Hekimlerde I Doyumu ve Tukenmi lik Duzeyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hekimlerde I Doyumu ve Tukenmi lik Duzeyi"

Transkript

1 Turk Psikiyatri Dergisi 2000; 1 l(l):49-57 Hekimlerde I Doyumu ve Tukenmi lik Duzeyi * Dr. Rifat KARLIDAG *, Dr. Suheyla UNAL**, Dr. Saim YOLOGLU OZET Amag: Malatya Hi merkezinde gali an hekimlerin i doyumu (ID) ve tiikenmi lik duzeylerinin bazi sosyodemografik degi kenlerle ili kisinin ara tinlmasi amaglanmi tir. Yontem: Qah maya katilan hekimden veriler, Sosyodemografik Veri Toplama Formu, Maslach Tlikenmi lik Olgegi (MTO) ve I Doyumu Olgegi (IDO) kullamlarak toplanmi tir. Bulgular: ID dilzeyleri ogretim gorevlisi/uyesi hekimlerde ve meslekte gali ma siiresi 6-10 yd ve iizerinde olanlarda daha yiiksek saptanmi tir. Kadinlann duyarsizla ma (DYS) ve ki isel ba an (KB) diizeyleri daha du iik bulunmu tur. Ogrenci Segme ve Yerle tirme Sinavi'nda (OSYS) ilk tercihi tip fakiiltesi olanlann duygusal tiikenme (DT) ve DYS diizeyleri daha dii uk, KB dilzeyleri ise daha yiiksek bulunmupur. Giinliik gah - ma siiresi 9 saat ve iizerinde olanlann DT, DYS ve KB diizeyleri He hekimlikle ilgili ek i i olanlann DT ve DYS diizeyleri daha yiiksek bulunmu tur. Ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin DT ve DYS diizeyleri daha yiiksektir. Meslekte gah ma siiresi 6-JO yd olanlann DT diizeyleri dii iik, 5 yd ve daha az olanlann DYS diizeyleri yiiksek bulunmuftur. Sonug: Meslekte bilgi ve beceri arttikga i doyumu artmaktadir. ah ma ko ullannin hekimin giinliik gah ma silresini 9 saatin iistiine gegmeyecek ekilde diizenlenmesi ve hekime ek i yapma gereksinimi yaratmayacak ya am standartlanni sunacak bir iicret politikasi uygulanmasi tilkenmeyi azaltacak gibi goriinmektedir. Anahtar sozcukler: Tiikenme, hekimlik, i doyumu SUMMARY: Job Satisfaction and Burnout Levels of Physicians Objective: In this study, some sociodemographic variables related to physician's job satisfaction and burnout levels have been investigated. Method: Our sample consisted of physicians working in Malatya. All data have been collected via sociodemographic data form, Maslach Burnout Inventory, and Job Satisfaction Inventory. Results: Job satisfaction levels of academicians and physicians working more than 6 years were significantly greater. Women's depersonalization and personal accomplishment (PA) levels were significantly lower. Emotional exhaustion (EE) and depersonalization (DP) levels of the doctors who had chosen medical faculty as the first preference in the University Entrance Exam were significantly less but PA level was significantly higher. The physicians who were working more than 9 hours in a day had higher EE, DP and PA levels. EE and DP levels were higher among residents and specialists. The EE and DP levels of the doctors who had extra work related with medicine were significantly higher. The physicians who have worked for a period of 6 to 10 years had less EE and the physicians who have worked less than 5 years had greater DP. Conclusion: The professional satisfaction increases with the increasing professional knowledge and experience. To decrease the burnout, it seems necessary to reform working conditions so that the doctor's daily working time does not exceed 9 hours and to provide a salary for a standart life so that there will be no need for extra work. Key words: Burnout, physician, job satisfaction *Uzm., **Prof.,Turgut Ozal Tip Merkezi Psikiyatri Bl. ***Yrd. D09., Inonii 0. Tip Fak. Biyoistatistik Bl. Malatya. 49

2 GIRI Ilk kez Freudenberger (1974) tarafindan ortaya atilan "tiikenmi lik" kavramini Maslach ve Jackson (1981) bireylerin i leri geregi kar ila tiklan insanlara kar i duyarsizla malan, duygusal yonden kendilerini t(ikenmi hissetmeleri ve ki isel ba an ve yeterlilik duygulannin azalmasi bigiminde tanimlami tir. Olumsuz 5ah ma ko ullan altinda 9ah ma, bireyi tiiketerek ister istemez verdigi hizmetin, tiretimin nitelik ve niceliginde bozulmaya neden olabilmektedir ( am 1995). Hekimlerde, ozellikle uzmanla mami olanlar.da, onkoloji, noroloji, psikiyatri, anestezi ve reanimasyon gibi daha 50k siiregen hastaliklarla ugra an uzmanlik dallannda ttikenmi lik daha sik goriilmektedir (Olkinuora ve ark. 1990). Kadinlarda, bekarlarda, meslekte daha yeni ve deneyimsiz olanlarda ttikenme daha yiiksek diizeylerde ya anmaktadir (Asian ve ark. 1996a, 1996b). I doyumu tiikenmeyi etkileyen onemli etkenlerden birisidir. I doyumunu ya, cinsiyet, egitim diizeyi gibi ki isel ozelliklerin yam sira, yapilan i in i9erigi, ticret yonetim politikasi, gahgma ko ullan gibi orgiitsel ve gevresel etkenler etkilemektedir (Musal ve ark. 1995). ah ma ya amindaki bu olumsuz etkenler 9ah anlann i verimini, saghgini ve sosyal ya antisim etkilemekte, bu etkilenim de fah anlarda i doyumunda (ID) azalmaya ve tiikenmi lik sendromunun olu masina neden olabilmektedir (Ozbek ve Girgin 1993). Ergin (1992) duygusal tiikenme (DT)'nin, i in bireyin ya aminda onemli bir yer tutmasiyla ve i le ilgili konulan bo zamanlannda da kendisine sikinti etmesiyle ili kili oldugunu belirtirken, i in aile ya amina olumsuz etkisi, i -yetenek uyu masi, 5ah ma siiresi ve i degi tirme isteginin ID'nu etkiledigini bildirmektedir. Asian ve arkada lan (1996b, 1997) hekimlerde ya ve 9ah ma yiliyla DT ve duyarsizla ma (DYS)'nin azaldigim, ki isel ba an (KB) ve ID'nun arttigini, kadin hekimlerde DTJCB ve ID dlizeylerinin daha du iik oldugunu bildirmi lerdir. Bu 9ah mada Malatya ile merkezinde 9ah makta olan bir grup hekimin i doyumu ve tiikenmi lik dlizeylerinin saptanmasi ve bunlann sosyodemografik degi kenlerle ili kisinin ara tinlmasi ama9lanmi tir. GERE? ve YONTEM Ara tirma tarihleri arasinda Malatya'da yapilmi tir. Ara tirmamn evreni il merkezinde 9ah makta olan 593 hekimden olu - maktadir. ah manin yapildigi tarihler arasinda egitim amaciyla yurtdi inda bulunanlar, ge9ici gorevle il merkezi di inda 9ah anlar, izin ve raporlu olanlann di indaki hekimlerin tamamina yakini 9ah maya katilmi tir. Ara tirmaya il merkezine bagli saglik ocaklan, Malatya Devlet Hastanesi, Malatya Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi, Inonii Oniversitesi Tip Fakiiltesi ve Turgut Ozal Tip Merkezi'nde 9ah an pratisyen, ara tirma gorevlisi, uzman, ogretim iiyesi ve ogretim gorevlisi olmak tizere toplam hekim katilmi tir. ah manin amaci a9iklandiktan sonra goniillu olarak katilmak isteyenler 9ah maya alinmi, Sosyodemografik Veri Toplama Formu ve 6l9ekler igyeri ko ullannda katihmcilar tarafindan yakla ik dakikahk siirede ara tirmacinin gozlemi altinda doldurulmu tur. ^ah mada kullanilan olcekler: 1- Sosyodemografik Veri Toplama Formu: ah maya katilanlarla ilgili sosyodemografik ve bo zaman etkinlikleriyle ilgili verileri elde etmeyi ama9lamaktadir. 2- Maslach Tiikenmi lik Ol9egi (MTO): Turkiye'de ge9erlik ve giivenirlik 9ah masi Ergin (1992) tarafindan yapilan 6l9ek, her birinde be basamakh yanit se9enekleri olan 22 sorudan olu maktadir. DT, KB, DYS olmak tizerev19 alt boyutu vardir (Maslach ve Jackson 1986). DT ve DYS boyutlan olumsuz, KB boyutu olumlu yanitlan i9ermektedir. Puanlar her alt 6l9ek i9in ayn ayn hesaplanmaktadir. Alt 6l9eklerden elde edilen puanlar 19m kesme degeri olmadigindan tiikenme var ya da yok bi9iminde bir ayinm yapilamamaktadir. Ttikenmi ligi ya amakta olan bireylerde DT ve DYS puanlannin yiiksek, KB puanlannin dtigtik olmasi beklenmektedir. 3- I Doyumu Ol9egi (IDO): Bireylerin i lerinden aldiklan doyumun diizeyini belirlemek amaciyla Hackman ve Oldham (1975) tarafindan geli tirilen 6l9egin Tiirk9e'ye uyarlama ve giivenirlik 9ah masi Giiler (1990) tarafindan yapilmi tir. Yanm birakilmi olumlu ifadelerden olu- an, 5 se9enekli, 14 maddelik bir ozbildirim 6l9egidir. Veriler, SPSS for Windows 6.01 istatistik paket programinda degerlendirilmi tir. Tammlayici istatistikler yapildiktan sonra, verilerin normal dagihma uygunlugu test edilmi, tiim veri gruplannin normal dagihma uydugu g6riilmii tiir. 50

3 TABLO 1. Cah maya Katilan Hekimlerin Sosyodemografik Ozelliklerine Gore Dagilimlan. Sos.oz. Ak. tin. Prat. Ar. Gor. Uzman Og. g/u. Cins. Erkek Kadin Ya ve iizeri Me.dur. Evli Bekar OSYS'de ilk t. Tip Tip di i M.^al.siir. <5yil 6-10 yil >11 yil G. $al. su'r. <8 saat >9 saat H.ilg.Eki Var Yok Ay. kaz. Yeterli Yetersiz n() % Sos. 6z: Sosyodemografik ozellikler. Ak. un: akademik unvan. Prat, pratisyen. Ar. gor: Ara tirma gorevlisi. Og. g/ii: Ogretim gorevlisi/iiyesi. Cins: cinsiyet. Me. dur: medeni durum. OSYS'de ilk t: Ogrenci se?me ve yerle tirme sinavinda ilk tercih. M. sal. siir: meslekte sali ma siiresi. G. sal. siir: gunliik sah ma siiresi. H. ilg. ek i : hekimlikle ilgili ek i. H. di i ek i : hekimlik di i ek i. Ay. kaz: ayhk kazans- Daha sonra onemlilik testleri olarak iki ortalama arasindaki farkin onemlilik testi, tek yonlii varyans analizi, en ku uk onemli fark yontemi, korelasyon analizi kullanilmi tir. BULGULAR ah maya katilan hekimin sosyodemografik ozellikleri Tablo l'de sunulmu tur. Katihmcilann 68'i (%19.5) kadin, 143'u (%37.2) ya arasinda, 168'i (%43.7) ya arasinda, 73'ii (%19) 40 ya ve iizerinde, 91'i (%23.7) evli, 95'i (%24.7) pratisyen, 123'u (%32.0) ara - tirma gorevlisi, 81'i (%21.1) uzman, 85'i (%22.1) ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerden olu maktadir. Katihmcilann 1DO puanlan, iki ortalama arasindaki farkin onemlilik testine gore sosyodemografik degi kenler ile test edilmi tir. Cinsiyet, medeni durum, OSYS'deki ilk tercih, ayhk kazan<j, giinluk 9ah ma siiresi, hekimlik ile ilgili ek i ve hekimlik di i ek i den olu an sosyodemografik degi kenlere gore saptanan fark anlamli bulunmami tir. Tablo 2'de sosyodemografik degi kenlere gore, ve puanlannin dagilimi sunulmu tur. Katilimcilann almi olduklan olgek puanlan sosyodemografik ozelliklerine gore, iki ortalama arasindaki farkin onemlilik testi ile test edilmi, OSYS'de ilk tercihi tip fakiiltesi olanlarla olmayanlar arasinda, giinliik 5ah ma siiresi 8 saat ve altinda olanlar ile 9 saat ve iistiinde olanlar arasinda ve gah tigi kurum di inda hekimlikle ilgili (muayenehane, ozel hastane, ozel poliklinik vb.) ek i i olanlarla olmayanlann puanlan arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmustur. OSYS'de ilk tercihi tip fakiiltesi olanlann puanlan, ilk tercihi tip fakiiltesi olmayanlardan anlamli olarak daha dii iik bulunmu tur (p<0.05). ^ah tigi kurum di inda ek i i olmayanlann puanlan da olanlardan anlamli olarak dii iiktiir (p<0.01). Giinliik 9ah ma siiresi 8 saat ve altinda olanlann puanlan ise 9 saat ve iistiinde olanlannkinden anlamli olarak daha dii iik bulunmu tur (p). Cinsiyet, ya, medeni durum, ayhk kazancjlanni degerlendirme ve hekimlik di i ek i ten olu an diger sosyodemografik degi kenlerle puanlan arasinda istatistiksel olarak anlamli farkhlik saptanmami - tir. Kadinlann DYS diizeyleri erkeklerinkinden anlamli olarak daha dii iiktiir (p<0.01). OSYM'de ilk tercihi tip fakiiltesi olanlann MTO- DYS puanlan, ilk tercihi tip fakiiltesi olmayanlannkinden anlamli olarak daha dii iiktiir (p<0.05). Giinliik gah ma siiresi 8 saat ve altinda olanlann puanlan da 9 saat ve iistiinde olanlannkinden anlamli olarak daha dii iiktiir (p<0.01). ah tiklan kurum di inda hekimlikle ilgili ek i i olanlann puanlan ise ek i i olmayanlardan anlamli olarak daha dii iik bulunmu tur (p<0.01). Ya, medeni durum, ayhk kazancin degerlendirilmesi ve hekimlik di i ek i e gore katilimcilann puanlan arasinda saptanan fark anlamli bulunmami tir. 51

4 TABLO 2. ali maya Katilan Hekimlerin Sosyodemografik Ozellikleri lie, ve Puanlannin Kar ila tirmasi. Ol?ek Sos. Oz. Cins Erkek Kadm Me. dur. Evli Diger OSYS'de ilk t. Tip Tip di i Av. kaz. Yetersiz Yeterli G.cal. siir. ^8 saat >9 saat H. LI. ekis var yok H. disi ekis var yok ** * *p<0.05 **p<0.01 ***p X: ortalama, Sx: standart hata OSYS'de ilk tercihi tip fakiiltesi olanlann puanlan ilk tercihi tip fakiiltesi olmayanlardan anlamh olarak daha yiiksektir (p<0.01). Ayhk kazancini yeterli bulanlann puanlan, yetersiz bulanlardan anlamh olarak daha yiiksektir (p<0.05). Giinliik 9ah ma siiresi 9 saat ve iistiinde olanlann puanlan 8 saat ve altinda olanlardan anlamh olarak daha yiiksektir (p<0.01). Medeni durum, hekimlikle ilgili ek i ve hekimlik di i ek i ten olu an diger sosyodemografik degi kenlere gore katihmcilann puanlan arasinda anlamh fark bulunmami tir. ah maya katilan hekimlerin almi olduklan ortalama IDO,, ve MTO- KB puanlan Tablo 3'de sunulmu tur. IDO: 37.77±9.48, : 14.06±6.05, : 5.31±3.12, : 20.57±4.23 bulunmu tur. Tablo 4'de akademik iinvanlanna gore katihmcilann IDO,, ve MTO- KB puanlan sunulmu tur. Akademik iinvanlanna gore aldiklan 6l ek puanlan i(jin tek yonlii varyans analizi uygulanmi, aralannda ili ki saptanan gruplar arasinda en kiifuk onemli fark yontemine gore ikili kar ila tirmalar yapilmi tir. Pratisyen, ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin IDO puanlan arasinda istatistiksel olarak anlamh farkhhk bulunmazken, ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin IDO puanlannin adi ge9en uq grubun her birinden anlamh farkhhk gosterdigi saptanmigtir (F: 5.09, p). En du uk ID diizeyi pratisyen hekimlerde bulunmu tur. puanlan bakimindan pratisyen hekimler ile ogretim gorevlisi/iiyesi hekimler; ara - tirma gorevlisi hekimler ile de uzman hekimler arasinda anlamh bir fark saptanmazken, ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin puanlan, pratisyen ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerinkinden anlamh olarak farkh oldugu saptanmi - tir (F: 9.54, p<0.0001). En du uk DT duzeyi ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerde bulunmu tur. puanlan bakimindan ara tirma gorevlisi hekimler ile uzman hekimler arasinda istatistiksel alarak anlamh bir farkhhk gozlenmemi - tir. Ogretim gorevlisi/iiyesi hekimler ile pratisyen, ara tirma gorevlisi ve uzman hekimler arasinda; pratisyen hekimler ile ara tirma gorevlisi ve uzman hekimler arasinda ise istatistiksel olarak anlamh fark bulunmu tur (F:9.36, p<0.0001). DYS diizeyleri, ara tirma gorevlisi hekimler ve 52

5 TABLO 3. Qah maya Katilan Hekimlerin Tumiinde Ol ek Puanlanmn Dagilimi. Ol^ek IDO SS: standart sapma. n X± SS uzman hekimlerin en yiiksek, ogretim gorevlisi/tiyesi hekimlerin ise en dii iik oldugu saptami, ara tirma gorevlisi hekimler ile uzman hekimler arasinda anlamh fark bulunmami tir. Pratisyen hekimler ile ara tirma gorevlisi, uzman ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimler arasinda; ara tirma gorevlisi hekimler ile de uzman ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimler arasinda KB diizeyleri a?isindan istatistiksel olarak anlamh fark oldugu saptanmi^tir (F:8.64, p<0.0001). Ogretim gorevlisi/tiyesi hekimlerin KB diizeyi uzman hekimlerinkinden daha yiiksek olmakla birlikte fark anlamh bulunmami tir. KB diizeyi, uzman ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerde en yiiksek; pratisyen hekimlerde ise en dii iik bulunmu tur. Katilimcilarin, ve puanlannin ya gruplanna gore kar ila tinlmasi Tablo 5'de sunulmu tur.,, puanlan yonunden ya gruplan arasinda fark olup olmadigi tek yonlii varyans analizi ile test edildi ve her ug ya grubunda farkhhk oldugu saptandi (sirasiyla F:3.54, p<0.05; F:7.04, p; F:7.16, p). Tek yonlii varyans analizinin sonucu onemli bulundugundan her ii puan o^eginde farkhhgi yaratan ya grup ya da gruplann saptamak i in en kii iik onemli fark yontemine gore ikili kar ila tirmalar yapilmi tir. ve puanlan bakimindan ya i arasinda olanlar ile ya arasinda olanlar arasinda fark saptanmi tir (p<0.05). puanlan bakimindan tiim ya gruplan arasinda farkhhgin oldugu en kii iik onemli fark yontemine gore saptandi (p >0.001). Katihmcilarin IDO puanlan yonunden ya gruplan arasinda anlamh bir fark saptanmami tir. Meslekte <jah ma siirelerine gore aldiklan IDO,, ve puanlan Tablo 6'da sunulmu tur. Dort puan olgegi yoniinden meslekte 5ah ma siireleri arasinda fark oldugu Tek Yonlii Varyans Analizi sonucu saptandi (sirasiyla F:4.67, p; F: 8.35, p; F:8.50, p; F:6.24, p<0.005). Dort puan olgegi bakimindan meslekte ah ma siireleri arasinda farkhhk bulundugundan, dort puan 61- (jeginde de farkhhgi yaratan meslekte ah ma siirelerini saptamak icin en kiigiik onemli fark yontemi uygulandi ve bu yontemin sonucunda; IDO puan ol?egi yonunden 9ah ma siiresi <5 yil ile 6-10 yil ve >11 yil arasinda farkhhk oldugu saptandi (p<0.05). puanlan bakimindan, meslekte 5ah ma siiresi 6-10 yil olanlar ile <5 yil ve >11 yil olanlar arasinda istatistiksel olarak anlamh fark oldugu en kiigiik onemli fark yontemi'ne gore saptanmi tir (p<0.05). <5 yil ile >11 yil 9ah anlann puanlan arasindaki fark ise anlamsiz bulunmu tur. En kiigiik onemli fark yontemi sonucuna gore ve puanlan yonunden 6-10 yildir 5ah anlar ile >11 yildir ^ah^anlar arasinda fark bulunamazken; <5 yil ile 6-10 yil ve >11 yil 9ah anlar arasinda anlamh farkhhk bulunmu tur (p<0.05). IDO,, ve puanlannin Korelasyon Analizi sonu^lan Tablo 7'de sunulmu tur. Elde edilen korelasyon katsayilan dii iik olmakla birlikte 6l?ek puanlan arasindaki ili ki istatistiksel agidan anlamhdir: IDO puanlan ve puanlanyla negatif, puanlan ile ise pozitif (p); TABLO 4. Cah maya Katilan Hekimlerin Akademik Unvanlanna Gore IDO,. ve Puanlannin Dagihmi. Ol^ek Grup IDO Prat. Ar. gor. Uzm. Og.g/ii F: 509 p F: 9.54 p< F: 9.36 p< F: 8.64 p<

6 TABLO 5. Qali maya Katilan Hekimlerin Ya Gruplanna Gore Almi Olduklan, ve Puanlannin Daeilimi ve iizeri F: 3.54 p< F: 7.04 p F:7.16 p puanlan puanlan ile pozitif (p), puanlan ile de negatif (p<0.01); puanlan da puanlanyla negatif anlamli korelasyon gostermektedir(p). TARTI MA Sosyodemografik degi kenlere gore katilimcilann ID diizeyleri ile cinsiyet, ya, medeni durum, OSYS'deki ilk tercih, giinliik 9ah ma suresi, hekimlikle ilgili ek i ve hekimlik di i ek i - den olu an sosyodemografik degi kenler arasinda anlamli bir ili ki saptanmami tir. Musal ve arkada lan (1995), Clarke ve arkada lan (1984), Richardsen ve arkada lan (1991), Skolnik ve arkada lan (1993) sosyodemografik degi kenler ile ID diizeyleri arasinda anlamli ili ki bulundugunu bildirirken, Asian ve arkada lan (1997), Linn ve arkada lan (1985), Cooper ve arkada lan (1989) sosyodemografik degi kenler ile ID diizeyleri arasinda anlamli ili ki bulunmadigini bildirmi - lerdir. Sonuglarimizm adi gegen 5ali malann somiflanyla uyu mamasinin nedeni bu 9ah malardan birisinin (Linn ve ark. 1985) ornekleminin daha kii iik olmasindan; diger 9ah manin (Asian ve ark. 1997) ornekleminin tip fakiiltesi kokenli hekimlerin yam sira di hekimi, eczaci, teknisyen, saghk memuru, hem ire ve ebeleri kapsayan degi ik meslek gruplanndan olu masi olabilir. ID diizeyleri ile sosyodemografik degigkenler arasinda ili ki bulunamamasi; tiim hekimlerde ID'nu benzer bifimde etkileyen ba ka faktorlerin olabilecegini dugiindurebilir. Meslekte 9ali ma siiresi ile ID diizeyi arasinda anlamli ili ki saptanmi tir. (^!ali ma siiresi 5 yil ve daha az olanlann ID diizeyi, 6-10 yil ve 11 ve daha fazla yil 5ah anlannkinden daha dii iik bulunmu tur. Bu bulgu onceki 9ah malarla uyumludur ve bu durumu meslekte yeni olanlann hiyerar ik diizende daha 90k rutin i ler yapiyor olmalan, ozerk davranamamalan ve sisteme ayak uydurmakta daha 90k sorun ya amalanyla a9iklayan 9ah malan desteklemektedir (Asian ve ark. 1996a, Ergin 1992, Herschbach 1991). t ya- amina ba ladiktan hemen sonra ID diizeyinin yiiksek oldugu, bir sure sonra beklentilerin kar ilanamamasi nedeniyle dii tiigii, 9ah ma yihnin 9Ogalmasiyla birlikte deneyim ve ba etme yollannin arttigi ve ID diizeyinin de arttigi dii iiniilebilir. ah mamizda ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin ID diizeyleri pratisyen, ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin id diizeylerinden anlamli olarak daha yiiksek bulunmu tur. En dii iik id diizeyi pratisyen hekimlerde bulunmu tur. Sonu9lanmiz daha onceki 9ali malann sonu9lanyla uyumludur (Linn ve ark. 1985, Sutherland ve Cooper 1993, Skolnik ve ark. 1993, Asian ve ark. 1997). Bu 9ah malarda pratisyen hekimlerin, meslekte beklentilerini ger9ekle tiremedikleri, mesleki rollerinde belirsizlik ve 9ati malar ya adiklan, mesleki 9abalanna geribildirim alamadiklan ve orgiitsel yapilanmanin diizensizliklerinden daha 90k etkilendikleri bildirilmektedir (Sutherland ve Cooper 1993, Asian ve ark. 1997). TABLO 6. a]i maya Katilan Hekimlerin Meslekte gali ma Yillanna Gore ido,, ve Puanlannin Dagilimi, Olgek M. 9a! Siir. IDO ^5yil 6-10 yil ^ 11 yil F: 4.67 P F: 8.35 P F: 8.50 P F: 6.24 P<

7 TABLO 7. gali maya Katilan Hekimlerin ido,, MTO- DYS ve Puanlannin Korelasyon Analizi Sonuglan. Ol^ekler IDO- IDO- IDO r: Korelasyon katsayisi r n P <0.01 Katilimcilann MTO alt 6l9eklerinin sosyodemografik degi kenlerle iligkisine baktigimizda; cinsiyet ile DT diizeyleri arasinda anlamh ili ki bulunmazken, DYS ve KB diizeyleri arasinda anlamh ili ki bulunmu tur. Kadinlann DYS ve KB diizeyleri daha dii iiktiir. Asian (1997), cinsiyet ile DYS diizeyleri arasinda anlamh ili ki bulunmadigini, bunun yaninda kadinlann DT diizeylerinin anlamh olarak daha yiiksek, KB diizeyleri - nin de daha dii iik oldugunu bildirmi tir. Ya ile DT, DYS ve KB diizeyleri arasmdaki ili ki i?in Asian (1997) DT, DYS ve KB diizeylerinin ya ile birlikte arttigini bildirmigtir. Deckard (1992) infeksiyon hastahklan alamnda?ah- an 1840 hekimi kapsayan ara tirmasinda DT ve DYS diizeyleri ile ya arasinda pozitif korelasyon oldugunu bildirmi tir. Williams (1989) ise hem ireler, sosyal hizmet uzmanlan ve ogretmenlerden olu an 492 ki ide yaptigi ara tirmasinda DT ve DYS diizeyleri ile ya arasinda negatif korelasyon bildirmektedir. Ulkemizde yapilmi olan iki 9ah mada ise ya ile DT, DYS ve KB diizeyleri arasmdaki ili kinin anlamh olmadigi bildirilmektedir (Ozbek ve Girgin 1993, Ozbek ve Girgin 1994). Bizim sonu^lanmiz ya ile birlikte KB diizeylerinin arttigini, ya arasinda DT ve DYS diizeylerinde bir dii me oldugunu gostermektedir. Ya la birlikte KB diizeylerinin artmasi, bir?ok gahgmada bildirilmi olan meslekte deneyimle ba a?ikma yollannin daha geli mi olmasiyla a?iklanabilir (Asian ve ark. 1997, Olkinuora ve Juntunen 1990, Ergin 1992). Medeni duruma gore tiikenmi lik diizeyleri incelendiginde, evlilerde DT ve DYS diizeylerinin daha dii iik, KB duzeylerinin ise daha yiiksek olmasina ragmen fark anlamh bulunmami tir. Bu bulgu Ozbek ve Girgin (1993, 1994)'in sonu?lanyla uyumludur. OSYS'deki ilk tercihi tip fakiiltesi olanlann DT ve DYS duzeyleri anlamh olarak daha dii iik, KB diizeyleri de daha yiiksek bulunmu tur. Bu bulgu diger 5ali malann sonu9lanyla uyumludur ve bu ki ilerde i -yetenek uyu masinin bir arada bulunmasiyla a iklanabilir. Bu hekimlerin se(jtikleri meslegin yeteneklerine uygun oldugu, bu nedenle DT ve DYS duzeylerinin dii iik, KB duzeylerinin ise yiiksek oldugu soylenebilir (Asian veark. 1996a, Ergin 1992). Bir ok 9ah mada hekimlerin kendilerine zor gelen ya am olaylan i9inde en 90k ekonomik gii9liikleri gosterdikleri bildirilmi tir (Asian ve ark. 1996b, Bilici ve ark. 1998). Bizim 9ah mamizda ayhk gelirlerini degerlendirmeleriyle tiikenme duzeyleri arasinda anlamh ili ki bulunmami tir. Giinliik 9ah ma siiresi 9 saat ve iizerinde olanlann DT, DYS ve KB diizeyleri daha yiiksek bulunmu tur. Bu sonu9, giinliik 9ah ma siiresi arttik9a DT ve DYS diizeylerinin arttigini bildiren 9ah malarla uyumludur (Asian ve ark. 1996a, Williams 1989, Bilici ve ark. 1998). ah ilan kurum di inda hekimlikle ilgili ek i in DT ve DYS duzeyleri iizerine etkisi onemli, KB diizeyleri iizerine etkisi ise onemsiz bulunmu tur. Hekimlikle ilgili ek i yapanlann 9ogunlukla muayenehane, ozel hastane, ozel poliklinik, vb. yerlerde, giinliik mesai siiresi di inda 9ah - tiklan gozoniine ahndiginda, bu ki ilerin giinliik 9ali ma siirelerinin 8 saatten fazla olacagi dii iiniilebilir. Bunun da hem yukanda belirttigimiz sonu9larla, hem de onceki 9ah malann sonu9lanyla dolayh da olsa uyumlu oldugu soylenebilir (Asian ve ark. 1996a, Bilici ve ark. 1998). Ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin DT, DYS diizeyleri pratisyen ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin DT, DYS diizeylerinden anlamh olarak daha yiiksektir. Ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin DT duzeyleri pratisyen hekimlerinkinden daha dii iik olmakla birlikte fark anlamsiz bulunmu tur. Ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin DYS diizeyleri adi ge9en U9 gruptan anlamh olarak daha dii iiktiir. Asian ve arkada lan da (1997) 9ah malannda en yiiksek DT diizeylerinin pratisyen ve ara tirma gorevlisi hekimlerde, en dii iik DYS diizeylerinin uzman ve ogretim iiyesi hekimlerde ya andigini bildirmi tir. Bu sonu9lar, ara tirma gorevlisi ve uzman hekimlerin giinliik 9ah ma siirelerinin ve i 55

8 yiikiinun daha fazla olmasiyla ilgili olabilir. Aynca ara tirma gorevlisi hekimlerin meslekteki hiyerar ik diizen i9inde ozerk ve bagimsiz davranamama duygulanni daha 50k ya adiklan soylenebilir (Asian ve ark. 1997). Ara tirma gorevlisi, uzman ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin KB diizeyleri pratisyen hekimlerinkinden; uzman ve ogretim gorevlisi/iiyesi hekimlerin KB diizeyleri de ara tirma gorevlisi hekimlerinkinden anlamh olarak daha yiiksek bulunmu tur. Bu bulgu Bilici ve arkada - lannin (1998) 9ah masiyla uyumludur. Bu durum, mesleki bilgi, beceri ve donanimlannin artmasiyla birlikte bireylerin kendilerini daha ba anh duyumsayabilmeleriyle afiklanabilir. Bulgulanmiz meslekte $ah ma siiresiyle DYS diizeylerinin azaldigini, KB diizeylerinin ise arttigini gostermektedir. Sonu9lanmiz yapilmi olan iki 9ah ma (Ozbek ve Girgin 1994, Asian ve ark. 1996b) ile uyu mazken, iiq 9ah manin sonu9lanyla uyumludur (Asian ve ark. 1996a, Asian ve ark. 1997, Bilici ve ark. 1998). Bu bulgu deneyimle elde edilen ba a 9ikma yollannin daha geli mi olmasina, meslekte daha yeni olanlarda meslege baglanmanin ve i in denetiminde oldugu duygusunun heniiz geli memi olmasina baglanabilir (Asian ve ark. 1996a). Bunun yaninda bulgulanmiza gore DT diizeyleri ilk 5 yilda yiikseliyor, 6-10 yil arasinda dii iiyor ve sonrasmda tekrar yiikseliyor goriinmektedir. Bu bulgu DT diizeylerinin meslekte fahgma siiresiyle pozitif korelasyon gosterdigini bildiren ah - malarin sonu9lariyla uyu mamaktadir (Ozbek ve Girgin 1994,Ergin 1996, Asian 1996). Akademik iinvanlanna gore olu turulan dort hekim grubunun MTO'nin alt 6l9eiclerinden aldiklan puanlar Tiirkiye normlan ile kar ila tinldiginda, dort grubun her birinin MTO'nin alt 61-9eklerinden aldiklan puanlann Tiirkiye normlannin olduk9a altinda oldugu belirlenmi tir (Ergin 1996). Buna kar in onceki bir 9ah mada elde edilen MTO'nin alt 6l9ek puanlanyla benze - mektedir (Asian ve ark. 1997). sonug ah manin bulgulan ara tirmaya katilma orani %64.47 oldugundan, katilmama oranimn %5-10'u a mi olmasi nedeniyle evrene genellenemez. Bununla birlikte bir9ok 9ah mada bildirilen hekimlik meslegini yapan ki ilerde, hastalanyla ya adiklan yogun etkile imlerin sonucunda tiikenmi lik sendromunun ortaya 91ktigi ve i doyumu diizeylerinin dii tiigii yolundaki bulgulan desteklemektedir. Tip fakiiltesini bitirdikten sonra mesleki kariyer yapmama, giinliik 9 saat ve iizerinde 9ah ma, hekimlikle ilgili ek i yapma ve hekimlik mesleginin OSYS'de ilk tercih olmamasmin tiikenmi ligi artinci risk etkenleri oldugu soylenebilir. Hekimlerde tiikenmi ligi azaltmak i9in bireylerin bu meslege isteyerek yonelmelerini ve severek yapmalanni, hekimlikle ilgili ek i yapmamalanni saglayici, mesleki bilgi ve becerilerini arttinci ve giinluk 9ah ma siirelerini 8 saatle sinirlandinci politikalann geli tirilmesinin yararh olacagi ileri siiriilebilir. KAYNAKLAR Asian H, Onal M, Asian O ve ark. (1996a) Pratisyen hekimlerde tukenme diizeyleri. Du unen Adam, 9(3): Asian H, Gurkan B, Alparslan N ve ark. (1996b) Tipta uzmanhk ogrencisi hekimlerde tukenme diizeyleri. Turk Psikiyatri Dergisi, 7(1): Asian H, Asian O, Kesepara C ve ark. (1997) Kocaeli'nde bir grup saglik 5ali amnda i e ba h gerginlik, tukenme ve i doyumu. Toplum ve Hekim, 12(82): Bilici M, Mete F, Soylu C ve ark. (1998) Bir grup akademisyende depresyon ve tukenme duzeyleri. Turk Psikiyatri Dergisi,9(3): Clarke TA, Maniscalco WM, Taylor-Brown S ve ark. (1984) Job satisfaction and stress among neonatologists. Pediatrics, 74(1): Cooper CL, Rout U, Farakher H ve ark. (1989) Mental health, job satisfaction, and job stress among general practitioners, BMJ. 298: fam O (1995) TUkenmislik. Izmir, Saray Medikal Yaymcilik SanveTicLtd ti,s. 11. Deckard GJ, Hicks LL, Hamory BH ve ark. (1992) The occurence and distribution of burnout among infectious diseases physicians. J Infectious Dis, 165: Ergin C (1992) Doktor ve hem irelerde tiikenmisjik ve Maslach Tukenmisjik Olc^eginin uyarlanmasi. Bayraktar R, Dag i. (Ed) VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel ^ali malan. Ankara, Tiirk Psikologlar Dernegi Yayini,s Ergin C (1996) Maslach Tukenmisjik 6l9e inin Tiirkiye saghk personeli normlan. 3P Dergisi,4(l): Freudenberger NJ (1974) Staff burnout. Journal of Social Issues, 30: Guler M (1990) Endustri i 9ilerinin i doyumu ve i veriminde depresyon, kaygi ve bazi de i kenlerin etkisi. Yayinlanmami doktora tezi. Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii, PDR Anabilim Dali, Ankara. Hackman JR, Oldham GR (1975) Development of the job diagnostic survey. J. Appl Psychol 60: Herschbach P (1991) Stress in karnkenhaus-die belastungen von krankenpflegekraeften und aerzten/aertztinnen. Psychotter Psychosom Med Psychol, 41: Juntinen J, Asp S, Olkinuaro M ve ark. (1988) Doctors' drinking habits and consumption of alcohol. BMJ. 297:

9 Linn LS, Yager J, Cope D ve ark. (1985) Health satus, job satisfaction, job stress, and life satisfaction among academic and clinical faculty. JAMA, 254(19); , Maslach C, Jackson SE (1981) The measurement of experienced burnout. Journal of Occup Behav, 2: Maslach C, Jackson SE (1986) Maslach Burnout Inventory. Manual (2. Ed) Consulting Psychologist Press. Palo Alto CA. Musal B, ElcJ O, Ergin S ve ark. (1995) Uzman hekimlerde mesleki doyum. Toplum ve Hekim, 10(68): 2-7. Olkinuora M, Asp S, Juntunen J ve ark. (1990) Stress symptoms, burnout and suicidal thoughts in Finnish phsycians Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 25: Ozbek K, Girgin G (1993) Saglik bakanligi Izmir il te kilatinda 9ah an hekimlerde tiikenmisjik (burnout) sendromunun ara tinlmasi. T.C. Saghk Bakanhgi Temel Saglik Hizmetleri Genel Miidurlugii Ruh Saghgi Bulteni, Ankara, s Ozbek K, Girgin G (1994) Pratisyen hekimlerde meslekten ttikenmisjik (burnout) sendromu. IV. Ulusal Halk Saghgi Kongresi Kitabi, Didim, s Richardsen AM, Burke RJ (1991) Occupational stress and job satisfaction among physicians: Sex differences. Soc Sci Med, 33(10): Skolnik NS, Smith DR, Diamond J ve ark. (1993) Professional satisfaction and dissatisfaction of family physicians. The Journal of Family Practice, 37(3): Sutherland VJ, Cooper CL (1993) Identifying distress among general practitioners: Predictors of psychological ill health and job dissatisfaction. Soc Sci Med, 37: Williams CA (1989) Empathy and burnout in male and female helping professionals. Research in Nursing & Health, 12:

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri

Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Pratisyen hekimlerde tükenmişlik, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeyleri Ahmet Tevfik Sünter 1, Sevgi Canbaz 1, Şennur Dabak 1, Hatice Öz 2, Yıldız Pekşen 1 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 36 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Afyonkarahisar İlinde Aile Hekimliği Sistemindeki Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri Burnout Levels of Health Workers in Family Medicine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Kriz Dergisi 5 (2): 71-77 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN DOKTOR VE HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Işık SAYIL* Seda HARAN" Şenay ÖLMEZ"* Halise Devrimci ÖZGÜVEN"" ÖZET Tükenmişlik insanlarla

Detaylı

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Dr. İkbal İnanlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Giriş Tükenmişlik; işi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan kişilerde

Detaylı

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1204 Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi Burnout level of hospital managers Hatice Ulusoy*, Enis Baha Biçer, Nurperihan Karabulut

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 161 Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma A Research to Determine the Relationship Between

Detaylı

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU

ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNDE ÇALIÞAN DÝÞ HEKÝMLERÝ VE HEMÞÝRELERÝNÝN MESLEKÝ DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ, BÖLÜM I: ÝÞ DOYUMU Yard. Doç. Dr. Saip DENÝZOÐLU* Araþ. Gör. Dt. Baykal YILMAZ***

Detaylı

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin Değerlendirilmesi J Kartal TR 0;():- doi: 0.5505/jkartaltr.0.0505 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Radyasyon Onkolojisi Kliniği Çalışanlarında Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisinin

Detaylı

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DURUMU ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0049 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: July 2007 Accepted: December 2007 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları Araştırma/Research Article Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Durumları Mehmet Kaya*, Sarp Üner, Emine Karanfil, Reyhan Uluyol, Fatih Yüksel, Murat Yüksel Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Sakarya da Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

Sakarya da Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler ARAŞTIRMA MAKALESİ / Research Article DOI: 10.5505/sakaryamedj.2016.00377 Sakarya da Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Burnout Levels and

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Deniz Erdem 1, Harun Atçı 1, Belgin Akan 1, Demet Albayrak 1, Derya Gökçınar 1, Nermin Göğüş 2 GİRİŞ

Araştırmalar / Researches. Deniz Erdem 1, Harun Atçı 1, Belgin Akan 1, Demet Albayrak 1, Derya Gökçınar 1, Nermin Göğüş 2 GİRİŞ Araştırmalar / Researches Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniği asistanlarının yoğun bakım çalışma dönemlerinin, tükenmişlik, iş doyumu, işe bağlı gerginlik ve durumluluk-süreklilik kaygı düzeylerine etkisi

Detaylı

İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Bunların Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi İstanbul da Çalışan Psikiyatristlerde Tükenmişlik, İş Doyumu ve Nedim HAVLE *, M. Cem İLNEM **, Ferhan YENER ***, Huriye GÜMÜŞ * ÖZET Amaç: Çalışmamızda psikiyatri uzman ve asistanlarının tükenmişlik düzeyleri,

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI DİYALİZ ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: DİYALİZ VE YATAN HASTA SERVİSLERİ KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI Neşe Bayraktar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi SUNUM PLANI

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Tıp fakültesi araştırma görevlilerinde tükenmişlik sendromu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi Kamile Marakoğlu, Nisa Çetin Kargın, Mustafa Armutlukuyu Selçuk Üniversitesi

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu

Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu 52 Özgün Araştırma / Original Investigation Diyaliz Ünitesinde Çalışan Sağlık Ekibinde Tükenmişlik Sendromu Burn-out of Health Teams Working in the Dialysis Unit Arzu Ayraler 1, Burcu Göksan Yavuz 2, Bahadır

Detaylı

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers

İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması. A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers İlköğretim de Çalışan bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu Araştırması A Study on Teacher Burnout with a Group of Primary School Teachers ÖZET Yard. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ KIRILMAZ Araş. Gör. Ümit ÇELEN

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri THE PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS OF DOKUZ EYLUL UNİVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Detaylı

AİLE HEKİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE İŞ PERFORMASININ UYGULAMALARI OLARAK İNCELENMESİ

AİLE HEKİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE İŞ PERFORMASININ UYGULAMALARI OLARAK İNCELENMESİ AİLE HEKİMLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE İŞ PERFORMASININ UYGULAMALARI OLARAK İNCELENMESİ Murat KORKMAZ 1 Güran YAHYAOĞLU 2 Deniz ÇALIŞKAN 3 ÖZ Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 285 uzman aile

Detaylı

İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri

İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (4): 599-604, 2012 DOI:10.9775/kvfd.2011.5998 RESEARCH ARTICLE İstanbul da Çalışan Veteriner Hekimlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Ülken T. BABAOĞLU * Sibel CEVİZCİ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT Amaç: Aim: Materials and methods: Gereç ve yöntem: Bulgular: Findings: Sonuç: Conclusion: Anahtar sözcükler: Keywords:

ARAŞTIRMA ÖZET ABSTRACT Amaç: Aim: Materials and methods: Gereç ve yöntem: Bulgular: Findings: Sonuç: Conclusion: Anahtar sözcükler: Keywords: ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN ETMENLER Burnout Syndrome of Last Year Medical Student of Akdeniz University Medical Faculty and Affecting

Detaylı

Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Denizli Devlet Hastanesi nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler Burnout levels and associated variables at the

Detaylı

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi

Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi 100 Hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyodemografik özelliklerle

Detaylı

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi

DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi ÖGRETiM ELEMANLARINDA MESLEKi TÜKENMİŞLiK ÖLÇEĞiNiN DEĞERLENDiRiLMESi Doç.Dr. A. Kemal ÖZDEMiR* Dt. Akın

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi*

Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Hemodiyaliz Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi* Leman ŞENTURAN**, Bilgi GÜLSEVEN KARABACAK***, Şule ECEVİT ALPAR****, Necmiye SABUNCU***** ÖZET Amaç: Hemodiyaliz ünitelerindeki hemşirelerin

Detaylı

TO EXAMİNE THE PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER S JOP SATİSFACTİON AND THE LEVEL OF EXHAUSTİON İN ASPECT OF SOME KİNDS OF VARİABELS

TO EXAMİNE THE PHYSİCAL EDUCATİON TEACHER S JOP SATİSFACTİON AND THE LEVEL OF EXHAUSTİON İN ASPECT OF SOME KİNDS OF VARİABELS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Fikret SOYER 1 Yusuf CAN 2 Fatma KALE ÖZET Bu araştırmada, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin

Detaylı

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay*

Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* Nesrin Dağdelen*, Fadime Akman*, Hülya Ellidokuz**, Münir Kınay* *Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD **Dokuz Eylül Üniversitesi, Muzaffer Kayhan Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji AD

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Aile Desteğinin Etkisi Birsen ALTAY a1, Demet GÖNENER 2, Ceren DEMĐRKIRAN 3 1 OndokuzMayıs

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ TEKNİK ÖĞRETMENLERDE YAŞAM DOYUMU İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Selahattin AVŞAROĞLU * M. Engin DENİZ ** Ali KAHRAMAN *** ÖZET Bu araştırma, teknik öğretmenlerin yaşam doyumu,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme

Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme ARAŞTIRMA Yoğun Bakım Hekimlerinde Tükenme Arzu Kader Harmancı Seren 1, Ahmet Çakıroğlu 2, Bahri Kemaloğlu 3, Eyüp Kahveci 4, Ata Bozoklar 5 1 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi,

Detaylı

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK VE YORGUNLUK SEMPTOMLARI i

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK VE YORGUNLUK SEMPTOMLARI i Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (2): 83-87 83 KLİNİK ARAŞTIRMA HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK VE YORGUNLUK SEMPTOMLARI i BURNOUT AND TIREDNESS AMONG NURSES Umut GÖK BALCI Şenay DEMİR Yıldız KURDAL Gülhan KOYUNCU

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

Onkoloji Bölümünde Çal şan Sağl k Personelinde Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi

Onkoloji Bölümünde Çal şan Sağl k Personelinde Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Yeni T p Dergisi 2011;: -22 Orijinal makale Onkoloji Bölümünde Çal şan Sağl k Personelinde Tükenmişlik ve Depresyon Düzeylerinin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Yasemin Benderli CİHAN Kayseri Eğitim

Detaylı

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS

BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF BURNOUT AT A GROUP OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-438 BİR GRUP OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN İNCELENMESİ Ümit DENİZ KAN G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği,

Detaylı

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 DÜZEYLERİ * Özlem KORKMAZ ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yı : 2004, Sayı 20, Sayfa: 125-148 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖZET Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+

Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3)151-161 (2008) Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi+ Halim Tatlı*, Hüsamettin Kaya*, Nurhan

Detaylı

Mersin İli nde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Mersin İli nde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler A r a ş t ı r m a m a k a l e s i TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 26 Sayı Ocak-Nisan 2007 Mersin İli nde Pratisyen ve Uzman Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Resul BUĞDAYCI Ahmet Öner Kurt

Detaylı

Sa l k çal anlar nda tükenmi lik ve i doyumu

Sa l k çal anlar nda tükenmi lik ve i doyumu 132 Sa l k çal anlar nda tükenmi lik ve i doyumu Sa l k çal anlar nda tükenmi lik ve i doyumu Zihniye OKRAY KOCABIYIK, 1 Ebru ÇAKICI 2 ÖZET Amaç: Tükenmi lik sendromu bireylerle yüz yüze çal an meslek

Detaylı

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):217-222 Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Lise Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu [Burnout Syndrome in High School Teachers in Bilecik, Bozüyük] ÖZET

Detaylı

TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Journal of Sports and Performance Researches Geliş Tarihi/Received : 20.03.2012 Kabul Tarihi/Accepted : 10.05.2012 TÜRK FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1 Mayıs 2016 Cilt:24 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 1503-1516 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması 1 Determination and Comparison Of Physical Education Teachers

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AKADEMİK PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİNİN ÜÇ YILLIK ARAYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.Ali Kemal ÖZDEMİR* Uz.Psikolog Deniz ÖZDEMİR** Prof.Dr.Haldun SÜMER**

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE

ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(3):109-117 doi: 10.5505/tjoncol.2015.1256 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Türkiye de radyasyon onkolojisi anabilim dalında çalışmakta olan araştırma görevlisi hekimlerde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği

İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016;8(4): 244-255 Orijinal Makale Çığşar ve ark. İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği A Research

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI *

KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI * Ayşe Birsen Dolunay ANKARA N VERS TES TIP FAK LTES MECMUASI Cilt 55, Say 1, 2002 51-62 KEÇİÖREN İLÇESİ GENEL LİSELER VE TEKNİK-TİCARET-MESLEK LİSELERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK DURUMU ARAŞTIRMASI

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Analysis of Occupational Burnout Status of Social Studies Teachers Considering Several Variables Kubilay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. Kadir TİRYAKİ Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğünde Çalışan Personellerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Kadir TİRYAKİ Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Düzce, TÜRKİYE Özet Bu çalışmanın

Detaylı

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER

POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER POLİSLERDE TÜKENMİŞLİK VE GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLER Yrd.Doç.Dr Bülent GÜNDÜZ Mersin Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Dan. ve Rehb. A.B.D. bgunduz27@yahoo.com Yrd.Doç.Dr Zülal

Detaylı

Anestezi uzmanlarında tükenmişliğin iş tatmini ve intihar düşüncesi ile ilişkisi

Anestezi uzmanlarında tükenmişliğin iş tatmini ve intihar düşüncesi ile ilişkisi JCEI / 2015; 6 (2): 175-182 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0512 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Anestezi uzmanlarında tükenmişliğin iş tatmini ve

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:103 116 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sena Gürşen OTACIOĞLU Özet Günümüzde farklı kültürlerde

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ HEMODİYALİZ HEMŞİRELERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ *Eylem TOPBAŞ, *Buğra Burak TURAN,*Umut ÇITLAK,*Ahmet Hüdai EMİR,*Hakan BAY **Tuğba KAVALALI ERDOĞAN, ***Lale

Detaylı

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları

Tükenmişlik (Burnout) Kavramı, Nedenleri ve Sonuçları Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İDARİ PERSONELİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelere Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi Havva Akpınar *, Gül Ünsal Barlas ** Özet Amaç: Çalışma, yoğun bakım servislerinde

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ahmet CAN Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, ahmet.can@klu.edu.tr Ramazan TİYEK Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi,

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

İş Doyumu Kavramı ve Değerlendirilmesi Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği

İş Doyumu Kavramı ve Değerlendirilmesi Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(6): 759-764 İş Doyumu Kavramı ve Değerlendirilmesi Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği [Concept and Evaluation of Job Satisfaction: Developed Job Satisfaction

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK **

NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK ** Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 1 NORMAL ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN ANAOKULU ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK Doç Dr. Belma TUĞRUL * Uzm. Psikolog Eylem ÇELİK ** ÖZET Bu çalışma

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK

SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMA YAŞAMINDA TÜKENMİŞLİK BURNOUT IN THE FIELD OF HEALTH WORKING SECTOR Halil İbrahim YAKUT, Satı GÜL KAPISIZ, Sevgi DURUTUNA, Ayşe EVRAN Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 34 ATLETİZM ANTRENÖRLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * Mehmet TATLICI ** Hüseyin KIRIMOĞLU ÖZET Bu araştırma, atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

Devlet Hastanelerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC Örneği)

Devlet Hastanelerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC Örneği) 979 Devlet Hastanelerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi (KKTC Örneği) Mehmet BEYAZSAÇLI Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Doktora Programı

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Uzm.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 35 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Bir İlçe Entegre Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sosyodemografik Özellikleri ile Depresyon Arasındaki İlişki Relationship Between Depression

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doi: 10.17944/mkutfd.08962 ÖZGÜN MAKALE/ORIGINAL ARTICLE Mustafa Kemal Üniv Tıp Derg 2016; 7(25): 1-9 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ HEKİMLERDE DEPRESYON SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation

Detaylı

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma ARAŞTIRMA YAZISI Sağlık Yönetimi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 2012 Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma

Detaylı

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 1 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Determining the Burnout Levels of Intensive Care Nurses Berna DİZER, Emine İYİGÜN, Selim KILIÇ Yoğun Bakım

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Work-related strain inventory, health professionals, reability, validity İşe Bağl ı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alan ında Çal ışanlarda Geçerlik ve Güvenirli ği S. Halime ASLAN*, Z. Nazan ALPARSLAN**, R. O ğuz ASLAN***, Coşkun KESEPARA*, Mehmet ÜNAL**** ÖZET Bu çalışmada amaç

Detaylı

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER ***

HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER *** HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ* Özgür METİN** Fadime GÖK ÖZER *** Kabul Tarihi:2.5.2005 ÖZET Bu çalışma, Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi nde çalışan hemşirelerin tükenmişlik

Detaylı

Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi

Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE 9 Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi The Effects of the Work Environment on Nurse Burnout in Emergency Department Ayda

Detaylı

CEZAEVLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: MALATYA ÖRNEĞİ

CEZAEVLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: MALATYA ÖRNEĞİ CEZAEVLERİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: MALATYA ÖRNEĞİ Suna TEKEL İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yrd.Doç.Dr. suna.tekel@inonu.edu.tr Özet Tükenmişlik işyerinde kronik kişilerarası

Detaylı