GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com."

Transkript

1 i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj SF 11 D i G ÇK H B V i rac: Hu zu ra a çý lan ka pý u ürk Di ya ne Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný u ri Ü nal mi' ra cýn i yi an la þýl ma sý ge rek i ði ne dik ka çe ke rek i 'rac, i yi lik le re gü zel lik le re hu zur ve sa a de e a çý lan son suz ve sý nýr sýz bir yük se liþ ir de di. nh Z HB SF 6 D I: 43 S I: S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 16 HZ 2012 CUS/ 75 Kr ni as ya.com.r SK D DIÞI SKÎ F, DV HZ ÞÞDK ÞKÂ CK O OBUDSIK KUUUU GÖV I DIÞID BIKIDI. BÞBK DICISI IÇ: Ö ler gelecek yasama dönemine kalýr ubaþ ba kan ar dým cý sý ve Hü kü me Söz cü sü Bü len rýnç, Gö re bil di ði miz ka da rýy la ö zel ye ki li mah ke me le ri a ma men kal dýr mak el be e müm kün de ðil di ye rek, ö zel ye ki li mah ke me le rin ye ni ya sa ma dö ne mi nin ko nu su o la ca ðý ný vur gu la dý. nha be ri say fa 8 de K OUU HD PICK S ma ra o nu bugün yapýlacak sýnavla baþlýyor us sý nav ma ra o nu ma e ma ik sý na vý S-1 ve ya ban cý dil sý na vý S-5 i le bu gün baþ lý yor. S-1 e 619 bin 133, S- 5 e 49 bin 543, S-4 e i se 385 bin 659 a day gi re cek. Sýnavda kalem, silgi ve kalemraþý ÖS daðýacak. n8 de 592 B V, 120 B BOÞ vlenme de boþanma da arý uü K ve ri le ri ne gö re, ge çen yýl ev le nen çif le rin sa yý sý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 1,7 ar a rak 592 bin 775 e yük se lir ken, bo þa nan çif le rin sa yý sý i se bir ön ce ki yý la gö re yüz de 1,3 ar a rak 120 bin 117 ol du. n çok bo þan ma o ra ný ge Böl ge sin de ol du. nha be ri say fa 6 da SKÎ KK F KPS DIÞI uec lis Baþ kan lý ðý na bað lý Ka mu De ne çi li ði Ku ru mu ku rul ma sý na i liþ kin a sa rý, B Ge nel Ku ru lunda ka bul e dil di. Cum hur baþ ka ný nýn ek ba þý na yap ý ðý iþ lem ler ve im za la dý ðý ka rar lar, ya sa ma ve yar gý ye ki si nin kul la nýl ma sý na i liþ kin iþ lem ler i le SK'nýn as ke rî ni e lik e ki fa a li ye le ri, yay gýn söy le ni þiy le a dý omb us dman lýk o lan ku ru mun gö rev a la ný dý þýn da o la cak. D G ÞKÂD HK OCK ukanunla, kamu hizmelerinin iþleyiþinde baðýmsýz ve ekin bir þikâye mekanizmasý oluþurulmasý sureiyle idarenin her ürlü eylem ve iþlemleri ile uum ve davranýþlarýný; insan haklarýna dayalý, adale anlayýþý içinde hukuka ve hakkaniyee uygunluk yönlerinden incelemek, araþýrmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Deneçiliði Kurumu (ombudsmanlýk) kurulmasý öngörülüyor. n8 de na ya sa a dým a dým ub na ya sa Uz laþ ma a zým Ko mis yo nu, ö zel ha ya ýn ve a i le ha ya ý nýn giz li li ði i le ki þi sel bil gi ve ve ri le rin ko run ma sý mad de le rin de uz laþ ma ya var dý. n9 da : Gül ün süresi 7 yýl, yeniden aday olabilir unayasa ahkemesi, Cumhurbaþkaný bdullah Gül ün görev süresini 7 yýl olarak belirleyen kanun hükmünü, oy çokluðuyla anayasaya aykýrý bulmadý. ahkeme ayrýca, cumhurbaþkanlarýnýn, iki defa seçilememelerine iliþkin düzenlemeyi de oybirliðiyle ipal ei. nha be ri say fa 8 de ý sýr cum hur baþ ka ný ný se çi yor u ý sýr, cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne gi di yor. Her ke si min cum hur baþ ka ný ol ma id di a sýn da ki u ham med ur si, es ki re jim den u zak bir gö rün ü ver me ye ça lý þan h med Þe fik i le ya rý þa cak. n7 de ÜK SÂH CK O yu kor ku an si lâh lan ma u me ri kan ha ber si e si de fen ce news.com, ürk ye ki li le re da yan dýr dý ðý ha be rin de, ür ki ye nin em muz ba þýn da 5.5 mil yar do lar lýk bir si lâh a lý mý ya pa ca ðý ný yaz dý. us ve Çin fir ma la rý nýn ür ki ye nin ya pa ca ðý 5.5 mil yar do lar lýk si lâh a lý mý na gös er di ði il gi O da ra ha sýz lýk mey da na ge ir di. nha be ri say fa 9 da H KUU: Gayemiz, Kur ân hakikalerini geniþ kilelere ulaþýrmak uga ze e miz m i yaz Sa hi bi eh me Ku lu lar e ni s ya nýn a ma zan kam pan ya sý ný deðerlendirdi. Kulular Ga ye miz, her ke sin Kur ân a yý a ma zan ý en gü zel þe kil de id rak ve ih yâ e me si a dý na Kur ân ha ki ka le ri ni ge niþ ki le le re u laþ ýr mak ýr diye konuþu. ns Z ÖPOJI SF 16 D Ö zal, Ö ca lan la yüz yü ze gö rüþ müþ u ak vim e ko nu þan Ö zal ýn Ö zel Ka le mi Fey zi þ ba þa ran: þ ref Bi lis en son ra Ö zal da biz za K. I rak a gi de rek Ö ca lan la yüz yü ze gö rüþ ü. Bü ün þar lar da an la þýl mýþ ý. n cak hem Ö zal, hem de þ ref Pa þa peþ pe þe öl dü de di.n9 da SICKIK, 3-5 DC ZCK u03 ISS ÞSZK DÜÞ: ÜZD 9.9 u10

2 2 16 HZ 2012 CUS  H K  i'rac gecesi sana göserdiðimiz manzaralarý ve Kur'ân'da lâne edilen zakkum aðacýný da Biz insanlar için bir imihan yapýk ki, onlarý böylece korkuuruz. sra Sûresi: 60 /  ye -i Ke ri me e â li H D S iraca göürüldüðüm gece brahim'i (as) gördüm. Bana þöyle dedi: y uhammed! Ümmeine selâm söyle ve onlara bildir ki, Cenne opraðý hoþ ve emiz, suyu alý ve kendisi düz ve boþ bir arazidir. Bikileri ise, Sübhanallahi, velhamdülillahi, ve lâ ilahe illallâhü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvee illâ billah ýr. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 2240 / Ha di s-i Þe rif e â li i rac, i kin ci bir Ka dir ge ce si hük mün de dir S I K a li_sa ri ka ho o.com ey le-i i râc, i kin ci bir ey le-i Ka dir hük mün de dir. Bu ge ce müm kün ol duk ça ça lýþ mak la ka zanç bir den bi ne çý kar. Þir ke-i u ge ce i' rac Ge ce mâ ne vi ye sýr rýy la, in þâ al lah her bi ri niz kýrk bin dil le es bih e den B si dir. dý na s râ Sû ba zý me lek ler gi bi, kýrk bin li sân la bu kýy me ar ge ce de ve se va bý re si nin in di ði ö çok bu çi le hâ ne de i ba de ve du â lar e de cek si niz. nem li bir ge ce dir. i 'ra cýn i ki bo yu u var dýr. Bi ri si, ek - ziz, sýd dîk kar deþ le rim, mur düþ me di ði hal de, yir mi gün den son ra ke den es cid-i k - ey le-i i râc, i kin ci bir ey le-i ay nen i râc Ge ce si bir denbi re öy le bir sa ya ka dar o lan kýs mý ki, Kur ân ýn Ka dir hük mün de dir. Bu ge ce rah me yað dý ki, din siz ler de þüp he bý rak ma sa ra ha i i le sa bi ir. u ka rý da me â müm kün ol duk ça ça lýþ mak la ka - dý ki, Sa hi bü l-i rac, ah me en li l-â le mîn li ni ver di ði miz â ye bu nu a çýk bir zanç bir den bi ne çý kar. Þir ke-i ol du ðu gi bi, o nun i râc Ge ce si de bir ve sî - þe kil de i fa de e mek e dir. mâ ne vi ye sýr rýy la, in þa al lah her - le-i rah me ir. Hem ehl-i i ma nýn i man la rý ný i 'ra cýn bir di nî bo yu u var ki, bi ri niz kýrk bin dil le es bih e den kuv ve len dir di ði gi bi, me yu si ye le ri ni de bir Pey gam ber (asm) þe ha de â le mi ba zý me lek ler gi bi, kýrk bin li san la bu kýy me - de re ce i zâ le e i. nin em sil ci si o la rak, me le kû â ar ge ce de ve se va bý çok bu çi le ha ne de i ba de ve du â lar e de cek si niz. Ve hak ký mýz da ge len fýr ý na da bin den bir za rar ol ma ma sý na mu ka bil, bu ge ce de ki i ba de le þük re der si niz. Hem si zin am ih i ya ý ný zý eb rik le be ra ber, hak ký mýz da i nâ ye-i ab bâ ni ye pek zâ hir bir su re e e cel lî e i ði ni eb þir e de riz. Þu â lar, s. 429 Sik ke-i as dik-i Gay bî, s *** De mek ha ki ka-ý i râc, bir mu ci ze-i h me di ye (asm) ve ke râ me-i küb ra sý ol du ðu ve i râc mer di ve niy le gök le re çýk ma sý i le za-ý h me di ye nin (asm) se ma va eh li ne e hem mi ye i ni ve kýy me i ni gös er di ði gi bi, bu se ne ki i râc da ze mi ne ve bu mem le ke a le mi ne ken di si nin pey gam ber li ði ni gös er mek i çin bir se ya ha yap ý rýl mýþ ýr. uh e þem bir ha di se dir. n san lýk a dý na if i har e di le cek bir du rum dur. i 'ra cýn baþ lan gý cý es cid-i Ha ram dan baþ la mak a dýr. Baþ lan gýç nok a sý o ra sý dýr. l lah, ku - *** ha li si ne kâ i na ça hür me i ni ve kýy me i ni lu ve el çi si u ham med i (asm) o - ziz, sýd dîk kar deþ le rim, gös e rip bir ke râ me gös er di. ra dan a lýp çev re si ni mü ba rek kýl - ey le-i i 'ra cýn, ay ný ley le-i e ga ib gi bi Sik ke-i as dik-i Gay bî, s. 183 dý ðý es cid-i k say a ge ir miþ ir. hiç in kâr e dil mez bir arz da, bir ne vî mu' ci - O ra da bü ün pey gam ber le re i ze-i h me di ye gi bi bir ke râ me i ni ve kâ i na - Û G Ç: mam ol muþ ur. Bu du rum, o nun ça hür me i ni gö zü müz le gör dük. Þöy le ki: bü ün pey gam ber le rin din le ri nin ey le-i i râc: i râc Ge ce si. va ri si, on la rýn din le ri nin a na e - a sýl ev vel ce yaz dý ðý mýz gi bi i ki ay ku rak - ey le-i Ka dir: Ka dir Ge ce si. mel le ri ni i çin de sak la yan bir din lýk i çin de bu ra da hiç yað mur gel me di ði, gü - i nâ ye-i ab bâ ni ye: Her þe yi er bi ye ve i - i le gel di ði ni i fa de e mek e dir. Di ya ley le-i e ga i bi bek li yor gi bi o mü ba rek da re e den Ce nâb-ý Hak k'ýn yar dý mý. ðer din le rin men sup la rý o nun ge ge ce nin gel me siy le em sal siz bir gü rül ü i le Sa hi bü l-i râc: i râc mu 'ci ze si nin sa hi - ir di ði ha ki ka le re bi gâ ne kal ma kud si ye i ni bu ra da gös er di ði gi bi, ay nen bi Hz. Pey gam ber (asm). ma sý ge rek i ði ni vur gu la yan ö öy le de, o ge ce den be ri bu ra ya bir ka re yað - ke râ me-i küb ra: n bü yük ke râ me. nem li bir i þa re ir. Bu ge len pey - i 'rac Ge ce si  ye le ri miz den bir kýs mý ný o na gös er mek i çin ku lu nu bir ge ce es cid-i Ha ram dan a lýp, çev re si ni mü bâ rek kýl dý ðý mýz es - cid-i k sâ ya se ya ha e i ren l lah, her ür lü nok san dan mü nez zeh ir. Þüp he siz ki O, her þe yi hak kýy la i þi en, her þe yi hak kýy la gö ren dir. (s râ Sû re si: 1.) gam be rin bü ün pey gam ber le rin ge ir miþ ol du ðu ha ki ka le rin va ri si ol du ðu nu i fa de e mek e dir. n san lýk bir kür sü den ders din le ye cek bir ol gun lu ða e riþ miþ ir. O kür sü, son pey gam ber Hz. u ham med in (asm) kür sü sü dür. O da der si ni bü ün in san lý ða i le mek e dir. u ha a bý bü ün in san lýk â le mi dir. Der si ni bü ün in san lý ða söy le mek e, dâ ve i ni bü ün in san lý ða yap mak a dýr. a pý lan, bir ki þi nin ö zel bir se ya ha i gi bi gö rün se de as lýn da u mu mî bir se ya ha ve kül lî bir yük se liþ söz - ko nu su dur. Sid re ü l-ün e hâ ya, â Kàb-ý Kav seyn e ka dar me râ ib-i kül li ye-i es mâ i ye de, gö zü ne, ku la ðý na e sa düf e den â yâ-ý ab bâ ni ye yi ve a câ ib-i san a-ý lâ hi ye yi i þi miþ, gör müþ ür, der. O kü çük cüz î se ya ha i, hem kül lî, hem mah þer-i a câ ib bir se ya ha in a nah a rý hük mün de gös e ri yor. (Söz ler, s. 515) Þüp he siz ki O her þe yi hak kýy la i þi en, her þe yi hak kýy la gö ren dir. (s râ Sû re si: 1.) â ye in de ge çen in ne hû da ki za mi rin mer cii Pey gam be ri miz (asm) o lur sa on dan bu an lam çýk mak a dýr. l lah ýn bin bir is mi nin mer e be le ri ni biz za gö rüp his se miþ ir. l lah ýn muh e þem sa n'a ý ný biz za gö re rek ya þa mýþ ýr. hi re â lem le ri ni biz za gö rüp gör dü ðü gi bi üm me i ne ha ber ver miþ ir. hi re e gi dip ge len mi? var di yen le re kar þý, ve gi dip ge len var, o ra la rý gö ren var di ye bi le ce ði miz bir ör nek ö nü müz de dur mak a dýr. Bu, in san lý ðýn ö nü nü aç mak ýr. i 'rac Ge ce niz mü ba rek ol sun. Ha yýr la ra ve si le ol sun. Gü nah la rý mý za kef fa re ol ma sý di lek ve e men nî si i le n san lý ðýn hu zur ve sü kû na ka vuþ ma sý di lek le ri i le

3 HB 16 HZ 2012 CUS 3 a zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (Sorumlu) ecep BOZDÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ KÜ n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me K Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖK (0212) K S C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: Spor di ö rü Koordinaörü e cep Þ CI rol DO U 36 S C Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: KKC S C Ð: v ni a yýn Ko or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me KU U Ge nel a yýn ü dü rü Kâ zým GÜ Ç ÜZ Z V K Hic rî: 26 ecep 1433 u mî: 3 Haziran 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Sýcaklýk azalacak HV sýcaklýðý, hafa sonunda kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. eeoroloji Genel üdürlüðü nün inerne siesinde yer alan açýklamaya göre, halen ülke genelinde ekili olan yüksek hava sýcaklýklarýnýn hafa sonunda kuzey ve iç kesimlerde, gelecek hafa baþýnda ise doðu bölgelerde 3 ila 5 derece azalmasý bekleniyor. Hafa sonunda yurdun kuzeydoðu kesimlerinde kýsa süreli ve yerel gök gürülülü saðanak yaðýþ geçiþleri öngörülüyor. ekililer, yüksek sýcaklýða karþý kronik hasalýðý olanlar ile yaþlýlar ve çocuklarý öðle saalerinde, güneþe kalma sürelerinin en aza indirmeleri ve koruyucu edbirler almalarý konusunda uyardý. nkara / aa ir i ni as ya.com.r. Ke mal, o pe ra ve mes ci Baþ ba ka nýn Ge rek siz ye re ha pis e u u - lu yor de di ði Ge nel kur may es ki Baþ ka - ný l ker Baþ buð, ce za e vin de ge çir di ði va ki le ri ki ap yaz mak i çin de ðer len dir miþ. Ve. Ke mal le il gi li ki a bý ný a mam la mýþ. Bir ye rin de o pe ra dan da söz e di li yor muþ: us a fa Ke mal, Þa kir Züm re ye Sof ya da a - e þe mi li er i ken o pe ra sey re ik en son ra þöy le di yor: Bal kan har bin de Bul gar la ra ne den ye nil - di ði mi zi þim di da ha i yi an lý yo rum. Bak sa na, o - pe ra la rý bi le var, sa na kâr ye iþ ir miþ ler. Böy le bir sa na ý ya ra an op lum, ko lay ko lay yok e di - le mez. Bi zim mem le ke e de o pe ra ya sa hip o la - ca ðý mýz gün ge le cek mi? (Hür ri ye, ) Pe ki, da ha son ra ne ol du? Kur u luþ Sa va þýn da, o pe ra ya sa hip ol ma dý ðý - mýz hal de u nan la rý de ni ze dök ük. ca ba on lar da o pe ra la rý ol ma dý ðý i çin mi ye nil di ler? ma a sýl me se le: Biz o pe ra sýz ol ma mý za rað - men na sýl ol du da u nanla rý püs kür e bil dik? Bu su al le rin ce vap la rý hâ lâ bir mu am ma. ey se ki, za fer den son ra baþ la ý lan dev rim ler çer çe ve sin de Dev le O pe ra ve Ba le si ku rul mak su re iy le ni ha ye bi zim de o pe ra mýz ol du; ya ný - na ba le yi de ek le dik. Böy le ce dün ya dur duk ça sýr ý mý zýn ye re ge i ri le me ye ce ði bir gü ce e riþ ik! Ve gel di ði miz en son nok a da, o pe ra ya mes - ci koy ma bah i yar lý ðý ný da ya þa mak ü ze re yiz. Ger çi Din dar lar o pe ra dan ne an lar? di yen - ler le, e mü na se be, ni ye an la ma sýn? On la rýn da çað daþ lý ðýn ni me le rin den is i fa de hak ký yok mu? di yen ler a ra sýn da ki ar ýþ ma de vam e di yor. ma bel li o lan bir þey var: KP i le a a ða kal kan din dar Ke ma lizm, o - pe ra yý mes ci le bu luþ u ra rak bir ham le da ha ya - pý yor. Þim di bu ça lýþ ma nýn a mam la nýp, o pe ra - da ki mes ci din ö ren le a çý lý þý a þa ma sý na ge lin me - si ni ve r do ðan ýn kür sü ye çý karak þ e çað daþ, mu ha fa za kâr ve din dar ür ki ye! di ye hay kýr ma - sý ný bek le ye lim. z kal dý, bi raz da ha sa býr... *** i ye her kes a ürk çü ya pý la ma dý? Prof. Dr. y la Ok ay baþ ka bir ko nudaki görüþ ve kanaaini dile geirir ken ýl lar ca a - ürk il ke le ri o ku ul du, her kes a ürk çü mü ol - du? di ye bir sual sor muþ (Ha ber ürk, ). Bu su a lin ak la ge ir di ði i ki so ru: a ürk il ke le ri nin yýl lar ca o ku ul ma sý na rað - men her ke sin a ürk çü ol ma dý ðý i fa de e di le - rek, De mek ki da ya ma yok, is e me yen ler a - ürk çü ol ma ya bi li yor mu de nil me ye ça lý þý lý yor? ok sa Bu ka dar o ku ul du ðu hal de her kes - a ürk çü ol mu yor sa, bu ra da bir prob lem ve ba - þa rý sýz lýk var so nu cu çý ka rý la rak bu nun se bep le - ri ne yö ne lik bir sor gu la ma çað rý sý mý ya pý lý yor? Bi rin ci ih i mal cid dî ye a lý na ma ya ca ðý na gö re, i kin ci þýk a yo ðun la þýl ma sý ve on ca be yin yý ka - ma gay re i ne rað men ne den her ke sin a ürk - çü ka lýp la ra so ku la ma dý ðý nýn ah li li ge re ki yor. Bu nok a da, üf lis Pro je: Ke ma lizm ki a bý - mýz dan þu sa ýr la ra yi ne göz a mak a fay da var. (...) Bü ün dev le im kân la rý so nu na ka dar kul la ný la rak ger çek leþ i ri len bun ca o pe ras - yon la ar zu e di len ne i ce el de e di le bil di mi? Ce va bý, GK nýn en son as ker kö ken li Ge nel Sek re e ri Org. un cer Ký lýnç, gö re vi bý ra kýr ken yap ý ðý de vir-es lim ko nuþ ma sýn da þöy le ver di: Çað daþ laþ ma nýn e me li o lan a ürk çü dü - þün ce sis e mi ni op lu mun her ka ma ný na ya - ya ma dý ðý mýz bir ger çek ir. (Va an, ) Bu i i raf, eh me li Kýþ la lý nýn a di kal ya - za rý ol du ðu gün ler de za man za man yaz dý ðý na gö re, ba zý ge ne ral le rin ken di a ra la rýn da yap ýk - la rý de ðer len dir me ler de sýk sýk a ürk çü lü ðü op lu ma an la a ma dýk ve mal e de me dik di ye ya kýn dýk la rý bil gi siy le de ör ü þü yor. (s. 27) *** da le ða oð lu dan bir harf dev ri mi ha ý ra sý a zar da le ða oð lu, harf in ký lâ bý nýn ken di a i le sin de ki bu ruk yan sý ma sý ný þöy le ak ar mýþ: ürk çe e zan o ku ma nýn mec bu rî ký lýn dý ðý dö nem de dün Os man lý â li mi o lan ba bam er e si gün ca hil o lu yor. e ni ürk çe de bil mi yor çün - kü. Böy le bir i ki lem ya þa ný yor... (Sar, )

4 4 16 KÜÜ S HZ 2012 CUS FOOÐF: Os man lý a da bý u nu ul du Sulan 2. bdülhamid Han arafýndan yapýrýlan eski hüküme konaðý, resorasyon çalýþmalarýnýn amamlanmasýnýn ardýndan ilçe küüphanesi, belediye sarayý ve ken belleði müzesi olarak dizayn edildi. Os man lý hü kü me ko na ðý u riz me ka zan dý rýl dý OK I ik sar il çe sin de Os man lý lar dö ne min den kal ma a ri hî hü kü me ko na ðý, res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn a mam lan ma sý nýn ar dýn dan il çe kü üp ha ne si, be le di ye sa ra yý ve ken bel le ði mü ze si o la rak di zayn e dil di. ik sar Be le di ye Baþ ka ný Du ran a di gar, es ki hü kü me ko na ðýn da 2005 yý lýn da baþ la ý lan res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn bir sü re ön ce a mam lan dý ðý ný ha ýr la ý. ik sar da a ri hî e ser le rin halk la bu luþ ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e den a di gar, 1905 yý lýn da Sul an 2. b dül ha mid Han a ra fýn dan yap ý rý lan es ki hü kü me ko na ðý nýn u riz me ka zan dý rýl dý ðý ný be lir i. o ka / ci han S H Ç S POF. D. S G, G Ç DÖ Ç S D OS I I D V D BI I U U U DU ÐU U K D. B il lî Sa ray lar Ge nel Sek re er li ði nce, h i þam ve e va zu, Pa di þa hýn es sam Kul la rý ser gi si kap sa mýn da, ay ný i sim de pa nel dü zen len di. Dol ma bah çe Sa na Ga le ri si nde ki pa nel de ko nu þan sa na a rih çi si Prof. Dr. Sem ra Ger ma ner, fa a li ye e ki a maç la rý nýn, son dö nem Os man lý sa ra yý nýn ürk re sim sa na ý nýn ge li þi mi ne ka ký sý ný or a ya koy mak ve dö ne min kül ür ve sa na or a mý ný ye ni bil gi ler ý þý ðýn da a ný mak ol du ðu nu söy le di. Os man lý mo der niz mi ü ze ri ne ça lýþ ý ðý bil gi si ni ve ren Ger ma ner, an cak bu a lan da ça lýþ ma la ra yak la þýk 35 yýl ön ce baþ lan dý ðý ný ve ge nel o la rak ye er li kay nak dü zen le ne me di ði ni an la ý. Ger ma ner, ge çen dö nem i çe ri sin de Os man lý nýn di li nin ve a da bý nýn u nu ul du ðu nu kay de de rek Þim di kul la rý de yin ce res sam lar pa di þa hýn e sir le ri gi bi dü þü nü lü yor. Bu bir a dap ve dil ö zel li ði dir. Kul la rý söz cü ðü bu þe kil de an la þýl ma lý dýr. Çün kü her re sim ya pan bi ri, al ý na im za sý ný ba sýp kos ko ca Os man lý pa di þa hý na gön de re mez. Bu bir pro o kol dür as lýn da. Os man lý ya a i re sim ler dö ne min kül ü rel ö zel lik le ri ni yan sý ý yor. Ken di a ri hi miz den bah se der ken bu ür kül ü rel kay nak la rý mý zý or a ya çý kar ma mýz ge re kir. Bu ür fa a li ye le rin ar ý rýl ma sý ný di li yo rum di ye ko nuþ u. B illî Saraylar Genel Sekreerliðince hiþam ve evazu, Padiþahýn essam Kullarý sergisi kapsamýnda, ayný isimde panel düzenlendi. Dolmabahçe Sana Galerisindeki panele sana arihçileri Prof. Dr. Semra Germaner (saðdan 2) ile Doç. Dr. hme Kamil Gören de (solda) kaýldý. FOOÐF: BU D Ö C K K K K SK Sa na a rih çi si Doç. Dr. h me Kâ mil Gö ren i se son za man lar da Os man lý dö ne mi ne a i bu ür ab lo la rýn gün yü zü ne çý ka rýl ma sý nýn ol duk ça se vin - di ri ci bir du rum ol du ðu nu i fa de e de rek, bu ür e ser le rin dö ne min sa na ve e ði im an la yý þý hak kýn da bil gi ver di ði ni söy le di. Gö ren, Bü ün bu ya yýn - la rýn ya nýn da Cum hur baþ kan lý ðý, Baþ ba kan lýk, di ðer ku rum la rýn ve ki þi sel ko lek si yon la rýn da ya yým lan ma sý, bu ko nu da da ha ay dýn la ý cý e ser le rin o luþ u rul ma sý ný sað la ya cak. Ben ö zel lik le son 4 yýl dýr ürk re sim a ri hin de yol a la mý yo rum. Bu nun se be bi, da ha ön ce o luþ u ru lan kay nak la rýn ek - sik ve ha a lý ol ma sýn dan kay nak la ný yor. Bun la rýn da bir an ön ce dü zen len me si ge re ki yor þek lin de ko nuþ u. s an bul / a a a ku i ye Ken ey da ný nda ki ser gi nin a çý lý þý ný r zu rum Va li si Se ba ha in Öz ürk ger çek leþ ir di. FOOÐF: CH rzurum moifli halýlar sergileniyor ZUU U mi ma rî e ser le ri nin iþ len di ði ha lý lar ve a ürk Ü ni ver si e si Ha lý cý lýk ði im er ke zi nde do ku nan He re ke ha lý la rý ser gi le ni yor. r zu rum Va li li ði Ko or di nas yo nu nda a ürk Ü ni ver si e si Ha lý cý lýk ði im er ke zi ü dür lü ðü, SO DS kap sa mýn da Genç ve e e nek li Us a l ler pro je si baþ la ý. Pro je kap sa mýn da a ürk Ü ni ver si e si Ha lý cý lýk ði im er ke zi nde He re ke ha lý la rý do kun du. r zu rum un mi ma rî e ser le ri nin mo if o la rak iþ len di ði ay ný ö zel lik e ki ha lý lar ser gi de be ðe ni ye su nul du. a ku i ye Ken ey da ný nda ki ser gi nin a çý lý þý ný r zu rum Va li li si Se ba ha in Öz ürk ger çek leþ ir di. Ha lý lar da ha son ra, Pa lan dö ken l çe si Halk ði im er ke zi iþ bir li ðiy le e ni þe hir V Kül ür er ke zi'nde ser gi len me ye baþ la dý. r zu rum / ci han CS K IDI eh me  kif in ya yýn lan ma mýþ þi ir le ri kül li ya o la cak K Bü yük þe hir Be le di ye si, hiç bir yer de ya yýn lan ma mýþ þi ir le ri nin de yer a la ca ðý bir eh me  kif r soy kül li ya ý bas ý ra rak da ðý a cak. Bü yük þe hir Be le di ye ec li si, Baþ kan Ve ki li li h san Öl mez baþ kan lý ðýn da op lan dý. ec li sin Ha zi ran a yý o la ðan op lan ý sýn da mec li se su nu lan mil lî þa ir eh me  kif r soy un bu gü ne ka dar ya yýn lan ma mýþ þi ir le ri ni de kap sa yan bir þi ir kül li ya ý nýn bas ý rýl ma sý na i liþ kin baþ kan lýk ya zý sý, ec lis Ge nel Ku ru lu nda oy bir li ði i le ka bul e dil di. Bü yük þe hir Be le di ye ec li si nde a lý nan di ðer ka rar lar þöy le: az a i lin de il köð re im ve or a öð re im öð ren ci le - ri ne he di ye e dil mek ü ze re n ka ra yý an la an e ði i ci ve kül ü rel ki ap la rýn ba sý la rak öð ren ci le re da ðý ýl ma sý. Os man u ri r gin in Os man lý-ürk Be le di ye ci lik a ri hi ü ze ri ne yaz dý ðý ve 1922 yý lýn da ya yýn la nan e cel le-i U mur-ý Be le di ye (Be le di ye le rin Va zi fe le ri Ü ze ri ne) ad lý 9 cil lik ki a býn pi ya sa da bu lun ma ma sý ve i kin ci e li nin de fa hiþ fi ya lar la sa ýl dý ðý nýn be lir len me si ü ze ri ne ki a býn bu gün kü ürk çe ye çev ril me ih i ya cý so nu cu, sa de leþ i ri le rek ba sýl ma sý ve ih i yaç du yan her ke se ma li ye i aþ ma ya cak bir üc re le e da rik e dil me si hu su sun da ge rek li ça lýþ ma nýn ya pýl ma sý. n ka ra / ci han z nik çi ni le ri, z nik Vak fý i le dün ya ya a çý lý yor OSI mi ma ri sin de ö nem li bir de ko ra if un sur o la rak kul la ný lan z nik çi ni si, z nik Vak fý i le dün ya ya a çý lý yor e ku ru lan z nik Vak fý, Prof. Dr. I þýl k bay gil baþ kan lý ðýn da z nik i le çev re si nin kül ür ve sa na de ðe ri ni a ný mak, ge le nek sel z nik çi ni sa na ý ný e ði im ve öð re im le ge le cek ku þak la ra ak ar ma yý a maç lý yor. Va kýf, de ði þik z nik çi ni si ör nek le riy le B prog ra mý kap sa mýn da ha zýr la nan Dün ya Se ra mik o lu pro je si ne da hil o lu yor. Vak fýn r-ge er ke zi nde s lâm ön ce si, s lâm dö ne mi, Sel çuk lu, ran ve Or a s ya da ü re i len çi ni a sa rým la rýn dan o lu þan çi ni ler ü re i li yor. z nik e ki ü re im mer ke zin de ge le nek sel çi ni ler le bir lik e, mo dern mi ma ri de kul la ný lan çað daþ çi ni a sa rým la rý da yer a lý yor. Kül ür Sa na Ser vi si B U C SO D S Ð 1. Þim di ha ra be o lup s lâ miy e 'en ev vel ya þa mýþ Kis ra lý la rýn u þi re van za ma nýn da kur duk la rý mer kez-i hü kü me le ri o lan bü yük þe hir. - e mek, ye ne cek ni me ler. 2. l lah'ýn il mi e zel de in san la ra yük le di ði bü yük e ma ne, kul luk gö re vi. 3. Gös er me lik, sa ý lýk þey le rin ser gi len di ði cam lý böl me ve ya yer, ser gen, vi rin. - a bak lan mýþ cey lan de ri si. 4. e mel, e sas. - Spor da ra ki bi ya rýþ dý þý bý rak mak. 5. e ne me, en gel ol ma. - Sý ðýr la rýn o puk ke mi ði. 6. U zak lýk i fa de e den bir ni da. - u mur a da be yaz ký sým. - Bir i þi he men yap ma yýp bek le e rek ge ri bý rak ma. 7. çi çok a ne cik li mey ve. - Bir vi la ye i miz. 8. Bi ki ler de bu lu nan a ra bi noz po li me ri de po po li sak ka ri. - Pey gam be ri mi zi (asm) öv mek i çin ya zý lan þi ir. 9. a di yal la hü an ha'nýn ký sa sý. - Þey an'ýn es ki a dý. 10. la zý ð'ýn es ki a dý. - al va ra rak ya pý lan duâ DÜKÜ BUCI CVBI V C B F S B D S K F B D K O F Z Þ F B I U K K K S H S H K DÂV Sakarya eni sya Okuyucularý ve Sakarya Üniversiesi ezunlar Pikniði Sakarya ili (dapazarý) ve ilçelerinde bugüne kadar ikame emiþ eni sya Okuyucularý ve Sakarya Üniversiesi ve Ü Sakarya ühendislik Fakülesi'nde ahsil görmüþ mezunlarýn buluþmasýný saðlamak amacýyla her yýl erip edilen geleneksel yaz pikniði aþaðýda belirilen yer ve arihe gerçekleþirilecekir. eni sya Okuyucularý ve mezunlarý dâvelidir. arih: 24 Haziran 2012 Pazar Saa: arasý er: Fýndýksuyu/Geyve Piknik laný, dapazarý-ski þe hir Ka ra yo lu ü ze rin de e þil Va di e sis le rin den so la Fýn dýk su yu Kö yü yo lu na dö nü le rek de vam e di lir. o: Þehir dýþýndan kaýlacaklarýn iriba kurabilecekleri elefonlar: Sadein Çelik: (0 532) , Celal Dalmaz: (0 542) Hüseyin Uzun: (0 533) , Server Fýra : (0 535) U K I D Þ ÐI 1. Bir il gi ve ya ben ze me so nu cu ger çek an la mýn dan baþ ka an lam da kul la ný lan söz. - Ke nar u zun luk la rý e þi ge o me rik þe kil. 2. Son ra a lýn mak ü ze re ve ri len þey. - Pa o lo jik ak ci ðer se si. 3. Bü yük su ka bý. 4. e miþ op la ma za ma ný. - Ku zey ba ý Kaf kas ya'da ya þa yan bir halk ve bu hal ka men sup o lan kim se. 5. Dü men ba þý na a ký lýp dü me nin is e ni len a ra fa ba sýl ma sý i çin kul la ný lan de mir ve ya a ðaç an ya pýl mýþ kol. - er yü zü par ça sý. 6. ðik ya zý. - Ken di ni be ðen dir mek a ma cýy la ya pý lan dav ra nýþ, cil ve, e da. 7. o ru nu o lan ka dýn, bü yük an ne. 8. o or lu a þý la rý ça lýþ ýr ma da kul la ný lan bir yað. 9. O luþ mak, or a ya çýk mak, mey da na çýk mak, par ça la nýp ço ðal mak, ü re mek. - i yu mu sim ge le yen harf ler. 10. l han lý dev le i'nin hü küm dar la rýn dan bi ri. 11. Su akýmak için açýlan yol. - Dün ya nýn en hýz lý ko þan can lý sý o lan yýr ý cý hay van. 12. rap ça da su. - ra ba lam ba sý. - Çok kü çük ve ha fif par ça cýk la ra bö lün müþ op rak 'C KD POGI Güneþli'deki eni sya edya Grup esislerinde yapacaðýmýz i'rac Kandili programýna büün okuyucularýmýz dâvelidir. Program akýþý: kþam amazý Kur'ân-ý Kerim isale-i ur Dersi Çay ve kram Haim Duâsý Kandilleþme ve yasý namazý o: Oruçlu olanlar için ifar imkâný hazýrlanmýþýr. 1 Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da Z uherem kardeþimiz üfullah Düzdemir'in babasý; Þakir Örenel ve Ferruh ekeli'nin kayýnpederi, ire isale-i ur alebelerinden, mabaacý li Düzdemir'in vefaýný eessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve doslarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Os man lý e ser le ri Sa ray bos na da BOS Her sek e, u lus la r a ra sý re sim fa a li ye i kap sa mýn da bir a ra ya ge len 7 ül ke den 19 sa na çý nýn Os man lý dö ne min den ka lan e ser ler den e sin le ne rek yap ý ðý re sim ler, sa na se ver le rin be ðe ni si ne su nul du. na spon sor lu ðu nu ürk þ bir li ði ve Ko or di nas yon jan sý nýn ( K) yap ý ðý fa a li ye kap sa mýn da ha zýr la nan e ser le rin yer al dý ðý ser gi, baþ þehir Sa ray bos na da ki Ga le ri Pre po rod da a çýl dý. Sa na çý la rýn Os man lý dö ne min den ka lan e ser le ri u va le ak ar dý ðý re sim ler, Her sek yö re sin de Os man lý iz le ri a dý al ýn da ser gi len di. Sa ray bos na / a a Os man lý dan kal ma kü üp ha ne zi ya re e a çý lý yor OSI za ma nýn da ya pý lan ve ö zel mül ki ye e bu lu nan Si nan a hal le si nde ki Sad ra zam Der viþ eh me Pa þa Kü üp ha ne si a mam la ný yor. Bur dur Be le di ye si a ra fýn dan res o re e di len Sad ra zam Der viþ eh me Pa þa Kü üp ha ne si, ilk ya pýl dý ðý gü ne uy gun o la rak ye ni le ni yor. 19 un cu yüz yýl da Bur dur lu Sad ra zam Der viþ eh me Pa þa a ra fýn dan yap ý rý lan kü üp ha ne, 1914 e dep rem de yý ký la rak kul la ný la maz ha le gel di. Za man la ev o la rak kul la nýl ma ya baþ la nan a ri hi kü üp ha ne ö zel mül ki ye e geç i. Ö zel mül ki ye e bu lu nan ve yý kýl mak ü ze rey ken kü üp ha ne nin be le di ye a ra fýn dan sa ýn a lýn dý ðý ný be lir en Bur dur Be le di ye Baþ ka ný Se ba ha in k ka ya, e ruk du rum da ki bi na kur a rý la rak öz gün iþ le vi ni sür dür mek i çin res o ras yon pro je si ha zýr lan dý, þu an da ça lýþ ma lar sür dü rü lü yor. ki a ya ka dar a ri hi kü üp ha ne a mam la na cak. Her ke si kü üp ha ne mi zi gör me ye bek li yo ruz. de di. ki ay son ra u riz me ka zan dý rý la cak o lan kü üp ha ne de, Os man lý dö ne mi ne a i ki ap lar la a rih ki ap la rý ser gi le ne cek. Bur dur / ci han KUPO O: 9

5 16 HZ 2012 CUS K 5 ikâh ile gelen sorumluluklar i kâh i le be ra ber a dým a ý lan ev li lik bir a kým so rum lu luk la rý be ra be rin de ge i rir. Bu her i ki a ra fý da kap sar. Bun la rý mad de ler ha lin de sý ra lar sak: * Her i ki a raf da meþ rû da i re de ki her ür lü lez ze yö nüy le bir bi rin den fay da la nýr. Böy le ce fer sa dog ni as ya.com.r (Kuyumcunun nolarý - 2) yar lar þek lin de ki an zim, hak ký mu ha fa za e di yor mu? Ku yum cu luk ko nu su i ma lâ an baþ lar. ma lâ a i se a yar lar i le mu ha ab o lu nur. Gü nü mü ze ka dar ge len a yar lar ve ya mil yem ler þek lin de ki an zim, ha ki ka en s lâ mî kýs as la ra mu va fýk mý dýr? So ru yu bir baþ ka þe kil de so ra lým: il le ler a ra sý is i mâl e di len mil yem u sû lü nün di nen bir mah zu ru var mý dýr? Su âl ler ay ný ko nu yu ih i va e den de ði þik þe kil ler de so ru la bil se de mev zu an la þýl mak a. e re den çýk ý bu? so ru su na i se; a dem ki ha ya ý mý zý ab bi mi zin em re i ði, Pey gam be ri mi zin (asm) i se a bik ve av si ye e i ði þe kil de de vam e i re ce ðiz, o hal de bu has sa si ye i de gös er me miz ge re ki yor ce va bý ve ri le bi lir. Ha ya ý mý zýn her â nýn da doð ru luk, dü rüs lük i le be ra ber a da le li ol mak gi bi hu ku ka fev ka lâ de dik ka e me miz ge re kir. Hu kuk; hak ke li me si nin ço ðu lu dur. Hak, i se; Doð ru, ger çek, a da le, bir kim se ye a i o lan þey, e mek, zah me, his se mâ nâ la rý ný a þýr. 1 Din de hu kuk i se fý kýh ke li me si i le i fa de e di lir. Fý kýh i se; de rin le me si ne an la mak, kav ra mak, am bil gi sa hi bi ol mak, mâ nâ sýn da dýr. 2 n san la rý, hay van lar dan a yý ran en e sas lý ve ek ö zel lik hu kuk 3 ol du ðu na gö re; hak ve hu ku kun mu ha fa za sý el be e el zem dir. Din, kul i le l lâh a ra sýn da ki mü na se be le ri an zim e i ði gi bi in san lar a ra sýn da ki ni za mýn e si si ve de va mý a çý sýn dan da e sas lar ge i rir. u ka rý da ki su â lin ce va bý ný a rar ken bu e sas lar la kar þý laþ ýk. O hal de ce mi ye ha ya ý nýn sað lýk lý de va mýn da mü him o lan hu ku kun e mi ni i çin a da le i e sas u mak, hak ka ri a ye e mek le müm kün o la cak. Çe þi li e ca vüz le ri ön le mek i çin, in san lar, ça lýþ ma la rý nýn ne i ce le ri ni mü bâ de le e mek e a dâ le e muh aç dýr. â kin her fer din ak lý a dâ le i id rak en â ciz ol du ðun dan, kül lî bir ak la ih i yaç var dýr ki, fer ler o kül lî a kýl dan is i fa de e sin ler. Öy le bir kül lî a kýl da an cak ka nun þek lin de o lur. 4 Bu cüm le den ol mak ü ze re ku yum cu luk a da bir e sa sý es bi e de rek, hak la rýn za yi ol ma ma sý i çin mil yem-a yar an zi mi nin ol ma sý bu nok a dan ga ye ye rin de bir u sûl dür. Bu u sûl yýl lar dýr ku yum cu he sap la ma la rýn da ka nun gi bi a bik e di lir. Ü re i ci den ü ke i ci ye ka dar kul la ný lan al ý nýn, ma den-kýy me-e mek o la rak za yi ol ma ma sý nok a sýn dan da lâ zým dýr bu. Di ðer ma den ler i le ka rý þýk o lan al ý nýn, o kü le i çe ri sin de ki mik a rý nýn es bi i i çin kul la ný lan mil yem- a yar i le mu â me le ra ha la de vam e der. ma lâ ý ya pa nýn da, a la nýn da, sa a nýn da hak ký nýn hiç bir þek li i le kay bol ma ya ca ðý na i nan dý ðý a yar-mil yem i le al ý ný nýn ve hak ký nýn mu ha fa za e dil di ði hu su su el be e ki fý kýh a çý sýn dan, ya ni s lâ mî a çý dan ye rin de bir a bi ka ýr. Bu ra da e mek kar þý lý ðý nýn es bi in de mes le ði miz de mil yem le i fa de e di len uy gu la ma lar i se ka zanç kar þý lý ðý, kâr mâ nâ sýn da ki iþ çi lik o la rak de ðer len di ril mek e dir. e se lâ; bi le zi ðin a ya rý kar þý lý ðý mil ye mi nin ü ze ri ne ko nu lan i lâ ve mil yem ler; ar ýk sýk de ði þen de ðer le ri ne mu ka bil, a raf la rýn hu ku ku nun kay bol ma sý na kar þý lýk pa ra ye ri ne kul la ný lan mil yem i le i fa de si dir. Böy le ce sýk sýk al ýn fi ya la rý nýn oy na ma sý i le iþ çi lik üc re le ri nin de oy na ma sý i le kar þý la þý lan hoþ ol ma yan du rum or a dan kalk mýþ o lu yor. nf las yon kar þý sýn da iþ çi lik üc re i nin e ri me si ni en gel le mek i çin iþ çi li ðin mil yem o la rak a bi ki ve em i a nýn ken di si ne i lâ ve si doð ru ve ye rin de bir uy gu la ma dýr. e ka be in ol ma sý; iþ çi lik üc re le ri nin yük sel me si ne ma ni ol du ðu gi bi, ka li e siz ü rü nün de va mý na da ma ni ol mak a dýr. Böy le ce i ma la çý ve sa ý cý hu zur ve i i ma la al dý ðý ve sa ý ðý em i a nýn he sa býn da ve ka li e sin de al dan ma dý ðý ný an lar ve ya þar, ra ha la ha ya ý na de vam e der. da le ni zam ve ka nun i le sað lan dý ðý gi bi, ku yum cu luk iþ lem le rin de de mil yem he sap la ma la rý sek ö rel o la rak ge i ri len for mül ler le ni za mi hal de ya pý lan ve ha ki ka en hak ka ni ye li bir he sap la ma dýr, il yem i le he sap la ma gü müþ mu a me le le ri i çin de ge çer li dir. Zi ra gü müþ he sap la ma la rýn da da mil yem kul la nýl mak a dýr. Dip no lar: 1- Os man lý ca-ürk çe u ga, e ni s ya eþ ri ya, sh Ka ra man, Hay red din, na ha la rýy la s lâm Hu ku ku 1, sh s ki ci oð lu, Os man, Hu kuk ve n san Hak la rý, sh Be di üz za man Sa id ur sî, þâ râ ü l- câz, sh fý ra en var o lan cin sel ih i yaç la rý meþ rû ve sað lýk lý bir þe kil de gi de ril miþ o lur. Bu hem sev gi nin e be di ye ka zan ma sý, hem de nes lin de va mý i çin ge rek li dir. * e hir (ni kâ hý ü ze ri ne a lan er ke ðin, ha ný mý na ö de me si ge rek li meb lâð), na fa ka, yâ ni ba rýn ma, yi ye cek ve gi ye cek er ke ðin ü ze ri ne farz o lur. Pe ki, bu du rum ka dý nýn ça lýþ ma sý na en gel mi dir? Ha yýr, ka dýn uy gun þar lar da ça lý þa bi lir ve a i le bü çe si ne ka ký da bu lu na bi lir. * Ka dýn ve er kek bir bi ri ne va ris o lur. i ras pay la þý mý söz ko nu su ol du ðun da ilk ön ce ka rýko ca a ra sýn da mal pay la þý mý ya pý lýr. da le, her þe yi yer li ye ri ne koy mak, hak lý nýn hak ký ný ver mek ir ay ný za man da. þ ler va zi fe le ri ni ye ri ne ge ir me li, a da le le ha re ke e me li dir. Bir bir le ri ne baþ a l lah rý za sý ný gö ze e rek sev gi, say gý ve gü ven i çin de yak laþ ma lý dýr lar. Bu ra da bir pa ran ez a ça rak ni kâh ak di nin ge çer siz ol ma sý nýn ba zý du rum ve þar la rý na de ði ne lim ký sa ca. e se lâ ba zý söz ler bu ak din bo zul ma sý na se bep o lur: ra mýz da ki ni kâ hý ge çer siz kýl dým, ben den u zak ol, sen ay rýl dýn, se ni ser bes bý rak ým, çýk, Suçsuza ceza, mazlûma ifira... en fî ce re yan lar la il gi si yok a kýn a rih e ya þan mýþ ger çek ler, ke li me nin am an la mýy la ers yüz e di le rek Sa id ur sî'ye ol ma dýk if i ra lar a ý lý yor. Üs e lik, bu if i ra lar bi le rek, is e ye rek ve ka sý lý bir þe kil de ya pý lý yor. n san lýk a ri hi i çin de i kin ci bir em sâ li ne ras la ya ma dý ðý mýz bu müf e ri le rin is na ve if i ra sý þöy le dir: On la ra gö re, Sa id ur sî il lî ü ca de le a raf a rý de ðil, a leyh a rý dýr. y ný þe kil de, iþ gal ci n gi liz ler'in mü e fi ki o lup, is i lâ cý u nan as ker le ri nin vu rul ma sý na kar þý dýr. Da ha sý, ay ný sý kýn ý lý dö nem de iþ gal ci le rin hi ma ye siy le ku rul muþ o lan Kür e â li Ce mi ye i nin de ü ye si ve mü da fa a cý sý dýr. Ve sa i re... üf e ri ler, Sa id ur sî'nin böy le bir þah si ye ol ma dý ðý ný as lýn da ga ye i yi bi li yor lar. Fa ka, bi le bi le ka ra la mak an ve if i ra a mak an da ge ri dur mu yor lar. De mek ki, ken di le ri ne ya ký þa ný ya pý yor lar. * * * a zý mý zýn bir ön ce ki bö lü mün de, Sa id ur sî'nin 1922 yý lý Ka sým'ýn da n ka ra'ya gi i ði ni, ec lis'e ken di si i çin kar þý la ma me ra si mi ya pý la rak ak dir e dil di ði ni de lil li, is pa lý þe kil de i fa de e miþ ik. sa sýn da, bu re a li e bi le ek ba þý na müf e ri le rin yu ka rý da sý ra la dý ðý mýz bü ün if i ra la rý ný çü rü me ye ye er de, ar ar. Zi ra, o gün le rin ür ki ye'sin de saf lar a ma men ve ga ye kes kin bir þe kil de ay rýl mýþ du rum day dý. Or a da dur mak da hi he men hiç müm kün de ðil di. He le he le, iþ gal ci le re a raf ar, ya hu ay rý lýk çý ce mi ye le re ü ye o lan bir kim se nin, o gün kü hen gâ me de s an bul'dan n ka ra'ya gi me si, üs e lik ec lis'e gö rün me si, da ha sý ak dir e di le rek kür sü den ko nuþ u rul ma sý im kân ve ih i mal ha ri ci dir. y rý ca, müf e ri le rin if i ra sý na i i bar e den ler bil me li dir ki, bu if i ra Sa id ur sî i le sý nýr lý kal maz, o gün kü ec lis'in bü ün ü ye le ri ni de i çi ne a lýr. On la rý hâ þâ i ki li oy na yan Be di üz za man'ý hiç a ný ma yan, an la ma yan, kör, sa ðýr, ca hil ve al dan mýþ ki þi ler sý ný fý na sok muþ o lur. Öy le ya, Sa id ur sî iþ gal a raf a rýy dý da, bu nu il lî Ha re ke in mer ke zin de ki i ki yüz me bus an hiç bi ri an la ya ma dý mý? Do la yý sýy la, gü nü mü zün "U lu sal cý lar" cep he sin de gö rü len söz ko nu su if i ra, Kuv va yý il lî ye pen ce re sin den ba kýl dý ðýn da da son de re ce çir kin, ið renç ve a þa ðý lýk bir de re ke de gö rü nü yor. Ke za, ay ný du rum, Sa id ur sî'nin 1925'en son ra sür gün e dil me si ve 1935'en son ra mah ke me le re sevk e dil me si ha di se le ri i çin de ge çer li. Zi ra, söz ko nu su if i ra ve is na lar, ne sür gün, ne de mah ke me ge rek çe le ri nin i çin de yer a lý yor. Bun lar, son ra dan ve mak sa lý o la rak ü re il miþ þey ler dir. e var ki, u ma dý, u ma ya cak. Çün kü, ha ki ka i hal de böy le si bir du rum söz ko nu su da hi de ðil. üf e ri le rin yü zü ký za ra cak? akýn arih azýlarý Sa id ur sî'ye i ma yo luy la "Kür çü lük" is na dý nýn 1934 se ne sin de or a ya çýk ý ðý an la þý lý yor. Sa id ur sî, o a rih e Bar la'dan Is par a'ya celp e dil me si es na sýn da bu if i ra nýn far ký na var dý ðý ný i fa de i le þu ce va bý ve ri yor: "...Bak ý lar, ben öy le fi ne le re â le o la mý yo rum ve öy le her ci he çe va a na, mil le e, di ne za rar lý o lan a kim e þeb büs le re hiç bir mey lim yok ur; an la dý lar. Ki, o va - Bü yük bir va an per ver o lan Be di üz za man Sa id ur sî, yýl - lar ca "va a na i ha ne" i le suç - lan dý. Hiçbir su çu es bi e dil - me di ði hal de, yýl lar ca ce za - lan dý rýl dý. a ma men mâ sum ve maz lûm ol du ðu hal de, müf e ri le rin en a ðýr i ham la rý - na mâ ruz kal dý. ki, plan la rý ný de ðiþ ir di ler." (Bkz: a rih çe i Ha ya, 1935'e ki s ki þe hir ah ke me si ü da fa a nâ me si.) ah ke me de ak la nan Be di üz za man, bu a rih en on yýl ka dar son ra bu kez ec lis'e ka ra lan ma ya ça lý þý lýr. Bu ka ra la ma yý i se, fik ren ve i i ka den Sa id ur sî'ye mu a rýz o lan da le Ba ka ný Fu a Sir men ber a raf e der. Sir men, ec lis kür sü sün den þu ce va bý ve rir: "Sa id ur sî'nin hü vi ye i gi bi fa a li ye i de si ya sî de ðil dir." (þ ref dip; i sâ le i ur Hak kýn da l mî Bir ah lil, s. 21, s an bul: Se bi lür re þad eþ ri ya ý, 1965) Kür e â li if i ra sý nýn bir kez de 1950'li yýl la rýn son la rýn da Is par a mam Ha ip i se sin de ders ve ren "Dev rim a ri hi" ho ca sý a ra fýn dan ya pýl dý ðý ný öð re ni yo ruz. O a rih e a le be o lan Kon ya lý h me Gü - gi, i þin e lin de dir, ken di ne baþ ka ko ca a ra, se ni bý rak ým, se ni erk e im, ben den kur ul dun, ha ram sýn, se ni is e mi yo rum, ki mi is er sen o na gi, han gi yo la is er sen gi sen... ðer bu söz ler bo þan ma ar ýþ ma la rý ya pý lýr ken söy le nir se ak din düþ me si ge çer li o lur. O: ü ba rek i rac Ge ce ni zi eb rik e der, s - lâm â le mi ü ze rin de ki men hus e mel le rin, ka ra bu lu la rýn da ðýl ma sý na; rah me in cel bi ne ve bü - ün in san lýk i çin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak an ni yaz e de rim. müþ, söz lü im i han da bu me se le nin so rul du ðu nu ve Be di üz za man Sa id ur sî'nin i mâ yo luy la da ol sa i ham e dil di ði ni fark e de rek, bu ko nu yu ge i rip Üs ad Be di üz za man'a so rar ve ay nen þu ce va bý a lýr: "Be nim men fî ce re yan lar la a lâ kam ol ma mýþ ýr. s pa e di le me miþ ir. f i ra dýr. i sâ le i ur, 650 mil yon üs lü ma nýn u huv ve i ni, hür ri ye le ri ni mü da fa a e miþ ir. Bir gün s lâm Bir li ði e es süs e de cek, bu müf e ri le rin yü zü ký za ra cak." (Son Þa hi ler 4, s. 157) * * * u lâ ký ye ve eþ rû i ye hü kû me le ri a ra fýn dan da mah ke me le re sevk e di len Be di üz za man Sa id ur sî, gir miþ ol du ðu bü ün mah ke me ler den yü zü nün a kýy la çýk ma ya mu vaf fak ol muþ ur. Cum hu ri ye dö ne min de i se, o nun bam baþ ka bir mu â me le i le kar þý laþ ý ðý ný gör mek e yiz. Sa id ur sî, 1925'e hiç mah ke me ye çý ka rýl ma dan ve ken di si ne her han gi bir suç is na e dil me den, in zi va gâ hýn dan a lý na rak sür gü ne gön de ril di. Hem, öy le bir sür gün ki, ö mür bo yu de vam e dip gi i Bu nun se be bi ni de, Son Þa hi ler'den Ha san r gen ha ý ra la rýn da þöy le an la ýr: "...Be di üz za man'a 'Ho cam çok af fe der si niz, si ze bir þey sor mak is i yo rum' de dim. "Bu yur sor ba ka lým' de yin ce "Si zin ev rak la rý nýz jan dar ma ko mu an lý ðýn da, bun lar giz li ol du ðu i çin hiç bir þey bil mi yo rum. Siz den i þi mek is i yo rum. Si zi ni çin hap se di yor lar? a kip e di yor lar ve göz al ýn da bu lun du ru yor lar?' di ye sor dum. y nen þöy le an la ý: "Za fer den son ra. Ke mal Pa þa, ba na bir köþk ve çif lik ver mek is e di, ben ka bul e me dim. l lah i çin har be im, be nim va zi fem bu ra ya ka dar dý. Ben çif lik al mak i çin ça lýþ ma dým. Ben l lah rý za sý i çin har be im. Hiç bir þey is e mi yo rum, her þey mil le in ol sun, de dim. "Da ha son ra yi ne,. Ke mal Pa þa, 'Ben ba zý ye ni lik ler ya pa ca ðým, bu ye ni lik le ri ya par ken si zin yar dým la rý ný za ih i ya cým var dýr' de di. "ç ki iç mek, a çýk gez mek gi bi ba zý me se le le ri ha fif le mek is i yo rum.' "Ben de ken di si ne Kur'ân'dan bir â ye o ku ya rak Kur'ân ý Ke ri min bir â ye i nin, bir hük mü nün de ðil, bir har fi nin bi le de ðiþ i ri le me ye ce ði ni söy le dim. Ken di si de rap ça yý ve Kur'ân ý Ke ri mi i yi bi li yor du. O da ba na o ku du. 'Ben bun la rý bi li yo rum' de yin ce, ben de ' ma Kur'ân'a do kun ma, s lâ mi ye e i liþ me, Fen ve sa na a da ir ye ni lik ler yap. ma Kur'ân'ý de ðiþ ir me ye kalk ma' de dim. "Bu nun ü ze ri ne. Ke mal Pa þa çok hid de len di. Ba na hi a ben, 'Ha ya ý nýn so nu na ka dar ya þa, an cak sür gün o la rak ya þa ya cak sýn' de di. "þ e Oð lum Ha san, be nim sür gün se be bim bu dur." (Son Þa hi ler, I I/298.) H ÇD lur han Cel kan (0 505) i râc: Za man ve me kân üs ü bir o lay nýk lýk a ra sýn da bu lu nu yor dum. Bu sý ra - Bir ke re ben Hi cir de ya mýþ, u yur la u ya da ba na Ceb râ il ley his se lâm gel di de göð sü mü þu ra dan þu ra ya ka dar (bo ðaz çu ku run dan kýl bi i ði ye re ka dar o lan ön ma hal li) yar dý. Kal bi mi çý kar dý. Son ra i çi î mân do lu bir as ge i ril di. Kal bim yý kan dýk an son ra i çi ne î mân dol du rul du. Son ra kal bim es ki hâ li ne i â de o lun du. e sûl-i Kib ri yâ fen di miz (asm), i' râc hâ di se si ni an la ma ya bu söz ler le baþ lar. Ön ce î mân ve hik me, son ra i' râc. (Bi zim i çin de: Ön ce î mân, he men ar dýn dan na maz!) Bu rak a bin di ri lir. Ceb râ il ley his se lâm i le bir lik e es cid-i k sâ ya va rýr lar. Bu ra da bü ün Pey gam ber ler le bir lik e na maz ký lar lar. Son ra â lî ma kam la ra yük se len bir mâ ne vî a san sö re Ceb râ il ley his se lâm i le bir lik e gi rer ler. Ve yük se lir ler. lk du rak dün ya se mâ sý dýr. Bi rin ci se mâ da Hz.  dem (as) i le se lâm la þýr lar. Son ra yük se lir ler. kin ci se mâ da Hz. ah yâ ve Hz. Î sâ (as) i le se lâm la þýr lar. Ü çün cü se mâ da Hz. û suf (as) i le kar þý la þýr lar, se lâm la þýr lar. Dör dün cü se mâ da Hz. d rîs (as) i le kar þý la þýr lar, se lâm la þýr lar. Be þin ci se mâ da Hz. Hâ rûn i le se lâm la þýr lar. Son ra yük se lir ler. l ýn cý se mâ ya va rýr lar. Bu ra da on la rý Hz. û sâ (as) kar þý lar. Se lâm la þýr lar. Son ra yük sel me ye baþ la ya cak lar dýr ki, Hz. û sâ'nýn (as) að la dý ðý i þi i lir. Hz. û sâ ya, e den að lý yor sun? di ye so ru lur. Hz. û sâ (as) Pey gam ber fen di mi zi (asm) kas e de rek: ð lý yo rum! Çün kü, ben den son ra genç bir Pey gam be re bî a o lun du ki, o nun üm me in den Cen ne e gi ren ler, be nim üm me im den gi ren ler den çok ur! di ye ce vap ve rir. Son ra yük se lir ler. e din ci se mâ ya va rýr lar. Bu ra da on la rý Hz. b râ him (as) kar þý lar. Hz. b râ him (as): y ha yýr lý o ðul! y sâ lih Pey gam ber! er ha ba! di ye mu ka be le de bu lu nur. Se lâm la þýr lar. Son ra yük se lir ler. i hâ ye, Sid re-i ün e hâ ya ge lir ler. Ceb râ il ley his se lâm: þ e Sid re-i ün e hâ! di ye müj de ler. 1 Sid re-i ün e hâ: Kâ i nâ ýn nab zý nýn a ý ðý yer, kevn â le mi nin sý ný rý, mah lû kâ ýn il mi ve a me li nin ken di sin de ni hâ ye bul du ðu hu du ur. e sû lul lah fen di miz (asm) yol bo yun ca ni ce in ce es râ ra, kâ i nâ ýn ni ce de rin mu âm mâ sý na, ni ce giz li sýr la rý na, ni ce yük sek ha kî ka la rý na, ni ce do lu ha zî ne le ri ne, mülk ve me le kû un bü ün es râ rý na vâ kýf ol muþ ur; muh e lif s mâ dâ i re le ri ne mu a lî ol muþ, her se mâ ka ýn da hâ kim o lan bir sm-i lâ hî nin e cel lî le ri ni gör müþ, l lah ýn i sim le ri nin ul vî cil ve le ri ni gö züy le ve ku la ðýy la am bir ý ý lâ i çin de mü þâ he de e miþ ir. Þim di Sid re-i ün e hâ da dýr. Sid re de onu bir nûr, þu ur ve id râ ki ni i hâ â e den bir e mir bü rü müþ; ar ýk Ceb râ il ley his se lâm bi le Sid re nin be ri sin de kal mýþ ý. Ceb râ il ley his se lâm bu ra dan ö e si i çin: Bir par mak u cu ka dar da ha yak laþ sam ya na rým! de miþ i. Sid re den ö e si ni Kur ân dan, ecm Sû re si nin â ye le rin den a kip e de lim: Doð rul du! O, U fuk-u  lâ da i di! 2 e sû lul lah fen di miz (asm) bu ra da en yük sek U fuk a dur du, doð rul du. Ö nü ne ef ref ge i ril miþ i. r ýk Ceb râ il ley his se lâm ý kevn â le min de, Sid re de bý rak mýþ ý. Ken di si rþ-ý za ma gir miþ 3 ; Vü cub â le mi ne doð ru yö nel miþ i. (ef ref i le) yük sel di ve yak laþ ý. 4 Bu â ye le l lah e sû lü nün (asm) l lah ýn ak re bi ye i i le, kur bi ye i i le, ya kýn lý ðý i le mü þer ref ký lýn dý ðý ný öð re ni yo ruz. e sû lul lah (asm), Zâ-ý u al lâ nýn kur bi ye i ne yak laþ mýþ ýr. r ýk Kâb-ý Kav seyn de i di; yâ hu da ha da yak laþ ý! 5 Bu â ye le l lah e sû lü nün (asm) Kâb-ý Kav seyn ma ka mý na yük sel mek le eþ rif e dil di ði ni öð re ni yo ruz. Üs ad Be dî üz za man Haz re le ri nin (ra), m kân i le Vü cub or a sý di ye av sif bu yur du ðu ma kam dýr Kâb-ý Kav seyn 6 Zâ-ý lâ hî ye, bir ok ya yý nýn i ki u cu ka dar ve ya da ha da yak laþ ý. Ve, ar ýk Zâ-ý Ce lîl-i Zül ce mâl i le gö rüþ ü. 7 þ e o es na da l lah ku lu na vah ye de ce ði ni vah ye i! 8 Bu â ye le an lý yo ruz ki, e sû lul lah fen di miz (asm) Ce nâb-ý Hakk a biz za mü lâ kî ol du, biz za gö rüþ ü ve Ce nâb-ý Hak an bir a kým es rar ve bil gi le ri al dý. Za man ve me kân üs ü o lan bu ma kam da l lah e sû lü (asm), l lah ýn, ha di ye i le ke lâ mý na ve rü ye i ne maz har ol du. 9 Bu â ye le ri ge niþ bir pers pek if le O uz Bi rin ci Söz de ef sîr e den Be dî üz za man Haz re le ri (ra), ar ýk l lah e sû lü nün (asm) bu ra da Cen neü'l-e vâ nýn göv de si o lan Sid re ül-ün e hâ da 10 i ken l lah ýn a za me i nin de lil le ri ne þâ hi ol du ðu nu, â lem-i þe hâ de in mâ ne vî ez gâh la rý ve kül lî kâ nun la rý na, yeryü zün de ki mah lû kâ ýn a mel le ri nin ne î ce le ri ne, cin le rin ve in san la rýn fi il le ri nin Cen ne e ki mey ve le ri ne ve Ce hen nem de ki zak kum la rý na, yeryü zün de ki es bi hâ ve ah mî dâ ýn Cen ne ül-e vâ nýn mey ve le ri sû re i ne gir me si ne þahilik e i ði ni kay de der. l ham dü lil lâh ke li me si nin, na sýl bir Cen ne mey ve si ne dö nüþ ü ðü nü mü þâ he de e i ði ni be yan e der. 11 Bu ge ce, böy le si ne müs es nâ bir ge ce nin se ne-i dev ri ye si ni in þa al lah id râk e de ce ðiz. Bu ge ce yi na maz la, ni yaz la, Kur ân o ku ya rak, Cev þen o ku ya rak, 31. Sö z ü o ku ya rak, du â e de rek... vs. ih ya e de bil riz. Bi zim mi' ra cý mý zýn da na maz ol du ðu nu; öm rü müz bo yun ca beþ va ki na maz da se ba e de rek l lah a ya kýn lýk ka za na bi le ce ði mi zi bir kez da ha bu ge ce di ma ðý mý za per çin le ye lim. i rac Ge ce ni zi eb rik e de rim. Dipnolar: 1- Bu hâ rî, X/ ecm Sû re si, 53/6,7. 3- Söz ler, S ecm Sû re si, 53/8. 5- ecm Sû re si, 53/9. 6- Söz ler, S Söz ler, S ecm Sû re si, 53/ Söz ler, S Söz ler, S Söz ler, S. 532.

6 6 16 HZ 2012 CUS U HB Diyane V es yayýnýnda nadolu ile orak yayýn yapacak olan Diyane V, bu akþam idrak edilecek iraç Kandilinde Bursa Ulu Cami den es yayýnýna baþlýyor. Bursa Ulu Cami den canlý yayýnlanacak kandil programýyla baþlayacak es yayýnýnýn ardýndan amazan ayý için Diyane þleri Baþkanlýðý arafýndan hazýrlanan özel ifar ve sahur programlarý Diyane V ekranlarýnda izleyiciyle buluþacak. oplumu din konusunda aydýnlama ilkesi doðrulusunda yayýn yapacak olan Diyane V de propaganda dilinden uzak, dinin kendi gönül dili üzerine kurulacak bir yayýn poliikasý izlenecek. Diyane V yayýnlarýný baþlangýça günlük 12 saa olarak gerçekleþirecek. Gör me en gel li ler de Ku r ân öð re ne bi le cek KS'D a çý la cak yaz Ku r'ân kur su kap sa mýn da bu yýl gör me en gel li ler i çin de sý nýf o luþ u rul du. O - kul la rýn a il ol ma sýy la bir lik e öð ren ci ler 3 ay sü re - cek a i le çýk ý. Ço cuk la rýn a il sü re si ni en i yi þe kil de de ðer len dir me le ri a ma cýy la ku rum ve ku ru luþ lar da yaz kurs la rý baþ la ý. Bu kap sam da Kay se ri üf ü lü - ðü de bü ün ca mi ler de Ku r'ân kur su a ça cak. Bu yýl gör me en ge li ler i çin de Ku r'ân kur su dü zen le ne cek. aþ çý oð lu Kur ân Kur su nda a çý la cak sý nýf a gör me en gel li ler, 18 Ha zi ran 2012 a ri hin den i i ba ren sa a da der se baþ la ya cak. Kay se ri / ci han ÇOK BOÞ G D 2011 yýlýnda boþanan çiflerin sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 1,3 ararak 120 bin 117 ye yükseldi. Kaba boþanma hýzý 2011 yýlýnda binde 1,62 olarak gerçekleþi. saisiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý 1. Düzeye göre, 2011 yýlýnda en yüksek kaba boþanma hýzý binde 2,29 ile ge Bölgesi oldu. ge Bölgesi ni binde 2,03 ile Baý nadolu Bölgesi izledi. Kaba boþanma hýzýnýn en düþük olduðu bölge ise binde 0,51 ile Oradoðu nadolu Bölgesi oldu. vlenme de ÜK saisik Kurumu (ÜK), 2011 yýlý vlenme ve Boþanma saisiklerini yayýmladý. Buna göre, 2011 yýlýnda evlenen çiflerin sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 1,7 ararak 592 bin 775 e yükseldi. Kaba evlenme hýzý 2011 yýlýnda binde 8,02 olarak gerçekleþi. ÇF SI Þ FKI: 3,3 Bugün i'rac Kandili BÞ VK ZI FZ KIIDIÐI V H' ÞK KOÞI C GCÐ ÜJDDÐ GC DK DCÐZ. P G B fen di miz Hz. u ham med in (asm) þah sýn da in san lý ðýn ö nü ne a çý lan sý nýr sýz bir yük se liþ uf ku; var lý ðýn ö zü ne yol cu luk an la mý na ge len i'rac Kan di li, bu gün ku la na cak. a ma za nýn da i çin de bu lun du ðu, e ga ip, i'rac ve Be ra kan dil le riy le Ka dir Ge ce si nin id rak e dil di ði üç ay lar, 22 a yýs Sa lý gü nü baþ la dý. Pey gam ber fen di miz in (asm) l lah ýn hu zu ru na yük sel di ði ge ce o la rak ka bul e di len i'rac Kan di li, üç ay la rýn il ki o lan e cep a yý na denk ge li yor. s lâm a gö re, Pey gam ber fen di miz Hz. u ham med (asm), i'rac Ge ce si Ce nâb-ý Hakk ýn dâ ve i ü ze ri ne Ceb ra il in reh ber li ðin de es cid-i Ha ram dan es cid-i k sa ya, o ra dan se ma ya, yü ce â lem le re ve lâ hî hu zu ra yük sel di. Pey gam ber fen di miz (asm) yol cu lu ðun da Bu rak ad lý bi nek le se ya ha e i. Beþ va ki na maz bu ge ce farz ký lýn dý, l lah a þirk koþ ma yan la rýn cen ne e gi re ce ði müj de si de bu ge ce de ve ril di. n ka ra / a a boþanma da arý GÇÐZ I V ÇF SISI B ÖCK I GÖ ÜZD 1,7, BOÞ ÇF SISI S ÜZD 1,3 IÞ GÖSD yýlý verilerine göre, oralama ilk evlenme yaþý erkekler için 26,6, kadýnlar için 23,3 oldu. rkek ile kadýn arasýndaki oralama ilk evlenme yaþ farký 3,3 olarak belirlendi. Bölgesel düzeyde en yüksek oralama ilk evlenme yaþý erkeklerde 27,5, kadýnlarda 24,5 ile sanbul Bölgesi nde görüldü. n düþük oralama ilk evlenme yaþý ise erkeklerde 25,5, kadýnlarda 22 ile Ora nadolu Bölgesi oldu. nkara / aa O bo ru ha ýn dan 14 mil yon luk hýr sýz lýk SBU'D O bo ru ha ý na kur duk la rý ö zel dü ze nek le hýr sýz lýk ya pan çe e ye yö ne lik po lis o pe ras yon la rý de vam e di yor. Ça lý nan ya ký ý iþ lem den ge çi rip pi ya sa ya sür dük le ri ve ka - çak ben zin is as yon la rýn da sa ýk la rý id di a sýy la 11 ki þi da ha gö zal ý na a lýn dý. Pos ma ki ne le ri - nin in ce le me sin de çe e nin 14 mil yon 100 bin lik iþ lem yap ý ðý be lir len di. s an bul / ci han VÐ K BÞ II Ö 2011 yýlý verilerine göre boþanmalarýn yüzde 40,2 si evliliðin ilk 5 yýlý içinde, yüzde 24,1 i ise 16 yýl ve daha fazla süre evli olan çiflerde gerçekleþi. 'C, HUZU ÇI KPIDI 'C Kandili sebebiyle bir açýklama yapan ürk Diyane Vakýf- Sen Genel Baþkaný uri Ünal iracýn iyi anlaþýlmasý gerekiðine dikka çekerek lâhî rahme ve lüuflarla dolu i'rac Gecesini anlayabilmek, anlaabilmek ve yaþayabilmek her üslümanýn görevi olmalýdýr. i'rac, iyiliklere güzelliklere huzur ve saadee açýlan sonsuz ve sýnýrsýz bir yükseliþir dedi. i'racýn üce llah a ve O nun esulü Hz. Peygamber e am eslimiyein ve baðlanmanýn adý olduðunu ifade eden Ünal, i'racýn yanlýþ, köü, ayrýþmacý, inciici ve dýþlayýcý düþüncelerin son bulmasý ve iyiliklere dönüþürülmesinin zamaný olmasý gerekiðine dikka çeki. nkara - hme erzi KKC de i lâ hi ya ko le ji a çý lý yor KKC il lî ði im, Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý, öð re im yý lýn da es le kî ek nik Öð re im Da i re si ü dür lü ðü ne bað lý i la hi - ya ko le ji a çý la ca ðý ný bil dir di. Ba kan lýk an ya pý lan a çýk la ma da, ef - ko þa ya bað lý Has po la a öð re im yý lýn da a çý la cak i la hi ya ko le ji ne a lý na cak 72 öð ren ci i çin 23 Ha zi ran Cu mar e si gü nü sý nav ya pý la ca ðý du yu rul du. çýk la ma ya gö re, öð re im yý lýn da ba kan lý ða bað lý il ko kul la rýn son sý nýf la rý ný a mam la mýþ öð ren ci le - rin ka ý la bi le ce ði i la hi ya ko le ji gi riþ sý na vý i çin baþ vu ru lar ö nü müz - de ki haf a i çin de ka bul e di le cek. ef ko þa / a a Konya da meydana gelen bir diðer kazada ise 1 kiþi öldü. FOOÐF: ol cu o o bü sü kam yo na çarp ý: 13 ya ra lý DZ'D kam yo na ar ka dan çar pan yol cu o o bü sün de ki 13 ki þi ya ra lan dý. De niz li den y dýn yö nü ne gi den 35 FP 04 pla ka lý Þa - mil Us a yö ne i min de ki yol cu o o bü sü, Ha cý e yüp lü mev ki in de ay - ný is i ka me e sey re den Hay ri Þim þek in kul lan dý ðý pla ka lý kam yo na ar ka dan çarp ý. Ka za da, o o büs þo fö rü Þa mil Us a i le 12 yol cu ya ra lan dý. a ra lý lar dan du ru mu a ðýr o lan o o büs þo fö rü Us a, BSK De niz li Cer ra hi Has a ne si ne, di ðer ya ra lý lar da þehirde ki çe þi li has a ne le re kal dý rýl dý. De niz li / a a Gerçeðini aramayan deprem abikaý Sab ri Ül ker e rah me ler di li yo rum! Sab ri Ül ker in rah me li ol du ðu nu öð re nin ce, yi ne ak lý ma ma zi de ya þa dý ðý mýz ha ý ra lar gel di. 60lý yýl la rýn or a sýn da or a o ku la gi der ken, yaz a il le rin de boþ dur maz bir þey ler sa ar ve ya bir yer ler de ça lý þa rak ge çi rir dik. Bu mev zu u da ki ön cüm de a ða be yim di. O za man bir çok ar ka da þý mýz da bu þe kil de bir þey ler ya par dý. Ço cuk ken, genç li ði mi zin ilk yýl la rýn da çok çe þi li þey ler sa ýk, iþ ler de ça lýþ ýk ve bun dan da hiç go cun ma dýk, a þa ðý lýk duy gu su na ka pýl ma dýk el ham dü lil lah. (Bu mev zu da ba zý in san la rýn, geç mi þin de yap ý ðý he lâl ve meþ rû iþ le rin den ni ye komp lek se ka pýl dýk la rý ný da an la mýþ de ði lim) ey se, iþ e o yýl lar da op an cý lar dan ku u bis kü vi a lýr (3 kg. ci va rýn da), cad de ler de in san la ra a ne i le sa ar dýk. Bis kü vi ku u la rý nýn ü ze rin de ki mar ka la rý ný da hiç u nu maz dým. Bi zim sa ýk la rý mý zýn mar ka sý ya Ü çel ve ya Ka le i di. O za man lar da da ha a nýn mýþ o lan mar ka rý bis kü vi le ri i di. Da ha son ra ki yýl lar da, zan ne der sem 1970 ba þý fa lan pi ya sa ya Ül ker mar ka bis kü vi çýk ý. Ve ký sa za man da ür ki ye nin bir nu ma ra sý ol ma yý ba þa ran o bis kü vi le rin sa hi bi nin Sab ri Ül ker ol du ðu nu da ha son ra öð ren dik ve bi zim ço cuk ken sa ý ðý mýz Ü çel mar ka bis kü vi nin de sa hip le ri nin Sab ri Ül ker ol du ðu nu, ya ni Ül ker mar ka lý bis kü vi den ön ce bu pi ya sa ya ü çel mar ka sýy la çýk ý ðý ný öð ren dik. n ka ra sen bo ða Ha va a la ný yo lun da ki Ül ker bis kü vi fab ri ka sýn da Sab ri Ül ker, bi zim ce ma a i miz den bir çok a ða be yi mi zi, ar ka da þý mý zý is ih dam e miþ i. Ha a o fab ri ka ya mü dür o la rak da bi zim bir a ða be yi mi zi va zi fe len dir miþ i. Biz de o yýl lar da a ða bey le ri mi zin eþ vi kiy le fab ri ka da bi raz ça lýþ mýþ o za man Sab ri Bey le de a ný þýp bi raz soh be e miþ ik. O yýl lar da din dar la rýn ü ze rin de has sa si ye le dur duk la rý he lâl gý da la rýn da i ma la ý hu su sun da Ül ker mar ka, par mak la gös e ri le rek mil le in e vec cü hü nü ka zan mýþ ý. Ve bi zim cep he de Ül ke rin ye ri baþ kay dý. Din dar in san lar o na gü ve ni yor du. Bir müd de ir i þin ba þýn dan ay rý lýp ha lef le ri ne i þi dev re den Sab ri Ül ker in has sa si ye i ni, on lar dan da bek li yo ruz. ve, bu ve si ley le ha ý ra la rý mýz da yâd e i ði miz Sab ri Ül ker e l lah an rah me di li yo ruz. a i le gi der ken ed bi ri ni zi a lýn pla ný ya pan va an daþ la ra em ni ye en ö nem li bir u ya rý gel di: a i le çýk ma dan hýr sýz lýk la ra kar þý ed bi ri ni zi a lýn, gö zü nüz ar ka da kal ma sýn. Hýr sý za biz ev de yo kuz, ra ha lýk la ça lý þa bi lir si niz der ce si ne, per de le ri sý ký sý ký ya ka pa ma nýz gün düz le ri e vi ni zin keþ fe dil me si ni sað la ya cak ýr. Bur sa m ni ye ü dür lü ðü sa yiþ Þu be si nden ya pý lan a çýk la ma da, ký sa sü re li ði ne bi le ol sa ev le rin den a il a ma cýy la ay rý la cak o lan la rýn mu la ka ed bir al ma la rý ge rek i ði ne dik ka çe kil di. çýk la ma da ev den u zun sü re li ay rý la cak va an daþ la rýn ne za man dö ne ce ði ni, gi de ce ði ye rin ad res ve e le fo nu nu mu la ka bir kom þu ya bý ra kýl ma sý nýn av si ye e dil di. Bur sa / ci han S CK P Be le di ye si Za bý a ü dür lü ðü Si vil Sa vun ma mir li ði e kip le rin ce, dep rem de mah sur ka lan ve en kaz al ýn da bu lu nan ya ra lý yý kur ar ma a bi ka ý ya pýl dý. a bi ka ýn ilk bö lü mün de yý kýl mýþ bir bi na dan ya ra lý kur ar ma ça lýþ ma sý ol du. San cak e pe Be le di ye Baþ ka ný s ma il r dem in el siz le e kip le re dep rem ha be ri ni ver me si i le baþ la yan a bi ka ger çe ði ni a ra ma yan bir ça lýþ ma ol du. Be le di ye Baþ ka ný s ma il r dem, Be le di ye per so ne li mi zin her han gi bir ka za ve ya yan gýn du ru mun da do na ným lý bir þe kil de o la ya mü da ha le e me si ha ya î ö nem a þý yor. Bu ne den le e ði im ça lýþ ma la rý na ö nem ve ön ce lik ve ri yo ruz. Her ür lü eh li ke a nýn da be le di ye za bý a ve i fa i ye e kip le ri am gün ha zýr di ye ko nuþ u. r dem, ay rý ca bü ün be le di ye per so ne li nin be le di ye ci lik ko nu sun da her i þi ya pa bil me ye e ne ði ne sa hip ol ma sý ge rek i ði ni be lir i. s an bul / e ni s ya

7 DÜ 16 HZ 2012 CUS 7 ISI D ÜBK SOSI K CUHUBÞKIÐI SÇ ISI, ÜBK J DID K KZ CUHUBÞKIÐI SÇ GDO. K UD BC ÇIK UHD US, BÐISIZ D HD ÞFK IÞCK. ISI D na ya sa ah ke me si nin ver di ði ka rar la rýn be ra be rin de ge ir di ði si ya sî ger gin li ðe rað men hal kýn bü yük bir bö lü mü, 30 yýl lýk ü ba rek re ji mi nin ar dýn dan ya pý la cak ilk cum hur baþ kan lý ðý se çim le rin de i pi ki min gö ðüs le ye ce ði ni me rak la bek li yor. na ya sa ah ke me si nin ka rar la rý mu ha le fe in ü ze rin de so ðuk bir e ki o luþ ur sa da ü ba rek re ji mi ne kar þý 25 O cak 2011 de a yak lan ma ger çek leþ i ren halk, dev ri min ken di le ri ne ka zan dýr dý ðý hak la rý so nu na ka dar ko ru mak is i yor. ý sýr so kak la rýn da ne na ya sa ah ke me si nin ver di ði ka rar la rýn e ki si ne de v ru pa Ku pa sý nda oy na nan maç la rýn na sýl bi e ce ði me - rak e di li yor. ý sýr ka mu o yu cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri ne o dak lan dý. Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, ý sýr ýn 5 bin yýl lýk a ri hin de ilk de fa de mok ra ik ve þef faf bir se çim i le ge len bir a da yýn cum hur baþ ka ný ol ma sý na im kan a ný dý ðý i çin sa de ce ý sýr da de ðil bü ün dün ya dan il gi op lu yor. ý sýr ge ne lin de 10 bin den faz la se çim mer ke zin de 40 mil yon ka dar ka yý lý seç men bu gün ve ya rýn ý sýr ýn ü ba rek son ra sý ge le cek ilk cum hur baþ ka ný ný be lir le ye cek. Gü ven lik kuv ve le ri nin se çim ler bo yun ca yo ðun gü ven lik ed bir le ri a la ca ðý bil di ri lir ken, ih lal ler i le il gi li þi ka ye ler Cum hur baþ kan lý ðý Se çim Ko mis yo nu na ya pý la cak. Kahire / a a hmed Þefik u ham med ur si K D V: U S V Þ FK S Ç ilk u run dan bi rin ci çý kan u ham med ur si, kam pan ya sý bo yun ca her ke si min cum - hur baþ ka ný o la ca ðý na vur gu yap ý. s ki re ji min ka lýn ý la rý ný e miz le me sö zü ve ren ur si, cum hur - baþ ka ný ol du ðu ak dir de nor mal ya þan ý sý nýn de ðiþ me ye ce ði ni de vur gu la dý. kin ci u ra kal ma ba - þa rý sý gös e re rek her ke si þa þýr an ba ðým sýz a day h med Þe fik i se, es ki re jim den u zak ol du ðu nu ve dev ri min ka za ným la rý na hiçbir þe kil de za rar ver me den de ði þi mi sür dü re ce ði ni va de i. POU FSHDS PK ISI D na ya sa ah ke me si nin par la men o nun üç e bi ri ni (166 mil le ve kil li ði ni) fes he de rek bu - nun büün par la men o nun fes hi an la mý na gel di ði ni a çýk la ma sý ve ü ba rek dö ne mi nin son Baþ ba - ka ný h me Þe fik in cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin i kin ci u ru na ka ýl ma sý yö nün de ka rar ver me si i le baþ la yan si ya si ger gin lik de vam e di yor. ah ke me nin ka ra rý nýn he men ar dýn dan bir a çýk la ma ya pan üs lü man Kar deþ ler, söz ko nu su ka rar la rýn h me Þe fik in ö nü nü aç ma ya yö ne lik ol du ðu nu sa vu - na rak, Halk ec li si nin fes he dil me si nin si ya si çö zül me ye se bep o la ca ðý ný ve o o ri e boþ lu ðu do ðu ra - ca ðý ný i le ri sür dü ler. Ka ra rýn ar dýn dan ki þi sel wi er he sa býn dan bir a çýk la ma ya pan U lus la ra ra sý - om ner ji si Ku ru mu es ki Baþ ka ný u ham med l-ba ra dey i se u lu sal bir lik hü kü me i ku rul ma sý çað - rý sý ya pa rak, cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin i kin ci u ru nun er e len me si ni is e di. Bir genç lik ko lu da ha dan ay rýl dý n S P I ku zey do ðu sun da ki Bask böl ge si nin ba ðým sýz lý ðý i çin mü ca de le e den ve B e rör ör gü le ri lis e sin de yer a lan nýn genç lik ko lu o la rak bi li nen Se gi, ken di ni fes he i ði ni a çýk la dý. nýn bir di ðer genç lik ko lu o lan kin in 1 kim 2011 a ri hin de ken di si ni da ðý ý ðý a çýk la ma sý nýn ar dýn dan Se gi ör gü ü de ken di ni fes he i ði ni du yur du., y lül 2010 da a eþ kes i lan e miþ ve kim 2011 de bu nu ka lý cý, ge nel ve u lus lar a ra sý göz lem ci ler a ra fýn dan doð ru lu ðu e yi e di le bi lir du ru ma ge ir miþ i. adrid / a a Ha i i, ko le ra ya kar þý des ek is e di n SII a ný ma yan Dok or lar Ör gü ü (SF), Ha i i de ki ko le ra sal gý ný na mü da ha le e dil me me sin den ve sal gýn la ba þa çý ka cak im kan la rýn bu lun ma ma sýn dan en di þe du yul du ðu nu bil dir di. Ha i i de ki SF nin Baþ ka ný hi erry Gof fe a u, yak la þýk i ki yýl son ra bi le has a lý ðýn can al ma ya de vam e i ði ni, u lus lar a ra sý op lu mun des e ði nin ol ma ma sý ve Ha i i de ki sað lýk ye ki li le ri nin sal gý na ye e rin ce mü da ha le e me me si se be biy le en di þe duy duk la rý ný be lir i. Gof fe a u, ça ba la rý des ek le mek i çin Ha i i de bu lun duk la rý ný vur gu la ya rak, u lus lar a ra sý op lum dan ve Dün ya Sað lýk Ör gü ü nden des e ðin ar ý rýl ma sý ný is e di. Se ne ba þýn dan bu ya na 9 bin 800 ki þi SF nin iþ le i ði mer kez ler de e da vi e dil di. Ha i i de bu yýl ko le ra se be biy le 40 ki þi öl dü. Ül ke de sal gý nýn or a ya çýk ý ðý kim 2010 dan bu ya na i se ko le ra 7 bin 500 can al dý. Por u Prince / a a n do nez ya da gös e ri ler: 1 ö lü, 4 ya ra lý n DO Z I Pa pu a e ya le in de ba ðým sýz lýk yan lý sý bir ey lem ci nin po lis a ra fýn dan öl dü rül me si ni pro es o e den ler ce baþ la ý lan gös e ri ler de 1 ki þi öl dü, 4 ki þi ya ra lan dý. Pa pu a Po lis Þe fi üm ge ne ral Big man um ban o bing, 5 dük kan, 4 a raç i le 20 den faz la mo o sik le in ya kýl ma sýy la so nuç la nan gös e ri le rin, an cak yüz ler ce gü ven lik gü cü nün mü da ha le siy le bas ý rý la bil di ði ni söy le di. Po li sin, e ya le in baþ ken i Ja ya pu ra da ki bir öð ren ci yur dun da baþ la yan o lay lar la il gi li o la rak 3 ki þi yi gö zal ý na al dý ðý ný be lir en o bing, þe hir de dü ze nin sað lan dý ðý ný ve as ker le rin cad de ler de dev ri ye gez di ði ni kay de i. Jayapura / a a 20 yýl ön ce öl dü rü len Boþ nak lar a nýl dý Bos na Her sek in do ðu sun da ki Vi þeg rad þeh rin de, sa vaþ sý ra sýn da Sýrp lar a ra fýn dan bir e ve op la nan ve ya ký la rak öl dü rü len 70 ki þi, ka li â mýn 20. yýl dö nü mün de a nýl dý. Vi þeg rad da, 14 Ha zi ran 1992 de ya ký la rak öl dü rü len ço ðu ço cuk, ka dýn ve yaþ lý 70 si vil i çin an ma ö re ni dü zen len di. ö re ne, ka liâm da vefa e den le rin a i le le rin ya ný sý ra Sa vaþ að du ru Ka dýn lar Der ne ði ü ye le ri i le çok sa yý da va an daþ ka ýl dý. Du â o kun ma sýy la baþ la yan ö ren de, Sa vaþ að du ru Ka dýn lar Der ne ði ü ye le ri ka le di len Boþ nak la rýn ve ka li âm dan son ra çe ki len fo oð raf la rý ser gi le di. U lus la ra ra sý Sa vaþ Suç la rý ah ke me si a ra fýn dan suç lu i lân e di len Sýrp as ker le rin fo oð raf la rý da gös e ril di. Sa vaþ að du ru Ka dýn lar Der ne ði Baþ ka ný Ba ki ra Ha se çiç, ö ren de yap ý ðý ko nuþ ma da, 20 yýl ön ce dem Ö me ra giç in e vin de ger çek leþ i ren kor kunç ka li â mýn as la u nu ul ma ma sý ge rek i ði ni söy le di. Ha se - çiç Bu ra dan bü ün dü rüs ve a dil Vi þeg rad lý Sýrp lar dan, bu o lay la il gi li bil dik le ri ni an la ma la rý ný is i yo ruz de di. Viþegrad / a a ejime baðlý güçlerin ülke genelinde önceki gün 78 kiþiyi öldürdüðü açýklandý. Su ri ye de kan dur mu yor SU n san Hak la rý Ör gü ü, re ji me bað lý güç le rin ül ke ge ne lin de ön ce ki gün 78 ki þi yi öl dür dü ðü nü a çýk la dý. Þam ve çev re sin de 27, Hu mus a 19, De ra da 13, di ðer þe hir ler de de 19 ki þi nin öl dü rül dü ðü be lir il di. Ö e yan dan Su ri ye hü kü me i, n nan pla ný u ya rýn ca 239 u uk lu yu Þam Po lis er ke zi nde dü zen le di ði bir op lan ýy la ser bes bý rak ý. Ül ke ge ne lin de ön ce ki gün op lam 500 u uk lu nun sa lý ve ril di ði be lir il di. Þam Po lis Þe fi b ra him Sa lih, Beþ þar sed in söz lü a li ma ý ü ze ri ne u uk lu la rýn sa lý ve ril di ði ni söy le di. Þam da ki op lan ý ya B göz lem ci le ri de ka ýl dý. sanbul-þam / ci han f Ör gü ü: Kamp lar sý ný ra u zak ol ma lý U US SI f Ör gü ü, Su ri ye li mül e ci le rin Ha ay, Ga zi an ep, Ki lis ve Þan lý ur fa gi bi þe hir ler de ba rýn dý ðý kamp la rýn sý ný ra u zak ol ma sý ný is e di. Kamp la rýn Su ri ye sý ný rý na ya kýn ol ma sý nýn, mül e ci le re kar þý cid di bir gü ven lik eh di di nin or a ya çýk ma sý na se bep ol du ðu be lir i len a çýk la ma da, U lus lar a ra sý san dar la ra gö re, mül e ci le rin fi zik sel gü ven lik le ri nin sað lan ma sý i çin, mül e ci kamp la rý nýn, kay nak ül ke sý ný rý na en az 50 ki lo me re u zak a ol ma la rý ge rek mek e dir de nil di. U lus la ra ra sý f Ör gü ü, kamp la rýn bu lun duk la rý yer ler le il gi li o la rak lo jis ik ve pra ik zor luk lar ya þa na bi le ce ði ni ka bul e mek le bir lik e, a sýl kay gý nýn mül e ci le rin fi zik sel gü ven lik le ri nin gü ven ce al ý na a lýn ma sý ol du ðu nu vur gu la dý. sanbul / ci han l man ya: De mok ra si boþ lu ðu ya þan ma ma lý I SI par la men o su nun fes he dil me si ni de ðer len di ren l man Dý þiþ le ri, ý sýr da ki de mok ra ik leþ me sü re ci nin de vam e me si çað rý sýn da bu lun du. l man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes er wel le a dý na bir Ba kan lýk Söz cü sü a ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ý sýr da ki ge liþ me ler le il gi li o la rak De mok ra si boþ lu ðu ya þan ma ma lý de nil di. çýk la ma da, ý sýr yö ne i min si vil le re dev ri i çin i ve di lek le bir yol ha ri a sý ha zýr lan ma sý ge rek i ði i fa de e di lir ken, l man hü kü me i nin ý sýr da ki se çim ler de baþ kan lýk ya rý þý ný ka za na cak a day dan i nan dý rý cý bir þe kil de, de mok ra ik ya þam bi çi mi ni a ným la ma sý ný bek le di ði be lir il di. Ber lin / a a So ma li li kor san lar Fran sa da mah kûm P S mah ke me si, 2008 yý lýn da den kör fe zin de ö zel bir Fran sýz ek ne si ni ka çý ran ve i çin de ki le ri a lý ko yan dör So ma li li kor sa ný mah kûm e i. ah ke me, kor san la rýn e le ba þý sý ol du ðu be lir le nen 31 ya þýn da ki s ma il li Sa ma ar a 10 yýl ha pis ce za sý ver di. Kor san la rýn i ki si 7 þer, bi ri si i se 4 yýl ha pis ce za sý na çarp ý rý lýr ken, yi ne ay ný da va da u uk lu yar gý la nan i ki So ma li li be ra a e i. Kor san lar, si lah zo ruy la e le ge çir dik le ri lüks ek ne de re hin u uk la rý 30 ki þi yi, fid ye kar þý lý ðý ser bes bý rak mýþ ý. Fran sýz or du su, da ha son ra dü zen le di ði o pe ras yon la, 6 kor sa ný e le ge çir miþ i. Pa ris / a a B, 5 ar ý 1 den so mu a dým is i yor B Ge nel Sek re e ri Ban Ki-mun un, os ko va da ran i le B Gü ven lik Kon se yi nin da i mi ü ye le ri ve l man ya dan o lu þan 5 ar ý 1 ül ke le ri a ra sýn da ya pý la cak gö rüþ me ler de, ran ýn nük le er prog ra mýn dan kay nak la nan so ru nun çö zü mü yo lun da so mu a dým a ýl ma sý ný is e di ði bil di ril di. B Söz cü sü ar in e sirky, 18 Ha zi ran daki mü za ke re ler den ne bek le di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne, Ge nel Sek re er, ran ýn nük le er prog ra mý nýn ba rýþ çýl a maç lý ol du ðu yö nün de u lus la r a ra sý op lu mun gü ve ni ni sað la ya cak çö züm için so mu a dým la rýn a ýl ma sý ný bek liyor de di. B / a a Z Þanlýurfa Siverek eþrafýndan muherem aðabeyimiz Hacý Kamil Küçükbayrak'ýn muhereme eþi, Halil, Said, bdurrahman, sme, usre ve Fikre'in annesi, arkadaþýmýz Hüseyin Oral'ýn kayýnvalidesi aþar Küçükbayrak'ýn vefaýný eessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve doslarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. alaya eni sya Okuyucularý

8 8 H B ca ni as ya.com.r 16 HZ 2012 CUS Fu ka ra ül ke nin si lâh a lý mý uh e me len ye ki li ler ce ya lan la na cak, a - ma me ri kan med ya sýn da çý kan ha ber le - re gö re ür ki ye 5.5 (beþ bu çuk) mil yar do lar lýk si lâh al ma ya ni ye len miþ. He le bu kriz dö - ne min de si lâh a lan ül ke o lun ca, si lâh sa an ül ke de çok o lur ve ya ký cý bir re ka be baþ lar. i e kim, ga - ze e ler de ki ha ber le re ba ký lýr sa us ve Çin fir ma la - rý nýn ür ki ye nin ya pa ca ðý 5.5 mil yar do lar lýk si lâh a lý mý na gös er dik le ri il gi ( Biz sa a lým gay re i) - O da ra ha sýz lýk mey da na ge ir miþ. He men her za man ol du ðu gi bi ko nu i le il gi li ha - ber ler yi ne ok ya nus ö e sin den gel miþ. me ri kan ha ber si e si de fen ce news.com, hem de ürk ye - ki li le re da yan dýr dý ðý ha be rin de, ür ki ye nin (hem de!) em muz ba þýn da 5.5 mil yar do lar lýk bir si lâh a lý mý ya pa ca ðý ný yaz mýþ. Ha be re gö re, u zun men - zil li ha va ve fü ze sa vun ma sis e mi nin de yer al dý ðý bu si lâh i ha le si ne us ya ve Çin þir ke le ri de ek lif ver miþ ve bu du rum Ba ý yý ra ha sýz e miþ. (il li - ye, 15 Ha zi ran 2012) Her za man ol du ðu gi bi ih i ya/ ed bir pa yý bý - ra kýp so ra lým: 5.5 mil yar do lar lýk bir si lâh a lý mý o la cak sa bu mil le bu bil gi yi, bu ha ber i me ri - kan med ya sýn dan mý öð ren me li? Böy le cid dî bir mik ar da bir si lâh a lý mý o la cak sa, bu nun hiç de - ðil se il gi li ki þi ler ce ür ki ye de de ar ý þýl ma sý ge - rek mez mi? Her ko nu yu ar ý þý yo ruz, a ma he pi - mi zi il gi len di ren bu bü yük lük e bir si lâh a lý mý ko nu su hiç gün de me gel mi yor. Bu ra da bir giz le - me, bil gi ka rar ma, el al ýn dan iþ gör me ih i ma li ak la gel mez mi? Pek çok ko nu da lâf kav ga sý na u u þan ik i dar ve mu ha le fe men sup la rý ni çin bu ko nu da hiç bir a çýk la ma yap maz? Bu mik ar da bir si lâh a lý mý doð ru i se hep bir lik e des ek ve ril - sin, de ðil se i i raz e dil sin! ok sa, mu ha le fe par i - le ri ne men sup ve kil ler ve si vil op lum ku ru luþ la - rý da bu bil gi le re me ri kan med ya sýn da ya yýn - lan dýk an son ra mý ka vu þu yor? Si lâh a lý mý ko nu su her za man sý kýn ý lý ol muþ ur. l be e düþ ma nýn si lâ hýy la si lâh lan mak ge re kir, a - ma bu nu ya par ken ký lý kýrk yar mak, bu si lâh la rýn ger çek en ih i yaç o lup ol ma dý ðý ve e ðer a lý na cak sa en uy gun fi ya lar la a lýn ma sý i cap e der. Bi len le rin ko nuþ ma dý ðý yer de i se hâ liy le bil me yen ler ko nu - þur. Ki þu an ki du rum da bi len de, bil me yen de ko - nuþ mu yor, am bir ses siz lik ha kim. Dün ya ü ze rin de ki kav ga la rýn ve sa vaþ la rýn bü - yük öl çü de si lâh üc ca rý ül ke ler ce des ek len di ði de a ri hî bir ger çek ir. 11 y lül 2001 de dü zen le nen ve me ri ka yý he def a lan kiz Ku le Sal dý rý sý ve ben - ze ri bü yük o yun lar, ne i ce de dün ya si lâh üc car la - rý nýn i þi ne ya ra dý. Ben zer sal dý rý lar bi zi he def al - ma sýn di ye baþ a Or a do ðu ül ke le ri ol mak ü ze re bü ün dün ya ye ni den si lâh lan ma ya sa rýl dý. Son gün ler de kom þu la rý mýz da de vam e den kav ga la rýn da bu si lâh üc car la rý i le bir ba ðý o la maz mý? Bir leþ miþ il le ler, ku ru luþ mak sa la rý na gö re ça lýþ sa ve dün ya da ba rýþ ha kim ol sa bun dan en bü yük za ra rý kim çe ker? l be e ki þa hýs ve dev le o la rak si lâh i ca re i ya pan lar. B nin 5 da i mî ü - ye si nin de u mu mî an lam da si lâh üc ca rý ül ke ler ol ma sý her hal de e sa düf de ðil dir. Baþ a ür ki ye ol mak ü ze re bü ün s lâm ül ke le ri bir þe kil de si lâh lan ma u za ðý na düþ me me li. l be e bu ed bir ler, sa vun ma yý za a fa uð ra ma ma lý, a ma mu lak su re e bir den ge ku rul ma lý dýr. Bu gün kü þar lar da si lâ ha 5.5 mil yar do lar ver mek im kân la rýn he ba e dil me si an la mý na ge le bi lir. Ül ke mi zin si lâh - lan ma ya rý þý na so kul ma sý nýn, kan lý e rö rün ýr man - dý rýl ma sý i le de il gi si var dýr. 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir e rör le mü ca de le e den ür ki ye, bu u ður da mil yar - lar ca do lar har ca dý, a ma bu har ca ma lar kan lý e rö - rün kö kü nün ka zýn ma sý na ye me di. Ha yal gi bi, a ma ül ke mi zin e rör le mü ca de le e mek du ru mun da kal - ma dý ðý ný bir dü þü nün. Bu gün han gi nok a da o la ca - ðý mý zý düþ man la rý mýz bi le ha yal e de mez di. a da on lar ha yal e de bil dik le ri i çin e rör si lâ hýy la ö nü mü - zü kes me ye ça lýþ ý ve ça lýþ ma ya da de vam e di yor. Çok ed bir li, den ge li ve ih i ya lý a dým a mak du - ru mun da yýz. Da ha güç lü o la ca ðýz di ye if lâs a sü - rük len me ye lim... Z nsanbul li Güngören V.D. baðlý þirkeimize ai arasýndaki numaralarý içeren fauralarýmýz kayýpýr. Beyaz jans a.ve Kað.Dýþ ic.d.þi. nüfus cüzdanýmý kaybeim. Hükümsüzdür. Günay Durel S ah ke me si, Cum hur - baþ ka ný b dul lah Gül ün gö rev sü re si nin 7 yýl ol du ðu na ka rar ver - di. ah ke me, Gül ün 2. kez a day o la bi le ce ði ni bil dir di. U zun bir sü re dir ar ýþ ma la ra ne den o lan Cum hur baþ ka ný b - dul lah Gül ün gö rev sü re siy le il gi li du rum ne leþ i. na ya sa ah ke - me si he ye i, Cum hur baþ ka ný Se çi - mi Ka nu nu i çin a çý lan da va yý e - sas an gö rüþ mek i çin dün sa bah sa a da op lan dý. ah ke me, 6271 sa yý lý Cum hur baþ ka ný Se çi - mi Ka nu nu nun ge çi ci 1. mad de - sin de ki, 31 a yýs 2007 a rih li 5678 sa yý lý na ya sa De ði þik li ði Ka nu nu nun yü rür lü ðe gir di ði a - rih en ön ce se çi len Cum hur baþ - kan la rý nýn i ki de fa se çi le me me le - ri ne i liþ kin dü zen le me yi oy bir li - ðiy le ip al e i. ah ke me, Gül ün gö rev sü re si nin 7 yýl ol du ðu na, 2. kez a day o la bi le ce ði ne ka rar ver di. a po ru nu geç i ði miz gün ler de a çýk la yan a por ör li ý za Ço - ban, baþ vu ru nun red di yön de gö rüþ bil dir miþ i. Cum hur baþ ka - ný b dul lah Gül, 2007 yý lýn da ya - pý lan se çim ler de bir ke re ye mah - sus 7 yýl lý ðý na se çil miþ i. n cak 2010 yý lýn da ya pý lan na ya sa de - ði þik li ðiy le Cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si 5+5 þek lin de dü zen - len miþ i. CHP, 6271 sa yý lý Cum - hur baþ ka ný Se çi mi Ka nu nu nun ba zý mad de le ri nin ip a li ve yü - rür lü ðü nün dur du rul ma sý e le - biy le na ya sa ah ke me si nde da va aç mýþ ý. n ka ra / a a B Ge nel Ku ru lu nda, ka mu o yun da om buds man lýk o la rak bi li nen Ka mu De ne çi li ði Ku ru mu ku rul ma sý na i liþ kin a sa rý ka bul e di le rek ya sa laþ ý. Cum hur - baþ ka ný nýn ek ba þý na yap ý ðý iþ lem ler ve im za la dý ðý ka rar lar, ya sa ma ve yar gý ye ki si nin kul la nýl ma sý na i liþ kin iþ lem ler i le ürk Si lah lý Kuv ve le ri nin (SK) as - ke ri ni e lik e ki fa a li ye le ri ku ru mun gö - rev a la ný dý þýn da o la cak. Ka nun, ka mu hiz me le ri nin iþ le yi þin de ba ðým sýz ve e kin bir þi ka ye me ka niz ma sý o luþ u - rul ma sý su re iy le i da re nin her ür lü ey - lem ve iþ lem le ri i le u um ve dav ra nýþ la - rý ný; in san hak la rý na da ya lý, a da le an la - yý þý i çin de hu ku ka ve hak ka ni ye e uy - gun luk yön le rin den in ce le mek, a raþ ýr - mak ve ö ne ri ler de bu lun mak ü ze re Ka - mu De ne çi li ði Ku ru mu ku rul ma sý ný ön gö rü yor. Ka nu na gö re, B Baþ - kan lý ðý na bað lý, ka mu ü zel ki þi li ði ne ha iz, ö zel bü çe li ve mer ke zi n ka ra da bu lu nan Ka mu De ne çi li ði Ku ru mu ku - ru la cak. Ku rum; baþ de ne çi lik ve ge nel sek re er lik en o lu þa cak. Ku ru ma 1 baþ - de ne çi, 5 de ne çi ve ge nel sek re er, uz - man ve uz man yar dým cý la rý i le di ðer per so nel den o lu þan 246 kad ro ih das e - di li yor. Ku rum, ge rek li gör dü ðü yer ler - de bü ro a ça bi le cek. Ku rum, i da re nin iþ - le yi þiy le il gi li þi ka ye ü ze ri ne, i da re nin her ür lü ey lem ve iþ lem le ri i le u um ve dav ra nýþ la rý ný, in san hak la rý na da ya lý a - da le an la yý þý i çin de hu ku ka ve hak ka ni - ye e uy gun luk yön le rin den in ce le mek, a raþ ýr mak ve i da re ye ö ne ri ler de bu lun - mak la gö rev li o la cak. n cak cum hur - baþ ka ný nýn ek ba þý na yap ý ðý iþ lem ler i - le re sen im za la dý ðý ka rar lar ve e mir ler, ya sa ma ye ki si nin kul la nýl ma sý na i liþ kin iþ lem ler, yar gý ye ki si nin kul la nýl ma sý na i liþ kin ka rar lar i le SK nýn sa de ce as ke ri ni e lik e ki fa a li ye le ri ku ru mun gö rev a - la ný nýn dý þýn da o la cak. Ku rum, baþ de - ne çi a ra fýn dan yö ne i le cek ve em sil e - di le cek. De ne çi ler den bi ri ka dýn ve ço - cuk hak la rý a la nýn da gö rev len di ri le cek. n ka ra / a a 'I de rin dev le i Glad yo yu de þif re e den Sav cý Fe li ce Cas son, ö nem li so ruþ ur - ma la rýn so nuç lan dý rýl ma sý i çin ö zel ye ki li mah ke me le rin þar ol du ðu nu söy le di. Si ya si i ra de nin yar gý ya ký sý la ma ge ir me si nin yan - lýþ ol du ðu nu vur gu la yan Cas son, ö zel da va - la ra ba kan ha kim ve sav cý la rýn bü ün e ki - ler den u zak ol ma sý ge rek i ði ne dik ka çek i. ür ki ye de ö zel ye ki li mah ke me le rin kal - dý rýl ma sý ar ýþ ma la rý ný de ðer len di ren Fe li ce Cas son, Ö zel ye ki li yar gý bi rim le ri nin en ö nem li hu su si ye i, ba ðým sýz ça lýþ ma la rý. Fa - a li ye le ri ne baþ ka la rý a ra fýn dan mü da ha le e di le me me si i fa de le ri ni kul lan dý. Ö zel da - va la ra ba kan ha kim ve sav cý la rýn bü ün e ki - ler den u zak ol ma sý ge rek i ði ne dik ka çe ken Cas son, n cak bu þe kil de ha ki ka in or a ya çýk ma sý ve a da le in e cel li e me si i çin ça lý þa - bi lir ler. ar gý yý si ya se me ka niz ma sý nýn, hü - kü me in sý nýr lan dýr ma sý na bý ra kýr sak ö - nem li so ruþ ur ma la rýn doð ru ve ba ðým sýz þe kil de yü rü ül me si nin im ka ný kal maz. i fa - de si ni kul lan dý. Üs dü zey bü rok ra la rýn yar gý la na bil me si i çin i zin þar ý ge i ril me si ko nu sun da da ne de ðer len dir me ler ya pan Cas son þöy le ko - nuþ u: ðer bir sav cý, em ni ye in, jan dar ma - nýn, is ih ba ra ser vi si nin ba þýn da ki le ri ve ba - kan la rý ba ðým sýz þe kil de so ruþ ur maz i se i þi - ni yap ma sý müm kün de ðil dir. Za en bu in - san lar dan bir kýs mý nýn da hi so ruþ u ru la ma - ma sý, din len me me si ol maz. Ö zel lik le giz li ser vis ler i çin ça lý þan lar dan söz e di yo rum; on la rýn mu la ka din le ne bil me si ge re kir. Ge - rek i ðin de üs dü zey bü rok ra la rýn da so ruþ - u rul ma sý la zým ki da va ne i ce le ne bil sin. Ö - e ki ür lü yar gý nýn ha ki ka i or a ya çý kar ma im kâ ný kal ma ya cak ýr. H KI D CI I P KÞ S Ö HS SS da va lar da sü re ci a ma men ba ðým sýz ha kim ve sav cý la rýn yö ne me si nin el zem ol du ðu nu di le ge i - ren Cas son, Bu sa de ce on la rýn ra ha ça lýþ ma la rý i çin de ðil; yar gý dan a da le bek le yen hal kýn, a da le e o lan i - nan cý nýn pe kiþ me si i çin de ö nem li dir. ðer yar gý yý a da le ba kan lý ðý ya da hü kü me in sý nýr lan dýr ma sý na bý ra kýr sak böy le bir so ruþ ur ma nýn doð ru ve ba ðým sýz þe kil de yü rü ül - me si ne im kan yok ur. Bu du rum da, halk a, o sý nýr la ma yý ya - pan la rýn men fa a i doð rul u sun da iþ le yen bir yar gý nýn bu lun du - ðu al gý sý o lu þur. u ya rý sý ný yap ý. Ö zel ye ki li sav cý la rýn ko nu mu - nu e leþ i ren ba zý göz lem ci le rin, ha kim le rin bu ye ki le ri ne kar þý çýk ma dý ðý ný fa ka sav cý lar i çin bu nu ge rek siz bul du ðu nu i fa de e - den Fe li ce Cas son, ðer sav cý, ba ðým sýz bir so ruþ ur ma yü rü - üp de lil le ri ha zýr la ya maz sa ha kim ler de ba ðým sýz ka rar ve re - me ye cek ir. So ruþ ur ma lar baþ an ke sin i ye uð ra ya cak ha a hiç baþ la ma ya cak ýr. de di. o ma / ci han Ö ler i çin kor san ö ner ge ol maz nbþbk ar dým cý sý Bü len rýnç, ö zel ye ki li mah - ke me le ri ni a ma men kal dýr ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný be lir e rek, Böy le bir ko nu yu ge ce ya rý sý kor san ö ner gey le ge ir mek ne hü kü me in i þi ne ge lir ne K Par i Gru bu nun þýk dav ra ný þý o lur de di. a Ha ber ka na lýn da gün de me i liþ - kin so ru la rý ce vap la yan rýnç, ö zel ye ki li mah ke me ler le il - gi li ken di si ve Baþ ba kan r do ðan ýn a çýk la ma la rý a ra sýn da çe liþ ki ol ma dý ðý ný söy le di. Ba kan lar Ku ru lu ndan son ra, 4. yar gý pa ke i nin i çin de Ce za u ha ke me si Ka nu nu nun 250. ve de va mýn da ki mad de le rin o lup ol ma dý ðý nýn so rul - du ðu nu ha ýr la an rýnç, ko nu gö rü þül me di ði i çin so ru ya ha yýr ce va bý ný ver di ði ni söy le di. rýnç, ön ce ki yar gý pa - ke le rin de de böy le bir ko nu ol ma dý ðý ný ve bu nun bi lin di - ði ni i fa de e i. Baþ ba kan r do ðan ýn bu ko nu da bir ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný söy le di ði ni ha ýr la an rýnç, ça lýþ ma nýn so nuç - lan ma dý ðý ný kay de i. rýnç, Gö re bil di ði miz ka da rýy la ö zel ye ki li mah ke me le ri a ma men kal dýr mak el be e müm kün de ðil. Sav cý la rýn ve ha kim le rin ye ki le ri ne na sýl bir sý nýr lan - dýr ma ve ya a rif ge i ri le cek, bu nu an cak ça lýþ ma ya pýl dýk - an son ra gö re ce ðiz de di. rýnç, ö zel ye ki li mah ke me le - rin ye ni ya sa ma dö ne mi nin ko nu su o la ca ðý ný vur gu la ya - rak, þöy le de vam e i: ma ha la bir ký sým ba sýn men sup la - rý, þu pa ke gö rü þü lür ken bir ge ce ya rý sý ö ner ge siy le ge le - cek... Bu, ec lis iç ü zü ðü nü bil me mek en kay nak la nan bir hu sus. Ko mis yon dan geç miþ, ko mis yon ra po ru na gir - miþ bir ko nu ya a ma men fark lý bir ko nu da ye ni bir mad de i la ve e me niz müm kün a ma bu nun ko mis yo nun sal ço - ðun lu ðuy la ka bul e di le bi le ce ði ni dü þün me le ri la zým. Kal dý ki böy le bir ko nu yu ge ce ya rý sý kor san ö ner gey le ge ir mek ne hü kü me in i þi ne ge lir ne K Par i Gru bu nun þýk dav - ra ný þý o lur. Her ke sin ya kýn dan a kip e i ði bir ko nu yu yan - gýn dan mal ka çý rýr ca sý na, ge ce ya rý sý geç bir sa a e, kim se - nin duy ma dý ðý bir an da... e ka dar a yýp, ne ka dar çir kin bir þey. Bu nu dü þün mek, id di a e mek bi le ne ka dar çir kin. n ka ra / a a S ma ra o nu baþ la dý nüvs gi riþ e i kin ci a þa ma sý na vý o lan i sans er leþ ir me Sý nav la rý (S) bu gün baþ lý yor. a e ma ik sý - na vý S-1 ve ya ban cý dil sý na vý S-5, ya rýn; sos yal bi lim - ler sý na vý S-4, 17 Ha zi ran da; e de bi ya ve coð raf ya sý na vý S-3, 23 Ha zi ran da; fen bi lim le ri sý na vý S-2 i se 24 Ha - zi ran da ger çek leþ i ri le cek. ür ki ye de 81 il mer ke ziy le ef - ko þa da ger çek leþ i ri le cek S le rin, sa bah o u ru mu sa a da, öð le den son ra o u ru mu i se sa a da baþ la ya - cak. S nin üm sý nav la rý na 871 bin 313 a day gi re cek. Sý - nav lar 6 bin 560 bi na ve 95 bin 158 sa lon da uy gu la na cak. S ler de yak la þýk 286 bin ki þi gö rev a la cak. Öð le den son ra ya pý la cak S-5, ek o u rum da uy gu la na cak ve op lam 120 da ki ka sü re cek. Sý nav da a day la ra 80 so ru so ru la cak. a ban cý dil sý na vý l man ca, Fran sýz ca ve n gi liz ce ol mak ü ze re üç dil de ya pý la cak. a rýn i se sos yal bi lim ler sý na vý S-4 ger çek leþ i ri le cek. Sa a da baþ la ya cak S-4 e 385 bin 659 a day gi re cek. ek o u rum da uy gu la na cak ve op lam 135 da ki ka sü re cek S-4 e, a rih, coð raf ya-2 ve fel se fe gru bu es i yer a la cak. üm sý nav lar da es ler ay rý so ru ki ap çýk la rýn da bu lu na cak an cak ek ce vap kâ ðý dý kul - la ný la cak. n ka ra / a a B de ib re lik ka za nb D þ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Ka nu nu a sa rý sý nýn gö rü þül dü ðü sý ra da ec lis in a ýk su gi de ri ça lýþ ma sý sý ra - sýn da mey da na ge len gö çü ðün al ýn da ka lan iþ çi ha ya ý ný kay be i. Dik men Cad de si e ra sim So kak a B nin a ýk su gi de ri ça lýþ ma sý ný yü rü en þir ke in üç iþ çi sin den a dir Ke kil li, ça lýþ ma lar sý ra sýn da op rak kay ma sý so nu - cu, sý ra la rýn da gö çük al ýn da kal dý. O la yýn ha ber ve - ril me si nin ar dýn dan böl ge ye i fa i ye e kip le ri ve am bu lans - lar sevk e dil di. ak la þýk bir sa a sü ren ça lýþ ma lar so nun da a dir Ke kil li nin can sýz be de ni ne u la þýl dý. B de þ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Ka nu nu a sa rý sý nýn gö rü þül dü ðü sý - ra da ka za yý öð re nen HP Grup Baþ kan ve ki li Ok ay Vu - ral, KP Kay se ri il le ve ki li s ma il a mer ve CHP s an - bul il le ve ki li Sü ley man Çe le bi o lay ye ri ne ge le rek ye - ki li ler den bil gi al dý. Vu ral, a mer ve Çe le bi, ha ya ý ný kay - be den Ke kil li nin me sai ar ka daþ la rý na baþ sað lý ðý di le di. Ga ze e ci le re a çýk la ma ya pan HP Grup Baþ kan ve ki li Ok ay Vu ral, l lah rah me ey le sin. am da ec lis e þ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Ka nu nu a sa rý sý gö rü þü lür ken böy le bir ib re... de di. Ka za yý a lih siz bir o lay o la rak de ðer len - di ren KP il le ve ki li s ma il a mer de Bir iþ çi mi zi ma - a le sef kay be ik, ü zün ü lü yüz. l gi li ler hak kýn da ge rek li in ce le me ler ya pý la cak ýr di ye ko nuþ u. CHP il le ve ki li Sü ley man Çe le bi i se þ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Ka nu nu a - sa rý sý gö rü þü lür ken böy le e lim bir ka za ol du ðu nu ve ür - ki ye de gün de iþ ka za sýn dan 4 ki þi nin öl dü ðü nü ha ýr la a - rak, eþ düþ ü ðü ye ri ya ký yor. Þim di bu ra dan ar ýk a ðý yak ma za ma ný de ðil. Bu son ol sun di yo ruz a ma ol ma ya - ca ðý ný gö rü yo rum de di. n ka ra / a a B BÞKIÐI' BÐI ''KU DÇÐ KUUU'' KUUSI ÞK SI, B G KUUU'D KBU DD. SK'I SKÎ KK F KUUU GÖV I DIÞID OCK. SK de ne im dý þý kal dý Sav cý lar ba ðým sýz ol ma lý Fe li ce Cas son Gül ün gö rev sü re si 7 yýl, 2. kez a day o la bi lir KS VCK HÇB or gan, ma kam, mer ci ve ya ki þi, baþ de ne çi ve de ne çi - le re gö rev le riy le il gi li o la rak e mir ve a li ma ve re me ye cek, ge - nel ge gön de re me ye cek, av si ye ve el kin de bu lu na ma ya cak. Baþ de ne çi ye baþ ba kan lýk müs e þa rý, de ne çi le re i se baþ ba - kan lýk müs e þar yar dým cý sý ma a þý ö de ne cek. BÞVUU 6 D SOUÇDIICK KU De ne çi li ði Ku ru mu, in ce le me ve a raþ ýr ma sý ný baþ vu ru a ri hin den i i ba ren en geç 6 ay i çin de so nuç lan dý ra cak. Ku rum, in ce le me ve a raþ ýr ma so nu cu nu il gi li mer ci ve baþ vu ra na bil - di re cek. B bü çe sin den a lý na cak Ha zi ne yar dý mý i le di ðer ge lir ler ku ru mun ge lir le ri ni o luþ u ra cak. BÞVUUD ÜC ICK KU U, ger çek ve ü zel ki þi ler baþ vu ra bi le cek. Ki þi - nin a le bi ha lin de baþ vu ru su giz li u u la cak. Baþ vu ru - lar dan; bel li bir ko nu yu i çer me yen ler, yar gý or gan la rýn da gö rül mek e o lan ve ya yar gý or gan la rýn ca ka ra ra bað - lan mýþ u yuþ maz lýk la ra i liþ kin o lan lar, be lir i len þar la rý a þý ma yan lar, se bep le ri, ko nu su ve a raf la rý ay ný o lan - lar i le da ha ön ce so nuç lan dý rý lan lar in ce len me ye cek. Ku ru ma baþ vu ru da bu lu nu la bil me si i çin i da ri baþ vu ru yol la rý nýn ü ke il me si zo run lu o la cak. Baþ vu ru lar dan her han gi bir üc re a lýn ma ya cak. Ku ru mun, is e di ði bil gi ve bel ge le rin, bu is e ðin eb lið e dil di ði a rih en i i ba ren 30 gün i çin de ve ril me si zo run lu o la cak. Bu sü re i çin de is e nen bil gi ve bel ge le ri hak lý bir ne den ol mak sý zýn ver - me yen ler hak kýn da so ruþ ur ma a çý la bi le cek. KP den ilk ep ki: Ka rar u ar sýz KP Grup Baþ kan ve ki li u re in Ca nik li, na ya sa ah ke me si nin Cum hur baþ kan lý ðý Se çi mi Ka nu - nu i le il gi li ka ra rý ný de ðer len di rir ken, hem 7 yýl gö - rev ya pýp hem de ye ni den a day o la bil me ka ra rý - nýn u ar sýz lýk i çer di ði ni söy le di. Ca nik li, Ka rar na sýl bir so nu cu do ðu rur, sý kýn ý ya ne den o lur mu? so ru su na, Sý kýn ý do ðu ra ca ðý ný dü þün mü - yo ruz. Ge i rir ken a ma cý mýz, hu ku ki o la rak bu na i - nan dý ðý mýz ve böy le ol ma sý ge rek i ði ne i nan dý ðý - mýz i çin ka nun çýk ý. Bu nun so run çý ka ra ca ðý ný dü þün mü yo ruz. Baþ ba ka ný mý zýn 2014 yý lýn da ki cum hur baþ ka ný se çi min de a day lýk ko nu sun da ak di ri o lur sa, kar þý sýn da ki min o lup ol ma dý ðý nýn çok ö ne mi yok. Baþ ba ka ný mý zýn ak di ri bu yön de o lur sa, ka mu o yu nun, mil le i mi zin þu an da ki ka - na a i ni, dü þün ce si ni bi li yo ruz kar þý lý ðý ný ver di. Ka mu De ne çi li ði Ku ru mu ku rul ma sý na i liþ kin a sa rý ya sa laþ ý. n cak, SK'nýn as ke rî ni e lik e ki fa a li ye le ri ku ru mun gö rev a la ný nýn dý þýn da o la cak.

9 16 HZ 2012 CUS H B 9 ðer sü re u za maz sa ec lis 1 em muz da a i le gi ri yor. il le ve kil le rinin ö nün de yak la þýk i ki haf a lýk bir ça lýþ ma sü re si var. ec lis in gün de min de i se ö nem li dü zen le me ler var. B Ge nel Ku ru lu nun gün de mi nin en ö nem li mad de si 3. yar gý pa ke i... Hü kü me a i le gir me den bu ve ben ze ri ka nun la rý çý kar mak is i yor. Bun la rýn ya nýn da da bü ün par i le rin mil le e söz ver di ði ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý var. B na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ya zým ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý gün den bu ya na çok da faz la yol ka e de me di. Bir yan dan ye ni a na ya sa yaz ma ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Ko mis yon ü ye le ri baþ a cum hur baþ ka ný ve baþ ba kan ol mak ü ze re si ya sî par i baþ kan la rý na zi ya re e dip des ek is i yor lar. lk o la rak b dul lah Gül ü ar dýn dan da ay yip r do ðan ý zi ya re e den ko mis yon, ö nü müz de ki haf a da CHP, HP ve BDP ge nel baþ kan la rý ný zi ya re e de cek ler. Hem a na ya sa ya zý mý hem de bu zi ya re ler de vam e der ken, li der le rin bir bir le ri hak kýn da söy le dik le ri nin do za jý da gi ik çe ser le þi yor. Se çi min ü ze rin den bir yýl geç miþ ken bu ser li ðin bi me me si i se ra ha - 5 il de KCK o pe ras yo nu n Ö ör gü ü nün þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik Bi lis, ar din, Si ir, Van ve Di yar ba kýr da dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da 10 ki þi gö zal ý na a lýn dý. Bi lis Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Van Ö zel e ki li Cum hu ri ye Baþ sav cý ve kil li ði nce e rör ör gü ü nün þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik Bi lis, ar din, Si ir, Van ve Di yar ba kýr da eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di ði be lir il di. O pe ras yon da, KCK nýn genç lik ya pý lan ma sý o lan De mok ra ik ur se ver Genç lik ec li si i çe ri sin de yer al dý ðý be lir le nen Bi lis e 7, ar din, Van ve Di yar ba kýr da da 1 er ki þi ol mak ü ze re 10 zan lý nýn gö zal ý na a lýn dý ðý bil di ri len a çýk la ma da, Bi lis m ni ye ü dür lü ðü e rör le ü ca de le Þu be si nde iþ lem le ri ya pý lan zan lý la rýn, iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di le ce ði kay de dil di. Bi lis / a a Sah e re çe eye 19 gö zal ý nb D sah e re çe e dü zen le ye rek hak sýz ka zanç el de e ik le ri id di a sýy la 19 ki þi gö zal ý na a lýn dý. m ni ye ü dür lü ðü nden e di ni len bil gi ye gö re, Ba man Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý nca yü rü ü len so ruþ ur ma kap sa mýn da, sah e re çe e dü zen le dik le ri es pi e di len ba zý þa hýs la ra yö ne lik o pe ras yon baþ la ýl dý. Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la ü ca de le Þu be si e kip le rin ce ger çek leþ i ri len o pe ras yon da 19 ki þi gö zal ý na a lýn dý. O pe ras yon da ay rý ca, 6 ec za ne de a ra ma ya pý la rak, ba zý ev rak lar i le re çe e le re el ko nul du ðu bil di ril di. O pe ras yo nun de vam e i ði öð re nil di. Ba man / a a s ke rî ca sus luk a 25 mu vaz zaf ad li ye de mka ni as ya.com.r n Z Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý nca giz li as ke rî bel ge le rin e le ge çi ril me si id di a la rý na yö ne lik baþ la ý lan so ruþ ur ma kap sa mýn da 16 il de dü zen le nen o pe ras yon da gö zal ý na a lý nan 49 ki þi den 25 i ad li ye ye sevk e dil di. Ö zel e ki li Cum hu ri ye Sav cý sý nca sür dü rü len so ruþ ur ma çer çe ve sin de gö zal ý na a lýn dýk la rý il ler den z mir er kez Ko mu an lý ðý na ge i ri len 25 zan lý, as ke ri mi ni büs ler le z mir d li ye si ne gö ü rül dü. d li ye nin mah kum gi ri þi bö lü mün den i çe ri a lý nan ve mu vaz zaf as ker ol duk la rý be lir i len 25 þüp he li nin i fa de le ri nin a lýn ma ya baþ lan dý ðý bil di ril di. z mir Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý a ra fýn dan, fu huþ yap ý rý lan ka dýn lar a ra cý lý ðýy la yük sek rü be li as ke ri per so ne lin uy gun suz gö rün ü le ri ni çek ik le ri ve bun lar la þan aj ya pa rak ba zý as ke rî bil gi le ri el de e ik le ri id di a e di len suç ör gü ü ne yö ne lik baþ la ý lan so ruþ ur ma kap sa mýn da, a yýs a yýn da i ki ay rý o pe ras yon dü zen len miþ, 13 ü as ke ri per so nel op lam 45 ki þi u uk lan mýþ ý. So ruþ ur ma kap sa mýn da 13 Ha zi ran da dü zen le nen o pe ras yon da i se 16 il de ki çe þi li ad res ler de a ra ma ya pýl mýþ ve 51 ki þi hak kýn da gö zal ý ka ra rý çý kar ýl mýþ ý. z mir /a a Si ya se in gel di ði son nok a! sýz lýk mey da na ge i ri yor. * * * Son bir kaç gün de li der le ri nin söy le dik le rin den ba zý la rý ný ak ar dý ðý mýz da ne de mek is e di ði miz or a ya çý ký yor. þ e si ya se in gel di ði son nok a! ay yip r do ðan, HP morg ö nün de nö be u ma yý bý rak sýn. Dev le Bah çe li, Ül ke mi zin gü ven lik güç le ri ni mor ga gön de ren ler u an sýn..., r do ðan, Sa yýn Bah çe li be ni ko nuþ ur ma. fe der sin, Ö ca lan ý i dam dan kur a ran sen sin. Bah çe li, Sö ze ba ka rýz söz mü dür di ye, söy le ye ne ba ka rýz a dam mý di ye, Ký lýç da roð lu, HP ol ma dan par la men o ze min de mu a ba ka ol maz. HP yi de ik na e de riz, BDP yi de Bah çe li, Sa yýn Ký lýç da roð lu m ra lý ca ni si nin yol ha ri a sýn da yü rü yor. Baþ ba kan i le de bir is as yon da bu luþ muþ lar, yol la rý na de vam e sin ler Bu bir þey an üç ge ni dir. Bah çe li, m ra lý, da ha ev vel her ko nu da fi kir ler sü rer ken þim di ni ye ses siz? e rö ris ba þý hâ lâ m ra lý da mý? r do ðan, O za man be ye fen di yi m ra lý ya gö ür mek lâ zým. Fa ka o de fa BDP li le re kö ü ör nek o la cak. Bah çe li, Ken di, o ra da o lup ol ma dý ðý nok a sýn da bir is pa ih i ya cý var sa, be ra ber e le viz yon prog ra mý yap sýn lar r do ðan, e ni CHP di yor lar. Bu nun ne re si ye ni? Ol sa ol sa, do ðan gö rü nüm lü þa hin dir. * * * s lý na ba ký lýr sa bu üs lûp suz söz ler den her kes ra ha sýz. n cak bu üs lûp bi ri le ri nin ho þu na gi di yor ya da bun dan fay da sað la dý ðý ný ah min e di yor ol ma lý ki de vam e i ri yor lar. Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül, Üs lûp ko nu sun da sý kýn ý ol du ðu nu söy lü yor. ec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, de fa lar ca bu ür ký rý cý be yan la rýn ar ýk son bul ma sý ge rek i ði ni söy le di. Baþ ba kan da za man za man bu üs lûp suz lu ða dik ka çe ki yor. n cak, Üs lû bu mu za dik ka e di yo ruz, Sa yýn Baþ ba kan a ri ca e di yo rum. ü fen ký rý cý üs lûp kul lan ma yýn di yen Ký lýç da roð lu na Sa yýn Ký lýç da roð lu siz da ha ö ðü ver me de ðil, ö ðü al ma mer e be sin de sin di ye ce vap ver me yi ih mal e mi yor. e rö rün bi i ril me si i çin r do ðan la gö rü þen, ka pý la rý ka pa lý ol ma sý na rað men, ha a Çay iç mek i çin bi le CHP i le gö rüþ me yiz de me si ne rað men gö rüþ mek i çin HP ye sý cak me saj lar gön de ren Ký lýç da roð lu nun þim di lik de ol sa r do ðan a Ký rý cý üs lûp kul lan ma yýn di ye ses len me si bir fay da ge ir mi yor. Böy le bir or am da ö nü müz de ki al ý ay lýk sü re de ye ni ve öz gür lük çü bir a na ya sa ya pý la ca ðý söy le ni yor. Ko mis yon la gö rü þen b dul lah Gül ün ye ni a na ya sa ya pý mý ko nu sun da ki me saj la rý ö nem liy di. De a ya gi ril dik çe zor luk çý ka ca ðý i çin çok faz la de a ya gir me den ye ni a na ya sa - nýn ya zýl ma sý ge rek i ði ni dü þü nü yor Gül. na ya sa ya pý lýr ken hem si ya sî hem de op lum o la rak ya pý cý bir ik lim in o luþ ma sý ge rek i ði ni söy ler ken bu na her ke sin yar dým cý ol ma sý ge rek i ði nin de al ý ný çi zi yor se çim le rin den so na ek par i nin a na ya sa yap mak is e me si nin yan lýþ ol du ðu nu da söy le yen Gül, ek par i müh rüy le a na ya sa nýn ya pýl ma ma sý ge rek i ði ni söy le me si de dik ka çe ki ci. Ko mis yo nun r do ðan la gö rüþ me si nin es pri li bir gö rüþ me ol du ðu söy len di. Ha a Gül sa de ce çay ik ram e der ken, r do ðan ýn da ha faz la çe þi din bu lun du ðu ik ram lar da bu lun du ðu da i fa de e dil di. Bu nun da op lan ý da es pri ko nu su ol du ðu i fa de e dil di. r do ðan ýn bu gö rüþ me sý ra sýn da söy le di ði þu cüm le si i se yo ru ma a çýk. Siz i þi ni ze ba kýn, dý þa rý dan ar ýþ ma lar o la bi lir, a ma ko mis yon o la rak doð ru ney se siz bu ça lýþ ma la rý sür dü rün de miþ r do ðan Pe ki, si ya se e ki ser lik ko mis yon ça lýþ ma la rý ný e ki ler mi? Pek a biî ki e ki le ye cek ir. Zi ra o ra da her par i den e þi sa yý da mil le ve ki li bu lu nu yor. Ge nel baþ kan la rý nýn kar þý lýk lý a ýþ ma sý nýn on la rý e ki le me me si müm kün de ðil. Bu nun i çin bu ar ýþ ma lar ya pýl ma sa da hi i yi ol maz mý? i der ler bir bir le ri ne lâf ye i re cek le ri ne, O ba na þu nu de di, ben o na da ha a ðýr bir lâf söy le ye yim di ye lâf ya rý þý na gir me se ler da ha uy gun ol maz mý? a da Bak ma yýn bi zim kav ga mý za siz de vam e din de mek le de vam e di le bi lir mi? Ö zal, Ö ca lan la yüz yü ze gö rüþ müþ ÖZ'I ÖZ K ÞBÞ, BS' SO UGU ÖZ'I D BZZ K. IK' GDK ÖC' ÜZ ÜZ GÖÜÞÜÐÜÜ SÖD. 8. CU HU BÞ K I ur gu Ö zal ýn Ö zel Ka le mi Fey zi þ ba þa ran, dö ne min Jan dar ma Ge nel Ko mu a ný Or ge ne ral þ ref Bi lis en son ra ur gu Ö zal ýn da biz za K. I rak a gi de rek Ö ca lan la yüz yü ze gö rüþ ü ðü nü i fa de e de rek, Bü ün þar lar da an la þýl mýþ ý. n cak hem Ö zal hem de þ ref Pa þa peþ pe þe öl dü de di. Dev le De ne le me Ku ru lu nun Ö zal ýn ö lü müy le il gi li ra po ru nun yan ký la rý sü rü yor. Ö zal ýn en ya kýn ça lýþ ma ar ka da þý o lan Ö zel Ka le mi Fey zi þ ba þa ran da ko nuy la il gi li o la rak ak vim e ko nuþ u. þ ba þa ran, Ö zal ýn, Bi lis Pa þa i le a la ya dan ço cuk luk ar ka da þý ol du ðu nu be li ri e rek, bir bir le ri ni çok se vip gü ven di le ri ni söy le di. ki si nin de Kür so ru nu nun çö zü mü ve PKK nýn bi me si i çin çýr pýn dý ðý ný be lir e n þ ba þa ran, þun la rý kay de i: Hem þ ref Pa þa hem Ö zal, Ku zey I rak a de fa lar ca kez Ö ca lan la gö rüþ ü. Ö ca lan ik na ol muþ u. Si lah lar su sa cak ý. ma ö mür le ri ye me di. Bar za ni ve a la ba ni ba ha ne e di le rek sý ný rýn ö e a ra fýn da bir a ra ya ge li ni yor du. Ö zal, Kür so ru nu ol du ðu sü re ce ür ki ye nin bü yü me ye ce ði ni bi li yor du. isk al dý, al dý lar... Su i kas ler le bu nun bir il gi si ol du ðu nu kay de den þ ba þa ran, þöy le de vam e i: Ö ca lan 70 ki þi lik lis e ver di. Hep si ni v ru pa ya 10 yýl in me me kar þý lý ðýn da s kan di nav ül ke le ri ne gön de ri - B na ya sa Uz laþ ma a zým Ko mis yo nu, ye ni a na ya sa nýn, e mel hak ve öz gür lük ler bö lü mün de yer a la cak o lan ö zel ha ya ýn ve a i le ha ya ý nýn giz li li ði i le ki þi sel ve ri le rin ko run ma sý mad de le rin de uz laþ ma ya var dý. B na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Ü ye si ve HP Kon ya il le ve ki li Fa ruk Bal, dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn da, ya zým ko mis yo nu nun bu gün yap ý ðý op lan ý da, de mok ra ik ha ya ý ya kýn dan il gi len di ren i ki mad dey le il gi li o la rak Ko mis yo na sun mak ü ze re bir mu a ba ka me ni ni or a ya çý kar dý ðý ný bil dir di. Ki þi sel bil gi ve ve ri le rin ko run ma sý ko nu sun da 4 fýk ra lýk me in ü ze rin de ge nel kon sen süs sað lan dý ðý ný be lir en Bal, an cak par i le rin ken di a ra la rýn da nü ans lar ko nu sun da ki gö rüþ fark lý lýk la rýn de vam e i ði ni i fa de e i. a zým Ko mis yo nu nun, 10. mad de o la rak ka le me al dý ðý ö zel ha ya ýn (ya þa mýn) ve a i le ha ya ý nýn (ya þa - Dö ne min Jan dar ma Ge nel Ko mu a ný Or ge ne ral þ ref Bi lis yor duk. Ö ca lan or veç i is e miþ i. i li an lar ses siz ce i nip köy le ri ne dö ne cek i. Sý ný rýn 10 ki lo me re i le ri sin de si lah lar bý ra ký la cak ý. Bü ün þar lar da an la þýl mýþ ý a ma ol ma dý! Da nýþ man o la rak Ke mal a mak Pa þa yý al mýþ ýk. Çok be ye fen di bir in san dý. Ö zal ý çok se ver di. Bir gün Ö zal haf a lýk yap ý ðý mýz op lan ý nýn bi rin de Ke mal Pa þa he pi niz Harp O ku lu ndan me zun o lu yor su nuz. Sen Ge nel kur may Baþ ka ný o la bi li yor sun a ma Jan dar ma nýn ba þýn da ki þ ref Pa þa o la mý yor. Bu nu bir a raþ ýr. l ya pý yý ha zýr la. Ge re ke ni ya pa lým de di. Bu ek lif i ki si nin de ha ya ý na mal ol du. Ön ce þ ref Pa þa da ha son ra ken di si öl dü rül dü. Kür so ru nu sü rüp gi i en bu ya na da kan ak ma ya de vam e di yor... Hem i çe ri den hem dý þa rý dan des ek a lýn dý. Þey a nýn ak lý na gel me ye cek plan lar ya pýl dý. Ba þa rý lý ol du lar. Çö züm ol ma dý. Kan ak sýn di yen ler ka zan dý. s an bul mý nýn) giz li li ði ve ko run ma sý baþ lýk lý mad de þöy le: Ö zel ha ya ýn ve a i le ha ya ý nýn giz li li ði ne do ku nu la maz. Her kes ö zel ha ya ý na ve a i le ha ya ý na say gý gös e ril me si ni ve bun la rýn ko run ma sý ný is e me hak ký na sa hip ir. il li gü ven li ðin, ka mu dü ze ni nin, ge nel sað lý ðýn (ge nel ah lâ kýn) ve ya baþ ka la rý nýn hak ve hür ri ye le ri nin ko run ma sý ve ma kul þüp he nin var lý ðý ha lin de suç iþ len me si nin ön len me si a ma cýy la u su lü ne gö re ve ril miþ ha kim ka ra rý ol ma dýk ça; ay rý ca bu se bep le re ve ad li so ruþ ur ma ge rek le ri ne ba ðýl o la rak ge cik me sin de sa kýn ca bu lu nan hal ler de ka nun la ye ki li ký lýn mýþ mer ci in ya zý lý em ri bu lun ma dýk ça kim se nin üs ü, ö zel ka ðý la rý ve hiç bir eþ ya sý a ran maz, bun la ra el ko nu la maz. e ki li mer ci in ka ra rý 24 sa a i çin de gö rev li ha ki min o na yý na su nu lur. Ha kim, ka ra rý ný el DDK'nýn urgu Özal'ýn ölümüyle ilgili raporunun yankýlarý sürüyor. na ya sa a dým a dým koy ma dan i i ba ren 48 sa a i çin de a çýk lar, ak si hal de el koy ma ken di li ðin den kal kar. KÞS BG V V KOUSI Ki þi sel bil gi ve ve ri le rin ko run ma sý baþ lýk lý 11. mad de i se þöy le ka le me a lýn dý: Ki þi sel bil gi ve ve ri le rin giz li li ði e sas ýr. Her kes, ki þi sel bil gi ve ve ri le rin ko run ma sý ný is e me hak ký na sa hip ir. Bu hak, ki þi sel bil gi ve ve ri ler ko nu sun da bil gi len di ril me, bun la ra e riþ me, bun la rýn dü zel il me si ni ve ya si lin me si ni a lep e me ve a maç la rý doð rul u sun da kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý ný öð ren me yi de kap sar. Ki þi sel bil gi ve ve ri ler, an cak ki þi nin a çýk rý za sý na ve ya ka nun la ön gö rü len meþ rû bir se be be da ya lý o la rak ay rým cý lý ða yol aç ma ya cak þe kil de op la na bi lir iþ le ne bi lir ve kul la ný la bi lir. Ki þi sel bil gi ve ve ri ler o o ma ik o la rak op la na maz ve ya iþ le ne mez. Ki þi sel ve ri le rin ko run ma sý na i liþ kin e sas ve u sul ler, bu hak kýn e ki li o la rak kul la nýl ma sý ný sað la ya cak þe kil de ka nun la dü zen le nir. n ka ra / a a H B il le in ne zdin de H le rin ye ri ay rý nü K mam Ha ip li ler Vak fý nýn ( V) yap ýr dý ðý ürk hal ký nýn mam Ha ip i se si ve mam Ha ip li öð ren ci ve me zun la rý na ba kýþ a çý la rý i le bu ko nu da ki al gý la rý es bi e den ür ki ye de mam Ha ip i se si ve mam Ha ip li ler l gý sý a raþ ýr ma sý so nuç la rý a çýk lan dý. Pro je a raþ ýr ma gru bu ü ye le ri Doç. Dr. r an Ö zen sel, rd. Doç. Dr. ah mu Hak ký kýn, rd. Doç. Dr. eh me li y de mir, Sa ü raþ ýr ma Ge nel ü dü rü Cenk Þe ner, Ge nar raþ ýr ma Ge nel ü dü rü us a fa Þen ve V Ge nel Baþ ka ný ce vi Ök süz ün ka ýl dý ðý ba sýn op lan ý sýy la a çýk la nan a raþ ýr ma so nuç la rý çok il ginç bul gu lar i çe ri yor. 26 il mer ke zin de op lam 2 bin 689 ki þi i le ya pý lan a raþ ýr ma ya gö re, ço cu ðu ve ya bir ya ký ný nýn H ye gi me si ni ka ý lým cý la rýn yüz de 27,5 i çok is e di ði ni, yüz de 21,1 i gi me si ni des ek le di ði ni, yüz de 27,6 sý er ci hi ne say gý duy du ðu nu ve yüz de 3,5 i de ö nem se me ye ce ði ni i fa de e i. üz de 20,3 lük ke sim i se bir ya ký ný nýn H ye gi me si ni o lum suz kar þý la dý. H me zun la rý op lu ma u yum sað la ya ma mak a dýr yar gý sý na an ke e ka ý lan la rýn yüz de 56,6 sý kar þý çýk ý. H öð ren ci le ri/me zun la rý nýn mil li ma ne vi de ðer le re sa hip ol duk la rý yüz de 53,8, ge le nek le re ve gö re nek le re bað lý ol duk la rý yüz de 53,3, dev le ma lý na za rar ver me ye cek le ri (yüz de 61,8); va an se ver ol duk la rý (yüz de 61,9); ki bar ol duk la rý yüz de 58,8 ka bul e di li yor. il li ve ma ne vi de ðer ler o la rak i fa de len di ri len bu yar gý la ra he men her dü zey de ka ý lý mýn yük sek ol du ðu, si ya si kim lik, si ya si er cih ve böl ge sel da ðý lým lar i i ba riy le de yük sek dü zey de bir ka ý lým, o nay la ma ol du ðu gö rü lü yor. H öð ren ci le ri/me zun la rý nýn ken di le rin den fark lý ha ya ar zý na sa hip o lan la ra say gý lý ol duk la rý yüz de 59,4, in san hak la rý na say gý lý ol duk la rý yüz de 60,6, uz laþ ma cý bir kül ü re sa hip ol duk la rý yüz de 54,3 baþ ka la rý nýn hak la rý na say gý lý ol duk la rý yüz de 51,5 ka ý lým o ran la rýy la vur gu lan dý. raþ ýr ma ya ka ý lan la ra gö re; H öð ren ci le ri/me zun la rý nýn e rö re bu laþ ma ya cak la rý ný dü þü nen le rin o ra ný yüz de 49,2; suç iþ le me o ran la rý nýn H li ler a ra sýn da dü þük ol du ðu nu dü þü nen le rin o ra ný i se yüz de 59,4. op lu mun çok bü yük bir ke si mi yüz de 70,1 H ler de ço cuk la ra ah la kî bir e ði im ve ril di ði ni dü þü nü yor. H ler de sa de ce din e ði i mi ve ril me si ne yüz de 47,1 lik bir ke sim kar þý çýk ý. üz de 35,6 lýk bir ke sim i se H le rin sa de ce din e ði i mi ver me si ge rek i ði ni sa vun du. H me zun la rý nýn sa de ce din hiz me le ri ne yön len di ril me si ni sa vu nan la rýn o ra ný yüz de 34,7 i ken sa vun ma yan la rýn o ra ný yüz de 39. s an bul / e ni s ya O yu kor ku an si lâh lan ma nus ve Çin fir ma la rý nýn ür ki ye nin ya pa ca ðý 5.5 mil yar do lar lýk si lâh a lý mý na gös er di ði il gi - O da ra ha sýz lý ða se bep ol du. me ri kan ha ber si e si de fen ce news.com, ürk ye ki li le re da yan dýr dý ðý ha be rin de, ür ki ye nin em muz ba þýn da 5.5 mil yar do lar lýk bir si lah a lý mý ya pa ca ðý ný yaz dý. Ha be re gö re, u zun men zil li ha va ve fü ze sa vun ma sis e mi nin de yer al dý ðý bu si lah i ha le si ne us ya ve Çin þi ke le ri nin de ek lif ver me si Ba ý yý ra ha sýz e i. ürk si lah e da ri ki ye ki li si, si e ye Sa vun ma Sa na yi c ra Ko mi e si nin em muz ba þýn da op la na ca ðý ný be lir e rek Bu se fer ke sin lik le bir ka rar bek li yo ruz. Prog ram 2009 dan be ri er e le ni yor. n a zýn dan ba zý þir ke le rin yer al dý ðý ký sal ýl mýþ bir lis e ha zýr la ma lý yýz de di. ür ki ye, 4 mil yar do lar de ðe rin de u zun men zil li ha va ve fü ze sa vun ma sis e mi i le 1.5 mil yar do lar de ðe rin de kor ve (fýr ka eyn den kü çük as ke ri ge mi) al ma yý plan lý yor. Sa vun ma sis e mi i çin þu an me ri ka lý ay he on ve oc he ed ar in þir ke le ri nin or ak ek li fi, us o so bo ro nex por þir ke i, Çin li CPI C, Fran sýz ah les in ya ný sý ra n gi liz B Sysems, al yan Fin mec ca ni ca i le v ru pa nýn or ak þir ke i DS ýn or ak lý ðýy la o lu þan u ra sam ya rý þý yor. n cak Ba ý lý ye ki li ler us ya ve Çin in sis em le ri nin O nun kiy le u yum lu ol ma dý ðý ný, us ya da Çin þir ke i nin se çil me si du ru mun da O ya za rar ve re bi le cek giz li bil gi le ri el de e de bi le cek le ri ni söy lü yor. Si e ye ko nu þan Ba ý lý bir ye ki li O bu na i zin ve re mez, Çin li ler ya da us lar ka za nýr sa sis em le ri ay rý ça lýþ mak zo run da. O nun bil gi sis e mi ne bað la na maz lar de di. Di ðer bir Ba ý lý ye ki li de ür ki ye nin sa de ce me ri ka lý ve v ru pa lý þir ke le rin fi ya la rý ný dü þür me si i çin Çin ve us þir ke le ri ni i ha le de u a bi le ce ði ih i ma li ne dik ka çek i. s an bul ÖS, ka mu i çin er cih a la cak nös, or a öð re im, ön li sans ve ya li san me zun la rýn dan 2010-KPSS ye gi ren ler den, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na ilk de fa a a na cak lar i çin Ha zi ran a rih le rin de er cih a la cak. ÖS den ya pý lan a çýk la ma da, Ka mu Gö rev le ri ne lk De fa a na cak lar çin a pý la cak Sý nav lar Hak kýn da Ge nel ö ne me lik hü küm le ri u ya rýn ca ba zý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn kad ro ve po zis yon la rý na yer leþ ir me yap mak a ma cýy la a day lar dan er cih a lý na ca ðý bil di ril di. Bu a maç la ha zýr la nan Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý KPSS-2012/1 er cih Ký la vu zun da, or a öð re im, ön li sans ve li sans dü zey le ri ay rý ol mak ü ze re er cih ya pý la bi le cek kad ro ve po zis yon lar yer a la cak. Ký la vuz, Ha zi ran 2012 a rih le ri a ra sýn da ÖS nin hp:// in er ne ad re sin de ya yým la na cak. Ký la vuz da yer a lan kad ro ve po zis yon lar dan er cih ya pa bil mek i çin em muz 2010 a rih le rin de ya pýl mýþ o lan 2010-KPSS i sans ve ya 28 Ka sým 2010 a ri hin de ya pýl mýþ o lan 2010-KPSS Or a öð re im/ön li sans a gi ril miþ ve or a öð re im me zun la rý i çin KPSSP94, ön li sans me zun la rý i çin KPSSP93 ve li sans me zun la rý i çin KPSSP3 pu a ný nýn a lýn mýþ ol ma sý ge re ki yor. day lar er cih le ri ni Ha zi ran a rih le ri a ra sýn da, ký la vuz da yer a lan ku ral la ra gö re, ÖS nin hp://a is.osym.gov.r in er ne ad re sin den C Kim lik u ma ra la rý ve þif re le ri ni kul la na rak ken di le ri ya pa cak. n ka ra / a a

10 KOO HZ 2012 CUS HB DÖ VZ FK F KZ B K SI DÖ VZ KU I Cin si Cin si 1 BD DO I 1 VUS DO I 1 D K KO U 1 U O 1 G Z S 14 HZ 2012 DÖ VZ FK F 1 S VÇ F GI IÞ S IÞ IÞ S IÞ 1 S VÇ KO U K D DO I KU V D I O VÇ KO U SU U D BS J PO IÞ S IÞ IÞ S IÞ DO DÜ 1,8230 Ö C K GÜ 1,8310 p S B S P S U O I C. I I DÜ 2,2890 Ö C K GÜ 2,2880 p DÜ 95,05 Ö C K GÜ 93,65 p DÜ 640 Ö C K GÜ 631 p nek süü fiyaý 2011 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 12,4 oranýnda azalýþ gösererek 0,8 lira, koyun süü fiyaý ise yüzde 7,8 oranýnda ararak 1,4 lira oldu. er li sý ðýr fi ya ý ar ý n Ü K is a is ik Ku ru mu (Ü K) ve ri le ri ne gö re, 2011 yý lýn da bir ön ce ki yý la ký yas la, yer li sý ðýr fi ya ý yüz de 14,2 ar a rak 2 bin 580 li ra o lur ken, kül ür sý ðýr fi ya ý yüz de 18,6 ar ýþ la 4 bin 614 li ra ol du. Ü K 2011 yý lý na i liþ kin Can lý Hay van ve Hay van sal Ü rün Fi ya la rý, Ü re im De ðe ri is a is ik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, yer li sý ðýr fi ya ý bir ön ce ki yý la gö re yüz de 14,2 ar a rak 2 bin 580 li ra o lur ken, kül ür sý ðýr fi ya ý yüz de 18,6 ar ýþ la 4 bin 614 li ra ol du. Ko yun ve ke çi fi ya la rý, 2011 yý lýn da bir ön ce ki yý la gö re me ri nos ko yun fi ya ýn da yüz de 25,9 yer li ko yun fi ya ýn da yüz de 20,3, if ik ke çi si fi ya ýn da yüz de 30,4 ve kýl ke çi si fi ya ýn da yüz de 22,3 ar ýþ gö rül dü. Kü mes hay van la rýn dan e a vu ðu fi ya ý 2011 yý lýn da bir ön ce ki yý la gö re yüz de 16,6 o ra nýn da ar a rak 12,9 li ra ve yu mur a a vu ðu fi ya ý yüz de 2,7 o ra nýn da ar a rak 10,2 li ra ol du. n ka ra / a a SK: Ve rim li lik ar ýþ sü re ci ni er k e dip, a za lý þa geç i n Ü K þ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (SK), Ü K in a çýk la dý ðý 2012 nin bi rin ci çey re ði ne a i i ma la sa na yii ü re im ve is ih dam ve ri le rin den ya pý lan he sap la ra gö re O cak, Þu ba ve ar ay la rý ný kap sa yan ilk çey rek dö nem de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne ký yas la ü re im yüz de 1,7 ve is ih dam yüz de 4,8 ar ar ken, ve rim li lik (iþ çi ba þý na ü re im) yüz de 3,1 o ra nýn da a zal dý ðý ný a çýk la dý. SK en ya pý lan a çýk la ma da, 2011 in 4 ün cü çey re ðin de bu o ran lar sý ra sýy la yüz de 5,7; yüz de 5,4 ve yüz de 0,4 o la rak ger çek leþ i ði bil di ri lir ken, Böy le ce, ar ýþ o ra ný sü rek li za yýf la yan ve rim li lik, 2012 de ne ga if a la na gir di nin Bi rin ci Çey re ðin de i ma la sa na yii ü re i mi bir ön ce ki dö ne me gö re ser bi çim de a zal dý, yüz de 10,8 o ra nýn da ge ri le di. s ih dam dü ze yi i se bir ön ce ki dö ne me gö re ay ný kal dý. Do la yý sýy la, ve rim li lik düþ ü ve ü re im le ay ný o ran da, yüz de 10,8 a zal dý de nil di. n ka ra / ecep Gören þ bir a ak an yas ýk kam pan ya sý n Þ B a ak, ba ba lar gü nü ne ö zel Com fo rel a u re (Kaþ mir) yas ýk la rýn da bir a la na bir be da va kam pan ya sý i le hem ba ba ný za, hem de an ne ni ze kon for lu, yu mu þa cýk bir uy ku he di ye e di yor. Bir a la na bir be da va kam pan ya sýn da o lan Com fo rel a u re (Kaþ mir) yas ýk la rý bi ye li o la rak di kil miþ ve ma ki ne de ra ha lýk la yý ka na bi len (60º) yas ýk la rýn ku ma þý da % 50 pa muk, % 50 pol yes er. 50x70 e ba la rýn da. konomi Servisi Pe ga sus a bir ö dül da ha n U dý þýn da 34, yur i çin de 21 ol mak ü ze re, op lam 24 ül ke de 55 nok a ya u çu ran Pe ga sus, sun du ðu ye ni lik ve hiz me le ri ni ö dül ler le aç lan dý rý yor. Pe ga sus Ha va ol la rý, ya yýn ha ya ý nýn 15. yý lý ný ku la yan ür ki ye nin ilk se ya ha der gi si Vo ya ger a ra fýn dan, o ku yu cu la rý a ra sýn da dü zen le nen n yi ler Kim ler 2012 an ke in de 2 dal da ö dü le lâ yýk gö rül dü. Vo ya ger in er ne si e si ü ze rin den ki þi nin ka ý lý mýy la ger çek leþ i ri len an ke so nu cu Pe ga sus, Za ma nýn da Ha re ke ve n yi On li ne Bi le Hiz me le ri ka e go ri le rin de ö dü le lâ yýk gö rül dü. konomi Servisi Kurulan þirke sayýsý azaldý n Ü K O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB), 2012 yý lý nýn a yýs a yýn da ku ru lan þir ke sa yý sý nýn bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 27,07 a zal dý ðý ný, ku ru lan ger çek ki þi i ca rî iþ le me sa yý sýn da i se yüz de 16,31 lik ar ýþ ol du ðu nu, ka pa nan þir ke sa yý sý nýn yüz de 8,27 a zal dý ðý ný a çýk la dý. OBB, 2012 a yýs yý na i Ku ru lan ve ka pan þir ke is a is ik le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2012 yý lý a yýs a yýn da 3 bin 161 þir ke ku rul du. Ge çen yý lýn ay ný a yýn da bu ra kam 4 bin 334 i di. y ný dö nem de ka pa nan þir ke sa yý sý i se bin 76 dan 987 ye ge ri le di. Ö e yan dan ma yýs a yýn da ku ru lan þir ke sa yý sý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 1,25 a za lýr ken, ger çek ki þi i ca rî iþ le me sa yý sýn da yüz de 6,78 ar ýþ ol du. Ka pa nan þir ke sa yý sý i se bir ön ce ki a ya gö re yüz de 28,68 ar ý. n ka ra / a a KK ÞGÜCÜ KIII ZDI 2012 yý lý ar dö ne min de, ür ki ye ge ne lin de iþ gü cü ne ka ýl ma o ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re 0,4 pu an lýk a za lýþ la yüz de 48,6 o la rak ger çek leþ i. y ný dö nem ler i çin ya pý lan ký - yas la ma la ra gö re, er kek ler de iþ gü cü ne ka ýl ma o ra ný 1,2 pu an lýk a za lýþ la yüz de 69,8 ol du. þ - gü cü ne ka ýl ma o ra ný ka dýn lar da i se her han gi bir de ði þim gös er me di ve yüz de 27,9 o la rak be lir len di. þ gü cü nün e ði im ve yaþ da ðý lým la rý na ba kýl dý ðýn da, op lam iþ gü cü nün yüz de 15,6 sý ný yaþ gru bun da ki ler o luþ ur du. i se al ý e ði im li ler de iþ gü cü ne ka ýl ma o ra ný; er - kek ler i çin yüz de 67,5, ka dýn lar i çin yüz de 23,8 o la rak he sap lan dý. ük se köð re im me zu nu er - kek ler de yüz de 85 o lan iþ gü cü ne ka ýl ma o ra ný, ka dýn lar da yüz de 70,1 dü ze yin de ger çek leþ i. I DIÞI SHD 704 B KÞ I 2012 yý lý ar dö ne min de is ih dam e di len le rin sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 531 bin ki þi ar a rak, 23 mil yon 817 bin ki þi ye yük sel di. Bu dö nem de, a rým sek ö rün de ça lý þan sa yý sý 173 bin ki þi a za lýr ken, a rým dý þý sek ör ler de ça lý þan sa yý sý 704 bin ki þi ar ý. þsizlike düþüþ ÜK'D ÞSZK OI, 2012 II DÖD GÇ II I DÖ KIS 0,9 PU GK, ÜZD 9,9 ODU. Ü K D 2012 yý lý ar dö ne min de iþ siz lik o ra ný, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 0,9 pu an a za la rak yüz de 9,9 ol du yý lý nýn ar dö ne min de iþ siz lik o ra ný yüz de 10,8 dü ze yin dey di. þ siz lik o ra ný ge çen yýl so nun dan son ra ilk kez ye ni den ek ha ne ye ge ri le di. ar 2012 de ken sel a lan lar da iþ siz lik o ra ný 2011 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 pu an a za la rak yüz de 11,6 ol du, kýr sal yer ler de i se 0,7 pu an ge ri le di ve yüz de 6,4 o la rak be lir len di. ür ki ye s a is ik Ku ru mu nun (Ü K) Ha ne hal ký þ gü cü raþ ýr ma sý, 2012 ar Dö ne mi So nuç la rý na gö re, 2011 yý lý ar dö ne min de 2 mil yon 816 bin ki þi o lan iþ siz sa yý sý, 2012 nin ay ný dö ne min de 2 mil yon 615 bin ki þi ye ge ri le di. s ih dam i se 23 mil yon 286 bin ki þi den, 23 mil yon 817 bin ki þi ye çýk ý. n ka ra / a a konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, eþvik pakeinin 'acele' kaydýyla Bakanlar Kurulu'na gönderilerek imzaya açýldýðýnýn alýný çizdi. KI DIÞI SHD ÜZD 37,5 P IÐI iþ en ö ü rü her han gi bir sos yal gü ven - lik ku ru lu þu na ka yý lý ol ma dan ça lý þan la rýn o ra ný, ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 3,8 pu an lýk a za - lýþ la yüz de 37,5 o la rak ger çek leþ i. Bu dö nem de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re a rým sek ö rün - de sos yal gü ven lik en yok sun ça lý þan la rýn o ra ný yüz de 82,6 dan yüz de 81,8 e, a rým dý þý sek ör - ler de yüz de 27,7 den yüz de 23,9 a düþ ü. ÞGÜCÜ K SI ÇIKIO? 2005 yý lýn dan i i ba ren Ha ne hal ký þ gü cü n ke i nin ah min le ri, ha re ke li ü çer ay lýk dö nem or a la ma la rý e sas a lýn mak kay dýy la ay lýk o la rak ya yýn la ný yor. Bu se ri de il gi li üç ay lýk dö ne min a ðýr lýk la rý, dö nem or - a sý a ya i liþ kin nü fus pro jek si yon la rý e sas a lý na rak he sap la nýr ken, i fa de ko lay lý ðý a çý sýn dan ah min ler de dö nem or a sý ay a dýy la i fa de e di li yor. Çaðlayan dan eþvik müjdesi BU OU S KO O Ba ka ný Za fer Çað la yan, er sin de yap ý ðý Bir ýl lýk De ðer len dir me ba sýn op lan ý sýn da ba kan lý ðý nýn yap ý ðý ic ra a la rý an la ý. Çað la yan, böl ge sel eþ vik sis e mi ni Cum hur baþ ka ný nýn dün ge ce o nay la dý ðý ný söy le di. er sin e gel me den ön ce 4 sa a lik bir ça lýþ may la mad de le ri ek ek göz den ge çir dik le ri ni be lir en Çað la yan, bu sa bah (dün sa bah) i i ba riy le ba kan lar ku ru lun da a ce le kay dýy la im za ya a çýl dý ðý ný be lir i. ko no mi Ba ka ný Çað la yan, ye ni eþ vik sis e mi nin ka rar na me si nin Ba kan lar Ku ru lu nda a ce le baþ lý ðýy la im za ya a çýl dý ðý ný söy le ye rek, e ni eþ vik sis e mi pa zar e si gü nü dev re ye gi re cek de di. Çað la yan eþ vi ðin baþ lan gýç a ri hi ne i liþ kin ar ýþ ma ya da nok a yý koy du ve ka rar na me de 1 O cak 2012 a ri hin den i i ba ren ge çer li ol du ðu nu di le ge ir di. Çað la yan, eþ vik pa ke i ni Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ün dün ge ce o nay la dý ðý ný be lir e rek, Bu sa bah (dün sa bah) i i ba riy le a ce le baþ lý ðýy la ba kan lar ku ru lun da ka rar na me im za ya a çýl dý. Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý çý kar çýk maz ya ý rým cý la rýn ce bin de a þý ya bi le ce ði ki ap çýk lar la sis e mi a ný a ca ðýz. Ba kan lar Ku ru lu ka rar na me si i se, bu haf a so nu baþ ba kan yur dý þý na çýk ma dan im za la nýr sa Pa zar e si uy gu la ma ya ge çe cek ir. Þah sen, ya ý rým eþ vik le rin de çok cid dî pa la ma lar o la ca ðý ný dü þü nü yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. V D ÞI S U F Þ VK H DF O ÇÐ, çý kar dýk la rý ya sa lar la va an daþ la rý a sar ruf yap ma ya i - ik le ri nin al ý ný çi ze rek, Ül ke miz de bü yü me ve iç pa zar son de re ce di - na mik ve ha re ke li dir. Bu yüz den ih ra ca a da po zi if bir bü yü me o - la cak ýr. ür ki ye a çý sýn dan en ö - nem li þey e ko no mik an lam da da ha faz la bü yü me si dir. ur dý þýn da or - a ya çý kan e ki ler den ür ki ye mu - la ka e ki le ne cek ir. Fa ka, ge lir gi - der nok a sýn da ol duk ça i yi nok a - da yýz þek lin de ko nuþ u. Çif çi le re ma zo des e ði ö de me le ri 31 ra lýk a ka dar n ZO, güb re ve op rak a na li zi des e ðin den fay da lan mak is e yen çif çi le rin, 31 ra lýk 2012 gü nü me sai sa a i bi i mi ne ka dar il/il çe a rým mü dür lük le ri ne baþ vur ma la rý ge re ki yor. Gý da, a rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn Çif çi Ka yý Sis e mi ne (ÇKS) Da hil O lan Çif çi le re a zo, Güb re ve op rak na li zi Des ek le me Ö de me si a pýl ma sý na Da ir Uy gu la ma eb li ði, es mî Ga ze e nin bu gün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. eb lið, ma zo, güb re ve op rak a na li zi nin bi rim a lan ü ze rin den des ek len me si ne i liþ kin u sul ve e sas la rý be lir li yor. Çif çi le re, yý lý i çe ri sin de iþ le dik le ri ÇKS de ka yý lý a rým a ra zi si bü yük lü ðü dik ka e a lý na rak ma zo, güb re ve op rak a na li zi des ek le me ö de me si ya pý la cak. ü ra ca a e ik le ri op lam a ra zi mik a rý 1 de ka rýn al ýn da o lan çif çi le re ma zo, güb re ve op rak a na li zi des ek le me ö de me si ya pýl ma ya cak. n ka ra / a a 173 rak ör i ha le si ni ürk rak ör ka zan dý n ÜK rak ör, a rým þ le me le ri Ge nel ü dür lü ðü ( G) a ra fýn dan a çý lan 173 rak ör i ha le si ni ka zan dý. ürk rak ör den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, G a ra fýn dan 20 ar a a çý lan 173 rak ör ha le si ni ürk rak ör ün ka zan dý ðý ný be lir il di. ha le so nu cun da ürk rak ör ün, 173 a de ew Hol land D90D mo del rak ö rü nün G e sa ý þý ný ger çek leþ ir di ði kay de di len a çýk la ma da, Ger çek leþ i ri len fi lo sa ý þý, G in bu gü ne ka dar bir se fer de al dý ðý en yük sek rak ör a de di ni ve ür ki ye de bir se fer de ger çek leþ i ril miþ en faz la sa ýþ a de di ni em sil e di yor i fa de si kul la nýl dý. n ka ra / a a v ro Böl ge si nde is ih dam son 3 çey rek ir ge ri li yor n KZ bo ðu þan v ro Böl ge si nde is ih dam son 3 çey rek e sü rek li ge ri le di. B is a is ik ku ru mu u ros a ýn ve ri le ri ne gö re v ro Böl ge si nde is ih dam bir ön ce ki çey re ðe gö re bu yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 0,2 a zal dý. 17 ü ye li v ro Böl ge si nde is ih dam ge çen yýl ü çün cü çey rek e yüz de 0,3 ve dör dün cü çey rek e yüz de 0,2 ge ri le miþ i. v ro Böl ge si nde ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re bu yý lýn ilk çey re ðin de is ih dam da ral ma sý u na nis an da yüz de 8,7 yi, Por e kiz de yüz de 4,2 yi, s pan ya da yüz de 3,7 yi ve al ya da yüz de 0,8 i bul du. Bu na mu ka bil ay ný dö nem de l man ya da yüz de 1,5, Bel çi ka da yüz de 0,7, Hol lan da da yüz de 0,2 ve Fran sa da yüz de 0,1 is ih dam ar ý þý sað lan dý. v ro Böl ge si nde iþ siz lik o ra ný, ni san a yý i i ba riy le yüz de 11 le a ri hi zir ve sin de bu lu nu yor. v ro Böl ge si nde iþ siz lik o ra ný en yük sek 4 ül ke nin (yüz de 24,3 le s pan ya, yüz de 21,7 yle u na nis an, yüz de 15,2 yle Por e kiz ve yüz de 14,2 yle r lan da) ay ný za man da borç kri zin de kur a rý lan ül ke ler ol ma sý dik ka çe ki yor. Brüksel / a a Bü çe gi deri arý n BÜ Ç bu yý lýn a yýs a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 61,8 ar a rak 4,6 mil yar li ra faz la ver di. y ný dö nem de fa iz dý þý faz la da yüz de 1,4 ar a rak 7 mil yar li ra o la rak ger çek leþ i. a li ye Ba kan lý ðý, a yýs a yý na i liþ kin bü çe ger çek leþ me le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, 2011 yý lý a yýs a yýn da 2 mil yar 835 mil yon li ra faz la ve ren mer ke zi yö ne im bü çe si, bu yý lýn ay ný a yýn da yüz de 61,8 ar a rak 4 mil yar 587 mil yon li ra faz la ver di. Öe yandan, bü çe gi der le ri a çý sýn dan de ðer len di ril di ðin de i se 2011 yý lý a yýs a yýn da 24 mil yar 298 mil yon li ra o lan bü çe gi der le ri, yüz de 8 ar a rak 26 mil yar 239 mil yon li ra o la rak ger çek leþ i. y ný dö nem de fa iz gi der le ri i se yüz de 40,7 a za la rak 2 mil yar 410 mil yon li ra ol du yý lý a yýs a yýn da 27 mil yar 133 mil yon li ra o lan bü çe ge lir le ri, 2012 yý lý a yýs a yýn da yüz de 13,6 o ra nýn da ar a rak 30 mil yar 826 mil yon li ra o la rak ger çek leþ i. Ver gi ge lir le ri i se ay ný dö nem de yüz de 13,7 o ra nýn da yük se le rek 26 mil yar 476 mil yon li ra ya u laþ ý. n ka ra / a a

11 K HZ 2012 CUS Hem urcu, hem opuzcu olunamaz mý? ur-o puz i ki le mi ü ze ri ne ge çen haf a i ki ya zý yaz dýk. Ba zý yo rum lar ve so ru lar da gel di. Bun lar dan bi ri ni baþ lý ða çý kar dým. Ce va bý ný ver me ye ça lý þa ca ðým. Ön ce ha ýr la ya lým. Be di üz za man ek û ba ýn da 13. ek up a ki ü - çün cü su a lin ce va býn da in san lý ðýn ge nel du ru mu nu sos yo lo jik bir ba kýþ la þöy le ah lil e di yor. Gü nah lar la bo ðu þan hiz me e muh aç ki le yi i ki ye a - yý rý yor: Gü nah an an cak ka nun zo ruy la vaz ge çi ri le bi - le cek o lan yüz de yir mi lik ki le ve gü nah an kur ul mak i çin yol/ça re a ra yan yüz de sek sen lik bü yük ki le. Bu i ki ki le ye hiz me e me nin i se i ki fark lý yo lu o - la bi le ce ði ni bil di ri yor: þ e bun la ra kar þý i ki ça re var: Bi ri si, o puz la o sar hoþ yir mi si ni a yýl mak ýr. kin ci si, bir nur gös er mek le mü e hay yir le re (gü nah kâr lýk ba ak - lý ðýn dan çý kýþ yo lu a ra yan, a ma bu la ma yan þaþ - kýn la ra) se lâ me yo lu nu i râ e e mek ir. Ve þu nu es bi e di yor: Ben ba ký yo rum ki, yir mi ye kar þý sek sen a dam, e lin de o puz u u yor. Hâl bu ki, o bi - ça re ve mü e hay yir o lan sek se ne kar þý hak kýy la nur gös e ril mi yor. a ni nur a ra ya na nur gös e ren hiz me er ba bý az. - ma an cak o puz dan an la ya cak o la na mü ey yi de o pu zu vur mak i çin dev le kuv ve i ni e le ge çir mek is e yen çok. þ e Be di üz za man, bu se bep le, i ki e lim i le nu ra sa rýl dým, yüz e lim de ol sa an cak nu ra kâ fi ge lir, o puz u ma ya vak im yok di yor ve si ya se yo - luy la dev le i e le ge çi re rek di ne hiz me e me mo - de li ni red de di yor. Bu si ya se o pu zu nu i se si ya - se ce re yan la rý o la rak a çýk lý yor. Bir si ya sî ce re ya na/a ký ma a bi o la rak dev le e liy le hiz me e me nin i ki yo lu var: Bi ri, si ya se çi ol mak ve si ya sî ik i da rý el de e mek. Di ðer yol i se bü rok ra ol mak ve yö ne im gü cü nü o ce re ya nýn hiz me i ne ver mek. Di ðer de yiþ le si ya sî ik i dar o pu zu i le bü rok ra - ik ik i dar o pu zu a ra sýn da e sa sen bir fark yok. ki sin de de dev le o o ri e si ceb re de rek ve zec - re de rek hiz me i çin kul la ný lý yor. þ e bu nok a da baþ a ki so ru gün de me ge li yor: Bir hiz me er ba bý hem nu ru hem o pu zu bir a - ra da kul la na maz mý? a ni hem si ya se çi hem ur cu/na si ha çý ya da hem bü rok ra hem ur cu/ir þa çý o lu na maz mý? l be e her ke sin bir ce va bý var dýr. Ön ce i ki yo lu bir lik e kul lan ma ya ça lý þan lar i çin Be di üz za man ýn ce va bý: e lin de hem so pa, hem nur ol du ðu i çin, em ni ye siz o lu yor. ü e hay yir a dam, ca ba nur la be ni celb e dip o puz la döv mek mi is - i yor? di ye e lâþ e der. Hem de ba zen a rý za lar la o - puz ký rýl dý ðý va ki, nur da hi u çar ve ya sö ner. y rý ca em a lar da (s. 107) o puz dan u zak du ra rak hiz me e me mec bu ri ye i ni an la ýr ken bu i ki ge rek çe ye mü na fýk lýk ris ki ni de ek li yor: Bu za man da ehl-i s lâ mýn en mü him eh li ke si, fen ve fel se fe den ge len bir da lâ le le kalb le rin bo zul ma sý ve i ma nýn ze de len me si dir. Bu nun ça re-i ye gâ ne si nur dur, nur gös er mek ir ki, kalb ler ýs lâh ol sun, i - man lar kur ul sun. ðer si ya se o pu zuy la ha re ke e - dil se, ga le be ça lýn sa, o kâ fir ler mü na fýk de re ce si ne i - ner. ü na fýk, kâ fir den da ha fe na dýr. De mek, o puz böy le bir za man da kal bi ýs lâh e mez. O va ki kü für kal be gi rer, sak la nýr, ni fa ka in ký lâp e der. Hem nur hem o puz, i ki si ni bu za man da be nim gi bi bir â ciz ya pa maz. O nun i çin, bü ün kuv ve im le nu ra sa rýl - ma ya mec bur ol du ðum dan, si ya se o pu zu ne þe kil de o lur sa ol sun bak ma mak lâ zým ge li yor. Pe ki bü rok ra ol ma ya lým mý? Ben de ni zin ce va bý: üm kün se ol ma ya lým. O la cak - sak da bi le lim ki o ma kam lar di ne de ðil dün ya ya hiz - me ma ka mý dýr. O ma kam la rýn di ne hiz me e den le re fay da sý do ku - nur sa ne â lâ. ma hak an þaþ ma dan. O ma kam lar da ki ler nur lar la di ne hiz me e me ye va ki bu lur lar sa o na da ha yýr den mez. ma zorrrrr! þ e o yüz den, Be di üz za man, ya pa bi len ya pa bil di ði ka dar na si ha çý/ur cu ol sun di yor. Zi ra a sýl hiz me o. Di ðer i yi iþ ler an cak nu ra ze min ha zýr la mak ýr. O da a da le le o lur sa drba ho o.com Zon gul dak an mam h med Ho ca ma i ha fen... s lâm ýn rah me der ya sý sa de ce üs lü man la ra de ðil, bü ün in san lý - ða þa mil dir. Kâ i na ý kap sar. n san lýk i çin çok ge rek li o lan bu mu az zam ha zi ne ler ve de ðer ler say mak la bi - mez. Þu hur-u Se lâ se o la rak di nî li - e ra ü re ge çen, hal ký mýz a ra fýn dan da üç ay lar o la rak bi li - nen mü ba rek an lar da ve ma ne vî rah me der ya sý nýn i çe ri sin - de yiz. Bu gün i se üs lü man lar i çin çok bü yük ö ne mi ve ma na sý o lan i rac Ge ce si ni id rak e de ce ðiz in þa al lah. e cep a yýy la baþ la yýp, Þa ban da ki Be ra Ge ce siy le de vam e - den bu rah me, gi de rek bir çað la ya na dö nü þü yor. a ma zan la ke mâ li ni bu lu yor. Ve ge ce le rin sul a ný Ka dir Ge ce siy le zir ve ya pý yor. Ge le cek yý la kim ler gi de, kim ler ka la! Ce nâb-ý Hak bü ün i nanan la ra ve hi da ye bek le yen le re bu gü zel an la rý ger - çek ma na da de ðer len dir me yi ve id rak e me yi na sip e sin in þa - al lah. (Â min.) Bu ma ne vî ik lim ve a mos fer den ger çek ma na da bü ün de - rin li ði ve ma na sýy la is i fa de e de bil mek i çin ba zý fer dî fe da kâr - lýk lar ge re ki yor. Bu mü ba rek ge ce ler hür me i ne fer ve op - lum o la rak ma ne vî bir e lek rik len me ve ha re ke baþ lý yor. Be - den, fi kir, di mað, a kýl, kalp, his ve ruh dün ya la rý mýz da cid dî bir as fi ye, ez ki ye ve er bi ye ham le si his se di li yor. n san ve in san lýk i çin en eh li ke li ve en mu zýr bir en gel ve han di kap o lan þey a nýn bu mü ba rek an lar da bir diz gin len - me ve nef sin ez ki ye a me li ye si ne geç me si hâ lin de, her yön - den bir ge liþ me ve i yi leþ me his se di le bi li yor. r zu e di len gü zel man za ra lar ve is e ni len müs be ve meþ rû ha ya e ma re le ri gö - rü le bi li yor. a ne vî mer kez o lan kalp de bu za man di li min de, bir a mi - ni ye ve as fi ye a me le sin den na si bi ni a lý yor. Dýþ dün ya da ki bu ma ne vî a - mos fe re, en fü sî da i re o lan be den, ruh ve kalp dün ya sýy la da ger çek mâ nâ da bir ma ne vî ik li me dâ hil o lu na rak Hakk ýn rý za sý na bi raz da ha yak laþ - mak müm kün o la bi li yor. Bu yö nel me ve ka rar lý lý ða ger çek mâ nâ da am o la rak u laþ mak i se; an - cak Kâ i na ýn fen di si nin (asm) reh - ber li ðiy le müm kün o la bi lir. ç dün - ya mýz da ya pa ca ðý mýz müs be de ði - þim ve in ký lâp la rýn; bü ün bül bül le - rin en ef da li, en eþ re fi, en mü nev ve - ri, en bâ hi ri, en a zî mi, en ke rî mi, ses çe en yük sek, va sýf ça en par lak, zi kir ce en e emm (a mam lan mýþ), þü kür ce en e amm (ge nel), ma hi ye - çe en ek mel (mü kem mel) ve sû re çe en ec mel, kâ i na bos a nýn da, arz ve se mâ vâ ýn bü ün mev cû dâ ý ný lâ if se ca a ýy la (in ce ah lâ ký), le - ziz na ða ma ýy la (lez ze li nað me le ri, söz le ri), ul vî es bi ha ýy la vec de ve cez be ye ge i ren, nev-i be þe rin an de lib-i zî þa ný (bül - bü lü) ve be nî-â de min bül bül-ü zü l-kur ân ý (Kur ân bül bü lü) u ham med-i ra bî nin (asm) reh ber li ðiy le müm kün o la bi - lir. (Söz ler, 320. e ni: 571) Bü ün in san lý ðýn ken di si nin feyz ve þe fa a i ne muh aç ol du - ðu Kâ i na ýn fen di si nin (asm) a sýr la rý nur lan dý ran ör nek ha - ya ýn da ki: düþ man la rý nýn as di kiy le da hi, bü ün gü zel huy la - rýn ve has le le rin bu lun du ðu (Þuâ lar, 7. Þu â, s. 118) ha ki ka i - nin bu za ma nýn mü min le ri nin ya þa yýþ ve a výr la rý na da ak se - me si ge re ki yor. Fe sa dýn, fi ne nin, zýn dý ka nýn, ha se din, uð ya nýn, her ür lü yan lýþ ve gü na hýn gir da býn da çýr pý nan in san lý ðýn çý kýþ yo lu s - lâm ýn in san lý ða ge ir di ði gü zel ah lâk an ve mü kem mel lik en is i fa de e mek ol ma lý dýr. s lâm ah lâ kýy la ah lâk lan mak, o nun yü ce li ðin de sýr lý i ki ke li - me ve düs ur o lan eb lið ve dâ ve in am hak ký ný ve re rek ya pa bil me nin am mev si mi dir bu ay ve gün ler as lýn da. ah ki kî i man sa hi bi ki þi ler op lu mun reh ber le ri ko nu mun - da dýr lar. s lâ mý ya þa ma yý cid di ye al mak ve ken di ne fis le rin de a bik e mek so rum lu luk la rý var dýr. Bu gün id rak e de ce ði miz i rac Ge ce si ne ge lin ce; Be þer a ri hin de bir da ha as la vu ku bul ma yan kü çük bir ha di se gi bi ol ma sý na rað men çok bü yük mâ nâ i fa de e den mu az zam bir ge ce dir ve bü yük bir ha di se dir i rac Ge ce si. Çün kü bü ün in san lý ðýn ka de ri ni, ge le ce ði ni, mah su lü nü, ne - i ce si ni i çi ne a lan bir ha di se nin ce re yan e i ði ge ce dir i rac Ge ce si. Bü ün s mâ-i Hüs na nýn mer e be le ri nin be den, kalp ve ruh ha liy le ya þan ma sý ve mü þa he de si nin ya þan dý ðý ge ce dir i rac Ge ce si. Kü çük lü ðüy le be ra ber kâ i na ýn sýr küp le ri nin a nah ar la rý ný ve þif re le ri ni kap sa yan bir ha lin ol du ðu ge ce dir i rac Ge ce si. Bu ge ce bir ur nu sol kâ ðý dý gi bi, i nanç la, i nanç sýz lý ðýn im i - han öl çü sü ve kri e ri dir bir nok a da. Hz. bû be kir i le bu Ce - hil ve gü ru hu nun ay rýþ ma nok a sý dýr. i rac sa ba hýn da ki kâ - fir ler gru bu nun Hz. bu be kir e (ra) koþ ma sý ve o nun ver di ði ce vap ve Kâ i na ýn fen di si ne (asm) bað lý lýk ve sa da ka i ni gös - er di ði, on la rý yý kýp pe ri þan e den ge ce dir i rac Ge ce si. Bu nur lu ve rah me li ge ce de e sûl-i k rem (asm): Ce nâb-ý Hakk ýn bü ün Kâ i na ýn ab bi ve bü ün mev cu da ýn Hâ lý ký un va nýy la soh be i ne ve mü nâ câ ý na mü þer ref ol muþ ur. Ce nâb-ý Hak, e cel li-i Zâ ýy la ve s mâ-i Hüs nâ nýn â za - mî mer e be siy le, bü ün in san lýk a dý na mâ nen en bü yük fer di o lan, e sül-i k rem e (asm) en bü yük e cel li ve sýr o la rak bu ge ce de gö rün müþ ür. i rac ýn dý þý ri sâ le ir, Hak an hal ka gel miþ ir. çi de ve lâ - ye ir, halk an Hakk a gi miþ ir. mâ nýn bü ün þar la rý ný, me lek le ri, Cen ne i, â hi re i, ha â Zâ-ý Zül ce lâl i göz i le gö rüp, kâ i na a ve in san lý ða pa ha bi çil mez bir ha zi ne, bir e ze lî nur, e be dî bir he di ye nin ge i ril di ði ge ce dir i rac Ge ce si. e miþ bin per de ar ka sýn dan Sul - an-ý zel ve bed in ar zu la rý nýn doð - ru dan doð ru ya i rac se me re si i le hak kal ya kîn i þi i lip, in san lý ða he di ye ge i ril di ði ge ce dir i rac Ge ce si. n san lý ðýn en bü yük me rak ve hay re i - ne ko nu o lan mu am ma la rýn çö zü mü - nün ge i ril di ði ge ce dir i rac Ge ce si. Sa a de-i e be di ye nin de fi ne si ni gö rüp, a nah a rý nýn a lýp ge i ril di ði; cin ve in se he di ye e dil di ði ge ce dir i rac Ge ce si. ü ye-i ce mâ lul lah mey ve si ni ken di al dý ðý gi bi, o mey ve nin her mü mi ne da - hi müm kün ol du ðu nun, cin ve in se he - di ye ge i ril di ði ge ce dir i rac Ge ce si. n san kâ i na ýn kýy me dar bir mey - ve si ve Sâ ni-i Kâ i na ýn naz dar sev gi - li si ol du ðu, i rac i le an la þýl mýþ ve o mey ve yi cin ve in se he di ye ge ir miþ ir. a ban cý lý ðý mah bu bi ye e dö nüþ ür me nin yol la rý nýn; düþ - man gö rü nen kim se le rin, kar deþ li ði nin; can sýz ce na ze ler bi li - nen le rin, hu þu ve hu zur i le zi kir ve es bih e ik le ri i nanç ve an la yý þý nýn müj de len di ði ge ce dir i rac Ge ce si. i rac-ý h me di ye (asm) i le þu kâ i na a ki ya ban cý lýk, za rar, a ciz, vah þe, yok luk or a dan kal dý rýl mýþ ýr. Ö lüm ve yok ol mak fik ri ye ri ne bir ne vî er his ve va zi fe den â zad e me fik ri sa bi len miþ ir. þ e bu i rac ha di se si i le þu dün ya nýn, gâ ye ke rim bir zâ ýn mi sa fir ha ne si ol du ðu, in san la rýn da o nun bu ra da mi - sa fir le ri ve me mur la rý ol du ðu an la þýl mýþ ýr. Ge le cek da hi cen ne gi bi gü zel, rah me gi bi þi rin ve sa a de-i e be di ye gi bi par lak bir hâl al mýþ ýr. Bu ka dar hoþ, gü zel, þi rin mey ve le re kar þý in san o lan in sa na dü þen, a ra a ný na ve a bu du na kar þý son suz bir i a a, þü kür, rý za ve is i ka me le ha ya ý hak yo lun da de vam e ir mek ir. (Söz ler, s. 517) Ce nâb-ý Hak bu mü ba rek gün ler þe re fi ne, gü nah la rý mý zý ba ðýþ la sýn, rah me ve hi da ye iy le biz mü min le re fe ra se, ba si - re ve i a a ih san ey le sin; ne fis le ri mi zi de ýs lâh e me yi na sip e sin in þâ al lah. (Â min) ne ja e re id nur si.de uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac Bu mil le e þim di ye ka dar hep u zak a ki eh li - ke ler ve si lâh lar gös e ril miþ ir. e var ki, he men ya ný ba þýn da ve ko lu na þý rýn ga e di len ah lâk sýz lýk, i man sýz lýk, dün ye vî leþ me, mad dî leþ - me, is raf v.s. ze hir le ri gös e ril me di. e miþ sek sen yýl dýr zerk e di len bu gayr-i ah lâ - kî lik ma a le sef va an ev lâ la rý ný kim lik siz leþ ir di. So ka ða çý kýp, þöy le bir genç man za ra la rý na ba - kýl dý ðýn da bu po li i ka la rýn is e dik le ri he de fe u laþ - ýk la rý gö rül mek e dir. cý ki, dün zi hin le re em po ze e di len yý ký cý, ah - lâk sýz mo del le me ler er e si gün, so kak lar da ya þan - ma ya baþ la mak a dýr. Ö zel lik le genç le rin gen le riy le, kod la rýy la ve de - ðer le riy le bi ri le ri sü rek li oy na mak a dýr. Öy le il ginç genç man za ra la rý i le kar þý la þý yor su - nuz ki, ga li ba ö zür lü de mek en ken di ni zi a la mý - yor su nuz. Zi ra, kim ol du ðu nu, han gi dün ya ya a i ol du ðu nu çok an u nu muþ, ga rip ký ya fe ve saç mo del le ri ve dav ra nýþ lar la kar þý la þý yor su nuz. v ler de ki müm az þah si ye le rin (!) ke li me le ri ne, gi yim arz la rý na, jes ve mi mik le ri ne ö zen miþ, ký sa - ca sý a nor mal leþ miþ bir genç lik kar þý nýz da du ru yor. l be e þah si ye li, de ðer le ri ne sa hip çý kan, ah - lâk lý ve ne re de ol du ðu nu çok i yi bi len genç le ri - miz var dýr. Fa ka þeh rin so kak la rý, ge nel ha va yý si ze an la mak a ve ne re den ne re ye gel di ði ni zi si - ze söy le mek e dir. raf, mo da a dýy la klon lan mýþ ay ný arz ve ip - ler, iç le ri bo þal ýl mýþ, e lek ro nik ay gý lar gi bi so ðuk ve ruh suz genç man za ra la rý i le do lu. Bü ün bun lar, boz ma ya dö nük, plan lý bir ha re - kâ ýn par ça la rý dýr. Zi ra bu mil le in ah lâ kî kod la rýy la oy na mak, i - nan dý ðý bü ün de ðer le ri ers yüz e mek, ip le ri dý - þa rý da bu lu nan zýn dýk ko mi e le ri nin, za lim pro pa - gan da la rý dýr. Ken di le ri ni mil le in va si si ve ha mi si sa yan güç - ler, a Kur ân ý el le rin den al ma lý yýz, ya Kur ân dan so ðu ma lý yýz po li i ka sý i le, ken di gayr-i ah lâ kî haya arz la rý ný, bu mil le e þý rýn ga e miþ ler dir. Her ür lü ah lâk sýz lý ðý ve çir kef li ði nor mal leþ ir - me iþ le vi ni i se, v prog ram la rýn da ve di zi ler de ki mo del le me ler le yap mýþ lar dýr. Ha a bu nun i çin dev le po li i ka la rý ge liþ i rip, genç li ði muhevasýz, kim lik siz ve ki þi lik siz leþ ir - miþ ler dir. ði im po li i ka la rý ný, ah mak laþ ýr ma ü ze ri ne ku - rup, genç le ri ki ap say fa la rýn dan u zak laþ ýr mýþ lar dýr. Böy le lik le a i le si nin, mem le ke i nin gün de min - den ha ber siz, be yin le ri yý kan mýþ, mis kin leþ miþ; he lâl ka zanç, a lýn e ri, ik i sa, sa býr gi bi de ðer le rin ya ký nýn dan bi le geç me yen, mef lûç di mað lar or a - ya çýk mýþ ýr. Pe ki ge li nen bu nok a da çö züm ne o la cak ýr, mil lî ve ma ne vî de ðer le re sa hip bir genç lik na sýl ye iþ i ri le cek ir? l be e bu, vic da nýn, ru hun, ma ne vi ya ýn ek rar fer fer ih ya sýy la müm kün o la cak ýr? Ça ðýn im kân ve ge rek le ri ne uy mak, me de ni ye el - bi se si ni ken di mil lî ve ma ne vî de ðer le ri mi ze gö re bi - çip dik mek, ak li çi lik en kur ul mak ön ce lik li a ý la - cak a dým lar dýr. Be di üz za man, ko nuy la il gi þöy le der: y bu va an genç le ri! Frenk le ri ak li de ça lýþ - ma yý nýz. ya, v ru pa nýn e ik le ri had siz zu lüm ve a da ve en son ra, han gi a kýl la on la rýn se fa he ve ba ýl ef kâr la rý na i i ba e dip em ni ye e di yor su - nuz? ok, yok! Se fi ha ne ak li e den ler, i i ba de - ðil, bel ki þu ur suz o la rak on la rýn sa fý na il i hak e - dip ken di ken di ni zi ve kar deþ le ri ni zi i dam e di - yor su nuz. (em a lar, s ) Ön ce lik le nef sin e sa re in den kur ul ma yý ne i ce ve re cek sað lam bir i ra de ka zan dýr mak ge re ke - cek ir. Bu nun yo lu da, i man dan ge len bir kuv ve, öz gü ven ve ki þi lik le be lir le nen he de fe doð ru yön - len dir mek ir. ük sek duy gu la rý, i de al le ri genç le rin gö nül le - rin de â bi de leþ ir mek i çin ör nek ol mak ve doð ru mo del le me ler sun mak çö züm o la cak ýr. Zi ra kal bin ha ya lan ma sý, gü nah lar dan u zak - laþ ma yý ne i ce ve rir. Bu yüz den kal bin zi ya sý hük mün de o lan i man i le ha ya ý ha ya lan dýr mak - an baþ ka yol yok ur. Ü mi va rýz! Çün kü bu ka dar boz ma, ah rip e me ve ze hir le me le re kar þýn si yah ve be yaz gi bi bir bi - rin den ay rý du ran bir genç lik el be e o la cak ýr ve var dýr. Þey a nî u zak lar dan kur u lup, va an, mil le ve din a dý na ka za nýl mýþ genç le rin sa yý sý her ge çen gün ar mak a dýr. Fa ka bir a raf an da genç lik a dý - na sü rek li ka yýp lar ve ril mek e dir. Bu yüz den þeh ve in, öf ke nin, ah lâk sýz lý ðýn, u - yuþ u ru cu nun ku yu la rý na yu var la nan genç le rin sa yý sý ný a zal mak a mir e di ci le rin en bü yük me - se le si ol ma lý dýr. ah rip ko lay dýr ve ah rip e di ci ler iþ le ri ni yap - mak a dýr lar. Bu na raðmen a mi ra va zi fe sin de bu - lu nan lar da ha faz la ça lýþ mak, da ha çok gen ce u laþ - mak ve hak ve ha ki ka i on la rýn dün ya sý na a þý mak va zi fe si ni ye ri ne ge ir me li dir ler. Genleriyle oynanmýþ gençler sas o: 2012/15 sas. Da va cý e daþ a ra fýn dan da va lý s me ür koð lu a ley hi ne mah ke me mi ze a çý lan Ka mu laþ ýr ma da va sýn da ve ri len a ra ka rar u ya rýn ca; Da va ko nu su Os ma ni ye li, Dü zi çi il çe si, li boz lu Kö yü, Ba kýn ev ki i, 180 par sel sa yý lý a þýn ma zýn ka mu laþ ý rýl - ma sý a lep e dil di ðin den da va ko nu su bu yer de hak id di a e - den le rin iþ bu i la nýn ya pýl dý ðý a rih en i i ba ren 3 (üç) ay i çe - ri sin de Dü zi çi s li ye Hu kuk ah ke me si ne mü ra ca a e - me le ri i lan o lu nur. 14/06/ B: C. DÜZÇ S HUKUK HKS esmi lanlar nsanlýðýn en büyük merak ve hayreine konu olan muammâlarýn çözümünün geirildiði; saade-i ebediye definesinin görülüp, anaharýnýn alýnýp geirildiði; cin ve inse hediye edildiði gecedir i rac Gecesi.

12

13 HZI: Hayreddin kmen BUC 16 HZ 2012 CUS 13 ÇG BUC B'deki âlim zâ 'daki ur alebesi (... üksel) Fazla samimi, yýlýþýk Þahýs Bir noa Bir beyin hasalýðý âhza day adyum (sembolü) aðbe Gelenek üzde benek Bir gýda B ürk irasý (kýsasý) ran'da bir þehir Bir nida Gelin Gücü, kabiliyei üsün Beri, ileri ozunu amak için sallamak ngeller Cefa, eziye, sýkýný, zulüm Kadýn râhib Osmanlý ürkçesi Solo þarkýcý Bir çalgý Sancak adon'un sembolü Küçük boy Kur'ân Haber vermeden anal'ýn sembolü Su, âb rzu, gâye Familya Bir deerjan markasý Van, rvas'a Seyyidler ailesi mbar, depo eon'un sembolü Bir nehir vasýasý Polonyalý Film yapýmcýsý Bulgarisan'da þehir Dudak Kama Deðer Vergisi Bir vakfýn þarlarýný beliren vesika Bir þeyin insanda uyandýrdýðý kanaa Gereçler Gözün bir abakasý ski eser ilmi, arkeoloji Köü kdeniz'- de bir ada anan'ýn sembolü Düzlük umuradan çýkan canlý bede dek Bir millee baþka kimlik dayama Oyunda birini ebe yapmak Kuzu sesi Bir sayý asavvufî yol vin üsü ski ýsýr puu Bir spor dalý serler Korkulu rüyâ Dev gibi ürürlük Bir çokluk eki Gemi iþçisi lâve Vilâye Kök, damar Baþkan kümülaör (kýsasý) Ufak, efek eþya Bir hiab nidasý Sýcaka vücuan aýlan sývý Huy, seciye, hasle K HZS an daki karelerde bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. K: DS, ÜDS, KU, HDS,, KB, FS, KI, CVD, FIKIH, K, HV, SF, S, HÜSÜH, H, ZHB, DB, SOO, K, FZK, CB, BOOJ, IBB, DF, K. D Ð Þ OZK BUC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? V K lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. D S Z D Z H H K K U D S F K H I D S S F Ü K K B U D S O I S U D F H B H Ü O Þ Z S H I B B D J O O B Z C B V K I K Z F C V H K K I D Ü D S Z D D Z KUU BUC B O F K andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. V V S D V B K C D S D S Þ U U H S K B O B K D H D Þ U B U U K S B: ecmi usa bir an önce kapýyý boyamak isiyor. Kapýya ulaþmasýna yardým eder misiniz? 9 FK DUV: Duvarda kaç ane aþ var? Sayar mýsýnýz? Þ H: ol lev ha la rýn - da ki harf ler ka rýþ mýþ. ev ha lar hangi þe hir le ri mi - zi gös e ri yor? U P K V V Z K K HZS 3 Harfli: D, F, VS, V, K,, Z, HOÞ,. 4 Harfli: PK, VUÇ, Z, HI, K,, KOZ,,, SF, ZB,, HI, O, ÞK,, HD, F O S B Ü S Z O D O KSD, KD, UÞ. 5 Harfli: Ü, K,, SV, KK, DÜ, FK, K, UUK, Z,, KUDÜ, K, KO, UCUB, IG, GU,, HOOZ, B, HU, BCD, ZF, ÇÇ. CVP: DUV: 29. ÞH: Kayseri, Konya, Bilis, Bursa. CVP: ÇG: Soldan Saða: 1- h- a 2- Bayram- Sal 3- aubali 4- Kimse- mel 5- a- ahibe 6- gnosi- eb- Düþ 7- nö- Silkelemek 8- amzed- deva 9- evac- Vim- a 10- nane- ejisör 11- Çil- ikiya 12- Kýbrýs- e- k 13--Cevr-niba 14-badan-Ka-er 15- Solis- a 16- iva- arik 17- rdiye 18-n-Vakfiye 19-nam-sar. ukarýdan þaðýya: 1- n- a- 2- Halil Gönenç- a 3- aman- vaik 4- rus- Osmanlýca 5- Habersizce- Bed- ir 6- a- ile- rvasi- e 7- eh- KDV- ýrnova 8- simile- ris- arva 9- belemek- ki- Dam 10- lelebed- Jimnasik 11- eriye- ayfa 12- Devasa- l- eis 13- ük- Öeberi- a 14- er- Karaker. KUU BUC: Soldan: B, OF. ukarýdan: K, BD. DÐÞ: V, DV, D, D,,, K

14 14 16 HZ 2012 CUS SPO ÖZ SPOCU 'D KI OD PPK OUI VZ IÞI Ç ' G. ÖZ Sporcular leizm illi akýmý, ondra Paralimpik Oyunlarý vize yarýþlarý için lmanya'ya gii. Baþken Berlin'de bugün baþlayacak ve iki gün sürecek organizasyonda, uzun alamada bidin apan, asemin Çiloðlu ve Saliha Güler vize mücadelesi verecek. Özel Sporcular Spor Federasyonu leizm Koordinaörü Güven Karakuþ, yapýðý açýklamada, þunlarý kaydei: ''Çocuklarýmýzý çok yoðun bin kamp dönemine aldýk. Günde çif anrenmanla derecelerini çok üs seviyelere çýkardýlar. rkeklerde bidin apan, 6.40'lýk derecesiyle 6 mere olan koayý anrenmanlarda geçi. Bayan sporcularýmýz da anrenmanlarda kendi koalarýný geçi. Üç sporcumuzun da lmanya'daki yarýþlarda baþarýlý olacaðýna inanýyorum.'' Selçuk nan, rabzonspor'da forma giydiði eski akým arkadaþlarý Burak ýlmaz ile herkesin birlike oynamak isediðini söyledi. Selçuk: Burak ýlmaz'ý G.Saray'da görmek iserim GS'I ba þa rý lý fu bol cu su Sel çuk nan, V Spor'dan Ir mak Ka zuk'un so ru la rý ný ce vap la dý. Bu rak ýl - maz'ýn rans fe ri i le il gi li a çýk la ma lar da bu lu nan Sel çuk, "Ga la a sa ray'a gel me si ko nu sun da is e sem Bu rak'ý bas ký al ý na a lýr dým a ma al ma dým ka ra rý na say gý duy dum" de di. Ge çen yý lýn ken si ni i çin çok ö nem li ol du ðu nu be lir en Sel çý uk, "e ni bir a kým dýk a ma bu nun üs e sin den gel dik. Ga la a sa ray'da du ran op la ra vur ma im ka ným ol du. Ben - de bu fri kik le ri go le çe vir me ye ça lýþ ým e lim den gel di ði ka da rýy la. Ken dim den böy le bir per for mans bek le mi yor - dum i yi bir per for mans ser gi le dim" i fa de le ri ni kul lan dý. UU BUU GÇK B GOCÜ Fe li pe e lo ko nu sun da da a çýk la ma lar da bu lu nan genç yýl dýz, "e lo çok i yi bir o yun cu. Ge çen se zon i yi bir Bekele'de doping var mý, yok mu? nrenör uharrem Or, "Bekele'de yasaklý madde bulunmasý söz konusu deðil" dedi. Z il li a kým lar Ba þan re nö rü u ar rem Or, mil li a le le mi u Be ke le'nin do ping yap ý ðý id di - a la rýy la il gi li, ''Be ke le'de ya sak lý mad de bu lun ma sý söz ko nu su de ðil. Sa de ce he mog lo bin de ðer le rin de oy na - ma var'' de di. u ar rem Or, Dün ya n i-do ping - jan sý'nýn (W D) bir sü re dir ''bi yo lo jik pa sa por'' uy - gu la ma sý yap ý ðý ný be lir e rek, ''Spor cu la rýn dü zen li o - la rak kan ve id rar nu mu ne le ri a lý ný yor ve ka yý e di li - yor. De ðer le rin de ki oy na ma la ra ba ký lý yor. Son dün ya þam pi yo na sýn da da kan de ðer le ri a lýn dý. Son a lý nan i ki li ol duk. e lo'nun a kým da kal ma sý ný is i yo rum a ma ka rar yö ne im ve ho ca nýn ka lýr sa çok mu lu o lu rum" de - di. nan, "Bu rak ýl maz çok i yi bir o yun cu. Ken di si v - ru pa'da oy na mak is i yor ben de bu na say gý du yu yo rum. Bas ký al ý na is e sem a lý rým a ma al ma dým. O be nim kar - de þim ka ra rý na ka rýþ mý yo rum. Bu rak hak kýn da çok þey ya zý lýp çi zi li yor. Ga la a sa ray'a gel me si ni çok is e rim. U - mu Bu lu ger çek bir gol cü i na þal lah ha yýr lý u ður lu o lur Ga la a sa ray'a ve ken di si ne" di ye ko nuþ u. Þam pi yon lar i gi'nde de ba þa rý lý o la cak la rý na i nan dýk la rý ný be lir en yýl dý zý o yun cu, "Ga la a sa ray a raf a rý her za man bi ze des - ek ol du ve her za man da ya ný mýz da o la cak lar on lar var sa biz va rýz. Ge çen se zon ki des e ði Þam pi yon lar i gi'nde de gös e re cek le ri ne i na ný yo rum" de di. nu mu ne ler le 3-4 yýl ön ce a lý nan nu mu ne ler kar þý laþ - ý rý lý yor. Bu sa de ce bi ze de ðil, üm dün ya spor cu la rý - na uy gu la nan bir yön em'' di ye ko nuþ u. Be ke le'nin þam pi yo nu ol du ðu 2009 v ru pa Sa lon Þam pi yo na - sý'nda ki he mog lo bin de ðer le riy le son a lý nan nu mu ne - ler de ki he mog lo bin de ðer le ri nin fark lý ol ma sý ne de - niy le ür ki ye le izm Fe de ras yo nu'ndan sa vun ma is en di ði ni kay de den Or, ''Be ke le, sa vun ma sý ný ha zýr - la dý ve yol la dýk, a ma ka bul e me di ler. Þim di da ha de - ay lý bir sa vun ma ha zýr lý yo ruz'' de di. FIF Kulüpleri Koruma Programý baþladý nfi F, geç i ði miz a yýs a yý so nun da Bu da peþ e'de yap ý ðý 62. Kon gre si'nde, fu bol cu la rýn sa ka lýk la rý ne de niy le ku lüp le ri az min e mek i çin o luþ u ru lan Ku - lüp le ri Ko ru ma Prog ra - mý'ný o nay la dý. Prog ram kap sa mýn da, y lül ra lýk 2014 a ra sýn da ki sü - re de u lus la ra ra sý maç ak - vi mi da hi lin de oy na nan mil li maç lar da sa ka la nan fu bol cu la rýn mad di za ra rý Ku lüp le ri Ko ru ma Prog ra - mý'ndan kar þý la na cak. - ðer bir fu bol cu, il li a - kým kam pýn da sa ka la nýr - sa, çe þi li kap sam sý nýr ve þar la rý i çin de, fu bol dan u zak kal dý ðý ge çi ci sü re i çin üc re i ku lü bü ne ö de ne cek. brahim Kýzýl hakim önünde ngzpspo' yö - ne lik so ruþ ur ma kap sa - mýn da a ra la rýn da Ku lüp Baþ ka ný b ra him Ký zýl'ýn da bu lun du ðu 15'i u uk lu 22 ki þi nin yar gý lan ma sý na baþ - lan dý. Ga zi an ep 2. ðýr Ce - za ah ke me si'nde gö rü len da va nýn ilk du ruþ ma sýn da u uk lu ve u uk suz yar gý la - nan lar i le ya kýn la rý ve sa nýk a vu ka la rý ha zýr bu lun du. Kim lik es pi i nin ar dýn dan baþ la yan du ruþ ma ya, yer sý - kýn ý sýn dan do la yý ba sýn men sup la rý a dý na sa de ce 1 ki þi a lýn dý. Ku lüp ler Bir li ði Baþ ka ný Ha lil Ü nal ve Sü per ig'de ki ba zý a kým la rýn yö - ne i ci le ri nin de a kip e i ði du ruþ ma yý, Ga zi an eps por a raf ar la rý da ad li ye bi na sý - nýn dý þýn da a kip e i. üfi rýboðan Sporif Þ'nin baþýna üfi rýboðan geldi nsk ür ki ye Fu bol Fe - de ras yo nu Baþ kan ve ki li u fi rý bo ðan, Ga la a sa - ray Spor if.þ. Ge nel ü - dür lü ðü'ne ge i ril di. Ga la - a sa ray Ku lü bü'nün Ka - mu o yu y dýn la ma Pla - for mu'na bil dir di ði ya zý þöy le: " Þir ke i mi zin 15 Ha - zi ran 2012 a rih li ö ne im Ku ru lu op lan ý sýn da "ü - fi rý bo ðan"ýn Ga la a sa ray Spor if Sý nai ve i ca ri a ý - rým lar.þ. Ge nel ü dü rü o la rak a an ma sý na ve 20 Ha zi ran 2012 a ri hin den i - i ba ren gö re ve baþ la ma sý - na ka rar ve ril miþ ir." F.Bahçe'nin acý günü nfbhç' ''Be - go'' la kap lý es ki fu bol cu h me rol, Kar al'da kal - dý ðý hu zu re vin de ve fa e i. Kalp ye mez li ði ne de niy le ha ya a göz le ri ni yu man mil li fu bol cu h me rol, sa rý la ci ver li ku lüp e fu bol oy na mýþ, ek nik di rek ör yar dým cý lý ðý yap mýþ ý. rol, Fe ner bah çe'ye, yö ne im ku ru lu ü ye si o la rak da hiz - me e miþ i. Ku lüp in er - ne si e sin den rol'un ve - fa ý du yu ru lur ken, ''h me rol'a, l lah'an rah me; a i - le si, ya kýn la rý ve ca mi a mý za baþ sað lý ðý di le riz'' de nil di.

15 SPO 16 HZ 2012 CUS 15 OI IDI rabzonspor eknik Direkörü Þenol Güneþ, yeni dönemde yardýmcý anrenör Ünal Karaman ile devam emeyeceðini açýkladý. BZOSPO eknik Direkörü Þenol Güneþ, yeni dönemde yardýmcýsý Ünal Karaman ile devam emeyeceðini açýkladý. Güneþ, "eni dönemde Ünal Karaman ýn kulübümüzde görev almamasý yönünde bir muabakaa varýldý" dedi. Bordo-mavili ekibin resmî inerne siesinden Þenol Güneþ hizmelerinden dolayý Ünal Karaman'a eþekkür ei. yapýlan açýklamada, "Ünal Karaman birlike görev yapýðýmýz süre içerisinde, özverisi, bilgi birikimi, iliþkileri ve çalýþkanlýðýyla akýmýmýza büyük kakýlarda bulunmuþ, baþarýlý bir eknik adamlýk örneði sergilemiþir. Kendisinin gerek fubolculuðu gerekse de anrenörlüðü döneminde rabzonspor a verdiði hizmeler herkes arafýndan çok iyi bilinmekedir. Bu vesileyle öncelikle büyük bir eþekkürü hak emekedir. eni dönemle ilgili Ünal Karaman la yapýðýmýz görüþmede geleceðe yönelik farklý hedefleri ve beklenileri olduðu izlenimini edindim. Böylelikle karþýlýklý orak görüþümüz doðrulusunda yeni dönemde Ünal Karaman ýn kulübümüzde görev almamasý yönünde bir muabakaa varýldý. lbee Karaman, baþa da söylediðim gibi rabzonspor a geçmiþe ve bir arada olduðumuzda süreçe büyük hizmeler vermiþ, kulübümüz adýna önemli deðerlerden birisidir. Önümüzdeki yýllarda da mulaka rabzonspor çaýsý alýnda görev alabilme imkaný bulacakýr. Kendisine bir kez daha birlike çalýþýðýmýz dönemde göserdiði performansan dolayý eþekkür ediyorum." UO 2012 POGI unanisan-usya UK ve Polonya'nýn evsahipliði yapýðý 2012 vrupa Fubol Þampiyonasý'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar bugün baþlayacak. () Grubu'nda unanisan ile usya karþýlaþacak. FIF dünya sýralamasýnda 15. sýrada bulunan unanisan ile 13. sýrada yer alan usya'nýn mücadele edeceði maç, S 21.45'de baþlayacak. Polonya'nýn Poznan þehrindeki aional Sadyum'da yapýlacak maçý, sveçli hakem Jonas riksson yöneecek. Son maçlarýn oynanacaðý grupa, usya 4 puanla ilk sýrada yer alýyor. usya'yý 3 puanla Çek Cumhuriyei, 2 puanla Polonya, 1 puanla unanisan akip ediyor. Çek Cumhuriyei- Polonya UK ve Polonya'nýn evsahipliði yapýðý 2012 vrupa Fubol Þampiyonasý'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar bugün baþlayacak. () Grubu'nda unanisan ile usya karþýlaþacak. FIF dünya sýralamasýnda 15. sýrada bulunan unanisan ile 13. sýrada yer alan usya'nýn mücadele edeceði maç, S 21.45'de baþlayacak. Polonya'nýn Poznan þehrindeki aional Sadyum'da yapýlacak maçý, sveçli hakem Jonas riksson yöneecek. Son maçlarýn oynanacaðý grupa, usya 4 puanla ilk sýrada yer alýyor. usya'yý 3 puanla Çek Cumhuriyei, 2 puanla Polonya, 1 puanla unanisan akip ediyor. 1'D BUGÜ US - US ÇK CUHU - POO

16 Ü VÂ O U UZ: ÞU S K B KI Â BI Ç D ÜK SK GÜ S DÂ S ÂI S DÂ SI O CK I FO OÐ F: U S OKUI, OKUI HZ 2012 CUS GZZ Z SHB H KUU' S'I Z KPSII KOUÞUK Gayemiz, Kur ân hakikalerini geniþ kilelere ulaþýrmak H KUU: GZ HHG B DDÎ F D K DÐ; HKS KU Â I Z I GÜZ ÞKD DK V HÂ S DI KU'Â HKK GÞ K UÞIKI. S Z Ga ze e miz e ni s ya nýn a ma zan a yý nýn ilk ve son Cu ma sý o ku yu cu la rý na he di ye o la rak ver me yi plan la dý ðý, ay rý ca faz la dan a lýp da ðý mak is e yen le re de 1 den su nu la cak o lan Kü çük Söz ler ve ü nâ câ i sâ le si kam pan ya sýy la il gi li o la rak, ga ze e miz m i yaz Sa hi bi eh me Ku lu lar la gö rüþ ük. Söz ko nu su kam pan ya ya ah min le ri nin ü ze rin de bir il gi nin ol du ðu nu söy le yen Ku lu lar, þu a na ka dar ken di si ne 50 bin si pa riþ a lýn dý ðý bil gi si nin ve ril di ði ni, he de fin i se 100 bi ni aþ mak ol du ðu nu i fa de e i. Si zi soh be i miz le baþ ba þa bý ra ký yo ruz: a ma zan a yýn da ne den böy le bir kam pan ya dü þü nül dü? a lûm, a ma zan a yý du â a yý dýr ay ný za man da. ü nâ câ i sa le si de, Üs ad Be di üz za man Haz re le ri nin e fek kü rî du â la rý ný, ya ka rýþ la rý ný ih i va e den em sâl siz bir e ser. Kü çük Söz ler i se, yi ne a ma zan ýn mâ nâ ve kýy me i nin da ha i yi an la þýl ma sý ve o ay da kul luk þu u ru nun da ha da ar ma sý a dý na fay da lý o la cak, Üs ad Haz re le ri nin i man ve i ba de ko nu la rýn da e lif e i ði e mel bir e ser. s mi Kü çük Söz ler a ma e sa sýn da, i çe ri si ne ba kýl dý ðýn da çok bü yük mâ nâ ve bone Daðýým ü dü rü müz dem za (saðda) i le e di ör r han k ka ya'nýn da ha zýr bu lun du ðu gö rüþ me de, ga ze e miz m i yaz Sa hi bi eh me Ku lu lar'la a ma zan kam pan ya mý zý gö rüþ ük. ha ki ka le rin i fa de e dil di ði bir e ser. Ga ye miz, a ma zan a yý ný en gü zel þe kil de de ðer len dir mek ir. Sa de ce o nun la da kal ma yýp, ma dem ki bu ay mü ba rek bir ay dýr, o za man bu e ser le rin i çe ri sin de ki ha ki ka ler le bu a yý da ha gü zel an la ma yý, da ha gü zel ya þa ma yý ve bun la rý baþ ka la rý na da u laþ ýr ma yý he def li yo ruz. Her bi ri miz Bu kýy me li ha ki ka ler sa de ce be nim le kal ma sýn, bu nu çev re miz de ki di ðer in san la ra da u laþ ý ra lým þu u ru nu ken din de di ri u ma sý ge re ki yor. þ e bu kam pan ya bu na hiz me e de cek di ye dü þü nü yo ruz. Bu ci he iy le, muh e va sýn da ge nel o la rak a ma zan a yý nýn ul vi ye ve kud si ye i ne uy gun ha ki ka ler ve ö zel lik ler bu lun ma sý, bi ze bu e ser le ri er cih e ir di. Bir yan dan i man ha ki ka le ri ni o kur ken, di ðer yan dan da du â ve mü nâ câ üs lû bun da bu nu di le ge ir mek, e fek kür e mek l gi li ri sâ le ler hak kýn da bi raz ko nuþ sak e se lâ Bi rin ci Söz de ge çen Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr. Biz da hi baþ a o na baþ la rýz i fa de si ve de vam e den sa ýr lar Bi ze bel ki ba si gi bi ge li yor, a ma ba si de ðil, ha ya ý mý za i man ve ev hid nok a sýn da yön ve re cek çok de rin ger çek le rin i fa de si bun lar. man ha ki ka le ri ak len ve man ý ken i zah ve is pa e di li yor bu e ser de. Üs ad Haz re le ri i ma nýn ah rip e dil di ði bir za man da yaz mýþ bun la rý. Her þe yi mad de de a ra yan la rýn a kýl la rý göz le rin de dir, göz i se ma ne vi ya a kör dür di yor ya, iþ e hâ len böy le bir a sýr da yýz. n san lar ak lý nýn ka bul e i ði ne i na ný yor, Be ni ik na e, ba na is pa e di yor. Hâl bu ki geç miþ e i man e sas la rýn da bu ka dar sar sýn ý ya þan ma mýþ ý. es li mi ye var dý çün kü. ma þim di i man za a fa uð ra mýþ. Bu nun i çin Üs ad Haz re le ri i man ha ki ka le ri ni hep is pa e mek ü ze re gi miþ ir. i sa le-i ur un me se le le ri ço ðun luk la hep ak lî, man ý kî ve il mî dir, hep si de bu as rýn e red dü ve þüp he le ri ne kar þý ve ri len ha ki ka ders le ri dir. a bi bu a sýr da din siz li ði dev le e liy le op lu ma yer leþ ir mek i çin fen ve fel se fe de kul la nýl mýþ ve hâ lâ da kul la nýl mak a ma a le sef. þ e Üs ad Be di üz za man Haz re le ri nin ri sa le le rin de fen le ri bir ne vî üs lü man laþ ýr dý ðý ný gö rü yo ruz. Her bir fen, bir es mâ-i lâ hi ye ye da ya nýr di yor me se lâ. Ha a Üs ad Haz re le ri kâ i na a a ra ý cý he sa bý na ba kýp, o nu bir ki ap gi bi o ku ma mý zý is i yor. Bü ün bun lar ger çek en çok yük sek ha ki ka ler ve bü yük bir ec did ha re ke i Ba ký nýz, klâ sik s lâm yo ru mu bü ün dün ya ya ya yý la mý yor bel ki; a ma i sa le-i ur ya yý lý yor. Kim o kur sa da, ha ki ka en id rak e i ði za man Ger çek en doð ru, ha ki ka en ik na ve is pa ka bi li ye i faz la bu e ser le rin di yor. a ni, Üs a dýn da i fa de siy le ve, bir za man ge le cek, i sa le-i ur bü ün dün ya ya ya yý la cak. Pe ki ya yý lý yor mu þim di? a yý lý yor. 50 ci va rýn da di le de çev ril miþ. þ e biz de, e ni s ya o la rak, a ma zan da bu e ser le rin da ha da ya yýl ma sý ný, muh aç la ra u laþ ma sý ný ar zu e di yo ruz. ü nâ câ ý ve ri yo ruz a biî. i sa le-i ur da ki mü nâ câ lar da bir ha ri ka. al va rý þý mý zý, ya ka rý þý mý zý Ce nâb-ý Hakk a e fek kür le ya pý yo ruz. þ e bir yan dan mü nâ câ a bu lu nur ken, i man ha ki ka le ri ni de Kü çük Söz ler le ak vi ye e di yo ruz. Çün kü i man e sas ýr. i sa le-i ur un da yan dý ðý her þey i ma na da ya ný yor. ah rip e dil miþ i ma nýn a mir ve ih ya sý dýr. Bu mâ nâ la rý da dik ka e a lýr sak, a ma zan a yýn da çok uy gun e ser ler dir bun lar. Bu e ser ler den çok sa yý da a la rak da ðý mak is e yen le rin de dü þü nül me si gü zel bir þey Þöy le dü þü ne lim: i sa le-i ur da i re si nin dý þýn da bir çok in san var. On la rýn da bu ha ki ka le re ih i ya cý var. Bir çok la rýn da bu e ser ler yok. þ e bu sa ye de, bu ki ap lar on la rýn da e li ne ge çer se, a ma zan la rý ný da ha gü zel bir þe kil de de ðer len di re bi lir ler di ye dü þü nü yo ruz. a ni bi zim bu kam pan ya da ki mak sa dý mýz, bu mü ba rek a yýn en gü zel þe kil de ya þan ma sý na hiz me e mek. Hem du â lar la, hem de i man ha ki ka le riy le mü ba rek a yýn en gü zel þe kil de de ðer len di ril me si ne ve si le o la bil mek Bir de a biî bu e ser le rin ha ki kî fi ya ý, bun la rý baþ ka ki þi le rin de o ku ma sý na ve si le ol mak ýr za en. Biz za mü el lif-i muh e re mi böy le di yor. a ni her bi ri miz þu þu ur da ol ma mýz ge re kir di ye dü þü nü yo rum: Bu i man ha ki ka le ri, sa de ce be nim i çin de ðil, baþ ka la rý i çin de lâ zým. Öy ley se ge niþ da i re de ki muh aç la ra da u laþ ýr ma lý yým. Herbirimiz Bu kýymeli hakikaler sadece benimle kalmasýn, bunu çevremizdeki diðer insanlara da ulaþýralým þuurunu kendinde diri umasý gerekiyor. þe bu kampanya buna hizme edecek diye düþünüyoruz. Pey gam be ri mi zin (asm) Bir ki þi nin se nin le i ma na gel me si, sah ra lar do lu su kýr mý zý ko yu nu sa da ka o la rak ver mek en da ha ha yýr lý dýr ha dis-i þe ri fi ni ha ýr la ya lým. O hal de sa de ce ken di miz i çin de ðil ge niþ ki le ler i çin de bir gay re in i çe ri sin de ol ma mýz, bu na sa hip çýk ma mýz lâ zým. a ma zan bir yö nüy le pay laþ ma a yý de ðil mi za en? Ze kâ lar bi le da ha zi ya de bu ay da ve ri li yor. Bu e ser le ri faz la ca a lýp da ðý mak da, bir ne vî il min ze kâ ý o la rak dü þü nü le mez mi? l be e, il min ze kâ ý dýr bu. Bu a çý dan da a ma zan a yý na uy gun çok gü zel bir fa a li ye bu kam pan ya. n þa al lah o ni ye le de, ze kâ ý mýz i çin, hay rý mýz i çin sâ ir in san la ra da ðý a lým, muh aç la ra u laþ ý ra lým bu e ser le ri. Ce nâb-ý Hak ka zan dý ðý mý zýn kýrk a bi ri ni ze kâ o la rak ver me mi zi is i yor, de ðil mi? Ki me? l be e muh aç la ra y ný þe yi il min ze kâ ýn da da dü þü ne bi li riz. man nok a sýn da, ih lâs nok a sýn da, mü ba rek a ma zan a yý ci he iy le o yük sek ha ki ka le ri muh aç la ra da ðý a bi li riz. ad dî ze kâ ý a lan, o nu a lýp sa de ce kar ný ný do yu ra cak. ma bu ra da kar ný ný de ðil; ak lý ný da, kal bi ni de, ru hu nu da do yu ra cak. Bi ri dün ye vî ha ya, ö e ki e be dî ha ya! Ký yas ka bul e mez, de ðil mi? Bel ki de da ha ö nem li bir me se le. ve, ga ye miz pa ra ka zan mak de ðil, ge niþ ki le le re bu ha ki ka le ri u laþ ýr mak ýr. ab bim cüm le mi zi mu vaf fak e sin, hiz me le ri mi zi ih lâs da i re sin de ka bul e sin.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

EÞÝ BAÞÖRTÜLÜ ASKERE KURMAYLIK YOLU

EÞÝ BAÞÖRTÜLÜ ASKERE KURMAYLIK YOLU Þ BÞÖÜÜ SK KUYIK YOU YIPI K NHY DÐÞYO Harp ka de mi le ri i le ko mu an lýk ve ka rar gâh su bay lý ðý öð re ni mi ne gi riþ e e þi nin u um ve dav ra nýþ la rý kri er ol mak an çý ka rýl - dý. Bu nun

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

a imtiyazlar ne zaman bitecek?

a imtiyazlar ne zaman bitecek? SiyahMaviKýrmýzýSarý 71 YAÞINDA MÜSLÜMAN OLDU Ha be ri say fa 16da MARMARA LODOS A TESLÝM Ha be ri say fa 6da DENÝZLÝ MEVLÝDÝNDE BULUÞALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Say fa 15 e ÇOCUÐUN ODASINA TV KOYMAYIN

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Kur an kurslarý kapanacak mý?

Kur an kurslarý kapanacak mý? Vatikan da tekbir sesleri Bir kitap tanýtýmýnýn yapýldýðý Vatikan a ait Cancelleria arayýnda 17. yüzyýlýn büyük bestekârý Itrî de, 300 ün cü vefat yýldö nü mün de bir prog ram la a nýl dý. Par ça lar a

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı