Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kalk nma Bankas Yay"

Transkript

1 TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK itim ve Halkla li kiler Müdürü Yay n Kurulu Kadriye MET N Sat BALCI brahim SEV N Hasan ÜSKÜPLÜ Burhanettin TOSUN Mehmet Ali TOPRAKO LU TÜRK YE YE 260 M LYON DOLAR KRED.2 TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇEL K YEN LENEB R ENERJ YATIRIMLARI N 180 M LYON DOLAR KAYNA I YAKINDA KULLANIMA AÇACA IZ 3 TÜRK YE KALKINMA BANKASI NDAN ENERJ SEKTÖRÜNE 180 M LYON DOLARLIK YEN KAYNAK.6 AVRUPA DAN KOB LERE 400 M LYON EURO KRED.7 TÜRK YE KALKINMA BANKASI A. TRABZON DA KRED B LG LEND RME TOPLANTISI YAPTI.8 BANKAMIZ ENERJ VER ML ARTIRICI, SANAY K RL AZALTICI PROJELERE F NANSMAN DESTE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR.10 BANKAMIZ MAYIS 2009 TAR HLER ARASINDA STANBUL WOW CONVENTION CENTER DA DÜZENLENEN ICCI 15. ULUSLARARASI ENERJ - ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI NA KATILDI.12 Düzeltmen Özlem MUMCU MAKALE JEOTERMAL ENERJ BUGÜN VE YARIN.14 ENERJ PROJELER N DE ERLEND LMES.20 Yaz ma Adresi Necatibey Cad. No: Bakanl klar ANKARA KALKINMA, TEKNOLOJ VE DI T CARET N TEKNOLOJ K DÜZEY.26 KÜMELENME VE KOB LERE KATKILARI.34 AKI KAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJ NED R, NERELERDE KULLANILIR, AVANTAJLARI NELERD R?39 R BÜTÜN OLARAK K ML K.45 M, HALKLA LER VE SANAT FAAL YETLER.61 Dergide yay nlanan bütün yaz lar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bu dergi ücretsizdir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki bilgi ve görü lerin sorumlulu u yazarlara aittir. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

2 BASINDA Kalk nma TÜRK YE YE 260 M LYON DOLAR KRED. slam Kalk nma Bankas ile Türkiye aras nda Türkiye'deki de ik projeler için kullan lmak üzere toplam 260 milyon dolar tutar nda anla ma imzaland. slam Kalk nma Bankas 'n n Türkmenistan' n ba kenti A kabat'ta yap lan ll k ola an toplant sona erdi. Toplant da slam Kal- nma Bankas ile, Türkiye'- deki de ik projeler için kullan lmak üzere toplam 260 milyon dolar tutar nda kredi anla malar imzaland. Türkiye'ye döneminde 1 milyar dolar kredi sa lanmas da öngörülüyor. Toplant larda Türkiye'nin kullanaca kredilerle ilgili anla malar da imzaland, son günde Türkiye Kalk nma Bankas na aç lan 40 milyon dolarl k kredi anla mas imzaland. Anla maya Türkiye Kalk nma Bankas ad na Genel Müdür Abdullah Çelik ile slam Kalk nma Bankas Ba kan Ahmet Muhammet Ali imza koydu. Kredi 10 Y ll k Vadeyi Kaps yor Genel Müdür Abdullah Çelik TRT'ye yapt aç klamada anla man n ilk 3 ödemesiz olmak üzere 10 y ll k vadeyi kapsad ve kredinin küçük, orta ölçekli i letmeler için önemli bir kaynak olu turaca bildirdi. Toplant n son gününde üye ülkelerle yap lan toplam 575 milyon dolarl k kredi anla malar n imzalar da at ld. TRT HABER Sayfa 2

3 BASINDA Kalk nma TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇEL K YEN LENEB R ENERJ YATIRIMLARI N 180 LYON DOLAR KAYNA I YAKINDA KULLANIMA AÇACA IZ Türkiye Kalk nma Bankas (TKB) Genel Müdürü Abdullah Çelik, yenilenebilir enerji ve enerji yat mlar konusunda 180 milyon dolarl k kayna yak nda kullan ma açacaklar bildirirken, ''Yenilenebilir enerji öncelikli sektörümüz. Devletin al m garantisi oldu u için banka aç ndan da risk ta yor'' dedi. TKB'nin bugün yap lan genel kurulunun aç nda konu an Abdullah Çelik, dünya genelinde ya anan ekonomik ve finansal krizin, reel sektöre uygun artlarda orta ve uzun vadeli kredi sa layan kalk nma bankalar n önemini daha da art rd na i aret etti. Türkiye'de, ''kamu kesimi ve finansal kesimin krize kar daha dayan kl oldu u, ancak reel sektörün, gerek finansman imkanlar gerekse yurt içi ve yurt d talepte meydana gelen dü ler nedeniyle krizden en çok etkilenen aktör olarak ortaya ç kt ''n n görüldü- ünü belirten Çelik, ''Bu husus da ticari bankalar n maliyetlerinin yükseldi i bir ortamda Hazine garantili kredi temin edebilme avantaj na sahip olan TKB'nin reel sektöre makul faiz oranlar yla uzun vadeli kredi temin etmesinin ne kadar önemli oldu unu göstermektedir'' dedi. Kredilendirme faaliyetlerinde, yurt d ndan sa lad klar fonlar, yurt içindeki verimli, karl, katma de er yaratan yat mlara aktarmaya önem verdiklerini vurgulayan Çelik, 2006'da 137 milyon lira olan kulland lan kredi miktar n, 2007'de 188 milyon liraya, 2008'de 240,4 milyon liraya yükseldi ini, kredilerin aktif içindeki pay n da s ras yla ayn llarda yüzde 37'den, yüzde 48 ve yüzde 57,53'e ç kt söyledi. Çelik, bu y n Ocak-Mart döneminde ise 104,7 milyon lira kredi kulland rd klar aç klad. Bankan n kulland rd kredi miktar yüzde 48 artarken, yabanc kaynaklar ndaki art - n yüzde 53 oldu una i aret eden Çelik, ''Bankam z, do ru giri imci, do ru yat m konusu seçimi ve yat n ihtiyaç duydu u finansman n en uygun ko ullarda sa lanmas temel ilkesini uygulayarak, ülkenin ihtiyaç duydu u yat mlar n finansman nda aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Spekülatif risk almadan, kontrollü bir risk politikas ile sa kl ve dengeli büyüme hedefi çerçevesinde, kredilendirme politikas uyguluyoruz'' dedi. Sayfa 3

4 TKB Genel Müdürü Abdullah Çelik'in verdi i bilgiye göre, geçen y l KOB lere yönelik, OST M- vedik Organize Sanayi Bölgesi'nde pilot uygulama ba lat lan apeks bankac - k kredisi kapsam nda, ayr lan 20 milyon liral k kayna n tamam kulland ld ve 500 ki ilik ek istihdam sa land. Frans z Kalk nma Ajans (AFD) ile geçen y l imzalanan anla ma kapsam nda sa lanan 20 milyon avroluk fon da apeks kredi olarak kulland lmak üzere Mart ay nda bankaya aktar ld. slam Kalk nma Bankas 'ndan da imalatç KOB 'lere kulland rmak üzere 40 milyon dolar kredi sa land bildiren Çelik, yeni apeks projeleri geli tirilerek Dünya Bankas ve di er uluslararas finans kurulu lar ndan kaynak sa lama çal malar n sürdü ünü kaydetti. TKB'nin, Avrupa Yat m Fonu ile birlikte 150 milyon avro ba lang ç sermayeli stanbul Risk Sermayesi Giri imi'nin (ivci) kurulu una öncülük etti ini hat rlatan Genel Müdür Çelik, giri imin tan konusunda potansiyel yat mc firmalarla görü tüklerini ve bu y n ilk yar nda bu konuda uygulama yap lmas öngördüklerini söyledi. AB kaynaklar ile yürütülecek Küçük letmeler Kredi Program (SELP-II) teknik yard m projesinin de ba lad, bu kapsamda 85 milyon avroluk bir kayna n söz konusu oldu- unu belirten Abdullah Çelik, bankalar n kurulan AB Türkiye Fonu'ndan sa layacaklar kaynaklar ile kalk nmada öncelikli yörelerdeki KOB lerin finansman ihtiyac kar layabilece ini söyledi. Çelik, ba lang çta Alman Kalk nma Bankas taraf ndan yönetilecek fonun yönetiminin daha sonra TKB ye devredilece ine, böylece TKB'nin uluslararas bir fonu yönetece ine i aret etti. -ENERJ YATIRIMLARINA 150 M LYON DOLAR KAYNAK TKB Genel Müdürü Abdullah Çelik, banka olarak enerji yat yapan bankalar n kredilendirilmesine özel önem verdiklerini ve firmalara imdiye kadar 195,9 milyon lira kredi tahsis ettiklerini belirtirken, bu sektördeki firmalardan yenilenebilir enerji yat mla- için bu y n ilk üç ay nda 375,9 milyon lira kredi ba vurusu geldi ini aç klad. Çelik, Hazine Müste arl 'n n deste i ile yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i yat mlar n finansman nda kullan lmak üzere Dünya Bankas 'ndan 150 milyon dolar, Temiz Teknoloji Fonu'ndan da 30 milyon dolar olmak üzere toplam 180 milyon dolar kaynak sa land, bu kredilerin k sa sürede yat mc lar n hizmetine sunulaca bildirdi. Yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ile KOB 'lerin yat m ve i letme kredisi ihtiyaçlar n kar lanmas amac yla Avrupa Yat m Bankas taraf ndan kulland lacak toplam 400 milyon avroluk kredinin kulland na da arac k edeceklerini hat rlatan Abdullah Çelik, krediye ili kin müzakerelerin de ba lad kaydetti. Çelik, TKB'nin, 65 milyon lira civar nda olan tahsili gecikmi ve üpheli alacaklar - n tamam için kar k ay rd klar da vurgulad. Sayfa 4

5 -TKB'N N 36,6 M LYON L RALIK KARININ DA ITIMI- Yap lan genel kurulda, dönem içinde bo alan 2 yönetim kurulu üyeli ine Yönetim Kurulu nca yap lan atamalar ile Denetim Kurulu Üyeli i ne Denetim Kurulu'nca yap lan atama onayland. TKB'nin ayn zamanda yönetim kurulu üyesi olan 2 genel müdür yard mc Zekai ldar ve Adnan Yalç nc ile Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayd n ( çi leri Bakanl Mahalli dareler kontrolörü) bu y l Ocak ve ubat aylar nda görevlerinden istifa ettiler. Banka Yönetim Kurulu, bo alan yönetim kurulu üyeliklerine Denetim Kurulu ndan istifa eden Mehmet Ayd n ile iktisatç erif Çelenk'i oybirli i ile atad. Denetim kurulu üyeli ine de Maliye Bakanl Gelir daresi Ba kanl Daire Ba kan Mahmut Hadi Ekici getirildi. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurullar na dönem içinde yap lan bu atamalar onaylan rken, ayn ki iler ayn görevlere yeniden seçildi. Yönetim Kurulu'nun bankan n kar da na ili kin teklifi de genel kurulda uygun bulundu. Buna göre, 36 milyon 679 bin liral k net kar n 1 milyon 833 bin liras 1. tertip yedek akçe olarak ayr lacak. Ortaklara 8 milyon lira, personele de 1 milyon 342 bin lira temettü ödemesi yap lacak. 134,2 bin lira ikinci tertip yasal akçe, 25,3 milyon lira da ola anüstü yedek akçe olarak ayr lacak. Her 1 liral k nominal hisseye brüt 0,0500 lira temettü ödemesi yap lacak. Bankan n 2007'de 43,1 milyon lira olan net kar geçen y l 36,6 milyon lira olarak gerçekle ti. Genel kurulda, bilanço ve gelir tablosu onaylan rken, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2008 y faaliyetlerine ili kin denetlemeleri sonucu ç kmas muhtemel sorumluluklar sakl kalmak kayd yla, ayr ayr ibra edildi. A.A Sayfa 5

6 BASINDA Kalk nma TÜRK YE KALKINMA BANKASI NDAN ENERJ SEKTÖRÜNE 180 M LYON DOLARLIK YEN KAYNAK malat sanayi, enerji, e itim, turizm ve sa k sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar n finansman na destek olan Türkiye Kalk nma Bankas, Dünya Bankas kaynakl 180 milyon dolarl k bir kayna yenilenebilir enerji yat mlar na aktaracak. slam Kalk nma Banka- kökenli 40 milyon dolar deste i ise sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren irketlere kulland racak. malat sanayi, enerji, e itim, turizm ve sa k sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar n finansman na destek olan Türkiye Kalk nma Bankas, Dünya Bankas kaynakl 180 milyon dolarl k bir kayna yenilenebilir enerji yat mlar na aktaracak. slam Kalk nma Bankas kökenli 40 milyon dolar deste i ise sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren irketlere kulland racak. Yenilenebilir enerji yat mlar finanse edecek Dünya Bankas kaynakl kredi, irketlere 4 y l ödemesiz, 12 y la kadar uzanan vadeyle aktar lacak. slam Kalk nma Bankas kaynakl krediler ise her proje baz nda 500 bin dolar ile 10 milyon dolar aral nda sabit faizli ve maksimum 3 y l ödemesiz toplam 10 y la kadar vadeyle kredi kulland lacak. Türkiye Kalk nma Bankas (TKB), bugün (13 May s 2009) HES yat mlar n yo unlukta oldu u için tercih etti i Trabzon da yapaca kredi bilgilendirme toplant yla kamuoyunu bilgilendirecek. Enerji yat mlar önemli Türkiye Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürü Abdullah Çelik, ANKA ya yapt aç klamada, Dünya Bankas (DB) kaynakl 180 milyon dolarl k kayna n 4 y l ödemesiz 12 y la kadar uzanan vadelerde kulland laca aç klad. DB kaynakl kredinin yenilenebilir enerji yat mlar n yan s ra enerji verimlili i ve tasarrufu sa layan ya- mlar n mal, hizmet al ve bunlara ili kin dan manl k hizmetleri veren irketleri de kapsayaca belirten Çelik, bu zamana kadar enerji yat mlar çerçevesinde irketlere 107 milyon dolar kaynak aktar ld an msatt. Sanayi ve hizmet sektörüne 40 milyon dolar Dünya Bankas kredileri d nda Avrupa Yat m Bankas, slam Kalk nma Bankas ve banka kaynakl krediler de kulland ran TKB, sanayi ve hizmet sektörüne yönelik 40 milyon dolarl k slam Kalk nma Bankas Kredisi de kulland racak. Te vik Belgesine sahip sanayi ve hizmet (e itim ve sa k) sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, makine teçhizat ile in aat harcamalar n finansman amac yla kullan- lacak kredi, her proje baz nda 500 bin dolar ile 10 milyon dolar aral nda sabit faizli ve maksimum 3 y l ödemesiz toplam 10 y la kadar vadeli olacak. TKB, Avrupa Yat m Bankas ndan sa lad kayna ise imalat sanayi, turizm, hizmetler (sa k ve e itim) sektörlerinde faaliyet gösteren KOB lere 2 y l ödemesiz 7 y la kadar uzanan vade ile kulland racak. ANKA Sayfa 6

7 BASINDA Kalk nma AVRUPA DAN KOB LERE 400 M LYON EURO KRED. Bankalar krizin etkisiyle kredi musluklar k sarken, Türkiye Kalk nma Bankas, reel sektörü rahatlatacak bir ad m att. Avrupa Yat m Banka- 'ndan toplamda 400 milyon Euro kredi temin eden banka, bu kayna küçük ve orta büyüklükteki i letmelere (KOB ) aktaracak. Kredi bir-iki ay içerisinde kulla- ma sunulacak. Dünya Bankas 'ndan temin edilen 180 milyon dolar ve slam Kalk nma Bankas 'ndan gelecek olan 40 milyon dolarl k kaynak ise yenilenebilir enerji ba ta olmak üzere imalat sanayiindeki KOB 'lere kulland lacak. Kalk nma Bankas Genel Müdürü Abdullah Çelik, "Ayr m yok, artlar uyana kap z aç k." dedi. Özel finans kurulu lar n kredi vermekte mesafeli durmas sebebiyle reel sektör, Kalk nma Bankas 'n n kap çal yor. Geçen y l toplamda 875 milyon TL'lik kredi müracaa- al rken ayn rakam 2009'un ilk dört ay nda 538 milyon lira olarak gerçekle ti. Bunun 468 milyon liras yenilenebilir enerjiye yönelik oldu. Dünya Bankas ve AYB kredilerinin avantajl oldu unu aktaran Genel Müdür Çelik, AB ve ABD'de piyasalar bozuk oldu u için uzun vadeli ve makul faizli kredi bulman n zorla kaydetti. Y n ilk dört ay nda gelen kredi taleplerinin enerji ve müteahhitlik sektörüne yönelik oldu unu dile getiren Çelik, i dünyas n son dönemde farkl sektörlere giri yapt kaydetti. Çelik, "Geçmi te ilk mesle i tekstilci olan birçok patron sonras nda turizm sektörüne yat m yapmaya ba lad. Ancak son bir iki y ld r i dünyas daha kârl oldu u için enerji sektörüne a rl k vermeye ba lad." dedi. Çelik'e göre bunun sebebi, elektrikte al m garantisi olmas ve enerji yat mlar - n cazibesi. ABD'de ba layan dalgan n tüm dünyay etkiledi ine dikkat çeken Türkiye Kal- nma Bankas Genel Müdürü Çelik, yurtd ndan gelen fonlar n azalmas yla finansman sorununun ortaya ç kt kaydetti. ABD'nin yan s ra Avrupa'da da krize ili kin s nt lar n sürdü ünü belirten Çelik'e göre bu ortamda en ansl ülke Türkiye. Çelik, "Bu geli melerin yan s ra faizlerin dü mesi de önemli bir avantaj. Gelinen a ama itibar yla en kötüyü gördük gibi. Bundan sonras için Türkiye ekonomisindeki toparlanma uzun sürmez." diye konu tu. Öte yandan, Halkbank da KOB 'lerin yat m ve i letme sermayesi ihtiyaçlar n finansman amac yla 300 milyon Euro'luk kredi temini için Avrupa Yat m Bankas ile görü melerin sürdü ünü aç klad. Bankadan Borsa'ya yap lan aç klamada, söz konusu miktar n 2 ayr dilim halinde mü terilere kulland laca kaydedildi. Ercan BAYSAL ZAMAN Sayfa 7

8 BASINDA Kalk nma TÜRK YE KALKINMA BANKASI A. TRABZON DA KRED B LG LEND RME TOPLANTISI YAPTI. Türkiye Kalk nma Bankas A.. ile TTSO i birli inde gerçekle tirilen 'Kredi Bilgilendirme Toplant ' TTSO Ali Osman Ulusoy Toplant Salonu'nda gerçekle tirildi. Kalk nma Bankas A.. Genel Müdürü Abdullah Çelik'in de kat ld Kredi Bilgilendirme Toplant nda konu an Kalk nma Bankas Genel Müdürü Abdullah Çelik, Banka hakk nda k saca genel bir bilgi verdi. Çelik, yenilenebilir enerji yat mlar na verilen kredilerle ilgili bilgi verdi. Toplant ya TTSO üyelerinin yan s ra çok say da i adam da ilgi gösterdi. Bu y lba nda Kalk nma logosu ile finans sektörüne yeni bir marka kazand ran, bir Kal- nma ve Yat m Bankas olarak çal malar sürdüren Türkiye Kalk nma Bankas A. 'nin finansman deste ini özkaynak veya yurt d ndaki finansman kurulu lar ndan temin etti i kaynaklar vas tas yla gerçekle tirdi ini söyleyen Genel Müdür Çelik, bu arada uluslararas bankalararas kredilerin son bir lda 5 trilyon USD azald bir ortamda Kalk nma Bankas 'n n Hazine Müste arl n n da deste i ile yurtd ndan dü ük maliyetlerle ödemesiz dönem ve 10 y a abilen vadelerle krediler temin etmeye ve bunlar yat - mc lara kulland rmaya devam etti ini belirtti. Bu çerçevede yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ile KOB 'lerin yat m ve i letme kredisi ihtiyaçlar n kar lanmas amac yla AYB taraf ndan kulland lacak olan toplam 400 milyon Euro tutar ndaki kredinin kulland nda Kalk nma Bankas 'n n arac bankalardan biri oldu unu ve krediye ili kin müzakereler ba lad na i aret eden Genel Müdür Çelik, unlar söyledi: Yine kaynak temini çal malar çerçevesinde, malat Sanayinde yat m yapan KOB 'lerin finansman amac yla slam Kalk nma Bankas ( KB) ile 40 milyon USD limitli yeni bir kredi için görü meler tamamlanm olup, kredi sözle mesi imza a amas ndad r. Bu krediyle Bankam z ülkemizde reel sektör yat mc lar için KB'den kredi sa layan ilk banka olacakt r. Dünya Bankas Kaynaklar ndan ise yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i yat mlar n finansman nda kullan lmak üzere 150 milyon USD ve Temiz Teknoloji Fonunda (CTF) 30 milyon USD kredi teminine ili kin müzakereler tamamlanm olup k sa sürede bu krediler yat mc lar n kullan na sunulma a amas na gelebilecektir. Bankam n son dönemde desteklemeye devam etti i ba ca sektörler ise sanayi, turizm, e itim ve enerji sektörleridir. Yat mc lar n yat m ve i letme dönemlerindeki finansman ihtiyaçlar kar lamaya devam eden Banka, Yenilenebilir Enerji kapsam nda Hes, Res, güne, jeotermal, dalga, gel-git, biokütle, biyogaz tesisleri ile enerji verimlili ini art, sanayi kirlili ini azalt projelerin finansman na a rl k vermi olup, bugüne kadar enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gaz na dayal elektrik üretimi yapan ilk projeleri finanse eden bir Kamu Bankas olman n hakl gururunu ya amaktad r. Sayfa 8

9 Sular yla me hur Karadeniz yöresine hidroelektrik enerji yat mlar n önemine de de inen Çelik, Su akar Türk bakar sözünü, su akar Türk yapar olarak de tirme imkan do abilece ini belirtti. Çelik, küresel mali krizin ya and bu günlerde Kalk nma Bankas 'n n, Türkiye'nin artan enerji ihtiyac kar lamak amac yla 2009 y ba ndan itibaren günümüze kadar ki 4 ayl k süreçte 550 milyon TL'lik yenilenebilir enerji yat ve 82 milyon TL'lik turizm yat m talebi alarak yat mlar desteklemedeki kararl gösterdi ine vurgu yapt. Çelik konu mas na öyle devam etti: 836 milyon dolarl k yenilenebilir enerji yat ön talebi ise incelenerek bu yat mlar için kaynak temini çal malar ba lat lm r. Özellikle enerji kredileriyle aktif oldu umuz Trabzon bölgesinde bu güne kadar 4 firmaya tahsis etti imiz yenilenebilir enerji kredisi ise toplam 107 milyon TL'dir. Tekrar vurgulamak gerekirse yurt d ndan temin etti imiz kaynaklarla ödemesiz dönemli, uygun faizli ve uzun vadeli olarak enerji, turizm ve imalat sanayi yat mlar finanse eden Bankam z, kayna na ve Bankaca yap lacak de erlendirme sonucuna ba olarak toplam yat n %50'sinden - %75 'ine kadar uzun vadeli finansman sa lamaya devam edecektir. Trabzon'daki yat mc lar n da Trabzon'u projeleri ve hedefleriyle önümüzdeki y llar n Türkiye'sinde ekonomik aç dan en önemli ve önde gelen illerinden biri yapma yolunda Bankam n yukar da anlatt z avantajl kaynaklar ndan yararlanaca dü ünüyoruz. Son söz olarak kredilerimizin avantaj yan nda Bankam zda bürokrasiyi azaltma yönünde her türlü önlemi ald ve bunun garantisinin bizzat ben oldu umu belirtmek istiyorum. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ba kan Suat Hac saliho lu, ise TTSO olarak bu toplant ile firmalara her geçen gün artan i letme sermayesi ihtiyaçlar giderebilmeleri, yat m planlar daha rahat ve h zl bir ekilde hayata geçirebilmeleri için, kullanabilecekleri kredi imkanlar hakk nda bilgi sahibi olmalar n amaçland söyledi. Ba kan Hac saliho lu, reel sektör ve bankac k sektörlerinin iç içe sektörler oldu unu ve birbirine s ya ba sektörlerin birbirinden ayr lmas n dü ünülemeyece ini belirtti. Hac saliho lu öyle konu tu. Bizce bu a amada bankalara parasal i levlerinin yan s ra, en az onun kadar önemli bir görev daha dü mektedir. Bu da i kesimine yönelik bilgilendirme faaliyetlerine önem vermeleridir. Bilinçli bir yakla mla olu turulacak i birlikleri sa kl i olanaklar olu turacak, bundan tüm bölge ve ülke ekonomisi yarar sa layacakt r. letmelerimizin her dönem maddi deste e ihtiyac olmu tur ve hala bu ihtiyaç vard r. Türkiye Kalk nma Bankas, bir devlet bankas olarak bizlerin makul taleplerini kar layacak güçtedir. Kalk nma Bankas 'n n yeni ve mevcut yat mc lar için önemli kaynaklar bulunuyor ve bunu bölgemiz ve ilimiz müte ebbislerine de kulland rmak istiyor. Türkiye Kalk nma Bankas bugüne kadar ba ta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, bir çok yat n finansman sa layan ve ülke kalk nmas na ve istihdam yarat lmas na önemli ölçüde katk da bulunmu tur. Kalk nma Bankas K demli Uzman Ali Çelebi de kredilere ili kin bilgilendirme yapt. Çelebi, kredi tahsis edilecek yat mlarda aranan ko ullara ili kin u bilgileri verdi: Bankam zca herhangi bir yat m projesine kredi verilebilmesi için öncelikle; Yat mc n Anonim irket olmas, Yat mla ilgili belgelerin al nm olmas, irket hakk nda yap lacak istihbarat sonuçlar ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali de erlendirme sonuçlar n olumlu olmas gerekmektedir. Bankam z sanayi, turizm, enerji, e itim ve sa k sektörlerini proje de- erlendirme tekni i ile kredilendirmektedir. Bankam z kaynakl krediler ise yat m ve i letme kredileri olarak iki gruptan olu maktad r. Nurgül Günayd n (Dünya Gazetesi Trabzon Temsilcisi) Sayfa 9

10 BANKAMIZ ENERJ VER ML ARTIRICI, SANAY K RL AZALTICI PROJELERE F NANSMAN DESTE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR Bankam n finanse etti i Avrupa n n en büyük projelerinden olan Çöp Gaz ndan Elektrik Üretim Tesisi Ba bakan taraf ndan hizmete aç ld. Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürümüz Sn. Abdullah Çelik in de kat ld bu dev tesisin aç nda, Yenilenebilir Enerji kapsam nda Hes, Res, güne, jeotermal, dalga, gelgit, biokütle, biyogaz tesisleri ile enerji verimlili ini art, sanayi kirlili ini azalt projelerin finansman na a rl k vermi ve bugüne kadar enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gaz na dayal elektrik üretimi yapan ilk projeleri finanse eden bir Kamu Bankas olman n hakl gururunu ya ayan Bankam z, sanayi, turizm, e itim ve enerji sektörlerini desteklemeye devam edecektir. Avrupa ve Ortado u da en büyük, dünyada ilk on aras nda yer alan stanbul Düzenli Çöp Depolama Sahalar ndaki Çöp Gaz n Elektri e Dönü türülmesi Projesi kapsam nda Eyüp ilçesine ba Göktürk beldesinde yap tamamlanan tesisin finansman Türkiye Kalk nma Bankas nca sa lanm r. Bankam n ülkemizin kalk nmas ve sürdürülebilir büyümenin gerçekle tirilmesi misyonu çerçevesinde desteklenen bu proje ile karbondioksite göre küresel nmaya 21 kat daha fazla etki eden metan gaz ndan elektrik elde edilecektir. Bu da Bankam n Yenilenebilir enerji üretimine kulland rd krediler kapsam nda (sera gaz emisyonunu azalt etkisiyle) çevreci yakla na örnek te kil etmektir. Sayfa 10

11 stanbul un Avrupa yakas nda yer alan tesisin yat gerçekle tiren Ortado- u Enerji A.., Anadolu yakas nda da Kömürcüoda Düzenli Çöp Depolama Alan Çöp Gaz ndan Elektrik Üretim Tesisi yat na yine Bankam n finansman katk yla devam etmektedir. Bu tesislerden 23,8 MW kurulu güce sahip Odayeri Tesisinin ll k enerji üretim miktar kws; 8,4 MW kurulu güce sahip Kümürcüoda Tesisinin ise y ll k enerji miktar kws olacakt r. Bu da stanbul da 100 bin kadar hanenin elektrik tüketiminin kar lanabilmesi anlam na gelmektedir. Yenilenebilir Enerji kaynaklar aras nda kabul edilen çöp gaz ndan elektrik üretimi, fosil yak tlardan elektrik üretimine göre dünyam z kaynaklar n tüketilmesini önleyici etkisi ve do al kaynak tüketimini azaltarak ülke ekonomisine de olumlu katk lar n yan s ra; - Tesiste çöp gaz yak laca ndan, içerisinde yüksek oranda yer alan ve sera gaz etkisi karbondioksit gaz ndan 21 kat daha fazla olan metan gaz giderilerek y ll k ortalama 1 milyon ton karbon emisyon azalmas sa lanacak ve böylelikle Kyoto protokolüne taraf olan ülkemizin sera gaz azaltma kontenjan na da katk sa lanacakt r. - Kat at k depolama sahalar nda olu abilecek gaz patlamalar önlenecektir. - Proses gere i çöplerin üzeri uygun ekilde kapat ld ndan kötü kokular n giderilmesi ve s nt sular n uygun ekilde uzakla lmas ile toprak kirlili inin önlenmesi sa lanacakt r. Say fa

12 BANKAMIZ MAYIS 2009 TAR HLER ARASINDA STANBUL WOW CONVENTION CENTER DA DÜZENLENEN ICCI 15. ULUSLARARASI ENERJ - ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI NA KATILDI. Bankam z geli mekte olan enerji sektöründeki faaliyetlerini daha etkin bir ekilde sürdürebilmesine yar- mc olmak, geni yat mc kitlelerini Bankam z faaliyet alanlar hakk nda bilgilendirerek daha fazla yat mc ya ula abilmek, enerji sektörünün sorunlar daha iyi anlayabilmek ve çözüm üretebilmek, sektörün ihtiyaçlar na cevap verebilmek için onlar ilgilendiren/ilgilendirecek güncel geli meleri daha yak ndan takip edebilmek ama- yla bu y l 15 incisi düzenlenen Uluslalararas Enerji Çevre Fuar ve Konferans na bir stand ile kat ld. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan sn. Taner YILDIZ n da kat ld sözkonusu Fuarda Dünyaca ünlü General Electrics, Enercon gibi bir çok enerji devi yabanc irketin yan ra EnerjiSa, Borusan gibi ünlü Türk irketleri de yer ald. Kat mc profili hayli yüksek olan Fuar da Bankam z stand oldukça ilgi gördü. Genel Müdür Yard mc z Bahattin SEKK N in de temaslarda bulundu u Fuarda üç gün süresince stand z yakla k olarak 65 yat mc taraf ndan ziyaret edildi ve yat mc lar enerji sektörüne sa lad z finansman deste i konusunda Kredi Pazarlama Müdürlü ü nden Erhan SAYDAM, Kredi De erlendirme I Müdürlü ü nden Gökalp ERTU - RUL, lker ÖZATA ve stanbul ube Personelimiz taraf ndan bilgilendirildi. Sayfa 12

13 Fuar süresince; 14 May s 2009 tarihinde Kredi De erlendirme I Müdür Yard mc Ahmet Mithat Cesur ve Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü K demli uzmanlar ndan Esin EREN, oturum ba kanl TSKB Genel Müdür Yard mc Burak AKGÜÇ taraf ndan yap lan Enerji Yat mlar n Finansman konulu oturumda Enerji Projelerinin De erlendirilmesi ba kl tebli i ortakla a sundular. Tebli konferans kat mc lar n yo un ilgisini çekti ve soru cevap bölümünde en çok soru Bankam za yöneltildi. 15 May s 2009 tarihinde ise oturum ba kanl HES AD Genel Sekreteri Dr. Atilla AKALIN taraf ndan yap lan Yenilenebilir Enerji Jeotermal ve Hidrolik konulu oturumda Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü K demli uzmanlar ndan Esin EREN Jeotermal Enerji- bugün ve yar n ba kl tebli i sundu. Sayfa 13

14 JEOTERMAL ENERJ BUGÜN VE YARIN Esin EREN Kd. Uzman Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü KISA ÖZET (ABSTRACT) Yenilenebilir bir enerji kayna olan jeotermal enerji yerkürenin iç r.bu derinlere inildikçe artmaktad r.türkiye jeotermal kaynak aç ndan oldukça ansl - r.jeotermal kaynaklar elektrik üretimi, tma,serac k,termal,kimyasal madde üretimi vb. çok geni bir yelpazede kullan lmaktad r.kullan m alanlar bir arada uygulamak sistemi daha ekonomik hale getirmektedir.elektrik üretimi kuru buhar,püskürtmeli,ikili ve birle ik sistemlerle gerçekle tirilmektedir.çevre aç ndan en uygun sistemler ikili sistemlerdir.ara rmalar ise geli tirilmi jeotermal sistemler( Enhanced Geothermal Systems EGS) üzerinde yo unla maktad r. Yenilenebilir bir enerji kayna olan jeotermal enerji yerkürenin iç r. Bu, merkezdeki s cak bölgeden yeryüzüne do ru yay r. Bilindi i gibi yerkürenin merkezine do ru inildikçe her 100 m de s cakl k 2,5-3 o C artar. Art 3 o C kabul etti imiz takdirde 5000 m derinlikte 150 o C s cakl a eri ilmektedir. Bu s cakl k da günümüz teknolojisiyle elektrik enerjisi üretimi için gerekli olan s cakl kt r. Magman n yükselme durumu, katmanlar n transfer etme kabiliyeti ve katmanlardaki radyoaktif malzemelerin miktar na göre de ik derinliklerde anomaliler görülebilir. Bu nedenle jeotermal alanlarda s cak kayaç ve yüksek yeralt suyu s cakl normal alanlara göre daha s yerlerde bulunabilir. Derinlerdeki s cakl ise bize s cakl k haritalar vermektedir. ekil 1de Türkiye yi de içine alan 5 km derinlikteki Avrupa s cakl k haritas verilmi tir. [1] ekil 1: 5 km derinlikte Avrupa s cakl k haritas [1] ekilde de görüldü ü gibi tüm Avrupa da 5 km derinlikte s cakl n 240 o C nin üstünde oldu u en geni alanlar Türkiye dedir. 160 o C nin üstündeki alanlar ise Ege ve Marmara bölgelerinin neredeyse tamam kaplamaktad r. Bu da mevcut kulla- lan jeotermal kaynaklar n d nda derinlerde ciddi bir potansiyelin mevcut oldu unu göstermektedir. Sayfa 14

15 MTA envanterine göre Türkiye nin geleneksel jeotermal enerji potansiyeli MWt toplam,500 MW elektrik üretimidir. M hçakan ve arkada lar taraf ndan 2006 y nda haz rlanan Türkiye nin 3 km derinlikteki s cakl k haritas baz al narak hesaplanan Türkiye jeotermal potansiyeli Tablo 1 de verilmi tir. [2] Tablo 1:Türkiye jeotermal potansiyeli, J [2]. Tablodan da görüldü ü gibi Türkiye nin jeotermal potansiyeli EJ dolay ndad r. Bu rakam Türkiye nin 2007 y elektrik tüketimi olan 0,69 EJ ile kar la ld nda potansiyelin yüksekli i çok daha belirginle mektedir. Jeotermal kaynaklar n elektrik enerjisi d nda s cakl na göre kullan ld yerler da verilmi tir. cakl k C Kullan m Alan 180 Yüksek Konsantrasyonlu solüsyonun buharla mas, Amonyum absorpsiyonu ile so utma 170 Hidrojen sülfit yolu ile a r su eldesi, diyatomitlerin kurutulmas 160 Kereste kurutulmas, bal k vb. yiyeceklerin kurutulmas 150 Bayer s yolu ile alüminyum eldesi 140 Çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulmas (Konservecilikte) 130 eker endüstrisi, tuz eldesi 120 Temiz su eldesi, tuzluluk oran n art lmas 110 Çimento kurutulmas 100 Organik madde kurutma (Yosun, et, sebze vb.), yün y kama 90 Bal k kurutma 80 Ev ve sera tma 70 So utma 60 Kümes ve ah r tma 50 Mantar yeti tirme, Balneolojik banyolar (Kapl ca Tedavisi) 40 Toprak tma, kent tmas (Alt s r) sa k tesisleri 30 Yüzme havuzlar, fermantasyon, dam tma, sa k tesisleri 20 Bal k çiftlikleri Sayfa 15

16 Görüldü ü gibi çok geni bir yelpazede jeotermal kaynaklar kullan labilmektedir. Ancak, yine de a rl kl kullan ve güç sistemleri olu turmaktad r. Güç sistemleriyle kastedilen elektrik üretim sistemleridir. Geleneksel elektrik üretim sistemleri jeotermal kayna n özelli ine göre a da belirtilen sistemlerden biri olmaktad r. Kuru buhar, Tek ve çift püskürtmeli, kili çevrim ve Bu sistemlerin birlikte kullan ld sistemler. Bu sistemlerden kuru buhar ve püskürtmeli sistemler genel olarak daha yüksek cakl klardaki kaynaklarda ikili çevrim sistemler ise daha dü ük s cakl klardaki kaynaklarda kullan lmaktad r. Ayr ca yüksek s cakl kl kaynaklar sistemlerin birlikte kullan lmas na imkân vermektedir. da tek püskürtmeli( ekil 2) ve ikili çevrim ( ekil 3) sistemler ematik olarak verilmi tir [3]. ekil 2:Tek püskürtmeli sistem (Kaynak:Geo heat center) ekil 3 kili çevrim sistem (Kaynak:Geo heat center) Sayfa 16

17 Sistemlere yat m tutar aç ndan bak ld nda en ucuz sistem kuru buhar sistemidir. Ancak yeryüzünde dü ük s cakl kl kaynaklar çok bol bulunmas na kar yüksek s cakl kl kaynaklar daha azd r. Bu da daha pahal olmas na ra men ikili çevrimlere olan talebi art rmaktad r. Kaynaktan optimum fayday sa lamak için elektrik üreten iki sistem bir arada kullan labilmektedir. Is tma amaçl kullan mda ise ikili çevrim kullan ld gibi direkt kullan m da mümkündür. Kaynak s cakl dü ükse tma ve endüstriyel uygulama mümkün olmaktad r. Endüstriyel uygulamaya örnek vermek gerekirse, süt pastörizasyonundan so an kurutmaya, alt n üretiminden karbondioksit üretimine kadar çok geni bir yelpazede endüstriyel uygulama mümkündür. Jeotermal ak kan yeryüzüne ç kard ktan sonra kullan labilece i tüm alanlarda kullan p, rezervuar da koruyarak tekrar geri basmak en uygun yöntemdir. Bu nedenle elektrik üretimi, tma ve endüstriyel uygulama bir arada uygulanmaktad r. Bu sistemlerin içinde en çok uygulanan ise birle ik ve güç sistemi olarak adland lan ve gücün birlikte elde edildi i sistemlerdir. Birle ik sistem ematik olarak a da verilmi tir. [4] ekil 4:Birle ik ve güç sistemi [4] Çevre aç ndan bak ld zaman ise yenilenebilir enerji kaynaklar di er kaynaklara oranla çevreye daha az zarar vermektedir. Bilindi i gibi elektrik üretiminde çevre aç - ndan en önemli parametre gaz emisyonudur. A da elektrik üreten tesislerin gaz emisyon de erleri verilmi tir. [5] Sayfa 17

18 Tablo 2:Enerji tesislerinin gaz emisyon de erleri: Tesis Türü CO 2 KG/MWH SO 2 KG/MWH NO x KG/MWH Parçac klar KG/MWH Kömür 994,0 4,71 1,955 1,012 Petrol 758,0 5,44 1,814 Do al gaz 550,0 0,0998 1,343 0,0635 Jeotermal Püskürtmeli 27,2 0, Jeotermal Kuru Buhar 40,3 0, , hmal edilebilir Jeotermal kili Çevrim 0,0 0 hmal edilebilir EPA Amerika ortalamas 631,6 2,734 1,343 Tablodan görüldü ü gibi özellikle ikili çevrim jeotermal santraller s r gaz emisyon de eriyle dikkat çekmektedir. Jeotermal enerji kullan ile ilgili ara rmalara bakt z zaman çal malar n Geli tirilmi Jeotermal Sistemler (EGS Enhanced Geothermal Systems) üzerinde yo unla görülmektedir. Geleneksel sistemlerde mevcut bir rezervuar ve ak kan kullan larak jeotermal enerji elde edilmektedir. Yeni sistemde (EGS) elektrik enerjisi üretimi için ise yeral- nda bulunan s cakl o C yi geçen uygun kayaya ula mak gerekmektedir. Kaya cakl n daha yüksek olmas avantaj sa lamaktad r. Geçirgenli i uygun kayalar rezervuar formuna getirilmekte ve aç lan kuyular vas tas yla ak kan rezervuara pompalanmakta- r. Rezervuarda nan ak kan bir ba ka kuyu yard yla yeryüzüne iletilip, yukarda belirtilen sistemlerin herhangi biriyle elektrik üretimi sa lanmaktad r. EGS(Enhanced/ Engineered Geothermal System, Geli tirilmi Jeotermal Sistem) veya HDR (Hot Dry Rock, cak Kuru Kaya) olarak adland lan bu yeni sistemde büyük bir potansiyel olan yer kullan lmaktad r. Geleneksel jeotermal sahalarda bulunmas gereken ak kana da ihtiyaç duyulmamaktad r. Bu konuda u ana kadar ba ar yla gerçekle tirilmi olan çal malar [5] Belirlenen hedefe yönlendirilebilen kuyu delme tekni i 1 km 3 ve daha büyük hacimde çatlak sistemi. 25 MWe santral için 1,5 km MWe santral için 5 km 3 rezervuar hacmi tahmin edilmektedir. Çatlak geni li i mekanizmas Geli mi kuyu delme yöntemleri, rezervuar simülasyonu, ak kan transferi ve di er hidrolik karakteristikler Sürekli olarak kuyu ç nda 25 kg/s s sirkülasyon h Simülasyon ve sirkülasyon s ras nda olu turulan mikrosismisiteyi kontrol Is n s cak kayadan al nmas Elektrik enerjisi üretilmesidir Sayfa 18

19 Bu sistemlerin ticari olarak yap labilir hale gelmesi için yap lmas gerekenler ise: Ak kan kuyu ç h n iki ile dört misli art lmas ve uygun rezervuar ömrü sa lanmas Üretimin sürdürülebilirli inin sa lanmas Rezervuardaki da m, yo unluk, olu turulmu veya var olan çatlaklar n tespitine yönelik metotlar n geli tirilmesi Olu abilecek ak k sa devrelerinin tamirat na yönelik metotlar n geli tirilmesi Rezervuardaki ak n daha iyi anla lmas 200 o C ve daha üstü s cakl klarda çal abilecek ölçüm cihazlar n geli tirilmesi Kireçlenme ve çökelmeyi tahmin edebilmek için kaya-ak kan jeokimyas n daha iyi bilinmesidir. Geli tirilmi sistemlerin ticari olarak uygulanmas için yo un ara rma çal malar tüm dünyada devam etmektedir y nda EGS rezervuarlarda transfer ak kan olarak karbondioksit kullan lmas konusunda Brown taraf ndan bir model geli tirilmi tir [6]. Karbondioksit EGS lerde suya nazaran termodinamik üstünlü e sahiptir. Bu çal maya göre 0,5 km 3 gözenek hacmindeki bir EGS rezervuar 260*10 9 kg karbondioksit tutabilmektedir. Bu da 500 MW l k bir kömür santralinin % 85 kapasite kullan m oran ile 70 y ll k karbondioksit emisyonuna e de erdir. Mevcut jeotermal sahalar s cak kuru kayalar n bulunabilece i en uygun alanlard r. Ayr ca bu tür kayalar jeotermal sahalar n d nda da yer almaktad r. lk bölümde görüldü ü gibi Türkiye derinlerde büyük potansiyele sahiptir. Ancak ne yaz k ki u anda geleneksel jeotermal kaynaklar z bile yeterince kullan lmamaktad r. KAYNAKLAR [1] [2] Ba el,d Çak n,k. Satman,A.(Aral k 2008). Türkiye nin Yeralt S cakl k Haritas ve Tahmini Is çeri i 7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyu mu, Aral k 2008, stanbul [3] Kagel,A.(Ocak 2008) The State of Geothermal Technology Part II Surface Technology A Publication by Geothermal Energy Association for U.S. Department of Energy,Washington,D.C.ABD. [4] Dickson,M.H.,Fanelli,M. ( ubat 2004) What is Geothermal Energy? Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy [5] Tester, J. W.ve Di erleri (Ocak 2007). The Future of Geothermal Energy Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century. MIT Department of Chemical Engineering. ABD [6] Brown, D W,(2000) A hot dry rock geothermal energy concept utilizing supercritical CO2 instead of water, Proc.25th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering,Stanford University,ABD Sayfa 19

20 A.Mithat CESUR Müdür Yard mc Kredi De erlendirme I Müdürlü ü ENERJ PROJELER N DE ERLEND LMES Esin EREN Kd. Uzman Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü KISA ÖZET(ABSTRACT) Tüm yat m projelerinde oldu u gibi enerji projeleri de ekonomik, teknik, mali yönden de erlendirilmektedir. Bu de erlendirmeler s ras nda özellikle HES, jeotermal, rüzgâr, biyokütle ve güne gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n de erlendirilmesinde özellikle teknik ve mali yönden farkl klar söz konusudur. Bu projelerde yat m tutar ve letme giderleri ve bunlar n finansman yan s ra kaynaklar n özelli i gere i ba lant, girdi temini, kanuni yükümlülükler. vb. konularda farkl klar olu maktad r. Bu bildiride bu farkl klara de inilecektir. Bankam z, 11 Kas m 1975 tarihli, 13 say Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Devlet Sanayi ve çi Yat m Bankas A.. (DES YAB) unvan ile kurulmu tur. 22 Haziran 1988 tarihinde ise, Türkiye Kalk nma Bankas A. ad alarak ülkemiz ekonomisine katk da bulunmaya devam etmi tir. T.C. Turizm Bankas A. nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Türkiye Kalk nma Bankas na devri ise 20 Ocak 1989 tarihinde gerçekle tirilmi tir. Bankan n amac Türkiye nin kalk nmas için; Anonim irket statüsündeki yat mlara karl k ve verimlilik anlay içinde kredi vermek; tirak etmek suretiyle finansman ve i letme deste i sa lamak, Yurtiçi ve yurtd birikimleri kalk nma amaçl yat mlara yöneltmek, Sermaye piyasas n geli mesine katk da bulunmak, Yurtiçi, yurtd ve uluslararas ortak yat mlar finanse etmek, Her türlü kalk nma ve yat m bankac i levlerini yapmakt r. Bankam z anonim irket statüsünde Sanayi, Turizm, Enerji, E itim, Sa k Sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; yat m ve i letme döneminde, TL ve Döviz cinsinden, ortauzun vadeli finansman deste i sa lamaktad r. Kredi talepleri; bankam zca teknik, ekonomik ve mali aç lardan de erlendirilerek sonuçlar olumlu bulunan firmalara Bankam z Yönetim Kurulu nca kredi tahsis edilmektedir. Gerekli teminatlar tesis edildikten sonra kredi kulland - lmaktad r. Do al olarak enerji projeleri için de ekonomik, teknik ve mali de erlendirme çal malar yap lmaktad r. Ancak, Yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinde üreti- Sayfa 20

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı