T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm"

Transkript

1 T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönetmelik, Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye : Odunpazarı Belediyesini, BaĢkan : Odunpazarı Belediye Başkanını, Encümen : Odunpazarı Belediye Encümenini, Meclis : Odunpazarı Belediye Meclisini, Müdür : Dış İlişkiler Müdürünü, Personel : Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü, İfade eder. Temel Ġlkeler MADDE 5 Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında; a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, c) Hesap verebilirlik, d) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır. ĠKĠNCĠ KISIM KuruluĢ, Personel, Bağlılık KuruluĢ MADDE 6 A) Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Odunpazarı Belediye Meclisinin 09/07/2009 tarih ve 16/152 sayılı kararıyla kurulmuştur.

2 B) Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü nün teşkilat yapısı; a) Dış İlişkiler, b) Odunpazarı Belediyesi Kadın Meclisi, c) Odunpazarı Belediyesi Çocuk Meclisi, d) Sosyal Yaşam Merkezi, e) Sağlıklı Şehirler (DSÖ SKB), Kardeş Şehirler, f) Avrupa Birliği Projeleri Ofisi, g) Engelliler Koordinasyon Merkezi alt birimlerinden oluşur. Personel MADDE 7 Odunpazarı Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü nde bir Müdür ile mer i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. Bağlılık MADDE 8 Dış İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. ÜÇÜNCÜ KISIM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 9 Dış İlişkiler Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür. A) DıĢ ĠliĢkiler Birimi a) Belediyemiz uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması. b) Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma, üyelik onay, meclis kararı, bakanlık onayları dâhil) tüm işlemleri yürütmek. c) Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek; koordinatörü olduğumuz kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak, diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek, d) Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi. e) Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılması. f) Belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlarla kurduğu veya kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslararası iletişim ağından da faydalanılarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesi ve belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesi. g) Belediye çalışanlarına yabancı dil kazandırmak ve mevcut yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı kursların düzenlenmesi. h) Yerel yönetimler aracılığı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kültür ve sanat kurumları ile ilişki kurmak, işbirliğini sağlamak ve hedef ülkenin insanlarına doğrudan ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak. i) Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak. j) Belediye personelinin yurtdışına çıkışlarını organize etmek, vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili yolluk, pasaport, seyahat, konaklama, hediye temini, yurt dışı toplantı organizasyonları ve gerekli işlemleri tamamlamak, gerektiğinde programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, gerektiğinde belediye başkanına ve yurtdışına seyahat eden heyetlere eşlik etmek ve tercümanlık yapmak. k) Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde altyapıyı hazırlamak.

3 l) Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak. m) Sosyal devlet anlayışının daha da gelişmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem, inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak. n) Odunpazarı nın medeniyet, tarih ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak. o) Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak. p) Uluslararası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek. r)uluslararası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek. s)odunpazarı ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, kardeş ve dost şehirlerimiz ile ilişkileri yürütmek; belediyeler ile bağlantılar, ortak organizasyonlar, uluslararası öğrenci değişimleri, kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek. t)kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek. u)ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını geliştirmek. v)ulusal ve uluslar arası açık oturum sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak. y)dış medyada Odunpazarı nı takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Odunpazarı nın yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak. z)yurt dışına giden ve şehrimize gelen temsilciler aracılığı ile şehrimizin ve belediyemizin en iyi şekilde temsil edilmesi ve tanıtılmasının sağlanması. aa)belediyemizin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak; ziyaret programları, toplantı organizasyonu, tercümanlık ve rehberlik hizmetleri, yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni, hediye temini, gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek. bb) Ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların kentimizdeki programlarının gerçekleştirilmesi ve belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerinin sağlanması. cc) Odunpazarı na gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanımıza refakat etmek. dd)resmi veya özel uluslararası kurum ve kuruluşlarla, kültür, sanat, ticaret, spor ve sosyal kuruluşlarla bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak. ee)yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek. ff)yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak. gg)tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak. hh)uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak. ıı)uluslararası etkinlikler ve toplantılar organize etmek; kültür, sanat, turizm, eğitim, spor, ticaret, sağlık vb. ile ilgili belediyemizin birimleri veya şehrimizdeki kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak. jj)müdürlük olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı mekân ve mahallerde etkinlikler düzenlemek. kk)uluslararası toplantılara katılım sonrasında katılımcının raporunun temin etmek, edinilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

4 ll)yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak. mm)avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslararası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan Odunpazarı nın yararlanabileceği imkânları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlamak, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak. 2) ÇalıĢma Meclisleri ve Grupları A)Kadın Meclisi: a)kadın Meclisi her mahalleden Belediye ile ilgili sorunları tespit toplantıları yapar. Kadın Meclisi Koordinatörlüğüne raporla bildirir. Sorunlar ilgili birimlere bildirilip sonuçları mahalle gönüllülerine raporlanarak bildirilir. b)kadın Meclisi İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimi ile birlikte, Odunpazarı bölgesindeki kadınlara yönelik sağlık taramaları çalışmasını yürütür. c)kadın Meclisi İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimi ve Kadın Dernekleri ile birlikte Kadına yönelik şiddet ve medeni hakların kullanılması yönünde çalışmalar yapar. d)kadın Meclisi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Kadın Dernekleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Üniversiteler, Valilik ve ilgili kurumlarla Sağlık Okur Yazarlığı ve diğer sağlık konularında eğitim hizmetleri verir. e)kadın Meclisi; Omek, Paylaşım Merkezi, Kültür Sanat Faaliyetleri, Odunpazarı Evleri vb. belediye çalışmalarını tanıtır ve tanıtımla ilgili gezi, toplantı, yemek vb. düzenler. f)kadın Meclisi kadınların Belediyeden talep edebilecekleri Okuma Yazma, Meslek Edindirme Kursları, Spor ve Sanat Faaliyetlerini tespit ederek ilgili birimlere bildirir ve ortak çalışma yapar. g)kadın Meclisi sosyal yardım faaliyetlerine gönüllülüğü teşvik eden çalışmalar yapar. B) Çocuk Meclisi: a)odunpazarı Belediye sınırları içerisinde yaşayan çocukların problemlerini ve taleplerini belirleyerek çözümü için gerekli tavsiye kararları almak ve Belediye Meclisine göndermek. b)açık-kapalı alan toplantıları (Çocuk Kurultayı vb.) düzenlemek. c) Sigaraya ve Zararlı Maddelere Hayır kampanyaları düzenlemek. d)uçurtma Şenliği (her yıl Ağustos ayı içerisinde 1 defa) düzenlemek. e)özel günlerde kutlama şölenleri (23 Nisan vb.) düzenlemek. f)"resim ve Kompozisyon Yarışmaları" gibi organizasyonlar yapmak. g)çeşitli geziler (tarihi ve turistik yerlere, müzelere vb) yapmak. h)süreli, süresiz yayınlar (Çocukların Gözünden Odunpazarı Dergisi, Gazete vb.) çıkarmak. I)Milli Bayramlarda resmi geçit törenlerine katılmak. j)yaşlılara ve engellilere yönelik ziyaretler yapmak. k)fakir ve muhtaç ailelerin çocuklarına çanta, kırtasiye, bot, kaban ve eğitim yardımlarını içeren yardım ve sağlık kampanyaları düzenlemek. l)çocuk Trafik Polisi ve Çocuk Zabıta Ekipleri oluşturarak yetkililerle beraber denetimlerde görev alacak kent içinde çalışmalar yapacaktır. C) Sağlıklı ġehirler a)sağlıklı Şehirler Projesi Avrupa ağına üye olmak. b)sağlıklı Kentler Birliğinde aktif üyeliği devam ettirmek. c)kardeş Şehirler çalışmalarını aktif olarak devam ettirmek, d)eskişehirde bulunan sivil toplum örgütleri ve Odunpazarı Belediyesi arasındaki koordinasyonunu sağlamak.

5 e)sivil toplum örgütlerinin faaliyet ve çalışmalarında her türlü desteği vermek. f)sivil toplum örgütlerinin toplantılarına katılmak, aldıkları kararları Belediyenin ilgili birimlerine bildirmek. g)odunpazarı Bölgesindeki çalışmalarımızı ve mekânlarımızı tanıtma gezileri düzenlemek. D) Avrupa Birliği Proje Ofisi Belediye bünyesinde Avrupa Birliği ile ortak projeler geliştirmek ve uygulamak. E) Engelliler Koordinasyon Merkezi a)odunpazarı Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan engellilerin veritabanını çıkarmak. b)il Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yaşlı ve engellilere yönelik MÜYAP programını geliştirmek ve uygulamak, c)engelli hakları konusunda çalışma yapmak ve Odunpazarı sınırları içerisinde yaşayan engellilerin bu haklarını kullanmalarına destek vermek d)engellilerin taşınması için özel donanımlı araç tahsis etmek ve işletmek e)sakatlar Derneği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik ile Sağlık Okur Yazarlığı konusunda çalışmalar yapmak ve eğitimler vermek. f)il Sağlık Müdürlüğü ile birlikte engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak. g)zihinsel engelliler için özel park tasarlamak ve yapmak h)engelliler için Mesleki Rehabilitasyon kursları düzenlemek ve kurs programlarına maddi destek sağlamak ı)engellilere yönelik Oyuncak Kütüphanesi oluşturmak j)engel gruplarına göre gerekli yardım malzemelerini sağlamak k)sosyal Yardım Müdürlüğü ile birlikte engellilere yönelik yardımları koordine etmek. l)engellilere yönelik kültür, sanat, günlük eğlence aktiviteleri düzenlemek ve desteklemek m)engelli dernekleri ile işbirliği yapmak. Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 10 Bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mevzuat ve Belediye Başkanı nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler: 1) DıĢ ĠliĢkiler Müdürü a)dış İlişkiler Müdürlüğü nü temsil etmek. b)müdürlüğün idaresinden 1. derece sorumludur. c)müdürlük emrinde görev yapan personelin 1. derece disiplin ve sicil amiridir. d)personelin sicil raporlarını doldurmak. e)müdürlük personelinin verimli çalışmasını, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak. f)belediye Başkanından alacağı emirleri, mahiyetindeki sorumlulara veya memurlara iletmek görev dağılımlarını yapmak ve işlerin sonuçlanmasını takip etmek. g)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek. h)5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; Müdürlüğün bütçesini oluşturmak harcama yetkilisi olarak giderlerin tahakkukunu imzalamak. I)Bağlı bulunduğu Belediye Başkanına karşı sorumludur. j)görevini yerine getirirken kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde sorumludur. 2) ġef a)iyi sicil almış yüksek okul lise veya bunların dengi okullar mezunu konumunda deneyimli memurlar arasından atanır.

6 b)bürodaki işlerin yasalara, başkanlık ve müdürlük buyruklarına uygun olarak eksiksiz ve gecikmesiz yapılmasında, bu amaçla memurlarım eğitiminden, aralarında görev bölümü yapmalarından ve memurların mesaiye devamından sorumludur. 3) Tercüman a)üniversite mezunu tercihen yabancı dil bölümü mezunu olmak ve iyi derecede yabancı dil bilmek b)belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak c)belediyemizin uluslararası kurum ve kuruluşlarla kurduğu ve kuracağı ilişkilerde gereken yazışmaların takibini sağlamak d)gerekli bilgilerin ve dokümanların derlenip düzenlenmesi ve çevirisi ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesini sağlamak e)gerektiğinde Belediye Başkanımıza ve yurtdışına seyahat eden heyetlere eşlik etmek ve tercümanlık yapılmasını sağlamak f)belediyemizin yurt dışından gelen yabancı konuklarının tercümanlık ve rehberlik hizmetlerinden; ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların kentimizdeki programlarının gerçekleştirilmesi g)belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerinin sağlanmasından ve her türlü İngilizce-Türkçe-İngilizce yazılı ve sözlü çeviri yapılması 4) Bilgisayar ĠĢletmeni a)fakültelerin bilgisayar bölümü mezunu olmak ya da en az lise ve dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak. Mevcut bilgisayar birimlerini işletilip çalıştırılmasından sorumludur. b)bu personel, bilgisayarların donanım ve yazılım güvenliğinden, bilgisayardaki mevcut dosyaların yedeklenmesinden, sistemin çalışır durumda olmasından, gerektiğinde sistemi kapatmakla, sistemi destekleyen ek birimlerin ( ups, klima, yangın söndürme, v.b.) aktif durumda bulunmasını sağlamaktan yukarıda belirtilen tüm birimlerin arızalanması durumunda arıza ekibini haberdar etmekten sorumludur. 5) Diğer Personel a)evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak, b)hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak, amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak c)verilen görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapmak. DÖRDÜNCÜ KISIM Ortak Hükümler Genel Sorumluluklar MADDE 11 Dış İlişkiler Müdürlüğünde çalışan tüm personel; a)tüm faaliyetlere ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder, b)müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir, c)hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır, d)beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, e)bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, f)işbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır, g)verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir, h)kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır, ı)faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, j)verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir, k)yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder.

7 BEġĠNCĠ KISIM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 12 İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümleri; Odunpazarı Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 Bu Yönetmelik hükümlerini Odunpazarı Belediye Başkanı yürütür.

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde-l Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BAŞKANLIK TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİ. GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Rvz. Tarihi :- BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: MADDE 1- T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Belediyemiz tarafından belde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sultangazi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı