T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... OKUL MUDURLUKLERINE"

Transkript

1 T.C. ÇANKA YA KA YMAKAMLIGI İlçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : / Konu: Yetenek Tanılaması 23/12/ OKUL MUDURLUKLERINE Ilg: l Mll Eğtm Müdürlüğünün tarh ve sayılı yazısı... Ilrnz Yenmahalle Ilçes Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez, Eğtm Öğretm yılında resm ve müzk yetenek alanlarında, İlçemzdek lkokul 4. sınıf öğrencler arasından tanılama yolu le öğrenc alımına gdeceğ ve yapılacak olan tanılama le lgl " Eğtm Öğretm Yılı çn Öğrenc Tanılama Sınav Klavuzu"nun uygun görüldüğüne dar lg olur ekte gönderlmştr. Blglernz ve gereğn rca ederm.... Erhan OLEKLI Müdür a. Sube Müdürü Ekler:lg olur ve ekler Bu belge, 5070 sayılı Elektronk İmza Kanununun 5 nc maddes gereğnce güvenl elektronk mza le rrızalanmrştır Evrak teyd adresnden le20-f95c-3blc-8808-bf16 kodu le yapılablr. Kumrular sk Kızılay/ANKARA Elektronk Ağ: e-posta: cankaya06 _ Ayrıntılı blg çn: K.S.AK MEMUR Tel: (O 312) Faks: (O 312)

2 T.C. ANKARA VALILlGI Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : Konu :Yetenek Tanılaması 19112/2013 VALILIK MAKAMıNA ANKARA Ilg :Yenmahalle Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü'nün tarh ve sayılı yazısı. Ilmz Yenmahalle Ilçes Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez, Eğtm Öğretm yılında resm ve müzk yetenek alanlarında, Yenmahalle, Çankaya Etmesgut, Sncan ve Gölbaşı İlçelerndek lkokul 4. sınıf öğrencler arasından tanılama yolu le öğrenc alımına gdeceğ ve yapılacak olan tanılama le lgl " Eğtm Öğretm Yılı çn Öğrenc Tanılama Sınav Klavuzu" hazırlandığı lg yazıda belrtlmektedr. Söz konusu tanılama donem le lgl sı~av takvm ve başvuru esaslarına lşkn hazırlanan " Eğtm Oğretm Yılı Oğrenc Tanılama Sınav Klavuzu" nun uygulanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedr. Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdrde Olur'larınıza arz ederm. Uygun görüşle arz ederm.../12/2013 Fkret YILMAZ Müdür a. Koor.Md.Yrd. Müberra OGUZ Şube Müdürü OLUR.../12/2013 Kaml AYDOCAN Val a. Mlf Eğtm Müdürü Bu belge, 5070 sayılı Elektronk İmza Kanununun 5 nc maddes gereğnce güvenl elektronk mza le mzalanmıştır Ankara Mll Eğtm Müdürlüğü AR - GE Ek Bnası Ayrıntılı blg çn:yavuz Selm Demr Şef e-posta: Tel: (O 312) /136 Faks: (O 312)

3 T.C.. ~ YENIMAHALLE KAYMAKAMLIGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : ı66/ / Konu: Yetenek Tanılaması 13112/2013 ANKARA VALILIGI Mll Eğtm Müdürlüğüne Ilg: Yasemn karakaya Blm ve Sanat Merkez Müdürlüğünün tarh ve 700 sayılı yazısı.. lçemz Yasemn Karaya Blm ve Sanat Merkez Eğtm Öğretm yılı çn Ilrnz Yenmahalle, Çankaya, Etmesgut, Sncan ve Gôlbası lçelerndek lkokul 4. Sınıf öğrencler arasında yetenek uygulama sınavı yolu le Resm ve Müzk alanlarında öğrenc alımına gdeceğ, söz konusu tanılama dönem le lgl smav takvm ve basvuru esaslarına lskn kılavuz le Okul Müdürlüğünün lg yazısı lskte sunulmustur. Blglernze ve gereğn arz ederm. Mehmet YILDIRIM Kaymakam a. Ilçe Mll Eğtm Müdürü Ek: 1. Yazı ve Tanılama sınav Kılavuzu Bu belge, 5070 sayılı Elektronk İmza Kanununun 5 nc maddes gereğnce güvenl elektronk mza le mzalanmıştır Adres: Ragıp Tuzun Cad..Damladol Sok.No: 1 Y.Mahalle /ANK. Ayrıntılı Blg İçn: Emel ŞİMŞEK Ünvan: V.H.K.İ. Böltm : Ortaöğretm Şube Mıdırlugı (Orta Öğretm) Bölüm Yazısına Kodu: Elektronk Ağ: E-posta: Tel:(0312) l Faks: (O 312)

4 4 ak TC. YEKİ!vlAHALLE KA Y1\.1AKA,vııı01 Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez (969936) SAYI : / 700 KO).l(J : Yetenek Tanılaması J3 YE~lMAHALLE LÇE MİLLİ EUİTIM ıvrüdürl uoo ~r: 1lg: a) tarh ve sayılı M.E.B. Özel Eğtm ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlüğünün yazısı h) tarh ve sayılı M.E.H. Özel.Eğtlm ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlüğünün yazısı Merkezmz, lg a ve b maddeler gereğ Eğtm Öğretm Yılı çn lrnz ÇANKAYA, YE~lMAHALlE, ETİMESGUT ı Sİ1'\CJ\K ve GÖLBAşı lçelerndek lkokul 4. Smıf öğrencler arsında yetenek uygulama sınavı yolu le Resm ve müzk alarılarmda öğrenc alınuna gdecektr. SÖL konusu tanılama dönem le lgl sınav takvm ve başvuru esaslarına lşkn "kılavuz" ekte sunulmuştur. İlgl Kılavuz doğrultusunda sınav ş ve şlemlernn kururnumuzca yürütülmes hususunda; Gereğn OL'CR'hınnıza arz ederm. Hüseyn Merkez ÖZKAN Müdürü 1- Br adet ><1'anı lama Sınav Kılavuzu" ( ıo Sayfa).3 z=:se::::: Adrcs : Ümtköy Cacl Suk, No ; 3 Yemmahaüa/ MI)(I\RA Tel: Fax: E

5 ~ Eğtm Oğretm Yılı Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu o

6 İÇj~DEKİLER 1-- ~İLİM VE SAN~T MERKF-Z '-----ı - ı.ı. Blm ve Sanat Merkezlernn İlkelert ~ _.-._ ~-- ı/ Lı. Blm ve Sanat Merkezlernde Uygulanan Prograrnlar Yasemn Karakaya Blm ye Sanat Merkez BAŞVURU 41 2.ı. Kmler Başvurablr? Başvuruda gözönünde bulunması gereken krterler Ba şvu r U Ev ra ıda n v c şlem er / IIaş "u ru Adı ml arı TANILAl\-L\ 7 L J.1. Tanılama T ak" m -~ / 3.2. Tanılama Sürec Ada)' Gösterme R 3.4. Breysel yetenek nceleme sınavı ve değerlendtrme krterlcr Resm d eğcrı endkm c krtcrlen / M lzk değerlend rme kr tcrler r 3.5, Kayıt ye Yerleştrme LET~İM 10 \ ~ ı

7 BİLbf VE SA1'\AT MERKEZ Blm ye Sanat Merkez; lköğretm ve orta öğretm kurumlarımı devam eden üstün veya özel yetenekl öğrenclern örgün eğtm kurumlanndak eğtmlern aksatmayacak şeklde breysel yeteneklernn blnçnde olmalarım ve kapastelern gelştrerek en üst düzeyde kullanınalarım sağlamak amacıyla açılmış resm özel egtm kurumudur. Merkezlern hedef ktlesn; lköğretm çağındak üstün yetenekl öğrencler oluşturmaktadır. Her Blm ve Sanat Merkez eğtm öğretm yılı başında kontenjanmı belrler. Bu karar doğrultusunda; lgl eğtm kurumları le yazıştrak üstün yetenekl olduğu düşünülen öğrencler aday göstermeler stenr. Okullar, merkez tarafından gönderlen gözlem fonnlarını delduratak öğrencler aday gösterlrler. Blm ve Sanat Merkezne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencler, orta öğretm dönemnde merkeze devarn etme hakkına sahp olurlar. Öğrencler örgürı eğtmlerne kend okullarında devam eder; merkezn programına göre okul dışındak sürelerde Blm ve Sanat Merkez 'nden destek eğtm alırlar. Bu kurumlarda eğtm-öğretm hzmetlernn yürütülmesnde aşağıdak hususlar dkkate alınır 1.1. Blm ve Sanat Merkezlernn İlkeler Merkezlerdek eğtm-öğretm etknlklerı aşağıda belrtlen lkelere uygun olarak düzenlenr ve yürütülür; a) Breysel eğtmongretm yapılması ve çocuk/öğrenclern htyacına göre hazırlanmış Breysclleştrlrnş Eğtm Programlannın gelştrlmesne çalışılır. h) Üstün yetenekl çocuk/öğrenclern eğtm-öğretmnde blşsel, duyuşsal, devnşsel ve sosyal gelşmler br bütünlük çersnde ele alınır. c) Eğtm-öğretm etknlkler, çocuk/öğrenclern devam ettkler örgün eğtm kurumları le bütünlük oluşturacak şeklde planlantr ve yürütülür, ç) Çocuk:' öğrenclern örgün eğtm kurumlarında zledkler programlar lc merkezlerde yapacakları çalışmalar arasında şbrlğ sağlanır, 2

8 d) Çocuk:' öğrenclere benlk algısı ve letşm becerler kazandn br. e) Egtm-öğretm etknlkler, çocuk/öğrencler dıştan yönelnıl ve yönetrrl br dspln ve denetm yerne: çten odaklı dspln ve denetm anlayışını gelştrmeye yönelk olarak clüzen ıenr. f) Çocuk/ öğrenclern geleceğe yönelk düşünmeler. tahmnlerde bulunmalan ve bunları tartışarak çalışmalanna yansıtmaları sağlanır. g) Çocuk/ öğrenclern, Türkçey doğru, güzel ve etkn kullanan breyler olarak yetşmeler sağlanır. ğ) Eğtm-öğretm sürecnn; çocuk/öğrenc, örgün eğtm kurumu, vel ve merkez le ş brlğnde devam ettn tmesne çalışıhr. Lı. Blm ye Sanat Merkezlernde Uygulanan Progr arnlar Uyum Programı Destek Eğtm Programı Breysel Yetenekler Fark cttrc Program Özel Yetenekler Gelştrc Program Proje Üretm ve Hazırlama Programı Blm ve Sanat Merkez eğtm programlarna öğrenclern devam etmes, ulaşım ve katılımlan vel sorumluluğundadır. Öğrenclern devam zorunluluğu vardır. Program lara yıl çnde %30 orunında devam etmeyen öğrencnn kaydı slnr Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez Yasemn Karakaya Blm ve Sartat Merkez, üstün yetenekl çocuklara yönelk eğtm veren ve Türkye genelnde sayıları 70' bulan özel eğtm kurumlarından brdr. Okul önces, lköğretm ve ortaöğretm kurumlaona devam eden üstün yetenekl öğrenclern blmsel düşünce ve davranışlarla estetk değerler brleştren, üretken, problem çözcn breyler olarak yetşmelern sağlamak amacıyla eğtm öğretm yılında Yasemn Karakaya Blm ve Sanat 3

9 Merkez adıyla kurulmuştur. Kurulduğu bnarım artık htyaçları karşlayamamass nedenyle 200~-2009 eğtm-öğretm yılında, müstakl br bnaya; Yenmahalle Ümtköy'dek esk Ümt İlköğretm Okulunun bnasma taşınrrıışur. Mcrkezmze, uygun görülen eğtm-öğretm yıllarında belrlenen sınınar düzeynde Özel Eğtm Rehberlk ve Danışma Hzmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tanılama le öğrenc seçm yapılır. Tanılamada blg veya akademk başarı ölçülmcrnekte: kalıtsal veya çevresel brtakım nedenlerden dolayı Iarklı laştırı lmış programlarla desteklcnrncye gereksnm duyan öğrencler belrlenp Blm ve Sanat Merkezne kaydedlr. Dlm ve Sanat Merkezlerndek eğtm örgün eğtm kurumlarına alternatf br yapıda değldr. Tamamlayıcı ve destek ntelğndedr, Merkezmz öğrencler örgün eğtme kend okullarında devam ederler. Organ eğtmn dışında kaları zamanlarda Blm ve Sanat Merkezne gelrler. Merkezde, uyum dönem ve destek eğtm dönemnın ardından breysel ve özel yeteneklere yönelk olarak hazırlanan eğtm programı uygulanmaktadır, Her br programın temelnde proje üretme çalışmaları vardır. Merkeze kayıtlı öğrencler, lse son sınıfa kadar merkeze devam edcblrncktedr. 2. BAŞVURU 2. ı. Km ler Başvurablr? I\.f.F..U. Özel Eğtm ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlüğünün tarh ve ] sayılı ve yne M,E.B. Öze! Eğtrrı ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlüğünün 28.03,2013 tarh V~ sayılı yazıları gereğ yetenek (Resm, Müz k) alanında yapılacak olan yanşma sınavına yalnızca lkokul 4. (dördüncü) S 111 ır öğrenc ler başvurableceklerdr Eğtm-öğretm yılında, Ankara l ÇAı\l(A YA, ETMESGUT, GÖLBAŞı, StNCA~, YEN1MAHALLE lçelerne bağlı lkokul 4.(dördüncü) sımf öğrencler adına Sınıf öğretmen veya Resm, MÜ7.k öğrctrnenlernn önerler doğrultusunda rehberlk servsnn yönlendrmesyle, okul müdürlükler kanalıyla yapılablr. 4

10 2.2. Başvuruda Göz Önünde Bulundurulması Gereken Krterler 5

11 2.3. Başvuru Evrakları ye İşlemler BaşvunrSımf öğretmen veya Resm, Müzk öğretmenlernnönerler doğrultusundalcesrn, Mü/k veya her k alarıda da yetenekl olduğu düşünülen öğrencler çn rehberlk servs veya okul darelerınce adresnden yapılır (kullanıcı adı ve şfre olarak her k alana da KURUM KODU grlecektr). Başvuru şlem. tanılama gderlern karşılamak üzere Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez, Merkez Yürütme Kurulu kararı gereğ Okul Ale Brlğ hesabına yatınlacak 30 TL sınav grş ücretne at dckontun okul darelerne braz edlmesyle başlatılır. Okul Ale Brlğ BANKA IBA}J: TR Akbank Beşcvler Şubes Not: Ilavale masrafı alınmayacaktır. Dckorıtta açıklama bölümüne oku! ve öğrenc acl yer almalıdır. Eğer okul adına topluca para yatmlacak se yne okul adı ve kaç öğrenc çn para yaurıldığı açıkça yazılmalıdır Başvuru Adımları../ ww\\'.ykblsem.meb.kl2.tr 'web adresnden, tanılama lnk üzernden kurum grş yapıhr.../ Kullanıcı Adı ve Kurum şfres grlr (kullanıcı adı ve şfre olarak her k alana da KURUM KODUgrıeç~ktr)../ stenmes halnde şfre yens] le dcğştj-lebfr.,;' Cözlem formu stenen tüm blgler eksksz dotdurularak kaydet butonuna basılır. Bu şlem her öğrenc çn tekrarlanır.../' Başvuru yapılacak tüm öğrenclere at formlar yukarrdak adımlar zlenerek doldurulur. Böylece başvurunun lk adımı tamamlanmış olur.../ Yapılan başvurular blm ve sanat merkez sınav komsyonunca nedenerek geçerl olanlara onay verllr. 6

12 YI" Sınav komsyonunca onaylanan başvurulan at toplu lsteler okul Idarelernce Ocak 2014 tarhler arasındıı~~vw. v.:kblsçm.tl1eb.ki2.trwcb adres "tanılama 2014 okul lste" Inknc tıklanarak kaydı nlınan tüm başvuruların toplu Istes alınarak ve KUl'UDl Müdürü tarafından onaylanarak ıslak mzalı hal taratılarak \'usemnkarakayabüscm(w.gma1.rom adresne c-posta lc ya da Faks çekmek suretyle merkezmze ulaştırrlacaktır. Böylece başvuru tamamlanmış olur. Öğrencye at sınav grş belges, Şubat 2014 tarhler arasında okul dares veya öğrenc vols tarafından TC kmlk numarası le tt web adresnden alınablr. '3. TA.~TLAMA 3.1. Tanılama Tukvm Basvuru'I'arhlerk cuk20l4 Onaylı lstelern kurumumuza ulaşnrılması Ocak 2014 Sınav Grş Belges Basımı Şubat 2014 Sınav tarh ve saat sınav grş belgesnde hellrtleccktr. Yetenek Sınavı Uygulama Merkez: Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez 2432 Cad Sok, xe. 3 ÜnıtköJ/A1\KARA 3.2, TıırtIlama Sürec Merkezden okullara tanılama le lgl resm duyumların yapılması le başlayan, okulların tanılama le lgl şlem basamaklanm takp ederek aday öğrenc formlarım ssteme kaydetmelernn ardından breysel yetenek (resm, müzk) sınavında yeterl performansı gösterenern Özel Eğtm ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlüğünün onayıyla sonuçlanan sürecn adıdır. 20l öğretm yılı çn tamlama sürecnde, Ankara lnde belrlenen lçeler dah lndek (özel-devlet) tüm "İlkokuııar" tanılama kapsamına alınmıştır. Tanılama sürecnde halen lkokul 4. sınıfta okuyan ôğrcnclcrmzden Sınıf, Resm, Müzk öğretmenlernn veya Rehber Ö~retmennn g»llemler sonucu Resm, Müzk veya her k alanda da önerlenler 7

13 değerlendrmeye. alınacaktır. Bu tamlama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrenclermz eğtm-öğretm yılında okullarının yanı sıra Yasemn Karakaya Blm ve Sarıaı Merkez'ne Merkezce belrlenecek zamanlarda devam edeceklerdr. 3.3.Aday Gösterme Aday gösterme sürec aşağıdak şeklde yürütülür. Tanılama takvrn çn gerekl onaylar alındıktan sonra İl Mll Eğtm Müdürlüğü aracılığıyla Arıkara j! ÇANKAYA, ETN ES clt, GÖL13AŞI, SmCAN, YE~MA1-L<\LLE lcelerndek tüm lkokullara gerekl duyurular-yapılır. Sınıf öğretmen veya Resm, Müzk öğretmenlernceaday gösterlen öğrencler çn bölüm 2.3. L debclrılcn şlem basamakları takp edlerek aday "Gözlem Formu' doldurulur. Böylece adaylık başvurusu yapılmış olur. Ada)' gösterlen her öğrenc ~n merkez tanılama komsyonu tarafından gerekl ncelemeler yapıldıktan sonra şlem onayı verlr. Okul darelernce okullarında başvuruda bulunan tüm ü~rcnclcr gösterlr toplu lste "okul Istc" butonu tıklanarak alınır ve onaylanarak rrıerkczmze e-postaya da Faks yolu le lctlr. Sına" grş belges okul dares veya öğrenc velsnce W'\V\\'.ykb ısem.ıneb. k ıı.tr weh adresnden TC kmlk numarası le çıktı alıuahlccektr. Ayrıca br onaya gerek yoktur, ADA YLARlK SIKAV GİRş BU.GELERİNDE BELİRTİLEN TAR!H VE S:-.ıAV SAA TTı\DEN E0I J\.Z 20 DAKKA ÖNCE SI1\.'\ V MF.RKRZİNOf HAZJR 13LTCl\.lV1ASI GEREK~vrEKTEDtR. HERHAGİ BİR I\"'EOEN İLE SNAV TARİHİI\DE VE SAATİNDE SıNAV MERKE7.~DE BULlJ:'o.1:VIAYAN ÖGRE}.J'c AnAYUK HAKKINI KA YI3EPvı~ OLUR. sınav TEKRAR1 VE'ST}JAV CCRETt AnESİ YAPıLMAYACAKTıK 8

14 Breysel Yetenek nceleme Sınavı ve Değerlendrme krterler Öğrencler Breysel Yetenek nceleme Sınavına gelrken yanlarında;..-' Nüfus Cüzdanı,/ Sınav grş belges../ Müzk yetenek sınavı çn varsa kullandığı enstrümanı bulundunnalan yeterldr. Breysel Yetenek İnceleme Sınavımerkezmz bnasında yapılır. Breysel Yetenek İnceleme sonuçlan "Mll Eğtm Bak a nlığı Üzel Eğtm ve Rehberlk Hzmetler Genel Müdürlü~Hne gönderlr. "Mll RğtmBakanJı~ Özel Eğtm ve Rehberlk Hzmetler. Genel Müdürlüğü'tncc yapılacak değerlendrmeler sonunda kayıt hakkı elde eden öğrenc lsteler onaylanarak "Yasemn Karakaya Blm ve Sanat :vierkez"ne gönderlr. Merkczmze ulaşan onaylı lsteler derhal ~,ykhlsem.kı2.tr adresnden duyurulur, Resm Değerlendrme Krterler Sınav k bölüm halnde yaptlacaktır. - Br hkayenn ya da masalın seçlen br bölümünun hayal gücü le resmedlmes ( Karakalem ve kuruboya), süre 120 dk., boyut: 35X 50 cm. - Natürmort çalışması - ( renkl çaışma). süre 120 dk., boyut: 35X 50 cm. Toplam 100 puan üzernden değerlendrme yapılmaktadır. t.hayaü Çahşmalar Kornpozsyonfkağıda yerleştrme):... or_""" r_' _,.~ "" '" _ H"...". "...~.....l O pua.n Oran oranu :. _.. _ -.1 ''' '' '. '.or, ' '.0"" Lo.',., _0_"".,,. _._. _,.,._ "ro 10 Puan Bçm çzg le fadclerıdrme:. ". 1O Puan Görsel B çmlcndrmc Eleınan larmı Kullanma: ıo l'ua.n Özgünlük : _,..,. r.'.o r_.' "" r " " _.,., r'_' ~ "" 10 Puan 2.I'ı/a'lrmon (Göz/erne Paya/ı) Çalışma Kornpozsyonrkeğıda yerleştrme):, o puan Oran- orantı : "' ıo PU<1n Bçm renkler le fadclerıdrrne: " -- " 10 Puan Görsel Bçrnlendnne Elemanlarını Kullanml : l O Puan Ôzgünlük : " " '", 10 Puan 9

15 Müzk Değerlendrme Krterler Toplam luo puan üzernden değerlendrme yapılmaktadır, Tek ses (pyanoda v". len scs "na" ya (la "a" hccesyle tekrar) _ 10 puan. Çft SC,q (pyanoda aynı anda verlen çft ses "na" ya da "C" hecclcrylc ayrı ayrı tekrar) 10 puan. eç ses (pyanoda aynı anda tırılanlan uç ses "na' ya da "a" hecclery le ayrı ayrı tekrar) 15 puan_ Ezg tekran tona (pyanoda çalınan k dörtlük dört Öıçülü torıal br ezgy "na" ya da "a" hccelerylc tekrar edeblme)...,,..,15 puan. Ezg tekrar! modal (pyanoda çalınan k dörtlük dört ölçülü makamsal br ezgy Una" ya da ;'a" heceleryle tekrar edeblme).,,,,, _.15 puan. Rtm tekran (pyanoda çalınan k dörtlük dört ölçülü rtm kalcrn leya da cl vuruşlarıyla tekrar edeblme).,..,.., ".,,_,.. 15 puan. Br şarkı söyleme (herhang br şarkıyı tonunda veya rtmnde düzgün söylcyeblme).., 10 puan. Br çalgı çalma (herhang: br çalgı çalabhncj..... '".. _.. "..... '.. _.. " _.. """... " O pııan Kayıt ve Yerleştrme Bakanlığunızca onaylanan sonuçlara göre Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkezne kayıt hakkı kazanan öğrenc lsteler ve kayıt evrakları ve tarhler w\o~rw, ykblsem.ıneb.k l2.tr web adresnden lan edlr. 4. İLETİş1\..( Yasemn Karakaya Blm ve Sanat Merkez! Adres Ümtköy 2432.Cadde 24~9. Sokak 1'\0:3 Ycrımahallc' Ankara Telefon 3 ız R3 4 Fax Web www_vkblsem.meb.ki2.jr E mal 10

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu 0 İÇİNDEKİLER 1. BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2 1.1. Bilim ve Sanat Merkezlerinin İlkeleri ---------------------------------- 2 1.2.Bilim ve Sanat

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Tanılama Sınavı Kılavuzu

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Tanılama Sınavı Kılavuzu 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Tanılama Sınavı Kılavuzu 0 İÇİNDEKİLER 1. BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2 1.1. Bilim ve Sanat Merkezlerinin İlkeleri ------------------------------------ 2 1.2.Bilim ve Sanat

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014

T.C. REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü Sayı : lO.O l /li^ S 13/03/2014 REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe M ll Eğtm M üdürlüğü-154566 Sayı : 86555309.3lO.O l /l^ S 13/03/2014 Konu : Resm, Tasarım ve İZİ Beccrs Yarışması M ÜDÜRLÜĞÜNE REYHANLI İl Mll Eğtm M üdürlüğünün 13/03/2014 tarh

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel

2-İstanbul-Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi ne sınavla 50 (Elli) genel T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ 2014 ÖZEL VEYA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TANILAMA SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için; 1-Ataşehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. TÜM RESMi VE ÖZEL ilkokul/ortaokul VE lise MÜDÜRLÜKLERiNE SiNCAN

T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. TÜM RESMi VE ÖZEL ilkokul/ortaokul VE lise MÜDÜRLÜKLERiNE SiNCAN T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 34203882.821.99/35 'lls '2'3./02/2013 Konu : Türk Dili Dergisi Armağanlı Abone Kampanyası TÜM RESMi VE ÖZEL ilkokul/ortaokul VE lise MÜDÜRLÜKLERiNE

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÇOK ACELE Sayı : 74686402-774.01-E.398340 13.01.2016 Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER

ve çeviren: OKULLAR İçİN HAzıRLANAN İZLENCELER JAPONYA RADYO TELEVİZYON KURUMUNUN EGİTİM YAYıNLARıVE YAYGIN ÖGRETİME KATKILARI* ve çevren: Derleyerı İng. Ük. Ersarı SÖZER Kısa adı NHK olan Japonya Ulusal Radyo Televzyon Kurumu, anaokullarından yükseköğretm

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI

ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI ANKARA VALİLİĞİ ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDV ÖZEL BİLKENT İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Kayıt Kabul

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler

T.C. PAMUKKALE UNivERSiTESi Gene! Sekreterlik. TUm Oniversiteler T.C. PAMUKKALE UNvERSTES Gene! Sekreterlk ~~~~~~M ~ 8 E K A F Z F V * SaY -774.99/ Konu :Proje Egtm

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN

EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERS NOTLARI ISBN KPSS Eğtm Blmler ezberbozan sers Öğretm Teknolojler ve Materyal Tasarımı özetlenmş çerk pratk blgler krtk notlar lg çekc görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ- ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi

----- <, -: <, ( \ DEGERLENDiRME ~~ / esi DEGERLENDRME 1.0.2008 tarh ve 29 sayılı Resm Gazetede yayımlanan Öğretm Üyes Dışındak Öğretm Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkez Sınav le Grş Sınavlarına İlşkn

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2010/07

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2010/07 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.08.0.SGB.0.07.00.00/ /01/2010 Konu : Kamu Hizmet Standartları GENELGE 2010/07 Kamu inin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

r.c AYDIN VALİLİGİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA AYDIN

r.c AYDIN VALİLİGİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA AYDIN r.c AYDIN VALİLİGİ İl Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı Konu : B.08.4.MEM.0.09.12.00-160.01l : Çalışma Bölges Rehber Öğretmenler Toplantısı. 04.10.2012 33719 VALİLİK MAKAMINA AYDIN İlg :Söke Kaymakamlığı İlçe Mll

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 25381993-821.05-E.13093984 18.12.2015 Konu: RESFEBE Yarışması... İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ...MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi bulunmaktadır.

Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi bulunmaktadır. BİREYSEL KAYIT EKRANI KULLANIMI Adres satırına ute.ybu.edu.tr yazınız ve bireysel başvuru sayfamıza giriniz. Açılan sayfa aşağıdaki gibi olacaktır. Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Haı~ V.H.Koi. Güvenli E\ektronik. U/J;k/20-i 4- T.C. i lçe Milli Eğ itim M ü d ürlü ğ U i 4. Konu :Yetenek S ın av ı ...

Haı~ V.H.Koi. Güvenli E\ektronik. U/J;k/20-i 4- T.C. i lçe Milli Eğ itim M ü d ürlü ğ U i 4. Konu :Yetenek S ın av ı ... --. T.C AKÇAABAT KA YMAKAMLIGI lçe Mll Eğ tm M ü d ürlü ğ U S a y ı :3348692 1/125/5 836542 Konu :Yetenek S ın av ı 28111120 4................. MÜDÜRLÜ(;ÜNE İl g :a) İI Mll Eğ t m Müdürl lğ l ' nün 2511

Detaylı

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON KAPASTES PANSYON KONTENJANI YATILILIK TÜRÜ KONTENJAN 9 10 11 12 TOPLAM 1 TOK KAZIMKARABEKR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

NECDET SEÇKİNÖZ İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI

NECDET SEÇKİNÖZ İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI NECDET SEÇKİNÖZ İLKÖĞRETİM OKULU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Anasınıfı Kayıt Kabul 2 İlköğretim 1. Sınıf Kayıt Kabul İSTENEN BELGELER 1- Aday kayıt formu, acil durumlar başvuru formu, sözleşme

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 2016-2017 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ... 5 2. GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI... 5 3. İL TANILAMA SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI

Detaylı

rn Sağlık Müdürlüğü'ne)

rn Sağlık Müdürlüğü'ne) '1'.(',, NV \' "R.4 \.' 'Ll'~ j-;'-y r f\j :Ah.J'-\.. A. L.b'_ SAl' ı.u, 1V1ÜDÜRLÜ(;Ü o 9. 10. 2 O' 2 ",11 G ~51.,1 Sayı : B.I0.4.IS'd.ü.06.04.00 Sahte Rapor KIRKLARELİ VALİLİcİ rn Sağlık Müdürlüğü'ne)

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU

T.C AKSARAY VALİLİĞİ. Merkez Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSİYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL PANSYONU KONTENJAN DURUMU 2017-2018 EĞTM ÖĞRETM YILI PANSYON BOŞ KONTENJANININ SINIFLAR BAZINDA DAĞILIMI ( T A S L A K ) SIRA NO PANSYONLU OKULUN ADI PANSYON TÜRÜ PANSYON

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU

2015-2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA KILAVUZU 2015-2016 BİLİM V SANAT MRKZLRİ ÖĞRNCİ TANILAMA KILAVUZU İÇİNDKİLR 1. BİLİM V SANAT MRKZLRİ... 5 2. BİLİM V SANAT MRKZLRİN ADAY GÖSTRM... 6 3. BİLİM V SANAT MRKZLRİN ÖĞRNCİ SÇİM SÜRCİ... 10 4. GRUP TARAMA

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 74686402/405/7468916 23.07.2015 Konu: 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 74686402/405/7468916 23.07.2015 Konu: 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 74686402/405/7468916 23.07.2015 Konu: 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...MÜDÜRLÜĞÜNE. İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı.

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...MÜDÜRLÜĞÜNE. İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/11/2014 tarihli ve sayılı yazısı. T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 565696/00/560 Konu: DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi //0...MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün //0 tarihli ve 5596 sayılı yazısı.

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZUNLARıNıN YÜKSEK ÖGRENIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLENDIRME Haettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 19 : 3242 [20001 AADOLU GÜZEL SAATLAR LIsELERI RESIM BÖLÜMÜ MEZULARıı YÜKSEK ÖGREIMDEKI BAŞARI DURUMLARı ILE ILGILI BIR DEGERLEDIRME A ASSESMET OF THE SUCCESS I HIGH

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

TED DİYARBAKIR KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU

TED DİYARBAKIR KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU TED DİYARBAKIR KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANASINIFI İLKOKUL VE ORTAOKUL GİRİŞ KILAVUZU 1 2 ÖNSÖZ Bu kitapçık 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında TED Diyarbakır Koleji Özel anasınıfına, Özel ilkokula

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

ADANA SARIÇAM CEMİL MERİÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI

ADANA SARIÇAM CEMİL MERİÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI ADANA SARIÇAM CEMİL MERİÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu Ekim 2012 İçerik 1 e-dilekçe Başvuru İşlemleri... 3 1.1 E-Posta :... 4 1.2 Başvuru Yapılacak Birim :... 5 1.3 Konu :...

Detaylı

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER

İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER İL İÇİ KAMU GÖREVLİSİ VE İL İÇİNDE SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNİN MÜRACATLARINDA İSTENECEK BELGELER 1. Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan ve yer değişikliği yapmak isteyen Aile Hekimi Uzmanı ile Pratisyen

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren

PANSĠYON KAYIT TAKVĠMĠ SÜREÇ TARĠH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması Eylül Eylül 2015 ten itibaren PANSYON KAYIT TAKVM SÜREÇ TARH AÇIKLAMA Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması 01 Temmuz 2015 TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanması 14 Ağustos 2015 Başvuruların Alınması 14 Ağustos 2015-7

Detaylı

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA Say Konu T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI Emlak ve Istmlak Dares Baskanhg : 43826297-754/ X± I : nolu 394/8 madde uygulamas parselasyon planlarmn askya alnmas. t^/02/205 BASKANLIK MAKAMINA Mugla

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı. SINAV ÜCRETİ Aday; 80 (seksen) TL KDV dahil sınav ücretini

Detaylı

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu Medikal Malzeme Satış Kılavuzu A Ulusal Bilgi Bankası (UBB) nedir? Tıbbi Cihaz Yönetmeliği direktifleri olan (93/42/EEC) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Hizmet Adı İSTENEN BELGELER 2.- Şehit ve Gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumlarını gösterir belge. HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ ... KAYMAKAMLIĞINA

T.C. HATAY VALİLİĞİ ... KAYMAKAMLIĞINA T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 11735510/704.03/4760615 Konu: MEB ADLS Paketleri. 23/10/2014... KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRSEL SANATLAR ALANI YETENEK SINAVI KILAVUZU 1.Sınav Tarihi: 04 Temmuz 2017 2.Sınav Tarihi: 21 Temmuz 2017 1 ŞIRNAK

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

Özel Yetenek Sınavı Duyurusu Özel Yetenek Sınavı Duyurusu T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Beden Eğitimi ve

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!:

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!: ANKARA İLKHAYVAN KARAR 'r ARİJHn!: SACLIK ZABrr ASJI KOIVIL[SYON MRARK Jl6.02.2015 {lv201s KARA.RNO Hayvan sağlığının doğrudan nsan sağlığını etkledğ ve hayvansal ürünlern nsan beslenmesndek tartışmasız

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Sayı : 93778809/405.01/6379473 12/12/2014 Konu: Eğitim ve Öğretim Desteği/ İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Nakil Hareketliliği Takibi...VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi :a) Millî Eğitim

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

YAKUTİYE İLÇESİ GAZİ ORTAOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1.Veli Dilekçesi 2.TC Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı

YAKUTİYE İLÇESİ GAZİ ORTAOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1.Veli Dilekçesi 2.TC Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı 1 Öğrenci Kayıt 1.T.C Kimlik Numarası Olan Nüfus Cüzdanı 20 Dk 2 Öğrenci Nakil 1.Veli Dilekçesi 2.TC Kimlik numarası olan nüfus cüzdanı 20 Dk 3 Denklik ile Kayıt 1. T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2.

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MESLEK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VALİLİĞİ SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MESLEK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL VALİLİĞİ SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK MESLEK EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Çırak Öğrenci

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK 2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan

Detaylı

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA

%nrtzors. lq rrrt2.ors. l'{is.ot.zot3 tarih ve 28539' Sayrh Resmi. yerleqtirme iqtemi yarprlacaktrr: iqr.t.il1o. VALiLiK MAKAMINA . lj:;",;?gse: f*#q*{^4${: lse*** t*sxk 5r#& #c*rffr*b Trl v TUNCEL V\LLG Halk Sa[h[r Nldrlt[t o? l Sayr :51596483 t+r l.y Konu :2015 Yrlt 2,, Ek Yerle gtrme Kurasl. %nrtzors lmzdek Ale Hekml[ Blgeler4rde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF KADROLARI İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice okuduktan sonra Elektronik Başvuru Formunu doldurunuz.

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı