İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ. Özet ASSETS GROWTH AND FIRM PERFORMANCE: ISE 100.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ. Özet ASSETS GROWTH AND FIRM PERFORMANCE: ISE 100."

Transkript

1 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum 459 İŞLETMELERİN AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ VE FİRMA PERFORMANSLARI: IMKB 100 ÖRNEĞİ Özet Cengiz TORAMAN 1 Çağatay BAŞARIR 2 Bu çalışma, İMKB 100 de işlem gören şirketlerin, aktiflerinin büyümesini firma performansları yönünden tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, IMKB 100 de yer alan toplam 74 adet firmanın yılları arasındaki toplam varlıklarının değişimi, işletmelerin performansları yönünden, 2011 yılına ilişkin çeşitli rasyolar kullanılarak, çoklu istatistik tekniklerinden Diskriminant Analizi yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı zaman dilimi ve şirketler bazında, işletmelerin aktiflerinin büyümesinin % 74,3 oranında firma performanslarını ölçen oranlar tarafından tahmin edilebileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İMKB 100, Toplam Varlıklar, Diskriminant Analizi, Firma Performansı. ASSETS GROWTH AND FIRM PERFORMANCE: ISE 100 Abstract The aim of this study is to estimate the assets growth of the ISE 100 firms, in terms of firm performance. For this purpose, total asset change of 74 publicly traded companies in ISE 100, in terms of company performance between using different ratios and one of multiple statistic methods: discriminant analysis. As a conclusion, on the basis of the investigated time period and the companies, 74.3% of the company asset growth can be estimated by the ratios measuring the company performance. Key Words: ISE 100, Total Assets, Discriminant Analysis, Company Performance. 1. Giriş Varlıklar, işletmeye tahsis edilen kaynakların kullanılma yerlerini göstermektedirler. İşletme varlıkları maddi ve maddi olmayan değerlerin bütününü kapsamaktadır. Ticari mal, makine, arsa gibi bazı varlıklar fiziksel niteliğe sahip iken, banka mevduatı, üçüncü kişilerden alacaklar gibi varlıklar bir miktar parayı talep etme hakkını; telif hakkı ve peşin ödenmiş kira gibi varlıklar ise kullanma hakkını temsil etmektedirler (Çaldağ ve Ayanoğlu, 2002). 1 Prof.Dr., Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, 2 Öğr.Gör. Balıkesir Üniversitesi Bandırma MYO, Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog.

2 460 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitesi Bir işletmenin varlıkları iş operasyonlarının tamamlayıcı bir parçasıdır. Tüm operasyonlarda varlıklar, diğer yükümlülüklerin bileşenleri ve hakkaniyetleri ile birlikte çalışmaktadır. Hisse senedi getirileri işletmenin performansını ölçen en önemli kriterlerden bir tanesidir. Bununla birlikte daha önce yapılan çalışmalarda, kamunun ulaşabileceği bilgilerin söz konusu olduğu durumlarda etkin piyasa hipotezinin aksine piyasa daha yavaş hareket etmektedir. Satışlar ve gelir büyümesi de önemli performans ölçülerinden bir tanesidir. Büyüme, ekstra kapasite, fırsatlar, gelirler ve kar sağlamaktadır. Büyüme kendi içinden veya dışarıdan birleşme veya satın almalar ile gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada öncelikle ayrıntılı bir şekilde litaratür taramasına yer verilecek daha sonra kurulan modelin teorik yapısı açıklanacaktır. Çalışmanın son kısmında ise modele ilişkin sonuçlara yer verilecektir. 2. Literatür Taraması Literatür incelendiğinde daha çok firmaların performanslarını etkileyen değişkenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Bu çalışmaların birçoğunda da hisse senetlerinin yapısının analiz edildiği görülmektedir. Yerli literatürde bu konuda çok sayıda çalışmaya rastlanmaz iken yabancı literatürde biraz daha fazla çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Altman (1968) çalışmasında, çoklu diskriminant analizini kullanmıştır. Modelde kullanılmak amacıyla öncelikle 22 finansal rasyo belirlemiş daha sonra istatistiksel analiz sonucunda modelde kullanacağı değişken sayısını 5 e indirmiştir. Altman çalışmasının sunucunda elde ettiği modeli Z modeli olarak ifade etmiştir. Bu modele göre, işletmeler iflastan bir yıl öncesi için %95, iki yıl öncesi için %72 oranında doğru sınıflama yapılmıştır. Cooper, Gülen ve Schill(2008) yılında yılları arasındaki NYSE, Amex ve NASDAQ endekslerinde faaliyette bulunan verilerine ulaşma imkanı olan finansal sektörde faaliyet göstermeyen işletmelerin hisse senetleri getirilerinin ve toplam varlıklarına ilişkin aylık verilerini kullanarak oluşturmuş oldukları portföylere ilişkin analiz yapmışlardır. çalışmalarında t ve t+1 dönemini baz almışlar ve portföylerdeki değişimleri bir yıllık ve beş yıllık getiriler şeklinde hesaplayarak firmaların toplam varlıklarındaki büyüme ile hisse senetleri arasındaki güçlü negatif ilişkiyi tespit etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak, hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri aktif büyüme etkisinin diğer etkileri domine ettiğini tespit etmişlerdir. Geleneksel risk bazlı yaklaşımların büyük ve sürekli getirileri açıklamakta zorluk çektikleri sonucuna varmışlardır. Höbarth(2006), 19 yıllık periyodu baz alarak yapmış olduğu doktora çalışmasında ABD de yer alan firmaların piyasa performansları(piyasa performansı olarak, hisse değerindeki değişimler, nakit akım performansları ve karlılık) ile

3 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum finansal rasyo arasındaki korelasyonu araştırmıştır. Sonuç olarak, sadece bir değişkenin (satışların değişimini ölçen rasyo) üç performans ölçüsü üzerinde de anlamlı etkiye sahip olduğu söylenebilirken diğer değişkenlerin anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, defter değeri piyasa oranı, varlıkların dönüşümü, büyüklük ve pay senetlerinin değerlerine ilişkin rasyoların aynı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Singh ve Pandey (2008) yılları için yaptıkları çalışmalarında cari oran, asit test oranı, çalışma sermayesi oranı, alacak devir hızı, çalışma sermayesinin toplam aktiflere oranının şirketin karlılığına anlamlı bir etkide bulunduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. Şahin(2011) yapmış olduğu İMKB ye kayıtlı imalat şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri isimli çalışmasında Türkiye İMKB ye kayıtlı olarak faaliyet gösteren imalat şirketlerinin yılları arasındaki bilanço verilerinden yararlanarak döner varlıklar/toplam aktif (DV/TA) ve kısa vadeli borçlar/toplam aktif (KVB/TA) oranlarının firma başarısı üzerindeki etkilerini panel veri analizi kullanılarak araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye deki imalat şirketlerinin performanslarını arttırabilmeleri için hem kriz dönemlerinde ve hem de krizin yaşanmadığı durumlarda koruyucu çalışma sermayesi yatırım ve finansman politikalarını benimsemelerinin daha faydalı olacağı sonucunu elde etmiştir. Karadeniz ve İskenderoğlu(2011), yılları arasındaki çeyrek dönemlik verileri kullanarak yapmış olduğu çalışmasında bütünleşik regresyon yöntemini kullanarak halka açık turizm işletmelerinde aktif karlılığı etkileyen değişkenleri analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda kaldıraç oranının aktif karlılık üzerinde negatif; ölçek, pazar payı, net işletme sermayesi devir hızı ve aktif devir hızının ise pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Ayrıca alacak devir hızı ile stok devir hızının aktif karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Terzi(2011), Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma isimli çalışmasında 2009 ve 2010 yıllarında İMKB gıda sektöründe faaliyet gösteren 22 şirket üzerinde Altman Z skoruna göre belirlenmiş 6 adet finansal rasyo kullanarak diskriminant analizi yardımıyla işletmelerin finansal başarısızlık riskini ölçmeye çalışmıştır. Sonuç olarak oluşturulan modelin %90,9 oranında doğruluk oranına sahip olduğunu saptamıştır. 3. Ampirik Çalışma 3.1. Veri Seti Çalışma IMKB 100 de yer alan ve reel sektörde faaliyet gösteren 74 firmanın mali tablolarından yararlanılarak yapılmıştır. Firma sayısının 74 adette kalmasını etkileyen birçok kısıt söz konusudur. Bunlar içerisinde en önemlileri olarak internet üzerinden hem 2010 hem de 2011 verilerine ulaştığımız firmaların

4 462 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitesi seçilmesidir. Bir diğeri de tüm firmaların aynı rasyolarını hesaplama zorunluluğumuz olduğu için bilançolarında aynı bilgiler olan firmaların seçilmiş olmasıdır. Bu kısıtlar dolayısıyla IMKB 100 de yer alan firmalar elenerek son olarak elimizde 74 firma kalmıştır. Analizimiz bu 74 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklemimizi oluşturan toplamda 74 firmanın 31 tanesi negatif aktif büyüklüğe sahip iken geriye kalan 43 firmanın pozitif aktif büyüklüğe sahip olduğu görülmektedir. Tablo 1: Analizde Kullanılan Finansal Oranlar Oranlar Kısaltmalar Varlıklar Net Kar/Toplam NKTV Varlıklar Satışlar/Toplam Net Kar/Satışlar Net Kar/Özsermaye SATV NKSA NKÖZ Toplam Alacaklar/Satışlar TASA 3.2. Diskriminant Analizi Diskriminant analizi grup üyeliklerini belirlemeye yönelik bir model kurma amacına hizmet eden çok değişkenli bir istatistiksel tekniktir. Model, gruplar arasında en iyi ayrımı yapmayı sağlayan bağımsız değişkenlerin doğrusal bir kombinasyonuna dayalı olarak ortaya çıkan diskriminant fonksiyonlarından oluşmaktadır. Diskriminant analizi varsayımların karşılanması durumunda, kategorik bir bağımlı değişkenin düzeylerine ilişkin üyeliği belirleyen bağımsız değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesine yönelik kavramsal ve matematiksel temelleri güçlü bir istatistiktir (Çokluk ve Diğerleri, 2010). Diskriminant analizi, kategorik bağımlı değişkenler ile metrik bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri tahmin etmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik tekniğidir. (Altman, 1968). Diskiriminant analizinin temel amaçları iki şekilde ifade edilebilmektedir; a. Ayırma: Diskriminant fonksiyonlarını belirleyip bu fonksiyonlar aracılığıyla gruplar arası ayırıma en fazla etki eden ayırıcı değişkenleri belirlemek.

5 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum 463 b. Sınıflandırma: Hangi gruptan geldiği bilinmeyen bir birimin hangi gruba dahil edileceğini belirlemek. şeklinde iki başlık halinde toplanabilmektedir. Birinci amaca yönelik olarak yapılan analiz Betimsel Amaçlı Analiz, ikinci amaca yönelik olarak yapılan analiz ise Karar Amaçlı Analiz olarak ifade edilebilmektedir (Ünsal, 2000). Diskriminant analizi katsayıların ve fonksiyonların belirlenmesinde iki gruplu ve çok gruplu (ikiden fazla) olarak incelenmektedir. Ayrıca veri setinde yer alan gereksiz ya da minimum etkide bulunan değişkenleri ayıklamak amacıyla Aşamalı Diskriminant Analizi de uygulanmaktadır (Özdamar, 2009). Çalışmada iki grup söz konusu olduğu için iki gruplu doğrusal diskriminant modeli üzerinde durulacaktır. Fisher çok değişkenli X gözlem matrisini 1 ve 2 anakütlelerine ilişkin tek değişkenli y değerlerine dönüştürmeyi ve bu y değerlerinin anakütlelere göre birbirlerinden olabildiğince farklı olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. y leri belirlerken X gözlem matrisinin doğrusal bileşenlerini almıştır (Özdamar, 2009). Gruplar arasındaki farklılığı maksimize edecek bir diskriminant fonksiyonu aracılığıyla grupları birbirinden ayırmak mümkün olacaktır. Bu nedenle ortak bir diskriminant fonksiyonu belirlenmektedir. i ve j grupları arasındaki ayırma fonksiyonu; Y= b 0 +b 1 X 1 +b 2 X b p X p +ε i şeklinde yazılabilmektedir.(özdamar, 2009). Hesap değerinin tablo değerini aşması durumunda, bulunan diskriminant fonksiyonunun bireyleri gruplara ayırma özelliğinin iyi olduğu sonucuna varılacaktır. Aksi bir durumda diskriminant analizi sonuçlarına güvenilemeyeceği yorumu yapılabilmektedir (Cangül, 2006). Çalışmamızda kullanmış olduğumuz değişkenlerimizin yer aldığı, tahmin edilecek olan diskriminant fonksiyonu aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. Aktif Büyümesinin Tahmini=b 0 +b 1 NKTV+b 2 SATV+b3NKSA+b 4 NKÖZ+b 5 TASA+ε i Çalışmada ele alınan işletmelerin aktiflerinin büyümesi pozitif ise aktif büyümesinin tahmini 1 değerini almakta iken, aktiflerinin büyümesinin negatif olduğu işletmeler ise 0 değeri almışlardır. 4. Bulgular ve Sonuç

6 464 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitesi Çalışmanın bu kısmında, işletmelerin aktif büyümeleri ile daha önce açıklanan rasyolara ilişkin yapılan diskriminant analizi sonuçları ve son olarak da analiz sonucunda elde edilen diskriminant fonksiyonu verilecektir. Tablo 1: Wilks Lambda Grup Ortalamalarının Eşitliği Testi Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. NKTV,989, ,373 SATV,992, ,451 NKSA,966 2, ,118 NKOZ,830 14, ,000 TASA,976 1, ,186 Tablo 1 de sunulan her bir bağımsız değişkenin anlamlılık düzeyleri incelendiğinde, 0.05 anlamlılık düzeyinde gruplar arasındaki farkların sadece Net Kar/Öz Kaynaklar rasyosunda anlamlı olduğu görülmektedir. Modelin bütün olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan Wilks Lamda istatistiğine ilişkin sonuç ise aşağıdaki tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2 ye göre modelin bir bütün olarak 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Tablo 2: Wilks Lambda İstatistiği Fonksiyon Wilks Lambda Chi-square df Sig. 1,762 18,907 5,002 Bu aşamadan sonra bakılması gereken bir diğer unsur da değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarıdır. Tablo 3: Değişkenlerin Korelasyon Katsayıları NKTV SATV NKSA NKOZ TASA Korelasyon NKTV 1,000,019,681,030 -,044 SATV,019 1,000,098,313 -,203 NKSA,681,098 1,000,051,046 NKOZ,030,313,051 1,000 -,042 TASA -,044 -,203,046 -,042 1,000

7 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum 465 Yukarıdaki tablo 3 den de görüldüğü gibi, değişkenler arasındaki korelasyon 0,70 ten küçük olduğu için değişkenler arasında çoklu korelasyon olmadığı sonucuna varılmıştır. Eğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı %70 ten yüksek olsaydı yüksek korelasyona sahip değişkenlerden birinin analiz dışında bırakılması gerekecekti. Çoklu doğrusal bağlantı nedeniyle modele alınmayan bir değişkenin önemsiz olduğu söylenememektedir. Aksine, modele dahil edilmeyen değişken çok önemli olabilmekte ve grupları anlamlı bir şekilde birbirinden ayırabilmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı nedeniyle modelden bir değişken çıkartılması sadece bu değişkenin diğer değişkenlerle olan yüksek ilişkisinin bir göstergesidir (Albayrak, 2006). Tablo 4: Özdeğer İstatistiği Fonksiyo n Özdeğer Varyans Kanonik Korelasyon 1, ,0,488 Tablo 4 de elde edilen diskriminant fonksiyonunun toplam varyansı açıklama oranı verilmiştir. Örneğimizde bağımlı değişken iki kategorili olduğu için sadece bir adet diskriminant fonksiyonu (ng-1 kadar) oluşturulmuş ve dolayısıyla bir özdeğer üretilmiştir. Özdeğerin yorumlanmasında en büyük sıkıntı bir üst limitin olmamasıdır. Ancak kesin sınır olmamakla birlikte 0,40 tan yüksek özdeğerler iyi olarak kabul edilebilmektedir (Kalaycı, 2010). Kanonik korelasyon, bağımlı değişkence oluşturulan gruplarla, diskriminant fonksiyonu arasındaki ilişkiyi ölçmekte ve açıklanan toplam varyansı göstermektedir. Eğer kanonik korelasyon değeri sıfır ise gruplarla fonksiyon arasında bir ilişki olmadığı sonucuna varılabilmektedir. Kanonik korelasyon ne kadar büyük ise gruplarla diskriminant fonksiyonu arasında o kadar yüksek ilişki olduğu söylenebilmektedir. Tablo 4 incelendiğinde özdeğerlerin 0,40 değerinden düşük olduğu ve kanonik korelasyon katsayısının 0,488 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu değeri yorumlayabilmek için karesini (0,4882=0,238) alırız. Bu sonuç, modelimizin bağımlı değişkendeki varyansın yaklaşık olarak %24 ünü açıklayabilmekte olduğunu göstermektedir. Bu aşamadan sonra, bağımsız değişkenlerin öneminin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla diskriminant fonksiyonu katsayılarına ve yapı matrisindeki her bir değişkenin almış olduğu yüke bakmak gerekmektedir. Aşağıdaki Tablo 5 de standartlaştırılmış diskriminant katsayılarını göstermektedir. Tablo 5 de de görüldüğü gibi gruplara ayırmada Net Kar/Toplam Varlıklar oranı dışındaki tüm değişkenlerin önemli olduğu görülmektedir. Burada standartlaştırılmış katsayıların kullanılmasının sebebi, bağımsız değişkenlerdeki farklı ortalamalar ve farklı standart sapmaların etkilerini ortadan kaldırmaktır. Aksi durumda daha küçük standart sapması olan değişkenlerin daha büyük ayırma katsayısına sahip olma durumları söz konusu olabilir. Böyle bir durumda bağımsız değişkenlerin nisbi öneminin

8 466 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitesi değerlendirilmesi zorlaşacaktır. Bu aşamada önemli olan bir diğer nokta da büyük rakamların büyük katkıyı, küçük rakamların ise küçük katkıyı göstermesidir. Katsayı işaretinin özel bir anlamı yoktur (Cangül, 2006). Tablo 5 incelendiğinde grupları ayırmaya en fazla katkısı olan bağımsız değişkenin en yüksek katsayıya sahip olan Net Kar/Özsermaye değişkeni 0,940 olduğu görülmektedir. İkinci olarak Satışlar/Toplam Varlıklar değişkeni (-0,446), üçüncü olarak Net Kar/Satışlar değişkeni (0,369), dördüncü olarak Toplam Alacaklar/Satışlar değişkeni (0,210) ve son olarak da Net Kar/ Toplam Varlıklar değişkeni (-0,072) gelmektedir Tablo 5: Standartlaştırılmış Katsayılar Fonksiyon 1 NKTV -,072 SATV -,446 NKSA,369 NKOZ,940 TASA,210 Tablo 6 da yapı matrisine ilişkin katsayılar gösterilmektedir. Tablo 6: Yapı Matrisi Katsayıları Fonksiyon 1 NKOZ,809 NKSA,333 TASA,281 NKTV,189 SATV -,160 Yapı matrisi de bağımsız değişkenlerin öneminin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir matristir. Bu matris her bir değişkenin diskriminant fonksiyonu ile korelasyonunu göstermektedir (Cangül, 2006). Tablo 6 incelendiğinde diskriminant fonksiyonu ile en yüksek korelasyona sahip bağımsız değişkenin Net Kar/Özsermaye değişkeni (0,809) olduğu, en

9 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum 467 düşük korelasyona sahip bağımsız değişkenin ise Satışlar/Toplam Varlıklar değişkeni (- 0,160) olduğu karşımıza çıkmaktadır. Diskriminant fonksiyonunun belirlenebilmesi için değişkenlere ilişkin standartlaştırılmamış katsayılara bakmak gerekmektedir. Tablo 7 de standartlaştırılmamış katsayılara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablo 7: Standartlaştırılmamış Diskriminant Katsayıları Fonksiyon 1 NKTV -,008 SATV -,456 NKSA,031 NKOZ 3,564 TASA,094 SABİT,224 Tablo 7 den elde edilen katsayılar doğrultusunda diskriminant fonksiyonumuz aşağıdaki şekilde olacaktır; Aktif Büyümesinin Tahmini= NKTV SATV NKSA NKÖZ T ASA Diskriminant Analizinde, analizin başarısını ölçen analizin ne kadar doğru sınıflandırma yaptığının yüzdesidir. Yani diskriminant analizi sonucunda doğru sınıflandırma ne kadar yüksek ise yapılan analiz o kadar başarılıdır. Yapılan bu analizde sınıflandırma sonuçlarına ilişkin Tablo 8 şu şekilde elde edilmiştir. Tablo 8: Sınıflandırma Sonuçları 0 (Aktif Büyümesi Negatif) 1 (Aktif Büyümesi Pozitif) Toplam Grup f % f % f % 0 (Aktif Büyümesi Negatif) 14 45, ,00 1 (Aktif Büyümesi Pozitif) ,00 Toplam Doğru Sınıflandırma Yüzdesi: %74.3

10 468 Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesitesi Tablo 8 incelendiğinde aktif büyüklüğü negatif olan 31 işletmeden 14 tanesi (%45.20) doğru bir şekilde başka bir ifadeyle negatif aktif büyümeye sahip olarak sınıflandırılmıştır. Aktif büyüklüğü pozitif olan 43 işletmeden ise 41 tanesi (%95.3) doğru, yani pozitif aktif büyümeye sahip işletme olarak sınıflandırılmıştır. Diskriminant fonksiyonunun toplam doğru sınıflandırma yüzdesi %74,30 olarak gerçekleştirmiştir. 5. Sonuç Bu çalışmada pozitif aktif büyümeye sahip olan işletmeler ile negatif aktif büyümeye sahip olan işletmeler birbirlerinden ayrılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla ayırma analizi olarak da bilinen diskriminant analizinden yararlanılmıştır. Diskriminant analizi aracılığıyla işletmelerin performans göstergelerinden olan finansal oranlar kullanılarak aktif büyümenin yönü doğru bir şekilde tahmin edilmeye çalışılmıştır. Diskriminant analizi sonuçlarına göre, grupları ayırmaya en fazla katkısı olan bağımsız değişkenin Net Kar/Özsermaye değişkeni olduğu görülmektedir. İkinci olarak Satışlar/Toplam Varlıklar değişkeni, üçüncü olarak Net Kar/Satışlar değişkeni, dördüncü olarak Toplam Alacaklar/Satışlar değişkeni ve son olarak da Net Kar/ Toplam Varlıklar değişkeni (-0,072) sırasıyla gelmektedir. Yapılan analiz sonucunda kurulan model doğrultusunda işletmelerin % 74,3 oranında doğru bir şekilde sınıflandırıldığı ortaya çıkmıştır. Bu kurulan modelimizin başarılı bir model olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, daha fazla piyasa değişkeninin kullanılması durumunda modelin tahminin daha başarılı olabileceği de görülmektedir. Likidite rasyolarının yanı sıra aktif büyüme ile ilgili olan borç veya özkaynak araçlarının da incelenmesi çalışmanın diğer bir boyutunu göstermektedir. Gelecekte çalışmalarda ele alınan oranların sayısının arttırılabileceği ya da alınan işletme sayısının ülke içinde veya ülke bazlı arttırılarak daha güzel sonuçlar elde edilebilmesi muhtemeldir. Sonuç olarak gelecekteki çalışmalarda bu çalışmada ele alınan finansal oranların işletmelerin, performans göstergeleri olarak ele alınabileceği ortaya çıkmaktadır. Kaynaklar Albayrak, A. (2006). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (1. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. Altman, E.I. (1968), Financial Ratios, Diskriminant Analysis And The Prediction Of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, Vol.23, No. 4,

11 16. Finans Sempozyumu, Ekim 2012, Erzurum 469 Cangül, O. (2006), Diskriminant Analizi ve Bir Uygulama Denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa. Cooper, M. Gülen, H. & Schill, M. (2008), Asset Growth and the Cross-Section of Stock Returns, TheJournal of Finance, Vol. 63, No.4, Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik, Pegem Akademi, Ankara. Höbarth, Mag Lukas L. (2006), Modeling the relationship between financial indicators and company performance An empirical Study for us listed companies, Doctora Tezi, Dissertation Vienna University of Economics and Business Administration. Özdamar, K. (2009), Eskişehir. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2, Kaan Kitabevi, Kalaycı, Ş. (Editör). (2010), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Karadeniz, E. & İskenderoğlu, Ö.(2011), İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt. 22, Sayı. 1, Singh, J. P. & S. Pandey (2008), Impact of Working Capital Management in the Profitability of Hindalco Industries Limited, The IcfaiUniversity Journal of Financial Economics, 6(4), 63. Şahin, O.(2011), İMKB ye kayıtlı imalat şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri, Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(2), Terzi, S.(2011), Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.15, Sayı.1, Ünsal, A. (2000), Diskriminant Analizi ve Uygulaması Üzerine Bir Örnek, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 2, Sayı. 3,

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri Osman ŞAHİN Yrd. Doç. Dr., Turgut Özal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü osahin@turgutozal.edu.tr İMKB

Detaylı

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ İMKB 100 İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 LİKİDİTE VE KARLILIK ARASINDAKİ

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Yeşim Üçdoğruk Dokuz Eylül Üniversitesi AYTEP-27.01.2011 Literatür Ar-Ge Harcamaları ~ Yenilik Faaliyetleri Farklı firmaların

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi getirileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senedi getirileri ile ilişkili olan finansal oranların araştırılması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 137-150 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İstanbul

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ÜÇ BÜYÜKLERİN -BJK, FB VE GS- FİNANS PİYASALARINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ÜÇ BÜYÜKLERİN -BJK, FB VE GS- FİNANS PİYASALARINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÜÇ BÜYÜKLERİN -BJK, FB VE GS- FİNANS PİYASALARINDAKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. Ayşen KORUKOĞLU Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü aysen.korukoglu@ege.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama

Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Ali Uyar Arş. Gör. Ersin Okumuş Finansal Oranlar Aracılığıyla Küresel Ekonomik Krizin Üretim Şirketlerine Etkilerinin Analizi: İMKB de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Ali UYAR Arş. Gör. Ersin

Detaylı

İMKB de imalat sektöründeki işletmelerde işletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma

İMKB de imalat sektöründeki işletmelerde işletme sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir araştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 195-206 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2011 İMKB de

Detaylı

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI

ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI ÇOK DEĞĐŞKENLĐ ĐSTATĐSTĐKLERĐN ARAŞTIRMALARDA KULLANIMI Araştırmalarda incelenen olaylar göstermektedir ki tek değişkenli istatistiklerin kullanılması problemi açıklamakta yetersiz ve eksik kalmaktadır.

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 3. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 3 Finansal Tabloların Analizi FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ ORAN ANALİZİ KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ DİKEY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi, Fiyat-Kazanç Oranı, Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranı.

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi, Fiyat-Kazanç Oranı, Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranı. İMKB DE İŞLEM GÖREN GIDA, TEKSTİL VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA KÜMELENMESİ 1 Öğr. Gör. Veli Rıza KALFA Pamukkale Üniversitesi vrkalfa@pau.edu.tr Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

BİLANÇO ORANLARI YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kadri Cemil AKYÜZ 1 Yasin BALABAN 2 İbrahim YILDIRIM 3

BİLANÇO ORANLARI YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kadri Cemil AKYÜZ 1 Yasin BALABAN 2 İbrahim YILDIRIM 3 BİLANÇO ORANLARI YARDIMIYLA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİSİNİN FİNANSAL YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kadri Cemil AKYÜZ 1 Yasin BALABAN 2 İbrahim YILDIRIM 3 ÖZ Çalışmanın amacı; işletmelerin finansal yapılarını

Detaylı

Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma

Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:15.Sayı:1.Haziran 2011 ss.1-18 Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Prediction of Financial Distress Using Financial Ratios: An Empirical

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar

15.433 YATIRIM. Ders 7: CAPM ve APT. Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar 15.433 YATIRIM Ders 7: CAPM ve APT Bölüm 2: Uygulamalar ve Sınamalar Bahar 2003 Öngörüler ve Uygulamalar Öngörüler: - CAPM: Piyasa dengesinde yatırımcılar sadece piyasa riski taşıdıklarında ödüllendirilir.

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA

SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.115-126. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

2007 YAŞAM MEMNUNİYETİ ANKETİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ

2007 YAŞAM MEMNUNİYETİ ANKETİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXVII, Sayı 1, 2008, s. 1-14 2007 YAŞAM MEMNUNİYETİ ANKETİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE ANALİZİ Sevda GÜRSAKAL * K. Burcu ÖNGEN **

Detaylı

Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1

Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1 210 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2012, 3(1), 210-220 Aşamalı Dersler Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Tekniğiyle İncelenmesi: Sınıf Öğretmenliği Örneği 1 Ayfer SAYIN

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği. Demet BARLİN HARMANKAYA 11 Aralık 2013

Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği. Demet BARLİN HARMANKAYA 11 Aralık 2013 Risk Yönetimi ve İşletmelerde Uygulanabilirliği Demet BARLİN HARMANKAYA 11 Aralık 2013 Sunum Planı Risk, risk yönetimi, işletme riskleri Mali başarısızlık, nedenleri, mali başarısızlık tahminin işletmeler

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi, Fiyat-Kazanç Oranı, Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranı.

Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Diskriminant Analizi, Fiyat-Kazanç Oranı, Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranı. İMKB DE İŞLEM GÖREN GIDA, TEKSTİL VE ÇİMENTO SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ORANLAR YARDIMIYLA KÜMELENMESİ 1 Öğr. Gör. Veli Rıza KALFA Pamukkale Üniversitesi vrkalfa@pau.edu.tr Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) AMPİRİK BİR UYGULAMA

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) AMPİRİK BİR UYGULAMA NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BIST TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ ENDEKSİ NDE (XTAST) Sinan AYTEKİN Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü saytekin@balikesir.edu.tr

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I

ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I 2. HAFTA ISL303 FİNANSAL YÖNETİM I Yrd. Doç. Dr. Muhammet Belen mbelen@karabuk.edu.tr BÖLÜM 2 FİNANSAL TABLOLAR ve NAKİT AKIMI 1-2 Sunu Planı 1. Bilanço 2. Gelir Tablosu 3. Net İşletme Sermayesi 4. Finansta

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

www.fikretgultekin.com 1

www.fikretgultekin.com 1 KORELASYON ANALĐZĐ (Correlation Analysis ) Basit Korelasyon Analizi Basit korelasyon analizinde iki değişken söz konusudur ve bu değişkenlerin bağımlıbağımsız değişken olarak tanımlanması/belirlenmesi

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA *

SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (2012). 75-98 SERMAYE YAPISI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİNİN FARKLI AKTİF BÜYÜKLÜKLERDE KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: İMKB 100 FİRMALARI ÜZERİNE

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Kimya Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Mali Başarısızlık Tahmini: Borsa İstanbul da Bir Uygulama

Kimya Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Mali Başarısızlık Tahmini: Borsa İstanbul da Bir Uygulama Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2016 Kimya Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerinde Mali Başarısızlık Tahmini: Borsa İstanbul da Bir Uygulama Cengiz Toraman Cengizhan Karaca ÖZET Tüm dünyada

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması) Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.47-56. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 2011, 12(1), 31-37. Beğenilen İşletmelere Yatırımcı İlgisi ile Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki Eda ORUÇ, Mehmet ŞEN * Beğenilen İşletmelere

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA FİNANSAL PERFORMANSIN HİSSE SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE ON THE VALUE SHARE: AN IMPLEMENTATION IN THE TEXTILE INDUSTRY Cihan

Detaylı

Projenin Adı: Matrisler ile Diskriminant Analizi Yaparak Sayı Tanımlama. Giriş ve Projenin Amacı:

Projenin Adı: Matrisler ile Diskriminant Analizi Yaparak Sayı Tanımlama. Giriş ve Projenin Amacı: Projenin Adı: Matrisler ile Diskriminant Analizi Yaparak Sayı Tanımlama Giriş ve Projenin Amacı: Bu projenin amacı; matrisler ile diskriminant analizi yaparak, bir düzlem üzerine el ile yazılan bir sayının

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2. İşletme Dinamikleri ve Verimlilik

Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2. İşletme Dinamikleri ve Verimlilik Döviz Kurları ve Yaşama Şansı : Türkiye İmalat Sektörü Firmaları Üzerine Bir İnceleme Nazlı Karamollaoğlu 1 Ege Yazgan 2 1 MEF Üniversitesi 2 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Dinamikleri ve Verimlilik

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Selçuk Üniversitesi, İİBF Özet Finansal oranlar ile

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU . BÜYÜME AMAÇLI HĐSSE SENEDĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN RAPOR 1 Ergoisviçre

Detaylı

Ayşenur İBİŞ Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ayse.nur90@hotmail.

Ayşenur İBİŞ Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, ayse.nur90@hotmail. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 MÜLKİYET YAPISININ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari

Detaylı

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES.

AN APPLICATION TO EXAMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN REIT INDEX AND SOME FIRM SPECIFIC VARIABLES. FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERLE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 1 Cumhur ŞAHİN Arş. Grv., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014

Dr. Sercan EROL Karadeniz Teknik Üniversitesi 05.12.2014 Dr. Sercan EROL Amaç, Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sisteminde kayıtlı H - 502 Deniz ve Kıyı Sularında Yük Taşımacılığı alt sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait mali tablolar, oran

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1

ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1 ĠMALAT SANAYĠ ġġrketlerġnġn EKONOMĠK KATMA DEĞER (EVA) VE PĠYASA KATMA DEĞERĠNE (MVA) DAYALI PERFORMANS ANALĠZĠ: ĠMKB ÖRNEĞĠ 1 Tuncer YILMAZ * Doç. Dr. Eyüp BASTI * * ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, hisse

Detaylı

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir.

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. . nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. Buna göre, n C r + n C r toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n + C r B)

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama

Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan Birgili Öğr. Gör. Murat Düzer Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan Birgili Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Öğr. Gör.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar

15.433 YATIRIM. Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası. Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar 15.433 YATIRIM Ders 8&9: Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi Getirilerindeki Çapraz Kesit Farklılıklar Bahar 2003 Giriş Hisse senedine dayalı menkul kıymetler, bir şirketin hisselerinin sahipliğini temsil

Detaylı

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU I-Giriş Firmaların yabancı para (YP) cinsinden ve YP endeksli yükümlülükleri ve varlıklarının bilançolarında

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

KREDİ KARTI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEĞİŞKEN ANALİZİ

KREDİ KARTI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEĞİŞKEN ANALİZİ MALİYE FİNANS YAZILARI Yıl: 25 Sayı: 90 Ocak 2011 9 Makaleler KREDİ KARTI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEĞİŞKEN ANALİZİ Mehmet YAZICI 1 ÖZET Son iki yıl içerisinde banka kredilerinde kanuni takip

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü

Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü Altman Z Skoru Modeli ile Finansal Başarısızlık Ölçümü: Kimya Sektörü 1 Şirketlerin finansal başarısının belirlenmesinde aktiflerin karlılık oranı (ROA) ile borç - özkaynak oranı en etkin göstergelerdendir.

Detaylı