EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER"

Transkript

1 VIII. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Eylül 1997, DPÜ, KÜTAHYA EOSEN YAŞLI SORGUN (YOZGAT) KÖMÜR HAVZASININ KİL MİNERALOJİSİ VE TÜMKAYAÇ JEOKİMYASI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Relationships between clay mineralogy and whole-rock geochemistry of Sorgun (Yozgat) Eocene Coal Basin, Central Anatolia, Turkey Hüseyin Yalçın Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas Ali İhsan Karayiğit Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe-Ankara Emine Cicioğlu Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe-Ankara Gülţen Gümüşer Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas ÖZET Eosen havzası; kuzeyde ofiyolitik dizi, güneyde granitoyidler ile sınırlandırılmıştır. Gölsel Çeltek Formasyonu dört fasiyesten oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla kumtaşı, ender olarak marn ve kireçtaşı bantları ile kiltaşı arakatkıları içeren kömür, kumtaşı arakatkılı bitümlü şeyl, merceksi kumtaşı-çamurtaşı ardalanmasıdır. Çekerek Formasyonu altta marn, üstte kumlu marnlar/kiltaşları ve kumtaşı bantları ile ardalanmalı konglomera fasiyesindedir. İstifin en üst kesimini trioktahedral smektit ve klinoptilolit içeren volkanojenik ürünler bulunmaktadır. Alterasyon ürünlerini serpantinleşmiş ultramafiklerde serpantin, bazaltik kayaçlarda klinoptilolit + analsim + S-C + illit + klorit, biyomikritlerde kalsit + smektit + illit + klorit, granitoyidlerde kaolinit temsil etmektedir. Çeltek Formasyonu; bolluk sırasına göre fillosilikat (başlıca kaolinit; tali illit, klorit ve smektit), kuvars, feldispat, opal-ct, pirit, kalsit ve eser miktarda dolomit içermektedir. Kalsit tabandaki kumtaşlarında, klorit üst kumtaşı seviyelerinde gözlenmektedir. Opal-CT ve pirit kömürlü zonun karakteristik mineralleri iken, bu zonda feldispat ve smektit bulunmamaktadır. Çekerek formasyonu grovakları yaygın olarak kuvars, pertitik ortoklaz, plajiyoklaz, kayaç parçacıkları (çoğunlukla granitik veya volkanit ve kısmen metamorfik), kil (S-C + klorit + illit ± serpantin veya kaolinit ± illit), eser miktarda biyotit, muskovit, ojit, epidot ve klorit içermektedir. Karbonatlı kumtaşlarında ise dolomit+opal-ct+kil (kaolinit, daha az illit ve smektit) birlikteliği ortaya çıkmaktadır. Kumlu kiltaşı/marnlar; grovaklardan, smektit ve/veya I-C içermesi ile ayrılmaktadır. Çekerek Formasyonu ile karşılaştırıldığında, Çeltek Formasyonunda geçiş metallerinden Pb hariç Fe, Mn, Cr, Ni, Co ve Cu ın, yüksek değerlikli elementlerden Ti, Nb ve Zr un konsantrasyonları düşük, iri katyon yarıçaplı litofil elementlerden K, Rb, Ba, Sr ve Ga un konsantrasyonları ise yüksektir. ABSTRACT Eocene basin is surrounded by ophiolitic suite at the north and granitoids at the south. Lacustrine Çeltek Formation is made up of four facies. These are sandstone, coal with rarely marl and limestone bands and also claystone intercalations, and lensy sandstone-mudstone alternations, respectively. Çekerek Formation is consisted of marl at the bottom and alternation of sandy marl/claystone-conglomerate with sandstone band at the top. The volcanogenic products containing trioctahedral smectite and clinoptilolite are found at the uppermost of sequence. Alteration products 15

2 are represented by serpentine in the serpentinized ultramafics, clinoptilolite + analcime + clay (S-C + illite + chlorite) in the basic volcanites, calcite + clay (smectite + illite + chlorite) in the biomicrites, and kaolinite in the granitoids. Çeltek Formation includes phllosilicates (mainly kaolinite, minor illite, chlorite and smectite), quartz, feldspar, opal-ct, pyrite, calcite and trace amount of dolomite. In the sandstones, calcite is observed in the lower and chlorite in the upper levels. Opal-CT and pyrite are characteristic minerals of coal zone, whereas feldspar and smectite are not found in this zone. The graywackes of Çekerek Formation commonly contain quartz, perthitic orthoclase, plagioclase, rock fragments (abundantly granitic or volcanic, and partly metamorphic), clay (S-C + chlorite + illite ± serpentine or kaolinite), and negligible amounts of biotite, muscovite, augite, epidote and chlorite. An association of dolomite + opal-ct + clay (kaolinite, and much lesser illite and smectite) appears in the calcereous sandstones. Sandy claystone/marls are distinguished from graywackes on account of smectite and/or I-C. In the Çeltek formation the concentrations of transition metals (Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Cu, except Pb) and HFSEs (Ti, Nb, Zr) are low, those of LILEs (K, Rb, Ba, Sr and Ga) are high, compared with Çekerek Formation. 1. GİRİŞ İnceleme alanı, Yozgat iline bağlı Sorgun ilçesi çevresini, 1/ ölçekli Yozgat İ-34 a 3 ve a 4 paftalarını içine almakta olup, yaklaşık 300 km² lik bir alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı güneyde granitoyid türü kayaçlar, kuzeyde ise ofiyolitik karışık ile sınırlandırılmıştır (Şekil 1). Sorgun havzası, Çankırı-Çorum havzasının (Norman, 1975) doğuya ilerlemiţ dar ve uzun bir kolu olup, Neo-Tetis'in kapanması ile eşzamanlı (Poisson et al., 1989) veya çarpışma-sonrası (Yılmaz, 1994) Kırşehir Bloğu sınırlarında gelişen bir alt havza biçiminde değerlendirilmiştir. İnceleme alanını da içine alan bölgesel çalışmalar genel jeoloji (Blumenthal, 1937; Ketin, 1963; Özcan ve diğ., 1980) ve sedimantolojiye (Norman, 1975) yöneliktir. Sorgun yöresinde yapılan diğer çalışmalar palinoloji (Nakoman, 1966), kömür aramaları (Ağralı, 1965; Gücük, 1978; Demir, 1980), kömür jeolojisi (Şenol, 1982), kömür kimyası ve petrografisi (Cicioğlu, 1995; Karayiğit ve diğ., 1996) ile ilişkilidir. Dünyada ve özellikle Türkiye de Eosen yaşlı kömür içeren kayaçlar, çoğunlukla denizel sedimanter çökeller ve bunlarla arakatkılı volkanik-volkaniklastik kayaçlar ile temsil edilmektedir. Bunlardan en önemlileri Pontid kuşağında Bolu-Mengen, Kastamonu-Tosya, Amasya-Suluova, Ordu-Gölköy, Bayburt; Anatolid kuşağında Çorum-İskilip, Yozgat-Sorgun ve Adana-Balcalı havzalarıdır. Bu çalışmada Sorgun kömür havzasının kil minerallerinin kökeninin incelenmesi amaçlanmıştır. 2. STRATİGRAFİ Eosen yaşlı kömür havzasının temelinde bazalt, kireçtaşı, radyolarit ve serpantinitlerden oluşan Artova ofiyolitli karışığı (Özcan ve diğ., 1980), granit granodiyoritler ile temsil edilen Yozgat granitoyidi (Erler ve diğ., 1991) bulunmaktadır (Şekil 1). Eosen yaşlı birimler Çeltek Formasyonu ile başlamaktadır. İlk defa Blumenthal (1937) tarafından adlandırılan birim; Sorgun yöresinde açık ocak ve sondaj karotlarından itibaren Cicioğlu (1995) tarafından yeniden tanımlanmış ve transgresyon öncesi olasılıkla gölsel bir ortamda çökeldiği ortaya konulmuştur. Birim alttan üste doğru dört fasiyesten oluşmaktadır. En alttaki fasiyes beyaz-açık gri renkli kumtaşlarından oluşmaktadır (1-2 m). İkinci fasiyes; kiltaşı arakatkıları (2-3 cm) içeren kömür tabakasıdır (2-16 m). Bu fasiyeste ender olarak marn ve kireçtaşı bantları da gözlenmiştir. Kömür tabakasının üzerindeki kumtaşı arakatkıları (5-10 cm) içeren açık kahverengi bitümlü şeyller (genellikle 2-3 m) 16

3 üçüncü fasiyesi temsil etmektedir. En üstteki fasiyesi merceksi kumtaşı-çamurtaşı ardalanması oluşturmaktadır. Eosen yaşlı diğer birim Çekerek Formasyonu (Özcan ve diğ., 1980) olup; iki fasiyesten oluşmaktadır. Alttaki fasiyes nummulitli yeşil marnlar (2-3 m), üstteki fasiyes epiklastik kayaçların ardalanması ile temsil edilmektedir. Kumlu marnlar ve/veya kumlu Şekil 1. Sorgun çevresinin jeoloji haritası (Karayiğit ve diğ., 1996) ve dikme kesiti. kiltaşları (genellikle 3-4 cm, üst seviyelerde 2-3 m); sarı renkli kumtaşı bantları (10-40 cm) ve konglomeralar ile ardalanmalıdır. Diğer Eosen yaşlı birim Kaletepe volkanitleri (Yılmaz ve diğ., 1995) olup, tüfler Yıldızeli-Yavu çevresindeki Eşmebaşı üyesi, aglomera ve bazaltlar ise Yavu üyesi (Çerikcioğlu, 1997) ile deneţtirilebilmektedir. Eosen yaşlı birimlerin üzerinde pekişmemiş epiklastik kayaçlar ve gölsel kireçtaşları ile temsil edilen Neojen çökelleri bulunmaktadır. 3. MATERYAL VE YÖNTEM Sorgun yöresinden ölçülü kesitler boyunca toplam 97 adet kayaç örneği alınmış ve Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları nda ve Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü.) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ve Jeokimya Araştırma Laboratuvarları'nda (MİPJAL) yıkandıktan sonra çeşitli işlemlerden (ince-kesit, kırma-öğütme-eleme, kil ayırma, X-ışınları difraksiyonu-xrd) geçirilmiştir. Bunlardan ince-kesit petrografisi ile mineraller ve birbirleriyle olan dokusal ilişkileri, özellikle fillosilikatların kökeni belirlenmeye çalışılmıştır. XRD çözümlemeleri Philips marka PW 1140 model (H.Ü.) ve Rigaku marka DMAX IIIC model X-ışınları difraktometresinde (C.Ü.) CuK α ışıması kullanılarak yapılmış 17

4 ve ince taneli sedimanter kayaçların tüm kayaç ve kil boyu bileşenleri (< 2 µm) tanımlanmış (J.C.P.D.S., 1990) ve yarı nicel yüzdeleri de dış standart yöntemi (Brindley, 1980) esas alınarak hesaplanmıştır. Sedimantasyon yöntemi ile ayrılan kil fraksiyonu difraktogramları normal (havada kurutulmuş), glikolleme (60 C de 16 saat desikatörde etilen glikol buharında bırakma) ve fırınlama (490 C de 4 saat fırında ısıtma) işlemlerinden geçirilerek elde edilmiştir. d-mesafelerinin ölçülmesinde kuvars iç standart olarak kullanılmıştır. Kaolinit politiplerinin belirlenmesinde, bu mineralce zengin kil fraksiyonlarının yönlendirilmemiş toz çekimleri (2θ=2-65 ) kullanılmıştır. Smektitlerin b 0 parametresi ise d (060) yansıması üzerinde kuvarsın (211) piki (2θ=59.97, d=1.541 Å) referans alınarak ölçülmüştür. Tüm kayaç bazında yapılan ana ve iz/eser element çözümlemeleri C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ve Jeokimya Araştırma Laboratuvarları'nda (MİPJAL), Rigaku marka 3270 model X-ışınları floeresans spektrometresi nde (XRF), toz örnek Al-kapsüllere konulup, yaklaşık 10 tonluk yük altında preslenerek elde edilen pastiller üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çözümlemelerde çoğunlukla karbonat içermeyen ve kil mineral içerikleri yüksek kiltaşı ve şeyller ile tüfler seçilmiştir. Kimyasal analizler USGS (Flanagan, 1976) ve CRPG (Govindaraju, 1989) kayaç standartları eşliğinde yapılmış olup, doğruluk ana elementlerde % ± 2, eser/iz elementlerde % ± 5 mertebesindedir. 15 adet örnekte ana elementler % oksit cinsinden SiO 2, TiO 2, Al 2 O 3, ΣFe 2 O 2, MnO, MgO, CaO, Na 2 O, K 2 O, P 2 O 5 ve iz elementler ppm cinsinden Cr, Ni, Co, Cu, Pb, Zn, S, Rb, Ba, Sr, Ga, Nb, Zr, Y ve Th elementlerini kapsamaktadır. Ateşte kayıp (LOI) ise örneğin etüvde 110 C de bir gece (yaklaşık 16 saat) kurutulduktan sonra, fırında 1000 C deki H 2 O ve uçucu bileşenlerinin % ağırlığına karşılık gelmektedir. 4. PETROGRAFİ VE MİNERALOJİ XRD tüm kayaç ve kil fraksiyonu sonucu belirlenen minerallerin ortalama bolluklarına göre dikey dağılımları Şekil 2 de gösterilmiştir. Aşağıda bu minerallerin birimlerdeki litoloji ile ilişkileri ve parajenezleri sunulmuştur Artova Ofiyolitli Karışığı Birimde serpantinleşmiş ultramafikler dışında, yaygın bozunma gösteren mikrolitik porfirik dokulu bazaltik kayaçlar; başlıca cam ve plajiyoklaz mikrolitleri ile eser miktardaki kalsitden oluşan matriks içinde plajiyoklaz ve ojit fenokristalleri içermektedir. Volkanik camda ve yuvarlak amigdallerde yeşil renkli kloritleşmeler yaygındır. Amigdallerde optik izotrop analsim ile ışınsal-iğnemsi ve levhamsı-çubuksu klinoptilolit demetleri de bulunmaktadır. Zeolit minerallerinin varlığı XRD incelemeleri ile de doğrulanmıştır. Kil fraksiyonunu serpantinleşmiş ultramafiklerde serpantin, altere bazaltlarda smektit-klorit (% 45) + illit (% 25) + klorit (% 20) oluşturmaktadır. Birimdeki diğer litolojilerden karbonat kayaçları; bol radyolarya içeren biyomikritler olup; smektit (% 70) + illit (% 15) + klorit (% 15) ile temsil edilmektedir Yozgat Granitoyidi Holokristalin tanesel dokulu granit-granodiyoritlerde açık renkli bileşenler (kuvars, pertitik ortoklaz ve plajiyoklaz) dışında koyu renkli bileşenlerden hornblend ile eser miktarda titanit ve opak mineraller bulunmaktadır. Altere granitoyidlerdeki alkali feldispatlarda yaygın biçimde kaolinitleşme gelişmiştir. 18

5 4.3. Çeltek Formasyonu Birimdeki killi ve kumlu kayaçlar bolluk sırasına göre fillosilikat (genellikle kil mineralleri), kuvars, feldispat, opal-ct, pirit, kalsit ve dolomit içermektedir. Kalsit; tabandaki kumtaşlarında, feldispat kömürlü zonda bulunmamaktadır. Opal-CT ve pirit Şekil 2. Sorgun çevresindeki birimlerde belirlenen minerallerin dikey dağılımları. kömürlü zonun karakteristik mineralleridir. Dolomite eser miktarda (% 5) üstteki kumtaşlarında rastlanılmaktadır. Formasyondaki ana kil mineralini kaolinit (Şekil 3); tali minerallerini illit, klorit ve smektit oluşturmaktadır. Kaolin grubu minerallerinin karakteristik pikleri (Bailey, 1988), bunların kaolinit politipi ile temsil edildiğini göstermektedir. Kömürlü zonda smektit bulunmamaktadır. Klorit ise sadece üst kumtaşı seviyelerinde gözlenmektedir Çekerek Formasyonu Birimin ana litolojisini oluţturan kil matrisli ve az miktardaki karbonat çimentolu grovak-subgrovak türü kumtaşları başlıca kuvars, feldispat (genellikle pertitik ortoklaz ve kısmen plajiyoklaz) ve kayaç parçacıkları (çoğunlukla granitik veya bazaltik volkanit ve 19

6 daha az metamorfik) içermektedir. Eser miktarda gözlenen diğer bileşenler mika (biyotit ve muskovit), ojit, epidot, klorit (yeşil, bazen renksiz ve lifsi) ve opak minerallerdir. Kil parajenezini volkanik kayaç parçacıklı kumtaşlarında smektit-klorit (% 50) + klorit (% 30) + illit (% 20) oluşturmaka, bu parajeneze bazı örneklerde serpantin (% 35) de eşlik etmektedir. Granitik kayaç parçacıklı kumtaşlarında kaolinit ± illit, karbonatlı kumtaşlarında Şekil 3. Eosen yaşlı birimlerin tipik kil mineral parajenezlerine ait XRD difraktogramları. ise dolomit (% 20-30) ve opal-ct (% 5-10) ve kaolinit (% 80) + illit (% 15) + smektit (% 5) birlikteliği ortaya çıkmaktadır. Kumlu kiltaşı/marnlar; grovaklar ile aynı tüm kayaç mineralojisine sahip olmakla birlikte, smektit (% 5-10) ve/veya I-C (karışık tabakalı illit-klorit) içermesi (% 5-10) ile farklılık göstermektedir. Düzenli karışık tabakalı smektit-klorit (S-C) türü kil minerallerinin çoğu süperlatis yansımalara sahip olup (Hoffman ve Hower, 1979), korensit olarak tanımlanmıştır (Şekil 3). Reynolds un (1980) yöntemine göre, bu minerallerin glikollü çekimlerinden itibaren hesaplanan d (004)/(005) yansımasının değeri (3.45 Å), bunlarda smektit ve klorit tabakalarının eşit miktarda (% 50) bulunduğunu göstermektedir Kaletepe Volkanitleri Birimin Eşmebaşı üyesine ait piroklastik kayaçlar genellikle kristal ve camsı kül tüfleri ile temsil edilmektedir. Tüflerde çoğunlukla feldispat, kısmen kuvars, ojit, hornblend, biyotit, kalsit ve volkanik kayaç parçacıkları bulunmaktadır. Bağlayıcı malzemede yaygın killeşme (trioktahedral smektit, d 060 = Å) ve zeolitleţme (klinoptilolit) geliţmiţtir. Yavu üyesini temsil eden mikrolitik porfirik dokulu bazaltlar plajiyoklaz mikrolitleri ve volkanik camdan oluţan matriks içinde plajiyoklaz ve ojit fenokristalleri içermektedir. 5. JEOKİMYA Eosen yaşlı birimlerde yapılan kimyasal çözümleme sonuçları (Çizelge 1), bunların ana ve iz element içerikleri birbirinden oldukça farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ana elementlerden Al 2 O 3 ve eser elementlerden Pb, Zn, Rb, Sr, Ga, Y ve Th hariç, diğer 20

7 elementlerin konsantrasyonları, diğer birimlere göre Çeltek formasyonunda daha düşüktür. Ayrıca, Çekerek Formasyonu ile karşılaştırıldığında, Çeltek Formasyonunda geçiş metallerinden Fe, Mn, Cr, Ni, Co ve Cu ın, yüksek değerlikli elementlerden (HFSE) Ti, Nb ve Zr un konsantrasyonları düşük, iri katyon yarıçaplı litofil elementlerden (LFSE/LILE) K, Rb, Ba, Sr ve Ga un konsantrasyonları ise yüksektir. Geçiş elementlerinden Zn ın miktarı Çizelge 1. Eosen yaşlı birimlerin tümkayaç kimyasal çözümleme sonuçları. Birim Çeltek Çekerek Eşmebaşı Örnek %Oksit M-6 M-8 E-8 K-8 SY-8 B-2 B-9 B-11 SOR- 8 SOR- 47 B6-1 SOR- 43 SOR- 45 SOR- 54 SOR- 55 SiO TiO Al 2 O ΣFe 2 O MnO MgO CaO Na 2 O K 2 O P 2 O LOI Total Cr Ni Co Cu Pb Zn Rb Ba Sr Ga Nb Zr Y Th her iki birimde de yaklaşık aynı değerde iken, Pb ın Çeltek Formasyonundaki bolluğu ise organik malzeme ile iliţkili gözükmektedir. Bu farklılık, elementlerin bolluklarının Kuzey Amerikan Şeyllerine (North American Shale Composite-NASC) göre normalize edilerek karşılaştırıldığı diyagramda da belirgin olarak izlenebilmektedir (Şekil 4). Diyagramda gözlenen en belirgin özelliklerde birisi de, tüm birimlerde Mn ın, Çeltek ve Çekerek Formasyonlarında Ba ın sadece Çeltek Formasyonunda Na ve Ni in tüketilmesidir. Buna karşılık, tüm birimlerde Pb, Çeltek Formasyonunda Th, Çekerek Formasyonunda Cr ve Ni, Eşmebaşı üyesinde Sr zenginleşmektedir. Bu değişimler ortalama kabuksal malzemeyi temsil eden Kuzey Amerikan Şeyl inin mineralojik bileşiminin (mika ve feldispat içermesi) yanı sıra, Sorgun yöresindeki birimlerin kaynak kayaçlarının ve çökelme ortamlarının farklılığı ile ilişkilidir. 21

8 6. SONUÇLAR VE TARTIŢMA Kömür içeren Çeltek Formasyonunun alt kesimindeki litolojilerin kil boyu bileşenlerinin hemen hemen bütünüyle kaolinitten oluşması, bu birimin çökelmesi sırasında granitoyidlerden beslendiğini ortaya koymaktadır. Birimin granitoyidlerin içinde ve kenar fasiyeslerinde gözlenmesi de bu görüşü doğrulamaktadır. Özellikle kömürlü zonda piritin varlığı ile de kanıtlanan indirgen ve olasılıkla nötr ph ortamında alkali feldispatlar bütünüyle kaolinite dönüşmüştür. Bu zonda feldispat ve smektitin bulunmaması bu görüşü Şekil 4. Sorgun çevresindeki Eosen yaşlı birimlerin NASC-normalize ana ve iz element dağılımları (NASC e ait element konsantrasyonları Condie den 1993 alınmıştır). doğrulamaktadır. Ayrıca, bu minerallerin yanısıra, kuvars dışında diğer açık ve koyu renkli minerallerinde gözlenmemesi, bu zonda hemen hemen tüm minerallerin duraylı kalamadıklarını göstermektedir (Gençoğlu ve diğ., 1989). Feldispatların hidrolizinden itibaren kaolinit oluşumundan artan silis opal-ct, koyu renkli minerallerin hidrolizinden ve organik malzemenin kömürleşmesinden açığa çıkan iyonlar ise yaygın olarak pirit ve yer yer de I-S biçiminde kristalleşmiş olmalıdır. Çekerek Formasyonunda litoloji ile mineralojik bileşim arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Grovak türü kumtaşlarında kalsit + kuvars + feldispat + korensit + klorit + illit, kumlu kiltaşı/marnlarda kalsit + kuvars + feldispat + korensit + klorit + illit + I-C + smektit, karbonatlı kumtaşlarında dolomit + kuvars + opal-ct + feldispat + kaolinit + illit + smektit parajenezi gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle; granitik kayaç parçacıklarının, özellikle ortoklazların bol bulunduğu kayaçlar kaolinit, buna karşın volkanik kayaç parçacıklarının egemen olduğu litolojiler karışık tabakalı kil mineralleri ile temsil edilmektedir. Korensitin Türkiye de özellikle Üst Kretase ve Eosen yaşlı serilerdeki birincil (Yalçın, 1991; Çerikcioğlu, 1997) veya epiklastik volkanik malzemedeki (Bayhan, 1981; 22

9 Bayhan ve Yalçın, 1990; bu çalışma) yaygınlığı tipiktir. Ayrıca, kil minerallerinin dikey dağılımları ile çökelme ortamı, provenans ve uyumsuzluklar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Yalçın, 1991; Yalçın ve diğ., 1994). Jeokimyasal veriler ile de desteklendiği gibi, kaolinit, granitik kayaçlardan malzeme alan ve gölsel Çeltek formasyonunda; karışık tabakalı kil mineralleri, bazik volkanik ve kısmen serpantinitlerden beslenmenin yoğun olduğu denizel Çekerek Formasyonunda egemendir. İllit ve klorit türü kil minerallerinin de işaret ettiği gibi, Çeltek Formasyonunun üst kesiminin ve Çekerek Formasyonunun çökeldiği dönemde zaman zaman metamorfik taşınma da etkili olmuştur. Provenansın saptanmasında en fazla kullanılan hareketsiz (immobil) elementler (Wironkiewicz ve Condie, 1987) de mineralojik bulguları desteklemektedir. 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR Ağralı, B., 1965, Yozgat-Sorgun havzasının 1/ ölçekli jeolojik etüdü ve yıllarında yapılan arama sondajı verilerine göre bölgenin kömür imkanları: MTA Raporu, Derleme No. 3895, Ankara. Bailey, S.W., 1988, X-ray diffraction identification of the polytypes of mica, serpentine, and chlorite: Clays and Clay Minerals, 36, Bayhan, E., 1981, Ankara civarı Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı sedimanter kayaçların kil mineralojisi ve jeokimyasal incelenmesi: H. Ü., Doktora Tezi, 168s, (Yayımlanmamış). Bayhan, E., ve Yalçın, H., 1990, Burdur Gölü çevresindeki Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin tüm kayaç ve kil mineralojisi: M.T.A. Dergisi, 111, Blumenthal, M.M., 1937, Merzifon ve Suluova (Amasya) kömür havzasının jeolojisi: MTA Raporu, Derleme No. 7063, Ankara. Brindley, G.W., 1980, Quantitative x-ray mineral analysis of clays: In Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-ray Identification (Eds. by G. W. Brindley and G. Brown), Mineralogical Society, London, pp Cicioğlu, E., 1995, Sorgun (Yozgat) kömürlerinin kimyasal ve petrografik özelliklerinin incelenmesi: H. Ü. Fen Bil. Enst., Yük. Müh. Tezi, 84s (Yayımlanmamış). Condie, K.C., 1993, Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales: Chem. Geol., 104, Çerikcioğlu, B., 1997, Yıldızeli-Akdağmadeni arasındaki (Yavu çevresi) volkanik ve volkanosedimanter kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bil. Enst., Yük. Müh. Tezi, 121s. Demir, Ş., 1980, Yozgat-Sorgun-Küçükköhne Yeniçeltek ruhsat sahası ile ilgili jeolojik etüd ve sondajlar hakkında rapor: MTA Raporu, Derleme No. 6949, Ankara. Erler, A., Akıman, O., Unan, C., Dalkılıç, F., Dalkılıç, B., Geven, A., ve Önen, P., 1991, Kaman (Kırşehir) ve Yozgat yörelerinde Kırşehir masifi magmatik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası: TÜBİTAK Doğa, Müh.ve Çevre Bil.Bült., 15, Flanagan, F. J., 1976, Descriptions and analyses of eight new USGS rock standarts. in Twenty-eight papers present analytical data on new and previously described whole rock standarts: USGS Prof. Paper, (ed. by F.J.Flanagan), 840, Gençoğlu, H., Bayhan, H., ve Yalçın, H., 1989, Bilecik-Söğüt yöresi kaolin yataklarının mineralojisi ve kökeni: IV. Ulusal Kil Sempozyumu, C.Ü. Sivas, Eylül, Bildiriler Kitabı (Eds. D.Boztuğ ve H.Yalçın),

10 Govindaraju, K., 1989, 1989 compilation of working values and sample description for 272 geostandarts: Geostandarts Newsletter, 13, Gücük, Ö., 1978, Yozgat-Sorgun linyit sahasının fizibilite etüdü: MTA Raporu, Derleme No. 6243, Ankara. Hoffman, J., and Hower, J., 1979, Clay mineral assemblages as low grade metamorphic geothermometers: Application to the thrust faulted disturbed belt of Montana, USA: In Aspects of Diagenesis (Ed. by P. A. Scholle and P. R. Schluger), Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Spec. Publ., 26, J.C.P.D.S., 1990, Powder Diffraction File. Alphabetical Indexes Inorganic Phases: Swarthmore, U.S.A., 871 pp. Karayiğit, A.İ., Eris, E., and Cicioğlu, E., 1996, Coal geology, chemical and petrographical characteristics, and implications for coalbed methane development of subbituminous coals from the Sorgun and Suluova Eocene basins, Turkey: Coalbed Methane and Coal Geology (Ed. by R. Gayer and I. Harris), Geol. Soc. Spec. Publ., 109, Ketin, İ., 1963, 1: Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Açıklama Kitabı, Kayseri Paftası: MTA Yayını, 82 s. Nakoman, E., 1966, Eosen yaşlı Sorgun linyitlerinin sporopollinik etüdü: MTA Dergisi, 67, Norman, T., 1975, Çankırı-Çorum-Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer yaşlı sedimentlerde paleo-akıntılar ve denizaltı heyelanları: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 18, Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M., ve Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu fayı-kırşehir masifi arasının temel jeolojisi: MTA Raporu, Derleme No. 6722, Ankara. Poisson, A.M., Bergougnan, H., Alpaslan, M., Boztuğ, D., Temiz, H., Tutkun, Z., and Yalçın, H., 1989, The significance of the Paleogene Central Anatolian Basins around the Kırşehir Block, Turkey: Fifth Meeting of European Union of Geosciences (EUG V), Strasbourg, March, Terra Cognita, pp.56. Reynolds, R.C., Interstratified clay minerals. In crystal structures of clay minerals and their x-ray identification (eds. G. W. Brindley, G. Brown). Mineralogical Society, London, Şenol, M., 1982, Saray-Sorgun (Yozgat) dolaylarındaki çökellerin fasiyes özellikleri, ortam yorumları, linyit ve uranyum içerikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri, s Wronkiewicz, D.J., ve Condie, K.C., 1987, Geochemistry of Archean shales from the Witwatersrand Supergroup, South Africa: Source-area weathering and provenance: Geochim. Cosmochim. Acta, 51, Yalçın, H., 1991, Clay mineralogy and geochemistry of Sivas (Hafik district) evaporite basin, Eastern Interior Anatolia: 7 th Euroclay Conference, Dresden, August, Proceedings, v.3, Yalçın, H., Kavak, K.Ş., Bozkaya, Ö., Poisson, A., ve İnan, S., Ağcakışla alt baseninin (Sivas baseni) litolojik ve mineralojik karakteristikleri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A-Yerbilimleri, 11, Yılmaz, A., 1994, Çarpışma sonrası bir çanak örneği: Sivas havzası: Türkiye. Türkiye 10. Petrol Kongresi, s Yılmaz, A., Uysal, Ş., Bedi, Y., Yusufoğlu, H., Havzaoğlu, T., Ağan, A., Göç, D., ve Aydın, N., 1995, Akdağ Masifi ve dolayının jeolojisi. MTA Dergisi, 117,

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE-01-01-00 Litolojik analiz (1 adet)...

Detaylı

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 56, Sayı 3, Ağustos 2013 Volume 56, Number 3, August 2013 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi

Kale (GB Denizli) bšlgesindeki Tersiyer yaßlý kaya larýn kil sedimantolojisi Yerbilimleri, 27 (2003), 47-58 Hacettepe niversitesi Yerbilimleri Uygulama ve AraßtÝrma Merkezi BŸlteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kale (GB Denizli)

Detaylı

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri

Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Alt Miyosen Yaşlı Kapıkaya Formasyonu nun (Siirt-Kapıkaya) Mineralojik Özellikleri Sema TETİKER*, H. Alim BARAN, Salih DİNÇ Batman Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., 72100 Batman, TÜRKİYE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İSTANBUL ŞİLE CİVARINDAKİ KUVARS KUMLARININ İNCELENMESİ ve EKONOMİK ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsünün İsmi Prof. Dr. Şükrü KOÇ Yardımcı

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ

Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Uzaktan Algõlama Ve Yerbilimlerinde Uygulamalarõ Bölüm 3 Spektrometre, Kullanõm Alanlarõ, Hiperspektral Analiz Yöntemleri ve Uygulamalar B.Taner SAN tanersan@mta.gov.tr Engin Ö. SÜMER esumer@mta.gov.tr

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

ISSN : 1308-7282 tulayaltay01@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4A0038 NATURE SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Tülay Altay Series : 4A Selcuk University

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU

ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 127-132, 1991 ORTA (ÇANKIRI) YÖRESİ KlL YATAKLARININ JEOLOJlSl VE OLUŞUMU Asuman G. TÜRKMENOĞLU*; Orhan AKIMAN*; Serdar AKER* ve Ayla TANKUT* ÖZ. - Orta (Çankırı) sahasında linyit damadan

Detaylı

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU

TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARININ KAREKTERIZASYONU THE CHARACTERIZATION OF TUNÇBİLEK COAL PREPERATION PLANT TAILINGS INCLUDED CLAY M.Y.Çelik 1, E.Sabah 1, M.S.Çelik 2 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(2), 61-76 ss., Aralık 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(2), pp. 61-76, December 2013 Kuzgun

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ

ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 117, 97-104. 1995 ÜZÜMDERE FORMASYONU (AKSEKİ KUZEYBATISI, ANTALYA) KUMTAŞLARININ MlKRODOKUSAL ÖZELLİKLERİ Tuman AYYILDIZ*, Erdoğan TEKİN*; Nurettin SONEL* ve Mehmet BÜLBÜL" ÖZ - Liyas yaşlı

Detaylı

(e-posta: ferkansipahi@gmail.com)

(e-posta: ferkansipahi@gmail.com) Ferkan SİPAHİ, M. Burhan SADIKLAR Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 53, Sayı 2-3, Ağustos-Aralık 2010 Geological Bulletin of Turkey Volume 53, Number 2-3, August-December 2010 Zigana (Gümüşhane, KD-Türkiye)

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI KAYAÇLARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ TPJD Bül te ni, Cilt 24, Sa yı 1, Say fa 23-47, 2012 TAPG Bul le tin, Vo lu me 24, No 1, Pa ge 23-47, 2012 GÜNEYDOĞU ANADOLU OTOKTONU MARDİN (DERİK-KIZILTEPE) YÖRESİNDE PREKAMBRİYEN-ERKEN PALEOZOYİK YAŞLI

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir

Fazlı ÇOBAN *1 Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 55-68 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 55-68, December 2014 Bigadiç

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER MTA Dergisi 114, 95-110, 1992 KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER Şükrü KOÇ* ve M. Ali DEĞER** ÖZ. _ Payas bölgesi cevherleşmeleri, jeokimyasal özellikleri ve

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ

DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ DOĞU PONTİDLER KUZEY KESİMİNDE TERSİYER VOLKANİZMASI: YOROZ BURNU (ÇARŞIBAŞI-TRABZON) TAŞ OCAĞI ÖRNEĞİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN ve Doç. Dr. Emel ABDİOĞLU 1. BÖLGESEL JEOLOJİ VE STRATİGRAFİ

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ

ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ MTA Dergisi, 136, 1-18, 2008 ÝZMÝR-ÖDEMÝÞ YÖRESÝNDEKÝ ARSENOPÝRÝTLERLE ÝLÝÞKÝLÝ ALTIN OLUÞUMLARININ MADEN JEOLOJÝSÝ Sinan AKISKA*, Taner ÜNLÜ* ve Ý. Sönmez SAYILI* ÖZ.- Bu çalýþma Ýzmir-Ödemiþ bölgesinin

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 9.HAFTA 17. ZİRKON 17.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Zirkonyum ( Zr ) elementi periyodik cetvelin 4. grubunda olup, atom numarası 40, atom ağırlığı 91.22 dir. Doğada

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ

KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ SAHA BİLGİSİ II DERSİ 14 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ 1. Giriş KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) BAKIR MADEN ÇUKURU: REHABİLİTASYON ÖRNEĞİ Miraç AKÇAY Doğu Karadeniz Bölgesi baz metal sülfür yatakları bakımından

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu.

Dicle BAL AKKOCA, Leyla KALENDER ve Ahmet SAĞIROĞLU Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ dbal@firat.edu. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 363-378, 2007 19 (3), 363-378, 2007 Elazığ Yakın Güneyinde Neojen Yaşlı Gölsel Sedimanların Mineralojisi Dicle BAL AKKOCA,

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f. 177-185, Eugust 1998

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f. 177-185, Eugust 1998 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,177-185, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol.41, No.2 f 177-185, Eugust 1998 Sulakyurt granîtoîdîndekî gabroların derin yapısının sondajlarla belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME

BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME BAKERİT ÜZERİNE BİR İNCELEME Orhan BAYSAL Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ve Erhan DİLEKÖZ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ankara ÖZET. Sivas ilinin Gölcük yaylasında yapılan sondajlardan

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU

YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU MTA Dergisi 114, 71-84, 1992 YENİDOĞAN (SİVRİHİSAR) SEPİOLİT YATAĞININ JEOLOJİSİ, MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU Mefail YENİYOL* ÖZ. - Lületaşı olarak tanınan yumru sepiolitler dışında 1960 lı yıllardan bu yana

Detaylı

GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.1, 2004 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVII, No: 1, 2004 GÜMELİ (İvrindi-BALIKESİR) TALK OLUŞUMLARININ MİNERALOJİK, JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ"

BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ 2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu'99, Istanbul-1999, ISBN B.16.0.KGM.0.63.00.03/606.1 BAZALTLARIN KIRMATAŞ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ "TRAKYA - TEKİRDAĞ BÖLGESİ BAZALTLARI ÖRNEĞİ" EVALUATION OF BAZALTS AS A

Detaylı

İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU)

İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU) MTA Dergisi 119, 73-87, 1997 İDİŞ DAĞI -AVANOS ALANININ JEOLOJİSİ (NEVŞEHİR, ORTA ANADOLU) Serhat KOKSAL* ve M. Cemal GÖNCÜOĞLU" ÖZ.- İdiş dağı-avanos alanı Nevşehir'in kuzeydoğusunda yer alır ve Orta

Detaylı

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR

TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR TIBBİ MİNERALOJİNİN İSG AÇISINDAN ÖNEMİ VE MİNERALOJİK RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ BAZI SAPTAMALAR Dr. İsrafil KAYABALI Jeoloji Yük. Müh., Koru Hastaneleri İş Güvenliği Uzmanı, Ankara Prof. Dr. Halim MUTLU

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (2) 2012 125 Araştırma Makalesi / Research Article Mining Geology of the Magnetite Occurrences of Yellice (Çetinkaya-Sivas) Ceyda ÖZTÜRK 1, Taner ÜNLÜ 1, İ. Sönmez SAYILI

Detaylı

ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.2, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No: 2,2001 ELVANPAŞA (AFYON) TRAKİANDEZİTLERİNİN JEOLOJİSİ VE YAPI TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;.

ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Jeoloji Mühendisliği s. 36, 47-54,1990 Geological Engineering, n. 36, 47-54, 1990 ZEMİN BİLEŞİMİ ÎLE KAYMA DAYANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ; ÜST PLİYOSEN ÇÖKELLERÎ (ANKARA) ;. Relationship between soi! composition

Detaylı

Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyon Türlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyon Türlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 44, Sayı 2, Ağustos 2001 Geological Bulletin of Turkey Volume 44, Number 2, August 2001 Şaplıca (Şebinkarahisar, Giresun) Volkanitlerinin Hidrotermal Alterasyon Türlerinin

Detaylı

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (1) 2010 1 Araştırma Makalesi / Research Article Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR

KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR KAYSERİ İLİNİN KUZEY KESİMİNDE ÇUKURKÖY'DE NEFELİN İHTİVA EDEN İNDİFAİ KAYAÇLAR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara I. GİRİŞ 1965 yazında Jeolog G. Pasquare Çukurköy havalisinin jeolojik etüdünü yapmıştır.

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 120, 199-221, 1998 MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ Tuncay ERCAN*, Ahmet TÜRKECAN*, Herve GUILLOU**, Muharrem SATIR***, Dilek SEVİN****, Fuat ŞAROĞLU**** ÖZ.

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.1-2, 2007 SİVRİHİSAR-ESKİŞEHİR YÖRESİNDE BULUNAN FARKLI ŞEKİLLERDEKİ JİPS OLUŞUMLARININ ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI

Detaylı

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2) 2,003 47 Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Geohg}? and the Alteration Features of Domaniç (Kütahya) Copper-Molybdenium

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YEŞİLHİSAR-ARAPLI (KAPADOKYA VOLKANİK PROVENSİ/KVP) VE YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN NEOJEN YAŞLI PİROKLASTİK VE EPİKLASTİK

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi

Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi MADENCİLİK Haziran June 1993 Cilt - Volume XXXII Saya No: 2 Bayındır - Akpınar (Kaman) Nef elin Siyenitlerinin Zenginleştirilmesi Beneticiation of Bayındır - Akpınar (Kaman) Nepheline Syenites Hasan BAYHAN

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75. Araştırma Makalesi / Research Article

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75. Araştırma Makalesi / Research Article Jeoloji Mühendisliği Dergisi 33 (2) 2009 75 Araştırma Makalesi / Research Article Kazdağ Masifi (Balıkesir) Metaofiyolitinin Jeolojisi ve Titan İçeriği Açısından Değerlendirilmesi Geology of Metaophiolite

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

Kuzuluk (Akyazı) termomineral kaynağı çevresinin ayrıntılı jeolojisi ve ilişkili h idi o t er ma I anomalileri

Kuzuluk (Akyazı) termomineral kaynağı çevresinin ayrıntılı jeolojisi ve ilişkili h idi o t er ma I anomalileri 81 Kuzuluk (Akyazı) termomineral kaynağı çevresinin ayrıntılı jeolojisi ve ilişkili h idi o t er ma I anomalileri Rüstern Pehlivan,, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Avcılar / İstanbul

Detaylı

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ

MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ MTA Dergisi 111, 153-164, 1990 MENDERES MASİFİ GÖRDES ASMASİFİ, DEMİRCİ-BORLU ÇEVRESİNİN METAMORFİZMASI VE APA- TİT KRİSTALLERİNİN FISSION TRACK YAŞ TAYİNLERİ Osman CANDAN*; Cahit HELVACI*;G.BÖHLER** ;G.WALDER**

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA

PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA PELİTİK ŞİSTLERDE SAPTANAN KARIŞMAMIŞ PLAJİYOKLAZLAR, ALAŞEHİR-MANİSA Remzi AKKÖK İ. T. Ü. Maden Fakültesi, İstanbul Alaşehir'in 20 km güneyinde yer alan Derbent bucağının 3 km doğusunda kahverengi, ortakaba

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR

NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 1, 2016 Vol. 4, Issue 1, 2016 NEVŞEHİR İLİ KRİSTAL LİKİT TÜFLERİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR Nesimi TURAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2* Özet Nevşehir ili merkez

Detaylı

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region

Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2) 2004 31 Eleştirel İnceleme / Review Paper Güney Marmara Bölgesi Kömürleri Coals Of The Southern Marmara Region İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi, 06520

Detaylı

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarını doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde ise Niğde ve Aksaray, batı ve

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

Bolu tüneli yaklaşık 3250 m uzunluğu ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli olacaktır. Tünel güzergahı değişik litolojilerden ve doğrultu

Bolu tüneli yaklaşık 3250 m uzunluğu ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli olacaktır. Tünel güzergahı değişik litolojilerden ve doğrultu Türkiye Jeoloji Bülteni, C.40, Sayı 2,39-48, Ağustos 1997 Geological Bulletin of Turkey, V.40,No.2, 39-48, August 1997 Anadolu otoyolu Bolu tünelinde litolojik ve yapısal unsurların dağılımı Distribution

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 ANALİZ/TEST HİZMET İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 3 BAŞVURU... 3 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 3 RAPORLAMA. 4 NUMUNE SAKLAMA. 4 NUMUNE KABUL İLETİŞİM. 4 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ. 5 ANALİZ/TEST

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998.

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt.41, No.2,31-39, Ağustos 1998 Geological Bulletin of Turkey, Vol Al, No.2, 31-39, August 1998 Orhaniye Bölgesi (Ankara kuzeyi) Üst Kretase-Eosen istifinin kil stratigrafisi:

Detaylı

İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının

İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının Rubidyum Stronsiyum yaş tayini Radyometrik yaş tayini tekniği İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının

Detaylı

Karakaya karmaşığı birimlerinde (KB Anadolu ve Tokat yöresi) (meta)-kumtaşlarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni

Karakaya karmaşığı birimlerinde (KB Anadolu ve Tokat yöresi) (meta)-kumtaşlarının jeokimyasal özellikleri ve kökeni Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri (2009) 26 (1-2): 1-22 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, (2009) 26 (1-2): 1-22

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi

KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi MTA Dergisi 122, 95-106, 2000 KONYA MiYOSEN YAŞLI VOLKANiK BiRİMLERİN MiNERALOJiK-PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL incelenmesi İLE NEOFORM KİL MiNERAL OLUŞUMLARININ irdelenmesi Selahattin KADiR* ve Zehra KARAKAŞ**

Detaylı

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 203-208 JOURNAL OF SCIENCE ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Nursev BİLGİN 1, Ali BİLGİN 2, H.Aygül YEPREM 1 1 Yıldız

Detaylı

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ÇALIŞMALARININ MADENCİLİKTEKİ ÖNEMİ VE MTA LABORATUVARLARININ BUGÜNÜ Gökçe GÜRTEKİN* Yaşadığımız yerkabuğu farklı bileşimli kayaçlardan oluşan bir kabuk ile çevrelenmiştir. Karalarda

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı