A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM-"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22 BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ B U H.1\ A Ri ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM HAZİRAN 1987 Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 1 Ayet Kolaylaştırın, zorlaştırmaym; müjdeleyin, nefret ettirmeyin. BUHARİ

2 Ruhari Kongresi Tebliğleri Haziran 1987 KAYSERİ EDiTÖR Prof.Dr. Alunet Huliisi KÖKER (Tebliğin dil ve bilimsel sorumlulukları konuşmacılanı aittir) Her Hakki Saklıdır ISBN: Dizgi-Baskı Erdyes Üniversitesi Matbaası KAYSERİ

3 HİND-PAKİSTAN YARIMADASI ALİMLERİNİN İMAM BUDA Rİ'YE VE ONUN CAMİU'S SAHİHİ'NE GÖSTERDİKLERİ İTİNA Prof. Dt. Eminullah Vaseer* Hulefa-i Raşidin devrinden itibaren İsliim güneşinin panltılan, Hint-Pakistan yanmadasında parlamaya başladı. Nitekim müslümaniann bu bölgeye gelişleri, Ömer İbn el-hattab (RA) ve Osman İbn Afvan (R.A) efendilerimizin dönemlerinde başlamıştır. İslam ordu birlikleri, hicıi' 23 senesinde Sind nehri kıyılanna varmışlardı. Tarih kitaplan incelendiginde ortaya çıkmıştır ki, İslrun ordulan batı-llint sahillerine varmak için deniz yolunu tercih ettikleri gibi, kara yolunu da tercih etmişler ve Mükran'a, Sind'e varmak için Irak ve İran yolunu kullanmışlardır. Aslıab-ı kirarndan bazılannın buraya varmalanyla bu yöreyi şereflendirdikleri de bilinmektedir. İşte Hz. Ömer zamanında bu yöreleri şereflendiren ashabtan bazılannın isimleri: 1- Abdullah b.abdullah b.utban 2- Asım b. Amret-Temi'mi' 3- Sahar b. el-abdi 4- Süheyl b. Adiy 5- El-Hakem b. Ebi'I-As es- Sakafi Hz. Osman zanıanında Hindistan'a gelen ashabtan bazılan şunlardır: 1- Abdullah b. Manıer et-temi'mi' 2- Abdurrahman b. Semüre Sinan b. Selerne el-muhibbik el-hezeli'nin bu bölgeye gelişi, Muaviye dönemine rastlar. Hidayet ve dogruluk sahibi bu zevatın o yörelere yerleşmeleri, tabiln dönemine karlar devam etmiştir. İşte Sind yöresini şereflendiren tabiinden bazıları: 1- El-Mühelleb b. Ebi Sufre el-ezdl (öl. 83 H, 2- Yezi'd b: Ebi Kebşe es-seksekl ed-dımeşkl (öl. 92 H.) 3- El-Mufaddal b. el-mühelleb b. Ebi Sufre (öl. 102 H.) Mühelleb b. Ebi Sufre büyük bir komutandı. Bir çok muharebede İslfun ordusuna komutaıllık yapmıştı. Düşman kuvvetleri Sind nehrinin dogu yakasında yenil- miş ve Muhelleb meşhur Lahor şehrine gim1işti. Buhan'nin Camiu's Sahih'ine baktıgımız zanıan, onda Yezid b.ebi Kebşe'nin de rivayet ettigi (hadisleri) görürüz. O, Peygamber (S.A.V) in ashabında Ebüdderda, Şürehbil b. Evs ve Mervan b.. Hakem'den hadis rivayet etmiştir. El-Mufaddal b.el-mühellebin de En-Numan b.bişr'den hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Bütün bu hakikatlerdan ortaya çıkmıştır ki, müslümanlar bir taraftan Mükran, Kadıt, Sind ve Lahor'a; diğer taraftan da Kücürat'a girdiklerinde, İslrunl ilimierin neşrine önem vermişlerdir. Özellikle Peygamber'in hadislerine... Hicıi' I. asırda böylece Hint-Pakistan yanmasında hadis ri vayeti başlamış oldu. Araplar o beldeleri sadece fethetınekle kalmanuş, bilakis bugün müslün1an Pakistan'ın kuroldugu böl- *İslı'im Fikir Cemiyeti Sekreteri Pakistan İslam Cumhuriyeti İSLAMABAD 65

4 gede kendi devletlerini de tesis etmişlerdir. En önemlileri Sind bölgesindeki eski Multan ve Mansuradır. Arap İslfun devleti ilim ve rivayet sahibi kişileri teşvike devam ediyor ve maddi, manevi kolaylıklan onlara sunuyordu. Böylece islam devletinin sancağı altında kalabalık bir alim grubu toplandı. Yarımada'da Dlbel, Huzdar, Lahor, Multan, Kücürat şehirleri, hadis ilimleri merkezi oldu. Büyük muhaddisler hayatlarını bu yö- relerde geçirdi. İslam beldelerinden hadis alimleri bu bölgeye gidip oraya yerleşti. Hayatları boyunca kendi memleketlerine dönmediler. Nitekim bu yörelerden de bazı alimler müslüman bölgelere gitmiş ve oralarda hadis ilmine ve diğer islami ilimiere hizmet etmiş, bu sahada şöhret bulmuşlardı. Hicrf dokuzuncu asrın sonlarına kadar bu beldeleri (Hint-Pakistan) nice muhaddi sin şeretlendirdiğini, İslfun Tarihi tescil etmiştir. En önemlileri şunlardır. 1- Bedrüddin Muhammed ed-demamln1 (öl.832 H). Buharf'nin şerhi, Mesablhü'l-Cami adlı eserin müellit1dir. Mısır'dan hicret edip Giiney Hindistan'a yerleşmiş ve Kücürat'da kalmıştır. Adı geçen eserin bir nüsha:sı Kahire'de Hıdviyye kütüphanesinde mevcuttur. 2- Ebü'l-Feth Nureddin eş-şirazf, İran'dan ayrılıp Kücürat'a gitmiştir. Hicrt 812 de ölen, el-kamus adlı eseri müellifı Mecdüddin el-fiıuz Abadfnin talebesidir. 3- Şemseddin el-cezert (öl. 833 H). 4- Seyyid Şerif el-cürcanl (öl.822 H).. İbn Hacer el-askalanl'nin (öl. 852 H) talebelennden bazılan da bu yarımadaya gelmişlerdir. 1- Yahya b. Abdurrahman el-haşiml eş-şafıl (öl: 873 H). 2- Mahmut Kavan namıyla meşhur Mahmut b. el-keylanl (öl: 886 H). Zeynüddin ez-zerkeşl'den de ilim almıştır. 3- Eş-Şeyh Şemsüddin es-sehavl (öl: 902 H). Memleketinüzde islami ilimierin neşri konusunda bu zatın büyük bir tesiri vardır. Onun talebelerinden şu kişiler de Hint-Pakistan yarımadasına yerleşmişlerdie 1- Ebü'l-Feth b. er-radi el-mekkl (öl: 886 H). 2-Ömer b.muhanmıed ed-dımaşkf (öl: 900 H). Güney Hindistan'a yerleşmiştir. 3- Hüseyin b. Abdiilah el-kimıanl (öl: 930 H). 4- Cemalüddin Muhammed b. Ömer el--hadranıf (öl: 930 H). 5- Rafıuddin es-safevl (öl: 952 H) Hint-Pakistan yanmadasındaki alimlerden birçoğu Mekke ve Medine'ye gitmiş ve yukarda adı geçen hadis imanıı es-sahavl'den hadis almışlardır. Zekeriyya el-ensarf'nin talebelerinden olup memleketin1ize hicret eden ve oraya yerleşen alimlerden bazılan şunlardır. 1- Abdulmutl el-hadramt (öl: 989 H). 2- Şihabüddin el-abbasf (öl: 992 H). İbn Hacer el-heytemf (öl: 923 H)nin talebelennden şu kişiler de bu yöreye gelenlerdendie 66

5 1- Şeyh b. Abdullah el-ayderusl (öl: 990 H). Bu zat, en-nurü's-safir adlı eserin müellifi Abdulkadir el-ayderusi'nin babasıdır. 2- Ebü's-Saacte Muhammed el-hanbell (öl. 992 H). 3- El-Mir M urtaza Şerifeş-Şirazi (öl: 923 H). nu zat ise es-seyyid Şerif el Cürcani'nin torunudur. Hariçten, Arap memleketlerinden yarımadaya gelen ve bu bölgede Peygamber (S.A.V) in hadislerine hizmet eden, seçkin muhaddislerin isimlerini zikrettik. Fakat hadis ilmine yapılan bu hizmet sadece bunlara münhasır değildir. Buradan İslfim ve Arap devletlerine hicret eden alimler de, onlara bu çalışmalarda ortak olmuştur ki, bazılan şunlardır: 1- Meşhur muhaddis ve Meşarikü'l-Envar'ın müellifı el-hasan Muhammed es Saganl el-lahori (öl: 650 H). 2- Kenzü'l-Ummal'ın müellifı Ali el-mutteki el-berhanfori el-medeni (öl: 925 H). Kanun! Sultan Süleyman bu zata saygı gösterirdi. 3- Eş-Şeyh Muhammed Hayat es-sindf (öl: 1163 H). 4- Es-Seyyid Murtaza el-hanefi ez-zebidi (öl: 1205 H). 5- Eş-Şeyh Muhammed Abid es-sind! (ö1: 1252 H), ve daha niceleri... Hadise hizmet etmede, es-seyyid Murtaza el-belkermani'nin büyük katkısının olduğu bilinmeyen bir husus değildir. Osmanlı padişahı I.Abdulhamid'in hadis ilmine rağbet gösteren birisi olduğunu ve "merhametli insanlara Ralıman olan Allah da merhanıet eder. Yeryüzündekilerine merhamet ediniz ki göktekiler de size merhanıet et.<>in" mealindeki hadisi rivayet etmek için, es-seyyid Murtaza'dan icazet aldığını burada hatırlatmak, zikre değer bir husustur. Konuşmanın sonunda siz Türk kardeşlerimize bizden bir hediye olarak bu icazetin fotokopisini takdim edeceğim. Hint-Pakistan yarımadasından İslam beldelerine ilmi hicret, çok eskilerden başlamıştır. Kendi memleketlerini terkedip islam memleketlerine yerleşen ve hadise hizmet edip bu hususta şöhret kazanan alim ve muhaddislerin isimleri tarih kitaplannda mevcuttur. Onlardan bazıları şunlardır: -Ebu isa el-usvari:usvar ailesinden olup,tabiindendir.çok hadis rivayet etmiştir. Ebu Said el-hudri'den, Abdullah b. Ömer'den hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadisler, Müslim'in Sahih'inde; Bullan'nin el-edebü'l-müfredinde mevcuttur. -Abbas b.abdillah es-sendi el-antak!: ilmi, zanıanının büyük muhaddislerinden Ali b. el~ Medini el-basri ve diğerlerinden almıştır. Nesaf'nin Sünen'inde rivayetleri bulunmaktadır. -Meşhur muhaddis Abdurrahman b. Amr el-evzai (öl. 152 H): Bu zat da Sind asıllı dır. - Ebu Maşer Abdurrahman es-sindi (öl. 150 H): İmam Evzai'nin muasındır. Hadisi Medine'de tabiinden, özellikle Nafı, Muhammed el-kurazi', Muhanımed b. el Münkedir ve Hişam b. Urve'den almıştır. Süfyan es-sevri', Leys b. Sad, Veki' ve V akıdi' ona hocalık yapmışlardır. 67

6 - Halef b. Salim es-sindf (öl. 231 H): Hadis sahasında Bagdat'ta şöhret kazanmış kişilerdendir. Y ez id b. Harun, Yahya b. Said el-kattan hocalan arasındadır. Osman ed-darimi', Yakub b.ebi Şeybe, İbn Ebi Hayşeme ise onun talebelerindendir. - Reca b. es-sind (öl. 221 H) ise Beni' Hanzala kabilesinin ileri gelenlerindendir. Hadisi Horasan'da Abdullah b. Mübarek'den almış ve hadisle meşguliyet kendisinden çocuğuna geçmiştir. Buna ilaveten muhaddislerden kalabalık bir grup Bağdat'dan hicret etmiş, şu anda onların kimler olı;luklannı bilememekteyiz. Şu kitaplar o yörelerde, hicri dokuzuncu asmi sonuna kadar, medreselerde okutulmuştur: Begavl'ni el"mesabihu's-sunne'si, es-sağani'nin Meşariku'l-Envar'ı ve Mişkatü'l-Mesabih'ı, et-tahavi'nin Şerhu Maani'l-Asar'ı, Beyhaki'nin es Sünen'i, el-hakim'in el-müstedrek'i, ed-deyleml'nin Müsnedü'l-Firdevs'i, Ebu Yala'nın el-müsned'l. Bugün, araştırmamızın konusu "Hint-Pakistan yanmadası ulemasınm İmam Buharfye verdikleri önem" olduğundan, açıklan1aıanmıza şöyle devam edeceğiz: Değerli dinleyicilerı Bütün müslümanlar Allah'ın kitabından sonra en sahih kitabın, BuMri'nin el-can1iu's-sahih'i olduğuna ittifak etmişlerdir. Bu Sahih, Peygamber (S.A. V) den sahih olarak rivayet edilen hadisleri ve dini- ilimleri ihtiva eder. Her yörenin ve her asrın alim ve muhaddisleri ona yönelmiş, önem vemüştir. Tedvin edildiği zamandan günümüze kadar BuMri'nin es-sahlh'i, dini üniversite ve enstitülerde öğrencilerden okunması istenen şeyler arasındadır. Bizim memleketimizde her dönemde, kalabalık bir hadisçi grubu onu ezberleyip, onunla meşgul olduğu için iftihar etmiştir. Bazılan ona şerh ve haşiyeler yazmış, bazılan da başka dillere terceme etme ve ona fihristler hazırlama gibi işlerle ilgilenmişlerdir. Bu faaliyetler günümüzde de Mla devam etmektedir. Bu yarımadada yazılan BuMri şerh ve haşi yeleri, kısa bir zamanda ya da basit bir makaıede sayılamayacak kadar çoktur. Bu haşiye ve şerhlerden bazılan tabedilmiş, bazılan yazma halinde, bazıları da çeşitli sebeplerden dolayı yok olup gitmiştir. Kaybolan bu eserlerin isimlerinden başka bir şey bilmemekteyiz. Alimlerimiz mahalll dillerde olduğu gibi, Arapça, Farsça, İngilizce, özellikle haık dilimiz Urducadilinde Buhari ile ilgili eserler yazmışlardır. Bu eserler neşredilmekte ve haıkımız da bunlardan istifade etmektedir. Hadisçi eş-şeyh Abdulhak ed-dehlevl (öl: 1052 H), XI. asırda aıimlere reislik yapmıştı. Kendisi Buharaıı bir Türk olan Ağa Muhammed (öl: 239 H) sülalesindendir. Bu yörelerde hadislerin neşri için üstün hizmetler ifa etmiş, muhaddislerin en büyüklerinden olmuş ve daha sonra da çocuklan ve torunlan bu yörelerde hadisin sancaktarlığını yapmıştır. BuMri'de en önemli husus, bablar ve babların başlıklandır. Alimler demişlerdir ki, Buhan'yi anlamak bab başlıklannı anlan1aya baglıdır. Bu husus, muhaddislere göre herhangi bir benzeri olmayan Buhari'ye mahsus büyük bir özelliktir. Buharfye yüzden fazla şerh yazılmasına rağmen pek azı müstesna, alimler bab başlıklan konusunu halletmeye yönelmediler. Bu mesuliyet, İslam alimlerinin ifa etme- 68

7 leri gereken bir borç olp.rak, omuzlannda devanı etmekte idi. Nihayet alimlerimiz, yani Hint-Pakistan yanmadası alimleri, bu hususa da el attılar. Büyük muhaddis ve büyük alim Şah Veliyullah ed-dehlevi bu eski ve mühim konuyu halletmek için gayret gösterenlerdendir. Arapça olarak Buhan'nin bab başlıklan konusunda bir risale yazmıştır. Bir müddet önce bu risale Haydarabad'da neş- rolundu ve ondan alimler ve araştırmacılar istifade ettiler. Daha sonra bu risale Urduca'ya çevrilerek defalarca basılmıştır. Bundan sonra Şah Veliyullah ed-dehlevi''nin ilmi' vansleri olan Diyubend alinileri XIV. asırda bu konuya yöneldiler, Hint alimi Muhammed el-hasan (ö1:1339 H), Dıyubend Daru'l-Ulı1m medresesindeki derslerinde, Bubiiri'nin bab başlıklan konusunu halletmek için özel ihtimam gösterdi. İngiliz zorbacılı~ı onu ve arkadaşlarını Malta adasında hapse atmca, Urduca olarak bu mühim konu etrafında risale yazmaya başladı. Kitabu'l-İlm konusunun sonuna geldi~inde, Hindistan'a dönmüş ve birmüddet sonra da Hakk'm rahmetine kavuşmuştur. Sonra onun bu görevini Daru'l-Ulı1m medresesindeki derslerinde, büyük muhaddis, allame Muhammed Enver Şah el-keşmiri' (öl: 1353 H) ifaya başlayıp, Buhari''nin bab başlıklan konusuna özel itina gösterdi. Çalışmalan da Arapça olarak tabedildl Büyük alim Muhanmıed İdris es-sıddiki' el-kandehlevl (öl: 1392 H), zamanının büyük muhaddislerindendi. O da bu konu ile ilgilenmiş, bu konuda hacimli bir kitap yazmış ve ona, Urduca olarak Buhiiri''nin Bab Başlıkları" adını vermişti. Bilinmektedir ki XIV. asır alimleri, özellikle Diyubend alimleri, Buharl'nin Salıili'ini neşr için büyük gayret gösterip, bu hususta çok yararlı hizmetler yaptılar ve bu konuya büyük katkılarda bulundular. Bu mütevazi konuşma, MısırEl-Menar mecmuası yazarlar kurulu başkabı. meşhur bilgin merhum Reşit Rıza'nın sözü ile son bulacak, o söz Hint-Pakistan yanmadasındaki hadiscilerin önemine işaret etmekte ve bu konuda onların katkılarını belirlemektedir. O, Muhammed Fuad Abdulbakf'nin Miftahu Künuzi's-Sünne adlı eserinin Mukaddimesinde şöyle diyor: E~er bu asırda Hint alemi kardeşlerimizin hadis ilnüne katkılan olmasaydı do~ bölgelerinde bu ilimler yok olup giderdi. Zira bu ilimlerle ilgili çalışmalar Mısır'da, Şan1'da, Irak ve Hicaz bölgesinde hicri' X. asırdan itibaren zayıflamıştı. HİNT-PAKİSTAN YARIMADASlNDA TELiF EDİLEN BUHARİ'NİN ŞERHLERİ VE ONUNLA İLGİLİ DiGER ESERLERiN FiHRiSTi 1-Radiyyüddin el-hasan b.muhammed b.hasan es-sa!tani' el-lahori' (öl:650 H.) a. Şerh-u Sah!hi'l-BuMrl. İstanbul Taşköpri'zade'de yazma halindedir. b. Kitabun fı Esmai Şuyuhi'l-Buhaıi. İstanbul Beşira~a kütüph. yazma. 2- Ebu Hafız Sıracüddin Ömer b.ishak el-gazneli' ed-devletabacti' (öl: 773 H). El-Tavdih Şerhu Sahihu'l-Buhari'. Ayasofya kütüphanesinde yazma. 3- Bedrüddin Muhanmıed b. Ebi Bekr el-marufb. ed-demamini' (öl: 827 H). Yemenden Kücarat'a hicret etti. Mesabihu'l-Canıi fı Şerhi Sahlhi'l-Buhiiri'. 69

8 4- Mir Seyyid Abdulevvel b. Ata el-hüseyni ez-zeydebüri' (öl:968 H). Feydu'l-Bilri' fi Şerhi Sahihi'l-Buhilri'. 5- Abdulmuti' el-hadremi' el-hindi (öl: 989 H). ŞeyhulisHim Zekeriyya el Ensari' (öl: 925 H)'nin talebesi olup Kahire'den Ahmedilbild'a göçetmiştir. Kitabu Esmai Ricali'l-Buhilrl. 6- Eş-Şeyh Yakub b. el-hasan es-sofı' el-keşmi'ri' (öl: 1003 H). Müceddidi elf-i silni c~-şeyhu'l-kebir Ahmed es-serhendi'nin talebesidir. Hicri' 964 yılmda İbn Hacer el- Hcyteml'nin tavsiyesi üzerine Mekke'ye hicret etmiştir. Şerhu Sahlhi'l-Buharf. 7- Eş-Şeyh Tahir b. Yusuf es-sindl(öl: 1004 H). a- Telhlsu Şerhi Esmai Ricali'l-Buhari' li'l-kimıilni.. b- Şerhu'l-Buhilri. Kastalant'nin İrşadü's-Silri' fi Şerhi Sahilm'l-BuMri. 8- Mevlilnil Osman b.isa b.ibrahim es-sıddtki el-hanefı' es-sindl (öl:1008 H). Gayetü't-Tavdih li'l-cilmii's-sahili. Ayasofya ve Haydarabad'a yazma halindedir. 9- Muhyiddin Abdulkadir el-ayden1sf el-hadremi el-hindi (öl: 1037 H). a- Menhu'l-Bari bi Hatmi Sahilii'l-Buhari. b- Risaletiin ti Menakibi'l-Buhilıi. 10- Eş-Şeyh Nunhak b. Abctilhak (öl: 1073 H): Teysfrü'l-Kari' fi Şerhi Sahlhi'l-Buh.rf ll- Es-Seyyid Cafer Bedriillem (öl:1085). Es-Feydu't-Tari fi Şerhi'l-Buhari'. İki cilt halinde Ayasofya ve Haydarabad'da yazma halindedir. 12- Eş-Şeyh Yakı1b el-bennilni el-lahori' (öl: 1098 H). El-Hayru'l-Cilrl fi Şerhi'l-Buhari'. 13- Eş-Şeyh Yahya b. Emin el-abbasf ( öl: 1114 H). ianetü'l-kari' fi Şerhi Sülasiyyati'l-Buhari'. 14- El-Havilce Azam b; Seyfuddfn es-serhendi (öl: 1114 H). Müceddid-i Elt1sani'nin torunlanndandır. Feydu'l-Bilri Şerhu Sahfhi'l-Buhilri 15- Ebu'I-Hasan Nureddin Muhanımed b. AbdiiMdi el-hanefi es-sindi el Medeni (öl: 1138 H). Haşiyetün ale'l-buhari'. Kahire Hıdviyye kütüphanesinde yazma nüshasının yanında, yine Mısır'da neşredilmiştir. 16- Mevlilna Nureddin b. Salih el-ahmedabadf (öl: 1155 H). Nuru'l-Karl Şerhu Sahfhu'l-Buhilrf 17- Şeyhulislilnı b. Hafız Fahreddin ed-dehlevi (öl: 1180 H). Şerhu Salıihi'l-Buhilrf veya Şerhu Şeyhilislam bi'l-farisiyye. 18- El-İmanı eş-şah Veliyyullah el-muhaddis ed-dehlevi (öl: 1176 H). a- Teracimü'l-Buhari (Arapça). 70

9 b- Şerhu Teracimi Ebvabi'l-Buhaıt Haydanibad'da hicıi 1368 yılında neşredilmiştir. Aynca Urduca'ya da terceme edilerek neşredilmiştir. c- Mektubatu ve Menakibu İmam Buhaıi ve İbn Teymiyye (Farsça). Eser Urduca tercemesiyle beraber Delhi'de neşredilmiştir. d- Defu'l-Vesvas an Badi'n-Nas. 19- El-Allame Mir Gulaın Ali Azild el-bekrami (öl: 1200 H). Davu'd-Dar1 Şerhu'l-Buharl. (Kitabu'z-Zekat'a kadar). Yazma olarak Kehnu Bilginler Cemiyeti Kütüphanesinde yazma olarak mevcuttur. 20- Ömer b. Arif en-nehrevalll. (Hicri' XI. asnn meşhur bir alimi olup, Medine'de vefat etmiştir.) El-Feydu'n-Nebevi fi Usüli'l-Hadis ve Feharisi'l-Buhart (Londra'da yazma olarak mevcuttur.) 21- Selamullah b. Şeyhilislanı (öl: 1229 H). Tercemetün Farisiyyün Sahfhi'l-Buhilrl. 22- Şeyhu'l-Hadis MevHina Ahmed Ali b. Lutfillah el-ensarl' es-sehranforl' (öl: 1297 H). Tallkatün ale'l-buharl'. 23- Ebu Said Muhammed b. Abctilaziz el-hanefi. Nibrasu'l-Mari fi Etrafi'l-Buharl. (Hicri' 1343 yılında Lahor'da neşredilmiştir.) 24~ En-Nüvvab Sıddik Hasan Han el-kunüci (öl: 1307 H). a-li Halli Edilleti'l-Buhiln. b- Avnü'l-Bari. (Kitabu't-Tecri'd'in şerhi olup Hobel'de 1306 yılında neşrolundu). c- Tevfiku'l-Bar! Tercemetü'l-Edebi'l-Müfred li'l-buhilrl. 25- El-Allame Vehlduzzaman a- Teysfru'l-Barf (Talikleri ile beraber Urduca'ya terceme olup, Lahor'da neşredilmiştir.) b- Teshilü'l-Kaıi Şerhu Sahfhi'l-Buhilıi (Urduca). 26- El-Mevla Ahmed Ali ve'l-mevla Gulanı Haydar. Feydu'l-Barl'. (Buhiln'nin Urduca'ya tercemesi olup 1312 yılında neşredildi). 27- Muhammed Abbas Ali Han Muhtasaru'l-Buhari Maa Şerhihl't-Tallki'l Fahrt (Hicrf 1314 yılında Haydarabad' da neşredildi.) 28- Mevlana Muhammed Ebu'l-Hasan. Feydü1-Barf (Urduca'ya terceme edilerek hicrf 1340 yılında neşredildi.) 29- El-Allanıe es-seyyid Mahmud Ahmed. 71

10 Feydu'l-Bari fi Şerhi Sahi'hi'l-Buhari (Urduca olup hicri 1379 yılında Lahor'da neşredilmiştir) 30- Mevlana Gularn Resul Er-Ridevl Tethlmu'l-Buhari Şerhu Sahlhi'l-Buhari. (Bu şerh Urduca tercemesiyle beraberdir. Lahorda hicr11400 yılmda neşredilmiştir.). 31- Es-Seyyid Abdulkuddus el- Haşim!. Kitabu'z-Zendegl. (El-Edebü'l-Müfred'in Urduca'ya tercemesidir yılında Karaçi'de neşredildi.) 32- El-Allarne Zafer Ahmed el-osmanf. İntihabu Buharl.(Urduca tercemeve şerh olup 1981 de Lahor'da neşredildi.) 33- Ebu Ubeydirrahman el-merdanl a- Feyedanü'l-Bari fi Şerhi İbni'l-Hıvari'l-Vaki fi Sahlhi'l-Buhari. (Peşaver'de neşredildi.) b- El-Kevserü'l-Cari ala Riyadi'l-BuMıi 34- Diyabend Daru'l-Ulum medresesinin kurucusu Hüccetü'l-İslarn Mevlana Muhanımed Kasım (öl: 1297 H). Haşiyetü Buhar! Şerif. (Bu haşiye eş-şeyh Ahmed Ali el-mukaddis es Sehranfori'nin başiyesinin bir tekmilesidir.) 35- Eş-Şeyh Allanıe Reşfd Ahmed el-kenkuhl (öl: 1323 H). Lamiu'd-Derari ahi Camii'l-BuMri. (Muhaddis Şeyh Zekeriyya Muhammed'in mukaddime ve talitayle beraber on cilthalinde hicıi 1393 tarihinde Karaçi'de tabedilıniştir.) 36- Şeyhu'l Hind Mevlana Mahmud el-hasan ed-diyubendf (öl: 1339 H). Teracimü'l-Ebvab (Urduca). 37- Zamanının alimi, büyük üstad Şeyh Muhammed Enverşah el-keşmfıi el Haneil ed-diyobendf (öl: 1352 H). a- Feydü'l-Bari ala Sahfhi'l-Buhiiri. (Dört cilthalinde hicr11398 yılmda Lahor'da neşredildi.) b- Envaru'l-Bari Şerhu Urdu Sahi'hu'l-Buharf. (Ahmet Rıza tertipiemiş ve Deyobend'de 1380 tarihinde neşredilmiştir.) 38- Allanıe Muhanımed Bedru iilimi'l-mirethl. El-Bedrü's-Sari ila Feydi'l-Bari. (Hicri 1357 yılmda Mısır'da neşredildi.) 39- Mevlana Muhammed Fahruddin (Dıyubend Daru'l-Uh1m medresesi hocası). İdahu'l-Buhiir'ı'. (Ali Eecnuri'nin riyasetinde düzenlenmiş ve hicri 1380 tarihinde neşredilmiştir.) 40- Mevlana Abdurrezziik ed-dıyubendi. Sahibi Buhiiri'nin Urduca tercemesi. (Lahor'da neşredildi.). 41- Şeyhu'l-İslam Allame Şebir Ahmed el-osmaru ed-diyobendf (öl:l369 H). Fadlü'l-Bari Şehru Sahfhu'l-Buhari. (Urduca olup iki cilt halinde Karaçi'de neşredilmiştir.) 72

11 42- Tefsir ve hadis bilgini Şeyh Muhammed İdns el-kandehlevi (öl: 1394 H). a- Tuhfetü'l-Kan fi Haı.H Müşkilati'l-Buhan. (Lahor Eşrefiyye Üniversitesinde yazma halindedir.) b- El-Ebvab ve't-teracim. (Lahor'da Urduca olarak neşredildi.) c- Mu~addimetü'l-Buhaıi. (Lahor'da tabedilmiştir.) 43- Şeyh Allan1e Hayr Muhammed el-calmdehıi. Hayru'l Bari fi Şerhi Sahihu'l-Buhilri. (Multan'da Hayr'ul-Medaris kütüphanesinde yazma olarak yim1i cilt halindedir.) 44- Mevlana Muhanımed Millik Kahdebievi Havaşi Buhilrt (Urduca Lahor'da neşredilmiş.) 45- Mevlana Muhammed ed-debkavll. Samsamu'l-Bari ala Unuki Carihi'l-Buhari 46- Dehlevi Muhaddisi M ev lana Abdüssettar. Nusretü'l-Ban Şerhu Sahihu'l-Buhari'. 47- Mevlana Ebu Said Muhammed Ruseyin el-betalvl. Menhu'l-Bari fi Terdhi'l-Buhilri. 48- Mevlana Muhanımed Davud Raz ed-dehlevi'. Nuru'l-Bari Şerhu Sahi'hi'l-Buhari. 49- Muhaddis, Hafız Muhanmıed Condelvi. Dürusü'l-Buhar! (Yazma). 50- Allame Azfz er-rebidl. Et-Tallkatu's-Selefiyye ala'l-camii's-sahlh li'l-buhan(y azma). 51- Mevlana Fadlullah el-haydarabadl. Fadlullahi's-Samed Şerhu'l-Edebi'l-Müfred. (Kahire'de neşredilmiştir.) 52- Eş-Şeyh Abdurrahman el-kamilfori. El-Havı ala Müşkilati'l-Buhan. (Ekrah ve Peşa"er'de neşredildi.) 53- Muhanımed Abdulhillik el-bacür!. Ginyetü'l-Kari ala Sahlhi'l-Buhiirl. (1 Cilt neşredildi.) 54- Muhammed Nezir es-savatf (öl: 1391 H). Tallkatu ve Şerhu'l-Buhart 55- Şfr-i Zanıan el-hezarevi (öl: 1391 H) Fürhatü'l-Kari Şerhu Sahfhi'l-Buhan. 56- El-Kafi Şemsüddin el-kamilforf. (Diyobend Daru'l-Ulum medresesi müderrisi.) İlhamü'I-Bart fi Halli Müşkilati'l-Buhart 57- Muhaddis ve Şeyh Abdulhak el-.peşaverf. Tallkilt ale'l-buhari. 58- Eş-Şeyh Muhanımed Ferid el-müfti. Hidayetü'l-Karf Şerhu'l-Buhari. 59- Şeyh Faruk Ahmet el-halburf İsnadü'l-Buhari. 60- Mevlana es-seyyid Padişah Gül. 73

12 Hamdü'l-Müteaıı ala Terilcimi Sahfhi'l-Buh.an. 61- Mev lfuıa Muhammed Tahir el-merdanf. El-Havaşl ala'l-buharl. 62- Mevlfuıa Abdurrauf el-hezarevt Fadlu'l-Ban fı Fıkhf'l-Buhil.rl. (Dört Cilthalinde yazma.) 63- Mevlfuıa Habfburrahman el-merdani'. Teşn1hu'l-Buhan.!)4- Mevlfuıa Muhanm1ed Sıddfkf Hallü Teracim-i Buhan. (Matbu) 65- Hafız Kisüdraz nanuyla maruf Mevlana Ahsenü's~Sadik el-fincan! Menhu'l-Barf Şerhu'l-Buharf (Farsça). 66- Mevlfuıa Abdültevvab el-multanf. Tercemeti Sahi'hi'l-Buhil.n. (Urduca olup Multan'da neşredilmiştir.) 67- Allfuııe Şemsulhak el-behan. Fadlu'l-Bil.n Tercemetü Sülasiyyati'l-Buhan_(Yazma). 68- Mevlfuıa Abdulevvel ci-gaznevl. Nasru'l-Bari Tercemetü Sahfhi'l Buhari (Urduca). 70- Mevlana Ebu'I-Kasım el-benaresf. Hallü Müşkilatü'l-Buhari 71-.Mevlana Muharnmed İsmail el-isr:m. Rafu'l-İltibas an Badi'n-Nas. 72- Kadı Şeyh Mul1an1med el-meclişehrf. Ed-Dıran'n-Naşirat fı Tercemeti ma fi'l-buhiirf mine's-sülasiyyat. 73- Mevlana Ebu Said Şerefüddin ed-dehlevl. Tahncü Ayati'l-Camii's-Sahih li'l-buharf. 74- Mirza Hayret Dehlevi (öl: 1261 H). a- Hallü Sahihü'l-Buhiirf b- Sahihi Buhart Mütercem. 75- Radıyyüddin Ebulhayr Akrah. Muallimü'l-Kari Şerhu Sülasiyyati'l-Buharf. 76- Dr. Mul1an1med Muhsin Han. a- Buhil.rf (İngilizce olup,1983 te Lahor'da dokuz cilt olarak basılnuştır.) b- Tecrfdü'l-Buhari (Urduca'ya tercemedir. Lahor'da metinle berabar neşredilmiştir.). c- Zübdetü'l-Buhil.ri. 77- Dr. Ahmed Hasan. Tercemetü'l-Buhan Maa Talikat (İngilizce yazma). 78- Mevlana Seyhan Mahmud. Buharf Şerif (Urduca terceme olup metinle beraber Karaci'de neşredildi). 79- Mevlana Halllurrahman Numfuıl. El-Edebü'l-Mi.ifred. (Urduca tercemedir. Metinle beraber Karaci'de neşredilmiştir.) 74

A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM-

A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22 BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ B U H.1\ A Ri (811-869) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM- 18-20 HAZİRAN 1987 Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 1

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM-

A Ri B U H. GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22. BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ ( ) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ YAYlN NO: 22 BÜYÜK TÜRK - İSLAM BiLGİNİ B U H.1\ A Ri (811-869) -ULUSLARARASI SEMPOZYUM- 18-20 HAZİRAN 1987 Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 1

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Abdestte başı mesh etmenin şekli

Abdestte başı mesh etmenin şekli Abdestte başı mesh etmenin şekli ] ريك Turkish [ Türkçe Bir Grup Âlim Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 يفية مسح الرأس يف الوضوء» اللغة الرت ية «جاعة من العلماء رمجة: مد شاه مراجعة:

Detaylı

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar.

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde geçen Abbasi melik kimdir?iki dişli yıldızdan maksat

Detaylı

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22

02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 MUHAMMED İN KADINLARI 01-Hatice 02- Sevde binti Zem'a el-amiriye (Sevde binti Zama) Meydan Larousse C.11, s.22 03- Ayse (Aise) Ummu'l-mu'min Aise bint Ebi Bekr es Sidîk el-kuresiyye; Ayşe nin 6 yasında

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKLiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY. İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK"LiLTESİ YAYINLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS, ISTANBUL UNIVERSITY İSLAM fetkikleri ENSTİTÜSÜ DERGiSi (REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMI C STUDIES ) Müdür

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI

14. BÖLÜMÜN DİPNOTLARI (1) En Nisa Sûresi: 11. (2) El Meydani-El Lübab fi Şerhi'l Kitab-Beyrut: 1400 C: 4, Sh: 186. Ayrıca El Mavsili-El İhtiyar fi Ta'lili'l Muhtar-İst: 1980 Çağrı Yay. C: 5, Sh: 84. (3) El Mavsili-A.g.e. C:

Detaylı

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI

BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI BEDÎÜZZAMAN HAZRETLERİNİN İSİM VE ÜNVANLARI 1-Bedîüzzaman 2-Allâme-i Asır 3-Allâme-i Zîfünun 4-Nüsha-i Nâdire-i Zaman 5-Allâme-i Bedîüzzaman 6-Define-i Ulûm 7-Define-i Fünun 8-Bedîülbeyan 9-Lisan-ül Hak

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Question Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Answer: Muhammed b. el-hasan el-saffar ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır?

Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır? Soru 1: Şeyheyn ile kastedilen nedir? Hz. Resulüllah ın sav onlarla ne gibi akrabalığı vardır? Cevap: Hz. Ebubekir ra ve Hz. Ömer e ra şeyheyn denir. Her ikisi de Hz. Resulüllah ın sav kayınpederi idiler

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN Hadis Anabilim Dalı Eposta : yzkeskin@harran.edu.tr : yzkeskin@gmail.com Telefon (Cep) : 90 536 626 56 56 (Sabit): 90 414 318 34 98 ÖĞRENİM VE AKADEMİK

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 15 Sayı 1 Ocak-Haziran 2015 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2015 (15/1) Ocak-Haziran

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı.

Süleyman el Ulvan, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı üzerine geçici olarak serbest bırakımış ve cenaze törenine katılmıştı. Süleyman el Ulvan Arabistanlı ünlü din adamı Süleyman Ulvan'ın hayat hikayesi hem şahsının politik önemini hem de ülkesindeki 'muhalefet' ilişkilerine ışık tutuyor. 08.05.2017 / 12:00 Suudi rejiminin Dediklerimizi

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

VAHYĐN ÇEŞĐTLERĐ VE KUR AN-I KERĐM Muhammed b. Tavît et-tancî Terc.: Hüseyin Atay

VAHYĐN ÇEŞĐTLERĐ VE KUR AN-I KERĐM Muhammed b. Tavît et-tancî Terc.: Hüseyin Atay e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/1 (Bahar 2011), ss. 387-391. Muhammed b. Tavît et-tancî Özel Sayısı ISSN 1309-5803 www.emakalat.com VAHYĐN ÇEŞĐTLERĐ VE KUR AN-I KERĐM Muhammed b. Tavît et-tancî Terc.:

Detaylı

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ

MECMUAT ÜL AHZAB FİHRİSTİ MECMUAT ÜL AHZAB (1.CİLT) (Esseyyid Ebul Hasen Eş-Şazeli) FİHRİSTİ Hizb ül-kebir.2 Hizbu t-tevessül..13 Hizbu l Ayat.15 Hizbu l Fetih.29 Hizbu l Hamd (Her murad için okunur) 30 Hizbu l Lutf (Şiddet ve

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV. Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY -Feridun EMECEN Klaus KREISER Misafir Editörler: Hatice A YNUR- Mehmet KALP AKLI THE JOURNAL OF

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October 2013. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 485 Â Â âm -i Sâ âm tarihinde yetlerdendir, - - â. Bu sebeple ve imâm Ebu, Mâlik, ve benzeri birçok âlime Sâ - kelâm âm eserlerinde mevc - kelâ

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

Hoşafçı, galiba aramızdaki ihtilafın, Allah tan başka hiç kimsenin adı önüne ya nida edatının konulmayacağıyla ilgili olduğunu zannetmektedir.

Hoşafçı, galiba aramızdaki ihtilafın, Allah tan başka hiç kimsenin adı önüne ya nida edatının konulmayacağıyla ilgili olduğunu zannetmektedir. Ey Muhammed şiarıyla delil getirmesi 1. 279 da diyor ki: Hafız İbn i Kesir in naklettiğine göre, Yemame Vakıasında Müslümanların şiarı Ey Muhammed! sözleriydi. Hoşafçı, galiba aramızdaki ihtilafın, Allah

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

HADİS TARİHİ VE USULÜ

HADİS TARİHİ VE USULÜ HDİS TRİHİ VE USULÜ DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hadis Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi Esbabu Vürûdi l- Hadîs

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir:

Keza aynı Hadis-i Şerif, çok cüzi kelime değişikliğiyle Şii kaynaklarda da mevcuttur. Detaylı bilgiler şu kaynaklardan elde edilebilir: Hz. Resulüllah (sav) ahir zamanda, ümmetinin ayrılıklara düştükleri ve İslamiyet ten uzaklaştıkları bir dönemde zuhur edecek olan Mehdi nin (as) doğruluğunu kanıtlamak üzere ay ve güneşin tutulacağını

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Ay tutulacağı zaman, güneş ile ay (tutulmuşken) bir araya getirileceği zaman, insan nereye kaçabilirim? diyecek. Kıyamet Suresi:9-11

Ay tutulacağı zaman, güneş ile ay (tutulmuşken) bir araya getirileceği zaman, insan nereye kaçabilirim? diyecek. Kıyamet Suresi:9-11 Ay tutulacağı zaman, güneş ile ay (tutulmuşken) bir araya getirileceği zaman, insan nereye kaçabilirim? diyecek. Kıyamet Suresi:9-11 Yüce Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Meh-dimizin iki alâmeti vardır. Dünya

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Mehmet BiLEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara VIII+328 s.

Mehmet BiLEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara VIII+328 s. İbn Hacer 'In Buhariye Yöne/U/en İUraz/ara Verdiği Cevap/ar Mehmet BiLEN Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 2004. VIII+328 s. Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu danışmanlığında, doktora

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38

2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 20:38 2.5. AHİ EVRAN 2.6. HACI BEKTAŞ VELİ 2.7. MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RUMİ, 2.8. YUNUS EMRE KAZANIMLAR 2. Türkler arasında İslam ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.

Detaylı

Kıble, henüz Kabe tarafına çevrilmeden önce idi.

Kıble, henüz Kabe tarafına çevrilmeden önce idi. Kıble, henüz Kabe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna "suffa" denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da "Ashab-ı Suffa"

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Tarihi Kaynakları I Ders No : 80020030 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular * Emeviler * Ömer b. Abdülaziz ve Sonrası * Yıkılış Kaynaklar *İsmail Yiğit, A. Engin Beksaç, Emeviler, DİA, XI, 87-108. * İrfan Aycan-İbrahim Sarıçam, Emevîler,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

HADİS EDEBİYATINDA MU CEM-MEŞYAHA TÜRÜ KİTAPLAR*

HADİS EDEBİYATINDA MU CEM-MEŞYAHA TÜRÜ KİTAPLAR* * Giriş İlim ve medeniyetin ana kaynağı, yazılı malzeme yani kitaptır. Bir kültür ve medeniyet kaynağı olarak, kitabın yeri ve önemi büyüktür. İslâm medeniyeti, kitap bakımından büyük bir kültürel mirasa

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

1- Hz Aişe yle Evliliğin 6-9 lu Yaşlarda Gerçekleştiğini Savunanlar

1- Hz Aişe yle Evliliğin 6-9 lu Yaşlarda Gerçekleştiğini Savunanlar HZ AİŞE, HZ PEYGAM BER LE KAÇ YAŞINDA EVLENDİ? İçindekiler Hz Aişe, Hz Peygamber le Kaç Yaşında Evlendi?... 1 A- SİYER VE HADİS KAYNAKLARI... 1 1- Hz Aişe yle Evliliğin 6-9 lu Yaşlarda Gerçekleştiğini

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda farklı fikirler beyan edilmiştir. 1

konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda farklı fikirler beyan edilmiştir. 1 59 İSLAM TARİHİ YAZICILIĞI Müyesser Polater Tarih Öğrencisi Tarih Arapça asıllı bir kelime olup, lügatte vaktin bilinmesi anlamına gelir. Tarihin konusu zaman ve insandır. Tarih kelimesinin aslı konusunda

Detaylı