EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER"

Transkript

1 VIII. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Eylül 1997, DPÜ, KÜTAHYA EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Relationships between clay mineralogy and whole-rock geochemistry of Sorgun (Yozgat) Eocene Coal Basin, Central Anatolia, Turkey Hüseyin Yalçın Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas Ali İhsan Karayiğit Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe-Ankara Emine Cicioğlu Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe-Ankara Gülţen Gümüşer Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas ÖZET Eosen havzası; kuzeyde ofiyolitik dizi, güneyde granitoyidler ile sınırlandırılmıştır. Gölsel Çeltek Formasyonu dört fasiyesten oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla kumtaşı, ender olarak marn ve kireçtaşı bantları ile kiltaşı arakatkıları içeren kömür, kumtaşı arakatkılı bitümlü şeyl, merceksi kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasıdır. Çekerek Formasyonu altta marn, üstte kumlu marnlar/kiltaşları ve kumtaşı bantları ile ardalanmalı konglomera fasiyesindedir. İstifin en üst kesimini trioktahedral smektit ve klinoptilolit içeren volkanojenik ürünler bulunmaktadır. Alterasyon ürünlerini serpantinleşmiş ultramafiklerde serpantin, bazaltik kayaçlarda klinoptilolit + analsim + S-C + illit + klorit, biyomikritlerde kalsit + smektit + illit + klorit, granitoyidlerde kaolinit temsil etmektedir. Çeltek Formasyonu; bolluk sırasına göre fillosilikat (başlıca kaolinit; tali illit, klorit ve smektit), kuvars, feldispat, opal-ct, pirit, kalsit ve eser miktarda dolomit içermektedir. Kalsit tabandaki kumtaşlarında, klorit üst kumtaşı seviyelerinde gözlenmektedir. Opal-CT ve pirit kömürlü zonun karakteristik mineralleri iken, bu zonda feldispat ve smektit bulunmamaktadır. Çekerek formasyonu grovakları yaygın olarak kuvars, pertitik ortoklaz, plajiyoklaz, kayaç parçacıkları (çoğunlukla granitik veya volkanit ve kısmen metamorfik), kil (S-C + klorit + illit ± serpantin veya kaolinit ± illit), eser miktarda biyotit, muskovit, ojit, epidot ve klorit içermektedir. Karbonatlı kumtaşlarında ise dolomit+opal-ct+kil (kaolinit, daha az illit ve smektit) birlikteliği ortaya çıkmaktadır. Kumlu kiltaşı/marnlar; grovaklardan, smektit ve/veya I-C içermesi ile ayrılmaktadır. Çekerek Formasyonu ile karşılaştırıldığında, Çeltek Formasyonunda geçiş metallerinden Pb hariç Fe, Mn, Cr, Ni, Co ve Cu ın, yüksek değerlikli elementlerden Ti, Nb ve Zr un konsantrasyonları düşük, iri katyon yarıçaplı litofil elementlerden K, Rb, Ba, Sr ve Ga un konsantrasyonları ise yüksektir. ABSTRACT Eocene basin is surrounded by ophiolitic suite at the north and granitoids at the south. Lacustrine Çeltek Formation is made up of four facies. These are sandstone, coal with rarely marl and limestone bands and also claystone intercalations, and lensy sandstone-mudstone alternations, respectively. Çekerek Formation is consisted of marl at the bottom and alternation of sandy marl/claystone-conglomerate with sandstone band at the top. The volcanogenic products containing trioctahedral smectite and clinoptilolite are found at the uppermost of sequence. Alteration products 15

2 are represented by serpentine in the serpentinized ultramafics, clinoptilolite + analcime + clay (S-C + illite + chlorite) in the basic volcanites, calcite + clay (smectite + illite + chlorite) in the biomicrites, and kaolinite in the granitoids. Çeltek Formation includes phllosilicates (mainly kaolinite, minor illite, chlorite and smectite), quartz, feldspar, opal-ct, pyrite, calcite and trace amount of dolomite. In the sandstones, calcite is observed in the lower and chlorite in the upper levels. Opal-CT and pyrite are characteristic minerals of coal zone, whereas feldspar and smectite are not found in this zone. The graywackes of Çekerek Formation commonly contain quartz, perthitic orthoclase, plagioclase, rock fragments (abundantly granitic or volcanic, and partly metamorphic), clay (S-C + chlorite + illite ± serpentine or kaolinite), and negligible amounts of biotite, muscovite, augite, epidote and chlorite. An association of dolomite + opal-ct + clay (kaolinite, and much lesser illite and smectite) appears in the calcereous sandstones. Sandy claystone/marls are distinguished from graywackes on account of smectite and/or I-C. In the Çeltek formation the concentrations of transition metals (Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Cu, except Pb) and HFSEs (Ti, Nb, Zr) are low, those of LILEs (K, Rb, Ba, Sr and Ga) are high, compared with Çekerek Formation. 1. GİRİŞ İnceleme alanı, Yozgat iline bağlı Sorgun ilçesi çevresini, 1/ ölçekli Yozgat İ-34 a 3 ve a 4 paftalarını içine almakta olup, yaklaşık 300 km² lik bir alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı güneyde granitoyid türü kayaçlar, kuzeyde ise ofiyolitik karışık ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1). Sorgun havzası, Çankırı-Çorum havzasının (Norman, 1975) doğuya ilerlemiţ dar ve uzun bir kolu olup, Neo-Tetis'in kapanması ile eşzamanlı (Poisson et al., 1989) veya çarpışma-sonrası (Yılmaz, 1994) Kırşehir Bloğu sınırlarında gelişen bir alt havza biçiminde değerlendirilmiştir. İnceleme alanını da içine alan bölgesel çalışmalar genel jeoloji (Blumenthal, 1937; Ketin, 1963; Özcan ve diğ., 1980) ve sedimantolojiye (Norman, 1975) yöneliktir. Sorgun yöresinde yapılan diğer çalışmalar palinoloji (Nakoman, 1966), kömür aramaları (Ağralı, 1965; Gücük, 1978; Demir, 1980), kömür jeolojisi (Şenol, 1982), kömür kimyası ve petrografisi (Cicioğlu, 1995; Karayiğit ve diğ., 1996) ile ilişkilidir. Dünyada ve özellikle Türkiye de Eosen yaşlı kömür içeren kayaçlar, çoğunlukla denizel sedimanter çökeller ve bunlarla arakatkılı volkanik-volkaniklastik kayaçlar ile temsil edilmektedir. Bunlardan en önemlileri Pontid kuşağında Bolu-Mengen, Kastamonu-Tosya, Amasya-Suluova, Ordu-Gölköy, Bayburt; Anatolid kuşağında Çorum-İskilip, Yozgat-Sorgun ve Adana-Balcalı havzalarıdır. Bu çalışmada Sorgun kömür havzasının kil minerallerinin kökeninin incelenmesi amaçlanmıştır. 2. STRATİGRAFİ Eosen yaşlı kömür havzasının temelinde bazalt, kireçtaşı, radyolarit ve serpantinitlerden oluşan Artova ofiyolitli karışığı (Özcan ve diğ., 1980), granit granodiyoritler ile temsil edilen Yozgat granitoyidi (Erler ve diğ., 1991) bulunmaktadır (Şekil 1). Eosen yaşlı birimler Çeltek Formasyonu ile başlamaktadır. İlk defa Blumenthal (1937) tarafından adlandırılan birim; Sorgun yöresinde açık ocak ve sondaj karotlarından itibaren Cicioğlu (1995) tarafından yeniden tanımlanmış ve transgresyon öncesi olasılıkla gölsel bir ortamda çökeldiği ortaya konulmuştur. Birim alttan üste doğru dört fasiyesten oluşmaktadır. En alttaki fasiyes beyaz-açık gri renkli kumtaşlarından oluşmaktadır (1-2 m). İkinci fasiyes; kiltaşı arakatkıları (2-3 cm) içeren kömür tabakasıdır (2-16 m). Bu fasiyeste ender olarak marn ve kireçtaşı bantları da gözlenmiştir. Kömür tabakasının üzerindeki kumtaşı arakatkıları (5-10 cm) içeren açık kahverengi bitümlü şeyller (genellikle 2-3 m) 16

3 üçüncü fasiyesi temsil etmektedir. En üstteki fasiyesi merceksi kumtaşı-çamurtaşı ardalanması oluşturmaktadır. Eosen yaşlı diğer birim Çekerek Formasyonu (Özcan ve diğ., 1980) olup; iki fasiyesten oluşmaktadır. Alttaki fasiyes nummulitli yeşil marnlar (2-3 m), üstteki fasiyes epiklastik kayaçların ardalanması ile temsil edilmektedir. Kumlu marnlar ve/veya kumlu Şekil 1. Sorgun çevresinin jeoloji haritası (Karayiğit ve diğ., 1996) ve dikme kesiti. kiltaşları (genellikle 3-4 cm, üst seviyelerde 2-3 m); sarı renkli kumtaşı bantları (10-40 cm) ve konglomeralar ile ardalanmalıdır. Diğer Eosen yaşlı birim Kaletepe volkanitleri (Yılmaz ve diğ., 1995) olup, tüfler Yıldızeli-Yavu çevresindeki Eşmebaşı üyesi, aglomera ve bazaltlar ise Yavu üyesi (Çerikcioğlu, 1997) ile deneţtirilebilmektedir. Eosen yaşlı birimlerin üzerinde pekişmemiş epiklastik kayaçlar ve gölsel kireçtaşları ile temsil edilen Neojen çökelleri bulunmaktadır. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Sorgun yöresinden ölçülü kesitler boyunca toplam 97 adet kayaç örneği alınmış ve Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları nda ve Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü.) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ve Jeokimya Araştırma Laboratuvarları'nda (MİPJAL) yıkandıktan sonra çeşitli işlemlerden (ince-kesit, kırma-öğütme-eleme, kil ayırma, X-ışınları difraksiyonu-xrd) geçirilmiştir. Bunlardan ince-kesit petrografisi ile mineraller ve birbirleriyle olan dokusal ilişkileri, özellikle fillosilikatların kökeni belirlenmeye çalışılmıştır. XRD çözümlemeleri Philips marka PW 1140 model (H.Ü.) ve Rigaku marka DMAX IIIC model X-ışınları difraktometresinde (C.Ü.) CuK α ışıması kullanılarak yapılmış 17

4 ve ince taneli sedimanter kayaçların tüm kayaç ve kil boyu bileşenleri (< 2 µm) tanımlanmış (J.C.P.D.S., 1990) ve yarı nicel yüzdeleri de dış standart yöntemi (Brindley, 1980) esas alınarak hesaplanmıştır. Sedimantasyon yöntemi ile ayrılan kil fraksiyonu difraktogramları normal (havada kurutulmuş), glikolleme (60 C de 16 saat desikatörde etilen glikol buharında bırakma) ve fırınlama (490 C de 4 saat fırında ısıtma) işlemlerinden geçirilerek elde edilmiştir. d-mesafelerinin ölçülmesinde kuvars iç standart olarak kullanılmıştır. Kaolinit politiplerinin belirlenmesinde, bu mineralce zengin kil fraksiyonlarının yönlendirilmemiş toz çekimleri (2θ=2-65 ) kullanılmıştır. Smektitlerin b 0 parametresi ise d (060) yansıması üzerinde kuvarsın (211) piki (2θ=59.97, d=1.541 Å) referans alınarak ölçülmüştür. Tüm kayaç bazında yapılan ana ve iz/eser element çözümlemeleri C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ve Jeokimya Araştırma Laboratuvarları'nda (MİPJAL), Rigaku marka 3270 model X-ışınları floeresans spektrometresi nde (XRF), toz örnek Al-kapsüllere konulup, yaklaşık 10 tonluk yük altında preslenerek elde edilen pastiller üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çözümlemelerde çoğunlukla karbonat içermeyen ve kil mineral içerikleri yüksek kiltaşı ve şeyller ile tüfler seçilmiştir. Kimyasal analizler USGS (Flanagan, 1976) ve CRPG (Govindaraju, 1989) kayaç standartları eşliğinde yapılmış olup, doğruluk ana elementlerde % ± 2, eser/iz elementlerde % ± 5 mertebesindedir. 15 adet örnekte ana elementler % oksit cinsinden SiO 2, TiO 2, Al 2 O 3, ΣFe 2 O 2, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5 ve iz elementler ppm cinsinden Cr, Ni, Co, Cu, Pb, Zn, S, Rb, Ba, Sr, Ga, Nb, Zr, Y ve Th elementlerini kapsamaktadır. Ateşte kayıp (LOI) ise örneğin etüvde 110 C de bir gece (yaklaşık 16 saat) kurutulduktan sonra, fırında 1000 C deki H 2 O ve uçucu bileşenlerinin % ağırlığına karşılık gelmektedir. 4. PETROGRAFİ VE MİNERALOJİ XRD tüm kayaç ve kil fraksiyonu sonucu belirlenen minerallerin ortalama bolluklarına göre dikey dağılımları Şekil 2 de gösterilmiştir. Aşağıda bu minerallerin birimlerdeki litoloji ile ilişkileri ve parajenezleri sunulmuştur Artova Ofiyolitli Karışığı Birimde serpantinleşmiş ultramafikler dışında, yaygın bozunma gösteren mikrolitik porfirik dokulu bazaltik kayaçlar; başlıca cam ve plajiyoklaz mikrolitleri ile eser miktardaki kalsitden oluşan matriks içinde plajiyoklaz ve ojit fenokristalleri içermektedir. Volkanik camda ve yuvarlak amigdallerde yeşil renkli kloritleşmeler yaygındır. Amigdallerde optik izotrop analsim ile ışınsal-iğnemsi ve levhamsı-çubuksu klinoptilolit demetleri de bulunmaktadır. Zeolit minerallerinin varlığı XRD incelemeleri ile de doğrulanmıştır. Kil fraksiyonunu serpantinleşmiş ultramafiklerde serpantin, altere bazaltlarda smektit-klorit (% 45) + illit (% 25) + klorit (% 20) oluşturmaktadır. Birimdeki diğer litolojilerden karbonat kayaçları; bol radyolarya içeren biyomikritler olup; smektit (% 70) + illit (% 15) + klorit (% 15) ile temsil edilmektedir Yozgat Granitoyidi Holokristalin tanesel dokulu granit-granodiyoritlerde açık renkli bileşenler (kuvars, pertitik ortoklaz ve plajiyoklaz) dışında koyu renkli bileşenlerden hornblend ile eser miktarda titanit ve opak mineraller bulunmaktadır. Altere granitoyidlerdeki alkali feldispatlarda yaygın biçimde kaolinitleşme gelişmiştir. 18

5 4.3. Çeltek Formasyonu Birimdeki killi ve kumlu kayaçlar bolluk sırasına göre fillosilikat (genellikle kil mineralleri), kuvars, feldispat, opal-ct, pirit, kalsit ve dolomit içermektedir. Kalsit; tabandaki kumtaşlarında, feldispat kömürlü zonda bulunmamaktadır. Opal-CT ve pirit Şekil 2. Sorgun çevresindeki birimlerde belirlenen minerallerin dikey dağılımları. kömürlü zonun karakteristik mineralleridir. Dolomite eser miktarda (% 5) üstteki kumtaşlarında rastlanılmaktadır. Formasyondaki ana kil mineralini kaolinit (Şekil 3); tali minerallerini illit, klorit ve smektit oluşturmaktadır. Kaolin grubu minerallerinin karakteristik pikleri (Bailey, 1988), bunların kaolinit politipi ile temsil edildiğini göstermektedir. Kömürlü zonda smektit bulunmamaktadır. Klorit ise sadece üst kumtaşı seviyelerinde gözlenmektedir Çekerek Formasyonu Birimin ana litolojisini oluţturan kil matrisli ve az miktardaki karbonat çimentolu grovak-subgrovak türü kumtaşları başlıca kuvars, feldispat (genellikle pertitik ortoklaz ve kısmen plajiyoklaz) ve kayaç parçacıkları (çoğunlukla granitik veya bazaltik volkanit ve 19

6 daha az metamorfik) içermektedir. Eser miktarda gözlenen diğer bileşenler mika (biyotit ve muskovit), ojit, epidot, klorit (yeşil, bazen renksiz ve lifsi) ve opak minerallerdir. Kil parajenezini volkanik kayaç parçacıklı kumtaşlarında smektit-klorit (% 50) + klorit (% 30) + illit (% 20) oluşturmaka, bu parajeneze bazı örneklerde serpantin (% 35) de eşlik etmektedir. Granitik kayaç parçacıklı kumtaşlarında kaolinit ± illit, karbonatlı kumtaşlarında Şekil 3. Eosen yaşlı birimlerin tipik kil mineral parajenezlerine ait XRD difraktogramları. ise dolomit (% 20-30) ve opal-ct (% 5-10) ve kaolinit (% 80) + illit (% 15) + smektit (% 5) birlikteliği ortaya çıkmaktadır. Kumlu kiltaşı/marnlar; grovaklar ile aynı tüm kayaç mineralojisine sahip olmakla birlikte, smektit (% 5-10) ve/veya I-C (karışık tabakalı illit-klorit) içermesi (% 5-10) ile farklılık göstermektedir. Düzenli karışık tabakalı smektit-klorit (S-C) türü kil minerallerinin çoğu süperlatis yansımalara sahip olup (Hoffman ve Hower, 1979), korensit olarak tanımlanmıştır (Şekil 3). Reynolds un (1980) yöntemine göre, bu minerallerin glikollü çekimlerinden itibaren hesaplanan d (004)/(005) yansımasının değeri (3.45 Å), bunlarda smektit ve klorit tabakalarının eşit miktarda (% 50) bulunduğunu göstermektedir Kaletepe Volkanitleri Birimin Eşmebaşı üyesine ait piroklastik kayaçlar genellikle kristal ve camsı kül tüfleri ile temsil edilmektedir. Tüflerde çoğunlukla feldispat, kısmen kuvars, ojit, hornblend, biyotit, kalsit ve volkanik kayaç parçacıkları bulunmaktadır. Bağlayıcı malzemede yaygın killeşme (trioktahedral smektit, d 060 = Å) ve zeolitleţme (klinoptilolit) geliţmiţtir. Yavu üyesini temsil eden mikrolitik porfirik dokulu bazaltlar plajiyoklaz mikrolitleri ve volkanik camdan oluţan matriks içinde plajiyoklaz ve ojit fenokristalleri içermektedir. 5. JEOKİMYA Eosen yaşlı birimlerde yapılan kimyasal çözümleme sonuçları (Çizelge 1), bunların ana ve iz element içerikleri birbirinden oldukça farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ana elementlerden Al 2 O 3 ve eser elementlerden Pb, Zn, Rb, Sr, Ga, Y ve Th hariç, diğer 20

7 elementlerin konsantrasyonları, diğer birimlere göre Çeltek formasyonunda daha düşüktür. Ayrıca, Çekerek Formasyonu ile karşılaştırıldığında, Çeltek Formasyonunda geçiş metallerinden Fe, Mn, Cr, Ni, Co ve Cu ın, yüksek değerlikli elementlerden (HFSE) Ti, Nb ve Zr un konsantrasyonları düşük, iri katyon yarıçaplı litofil elementlerden (LFSE/LILE) K, Rb, Ba, Sr ve Ga un konsantrasyonları ise yüksektir. Geçiş elementlerinden Zn ın miktarı Çizelge 1. Eosen yaşlı birimlerin tümkayaç kimyasal çözümleme sonuçları. Birim Çeltek Çekerek Eşmebaşı Örnek %Oksit M-6 M-8 E-8 K-8 SY-8 B-2 B-9 B-11 SOR- 8 SOR- 47 B6-1 SOR- 43 SOR- 45 SOR- 54 SOR- 55 SiO TiO Al 2 O ΣFe 2 O MnO MgO CaO Na 2 O K 2 O P 2 O LOI Total Cr Ni Co Cu Pb Zn Rb Ba Sr Ga Nb Zr Y Th her iki birimde de yaklaşık aynı değerde iken, Pb ın Çeltek Formasyonundaki bolluğu ise organik malzeme ile iliţkili gözükmektedir. Bu farklılık, elementlerin bolluklarının Kuzey Amerikan Şeyllerine (North American Shale Composite-NASC) göre normalize edilerek karşılaştırıldığı diyagramda da belirgin olarak izlenebilmektedir (Şekil 4). Diyagramda gözlenen en belirgin özelliklerde birisi de, tüm birimlerde Mn ın, Çeltek ve Çekerek Formasyonlarında Ba ın sadece Çeltek Formasyonunda Na ve Ni in tüketilmesidir. Buna karşılık, tüm birimlerde Pb, Çeltek Formasyonunda Th, Çekerek Formasyonunda Cr ve Ni, Eşmebaşı üyesinde Sr zenginleşmektedir. Bu değişimler ortalama kabuksal malzemeyi temsil eden Kuzey Amerikan Şeyl inin mineralojik bileşiminin (mika ve feldispat içermesi) yanı sıra, Sorgun yöresindeki birimlerin kaynak kayaçlarının ve çökelme ortamlarının farklılığı ile ilişkilidir. 21

8 6. SONUÇLAR VE TARTIŢMA Kömür içeren Çeltek Formasyonunun alt kesimindeki litolojilerin kil boyu bileşenlerinin hemen hemen bütünüyle kaolinitten oluşması, bu birimin çökelmesi sırasında granitoyidlerden beslendiğini ortaya koymaktadır. Birimin granitoyidlerin içinde ve kenar fasiyeslerinde gözlenmesi de bu görüşü doğrulamaktadır. Özellikle kömürlü zonda piritin varlığı ile de kanıtlanan indirgen ve olasılıkla nötr ph ortamında alkali feldispatlar bütünüyle kaolinite dönüşmüştür. Bu zonda feldispat ve smektitin bulunmaması bu görüşü Şekil 4. Sorgun çevresindeki Eosen yaşlı birimlerin NASC-normalize ana ve iz element dağılımları (NASC e ait element konsantrasyonları Condie den 1993 alınmıştır). doğrulamaktadır. Ayrıca, bu minerallerin yanısıra, kuvars dışında diğer açık ve koyu renkli minerallerinde gözlenmemesi, bu zonda hemen hemen tüm minerallerin duraylı kalamadıklarını göstermektedir (Gençoğlu ve diğ., 1989). Feldispatların hidrolizinden itibaren kaolinit oluşumundan artan silis opal-ct, koyu renkli minerallerin hidrolizinden ve organik malzemenin kömürleşmesinden açığa çıkan iyonlar ise yaygın olarak pirit ve yer yer de I-S biçiminde kristalleşmiş olmalıdır. Çekerek Formasyonunda litoloji ile mineralojik bileşim arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Grovak türü kumtaşlarında kalsit + kuvars + feldispat + korensit + klorit + illit, kumlu kiltaşı/marnlarda kalsit + kuvars + feldispat + korensit + klorit + illit + I-C + smektit, karbonatlı kumtaşlarında dolomit + kuvars + opal-ct + feldispat + kaolinit + illit + smektit parajenezi gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle; granitik kayaç parçacıklarının, özellikle ortoklazların bol bulunduğu kayaçlar kaolinit, buna karşın volkanik kayaç parçacıklarının egemen olduğu litolojiler karışık tabakalı kil mineralleri ile temsil edilmektedir. Korensitin Türkiye de özellikle Üst Kretase ve Eosen yaşlı serilerdeki birincil (Yalçın, 1991; Çerikcioğlu, 1997) veya epiklastik volkanik malzemedeki (Bayhan, 1981; 22

9 Bayhan ve Yalçın, 1990; bu çalışma) yaygınlığı tipiktir. Ayrıca, kil minerallerinin dikey dağılımları ile çökelme ortamı, provenans ve uyumsuzluklar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Yalçın, 1991; Yalçın ve diğ., 1994). Jeokimyasal veriler ile de desteklendiği gibi, kaolinit, granitik kayaçlardan malzeme alan ve gölsel Çeltek formasyonunda; karışık tabakalı kil mineralleri, bazik volkanik ve kısmen serpantinitlerden beslenmenin yoğun olduğu denizel Çekerek Formasyonunda egemendir. İllit ve klorit türü kil minerallerinin de işaret ettiği gibi, Çeltek Formasyonunun üst kesiminin ve Çekerek Formasyonunun çökeldiği dönemde zaman zaman metamorfik taşınma da etkili olmuştur. Provenansın saptanmasında en fazla kullanılan hareketsiz (immobil) elementler (Wironkiewicz ve Condie, 1987) de mineralojik bulguları desteklemektedir. 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR Ağralı, B., 1965, Yozgat-Sorgun havzasının 1/ ölçekli jeolojik etüdü ve yıllarında yapılan arama sondajı verilerine göre bölgenin kömür imkanları: MTA Raporu, Derleme No. 3895, Ankara. Bailey, S.W., 1988, X-ray diffraction identification of the polytypes of mica, serpentine, and chlorite: Clays and Clay Minerals, 36, Bayhan, E., 1981, Ankara civarı Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı sedimanter kayaçların kil mineralojisi ve jeokimyasal incelenmesi: H. Ü., Doktora Tezi, 168s, (Yayımlanmamış). Bayhan, E., ve Yalçın, H., 1990, Burdur Gölü çevresindeki Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin tüm kayaç ve kil mineralojisi: M.T.A. Dergisi, 111, Blumenthal, M.M., 1937, Merzifon ve Suluova (Amasya) kömür havzasının jeolojisi: MTA Raporu, Derleme No. 7063, Ankara. Brindley, G.W., 1980, Quantitative x-ray mineral analysis of clays: In Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-ray Identification (Eds. by G. W. Brindley and G. Brown), Mineralogical Society, London, pp Cicioğlu, E., 1995, Sorgun (Yozgat) kömürlerinin kimyasal ve petrografik özelliklerinin incelenmesi: H. Ü. Fen Bil. Enst., Yük. Müh. Tezi, 84s (Yayımlanmamış). Condie, K.C., 1993, Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales: Chem. Geol., 104, Çerikcioğlu, B., 1997, Yıldızeli-Akdağmadeni arasındaki (Yavu çevresi) volkanik ve volkanosedimanter kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bil. Enst., Yük. Müh. Tezi, 121s. Demir, Ş., 1980, Yozgat-Sorgun-Küçükköhne Yeniçeltek ruhsat sahası ile ilgili jeolojik etüd ve sondajlar hakkında rapor: MTA Raporu, Derleme No. 6949, Ankara. Erler, A., Akıman, O., Unan, C., Dalkılıç, F., Dalkılıç, B., Geven, A., ve Önen, P., 1991, Kaman (Kırşehir) ve Yozgat yörelerinde Kırşehir masifi magmatik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası: TÜBİTAK Doğa, Müh.ve Çevre Bil.Bült., 15, Flanagan, F. J., 1976, Descriptions and analyses of eight new USGS rock standarts. in Twenty-eight papers present analytical data on new and previously described whole rock standarts: USGS Prof. Paper, (ed. by F.J.Flanagan), 840, Gençoğlu, H., Bayhan, H., ve Yalçın, H., 1989, Bilecik-Söğüt yöresi kaolin yataklarının mineralojisi ve kökeni: IV. Ulusal Kil Sempozyumu, C.Ü. Sivas, Eylül, Bildiriler Kitabı (Eds. D.Boztuğ ve H.Yalçın),

10 Govindaraju, K., 1989, 1989 compilation of working values and sample description for 272 geostandarts: Geostandarts Newsletter, 13, Gücük, Ö., 1978, Yozgat-Sorgun linyit sahasının fizibilite etüdü: MTA Raporu, Derleme No. 6243, Ankara. Hoffman, J., and Hower, J., 1979, Clay mineral assemblages as low grade metamorphic geothermometers: Application to the thrust faulted disturbed belt of Montana, USA: In Aspects of Diagenesis (Ed. by P. A. Scholle and P. R. Schluger), Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Spec. Publ., 26, J.C.P.D.S., 1990, Powder Diffraction File. Alphabetical Indexes Inorganic Phases: Swarthmore, U.S.A., 871 pp. Karayiğit, A.İ., Eris, E., and Cicioğlu, E., 1996, Coal geology, chemical and petrographical characteristics, and implications for coalbed methane development of subbituminous coals from the Sorgun and Suluova Eocene basins, Turkey: Coalbed Methane and Coal Geology (Ed. by R. Gayer and I. Harris), Geol. Soc. Spec. Publ., 109, Ketin, İ., 1963, 1: Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Açıklama Kitabı, Kayseri Paftası: MTA Yayını, 82 s. Nakoman, E., 1966, Eosen yaşlı Sorgun linyitlerinin sporopollinik etüdü: MTA Dergisi, 67, Norman, T., 1975, Çankırı-Çorum-Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer yaşlı sedimentlerde paleo-akıntılar ve denizaltı heyelanları: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 18, Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M., ve Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu fayı-kırşehir masifi arasının temel jeolojisi: MTA Raporu, Derleme No. 6722, Ankara. Poisson, A.M., Bergougnan, H., Alpaslan, M., Boztuğ, D., Temiz, H., Tutkun, Z., and Yalçın, H., 1989, The significance of the Paleogene Central Anatolian Basins around the Kırşehir Block, Turkey: Fifth Meeting of European Union of Geosciences (EUG V), Strasbourg, March, Terra Cognita, pp.56. Reynolds, R.C., Interstratified clay minerals. In crystal structures of clay minerals and their x-ray identification (eds. G. W. Brindley, G. Brown). Mineralogical Society, London, Şenol, M., 1982, Saray-Sorgun (Yozgat) dolaylarındaki çökellerin fasiyes özellikleri, ortam yorumları, linyit ve uranyum içerikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri, s Wronkiewicz, D.J., ve Condie, K.C., 1987, Geochemistry of Archean shales from the Witwatersrand Supergroup, South Africa: Source-area weathering and provenance: Geochim. Cosmochim. Acta, 51, Yalçın, H., 1991, Clay mineralogy and geochemistry of Sivas (Hafik district) evaporite basin, Eastern Interior Anatolia: 7 th Euroclay Conference, Dresden, August, Proceedings, v.3, Yalçın, H., Kavak, K.Ş., Bozkaya, Ö., Poisson, A., ve İnan, S., Ağcakışla alt baseninin (Sivas baseni) litolojik ve mineralojik karakteristikleri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, 11, Yılmaz, A., 1994, Çarpışma sonrası bir çanak örneği: Sivas havzası: Türkiye. Türkiye 10. Petrol Kongresi, s Yılmaz, A., Uysal, Ş., Bedi, Y., Yusufoğlu, H., Havzaoğlu, T., Ağan, A., Göç, D., ve Aydın, N., 1995, Akdağ Masifi ve dolayının jeolojisi. MTA Dergisi, 117,

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU

KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU KAYAÇ MİKROANALİZ VE KARAKTERİZASYON HİZMETLERİ KATALOĞU Kayaların dilinden anlar Doğal Endüstriyel Hammaddelerin Ekonomiye Kazandırılmasında Jeolojik / Sedimantolojik Danışmanlık ve Analitik Destek Hizmeti

Detaylı

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI SEDİMANTER MADEN YATAKLARI Her hangi bir çökel havzasında, kimyasal veya klastik olarak oluşan malzemenin tortulaşması ile oluşan maden yataklarıdır. Daha çok demir ve mangan yatakları için önemlidir.

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İSTANBUL ŞİLE CİVARINDAKİ KUVARS KUMLARININ İNCELENMESİ ve EKONOMİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Şükrü KOÇ Yardımcı

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ

BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ MTA Dergisi 111, 73-87, 1990 BURDUR GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ ÜST KRETASE - TERSİYER YAŞLI SEDİMANTER İSTİFİN TÜM KAYAÇ VE KİL MİNERALOJİSİ Emel BAYHAN* ve Hüseyin YALÇIN** ÖZ.- Bu çalışmada, Burdur gölü çevresinde

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması Mahmut ALTINER 1, Abdulkadir ÜRÜNVEREN 2, Suphi URAL 3

Kömürlerin petrografik özellikleri ile dayanımları arasındaki ilişkinin araştırılması Mahmut ALTINER 1, Abdulkadir ÜRÜNVEREN 2, Suphi URAL 3 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 3249-3254, Paper ID:815 Kömürlerin petrografik

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 025801 (1-10) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 025801 (1-10)

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU

IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU BİLİM KURULU Prof. Dr. Miraç AKÇAY Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ Prof. Dr. Mesut ANIL Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Prof. Dr. Serdar BAYARI Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAVRANIŞLARI

PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL DAVRANIŞLARI S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.3, s.4, 2015 Selcuk Univ. J. Eng. Sci. Tech., v.3, n.4, 2015 ISSN: 2147-9364 (Elektronik) PAMUCAKYAYLA (ANTALYA) CİVARI ORGANİK KAYAÇLARINDAKİ ANA VE İZ ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU THE CHARACTERIZATION OF TUNÇBİLEK COAL PREPERATION PLANT TAILINGS INCLUDED CLAY M.Y.Çelik 1, E.Sabah 1, M.S.Çelik 2 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(2), 61-76 ss., Aralık 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(2), pp. 61-76, December 2013 Kuzgun

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ TPJD Bül te ni, Cilt 24, Sa yı 1, Say fa 23-47, 2012 TAPG Bul le tin, Vo lu me 24, No 1, Pa ge 23-47, 2012 GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr.

YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Yerkabuğunun Yapısı. Yerkürenin Yapısı. Dr. İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 17.03.2015 YERKABUĞUNU OLUŞTURAN MİNERALLER Dr. Dilek OKUYUCU Yerkürenin Yapısı Yerkabuğunun Yapısı 1 Yerkabuğunun Yapısı ~100 km ~10 km Yerkabuğunun Yapısı Yerkabuğunu

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ TEOS YEŞİL MERMERLERİNİN JEOLOJİK KONUMU VE ÖZELLİKLERİ Nejat KUN 1, Ferah TÜRKMEN 2 1 D.E.Ü Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, IZMIR 2 D.E Ü Torbalı Meslek Yüksekokulu, Mermer Programı,

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Yaz Dönemi JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları 2010-2011 Yaz Dönemi Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER MTA Dergisi 114, 95-110, 1992 KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER Şükrü KOÇ* ve M. Ali DEĞER** ÖZ. _ Payas bölgesi cevherleşmeleri, jeokimyasal özellikleri ve

Detaylı

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI SAHA BİLGİSİ II DERSİ 28 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI Miraç AKÇAY, Ali VAN, Mithat VICIL 1. Giriş Eskiköy Cu-Pb-Zn cevherleşmesi Zigana tünelinin Gümüşhane

Detaylı

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN ve Doç. Dr. Emel ABDİOĞLU 1. BÖLGESEL JEOLOJİ VE STRATİGRAFİ

Detaylı

(e-posta: ferkansipahi@gmail.com)

(e-posta: ferkansipahi@gmail.com) Ferkan SİPAHİ, M. Burhan SADIKLAR Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 53, Sayı 2-3, Ağustos-Aralık 2010 Geological Bulletin of Turkey Volume 53, Number 2-3, August-December 2010 Zigana (Gümüşhane, KD-Türkiye)

Detaylı

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Akdağmadeni Yozgat'ın doğusunda bir ilçedir. Doğuda Sivas'ın Şarkışla İlçesi, güneyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-68 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 55-68, December 2014 Bigadiç

Detaylı

TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ

TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ TARİHİ EDİRNE GAR BİNASINDA KULLANILAN KUMTAŞLARINDA GÖRÜLEN BOZULMA NEDENLERİ İsmail KILIÇ 1, Ali Haydar GÜLTEKİN 2 ismail.kilic@kirklareli.edu.tr, gultekin@itu.edu.tr 1 Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

YENİÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ OPTİMUM PANO BOYUTLARININ TANIMLANMASI DEFINING OPTIMUM PANEL DIMENSIONS of YENİÇELTEK COAL MINE

YENİÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ OPTİMUM PANO BOYUTLARININ TANIMLANMASI DEFINING OPTIMUM PANEL DIMENSIONS of YENİÇELTEK COAL MINE Madencilik, Cilt 54, Sayı 1, Sayfa 3-11, Mart 2015 Vol.54, No.1, pp 3-11, March 2015 YENİÇELTEK KÖMÜR İŞLETMESİ OPTİMUM PANO BOYUTLARININ TANIMLANMASI DEFINING OPTIMUM PANEL DIMENSIONS of YENİÇELTEK COAL

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 Gökçe, A., 2000. Maden Yatakları. İkinci Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, No:85, Sivas, 335 s. Temur, S., 2001. Endüstriyel Hammaddeler. Üçüncü baskı,

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ AYAZINI (AFYON) TÜFLERİNİN ÇİMENTO SANAYİİNDE TRAS OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Usability Of The Ayazini (Afyon) Tuffs As Trass Material For Cement Production Taner KAVAS'*' Mustafa Yavuz ÇELİK'**'

Detaylı

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir

Tıbbi Mineraloji ise doğal minerallerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve ilişkileri inceleyen, tıbbi jeoloji biliminin kapsam alanı içinde bir TIBBİ JEOLOJİ Esas bileşenleri elementler, mineraller, kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır. Minerallerin insan sağlığına

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ Ankara Üni ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİVRİHİSAR-BİÇER CİVARI NEOJEN (ÜST MİYOSEN-PLİYOSEN) BASENİNDEKİ KİL PARAJENEZLERİNİN ORTAMSAL YORUMU Özge KARAKAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

PERMİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim.

PERMİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. PERMİYEN http://www.humboldt.edu/natmus/lifethroughtime/platemaps/perm_triassic/permian.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Müh-Mim. Fakültesi URALİYEN OROJENEZİ Bu orojenez Geç Karbonifer-Permiyen de, Lavrusya

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey 60 (2017)

Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey 60 (2017) Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey 60 (2017) 189-208 http://tjb.jmo.org.tr Eskişehir Neojen Alpu Havzasındaki Kömürle Ara Katkılı Killi Kayaçların Mineralojisi ve Jeokimyası Mineralogy

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu.

TOPRAK ANA MADDESİ Top T rak Bilgisi Ders Bilgisi i Peyzaj Mimarlığı aj Prof. Dr Prof.. Dr Günay Erpul kar.edu. TOPRAK ANA MADDESİ Toprak Bilgisi Dersi 2011 2012 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Ana Maddesi Topraklar, arz kabuğunu oluşturan kayalar, mineraller ve organik maddelerin

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Güz

Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Güz Batman Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2016-2017 Güz Kömür Nedir? Dünyadaki Yeri Kömür Oluşumları Kömürün Depolanması Kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri Kömürleşme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA 17. ZİRKON 17.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Zirkonyum ( Zr ) elementi periyodik cetvelin 4. grubunda olup, atom numarası 40, atom ağırlığı 91.22 dir. Doğada

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ MTA Dergisi, 136, 1-18, 2008 ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ Sinan AKISKA*, Taner ÜNLÜ* ve Ý. Sönmez SAYILI* ÖZ.- Bu çalýþma Ýzmir-Ödemiþ bölgesinin

Detaylı

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) -

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) - SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI - 1. Hafta (23.02.2017) - GÜNEYCE (İYİDERE, RİZE) TÜNELİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Fikri BULUT, Doç. Dr. Hakan ERSOY, Doç. Dr. Aykut AKGÜN Genel Bilgiler Güneyce Tüneli, Doğu

Detaylı

KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜR HAVZASI KİLİMLİ ÜRETİM BÖLÜMÜ ( KARADON - ZONGULDAK ) KÖMÜR DAMARLARININ TEKNOLOJİK ( METALURJİK ) ÖZELLİKLERİ

KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜR HAVZASI KİLİMLİ ÜRETİM BÖLÜMÜ ( KARADON - ZONGULDAK ) KÖMÜR DAMARLARININ TEKNOLOJİK ( METALURJİK ) ÖZELLİKLERİ KUZEY - BATI ANADOLU TAŞKÖMÜR HAVZASI KİLİMLİ ÜRETİM BÖLÜMÜ ( KARADON - ZONGULDAK ) KÖMÜR DAMARLARININ TEKNOLOJİK ( METALURJİK ) ÖZELLİKLERİ IşıköZPEKER(*) İbrahim BUZKAN (**) Erdem ÜNAL (***) Doğu RODOPMAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu.

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 363-378, 2007 19 (3), 363-378, 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA,

Detaylı

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim 1997 izmir Türkiye

2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Ekim 1997 izmir Türkiye 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997 izmir Türkiye Bilecik (Söğüt) Yöresi Killerin AKW Hidrosiklonu ile Zenginleştirilmesi N. DAY MATEL, BİLECİK İ.TOROGLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,

Detaylı

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ *

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * Geochemıcal Investıgatıon Of The Magnesıte Deposıts Of Meram-Çayırbağı (Konya) And Sarıkavak (Mersin) Güzide

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f. 177-185, Eugust 1998

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f. 177-185, Eugust 1998 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f 177-185, Eugust 1998 Sulakyurt granîtoîdîndekî gabroların derin yapısının sondajlarla belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 10. 10. 1960 Adres : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Telefon : 0382. 288. 23. 27 E-posta : jeo.myildiz@gmail.com

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İŞ İNCE KESİT LAB. İnce kesit yapımı ve petrografik tanımlama raporu KIRMA-ÖĞÜTME-ELEME

Detaylı

GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.1, 2004 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVII, No: 1, 2004 GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME Orhan BAYSAL Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ve Erhan DİLEKÖZ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ankara ÖZET. Sivas ilinin Gölcük yaylasında yapılan sondajlardan

Detaylı

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ"

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ" EVALUATION OF BAZALTS AS A

Detaylı

KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ

KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ SAHA BİLGİSİ II DERSİ 14 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ 1. Giriş KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ Miraç AKÇAY Doğu Karadeniz Bölgesi baz metal sülfür yatakları bakımından

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı