31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR"

Transkript

1 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 Asya Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Asya Katılım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Asya Katılım Bankası A.Ş. nin 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Hüseyin Gürer Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM İstanbul, 11 Mayıs 2012

3 NİN HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Katılım Bankası nın Yönetim Merkezinin Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye/İSTANBUL Katılım Bankası nın Telefon ve Fax Numaraları : / Katılım Bankası nın İnternet Sayfası Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan üç aylık konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır: KATILIM BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER KATILIM BANKASI NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KATILIM BANKASI NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN SINIRLI DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan üç aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Behçet AKYAR Abdullah ÇELİK Ahmet BEYAZ Kamil YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Finansal Raporlamadan Sorumlu Müdür Dr. Ercüment GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Mehmet URUÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler: Ad-Soyadı/Ünvan : Merve Yasemin GÜNEŞ / Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü / Yönetmen Tel No: Fax No:

4 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Katılım Bankası nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Katılım Bankası nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Katılım Bankası nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar 2 IV. Katılım Bankası nda nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 3 V. Katılım Bankası nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 3 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR I. Bilanço 4-5 II. Nazım hesaplar tablosu 6 III. Gelir tablosu 7 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 8 V. Özkaynak değişim tablosu 9 VI. Nakit akış tablosu 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 11 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 11 III. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 12 IV. Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 12 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 12 VI. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 12 VII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 15 VIII. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 15 IX. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 15 X. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 15 XI. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 16 XII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 17 XIII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XIV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 18 XV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 18 XVI. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 19 XVII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 19 XVIII. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 19 XIX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 20 XX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 20 XXI. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 20 XXII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 20

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 21 II. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar 24 III. Kur riskine ilişkin açıklamalar 24 IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 26 V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar 26 BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 28 II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 47 III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 55 IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 60 V. Banka nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 66 VI. Banka nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak açılması gereken hususlar 67 ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMALAR I. Banka nın faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar 67 YEDİNCİ BÖLÜM SINIRLI DENETİM RAPORU I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 67 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 67

6 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak belitilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Katılım Bankası nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Tarihçesi Asya Finans Kurumu A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış, 20 Eylül 1996 tarihinde tescil edilmiş ve Ana Sözleşme 25 Eylül 1996 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. Ünvan değişikliği 22 Aralık 2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmış ve Asya Finans Kurumu A.Ş. ünvanı Asya Katılım Bankası A.Ş. ( Banka ) olarak değiştirilerek 26 Aralık 2005 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmıştır. II. Katılım Bankası nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama Banka nın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır. Banka herhangi bir gruba dahil bulunmamaktadır. 1

7 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak belitilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM (devamı) GENEL BİLGİLER (devamı) III. Katılım Bankası nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Bankada Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına İlişkin Açıklamalar Bankada Sahip Oldukları Pay Oranları Ünvanı Adı ve Soyadı Sorumluluk Alanları Yönetim Kurulu Başkanı Behçet AKYAR Yönetim Kurulu Başkanı 0,0003 Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk İLK (*) Yönetim Kurulu Üyesi - Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi - Ali ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi - Recep KOÇAK Yönetim Kurulu Üyesi 0,0018 Mehmet GÖZÜTOK Yönetim Kurulu Üyesi - Dr. Ercüment GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi - Mehmet URUÇ (*) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi - Genel Müdür Abdullah ÇELİK (*) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcıları Ticari / Kurumsal Pazarlama, KOBİ Bankacılığı, Üst Yönetim Büro Müdürlüğü, İş ve Ürün Geliştirme (**) - Ali TUĞLU Bilgi Teknolojileri - Fahrettin SOYLU Bankacılık Operasyonları - Ahmet BEYAZ Zafer ERTAN Ahmet AKAR Feyzullah EĞRİBOYUN Bireysel Ürün ve Satış Yönetimi, Alternatif Dağıtım Kanalları, Kartlı Ödeme Sistemleri Pazarlama, İdari İşler, Bireysel Krediler Tahsis, Bütçe ve Raporlama, Muhasebe ve İştirakler, Satın Alma, Kurumsal İletişim - Ticari / Kurumsal Krediler İzleme, Bireysel Krediler Takip, Hukuk Müşavirliği, İnşaat Emlak - Ticari / Kurumsal / KOBİ Kredileri Tahsis, Proje Finansman, Mali Tahlil ve İstihbarat - Hazine, Finansal Kurumlar, Yatırımcı İlişikileri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Kaynak Geliştirme 0,0004 Yasal Denetçiler Atıf BİLGİN Denetçi 0,2400 İrfan HACIOSMANOĞLU Denetçi 0,7093 Erhan BİRGİLİ Denetçi - (*) Pay oranı yüz binde 1 in altında olduğundan gösterilmemiştir. (**) İlgili birimler Genel Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. (***) Genel Müdür Yardımcılarından Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU ile Erdal ERDEM 6 Ocak 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmışlardır. (*****) Banka Yönetim Kurulu üyelerinden Salih SARIGÜL ve Ahmet ÇELİK 26 Ocak 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmış olup, yerlerine Ali ÇELİK ile Faruk İLK atanmışlardır. (******) Banka Yönetim Kurulu üyesi Tacettin NEGİŞ 2 Şubat 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Mustafa Talat KATIRCIOĞLU atanmıştır. (*******) Banka denetçilerinden Ali AKBULUT 23 Şubat 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Mehmet GÖZÜTOK atanmıştır. (********) Banka Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Erol İŞBİLEN ile Hülagü ÖZCAN, 12 Mart 2012 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmış olup, yerlerine Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifaen ayrılan Dr. Ercüment GÜLER ile Hukuk Baş Müşavirliği görevinden ayrılan Mehmet URUÇ atanmışlardır. (*********) 31 Mart 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Banka Yönetim Kurulu üye sayısı 9'a çıkarılmış olup, Mehmet GÖZÜTOK ve Recep KOÇAK yönetim kurulu üyesi, Erhan BİRGİLİ denetçi olarak atanmışlardır. 2

8 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak belitilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM (devamı) GENEL BİLGİLER (devamı) IV. Katılım Bankası nda Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar Banka nın TL sermayesinin TL si nitelikli pay şeklinde olup, A grubu hisse sahipleri nitelikli pay sahibi olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu pay sahiplerine ilişkin liste aşağıda bulunmaktadır: Ad Soyad /Ticari Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş , FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş , ABDULKADİR KONUKOĞLU , BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş , BİRİM BİRLEŞİK İNŞAATÇILIK MÜMESSİLLİK SAN. VE TİC. A.Ş , OSMAN CAN PEHLİVAN , SERRA TURIZM LTD. ŞTİ , SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI SAN. TİC. A.Ş , HASAN SAYIN , NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT A.Ş , DİĞER , Toplam , V. Katılım Bankası nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarını İçeren Özet Bilgi Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmakta, özel cari hesap ve katılma hesapları şeklinde fon toplayıp, kurumsal ve bireysel finansman, finansal kiralama ve kar/zarar ortaklığı, mal karşılığı vesaikin finansmanı ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır. Banka; özel cari hesaplar ve katılma hesapları adı altında iki yöntemle fon toplamaktadır. Hesap kayıtlarında özel cari hesaplar ve katılma hesaplarını diğer hesaplardan ayrı şekilde, vadelerine göre tasnif etmektedir. Katılma hesapları, bir aya kadar vadeli, üç aya kadar vadeli (üç ay dahil), altı aya kadar vadeli (altı ay dahil), bir yıla kadar vadeli (bir yıl dahil) ve bir yıl ve daha uzun vadeli (bir ay, üç ay, altı ay ve yıllık kar payı ödemeli) olmak üzere beş vade grubu altında açılmaktadır. Banka, katılma hesaplarının işletilmesinden doğacak kar ve zarara katılma oranlarını; zarara katılma oranı, kara katılma oranının yüzde ellisinden az olmayacak şekilde, para cinsi, tutar ve vade grupları itibarıyla ayrı ayrı belirleyebilmektedir. Önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve münhasıran o işe tahsis edilmek üzere müstakil hesaplarda fon toplamak suretiyle vadesi üç aydan az olmayan özel fon havuzları oluşturulmaktadır. Bu şekilde toplanan fonlara ait katılma hesapları, vadeleri itibarıyla ve diğer hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilmekte ve toplanan fonlardan diğer vade gruplarına aktarma yapılmamaktadır. Finansman süresinin sonunda özel fon havuzları tasfiye edilmektedir. Banka nın 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla özel fon havuzları bulunmamaktadır. Banka, normal bankacılık faaliyetlerinin yanısıra şubeleri aracılığıyla Işık Sigorta A.Ş. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini sürdürmekte ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. adına hisse senedi alım satım işlemlerine aracılık yapmaktadır 3

9 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

10 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N ጇ剗ጇ剗L Nጇ剗Oጇ剗ጇ剗 ጇ剗Fጇ剗N Nጇ剗 L Dጇ剗Rጇ剗M ጇ剗LOጇ剗ጇ剗ጇ剗 BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş ጇ剗F LEMLER Dipnot (31/03/2012) (31/12/2011) TP YP Toplam TP YP Toplam I. N ጇ剗 DEĞERLER ጇ剗E MER Eጇ剗 ጇ剗 N ጇ剗I (1) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 II. ጇ剗ERጇ剗EĞE ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗N DEĞER F R I ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 Nጇ剗I IL N Fጇ剗 ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (2) ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. ጇ剗 N L R (3) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Iጇ剗. ጇ剗 R ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 L RIND N L ጇ剗 L R ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗. ጇ剗 ILM ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗IR Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗 RLI L R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (4) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler ጇ剗I. REDጇ剗LER ጇ剗E L ጇ剗 L R (5) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 6.1 Krediler ve Alacaklar Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) ( ) (1.174) ( ) ( ) (1.257) ( ) ጇ剗II. ጇ剗 DEጇ剗E D R ELDE ጇ剗 ጇ剗L ጇ剗 ጇ剗 IRIML R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (6) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗III. ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗R LER ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (7) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 8.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler IX. ጇ剗 ĞLI OR LI L R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (8) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 9.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar X. ጇ剗ጇ剗RLጇ剗 E ON ROL EDጇ剗LEN OR LI L R ጇ剗ጇ剗ᗧ哇 OR LI L RIጇ剗 ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (9) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 10.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. ጇ剗R L M ጇ剗ᗧ哇LEMLERጇ剗NDEN L ጇ剗 L R (10) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 11.1 Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler ( - ) ( ) (1.585) ( ) (92.999) (1.679) (94.678) XII. Rጇ剗ጇ剗 EN ORጇ剗NM M ጇ剗LI ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗 RLI L R (11) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 12.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIII. M DDጇ剗 Dጇ剗R N ጇ剗 RLI L R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (12) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 XIጇ剗. M DDጇ剗 OLM ጇ剗 N Dጇ剗R N ጇ剗 RLI L R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (13) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 14.1 Şerefiye Diğer Xጇ剗. ጇ剗 IRIM M ጇ剗LI ጇ剗 ጇ剗Rጇ剗MEN ጇ剗LLER ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (14) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗I. ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 ጇ剗 RLIĞI (15) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 16.1 Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı Xጇ剗II. ጇ剗 Iᗧ哇 M ጇ剗LI ELDE ጇ剗 ጇ剗L N ጇ剗E Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LERE ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N Dጇ剗R N ጇ剗 RLI L R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (16) ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 - ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 - ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 17.1 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Xጇ剗III. Dጇ剗ĞER ጇ剗FLER (17) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗F Oጇ剗L MI ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 4

11 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N ጇ剗ጇ剗L Nጇ剗Oጇ剗ጇ剗 ጇ剗Fጇ剗N Nጇ剗 L Dጇ剗Rጇ剗M ጇ剗LOጇ剗ጇ剗ጇ剗 BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş ጇ剗 ጇ剗ጇ剗F LEMLER Dipnot (31/03/2012) (31/12/2011) TP YP Toplam TP YP Toplam I. Oጇ剗L N N FONL R (1) ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu Diğer II. LIM ጇ剗 IM M ጇ剗LI ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗ORጇ剗L R (2) ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 III. LIN N REDጇ剗LER (3) ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Iጇ剗. ጇ剗 R ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 L RIN ጇ剗ORጇ剗L R ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗. ጇ剗ጇ剗R ጇ剗 EDጇ剗LEN MEN ጇ剗L Iጇ剗ME LER ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗I. Mጇ剗ጇ剗 ELጇ剗F ጇ剗ORጇ剗L R ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗II. Dጇ剗ĞER ጇ剗 ጇ剗 Nጇ剗I ጇ剗N L R (4) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗III. ጇ剗R L M ጇ剗ᗧ哇LEMLERጇ剗NDEN ጇ剗ORጇ剗L R (5) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) IX. Rጇ剗ጇ剗 EN ORጇ剗NM M ጇ剗LI ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗ORጇ剗L R (6) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar X. Rᗧ哇ILI L R (7) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 10.1 Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XI. ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 ጇ剗ORጇ剗ጇ剗 (8) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 11.1 Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XII. ጇ剗 Iᗧ哇 M ጇ剗LI ELDE ጇ剗 ጇ剗L N ጇ剗E Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LERE (9) ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N Dጇ剗R N ጇ剗 RLI ጇ剗ORጇ剗L RI ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIII. ጇ剗ERM ጇ剗E ጇ剗ENጇ剗ERጇ剗 REDጇ剗LER (10) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XIጇ剗. Öጇ剗 ጇ剗N L R (11) ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 14.1 Ödenmiş Sermaye ጇ剗 ጇ剗 Sermaye Yedekleri (6.017) - (6.017) Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.669) ጇ剗 (5.669) (13.599) ጇ剗 (13.599) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ጇ剗 ጇ剗 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort) Bedelsiz Hisse Senetleri ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Diğer Sermaye Yedekleri ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗 Kar Yedekleri Yasal Yedekler ጇ剗 ጇ剗 Statü Yedekleri - ጇ剗 - - ጇ剗 Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/Zarar Dönem Net Kar/Zararı Azınlık Payları ጇ剗 ጇ剗ጇ剗F Oጇ剗L MI ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 5

12 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N N ጇ剗IM ጇ剗Eጇ剗 ጇ剗L R ጇ剗LOጇ剗ጇ剗 BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot (31/03/2012) (31/12/2011) TP YP Toplam TP YP Toplam. ጇ剗ጇ剗L Nጇ剗O DIᗧ哇I ጇ剗Ü ÜMLÜLÜ LER ጇ剗I+II+IIIጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 I. ጇ剗 R N ጇ剗 vጇ剗 EF LE LER (1), (2) ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 1.1. Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. ጇ剗ጇ剗Ü LER (1) ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 2.1. Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L R ጇ剗L R (3) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal İşlemler Vadeli Alım-Satım İşlemleri Vadeli Alım İşlemleri Vadeli Satım İşlemleri Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer ጇ剗. EM NE ጇ剗E REጇ剗ጇ剗NLጇ剗 Iጇ剗ME LER ጇ剗Iጇ剗+ጇ剗+ጇ剗Iጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Iጇ剗. EM NE Iጇ剗ME LER ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar ጇ剗. REጇ剗ጇ剗NLጇ剗 Iጇ剗ME LER ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 5.1. Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar ጇ剗I. ጇ剗ጇ剗L EDጇ剗LEN ጇ剗 LLER ጇ剗E EF LE LER ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗L Nጇ剗O DIᗧ哇I ጇ剗Eጇ剗 ጇ剗L R Oጇ剗L MI ጇ剗 +ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 6

13 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N ጇ剗ELጇ剗R ጇ剗LOጇ剗ጇ剗 BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ጇ剗ELጇ剗R ጇ剗E ጇ剗ጇ剗DER LEMLERጇ剗 Dipnot Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /03/2012) (01/01/ /03/2011) I. ÂR ጇ剗 ጇ剗I ጇ剗ELጇ剗RLERጇ剗 (1) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 1.1 Kredilerden Alınan Kar Payları Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Kar Payı Gelirleri - - II. R ጇ剗 ጇ剗I ጇ剗ጇ剗DERLERጇ剗 (2) ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 2.1 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları ( ) ( ) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları (10.858) (6.299) 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları (3.288) İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri (15) (199) III. NE R ጇ剗 ጇ剗I ጇ剗ELጇ剗Rጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗DERጇ剗 ጇ剗I ጇ剗 IIጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Iጇ剗. NE Üጇ剗RE ጇ剗E OMጇ剗ጇ剗ጇ剗ON ጇ剗ELጇ剗RLERጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗DERLERጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer (12) Verilen Ücret ve Komisyonlar (19.238) (14.285) Gayri Nakdi Kredilere (5) (2) Diğer (12) (19.233) (14.283) ጇ剗. EME Ü ጇ剗ELጇ剗RLERጇ剗 (3) ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗I. ጇ剗ጇ剗 Rጇ剗 R ጇ剗 ጇ剗 R R ጇ剗Nጇ剗ጇ剗ጇ剗 (4) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (44.595) (9.965) ጇ剗II. Dጇ剗ĞER F Lጇ剗ጇ剗E ጇ剗ELጇ剗RLERጇ剗 (5) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗III. F Lጇ剗ጇ剗E ጇ剗ELጇ剗RLERጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗DERLERጇ剗 Oጇ剗L MI ጇ剗III+Iጇ剗+ጇ剗+ጇ剗I+ጇ剗IIጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 IX. REDጇ剗 ጇ剗E Dጇ剗ĞER L ጇ剗 L R DEĞER DÜᗧ哇Üᗧ哇 Rᗧ哇ILIĞI ጇ剗ጇ剗ጇ剗 (6) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 X. Dጇ剗ĞER F Lጇ剗ጇ剗E ጇ剗ጇ剗DERLERጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗 (7) ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 XI. NE F Lጇ剗ጇ剗E RIጇ剗ጇ剗 R RI ጇ剗ጇ剗IIIጇ剗IXጇ剗Xጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 XII. ጇ剗ጇ剗RLEᗧ哇ME ጇ剗ᗧ哇LEMጇ剗 ጇ剗ONR ጇ剗IND ጇ剗ELጇ剗R OL R ጇ剗DEDጇ剗LEN F ጇ剗L LI ጇ剗 RI ጇ剗 ጇ剗 XIII. Öጇ剗 ጇ剗N ጇ剗ÖN EMጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗L N N OR LI L RD N Rጇ剗ጇ剗 R R ጇ剗 ጇ剗 XIጇ剗. NE ጇ剗 R ጇ剗 L ጇ剗Oጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ON RIጇ剗ጇ剗 R RI ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗. ጇ剗ÜRDÜRÜLEN F Lጇ剗ጇ剗E LER ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 ÖNጇ剗Eጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗 ጇ剗XI+...+XIጇ剗ጇ剗 (8) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Xጇ剗I. ጇ剗ÜRDÜRÜLEN F Lጇ剗ጇ剗E LER ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 Rᗧ哇ILIĞI ጇ剗±ጇ剗 (9) ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 16.1 Cari Vergi Karşılığı (16.176) (8.245) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (1.029) Xጇ剗II. ጇ剗ÜRDÜRÜLEN F Lጇ剗ጇ剗E LER DÖNEM NE ጇ剗ጇ剗 ጇ剗Xጇ剗±Xጇ剗Iጇ剗 (10) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Xጇ剗III. Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LERDEN ጇ剗ELጇ剗RLER ጇ剗 ጇ剗 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ጇ剗 ጇ剗 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş. Ort.) Satış Karları ጇ剗 ጇ剗 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri ጇ剗 ጇ剗 XIX. Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LERDEN ጇ剗ጇ剗DERLER ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ጇ剗 ጇ剗 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları ጇ剗 ጇ剗 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri ጇ剗 ጇ剗 XX. Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LER ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 ÖNጇ剗Eጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗 ጇ剗Xጇ剗IIIጇ剗XIXጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XXI. Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LER ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 Rᗧ哇ILIĞI ጇ剗±ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 21.1 Cari Vergi Karşılığı ጇ剗 ጇ剗 21.2 Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı ጇ剗 ጇ剗 XXII. Dጇ剗RDጇ剗Rጇ剗L N F Lጇ剗ጇ剗E LER DÖNEM NE ጇ剗ጇ剗 ጇ剗XX±XXIጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XXIII. NE DÖNEM RIጇ剗ጇ剗 R RI ጇ剗Xጇ剗II+XXIIጇ剗 (11) ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 23.1 Grubun Karı/Zararı Azınlık Payları Karı/Zararı (-) - - Hisse Başına Kar/Zarar 0,06 0,05 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 7

14 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. Öጇ剗 ጇ剗N L RD Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗ELEᗧ哇 ጇ剗Rጇ剗LEN ጇ剗ELጇ剗R ጇ剗ጇ剗DER LEMLERጇ剗NE ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N ጇ剗LO BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Öጇ剗 ጇ剗N L RD Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗ELEᗧ哇 ጇ剗Rጇ剗LEN ጇ剗ELጇ剗R ጇ剗ጇ剗DER LEMLERጇ剗 Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /03/2012) (01/01/ /03/2011) I. MEN ጇ剗L DEĞERLER DEĞERLEME F R L RIN ጇ剗 ILM ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗IR Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗 RLI L RD N E LENEN ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 II. M DDጇ剗 Dጇ剗R N ጇ剗 RLI L R ጇ剗ENጇ剗DEN DEĞERLEME F R L RI ጇ剗 - III. M DDጇ剗 OLM ጇ剗 N Dጇ剗R N ጇ剗 RLI L R ጇ剗ENጇ剗DEN DEĞERLEME F R L RI ጇ剗 - Iጇ剗. ጇ剗 ጇ剗 Nጇ剗I ጇ剗 R ጇ剗ᗧ哇LEMLER ጇ剗ጇ剗ጇ剗N ጇ剗R ጇ剗Eጇ剗Rጇ剗M F R L RI ጇ剗 - ጇ剗. N ጇ剗 Iᗧ哇 Rጇ剗ጇ剗 ጇ剗NDEN ORጇ剗NM M ጇ剗LI ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗 RLI L R ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N ÂRጇ剗ጇ剗 R R ጇ剗ጇ剗ጇ剗rçጇ剗ğጇ剗 ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗r Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇klጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇 Eጇ剗kᗧ哇ᗧ哇 ıᗷ嗧ᗷ嗧ıጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗I. ጇ剗ጇ剗R DIᗧ哇IND ጇ剗 NE ጇ剗 IRIM Rጇ剗ጇ剗 ጇ剗NDEN ORጇ剗NM M ጇ剗LI ÜREጇ剗 Fጇ剗N Nጇ剗 L ጇ剗 RLI L R ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N ÂRጇ剗ጇ剗 R R ጇ剗ጇ剗ጇ剗rçጇ剗ğጇ剗 ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗r Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇klጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇 Eጇ剗kᗧ哇ᗧ哇 ıᗷ嗧ᗷ嗧ıጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗II. Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗E ጇ剗OLጇ剗 ጇ剗 ጇ剗IND ጇ剗 ጇ剗IL N DEĞጇ剗ᗧ哇ጇ剗 Lጇ剗 LER ጇ剗LE ጇ剗 L RIN DÜጇ剗EL ጇ剗LMEጇ剗ጇ剗Nጇ剗N E ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 - ጇ剗III. Mጇ剗 ጇ剗ጇ剗 RINጇ剗 Öጇ剗 ጇ剗N L RD Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗ELEᗧ哇 ጇ剗Rጇ剗LEN Dጇ剗ĞER ጇ剗ELጇ剗R ጇ剗ጇ剗DER ጇ剗Nጇ剗ጇ剗RL RI ጇ剗 - IX. DEĞERLEME F R L RIN ጇ剗 ER ELENMጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ERጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗 X. DOĞRጇ剗D N Öጇ剗 ጇ剗N L IND Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗ELEᗧ哇 ጇ剗Rጇ剗LEN NE ጇ剗ELጇ剗Rጇ剗ጇ剗ጇ剗DER ጇ剗I+II+ +IXጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 XI. DÖNEM ÂRIጇ剗ጇ剗 R RI ጇ剗 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N Mጇ剗ጇ剗 ጇ剗Eጇ剗ELEᗧ哇 ጇ剗Rጇ剗LEN Oጇ剗L M ÂRጇ剗ጇ剗 R R ጇ剗X±XIጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 8

15 Öጇ剗 ጇ剗N LEMLERጇ剗NDE ጇ剗 DEĞጇ剗ᗧ哇ጇ剗 Lጇ剗 LER Dipnot ÖNጇ剗E ጇ剗 DÖNEM ጇ剗ᗷ嗧ğıᗷ嗧ᗷ嗧ıᗷ嗧 ጇ剗ıᗧ哇ırlı Dጇ剗ᗧ哇ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ጇ剗çᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 I. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ı ጇ剗ᗷ嗧kᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 II. Mጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧rıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ılᗷ嗧ᗧ哇 Dᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗lጇ剗ᗷ嗧ጇ剗lጇ剗r Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧kᗧ哇ᗧ哇ጇ剗 ጇ剗I+IIጇ剗 Dönem İçindeki Değişimler Iጇ剗. ጇ剗ᗧ哇rlጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 rጇ剗ıᗷ嗧ጇ剗 ᗷ嗧ᗷ嗧lıᗷ嗧 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗. Mጇ剗ᗧ哇kᗧ哇l Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗r Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗I. Rᗧ哇ᗷ嗧kጇ剗ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧 Fᗷ嗧ᗧ哇lᗷ嗧rı ጇ剗Eጇ剗kᗧ哇ᗧ哇 ıᗷ嗧ıᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ጇ剗II. Mᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗧ哇rᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗III. Mᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 Olᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗧ哇rᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 IX. ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇rᗷ嗧klጇ剗rᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ğlı Orጇ剗. vጇ剗 ጇ剗ᗧ哇rlᗧ哇kጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗rᗷ嗧l Eᗷ嗧ᗧ哇lጇ剗ᗧ哇 Orጇ剗. ጇ剗ጇ剗ᗷ嗧 Orጇ剗.ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗lᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 X. ᗧ哇r Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XI. ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧rıᗧ哇 Elᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ıkᗷ嗧rılᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇k ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XII. ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧rıᗧ哇 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ıᗧ哇ıᗷ嗧lᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ırılᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇k ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XIII. ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇rᗷ嗧k Öᗷ嗧kᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ğıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇klጇ剗rᗧ哇ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇kᗷ嗧 Öᗷ嗧kᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ğıᗧ哇ᗷ嗧 Eጇ剗kᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XIጇ剗. ጇ剗ጇ剗rᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗 rጇ剗ırıᗷ嗧ı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 14.1 Nakden İç Kaynaklardan Xጇ剗. ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rᗷ嗧ç ጇ剗rᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗I. ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗷ嗧l ᗷ嗧rlᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗II. Öᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗rᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗 Eᗧ哇ᗷ嗧lᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗lጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rkı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗III. Dᗧ哇ğጇ剗r ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XIX. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 Nጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧rᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 XX. ᗷ嗧r Dᗷ嗧ğıጇ剗ıᗷ嗧ı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 20.1 Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ( ) Diğer Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧kᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗III+Iጇ剗+...+Xጇ剗III+XIX+XXጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 Rጇ剗 DÖNEM ጇ剗ᗷ嗧ğıᗷ嗧ᗷ嗧ıᗷ嗧 ጇ剗ıᗧ哇ırlı Dጇ剗ᗧ哇ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ጇ剗çᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N Öጇ剗 ጇ剗N DEĞጇ剗ᗧ哇ጇ剗M ጇ剗LOጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗N ÜR Lጇ剗R ጇ剗I Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe I. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ı ጇ剗ᗷ嗧kᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Dönem İçindeki Değişimler ጇ剗 - ጇ剗 II. ጇ剗ᗧ哇rlጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 rጇ剗ıᗷ嗧ጇ剗 ᗷ嗧ᗷ嗧lıᗷ嗧 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 III. Mጇ剗ᗧ哇kᗧ哇l Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗r Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Iጇ剗. Rᗧ哇ᗷ嗧kጇ剗ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧 Fᗷ嗧ᗧ哇lᗷ嗧rı ጇ剗Eጇ剗kᗧ哇ᗧ哇 ıᗷ嗧ıᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı ጇ剗 - ጇ剗 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ጇ剗 - ጇ剗 ጇ剗. Mᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗧ哇rᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗I. Mᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 Olᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗧ哇rᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 Dጇ剗ğጇ剗rlጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗II. ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇rᗷ嗧klጇ剗rᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ğlı Orጇ剗. vጇ剗 ጇ剗ᗧ哇rlᗧ哇kጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗rᗷ嗧l Eᗷ嗧ᗧ哇lጇ剗ᗧ哇 Orጇ剗. ጇ剗ጇ剗ᗷ嗧 Orጇ剗.ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗lᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗III. ᗧ哇r Fᗷ嗧rklᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 IX. ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧rıᗧ哇 Elᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ıkᗷ嗧rılᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇k ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 X. ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧rıᗧ哇 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ıᗧ哇ıᗷ嗧lᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ırılᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇k ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XI. ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇rᗷ嗧k Öᗷ嗧kᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ğıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇klᗧ哇klጇ剗rᗧ哇ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇kᗷ嗧 Öᗷ嗧kᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ğıᗧ哇ᗷ嗧 Eጇ剗kᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XII. ጇ剗ጇ剗rᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗 rጇ剗ırıᗷ嗧ı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 12.1 Nakden ጇ剗 - ጇ剗 12.2 İç Kaynaklardan ጇ剗 - ጇ剗 XIII. ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧rᗷ嗧ç ጇ剗rᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 XIጇ剗. ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ᗷ嗧l ᗷ嗧rlᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗. Öᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗rᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗 Eᗧ哇ᗷ嗧lᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Dᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗lጇ剗ᗷ嗧ጇ剗 Fᗷ嗧rkı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗I. Dᗧ哇ğጇ剗r ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 Xጇ剗II. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 Nጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧rᗷ嗧rı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Xጇ剗III. ᗷ嗧r Dᗷ嗧ğıጇ剗ıᗷ嗧ı ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 18.1 Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (II.11.10) ( ) ጇ剗 - ጇ剗 18.3 Diğer ጇ剗 - ጇ剗 Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧kᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗I+II+III+Iጇ剗+...+Xጇ剗II+Xጇ剗III+Xጇ剗IIIጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Diğer Yedekler Dönem Net Kârı/(Zararı) Geçmiş Dönem Kârı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 9

16 ጇ剗ጇ剗 ILIM ጇ剗 N ጇ剗I.ᗧ哇. ONጇ剗OLጇ剗DE OLM ጇ剗 N N ጇ剗 Iᗧ哇 ጇ剗LOጇ剗ጇ剗 BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Dipnot (01/01-31/03/2012) (01/01-31/03/2011). ጇ剗 N ጇ剗ILI F Lጇ剗ጇ剗E LERጇ剗NE ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N N ጇ剗 IML RI ጇ剗.ጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇kᗷ嗧ᗷ嗧ılık Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 kጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧 vጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧lጇ剗rᗷ嗧ጇ剗kᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 Öᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇 Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗 ᗷ嗧rı ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Alınan Kar Payları Ödenen Kar Payları ( ) ( ) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (66.910) (64.321) Ödenen Vergiler (13.873) (19.585) Diğer (96.624) (87.380) ጇ剗.ጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇kᗷ嗧ᗷ嗧ılık Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗lጇ剗rᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 kጇ剗ᗧ哇ᗷ嗧 vጇ剗 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧lጇ剗rᗷ嗧ጇ剗kᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış ( ) Kredilerdeki Net (Artış) Azalış ( ) ( ) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (3.474) Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) ( ) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) ( ) (8.490) I. ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇kᗷ嗧ᗷ嗧ılık Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗lጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Nጇ剗ጇ剗 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 kıᗷ嗧ı ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗. ጇ剗 IRIM F Lጇ剗ጇ剗E LERጇ剗NE ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N N ጇ剗 IML RI II. ጇ剗ᗷ嗧ጇ剗ırıᗷ嗧 Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗lጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧klᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Nጇ剗ጇ剗 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 kıᗷ嗧ı ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (I.7-I.8) (13.196) Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (I.7-I.8) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (I.12) (1.704) (3.261) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (I.12) Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - ( ) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer (I.13) (325) (134) ጇ剗. Fጇ剗N Nጇ剗M N F Lጇ剗ጇ剗E LERጇ剗NE ጇ剗Lጇ剗ᗧ哇 ጇ剗N N ጇ剗 IML RI III. Fᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧ᗷ嗧ᗧ哇 Fᗷ嗧ᗷ嗧lᗧ哇ᗧ哇ጇ剗ጇ剗lጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗ᗧ哇 ጇ剗ᗷ嗧ğlᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 Nጇ剗ጇ剗 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 ጇ剗 ጇ剗 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer - - Iጇ剗. Dᗷ嗧vᗧ哇ᗷ嗧 ᗧ哇rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Dጇ剗ğᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 vጇ剗 Nᗷ嗧kᗷ嗧ጇ剗 Eᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ğጇ剗r ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r Üᗷ嗧ጇ剗rᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ጇ剗kᗧ哇 Eጇ剗kᗧ哇ᗷ嗧ᗧ哇 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗ጇ剗 - ጇ剗. Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 vጇ剗 Nᗷ嗧kᗷ嗧ጇ剗 Eᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ğጇ剗r ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧rᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Nጇ剗ጇ剗 rጇ剗ıᗷ嗧 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗I. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗷ嗧ıᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 vጇ剗 Nᗷ嗧kᗷ嗧ጇ剗 Eᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ğጇ剗r ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗II. Dᗷ嗧ᗧ哇ጇ剗ᗷ嗧 ጇ剗ᗷ嗧ᗧ哇ᗧ哇ᗧ哇ᗷ嗧ᗷ嗧kᗧ哇 Nᗷ嗧kᗧ哇ጇ剗 vጇ剗 Nᗷ嗧kᗷ嗧ጇ剗 Eᗷ嗧ᗷ嗧ጇ剗ğጇ剗r ጇ剗ᗷ嗧rlıklᗷ嗧r ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 ጇ剗ጇ剗ጇ剗.ጇ剗ጇ剗ጇ剗 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 10

17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar 1. Mali Tabloların Sunumu Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yapılan açıklamalar, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Geçmiş dönem finansal tabloları, 16 Ocak 2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun 1 sayılı Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Standardı çerçevesinde TMS ile TFRS ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak muhasebeleştirilmiş, buna ilave olarak geçmiş dönem finansal tablolarının, cari dönem ile karşılaştırmalı olarak verilebilmesi için gerekli sınıflandırmalar yapılmıştır. Banka rehinli kıymetlerde takip ettiği genel kredi sözleşmelerini, cari dönemde izleme hesaplarında takip etmeye başlamıştır. 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait nazım hesaplar tablosu, 31 Mart 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait nazım hesaplar tablosunun hazırlanması sırasında uygulanan karşılaştırılabilirlik prensibi çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Finansal tablolar, rayiç bedelleri ile değerlenen gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 2. Muhasebe Esasları Ekte sunulan finansal tablolar Banka nın yasal kayıtları esas alınarak düzenlenmektedir. Banka, Vergi Usul Kanunu nda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 30 Haziran 2004 tarihinden itibaren 31 Aralık 2004 tarihine kadar yasal kayıtlarına yansıtmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla ise finansal tablolar sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi hariç tarihi maliyet ilkesi ve yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, gerçek durumu göstermek amacıyla 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nın ( TMS 29 ) belirtildiği gibi yapılan enflasyon muhasebesi düzeltme ve sınıflamalarını içermektedir. II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönetmektedir. Kaynak yapısı ağırlıklı olarak cari ve katılma hesaplarından oluşmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Banka nın aktif ve özkaynak yapısı yükümlülüklerini karşılayacak düzeydedir. Banka sağlamış olduğu fonlarının dönem sonu itibarıyla %20 sini likit ürünlerde değerlendirmektedir (31 Aralık 2011: %20). Banka, dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı ciddi döviz pozisyonu almamaktadır. Bilanço kalemlerinin vade yapısı dikkate alınarak gerekli yatırım kararları verilmektedir. Aktif kalemlerin dağılımı belirlenerek, belirlenen dağılıma göre getiri analizleri yapılmaktadır. Banka nın yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Parasal kalemlerin çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır. 11

18 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) III. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap para işlemlerinin gerçeğe uygun değerinin tespitinde, söz konusu işlemlerin iskonto edilmiş sözleşme kurları ile her bir işlem için bilanço tarihinde geçerli olan cari piyasa kar payı oranları kullanılmak sureti ile yeniden hesaplanan tahmini vade sonu kurları karşılaştırılarak, ortaya çıkan kur farkları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bu türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için gereken tüm koşullar yerine getirilmediği için Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 39 ) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kar zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir. IV. Kar Payı Gelir ve Giderine İlişkin Açıklamalar Kar payı gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre kayıtlara intikal ettirilmektedir. Donuk alacak haline gelen fonlara ilişkin kar payı tahakkuk ve reeskontları iptal edilerek, söz konusu tutarlar tahsil edildiğinde gelir kaydedilmektedir. V. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar Bankacılık hizmet gelirleri tahsil edildikleri dönemde, kredilerle ilgili peşin tahsil edilen komisyon gelirleri ise dönemsellik ilkesi gereği iç verim oranına göre ilgili döneme isabet eden kısmı gelir kaydedilmektedir. Finansal yükümlülüklere ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlara ödenen ve işlem maliyetini oluşturan kredi ücret ve komisyon giderleri peşin ödenmiş gider hesabında takip edilmekte olup, dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemlerde gider hesaplarına yansıtılmaktadır. VI. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal yükümlülükler ve türev enstrümanları kapsamaktadır. Finansal araçlar, Banka nın bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Banka nın bilançosunda yer almaktadır. Finansal varlıklar, temelde Banka nın ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar finansal tablolardaki likiditeyi ve kredi riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir. Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal varlığın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal varlıkların tahmini makul değeri Banka tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Banka nın varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Bazı finansal araçların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır. 12

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı