Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ."

Transkript

1 finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ.

2 Asya Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 4 Özkaynaklar değişim tablosu 5 Nakit akış tablosu 6 Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 7-35

3 E! Gunay Bağımsız DeneUm ve Te SMMMAŞ Fax: Eskı Büyükdere Cad, ey.com Orjin Mastak No:27 Tıcaret Sicü No: Suıldınq a better Mastak, Sarıyer workıng world Istanbut Turkey 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait finansal tablalar hakkında bağımsız denetim raporu Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Asya Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin (Şirket) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim tablosunu, nakit akım tablosunu önemli ve muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Şirket yönetimi; fınansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen flnansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, fınansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasadamak amacıyla, işletmenin fınansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Şirket yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. of E,nıt SYoung Gıobaı umfted

4 EY ButIding a better working world Görüş Görüşümüze göre fınansal tablolar, Asya Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Dikkat Çekilen Husus Asya Katılım Bankası A.Ş. (Ana Ortak) ın 2015 ve 2016 yılları içerisinde faaliyetlerinde ciddi küçülme gözlemlenmiş ve not 2.1.S de detaylı olarak açıklandığı üzere, 22 Temmuz 2016 dan itibaren Ana Odak ın faaliyet izni kaldırılmış ve Ana Ortak ın yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ( TMSF ) intikal etmiş bulunmaktadır. Şirket in 14 Mart 2017 tarihli ve 84 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ nin faaliyet yetkisinin Geniş Yetkili statüden Dar Yetkili statüye dönüştürülmesine ve sermaye tutarının tam TL ye indirilmesine ilişkin karar alınmıştır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ilişkin Rapor 1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK ) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin fınansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 2) UK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kumlu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A meış of Ernst a Young Global Limited.\ fl2z7. FatnüIfbp YücelSMMM SöTurnak,5denetçi 24 Mart2017 Istanbul, Türkiye (2) Amember firm of Emsı EYoungGlobal Umted

5 - Ilişkili Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) Varlıklar Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Notlar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar - - Ticari alacaklar Ilişkili taraflardan diğer alacaklar ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar - - Diğer alacaklar Peşin ödenmiş giderler Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Peşin ödenmiş giderler - - Edelenmiş vergi varlığı 12 Toplam varlıklar Kaynaklar Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar Ilişkili taraflara ticari borçlar olmayan taraflara ticari borçlar Borç karşılıkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltme farkları - - Özel Yedekler - - Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler - - Geçmiş yıllar zararı ( ) ( ) Net dönem karı / zararı ( ) Toplam Kaynaklar ilişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçairıdlr. (3)

6 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız denetimden geçmiş kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> Cari dönem Geçmiş dönem locak- locak Notlar Kar veya Zarar Kısmı Hasılat. - Satışların maliyeti (.). - Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zara. - Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti(.) (2.576) (3.120) Brüt Kar/Zarar Genel Yönetim Giderleri (-) 16 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (.) 17 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (.) 18 (6.990) (8.196) Esas Faaliyellerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (.) 19 (2.436) - Esas Faaliyet Karı/Zararı ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (.) 15 (29.408) (22.628) Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı (80.796) Finansman Gelirleri - - Finansman Giderleri (-). - Sürdürülen Faaliyetler Vergi Oncesi Karı/Zararı (80.796) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri Dönem Vergi GideriiGeliri. - - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 12 ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kan/Zararı ( ) Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı. - Dönem KarıİZaran ( > ilişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

7 ( ) Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız denetimden geçmiş özkaynaklar değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL > cinsinden ifade edilmiştir.) Ödenmiş Geçmiş yıllar Net dönem Toplam sermaye zaran zararı özkaynaklar 1 Ocak ( ) ( ) 6, Önceki dönem karının geçmiş yıllar kadarına aktarımı Yasal yedeklere aktarım - - Temettü ödemesi Net dönem karı/zararı Sermaye artırımı Aralık ( ) Ocak D ( ) Önceki dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarımı ( ) - Yasal yedeklere aktarım Temettü ödemesi Net dönem karı/zararı - - ( ) ( ) Sermaye artırımı Aralık ( ) ( ) ilişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

8 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 nakit akış tablosu tarihinde sona eren yıla ait (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası < TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) Bağımsız Bağımsız denetimden geçmiş t Ocak- 1 Notlar denetimden geçmiş A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları Dönem karı/zararı ( ) Dönem net karılzararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: Amortisman ve Itfa gideri ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler (2.624) Kar payı geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) - Alınan katılım payı geliri ile ilgili düzeltmeler ( > ( ) - Finansal sertifika işlemlerinden gelirlerle ilgili düzeltmeler. - - Katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler ( ) Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler - - işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 7,8 Ocak Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Işletme sermayesinde diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler (36.441) ( ) Müşteri mevduatlarındaki değişim Kıdem tazminatı ödemesi ( > - Faaliyellerle Ilgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzellmeler (20.662) Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları - Alınan kalılım payı Yatınm faaliyeflerinden kaynaklanan nakit akışlan (9.750) - Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından Kaynaklanan nakit çıkışları 7 8 (9.750> - C. Finansman faaliyetlerinden nakit çıkışları Sermaye artırımı Yabancı para çevirim farklarının nakit benzerlerindeki net artış/azalış etkisinden önce nakit ve (A+B+C) (1.483> D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi - - Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış!azalış (A+B+C+D> (1.483> E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler Ilişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu (6) finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

9 2013 tarihinde almış olması sebebiyle faaliyetlerine Nisan 2013 tarihinde başlamıştır. Şirketin %100 hissedarı olan Asya Katılım Bankası AŞ. GFC General Finans Menkul Değerler finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 1. Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere 2 Kasım 2012 tarihinde kurulmuştur. A.Ş. ye ait olan aracı kurum lisansını satın alarak Şirkete devretmiştir. Şirket yetki belgelerini 29 Mart menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri ile söz konusu 22). Şirketin genel müdürlüğü Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Umraniye, Istan bu l dad ı r. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, Şirketin yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar gibidir: 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Kurumu (KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında esas değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak ilgili paragraflarda açıklanmıştır. (7) alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ve uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri Muhasebe politikatarında ve açıklamalarda değişiklikler Finansal tablolar, tarihi maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır. Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Resmi Gazete de yayımlanan Seri Il, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Şirketin finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları aşağıdaki Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 24 Mart2017 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde Şirketin merkezi lstanbul dadır ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle çalışan sayısı 1 l dir. (31 Aralık2015- sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için sermaye piyasası Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki belgesi almak suretiyle yapmaktadır. Şirketin ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak araçlarının alım satımını yapma, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satışını ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etme, portföy yönetimi yapma, yatırım danışmanlığı yapma ve kredili alanlarda faaliyet göstermektedir. Her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

10 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. rınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> i> 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS de behrtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRSlerde yer alan işletme bideşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İlla Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) TMS 16 da, taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve maliyet modeli ya da yeniden değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki satış maliyetled düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. TMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27 de Değişiklik) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27 de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları: maliyet değeriyle TFRS 9 uyarınca veya TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Işletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. (8)

11 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklikler TERS 10 ve TMS 28 deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28 de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3 te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar! sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi almamıştır. TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TERS 10 ve TMS 28 de Değişiklik> ALTERNATİF 1: Şubat de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 de değişiklikler yapmıştır Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS l de Değişiklik) TMS l de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Onemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları. Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Değişikliklerin Şirketin konsolide finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi almamıştır. TFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi KGK, TERS Yıllık İyileştirmeler, Dönemini yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: - TFRS - TFRS - TMS - TMS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık getirilmiştir 34 Ara Dönem Finansal Raporlama gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal tablolarda ya da ara dönem fınansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine açıklık getirilmiştir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. (9)

12 Finansal tablaların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. yürürlüğe girmemiş ve Şirke tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe KGK Eylül 2016 da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TERS 15 e geçiş için ki alternatif uygulama edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin KGK, Ocak 2017 de TFRS 9 Finansal Araçları nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KOK (10) Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standadlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran kendi kredi riski daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 TFRS 9 Finansal Araçlar oluşturmaktadır. TFRS 15m uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK nın Nisan 2016 da UFRS 15 e açıklık getirmek için finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

13 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları - Değişiklik UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 2015 te TFRS 10 ve TMS 28de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir. Yıllık iyileştirmeler Dönemi TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. Yıllık iyileştirmeler Dönemi UFRS 16 Kiralama İşlemleri UMSK Ocak 2016 da UFRS 16 Kiralama işlemleri standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile fınansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın fınansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmekted ir. UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler) UMSK Ocak 2016 da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. Şirket/Grup bu muafıyeti uygulaması durumunda, fınansal tablo dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. (11)

14 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler) UMSK Ocak 2016 da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda fınansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7 ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Şfrket inigrup un bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler) UMSK Haziran 2016 da, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS 2 ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır; a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri, b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri, e. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler. Değişiklikler. 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler); UMSK Eylül 2016 da, UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS 4 de yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: örtük yaklaşım (overlay approach) ve erteleyici yaklaşım (deferral approach). Yeni değiştirilmiş standart: a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar standardını isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 Finansal Araçlar standardını uygulamaya devam edeceklerdir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. (12)

15 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Translerleri (Değişiklikler) UMSK, UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler, kuljanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir. Işletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil> veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur. Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. UFRS Yıllık İyileştirmeler Dönemi UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları dönemine ilişkin Yıllık Iyileştirmelerini yayınlamıştır: - UFRS - UFRS - UMS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ilk Uygulaması : Bu değişiklik, bazı UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım lşletmeleri nin kısa dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar : Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet fınansal bilgileri açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır 28 lştiraklerdeki ve Iş Ortaklıklarındaki Yatırımlar : Bu değişiklik, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. kr <13)

16 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem fınansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır. Şirket muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında SPK tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPKnın tebliğlerine uymaktadır Kullanılan para birimi Finansal tablolar, Şirketin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. işletmenin fınansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirketin geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir NetleştirmelMahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler Muhasebe Politikalannda değişiklikler ve hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde fınansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. (14)

17 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtiımedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade ediımiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) İşletmenin Sürekliliği Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır. Şirketin ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapma, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satısını ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etme! portföy yönetimi yapma, yatırım danışmanlığı yapma ve kredili menkul kıymet. açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri ile söz konusu alanlarda faaliyet göstermektedir. Ana Ortaklık Banka, Asya Yatırım Menkul Değerler AS, adına hisse senedi alım satım işlemlerine aracılık yapmaktadır ve Ana ortaklık Banka nın faaliyetlerine ilişkin aşağıda detayı verilen gelişmelerin Şirketin geleceğini etkileyeceği görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK- Kurum) nun 22 Temmuz 2016 tarihli ve 6947 sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 21 Temmuz 2016 tarih ve 9029 sayılı yazısında yeralan talebi üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde Asya Katılım Bankası AŞ nin faaliyet izninin kaldırılmasına, karar verilmiştir. Sirket in Ana Ortağı olan Asya Katılım Bankası A.Ş. nin 14 Mart 2017 tarihli ve 84 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ nin faaliyet yetkisinin Geniş Yetkili statüden Dar Yetkili statüye dönüştürülmesine ve sermaye tutarının tam TL ye indirilmesine ilişkin karar alınmıştır! Bu rapor tarihi itibariyle henüz SPK ya başvuru ve izin süreci başlamamıştır. 2.2 Önemli muhasebe politikalarının özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir Ücret, komisyon ve kar payı gelirlgiderleri (1) Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri Ücret ve komisyonlar ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Bununla birlikte, halka arz aracılık hizmeti komisyonları hizmet tamamlandıktan sonra gelir hesaplarına alınmaktadır. (ü) Kar payı gelir ve gideri Kar payı gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Kar payı gelirleri vadeli katılım hesaplarından elde edilen gelirleri kapsar. (ili) Finansal seflifika (SUKUK) geliri Finansal sertifika gelirleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Finansal sertifika gelirleri faizsiz menkul kıymet kullanım sertifikalarının (SUKUK) iç verim oranı esasına göre hesaplanan değerlenmelerini kapsar. Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve değer kayıpları düşülerek yansıtılır. (15)

18 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası < TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Amortisman, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden faydalı ömürleri dikkate alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: Süre (Yıl) Makine ve cihazlar Taşıtlar, döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler 3-5 yıl 5 yıl Kira süresi Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları! maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. Maddi varlıkların bilançoda taşınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir. Önceki dönemlerde ayrılmış değer düşüklüğü zararının bundan böyle mevcut olmayacağı veya azalmış olabileceği yönünde bir belirti olup olmadığını her raporlama dönemi sonunda değerlendirilir ve böyle bir belirtinin olması durumunda, ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını tahmin edilerek varlığın defter değeri yeni tahminlerle belirlenmiş geri kazanılabilir tutarına artırılarak değer düşüklüğü zararı gelir hesapları ile ilişkilendirilerek iptal edilir. Değer düşüklüğü zararının iptali nedeniyle artan defter değeri! önceki dönemlerde söz konusu varlık için değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmemiş olsaydı ulaşacağı defter değerini aşamaz. Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar! düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Söz konusu maliyetler, beklenen faydalı ömürlerine göre 3 ile 15 yıl doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlığın işletmeye net nakit girişi sağlaması beklenilen süre için öngörülebilir bir sınır olmaması durumunda, işletme, maddi olmayan duran varlığı sınırsız yararlı ömre sahip olarak değerlendirir ve sınırsız yararlı ömürlü bir maddi olmayan duran varlık itfaya tabi olmaz. Şirket bu kapsamda SPK yetki belgesi lisansını sınırsız yararlı ömre sahip olarak değerlendirmektedir. Şirket TMS 36 Standardı uyarınca, sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlığını, ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını defter değeri ile yıllık olarak ve maddi olmayan duran varlığın değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine ilişkin ne zaman bir belirti olduğunda karşılaştırmak suretiyle değer düşüklüğü açısından test eder. Faaliyet Kiralamalar (Şirket in kiralayan olduğu durumlar) Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre mu hasebeleştirilmektedir. (16)

19 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemjeri, nakit para, cari hesap ve satın alım tarihinden itibaren orijinal vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Silanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş fınansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, fınansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Karşılıklar, şafla bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirketten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük Koşullu olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Kurumlar vergisi Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir. Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülükleri, niahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi durumunda mahsup edilir. Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. önemli geçici farklar, maddi varlık değer düşüklüğü karşılığından, personel prim tahakkukundan, duran varlıkların ve menkul kıymetlerin kayıtlı değeri ile vergi matrahı arasındaki farklardan ve kıdem tazminatı karşılığından doğmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Ertelenen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. (17)

20 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Çalışanlara sağlanan faydalar Tanımlanmış fayda planları: Şirket, kıdem tazminat, izin hakları ve çalışanlara sağlanan diğer faydalara ilişkin yükümlülüklerini Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( UMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve bilançoda Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar hesabında sı nıflandırmaktadır. Şirket, Türkiye de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve iş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşıbğı, bu Kanun kapsamında oluşması muhtemel yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve fınansal tablolara yans ıtı Imaktad ı r. Tanımlanmış katkı planları: Şirket çalışanları adına Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kurum) yasa ile belirlenmiş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. Şirketin ödemekte olduğu katkı payı dışında çalışanına veya Kuruma yapmak zorunda olduğu başka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları tahakkuk ettikleri tarihte g iderleştirilmektedir. Nakit akım tablosu Nakde eşdeğer varlıklar döneme isabet eden kasa ve kar payı gelir reeskontlar hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardan alacaklardan oluşmaktadır. Sermaye ve temettüler Adi hisseler. sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. hişkili taraflar Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta raporlayan işletme olarak kullanılacaktır) ilişkili olan kişi veya işletmedir. (a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin, (i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, (ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, (iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. (18)

21 (i) Işletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana (ii) lşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) (bi) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). ilişkili sayılır: (b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (19) olup tamamı Türk Lirasından oluşmaktadır. (vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin - Cari - Katılım - Müşteriler 31 Aralık 2016 tarihinde nakit ve nakit benzerleri tutarı TL (31 Aralık 2015: TL) hesap adına tutulan mevduatlar hesabı Banka 3. Nakit ve nakit benzerleri Şirketin halka açık olmaması sebebiyle bölümlere ilişkin raporlama yapılmamıştır. 2.4 Bölümlere İlişkin Raporlama giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır. varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raparlanan gelir ve Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan 2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Ilişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da (vi) lşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan edilmesi halinde. çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması (v) Işletmenin. raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. personelinin bir üyesi olması halinde. işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir. bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici (iv) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

22 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> 3. Nakit ve nakit benzerleri (devamı> Nakit akım tablosu açısından 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle nakde eşdeğer varlıkların kırılımı aşağıdaki gibidir Banka - Cari hesap - Katılım hesabı Reeskont ( > ( ) Katılım hesaplarının vadesi 3 aydan kısa olup ortalama kar payı oranı %850 dir Finansal Yatırımlar a> Dönen Varlıklar Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal yatırım enstrümanı yoktur. (31 Aralık 2015: Yoktur.) b> Duran Varlıklar Borsa Istanbul A.Ş TakasbankTefasTeminat Aralık 2016 tarihi itibariyle Sirketin Borsa İstanbul istirak oranı % 00377dır. Sirketin elinde nominal değeri olan TL ve adet hisse bulunmaktadır. (Not: dipnot 9) 5. Ticari alacak ve borçlar Kısa vadeli ticari alacaklar: Şirketin, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, hisse senedi işlemlerinde kullanılmak üzere müşterilerine kredi tahsis etme işlemi yoktur. (31 Aralık Yoktur). Sirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle süpheli ticari alacakları yoktur (31 Aralık 2015: Yoktur). Kısa vadeli ticari borçlar: 31 Aralık Aralık2015 Satıcılara borçlar Müşterilere borçlar (*) () Müşterilere borçlar hesabı müşteriler adına bankalarda tutulan mevduatlardan oluşmaktadır. Şirketin 31 Aralık 2016 itibariyle müşterileri adına yaptığı ve nazım hesaplarda takip ettiği T+2 alım işlemlerinden kaynaklanan Takas ve Saklama Bankası A.S. ye borcu TL dir. (20)

23 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) ait cinsinden ifade edilmiştir.) 6. Diğer alacak ve borçlar Diğer kısa vadeli alacaklar Diğer vadeli komisyon geliri kısa alacaklar Şirketin alacaklarından ve 31 Aralık olduğu vermiş 2016 tarihi itibariyle hisse senedi teminatlardan oluşmaktadır. alımları ile ilgili 31 Aralık Aralık 2015 Verilen ve Kısa Vadeli Diğer Alacaklar depozito teminatlar Maddi duran varlıklar Binalar Taşıt araçları Mobilya ve demirbaşlar Toplam Net defter değeri, 1 Ocak İlaveler Transferler Çıkışlar - Amortisman gideri - - ( ) ( ) Net defter 31 Aralık 2016 değeri, 31 Aralık Maliyet, Birikmiş değer düşüklüğü netleşmiş amortisman olarak ( > ( ) Net defter değeri Net defter değeri, 1 Ocak liaveler - Transferler Amortisman gideri ( ) ( ) Çıkışlar - - Net defter değeri, 31 Aralık Aralık 2015 Maliyet, değer düşüklüğü netleşmiş olarak Birikmiş amortisman - - ( ) ( ) Net defter değeri (21)

24 Haklar Yazılımları Toplam İlaveler Lisans ve Bilgisayar finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar <devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 8. Maddi olmayan duran varlıklar Net defter değeri, 1 Ocak Itfa payı - (36.297) (36.297) Net defter değeri, 31 Aralık Aralık 2016 Net defter değeri1 1 Ocak Ilaveler Çıkışlar, net ltfa payı - (63.716) (63.716) Net defter değeri, 31 Aralık Aralık2015 Maliyet Birikmiş itfa payı - ( ) Net defter değeri Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde Sirket in satın almıs olduğu SPK lisansı da yer almaktadır. Bu Düsüklüğü) standardına göre değer düsüklüğü testine tabii tutulur. 31 Aralık 2016 itibariyle SPK (22) lisans sınırsız ömrü olan bir varlık olduğundan, yıllık olarak veya kosullardaki değisiklerin değer düsüklüğü olabileceğini işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla TMS 36 Varlıklarda Değer lisansının defter değeri TL dir (31 Aralık TL). ( ) Transferler Net defter değeri , Maliyet Birikmiş itfa payı - ( ) ( ) Çıkışlar, net Transferler Asya Yatınm Menkul Değerler A.Ş.

25 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 9. Koşullu yükümlülükler 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Şirketin teminat, rehin ve ipotek (TRI) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağjdaki gibidir: A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI lerin toplam tutarı Şirket tarafından verilen TRI ler finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar <devamı) 3. kişilerin borcunu temin amacıyla D.Diğer verilen TRIlerin toplam tutarı - - i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRIlerin toplam tutarı ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRIlerin toplam tutarı üi. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine Üçüncü şahıslara verilen Türk Lirası teminat mektupları aşağıdaki gibidir: Haciz teminatından borçlular (*) Rehin - Teminatından Borclularr*) Yatırımcı blokaj borçları (9 MKK tarafından haciz işlem bildirimi bulunan hesaplardaki kıymetler Emanet Hisse senetleri hesabından alt hesap değişikliği yapılarak kıymetler Haciz teminatından borçlular hesabına aktarılarak MKK tarafından bildirilen yönerge ile uyumlu hale getirilmesinden kaynaklanmaktadır. **) Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından bildirilen kredi kullanılmış olan ve Emanet hisse senetleri hesabından alt hesap değişikliği yapılarak ilgili kıymetıer Rehin Teminat Borçlular hesabına aktarımıştır. (23) Dönem sonu Dolaşıma kapalı kıymet emanet borçluları Emanet hisse senetleri Saklama hizmeti 1 diğer Dönem sonu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Borsa Istanbul A.Ş Verilen teminat mektupları Toplam vermiş olduğu TRUlerin toplam tutarı C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer - vermiş olduğu TRIlerin toplam tutarı B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine - vermiş olduğu TRIterin toplam tutarı Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

26 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 9. Koşullu yükümlülükler (devamı) A.Ş. ye devredilmesi ve dayalı şirketler için gerçekleştirilen kaydın düzeltilmesi hakkında 18 Aralık 2013 tarihli dava 15 Şubat 2017 tarihinde Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ nin aleyhine Değerler A.Ş. ye devredilen TL lik nama yazılı c grubu payın Kölük Turistik işletmeler Davalar Şirketin, Borsa Istanbul AŞ nin 4 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Asya Yatırım Menkul finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) yönetimi; hukuk müşavirleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bahsi geçen aleyhte karşılık ayrılmamıştır. 10. Çalışanlara sağlanan faydalar izin yükümlülüğü Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı Ocak itibariyle Cari Yıl Maliyeti Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmıştır. Yürürlükteki Türk iş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 6 Mart 1981 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60 ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek (24) muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır. Kanundan çıkarılmıştır. şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Dönem sonu ödenen Kıdem Tazminatı ( ) - Kıdem Tazminatı Karşılığı Dönem sonu Dönem sonu Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kararın şirket lehine sonuçlanabileceği değerlendirilmekte olup ilişikteki mali tablolarda herhangi bir sonuçlanmış olup, Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. davayı temyize taşıma kararı almıştır. Şirket Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

27 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 10. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı> TFRS, Şirket in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler ve mevcut yasal yükümlülükler kullanılmıştır: finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) Iskonto oranı (%) 3,77 3,77 Enflasyon oranı (%) 6, oranı gösterir. Şirketin kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olan 4.297,21 TL üzerinden hesaplanmaktadır (31 Aralık 2015: TL). 11. Diğer varlık ve yükümlülükler 31 Aralık 2016 itibariyle TL bilgisayar ve yazılım destekleme hizmetleri veren tedarikçilere yapılan ve daha sonraki dönemlerde gider ve maliyet hesaplarına aktarılacak peşin olarak ödenmiş 31 Aralık Aralık2015 Gider tahakkukları 25 - Borç Karşılıkları (25) Ödenecek vergi. harç ve diğer kesintiler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ve borç karşılıklan Peşin ödenmiş giderler hizmet bedellerinden oluşmaktadır. Peşin Ödenmiş Giderler artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karsılığının enflasyon ile orantılı olarak Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

28 Şirket, Türkiye de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı %20 dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna 12. Vergi varlık ve yükümlülükleri a) Genel (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı> (26) TL) Şirket. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ertelenmiş vergi varlığı bulunmamaktadır. (31 Aralık2015 Dönem sonu ertelenmiş vergi varlığı Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ( > ( ) Dönem başı ertelenmiş vergi varlığı Ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: Toplam vergi geliri ( > < ) Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) ( > ( ) locak locak Vergi gideri 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihlerinde sona eren dönemlere ait toplam verginin dağılımı aşağıdaki gibidir: Vergi varlığı Peşin ödenmiş ve cari vergi borcundan mahsup edilecek stopaj edilecek stopaj vergisi tutarı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle peşin ödenmiş ve cari vergi borcundan mahsup yükümlülüğü bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Şirketin dönem karı vergi b) Dönem karı vergi yükümlülüğü ve cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

29 geçici varlıkları! farklar yükümlülükleri Birikmiş Ertelenen vergi 31 Aralık 2015 aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlık ve yükümlülüğünün dökümü 12. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (27> Odenmiş sermaye (Tarihi maliyet) Asya Katılım Bankası A.Ş (%) 31 Aralık 2016 (%) 31 Aralık 2015 Hisse Hisse değerleriyle aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde çıkarılmış ve ödenmiş sermaye tutarları defter 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle imtiyazlı hisse senetleri bulunmamaktadır. değerli (31 Aralık 2015: ) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin 31 Aralık 2016 ve Şirketin ödenmiş sermayesi TL (31 Aralık 2015: TL> olup her biri 1 TL nominal Ödenmiş sermaye 13. Özkaynaklar Toplam ( > ( ) Kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer, net ( ) (2.702) %20 vergi oranı ile oluşan teorik vergi gideri ( > Vergi öncesi karl (zarar) (80.796) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net) Ertelenmiş vergi yükümlülüğü ( ) matrahı arasındaki fark 567,950 ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri ile vergi Eflelenmiş vergi varlığı Ertelenmiş vergi düzeltmesi Diğer izin yükümlülüğü karşılığı Kıdem tazminatı karşılığı Taşınan vergi zararları Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

30 12. Vergi varlık ve yükümlülükleri <devamı) Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. ödenmiş sermayenin %5 ini asan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için %20 sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %S i olarak ayrılır. Ikinci tertip yasal yedekler ise ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin (Tutarlar aksi belidilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (28) Yatırım faaliyetleri giderleri (29.408> (22.628) Kar payı gelirleri Finansal yatırım faaliyetlerinden gelirler SUKUK alım/satım aracılık komisyonları Pay alım/satım aracılık komisyonları Finans sektörü faaliyetleri hasılatı dağıtılmayan kr payı, daha sonraki dönemlerde dağıtılır. TL nin altında olması durumunda, ilgili hesap dönemi için kr payı dağıtmayabilir ve bu durumda daha düşük olması veya söz konusu finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem kğrının kr payı tutarının genel kurula sunulacak son yıllık finansal tablolara göre sermayenin yüzde besinden Bahsi geçen tebliğ hükümleri doğrultusunda, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, hesaplanan kr dağıtımı uygulamasından yaralanamazlar. dönem karının yüzde yirmisinden az olamaz. Yine aynı tebliğe göre, payları borsada işlem görmeyen borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kğr payı dağıtım oranı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir SPK nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren no lu Kür Payı Tebliğine göre, payları ortaklıkların kr payını tam ve nakden dağıtmaları zorunludur ve halka açık şirketlere tanınan taksitle Tebliğine göre yapar. Şirket kar dağıtımını SPK nın 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren nolu Kr Payı Aralık 2015: Yoktur) Şirket in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri bulunmamaktadır. (31 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

31 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 16. Genel yönetim giderleri locak locak Genel Yönetim Giderleri finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) Diğer giderler Yazılım bakım gideri Kira gideri SPK yetki belgesi harcı Reklam, ilan, tanıtım giderleri Kırtasiye ve basılı evrak giderleri Pazarlama giderleri Veri hizmet giderleri Pay piyasası borsa payları Diğer giderler Araştırma ve geliştirme giderleri Eğitim ve seminer giderleri Diğer Giderler (29) Toplam locak locak Toplam Ödenen komisyon giderleri locak locak Toplam Döşeme ve demirbaşlar amortismanı Personel maaşları Personel SSK işveren payı Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

32 locak locak fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 19. Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler Toplam Huzur hakkı iadesi MKK hizmet gelirleri Bağlı menkul kıymetler reeskont gideri (2.436) - Diğer hizmet gelirleri Diğer olağan üstü gelir ve karlar İlişkili taraf açıklamaları (a) İlişkili taraflardaki banka mevduatları Katılım hesabı <Asya Katılım Bankası A.Ş.) Cari hesap <Asya Katılım Bankası A.Ş.) (b) İlişkili taraflarla yapılan işlemler İlişkili taraflara borçlar Asya Girişim Sermayesi Yat.Ort <Müs.hes.bak.) Asya Katılım Bankası A.Ş Işık Sigorta AS Asya Emeklilik ve Hayat AS. <Müs.hes.bakiyesi) ilişkili taraflardan sağlanan komisyon gelirleri 1 Ocak 1 Ocak Işık Sigorta A.Ş Asya Katılım Bankası A.Ş Asya Girişim Sermayesi Yat.Ort Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 9 - Asya Varlık Kiralama A.Ş. - - (30) hizmet gelirleri Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

33 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 20. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) İlişkili taraflara ödenen komisyon giderleri 31 Aralık Aralık2015 Asya Katılım Bankası AŞ İlişkili taraflardan sağlanan finansal gelir 31 Aralık Aralık2015 Asya Katılım Bankası AŞ İlişkili taraflara ödenen faaliyet giderleri 1 Ocak 1 Ocak genel yönetim giderleri Asya Katılım Bankası A.Ş. (kira ve diğer giderler) Yeni Mağazacılık A.Ş. (personel giderleri) Yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı TL dir (31 Aralık TL). 21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Sermaye yönetimi Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Şirket sermaye yeterliliğini Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine Ilişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde takip etmektedir. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile kar payı oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. <31)

34 i. Kredi riski açıklamaları Aıacakıar tahsis etme işlemi bulunmamaktadır. (31 Aralık Yoktur). Şirketin, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, hisse senedi işlemlednde kullanılmak üzere müşterilerine kredi 21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.> finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (32) yoktur. maruz kalınan azami kredi riski - Raporıama tarihi itibanyla Ticari alacaklar Diğer aıacakıar Vadesi geçmemiş ya da değer düşükıüğüne uğramamış fınansal maruz kalınan azami kredi riski Raporlama tarihi itibarıyıa lıışkıll Dığer lılşkıli Diğer Bankaıardaki 31 Aralık 2016 taraf taraf taraf Taraf Mevduat Azami riskin teminat, s iıe güvence aıtına alınmış kısmı - varııkların net. Biıanço dışı kredi defter riski değeri içeren. unsurlar Aıacakıar Ilışklıl Diğer lıişkiıi Diğer Bankaıardaki 31 Aralık 2015 taraf taraf taraf Taraf Mevduat Azami riskin teminat, vs ile güvence aıtına aıınmış kısmı Biıanço dışı kredi riski içeren unsurlar - ya da Vadesi geçmemiş vadıkıarın net değer düşükıüğüne uğramamış değeri. rınansal defter Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle Şirket tarafından tutulan yabancı para varlık ve borç Kur riski iii. Piyasa riski açıklamaları Şirketin bilançosunda fiyat riski bulunduran varlık taşımamaktadır. ii. Fiyat riski Ticari alacaklar Diğer aıacakıar Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

35 Şirketin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kar payı riski yoktur. (31 Aralık 2015 yoktur). finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( <TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) Kar payı oranı riski iv. Likidite riski Sözleşme pozisyonlardan çıkılamaması durumunda ortaya çıkabilecek zarar riski olarak tanımlanmıştır. Şirket, piyasada oluşan engeller nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyattan kapatılamaması veya Likidite riski, Şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir ve sığ piyasa yapısı ve tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve fınansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2016 Uyarınca Defter 1 aya 1 ay -3 ay 3 ay - iyıl nakit çıkışlar değeri kadar arası Arası Toplamı Ticari borçlar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam pasifler Aralık 2015 Ticari borçlar Diğer kısa vadeli yükümlüıükler Sözleşme Uyarınca Defter 1 aya 1 ay -3 ay 3 ay - lyıl nakit çıkışlar değeri kadar arası Arası Toplamı Toplam pasifler (33) Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

36 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL) cinsinden ifade edilmiştir.) 22. Finansal araçlar Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği değerdir. Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olamaz. Gerçeğe uygun değerlerin tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır. Menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. i. Finansal varlıklar: Nakit ve nakit benzerleri ile diğer fınansal aktifler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktifler bu finansal tablolarda iskontolu değerleri ile kayıtlara alınmaktadır ve kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. ii. Finansal kaynaklar: Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal pasiflerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Şirketin finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık2015 Gerçeğe Gerçeğe uygun değeri Kayıtlı değeri uygun değeri Kayıtlı değeri Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari borçlar Bilançoda gerçeğe uygun değeri ile taşınan finansal varlıkların değeri gerçeğe uygun değer hiyerarşisinde birinci seviye olan aktif piyasada işlem gören borsa fiyatları kullanılarak belirlenmektedir. <34)

37 Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar (devamı) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.) 23. Bilanço sonrası hususlar Şirketin Borsa Istanbul AŞ nin 4 Temmuz 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ. ye devredilen TL lik nama yazılı c grubu payın Kölük Turistik işletmeler AŞ. ye devredilmesi ve dayalı şirketler için gerçekleştirilen kaydın düzeltilmesi hakkında 18 Aralık 2013 tarihli dava 15 Şubat 2017 tarihinde Asya Yatırım Menkul Değerler AŞ nin aleyhine sonuçlanmış olup, Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. davayı temyize taşıma kararı almıştır. Şirket yönetimi; hukuk müşavirleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bahsi geçen aleyhte kararın şirket lehine sonuçlanabileceğini değerlendirmekte olup ilişikteki mali tabloda herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Ayrıca Şirket,14 Mart 2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile geniş yetkili aracı kurum statüsünden, dar yetkili aracı kurum statüsüne dönüştürülmesine ve sermayesinin TL sına indirilmesine yönelik karar alınmıştır. (31 Aralık2015: Yoktur). (35)

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.04.201631.03.2017 Dönemi Mali Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [FBIST] - FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporları

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Varlık Kiralama Anonim Şirketi 1 Ocak- 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2016 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Burgan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1-2 Finansal durum tablosu 3-4

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 1 Ocak Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 1 Ocak Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. 1 Ocak 2017-31 Mart 2017 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu... 2-3 Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço) 2 Ara dönem

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1 Ocak 31 Mart 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu (bilanço)... 3 Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar

Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak 2016 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve dipnotlar Asya Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal durum tablosu (bilanço)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar

Detaylı

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar

Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Saxo Capital Markets Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak - 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolarla ilgili bağımsız

Detaylı