is getting older. However with the quality of the lifestyle in industrialized countries, the amount of people getting older by conserving their natural dentition is increasing. These persons have usually a low saliva flow rate, are using a lot of medicine and have limitation in using their hands. All these factors are making difficult the conservation of a healthy dentition. Therefore the duty of dentists is to help elderly to preserve their teeth with simple preventive measures and when necessary restore them by an anticariogenic dental material. Key Words: Aged; prevention & control; glass ionomer cement :12-9 Cop yright 2015 by Tür ki ye Kli nik le ri anayileşmiş ülkelerde yaşam kalitesinin artması ile birlikte, bir çeşit dental dönüşüm de gerçekleşmekte ve bireyler arasında büyük oranda dişli olarak yaş alanların sayısı artmaktadır. 1 Böylece diş hekimliği mesleği, daha fazla sayıda ileri yaştaki bireylerde mevcut olan çürükleri önleme ve tedavi etme girişimleri ile karşı karşıyadır. Dünya sağlık örgütünün (WHO) ağız sağlığı için ön gördüğü amaçlardan biri, hayat boyu sağlıklı ve fonksiyonel bir dentisyonun korunmasıdır. Ağız sağlığının koruması, sadece patolojilerin önlenmesi değil, fonksiyonel ve psikolojik iyi hal için minimum sayıda da dişin ağızda kalması gerekmektedir. Güncel araştırmalara göre yaşlı bireylerde bu sayı 20 olup, 3-5 adet de oklüzyonda olan posterior diş gerekmektedir. Bu sebeple diş hekimlerinin rolü, mümkün olduğu kadar uzun süre boyunca ve sağlıklı olarak bireylerin dentisyonlarını korumaktır. Hekimler bu amacı gerçekleştirmek için kısa ve uzun süreli tedavi planları geliştirmeye özen göstermelidir. 2 12

2 Mikroorganizmaların fermente edilebilen karbonhidratlar üzerindeki etkisi ile minezalize diş dokusunun tahrip olmasına diş çürüğü denilmektedir. Önce dokuların mineral içerikleri demineralize olmakta sonrasında ise organik içerik bütünlüğünü kaybetmektedir. 2,3 Kök çürükleri yaşı ilerlemiş bireylerde en sık görülen çürük çeşididir. Çürüğün restore edilen dişlerin etrafında bile tekrar oluşabildiği göz önüne alındığında; bu sürecin ne zaman, hangi aşamada ve nasıl durdurulabileceği mutlaka araştırılmalıdır. Bireyler yaşlandıkça; dişetleri çekilmekte, kök yüzeyleri ekspoze olmakta ve kök çürüklerine yatkınlık gittikçe artmaktadır. Bu duruma ilaveten, tükürük akış hızının azalması, ağız kuruluğu ve tıbbi rahatsızlıklar sebebiyle kullanılan ilaçlar da yaşlı bireylerin kök çürüğü yatkınlığını arttırmaktadır. Kök çürükleri sıklıkla subgingival olarak ya da mine-sement sınırına 2 mm yakın olacak şekilde gelişmektedir. Dental plağın da biriktiği meziyal ve distal bölgeler sonra da vestibül yüzeyler kök çürüklerinin en sık görüldüğü yerlerdir. Kök çürüklerinin etiyolojisi multifaktöriyeldir: beslenme alışkanlıkları, mikrobiyal plak varlığı ve tükürük akış hızının azalması. Kök çürükleri yerleşimleri sebebiyle zor restore edilmektedirler. Ayrıca nem kontrolünün zor oluşu ve pulpaya yakınlık da tedavi açısından zorluk yaratmaktadır. Sağlıklı ağız ortamında, remineralizasyon ve demineralizasyon olayları dinamik olarak süregelmektedir. Ağız içindeki şartlar değiştiğinde, remineralizasyon olayı yeterince oluşmamakla ve çürükler gelişmektedir. 3-7 Yaşlı bireylerde yeni lezyonlar genellikle asemptomatikken, çok derin olanlar ağrı oluşturabilir. Kök çürükleri en çok mandibuler molar dişlerde, sonra maksiller anterior ve maksiller posterior dişlerde görülmektedir. Bukkal ve arayüzeylerde lingual/palatinal bölgelere göre daha fazla görülmektedirler. 8 Risk faktörleri şu şekildedir: Tükürük akış hızı azalması Kök yüzeylerinin dişeti çekilmesi sonucunda açığa çıkması Kronik hastalıklar Baş-boyun radyoterapileri Fiziksel kısıtlamalar Felce, artrite veya Parkinson a bağlı el kullanma kabiliyetinin azalması Akıl sağlığının azalması, depresyon, Alzheimer gibi hastalıklar Diyabet Kötü ağız hijyeni Fazla sayıda ilaç kullanımı Beslenme alışkanlıklarının bozulması KÖK ÇÜRÜĞÜ EPİDEMİYOLOJİSİ Günümüz yaşlı popülasyonunda kök çürüklerinin prevalansı %57 ila %88 arasındadır. 5-8 Yüksek prevalans miktarı, ileri yaştaki bireylerin dişerini daha uzun süre ağızda korumaları ve kök yüzeylerinin daha uzun süre plak ve mikroorganizmalarla temas etmesine bağlanmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar neticesinde, kontrol edilen gruplardaki hastaların %30-%40 ında kök çürüklerinin geliştiği bildirilmiştir. Ayrıca, arayüz kök çürüklerinde bu oran %54 e kadar yükselmektedir. 9,10 ETİYOLOJİ Sement dokusunun %50 si organik %50 si ise inorganik materyalden oluşmakta ve Sharpey lifleri içinden geçmektedir. Sement dokusu hücreli ve hücresiz sement olarak da ayrılır. Hücreli sement kökün apikal üçlüsünü örtmekteyken; hücresiz sement dentin yüzeyine komşu ince bir tabaka oluşturmaktadır. %10 olguda sement dokusu sement-mine sınırına kadar uzanmamakta ve dentin bu kısımda açıkta kalmaktadır. Birey yaşlandıkça, kök yüzey dokusunda dışa açılmalar da artmakta, sement kaybolmakta ve özellikle de vestibül kısımda dentin açığa çıkmaktadır. 6,11 Kök çürüklerinin, femente karbonhidratları çok ve sık tüketen bireylerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Çürük oluşumu için mikroorganizmalar bu karbonhidratları metabolize etmekte, asit üretmekte ve dental dokular hızla demineralize olmaktadır. Kök çürüğü dinamik bir hastalıktır. Remineralize olabildiği gibi, demineralize de olabilmektedir. Sement ve dentin için kritik değer 13

3 olan 6,5 ph ın üzerine çıkıldığında remineralizasyon süreci başlayabilmektedir. Demineralizasyon ne kadar uzun sürerse o kadar fazla kök çürüğü oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak; kserostomi, sık sık karbonhidrat tüketimi, iskelet protez kullanımı gibi faktörlerin varlığı daha uzun süren çürük ataklarına sebebiyet verecektir. 6,10,11 RİSK İNDİKATÖRLERİ VE FAKTÖRLERİ Epidemiyolojik çalışmaların sonuçları doğrultusunda, birçok risk faktörü ve indikatörü belirlenmiştir (Tablo 1) Bu belirteçler bize hangi bireylerin kök çürüğü geliştirmeye daha yatkın olduğunu anlamaya yardımcı olmaktadır. Bir lezyon gingival marjine ne kadar yakınsa, o kadar aktif olma olasılığı vardır. Aynı şeklide bir lezyon sondlamada ne kadar yumuşaksa, içinde o kadar çok sayıda bakteri barındırmakta ve aktif kök çürükleri daha çabuk oluşmaktadır. Derin ve geniş lezyonların aktif olma olasılıkları daima daha yüksektir. BİRİNCİL KÖK ÇÜRÜKLERİNİN TEDAVİSİ Çürük dentinin tedavi edilme amaçları; çürüğün ilerlemesinin durdurulması, kalan dentin dokusunun iyileştirilmesi ve dişin normal fonksiyonuna göre restore edilmesidir. Ayrıca, yapılan tedavi kolay uygulanmalı, bireye ve topluma yük olmayacak şekilde ucuz olmalı ve devamında ev terapisi ile de desteklenebilir olmalıdır. Tedavi seçenekleri koruyucu önlemlerden çürük dokusunun uzaklaştırılmasına ve restore edilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Aktif oldukları belirlenen lezyonların tedavisi Risk indikatörleri Risk faktörleri Sosyodemografik Yaş Yaş durum TABLO 1: Kök çürükleri için risk faktörleri ve risk indikatörleri. Eğitim Irk Cinsiyet Azalan bilinç özel olarak yapılmalıyken, inaktif lezyonlar gereksiz restoratif tedavilere maruz kalmamalıdır. Birincil çürüklerin aktivite durumları Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi İndeksi geliştirilmesine sebep olmuştur (Tablo 2) Irk Cinsiyet Fiziksel/ Kronik hastalıklar Anksiyete seviyesi medikal durum Intraoral durum Streptococcus Mutans Laktobasil Candida albicans Tükürük akşı hızı Engel durumu/ Yakın geçmişte geçirilen hastalık Laktobasil Çevresel durum Sistemik florür Sistemik florür Alışkanlıklar Düzenli kontroller Sosyal integrasyon Acil hekim ziyareti Sigara tüketimi Karbonhidrat tüketimi Az diş fırçalama Tütün Karbonhidrat tüketimi Ağız sağlığı Kötü ağız hijyeni Kötü ağız hijyeni durumu Gingivitis Gingivitis Ataşman kaybı Diş taşı Dişeti çekilmesi Ataşman kaybı Dişeti çekilmesi >3 mm periodontal cep >3 mm periodontal cep Koronal çürük varlığı Kök çürüğü varlığı Az sayıda diş İskelet protez Koronal çürük varlığı Kök çürüğü varlığı Az sayıda diş TABLO 2: Birincil kök çürüklerinin tedavi ihtiyacının belirlenmesi ve klinik özellikleri arasındaki ilişki. Klinik özellikleri Sert Yarı-yumuşak, küçük, rahat temizlenebilir ve sert dokuya dönüşebilir Yarı-yumuşak, sığ, kolay temizlenebilir, plaksız Tamamen yumuşak lezyon Yarı-yumuşak, temizlenmesi zor, plaksız Geniş kaviteli yarı-yumuşak lezyonlar Pulpa bütünlüğü tehlikede Tedavi ihtiyacı Tedavi gerekmez Kimyasal tedavi Çürüğün uzaklaştırılması Çürüğün uzaklaştırılması ve restorasyon Çürüğün uzaklaştırılması ve restorasyon Çürüğün uzaklaştırılması ve restorasyon Çürüğün uzaklaştırılması ve restorasyon 14

4 Kök çürüklerinin birincil koruyucu tedavisi, periodontal hastalıkların oluşumunun önlenmesi, plak birikiminin kaldırılması ve kök yüzeylerinden temizlenmesini içermektedir. Bunun yanısıra, rafine edilmiş karbonhidrat alım miktarı ve sıklığı mutlaka azaltılmalıdır. Tükürük; asit nötralizasyon etkisi, tamponlama kapasitesi ve şekeri uzaklaştırması gibi özellikleri ile anti-çürük olarak görev yapmaktadır. Tükürüğün tamponlama kapasitesinin, çürük önleme açısından, akış miktarından daha önemli olduğu bulunmuştur. Hatta tamponlama kapasitesi ile akış miktarı arasındaki ilişkinin lineer olmadığı bildirilmiştir. Şekersiz sakız çiğnenmesi gibi durumların tükürüğü stimüle ettiği de unutulmamalıdır. 12 Tükürüğün az olması, besinlerden ve içeceklerden alınan ve bakteriler tarafından da üretilen asitlerin dişlere zarar vermesine neden olmaktadır. Tükürüğün tamponlama kapasitesinin az olması, ağız ph seviyesinin asidik olmasına neden olmakta ve ph 5,5 in altına düştüğünde ise demineralizasyon başlamaktadır TEDAVİ SEÇENEKLERİ A. Remineralizasyon: lezyonun genişliğine ve derinliğine göre yapılmalıdır. Remineralize yüzey koyu kahverengi veya siyahtır, yarı-yumuşak bazen de serttir. B. Yüzeyin yeniden konturlanması: yumuşak çürük kısımları uzaklaşmalı ve kalan kök yüzeyleri yumuşak ve temizlenebilir yüzeyler oluşturmak için tekrar konturlanmalıdır. C. Defektlerin restorasyonu: çürük oluştuktan sonra, lezyonun tek tedavi şekli restorasyondur. El aletleri veya kemomekanik olarak çürüğün uzaklaştırılmasından sonra, çoğu durumda ve özellikle de subgingival olgularda cam iyonomer simanlar tercih edilerek restore edilmelidir. A. REMİNERALİZASYON YAPABİLEN ÜRÜNLER Kimyasal ve mekanik tedaviler daha çok küçük, kolay temizlenebilen ve yarı-yumuşaktan serte kadar kıvamlı lezyonların tedavisinde kullanılırlar. En sık kullanılan kimyasallar florür ve klorheksidindir. Florür antimikrobiyal aktivitesi ile çürük sürecinin dinamiğini değiştirmekte ve birincil kök çürüklerinin oluşumunu önlemektedir. Suların sistemik olarak florürlenmesi birincil kök çürük oluşum prevalansını azaltmaktadır. Ancak topikal olarak uygulanması, kök yüzeylerinde yoğun konsantrasyonda florürün uzun süre kalmasına sebep olduğundan çok daha yararlıdır. 14,15 Florür Florür minenin çözünürlüğünü azaltarak demineralizasyonu önlemekte, diş yüzeyindeki kalsiyum ve fosfat iyonlarına bağlanarak da remineralizasyona katkı sağlamaktadır. Florür verniklerde, gargaralarda, diş macunlarında ve jellerinde mevcuttur. Ağız kuruluğu olan hastalarda, günlük florürlü diş macunlarının ve gargaralarının kullanımı ve her 3 ayda bir diş hekimi tarafından verniklerinin uygulanması önerilmektedir. 16 Çürük riski yüksek olan bireylerde, yüksek florür konsantrasyonlu (5000ppm) ürünler önerilmektedir. Tablo 3 de yüksek oranda florür içeren ürünlerden bazıları verilmiştir. 13,16 TABLO 3: Çürük önleme protokollerinde kullanılan bazı ürünler: yüksek oranda florür içeren ürünler. Ürün İçerik Kullanım önerisi Colgate PreviDent diş macunu (Colgate-Palmolive,Co.) %1,1 sodyum florid (5000ppm) Günde 1 kez fırçalanır Colgate PreviDent gargara (Colgate-Palmolive,Co.) %0,2 sodyum florid (900ppm) Günde 1 kez fırçalanır Colgate PreviDent vernik (Colgate-Palmolive,Co.) %5 sodyum florid (22600ppm) 1-3 ayda bir diş hekimi tarafından sürülür NaF verniği (3MESPE) %5 sodyum florid (22600ppm) 1-3 ayda bir diş hekimi tarafından sürülür X-PUR NaF vernik (Oral Science) %5 sodyum florid (22600ppm) 1-3 ayda bir diş hekimi tarafından sürülür Clinpro 5000 diş macunu (3MESPE) %1,1 sodyum florid (5000ppm) Günde 1 kez fırçalanır Fluoridex diş macunu (Discus Dental) %1,1 nötral sodyum florid (5000ppm) Günde 2 kez fırçalanır Fluoridex gargara (Discus Dental) %0,63 stannöz florid (1512ppm) Talimatlara göre sulandırılıp günde 2 kez 30 sn gargara yap Oral Rinse Concentrte (Oral Science) %0,63 stannöz florid (1512ppm) +%5 xylitol Talimatlara göre sulandırılıp günde 2 kez 30 sn gargara yap 15

5 Karyojenik bakterileri azaltmanın bir diğer yolu da klorheksidin kullanılmasıdır. Klorheksidinin antiseptik ve antimikrobiyal etkisi, mikroorganizmaların metobolizmalarına ve yapılarına etki edebilmesine bağlıdır. Ağız ortamında diş dokusu ve yumuşak yüzeyler klorheksidini emmekte ve uzun süre boyunca bakteriostatik etki edecek şekilde salınım yapmaktadırlar. Gargara, jel ve vernik olarak kullanıldığında etkili olduğunu söyleyen çalışmalar olduğu kadar, faydası olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. 17,18 Bu sebeple tek başına ağız kuruluğu olan hastaların çürükten korunmaları için yeterli değildir. Bireylere florür ve klorheksidin vermenin birçok yolu vardır: ağız gargaraları, diş macunları, jeller, sakızlar ve vernikler gibi. Ancak optimum etkili konsantrasyon için hangi mekanizma ve yöntemin kök çürük oluşumunu önleyeceği henüz netlik kazanmamıştır. Hastanın evde kendi kendine uygulayacağı yöntemler tamamen hastaya bağlı olduğundan çok başarılı olmamaktadır. Bu sebeple verniklerin kullanımı hem daha kontrollü oluşları hem de istenen bölgelere doğrudan uygulanabilmeleri sebebiyle daha kolaydır. Yapılan çalışmalar 3 aylık aralarla klorheksidin verdikleri açığa çıkmış kök yüzeylerine uygulanmasının çürük oluşumunu büyük oranda azalttığını göstermiştir Bakteriler ve Çürükler Asidojenik bakteriler normal ağız florasında mevcuttur. Gıda alındığında, asit üreten bakteriler karbonhidratları fermente etmekte ve laktik asit oluşturup ph ı düşürmektedir. Normal şartlar altında, tükürüğün tamponlama kapasitesi oluşan bu asidi nötralize etmektedir. S. mutans ve Laktobasiller diş çürüğüne neden olan ve en sık gözlenen asidojenik bakterilerdir. Hiposalivasyonu olan bireylerde bu bakterilerin sayıları çok yüksektir. 18,19 Beslenmedeki şeker alımının kısıtlanması bakteri sayısını azaltmada çok yardımcı olacaktır. 19 Şekerlerin yerine xylitol kullanılması da bu bakteri sayılarını kontrol etmede etkilidir. Özellikle de ağız kuruluğu olan hastaların günde birkaç kez xylitollü sakızları 5 er dakika çiğnemeleri oldukça faydalı bulunmuştur. Alternatif Ürünler Günümüzde piyasada alternatif pek çok remineralizasyon yapan ürün mevcuttur: MI Paste (GC Amerika, ABD), Clinpro 5000 diş macunu (3MESPE, Londra, İngiltere) ve X-PUR diş macunu (Oral Science, Longueil, Kanada). Bu ürünlerin her birinde farklı remineralizasyon yapan ürünler mevcuttur (Tablo 4). 13 MI Paste ve Trident Xtra Care sakızında (Cadbury Adams ABD) Recaldent bulunmaktadır. Recaldent veya diğer bir adı ile kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP), ortamdaki kalsiyum ve fosfat iyon miktarını arttırmakta ve minenin remineralizasyonuna katkı sağlamaktadır. 20,21 MI Paste de florür olmadığından, beyazlatma plakları ile tüm gece ağızda tutulmasında sakınca yoktur. Clinpro 5000 diş macununda remineralizasyon yapan ajan trikalsiyum fosfattır (kalsiyum oksit, kalsiyum fosfat ve serbest fosfatlar). Bu üründe 5000 ppm florür vardır ve bu sebeple tüm gece ağızda tutulması uygun değildir. 22 X-PUR diş macunu Novamin veya kalsiyum sodyum fosfosilikat içermektedir. Sodyum iyonları TABLO 4: Çürük önleme protokollerinde kullanılan bazı remineralizasyon yapan ürünler. Ürün İçerik Kullanım şekli MI Paste (GC Amerika) Recaldent (CCP-ACP, kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat) Az miktarda dişe sürülür veya beyazlatma plakları ile uygulanır Trident XtraCare sakız (Cadbury Adams ABD) Recaldent (CCP-ACP, kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat) Yemeklerden sonra 20 dk çiğnenir Clinpro 5000 diş macunu (3MESPE) Tri-Kalsiyum fosfat 5000 ppm florür Günde 1 kez fırçalanır X-PUR diş macunu (oral science) Novamin (kalsiyum sodium fosfosilikat) Günde 2 kez fırçalanır 16

6 ağız ph seviyesini arttırmakta ve asiditeyi azaltmaktadır. Kalsiyum fosfosilikat diş yüzeyinde doğal mineye benzer bir tabaka oluşturmaktadır. İçeriğinde florür olmadığından, tüm gece rahatlıkla plaklar yardımıyla kullanılabilirler. Ozon Terapisi Alternatif bir tedavi seçeneği olup, kök çürüklerindeki mikroorganizmaların büyük bir kısmını öldürmede çok etkili bulunmuş. Ozon cihazı taşınabilir bir cihazdır. Ozon jeneratörü 2100ppm ozon vererek kök çürüklerini arındırmaktadır. Demineralize kök dentin lezyonlarına %10 hipoklorit (oksidan) uygulanması remineralize olma potansiyellerini arttırmaktadır. Çalışmalara göre bu uygulamadan sonra florür iyonlarının geçirgenliği de artmaktadır. 23,24 B. ÇÜRÜĞÜN TEMİZLENMESİ VE LEZYONLARIN YENİDEN KONTURLANMASI Bu tedavi yaklaşımı, yarı-yumuşak, sığ ve plaksız olarak korunabilen kök çürükleri için önerilmektedir. Bu tedavinin amacı kök çürük lezyonlarını cilalama uçları ile tekrar konturlamak ve yüzeyin hasta tarafından rahatça temizlenmesine olanak sağlayacak şekilde pürüzsüz yapmaktır. Bu işlem dikkatli yapılmadığında ise plak için retantif olabilecek çukur yüzeyler oluşabilecektir. Ayrıca kök çürükleri ara yüzlerde oldukları taktirde, cilalama frezleri ve taşları bu bölgelerde rahatça ve etkin olarak işlev gösteremeyecektir. Sonuç olarak rekonturlama işlemi; kolayca görülebilen, temizlenebilen vestibül yüzeylerdeki veya iskelet protez için ayak olan dişlerdeki kök çürüklerine uygulanmalıdır. Diğer bölgelerin tedavisinde en uygun yöntem çürüklerin temizlenmesinden sonra restore edilmeleridir. 4,6,11,12 C. ÇÜRÜK DENTİNİ KALDIRAN ALTERNATİF YÖNTEMLER Yumuşak lezyonlar, yarı-yumuşak olup temizlenmesi zor alanlarda bulunan, geniş kaviteler ve pulpa sağlığının korunmasının risk oluşturduğu lezyonlarda mutlaka çürük dokusu uzaklaştırılıp restorasyon yapılmalıdır. Birincil kök çürüklerinin restore edilmesi oldukça zordur çünkü görüş alanı kısıtlıdır, nem kontrolü zordur, lezyonlara ulaşmak her zaman kolay değildir ve dişetlerine komşuluk bir risk taşımaktadır. 4,6,11,12 Tüm bu zorluklar göz önüne alındığında; atravmatik restoratif tedaviler, kemomekanik çürük uzaklaştırma yöntemleri veya geleneksel çürük temizleme yöntemlerinden birisinin seçilmesi önerilmektedir. Atravmatik restoratif tedavi (ART) seçeneği, el aletlerinin yardımı ile çürük dokusunun uzaklaştırlması ve kavitenin bir cam iyonomer siman ile restore edilmesini kapsamaktadır. Bu yöntemle tek yönlüden çok yönlüye kadar tüm kaviteler restore edilebilmektedir. Rezin modifiye cam iyonomer simanlar ise kök çürüklerinin bir ekskavatör ile iyice temizlenmesinin ardından kullanılmaktadırlar. 25, li yıllarda, çürüğü kemomekanik olarak uzaklaşıran, %0,5 sodyum hipoklorit ve 0,1 M aminoasit, glütamin, lösin ve lysine içeren bir solüsyon geliştirilmiştir. Isveç te üretilen Carisolv TM un (Medi-Team, Göteborg, İsveç) içeriğindeki hipoklorit çürük kısımları çözmekte ve amino asitler de tampon görevi görüp sağlıklı dokuyu korumaktadırlar. Yapılan klinik çalışmalara göre, Carisolv TM çürüğü uzaklaştırmada etkili bulunmuştur. Ancak bu yöntemin geleneksel frezlerle yapılan çürük uzaklaştırma yöntemlerinden 2,5 kat daha uzun sürdüğü de rapor edilmiştir. 27 ART ve kemomekanik yöntemler, rahat ulaşılabilen primer lezyonların tedavilerinde daha sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu iki yöntemde de çok az ya da hiç aeratör gerekmemektedir, lokal anestezi ihtiyacı azdır ve özellikle de ART, yaşlıların ev ziyaretlerinde bile kolaylıkla uygulanabilmektedir. Geleneksel Çürük Uzaklaştırılması: Arayüz ve Lingual Lezyonlar Aproksimal bölgelerde yer alan lezyonların teşhisi ve tedavisi diş hekimleri için oldukça zor uygulamalardır. Özellikle de furkasyon bölgesindeki çürüklerin temizlenmesi sırasında, lezyonlara ulaşmak için sağlıklı diş dokularından da kaldırmak zorunda kalınabilmektedir. Aynı şekilde alt kesici dişlerin aproksimal kök çürüklerinin temizlenmesi sırasında pulpanın açılma riskinin olduğunun da farkında olunmalıdır. 17

7 Lingual kök çürükleri, görüş alanı yetersizlikleri, dilin varlığı ve ağız tabanı sığlığı sebebiyle temizlenmesi zor lezyonlardır. Özellikle de iskelet protez varlığında lingual lezyonlar sık görülmektedir. 4,6,11,12 Kök çürüklerinin dişeti altına uzanması, temizlenmelerini ve restorasyonlarını güçleştirmektedir. Ulaşılamayan bir aproksimal bölgenin veya furkasyonun restorasyonu oldukça zordur. Kullanılacak materyal kök yüzeyi ve restorasyon arasında iyi bir örtüleme sağlamalı, estetiği kabul edilebilir düzeyde olmamalı, kolay uygulanabilmeli ve devamlı flüorür salmalıdır. Birincil kök çürüklerinin restorasyonlarında amalgamlar, kompozit rezinler ve cam iyonomer simanlar sıklıkla kullanılmaktadır. 11 Amalgam diş dokusuna mekanik olarak tutunduğundan; kök çürüklerinin restorasyonu için retantif alanların oluşturulması sırasında oldukça fazla sağlam diş dokusunun uzaklaştırılmasına sebep olmakta ve estetiğin önemli olduğu bölgelerde kullanılamamaktadır. Kompozit rezin restorasyonlar estetik açıdan amalgamlara ve cam iyonomer simanlara göre çok daha üstündür. Ancak polimerizasyon büzülmesini önlemek için dikkatlice manipüle edilmelidirler. Diş dokusu ile kompozit rezinin bağlanması için tekniğe hassas olan adezyon işlemleri yapılmalı ve tabakalama teknikleri uygulanmalıdır. Bunun yanısıra, kompozit rezin restorasyonlar çürük önleyici etkiye sahip değildir, post operatif hassasiyet ve kenar renklemeleri oluşturabilirler ve ağız hijyeni kötü olan bireylerde kullanılmamalıdırlar. Cam iyonomer simanlar diş dokularına kimyasal olarak bağlandığından, tutuculuk için kavite sınırlarını genişletmek gerekmemektedir. Kolay ve çabuk uygulanırlar ve estetikleri de kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca, en önemli özellikleri florür salmalarıdır. Salınan florür miktarı sabit değildir, önce yüksek oranda salınmakta daha sonra ise azalmaktadır. Ancak cam iyonomer simanların tekrar şarj olabilme özelliklerinden dolayı, florürlü diş macunları, jelleri ve topikal uygulamalardan beslenip tekrar salınımlarına devam etmektedirler. Hatta cam iyonomer restorasyonlara komşu olan plak tabakalarında bile florür bulunduğu saptanmıştır. Kabul edilir estetik özellikleri, minimal kenar sızıntıları ve konservatif kavite preparasyonları sebebiyle cam iyonomer simanlar kök çürüklerinin restorasyonları için birincil olarak tercih edilmesi gereken restoratif materyal grubudur. 28,29 DİŞ FIRÇALANMASI Hiposalivasyonu olan hastalarda plak daha asidojeniktir ve normalden daha fazla sayıda asit üreten bakteri barındırmaktadır. Bu hastaların yüksek çürük riskleri sebebiyle, günde 2-3 kez dişlerini manuel diş fırçaları veya elektrikli döner başlıklı diş fırçaları ile fırçalamaları önem taşımaktadır. 30,31 Diş ipini kanama ve iritasyon sebebiyle kullanamayan yaşlı bireyler için Waterpik (Water Pik, Inc, Forcollins, ABD) cihazları da plak uzaklaştırmada etkili cihazlardandır. YAŞI İLERLEMİŞ BİREYLERDE ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLEN PROTOKOL Tükürüğün az olması ve birçok fonksiyonun azalması sebebiyle, çürük kontrolünde tek bir önlemin kullanılması yetersiz kalacağından; mutlaka kombine tedaviler yürütülmelidir. Kalsiyum ve fosfat iyonlarını yerine getirmek ve remineralizasyon sağlamak için Recaldent içeren pastalar ve sakızlar kullanılmalı. Mineyi asit ataklarından korumak için 1-3 ayda bir yüksek oranda florür içeren vernikler sürülmelidir. Yüksek miktarda florür içeren macunların ve gargaraların günlük kullanımı floroza dikkat edilecek şekilde kullanılmalıdır. Bakterilerin oluşturduğu asitleri azaltmak için günde 5 kez 5 dak. xylitol içeren sakızlar çiğnenmeli Tükürük bezi fonksiyonlarını dengelemek üzere pilocarpine, Sialor gibi medikal ilaçların alımı teşvik edilmeli. Antibakteriyel aktivite ve rahatlama amacıyla Biotène firmasının ürünleri kullanılabilir. 18

8 Dişler manuel veya elektrikli döner başlıklı diş fırçaları ile plak uzaklaştırma veya gıda artıklarını temizlemek için fırçalanmalıdır. Asidik içecekler bırakılmalı ve düşük şeker içeren bir beslenme tipine geçilmelidir. Diğer ürünlerle beraber klorheksidin de kullanılabilir. Geceleri bir beyazlatma plağı içinde remineralizasyon ajanları MI Paste veya X-PUR gibi ürünler yerleştirilerek uygulanabilir. 1. Douglass CW, Shih A, Ostry L. Will there be a need for complete dentures in the United States in 2020?J Prosthet Dent 2002;87(1): Allen PF. Teeth for life for older adults. Quintessence Publishing Co. Ltd, Chapter 5; p Thomson WM. Dental caries experience in older people over time: what can the large cohort studies tell us? Br Dent J 2004,196(2): Douglass CW, Jette AM, Fox CH, Tennstedt SL, Joshi A, Feldman HA, et al. Oral health status of the elderly in New England. J Gerontol 1993;48(2):M Galan D, Lynch E. Epidemiology of root caries. Gerodontology 1993;10(2): Seichter U. Root surface caries: a critical literature review. J Am Dent Assoc 1987;115(2): Banting DW, Ellen RP, Fillery ED. Longitudinal microbiological investigation of a hospitalized population of older adults with a root surface caries risk. J Dent Res 1985;64(12): Banting DW, Ellen RP, Fillery ED. Prevalence of root surface caries among institutionalized older persons. Community Dent Oral Epidemiol 1980;8(2): Wallace MC, Reteif DH, Bradley EL. Incidence of root caries in older adults. Hawaii Dent J 1988;19(8): MacEntee MI, Clark DC, Glick N. Predictors of caries in old age. Gerodontology 1993;10(2): Summitt JB, Robbins JW, Schwartz RS, dos Santos J. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 2 nd ed. Chicago, Quintessence; Ravald N. Root surface caries. Curr Opin Periodontol 1994: Su N, Marek CL, Ching V, Grushka M. Caries prevention for patients with dry mouth. J Can Dent Assoc 2011;77:b85. KAYNAKLAR 14. Banting DW, Papas A, Clark DC, Proskin HM, Schultz M, Perry R. The effectiveness of 10% chlorhexidine varnish treament on dental caries incidence in adults with dry mouth. Gerodontology 2000;17(2): Emilson CG. Effect of chlorhexidine gel treatment on Streptococcus mutans population in human saliva and dental plaque. Scand J Dent Res 1981;89(3): American Dental Association Council on Scientific Affairs. Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc 2006;137(8): Ashley P. Effectivenes of chlorhexidine varnish for preventing caries uncertain. Evid Based Dent 2010;11(4): Twetman S. Antimicrobials in future caries control? A review with special reference to chlorhexidine treatment. Caries Res 2004; 38(3): Paes Leme AF, Koo H, Bellato CM, Bendi G, Cury JA. The role of sucrose in cariogenic dental biofilm formation- new insight. J Dent Res 2006;85(10): Llena C, Forner L, Baca P. Anticariogenicity of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate: a review of the literature. J Contemp Dent Pract 2009;10(3): Lijima Y, Cai F, Shen P, Walker G, Reynolds C, Reynolds EC. Acid resistance of enamel subsurface lesions remineralized by a sugarfree chewing gum containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. Caries Res 2004;38(6): Baysan A, Lynch E, Ellwood R, Davles R, Petersson L, Borsboom P. Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5000 and 1100 ppm fluoride. Caries Res 2001; 35(1): Baysan A, Whiley RA, Lynch E. Antimicrobial effects of a novel ozone- generating device on micro-organisms associated with primary root carious lesions in vitro. Caries Res 2000; 34(6): Baysan A, Lynch E, Grootveld M. The use of ozone for the management of primary root carious lesions. Tissue Preservation and Caries Treatment. Quintessence Book, Chapter 3; p Gil-Montoya JA, Mateos-Palacios R, Bravo M, González-Moles MA, Pulgar R. Atraumatic restorative treatment and Carisolv use for root caries in the elderly: 2-year follow-up randomized clinical trial. Clin Oral Investig 2014;18(4): Steele J. ART for treating root caries in older people. Evid Based Dent 2007;8(2): Inaba D, Duscher H, Jongebloed W, Odelius H, Takagi O, Arends J. The effects of a sodium hypochlorite treatment on demineralized root dentin. Eur J Oral Sci 1995;103(6): Amer RS, Kolker JL. Restoration of root surface caries in vulnerable elderly patients: a review of the literature. Spec Care Dentist 2013;33(3): Gilboa I, Cardash HS, Baharav H, Demko CA, Teich ST. A longitudinal study of the survival of interproximal root caries lesions restored with glass ionomer cement via a minimally invasive approach. Gen Dent 2012;60(4):e Deery C, Heanue M, Deacon S, Robinson PG, Walmsley AD, Worthington H, et al. The effectiveness of manual versus powered toothbrushes for dental health: a systemic review. J Dent 2004;32(2): He T, Biesbrock AR, Walters PA, Bartizek RD. A comparative clinical study of the plaque removal efficacy of an oscillating/rotating power toothbrush and an ultrasonic toothbrush. J Clin Dent 2008;19(4):

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı Tablo 1. Diş Sağlık Hizmet Sunumu Politika Ağız diş sağlığı sunumu sistemi Görevliler Branşlar Muhasebe Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı Ağız diş sağlığı Tablo 2. Genel Ağız Diş Sağlığı Sektörünün

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy DİŞ HEKİMLİĞİNDE İLERİ TEKNOLOJİ İLE MİNİMAL İNVAZİV OPERATİF TEKNİKLER Prof. Dr. Nuran Ulusoy Buonocore tarafından 1950 ve 60 lı yıllarda öne sürülen asit-etch tekniği restoratif diş hekimliğinde önemli

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

Uykudan önce ASLA!!!

Uykudan önce ASLA!!! Uykudan önce ASLA!!! ŞEKER TÜKETİMİ-5 BAŞARAMAZSAN!!! Şekeri tükettikten hemen sonraki ALIŞKANLIĞI OTURTMAYA ÇALIŞ ; Macunlu ya da macunsuz fırçalasın, Ağzını suyla çalkalasın, Peynir-yoğurt yesin ya da

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ

KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ KARBONHİDRATLAR, DİŞ ÇÜRÜĞÜ, BESLENME BİLGİSİ Karbonhidratların diş çürüğünün oluşumundaki rolünü, çürük oluşumunda etkili diğer biyo-medikal ve psiko-sosyal etkenlerle birlikte değerlendirmek gerekir

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Proxyt Yeni Nesil Profesyonel diş temizliği ve polisaj için Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Profesyonel diş temizliği ve polisaj için profilaksi patları Yeni Nesil Dişlerin, restorasyonların

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları

Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları Acta Odontol Turc 2014;31(3):149-53 Derleme Diş çürüğünün tedavisinde ozon uygulamaları Didem Atabek Pedodonti Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara, Türkiye ÖZET Son yıllarda

Detaylı

KAZEİN FOSFOPEPTİT AMORF KALSİYUM FOSFAT (CPP-ACP) IN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ ETKİ MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

KAZEİN FOSFOPEPTİT AMORF KALSİYUM FOSFAT (CPP-ACP) IN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ ETKİ MEKANİZMASININ İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı KAZEİN FOSFOPEPTİT AMORF KALSİYUM FOSFAT (CPP-ACP) IN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ ETKİ MEKANİZMASININ İNCELENMESİ Stj. Diş Hekimi Nimet YILDIRM Danışman

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

CRT. Caries Risk Test. Görünmeyeni görünür yapın

CRT. Caries Risk Test. Görünmeyeni görünür yapın Caries Risk Test Görünmeyeni görünür yapın Gereksinime yönelik bir tedavinin esası Karyojenik mikroorganizmalar Erken tanı Karyojenik bakteriler Farklı birçok faktör ağız sağlığını etkiler. Yeme alışkanlıkları,

Detaylı

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS

YENİ-2.SINIF BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS DHF 00 A-DERS BLOKLARI YENİ-.SINIF.BLOK BLOK /DERSİN NEVİ BLOK/DERS KODU BLOK/DERS ADI TEORİK PRATİK I.BLOK; HASTALIKLARIN TEMELİ (3 HAFTA/47 SAAT TEORİK-6 SAAT PRATİK /7 AKTS- 4 KREDİ) 5EYLÜL 07-3 EKİM

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 48-56

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:21, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 48-56 Derleme/ Review BAŞLANGIÇ ÇÜRÜK LEZYONLARININ TEDAVİSİ TREATMENT OF INCIPIENT CARIOUS LESIONS Yrd. Doç. Dr. Esra UZER ÇELİK* Arş.Gör. Dt. Başak YAZKAN* Dr. Günseli KATIRCI** Makale Kodu/Article code: 302

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

CRT. Caries Risk Test. Görünmeyeni görünür yapın

CRT. Caries Risk Test. Görünmeyeni görünür yapın Caries Risk Test Görünmeyeni görünür yapın Gereksinime yönelik bir tedavinin esası Karyojenik virüsler Erken tanı Karyojenik bakteriler Farklı birçok faktör ağız sağlığını etkiler. Yeme alışkanlıkları,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT):

ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): ÇÜRÜK AKTİVİTE TESTİ (ÇAT): Çürük risk değerlendirmesinin bir parçası olarak 1- Her yaş için ağız diş bakımını öğretmek için; 2- Hamilelerde; 3- Ortodonti hastalarında; 4- Yaygın restorasyon çalışmalarında;

Detaylı

FIRÇALAR ÇANTADA DİŞLER YOLUNDA. Hakan Yusuf GÜNER Vali

FIRÇALAR ÇANTADA DİŞLER YOLUNDA. Hakan Yusuf GÜNER Vali FIRÇALAR ÇANTADA DİŞLER YOLUNDA Hakan Yusuf GÜNER Vali Eylül 2014 PROJENİN AMACI Genel Amacı İlköğretim 1. sınıf öğrencilerine: Düzenli fırçalama eğitimi ( günde en az 1 kere akıllı fırçalatmak ) Öğretmen-veli

Detaylı

TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ FLUORÜR İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ FLUORÜR İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ FLUORÜR İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Son zamanlarda bazı ulusal yazılı ve görsel basın organlarında florür ile ilgili, bilimsel veriler ve gerçekler ile bağdaşmayan yayınların sıklığı

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS İÇERİKLERİ DHF200 FARMAKOLOJİ (T:11 P:-) Farmakolojiye giriş,farmasötik şekiller,ilaçların veriliş yolları,farmakokinetik, İlaçların etki mekanizması, İlaç etkisini

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

KAZEİN İÇERİKLİ BESİNLER VE DENTAL ÜRÜNLER FOODS AND DENTAL PRODUCTS CONTAINING CASEIN. Yrd. Doç. Dr. Ayça Tuba ULUSOY* ABSTRACT ÖZET

KAZEİN İÇERİKLİ BESİNLER VE DENTAL ÜRÜNLER FOODS AND DENTAL PRODUCTS CONTAINING CASEIN. Yrd. Doç. Dr. Ayça Tuba ULUSOY* ABSTRACT ÖZET Derleme / ÇETİN, Review AVŞAR, ULUSOY KAZEİN İÇERİKLİ BESİNLER VE DENTAL ÜRÜNLER FOODS AND DENTAL PRODUCTS CONTAINING CASEIN Dr. Bengi ÇETİN* Doç.Dr. Aysun AVŞAR* Yrd. Doç. Dr. Ayça Tuba ULUSOY* Makale

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) BİLİM SINAVI 25 EYLÜL 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassasiyet giderici lak Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassas bir konu Yetişkinlerin yaklaşık % 25 i hayatlarının bir döneminde hassas diş sıkıntısı çekmektedir. Birçok insan doğal dişlerini

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.

Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. Ağız Kokusuna Karşı Dilinizi de Fırçalayın Memorial Hastanesi İç Hastalıkları Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Baykal Ağız kokusunun nedenleri ve önlemenin yolları hakkında bilgi verdi. İSTANBUL - Sağlıklı

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi: Aynur AKSOY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUKLARDA UYGULANAN ÇÜRÜK ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi: Ceren ÇETİNKAYA Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI ÖZET

ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 101-114, 1990 ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu çalışmada yaşları otuzun üzerinde olan 128 hasta incelendi. Toplam 128 hastanın 41'inde

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

İMPLANT. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu İMPLANT NEDİR? İmplant, herhangi bir nedenden dolayı kaybedilen dişlerin, fonksiyon ve görünüşünü tekrar kazandırmak amacıyla, kişinin çene kemiğine yerleştirilen, kişinin

Detaylı

FLORÜR DURUM RAPORU ( * )

FLORÜR DURUM RAPORU ( * ) FLORÜR DURUM RAPORU ( * ) *Bu rapor Türk Pedodonti Derneği (TPD) ve TDB Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Son zamanlarda ulusal yazılı ve görsel basın organlarında bilimsel veriler ve gerçekler

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Fluor Protector S. Florid içeren koruyucu lak. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma

Fluor Protector S. Florid içeren koruyucu lak. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Fluor Protector S Florid içeren koruyucu lak Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Fluor Protector S Floridli güçlü koruyucu lak Dişlerin sağlıklı ve güçlü olmaları için, yaşam boyunca florüre

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Said KARABEKĠROĞLU * Dt. Mehmet Emre YILMAZ ** Yrd. Doç. Dr. Zehra ĠLERĠ ** Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ *

Yrd. Doç. Dr. Said KARABEKĠROĞLU * Dt. Mehmet Emre YILMAZ ** Yrd. Doç. Dr. Zehra ĠLERĠ ** Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ * KARABEKĠROĞLU, Derleme/Review YILMAZ, ĠLERĠ, SABĠT ORTODONTĠK TEDAVĠDE BEYAZ NOKTA LEZYONLARI VE GÜNCEL ÖNLEME YÖNTEMLERĠ DERLEME Makale Kodu/Article code: 1638 Makale Gönderilme tarihi: 21.04.2014 Kabul

Detaylı

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER

KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ-YER TUTUCULAR-FLOR UYGULAMASI-FİSSÜR ÖRTÜCÜLER Koruyucu Diş Hekimliği Çocuklarda koruyucu diş hekimliği yaklaşım ve tedavileri şu başlıklardan oluşur:» Fırçalama» Diş gelişiminin

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

MİNE YÜZEYİNDEKİ BEYAZ LEZYONLARIN CPP-ACP İLE REMİNERALİZASYONU SONRASI BRAKET BAĞLANMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ: IN VİTRO ÇALIŞMA

MİNE YÜZEYİNDEKİ BEYAZ LEZYONLARIN CPP-ACP İLE REMİNERALİZASYONU SONRASI BRAKET BAĞLANMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ: IN VİTRO ÇALIŞMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI MİNE YÜZEYİNDEKİ BEYAZ LEZYONLARIN CPP-ACP İLE REMİNERALİZASYONU SONRASI BRAKET BAĞLANMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ: IN VİTRO

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

ERİŞKİNLERDE ÇÜRÜK PROFİLAKSİSİ

ERİŞKİNLERDE ÇÜRÜK PROFİLAKSİSİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı ERİŞKİNLERDE ÇÜRÜK PROFİLAKSİSİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Zeynep ÖZER Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr.

Detaylı

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý EÜ Diþhek Fak Derg 2001; 22: 3- Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization:

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BAHAR GÜRPINAR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: bahar.gurpinar@okan.edu.tr

Detaylı

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY

OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY OROHEKS % 0,2 ORAL SPREY FORMÜL %0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Detaylı

Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir?

Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir? Yediklerimizde Neler Dişleriniz Çürüyebilir? Diş hekimi Seyhan Ergin dişlerin çürümesine yol açan beslenme şekilleri ve diyetlerle ilgili soruları yanıtladı: 1 / 10 * Neler dişlerimizi çürütüyor? Besinlerden

Detaylı

Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries

Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries Smyrna Tıp Dergisi 82 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Diş çürüğüne karşı koruyucu flor uygulamaları Protective flouride applications against dental caries Özlem Martı Akgün 1, Serkan Görgülü 2, Ceyhan Altun

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Beyaza giden profesyonel yol Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Gülümsemenizin nasıl olmasını istersiniz? Böyle mi... yoksa böyle mi? Bir gülümseme bağlar.. Hayat boyu sağlıklı dişler. Beyazlatmaya

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ

PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ 24.02.2014 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ Yrd. Doç. Dr. Enhoş: Protez Yapıştırıcıları Dikkatli Kullanın Özellikle damak protezi kullanan hastalarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi tutuculuktur. Protezin

Detaylı

Fluor Protector. Florid içeren koruyucu lak ve özel bakım jeli. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma

Fluor Protector. Florid içeren koruyucu lak ve özel bakım jeli. Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Florid içeren koruyucu lak ve özel bakım jeli Çürüklere ve erozyona karşı güçlendirilmiş koruma Koruyucu lak ve jel Florür ve daha fazlasını içeren güçlü ikilii Sağlıklı kalmak ve güzel görünmek için dişlerin

Detaylı

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin

İmplantın Uygulanabilirliği İmplantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant öngörülen bölgede çene kemiğinin 2 Dental İmplantlar Dental implant eksik olan dişlerin işlevini ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve kemikle uyumlu malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Köprü ve tam protezlere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DİŞETİ TEDAVİSİ, AĞIZ KOKUSU, LAZER ve İMPLANT UYGULAMASI

DİŞETİ TEDAVİSİ, AĞIZ KOKUSU, LAZER ve İMPLANT UYGULAMASI Hayat gülümseyince güzel... DİŞETİ TEDAVİSİ, AĞIZ KOKUSU, LAZER ve İMPLANT UYGULAMASI Erken yaşta yapılan tedaviler yarının estetik sorununu önlüyor prodenta.com.tr Dişeti Hastalıkları ve Tedavisi Gingivitis

Detaylı

FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ

FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI FLOR SALAN YENİ BİR ÖRTÜCÜ MATERYALİN IN VITRO DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Egemen KENDİ DOKTORA TEZİ DANIŞMANI Doç. Dr. M. Serdar

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

Diş Hekimliğinde Topikal Florür Uygulama Metotları. Topical Fluoride Application Methods in Dentistry. Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010)

Diş Hekimliğinde Topikal Florür Uygulama Metotları. Topical Fluoride Application Methods in Dentistry. Cumhuriyet Dental Journal 13(1) (2010) Diş Hekimliğinde Topikal Florür Uygulama Metotları Topical Fluoride Application Methods in Dentistry Ertuğrul Ercan a, DDS, PhD, Serdar Bağlar b, DDS, Hakan Çolak c, DDS a Yardımcı Doçent, Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı YURT GENELİNDE SERBEST DİŞHEKİMLERİ / DİŞ KLİNİKLERİ / DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE SUNULAN HİZMETLER Çürük Aktivite Testi (ÇAT) Tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi tayini Mutans streptokoklarının

Detaylı

BÜYÜK AZI KESER HİPOMİNERALİZASYONU. (Molar Incisor Hypomineralisation- MIH) Tanı, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler

BÜYÜK AZI KESER HİPOMİNERALİZASYONU. (Molar Incisor Hypomineralisation- MIH) Tanı, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler BÜYÜK AZI KESER HİPOMİNERALİZASYONU (Molar Incisor Hypomineralisation- MIH) Tanı, Tedavi ve Koruyucu Yöntemler Minenin gelişimsel doku bozuklukları süt dişlerinde olduğu kadar daimi dişlerde de gözlenmektedir.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PROGRAMI (TARİHLİ) II. SINIF TEORİK DERS PROGRAMI : 1. YARIYIL : 2 Saat / Hafta

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

Çürük Koruma ve Tedavi programı

Çürük Koruma ve Tedavi programı Çürük Koruma ve Tedavi programı Dr. Remzi Ülgen Çürük ve Korunma 1. Çürüğün Durumu 2. Teşhis 3. Risk Değerlendirilmesi (genel ve kariogramla) 4. Koruma 5. Tedavi 1 1. Çürüğün Durumu 1. Sağlıklı yüzey 2.

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

-Evde sağlık hizmetleri. -Genel anestezi ile müdahale işlemleri

-Evde sağlık hizmetleri. -Genel anestezi ile müdahale işlemleri Yapılan araştırmalar, Türkiye nüfusunun %10-12'sinin fiziksel ya da zihinsel engelli olduğunu göstermektedir. Bu rakam ortalama her 7-8 aileden birinde engelli bir birey yaşadığı anlamına gelmektedir.

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN CAM İYONOMER SİMANLAR Prof. Dr. L. Şebnem Türkün 1972 de Wilson ve Kent tarafından bulundu ve 1974 de Mc Lean ve Wilson tarafından geliştirildiler. Toz ve likitten oluşurlar. İlk geliştirilenler, Alüminyum

Detaylı

1. Birim daha önce tescil edilmiş mi?

1. Birim daha önce tescil edilmiş mi? Denetlenen Sağlık Tesisinin Adı: Adresi: Tescil/Denetleme Tarihi: Tescil/Denetleme Yapılacak Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin Tipi: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİNİN KURULMASI,

Detaylı

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU

ARTİKÜLASYON KAĞIDI U FORMU AİRFLOW TOZU 1. Airflow cihazı ile dental temizleme işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. 2. İnce granüllü ve beyaz renkte olmalıdır. 3. 300 gramlık şeffaf plastik şişelerde olmalıdır. 4. Son kullanma

Detaylı

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz

Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak. Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Kanser ile Yaşarken Kendinize İyi Bakmak Diş Sağlığı ve Çenede Osteonekroz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından hastalığınız sürecinde karşınıza

Detaylı