Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Kasým 2009 Yýl : 12 Sayý : 9 KÜTAHYA NIN LÝDERLERÝ BÝRARAYA GELDÝ sayfa 5 de NAFÝ GÜRAL; EKONOMÝ ÝYÝYDÝ, DAHA DA ÝYÝ OLACAK sayfa 12 de ÜNLÜ TARÝHÇÝ PROF. DR. ÝNALCIK'A, ''FAHRÝ DOKTORA'' sayfa 13 te KUTSO SEYÝTÖMER DE sayfa 8 de KÝYD ÝSTANBUL ÞUBESÝ DERNEK MERKEZÝNÝ TÖRENLE AÇTI sayfa 23 te ÝSTANBUL PENDÝK'TE KÜTAHYA ÇIKARMASI sayfa 13 te MESLEK KOMÝTELERÝ ÖRNEK FAALÝYETLERE DEVAM EDÝYOR sayfa 15 te

2 TSY ÝNÞAAT TAAHHÜT MÝMARLIK MÜHENDÝSLÝK TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Salih ÇETÝNER Harita ve Kadastro Mühendisi SERVÝ MH.HÝCRET SK. MENDERES APT.BÜRO KAT MERKEZ / KÜTAHYA TEL: FAKS: KÜTAHYA E-posta:

3 YÖNETÝMDEN KÜTAHYALI OLMAK BÝLÝNCÝ Biz, Kütahyalýyýz. Kütahyalý olmayýp da Kütahya yý eleþtirenlere çok kýzarýz. Hatta bu konuda yerleþik sözler bile oluþturmuþuzdur. Kütahya ya insan bir gelince aðlar, bir de giderken aðlar. diye. Çok da haklýyýzdýr yabancýlara kýzarken. Çünkü Kütahya; gerçekten pek çok avantajlara ve deðerlere sahiptir. Ýstanbul- Bursa-Antalya-Ýzmir-Ankara-Konya vb. birçok büyük þehrin orta noktasýdýr. Kara iklimi hakim olsa da dört mevsimi yaþamak, mümkündür. Termal kaynaklarýmýz zengindir. Ýklim ve toprak, tarýmsal ve hayvansal üretime elveriþlidir. Madensel kaynaklarýmýz vardýr. Topraðýmýz bile madendir. Çiniciliðin baþkentidir. Bu bolluk ve bereket; toplumsal yapýlaþmalara öncülük etmiþtir. Ýlk toplu sözleþmenin çini iþçi ve iþverenlerin arasýnda þehrimizde imzalanmýþ olmasý gibi. Divan þiirinin baþlangýcý, hemþehrimiz Ahmedî dir. Yine büyük divan þairlerinden hiciv ustasý Þeyhi, ünlü seyyah Evliya Çelebi, Kütahyalýdýr. Tarihimizdeki yeri; þehzadeler þehri olmasý, erenler evliyalar þehri olmasý, gelenek ve göreneklerimizin zenginleþmesini oluþturmuþtur. Mahalli yemeklerimiz, giysilerimiz, takýlarýmýz, oyunlarýmýz, görgü ve bilgilerimiz özeldir. Hepimizin bildiði, kýsaca özetlediðim bu olumlu özelliklerimizle övünmek, elbette hakkýmýzdýr. Ama bu övünç; bize býrakýlan miras gibi çocuklarýmýza býrakacaklarýmýz açýsýndan yeterli midir? Elbette hayýr! Öyleyse, biraz özeleþtiri yapma zamanýdýr. ispatlarcasýna, geliþmiþ þehirlere baktýðýmýzda gittikçe geliþen, güçlenen ortaklýklar görüyoruz. Birbirimizi taklit etmekten, kýskançlýktan, kendi çýkarlarýmýz için baþkasýný harcamaktan, tembellikten vazgeçmeliyiz. Yaratýcý gücümüzü kullanabilecek kadar çok çalýþmalý, birbirimize köstek deðil, destek olmalýyýz. Bizi tembelliðe götüren rehavetimizi üstümüzden atýp, çalýþmalýyýz. Çevremizde yakýn geçmiþte ilimize baðlý olduklarý halde, bugün bizi kat kat geride býrakmýþ olan komþu þehirleri gözleyip incelemeli; özenmeliyiz. Bu sözde özenme deðil, bizi çalýþmaya yönlendirecek özenme olmalýdýr. BÜLENT KAMÝL SARPAÞAR Bireysel çabalarýmýzla KUTSO uðraþýrken, baþkalarýna da Yönetim Kurulu Üyesi kayýtsýz kalmamalýyýz. Yapýcý, yol gösterici eleþtiri ve desteðimizi açýk yüreklilikle söylemeli, Kütahyalý olma bilincimizi unutmamalýyýz. Önce bencilliðimizi sorgulamalý, bir þehrin bireysel çaba ve çýkarlarla deðil, ferdi çalýþmalarýn yaný sýra; el ele vererek, birbirimizi severek, yardýmlaþarak geliþebileceðini görmeliyiz. Geliþen þartlar, zaten bize bireysel yararlarý da beraberinde getirecektir. Bu noktada; örneðin Kütahya da ortaklýklarýn kalýcý olamama nedenlerini çözmeye çalýþmalýyýz. Çocukluðumdan hatýrladýðým pek çok büyük ortaklýk yok olmuþ. Bugün izleri bile yok. Oysa Birlikten kuvvet doðar. Bir elin nesi var; iki elin sesi var. Sözlerinin doðruluðunu Burada Kütahyalý olmak sözünden ne anladýðýmýza da bakmak gerek. Ben Kütahyalý derken burada yaþayan burada kazanan, burada iþ sahasý açan ve kendini Kütahyalý hisseden herkesi gerçek Kütahyalý olarak görüyor ve düþünüyorum. Kütahya ya yararlý herkesi bu baþlýk içinde görüyorum. Bu gayreti hep birlikte göstermek ve gereklerini yapmak; hem geçmiþimize, hem de geleceðimize borcumuzdur. KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Kasým 2009 Yýl :12 Sayý : 158 KUTSO DERGÝSÝ Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Mehmet ATAKAN Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Mücahit KAHRAMAN KUTSO Genel Sekreteri Editör Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hazýrlayanlar Mehmet ATAKAN KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Melike KÖSE KUTSO Personeli KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

4 YÖNETÝMDEN EÐÝTÝMDE YÖNLENDÝRME VE EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZDEKÝ SORUNLAR (2) Avrupa Birliði ülkelerinden Almanya, Fransa ve Ýngiltere de eðitimsel ve mesleki yönlendirme faaliyetleri, çocuklarýn ve ailelerin bilinçlendirilmesinden baþlayýp okul, iþ hayatý ve özel sektörü de içine alan geniþ ve detaylý hizmetleri kapsamaktadýr. Avrupa Birliði ne tam üyelik çabalarýmýzýn olduðu bu yýllarda eðitim sistemimizin niteliklerinin Avrupa standardýna ulaþabilmesi büyük ölçüde yönlendirme çalýþma-larýnýn baþarýsýna baðlýdýr. Öðrencilerimizin gerek eðitimsel, gerekse meslekî Enver ÖZER anlamda yönlendirilmelerinin baþarýlý olabilmesi özel KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi kurum ve kuruluþlar ile resmî kuruluþlarýn ortaklaþa çabalarý ile mümkün olacaktýr. Bu iþ sadece Milli Eðitim Bakanlýðýnýn göreviymiþ gibi algýlanmamalý, Avrupa Birliði ülkelerinde olduðu gibi, eðitimsel yönlendirme ve iþ bulma görevini üstlenecek özel kuruluþlar teþvik edilmelidir. Meslekler hakkýnda daha detaylý ve güncel bilgiler sunabilmek amacýyla Avrupa Birliði ülkelerinde olduðu gibi konferanslar, meslek sergileri, çeþitli gösteriler ve veliler için oturumlar düzenlenmeli, bu konuda Millî Eðitim Bakanlýðýnýn gözetimi ve denetimi altýnda radyo-televizyon yayýnlarý yapýlmalý, üniversitelerden elde edilen istatistikî dokümanlar, mesleklerle ilgili yayýnlanan makaleler, broþürler ve dergiler vs. öðrencilerin bilgisine sunulmalýdýr. Bu bilgilendirme TV kuruluþlarýnýn ÖSS sýnavýndan sonra tercihler döneminde yaptýðý ticari ve bilgilendirmelerine býrakýlmamalýdýr. Ýlköðretimin ilk yýllarýndan itibaren her öðrenci hakkýnda dosya tutulan þahsi dosyalar raflardan indirilmeli, dosyalar daha sistemli düzenlenmeli yönlendirme çalýþmalarýnda öðretmenlerin baþvuru kaynaðý olmalýdýr. Ýlköðretimde hazýrlanan ders programlarý öðrencilerin yetenek farklýlýklarýný ortaya çýkaracak özellikte olmalýdýr. Bu yaþtaki çocuklarýn arasýnda özel yetenekleri olan ve üstün zekâlý olan, özel eðitime muhtaç olan öðrenciler olabileceði unutulmamalýdýr. Üstün zekâlý öðrencilerin programlarý gözden geçirilmeli, yavaþ öðrenenler için destekleyici programlar olmalýdýr. Öðrencilerin özel yeteneklerini ortaya çýkarabilmek ve bu konuda geliþmesini temin etmek amacý ile yabancý dil, iþ-teknik, müzik, resim, bilgisayar, spor dallarý konulu kurslar düzenlenmeli, okul dýþýnda bu tür ilgi alanlarýna ait kuruluþlarla öðrencilerin baðlantý kurmasý teþvik edilmelidir. Ayrýca eðitsel kollar ve meslekler arasýnda organik bir bað kurulmalý, öðrencilere meslekler ve iþ olanaklarý hakkýnda bilgi sunulmalýdýr. Hayatla iliþkilendirilmiþ temel eðitim hedefinin gerçekleþtirilmesi için endüstri ile baðlantýsý olan bir temel eðitim verilmelidir. Okulun çevre ile ne þekilde bütünleþeceði konusu eðitim sistemimizde ve diðer programlarda net olarak belirtilmiþ deðildir, bu alanda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Türkiye de etkin bir yönlendirme sistemi kurulamadýðý için orta öðretimden mezun her genç yüksek öðretime devam etmek istemektedir. Yüksek öðrenim adeta gençlerimiz için kaçýþ kurtuluþ yolu olarak görülmektedir. Üniversite mezunu gençlerimizin bazýlarýnda yaþamlarýndaki 4 5 yýlýn boþa geçtiði fikri mevcuttur. Öðrenci yeteneklerini deðerlendirecek ölçme deðerlendirme sistemi oluþturulamadýðýndan meslek seçiminde alýnan puan belirleyici olmaktadýr. Üniversite seçiminde o mesleðe karþý ilgisinin ve yeteneðinin olup olmadýðýný bilemeden puan karþýlýðý kendisini üniversitede bulan kimi öðrenciler okullarýnda ya bölüm deðiþtirmekte, ya baþarýsýz olmakta ya da en kötüsü mezun olduðunda iþ hayatýnda baþarýyý yakalayamamaktadýr. Birçoðu eðitimi ile ilgisi olmayan çok farklý iþ kollarýnda çalýþmaktadýrlar. Bu durum hem bireylerimize ve ülkemize getirdiði sosyal, psikolojik ve bilhassa ekonomik açýdan çok aðýr faturalar ödetmektedir. En deðerli varlýklarýmýz olan, bütün ülkelerin kýskandýðý bu genç nüfusumuzun yaþamlarýna yön veren eðitim sistemimizde gerek eðitimsel yaþantýlarý boyunca gerekse meslek seçme aþamasýnda ilgi, kabiliyet ve kapasiteleri doðrultusunda doðru kararlar verebilmeleri için kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri olarak hepimiz üzerimize düþeni yapmak zorundayýz. Okul çaðýndaki öðrenci sayýmýzýn birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduðunu göz önüne alýrsak iþimizin ne kadar zor olduðunu kestirebiliriz. Dünyada ki en zor uðraþý olan eðitimin maddi manevi sorunlarýn kýsa zaman da çözülmesi elbette ki mümkün deðildir. Öðretmenlik mesleðinin özlediðimiz saygýnlýðýna tekrar kavuþabilmesi tüm toplumun öðretmenine vereceði deðerle mümkün olabilecektir. 2

5 Unutmayalým ki insan yetiþtirilmesinde yapýlacak hatanýn telafisi mümkün olmayýp, faturasýný tüm toplum ödemektedir. Öðretmenlerimiz mesleklerinin onuruna yakýþýr bir yaþam standardýný saðlayabilecek gelire mutlaka kavuþturulmalý, eðitime hazýrlýk ödeneðine muhtaç býrakýlmamalýdýr. EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZÝN GENEL SORUNLARI VE ÖNERÝLER Standart hale getirilmiþ, genelge ve emirlere dayanan ölçme metotlarý, test ve sýnavlar, fabrika ürünü gibi birbirinin aynýsý veya çok benzeri daha çok mezun ve daha çok diploma, otoriter okul yönetimi, bürokratik okul süreci, yazýlý olarak tespit edilen zaman yönetimi (okul süresi, ders saatleri, teneffüs aralarý) gibi olgularýn içinde olduðu eðitim sistemimizde öðretmenlerimiz sadece uygulayýcý olmakta; yorum ve yönlendirmeye dayalý eðitim yapýlamamaktadýr. Maalesef yetiþtirdiðimiz kuþak 100 dakikada 100 adet çoktan seçmeli soruyu yanýtlamaya programlanmýþ, sorgulamayan, düþünemeyen, konuþamayan ve tartýþamayan çoktan seçen kuþaktýr Eðitimin baþ belasý olan ezbercilik; ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eðitim sistemi çerçevesinde her dönemde deðiþen resmi ideolojinin doðrularý ný öðretmeyi amaçlamýþtýr. Yüzyýllardýr eðitim sistemlerimizin temel amacý itaatkâr kul yetiþtirmektir. Bunun sonucunda kalýpçý ve tepkisiz bireyler yetiþtirilmiþtir. Eðitici kadrolarýn çoðunluðunun, eðitimdeki geliþmeyi izleyememeleri teknoloji çaðýnýn gerisinde kalmamýza sebep olmuþ, bilgisayarlar artýk oyunsavar olarak görev yapmaya baþlamýþtýr. Bilgiyi ilaç gibi hap yapýp veren bir eðitim modelinin sonucu olan Açýn defterlerinizi söylediklerimi yazýn ve ezberleyin diye derse giriþ yapan öðretmenlerle baþarýya ulaþýlmasý imkânsýzdýr. Ýhtiyacýmýz olan Türk ulusu zekidir, Türk ulusu çalýþkandýr... sözlerinde kendisini bulan bir kimlik ve özgüvendir. Kurtuluþ savaþýný baþaran bu ulus cehalet savaþýný kesinlikle kazanacaktýr lý yýllarda öðretmen olmayan 130 bin üniversite ve yüksekokul mezunu öðretmen olarak atanmýþtýr. Eðitim fakültesini bitirenlerin bile nitelikleri tartýþmalýdýr. Oysa nitelikli öðretmen pek çok sorunu kendiliðinden çözebilir. Çevre ve iþ hayatý ile okul iliþkisi arasýndaki organik bað bir türlü saðlanamamýþtýr. Ders araç ve gereçleri yetersizdir. Öðrencileri genel eðitimden, mesleki eðitime kaydýrmada baþarý saðlanamamýþtýr. Öðrencilerin ruhsal ve bedensel geliþimine önem verilmemiþtir (Müzik derslerinde Türkçe dersinin iþlenmesi gibi). Eðitim kurumlarýný öðrencilerin ilgi, yetenek ve kapasitesine uygun bir meslek kazanacaðý, yaparak-yaþayarak eðitim yapabilecek bir ortama kavuþturma gereksinmesi vardýr. Ortaöðretim kurumlarýný süratle uygulamalý eðitimin yapabileceði atölye, laboratuar, bahçe, araç-gereç ve çeþitli alanlarda yetiþmiþ usta-öðretmenlere kavuþturma gereksinmesi vardýr. Mesleki-teknik gibi pahalý bir eðitime yatýrýlan paralarýn verimli olabilmesi için; mezunlarýn, eðitimleri doðrultusunda istihdamlarý ile ülkenin iþ piyasasý iþlemlerine yönelik eðitim programlarýyla öðrenimlerini sürdürmeleri gereksinmesi vardýr. Ýyi bir rehberlik ve yönlendirme sistemiyle öðrenciyi keþfederek, onun, yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesini saðlama ve baþarýsýzlýklarý önleme gereksinimi vardýr. Eðitim ve okul yöneticiliðini belirli eðitim ve deneyim niteliklerini gerektiren bir meslek durumuna getirme gereksinmesi vardýr. Nitelikli öðretmenler yetiþtirilmeli, ezberci yöntemler kaldýrýlmalý, eðitimde þiddet olgusu gibi ilkel uygulamalar ortadan kaldýrýlmalýdýr. Ulusal duygularý geliþmiþ ve uyanýk yurttaþlar yetiþtirmelidir. Özel eðitim gerektiren geri ve üst zekâlýlarla, iþitme, konuþma ve ortopedik özürlüler; uyumsuzlar ve sürekli hastalýðý olan çocuklarýn eðitimine gereken önem verilmelidir. Kalkýnma planlarýnda belirtilen ülkemizin batýlý ülkeler düzeyinde bir kalkýnmayý baþarabilmesi ya da büyük Atatürk ün çaðdaþ uygarlýk düzeyinin üstüne çýkmak vasiyetinin gerçekleþtirilmesi eðitim sistemimize baðlýdýr. Bu ideal Atatürk ün dediði gibi yeni kuþaklarý yetiþtirecek öðretmenler olduðunun bilincinde olunmasý ile mümkün olacaktýr. Eðitim camiamýzdaki tüm çalýþanlarýmýza ve sevgili öðrencilerimize üstün baþarýlar diliyorum. 3

6 KISA KISA kýsa kýsa kutso EKÝM 2009 Bursa Yýldýrým Özel Nilüfer Ýlköðretim Okulunda yapýlan Okul Öncesi Eðitimin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Bilgilendirme Toplantýsý na, Odamýz 11.Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa AKTAÞ katýldý. 07 EKÝM 2009 Ýl Özel Ýdaresi Toplantý Salonunda yapýlan 2009 Yýlý III.Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsýna Odamý z Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ÖNCEL katýldý. 08 EKÝM 2009 Valilik Kriz Toplantý Salonunda yapýlan Özürlü Bakým Hizmetleri Ücreti Tespit Toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Enver ÖZER katýldý. Valilik Toplantý Salonunda yapýlan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý hazýrlýklarý toplantýsýna Odamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Salih Nafi ALIÇ katýldý. Valilik Makamýnda yapýlan Ýl Trafik Komisyon Kararý toplantýsýna Odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz DURMAZ katýldý. 12 EKÝM 2009 Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ekim ayý toplantýsý yapýldý. Kütahya için Ýletiþim Toplantýsý, Cemile Gül Konaðýnda, milletvekillerinin, sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin, odamýz yetkililerinin ve basýn mensuplarýnýn katýlýmý ile yapýldý. Valilikte gerçekleþtirilen Tüketici Hakem Heyeti Toplantýsý na, Odamýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATAKAN katýldý. 13 EKÝM 2009 Grand Çýnar Otel de yapýlan Leonardo Da Vinci Bilgilendirme Toplantýsý na, Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Aysel YÜKSELENER katýldý. Kütahya Adliyesinde yapýlan, Ekim Ayý Koruma Kurulu Toplantýsý na Odamýz Meclis Üyesi Sait ÖZAKÞEHÝR katýldý EKÝM 2009 Ahilik Haftasý, Ekim 2009 tarihleri arasýnda ilimizde KESOB, KUTSO, Ticaret Borsasý, Esnaf Kefalet Kooperatifine üye esnaflarýn da katýlýmýyla kutlandý. 16 EKÝM 2009 Odamýz dördüncü meslek komitesi öncülüðünde, üyelerimiz, Odamýz organizasyonu ile Ýzmir de düzenlenen Uluslar arasý Yapý Fuarý ný 44 kiþilik heyet ile ziyaret etti. 17 EKÝM 2009 Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Suriye Baþbakan Yrd.Abdullah 4 ALDALDARI yý ziyaret etti. 18 EKÝM 2009 Odamýz öncülüðü ve organizasyonu ile oluþturulan Kütahya Heyeti, Ýstanbul da düzenlenen ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri,Makine ve Ürünleri Fuarý ný ziyaret etti. 19 EKÝM 2009 Odamýz Meclis Toplantýsý ilgili gündem maddeleri dahilinde, toplantý salonumuzda gerçekleþtirildi. Meclis Toplantýmýza, Karayollarý 14.Bölge Müdürü Turgay MESCÝ, Halk Bankasý Kütahya Þube Müdürü Hüseyin ÞAHBAZ, Halk Bankasý Kütahya Þube Yönetmeni Süha ÝRCÝ misafir oldu ve bilgilerini hazirunla paylaþtý. 20 EKÝM 2009 Türkiye Ýþ Kurumu Kütahya Ýl Müdürlüðü nde yapýlan Ýþ-Kur Toplantýsý na, Odamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Salih Nafi ALIÇ katýldý. 21 EKÝM 2009 Valilik Kriz Merkezinde yapýlan Ýl Trafik Komisyonu Toplantýsýna, odamýz Meclis Üyesi Yýlmaz DURMAZ katýldý. 22 EKÝM 2009 Defterdarlýk Makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsý na, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN ve Meclis Üyesi Hasan BAYDAR katýldý. Odamýz birinci meslek komitesi üyelerinden olan Hal Komisyonu üyelerimizin Belediye tarafýndan yeni hal binasýna taþýnmasý ile ilgili sorunlar Odamýz Hukuk Müþaviri Av.Mustafa DÖNMEZ in katýlýmý ile müzakere edildi. Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL ý, Kütahya Porselen de ziyaret etti Ekim 2010 tarihleri arasýnda yapýlacak olan 3. Uluslararasý Kütahya Çini Sempozyumu ve 8. Uluslararasý Katýlýmlý Seramik Kongresi için Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk baþkanlýðýnda toplantý yapýldý Ekim 2010 tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanmakta olan 3. Uluslararasý Kütahya Çini Sempozyumu ve 8. Uluslararasý Katýlýmlý Seramik Kongresi için yapýlan toplantýda düzenleme kurulu, tarafýndan yapýlacak iþler ve görev bölümleri görüþülerek, daðýlýmý yapýldý. Vali Yardýmcýsý Metin Selçuk baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Belediye Baþkanlýðý, DPÜ Rektörlüðü, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ticaret ve Sanayi Odasý, KÜTAV ile Sektör temsilcileri katýldý. Toplantýya Odamýz Yönetim Kurulu Üyesi Aysel YÜKSELENER katýldý. 23 EKÝM 2009 Defterdarlýk Makamýnda yapýlan Takdir Komisyonu Toplantýsý na, Odamýz Meclis Baþkaný Nihat DELEN ve Meclis Üyesi Hasan BAYDAR katýldý. Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Üyeleri, Sevim Güral Olgun baþkanlýðýnda, Kütahya Ticaret Borsasý ile Simav Ticaret ve Sanayi Odasý na ziyarette bulundu. 26 EKÝM 2009 Valilik Toplantý Salonunda yapýlan Ýl Ýstihdam Kurulu Olaðan toplantýsýna Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ katýldý. Vali Þükrü Kocatepe baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Ýstihdam Kurulu olaðan toplantýsýnda ilk olarak bir önceki toplantýda alýnan kararlarýn gerçekleþme oranlarý görüþüldü. 18 Madde üzerinde yapýlan görüþmelerde ilk olarak Milli Eðitim Müdürlüðü ne ait gündem maddeleri görüþülerek kurul üyeleri tarafýndan karara baðlandý. Daha sonra Ýl Ýstihdam Kurulu Ýþ-kur gündemi görüþüldü ve yapýlan çalýþmalar deðerlendirildi. Toplantýya Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Dr. Müh. Salih Akkaya, Ýþ-Kur Ýl Müdürü Mahmut Yýlmaz, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Erdal Yýldýrým, Ýl Milli Eðitim Müdürü Muhammet Þahinkaya ve kurul üyeleri katýldý. Valilikte gerçekleþtirilen Tüketici Hakem Heyeti Toplantýsý na, Odamýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ATAKAN katýldý. 27 EKÝM 2009 Kütahya Merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak Ýllerini kapsayan Kalkýnma Ajansý nýn üçüncü toplantýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Kütahya Valisi Þükrü Kocatepe Baþkanlýðýnda Manisa ilinde yapýldý. Toplantýya Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL katýldý. Yapýlan toplantýda; Ajans isim ve ambleminin yeniden belirlenmesi, 2009 Geçici Bütçe Tasarýsýnýn görüþülerek karara baðlanmasý, 2009 Çalýþma Programý taslaðýnýn görüþülerek karara baðlanmasý, Ajans merkez bürosunda görevlendirilmek üzere büro elemaný ve hizmetli (destek personeli) alýmýnýn karara baðlanmasý, Hizmet taþýtý kiralama konusunun görüþülerek karara baðlanmasý ve bir sonraki toplantý tarih ve saatinin belirlenmesi konularý ele alýndý. Toplantýya; Afyonkarahisar, Manisa ve Uþak Valileri, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uþak Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarý ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlarý katýldý.

7 ETKÝNLÝK KÜTAHYA NIN LÝDERLERÝ, KÜTAHYA ÝÇÝN, ODAMIZ EVSAHÝPLÝÐÝNDE BÝR ARAYA GELDÝ. 12 Ekim 2009 Pazartesi günü saat de Odamýzýn daveti üzerine Kütahya Ýlinin genel sorunlarý ve çözüm önerilerini belirlemek amacýyla geniþ katýlýmlý bir istiþare toplantýsý yapýldý. Toplantýya; Kütahya Milletvekilleri Dr. Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay, Doç. Dr. Ýsmail Hakký Biçer ve Prof. Dr. Alim Iþýk katýlýrken her zaman olduðu gibi Hüsnü Ordu yu göremedik. Vali Þükrü Kocatepe, Belediye Baþkaný Mustafa Ýça, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Dr. Müh. Salih Akkaya, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi Güral, Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet Altýnkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýbrahim Yiðit, Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Volkan Turgut ve Kütahya Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkan Yardýmcýsý Mithat Delen, Kütahya Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Mehmet Ceylan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Þükrü Nazlý, Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç Odamýz Meclis Baþkaný Nihat Delen, Ak Parti Ýl Baþkaný Kamil Saraçoðlu ve MHP Ýl Baþkaný Kamil Konya katýldý. Toplantýda Kütahya gündeminde yer alan karayolu ve demiryolu ulaþýmýnýn geliþtirilmesi için tasarý halindeki projelerle ilgili yapýlacak giriþimler ve çalýþmalar, sanayinin geliþtirilmesi, kültürel ve tarihi varlýklarýmýzýn turizme kazandýrýlarak ilimiz ekonomisine katkýda bulunabilir hale getirilmesi için yapýlacak yatýrýmlar, hazýrlanan projelerin uygulama yöntemleri, Dumlupýnar Üniversitesine bu yýl öðretime baþlayan Týp Fakültesinin öðretim elemaný ihtiyacýnýn giderilmesi için yapýlacak giriþimler, termal turizm kapasitemizin artýrýlmasý amacýyla Ýl Özel Ýdaresi, Belediye ve þahýslar tarafýndan hazýrlanan projeler, özellikle Zafer Havalimanýnýn bu yýl içinde ihale edilmesi konusunda yapýlan çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve Kütahya nýn; Hac Kafilelerinin Batý Anadolu daki uðurlama ve karþýlama limaný olmasý yönündeki talebimizin ilgili kurum ve mercilerde takibi konularý görüþülerek bundan sonraki çalýþmalar konusunda görev bölümü yapýldý. Ankara da yapýlacak giriþimler konusunda planlanacak çalýþmalar için tarihler ve görevleri yerine getirmek üzere komiteler belirlendi. Gerçekleþtirilen bu iletiþim ve istiþare toplantýlarýnýn düzenli olarak devam ettirilmesi konusunda ortak karara varýldý. 5

8 ETKÝNLÝK KUTSO ÜYELERÝ, HYUNDAI OTOMOBÝL FABRÝKASINI ÝNCELEME ÝMKANI BULDU 02 Ekim 2009 tarihinde Odamýz ve Erden Plaza iþbirliði ile Hyundai Assan tesislerine gezi düzenlendi. Kütahya heyeti olarak geziye katýlanlar, bir otomobil fabrikasýnýn tesislerini yerinde görme ve yakýndan inceleme fýrsatý yakalamýþ oldu. Ýlimizde ve üyelerimiz arasýnda, birlik ve beraberliðin güçlendirilmesi, farklý sektörler hakkýnda bilgi edinme fýrsatý saðlanmasý, yeni iþbirliði alanlarý oluþturulmasý, hem de iþ dünyasýnda baþarýyý yakalamýþ firmalarýn ve sanayisi geliþmiþ þehirlerin, iyi örnekler olarak incelenmesi açýsýndan tüccar ve sanayici üyelerimiz için son derece olumlu katkýlar saðlayan organizasyonlardan bir tanesi oldu. Derya Erden Çerkeþ in baþkanlýðýný yaptýðý Odamýz, Otomotiv Ulaþtýrma ve Akaryakýt Komitesinin, fabrika ve iþyeri gezilerinin artýrýlmasý hususunda aldýðý karar doðrultusunda Hyundai Erden Plaza desteði ve Odamýzýn organizasyonu ile HYUNDAI nin Adapazarý ndaki fabrikasýna ziyaret düzenlendi. Baþkaný Mustafa KIZIKLIOÐLU, 5.Meslek Komitesi Baþkaný Derya ERDEN ÇERKEÞ, 6.Meslek Komitesi Baþkaný Fikret ÖNCÜL, 9.Meslek Komitesi Baþkaný Mehmet Hilmi ÇETÝN, 11.Meslek Komitesi Baþkaný Mustafa AKTAÞ, 13.Meslek Komitesi Baþkaný Mehmet ÞÝRÝN, 16.Meslek komitesi Baþkaný Aydýn ÇAKIR, 5.Meslek Komitesi Üyesi Hýfzý EMER, 8.Meslek Grubu Üyesi Özcan ÖZER, Odamýz Genel Sekreteri Mücahit KAHRAMAN, Odamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Salih N.ALIÇ, Odamýz Personeli Ümran KERTÝÞ katýldý. Erden Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yalçýn ERDEN, Erden Plaza Genel Müdürü Necdet ERDEN ve diðer Erden Plaza yetkilileri ile basýn mensuplarý da ziyaretçiler arasýndaydý. Kütahya heyetini fabrika giriþinde Hyundai Assan fabrikasý Planlama Þefi Bekir USLUBAÞ ve Bölge Müdürü Tarýk BATUMELLÝ karþýladý. Sunulan brifingde, Kütahya heyetine, fabrika yetkilileri tarafýndan HYUNDAI ASSAN fabrikasýnýn kýsa tarihçesi ve üretim planlamasý hakkýnda bilgiler tanýtým görüntüleri ile verildi. Brifingte, Odamýz Baþkaný Nafi GÜRAL heyete ve yetkililere teþekkür konuþmasý yaptý. Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Nafi GÜRAL önderliðindeki geziye, Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri; Salih ÇETÝNER, Harun YURDAGÜL, Sezai AR, Hasan ÖNCEL, Mehmet ATAKAN, Enver ÖZER, Odamýz Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ali KARAAYTAÇ, Odamýz Meclis Üyeleri; Sevim GÜRAL OLGUN, Naime GÖKER EKÝM, Aþkýn HELVACIOÐLU, Faruk IÞILDA, Yýlmaz DURMAZ, Sait ÖZAKÞEHÝR, Abdurrahman Ersin ÖZÇOBAN, Odamýz 4.Meslek Komitesi 6

9 Brifingin ardýndan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baþkaný Ali KÝBAR ýn da katýldýðý yemeðe geçildi. Yemek baþlangýcýnda Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Nafi GÜRAL, Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baþkaný Ali KÝBAR ý Kütahya da görmek istediklerini belirtti ve Ahmet Yakupoðlu nun, Kütahya yý tanýtan bir kitabýný hediye etti. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Baþkaný Ali KÝBAR, teþekkür konuþmasýnda; bugüne kadar pek çok ziyaretçi aðýrladýklarýný, fakat ilk kez bir Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerinden oluþan bir heyetin HYUNDAI ASSAN fabrikasýna ziyaret gerçekleþtirdiðini belirterek, ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler. Yemeðin ardýndan fabrika yetkilileri ile birlikte, tesis gezisine geçildi. Hyundai nin Türkiye de üretilen ACCENT ERA ve MATRIX modellerinin imalatýndaki ilk aþamadan son aþamaya kadar, fabrika yetkilileri tarafýndan bilgiler verildi. Daha sonra HYUNDAI üst segment araçlarýnýn test sürüþ aktivitesinin gerçekleþtirildiði piste gidildi. Geziye katýlanlar, GENESIS ;GRANDEUR; SANTAFE ve SONATA model araçlar ile test sürüþü imkaný buldu. Misafir ve ev sahibi heyetin toplu fotoðraf çekiminin ardýndan geziye katýlan üyelerimize, fabrika ile ilgili izlenimlerini öðrenmek amacýyla fabrika yetkilileri tarafýndan bir anket yapýldý. Çeþitli hediyelerin ve gezi kapsamýnda test sürüþü yapýlan üst sýnýf araçlarýn minyatürlerinin takdim edilmesiyle, Kütahya heyetimiz fabrikadan uðurlandý. Üyelerimiz, son olarak Sapanca da bulunan Güral Sapanca Wellness Park Oteli ndeki yorgunluk çayýnýn ardýndan Kütahya ya döndüler. 26 Eylül 1995 tarihinde Ýzmit te temeli atýlan ve 1997 yýlýnýn Temmuz ayýnda seri üretime baþlayan HYUNDAI ASSAN OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. fabrikasý, 20 Eylül 1997 tarihinde gerçekleþen törenle açýldý. Fabrika Ýzmit Ali Kahya beldesinde 1 milyon metre karelik mevcut alana, 233 bin metre karelik fabrika sahasýna, 833 bin metre karelik kapalý alana sahip olup, fabrikada saatte 26 araç üretilmektedir. 7

10 ETKÝNLÝK KUTSO YÖNETÝM KURULU SEYÝTÖMER DE ARAÞTIRMA VE ÝNCELEMELERDE BULUNDU Odamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Vekili Ýsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluþan heyet, Seyitömer ve çevresinde bir dizi inceleme ve araþtýrmalarda bulundu. açýlacaðý, yapýlan çalýþmalardan hem tarihsel açýdan, hem de ekonomik açýdan büyük girdiler ve potansiyel saðlanacaðýný bildirdi. Odamýz Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç'ýn baþkanlýk ettiði inceleme gezisine, odamýz yönetim kurulu üyeleri Enver ÖZER, Salih ÇETÝNER, Hasan ÖNCEL, Aysel YÜKSELENER, Harun YURDAGÜL, Sezai AR, Mehmet ATAKAN, odamýz genel sekreteri Mücahit KAHRAMAN, 2.OSB Müdürü Erdal ÖZÇELÝK ve bazý yerel basýn mensuplarý katýldý. KUTSO heyeti ilk olarak bir süredir kazý çalýþmalarý hýzla sürdürülen Aðýzören Höyüðü kazý çalýþma alanýna gelerek ziyaretlerine baþladý. 11 Kasým'da kazý çalýþmalarýnýn bitirilmesi hedeflenen Aðýzören Höyüðü konusunda yönetim kurulu üyelerimize bilgi veren Müze Müdürü Metin Türktüzün, kazý çalýþmalarýnýn Dumlupýnar Üniversitesi Öðretim Üyesi Arkeolog Prof. Nejat Bilgen gözetiminde Arkeoloji Bölümü öðrencileri ve yaklaþýk 100 iþçiden oluþan bir ekiple sürdürüldüðünü belirtti. Türktüzün, Seyitömer Kömür Havzasýnda eski yerleþim alaný olarak da ifade edilen yer altýnda farkedilmeyi bekleyen höyükleri kazý çalýþmalarýyla ortaya çýkardýklarýný, kazý çalýþmalarý tamamlanýnca höyük alanýnýn kömür havzasý olarak iþletmeye Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet Özotraç; Müze Müdürümüz, höyük alanýnda yürütülen kazý çalýþmalarý ve höyüðün tarihi hakkýnda bizleri bilgilendirdi. Bizler iþadamlarý olarak tarihsel ve ekonomik birikimi göz ardý edemeyeceðiz. dedi. Odamýz heyeti, Seyitömer iþletmelerinde öðle yemeðinde SLÝ Müdürü Yüksel KOCA ile görüþmelerde bulundu. Yemek sonrasýnda konuþan SLÝ Müdürü Yüksel KOCA; Seyitömer Linyit Ýþletmelerinin kar eden bir kamu kuruluþu olduðunu, çalýþma potansiyeliyle ülke ekonomisine katký veren önde gelen kuruluþlar arasýnda yer aldýklarýný ifade etti. 8 Yüksel KOCA; kömür iþletmeleri olarak çevreye olabilecek zararlarý en aza indirmeyi hedeflediklerini, kömür havzalarýnýn tam olarak kullanýmýnýn söz konusu olduðunu kaydetti. Kömür iþletmesi olarak üretimin pazarlamasýný da en iyi þekilde yapmayý ve kurumsal olarak yenilenmeyi önemsediklerini kaydetti.

11 enerjinin kurulmasýyla mümkün olabileceðini söyledi. Nükleer enerji santralleri konusunda Fransa'yý da örnek veren MEMÝÞ, Fransa'nýn enerji ihtiyacýnýn %80 oranýnda nükleerden saðlandýðýný iþaret etti. Konunun önemini Japonya'dan verdiði bir örnekle de pekiþtirmeye çalýþan Süleyman Memiþ, nükleer savaþtan dolayý maðduriyet yaþamýþ bir ülkenin bile enerjisinin %20'sini nükleer santrallerden saðlandýðýna vurgu yaptý. Sayýn KOCA ile Odamýz heyetinin görüþme yaptýðý bilgilendirme toplantýsý sonrasýnda, Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ, SLÝ Müdürü Yüksel KOCA ya, Ahmet YAKUPOÐLU nun eserlerinin basýlý olduðu bir kitabý hediye etti., Seyitömer Ýþletmesi adýna da bir plaket takdim edildi. Odamýz heyeti çalýþma ve inceleme gezisini, Seyitömer Elektrik Üretim A.Þ.(EÜAÞ)'ý ziyaret ederek sürdürdü. Seyitömet EÜAÞ Müdürü Süleyman Memiþ, odamýz yöneticilerine, ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek kurumunun çalýþmalarý hakkýnda detaylý bilgi verdi. Odamýz Baþkan Vekili Ýsmet ÖZOTRAÇ da, enerji konusunda çeþitlendirme yapmanýn önemine iþaret ederek, "bütün yumurtalarý bir sepette toplayamayýz" dedi. Konuþmalar sonrasýnda karþýlýklý plaketler takdim edildi. Kütahya 2.Organize Sanayi bölgesinin KUTSO, Belediye ve Özel Ýdare aracýlýðýyla oluþturulmaya çalýþýldýðýný belirten Özotraç, Seyitömer Ýþletmesi ve Seyitömer EÜAÞ'ye makine ve ekipman konusunda verdikleri katkýlardan dolayý teþekkür etti. Yaklaþýk 4 saat süren gezi sonrasýnda heyetimiz þehir merkezine hareket etti. Seyitömer EÜAÞ Müdürü Süleyman Memiþ; kurumunun elektrik üretiminde var olan kapasitesini en etkin þekilde kullanmaya çalýþtýklarýný, santrallerin çalýþmasý nedeniyle ortaya çýkan kirliliði en alt seviyelere indirmek için elektronik filtre kullandýklarýný, santralin çalýþmasý neticesinde ortaya günlük 8 bin ton kül açýða çýktýðýný, bu külün su ile stabilize edildiðini kaydetti. EÜAÞ Müdürü MEMÝÞ, enerji açýðýnda nükleer enerjinin kullanýmýna da atýfta bulunarak, ucuz enerjinin ancak nükleer 9

12 ETKÝNLÝK ODAMIZ MECLÝS TOPLANTISI YAPILDI KUTSO Olaðan Meclis Toplantýsý 19 Ekim 2009 tarihinde, ilgili gündem maddeleri kapsamýnda Meclis Baþkanýmýz Nihat DELEN baþkanlýðýnda, Odamýz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Karayollarý 14.Bölge Müdürü Turgay MESCÝ ve Halkbank Kütahya Þube Müdürü Hüseyin ÞAHBAZ misafir oldu. 10 Karayollarý 14.Bölge Müdürü Turgay MESCÝ, son dönemlerde þehrimizin gündeminde yer alan otoyol projeleri ve karayollarýnýn kalitesinin artýrýlmasý konusunda planlanan ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Halk Bankasý Kütahya Þube Müdürü Hüseyin ÞAHBAZ ise Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklarýna iliþkin bilgiler verdi. Bursa Karayollarý 14.Karayollarý Müdürlüðünün Kütahya ile ilgili yatýrýmlarý hakkýnda bilgiler veren 14.Bölge Müdürü Turgay MESCÝ þunlarý söyledi: Bölge müdürlüðümüz Güney Marmara da kuruludur kilometre alandadýr. Ýçinde 6 tane il bulunmaktadýr. Bu illerden kavþak noktasýndaki biri Bursa diðeri Kütahya dýr. Kütahya ilinde bizim 898 kilometre yolumuz vardýr. Bu yolun 475 kilometresi devlet yolu 423 kilometresi de il yoludur. Kütahya yý bir kavþak noktasý olarak isimlendirmemin sebebi þu. Zira, Türkiye nin kuzey - güney baþlangýç noktasý ortasý Kütahya. Bozüyük ten baþlayýp Antalya da biten, þu anda Karayollarýnýn en yoðun çalýþtýðý Turgay MESCÝ hat burasý. En önemli noktasýný da Kütahya ayaðý oluþturuyor. Kütahya ayaðý Bozüyük te baþlayan projenin þu anda 1 ay sonra bitecek olan kýsmý 1 katrilyon liraya çýkýyor. Yani Kütahya dan Bozüyük e arabanýzla 30 dakikada gidiyorsunuz. Bozüyük ten Sakarya ya 45 dakikada toplam 70 dakikada Adapazarý na ulaþacaksýnýz. Kütahya ilinde en önemli projemiz Mekece den gelen Kütahya ya ilerleyen 71 kilometredeki Kütahya ya kadar yol, Kütahya dan sonraki devlet yolumuz. Biz 2006 yýlýnda Afyon yolunu öncelikli olarak bitirdik. Burasý Antalya ya açýlan bir kapý olduðu için. Bitirdikten sonra Kütahya - Bozüyük arasýna döndük. Þu anda çok yoðun bir çalýþma görüyorsunuz. Hava þartlarý uygun giderse oradaki yollarý 36. Kilometreye kadar bitireceðiz. Bir müteahhidin problemi nedeniyle 14,1 Km.lik kesim kaldý. Bu ayýn 26 sýnda ihalemizi yapýyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yýl Temmuz ayýnýn si arasý bu 14,1 Km.lik kesimi de asfaltlayýp; özellikle bitecek olan Mekece - Bozüyük - Kütahya - Afyon arasýndaki bu kavþak noktasýný 2x2 bölünmüþ yol haline kesinlikle getireceðiz. Büyük hedefimiz bu. SICAK KARIÞIM ASFALT Bizim standartlarýmýz dünya standardý. Çok düzenli asfalt yapýyoruz. Eskiden asfaltlarýmýz bozulurdu þimdi dikkat ederseniz. Bir iþe zamanýnda baþlýyoruz, zamanýnda bitiriyoruz. Sýcaklýk bizim için önemli, en uygun mevsimde asfalt atýyoruz. Ayrýca bir hedefimiz daha var. Bölgemizdeki yollarda sadece Kütahya sýcak karýþýmla tanýþmadý. Sýcak karýþýmla Kütahya tanýþmak zorunda. Bundan sonra zannediyorum tanýþacak. Biz geçen yýl yol bittiði için Kütahya ile Afyon yolunu 35 km. için önerdik. Biz buraya sýcak karýþým yapacaðýz. Bu sizin de takip etmeniz gereken noktalardan birisidir. Bu bakýmdan biz de ana güzergâhýmýzý sýcak karýþýmý kesinlikle yapacaðýz. Ýlk hedef Kütahya-Afyon arasýnýn 35 km sýcak karýþýmýnýn biran önce ihale edilmesi. GÜMBET KAVÞAÐI Biliyorsunuz burasý Eskiþehir kavþaðý. Burasý çok önemli bir kavþak. Buraya valimizin önerisi ile prestij köprülü kavþaðý dedik. Buraya bir kavþak projesi yaptýk ki, çok modern görünümlü bir kavþak. Maliyeti 6 ile 8 trilyon arasý. Bu sene yýlýn ilk çeyreðinde küresel krizden dolayý ödeneklerde sýkýntý vardý ihaleye çýkamadýk. Ama en kýsa zamanda ihaleye çýkmayý hedefliyoruz. Bu da sivil toplum örgütlerinin desteðine ihtiyacý olan bir proje. Ilýca Kavþaðý var. Onu da ayný þekilde trompet kavþakla ilgili çalýþmalarýmýz halen devam ediyor. Ilýca kavþaðýný da hem o yolu yapacaðýz hem de il özel idaresi katkýlarýyla da daha hýzlý bir þekilde bitirebileceðimize inanýyorum.

13 KÜTAHYA-TAVÞANLI-HARMANCIK-DURSUNBEY YOLU 2011 DE BÝTECEK Daha önce bitirdiðimiz önemli yollardan birisi Kütahya- Tavþanlý. Bitirilmiþ çok önemli bir yoldur. Balýkesir in baþlangýcý bir de bunun devamý Harmancýk-Tavþanlý arasý tamamen bitirilmiþtir. Bunlar Tavþanlý yoluyla Balýkesir e kadar. Baþbakanýmýzýn 15 bin km. yol içindeki entegre yol projelerinden birisi de burasýdýr. Balýkesir-Kütahya arasýný bitirdiðimizde, Kütahya-Tavþanlý-Harmancýk-Dursunbey yolunda ciddi bir rahatlama olacak. Ödeneklerde sorun olmazsa, yaklaþýk 2011 yýlýna kadar bitireceðiz. BÖLÜNMÜÞ YOLLARDA DÝÐER BÖLGELERÝN ÇOK ÖNÜNDEYÝZ Bölge müdürlüðümüzün bölünmüþ yol hedefi 1416 km. Þu ana kadar 940 km yaptýk. % 66 lýk bir gerçekleþtirme. Çok güzel bir rakam. Yani diðer bölgelerin çok önündeyiz. Çok yoðun çalýþýyoruz, bütün ana arterleri tamamlamýþýz. Kütahya nýn 154 km. bölünmüþ yol hedefi vardý. Biz þu ana kadar 129 km. yapmýþýz. O da %84 e geliyor ki bu sýnýrlar içerisinde çok büyük bir rakam. Ankara-Ýzmir yolunun da Kütahya dan geçiþ noktasýnda koridor tespiti var. Buradaki yýllýk ortalama trafiðin koridorla iç içe olmasý gerekiyor. Türkiye nin hacim haritasý var. Karayollarýnda çalýþan her mühendis bu haritaya göre çalýþýr. Nerelerde yoðunluklar varsa, hep oralara doðru yollar yapýlýr. Halk Bankasý Kütahya Þube Müdürü Hüseyin ÞAHBAZ ise iþadamlarý ile buluþma imkaný saðlanmasýndan dolayý Odamýzýn davetine teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda Kredi Garanti Fonu hakkýnda bilgiler verdi. Halk Bankasý Kütahya Þubesi Müdürü Hüseyin ÞAHBAZ þunlarý söyledi: Hüseyin ÞAHBAZ En son yayýnlanan karar ile kredi garanti fonu katýlýmý saðlandý ve kriz döneminde yeterli teminat gösteremeyen firmalara bu konuda bir destek saðlandý. Kredi Garanti Fonu 1993 yýlýnda küçük boy iþletmelere kefalet saðlamaya yönelik olarak odalar birliðinin öncülüðünde kurulmuþtur. Kredi garanti fonuna ilk kaynak aktarýlmasý 1994 yýlý Nisan ayýnda gerçekleþtirildi, ilk kefalet 1994 yýlýnda verildi yýlýnýn Aðustos ayýnda KOSGEB, Kredi Garanti Fonuna katýlmýþtýr. Kredi Garanti Fonu ilk baþta sadece Halkbank tarafýndan verilen kredilere kefalet vermekteydi. Ancak 2002 yýlýndan itibaren diðer bankalarla anlaþma saðlanmýþ ve bugün 20 banka kefalet anlaþmasý yapmýþtýr. Mevcut kredi garanti fonu kefalet limiti 750 bin lira. Risk kurumu bazýnda ise 1 milyon TL. Ayný risk grubuna ait þirketler 1 milyon TL. ye kadar kefalet verebiliyor. Ayný kapsamda kefaletin toplamý kullandýrýlan kredinin %80 inini geçemiyor. Yeni uygulamada biraz deðiþtirildi. Kredi Garanti Fonu, kredi kullanan þahýslardan, kredinin niteliðine ve vadesine göre yýllýk %1 ve %2 komisyon almakta yýlýnda kurulan Kredi Garanti Fonu 2008 yýlý itibari ile toplam 523 milyon TL kefalet vermiþ. Bu kapsamda da toplam 759 milyon TL kredi kullandýrýlmýþ. Ancak kredi garanti fonunun kendi öz kaynaklarýnýn yetmediði görüldü. Hükümetten bu nedenle destek istendi. Yapýlan çalýþmalar sonucu yýlýnda bir karar yayýnlandý. Bu karar ile kredi garanti fonu kaynaklarý artýrýldý ve uygulamada bir takým deðiþikliklere gidildi. Kredi Garanti Fonundan yararlanacak firmalardan bazý özellikler isteniyor. Mesela en az 2 bilanço dönemi geçirmesi gerekiyor kredi garanti fonuna baþvurmak için. 5 yýldan fazla hapis cezasý almýþ kiþilere de böyle bir kýsýtlama var. Baþka bir kýsýtlama SGK ve vergi borcunun bulunmamasý gerekiyor. Baþvuru tarihinde bunu temizlemiþse sorun yok baþvurabiliyor ama vergi ve SGK borcu olan firmalar bu kefaletten yararlanamýyor. Bir de merkez bankasý kayýtlarýnda grupta izlenen kredileri bulunan firmalar da kredi fonundan yararlanamýyor. Kredi garanti fonu TL ve yabancý para cinsinden kefalet verebiliyor. TL cinsinde kefalette sorun yok. Ama yabancý para cinsinden kredi kullanýmýnda son günlerde bir deðiþiklik oldu. Bu düzenlemeyle yatýrým taþýt belgesi olan firmalar dýþýnda diðer firmalara döviz konusunda kýsýtlama getirdi. En az 5 milyon dolarlýk ürün gerekiyor. Bu da firmalar için çok büyük bir rakam. Bu nedenle sadece kredi garanti fonu KOBÝ gibi iþletmelere yatýrým teþvik kapsamýndaki yatýrýmlar için kefalet verilecek. Yeni düzenleme ile kefalet limiti firma bazýnda 1 milyon TL ye çýkarýlmýþ. Ama bahsettiðim gibi eski uygulamada kredinin %80 i kefalet verilirken, yeni uygulamada %65 i geçemiyor. Son olarak bakanlar kurulu ile saðlanan yeni kefalet ortamýnda saðlanacak bütün kredi limiti 10 milyar TL yi geçmeyecek. Yani kefalet daha az olacak ama toplam kullanýlacak kredinin limiti 10 milyar TL yi geçmeyecek. Yeni uygulamada komisyonlarda biraz düþürme yapýlmýþ. Yýllýk %5 ile % 1,5 arasý komisyon alýnacak. Ayrýca iç kredi kullandýrýmýnýn % i kadar kefalet ücreti 250 lira peþin alýnacak. Eylül ayý meclis toplantýsý tutanaðý ve Eylül ayý mizaný, Eylül ayý yönetim kurulu faaliyet raporu haziruna sunuldu. Kurum ve kuruluþlardaki odamýz temsilcileri bilgi sunumu yaptý. Üyelerimiz tarafýndan yenilenmesi talep edilen kebapçýlar azami fiyat tarifesi müzakere edilerek, onaylandý. Meclisten bir ses bölümünde sunum yapan Meclis Üyemiz Abdurahman Ersin ÖZÇOBAN, Mühendisliðin hayatýmýzdaki önemi baþlýðý altýnda mühendislik kavramýnýn tanýmýný yaptý ve çalýþma alanlarý hakkýnda kýsa bir Hasan ÖNCEL deðerlendirmede bulundu. Türkiye deki mühendislik ve Kütahya daki mühendisliðe bakýþý deðerlendirdi. 11

14 BASIN TOPLANTISI BAÞKAN NAFÝ GÜRAL; EKONOMÝ ÝYÝYDÝ, DAHA DA ÝYÝ OLACAK Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýhsan TUNÇOÐLU ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkaný ve Odamýz Baþkaný Nafi Güral ý ziyaret etti. Baþkanýmýz, ziyarette, basýn mensuplarýna önemli açýklamalar yaparak, güncel konulardaki deðerlendirmelerini sundu. Baþkanýmýz GÜRAL; 2010 yýlýnda hiç kimse ekonomiden þikâyet edemeyecek, ancak kendi halinden þikâyet edecek, onun için insanýmýz oturacak, kendi iþ yerini butik olarak geniþletmek için fikirler üretecek dedi. Güral; Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ýhsan Tunçoðlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendisini ziyaretinde yaptýðý konuþmada, Türkiye ekonomisini her zaman iyi gördüðünü ve bundan sonra daha iyi olacaðýna inandýðýný söyledi. Kendilerine butik bir misyon bulamadýklarý, mevcut sistemde kaldýklarý takdirde küçük iþletmelerin sýkýntýlarýnýn artarak devam edeceðini düþündüðünü belirten Güral, Onun için insanýmýz oturacak, kendi iþ yerini butik olarak geniþletmek için fikirler üretecek diye konuþtu yýlýnda hiç kimse ekonomiden þikâyet edemeyecek, ancak kendi halinden þikâyet edecek diyen Güral, bundan sonra büyük firmalarýn ayakta kalacaðýný öngördüðünü ifade ederek, büyük maðazacýlýðýn olmazsa olmaz ihtiyaçlar arasýnda yer aldýðýný anlattý. Güral, þöyle devam etti: IMF nin parasýna puluna ihtiyacýmýz yok, kredi notu desteðine ihtiyacýmýz var. Kredi notunu aslýnda IMF vermiyor, kredi kuruluþlarý veriyor. Dünyadaki sistem böyle. Sizin kredi notunuz neyse bankalar ona göre kredi veriyor, ona göre faiz uyguluyor. Kredi notunuz yüksek olduðu zamanki ile düþük olduðu zamanki yurt dýþý borçlanmamýz arasýnda büyük farklar var. IMF ile anlaþma yapýlmasý, kredi veren þirketlerin size itibar etmesini, dolayýsýyla notunuzun yükselmesini saðlýyor. IMF yi kimse banka olarak görmesin. IMF strateji belirleme merkezidir. Bu stratejileri de ABD nin hedefleri doðrultusunda belirliyor. ARTIK AVRUPA PAZARI BÝTTÝ Türkiye nin iyi yolda olduðunu herkesin kabul etmesi, sanayici, iþ adamlarý ve tüketicilerin Türkiye nin iyi yolda olduðunu çalýþmalarýyla göstermesi gerektiðini dile getiren Güral, Öncelikli olarak tüketicilerin tüketimini ertelememesi, ne imkanlarý varsa, hangi standartlarda yaþýyorlarsa o imkanlara göre harcamalarýný yapmasý gerektiðini bildirdi. Baþkanýmýz Güral, üreticilerin ise kendilerine yeni pazarlar bulmaya çalýþmasýna ihtiyaç duyulduðuna iþaret ederek, Artýk Avrupa pazarý bitti. Bundan sadece içinde bulunduðumuz kriz ortamý etken deðil, Avrupalýlar yeni tedarikçiler peþinde. Yeni pazarlara ulaþmak zor deðil, bunun için sadece araþtýrma yapmak lazým. Ne satýyorsanýz, dünyadaki bütün alýcýlarý internetten bulmamýz mümkün þeklinde konuþtu. Baþkan Güral, bir gazetecinin, Türkiye-Ermenistan Sýnýr Kapýsý nýn açýlmasý halinde bunun Türkiye ekonomisine yansýmalarý ne olabilir? þeklindeki sorusunu þöyle yanýtladý: Ermenistan Sýnýr Kapýsý nýn açýlmasý iki ülkenin de menfaatinedir. Kimin daha çok menfaatinedir? denilirse, Ermenistan ýn daha çok menfaatinedir. Bizim de menfaatimizedir. Gerekli anlaþmalar yapýlýr, siyasi beklentiler karþýlanabilirse, Doðu Anadolu nun sanayileþmesinde çok önemli bir atýlým olacaktýr. Çünkü Türkiye nin Kafkasya ve Orta Asya ya ihracatý þu anda çok zor þartlarda ve çok pahalýya yapýlýyor. Kapý açýk olursa sanayi kuruluþlarý oralara gidip gelecek oralarda üretecekler ve 1000 ve 1500 kilometre daha az mesafede mal taþýyacaklar. Bu navlun avantajý onlara rekabet gücü olarak yansýyacak. AFYONKARAHÝSAR A OTEL YATIRIMI Ýþ adamý Nafi Güral ayrýca Afyonkarahisar a yapmayý planladýðý yatýrýmý konusunda: Kütahya nýn yerel yatýrýmcýsý olan Nafi Güral ýn Kütahya ya komþu il olan Afyonkarahisar a yapacaðý turistik otel yatýrýmý gösteriyor ki Kütahyalý yerel yatýrýmcýyý elinde tutmuyor þeklindeki deðerlendirme cümlelerine istinaden de; Deðerlendirmelere, deðerlendirme yapmak gibi bir densizlik yapmayýz ifadesiyle de bu þekilde yapýlan bir deðerlendirmenin doðruluðunun ve kendisinin Kütahya dan fazla bir destek görmediði için yatýrýmýný komþu ilimiz olan Afyonkarahisar a kaydýrdýðýnýn sinyallerini verdi. 12

15 ETKÝNLÝK YAPI FUARLARI ZÝNCÝRÝNDE YILIN SON BULUÞMASI OLAN ULUSLARARASI YAPI 2009 ÝZMÝR FUARI, YAPI PROFESYONELLERÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ BÝR BULUÞMA NOKTASI OLDU SEKTÖR TEMSÝLCÝSÝ ÜYELERÝMÝZ FUARI ZÝYARET ETTÝ ÜNLÜ TARÝHÇÝ PROF. DR. ÝNALCIK'A, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝNCE ''FAHRÝ DOKTORA'' ÜNVANI VERÝLDÝ Dumlupýnar Üniversitesinde Kütahya nýn Tarihteki Önemi ve Kültürel Mirasýmýzdaki Yeri adlý bir konferans veren Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk a fahri Doktara ünvaný verildi. Dumlupýnar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde konferans veren, Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Beylikler Dönemi'nde Anadolu'da çok sayýda küçük devletçik oluþtuðunu söyledi. Bunlardan ekonomi, kültür ve sanatta en ilerisinin, merkezi Kütahya'da bulunan Germiyan Beyliði olduðunu dile getiren Prof. Dr. Ýnalcýk, siyasi üstünlüðü ve maddi zenginliðinin, Germiyan Beyliði'ni uçlarda ortaya çýkan Türkmen beyliklerinin en güçlüsü yaptýðýný anlattý. Prof. Dr. Ýnalcýk, Anadolu'daki beyliklerde Haçlýlar ve Ýran hükümdarlarýna karþý meydan okuyan, askeri tecrübesi olan devletçiklerin ortaya çýktýðýný belirterek, ''Bu beyliklerde ilk defa Türkçe, devlet ve edebiyat dili olarak kullanýlmaya baþlandý. Bu hususta da Germiyan Beyliði baþta gelir. Osmanlý'nýn klasik edebiyatýnýn ilk eserleri Kütahya'da yazýlmýþtýr. Þeyhoðlu Mustafa, Þeyhi, Ahmedi, Ahmed-i Dai, Kütahyalýdýr. Kütahya sarayýnda yetiþmiþ, Germiyan beylerine eserler yazmýþlardýr. Türk dilinde ilk þaheserler Kütahya'da, Germiyan sarayýnda ortaya çýkarýlmýþtýr. 1381'de Rumeli'de büyük hakimiyet kuran Osmanlýlar, Kütahya'yý çeyiz karþýlýðýnda almýþtýr. Bu suretle Germiyan Beyliði, Osmanlý'nýn bir vilayeti haline gelmiþtir. Bundan sonra bu zengin Germiyan sarayý, artýk bir Osmanlý sarayý olmuþtur dedi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Güner Önce de verilen konferans sonunda DPÜ Senatosunun, Prof. Dr. Ýnalcýk'a fahri doktora unvaný verme kararý aldýðýný belirtti. Onun uluslararasý bir bilim adamý ve tarihçi olduðunu kaydeden Prof. Dr. Önce, ''Tarihi doðru yazan, doðru okuyan, doðru yorumlayanlar çok önemlidir. Selçuklu, Beylikler, Osmanlý ve Türkiye Cumhuriyeti tarihlerinde yaptýðý çalýþmalardan dolayý Prof. Dr. Ýnalcýk'a minnettarýz'' dedi. Daha sonra Prof. Dr. Önce, Prof. Dr. Ýnalcýk'a cübbe giydirerek fahri doktora diplomasýný takdim etti. 13

16 ETKÝNLÝK ÝSTANBUL PENDÝK DE KÜTAHYA ÇIKARMASI KÜTAHYA LI USTALARIN ESERLERÝ, PENDÝK BELEDÝYESÝNÝN KATKILARIYLA, ÝSTANBUL LU SANATSEVERLERLE BULUÞTU. ''Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti'' kapsamýnda Pendik Belediyesince düzenlenen ''6. Geleneksel Sanatlar Kütahya Çýkarmasý'' etkinliðinde, Kütahyalý 23 sanatçý ve üç kuruluþ tarafýndan geleneksel el sanatlarý sergisi açýldý. Açýlýþa Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA, Kütahya Vali Yardýmcýsý M. Haluk SAYGI, Pendik Kaymakam V.Mümin HEYBET, Pendik Belediye Baþkaný Salih Kenan ÞAHÝN, Kütahya Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni YELDEMEZ, KÜTAV Baþkaný Adil ÖZKAN, Odamýz Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ATAKAN, Hasan ÖNCEL ve çok sayýda davetli katýldý. Kütahya Valisi Þükrü KOCATEPE, Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'ndeki serginin açýlýþý dolayýsýyla düzenlenen törende, Kütahya'nýn tarihi geçmiþiyle Osmanlý Devleti'nin kurulduðu ve Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýldýðý topraklarý barýndýrdýðýný belirterek, bu ili sanatý, doðal kaynaklarý ve güzellikleriyle tanýtmaya çalýþtýklarýný söyledi. Çok sayýda sanatçýya sahip Kütahya'da güzel eserler ortaya çýkarýldýðýný ifade eden Vali KOCATEPE; ''Bu sergide de Kütahya, sanat yönüyle tanýtýlýyor'' dedi. Kütahya Belediye Baþkaný Mustafa ÝÇA da Kütahya'nýn bir kültür baþkenti olduðunu anlatarak, bu serginin ildeki sanatsal eserlerin tanýtýlmasýnda atýlan önemli bir adým olarak nitelendirdi. RESÝMDEN ÇÝNÝYE, ELMASTAN AHÞABA, PORSELENDEN OYAYA, EBRUDAN GÜMÜÞE, MÝNYATÜRDEN HAT A UZANAN ÞEHRÝMÝZÝN SANAT ESERLERÝ, ZÝYARETÇÝLERÝ HAYRAN BIRAKTI ''6. Geleneksel Sanatlar Kütahya Çýkarmasý'' etkinliðine Resimde; Ahmet YAKUPOÐLU, Hüseyin YÜCE, Tamer BÝLGÝÇ, Zeki ERMUMCU, Ýbrahim GÜLER, Gönül GÜVEN, Suna KONUÞLU, Gülseren SEVEN, Hidayet ÞEN, Yýldýrým TÜRKEL, Bayram YILDIZ, Çinide; Mehmet KOÇER, Sýtký OLÇAR, Ýsmail YÝÐÝT, Elmas iþlemeciliðinde; Doðan ÞAPÇI, Ahþap iþlemeciliðinde; Aziz ÖZBAY, Porselen Ýþlemeciliðinde; GÜRAL PORSELEN, KÜTAHYA PORSELEN, Minyatürde; Þule ERMUMCU, Adil ÖZKAN, Hat sanatýnda; Mustafa ER, Kerim KEÇECÝGÝL, Zuhal SÜNGER, Yöresel giysiler ile nakýþ ve oya iþlemeciliðinde; Cemile GÜL, Ebru sanatýnda; Özkan ELAGÖZ, Gümüþ el iþlemeciliðinde; KÜTAHYA BELEDÝYESÝ yer aldý. Resim, çini, elmas iþlemeciliði, ahþap iþlemeciliði, porselen iþlemeciliði, minyatür, hat sanatý, yöresel giysiler ile nakýþ ve oya iþlemeciliði, ebru, ve gümüþ el iþlemeciliði sanatlarýnda Kütahya'dan 23 sanatçý ve üç kuruluþun yer aldýðý sergi, Ekim tarihlerinde ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 14

17 ETKÝNLÝK MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ, TÜM ODALARA ÖRNEK OLACAK FAALÝYETLERÝNE DEVAM EDÝYOR HARUN YURDAGÜL KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Her ay olduðu gibi, bu ay da odamýz bünyesinde oluþturulmuþ olan 16 adet meslek komitemiz, Ekim ayý olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirdi. Birçok meslek dalýnýn kendi arasýnda bir dayanýþma oluþturmasýný saðlayarak, diðer odalara örnek teþkil edecek çalýþmalar yapan meslek komitelerimizin, çalýþma, faaliyet ve haberlerini odamýzýn yayýn organý olan KUTSO dergimiz aracýlýðý ile her ay, sizlerle paylaþýyoruz. seçimlerinin yapýlmasý neticesinde oluþturulmuþ komitelerimiz, yýlýn baþýndan bu yana, gerek kendi sektörleri, gerekse Kütahya nýn ticari, ekonomik ve sosyal yaþamýna olumlu katkýlar saðlanmasýna dair konularda önemli çalýþmalar yaptý. Meslek komitesi üyelerimiz, sözcüsü ve temsilcisi olduklarý meslek gruplarýnda faaliyet gösteren üyelerimizin, çalýþmalarý, sorunlarý, bu sorunlarýna çözüm önerileri geliþtirmeleri, yeni fikirler üretilmesi konusunda yararlý faaliyetleri yürüttü. Ayrýca, kendi sektörleri ile ilgili konulardaki öneri ve sorunlarý önce odamýz yönetim kuruluna, yönetim kurulumuz vasýtasýyla da ilgili makamlara iletilmesi saðlandý. Meslek komitelerinin önerileri ve odamýz organizasyonu ile düzenlenen; iþ gezileri, fuar katýlým ve ziyaret organizasyonlarý, çeþitli kurum ve kuruluþlara ziyaretler sayesinde, hem birlik ve beraberlik örneði sergiledi, hem de Kütahya lý tüccar ve sanayici açýsýndan yeni ufuklar açýlmasýna vesile oldu. Meslek komitelerimizin, çalýþmalarýnýn odamýz öncülüðünde, daha etkin yürütülmesi için, bundan sonraki yapacaðýmýz çalýþmalarda, meslek komitelerimize, üyelerimizin de olabildiðince katýlýmýný saðlamayý arzu ediyoruz. Bu sayede, hem üyelerimizin odamýzla olan iliþkilerini güçlendirmeyi, hem de oda olarak hangi hizmetleri verebileceðimizi odamýzda anlatmayý istiyoruz. Ayrýca üyelerimizin, sorunlarýný, taleplerini ve önerilerini, sektörlerini temsil eden meslek komite baþkanlarýna veya meslek komite üyelerine iletmelerini, odamýz çalýþmalarýna yön vermesi açýsýndan son derece önemli bulduðumuzu belirtmek isterim. Saygýlarýmla. GIDA TÝCARETÝ SEKTÖRÜ, MARKET YASASINI MÜZAKERE ETTÝ Odamýz birinci meslek komitesinde yer alan ve gýda ticareti sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Komite toplantýsýnda, uzun süredir ülke gündeminde olan Market Yasasý konusu müzakere edildi. Komite Baþkaný Naime Göker Ekim, GÝMDER (Gýda ve Ýhtiyaç Maddeleri Derneði) Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildiði hakkýnda bilgi aktardý. Market yasasýnýn yeniden hükümet gündemine alýnmasý ve bu konuda giriþimin baþlatýlmasý için Türkiye genelinde Meslek Odalarý, Ticaret ve Sanayi Odalarý, ilgili derneklerin katýlýmýyla Türkiye de gerek medya gerekse hükümetin bu konuya dikkatinin çekilmesi için yapýlacak organizasyonlarda öncülük yapýlmasý konusunda komite olarak mutabakat saðlandý. Konu hakkýnda Odamýz Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi kararý alýndý. Dünya ve Türkiye Perakende Sektörü, Türkiye hýzlý tüketim sektöründeki indirim maðazalarý, ACZet Nielsen in hazýrladýðý güncel rakamlarýn bilgisi hazirunla paylaþýldý. Kütahya Belediyesi tarafýndan yapýlan yeni hal binasýna taþýnacak olan, sebze ve meyve ticareti yapan iþletme sahiplerinden Belediye tarafýndan talep edilen katký paylarýnýn yüksekliði müzakere edildi. Bu konuda Odamýz Yönetim Kuruluna bilgi verilerek, ilgili kurumlar nezdinde giriþimde bulunulmasýnýn istenmesi kararlaþtýrýldý. 15

18 TARIM SEKTÖRÜ, SEKTÖREL FUAR VE GEZÝLERÝN ÖNEMÝNE DEÐÝNDÝ YAPI VE YAÞAM SEKTÖRÜ TEMSÝLCÝLERÝ, ÝNÞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇALIÞMALARINA YÖN VERECEK 16 OTOMOTÝV, ULAÞTIRMA VE AKARYAKIT SEKTÖRÜ, HYUNDAI GEZÝSÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ Odamýz beþinci meslek komitesinde yer alan, otomotiv, ulaþtýrma ve akaryakýt sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, 2 Ekim 2009 Cuma günü gerçekleþtirilen Hyundai Assan Kocaeli fabrika ziyaretiyle ilgili deðerlendirmelerde bulunuldu. Komite üyesi Hýfzý EMER, Trafik Þube Müdürü Fatih TERZÝ yi ziyareti hakkýnda haziruna bilgi aktardý. Trafikte yaþanan sýkýntýlarla ilgili olarak sürücülere yönelik, eðitim seminerleri verildiði ile ilgili bilgi aktardý. Konu hakkýnda, Trafik Þube Müdürü Fatih TERZÝ nin, komite olarak ziyaret edilmesi ve odamýz bünyesindeki þirketlerin sürücülerine eðitim seminerleri verilmesi ile ilgili neler yapýlmasý gerektiðinin araþtýrýlmasý kararý alýndý. ABÝGEM eðitimleri ile ilgili araþtýrma yapýlarak, eðitimlerin Kütahya da yapýlabilirliðinin araþtýrýlmasýna karar alýndý. Meslek grubu üyeleri ve komite üyeleri olarak yeni pazarlarýn araþtýrýlmasý amacýyla, Kuzey Irak a ziyarette bulunulmasý konusunun Yönetim Kurulumuzla paylaþýlmasý kararý üzerine konu, odamýz Yönetim Kurulunda deðerlendirildi. Gerekli organizasyonun yapýlmasý için komite baþkanlýðýna bilgi verilmiþtir.

19 ÝNÞAAT MALZEMELERÝ VE TESÝSATI SEKTÖRÜ, YAPI FUARI VE ALÜMÝNYUM FUARI NI ZÝYARET ETTÝ Odamýz dördüncü meslek komitesinde yer alan, inþaat malzemeleri mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, meslek grubu üyelerinin katýlýmýyla 16 Ekim 2009 tarihinde Ýzmir de düzenlenmiþ olan Uluslar arasý Yapý Fuarý na yapýlan ziyaretle ilgili genel deðerlendirmelerde bulunuldu. Ayrýca, Ýstanbul da düzenlenen ALUEXPO 2009 Alüminyum Teknolojileri Makine ve Ürünleri Fuarý na, 18 Ekim 2009 tarihinde yapýlan ziyaret ve bu ziyaret hakkýnda katýlan üyelerin görüþleri ile ilgili olarak haziruna bilgi verildi. MOBÝLYA, DERÝ VE TEKSTÝL SEKTÖRÜ, PROJE OLUÞTURMA ÇALIÞMALARI ÝÇÝN GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI Odamýz altýncý meslek komitesinde yer alan, mobilya, deri ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda; Ýlimizde inþasý devam eden Hilton Otelinde yapýlan çarþýda deðerlendirilmek üzere, komite üyeleri Ahmet Y.YAZAROÐLU ve Rasim ÇORUH a, Ýstanbul da Giyim ve ayakkabý firmalarý ile görüþme yapmalarý konusunda görev verildi. Her yýl dini bayramlar öncesinde, þehrimizde kurulan iþporta pazarýnýn fuar alanýna kurulmasý konusunda Tuhafiyeciler Odasý ile görüþülerek, Kütahya Belediyesine verilmek üzere proje çalýþmasý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Bu konuda Komite Baþkaný Fikret ÖNCÜL ve Komite Üyesi Selda GÜNÇELÝK görevlendirildi yýlýnda gerçekleþtirilmesi düþünülen 1.Kütahya Mobilya Fuarý ile ilgili incelemelerin yapýlmasý için Komite Baþkan Yardýmcýsý Bekir ARSLAN ve Komite Üyesi Kamuran ARAT a görev verildi. Kasým ayý komite toplantýsýnýn altýncý meslek grubundaki tüm üyelerle birlikte yapýlmasý kararlaþtýrýldý. KOBÝ Cansuyu Kredilerinin içeriðinin araþtýrýlarak, üyelere duyurulmasý karar alýndý. SERAMÝK-PORSELEN SEKTÖRÜ, 2.OSB YÝ TANITALIM DEDÝ DOÐAL KAYNAKLAR VE ENERJÝ SEKTÖRÜ, ÞEHRÝMÝZDEKÝ MADENLERÝ ARAÞTIRIYOR Odamýz sekizinci meslek komitesinde yer alan, doðal kaynaklar ve enerji sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, bor atýklarýnýn sektörel bazda nerelerde deðerlendirildiði müzakere edildi. %6 Emaye-Siliko Refrakter, %24 Çimento, %30 Tuðla, %40 Seramik sektöründe bor atýklarý kullanýlmakta olduðuna dair bilgi verildi. Komite Baþkaný Hüseyin MALTAÞ, konu ile ilgili araþtýrma dosyasýný komite üyelerine sundu. 17

20 ÝLETÝÞÝM VE BÝLGÝ SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMÝNDE EÐÝTÝM TEKNOLOJÝLERÝ VE KÝTAP FUARI VARDI Odamýz dokuzuncu meslek komitesinde yer alan, iletiþim ve bilgi sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, Ekim tarihlerinde ilimizde düzenlenen Eðitim Teknolojileri ve Kitap Fuarý na komite olarak katýlým saðlanmasý kararý alýndý. Komite Baþkaný Mehmet Hilmi ÇETÝN, odamýz tarafýndan oluþturulan tüccar ve sanayici heyeti ile Hyundai Assan fabrikasýna gerçekleþtirilen ziyaretle ilgili, komite üyelerine bilgi aktardý. HÝZMET SEKTÖRÜ FÝYAT TARÝFESÝ GÜNDEMÝYLE TOPLANDI Odamýz onuncu meslek komitesinde yer alan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, kebapçý üyelerimizin teklifi doðrultusunda maliyetlerinde meydana gelen artýþlarla ilgili olarak fiyat tarifesinin yenilenmesi talebi incelenerek, fiyat tarifesinin uygun olduðuna ve odamýz yönetim kuruluna arzýna karar verildi. SAÐLIK VE EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SEKTÖRÜNDEN EÐÝTÝM ATAÐI Odamýz onbirinci meslek komitesinde yer alan saðlýk ve eðitim sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Ekim ayý olaðan meslek komite toplantýsýný yaptý. Toplantýda, bir önceki komite toplantýsýnda görüþülen, baþarýlý ihtiyaç sahibi öðrencilere destek olunmasý konusu ile ilgili son durum deðerlendirmesi yapýldý. Özel Atlas Uður Eðitim Öðretim Limited Þirketi Yetkilisi Ekrem Çelik in de katýldýðý komite toplantýsýnda, destek olunacak öðrencilerin baþarýlarýný arttýrabilmek için nasýl motive edilebilecekleri üzerinde duruldu. Meslek komitesi olarak, meslek grubu üyelerine ziyaretlerde bulunulmasýna karar verildi. Ayrýca Dumlupýnar Üniversitesi ne üst düzey öðrencilerin kazandýrýlabilmesi için neler yapýlmasý gerektiði konusu müzakere edildi. FÝNANS, SÝGORTA, EMLAK, KUYUMCULUK KOMÝTESÝ GENEL DEÐERLENDÝRME YAPTI 18

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

Hayvan Pazarý na kazma

Hayvan Pazarý na kazma Bu haber üç dönemlik vekiller için AK Parti, üç dönem kuralýný kaldýrmayý düþünmüyor. Koalisyon kurulamaz ve Türkiye erken seçime giderse, 25. Dönem parlamentosunu pas geçmeyi planlýyor. Böylece 7 Haziran'da

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı