ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý"

Transkript

1 Dahili Buzer ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, 2 Telli PT 100 Giriþi veya, 2 Telli PT 1000 Giriþi (Sipariþte belirtilmelidir.) - ON/OFF Sýcaklýk kontrolü - Ayarlanabilir sýcaklýk ofseti - Sýcaklýk kontrol çýkýþý ve Alarm çýkýþý - Proses ve Alarm Set deðeri sýnýrlandýrmasý - Röle veya SSR Sürücü çýkýþý - Dijital giriþ ( süresi baþlatma/durdurma giriþi) - Ön panelden kolayca ayarlanabilen Süresi (Timer) - Süresine (Timer) baðlý Isýtma Kontrolü - Süresini (Timer), Sýcaklýk Set deðerine ulaþtýðýnda baþlatabilme özelliði - Manuel Isýtma Fonksiyonu ile Sýcaklýk kontrolü - Süresi (Timer), Prob Arýzasý ve Alarm durumlarýna göre ayarlanabilen sesli uyarý ( Dahili Buzer ) - Buton Korumasý - Programlama Bölümü Þifre Korumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-3712-H 02 V00 03/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3712-H Isýtma Kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý "ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli ve Parametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 ESM-3712-H ISITMA KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 PANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUPL) BAÐLANTISI PTC BAÐLANTISI PT-100 VE PT-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3712-H ISITMA KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI PROSES ÇIKIÞI (RÖLE) BAÐLANTISI PROSES ÇIKIÞI (SSR SÜRÜCÜ) BAÐLANTISI ALARM ÇIKIÞI (RÖLE) BAÐLANTISI ALARM ÇIKIÞI (SSR SÜRÜCÜ) BAÐLANTISI 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3712-H CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 PROSES DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 PÝÞÝRME SÜRESÝ (TIMER) PARAMETRE DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.4 PROGRAMLAMA MODU PARAMETRE LÝSTESÝ 4.5 PÝÞÝRME SÜRESÝ ON/OFF KONTROLÜ PÝÞÝRME BUTONU ÝLE PÝÞÝRME SÜRESÝ ON/OFF KONTROLÜ DÝJÝTAL GÝRÝÞ ÝLE PÝÞÝRME SÜRESÝ ON/OFF KONTROLÜ 4.6 ESM-3712-H ISITMA KONTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ PROSES ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ ALARM ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ VE ALARM TÝPLERÝ 4.7 PROGRAMA MODU PARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.8 PROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3712-H ISITMA KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 33 6.SPESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 34 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tip Kodu Ürün Kategorisi : Isýtma Kontrol Cihazý : ESM-3712-H : ESM-3712-H : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-3712-H serisi Isýtma Kontrol cihazlarý, endüstride herhangi bir sýcaklýk deðerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, On/Off Kontrol formu ve Süresi (Timer) özelliði ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Cam Gýda Plastik Petro-Kimya Tekstil, Otomotiv Makina Ýmalat sektörü Vb... Uygulamalar Isýtma Fýrýnlama Kuluçka makineleri Depolama Havalandýrma Vb Genel Özellikler ESM-3712-H Besleme Gerilim Giriþi Sýcaklýk Sensör Giriþi Dijital Giriþ Standart 24V (-%15,+%10), 50/60Hz PTC J veya K Tipi TC 2 Telli PT Telli PT 1000 Süresi (Timer) Baþlatma/Durdurma Giriþi Standart Proses (Röle ) Alarm (Röle ) Kontrol Alarm Isýtma Fonksiyonu ON/OFF Çalýþma Opsiyonel Proses (SSR Sürücü ) Alarm (SSR Sürücü ) Kontrol Alarm Isýtma Fonksiyonu ON/OFF Çalýþma 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri Sipariþ Bilgileri / A BC D E FG HI / U V W Z ESM-3712-H (77x35 DIN Boyutlu) / / A Besleme Gerilimi 2 24V ( -%15, +%10 ) 50/60Hz BC Giriþ Tipi Skala( C) 05 J, Fe CuNi IEC584.1(ITS90) 0 C 800 C 10 K, NiCr Ni IEC584.1(ITS90) 0 C 999 C 11 PT 100, IEC751(ITS90) -50 C 400 C 09 PT 100, IEC751(ITS90) C 99.9 C 12 PTC (Not-1) -50 C 150 C 15 PTC (Not-1) C 99.9 C 14 PT 1000, IEC751(ITS90) -50 C 400 C 13 PT 1000, IEC751(ITS90) C 99.9 C Not-1 : PTC giriþ tipi seçildiðinde (BC = 12 veya 15); PTC Sýcaklýk sensörü cihazla birlikte verilmektedir. Bu nedenle sipariþ kodunda PTC sensör tipi ( V ) belirtilmelidir. E FG Çýkýþlar Proses Röle (Rezistif Yükte 1NO) 1 01 Alarm Röle (Rezistif Yükte 5 1NO ) 2 02 Proses SSR Sürücü (Maksimum 24V ) Alarm SSR Sürücü (Maksimum 24V ) ESM-3712-H Isýtma kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimini belirleyiniz. Daha sonra diðer özellikleri belirleyiniz. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. V ESM-3712-H Cihazýyla verilen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 PTC-M6L50.K1.5(PTC Hava Probu 1.5mt silikon kablolu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Probu 1.5mt silikon kablolu) 9 Müþteriye Özel Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi Vac/dc tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. Paketin içerisinde, - 1 adet Cihaz - 2 adet Montaj Aparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaaittir. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön Panel IP65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15mm / 0.59 inch) 2.2 ESM-3712-H Isýtma Kontrol Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý ESM H 35mm / 1.38 inch 77mm / 3.03 inch 8

9 Maksimum 15mm / 0.59 inch 4 mm /0.16 inch 58.5 mm / 2.30 inch 2.3 Panel Kesiti 110 mm / 4.33 inch (min) 29mm / 1.14 inch 50 mm / 1.97 inch (min) 71mm / 2.79 inch 9

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 C Maksimum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar Patlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn Panel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajýyapacakpersonelingüvenliði içingereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný yanlardaki sabitleme yuvalarýna yerleþtirip cihazý panele sabitleyiniz. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardaki sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýnýz. 2-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Tornavida 0,8 x3mm Vida sýkýþtýrma 0,5Nm Max. 2.5mm / inch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekli / Çoklu 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. P/N : ESM-3712-H CAT II PROCESS ALARM OUT OUT DIGITAL INPUT PTC, PT-100 PT-1000 SSR Çýkýþlarý için Max. TC (-) (+) (-) L(+) N(-) Röle veya SSR Sürücü Çýkýþlarý Süresi Baþlatma/Durdurma Giriþi Sýcaklýk Sensör Giriþi (TC, PTC, PT-100 veya PT-1000) Besleme Gerilimi Giriþi 24V ( -%15, + %10 ) 50/60Hz 1.5VA i SýcaklýkSensörgiriþi CATIIsýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü JTipi(0;800)skalalý Termokupl giriþli, 24V Besleme gerilimli ve Röle çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü CAT II P/N : ESM-3712-H /01.00/ PROCESS ALARM 24V 50/60Hz DIGITAL INPUT OUT OUT ( -15%,+10% ) + - J Type TC ( 0 to 800 C) Scale JTipi( 0; 800) skalalý Termokupl giriþli, 24V Besleme gerilimli ve SSR Sürücü çýkýþlý cihaz için Etiket görünümü CAT II P/N : ESM-3712-H /02.00/ SSR Driver Outs Max. PROCESS OUT ALARM OUT 24V 50/60Hz DIGITAL ( -15%,+10% ) INPUT + - J Type TC ( 0 to 800 C) Scale

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý Not-2 Not-1 L 5 N 6 Harici Sigorta (1 A T) Not-3 Besleme 24V (-%15;+%10) 50/60Hz 1.5VA Besleme Anahtarý Not-1 : 24V 50/60Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : 24V Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen ( +), N ilebelirtilen ( - ) uçtur. Not-3 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn veya sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýnýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta Faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta (+) hat baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Cihazýn besleme giriþinde dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. (Detaylý bilgi için Not-1 e bakýnýz.) Herhangi bir sorunla karþýlaþýlmasý durumunda, onarým için üretici ile irtibata geçiniz. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Giriþi Baðlantýsý TC (Termokupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz i i Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Giriþ Direnci 10M dan büyüktür PTC Baðlantýsý PTC KIRMIZI BEYAZ i i Giriþ Direnci 10M dan büyüktür. PTC Prob baðlatýsý yapýlýrken PTC Prob unun kablo renklerine dikkat ediniz. 16

17 3.5.3 PT-100 ve PT-1000 Baðlantýsý PT-100 PT i Giriþ Direnci 10M dan büyüktür. 3.6 ESM-3712-H Isýtma Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri 24 V Beslemeli Cihazlar için Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri : Besleme Giriþi 5 6 Ground V Standart 1 2 Proses Output Röle V 2000V Standart 2 3 Alarm Output Röle V Opsiyonel 1 Proses Output 1 2 SSR Sürücü 2 Opsiyonel 2 Alarm Output 2 3 SSR Sürücü Dijital Giriþ Analog Giriþ 11 17

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Proses ( Röle) Baðlantýsý Cihaz C NO A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir Proses (SSR Sürücü) Baðlantýsý Cihaz 1 2 Son Kontrol Elemaný (SSR) L N 24 V Maks. 10mA Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 18

19 3.7.3 Alarm (Röle) Baðlantýsý C NO Cihaz 2 3 5A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Sigortalar, Yük uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir Alarm (SSR Sürücü) Baðlantýsý Cihaz 3 2 Son Kontrol Elemaný (SSR) L N 24 V Maks. 10mA Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 19

20 4. Ön Panelin Tanýmý ve Menülere Eriþim Proses Çýkýþ Led i Süresi ve Sýcaklýk Kontrolü Gecikmesi Led i Alarm Çýkýþ Led i Sýcaklýk Deðeri, Sýcaklýk Set Deðeri ve Parametre Göstergesi Proses Set Deðeri Deðiþtirme Modu Gösterim Led i Not-1 Deðer Azaltma ve Buzer Susturma Butonu Programlama Modu Gösterim Ledi Not-1 Deðer Arttýrma ve Programlama ESM H modunda iken parametre içeriðine eriþim için kullanýlýr. Proses Set Deðeri deðiþtirme moduna ve Programlama moduna giriþ ve Onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: Proses set deðeri deðiþtirme modunda veya Programlama modunda parametrelerin içerisindeyken Arttýrma veya Eksiltme butonlarýna 5 sn sürekli basýldýðýnda cihaz arttýrma veya eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 10 sn sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. 4.1 ESM-3712-H Cihazlarýnýn Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Butonu süresi deðeri girme ve Süresi ON/OFF Butonu olarak kullanýlýr. Sýcaklýk kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. ESM H r Revizyon yazýsý Yazýlým revizyon ESM H numarasý enerjisini Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 20

21 4.2 Proses Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Proses Set Deðeri Ekraný Set butonuna bastýðýnýzda SV ledi yanar göstergede Proses set deðeri görünür. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile Proses set deðerini deðiþtiriniz. Proses Set Deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Proses set deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. SV ledi söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Programlama parametrelerinde bulunan Proses set deðeri minimum parametre deðeri ile Proses set deðeri maksimum parametre deðeri arasýnda bir deðer ayarlanabilir. 4.3 Süresi (Timer) Parametre Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Süresi (Timer) Deðeri Ekraný butonuna bastýðýnýzda, göstergede süresi (Timer) deðeri gözlenir. süresi aktif ledi hýzlý bir þekilde yanýp sönmeye baþlar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile süresi (Timer) deðerini deðiþtiriniz. Süresi (Timer) Deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný süresi (Timer) deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. i süresi (Timer) deðeri kaydedilir, piþirme süresi aktif ledi söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. süresi (Timer) deðeri girme ve Proses set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken kullanýcý 20 sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 21

22 4.4 Programlama Modu Parametre Listesi ProsesiçinHisterisizParametresi ( Default =0) TC Tip Cihazlar için 0 ile 100 C, PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için 0 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için 0.0 ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) için 0 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) için 0.0 ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. ON/OFF kontrol algoritmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðeri set edilen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol ile çalýþan bir sistemde sýcaklýk deðeri sürekli salýným halindedir. Sýcaklýk deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için set deðeri altýnda veya etrafýnda bir eþik bölgesi oluþturulur ve bu bölge Sýcaklýk Deðeri Set Sýcaklýk Kontrol ON histerisiz olarak adlandýrýlýr. OFF Proses Set Deðeri Minimum Parametresi ( Default =Cihaz Skalasý Minimum Deðeri ) Set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. Bu parametre, Cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile Proses set deðeri maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir. Proses Set Deðeri Maksimum Parametresi ( Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri ) Set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre, Proses Set deðeri minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasý maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Proses Ofset Parametresi ( Default = 0) TCTipCihazlar için -100ile100 C, PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için -100 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) için -20 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. HSt HSt Cihaza Enerji Verilmesi ile Sýcaklýk Kontrolü Baþlatma Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Süresi (Timer) Parametresi ( Default = 45 ) 1 ile 999 dakika arasýnda bir deðer girilerek süresi (Timer) ayarlanabilir. süresi (Timer) 1iken deðer azaltma butonuna basýlarakgöstergede görüldüðünde manuel kontrol çalýþma seçilmiþ olur. Bu çalýþma þeklinde kullanýcý ON/OFF butonu ile veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþi ile sýcaklýk kontrolünü baþlatýp durdurabilir. Cihaza Enerji Verilmesi ile Sýcaklýk Kontrolü ve Süresi (Timer) BaþlatmaSeçenekleriParametresi ( Default=0) Sýcaklýk kontrolü ve süresi(timer) cihaza enerji verilmesi ile baþlar. Sýcaklýk Kontrolü Cihaza enerji verilmesi ile baþlatýlýr. süresi (Timer), ON/OFF butonuna basýlarak yada piþirme süresi baþlatma/durdurmagiriþininkapalýkonumagetirilmesiile baþlatýlýr. Cihaza enerji verildikten sonra, Sýcaklýk kontrolü ve süresi (Timer) ON/OFF butonuna basýlarak yada piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþinin kapalý konuma getirilmesi ile baþlatýlýr. 22

23 i Süresi (Timer) Baþlangýç Þartlarý Parametresi ( Default = 0 ) süresi (Timer) deðeri 1 olarak seçilirse bu parametre gözlenebilir. süresi (Timer), ON/OFF butonuna basýlarak yada piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþinin kapalý konuma getirilmesi ile baþlatýlýr. süresi (Timer), ON/OFF butonuna basýldýktan veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþi kapalý konuma getirildikten sonra Sýcaklýk deðeri deðerine ulaþtýðýnda baþlatýlýr. Sýcaklýk Kontrolü Sürekliliði Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Sýcaklýk Kontrolü, seçime göre sürekli yapýlabilir veya durdurabilinir. süresi (Timer) deðeri 1 olarak seçilirse bu parametre gözlenebilir. Sürekli Çalýþma : Sýcaklýk kontrolüne, Enerji verildikten ve baþlatma gecikmesinden sonra baþlanýlýr ve sýcaklýk kontrolü sürekli devam eder. Buzer Fonksiyon seçimi parametresi deðeri = 1 veya 4 ise piþirme süresi (Timer) sonunda piþirmenin bittiði sesli uyarý ile kullanýcýya bildirilir. Kesintili Çalýþma : Sýcaklýk kontrolüne, Enerji verildikten ve baþlatma gecikmesinden sonra baþlanýlýr. süresi (Timer) sonunda ON/OFF butonu ile veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþininaçýkkonumagetirilmesiile sýcaklýkkontrolüdurdurulabilir. ON/OFF butonu ile veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþi ile süresi (Timer) tekrar baþlatýlana kadar sýcaklýk kontrol iþlemi yapýlmaz. Alarm Çýkýþ Fonksiyonu Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Alarm çýkýþý süresi (Timer) sonunda çýkýþ aktif olur Sensör arýzasý durumunda çýkýþ aktif olur Alarm Histerisiz Parametresi ( Default = 0 ) Alarm çýkýþý çin histerisiz deðeridir. Bu parametre 0 ile cihaz skalasýnýn %50 si arasýnda bir deðer alabilir. Alarm Tip Seçimi Parametresi ( Default = 3 ) Proses yüksek alarm seçilir. Proses düþük alarm seçilir. Sapma yüksek alarm seçilir. Sapma düþük alarm seçilir. Sapma band alarm seçilir. Sapma range alarm seçilir. Alarm Set Deðeri Alt Limit Parametresi ( Default =Cihaz Skalasý Minimum Deðeri ) Alarm set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. Bu parametre, proses set deðeri alt limit parametresindeki deðer ile alarm set deðeri üst limit parametresindeki deðer arasýnda bir deðer alabilir.,,,,,,, Parametreleri Alarm çýkýþ fonksiyonu seçim parametresi = 0 seçilmesi durumunda gözlenir, diðer durumlarda bu parametreler gözlenmez. 23

24 Alarm Set Deðeri Üst Limit Parametresi ( Default =Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri ) Alarm set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre, alarm set deðeri alt limit parametresindeki deðer ile proses set deðeri üst limit parametresindeki deðer arasýnda bir deðer alabilir. Alarm On (Çekmede Gecikme) ý Parametresi ( Default = 0 ) Alarm on (çekmede gecikme ) zamaný. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Alarm Off (Býrakmada Gecikme) ý Parametresi ( Default = 0 ) Alarm off (býrakmada gecikme ) zamaný. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 99 deðerinden sonra arttýrma butonuna basarak ekranda yazýsý gözlenir bu durumda Alarm kilitlemeli çýkýþ seçilmiþ olur. Alarm kilitlemeli çýkýþý pasif etmek için çalýþma ekranýnda deðer azaltma butonuna basýlmasý gerekmektedir. Cihaza Enerji Verildikten Sonra Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza Enerji verildikten sonra Alarm ýn devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Alarm Set Deðeri Parametresi ( Default = 10) Alarm çýkýþý bu deðere göre kontrol edilir. Alarm set deðeri, Alarm tip seçim parametresi = 1 veya 2 için alarm set deðeri alt limit parametresi ile alarm set deðeri üstlimit parametresiarasýnda, Alarmtipseçimparametresi = 3, 4, 5 veya 6 için 0 ile alarm set deðeri üst limit parametresi arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. Buzer Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 1 ) Buzer aktif olmaz. süresi (Timer) sonunda buzer aktif olur. Alarm çýkýþ fonksiyon seçim parametresi = 0 seçili ise alarm durumu oluþtuðunda buzer aktif olur. Sensör arýzasý durumunda buzer aktif olur. süresi (Timer) sonunda, Sensör arýzasýnda veya Alarm durumlarýndan herhangi birinde buzer aktif olur. Buzer Kalma ý Parametresi ( Default = ) Buzer fonksiyon seçimi parametresi 1 ise bu parametre gözlenir. 1 ile 99 dakika arasýnda bir deðer girilerek buzer ýn aktif kalma zamaný ayarlanabilir. Buzer ýn aktif kalma zamaný 1 iken deðer azaltma butonuna basýlarak göstergede görüldüðünde buzer, kullanýcý tarafýndan buzer susturma butonu ile susturulana kadar aktif kalýr. Buton Korumasý Parametresi ( Default = 0 ) Herhangi bir koruma yok. süresi (Timer) deðeri deðiþtirilemez ve ON/OFF iþlemi yapýlamaz. Prosesset deðerideðiþtirilemez. süresi (Timer) ve Proses set deðeri deðiþtirilemez ve ON/OFF iþlemi yapýlamaz. süresi (Timer) ve Proses set deðeri deðiþtirilemez, ON/OFF iþlemi butonuna basarak 3 saniye beklemeden yapýlabilir. Programlama Modu Eriþim Þifresi ( Default = 0 ) Programlama moduna giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 999 arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiðinde programlama moduna giriþte þifre sorulmaz. 24

25 4.5 Süresi ON/OFF Kontrolü Butonu ile Süresi ON/OFF Kontrolü Ana Çalýþma Ekraný 3sn Ana çalýþma ekranýnda iken piþirme butonuna 3 sn basýldýðýnda Süresi (Timer) çalýþmaya baþlar ve piþirme süresi aktif ledi yanar. Süresinin (Timer) herhangi bir anýnda piþirme butonuna 3 sn basýlýrsa Süresi (Timer) iptal edilir ve piþirme süresi aktif ledi söner. Buton koruma parametresi = 4 olarak seçili ise piþirme butonu ile 3 sn bekleme yapmadan piþirme süresi ON/OFF iþlemi yapýlabilir Dijital Giriþ ile Süresi ON/OFF Kontrolü DÝJÝTAL GÝRÝÞ 7 8 K switch i açýk konumundan kapalý konumuna getirilirse Süresi (Timer) çalýþmaya baþlar ve piþirme süresi aktif ledi yanar. süresinin (Timer) herhangi bir anýnda K switch i tekrar açýk konumuna getirilirse süresi (Timer) iptal edilir ve piþirme süresi aktif ledi söner. K 25

26 4.6 ESM-3712-H Isýtma Kontrol Cihazý Çalýþma Grafikleri Proses Çalýþma Grafikleri 1- süresi (Timer) deðeri 1 iken, Enerji ile sýcaklýk kontrolü ve piþirme süresi baþlatma seçenekleri parametresi = 0 ( Sýcaklýk kontrolü ve piþirme süresi (Timer) enerji verilmesi ile baþlatýlýr ) seçilmiþ ise; Enerji = 0 = 1 ( Sürekli çalýþma ) Enerji ( Kesintili çalýþma ) Süresi Ledi C Buzer = 1 ise Butonu ile süresi baþlatýlýr Süresi Ledi C Buzer = 1 ise Butonu ile süresi baþlatýlýr Proses Set Hst Proses Set Hst Proses Sýcaklýk Kontrolü Proses Sýcaklýk Kontrolü Sýcaklýk Kontrolü 2- süresi (Timer) deðeri 1 iken, Enerji ile sýcaklýk kontrolü ve piþirme süresi baþlatma seçenekleri parametresi = 1 ( Sýcaklýk kontrolüenerjiverilmesi ilebaþlatýlýr, piþirme süresi (Timer), ON/OFF butonuna basýlarak veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþinin kapalý konuma getirilmesi ile baþlatýlýr ) seçilmiþ ise; Enerji = 0 = 1 ( Sürekli çalýþma ) Enerji ( Kesintili çalýþma ) Süresi Ledi Butonu ile süresi baþlatýlýr Butonu ile süresi baþlatýlýr Butonu ile süresi baþlatýlýr Buzer Buzer Süresi Ledi = 1 ise = 1 ise Butonu ile süresi baþlatýlýr C C Proses Set Hst Proses Set Hst Proses Sýcaklýk Kontrolü Proses Sýcaklýk Kontrolü Sýcaklýk Kontrolü 26

27 3- süresi (Timer) deðeri 1 iken, Enerji ile sýcaklýk kontrolü ve piþirme süresi baþlatma seçenekleri parametresi = 2 ( Sýcaklýk kontrolü ve piþirme süresi (Timer) ON/OFF butonuna basýlarak veya piþirme süresi baþlatma/durdurma giriþinin kapalý konuma getirilmesi ile baþlatýlýr ) seçilmiþ ise; Enerji = 0 = 1 ( Sürekli çalýþma ) Enerji ( Kesintili çalýþma ) Süresi Ledi Butonu ile süresi baþlatýlýr Butonu ile süresi baþlatýlýr Butonu ile süresi baþlatýlýr Buzer Buzer Süresi Ledi = 1 ise = 1 ise Butonu ile süresi baþlatýlýr C C Proses Set Hst Proses Set Hst Proses Sýcaklýk Kontrolü Proses Sýcaklýk Kontrolü Sýcaklýk Kontrolü 4- Manuel Kontrol : Süresi (Timer) deðeri = ise; = 0 veya = 1 = 2 ( Sýcaklýk Kontrolü, ON/OFF butonu ile veya piþirme süresi ( Sýcaklýk Kontrolü, Cihaza Enerji verilmesi ile baþlatýlýr.) baþlatma/durdurma giriþinin kapalý konuma getirilmesi ile baþlatýlýr) Enerji Enerji Süresi Ledi Butonu ile Butonu ile Sýcaklýk Kontrolü Sýcaklýk Kontrolü durdurulur baþlatýlýr Süresi Ledi Butonu ile Sýcaklýk Kontrolü baþlatýlýr Butonu ile Sýcaklýk Kontrolü durdurulur C C Proses Set Hst Proses Set Hst Proses Sýcaklýk Kontrolü Sýcaklýk Kontrolü Proses Sýcaklýk Kontrolü 27

28 4.6.2 Alarm Çalýþma Grafikleri ve Alarm Tipleri Enerji Enerji = ( Alarm Kilitlemeli Çýkýþ Seçili ) C C Alarm Durumu Alarm Durumu Alarm Ledi Alarm Ledi Deðer azaltma butonu ile Alarm çýkýþý Pasif edilir. Alarm Alarm Proses Yüksek Alarm Alarm ON OFF Proses Deðeri Proses Düþük Alarm Alarm ON OFF Proses Deðeri 28

29 Sapma Yüksek Alarm Alarm ON OFF ( + ) Proses Deðeri Sapma Düþük Alarm Alarm ON OFF ( - ) Proses Deðeri Sapma Band Alarm Alarm ON OFF ( - ) ( + ) Proses Deðeri Sapma Range Alarm Alarm ON OFF ( - ) ( + ) Proses Deðeri i = Proses Set Deðeri 29

30 4.7 Programlama Modu Parametreleri Kolay Eriþim Þemasý 5sn Ana Çalýþma Ekraný Programlama Modu Giriþ Ekraný Arttýrma ve Eksiltme Butonlarý ile þifrenizi giriniz. Þifre Giriþ Ekraný Þifre Giriþ Ekraný /Onay Butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Histerisiz Proses Set deðeri Minimum Proses Set deðeri Maksimum Proses Ofseti Cihaza Enerji verilmesi ile Sýcaklýk Kontrolü baþlatma gecikmesi Süresi (Timer) Cihaza Enerji verilmesi ile Sýcaklýk Kontrolü ve Süresi (Timer) baþlatma seçenekleri Süresi (Timer) Baþlangýç Þartlarý Sýcaklýk Kontrolü Sürekliliði Seçimi Alarm Çýkýþ Fonksiyonu Seçim Parametresi Alarm Histerisiz Parametresi Alarm Tip Seçim Parametresi Alarm Set Deðeri Alt Limit Parametresi Alarm Set Deðeri Üst Limit Parametresi Alarm On Gecikme Parametresi Alarm Off Gecikme Parametresi Cihaza Enerji verildikten sonra Alarm Gecikmesi Alarm Set Deðeri Buzer Fonksiyon Seçimi Buzer Kalma ý Buton Korumasý Programlama Modu Eriþim Þifresi Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 sn içerisinde herhangi bir iþlem i yapmazsa, Cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 30

31 4.8 Programlama Moduna Giriþ, Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi ve Kayýt Ana Çalýþma Ekraný butonuna 5 sn Boyunca bastýðýnýzda PR Led'i yanýp sönmeye baþlar. Programlama Modu eriþim þifresi tanýmlanmýþ ise göstergede Programlama Modu Giriþ ekraný gözlenir. Not-1: Programlama Modu eriþim þifresi 0 ise Programlama modu Giriþ ekraný gözlenmez Histerisiz ekraný gözlenir. Programlama Modu Giriþ Ekraný Arttýrma butonuna basarak þifre giriþ ekranýna geçiniz. Þifre Giriþ Ekraný Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile Programlama modu giriþ þifrenizi giriniz. Þifre Giriþ Ekraný /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Not-2: Þifre Giriþ ekraný geldiðinde Programlama modu giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Programlama Ekraný Histerisiz Parametresi Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Histerisiz Parametresinin Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. Programlama Ekraný C Histerisiz Parametresinin Deðeri Parametre deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. Histerisiz Parametresi Bir sonraki parametreye geçmek için set butonuna basýnýz. i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 31

32 Programlama Ekraný Proses Set Deðeri Minimum Parametresi Arttýrma butonuna basarak parametrenin içeriðini görebilirsiniz. Set butonuna basarak bir sonraki parametreye geçebilirsiniz. Proses Set Minimum Deðeri Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile parametre içeriðini deðiþtiriniz. Programlama Ekraný Proses Set Minimum Deðeri Parametre deðerini kaydetmek için set butonuna basýnýz. Proses Set Deðeri Minimum Parametresi Bir sonraki parametreye geçmek için set butonuna basýnýz. i Diðer Programlama modu parametrelerine benzer þekilde eriþerek parametre deðerleri gözlemlenebilir ve deðiþtirilebilir. i Programlama modu içerisindeyken kullanýcý 20 sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 32

33 5. ESM-3712-H Isýtma Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý ESM H Analog giriþteki Prob Arýzasý. Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. Ekranda bu mesaj varken Alarm çýkýþ fonksiyonu seçim parametresinin içeriði 2 ise Alarm çýkýþý aktif olur ve buzer fonksiyon seçimi parametresinin Içeriði 3 veya 4 ise sesli uyarý (Dahili buzer) devreye girer. 33

34 6. Spesifikasyonlar Cihaz Türü Fiziksel Özellikler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tipi Aþýrý Gerilim Kategorisi Elektriksel Kirlilik Çalýþma Periyodu Besleme Voltajý Ve Gücü Sýcaklýk Sensör Giriþleri PTC giriþ tipi Termokupl giriþ tipleri Termorezistans giriþ tipi Doðruluk Soðuk Nokta Kompanzasyonu Sensör Koptu Korumasý Okuma Sýklýðý Kontrol Formu Röle Çýkýþlarý Opsiyonel SSR Çýkýþlarý Gösterge LED göstergeler Dahili Buzer Uyumlu Standartlar : Isýtma Kontrol Cihazý : 77mm x 35mm x 62.5mm Panel montajý için plastik koruma. Panel kesiti 71x29mm. : NEMA 4X (önden IP65, arkadan IP20). : Yaklaþýk olarak 0.10 Kg. : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabit montaj kategorisi. : II. : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde. : Sürekli. : 24V (- %15, + %10) 50/60 Hz. 1.5VA : PTC, TC, RTD : PTC C ) : J, K (IEC584.1)(ITS90) : PT-100, PT-1000 (IEC751)(ITS90) : Termokupl ve Termorezistans için Tam skalanýn ±%1 : Otomatik olarak ± 0.1 C/1 C. : Skalanýn üzerinde. : Saniyede 3 okuma. :ON/OFF : Rezistif yükte (Proses Kontrol çýkýþý) (Elektriksel Ömür:Tam Yükte Anahtarlama) : Rezistif yükte (Alarm çýkýþý) (Elektriksel Ömür:Tam Yükte Anahtarlama) : Maksimum (Proses Kontrol çýkýþý) Maksimum (Alarm çýkýþý) : 14 mm Kýrmýzý 3 dijit LED Gösterge : SV(Yeþil),Proses (Kýrmýzý), PR(Kýrmýzý), Alarm (Kýrmýzý), Süresi (Kýrmýzý) 3mmLed : 83dB : GOST-R, 34

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

- J tipi Termocuple Giriþi veya,

- J tipi Termocuple Giriþi veya, ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termocuple Giriþi veya, K tipi Termocuple Giriþi veya, R tipi Termocuple Giriþi

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, R tipi Termokupl Giriþi veya,

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý Piþirme Kontrol Cihazý ESM-9944 ESM-9945 96x96 DIN 1/4 ESM-9944, ESM 9945 96 x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý J tipi termokupl, K tipi termokupl, PT-100 2-kablolu veya 3-kablolu sýcaklýk giriþi (

Detaylı

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör ER-3790 77x35 DIN Boyutlu ower Regülatör ER-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital ower Regülatör - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri - -1999...9999 arasýnda ayarlanabilir

Detaylı

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI714-100 Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4435 48x48 DIN 1/16 EZM-4435 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

EPM x35 DIN Boyutlu

EPM x35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77x35 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý Özellikler Jeneratör, Pompa ve Yangýn Pompasý uygulamalarý Uzak start / stop özelliði Motor start / stop Hata durumunda otomatik motor durdurma Durum bilgisi ve arýza indikatörleri Alarm ve motor durdurma

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları Tek Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.SINGLE) Çift Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.DUL) Unlu Mamül Pişirme Fırınları İçin (ESM-99X ESM-99X-N) Zaman yarlı Isıtma Kontrol

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 4-120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2100 UPI 94-2100 Prg Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi EAOM- x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi Özellikler Koruma, kontrol ve ölçme Otomatik motor start / stop ve yük transferi Hata durumunda otomatik durdurma LED

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 72 x 72 DIN Boyutlu, Otomatik Transfer Ünitesi - Uzak start çýkýþý - Hata durumunda otomatik transfer - Durum bilgisi indikatörleri - Þebeke gerilimi ölçümü ve gösterimi

Detaylı

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý roses Kontrol Cihazý ES-7730 72x72 DIN Boyutlu ES-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

ESM x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý. ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý. ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-9950 02 12 08/07 KULLANIM KILAUZU HAKKINDA

Detaylı

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, tek setli, tek kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ayný anda iki farklý giriþten hýz ölçme 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Her iki

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI94-2200 UPI 94-2200 Out1 Out2 Out3 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 10mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4931 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4931 96 x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - 2 Setli Çalýþma -, ause

Detaylı

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, çift setli, çift kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

Universal Dijital Ýndikatör

Universal Dijital Ýndikatör Universal Dijital Ýndikatör UPI7-2200 UPI 7-2200 Universal Process Indicator Üniversal Dijital Ýndikatör 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Üniversal Giriþ(akým(0...20mA,4...20ma),0...10vdc,PT100,Thermocouple(J,K,R,S,T))

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 7-2100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý

Sýcaklýk Kontrol. Prog Start Out1 Out2. Temperature Controller&Timer. Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Sýcaklýk Kontrol TC37-300 TC37-300 Temperature Controller&Timer Zamana Baðlý ve /Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý Zamana baðlý veya zamana baðlý olmaksýzýn ýsýtma-soðutma fonksiyonu Zamana baðlý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kümes Otomasyon ve Kuluçka Kontrol Cihazları

Kümes Otomasyon ve Kuluçka Kontrol Cihazları Kümes Otomasyon ve Kuluçka Kontrol Cihazları EPC-T0 (HMI Dokunmatik Ekranlı Kümes Kontrol Cihazı) ESM-372 (Tek SET li Kuluçka Kontrol Cihazı) ESM-3722 (Çift SET li Kuluçka Kontrol Cihazı) EGG-HATCHER (Gelişmiş

Detaylı