Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır."

Transkript

1 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz. İMZA:. Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. SINAV İÇERİĞİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 5. YARIYIL SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ HALKLA İLİŞKİLER KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI KAMU PERSONEL HUKUKU GENEL MUHASEBE-I Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. 2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz. 5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız. Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 2015 GÜZ ARA 1513-A SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. Karşılaşılan bir sorunun çözümü için daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı olarak önerilmiş ancak doğruluğu henüz sınanmamış önerme aşağıdakilerden hangisidir? A) Denence B) Varsayım C) Veri D) Yargı E) Dogma 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimin sayıltılarından biri değildir? A) Her olay gözlemlenebilir nedenlere sahiptir. B) Doğadaki düzeni anlamak olanaksızdır. C) Tüm karmaşıklığın altında bir basitlik yatar. D) Olaylar birbiriyle yakından ilişkilidir. E) Gerçeklik var olan bilgiye göre değişir. 3. Bilimsel araştırmada ilk adım A) Amaçları yazma B) Sorunu belirleme C) Örneklemi seçme D) Verileri toplama E) Önerileri geliştirme 4. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel bilim anlayışının önemli gördüğü kavramlardan biridir? A) Politik ve ideolojik ilgiler B) Genelleme C) Dışarıdan yönetilen araştırma D) Pratik ilgi E) Araştırmacının katılımı 6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir? A) Bitirilen üniversite B) Doğum yeri C) Bilinen yabancı dil D) Desteklenen futbol takımı E) Seyir halindeki otomobilin hızı 7. Aşağıdakilerden hangisi birincil kaynaklardan biridir? A) Doktora tezi B) Ders kitabı C) Günlük gazete D) Ansiklopedi E) Dizinler 8. Araştırma sorununun tanımlanmasında uygun sıra A) Sınırlandırma - Tanımlama - Bütünleştirme B) Bütünleştirme - Sınırlandırma - Tanımlama C) Tanımlama - Bütünleştirme - Sınırlandırma D) Sınırlandırma - Bütünleştirme - Tanımlama E) Bütünleştirme - Tanımlama - Sınırlandırma 9. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorununu seçerken kullanılan genel ölçütlerden biri değildir? A) Çözülebilirlik B) Önemlilik C) Yenilik D) Değerlerden bağımsızlık E) Etik kurallara uygunluk A 5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biridir? A) Mutlak ve değişmez olması B) Dinsel görüşlerle tutarlı olması C) Yanılma payı içermemesi D) Doğruluğunun kanıtlanmış olması E) Gelenek ve görenekleri dikkate alması 10. Bağımlı değişkeni ifade eden kavram A) Aracı değişken B) Kontrol değişkeni C) Süreç değişkeni D) Etkilenen değişken E) Etkileyen değişken 2 İzleyen sayfaya geçiniz.

3 2015 GÜZ ARA 1513-A A 11. Başarılı bir alanyazın taramasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Var olan araştırmaları özetler. B) Eleştirel değerlendirmeler yapar. C) Alandaki boşlukları saptar. D) Eklektik bir metindir. E) Yeni araştırmalara gerekçe oluşturur. 12. Alanyazın kavramının en uygun tanımı A) Konu hakkında üretilmiş tüm kaynaklar B) Araştırmacının yararlandığı görsel-işitsel materyaller C) Konu hakkında yayımlanmış kitap ve makaleler D) Araştırmacının saptayabildiği kaynaklar E) Genel kullanıma ve çevrimiçi erişime açık kaynaklar 13. Derin alanyazın durumunun yansıması A) Kaynakların çoğu dolaylı kaynaklardır. B) Yararlanılabilecek kaynakların sayısı çok azdır. C) Konu hakkında çok sayıda kaynak vardır. D) Kaynaklar konuyla ilgili genel bilgiler verir. E) Konu hakkında çok az araştırma yapılmıştır. 14. Alanyazın tarama sürecinin ilk aşaması A) Anahtar sözcükleri listeleme B) Konuyu seçme C) İlgili kaynakları toplama D) Alanyazın raporunu yazma E) Kaynakçayı hazırlama 15. Meta analizlerde hesaplanan son değer 16. Önceden oluşmuş bir değişkene göre, önemsenen ve ölçülen özellikler bakımından gruplar arasında karşılaştırmalar yapmada kullanılan model A) İlişkisel tarama modeli B) Yarı deneme modeli C) Nedensel karşılaştırmalı model D) Örnekolay tarama modeli E) Gerçek deneysel model 17. Algılar, duygular gibi olgulara odaklanarak özü görmek, sezmek amacıyla yapılan araştırmalarda kullanılan nitel araştırma modeli A) Tarihsel araştırma B) Kültür incelemesi C) Fenomenolojik çözümleme D) Eylem araştırması E) Kuram oluşturma yaklaşımı 18. Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen bilim dalı A) Mantık B) Olgubilim C) Epistemoloji D) Etik E) Etimoloji 19. Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmanın özelliklerinden biri değildir? A) Genellemeler yapılır. B) Nesneldir. C) Sayısal veriler toplanır. D) Başta belirlenen yönteme bağlı kalınır. E) Araştırmacı gerçeğin bir parçasıdır. 20. Araştırma modellerinde, en geniş olan kavramdan en dar olan kavrama doğru olan sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Ortalama B) Standart sapma C) Faktör yükü D) Korelasyon katsayısı E) Etki büyüklüğü A) Desen-model-paradigma B) Model-desen-paradigma C) Paradigma-desen-model D) Model-paradigma-desen E) Paradigma-model-desen 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

4 2015 GÜZ ARA 1513-A 1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gelişim dönemlerinden biri olan Yeşerme Aşaması na damgasını vuran kişidir? A) Hamilton Wright B) William Wolf Smith C) Pendleton Dudley D) George Michaelis E) Ivy Lee 2. Halkla ilişkiler alanında çok önemli gelişmelerin yaşandığı ve halkla ilişkilerin bir meslek olarak anılmaya başlandığı gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kükreyen Yirmiler B) İkinci Dünya Savaşı C) Savaş Sonrası D) Küresel Enformasyon Çağı E) Birinci Dünya Savaşı 3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gelişimi sürecinde yer alan modellerden biri değildir? A) Kamuyu bilgilendirme B) Basın ajansı ve tanıtım C) İki yönlü simetrik D) Yeniliklerin yayılımı E) İki yönlü asimetrik 4. I. İtibar yönetimi II. Kurumsal sosyal sorumluluk III. Pazarlama iletişimi IV. Etkinlik yönetimi Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin uygulama alanlarındandır? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV HALKLA İLİŞKİLER 6. Kurumun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara karşı geliştirdiği halkla ilişkiler çabalarına ne ad verilir? A) Sorun yönetimi B) Proaktif halkla ilişkiler C) Kriz yönetimi D) Reaktif halkla ilişkiler E) Bağımsız halkla ilişkiler 7. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin görevlerinden biri değildir? A) Medya enformasyon birimi oluşturmak B) Sergi ve gösterileri organize etmek C) Ar-Ge çalışmaları yapmak D) Reklam ajansı ile işbirliği içinde olmak E) Kuruluş gezileri düzenlemek 8. İletişim stratejisi belirlenirken kitle iletişim araçları etkisinin, kanaat önderlerinden daha az olduğunu savunan kuram A) Sihirli Mermi Kuramı B) İki Aşamalı Akış Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı D) Gündem Oluşturma Kuramı E) Difüzyon Kuramı 9. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız halkla ilişkiler ajansı seçerken yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir? A) Finansman yapısı nasıldır? B) Basın ve iş dünyasında saygınlığı ne düzeydedir? C) İş akışı nasıl yürümektedir? D) Referansları kimlerdir? E) Yönetici grubunun yaşantı biçimi nedir? A 5. Kuruluşla ilgili haberlerin, bilgilerin yazılı ya da görsel basında ücretsiz yayınlanmasına ne ad verilir? A) Duyurum B) Sponsorluk C) Sosyal sorumluluk D) Lobicilik E) Konu yönetimi 10. Halkla ilişkilerde; kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan topluluklarına ne ad verilir? A) Kaynak B) Cemiyet C) Personel D) Hedef kitle E) Topluluk 4 İzleyen sayfaya geçiniz.

5 2015 GÜZ ARA 1513-A A 11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler organizasyon faaliyetlerinden biri değildir? A) Açılış ve yıldönümü törenleri B) Festivaller C) Yarışmalar D) Sergiler E) Multi medya ortamları 12. Stratejiyi destekleyen organizasyonun en önemli isteğine ne ad verilir? A) Taktik B) Hedef C) Misyon D) Vizyon E) Amaç 13. İşletmelerin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması haline ne ad verilir? A) Fırsat B) Üstünlük C) Başarı D) Tehdit E) Hırs 14. I. Ne II. Neden III. Kaçıncı IV. Ne zaman Yukarıdakilerden hangileri 5N 1K kuralının unsurlarındandır? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 16. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yayınlarından biri değildir? A) Reklam filmi B) Kitap C) Kurum dergisi D) Broşür E) Mektup 17. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar ve ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyetidir? A) Sosyal paylaşım ağları B) Çalışanlara plaket verme C) İntranet D) Kuruluş yayınları E) Extranet 18. Kurum gazetesi ve dergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kutlama veya başsağlığı mesajları da yayınların içeriğini oluşturur. B) Yayın içerisinde yer alan haberler ilgi çekici ve güncel olmalıdır. C) Haberleri oluştururken propagandayı andırır bir dil kullanılmalıdır. D) Kurum gazetesi ve dergisi, medya tarafından haber kaynağı olarak kullanılabilir. E) Halkla ilişkiler uzmanı haber dilinin teknik özelliklerine özen göstermelidir. 19. Ücretsiz ve hızlı olmasından ötürü tercih edilen, günümüzde mektubun yerini alan haberleşme aracı aşağıdakilerden hangisidir? A) İntranet B) Elektronik posta C) Web sitesi D) Extranet E) Blog 15. Aşağıdakilerden hangisi iletişim strateji türlerinden biri değildir? A) İnanç B) Kanıt C) Bilgi D) İmaj E) Eğlence 20. Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biridir? A) Kuruluş yayınları B) İntranet C) Fuar D) Çalışanlar ve ailelerine yönelik etkinlikler E) Duyuru panosu 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

6 2015 GÜZ ARA 1513-A 1. I. Kend II. Balık III. Polis Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin tarihte kent sözcüğü yerine kullandığı sözcükler arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi klasik kentleşme nedenlerinden biridir? A) Serbest bölge uygulaması B) Ekonomik işbirliği toplulukları C) Tarım tekniklerinin gelişmesi D) Toplu taşımacılık alanındaki ilerlemeler E) Yabancı işçi nüfusu 3. Kent; ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerleşme alanıdır. Yukarıdaki ifadeye göre kent aşağıdaki hangi açıdan tanımlanmıştır? A) Siyasi B) Fonksiyonel C) Fiziki D) Tarihi E) Coğrafi KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 4. Fiziki sınırlar açısından genişleyerek, kentin sosyo-ekonomik ve kültürel etkilerini ülke sınırları dışına kadar götürebilen kentlere ne ad verilir? A) Megalopolis B) Akropolis C) Nekropolis D) Eopolis E) Ecumenopolis 5. Aşağıdakilerden hangisi kentlere kültürel fonksiyon kazandırmaz? A) Güzel sanat faaliyetleri B) Müzeler C) Organize sanayi bölgeleri D) Yükseköğretim kurumları E) Dini merkezler 6. Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin olumlu etkilerinden biridir? A) Gecekondulaşma B) Enerji etkinliğinin yükselmesi C) Kira fiyatlarındaki artış D) Arsa fiyatlarındaki artış E) Kalabalıklaşma maliyeti 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de imar planlarının hazırlanması ve kabulü yetkisine sahiptir? A) Valilikler B) Arsa ofisleri C) Belediyeler D) Yapı denetim şirketleri E) Kaymakamlıklar 8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu nda İstanbul un imar işiyle uğraşması için kurulan komisyonlardan biridir? A) Ebniye Komisyonu B) Maarif Komisyonu C) Nizam-ı Cedid D) Şehremaneti E) İstanbul İmar Komisyonu A 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

7 2015 GÜZ ARA 1513-A A 9. I. Bilgi toplama II. Planı hazırlama III. Uygulama Klasik kentçilik görüşüne göre yukarıdakilerden hangileri kent planlama evreleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 10. İstanbul un ilk imar planını tamamlayan kişi kimdir? A) Rossi B) Safdie C) Le Courbusier D) Moltke E) Correa 11. Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir alanları için yapılan planların özelliklerinden biri değildir? A) Bölgenin çeşitli kaynakları için hazırlanması B) Bölgedeki belirli bir kesim için hazırlanması C) Bölgedeki kamu hizmetleri için hazırlanması D) Belirli bir coğrafi bölge için hazırlanması E) Belirli bir zaman süresi için hazırlanması yılında Yeni Kentler Kanunu(New Towns Act) nun çıkarıldığı ülke A) İngiltere B) ABD C) Kanada D) Avustralya E) Yeni Zelanda 13. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere deki büyükşehir alan tanımlarından biridir? A) Metropolitan Ekonomik Çalışma Alanı B) Standart Metropolitan İstatistik Alanı C) Metropolitan Beşeri Alanı D) Metropolitan Kültürel Alanı E) Standart Fiziki Alan 14. Bölgeleme (zoning) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Belirli bir bölgedeki binaların yapılış ve kullanılış amaçlarını denetleme yoludur. B) Bölgeleme kavramı, planlama kavramından daha geniş ve kapsamlı bir anlam taşır. C) Arazinin en elverişli şekilde kullanılmasını sağlar. D) Nazım planda öngörülen önlemlerin yerine getirilmesini sağlar. E) Bölgeleme faaliyetlerinden istenilen faydanın sağlanabilmesi için toplumun gelecekteki ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. 15. Kentlerdeki ulaşım hizmetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gelişmekte olan ülkelerde bireysel taşıtlarla ulaşım yerine toplu taşıma araçlarıyla ulaşım daha fazla önem taşır. B) Ulaşım araçlarının nitelik ve niceliklerinde kaydedilen ilerlemeler kentleşmeyi hızlandırmıştır. C) Toplu taşımanın, kamu hizmeti olarak mahalli ve merkezi otoriteler tarafından yürütülmesi zorunludur. D) Ulaşım hizmetleri, yerleşme alanlarının fiziki anlamda yayılmalarına sebep olur. E) Gelişmiş ülkelerde ulaşımın bireysel taşıtlarla gerçekleştirilmesi eğiliminin artması, kamu otoritelerinin ulaşım hizmeti ile ilgili yükümlülüklerini azaltmıştır. 7 İzleyen sayfaya geçiniz.

8 2015 GÜZ ARA 1513-A A 16. Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir alanında yürütülen koruyucu hizmetlerden biridir? A) Elektrik hizmeti B) Taşıma hizmeti C) Su hizmeti D) Havagazı hizmeti E) İtfaiye hizmeti 17. İsteğe bağlı büyükşehir alan birlikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Devlet daireleri ile olan haberleşme kanallarının etkili bir biçimde işlemesine yardımcı olurlar. B) Kurulduğu alan ile ilgili olarak araştırma yaparlar. C) Kurulduğu bölgede mevcut olan mahalli yönetim birimlerinin sözcülüğünü üstlenirler. D) Birliğe üye mahalli yönetim otoritelerinin birlikten ayrılmaları son derece zordur. E) Birliğe üyelik, bölgede bulunan bütün mahalli yönetim birimlerine açıktır. 18. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı otoritelerin yararlarından biridir? A) Görev alanlarının daha gerçekçi bir şekilde belirlenmesi B) Kaynakların paylaştırılmasını kolaylaştırması C) Hizmeti yürüten otorite üyelerinin uzmanlaşmasının mümkün olması D) Birçok mahalli yönetim birimini kapsadığında üye seçiminin kolaylaşması E) İdari kararların hızlı bir şekilde alınması 19. I. Katılma II. Görevlerin birleştirilmesi III. Özel amaçlı büyükşehir alanları kurulması IV. Yerel otoritenin fiziki hizmet sınırının genişletilmesi Yukarıdakilerden hangileri tek kademeli yönetim yaklaşımının gerçekleşme yolları arasında yer alır? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV 20. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı büyükşehir alanlarının kurulmasına neden olan başlıca kamu hizmetlerinden biri değildir? A) Organize sanayi bölgesi açılması B) Kente içme suyu temin edilmesi C) Kanalizasyon şebekesi yapılması D) Rıhtım yapılması E) Karayolu yapılması 8 İzleyen sayfaya geçiniz.

9 2015 GÜZ ARA 1513-A 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu personel hukuku alanında mutlaka yasa ile düzenlenmek zorunda değildir? A) Kamu hizmetine girme hakkı B) Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunması C) Disiplin suç ve cezaları D) Malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri E) Dilekçe hakkı 2. Diğer kamu görevlileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Statüter ilişki çerçevesinde devlette istihdam edilirler. B) Kavram olarak 1982 Anayasası ile kamu personel hukukuna girmiştir. C) Asli ve sürekli görevleri yürütürler. D) Kendilerine toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. E) Diğer kamu görevlilerine ilişkin tek bir kanun bulunur. 3. Kamu görevlilerinin sınıflandırılmasında, hâkim ve savcılar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? A) Memur B) Sözleşmeli personel C) Diğer kamu görevlileri D) Seçilmişler E) İşçi KAMU PERSONEL HUKUKU 4. Aşağıdaki kamu görevlilerinden hangisi göreve başlama bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Milletvekili B) Fahri Trafik Müfettişi C) Belediye Başkanı D) Köy Muhtarı E) Mahâlle Muhtarı Anayasası na göre, aslî ve sürekli görevleri yerine getirecek kamu personeli A) Sözleşmeli personel B) Seçilmişler C) Yükümlüler D) İşçiler E) Memurlar ve diğer kamu görevlileri 6. Türk kamu personel rejiminin kurumsal yönetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür? A) Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı B) Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı C) Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı D) Bakanlar Kurulu ve Devlet Personel Başkanlığı E) Ekonomi Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarihli Maâşat Kararnamesi ile düzenlenen rejimler aşağıdakilerden hangisidir? A) Maaş ve emeklilik B) Maaş ve kadro C) Kadro ve emeklilik D) Maaş ve eğitim E) Maaş ve yükselme A 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

10 2015 GÜZ ARA 1513-A A 8. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Personel Başkanlığı nın görevlerinden biri değildir? A) Personel rejimi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak B) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak C) Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak D) Maaş ve ücretlerin iç dengesi ve bütçe içerisindeki miktarını düzenlemek E) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek 9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kamu personel rejimiyle ilgili yapılan düzenlemelerden biridir? A) Memurin Kanunu B) Maâşat Kararnamesi C) Memûrîni Mülkiyye Terakkî ve Tekâüd Kararnamesi D) Kanun-ı Esasi E) Islahat Fermanı 10. Tazminat öncesi dönemde, batı tipi modern memurluğu kurmak yönünde düzenlemeler yapan padişah A) III. Selim B) I. Murad C) I. Osman D) II. Mehmed E) II. Selim 11. Mimar, jeolog, istatistikçi gibi görevleri yürüten kişiler aşağıdaki memur sınıflarından hangisine girer? A) Yardımcı hizmetler B) Mülki idare amirliği hizmetleri C) Genel idare hizmetleri D) Teknik hizmetler E) Eğitim ve öğretim hizmetleri 12. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamak olarak tanımlanan ilke A) Liyakat ilkesi B) Sınıflandırma ilkesi C) Kariyer ilkesi D) Kadro ilkesi E) Eşitlik ilkesi 13. Devlet Memurları Kanunu kapsamında yönetim, icra, büro gibi hizmetleri gören ve torba sınıf olarak da adlandırılan hizmet sınıfı A) Teknik hizmetler B) Yardımcı hizmetler C) Mülki idare amirliği hizmetleri D) Eğitim ve öğretim hizmetleri E) Genel idare hizmetleri 14. Görev ve sorumlulukların değil, görev ve sorumlulukları yerine getirecek memurun sahip olduğu kişisel niteliklerin esas alındığı sınıflandırma biçimi A) Rütbe sınıflandırması B) Hiyerarşik sınıflandırma C) Kadro sınıflandırması D) Teknik sınıflandırma E) Karma sınıflandırma 10 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 2015 GÜZ ARA 1513-A A 15. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu nda yer alan memur sınıflarından biri değildir? A) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı B) Ziraat işleri sınıfı C) Genel idare hizmetleri sınıfı D) Avukatlık hizmetleri sınıfı E) Emniyet hizmetleri sınıfı 16. Hastalık iznini tamamen kullandığı hâlde iyileşmeyen memur hakkında uygulanan işlem A) İyileşene kadar mazeret izinli sayma B) Tedavi için yurt dışına gönderme C) İstifa etmiş sayılma D) Görev yerini değiştirme E) Emeklilik işlemi 17. İki yıl bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra herhangi bir sebeple ayrılan bir devlet memuru, ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle ayrıldığı kuruma karşı bir iş veya görev alamaz? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Devlet Memurları Kanunu nda memurların çalışma süresi haftada kaç saattir? A) 50 B) 45 C) 40 D) 35 E) Aşağıdakilerden hangisi memurlar için getirilmiş yasaklardan biri değildir? A) Yapı kooperatifi yönetiminde bulunmak B) Kamu hizmetini toplu eylem yaparak yavaşlatmak C) Komandite şirkete komandite ortak olmak D) Siyasi partiye üye olmak E) Gizli bilgileri görevinden ayrıldıktan sonra açıklamak 20. Aşağıdakilerden hangisi bir memurun, üstünden gelen emri hukuka aykırı bulduğunda göstereceği davranıştır? A) Emri üst makama ileterek, üst makamın onayı hâlinde yerine getirmelidir. B) Durumdan üst makamı sadece haberdar etmesi yeterlidir. C) Emri derhâl yerine getirmelidir. D) Emri yerine getirmeyerek hukuka aykırılığı emri verene bildirmelidir. E) Emri yerine getirip getirmemek hususunda takdir yetkisine sahiptir. 11 İzleyen sayfaya geçiniz.

12 2015 GÜZ ARA 1513-A 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur? A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Dönen Varlıklar C) Duran Varlıklar D) Özkaynaklar E) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynaklarını ifade etmektedir? A) Yabancı Kaynaklar, Öz Kaynaklar B) Öz Kaynaklar, Dönen Varlıklar C) Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar D) Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar E) Gelirler, Giderler 3. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun özkaynaklar grubunda yer alan bir kalem değildir? A) Ödenmiş Sermaye B) Sermaye Yedekleri C) Kâr Yedekleri D) Geçmiş Yıllar Kârları E) Banka Kredileri GENEL MUHASEBE-I 4. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi bilgi kullanıcılarından biri değildir? A) İşletme sahipleri B) İşletmeye borç veren finansal kurumlar C) İşletme yöneticileri D) İşletme çalışanları E) İşletmenin ortakları 5. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramları ndan biri değildir? A) Kişilik B) İşletmenin Sürekliliği C) İhtiyatlılık D) Önemlilik E) Kısmi Açıklama 6. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda sunulan bilginin denetimden geçmiş ve doğrulanmış olduğunu gösteren finansal tablo özelliğidir? A) Karşılaştırılabilirlik B) Zamanında sunum C) Anlaşılabilirlik D) Doğrulanabilirlik E) İhtiyaca uygunluk 7. Aşağıdaki Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının varsayımlarından hangisi büyük defter hesaplarında alacakların ve borçların ayrı ayrı gösterilmesini gerektirir? A) Sunuluşun tutarlılığı B) Karşılaştırılabilirlik C) Netleştirme D) Raporlama sıklığı E) İşletmenin sürekliliği 8. Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların özelliklerinden biri değildir? A) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin beklenmemesi B) İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesinin beklenmesi C) Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması D) Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi E) Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesinde kullanılan nakit ve nakit benzeri değerler A 12 İzleyen sayfaya geçiniz.

13 2015 GÜZ ARA 1513-A A 9. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir döneminin sonucunu kâr veya zarar olarak gösteren finansal tablodur? A) Satılan Mamulün Maliyeti B) Finansal Durum Tablosu C) Özkaynaklar Değişim Tablosu D) Gelir Tablosu E) Nakit Akış Tablosu 10. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özellikleri arasında destekleyici özelliklerinden biri değildir? A) Karşılaştırılabilirlik B) Doğrulanabilirlik C) Zamanında sunum D) Gerçeğe uygun sunum E) Anlaşılabilirlik 11. Hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Finansal tablo kalemleri ile ilgili her unsura ait ismi taşıyan hesap kullanılır. B) Hesabın borç toplamı alacak toplamından daha büyük ise aradaki farka alacak kalanı denir. C) Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapmaya hesap açmak denir. D) Herhangi bir hesabın borç tarafına kayıt yapılmasına hesabın borçlandırılması denir. E) Herhangi bir hesabın alacak tarafına kayıt yapılmasına hesabın alacaklandırılması denir. 12. Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bütün varlık hesaplarında açılış için ilgili varlık hesabının borç tarafına kayıt yapılır. B) Bütün varlık hesaplarında artışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. C) Bütün varlık hesaplarında kapanış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır. D) Bütün varlık hesaplarında azalışlar ilgili varlık hesabı alacak tarafına kayıt yapılır. E) Bütün varlık hesapları ya hiç kalan vermez veya verecek ise sadece borç kalanı verir HESABI Yukarıdaki büyük defter hesabı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Borç kalanı Türk Lirasıdır. B) Kaynak hesabıdır. C) Alacak kalanı Türk Lirasıdır. D) Borç kalanı Türk Lirasıdır. E) Borç kalanı Türk Lirasıdır. 14. A işletmesi, bir ay vadeli Türk Lirası ihtiyaç kredisini bankadan nakit olarak çekmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa hesabı alacaklandırılır. B) 300 Banka kredileri hesabı borçlandırılır. C) 400 Banka Kredileri hesabı borçlandırılır. D) 100 Kasa hesabı borçlandırılır. E) 400 Banka Kredileri hesabı alacaklandırılır. 15. Bankadan Türk Lirası nakit çekilmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Bir varlık hesabında artış, bir varlık hesabında azalış olmuştur. B) Kasa hesabı varlık hesabıdır artış borcuna kayıtlanmıştır. C) Kasada nakit mevcudu Türk Lirası azalmıştır. D) Bankalar hesabı varlık hesabıdır azalış alacağına kayıtlanmıştır. E) Kasa hesabı bir varlık hesabıdır ve hesap Türk Lirası borçlandırılmıştır. 13 İzleyen sayfaya geçiniz.

14 2015 GÜZ ARA 1513-A A 16. KASA HS. BANKALAR HS. TİCARİ MALLAR HS. SATICILAR HS. SERMAYE HS Bu yevmiye maddesi türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Karma madde B) Basit madde C) Birleşik madde D) Sayısal madde E) Fiziki madde 17. Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yevmiye defterinden düzenlenir. B) Kesin mizan kalanlarından dönem sonu mali tabloları düzenlenir. C) Envanter sonrası düzenlenen mizana genel geçici mizan denir. D) Kesin mizan bilgilerine göre envanter işlemleri yapılır. E) Genel geçici mizan kalanlarından mali tablolar düzenlenir. 18. Envanter defteri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Envanter defterlerinin sayfaları sıra numara takip eder. B) Envanter listeleri envanter defterine kayıtlanır. C) İşletme hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir. D) Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biridir. E) Envanter işlemi genel geçici mizandan sonra yapılır. 19. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterlerden biri değildir? A) Yevmiye defteri B) Envanter defteri C) Defteri kebir D) Günlük defter E) İşletme hesabı defteri 20. Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterinin özelliklerinden biri değildir? A) Sayfa numaraları sıra numara şeklinde birbirini takip eder. B) Yevmiye defterine kayıtlar maddeler şeklinde yapılır. C) Yanlış yevmiye kaydının düzeltilmesi yine yevmiye kaydı ile yapılır. D) Borç ve alacak tutar toplamları her zaman birbirine eşittir. E) Mali nitelikli olay öncelikle büyük deftere kaydedilir. 14 TEST BİTTİ.

15 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

16 SINAVDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR 1. Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymalısınız. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir. 2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiç bir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne bulunduramazsınız. 3. Sınav esnasında görevlilere soru soramaz, sınav huzurunu bozacak söylemlerde ve davranışlarda bulunamazsınız. 4. Sınav esnasında kalem, silgi vb. hiç bir araç ve gereç paylaşımında bulunamazsınız. 5. Kopya çekme, kopya verme, kopya çekilmesine yardımcı olma vb. eylemlerde bulunamazsınız. 6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdı dışında bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkaramazsınız. 7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. 8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı bilgilerini kontrol ediniz. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. 9. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine bildiriniz. 10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli vb.) kullanmanız durumunda, cevap kâğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır. 11. Cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara TCKN ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı yazarak imza atınız. 12. Soru kitapçığınızın sayfalarında hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını hızlıca kontrol ediniz. Hata olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad-soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi yazarak imza atınız. 14. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz. 15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan bölüme, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 16. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 17. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız. 18. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı eksiksiz biçimde salon görevlilerine teslim ediniz. 19. Sınav kurallarına uymadığınız takdirde sınav görevlileri tarafından hakkınızda tutanak tutulup, sınavınız geçersiz sayılabilir. Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

2017 Yılı 3. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu

2017 Yılı 3. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu 2017 Yılı 3. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru) girecekleri İlk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

GÜZ ARA - 2. OTURUM - Pazar 09:30 1. YARIYIL

GÜZ ARA - 2. OTURUM - Pazar 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 2107 ÖĞRENCİNİN 2015 - GÜZ ARA - 2. OTURUM - Pazar 09:30 1. YARIYIL SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine  adresindeki Beta e-öğrenme bağlantısından ulaşabilirsiniz. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ A 2112 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI 2015-2016 - GÜZ ARA - 2. OTURUM Pazar 09:30 :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır.

Herhangi bir hesabın borç veya alacak tarafına ilk kez kayıt yapılması, ilgili hesabın açılması anlamındadır. Ünite 3: Hesap: Hesap, farklı işlemlerin sınışandırılarak zaman içerisinde azalma ve artışların izlendiği çizelgedir. Hesapların Nitelikleri: Finansal tablolar, karar alıcılara aşağıdaki unsurlara ilişkin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı 2016 BHR R - HLKL İLİŞKİLER 1. Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tek yönlü olarak yürütülebilir. B) Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. C) Hedef

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, İŞLETME VE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ A 1140 ÖĞRENCİNİN 2013 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO :... SIRA

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine  adresindeki Beta e-öğrenme bağlantısından ulaşabilirsiniz. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ A 1140 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI 2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30 :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

2015 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2015 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 1107 ÖĞRENCİNİN 2015 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 3311 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A 2112 2015 - GÜZ DÖNEM SONU - 2. OTURUM - Pazar 09:30 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki Beta e-öğrenme bağlantısından ulaşabilirsiniz. NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ R SINVI - 3. OTURUM - Cumartesi 14:00 ÖĞRENCİNİN 3. YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO :... SINV SLON

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU - 3. OTURUM - Cumartesi 14.00 ÖĞRENCİNİN ÜÇÜNCÜ YRIYIL TÜRKÇE SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO:... SIR NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Prof. Dr. Turgut Göksu

Prof. Dr. Turgut Göksu Sunum Planı İnsan Kaynağını Bulma (Tedarik) Süreci İK İhtiyacının Belirlenmesi İç Kaynaklar Dış Kaynaklar İşe Alma İşe Almada Uygulanan Sistemler İşe Almada Uygulanan Yöntemler İşe Alma İlkeleri Sınavlar

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz.

Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine  adresinden ulaşabilirsiniz. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ A 2102 2015-2016 - GÜZ DÖNEM SONU - 2. OTURUM Pazar 09:30 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine  adresindeki Beta e-öğrenme bağlantısından ulaşabilirsiniz. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ A 1113 ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI 2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30 :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/11/2015-50328 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı *BE6L3D5CD* Sayı :65182052/100/ Konu :İmtihan Kuralları ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İlköğretim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. ÖĞRENCİNİN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINAV SALON NO:... SIRA NO :... Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı