Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi"

Transkript

1 Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine, cami-cemevi projesinden Mavi Marmara'ya kadar birçok soruya net cevaplar verdi. Gündemdeki rüþvet ve yolsuzluk iddialarýyla ilgili olarak Gülen, "Bir yolsuzluk olduðu muhakkak. Bunu herkes kabul ediyor. Deðiþtirmeye de kimsenin gücü yetmez." diye konuþtu. 10 DA "Yabancý ülkeler Gezi'de olduðu gibi seçim sonuçlarýylada ilgileneceklerdir" AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yerel seçimlerde kimin seçimi kazandýðýndan öte AK Parti'nin kazanmasýnýn önemli olduðunu belirterek, "Bu basit bir yerel seçim deðildir. Ýsrail de ABD baþkaný da Türkiye'deki seçim sonuçlarýyla, AK Parti'nin oy oranýyla yakýndan ilgilenmektedir. Bu seçimler bir anlamda seçimlerin anasýdýr. TE 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA 0 KURUÞ Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi TKDK hibe programý TSO üyelerine anlatýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýda katýlýmcýlara TKDK hibe programlarý haskkýnda bilgi verildi. TSO meclis salonunda yapýlan toplantýda TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen konuyla ilgili bilgi verdi. TRT sanatçýlarý eðitime baþladý Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu çalýþmalarýna hýzlý baþladý. Koro çalýþmalarýna katýlmak için gelen TRT sanatçýlarý da koro üyelerine kurs vermeye baþladý. Her pazartesi günü Belediye Konferans salonunda koro baþkaný Osman Ünsal Taþçý ve þef Ömer Erdal Cerit yönetiminde hazýrlýklarýný sürdüren TSM korosu, bu yýl bir ilki gerçekleþtirerek TRT sanatçýlarýna enstrüman kursu da verdirecek. Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) ana dili Ýngilizce olan adet öðretim elemaný ile Ýngilizce Okutmanlarý iþbirliðinde çeþitli düzeylerde Ýngilizce Eðitimi ve Sýnavlara Hazýrlýk Kurslarý düzenliyor. 2 DE 2 DE HÝTÝTSEM'de yeni Ýngilizce kurslarý baþlýyor Memur Sen, MHP'ye saldýrýyý kýnadý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne TE DE Haluk Aþkýn Kimse Yok Mu'dan Suriyelilere yardým kapmanyasý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin Suriyeli sýðýnmacýlar ile ilgili yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi ve "Sana Ýhtiyacým Var " adýnda baþlatýlan yardým kampanyasý hakkýnda da bilgi verdi. TE "Alaca'ya 00 milyon liralýk yatýrým yaptýk" AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Alaca Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ve... TE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Haluk Aþkýn, kentin tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla Pegasus Hava Yollarý'nýn radyo ve televizyon reklamlarýnda Hitit Medeniyeti'ne yer verilmesi talebiyle Pegasus Marketing departmaný ile görüþmeler yaptý. Çorum'un turizm potansiyelini artýrmak adýna yapýlan tanýtým çalýþmalarýnýn daha geniþ bir yelpazeye yayýlmasý gerektiði görüþünden hareketle Pegasus Hava Yollarý ile görüþmeler yaptýðýný belirten Haluk Aþkýn, "Turizm potansiyelimizi artýrmak adýna ilimizdeki kültürel miraslarýn daha iyi tanýtýmý için Pegasus Hava Yollarý'nýn son dönemdeki televizyon ve radyo reklamlarýný deðerlendirmek istedim. Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) ana dili Ýngilizce olan adet öðretim elemaný ile Ýngilizce Okutmanlarý iþbirliðinde çeþitli düzeylerde Ýngilizce Eðitimi ve Sýnavlara Hazýrlýk Kurslarý düzenliyor. Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce eðitimi Multimedya desteði ile Akýllý TV'de kullanýlan Orjinal Yazýlýmlarla verilirken, 3 farklý düzey için yeniden baþlayacak. DE YEDAÞ, haberde lider Medya Takip Merkezi'nin (MTM) verileriyle hazýrlanan araþtýrmada, her yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da zirvenin sahibi YEDAÞ oldu. Genel Müdür Türkoðlu, "122 haber yansýmasýyla Samsun'un 'marka þirketi' olarak lanse ediliyoruz" dedi. DE 3 TE HÝTÝTSEM'de yeni Ýngilizce kurslarý baþlýyor TSO'dan üyelerine "web sitesi" uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bazý üyelerinin, ' ' numaralý telefonla aranarak, adresli internet sitesi için pazarlama faaliyetleri yaptýklarý ve bu faaliyetlerde ise TSO'yu referans gösterdikleri tespit edildi. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Yapýlan telefon görüþmelerinde, firmalarýn yasal olarak bir web sitesi kurmak zorunda olduðu belirtilerek, belli bir ücret karþýlýðýnda firmalarý adresindeki internet sitesine kayýt yaptýklarý, bir arama motorunda yapýlan aramalarda öncelik saðladýklarý, bir adet uçak bileti hediye ettiklerini ve bu çalýþmalarý Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz adýna yaptýklarýný ifade etmektedirler. 3 TE Fýrýncýlar Odasý genel kurulu ertelendi Fýrýncýlar, Simitçiler ve Kuruyemiþçiler Esnaf Odasý'nýn genel kurulu ertelendi. 28 Ocak Salý günü saat 11.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlmasý planlanan genel kurulun Þubat Salý günü yapýlmasýna karar verildi. TE

2 ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 0 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 0 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: OCAK 201 ÇARÞAMBA TKDK hibe programý TSO üyelerine anlatýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýda katýlýmcýlara TKDK hibe programlarý haskkýnda bilgi verildi. TSO meclis salonunda yapýlan toplantýda TKDK Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen konuyla ilgili bilgi verdi. TKDK'nýn 2011 yýlýnda Avrupa Komisyonunun akreditasyonundan sonra aldýklarý yetki devrinden bu yana IPARD programý kapsamýnda destekleme faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Daðdelen, "Bu süreç içerisinde Kurumumuzca 12 adet Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýna çýkýlmýþ olup Ýl Koordinatörlüðümüze tüm bu çaðrý süreçleri toplamýnda mali boyutu 11 milyon 90 bin 319 TL olan 9 adet proje baþvurusu yapýlmýþtýr. Yapýlan baþvurulardan 12 adedi ile sözleþme imzalanmýþ, þu an itibarý ile 282 adet projenin de incelenmesine devam edilmektedir. Sözleþme imzalanan projelerin toplam yatýrým tutarý 1milyon 833 bin 0 TL'dir. Bu projeler için 2013 yýlýnda ödenen hibe destek miktarý 21 milyon 209 bin 980 TL olarak gerçekleþmiþtir. Ýlimiz, 2013 yýlýnda yapýlmýþ olan 21 milyon lirayý aþkýn hibe desteði miktarý ile IPARD programýnýn uygulandýðý 2 il içerisinde. sýrada yer almýþtýr. Emeði geçen tüm paydaþlarýmýzý ve müteþebbislerimizi kutluyoruz"dedi. 12. Proje Baþvuru Çaðrý Ýlanýn Ocak 201 tarihinde yayýnlandýðýný belirten Daðdelen, "Yayýnlanan ilanýn destek bütçesi 88 milyon 2 bin TRT sanatçýlarý eðitime baþladý 128 Avro'dur. Proje baþvuru kabulleri 10 Þubat 10 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþecektir. Süt üretimi, et üretimi, süt iþleme, et iþleme, meyvesebze iþleme, su ürünleri iþleme, çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi (týbbi ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi veya iþlenmesi, arýcýlýk, süs bitkisi yetiþtiriciliði), yerel tarým-gýda ürünlerinin üretilmesi ile el sanatlarý, kýrsal turizm ve kültür balýkçýlýðý konularýnda proje sunmak isteyen tüm yatýrýmcýlarýmýzý Ýl Koordinatörlüðümüze bekliyoruz. Bu çaðrýda hibe verdiðimiz tüm sektörlerde traktöre destek verilmeyecektir. Proje hazýrlýk süreci ile ilgili her türlü sorularýný Ýl Koordinatörlüðümüz Yardým Masasýnda dile getirebilirler. Mesai saatleri içerisinde 0 (3) numaralý telefonumuza veya çevre yolu üzerindeki PTT Baþmüdürlük binasýnýn 3. katýnda bulunan çalýþma ofisimize þahsen baþvurabilirler. Mesai saatleri dýþýnda da adresindeki yardým masasý linkinden sorularýný sorabilirler" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Ýmsâk : 0:1 Güneþ : 0: Öðle : 12:00 Ýkindi : 1:3 Akþam : 1:02 Yatsý : 18:2 Haktan gelen þerbeti içtik elhamdülillah Þol kudret denizini geçtik elhamdülillah Þol karþýki daðlarý meþeleri baðlarý Saðlýk sefalýk ile geçtik elhamdülillah Kuruyuduk yaþ olduk ayak olduk baþ olduk Kanatlandýk kuþ olduk uçtuk elhamdülillah Vardýðýmýz illere þol sefa gönüllere Baba Tapduk ma'nisin saçtýk elhamdülillah Beri gel barýþalým yâd isen biliþelim Atýmýz eðerlendi eþtik elhamdülillah Ýndik Rum'u kýþladýk çok hayr ü þer iþledik Uç bahar geldi geri göçtük elhamdülillah Dirildik pýnar olduk ýrýldýk ýrmak olduk Aktýk denize daldýk taþtýk elhamdülillah Taptuðun tapusunda kul olduk kapusunda Yunus miskin çið idik piþtik elhamdülillah YUNUS EMRE 2 AJANDA Ay, 31 Gün,. Hafta Babanýn çocuklarýna ilim, ahlâk ve sanat öðretmesi farzdýr. Muhammed Baðdadî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ELHAMDÜLÝLLAH ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: OCAK 201 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 3 Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziði Korosu çalýþmalarýna hýzlý baþladý. Koro çalýþmalarýna katýlmak için gelen TRT sanatçýlarý da koro üyelerine kurs vermeye baþladý. Her pazartesi günü Belediye Konferans salonunda koro baþkaný Osman Ünsal Taþçý ve þef Ömer Erdal Cerit yönetiminde hazýrlýklarýný sürdüren TSM korosu, bu yýl bir ilki gerçekleþtirerek TRT sanatçýlarýna enstrüman kursu da verdirecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum'un sosyal ve kültürel hayatýný diri tutmak için yaptýklarý çalýþmalardan birisi olan Belediye korolarýnýn, yaz sezonunda verecekleri konserler için yoðun bir çalýþma temposu içerisine girdiklerini söyledi. Yaptýklarý görüþmelerle TRT sanatçýlarýnýn, belediye koro üyelerine eðitim vermeyi kabul ettiklerini belirten Gül, Koro Baþkaný Osman Ünsal Taþçý ve Þef Ömer Erdal Cerit yönetiminde konser havasýnda konser hazýrlýklarý ve koro çalýþmalarýna devam ediyorlar. profesyonel ekibin her hafta Çorum'a gelerek çalýþmalara katýldýklarýný söyledi. Belediye korolarýnýn bir okul mantýðýyla çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade eden Gül, "Müziði seven, enstrüman kullanmayý isteyen herkes koro çalýþmalarýmýza katýlabilir. Pazartesi günleri 1.00'da NFK Gençlik Merkezi'nde baþlayan keman, kanun, klarnet ve ritim kurslarý 19.30'da Belediye Konferans Salonu'nda devam ediyor. Çalýþmalarýmýza müziði seven tüm hemþehrilerimizin katýlýmýný bekliyoruz" dedi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim doðumlu Þahin oðlu Ýsmet Kaan Özdemir Hükümsüzdür. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer:.00 TL.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,219 0,220 SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER UÐUR ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. 1/A ZÜLAL ECZANESÝ TEL: 22 8 ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis... Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta...3 Alo Jandarma... Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA 3 KUTLAMA Aþçýlar ve Lokantacýlar Oda seçimleri sonucunda Baþkan seçilen Ýsmet Çýtak ve Yönetim Kurulu arkadaþlarýný tebrik eder, baþarýlý çalýþmalar dilerim. Av. Ýbrahim Özyýlmaz TYP'de 00 kiþi istihdam edilecek ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 18 kamu kuruluþu iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulanacak tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 00 kiþi istihdam mýn kontenjanlarý ve numaralarý aþaðýda ayrýca belirtilmiþtir. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn Þubat 201 Cuma gününe kadar ( ÞU- edilecek olup, programlar BAT Cuma dahil), ÝÞKUR Ýl Mümýn tarihinde baþlayacak. Programlar ay olarak uygulanacak olup, programlar tarihinde sonlandýrýlacak. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz konu hakkýnda verdiði açýklamada, "Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik" olup, katýlýmcýlara bu iþler yaptýrýlacak, program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak ve katýlýmcýlarýn ücretleri ile SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecektir. Baþvurular, 0 Þubat 201-Cuma gününe kadar ( Þubat Cuma dahil) alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi; ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Baþvuru þartlarý ile her bir progradürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden (saat 2.00'a kadar) iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler-Ýstihdam-Toplum Yararýna Programlar-TYP Baþvuru" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" dedi. Eyvaz, programlara baþvuru þartlarýný ise þöyle sýraladý:"ýþkur'a kayýtlý iþsiz olmak, 19- yaþ arasýnda olmak (18 yaþýný tamamlamýþ olmak), açýköðretim hariç öðrenci olmamak, en az okuryazar olmak, kamudan emekli, Hasan Coþgun, mazbatasýný aldý Çorum Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý Baþkaný Hasan Coþgun, mazbatasýný alarak, oda baþkanlýðýna resmen baþladý. Geçtiðimiz günlerde Olaðan Genel Kurulu'nu yapan ve Ýhsan Dalyan ile yarýþan Hasan Coþgun, 32 yýllýk oda baþkaný Ýhsan Dalyan karþýsýnda seçimden galip ayrýlarak, Dikiciler ve Kunduracýlar Esnaf Odasý'nda yeni bir döneme imza atmýþtý. Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný alan Hasan Coþgun'a Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden Halil Gürbüzer, Murat Yerlikaya, Adem Öztorun, Cüneyt Kürtoðlu, Mustafa Balcý, Þuayip Sondül, Mustafa Hanoðlu ve Mesut Aykut eþlik etti. Mazbatasýný alan Hasan Coþgun, ayaðýnýn tozuyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek, burada Kooperatif yetkilileri Cihan Olur ve Yaþar Kiriþçi ile bir süre görüþtüler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Olur ve Kiriþçi, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. Son baþvuru tarihi Cuma. ÝÞKUR web sitesi (www.iskur.gov.tr), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü veya ÝÞKUR Hizmet Noktalarý." Milli Eðitim Müdürlüklerinin tüm kontenjanlarý, Düvenci Belediyesi ve Çorum Merkezdeki Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn çekiliþi tarihinde saat 10.00'da ÝÞKUR'da Ýlçe Belediyelerinin çekiliþleri ise tarihinde saat 10.00'da ÝÞ- KUR'da yapýlacakýr. Hasan Coþgun ve ekibine yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziyarette Hazýr Elbiseciler Esnaf Odasý Baþkaný Necati Þimþek de hazýr bulundu. TSO'dan üyelerine "web sitesi" uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn bazý üyelerinin, ' ' numaralý telefonla aranarak, adresli internet sitesi için pazarlama faaliyetleri yaptýklarý ve bu faaliyetlerde ise TSO'yu referans gösterdikleri tespit edildi. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Yapýlan telefon görüþmelerinde, firmalarýn yasal olarak bir web sitesi kurmak zorunda olduðu belirtilerek, belli bir ücret karþýlýðýnda firmalarý adresindeki internet sitesine kayýt yaptýklarý, bir arama motorunda yapýlan aramalarda öncelik saðladýklarý, bir adet uçak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Haluk Aþkýn, kentin tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla Pegasus Hava Yollarý'nýn radyo ve televizyon reklamlarýnda Hitit Medeniyeti'ne yer verilmesi talebiyle Pegasus Marketing departmaný ile görüþmeler yaptý. Çorum'un turizm potansiyelini artýrmak adýna yapýlan tanýtým çalýþmalarýnýn daha geniþ bir yelpazeye yayýlmasý gerektiði görüþünden hareketle Pegasus Hava Yollarý ile görüþmeler yaptýðýný belirten Haluk Aþkýn, "Turizm potansiyelimizi artýrmak adýna ilimizdeki kültürel miraslarýn daha iyi tanýtýmý için Pegasus Hava Yollarý'nýn son dönemdeki televizyon ve radyo reklamlarýný deðerlendirmek istedim. Bu reklamlarda Hitit medeniyetinin baþkenti olan ve UNESCO korunmaya deðer kültür varlýklarýnýn bulunduðu þehrimizin Pegasus Hava Yollarý'nýn reklamlarýnda kullanýlmasý ve Çorum'un tanýtýlmasý adýna firmanýn marketing departmanýyla görüþtüm ve mail yoluyla bu eþsiz tarihi mirasýn reklamlarýnda tanýtýlmasýný talep ettim" dedi. Bütün Çorum halkýný, No'lu telefonlardan veya adresine mail yoluyla ulaþarak bileti hediye ettiklerini ve bu çalýþmalarý Çorum Ticaret ve Sanayi Odamýz adýna yaptýklarýný ifade etmektedirler. Odamýzýn bu tür bir çalýþmamasý bulunmamaktadýr. Dolayýsýyla üyelerimiz, Odamýzdan duyurusu ya da çaðrýsý yapýlmayan bu tür organizasyonlara itibar etmemelidirler. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak firma rehberi anlamýnda adresinde bir siteyi üyelerimizin hizmetine sunmuþ bulunmaktayýz. Ýlimizdeki firmalarýn iletiþim bilgilerinin yer aldýðý bu sitemiz, tamamen ücretsiz hizmet vermektedir" denildi. Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Çorum'un ören yerlerinin reklamlarda deðerlendirilmesini talep etmeye çaðýran Aþkýn, "Hafta sonun da baþlayacak EMITT Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý'ndaki tanýtým ve ilimizdeki seyahat acentelerimizin, konaklama tesislerimizin ortak çalýþmalarýyla, özellikle seyahat acentelerimizin baðlý olduklarý tur operatörlerinin kültür turlarý müdürleri ve genel müdürleriyle ikili iliþkilerini kullanarak Çorum'da konaklamasý, geçmiþte Galatya diye adlandýrýlan turun (Çorum, Amasya, Tokat) 201 yaz kültür turlarý programlarýna aldýrmalarý ildeki turizm geliþimine çok büyük katký saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. "Ýstikrara zarar verecek huzuru bozacak her türlü saldýrýyý lanetliyoruz" Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne yönelik saldýrýyý kýnýyoruz" dedi.diyanet-sen ailesi olarak, kardeþlik hukukunun tesis edilmesi ve ülkemizde akan kan ve gözyaþýnýn durmasý için çözüm sürecine destek verdiklerini ve vermeye de devam ettiklerini belirten Ali Yýldýz, "Bu tür menfur saldýrýlarýn arkasýnda çözüm sürecinin baþlamasýyla kan ve gözyaþýnýn durmasýndan, kardeþlik hukukunun geliþmesiyle ötekileþtirmelerin son bulmasýndan ve büyük Türkiye idealinin hayata geçmesinden rahatsýz olan karanlýk güçlerin olduðunu düþünüyoruz.milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne yönelik saldýrýyý kýnýyoruz. Saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve MHP camiasýna baþsaðlýðý, yaralananlara da acil þifa diliyoruz.diyanet- Sen olarak ülkemizin istikrarýna zarar verecek, huzurunu bozacak her türlü menfur saldýrýlar kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn kýnadýk ve bu menfur saldýrýyý da lanetliyoruz. Seçim sürecinde yapýlan bu tür saldýrýlarýn demokrasiye, demokratik süreçlere ve millet iradesine yönelik olduðuna inanýyoruz. Her zaman milli iradenin yanýnda yer alan Memur-Sen ve baðlý sendikalarý olarak demokratik süreçleri terörize etmek, milli iradenin tecelli ettiði seçimlere ve sandýða sabotaj yapmak ve ülkemizin istikrarýna kast ederek milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere karþý, milletle ve millet iradesiyle ittifak içinde olmaya devam edecektir" þeklinde kaydetti. Yýldýz, "Bu karanlýk güçlere karþý ülkemizdeki sivil, demokratik, medeni ve þiddet karþýtý tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere milyon milletimizle iþbirliði ve dayanýþma içinde olacaðýmýzý kamuoyuna bildirir, milletimize geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

4 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA Memur Sen, MHP'ye saldýrýyý kýnadý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne yönelik saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esenyurt Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne yönelik saldýrýyý kýnýyoruz. Saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Cengiz Akyýldýz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve MHP camiasýna baþsaðlýðý, yaralananlara da acil þifa diliyoruz" dedi. Her zaman milli iradenin yanýnda yer aldýklarýný belirten Saatçi, "Memur Sen olarak ülkemizin istikrarýna zarar verecek, huzurunu bozacak her türlü menfur saldýrýlar kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn kýnadýk ve bu menfur saldýrýyý da lanetliyoruz. Seçim sürecinde yapýlan bu tür saldýrýlarýn demokrasiye, demokratik süreçlere ve millet iradesine yönelik olduðuna inanýyoruz. Her zaman milli iradenin yanýnda yer alan Memur Sen, demokratik süreçleri terörize etmek, milli iradenin tecelli ettiði seçimlere ve sandýða sabotaj yapmak ve ülkemizin istikrarýna kast ederek milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere karþý, milletle ve millet iradesiyle ittifak içinde olmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Karanlýk güçlerin oyununa gelinmemesi gerektiðini belirten Saatçi, "Memur Sen ailesi olarak, kardeþlik hukukunun tesis edilmesi ve ülkemizde akan kan ve gözyaþýnýn durmasý için çözüm sürecine destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Bu tür menfur saldýrýlarýn arkasýnda çözüm sürecinin baþlamasýyla kan ve gözyaþýnýn durmasýndan, kardeþlik hukukunun geliþmesiyle ötekileþtirmelerin son bulmasýndan ve büyük Türkiye idealinin hayata geçmesinden rahatsýz olan karanlýk güçlerin olduðunu düþünüyoruz. Bu karanlýk güçlere karþý ülkemizdeki sivil, demokratik, medeni ve þiddet karþýtý tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere milyon milletimizle iþbirliði ve dayanýþma içinde olacaðýmýzý kamuoyuna bildirir, milletimize geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Fatih AKBAÞ KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Kimse Yok Mu'dan Suriyelilere yardým kapmanyasý Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin Suriyeli sýðýnmacýlar ile ilgili yaptýðý çalýþmalarý deðerlendirdi ve "Sana Ýhtiyacým Var " adýnda baþlatýlan yardým kampanyasý hakkýnda da bilgi verdi.bugün yaklaþýk 10 milyon insanýn acil yardýma muhtaç olduðu Suriye'de, milyon insanýn evlerini terk etmek zorunda kaldýðýný kaydeden Erkal Aykaç, "3 milyona yakýn insan ise komþu ülkelerde mülteci durumuna düþmüþtür. Halen devam eden iç çatýþmalarýn yaný sýra aðýr kýþ þartlarý, açlýk gibi nedenlerle ülkede çocuk ölümlerinin yaþanmasý, acil yardýma ihtiyaç duyanlarýn sayýsýnýnda her geçen gün artmasý üzerine Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'nýn ( AFAD ) destekleri ve aralarýnda Derneðimizin de yer aldýðý çok sayýdaki sivil toplum kuruluþunun katkýlarýyla "Sana Ýhtiyacým Var " adýnda yeni bir yardým kampanyasý baþlatýlmýþtýr Haziran ayýndan bugüne kadar Valilikler ve Ýlçe Kaymakamlýklarý vasýtasýyla ülkemizdeki Suriyeli sýðýnmacýlara yaklaþýk 0 milyon TL ayni ve nakdi yardýmlarda bulunan Derneðimiz, ülkemizdeki Suriyeli mülteciler için devam eden yardýmlarýna ek olarak baþta çocuklar olmak üzere, Suriye'deki kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata tutunabilmeleri maksadýyla AFAD, Türk Kýzýlayý ve aralarýnda Derneðimizin de olduðu çok sayýdaki sivil toplum kuruluþunun da destek verdiði "Sana Ýhtiyacým Var " kampanyasýna katkýda bulunmaya karar vermiþtir" dedi. Aykaç, yeni yardým kampanyasý nedeniyle hayýrseverlere ve gönüllü insanlara seslenerek, "Ýyiliðin bir ucundan tutmak, az veya çok içinde olmak isteyenlerin Bankasya Çorum Þubesindeki hesaba yatýrabilecekleri gibi Mimar Sinan Mah. Cemilbey Cad. No.: 8/A dernek merkezine bizzat gelebilecekleri gibi SU- RÝYE yazýp ' ye bir mesaj göndererek destek verebilecekler" ifadelerini kullandý. Oyun Bahçesi'nden hem sergi hem seminer Türk Eðitim Sen'den ÇESDER'e hayýrlý olsun Kamu Sen Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Eðitim Sevenler Derneði'nin (ÇES- DER) yeni dernek binasýna taþýnmasýndan dolayý nezaket ziyaretinde bulundu. Mahmut Alparslan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Yeni dernek binanýzýn eðitim çalýþanlarýna hayýrlý olmasýný diliyorum. Bundan sonra dernek olarak yapacaklarý çalýþmalarda her zaman yanýnýzda olduðumuz gibi bundan sonra da yanýnýzda olacaðýz" dedi. Çorum Eðitim Sevenler Derneði Erdem Hýzarbaþ ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Mahmut Alparslan ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Oyun Bahçesi Kreþ ve Anasýnýfý geleneksel 1. dönem sergisi ve veli toplantýsýný Anvatar Otelde yaptý. Program ilk olarak kokteyl ile baþladý. Kokteyl sonrasýnda ise "Çocuklarda Yaþ Gruplarýnýn Genel Özellikleri" konulu seminer düzenlendi. Kurum Müdürü Figen Gültepe ise yaptýðý konuþmada, "Kurumumuzda çoklu zeka kuramý tabanlý bir eðitim modeli uygulanmakta. zeka modelini baz alan bu sisteme yönelik alanýnda uzman branþ hocasý ile çalýþmaktayýz. Çocuklarýmýzda mevcut olan hangi zeka tipi ise ona yönelik bir eðitim modeli uygulanmakta ve branþ öðretmenlerimiz tarafýndan yetenekleri keþfedilip aile ile paralel hareket edip çocukta ki potansiyeli en üst düzeye nasýl ulaþtýrabiliriz buna yönelik hedefler belirlemekteyiz. Yapmýþ olduðumuz bu sergi ve seminerimizle çocuklarýn üretken tarafý nasýl beslenebilir nasýl geri bildirimler alýnabilir aile çocuk eðitiminde ne kadar kaygýlý ve ne derece doðru ya da yanlýþ davranýþlar sergilemekte bu na dair bir çalýþma yapýldý. velilerimize aktif katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz"dedi. Kurucu Müdür Yetkin Özbey ise yaptýðý konýþmada "Anvatar Otel yöneticilerine ve çalýþanlarýna emeklerinden dolayý çok teþekkür ediyoruz. Okul öncesi alanýnda 9 yýldýr faaliyet gösteren köklü bir kurum olarak bu tür etkinliklere de devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Fýrýncýlar Odasý genel kurulu ertelendi Fýrýncýlar, Simitçiler ve Kuruyemiþçiler Esnaf Odasý'nýn genel kurulu ertelendi. 28 Ocak Salý günü saat 11.00'de ÇE- SOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlmasý planlanan genel kurulun Þubat Salý günü yapýlmasýna karar verildi. Mevcut Oda Baþkaný Adem Çýkýk'ýn tek aday olduðu genel kurul, Þubat Salý günü saat 11.00'de baþlayacak. Yasin YÜCEL

5 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM Milletin emanetine en ufak halel getirmedik Alaca Belediyesi, hayata geçirdiði alt yapý ve üst yapý yatýmlarýyla ilçede hem bir büyük bir deðiþim ve dönüþümün yaþanmasýna hem de Alaca'nýn çehresini deðiþtirmesine neden oldu. AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Alaca ilçesini ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ile bir grup partili tarafýndan karþýlanan heyet daha sonra belediyenin tamamlanmýþ ve devam eden yatýrýmlarýný yerinde inceledi. Ýlk olarak Ayhan ve Cengizhan Parký'ný inceleyen heyet, daha sonra sýrasýyla Sebze pazarý, ÝHL kampus arazisi, TOKÝ'nin 2. etap için düþünülen arazi yerel seçimlerde AK Parti ilçe teþkilatý tarafýndan kullanýlacak olan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni inceledi. Ýnceleme ziyaretlerinin ardýndan bir açýklama yapan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, devraldýklarý hizmet bayraðý ve emanetini en iyi þekilde koruyarak ilçe halkýna layýk olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Milletin emanetine en ufak halel getirmediklerini dile getiren Baþkan Eyvaz, hizmet bayraðýný daha üst seviyelere taþýmak için bugüne kadar olduðunu gibi bundan sonra da çalýþmaya devam edeceklerini belirtti. Alaca Belediyesi olarak projeleri hayata tek tek geçirirken en büyük destekçilerinin halk olduðunu dile getiren Eyvaz, enerjilerini hep projelere verdiklerini ve ileriye bakarak yollarýna devam ettiklerini belirtti. Ýncelemeler sýrasýnda 2013 yýlý yatýrýmlarý hakkýnda da bilgi veren Eyvaz, "2013 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanan Ayhan ve Cengizhan mahallelerinin ortak kullanacaðý bir modern parký halkýmýzýn hizmetine sunduk. Alaca deresini ýslah ettiðimizde buraya bir de park yapýlmasý sosyal açýdan önemliydi. Hemen harekete geçerek bölgeye içerisinde oyun gruplarý, havuzlarý gibi bir çok sosyal donatýyý barýndýran büyük bir park kazandýrdýk. Hizmete sunduðumuz toplumun tüm kesimlerinin beðenisini kazanmýþ durumda. Yürüyüþ parkurumuzun da devamýný getirmeyi planlýyoruz" dedi yýlý içerisinde TOKÝ tarafýndan ilçeye yaptýrýlan 10 konutun yapýmýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Eyvaz, geçtiðimiz aylarda konutlarýn kura çekiliþini gerçekleþtirerek hak sahiplerine evlerini teslim ettiklerini hatýrlattý. 10 konuttan oluþan TOKÝ, yine modern kent olma yolunda önemli bir çalýþma olduðunu anlatan Eyvaz, ikinci etap TOKÝ konutlarý için ise arazi üzerinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydetti. Eyvaz, sebze pazarýnýn üzerini de kapatarak vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunduklarýný belirtti. "Alaca'ya 00 milyon liralýk yatýrým yaptýk" AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Alaca Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ve belediye meclis üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, çalýþmalar hakkýnda sunum yaptý. Alaca Belediyesi'nin en önemli yatýrýmlarýndan birisi olan içme suyu arýtma tesisinin yapýmýna baþlandýðýný hatýrlatan Eyvaz, yapýmýna halen devam edilen içme suyu arýtma tesisinin ilçenin 100 yýllýk içme suyu sýkýntýsýný ortadan kaldýracaðýný açýkladý. Ýçme suyu arýtma tesisinin ilçede adýna çok önemli bir proje olduðunun altýný çizen Eyvaz, 201 yýlý içerisinde tamamlanacak olan projenin çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini vurguladý yýllarý arasýnda kadar ilçede bir çok alande gözle görülür bir deðiþim ve dönüþüm yaþandýðýna dikkat çeken Eyvaz, "Seçim döneminde iyi bir kampanya yürüteceðiz. Çünkü yaptýðýmýz hizmetler unutuluyor. Biz bu yapýlan yatýrýmlarýn unutulmamasý için ev ev kapý kapý dolaþarak hizmetlerimizi anlatacaðýz. Ýlçede ziyaret etmediðimiz ev tutmadýðýmýz el býrakmayacaðýz" dedi. Tüm parti teþkilatlarý ile seçime en iyi þekilde hazýrlandýklarýný belirten Eyvaz, önümüzdeki süreçte Alaca'ya neler yapacaklarýnýn planlarýný þimdiden hazýrladýklarýný sözlerine ekledi. -ALACA'YA 00 MÝLYON TL YATIRIM YAPILDI- AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da, AK Parti iktidarýnda Alaca ilçesine 00 milyon TL'lik yatýrým yapýldýðýný belirterek, Cumhuriyetin 100 kuruluþ yýldönümü olan 2023 yýlýna kadar ilçede yapýlan yatýrýmlarýn ikiye katlanýlmasý gerektiðini söyledi. Doðalgaz konusunda bugüne kadar problemler yaþandýðýný ancak geçtiðimiz aylarda bu sorunun çözümlenerek arkasýndan ihalesinin yapýlmasýyla çözümlenip hemen arkasýndan ihalelerinin gerçekleþtiðini hatýrlatan Uslu, bu sayede sekteye uðrayan sürecin telafisinin yapýldýðýný dile getirdi. Koçhisar Barajý sulama projesinin ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleþeceðini hatýrlatan Uslu, "Projenin tamamlanmasýyla birlikte 12 kilometrelik uzunlukta, 1 kilometrelik geniþlikte bir alanda ciddi bir tarýmsal sulama imkanýmýz olacak. Böylece biz her yýl daha verimli kaliteli, yüksek rekolteli ürün alma imkaný ve ürün çeþitliliðine kavuþacaðýz. Ve tarýmsal hasýlatta ciddi artýþ söz konusu olacak. Sulu tarýma geçildiðin de tohumluðumuzu da kendimiz üreteceðiz. Seçimlerin prosdedür ikmalinden baþka bir þey olmayacaðýný dile getiren Uslu, yarýn seçimler olacakmýþ gibi halka güvenerek ve inanarak seçim planlarýnýn yapýlmasýný istedi. Alaca halkýnýn bugüne kadar yapýlan hizmetleri gördüðünü dile getiren Uslu, "Bundan sonraki süreçte Alaca belediyesi ve merkezi hükümetin ahenkli olmasýna dikkat edecektir. Çorum'da bazý ilçeler var ki Mecitözü'nü kast ediyorum. Mecitözü'nde Ankara'nýn kamu yatýrýmlarý zayýf olmaktadýr. Ankara bir þey yapmak istese de belediye yeterli kolaylýðý saðlamýyor. Alaca'da belediye arsa üretti, TOKÝ üretilen arsaya kýsa sürede imkansýz denilen bir þekilde konutlarýný yaptý. Þimdi ikinci etapla ilgili yere baktýk. Mecitözü'nde yapamadýk bunu. Belediye'nin bu tür hizmetleri ilçeye taþýmak yerine siyasi bir ayrýþma ile farklý yerde duruyor olmasý Mecitözü halkýnýn gerekli hizmetleri almasýna engel oldu ve halk hak ettiði hizmetleri alamamak zorunda kaldý belediye tarafýndan. Alaca halký inanýyorum hizmetlerin sürekliliðine katký saðlayacaktýr. Alaca halkýnýn bu kararý vereceðine inanýyorum güveniyorum" diye konuþtu. Alaca'ya yapýlan hizmetlerin envanterini çýkardýklarýný kaydeden Uslu, "Zaman zaman görüyoruz yaptýðýmýz çalýþmalar unutuluyor. Bunlarýn envanterini çýkardýk. Özel Ýdare, belediye ve merkezi hükümet ne yaptýysa bunlarýn istatistiðini çýkarýyoruz. Bunlarý bastýracaðýz ve kalýcý hafýza haline getireceðiz. Bunu dýþarýdaki halkýmýzda görecektir. Bir çok insan çevre yolunu görmedi. Koçhisar barajýnýn bitirildiðini bilmiyor. Doðalðaz konusunda hala 2010 yýlýndayýz zannediyor. Hazýrlayacaðýz bu kitaplar yapýlan hizmetlerin envanterini herkese ulaþtýracaðýz. Seçim sathý mahalline girdiðimizde öyle zannediyorum ki laf üretmenin ötesinde gürültü çýkarmasýnýn ötesinde kimsenin söyleyeceði söz olmayacak. Hele hele. yýldýr ortalýkta gözükmeyen sonra ortaya çýkýp alaca belediyesinin hizmetlerine eleþtiri yapmak mümkün olmayan vaatlerde bulunmak halkýn dikkatinden kaçmayacak. Bir tarafta yapýlan hizmetler diðer tarafta. yýl kýþ uykusuna yatýp seçim nutku çekenlerin arasýndaki farký Alacalýlar görecekler" ALACA'DA SEÇÝM ENDÝÞESÝ TAÞIMIYORUZ AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý ise, Alaca'da seçim endiþesi taþýmadýklarýný söyledi. Belediye baþkan adayýnýn açýklanmasýyla birlikte yapýlan hizmetlerin halkla paylaþýlacaðýný dile getiren Baðcý, seçimlerde en güzel seçimi Alaca halkýnýn yapacaðýný belirtti. Baðcý, 1 Aralýk operasyonuyla Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir hükümetin istendiðini, operasyonun gerçek yüzünün de yavaþ yavaþ ortaya çýkmaya baþladýðýný belirtti. Gezi olaylarýnda "yeþil kýlýfa bürünenlerin" hükümete operasyon düzenlediðini, bugünde yolsuzluk kýlýfýna bürünülerek ayný operasyonun tekrarlandýðýný dile getiren Baðcý, bu çevrelere milletin en güzel cevabý sandýkta vereceðini dile getirdi. Yaðýþlý havaya raðmen Alaca'da güzel bir çalýþmaya imza attýklarýný dile getiren Baðcý, 201 yýlýnda planlanan iþlerle ilgili olarak belediyenin yaptýðý çalýþmalarý yerinde gördüklerini, güzel hizmetlere vesile olacak çalýþmalara þahit olduklarýný sözlerine ekledi. "Yabancý ülkeler Gezi'de olduðu gibi seçim sonuçlarýylada ilgileneceklerdir" AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yerel seçimlerde kimin seçimi kazandýðýndan öte AK Parti'nin kazanmasýnýn önemli olduðunu belirterek, "Bu basit bir yerel seçim deðildir. Ýsrail de ABD baþkaný da Türkiye'deki seçim sonuçlarýyla, AK Parti'nin oy oranýyla yakýndan ilgilenmektedir. Bu seçimler bir anlamda seçimlerin anasýdýr. Bunca hengameden, operasyondan, kurulan tuzaktan sonra bu seçimlerde AK Parti'nin ne kadar oy aldýðý önemlidir" dedi. Alaca Belediyesi'ni ziyaretinde konuþan AK parti Çorum milletvekili Salim Uslu, partililere birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Dünyanýn gözünün Türkiye'de olduðuna dikkat çeken Uslu, Gezi olaylarýnda Türkiye ile yakýndan ilgilenen yabancý ülkelerin seçim sonuçlarýyla da ayný þekilde ilgilenmeye devam edeceðinin altýný çizdi. Almanya'nýn Hamburg kentinde yaþanan olaylar nedeniyle sýkýyönetim ilan edildiðini hatýrlatan Uslu, "Gaz bombalarý da kullanýldý. Biber gazý da kullanýldý. Alman basýnýndan bir tanesi þikayet etmedi. 'Türkiye'deki olaylarý kaygýyla izliyorum' diyen Merkel, Hamburg'taki olaylarý görmezden geldi dünyaya duyurmadýlar. Bence milliyetçilik bu. Varsa sorunun kendi içinde çözersin bunu davul çalarak dünyaya duyurmanýn bir alemi yok. Gezi olaylarýna burnunu sokan Almanya Hamburg olaylarýna kimseyi karýþtýrmadý. Belediye'nin AK Partili olmasý önemlidir. Sen ben yok. Yorulmak, usanmak yok. Bütün gücümüzle koþmak durumundayýz" diye konuþtu. Geçmiþte yapýlanlarýn bazen insanlarýn hafýzasýnda flulaþtýðýný veya unutulduðunu dile getiren Uslu, yapýlmasý gereken çalýþmalarýn göz önünde daha diri durduðuna iþaret etti. Çalýþan bir iktidar olduðunda beklentilerinde yükseldiðine dikkat çeken Uslu, "10 yýl önce 'bu memleket adam olmaz' denilen noktadan bugün 'bu niye yapýlmýyor' noktasýna geldi. Toplum beceri yeteneðimizi gördü. Geçmiþte, para yok diyorlardý. Devlet borç bataðýnda diyorlardý. Dünyanýn yardým yapan üçüncü ülkesiyiz diyoruz. 1 Aralýk operasyonu oldu. Bütün parasal deðerler, ekonomik göstereler alt üst oldu. Türk lirasýnýn hýz kaybetmesi dolarýn deðerlenmesiyle nedeniyle borç stoklarý arttý. Borsa düþtü. Borsanýn düþmesi Türkiye'ye sýcak para girmiyor demektir. Sýcak para girmeyince daha yüksek fazla borçlanacaðýz demektir. Borçlanma maliyetlerinin iki kat artmasý demektir. Bu þartlarda seçime gireceðiz. Bir kýsým yaftalarla, suçlamalar, imaj yaralamasýyla seçime bizi sokarak maðlubiyetimizi görüp sevinmek istiyorlar. Bunlara fýrsat vermeyelim. Kimin belediye baþkaný olacaðý deðil dünya lideri olan Baþbakanýmýza destek vererek dünyaya 'biz yýkýlmadýk, ayaktayýz ve biz Türk milletinin saðlam iradesini temsil ediyoruz' diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandý.

6 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA Bozdað: HSYK teklifi seçimden önce çýkar Adalet Bakaný Bekir Bozdað, HSYK düzenlemesinin, uzlaþma saðlanamamasý durumunda seçimden önce yasalaþacaðýný söyledi. AK Parti Grup Toplantýsýna katýlmak üzere geldiði TBMM'de gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Bakan Bozdað, HSYK düzenlemesi hakkýnda muhalefete yaptýklarý anayasa deðiþikliði çaðrýsýna olumlu yanýt alamamalarý durumunda HSYK düzenlemesini seçimden önce çýkaracaklarýný dile getirdi. Bozdað, HSYK teklifinin "yetkileri adalet bakanýna baðlayan" en tartýþmalý maddesiyle ilgili de deðiþiklik yapabilecekleri mesajýný verdi. Bozdað, bu hafta muhalefetten alacaklarýný yanýta göre hareket edeceklerini muhalefetin olumlu yaklaþýmý çerçevesinde muhalefetle birlikte çalýþacaklarýný ancak bekledikleri yanýtýn gelmemesi halinde Meclis'in seçimler nedeniyle ara tatile girmesinden önce teklifi bazý deðiþiklikler yaparak geçirebileceklerini belirtti. MEB, yurtdýþýna 0 okutman gönderecek Milli Eðitim Bakanlýðý, yurt dýþýndaki Türkoloji kürsüleri, Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacýný karþýlamak amacýyla sýnavla 0 okutman seçecek. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 201 ve sonraki yýllarda yurtdýþýnda faaliyette bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçilerin nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacýný karþýlamak amacýyla sýnavla 0 okutman seçecek. MEB, "201 Yurt Dýþýnda Görevlendirilecek Okutmanlarý Seçme ve Görevlendirme Kýlavuzu"nu yayýmladý. Kýlavuza göre, Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan gelen talepler doðrultusunda, 201 ve sonraki yýllarda yurtdýþýnda bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerin nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacýný karþýlamak amacýyla sýnavla 0 okutman seçilecek. Üniversitelerin Eðitim Fakültelerinin veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatý Türkçe bölümlerinden mezun olacak okutmanlarýn Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatý alanýnda Tezli Yüksek Lisans yapmasý zorunlu olacak. Okutmanlarýn baþvurunun son günü itibarýyla son beþ yýl içinde, KPDS'den, ÜDS'den veya YDS'den en az 0 puan seviyesinde belge sahibi olmasý da gerekecek. Baþvuruda bulunacak kiþilerin Ýngilizce, Almanca ve Fransýzca bilmeleri de esas alýnacak. Üniversitelerin yabancý dil (Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce) bölümlerinden (hizmetin gerektirdiði yabancý dillerin filoloji, dil ve edebiyat, mütercimlik, öðretmenlik gibi bölümleri) mezun olan adaylarýn Türk Dili ve Edebiyatý Türkçe ve Yabancýlara Türkçe öðretimi alanlarýnda doktora yapmasý esas olacak. Kýlavuza göre ayný zamanda üniversitelerin Tarih bölümünden mezun olacak isteklilerin de Osmanlý Tarihi konusunda doktora yapmasý gerekecek. -BAÞVURULAR 1-28 ÞUBAT 201 ARASINDA YAPILACAK- Baþvurular, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý resmi okul/kurumlar ile bakanlýk merkez veya taþra teþkilatýnda görevli olanlar 1-28 Þubat 201 tarihleri arasýnda kadrolarýnýn bulunduðu okul/kurum veya birimlere yapýlacak. Üniversitelerde görevli öðretim görevlileri/üyeleri de ayný tarihlerde ilgili birim amirliklerine baþvurularýný iletecek. Resmi okul/kurum müdürlükleri baþvuru belgelerini Mart 201 tarihi mesai bitimine kadar ilçe milli eðitim müdürlüklerine, ilçe milli eðitim müdürlükleri de 10 Mart 201 tarihi mesai bitimine kadar il milli eðitim müdürlüklerine; üniversitelerde ise, ilgili birim amirlikleri 10 Mart 201 tarihi mesai bitimine kadar rektörlüklerine gönderecekler. -SEÇME SINAVI 1- NÝSAN TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK- Baþvuru formu bilgi formu ile Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Formunun boyutlarý ve içeriði deðiþtirilmeyecek, bilgilerde kýsaltma yapýlmayacak. Formlar bilgisayar ortamýnda doldurulacak, her birine son ay içinde çekilmiþ olacak. Seçme sýnavý 1- Nisan 201 tarihlerinde "Temsil Yeteneði Mülakatý" þeklinde MEB Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü Yurtdýþý Teþkilatý ve Eðitim Öðretim Grup Baþkanlýðý Beþevler, Yenimahalle, Ankara adresine yapýlacak. Temsil yeteneði mülakatýnda deðerlendirme Türkçe'yi kullanma becerisi (30), Türkiye Cumhuriyeti Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük (20), Yurtdýþý göreve iliþkin çalýþmalarý, düþünce ve yaklaþýmlarý (30), Genel görünüm, tutum ve davranýþ (20) olmak üzere 100 puan üzerinden yapýlacak. -BAÞARISIZ OLAN ADAYLARIN BELGELERÝ ÝADE EDÝLMEYECEK- Mülakata çaðrýlan adaylar baðlý bulunduklarý makamlarca izinli sayýlacak, yol masraflarý ve diðer giderler kendilerince karþýlanacak. Baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya alýnmayan ve baþarýsýz olan adaylarýn belgeleri iade edilmeyecek. TRAFÝK ÝÞARET LEVHALARI ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK ÝÞARET LEVHALARI alýmý 3 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 201/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah.inönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Çeþitli miktar ve ebatlarda trafik iþaret levhasý, omega direk ve köy isim ve yön bilgi levhasý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ovasaray Ambarý c) Teslim tarihi : Ýþe baþlama tutanaðýnýn düzenlenmesinin ardýndan 0 (kýrk) gün içeri sinde mallar teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu tarafýndan gerekli görülmesi durumunda yapýlacak test ve deneyler için geçen süre, iþin süresine eklenecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : :30. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1.. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. 1- Aday veya istekli adýna düzenlenmiþ sanayi sicil belgesi 2-Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen kapasite raporu 3-Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen imalat yeterlik belgesi. -Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi. -Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Reflektif kaðýdýn üreticisi firma tarafýndan verilen yýl yansýtma ömrü olduðuna dair belge ihale teklif dosyasý içerisinde bulundurulacaktýr..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 0 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 8 Resmi ilanlar de Meclis internet düzenlemesini görüþüyor YDUS ek yerleþtirme tercihleri baþladý Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi.kabul edilen grup önerisine göre; Ýçinde internet ile ilgili düzenlemelerinde yer aldýðý tasarý gündemin ön sýralarýna çekildi. Buna göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'nýn görüþmelerine baþlandý. Genel Kurul'un hafta sonu da çalýþmasý planlanýyor. Temel Kanun ve bölüm olarak görüþülecek Tasarýnýn hafta sonu bitirilmesi planlanýyor. Alýnan karara göre, Genel Kurul, tasarýnýn her gün bir bölümünü bitimine kadar çalýþacak. ÖSYM, Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (YDUS) ek yerleþtirme tercih iþlemlerinin Ocak tarihleri arasýnda alýnacaðýný duyurdu. Týpta Yan Dal Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (YDUS) ek yerleþtirme tercih iþlemleri baþladý. Tercih iþlemleri 31 Ocak'a kadar ÖSYM'nin internet adresinden yapýlacak.ek yerleþtirme iþlemleri, 2013-YDUS Baþvuru ile Tercih Kýlavuzunda yer alan kurallara göre bireysel olarak internet aracýlýðýyla alýnacak. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde yayýnlanacak ve adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yurtdýþý lisansüstü eðitim sonuçlarý açýklandý Yurtdýþýnda lisansüstü eðitim (YLSY) alabilecek adaylar açýklandý.asýl listeden yurtdýþýnda eðitim almaya hak kazanan adaylarýn, istenilen belgeleri elden veya posta/kargo yolu ile en geç Þubat mesai bitimine kadar Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Genel Müdürlüðü'nün evrak kaydýnda olacak þekilde ulaþtýrmasý gerekiyor. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan (MEB) yapýlan açýklamaya göre, belgeleri ulaþtýrmayanlar bursluluk hakkýndan vazgeçmiþ sayýlacak. Ýstenen belgeler ise þöyle sýralandý: - Mezuniyet belgesinin aslý veya onaylý fotokopisi, - Transkript belgesinin aslý veya onaylý fotokopisi, - adet fotoðraf (adý-soyadý yazýlý ve kapalý zarf içerisinde), - Nüfus cüzdaný örneði, - Yüklenme senedi, - Kefalet senedi, - Kefillerin çalýþma belgesi, - Kefillerin nüfus kayýt örneði, - Saðlýk kurulu raporu, - Askerlik durum belgesi, - Bilgi formu, - Evrak teslim dilekçesi - Ülke ve dil tercihi dilekçesi.

7 Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) üniversite sýnavlarýna çalýþan öðrencilere yönelik edebiyat ve coðrafya derslerini hafýza teknikleriyle anlatan seminerlere baþladý. 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA ÇESDER'in hafýza teknikleriyle dersleri baþladý Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitimileri baþlýyor Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezinde (HÝTÝT- SEM) 3. Dönem Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý C sýnýfý eðitimleri baþlayacak. Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyelerinin desteði ile sürdürülen eðitimler hafta içi sabah ve akþam olmak üzere 2 eðitim ayný anda baþlayacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan Türkiye genelinde yapýlacak olan sýnav mayýs ayý içinde yapýlacak ve eðitimi alan kursiyerler bu sýnava girmeye hak kazanacalar. HÝTÝTSEM tarafýndan yürütülen Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý 3. Dönem Eðitimleri için son kayýt tarihi ise Þubat 201. Çorum Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan seminerler gün sürecek. Dernek Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, konu hakkýnda verdiði bilgide, "Her yýl üniversite sýnavlarýna giren yüzlerce öðrencimizin korkulu rüyasý haline gelmiþ edebiyat ve coðrafya derslerinde net sayýlarýný artýrmak. Sözel dersler ezbere dayanmakta ve bunu içinde epey bir zaman gerekmektedir. Bu projeyle sýnavda çýkacak tüm konularý gün gibi kýsa bir zamanda bitirip öðrencilerimize diðer derslere daha çok zaman ayýrmalarýný ve böylelikle onlarýn motivasyonlarýný artýrmak. Teknoloji ile birlikte hýzla geliþen dünyamýzda eðitimde yeni bir öðrenme þekli olan hafýza teknikleriyle öðrenme fýrsatýný her öðrencimize sunmak ve onlarýnda bu olanaktan faydalanmalarýný saðlamak. Öðrencilerimizin sýnavlarda daha baþarýlý olmalarýný saðlayarak ilimiz Çorum eðitimine ve dolayýsýyla ülkemiz eðitimine katkýda bulunmak. Kolay ve hýzlý öðrenmeyi saðlayarak gençlere ileri yaþamlarýnda da görsel ve duysal hafýza tekniklerini hayatýn her alanýnda kullanarak baþarýlarýný artýrmak" dedi. YEDAÞ, haberde lider Medya Takip Merkezi'nin (MTM) verileriyle hazýrlanan araþtýrmada, her yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da zirvenin sahibi YEDAÞ oldu. Genel Müdür Türkoðlu, "122 haber yansýmasýyla Samsun'un 'marka þirketi' olarak lanse ediliyoruz" dedi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YE- DAÞ), 122 haberle 2012 yýlýnda olduðu gibi, 2013 yýlýnda da zirveyi býrakmadý. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) verilerine göre hazýrlanan araþtýrma sonucunda 122 habere 'YEDAÞ' ismi yansýrken, 2013 yýlýnda Samsun'un gündeminde yer alan ve söz ettiren 'marka þirket' olarak açýklandý. MTM verilerine göre, Samsun'un marka þirketi olarak zirvede yer alan YEDAÞ, gazete, dergi ve internet haber sitelerinde en fazla yansýma saðlayan þirket oldu. YEDAÞ, 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' temasýyla olgunlaþtýrarak, 2013 yýlý boyunca yürüttüðü 1 baþarýlý Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý aldýðý ödüller ve gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla yazýlý ve görsel basýnýn manþetlerinde yer aldý. YEDAÞ'ýn yýl boyunca gerçekleþtirdiði farklý etkinlikte paylaþtýðý sosyal sorumluluk projelerini ulusal ve yerel medyanýn sayfalarýnda yer alýrken, bölgesinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarý 1 ana baþlýkta müþterileriyle paylaþtý. YEDAÞ, aldýðý ödüllerle de 21 baþlýkta haberlere yansýyan 'marka þirket' oldu.yýl içinde en çok yansýmalar ise Mayýs ve Haziran aylarýnda 10 haberle gerçekleþti. HER ALANDA FARKINDALIK YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, sektörde lider olmanýn gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve yönetim modelini buna göre oluþturduklarýný belirterek, "Samsun'da doðan ancak her geçen gün yükselen bir deðer olarak hedefine Avrupa'yý koyan YEDAÞ, lider bir þirketi olma yolunda olduðunu bu verilerle de gösteriyor. Her türlü çalýþmalar 'rol model olarak' medyada yer alarak, örnek oluþturuyor. Her alanda farkýndalýk yaratýyoruz" dedi. KALÝTE ALTIN TACI ÝLE ÖDÜLLENDÝRÝLDÝK Merkezi Ýspanya'nýn Madrid þehrinde bulunan Business InitiativeDirections (BID) tarafýndan her yýl verilen Uluslararasý Kalite Ödülleri'nde, Türkiye'den 'Kalite Altýn Tacý' Ödülü'nü almaya hak kazanan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ'ýn olduðunun altýný çizen Genel Müdür Türkoðlu, "BID üyelerince 1 ana baþlýkta denetlendik. Bir yýl boyunca liderlik, müþteri memnuniyeti, kurumsal sosyal sorumluluk, inovasyon, yenilik ve teknoloji, mükemmellik ve toplam kalite yönetimi gibi ana baþlýklardan oluþan kriterlerden tam not aldýk. Bu denetlendiðimiz süre içerisinde bizlerde þirketimizi doðru ve zamanýnda, gerek medya aracýlýðý ile gerekse de þirketimizin web sayfasýnda YEDAÞ'ý anlattýk. YEDAÞ'ýn bölgesinde gerçekleþtirdiði farkýndalýklarý ortaya koyduk. Baþarýlarýný paylaþtýk. 3 yaþýndaki YEDAÞ, dünyanýn ve Avrupa'nýn dikkati çekiyor. Samsun'un marka þirketi arasýnda zirvede yer alarak, 'Rol Model' þirket olma yolundaki adýmlarýmýzý bir bir atýyoruz" dedi. 201 YILI 8 KISIM TIBBÝ SARF MALZEMESÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ 201 Yýlý 8 Kýsým Týbbi Sarf Malzemesi alýmý 3 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 201/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) :https: //ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn miktarý ve türü ekte yer almaktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Çorum / Merkez) c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 1 (bir) gün içerisinde iþe baþla nacaktýr. Malýn / malzemeler, Ýdarenin telefon, faks veya yazýlý sipariþi üzerine peyder pey olarak yada tamamý (onbeþ) gün içerisinde idare nin ambarýna teslim edilecektir. Malýn\malzemelerin teslimatý tarihini geçmeyecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: ÇORUM) Konfe rans Salonu b) Tarihi ve saati : :00. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Teklif edilen malzemeler T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasý na (TÝTUBB) kayýtlý olacak ve TÝ- TUBB'da Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olacaktýr. Onaylý olmayan malzemeler deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. Ayrýca teklif edilen malzemelerin Barkod Numaralarý Ýdari þartnamenin Ekindeki sýra no'ya göre belirtilecektir Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1.. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir..3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler teklifleri ile birlikte numune verecektir..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 2 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari Mali Ýþler Birimi) adresinden satýn alýnabilir..2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No: ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 89 Resmi ilanlar de HÝTÝTSEM'de yeni Ýngilizce kurslarý baþlýyor Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM) ana dili Ýngilizce olan adet öðretim elemaný ile Ýngilizce Okutmanlarý iþbirliðinde çeþitli düzeylerde Ýngilizce Eðitimi ve Sýnavlara Hazýrlýk Kurslarý düzenliyor. Genel Kur Tanýmlý Ýngilizce eðitimi Multimedya desteði ile Akýllý TV'de kullanýlan Orjinal Yazýlýmlarla verilirken, 3 farklý düzey için yeniden baþlayacak. 8 Þubat 201 Cumartesi tarihinde HÝTÝTSEM binasýnda Seviye Belirleme Sýnavý yapýlacak ve ilk ders Þubat 201 Cumartesi günü baþlayacak. HÝTÝTSEM'de Yabancý Dil Sýnavý (YDS) hazýrlýk eðitimleri veriliyor. Özellikle YDS Sýnavýna hazýrlanmak isteyen kursiyerler Nisan 201 döneminde Çorum'da yapýlacak olan YDS sýnavýna katýlabilecekler. Eðitimlere hafta sonu grubu 1 Þubat 201 Cumartesi, hafta içi grubu 3 Þubat 201 Pazartesi günü baþlayacak.

8 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA YAÞAM Bunu yapan anne Sorumsuzluk nedeni 8 Menemen'de inecek Ýzmir'den trene binen yaþlý teyze, kondüktöre Ege þivesiyle "Menemene gelence beni haber et yavrýým, unutma" der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen i geçer geçmez yaþlý teyzenin Menemen'de ineceði aklýna gelir, hemen makiniste gidip haber verir. Makinist de gecenin bu Kelime Avý saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceðimize göre... geri geri gideceðiz, soran olursa "tren makas deðiþtiriyor" deriz der. Bir yarým saat geri geri giderek Menemen'e gelinir ve kondüktör gidip teyzeye haber verir "Hadi teyze Menemen'e geldik" diye. Teyzem "Saðol yavrýýýýýýýýýým" der ve çantasýný açýp ilacýný içer...:) Günün Sudoku Bulmacasý Çocuk dünyaya geldiði andan itibaren anne baba için kuþkusuz en deðerli varlýk haline dönüþüyor. Ancak uzmanlar uyarýyor aþýrý kontrolcü anne çocuðun sorumsuz olmasýna neden olur.ancak zaman ilerledikçe, yani çocuk 2-2, yaþýna geldiðinde, çocuk ve ebeveyn iliþkisinde sýkýntýlar ortaya çýkabiliyor. Bu kadar erken mi? diyecek olursanýz cevap evet. Çünkü çocuklarýn özerklik kazanma, baðýmsýzlaþma ve birey olma süreci 2-2, yaþýnda baþlýyor. Ýþte tam da bu noktada özellikle annenin davranýþ biçimi büyük önem taþýyor. Aþýrý kontrolcü bir anne, çocuðun sorumluluk duygusundan uzak büyümesine neden oluyor. Psikomola Bireysel ve Kurumsal Danýþmanlýk Merkezi nden Çocuk Ergen psikoloðu Uzm.Psk. Reyhan Uzun, bu yaþlarda çocuðun daha çok anneyle zaman geçirdiðini ve annenin kiþilik özelliklerinin bu noktada önemli olduðunu vurguluyor: ÇOCUÐUN OYUNUNA BÝLE KARIÞAN ANNE SORUMLULUK ALMAKTAN UZAKLAÞTIRIYOR "Burada önemli olan -kontrolcü- olma kavramý. Çünkü anne, o aný ve geleceði planlayarak aslýnda iyi bir davranýþ sergilediðini düþünse de karþý tarafýn yani çocuðunun isteklerini tamamen yok sayýyor.mesela, oyun oynadýktan sonra oyuncaklarýný toplamasýný beklerken, anne için uygun olan zaman dolduðunda anne kendisi toplayabiliyor. Ya da çocuk oyun hamuruyla oynarken, annenin istediði þekilde renkleri birbirine karýþtýrmadan oynamýyorsa anne tepki gösterebiliyor. Bu ve benzer durumlarda çocuk bir süre sonra, sorumluluk ve inisiyatif alma duygusundan uzaklaþýyor. Nasýl olsa annesinin istediði ve yaptýðý þekilde olacaðýný düþünüyor." ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝNÝ ENGELLÝYOR Uzm. Psk. Reyhan Uzun, bu þekilde çocuðun hayal dünyasýnýn da olumsuz etkilendiðine dikkat çekiyor: Annenin bu davranýþý çocuðun hem hayal dünyasýný, hem çocuðun kendini ortaya koyma becerisini, hem de yeteneklerini ortaya çýkarma çabasýnýn önüne geçiyor. Ve aslýnda anne iyiniyetle sergilediði bu davranýþla çocuðun geliþimini engellediðinin farkýnda bile olmuyor. ÇOCUÐUNUZ TUVALETÝNÝ UZUN SÜRE YAPMIYORSA BELKÝ SÝZE TEPKÝ GÖSTERÝYORDUR! Tüm bu durumlarýn sonucu olarak çocuk da tepki verebiliyor kimi zaman. Uzm. Psk. Reyhan Uzun, 2-2, yaþ döneminin özellikle tuvalet alýþkanlýðýný kazanma dönemi olduðuna dikkat çekiyor. Çocuðun tepkisi de iþte tam bu noktada baþlýyor: "Çocuðun baðýmsýzlaþma sürecindeki ilk noktalardan biri tuvalet alýþkanlýðýdýr. Kontrolcü bir annenin davranýþlarýna tepki gösteren bir çocuðun tuvalet yapma ve yapmama davranýþýný anneye karþý koz olarak kullandýðýný görebiliyoruz. Annenin ýsrarcý tutumu karþýsýnda kendi alanýný oluþturmaya çalýþan çocuk anneyle tuvalet alýþkanlýðý üzerinden çatýþmaya girebiliyor.çünkü dýþarýdan hiçbir etkinin müdahale edemediði tek nokta çocuðun tuvaletini yapmasý ya da yapmamasý. Ýþte bu noktada çocuk kimi zaman annesine tepki için tuvaletini uzun süre yapmayabiliyor." NE YAPILMALI? Peki böyle bir otorite savaþýnda ne yapýlmalý.uzm. Psk. Reyhan Uzun anneler; -Anneler çocuklarýndan yetiþkin olmasýný beklememeli, -2-2, yaþýnda baðýmsýzlaþmanýn ilk evresi olduðu unutmamalý, -Çocuðun kendi yaþam alanýný oluþturmasý için izin verilmeli, -Çocuðun birey olmaya ihtiyacý vardýr. Annenin bu noktada baskýcý deðil yol gösterici, direten deðil seçenek sunan olmalý, -Anneler çocuklarýnýn hata yapmasýna izin vermeli, bu hatalarýn çocuklar için öðretici olduðu unutulmamalý, -Çocuk da kendisiyle ilgili duruma dahil edilmeli, ne istediði, nasýl istediði ya da ne zaman istediði çocuða da sorulmalý. Diyetinizden bu kýþ salatasýný eksik etmeyin Yerli Dizi 19: Urfa Ceylanpýnar da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT e katýlmak ve hayatýný Türkiye ye adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir. Sinema Kýzýlelma 20:00 Recep Ývedik 3 Babaannesinin ölümünden sonra depresyon hali hiç geçmeyecekmiþ gibi görünen Recep Ývedik'in hayatýna bir anda uzaktan akrabasý olan Zeynep girer. Zeynep, Ýstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sýkýntýsý çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaþayacaktýr. Recep ve Zeynep, ilk baþlarda pek iyi anlaþamasalar da günler geçtikçe birbilerine ýsýnýrlar ve Zeynep de Recep'in iç sýkýntýsýný geçirmek için ona yardýmcý olmaya, hayatýna renk katmaya çalýþýr. Ýkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaþamýnda hiç yer vermediði spor ve sosyal aktivitiler yapmaya baþlar. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Fazla kilolarýndan kurtulmak isteyenler yaza hazýrlanmak adýna içinde bulunduðumuz kýþ aylarýnda diyet yapmaya baþladýlar bile. Beslenme ve Diyet Uzmaný Baþak Kefeli, bu aylarda diyet yapanlarýn domates, salatalýk gibi yaz sebzelerinin yerine kýþ sebzelerinden oluþan bir salatayla öðünlerini desteklemeleri gerektiðinin altýný çizdi ve yapýlacak salatanýn içinde olmasý gereken besinleri faydalarýyla birlikte anlattý. Beslenme ve Diyet Uzmaný Baþak Kefeli, "Doðru olan; yazýn yaz sebzelerini kýþýn kýþ sebzelerini tüketmektir. Dolayýsý ile kalorisi çok düþük olsa dahi domates, salatalýk, biber gibi yaz sebzelerini kýþýn salatalarýn içinde kullanmamak gerekiyor. Kýþ salatalarýnýn içine özellikle beyaz veya mor turp, beyaz veya mor lahana, havuç, yeþillikler, ýspanak, pazý, soðan, sarýmsak, pancar gibi sebzelerin kullanýlmasýnýn saðlýklý olur" dedi.kýþýn tüketilecek vitamin deposu bir salata Her yemekte kolaylýkla hazýrlanabilecek olan salatalarýn beslenme alýþkanlýðý haline dönüþmesi gerektiðini vurgulayan Kefeli, tek önemli noktanýn malzemelerin mevsiminde tüketilmesi olduðunu dile getirdi. Diyet Uzmaný Baþak Kefeli, akþam yemeklerine eþlik edecek vitamin deposu salata tarifini þöyle özetledi: "- dal ýspanak, 1 havuç, 1 mor turp, 1 diþ sarýmsak, 1 dilim tulum peyniri, bol limon, 1 dilim haþlanmýþ pancar, 1 kaþýk kadar zeytinyaðý." Ispanak metabolizmayý hýzlandýrýyor, turp baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor Turp ve sarýmsaðýn baðýþýklýk sisteminin bir numaralý destekçisi olduðunu anlatan Kefeli, peynir ve ýspanaðýn ise kalsiyum deposu olmasý sebebiyle hem kas çalýþmasýna yardýmcý olduðunu hem de metabolizmanýn hýzlanmasýný saðladýðýný söyledi. En kuvvetli C vitamini kaynaðý olan limonun kýþ aylarýnýn vazgeçilmezi olduðunu belirten Kefeli, Ancak hazýr limon sularý sulandýrýlmýþ sitrik asit olmasý sebebiyle C vitamini içermiyor. Taze sýkýlmýþ limon suyu kullanýlmalý. Havuç da cilde ve göze iyi gelen A vitamini öncüsü beta-karoten deposudur. Pancar da antioksidanlar açýsýndan oldukça zengindir. Diðer mor ve kýrmýzý sebzeler gibi antikanserojen ve antienflamatuar özelliði vardýr diye konuþtu. Yerli Dizi 23:3 Doksanlar 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda baþlayan hikayede, birkaç yýl önce birbirlerine küsmüþ olan Bekir ve Nuri adýnda iki kardeþin öyküsü aktarýlýyor. Kardeþlerin eþleri de bu küslükten dolayý birbirleriyle konuþmamaktadýr. Gün geçtikçe küslüðün þiddeti artar, iki kardeþ birbirlerinin yüzlerini bile görmek istemez. Nuri nin büyük oðlu Mustafa nýn niþanýna Bekir in gidip gitmeyeceði mahallede büyük merak konusudur. Öte yandan sosyal medyanýn, arkadaþlýk sitelerinin, cep telefonlarýnýn olmadýðý o günlerde gençlerin gündemini oluþturan en önemli þey, yine kuþkusuz aþklardýr. Yönetmen : Müfit Can Saçýntý, M. Uður Yaðcýoðlu Thomas Pollock Anshutz Thomas Pollock Anshutz geç 19. yüzyýl Amerikan sanat öðretmeni (Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi) ve ressamý. Hocasý Thomas Eakins gibi 19. yüzyýl Amerikan gerçekçiliðinin resimde en önemli temsilcilerindendir.[] Tablolarýnýn konusu genellikle kadýn portreleri olmuþtur. Bununla birlikte en tanýnmýþ eseri gerçekçiliðini baskýn þekilde yansýtan The Ironworkers' Noontime (1880) adlý eseri olmuþtur.[] Bu eserinde demir iþçilerini günlük yaþamlarýnda resmetmiþtir.[] Bir diðer tanýnmýþ eseri de kentsel gerçekçilikte öncü kabul edilen The Way They Live adlý afrika kökenli bir anneyle iki çocuðunun zorlu yaþamýný resmeden tablosudur.[] Ressamlýk kadar belkide daha fazla zamanýný eðitmenliðe ayýrmasýndan dolayý göreceli olarak az yaðlýboya portresi bulunmaktadýr. Ayrýca resimde geç 19. ve 20. yüzyýl gerçekçiliði üzerinde eserlerinin yaný sýra özellikle öðrencileri vasýtasýyla da kayda deðer bir etki býrakmýþtýr.[8]anshutz 181 yýlýnda Kentucky'de dünyaya gelmiþtir. Lemuel Wilmarth rehberliðinde New York'ta sanat eðitimi almaya baþlamadan önce bir dönem West Virginia'da da yaþamýþtýr. 18 yýlýnda Philadelphia'ya taþýnmýþ Philadelphia resim klübünde Thomas Eakins'ten kurs almaya baþlamýþtýr. Anshutz Eakins'le birlikte, tanýþmalarýndan bir yýl sonra Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi (PAFA)'ya katýlmýþtýr. Eakins PAFA'da ders vermeye baþladýðýnda önce Eakins'in asistanlýðý görevini yapmýþ, daha sonra 188 yýlýnda Eakins çizim ve resim profesörü olduðunda PAFA'da eðitmenlik görevine baþlamýþtýr. En önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen The Ironworkers' Noontime adlý eserini bu dönemde 1880 yýlýnda tamamlamýþtýr.[9] PAFA'da Thomas Eakins'in derslerinde çýplak modeller ve kadavra kullanmasý tartýþmalara yol açmýþ, bir süre sonra 188 yýlýnda Eakins baskýlara dayanamayýp akademideki görevinden istifa etmiþtir.[10] Bu geliþmeleri izleyen süreçte, Anshutz eski hocasýnýn istifaya zorlanmasýný desteklemiþ ve boþalan profesörlük koltuðuna 188 yýlýnda atanmýþtýr.[11] Emekliliðe ayrýldýðý 1911 yýlýna kadar PAFA'daki eðitmenlik görevine devam etmiþtir. Esmer Turta Malzemeler 20-2 adet savayer bisküvi su bardaðý süt - yemek kaþýðý un yemek kaþýðý toz þeker 1 paket vanilya - yemek kaþýðý kakao Üzeri için : Yarým paket toz çikolata sosu 1. su bardaðý süt Ara malzemesi: 1 çay bardaðý file Antep fýstýðý 100 gr bitter çikolata 1 yumurta aký Yarým fincan þeker 10 damla limon Süslemek için: Yarým fincan toz kakao Yemeðin Tarifi Savayer bisküvileri kalýba yanlarý dolduracak þekilde döþeyin. Süt ile malzemeleri piþirin, mikserle çýrpýn. Aralara bir kat krema fýstýk bir kat bisküvi döþeyin. Aðzýný streç film ile kapatýn. 2 saat buzdolabýnda dinlendirin.servis tabaðýna ters çevirin. Çikolata sosu piþirip üzerine gezdirin. Yumurta akýný, þekeri ve limonu kar haline gelene kadar çýrpýn. 0 derecedeki fýrýnda 2 dakika piþirin. Beze hamurlarýný pastanýn üzerine þekilli koyun. Toz kakaoyu üzerine serpip servise sunun. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) 0:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri :00 Alemin Kýralý 1:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Galatasaray- Elazýðspor 23:3 Doksanlar Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi 1.00 Kader Baðlayýnca 1:0 Gezebilsem 1: Ana Haber 18:30 Hayat Dediðin 19:0 Ýyi Aile Çocuðu 21: Haber Saati 22:20 Gülen Adam Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar 1.30 Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým :30 Güldür Güldür 1: Beverly Hlls Çuvava 18:30 Ana Haber 19: Büyük Risk 20:00 Recep Ývedik 3 22:00 Gece ve Gündüz 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý 12. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 1.30 Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor 20:00 Þirinler Animasyon Sinema 22:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:0 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 1:30 Aileler Yarýþýyor 1:0 Mantý 1:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19: Kýzýlelma 22: Eski Hikaye Yerli Dizi Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda 1.30 Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi 1.00 Yeþil Elma 1: Tv filmi Ana Haber 18:0 Ýki Dünya Arasýnda 19: Ýki Dünya Arasýnda 20:0 Hýyanet Sarmalý 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA Baþçý: Bundan sonra iki araçla çalýþacaðýz 9 Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, þu ana kadar tek araçla çalýþtýklarýný, bundan sonra faiz ve döviz araçlarý olmak üzere iki araçla çalýþacaklarýný söyledi. Bir kalýcý faizleri, bir de geçici olarak ilave bir esneme imkaný veren faizleri olduðunu belirten Baþçý, "Koridor dar mý geniþ mi, onlar þartlara göre deðerlendirilebilecek. Esnekliði artýrmak gerekiyorsa artýrýlabilir. Esnekliði kaldýrýp, tekrar tek faize dönebiliriz. Biz politika araçlarýnýn fazla olmasýnýn ilave katkýsýný þu ana kadar gördük" dedi. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, 201 yýlýnýn ilk Enflasyon Raporu'nu açýkladý. Baþçý yaptýðý sunumun ardýndan ekonomistlerin ve basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Baþçý, sorular üzerine döviz kurunda yýl sonunda gelinen seviyenin 2013 yýlý Temmuz ayý Enflasyon Raporu'nun arka plandaki varsayýmýn olduðunu belirterek, "Kurun yýl sonunda bu seviyelere gelebileceðini söylemiþtik Aslýnda geliþmeler de o seviyelerde gidiyordu. Yýl sonuna kadar 2 TL'nin altýnda, biraz üzerinde gidiyordu. Taki 1 Aralýk belirsizliði gelene kadar böyle gidiyordu" dedi. -"BANKALARA TAVSÝYEMÝZ KREDÝ BÜYÜME HIZINDA YÜZDE SEVÝYESÝNE DAHA YAKIN BÝR ÝLERLEME"- Baþçý, sermaye akýmlarýnýn niteliðiyle ilgili bir soru üzerine, "Burada faktörleri ikiye ayýrmak lazým. Arz tarafýna baktýðýmýzda Amerikan Merkez Bankasý'nýn politikasý kýsa vadeli faizleri bir süre daha sabit ve sýfýr seviyesinde tutmak. Dolayýsýyla bir yýl ya da iki yýla kadar olan bölgede borçlanmanýn maliyetini düþük tutmaya devam ediyor ve borçlanma imkanlarý küresel bazda genellikle var. Ýkinci talep tarafýnda ve özel olarak Türkiye'ye bakmak gerekirse, orada da doðrudan doðruya kredi talebi olacak ve onun dýþýnda da borçlanma maliyetlerinde herhangi bir deðiþiklik olacak mý yönünde. Bu iki faktör aslýnda bu akýmlarýn yönünü belirlemiþ olacak. Bizim baþýndan beri Merkez Bankasý olarak bankalara tavsiyemiz kredi büyüme hýzýnda mümkün olduðu kadar yüzde seviyesine daha yakýn ilerlemedir. Dolayýsýyla kredileri bu þekilde daha yavaþ büyümesi de bankalarýn finansman ihtiyacýný da bir miktar azaltabilecek ki Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Bir takým iþveren örgütlerinin uluslararasý sermayeye, uluslararasý finans çevrelerine yaptýklarý çaðrýlarý, kendi ülkelerine yaptýklarý tehditleri de artýk finans çevreleri dikkate almýyor, itibar etmiyor. Dünyanýn hiçbir ülkesinde kendi ülkesini yurtdýþýna kötüleyen, uluslararasý yatýrým çevrelerine kendi ülkesini karalayan bir iþveren örgütü bulamazsýnýz. Dünyanýn her yerinde de bu yapýlanýn adý ihanettir" diye konuþtu. Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Kampanyalarla Türkiye demokrasisi yýpratýlýrken ekonomisine darbe vurulmaya çalýþýldýðýný savunan Erdoðan, "Ýhanet boyutunda bir planý devreye sokmak istediler ve hala da istiyorlar" dedi. Erdoðan, bütün karalama çabalarýna raðmen Türkiye ekonomisinin yoluna devam ettiðini vurgularken, þöyle konuþtu: -"SON DERECE BASÝT ÝHANET BOYUTUNDA BÝR PLANI DEVREYE SOKMAK ÝSTÝYORLAR"- "Türkiye ekonomisi 11 yýlda çok saðlam zemine kavuþtu. Artýk içeriden ve dýþarýdan yapýlan sabotajlarla savrulmuyor. Topyekun Türkiye ekonomisi hedef alýnarak milyonun bir arada yolculuk ettiði bir geminin dibi delinmek istenmiþtir. Son derece basit ihanet boyutunda bir planý devreye sokmak istiyorlar. Gezi olaylarýnda bunu gördük. Ekonomiyi durdurma çaðrýsý yapanlar oldu. Ýhanet boyutundaki tüm bu çabalara raðmen Türkiye ekonomisi istikrarla büyümeye devam etti. Onlar tüketmeyin dedikleri halde 2002 yýlýnda 91 bin otomobil satýlmýþtý. 2013'te ise biz kendi rekorumuzu cari açýðýnda bu süreçte yüzde 'in altýna gelebilecektir diye düþünüyoruz" diye konuþtu. -"PARA POLÝTÝKASINDA KALICI BÝR SIKILAÞTIRMA GEREKÝYORSA BUNU YAPMAKTAN KAÇINMAYIZ"- "Ne tür politik araçlarýnýz var ve hala bize göstermediðiniz politika aracýnýz var mý?" þeklindeki bir soru üzerine Baþçý þöyle dedi:"bir belirsizlik ortamý olduðu için piyasa katýlýmcýlarý en kötüyü fiyatlýyorlar. Biz Merkez Bankasý olarak kendimizden eminiz. Fiyat istikrarý için nasýl hareket edilmesi gerektiðini biliyoruz. Bunu yaparken finansal istikrarýn nasýl oluþturulacaðýný da gayet iyi biliyoruz. Merkez Bankasý kendisine kanunda verilmiþ görevi baðýmsýz bir þekilde yerine getiriyor. Dolayýsýyla burada fiyatlamalarýn o kadar da kötü olmasýna gerek yok çünkü bu konuyla ilgili bir algý problemi var. Biz kendi kendimize basýn mensuplarý arkadaþlarýmýzla bir arada olduðumuz zaman bu Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðýyla ilgili sorularý yanýtlýyorum. Avrupa'da Amerika'da durum biraz farklý. Siyasetçiler Merkez Bankasý'nýn kararlarýný doðru görebiliyorlar veya eleþtirebiliyorlar. Halbuki Avrupa'da veya Amerika'da bundan pek bahsedilmez. Ama Türkiye de böyle bir durum var. Bunun Merkez Bankasý baðýmsýzlýðýna herhangi bir zarar teþkil etmediðini bilakis Merkez Bankasý baðýmsýzlýðýnýn Türkiye'de daha da güçlü olduðunu gösteriyor. Son dönemde Türkiye uluslararasý basýnda çok konuþuluyor. Bu yüzden Merkez Bankasý'nýn baðýmsýzlýðýyla ilgili olumsuz algý oluþma riski ortaya çýktý. Bu uluslararasý yatýrýmcýlar açýsýndan bir algý problemi. Dolayýsýyla biz burada herkese þu güvenceyi vermek isteriz. Merkez Bankasý eskiden olduðumu gibi þimdi de ekonomik verilere bakarak ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak kararlarýný almaya devam ediyor. Araçlarla ilgili olarak bir hatýrlatma yapabiliriz. Merkez bankasý daha öncede bu tür sert hareketlerin yaþandýðý dönemlerde süreci baþarýyla yönetti. O dönemlerde kýsa vadeli faizlerde kalýcý bir artýþ gerekiyorsa, o kalýcý artýþý yaptýk. Eðer kýsa vadeli faizlerde geçici bir artýþ gerekiyorsa onu da yapmaktan çekinmedi. Bunlarýn her ikisinin de kendine göre faydasý var. "Dünyanýn her yerinde de bu yapýlanýn adý ihanettir" yeniledik ve tüm zamanlarýn en yüksek rakamýna ulaþtýk yýlýnda bin yeni otomobil satýþý gerçekleþti. 2013'te 2 milyon 91 bin yeni buzdolabý satýldý. Çamaþýr makinesinde de durum ayný 2013'te 1 milyon 992 bin adet çamaþýr makinesi satýldý ve yeni bir rekor elde edildi." Türkiye'de artýk kazananlarýn elitler, seçkinler deðil, milyonun olacaðýný dile getiren Baþbakan Erdoðan, "Baþbakan Erdoðan, "Bir takým iþveren örgütlerinin uluslararasý sermayeye, uluslararasý finans çevrelerine yaptýklarý çaðrýlarý, kendi ülkelerine yaptýklarý tehditleri de artýk finans çevreleri dikkate almýyor, itibar etmiyor. Dünyanýn hiçbir ülkesinde kendi ülkesini yurtdýþýna kötüleyen, uluslararasý yatýrým çevrelerine kendi ülkesini karalayan bir iþveren örgütü bulamazsýnýz. Dünyanýn her yerinde de bu yapýlanýn adý ihanettir. Dünya Yatýrým Ajanslarý Birliði 2 Ocak'ta Güney Afrika'da toplandý ve Türkiye'nin yatýrým ajansýný oy birliði ile baþkanlýða seçti. Türkiye baþkan olunca baþkan yardýmcýlýðýna da Azerbaycan yatýrým destek ajansý seçildi. Yabancý sermaye Türkiye'ye gelmeye devam edecek ama öyle görünüyor ki, TÜSÝAD gibi kuruluþlar kendi ülkelerine yabancý kalmaya devam edecekler. Kazanan artýk belli çevreler deðil milyon olacak." -YURT DIÞI TEMASLARI- Brüksel temaslarýnýn deðerlendiren ve bugün akþam saatlerinde Ýran'a hareket edeceðini dile getiren Erdoðan, Þubat ayý baþýnda Almanya'ya yapacaðý ziyarete de deðinerek, "Türkiye-AB iliþkileri açýsýndan çok önemli bir ziyaret olacak" ifadesini kullandý. Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Brüksel'de muhataplarýmýza olanlarýn iç yüzünü tüm açýklýðý ile anlattýk. Fransa Cumhurbaþkaný Hollande 22 yýl sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk cumhurbaþkaný oldu. Önemli deðerlendirmelerde bulunduk. Haftaya Almanya ziyaretimiz var. Þansölye Merkel ile önemli görüþmelerde bulunacaðým. Bu akþam da Tahran'a hareket ediyoruz. Ýran temaslarýmýzýn da gerek Türkiye-Ýran iliþkileri gerekse bölgesel meseleler konusunda hayýrlý sonuçlar doðuracaðýna inanýyorum." Baþbakan'a fotoðraf yanýtý Jerusalem Post, Baþbakan Erdoðan'ýn Ocak tarihli Ýran ziyaretini irdelediði haberinde iki ülkenin Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi'ni kurmayý, ikili ticareti önümüzdeki birkaç yýlda 30 milyar dolara çýkarmayý planladýklarýna dikkat çekiyor.bu çerçeve görüþlerine baþvurulan Ýsrail'deki Begin-Sedat Stratejik Etüdleri Merkezi Müdürü Prof. Efraim Ýnbar ziyaret için "Bu, nükleer anlaþmasýyla geniþleyen ekonomik ve siyasi trendin devamýdýr" nitelemesini yapýyor ve "Türkiye'nin Ýran'ýn enerjisine ve pazarlarýna, Ýran'ýn ise, yaptýrýmlarý bypas etmek için Türkiye'ye ihtiyacý var" düþüncesini ifade ediyor. Jpost, haberinde ABD'li analistlerin görüþlerini de yansýtýyor. Gazeteye konuþan Washington'daki düþünce kuruluþlarýndan Demokrasileri Savunma Vakfý'nýn Baþkan Yardýmcýsý Jonathan Schanzer, "Türkiye'nin Ýran ile ekonomik ve siyasi iliþkileri, Türk siyasi elidinin Ýran'ýn yer altý dünyasý ile baðlarýnýn AKP hükümetini skandala sürüklemesinden sonra bile CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Sarýgül ile ilgili gösterdiði fotoðrafa iliþkin, "O fotoðrafta da oynanmýþ. Sahtekarlýk yapýlmýþ" derken Baþbakanlýk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüðünün yazýsýný göstererek, "Ve Erdoðan neyle suçlanýyor, zimmet, kamu taþýma biletlerinde kalpazanlýk, resmi evrak ve kayýtlarda sahtecilik ile cürüm iþlemek için teþekkül oluþturmak fiillerinden ötürü dosyasý var, belgeleri var, raporlarý var, dokunulmazlýðýný kaldýrýn diye, imzalýyor, kim Recep Tayyip Erdoðan imzalýyor" dedi. -"BÝR GÜN BÝLE O ARKADAÞLARIN HAPÝSTE TUTULMALARI BÝR DEMOKRASÝ AYIBIDIR"- Partisinin grup toplantýsýnda konuþan CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdardoðlu, þöyle dedi: "En son biliyorsunuz numaralý CD'nin Balyoz Davasý'nda sahte olduðu çýktý ortaya. Yýllardýr söylüyorduk, bu belgeler sahtedir. Sonunda TÜBÝTAK bir grup uzman bunun sahte olduðuna karar verdi. Þimdi artýk bu davanýn çöktüðünü hepimiz biliyoruz. Bir gün bile o arkadaþlarýn hapiste tutulmalarý bir demokrasi ayýbýdýr. Hukuk ayýbýdýr, derhal bunlarýn serbest býrakýlmasý lazým. Defalarca söyledim bu özel yetkili mahkemeler adalet daðýtmaz, siyasal iktidarýn sopasýdýr. Artýk adaletin saðlanmasý gerekiyor. Hükümet samimi ise milli orduya kumpas kuruldu söyleminin arkasýnda hala duruyorsa çözüm yeri TBMM ise gelin kardeþim, CHP hazýr. Bu ülkeye aydýnlýðý getirelim, haksýzlýðý bitirelim ve adaleti saðlayalým. -"KABA KUVVET ÞÝDDET SÝYASÝ PARTÝLERÝN YARIÞINDA OLMAZ"- Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarýdýr. Siyasal partilerin bir iktidar mücadelesi içinde olmasý son derece doðaldýr. Bu bir centilmenlik yarýþýdýr. Etik kurallarý, ahlaki kurallarý olmasý gereken bir yarýþtýr. Þiddet bu yarýþta olmaz. MHP'nin Esenyurt'ta bir seçim bürosu açýlýþý var ve bir saldýrý var, bir vatandaþýmýz hayatýný kaybediyor. Þiddetle ama þiddetle kýnýyoruz. Hiç kimsenin bir baþka siyasal partiyi kaba kuvvetle susturmasý gibi bir olayý asla kabul etmiyoruz. Demokrasilerde bunun yeri yoktur. Fikir özgürlüðü varsa düþünce özgürlüðü varsa çýkar düþüncenizi söylersiniz. Katýlmasak bile o düþünceye sizin düþüncenizi özgürce dile getireceðiniz bir Türkiye'yi inþa etmek için yola çýktýk zaten. Kaba kuvvet þiddet siyasi partilerin yarýþýnda olmaz. Olmamalýdýr. O nedenle MHP camiasýna baþsaðlýðý diliyorum." -TRAFÝK KAZALARINA DÝKKAT ÇEKTÝ- Son günlerde artan trafik kazalarýna dikkat çeken Kýlýçdaroðlu, "Trafik kazalarý konusunda devletin biraz daha denetimlerini sýklaþtýrmasý gerekiyor. Trafik polisi arkadaþlarýma bir çaðrýda bulunmak istiyorum. Lütfen denetimlerinizi biraz daha sýklaþtýrýn. Can kaybýna yol açýlmasýn" dedi. -"BU MÝLLÝ ÝRADE HIRSIZLIÐI DEÐÝL DE NEDÝR?"- Kýlýçdaroðlu, þunlarý kaydetti: "Bugünlerde milli irade hýrsýzlýðýndan söz ediliyor. Defalarca söyledik, yüzde 10 seçim barajý milli irade hýrsýzlýðýný meþrulaþtýrmak için getirilen bir düzenlemedir, dedik. 2002'de yüzde 3 oy aldý AKP, parlamentodaki vekillerin yüzde 'sýna sahip oldu. Bu milli irade hýrsýzlýðý deðil de nedir? 200'de yüzde oy aldý, parlamentonun yüzde 2'sine sahip oldu. Bunun adý milli irade hýrsýzlýðýdýr. Gelin yüzde 10 seçim barajýný kaldýralým, hayýr kaldýrmayacaðýz diyorlar. O zaman kusura bakma sen milli irade hýrsýzlýðýndan bahsedemezsin. Senin zaten hýrsýzlýklarýný biliyoruz. -"SEN BAÞÇALANSIN, MÝLLÝ ÝRADEYÝ DE ÇALIYORSUN"- Sen baþçalansýn, milli iradeyi de çalýyorsun. Bizim 33 milletvekilimizi çaldýlar. Bunun adý milli irade hýrsýzlýðýdýr. -BAÞBAKAN'A SARIGÜL YANITI- Erdoðan 2 Ocak 201'te diyor ki; 'Pazar gününe kadar Sarýgül dosyasýný açýklamazsan ben açýklayacaðým'. Gaziantep'te dedim ki açýklamazsan namertsin dedim. Pazar günü oldu. Eline almýþ bir fotoðraf. O fotoðrafta da oynanmýþ. Sahtekarlýk yapýlmýþ. Sen baþbakansýn sana sahtekarlýk yapmak yakýþýr mý? O fotoðrafta bir sürü insanýn ismi var, onlarýn tayfasýndan, onlarýn ismini karalamýþlar, flu yapmýþlar, kimse görmesin diye -"ÜZERÝNDE OYNARSA O SAHTE DÝJÝTAL DELÝLLER VARDI YA ONLARI YAPAN ADAMIN O OLDUÐU SONUCUNA VARILIR"- Bir baþbakan eðer bir fotoðraf gösterecekse fotoðraf üzerinde oynamaz. Büyütür, gösterir, eyvallah saygým vardýr. Ama fotoðraf üzerinde oynarsa o sahte dijital deliller vardý ya onlarý yapan adamýn o olduðu sonucuna varýlýr. Madem bir yolsuzluk dosyasý açacaksýn, niye fotoðrafý tahrip ediyorsun, açýklarsýn, biz de sana gerekli cevabý veririz. Dosyayý açýkladý. Bir baþbakan eline tutuþturulan kaðýdý hemen okumaz. Önce onun doðruluðunu araþtýrýrsýnýz. Eline bir þey verilmiþ ben bunu açýklayacaðým dedi ve açýkladý, okudu. Erdoðan'ýn Ýran ziyaretinden Ýsrail rahatsýz geliþmeye devam ediyor" görüþünü öne sürüyor. Schanzer "Ýranlý altýn tüccarlarý, bu skandalýn merkezinde yer almalarý, Ýran'ýn gölge ekonomisiyle iþ yapma tehlikelerine vurgu yapýyor" diye ekliyor. JPost'a da konuþan American Enterprise Enstitüsü uzmanlarýndan Michael Rubin de, yolsuzluk skandalý, kamuoyuna yansýmadan önce, Erdoðan'ýn "Ýran'a yaptýrýmlarýn üstesinden gelmeye yardým etse de Saray tarafýndan Batý yanlýsý bir lider olarak kabul edildiðini" savundu. Ancak skandalýn patlak vermesi ile durumun deðiþtiðini ve Erdoðan'ýn ise Ýran lehinde "bir tercih" yaptýðýný öne süren Rubin "Erdoðan kendi komplo teorilerine inanýyor, derinlemesine Yahudi karþýtýdýr, Ýsrail'in Yahudi devleti olarak ortadan kaldýrýlmasý arayýþýnda ve ideolojik müttefik olarak Batý'dan çok Ýran'ý görmeye eðilimli çünkü Ýran,en az, ülkesinde kalan az sayýda Yahudi'ye, gazeteleri, bankalarý ve "faiz lobisi'ni kontrol etmelerine izin vermiyor" iddiasýnda bulundu.

10 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA 10 Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine, cami-cemevi projesinden Mavi Marmara'ya kadar birçok soruya net cevaplar verdi. Gündemdeki rüþvet ve yolsuzluk iddialarýyla ilgili olarak Gülen, "Bir yolsuzluk olduðu muhakkak. Bunu herkes kabul ediyor. Deðiþtirmeye de kimsenin gücü yetmez." diye konuþtu. YOLSUZLUK 'SUÇLA' ÖRTÜLMEYE ÇALIÞILIYOR Savcýlarýn görevlerini yaparak yolsuzluklarýn üzerine gitmelerinin 'suçmuþ' gibi gösterildiðine dikkat çeken Gülen, "Bilememiþler yani o mevzuda bunlarýn suç olmaktan çýkarýldýðýný bilememiþler ve yapmýþlar bu meseleyi." þeklinde konuþtu. Yolsuzlukla mücadelenin rahatsýzlýk vermesi sebebiyle 'paralel devlet' mevhumunun ortaya atýldýðýný söyleyen Gülen, "Yapýlan esasen o mesavi diyebileceðimiz, o kötülükler diyebileceðimiz, rüþvetler, ihaleye fesat karýþtýrmalar, onlardan hiç bahsedilmiyor yani. Onlar, olaðan bir þey gibi gösterilmeye çalýþýlýyor." dedi. MESELEYÝ BÜYÜTMEK, HER YERE NÜFUZ ETMÝÞLER ALGISI OLUÞTURMAK Yolsuzluk operasyonu sonrasý birçok insanýn görevlerinden alýnarak saða sola savrulduðunu kaydeden Gülen, "Bunlarýn içinde milliyetçilerden insanlar olacaktýr, mesela MHP'den insanlar olduðu ortaya çýkacaktýr, hakimden, savcýdan, polisten. Ulusalcýlardan insanlar olduðu ortaya çýkacaktýr." þeklinde konuþtu. Gülen, bunu, meseleyi büyük göstermek, 'her yere nüfuz etmiþler' algýsý oluþturmak için yaptýklarýný söyledi. Röportajda, eski bakan Ýdris Naim Þahin'in milletvekilliðinden istifa ederken iþaret ettiði Baþbakan'ýn çevresindeki 'oligarþik yapýya' Gülen de þu sözlerle dikkat çekti: "Bir mabeyn-i hümayun var herhalde zannediyorum çevresinde. Mabeyn, padiþahlarýn etrafýndaki insanlara deniyordu. Çevresinde zannediyorum meseleleri farklý intikal ettiriyorlar Bir yönüyle, böyle rahatsýz edici þeylere sevk ediyorlar sanýyorum arkadaþý." dedi. Kürt meselesinin çözümü adýna çevresindekilere yýllardýr teþvik ve tavsiyelerde bulunduðunu ve bu yönde birçok projenin hayata geçirildiðini hatýrlatan Gülen, ama þimdi tam tersi bir karalama imajý oluþturulmaya çalýþýldýðýný kaydetti. 201 seçimlerinde kime oy verileceði hususunda ise Gülen, bu konuda kendisinin bir þey söyleyemeyeceðini vurgulayarak þu deðerlendirmeyi yaptý: "Kim hak hukuk karsýsýnda dik duruyorsa, saðlam duruyor ise, kim demokrasiye saygýlý ise, çevresi ile iyi geçiniyor ise- eðer bir þey diyeceksem böyle derim. Onu da diyeyim mi, demeyeyim mi düþüneceðim. Ona oyunuzu verin diyebilirim yani." KÝMSEYE, "BÝZE SEMPATÝ DUYMAYIN" DÝYEMEYÝZ Cami ve Cemevi projesinin asimilasyonla ilgisi olmadýðýný vurgulayan Gülen Alevi ve Kürt meseleleriyle alakalý olarak Ýran'a da eleþtiriler yöneltti. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin BBC'nin sorularýna verdiði cevaplar þöyle: -AK Parti hükümeti, Hizmet hareketiyle baðlantýlý polislere ve savcýlara yönelik bir tasfiye hareketi yürüttüðünü ifade ediyor. Bu sizi endiþelendiriyor mu? Devlet içindeki bu tasfiyeler hareketinize ne kadar zarar veriyor? Her yanlýþlýk bizi rahatsýz edebilir. Ama tasfiyeye tabi tuttuklarý, tayin ettikleri her kiþi cemaatten demek doðru deðil. O insanlarýn içinde zannediyorum sosyal demokratlar var, milliyetçiler var, ulusalcýlar var. Ve bir de elimizde deðil, "sakýn, zinhar, bize karþý sempati duymayýn, bizim hizmetimizin içinde, hareketimizin içinde görünmeyin" diye ilan vermek gibi bir sorumluluðumuz yok. Sempati duyabilirler. Baþka zaman da ifade ettiðim gibi, þimdi bunlarýn saða sola savurduklarý insanlarýn binde birini tanýmam. Mübalaða yapmýyorum burada, çünkü Allah bunun hesabýný sorar benden. Sonradan bu ortaya da çýkabilir, bu insanlar, savcýsý, hâkimi, emniyetçisi, yerlerine dönmek istedikleri zaman herhalde orijinlerini ortaya koyacaklardýr. "Ben þu çizgide bir insaným, þöyle düþünüyorum" diyeceklerdir. O zaman biz utanmayacaðýz, belki baþkalarý utanacak. Burada kurunun yanýnda yaþýn yanmasý gibi, Türk atasözüdür bu. Zannediyorum onlar da vicdanlarýyla böyle yüz yüze gelince, kendilerini hesaba çekeceklerdir. ONLARIN DÜÞÜNCELERÝNE GÖRE HAREKET ETMEMEK CÝNAYET SAYILIYOR -Hizmet hareketinin yaklaþýk 0 yýllýk tarihinde yaþadýðý en zor dönemin bu dönem olduðu fikrine katýlýyor musunuz? Geçmiþte Said-i Nursi'nin tek parti döneminde yaþadýklarýyla paralellik görüyor musunuz? Onlarýn hissiyatýna göre, düþüncelerine göre hareket etmemek bir cinayet sayýlýyor. Bu bizim kabahatimiz olabilir. Bir de inancým o benim; bu yaþadýklarýmýzý Cenab-ý Allah'ýn bizi cezalandýrmasý þeklinde deðerlendiriyorum. Siz Bediüzzaman'dan bahsettiniz; o bir yerde diyor ki 'Ben bunca zaman bana çektirenlerin hikmetini þimdi anlýyorum. Benim suçum Hizmet-i Kur'aniyye'yi maddi manevi terakkiyatýma alet etmekliðimmiþ" der. Oysaki yapýlan þeyler sadece Allah rýzasý için ihlasla yapýlmalý. Ve yapýlan þeyler insanlýða bir þeyler kazandýrmalý. Ýnsanlýk ondan bir þey kazanmalý. Havada uçmak, suda batmadan gitmek için insan kendisini dine diyanete verirse þayet o da yine ihlasa muhalif bir tavýr ve davranýþ olduðundan dolayý Allah cezalandýrýr. Bir ayette denir ki "Sana gelen her iyilik Allah'tandýr. Baþýna gelen her fenalýk ise nefsindendir." Dosdoðru bir yolda olduðumuzu söylediðimiz halde, adanmýþlarýn yolunda yürüdüðümüzü söylediðimiz halde tam öyle adanmýþlara yakýþýr, yaraþýr hareket etmediðimiz için Allah tokatlýyor olabilir bizi. Ama bu onlarýn doðru yaptýðý anlamýna gelmez. Allah onlara da hesabýný sorar bu yaptýklarýnýn. YOLSUZLUK OLDUÐU MUHAKKAK; KÝMSENÝN DEÐÝÞTÝRMEYE GÜCÜ YET- MEZ -Türkiye'deki yolsuzluk operasyonu ve bunun etrafýnda yaþanan geliþmeleri nasýl deðerlendiriyorsunuz? Neresinden baþlayayým bilemiyorum da Bir yolsuzluk olduðu muhakkak. Bunu herkes kabul ediyor. Eskiden avam-havas derlerdi. Halktan, okumuþ insanlara, elite kadar herkes hemen meselenin mahiyetini görüyor, biliyor. Deðiþtirmeye de kimsenin gücü yetmez. Fakat bir rahatsýzlýk vardý herhalde, cemaate karþý bir rahatsýzlýk vardý. Bu vesile ittihaz edildi. Esas o iþi yapan hâkimler ve savcýlar saða sola savruldular. O insanlar geriye dönerken herhalde orijinlerini ortaya koyarak döneceklerdir. Bunlarýn içinde milliyetçilerden insanlar olacaktýr, mesela MHP'den insanlar olduðu ortaya çýkacaktýr, hâkimden, savcýdan, polisten. Ulusalcýlardan insanlar olduðu ortaya çýkacaktýr. Ama meseleyi biraz büyük göstermek, böyle yer yere nüfuz etmiþ, her yere sirayet etmiþ, tamamen bunlarýn dedikleri gibi, alternatif bir devlet gibi, paralel bir devlet gibi falan, meseleyi gösterme adýna, böyle bu savurduklarý insanlarýn hepsinin ayný düþünceyi ayný duyguyu paylaþtýðýný iddia ettiler. HEP OLDUÐU GÝBÝ, BÝR GÜN PÝÞMAN OLACAKLAR BELKÝ Biraz büyük gösterme, biraz kendi tabanlarýný koparma, koparmaya çalýþma, harekete karþý rahatsýzlýklarýný, böyle bir fýrsat zuhur edince, ortaya çýkýnca, deðerlendirme gibi bir þey oldu zannediyorum. Belki onlar da bir gün nadim olup aðlayacaklar buna, piþmanlýklarýný ifade edecekler. Daha önce de baþýmýza gelen þeylerden dolayý belki yüz tane insan le, "Ne olur hakkýnýzý helal edin, size karþý haksýzlýk yaptýk" dediler. Askeri dönemlerde de oldu bu, baþka yine böyle herkesi vesayetleri altýna almak isteyen insanlar tarafýndan da oldu. Tarihi tekerrürler devr-i daimi içinde hep olageldi bunlar, hususiyle yakýn zamanda. Piþman olanlar olacak, sözlerini tashih etmeye çalýþacaklar; fakat þu anda mesele bu istikamette geliþiyor. Bir de medyada da yandaþ olanlar var, taraftar olanlar var, onlar da bazý meseleleri çarpýtýyorlar. TÜRKÝYE'YE DE KAYBETTÝRÝYOR, DÜNYANIN BAKIÞINA DA OLUMSUZ AKSEDECEK Yine ben buradaydým, Haziran fýrtýnasý diyoruz, 1999 yýlýydý, medya ayný þeyi yaptý, -8 sene o mahkeme devam etti, ondan sonra beraat alýndý. Temyiz de tasdik etti onu. Bu konuyla alakalý burada bir akademisyen esasen bir kitap hazýrladý, yazdý. Hatta benim unuttuðum yerleri bile o çok canlý olarak o kitapta ifade etti. Yani o türlü hadiseler hep olageldi. Bu da onlardan bir tanesi. Bundan sonra da yine olacaða benzer. Ama bu olan þeyler bir yönüyle Türkiye'ye de kaybettiriyor zannediyorum. Amerika Birleþik Devletleri'nin bakýþýna, Avrupa Parlamentosu'nun bakýþýna olumsuz þekilde aksedecektir bunlar. Çünkü antidemokratik þeyler yapýlýyor. Hukuka aykýrý þeyler yapýlýyor. Bunu hemen herkes söylüyor þimdilerde. O MEVZUDA KONUÞMADIM, KONUÞMAYACAÐIM Ama bu mesele hemen böyle çabuk düzelebilir mi? Yeniden iþ rayýna oturtulabilir mi? Ýnsaflý olmaya baðlý, fakir, ben, birazda rahatsýzlýðým sebebiyle bu mevzuda, müdafaa sadedinde hiçbir þey söylemedim. Hiçbir þey söylememeye de kararlýyým bu mevzuda. Belki bazý arkadaþlar sadece hukuki ifade ile tavzihler, tashihler, belki tekzipler yapýyorlar. Kendileri de iþin içinde mütalaa edilenler bunu yapýyorlar; ama ben o mevzuda bir fikirde bulunmadým, bir mütalaada bulunmadým. Böyle davranmaya da devam edeceðim. Evet, bir þey konuþmayacaðým. -Hareketinizi "paralel bir devlet" oluþturmakla suçlayan yalnýzca Baþbakan Erdoðan deðil. Baþka kesimler de bu iddialarý dile getiriyor ve sizin bir çeþit talimatýnýz olmadýkça yolsuzluk operasyonu gibi bir operasyonun baþlamayacaðýný söylüyorlar. Bu medyaya da düþtü, kendileri de biliyorlar ay evvel Milli Ýstihbarat haber vermiþ. Milli istihbarat, Sayýn Baþbakan'ýn emrinde çalýþan bir müsteþarlýk, haber vermiþ. Bu araþtýrmalar yapýlýyormuþ, tespitler yapýlmýþ, þimdiye kadar yapýlageldiði þekilde onlar böyle bir operasyonda bulunmuþlar. Burada bir hususu izah edeyim ben, müsaadenizle. Bir arkadaþýmýz geçen gün bir þey anlattý: "Ben bir caddede gidiyordum arabayla, kýrmýzý ýþýkta durdum sonra arkadan gelen, hýzlý gelen bir polis arabasý benim arabama çarptý, arkadan. Sonra geldi üzerime yürüdü benim. Ne diye durdun ben de geldim çarptým. Ben de ona dedim ki, kýrmýzý ýþýkta durmanýn kaldýrýldýðýna dair bir kanun bilmiyordum, ben onun için durdum. Kusura bakmayýn yanlýþ yaptýk." PARALEL DEVLET SÖYLEMÝYLE, KÖTÜLÜK VE YOLSUZLUKLAR PERDELENÝYOR Böyle rüþvetler, irtikâplar, ihtilaslar, bu mevzuda adam kayýrmalar, ihalelere fesat karýþtýrmalar bunlar þimdiye kadar hep suç sayýlýyormuþ. Dolayýsýyla, yani kendilerine böyle bir þey verilmiþ, siz baþkalarýnýn üzerine gidin bu mevzuda, bilmeyerek onlar da, biraz evvel bahsettiðim gibi, gayri mütecanis o yapý, adli yapý, emniyet yapýsý, bunlarýn üzerine gitmiþler. Bilememiþler yani o mevzuda bunlarýn suç olmaktan çýkarýldýðýný bilememiþler ve yapmýþlar bu meseleyi. Bu onlarý rahatsýz ettiðinden dolayý. Dolayýsýyla sadece paralel devlet üzerinde duruldu. Yapýlan esasen o mesavi diyebileceðimiz, o kötülükler diyebileceðimiz, rüþvetler, ihaleye fesat karýþtýrmalar, onlardan hiç bahsedilmiyor yani. Onlar, olaðan bir þey gibi gösterilmeye çalýþýlýyor. BÝR KARMAÞA VAR; GETÝRDÝKLERÝNÝ GÖNDERDÝLER, BUNLARI DA GÖNDERÝRLER Benden emir almalarý mümkün deðil yani, Türkiye'de her yerde, her þehirde, nerede böyle bir hadise çýktýysa hemen polisin üzerine, orada savcýnýn üzerine, hâkimin üzerine yürüdüler. Onlarý kaldýrýp attýlar, daha evvel de öyle bir þey yapmýþlardý. Bunlar getirdikleri insanlar. Zannediyorum, bunlar da bir þey yapsalar, bunlar da gider, yine baþkalarýný getirirler. Bu açýdan, öyle bir karmaþa söz konusu zannediyorum. Benimle alakasý yok bu meselenin. Baþka vesilelerle de arz ettiðim gibi, ben o iþi yapan insanlarýn, operasyonlara giren insanlarýn binde birini bile tanýmýyorum. Bunu çok rahatlýkla söyleyebilirim. 'SÝYASET' HUSUSUNDA PÝÞMANLIK DUY- MAM; KADERÝ DE TENKÝT ETMEM -Sýklýkla hareketinizi siyasetten uzak tutma isteðinizden söz ediyorsunuz. Son dönemde giderek siyasi tartýþmalarýn odaðý haline gelmesi sürecinde piþmanlýk duyduðunuz bir durum ya da hareket oldu mu? Piþmanlýk duymam. Kaderi de tenkit etmem. Onu tenkit sayýlacak þeyler aklýma geldiðinde istiðfar ederim. Biraz önce söylediðim mülahazalara baðlayarak Rabbimizle münasebetimizi tam tutamadýðýmýzdan dolayý, Allah baþkalarýnýn eliyle cezalandýrýyor bizi. Hadis diye rivayet edilen bir söz var; "Zalim Allah'ýn kýlýcýdýr. Allah onunla intikam alýr sonra döner ondan da intikam alýr." Piþmanlýk deðil; ama bu vesile ile kendimizle yüzleþebiliyorsak.. Hazret-i Ömer'e nispet edilen bir söz var: "Hesap faslý gelmeden kendinizle yüzleþin, hesaplaþýn." Meseleye biraz böyle bakýyorum. Bu, arkadaþlarýmýzýn yaptýklarý her þey milimi milimine doðruydu demek deðil yani. HÝÇBÝR PARTÝYLE AYNI ÇÝZGÝDE OLMADIK -AK Parti iktidarýnýn önemli bir dönemi boyunca, bu parti ile ortak bir zemin bulup, belirli düzeylerde desteklediniz. Daha sonraki dönemde ise Kürt meselesinin çözüm süreci ve Mavi Marmara olayý dolayýsýyla Ýsrail ile iliþkiler üzerinden ayrýþtýðýnýz ayrýmlara gidildiði deðerlendirmeleri yapýlýyor. Hiçbir siyasi partiyle hiçbir zaman bütün bütün ayný çizgide olmadýk. Hangi parti olursa olsun, yani bu MHP de olabilir, CHP de olabilir, AK Parti de olabilir, DYP de olabilir, ANAP da olabilir; bu iki parti bugün yok gibi. Bunlarýn isabetli iþlerini, yerinde iþlerini desteklemek insani bir vazife gibi geldi bize hep. Nitekim referandumda ben þimdiye kadar hiçbir zaman demediðim bir þeyi dedim. Bu demokratik bir açýlýmdýr. Demokratik bir referandumdur. Bu mevzuda herkes 'Evet' demeli. O hâkimler kurulu, HSYK falan, demokratik bir çerçevede bir þekil almalý. AYNI ÝSÝMLER, DEMOKRASÝ DESTEÐÝME KARÞI DE KIYAMET KOPARMIÞTI Evet, bunu burada sadece söylemedim; 20 sene evvel demokrasi geriye dönüþü olmayan bir vetiredir, süreçtir dediðimde, bugün aleyhte yazýp çizen insanlar o zaman da yine kýyamet kopardýlar: "Ne demek yani, Müslümanlýkla demokrasinin ne alakasý var?" diye. Sonra daha ötesini de dediler onlar. Kendileri daha ötesini dediler, her þey de olabilir dediler. Bu açýdan böyle ayný çizgiyi paylaþma demek deðil. Ama onlarýn makul bir yanlarý varsa, hukuk adýna makul bir yanlarý varsa, demokratik açýdan makul yanlarý varsa, millet hizmet etme gibi bir yanlarý varsa, çevreleriyle iyi münasebet kurma adýna pozitif saydýðýmýz bir yanlarý varsa, bu hususlarda müþterek gibi görünebiliriz, ayný karede görünebiliriz. Oy vermenin dýþýnda da bizim hiçbir siyasi partiyle alakamýz olmadý. Böyle derken belki sempati duyan iki tane insan, kendileri istemiþlerdir de iki tane insan girmiþtir o partinin içine. Yoksa baþka kiþiler de yönlendirilebilir. O partinin omurgasýný teþkil ederdi bugün. Çok farklý sesler olabilirdi orada. Ama öyle bir arzumuz olmadý. KÜRT MESELESÝNDE BÝZ ÇOK DAHA ÖNCE DESTEK VERDÝK; AMA ÖNEMSEMEDÝLER Ýkincisi bu Kürt meselesinde, o sürece biz onlardan evvel destek verdik. Yani, Fakir'in yaptýðý þey sadece bir teþviktir, teþvikten ibarettir. Kendilerine bu mevzuda yazýlý bir kýsým dokümanlar da arz etmiþtim. Yani, oraya, o bölgeye sahip çýkýlmasý lazým. Eðitim adýna sahip çýkýlmasý lazým, saðlýk adýna sahip çýkýlmasý lazým, ilahiyat adýna, camilerin imamlarý müezzinleri adýna sahip çýkýlmasý lazým, emniyet teþkilatý adýna sahip çýkýlmasý lazým. Siz sahip çýkmazsanýz, þimdiye kadar bir kýsým gadre uðradý o insanlar, bu meseleyi büyüterek gelecek nesillere intikal ettirirler. Fakat iltifat edilmedi bu meselelere. Belki on küsur sene oldu, bu mevzuda biz tekliflerimizi onlardan evvel sunduk. Onlar bu mevzuda bir þey yapmayýnca; fakir, bilmiyorum arkadaþlarýn, dostlarýn, muhiblerin, sempatizanlarýn neler yaptýðýný bilmiyorum. Ama o bölgede okullar açýldý. Okuma salonlarý açýldý. Bir yönüyle daða gitmenin yolu eðitimle kesilmeye çalýþýldý. Bunlar yapýldý. ÞÝMDÝ, KARALAMA ADINA ÇÖZÜM SÜRECÝNÝN ALEYHÝNDE GÖSTERÝYORLAR Fakat her nedense karalama adýna yine surecin aleyhinde gibi gösterdiler. Katiyyen ve katibeten. Ama meseleye yaklaþýmý keyfiyeti farklýydý. Biz eðitimle çözelim, vifak ve ittifaký temin etmek suretiyle çözelim. Ayný zamanda fakirliði gidermekle oralarda yatýrým yapmakla o meseleyi çözelim ve büyük ölçüde de oldu bu. Sadece Türkiye'nin içinde deðil Kuzey Irak'ta da oldu. Bunu yaptýlar. Ben gitmedim görmedim ama yapýlan þeyler dillere destan denebilecek mahiyette. Onun orada hareket dedikleri camiaya karþý esasen bir iftira var. Haksýz bir tecavüz var, bir saldýrý var. O mevzuda da öyle düþündük, öyle olmasýný isabetli gördük. Bütün dünyaya karþý Hz. Mevlana gibi, yani bir ayaðýmýz iþin merkezinde, kendi düþünce dünyamýzda, mefkûremizde, gayeyi hayalimizde. Bir deðer taraftan da bütün insanlýða sevgiyle açýlma. Genel felsefemiz bu. Yakýndan fakiri tanýyanlar bilirler. Daha sonra devlet o iþe sahip çýktý belki ama. Fakat Türkiye'de saða - sola savrulmuþ, atýlmýþ, Ortodokslarla, Ermenilerle defaatle bir araya geldik. Ayný sofrada ayný çanaða kaþýk çaldýk, onlarla. Ýlk defa Cenab-ý Hakk'ýn lütuf etmesiyle o kapý, arkadaþlarýmýz, dostlarýmýz taraftarlarýmýz tarafýndan açýldý. ÝSRAÝL'Ý MÝLLETÝMÝZE TERCÝH ETMEYÝZ; EFENDÝMÝZ'ÝN ÝZÝNDEYÝZ Bazý meselelerde Ýsrail'le müþterek Ortadoðu projesi falan falan diyorlar. Belki oradaki hahamla görüþmüþüzdür, 00. Yüzyýl Vakfý'nýn baþkaný bir zamanlar Pinto idi, onunla görüþmüþüzdür. Ýshak Alaton var, samimi Hareketin yurt dýþýnda yaptýðý þeyleri takdirle karþýlayan, hatta burada da bazý problemlerin üzerine giden insanlar. Onlar da yaptýklarý bu þeyleri biraz insanî deðerlere baðlý olarak yaptýlar. Bu kadar münasebet, buna kimsenin bir þey demeye hakký yoktur zannediyorum. Ýsrail yanlýsý gibi gösterme, tamamen onlarý kendi milletimize tercih ediyor gibi gösterme, buna dair bir þey yok. Bir insan olarak onlarý da kabul etme, insanlýðýn iftihar tablosunun yaptýðý gibi kabul etme ayrý mesele. MAVÝ MARMARA MESELESÝNDE AYNI NOKTADAYIZ Ama meseleyi Mavi Marmara'ya dayandýrýyorlar. Röportajdan son bir iki soru sordular bana, 'bunu nasýl görüyorsunuz?'. Ben dedim ki: "Keþke diplomasi sonuna kadar kullanýlsaydý, kaba kuvvetle iþin üzerine gidilmeseydi. Bunlar deðiþik problemlere, sosyal problemlere sebebiyet verir, komplikasyonlara sebebiyet verir." Burada mesele gazeteye nasýl manþet yaptý bilemiyorum. O Türkiye'de farklý þekilde deðerlendirildi. Yani, kendi insanýmýzýn aleyhine baþkalarýnýn yanýnda yerini alma gibi bir þey. Fakat bir probleme meydan vermemek için esasen öyle bir mülahaza arz ettim. Bugün de olsa yine ayný þeyi arz ederim. Diplomasi sonuna kadar kullanýlmalý bence. Kan dökmeye, insanlara kýymaya, insanlarý cepheye sürmeye gitmemek lazým. Mülahazamdý. Herhalde o irtibatý da, o iltisaký da biraz o mülahazaya baðlýyorlar. ÖRGÜTLE MÜZAKERE YAPILABÝLÝR; AMA DEVLETÝN ÝTÝBARI KORUNARAK -Kürt sorunuyla ilgili belki fikirlerinizi daha netleþtirmeniz açýsýndan bir soru daha sormak istiyorum. Kürt meselesinin çözümüyle ilgili biz daha önce harekete geçtik, okullar açtýk dediniz. Fakat daha sonrasýnda, o günlerde buna iltifat edilmediðini söylediniz. Fakat daha sonrasýnda, özellikle son dört beþ yýlda, birincisi KCK soruþturmalarý, ikincisi Oslo görüþmelerinin sýzdýrýlmasý konusu, daha sonra da bu Þubat'ta MÝT'e yönelik yapýlan operasyon, bunlar hep size mal edildi. Siz bir mülakatýnýzda, Kürtçe anadilin tartýþýlmamasý gerektiðini söylediniz. Sizin özellikle karþý olduðunuz þey örgütle yapýlan müzakereler konusu mu? Örgütle müzakere yapýlabilir, bir beis görmüyoruz onda. Fakat devletin, itibarý onuru korunarak yapýlmalý. Öyle yaparsanýz yarýn tarih ona, "paralel yapý budur" der. Yani onlarla görüþürseniz "paralel yapý budur" der. Bir þey diyemem ben ona, yani iþte çocuk katili falan dediler, terörist dediler. Devlet de yakalarken zaten bir terörist olarak yakaladý Türkiye'ye getirttirdi. O günkü mahkemeler onu içeriye attý, bu iktidar yoktu o zaman daha evvelkiler içeriye attýlar. Aleyhinde bir þeyimiz olmadý da fakat onlarý þu anda da aleyhte belli tavýrlarý var. Ve Türkiye'de ki mevcut idare de zannediyorum gelecekleri adýna o bölge insani ile iyi geçinme, þirin geçinme, onlarýn gücünü de arkalarýna alma adýna o meseleyi de yine cemaat, camia, hareket dedikleri kesime fatura etmek için öyle bir gayret içine girdiler. Açýktan açýða ben hiçbir þey söylemedim, fakat bir dönemde terörist ilan ettikleri, müebbet hapse mahkûm ettikleri hatta idamý söz konusu olduðu zannediyorum. Avrupa Birliði'nin o mevzuda kati bir tavrý olduðundan dolayý böyle bir þeye gidilmedi. Hatta MHP'nin tavrý da oydu, AKP'nin tavrý da belki de oydu geldikten sonra. Fakat sonra hangi mülahazaya binaen bilemiyorum onlara þirin görünmek suretiyle bölgede, öyle de dersem suizan olabilir seçime matuf bir tavýr olabilir yani. SULH VE KARDEÞLÝKTEN YANAYIZ; AMA ÝRAN TESÝRÝNDE OLANLAR BUNU ÝSTEMÝYOR Aslýnda Türkiye Cumhuriyeti Kürdüyle, Türküyle, Lazýyla, Çerkeziyle, Abhazasýyla bir millet yani, Anadolu insaný diyoruz, hatta çok defa o tabiri kullanýyoruz.birlik ve beraberlik adýna, terminolojide bu da çok önemli bir þey ifade ediyor. Ne Oslo görüþmesi, ne PKK'nýn adadaki insanýyla görüþme mevzuu, ne daðdakilerle görüþme mevzuu, onun karþýsýnda olmadýk. Fakir'in yine yakýn zamanda bir mülakat münasebetiyle söylediðim, dediðim bir þey oldu, "Sulh esastýr, anlaþma esastýr" dedik. Bunlara saygý duyan insanlar da belki o toplum içinde yüzde 80'dir. Bunlarý istemeyen sadece daðdaki insanlardýr. Ýran'ýn tesirinde olan insanlar, Suriye'nin tesirinde olan insanlardýr. Bunlar rahatsýzlýk duyuyor, yani Cemil Bayýk rahatsýzlýk duyuyor, Fehman Hüseyin rahatsýzlýk duyuyordur. Ýran'daki PJAK'ýn içindeki insanlar bunlardan rahatsýzlýk duyuyorlardýr. Yani ne diye, iþte onlar da ayný þeyi söylüyordur: "Asimile etmek istiyorsunuz Kürtleri." Oysaki fakir, hem dedim, hem de tavsiye ettim, fakirle görüþen insanlara hep, televizyonda Kürtçe dersi verilmesi, onlara bakan öyle bir televizyon kanalýnýn açýlmasý. ÖCALAN VE PKK, BÝZÝM YAPTIKLARIMIZDAN RAHATSIZDI Ayný zamanda Kürtçenin seçmeli bir ders olarak okullarda okutulmasý, üniversitelerde okutulmasý. Yani yapýlmasý gerekli olan bu makul þeylerin hepsi söylendi tarafýmýzdan. Bunlarý toplasak belki bir mücellit olur. Fakat nedense, onlara karþý da, hareketi ve hizmeti böyle kötü göstermek adýna, sürecin karþýsýnda gibi hep belli bir kesimde, bir medyada öyle iþlendi mesela. Bizim orada Kürt vatandaþlara karsý yaptýðýmýz þeylerden dolayý Öcalan'ýn rahatsýzlýðý vardý yani okuma salonlarýndan kültür lokallerinden daða gitmenin önünü kesme adýna, oradaki o fakir insanlara çýkma adýna rahatsýzlýklarý vardý. Daðýn da rahatsýzlýðý vardý, Suriye'dekilerin, PYD'nin de rahatsýzlýðý vardý. Ýran'daki PJAK'ýn da rahatsýzlýðý vardý bu mevzuda. Daðýn yolu kesilmesin istiyorlardý ve milletin, Kürt-Türk birliði ve bütünlüðü adýna ve ittifaký adýna yapýlan þeylerden rahatsýzlýk duyuyorlardý. Türk milletine karþý hep böyle kin ve nefret olsun, katiyen uzlaþtýrýcý barýþtýrýcý bir þey olmasýn rahatsýzlýðý vardý. OY MESELESÝNDE BÝR ÞEY DÝYEMEM; DEMOKRASÝYE SAYGI ESAS - Seçim dönemi, Türkiye'de olsanýz AK Parti için ya da cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koymasý durumunda Erdoðan için oy kullanýr mýydýnýz? Hayatýmda þimdiye kadar bir kere oy kullanmak nasip oldu. Ya içerdeydim, ya kaçýyordum veya o haklardan mahrum edildiðim dönemdeydim, bir kere oy kullandým. O da merhum Turgut Özal Ýzmir'den adaylýðýný koymuþtu milletvekilliðine. O zaman Necmettin Erbakan'ýn partisinden koymuþlardý. Bir de benim Edirne'de imamlýk yaptýðým dönemde, oranýn müftüsü olan Yaþar Tunagür önemli bir simaydý. Ýkisi de Ýzmir'- den adaylýklarýný koymuþlardý. Ben sadece o zaman oy kullandým. Onlar için oyumu kullandým. Sonra nasip olmadý yani. Oy kullanma aleyhinde olmadým. Kullanmama gibi bir þey yapmadým. O demokratik bir haktýr. Herkesin de kullanmasýný arzu ederim. Þimdi de ben o mevzuda referandumda olduðu gibi bir þey söyleme niyetinde deðilim. O farklý bir þeydi. Belki bir þey desem þöyle derim, "Kim hak hukuk karsýsýnda dik duruyorsa, saðlam ise, saðlam duruyor ise, kim demokrasiye saygýlý ise, çevresi ile iyi geçiniyor ise"- eðer bir þey diyeceksem böyle derim. Hani onu da diyeyim mi, demeyeyim mi düþüneceðim. Efendim ona oyunuzu verin diyebilirim yani. Ve bu parti seçme mevzu, insanlarýn o mevzuda ferasetlerine, kiyasetlerine kendi akýllarýna ve mantýklarýna karþý hakaret sayarým onu. Herkes her þeyi ayan beyan görüyor yani. Tercihte onlarý birine yönlendirmeye zorlama gibi bir tavrým olmaz. CAMÝ-CEMEVÝ MESELESÝ ASÝMÝLASYON DEÐÝL - Uluslararasý düzeyde inançlar arasý diyalogdan söz ediyorsunuz ancak Türkiye'de Sünnilerle Aleviler arasýnda da büyük uçurumlar var. Sizin Cemevi-Cami birlikteliði projesinden ilk söz ediþiniz sanýrým 199'li yýllara rastlýyor. Ancak projenin uygulamaya geçirildiði dönemde Alevilerin bazý kesimlerinde güçlü bir asimilasyon kaygýsý dile getirildi. Alevilerin bu kaygýlarýna nasýl cevap verebilirsiniz? Herkes öyle düþünmüyor zannediyorum. O meseleyi takdirle karþýlayan insanlar da var. Hususiyle Türkiye'deki önemli böyle bilinen Aleviler, Profesör Ýzzettin Doðan Bey gibi. Onunla eski yýllarda tanýþtýk görüþtük. Ben kendilerini ziyarete gittim evlerine, o bize geldi. Öyle bir meselenin problem olabileceðini bir gün, ta o zamanlar düþündük. Bunun Türkiye'deki Alevi kardeþlerimizle esasen birlik ve beraberlik adýna önemli bir þey olduðuna inandýk. Yanýlmýþ olabiliriz burada, insan her þeyinde yanýlabilir. Fakat çoklarý tasvip ettiler bu meseleyi. Asimilasyon mevzuunu bazýlarý dillendirdiler. Bu dillendirenler arasýnda bazen Hazret-i Ali'yi tanýmayanlar var ki bunlara "Ali'siz Aleviler" deniyor genelde. Yani Hz. Ali sembolik bir kahraman, bazý þeylere baþkaldýrmýþ, bundan dolayý da takdir edilecek bir insan. Ama "Ali Müslümandý, Ali'nin dini düþüncesi þuydu buydu" gibi meseleler "bunlar bizi çok alakadar etmez" diyenler büyük ölçüde karþý çýktýlar. Zannediyorum bir gün onlar da piþman olacaklar. Cami-Cemevi meselesi katiyen kimsenin kimseyi asimile etmesi gibi bir meseleye binaen yapýlmadý.

11 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA SPOR Temsilcilerimiz býraktýðý yerden devam ediyorlar Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da ikinci yarýnýn ikinci hafta maçlarý oynandý. Ýlk yarýda beklentilerin uzaðýnda kalan iki temsilcimiz için ikinci yarýda iyi baþlamadý. Ýlk haftada beraberlikle birer puanla ikinci yarýya baþlayan temsilcilerimiz ikinci yarýnýn ikinci hafta karþýlaþmalarýnda elleri boþ kaldý. Çorumspor deplasmanda Kastamonuspor'a 2-0'lýk bir skorla yenilirken, Ýskilip Belediyespor'da Tosya Belediyespor'a 2-3 maðlup oldu. Ýlk yarýyý son haftalarda üst üste aldýðý galibiyetlerle Sincan Belediyespor lider tamamlarken, geçtiðimiz hafta Nevþehir deplasmanýndan 1 puan çýkaran Etimesgut Belediyespor liderliðe yükseldi. Etimesgut Belediyespor takýmýný ise Yeþil Kýrþehirspor ikinci sýrada takip etti. Alt sýrada küme düþme potasýna bakýldýðýnda temsilcilerimiz alt alta sýralandý. Çorumspor, Kastamonuspor maðlubiyetine raðmen 10 puanla 12. sýrada kalýrken, diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise puanla haftayý 13. sýrada tamamladý. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Kastamonuspor - Çorumspor: 2-0 Ýskilip Bld - Tosya Bld: 2-3 Kýrþehirspor - Sincan Bld: 1-0 Aksaray Bld - Bartýnspor: 0-2 Baðlumspor - Kýrýkkalespor: 1-0 Gölbaþý Bld - Safranboluspor: 2-1 Nevþehirspor - Etimesgut Bld: 1-1 Takýmlar Etimesgut Bld Yeþil Kýrþehirspor Sincan Bld Bartýnspor Baðlum Bld. Gölbaþý Belediye Nevþehirspor Kýrýkkalespor Tosya Bld Kastamonuspor Aksaray Bld Çorumspor Ýskilip Bld Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Baþkan Yerlikaya: "Dopingle Mücadelede Kararlýyýz" Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya, dopingle mücadele konusunda kararlý olduklarýný belirterek "Geldiðimiz dönemde de kararlý, dik durduk. Bu konunun üzerine gittik ve bundan sonra da güreþ camiasý olarak doping konusunda kesinlikle taviz vermeyeceðiz" dedi. Ýnönü Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliðine katýlan Baþkan Hamza Yerlikaya, öðrencilerin sorularýný yanýtladý. Yerlikaya, baþarýya giden yolda engellerle karþýlaþtýðýný ama azim, kararlýlýk ve inançla yoluna devam ettiðini, kararlý bir þekilde dik duruþ sergileyerek bugünlere geldiðini anlattý. Bir öðrencinin, "Güreþçi olmasaydýnýz hangi spor branþýný yapardýnýz" sorusuna Yerlikaya, "198 yýlýnda spora baþladýðým zaman Fenerbahçe altyapýsýnda futbola devam ediyordum yýlýna kadar futbolla güreþi birlikte götürdüm. Güreþçi olmasaydým belki o günün þartlarýnda futbolcu olabilirdim" yanýtýný verdi. Bir öðrencinin, "Güreþ dopingle anýlýyor, bu konuda neler yapýlýyor" sorusu üzerine Yerlikaya, þunlarý belirtti:"bugün uyuþturucu suç deðil mi? Niye? Ýnsan bedenine zarar veriyor. Þuur kaybýndan dolayý toplumun her kesimine zarar veriyor. Dopingi uzun vadede kullanmýþ arkadaþlarýmýzýn sporu býraktýktan sonra gerçek yaþama döndüklerinde, yaþantýlarýný görebiliyor musunuz? Hiç takip edebildiniz mi? Uyuþturucu kullanandan beter durumdalar. Ýç organlar bitmiþ, sinir sistemleri daðýlmýþ vaziyette. Satan ve kullanan cezalandýrýlmalý. Antrenörler cezalandýrýlmalý. Çünkü belirli yaþ grubundaki çocuklarý teþvik eden hocalar. Belirli yaþ grubundan sonra çocuk kendisi yapýyor. Çünkü hayatýnýn bir parçasý oluyor. Ýlaç kullanmadan baþarýlý olamayacaðýna inanýyor. Bu konuda kararlýyýz. Geldiðimiz dönemde de kararlý, dik durduk. Bu konuda üzerine gittik ve bundan sonra da güreþ camiasý olarak doping konusunda kesinlikle taviz vermeyeceðiz, vermemeye de gayret ediyoruz."sporun, Milli Eðitim'de mecburi olmasý gerektiðini de dile getiren Yerlikaya, "Milli eðitim müfredatýna, sporu mecburi koymadýðýmýz müddetçe, kimse kusura bakmasýn olimpiyat alamayýz. Bu konuda dünyada süper ülke olarak gördüðümüz ABD, Japonya, Almanya ve Fransa'ya bakýn: seçmeli deðil, mecburi. Türkiye 2020 yýlýna kadar spor cenneti olurdu. Sporun her branþýna ciddi yatýrýmlar olurdu. Bugün olmuyor mu? Oluyor. Bugün yüzde 80 oluyorsa yarýn yüzde 200 olacak. Ýmkan olarak da daha çok artacaktý" ifadelerini kullandý. SPOR SERVÝSÝ Play-off grubunda ikinci maçlar bugün Amatör Küme U1 Ligi play-off grubu karþýlaþmalarýnda ikinci maçlar bugün oynanacak. Ýlk karþýlamalar geçtiðimiz hafta sonunda oynanýrken ilk maçlar sonunda Çorum Belediyespor rakibi Çimentospor'u -1, Ýl Özel Ýdarespor'da Osmancýkgücüspor'u -3 maðlup etmiþti. Bugün oynanacak olan ikinci karþýlaþmalarda Çorum'da saat 13.00'teÇimentospor ile Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþýrken, Osmancýk'ta oynanacak olan karþýlaþmada ise Osmancýkgücüspor ileçorum Beldiyespor takýmlarý saat 13.00'te karþý karþýya gelecek. ADNAN YALÇIN Çorumspor - Baðlum Bld Etimesgut Bld - Ýskilip Bld Bartýnspor - Gölbaþý Bld Kýrýkkalespor - Kýrþehirspor Safranboluspor - Nevþehirspor Sincan Bld - Aksaray Bld Tosya Bld - Kastamonuspor Düzyurt korku saçýyor! Galibiyet serisine Elazýð galibiyetiyle devam eden Turuncu-Beyazlýlar'da moraller üst düzeyde. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden lider Düzyurtspor, rakiplerinin adeta korkulu rüyasý oluyor. Turuncu-Beyazlýlar, baþarýlý bir þekilde geçen ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýya da fýrtýna gibi bir baþladý. Ýkinci yarýya Yeni Aksaray galibiyetiyle baþladýktan sonra önceki gün evinde misafir ettiði Elazýð Belediye engelini de kayýpsýz aþan Turuncu- Beyazlýlar, adým adým þampiyonluða koþuyor. Teknik direktör Ömer Ortakudaþ, Elazýð Belediye engelini de kayýpsýz geçtikleri için sevinçli olduklarýný söyledi. ÝYÝ MOTÝVE OLDUK Ortakudaþ, sahalarýnda kazanmalarý gereken bir maça çýktýklarýný belirterek, "Karþýlaþmanýn zorlu geçeceðini biliyorduk. Ligde alt sýralardaki takýmlar puan ve puanlar kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyuyor. Özellikle lider takýmlara karþý hýrsla mücadele ediyor. Bu durumu Elazýð Belediye karþýsýnda da yaþadýk ancak karþýlaþmaya biz daha iyi motive olduk ve iyi bir performans ortaya koyduk" dedi. Baþarýlý oyunlarýnýn karþýlýðýný hem gol averajý hem de 3 puan kazanarak aldýklarýný ifade eden Ortakudaþ, galibiyeti taraftarlarýna armaðan ettiklerini sözlerine ekledi. SPOR SERVÝSÝ Meþale yakmýþ 2 yýl ceza almýþtý Futbol sezonunda Siirt'te oynanan Petrolspor-Kahramanmaraþspor maçýnda tribünde meþale yakan amigo Sedat, iki yýldýr statlara alýnmýyordu. Cezasý biten amigo Sedat, iki sezon aradan sonra takýmýný tribünde desteklemeye hazýrlanýyor. "ARKADAÞLARIMI ÖZLEDÝM" Batman Petrolspor'un koyu taraftarlarýndan amigo Sedat Arslan'ýn stat özlemi bitiyor. Meþale yaktýðý için iki yýl sahalara alýnmayan Arslan'ýn, cezasý sona erdi. Petrolspor'un maçlarýný stadýn dýþýndaki binalarýn damlarýndan izleyen amigo Sedat, iki yýl aradan sonra hasretini Balçova maçýnda giderecek. Tribündeki arkadaþlarýný ve sahada mücadele eden futbolcularý özlediðini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin tecrübeli tribün liderlerinden Sedat: "Arkadaþlarýmla birlikte bu hafta Balçova maçýnda olacaðýz. Tribünde takýmýmýzý destekleyeceðiz. Ýki yýl aradan sonra þehir stadýna tekrar girmenin heyecanýný yaþýyorum. Bir meþale yaktým diye iki sezondur stada alýnmýyordum. Bundan böyle 90 dakika takýmýmýza tam destek vermeye devam edeceðim" dedi. SPOR SERVÝSÝ Gol kaçýrma alýþkanlýðýmýz sürüyor Spor Toto 3.lig 2.grupta 19.hafta maçýnda kendi sahasýnda grubun iddialý takýmlarýndan Elibol Sandýklý ile berabere kalan Orhangazispor'da teknik direktör Hamdi Demirtaþ kaçan gollere yanýyor. Gol kaçýrma alýþkanlýklarýnýn sürdüðünü belirten Demirtaþ, bu sorunu acilen çözmemiz gerekiyor dedi. Ligde son haftada alýnan kötü sonuçlarýn da stresi ile çýktýklarý maçta tek hedeflerinin galibiyet olduðunu belirten teknik direktör Hamdi Demirtaþ, maça iyi de baþladýk. Dengeli giden bir maçtý. Maçta öne de geçtik fakat þanssýz bir gol yedik. Daha sonra rakibin 10 kiþi kalmasý ile oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Bu dakikadan sonra oyun tamamen rakip sahada oynandý dedi. Hamdi Demirtaþ, rakibin eksik kalmasý ile birlikte oyunun kontrolünü elimize almamýza raðmen yine ayný gol kaçýrma alýþkanlýðýmýz devam etti. Bu soruna bir çözüm bulmamýz gerekiyor. Çok sayýda gol pozisyonuna girip gol yapamýyoruz. Gol sorununu çözmüþ olsak bugün çok farklý noktada olabiliriz dedi. Hamdi Demirtaþ, 2-2'lik beraberlikte kazanýlan 1 puanýn da önemi olduðunu belirterek, Elibol Sandýklý bu ligin en kaliteli takýmlarýndan birisi. haftadýr kazanamamanýn verdiði stres vardý. Bu stresten artýk kurtulmak için bu 1 puan bile bizim için önemliydi. GOLCÜ ARAYIÞLARI VE MESUT GÜN Hamdi Demirtaþ, bir golcü transferi daha düþündüklerini belirterek, golcü oyuncu alabilirsek transferi de kapatacaðýz dedi. Demirtaþ, takýma yeni katýlan Mesut Gün'ün de çok faydalý oynadýðýný belirterek, oradaki eksiðimizi giderdik sayýlýr. Mesut takýma daha çok katký saðlayacak dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Petrol'de bir transfer daha 29 OCAK 201 ÇARÞAMBA Ara transfer çalýþmalarýný sürdüren Batman Petrolspor, Eyüpspor'un tecrübeli futbolcularýndan orta saha elemaný Mehmet Tosun'u renklerine baðladý. Dün kente gelen 22 yaþýndaki Tosun, bugün takýmla idmanlara baþlayacak. 2. Lig'den bir golcü için de arayýþlarýný sürdüren Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, ve ekibi, teknik heyetin raporu doðrultusunda çalýþmalarý hýzlandýrdý. Belediyespor istemezse vermez! Çorum Belediyespor'un ve Çorumspor'un hafta sonundaki maçlarýnýn iç sahada olmasý saha sorununu yeniden gündeme getirdi. Çorum Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki saha sorununda son kararý Belediyespor yönetiminin vereceði öðrenildi. Sezon baþýnda Çorumspor yönetiminin kiralama kontratý sona ererken, Çorum Belediyespor, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ný Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürlüðü'nden 3 yýllýðýna kiralamýþtý. Ýlk yarýdaki Kastamonuspor maçýný Nazmi Avluca Sahasý'nda oynayan Çorumspor yönetimi bu maç öncesinde yaptýðý açýklamada etrafý açýk alan olan Nazmi Avluca Sahasý'nda güvenlik sorumluluðunu üstlenmeyeceðini açýklamýþtý. Maçýn ardýndan Çorumspor yönetiminin federasyon yetkilileri ile yaptýðý görüþmede, federasyon yetkililerinden Çorumspor'un bundan sonraki karþýlaþmalarýný Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacaðý yönünde bir teminatýn alýndýðý kýrmýzý siyahlý yönetim tarafýndan açýklanmýþtý. Ýkinci yarýnýn ilk maçlarýnda Çorumspor-Ýskilip Belediyespor maçýný Cumartesi günü oynarken, Çorum Beldiyespor'da Orhangazispor maçýný Pazar günü oynamýþtý. Ýkinci yarýnýn ilk haftasýnda hava þartlarýnýn müsait olmasý nedeniyle Çorumspor'un Cumartesi günü maç oynamasýný sorun etmeyen Çorum Belediyespor yönetimi, havalarýn yaðýþlý olmasý ve saha zeminin bozulmasý olasýlýðýný öne sürerek Çorumspor yönetiminden Çorumspor-Baðlum Belediyespor maçýný Nazmi Avluca Sahasý'nda veya Pazartesi günü oynamasý önerisini Çorumspor yönetimine ilettiði bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN Gürses Kýlýç, mucizeyi gerçekleþtirdi Sezon baþýnda Çorum Belediyespor için ismi gündeme gelmiþti Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup'ta Çorumspor'un eski Teknik Direktörü Gürses Kýlýç'ýn çalýþtýrdýðý Tepecikspor, lig lideri Altýnordu karþýsýnda hemde deplasmanda 3-0 geriye düþtüðü karþýlaþmada 81.dakikadan sonra 3 gol buldu ve adeta mucize gerçekleþtirdi. Sezon baþýnda Teknik Direktör Halit Kýlýç ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Sedat Özbað ile birlikte ismi gündeme gelen Gürses Kýlýç'ýn çalýþtýrdýðý Tepecikspor 3-0 geriye düþtüðü Ýzmir deplasmanýnda grup lideri Altýnordu'dan 3-3'lük beraberlikle 1 puaný getirirken Tepecikspor'un baþarýsý mucize olarak adlandýrýldý. ADNAN YALÇIN Gül: Sezon sonunda þampiyonluða inanýyorum Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün antrenman öncesi futbolculara hitaben yaptýðý konuþmasýnda Sancaktepe Belediyespor maçýný iþ kazasý olarak yorumladý ve sezon sonunda þampiyonluða inandýðýný söyledi. Alýnan maðlubiyetten dolayý üzgün olduðunu ifade eden baþkan Gül, Hacettepespor maçýndan galibiyet istedi. Gül "Sancaktepe maçýný unutarak Hacettepe maçýna motive olmasýný istiyorum. Biz yönetim olarak her zaman yanýnýzdayýz. Sýkýntýlarýnýzda her zaman yanýnýzdayýz. Sizlerin saðlýðý bizim için baþarýdan daha önemli, sað salim ligi bitirelim yeter. Þampiyonluk hedefimiz bizim için önemli olsa da sizlerin saðlýklý olmasý bizim için daha önemli. Ben bu takýmýn sezon sonunda þampiyon olacaðýna inanýyorum. Sizin de inanmanýzý istiyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ Karmalar maçý yarýn Çorumspor dilekçe ile baþvurdu Çorumspor yönetimi, Baðlum Belediyespor ile hafta sonunda oynayacaðý lig maçýný Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynamak üzere federasyona baþvurusunu yaptý. Kýrmýzý siyahlý yönetim, dün Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Müdürlüðü'ne faks çekerek hafta sonunda Baðlum Belediyesporla oynayacaðý karþýlaþmanýn Çorum Belediyespor'unda hafta sonunda Çorum'da maçý olmasý nedeniyle Cumartesi gününe alýnmasý için resmi baþvurusunu yaptý. ADNAN YALÇIN Çorumspor'da yeniler ve eksiði olanlar çalýþtý Kastamonuspor deplasmanýndan yenilgi ile dönen Çorumspor'da dün tek antrenman gerçekleþtirildi.dün saat 13.30'da 1 nolu sentetik sahada gerçekleþtirilen antrenman Teknik Direktör Hasan Atalay ve Yardýmcý Antrenör Adnan Karaçalý idaresinde yapýlýrken, antrenmana prensip anlaþmasýna varýlan iki yeni isimde katýldý. ÝSTÝNYESPOR'DAN MÝRAÇ VE SERDAR ANTRENMANDA Ýdman eksiði olan futbolcularýn kondisyon açýðýný kapatmasý için yapýlan çalýþmaya prensip anlaþmasýna varýlan Ýstinyespor'dan stoper Miraç Satýr ve sol açýk Serdar Çalýþgan'da katýldý. Yaklaþýk 1. saat süren antrenmanda futbolculara kondisyon artýrmaya yönelik koþular ve topla çalýþmalar yaptýrýldý. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaðý tek antrenmanla Baðlum Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna start verecek. ADNAN YALÇIN Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliþim Direktörlüðü bünyesinde uygulamaya baþlatýlan "Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþim Programý" kapsamýnda 1998 ve 199 doðumlu sporculardan oluþan Samsun karmasý ile Çorum karmasý yarýn Çorum'da yapýlacak etkinlikte karþý karþýya gelecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý okullarýn sömestr tatilinde olduðu süreçte gerçekleþtirilen ve Þubat 201 tarihinde sona erecek organizasyonda, 38 TFF bölge antrenörü ve projede çalýþan 2 kent antrenörü görev alýyor.kent Antrenör Alpay Ardýk, milli takýma yükselme potansiyeli olan alternatif oyuncularý bulmak ve geliþtirmek hedefi taþýyan proje kapsamýnda oluþturulan Çorum karmasýnda þu isimlerin yer aldýðýný bildirdi: Ertuðrul Yýldýrým, Nebi Demir, Ramazan Can Savaþ, Ýbrahim Bolat(Gençlerbirliði), Batuhan Demirel,Ömer Faruk Selçok, Oðuzhan Yanar, Batuhan Çimen, Fatih Marým, Serkan Kahraman, Dursun Kýzýl, Mücahit Purtul, Barýþ Üzbey, Zafer Kýlýç(Çorumspor), Özkan Em, Alper Sinan, Mustafa Aþar, Mehmet Alperen Karakuþ, Özgür Aksar, Dursun Kükner, Oðuzhan Þahin, Onur Yýldýrým, Fatih Ceylan, Fatih Emre Tokgöz(Çorum Belediyespor), Mehmet Ali Arý(190 Gençlik), Onur Tekin, Tunahan Aþkýn, Fahri Özdemir(Ýl Özel Ýdarespor), Mustafa Çalýþýr(M. Sinan Gençlikspor), Yasin Hurþut(Kültürspor), Yavuz Burak Aykaç(Çimentospor) SPOR SERVÝSÝ Bilal Gökmen'in acý günü Çorum Belediyespor futbolcu izleme komitesinde göreve baþlayan Bilal Gökmen anne acýsýný yaþadý. Gökmen'in annesi dün akþam saatlerinde tedavi gördüðü Elitpark Hastanesi'nde vefat etti. Zahide Gökmen (2) uzun süredir tedavi gördüðü yoðun bakým servisinde dün saat 1.00 sýralarýnda hayatýný kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün saat 09.30'da hastaneden alýnarak Ýskilip'e götürülecek. Burada Ýskilip Ulu Cami'de öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek. SPOR SERVÝSÝ

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

30 Mart seçimlerin anasý

30 Mart seçimlerin anasý TKDK destekleri TSO üyelerine anlatýldý Yatýrýmlarýn Çorum a gelmesi gayretindeyiz Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðü, 12. Proje Çaðrýsý hakkýnda TSO üyelerini

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı