Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Kalk nma Bankas Yay"

Transkript

1 TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK itim ve Halkla li kiler Müdürü Yay n Kurulu Kadriye MET N Sat BALCI brahim SEV N Hasan ÜSKÜPLÜ Burhanettin TOSUN Mehmet Ali TOPRAKO LU TÜRK YE YE 260 M LYON DOLAR KRED.2 TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇEL K YEN LENEB R ENERJ YATIRIMLARI N 180 M LYON DOLAR KAYNA I YAKINDA KULLANIMA AÇACA IZ 3 TÜRK YE KALKINMA BANKASI NDAN ENERJ SEKTÖRÜNE 180 M LYON DOLARLIK YEN KAYNAK.6 AVRUPA DAN KOB LERE 400 M LYON EURO KRED.7 TÜRK YE KALKINMA BANKASI A. TRABZON DA KRED B LG LEND RME TOPLANTISI YAPTI.8 BANKAMIZ ENERJ VER ML ARTIRICI, SANAY K RL AZALTICI PROJELERE F NANSMAN DESTE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR.10 BANKAMIZ MAYIS 2009 TAR HLER ARASINDA STANBUL WOW CONVENTION CENTER DA DÜZENLENEN ICCI 15. ULUSLARARASI ENERJ - ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI NA KATILDI.12 Düzeltmen Özlem MUMCU MAKALE JEOTERMAL ENERJ BUGÜN VE YARIN.14 ENERJ PROJELER N DE ERLEND LMES.20 Yaz ma Adresi Necatibey Cad. No: Bakanl klar ANKARA KALKINMA, TEKNOLOJ VE DI T CARET N TEKNOLOJ K DÜZEY.26 KÜMELENME VE KOB LERE KATKILARI.34 AKI KAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJ NED R, NERELERDE KULLANILIR, AVANTAJLARI NELERD R?39 R BÜTÜN OLARAK K ML K.45 M, HALKLA LER VE SANAT FAAL YETLER.61 Dergide yay nlanan bütün yaz lar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bu dergi ücretsizdir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki bilgi ve görü lerin sorumlulu u yazarlara aittir. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

2 BASINDA Kalk nma TÜRK YE YE 260 M LYON DOLAR KRED. slam Kalk nma Bankas ile Türkiye aras nda Türkiye'deki de ik projeler için kullan lmak üzere toplam 260 milyon dolar tutar nda anla ma imzaland. slam Kalk nma Bankas 'n n Türkmenistan' n ba kenti A kabat'ta yap lan ll k ola an toplant sona erdi. Toplant da slam Kal- nma Bankas ile, Türkiye'- deki de ik projeler için kullan lmak üzere toplam 260 milyon dolar tutar nda kredi anla malar imzaland. Türkiye'ye döneminde 1 milyar dolar kredi sa lanmas da öngörülüyor. Toplant larda Türkiye'nin kullanaca kredilerle ilgili anla malar da imzaland, son günde Türkiye Kalk nma Bankas na aç lan 40 milyon dolarl k kredi anla mas imzaland. Anla maya Türkiye Kalk nma Bankas ad na Genel Müdür Abdullah Çelik ile slam Kalk nma Bankas Ba kan Ahmet Muhammet Ali imza koydu. Kredi 10 Y ll k Vadeyi Kaps yor Genel Müdür Abdullah Çelik TRT'ye yapt aç klamada anla man n ilk 3 ödemesiz olmak üzere 10 y ll k vadeyi kapsad ve kredinin küçük, orta ölçekli i letmeler için önemli bir kaynak olu turaca bildirdi. Toplant n son gününde üye ülkelerle yap lan toplam 575 milyon dolarl k kredi anla malar n imzalar da at ld. TRT HABER Sayfa 2

3 BASINDA Kalk nma TKB GENEL MÜDÜRÜ ÇEL K YEN LENEB R ENERJ YATIRIMLARI N 180 LYON DOLAR KAYNA I YAKINDA KULLANIMA AÇACA IZ Türkiye Kalk nma Bankas (TKB) Genel Müdürü Abdullah Çelik, yenilenebilir enerji ve enerji yat mlar konusunda 180 milyon dolarl k kayna yak nda kullan ma açacaklar bildirirken, ''Yenilenebilir enerji öncelikli sektörümüz. Devletin al m garantisi oldu u için banka aç ndan da risk ta yor'' dedi. TKB'nin bugün yap lan genel kurulunun aç nda konu an Abdullah Çelik, dünya genelinde ya anan ekonomik ve finansal krizin, reel sektöre uygun artlarda orta ve uzun vadeli kredi sa layan kalk nma bankalar n önemini daha da art rd na i aret etti. Türkiye'de, ''kamu kesimi ve finansal kesimin krize kar daha dayan kl oldu u, ancak reel sektörün, gerek finansman imkanlar gerekse yurt içi ve yurt d talepte meydana gelen dü ler nedeniyle krizden en çok etkilenen aktör olarak ortaya ç kt ''n n görüldü- ünü belirten Çelik, ''Bu husus da ticari bankalar n maliyetlerinin yükseldi i bir ortamda Hazine garantili kredi temin edebilme avantaj na sahip olan TKB'nin reel sektöre makul faiz oranlar yla uzun vadeli kredi temin etmesinin ne kadar önemli oldu unu göstermektedir'' dedi. Kredilendirme faaliyetlerinde, yurt d ndan sa lad klar fonlar, yurt içindeki verimli, karl, katma de er yaratan yat mlara aktarmaya önem verdiklerini vurgulayan Çelik, 2006'da 137 milyon lira olan kulland lan kredi miktar n, 2007'de 188 milyon liraya, 2008'de 240,4 milyon liraya yükseldi ini, kredilerin aktif içindeki pay n da s ras yla ayn llarda yüzde 37'den, yüzde 48 ve yüzde 57,53'e ç kt söyledi. Çelik, bu y n Ocak-Mart döneminde ise 104,7 milyon lira kredi kulland rd klar aç klad. Bankan n kulland rd kredi miktar yüzde 48 artarken, yabanc kaynaklar ndaki art - n yüzde 53 oldu una i aret eden Çelik, ''Bankam z, do ru giri imci, do ru yat m konusu seçimi ve yat n ihtiyaç duydu u finansman n en uygun ko ullarda sa lanmas temel ilkesini uygulayarak, ülkenin ihtiyaç duydu u yat mlar n finansman nda aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Spekülatif risk almadan, kontrollü bir risk politikas ile sa kl ve dengeli büyüme hedefi çerçevesinde, kredilendirme politikas uyguluyoruz'' dedi. Sayfa 3

4 TKB Genel Müdürü Abdullah Çelik'in verdi i bilgiye göre, geçen y l KOB lere yönelik, OST M- vedik Organize Sanayi Bölgesi'nde pilot uygulama ba lat lan apeks bankac - k kredisi kapsam nda, ayr lan 20 milyon liral k kayna n tamam kulland ld ve 500 ki ilik ek istihdam sa land. Frans z Kalk nma Ajans (AFD) ile geçen y l imzalanan anla ma kapsam nda sa lanan 20 milyon avroluk fon da apeks kredi olarak kulland lmak üzere Mart ay nda bankaya aktar ld. slam Kalk nma Bankas 'ndan da imalatç KOB 'lere kulland rmak üzere 40 milyon dolar kredi sa land bildiren Çelik, yeni apeks projeleri geli tirilerek Dünya Bankas ve di er uluslararas finans kurulu lar ndan kaynak sa lama çal malar n sürdü ünü kaydetti. TKB'nin, Avrupa Yat m Fonu ile birlikte 150 milyon avro ba lang ç sermayeli stanbul Risk Sermayesi Giri imi'nin (ivci) kurulu una öncülük etti ini hat rlatan Genel Müdür Çelik, giri imin tan konusunda potansiyel yat mc firmalarla görü tüklerini ve bu y n ilk yar nda bu konuda uygulama yap lmas öngördüklerini söyledi. AB kaynaklar ile yürütülecek Küçük letmeler Kredi Program (SELP-II) teknik yard m projesinin de ba lad, bu kapsamda 85 milyon avroluk bir kayna n söz konusu oldu- unu belirten Abdullah Çelik, bankalar n kurulan AB Türkiye Fonu'ndan sa layacaklar kaynaklar ile kalk nmada öncelikli yörelerdeki KOB lerin finansman ihtiyac kar layabilece ini söyledi. Çelik, ba lang çta Alman Kalk nma Bankas taraf ndan yönetilecek fonun yönetiminin daha sonra TKB ye devredilece ine, böylece TKB'nin uluslararas bir fonu yönetece ine i aret etti. -ENERJ YATIRIMLARINA 150 M LYON DOLAR KAYNAK TKB Genel Müdürü Abdullah Çelik, banka olarak enerji yat yapan bankalar n kredilendirilmesine özel önem verdiklerini ve firmalara imdiye kadar 195,9 milyon lira kredi tahsis ettiklerini belirtirken, bu sektördeki firmalardan yenilenebilir enerji yat mla- için bu y n ilk üç ay nda 375,9 milyon lira kredi ba vurusu geldi ini aç klad. Çelik, Hazine Müste arl 'n n deste i ile yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i yat mlar n finansman nda kullan lmak üzere Dünya Bankas 'ndan 150 milyon dolar, Temiz Teknoloji Fonu'ndan da 30 milyon dolar olmak üzere toplam 180 milyon dolar kaynak sa land, bu kredilerin k sa sürede yat mc lar n hizmetine sunulaca bildirdi. Yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ile KOB 'lerin yat m ve i letme kredisi ihtiyaçlar n kar lanmas amac yla Avrupa Yat m Bankas taraf ndan kulland lacak toplam 400 milyon avroluk kredinin kulland na da arac k edeceklerini hat rlatan Abdullah Çelik, krediye ili kin müzakerelerin de ba lad kaydetti. Çelik, TKB'nin, 65 milyon lira civar nda olan tahsili gecikmi ve üpheli alacaklar - n tamam için kar k ay rd klar da vurgulad. Sayfa 4

5 -TKB'N N 36,6 M LYON L RALIK KARININ DA ITIMI- Yap lan genel kurulda, dönem içinde bo alan 2 yönetim kurulu üyeli ine Yönetim Kurulu nca yap lan atamalar ile Denetim Kurulu Üyeli i ne Denetim Kurulu'nca yap lan atama onayland. TKB'nin ayn zamanda yönetim kurulu üyesi olan 2 genel müdür yard mc Zekai ldar ve Adnan Yalç nc ile Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayd n ( çi leri Bakanl Mahalli dareler kontrolörü) bu y l Ocak ve ubat aylar nda görevlerinden istifa ettiler. Banka Yönetim Kurulu, bo alan yönetim kurulu üyeliklerine Denetim Kurulu ndan istifa eden Mehmet Ayd n ile iktisatç erif Çelenk'i oybirli i ile atad. Denetim kurulu üyeli ine de Maliye Bakanl Gelir daresi Ba kanl Daire Ba kan Mahmut Hadi Ekici getirildi. Genel kurulda, yönetim ve denetim kurullar na dönem içinde yap lan bu atamalar onaylan rken, ayn ki iler ayn görevlere yeniden seçildi. Yönetim Kurulu'nun bankan n kar da na ili kin teklifi de genel kurulda uygun bulundu. Buna göre, 36 milyon 679 bin liral k net kar n 1 milyon 833 bin liras 1. tertip yedek akçe olarak ayr lacak. Ortaklara 8 milyon lira, personele de 1 milyon 342 bin lira temettü ödemesi yap lacak. 134,2 bin lira ikinci tertip yasal akçe, 25,3 milyon lira da ola anüstü yedek akçe olarak ayr lacak. Her 1 liral k nominal hisseye brüt 0,0500 lira temettü ödemesi yap lacak. Bankan n 2007'de 43,1 milyon lira olan net kar geçen y l 36,6 milyon lira olarak gerçekle ti. Genel kurulda, bilanço ve gelir tablosu onaylan rken, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Ba bakanl k Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2008 y faaliyetlerine ili kin denetlemeleri sonucu ç kmas muhtemel sorumluluklar sakl kalmak kayd yla, ayr ayr ibra edildi. A.A Sayfa 5

6 BASINDA Kalk nma TÜRK YE KALKINMA BANKASI NDAN ENERJ SEKTÖRÜNE 180 M LYON DOLARLIK YEN KAYNAK malat sanayi, enerji, e itim, turizm ve sa k sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar n finansman na destek olan Türkiye Kalk nma Bankas, Dünya Bankas kaynakl 180 milyon dolarl k bir kayna yenilenebilir enerji yat mlar na aktaracak. slam Kalk nma Banka- kökenli 40 milyon dolar deste i ise sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren irketlere kulland racak. malat sanayi, enerji, e itim, turizm ve sa k sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar n finansman na destek olan Türkiye Kalk nma Bankas, Dünya Bankas kaynakl 180 milyon dolarl k bir kayna yenilenebilir enerji yat mlar na aktaracak. slam Kalk nma Bankas kökenli 40 milyon dolar deste i ise sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren irketlere kulland racak. Yenilenebilir enerji yat mlar finanse edecek Dünya Bankas kaynakl kredi, irketlere 4 y l ödemesiz, 12 y la kadar uzanan vadeyle aktar lacak. slam Kalk nma Bankas kaynakl krediler ise her proje baz nda 500 bin dolar ile 10 milyon dolar aral nda sabit faizli ve maksimum 3 y l ödemesiz toplam 10 y la kadar vadeyle kredi kulland lacak. Türkiye Kalk nma Bankas (TKB), bugün (13 May s 2009) HES yat mlar n yo unlukta oldu u için tercih etti i Trabzon da yapaca kredi bilgilendirme toplant yla kamuoyunu bilgilendirecek. Enerji yat mlar önemli Türkiye Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürü Abdullah Çelik, ANKA ya yapt aç klamada, Dünya Bankas (DB) kaynakl 180 milyon dolarl k kayna n 4 y l ödemesiz 12 y la kadar uzanan vadelerde kulland laca aç klad. DB kaynakl kredinin yenilenebilir enerji yat mlar n yan s ra enerji verimlili i ve tasarrufu sa layan ya- mlar n mal, hizmet al ve bunlara ili kin dan manl k hizmetleri veren irketleri de kapsayaca belirten Çelik, bu zamana kadar enerji yat mlar çerçevesinde irketlere 107 milyon dolar kaynak aktar ld an msatt. Sanayi ve hizmet sektörüne 40 milyon dolar Dünya Bankas kredileri d nda Avrupa Yat m Bankas, slam Kalk nma Bankas ve banka kaynakl krediler de kulland ran TKB, sanayi ve hizmet sektörüne yönelik 40 milyon dolarl k slam Kalk nma Bankas Kredisi de kulland racak. Te vik Belgesine sahip sanayi ve hizmet (e itim ve sa k) sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, makine teçhizat ile in aat harcamalar n finansman amac yla kullan- lacak kredi, her proje baz nda 500 bin dolar ile 10 milyon dolar aral nda sabit faizli ve maksimum 3 y l ödemesiz toplam 10 y la kadar vadeli olacak. TKB, Avrupa Yat m Bankas ndan sa lad kayna ise imalat sanayi, turizm, hizmetler (sa k ve e itim) sektörlerinde faaliyet gösteren KOB lere 2 y l ödemesiz 7 y la kadar uzanan vade ile kulland racak. ANKA Sayfa 6

7 BASINDA Kalk nma AVRUPA DAN KOB LERE 400 M LYON EURO KRED. Bankalar krizin etkisiyle kredi musluklar k sarken, Türkiye Kalk nma Bankas, reel sektörü rahatlatacak bir ad m att. Avrupa Yat m Banka- 'ndan toplamda 400 milyon Euro kredi temin eden banka, bu kayna küçük ve orta büyüklükteki i letmelere (KOB ) aktaracak. Kredi bir-iki ay içerisinde kulla- ma sunulacak. Dünya Bankas 'ndan temin edilen 180 milyon dolar ve slam Kalk nma Bankas 'ndan gelecek olan 40 milyon dolarl k kaynak ise yenilenebilir enerji ba ta olmak üzere imalat sanayiindeki KOB 'lere kulland lacak. Kalk nma Bankas Genel Müdürü Abdullah Çelik, "Ayr m yok, artlar uyana kap z aç k." dedi. Özel finans kurulu lar n kredi vermekte mesafeli durmas sebebiyle reel sektör, Kalk nma Bankas 'n n kap çal yor. Geçen y l toplamda 875 milyon TL'lik kredi müracaa- al rken ayn rakam 2009'un ilk dört ay nda 538 milyon lira olarak gerçekle ti. Bunun 468 milyon liras yenilenebilir enerjiye yönelik oldu. Dünya Bankas ve AYB kredilerinin avantajl oldu unu aktaran Genel Müdür Çelik, AB ve ABD'de piyasalar bozuk oldu u için uzun vadeli ve makul faizli kredi bulman n zorla kaydetti. Y n ilk dört ay nda gelen kredi taleplerinin enerji ve müteahhitlik sektörüne yönelik oldu unu dile getiren Çelik, i dünyas n son dönemde farkl sektörlere giri yapt kaydetti. Çelik, "Geçmi te ilk mesle i tekstilci olan birçok patron sonras nda turizm sektörüne yat m yapmaya ba lad. Ancak son bir iki y ld r i dünyas daha kârl oldu u için enerji sektörüne a rl k vermeye ba lad." dedi. Çelik'e göre bunun sebebi, elektrikte al m garantisi olmas ve enerji yat mlar - n cazibesi. ABD'de ba layan dalgan n tüm dünyay etkiledi ine dikkat çeken Türkiye Kal- nma Bankas Genel Müdürü Çelik, yurtd ndan gelen fonlar n azalmas yla finansman sorununun ortaya ç kt kaydetti. ABD'nin yan s ra Avrupa'da da krize ili kin s nt lar n sürdü ünü belirten Çelik'e göre bu ortamda en ansl ülke Türkiye. Çelik, "Bu geli melerin yan s ra faizlerin dü mesi de önemli bir avantaj. Gelinen a ama itibar yla en kötüyü gördük gibi. Bundan sonras için Türkiye ekonomisindeki toparlanma uzun sürmez." diye konu tu. Öte yandan, Halkbank da KOB 'lerin yat m ve i letme sermayesi ihtiyaçlar n finansman amac yla 300 milyon Euro'luk kredi temini için Avrupa Yat m Bankas ile görü melerin sürdü ünü aç klad. Bankadan Borsa'ya yap lan aç klamada, söz konusu miktar n 2 ayr dilim halinde mü terilere kulland laca kaydedildi. Ercan BAYSAL ZAMAN Sayfa 7

8 BASINDA Kalk nma TÜRK YE KALKINMA BANKASI A. TRABZON DA KRED B LG LEND RME TOPLANTISI YAPTI. Türkiye Kalk nma Bankas A.. ile TTSO i birli inde gerçekle tirilen 'Kredi Bilgilendirme Toplant ' TTSO Ali Osman Ulusoy Toplant Salonu'nda gerçekle tirildi. Kalk nma Bankas A.. Genel Müdürü Abdullah Çelik'in de kat ld Kredi Bilgilendirme Toplant nda konu an Kalk nma Bankas Genel Müdürü Abdullah Çelik, Banka hakk nda k saca genel bir bilgi verdi. Çelik, yenilenebilir enerji yat mlar na verilen kredilerle ilgili bilgi verdi. Toplant ya TTSO üyelerinin yan s ra çok say da i adam da ilgi gösterdi. Bu y lba nda Kalk nma logosu ile finans sektörüne yeni bir marka kazand ran, bir Kal- nma ve Yat m Bankas olarak çal malar sürdüren Türkiye Kalk nma Bankas A. 'nin finansman deste ini özkaynak veya yurt d ndaki finansman kurulu lar ndan temin etti i kaynaklar vas tas yla gerçekle tirdi ini söyleyen Genel Müdür Çelik, bu arada uluslararas bankalararas kredilerin son bir lda 5 trilyon USD azald bir ortamda Kalk nma Bankas 'n n Hazine Müste arl n n da deste i ile yurtd ndan dü ük maliyetlerle ödemesiz dönem ve 10 y a abilen vadelerle krediler temin etmeye ve bunlar yat - mc lara kulland rmaya devam etti ini belirtti. Bu çerçevede yenilenebilir enerji, enerji verimlili i ile KOB 'lerin yat m ve i letme kredisi ihtiyaçlar n kar lanmas amac yla AYB taraf ndan kulland lacak olan toplam 400 milyon Euro tutar ndaki kredinin kulland nda Kalk nma Bankas 'n n arac bankalardan biri oldu unu ve krediye ili kin müzakereler ba lad na i aret eden Genel Müdür Çelik, unlar söyledi: Yine kaynak temini çal malar çerçevesinde, malat Sanayinde yat m yapan KOB 'lerin finansman amac yla slam Kalk nma Bankas ( KB) ile 40 milyon USD limitli yeni bir kredi için görü meler tamamlanm olup, kredi sözle mesi imza a amas ndad r. Bu krediyle Bankam z ülkemizde reel sektör yat mc lar için KB'den kredi sa layan ilk banka olacakt r. Dünya Bankas Kaynaklar ndan ise yenilenebilir enerji ve enerji verimlili i yat mlar n finansman nda kullan lmak üzere 150 milyon USD ve Temiz Teknoloji Fonunda (CTF) 30 milyon USD kredi teminine ili kin müzakereler tamamlanm olup k sa sürede bu krediler yat mc lar n kullan na sunulma a amas na gelebilecektir. Bankam n son dönemde desteklemeye devam etti i ba ca sektörler ise sanayi, turizm, e itim ve enerji sektörleridir. Yat mc lar n yat m ve i letme dönemlerindeki finansman ihtiyaçlar kar lamaya devam eden Banka, Yenilenebilir Enerji kapsam nda Hes, Res, güne, jeotermal, dalga, gel-git, biokütle, biyogaz tesisleri ile enerji verimlili ini art, sanayi kirlili ini azalt projelerin finansman na a rl k vermi olup, bugüne kadar enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gaz na dayal elektrik üretimi yapan ilk projeleri finanse eden bir Kamu Bankas olman n hakl gururunu ya amaktad r. Sayfa 8

9 Sular yla me hur Karadeniz yöresine hidroelektrik enerji yat mlar n önemine de de inen Çelik, Su akar Türk bakar sözünü, su akar Türk yapar olarak de tirme imkan do abilece ini belirtti. Çelik, küresel mali krizin ya and bu günlerde Kalk nma Bankas 'n n, Türkiye'nin artan enerji ihtiyac kar lamak amac yla 2009 y ba ndan itibaren günümüze kadar ki 4 ayl k süreçte 550 milyon TL'lik yenilenebilir enerji yat ve 82 milyon TL'lik turizm yat m talebi alarak yat mlar desteklemedeki kararl gösterdi ine vurgu yapt. Çelik konu mas na öyle devam etti: 836 milyon dolarl k yenilenebilir enerji yat ön talebi ise incelenerek bu yat mlar için kaynak temini çal malar ba lat lm r. Özellikle enerji kredileriyle aktif oldu umuz Trabzon bölgesinde bu güne kadar 4 firmaya tahsis etti imiz yenilenebilir enerji kredisi ise toplam 107 milyon TL'dir. Tekrar vurgulamak gerekirse yurt d ndan temin etti imiz kaynaklarla ödemesiz dönemli, uygun faizli ve uzun vadeli olarak enerji, turizm ve imalat sanayi yat mlar finanse eden Bankam z, kayna na ve Bankaca yap lacak de erlendirme sonucuna ba olarak toplam yat n %50'sinden - %75 'ine kadar uzun vadeli finansman sa lamaya devam edecektir. Trabzon'daki yat mc lar n da Trabzon'u projeleri ve hedefleriyle önümüzdeki y llar n Türkiye'sinde ekonomik aç dan en önemli ve önde gelen illerinden biri yapma yolunda Bankam n yukar da anlatt z avantajl kaynaklar ndan yararlanaca dü ünüyoruz. Son söz olarak kredilerimizin avantaj yan nda Bankam zda bürokrasiyi azaltma yönünde her türlü önlemi ald ve bunun garantisinin bizzat ben oldu umu belirtmek istiyorum. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ba kan Suat Hac saliho lu, ise TTSO olarak bu toplant ile firmalara her geçen gün artan i letme sermayesi ihtiyaçlar giderebilmeleri, yat m planlar daha rahat ve h zl bir ekilde hayata geçirebilmeleri için, kullanabilecekleri kredi imkanlar hakk nda bilgi sahibi olmalar n amaçland söyledi. Ba kan Hac saliho lu, reel sektör ve bankac k sektörlerinin iç içe sektörler oldu unu ve birbirine s ya ba sektörlerin birbirinden ayr lmas n dü ünülemeyece ini belirtti. Hac saliho lu öyle konu tu. Bizce bu a amada bankalara parasal i levlerinin yan s ra, en az onun kadar önemli bir görev daha dü mektedir. Bu da i kesimine yönelik bilgilendirme faaliyetlerine önem vermeleridir. Bilinçli bir yakla mla olu turulacak i birlikleri sa kl i olanaklar olu turacak, bundan tüm bölge ve ülke ekonomisi yarar sa layacakt r. letmelerimizin her dönem maddi deste e ihtiyac olmu tur ve hala bu ihtiyaç vard r. Türkiye Kalk nma Bankas, bir devlet bankas olarak bizlerin makul taleplerini kar layacak güçtedir. Kalk nma Bankas 'n n yeni ve mevcut yat mc lar için önemli kaynaklar bulunuyor ve bunu bölgemiz ve ilimiz müte ebbislerine de kulland rmak istiyor. Türkiye Kalk nma Bankas bugüne kadar ba ta sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere, bir çok yat n finansman sa layan ve ülke kalk nmas na ve istihdam yarat lmas na önemli ölçüde katk da bulunmu tur. Kalk nma Bankas K demli Uzman Ali Çelebi de kredilere ili kin bilgilendirme yapt. Çelebi, kredi tahsis edilecek yat mlarda aranan ko ullara ili kin u bilgileri verdi: Bankam zca herhangi bir yat m projesine kredi verilebilmesi için öncelikle; Yat mc n Anonim irket olmas, Yat mla ilgili belgelerin al nm olmas, irket hakk nda yap lacak istihbarat sonuçlar ve proje ile ilgili teknik, ekonomik ve mali de erlendirme sonuçlar n olumlu olmas gerekmektedir. Bankam z sanayi, turizm, enerji, e itim ve sa k sektörlerini proje de- erlendirme tekni i ile kredilendirmektedir. Bankam z kaynakl krediler ise yat m ve i letme kredileri olarak iki gruptan olu maktad r. Nurgül Günayd n (Dünya Gazetesi Trabzon Temsilcisi) Sayfa 9

10 BANKAMIZ ENERJ VER ML ARTIRICI, SANAY K RL AZALTICI PROJELERE F NANSMAN DESTE ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR Bankam n finanse etti i Avrupa n n en büyük projelerinden olan Çöp Gaz ndan Elektrik Üretim Tesisi Ba bakan taraf ndan hizmete aç ld. Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdürümüz Sn. Abdullah Çelik in de kat ld bu dev tesisin aç nda, Yenilenebilir Enerji kapsam nda Hes, Res, güne, jeotermal, dalga, gelgit, biokütle, biyogaz tesisleri ile enerji verimlili ini art, sanayi kirlili ini azalt projelerin finansman na a rl k vermi ve bugüne kadar enerji sektöründe ülkemizde jeotermal enerjisine ve çöp gaz na dayal elektrik üretimi yapan ilk projeleri finanse eden bir Kamu Bankas olman n hakl gururunu ya ayan Bankam z, sanayi, turizm, e itim ve enerji sektörlerini desteklemeye devam edecektir. Avrupa ve Ortado u da en büyük, dünyada ilk on aras nda yer alan stanbul Düzenli Çöp Depolama Sahalar ndaki Çöp Gaz n Elektri e Dönü türülmesi Projesi kapsam nda Eyüp ilçesine ba Göktürk beldesinde yap tamamlanan tesisin finansman Türkiye Kalk nma Bankas nca sa lanm r. Bankam n ülkemizin kalk nmas ve sürdürülebilir büyümenin gerçekle tirilmesi misyonu çerçevesinde desteklenen bu proje ile karbondioksite göre küresel nmaya 21 kat daha fazla etki eden metan gaz ndan elektrik elde edilecektir. Bu da Bankam n Yenilenebilir enerji üretimine kulland rd krediler kapsam nda (sera gaz emisyonunu azalt etkisiyle) çevreci yakla na örnek te kil etmektir. Sayfa 10

11 stanbul un Avrupa yakas nda yer alan tesisin yat gerçekle tiren Ortado- u Enerji A.., Anadolu yakas nda da Kömürcüoda Düzenli Çöp Depolama Alan Çöp Gaz ndan Elektrik Üretim Tesisi yat na yine Bankam n finansman katk yla devam etmektedir. Bu tesislerden 23,8 MW kurulu güce sahip Odayeri Tesisinin ll k enerji üretim miktar kws; 8,4 MW kurulu güce sahip Kümürcüoda Tesisinin ise y ll k enerji miktar kws olacakt r. Bu da stanbul da 100 bin kadar hanenin elektrik tüketiminin kar lanabilmesi anlam na gelmektedir. Yenilenebilir Enerji kaynaklar aras nda kabul edilen çöp gaz ndan elektrik üretimi, fosil yak tlardan elektrik üretimine göre dünyam z kaynaklar n tüketilmesini önleyici etkisi ve do al kaynak tüketimini azaltarak ülke ekonomisine de olumlu katk lar n yan s ra; - Tesiste çöp gaz yak laca ndan, içerisinde yüksek oranda yer alan ve sera gaz etkisi karbondioksit gaz ndan 21 kat daha fazla olan metan gaz giderilerek y ll k ortalama 1 milyon ton karbon emisyon azalmas sa lanacak ve böylelikle Kyoto protokolüne taraf olan ülkemizin sera gaz azaltma kontenjan na da katk sa lanacakt r. - Kat at k depolama sahalar nda olu abilecek gaz patlamalar önlenecektir. - Proses gere i çöplerin üzeri uygun ekilde kapat ld ndan kötü kokular n giderilmesi ve s nt sular n uygun ekilde uzakla lmas ile toprak kirlili inin önlenmesi sa lanacakt r. Say fa

12 BANKAMIZ MAYIS 2009 TAR HLER ARASINDA STANBUL WOW CONVENTION CENTER DA DÜZENLENEN ICCI 15. ULUSLARARASI ENERJ - ÇEVRE FUARI VE KONFERANSI NA KATILDI. Bankam z geli mekte olan enerji sektöründeki faaliyetlerini daha etkin bir ekilde sürdürebilmesine yar- mc olmak, geni yat mc kitlelerini Bankam z faaliyet alanlar hakk nda bilgilendirerek daha fazla yat mc ya ula abilmek, enerji sektörünün sorunlar daha iyi anlayabilmek ve çözüm üretebilmek, sektörün ihtiyaçlar na cevap verebilmek için onlar ilgilendiren/ilgilendirecek güncel geli meleri daha yak ndan takip edebilmek ama- yla bu y l 15 incisi düzenlenen Uluslalararas Enerji Çevre Fuar ve Konferans na bir stand ile kat ld. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan sn. Taner YILDIZ n da kat ld sözkonusu Fuarda Dünyaca ünlü General Electrics, Enercon gibi bir çok enerji devi yabanc irketin yan ra EnerjiSa, Borusan gibi ünlü Türk irketleri de yer ald. Kat mc profili hayli yüksek olan Fuar da Bankam z stand oldukça ilgi gördü. Genel Müdür Yard mc z Bahattin SEKK N in de temaslarda bulundu u Fuarda üç gün süresince stand z yakla k olarak 65 yat mc taraf ndan ziyaret edildi ve yat mc lar enerji sektörüne sa lad z finansman deste i konusunda Kredi Pazarlama Müdürlü ü nden Erhan SAYDAM, Kredi De erlendirme I Müdürlü ü nden Gökalp ERTU - RUL, lker ÖZATA ve stanbul ube Personelimiz taraf ndan bilgilendirildi. Sayfa 12

13 Fuar süresince; 14 May s 2009 tarihinde Kredi De erlendirme I Müdür Yard mc Ahmet Mithat Cesur ve Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü K demli uzmanlar ndan Esin EREN, oturum ba kanl TSKB Genel Müdür Yard mc Burak AKGÜÇ taraf ndan yap lan Enerji Yat mlar n Finansman konulu oturumda Enerji Projelerinin De erlendirilmesi ba kl tebli i ortakla a sundular. Tebli konferans kat mc lar n yo un ilgisini çekti ve soru cevap bölümünde en çok soru Bankam za yöneltildi. 15 May s 2009 tarihinde ise oturum ba kanl HES AD Genel Sekreteri Dr. Atilla AKALIN taraf ndan yap lan Yenilenebilir Enerji Jeotermal ve Hidrolik konulu oturumda Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü K demli uzmanlar ndan Esin EREN Jeotermal Enerji- bugün ve yar n ba kl tebli i sundu. Sayfa 13

14 JEOTERMAL ENERJ BUGÜN VE YARIN Esin EREN Kd. Uzman Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü KISA ÖZET (ABSTRACT) Yenilenebilir bir enerji kayna olan jeotermal enerji yerkürenin iç r.bu derinlere inildikçe artmaktad r.türkiye jeotermal kaynak aç ndan oldukça ansl - r.jeotermal kaynaklar elektrik üretimi, tma,serac k,termal,kimyasal madde üretimi vb. çok geni bir yelpazede kullan lmaktad r.kullan m alanlar bir arada uygulamak sistemi daha ekonomik hale getirmektedir.elektrik üretimi kuru buhar,püskürtmeli,ikili ve birle ik sistemlerle gerçekle tirilmektedir.çevre aç ndan en uygun sistemler ikili sistemlerdir.ara rmalar ise geli tirilmi jeotermal sistemler( Enhanced Geothermal Systems EGS) üzerinde yo unla maktad r. Yenilenebilir bir enerji kayna olan jeotermal enerji yerkürenin iç r. Bu, merkezdeki s cak bölgeden yeryüzüne do ru yay r. Bilindi i gibi yerkürenin merkezine do ru inildikçe her 100 m de s cakl k 2,5-3 o C artar. Art 3 o C kabul etti imiz takdirde 5000 m derinlikte 150 o C s cakl a eri ilmektedir. Bu s cakl k da günümüz teknolojisiyle elektrik enerjisi üretimi için gerekli olan s cakl kt r. Magman n yükselme durumu, katmanlar n transfer etme kabiliyeti ve katmanlardaki radyoaktif malzemelerin miktar na göre de ik derinliklerde anomaliler görülebilir. Bu nedenle jeotermal alanlarda s cak kayaç ve yüksek yeralt suyu s cakl normal alanlara göre daha s yerlerde bulunabilir. Derinlerdeki s cakl ise bize s cakl k haritalar vermektedir. ekil 1de Türkiye yi de içine alan 5 km derinlikteki Avrupa s cakl k haritas verilmi tir. [1] ekil 1: 5 km derinlikte Avrupa s cakl k haritas [1] ekilde de görüldü ü gibi tüm Avrupa da 5 km derinlikte s cakl n 240 o C nin üstünde oldu u en geni alanlar Türkiye dedir. 160 o C nin üstündeki alanlar ise Ege ve Marmara bölgelerinin neredeyse tamam kaplamaktad r. Bu da mevcut kulla- lan jeotermal kaynaklar n d nda derinlerde ciddi bir potansiyelin mevcut oldu unu göstermektedir. Sayfa 14

15 MTA envanterine göre Türkiye nin geleneksel jeotermal enerji potansiyeli MWt toplam,500 MW elektrik üretimidir. M hçakan ve arkada lar taraf ndan 2006 y nda haz rlanan Türkiye nin 3 km derinlikteki s cakl k haritas baz al narak hesaplanan Türkiye jeotermal potansiyeli Tablo 1 de verilmi tir. [2] Tablo 1:Türkiye jeotermal potansiyeli, J [2]. Tablodan da görüldü ü gibi Türkiye nin jeotermal potansiyeli EJ dolay ndad r. Bu rakam Türkiye nin 2007 y elektrik tüketimi olan 0,69 EJ ile kar la ld nda potansiyelin yüksekli i çok daha belirginle mektedir. Jeotermal kaynaklar n elektrik enerjisi d nda s cakl na göre kullan ld yerler da verilmi tir. cakl k C Kullan m Alan 180 Yüksek Konsantrasyonlu solüsyonun buharla mas, Amonyum absorpsiyonu ile so utma 170 Hidrojen sülfit yolu ile a r su eldesi, diyatomitlerin kurutulmas 160 Kereste kurutulmas, bal k vb. yiyeceklerin kurutulmas 150 Bayer s yolu ile alüminyum eldesi 140 Çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulmas (Konservecilikte) 130 eker endüstrisi, tuz eldesi 120 Temiz su eldesi, tuzluluk oran n art lmas 110 Çimento kurutulmas 100 Organik madde kurutma (Yosun, et, sebze vb.), yün y kama 90 Bal k kurutma 80 Ev ve sera tma 70 So utma 60 Kümes ve ah r tma 50 Mantar yeti tirme, Balneolojik banyolar (Kapl ca Tedavisi) 40 Toprak tma, kent tmas (Alt s r) sa k tesisleri 30 Yüzme havuzlar, fermantasyon, dam tma, sa k tesisleri 20 Bal k çiftlikleri Sayfa 15

16 Görüldü ü gibi çok geni bir yelpazede jeotermal kaynaklar kullan labilmektedir. Ancak, yine de a rl kl kullan ve güç sistemleri olu turmaktad r. Güç sistemleriyle kastedilen elektrik üretim sistemleridir. Geleneksel elektrik üretim sistemleri jeotermal kayna n özelli ine göre a da belirtilen sistemlerden biri olmaktad r. Kuru buhar, Tek ve çift püskürtmeli, kili çevrim ve Bu sistemlerin birlikte kullan ld sistemler. Bu sistemlerden kuru buhar ve püskürtmeli sistemler genel olarak daha yüksek cakl klardaki kaynaklarda ikili çevrim sistemler ise daha dü ük s cakl klardaki kaynaklarda kullan lmaktad r. Ayr ca yüksek s cakl kl kaynaklar sistemlerin birlikte kullan lmas na imkân vermektedir. da tek püskürtmeli( ekil 2) ve ikili çevrim ( ekil 3) sistemler ematik olarak verilmi tir [3]. ekil 2:Tek püskürtmeli sistem (Kaynak:Geo heat center) ekil 3 kili çevrim sistem (Kaynak:Geo heat center) Sayfa 16

17 Sistemlere yat m tutar aç ndan bak ld nda en ucuz sistem kuru buhar sistemidir. Ancak yeryüzünde dü ük s cakl kl kaynaklar çok bol bulunmas na kar yüksek s cakl kl kaynaklar daha azd r. Bu da daha pahal olmas na ra men ikili çevrimlere olan talebi art rmaktad r. Kaynaktan optimum fayday sa lamak için elektrik üreten iki sistem bir arada kullan labilmektedir. Is tma amaçl kullan mda ise ikili çevrim kullan ld gibi direkt kullan m da mümkündür. Kaynak s cakl dü ükse tma ve endüstriyel uygulama mümkün olmaktad r. Endüstriyel uygulamaya örnek vermek gerekirse, süt pastörizasyonundan so an kurutmaya, alt n üretiminden karbondioksit üretimine kadar çok geni bir yelpazede endüstriyel uygulama mümkündür. Jeotermal ak kan yeryüzüne ç kard ktan sonra kullan labilece i tüm alanlarda kullan p, rezervuar da koruyarak tekrar geri basmak en uygun yöntemdir. Bu nedenle elektrik üretimi, tma ve endüstriyel uygulama bir arada uygulanmaktad r. Bu sistemlerin içinde en çok uygulanan ise birle ik ve güç sistemi olarak adland lan ve gücün birlikte elde edildi i sistemlerdir. Birle ik sistem ematik olarak a da verilmi tir. [4] ekil 4:Birle ik ve güç sistemi [4] Çevre aç ndan bak ld zaman ise yenilenebilir enerji kaynaklar di er kaynaklara oranla çevreye daha az zarar vermektedir. Bilindi i gibi elektrik üretiminde çevre aç - ndan en önemli parametre gaz emisyonudur. A da elektrik üreten tesislerin gaz emisyon de erleri verilmi tir. [5] Sayfa 17

18 Tablo 2:Enerji tesislerinin gaz emisyon de erleri: Tesis Türü CO 2 KG/MWH SO 2 KG/MWH NO x KG/MWH Parçac klar KG/MWH Kömür 994,0 4,71 1,955 1,012 Petrol 758,0 5,44 1,814 Do al gaz 550,0 0,0998 1,343 0,0635 Jeotermal Püskürtmeli 27,2 0, Jeotermal Kuru Buhar 40,3 0, , hmal edilebilir Jeotermal kili Çevrim 0,0 0 hmal edilebilir EPA Amerika ortalamas 631,6 2,734 1,343 Tablodan görüldü ü gibi özellikle ikili çevrim jeotermal santraller s r gaz emisyon de eriyle dikkat çekmektedir. Jeotermal enerji kullan ile ilgili ara rmalara bakt z zaman çal malar n Geli tirilmi Jeotermal Sistemler (EGS Enhanced Geothermal Systems) üzerinde yo unla görülmektedir. Geleneksel sistemlerde mevcut bir rezervuar ve ak kan kullan larak jeotermal enerji elde edilmektedir. Yeni sistemde (EGS) elektrik enerjisi üretimi için ise yeral- nda bulunan s cakl o C yi geçen uygun kayaya ula mak gerekmektedir. Kaya cakl n daha yüksek olmas avantaj sa lamaktad r. Geçirgenli i uygun kayalar rezervuar formuna getirilmekte ve aç lan kuyular vas tas yla ak kan rezervuara pompalanmakta- r. Rezervuarda nan ak kan bir ba ka kuyu yard yla yeryüzüne iletilip, yukarda belirtilen sistemlerin herhangi biriyle elektrik üretimi sa lanmaktad r. EGS(Enhanced/ Engineered Geothermal System, Geli tirilmi Jeotermal Sistem) veya HDR (Hot Dry Rock, cak Kuru Kaya) olarak adland lan bu yeni sistemde büyük bir potansiyel olan yer kullan lmaktad r. Geleneksel jeotermal sahalarda bulunmas gereken ak kana da ihtiyaç duyulmamaktad r. Bu konuda u ana kadar ba ar yla gerçekle tirilmi olan çal malar [5] Belirlenen hedefe yönlendirilebilen kuyu delme tekni i 1 km 3 ve daha büyük hacimde çatlak sistemi. 25 MWe santral için 1,5 km MWe santral için 5 km 3 rezervuar hacmi tahmin edilmektedir. Çatlak geni li i mekanizmas Geli mi kuyu delme yöntemleri, rezervuar simülasyonu, ak kan transferi ve di er hidrolik karakteristikler Sürekli olarak kuyu ç nda 25 kg/s s sirkülasyon h Simülasyon ve sirkülasyon s ras nda olu turulan mikrosismisiteyi kontrol Is n s cak kayadan al nmas Elektrik enerjisi üretilmesidir Sayfa 18

19 Bu sistemlerin ticari olarak yap labilir hale gelmesi için yap lmas gerekenler ise: Ak kan kuyu ç h n iki ile dört misli art lmas ve uygun rezervuar ömrü sa lanmas Üretimin sürdürülebilirli inin sa lanmas Rezervuardaki da m, yo unluk, olu turulmu veya var olan çatlaklar n tespitine yönelik metotlar n geli tirilmesi Olu abilecek ak k sa devrelerinin tamirat na yönelik metotlar n geli tirilmesi Rezervuardaki ak n daha iyi anla lmas 200 o C ve daha üstü s cakl klarda çal abilecek ölçüm cihazlar n geli tirilmesi Kireçlenme ve çökelmeyi tahmin edebilmek için kaya-ak kan jeokimyas n daha iyi bilinmesidir. Geli tirilmi sistemlerin ticari olarak uygulanmas için yo un ara rma çal malar tüm dünyada devam etmektedir y nda EGS rezervuarlarda transfer ak kan olarak karbondioksit kullan lmas konusunda Brown taraf ndan bir model geli tirilmi tir [6]. Karbondioksit EGS lerde suya nazaran termodinamik üstünlü e sahiptir. Bu çal maya göre 0,5 km 3 gözenek hacmindeki bir EGS rezervuar 260*10 9 kg karbondioksit tutabilmektedir. Bu da 500 MW l k bir kömür santralinin % 85 kapasite kullan m oran ile 70 y ll k karbondioksit emisyonuna e de erdir. Mevcut jeotermal sahalar s cak kuru kayalar n bulunabilece i en uygun alanlard r. Ayr ca bu tür kayalar jeotermal sahalar n d nda da yer almaktad r. lk bölümde görüldü ü gibi Türkiye derinlerde büyük potansiyele sahiptir. Ancak ne yaz k ki u anda geleneksel jeotermal kaynaklar z bile yeterince kullan lmamaktad r. KAYNAKLAR [1] [2] Ba el,d Çak n,k. Satman,A.(Aral k 2008). Türkiye nin Yeralt S cakl k Haritas ve Tahmini Is çeri i 7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyu mu, Aral k 2008, stanbul [3] Kagel,A.(Ocak 2008) The State of Geothermal Technology Part II Surface Technology A Publication by Geothermal Energy Association for U.S. Department of Energy,Washington,D.C.ABD. [4] Dickson,M.H.,Fanelli,M. ( ubat 2004) What is Geothermal Energy? Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy [5] Tester, J. W.ve Di erleri (Ocak 2007). The Future of Geothermal Energy Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century. MIT Department of Chemical Engineering. ABD [6] Brown, D W,(2000) A hot dry rock geothermal energy concept utilizing supercritical CO2 instead of water, Proc.25th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering,Stanford University,ABD Sayfa 19

20 A.Mithat CESUR Müdür Yard mc Kredi De erlendirme I Müdürlü ü ENERJ PROJELER N DE ERLEND LMES Esin EREN Kd. Uzman Teknoloji zleme ve Ara rma Müdürlü ü KISA ÖZET(ABSTRACT) Tüm yat m projelerinde oldu u gibi enerji projeleri de ekonomik, teknik, mali yönden de erlendirilmektedir. Bu de erlendirmeler s ras nda özellikle HES, jeotermal, rüzgâr, biyokütle ve güne gibi yenilenebilir enerji kaynaklar n de erlendirilmesinde özellikle teknik ve mali yönden farkl klar söz konusudur. Bu projelerde yat m tutar ve letme giderleri ve bunlar n finansman yan s ra kaynaklar n özelli i gere i ba lant, girdi temini, kanuni yükümlülükler. vb. konularda farkl klar olu maktad r. Bu bildiride bu farkl klara de inilecektir. Bankam z, 11 Kas m 1975 tarihli, 13 say Kanun Hükmünde Kararname kapsam nda Devlet Sanayi ve çi Yat m Bankas A.. (DES YAB) unvan ile kurulmu tur. 22 Haziran 1988 tarihinde ise, Türkiye Kalk nma Bankas A. ad alarak ülkemiz ekonomisine katk da bulunmaya devam etmi tir. T.C. Turizm Bankas A. nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Türkiye Kalk nma Bankas na devri ise 20 Ocak 1989 tarihinde gerçekle tirilmi tir. Bankan n amac Türkiye nin kalk nmas için; Anonim irket statüsündeki yat mlara karl k ve verimlilik anlay içinde kredi vermek; tirak etmek suretiyle finansman ve i letme deste i sa lamak, Yurtiçi ve yurtd birikimleri kalk nma amaçl yat mlara yöneltmek, Sermaye piyasas n geli mesine katk da bulunmak, Yurtiçi, yurtd ve uluslararas ortak yat mlar finanse etmek, Her türlü kalk nma ve yat m bankac i levlerini yapmakt r. Bankam z anonim irket statüsünde Sanayi, Turizm, Enerji, E itim, Sa k Sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara; yat m ve i letme döneminde, TL ve Döviz cinsinden, ortauzun vadeli finansman deste i sa lamaktad r. Kredi talepleri; bankam zca teknik, ekonomik ve mali aç lardan de erlendirilerek sonuçlar olumlu bulunan firmalara Bankam z Yönetim Kurulu nca kredi tahsis edilmektedir. Gerekli teminatlar tesis edildikten sonra kredi kulland - lmaktad r. Do al olarak enerji projeleri için de ekonomik, teknik ve mali de erlendirme çal malar yap lmaktad r. Ancak, Yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinde üreti- Sayfa 20

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da 29/12/2010 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Türkiye de Hidrolik Enerji

Türkiye de Hidrolik Enerji Türkiye de Hidrolik Enerji ODTÜ Mezunlar Derneği, Vişnelik Tesisi - 10 Mayıs 2008 Yatırımcıların Karşılaştığı Sorunlar Ahad BERKİN Yönetici Ortak ENYA Enerji Yatırımları Danışmanlığı Ana Başlıklar Su Kullanım

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Fransız Kredi Kuruluşu Agence Française de Développement tarafından KOBİ lere Yönelik Finansman İmkânları Seminer Raporu 13 Aralık 2005 - İstanbul

Fransız Kredi Kuruluşu Agence Française de Développement tarafından KOBİ lere Yönelik Finansman İmkânları Seminer Raporu 13 Aralık 2005 - İstanbul Fransız Kredi Kuruluşu Agence Française de Développement tarafından KOBİ lere Yönelik Finansman İmkânları Seminer Raporu 13 Aralık 2005 - İstanbul DİLARA SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı