S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Erdemir Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Sürekli döküm yöntemiyle üretilen dikdörtgen kesitli yar ürünün (Slab), belirli bir s cakl a s t larak haddelenmesi ile elde edilen yass çelik ürünlerdir. Rulo yada rulodan sac: Kal nl klar mm aras nda de iflen rulo ürünler veya rulodan boya kesilmifl/dilinmifl sac/dilim ürünlerdir. Levha: Kal nl klar mm ve genifllikleri mm aras nda olan ürünler ise levha ürünlerdir. Genel Uygulama Alanlar Endüstriyel alanda faaliyet gösteren ve her biri farkl istek ve beklenti içerisinde olan müflterilerimizin taleplerine karfl l k vermek için s cak haddelenmifl çelik ürünlerimizin uygulama alanlar n genifl bir alana yaymaktay z. Bükme ve so uk flekillendirme uygulamalar nda mükemmel bir performans gösteren, derin çekilebilir çelik kaliteleri ve yüksek mukavemet gerektiren uygulamalarda mükemmel sonuçlar veren mikro alafl ml yüksek mukavemetli çelik kaliteleri otomotiv endüstrisinin kullan m na sunulmufltur. Jant ve flasi çelikleri otomotivin temel girdisi olan hem yüksek mukavemet hem de üstün flekillenebilirlik gerektiren jant ve flasi parçalar n n üretiminde kullan l r. Mekanik özellikleri garanti edilerek, süneklik ve tokluk optimizasyonu sa lanan, konvansiyonel yöntemlerle kaynaklanabilen genel yap çelikleri, ço- unlukla inflaat makineleri ve ifl makineleri imalat nda, genel konstrüksiyon levhalar nda, kara ve demiryolu araçlar imalat nda, depolama tanklar ve konteyner imalat nda kullan lmaktad r. S cak haddelenmifl boru çelikleri; yüksek mukavemet, mükemmel tokluk ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile, içerisinden su/ya veya gaz/petrol nakli yap m na uygun borular n üretiminde kullan lmaktad r. Bas nçl kaplar ve kazan imalat nda, bas nca ve buhara maruz kalan borular n üretiminde, endüstriyel termal kaplarda ve s eflanjörleri imalat nda mükemmel flekillendirme ve kaynaklanabilirlik özellikleri nedeniyle yüksek s - cakl k ve bas nç alt nda kullan ma uygun kazan çelikleri kullan lmaktad r. Tüp çelikleri; yüksek flekillendirilebilme, mükemmel kaynaklanabilirlik ve tokluk özellikleri ile, güvenli in çok önemli oldu u LPG tüpleri imalat nda kullan lmaktad r. Üstün kaynaklan labilirlik ve istenilen tokluk de erlerini sa layan orta ve yüksek mukavemetli gemi yap m çelikleri, gemi içi ve omurgas nda kullan lmaktad r

5

6

7

8

9

10 S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri So uk Haddelemeye Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize Yap lmaya Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si AI N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir So uk Haddelemeye ve Sürekli Tavlama Prosesine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si AI N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max Erdemir Erdemir

11 So uk Haddelemeye Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN 1614-Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S N (1) Al Kalite No. Standart Kalite S n rlar max..max. max. max. max. min DIN St DIN RRSt DIN St 24 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Çeli in kimyasal bilefliminde min. % alüminyum oldu u takdirde, N üst s n r de eri uygulanmaz. Standart: SAE J Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max SAE J SAE J Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Standart Erdemir Standart Erdemir Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al Ti Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max Erdemir Erdemir Erdemir

12 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelemeye, Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çeliklerin Üretimine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al N Ti Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir So uk Haddelemeye Sürekli Tavlama Prosesine ve S cak Dald rma Yöntemi le Galvanize Yap Çeliklerinin Üretimine Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al N V Nb Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir

13 Elektrik Çeli i Yap m çin So uk Haddelemeye Uygun S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al Kalite No. Standart Kalite max. max Erdemir Erdemir Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri S cak Haddelenmifl Emaye Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l C Ti Kalite No. Standart Kalite max. max (1) Erdemir (1) Erdemir Mekanik test yap lmaz. 33

14 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir (1) Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S B Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max (3) DIN EN DD (2)(3) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD (4) DIN EN DD 14 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Bütün kaliteler Tam Durgun Çelik olarak üretilmektedir. (Al % 0.02) 2- Cu = % Kullan m için garanti süresi 1 ay d r. (Al % olmas halinde, kullan m için garanti süresi 6 ay d r.) 4- Kullan m için garanti süresi 6 ay d r. 34

15 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A Katlama N/mm 2 N/mm 2 (%) (en.,180 o ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 80 A 5 Standart Karfl l 1.5 d < 2 2 d d < 2 2 d < 3 3 d 8 kmy Standart Kalite max. min. min. min. min. min. d: kal nl k 6222 DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD DIN EN DD d ( ) ( ) (44.9) d ( ) ( ) (44.9) ( ) ( ) (42.8) ( ) ( ) (40.8) ( ) ( ) (40.8) d ( ) ( ) (44.9) ( ) ( ) (38.8) Çelik Kaliteleri 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r

16 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite No. Örnek Standart Karfl l Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Si Al Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. min. 700 Otomotiv HES-HC-Erdemir RN08 DIN EN DD Mekanik Özellikler A 80 Katlama (1) Erdemir Örnek Standart Karfl l R e R m (%) (Enine, 180 o ) Kalite No. Kullan c Uygulanan Benzer N/mm 2 N/mm 2 kmy Sektör Standart Standart (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) min. (d: kal nl k) (2) Otomotiv HES-HC-Erdemir RN08 DIN EN DD13 ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- R e / R m : max

17 Boru Çelikleri Standart: ASTM A53-06, Erdemir, ASTM A500-03a Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn (2) P S Si Cu (1) Ni (1) Cr (1) Mo (1) V (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. max. max Erdemir ASTM A53-06 A 4009 ASTM A53-06 A 6040 ASTM A500-03a B Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri ve 4009 kaliteleri için bu befl elementin toplam a rl max. % 1.00 olacakt r kalite için, max. C miktar ndaki her % 0.01 puan azalmaya karfl l k olarak-mn de erinin max. % 1.50 olmas kofluluyla - tabloda belirtilen max. Mn de erinde % 0.06 art fl olabilir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min Erdemir (20.9) (33.7) A ASTM A53-06 A 4009 ASTM A53-06 A 6040 ASTM A500-03a B (2) (20.9) (33.7) (2) (20.9) (33.7) (3) (29.6) (40.8) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- A 50 (%) = 1940 S / U 0.9 (S 0 : Kesit alan, mm 2 ; U: Çekme dayan m, N/mm 2 ) 3- Belirtilen uzama de eri, kal nl 4.57 mm ve daha kal n olan ürünlere uygulan r. Kal nl 4.57 mm den ince ürünler için Uzama % = 2.40 d + 12 formülü kullan l r

18 S cak Haddelenmifl Ürünler Amerikan (ASTM) Standard na Göre Üretilen S cak Haddelenmifl Yap Çeli i Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max ASTM A283 C 1-40 mm ve daha ince kal nl klar için, min. % 0.15 olan Si de eri geçerli de ildir. Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A N/mm 2 N/mm 2 (%) Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 Standart Kalite min. min. min ASTM A283 C 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r (20.9) ( )

19 S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn (1) (2) P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max 3241 (3) (4) ASTM A36 A36 Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Kal nl 20 mm ve ince olan 3241 kalite malzemeler için Mn s n r gerekli de ildir kalte için standartta belirtilen max. C de erinin her % 0.01 azalmas na karfl l k, Mn de eri % 0.06 artarak max. % 1.35 olabilir. 3- ste e Ba l olarak min. % 0.20 Cu bulunabilir. 4- Kal nl 40 mm nin üstünde olan 3241 kalite malzemeler için Si miktar min. % 0.15 dir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 3- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. (2) (3) Darbe (1) R e R m A (%) (boy.) N/mm 2 N/mm 2 A 50 A 200 S c. KV c Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) min. Standart Kalite min. min. min. o C J 3241 ASTM A36 A (25.5) ( )

20 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) C Mn P S Si Cu Al (1) N (1) Erdemir d (mm) Kalite Standart Karfl l Kaliteler 16 >16 >40 No. DIN EN DIN EN Kimyasal P TS 2162 EN S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. min. max S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235JR S235JRG S235J2 +N S235J2G S275JR S275JR 4244 S275JR S275JR 6244 S275J2 +N S275J2G S355JR S355JR 6252 (2) S355J2 +N S355J2G (2) S355J2 +N S355J2G3 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Çeli in kimyasal bilefliminde min. % toplam alüminyum oldu u takdirde, azot üst s n r de eri uygulanmaz. 2- Kal nl 30 mm nin üstünde olan ürünler için karbon de eri max. % 0.22 dir. 40

21 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Mekanik Özellikler R e (min.) (1) R m A (%) min. Darbe (3) Erdemir N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) (boy.) Kalite No. d (mm) d (mm) A 80 A 5 S c. KV c Standart Karfl l 16 >16 >40 >63 >80 <3 3 >1 >1.5 > 2 >2.5 3 >40 >63 min. Standart Kalite < o C J Çelik Kaliteleri 3237 DIN EN P2 S235JR 3281 (5) DIN EN P2 S235JR 3337 (4) DIN EN P2 S235JR 4237 (5) DIN EN P2 S235JR (2) (24.0) (23.0) (21.9) (21.9) (21.9) ( ) ( ) (2) (24.0) (23.0) ( ) ( ) (2) (24.0) ( ) ( ) (2) (24.0) (23.0) ( ) ( ) 6237 DIN EN P2 S235J2 +N (7) (24.0) (23.0) (21.9) (21.9) (21.9) ( ) ( ) 3244 DIN EN P2 S275JR 4244 (6) DIN EN P2 S275JR (2) (28.1) (27.0) (26.0) (25.0) (24.0) ( ) ( ) (2) (28.1) (27.0) ( ) ( ) 6244 DIN EN P2 S275J2 +N (7) (28.1) (27.0) (26.0) (25.0) (24.0) ( ) ( ) DIN EN P2 S355JR (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) (2) DIN EN P2 S355J2 +N (7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) DIN EN P2 S355J2 +N (7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) (32.1) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Max. 8 mm kal nl a kadar üretilir. 5- Max. 25 mm kal nl a kadar üretilir. 6- Max. 22 mm kal nl a kadar üretilir. 7- Rumuzunda +N olan kaliteler için, müflteri taraf ndan s cak flekillendirme ve / veya normalize ifllemi yap labilir. 41

22 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Kalite Kullan c Standart Karfl l C Mn P S Si Al No. Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart max. max. max. max. max. min. 720 Otomotiv StW 24H-Erdemir MB01 DIN EN P2 S235JR Üretim kal nl 8 mm. Mekanik Özellikler A Re Rm (1) (%) Katlama (2) Erdemir Örnek N/mm 2 N/mm 2 A 80 A 5 (Enine, ) Kalite Kullan c Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) 1.5 d < 3 3 d 8 kmy No. Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart min. min. 720 Otomotiv StW 24H-Erdemir MB01 DIN EN P2 S235JR d ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 42

23 Genel Amaca Göre Üretilen S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: JIS G3106-4, JIS G Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max 6050 JIS G SM 490A 6741 JIS G SS 400 Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler R e (1) R m A(%, min.) Katlama Erdemir N/mm 2 N/mm 2 d (mm) (boy.,180 o ) Kalite No. (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 A 50 Standart Karfl l d 16 16<d 40 40<d >5 >16 >50 kmy Standart Kalite min. min. min (d: kal nl k) 6050 (2) JIS G SM 490A 6741 JIS G SS (33.2) (32.1) (30.1) ( ) d (25.0) (24.0) (21.9) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Max. 50 mm kal nl a kadar üretilir. 43

24 S cak Haddelenmifl Ürünler 44 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Cu (2) Ni Cr Mo V Nb Ti (3) No. Standart Kalite S n rlar max. max. Max. max. max. max. max. max. max. max. max ASTM A1011 SS30 Standart Erdemir ASTM A1011 SS33 Standart Erdemir ASTM A1011 SS36 Tip 1 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS36 Tip 2 Standart Erdemir ASTM A1011 SS40 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS45 Standart Erdemir (1) ASTM A1011 SS50 Standart Erdemir Karbon için belirtilen max. standart de erindeki her 0.01 puan azalmaya karfl l k, standart mangan de eri - max. % 1.50 olmas kofluluyla puan art r labilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen standart bak r de eri minimum olarak kabul edilecektir. 3- Titanyum un Nitrojen e oran max 3.4 olacakt r. Mekanik Özellikler R e (1) R m A50 A 200 Katlama (2) Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) (en., 180 o ) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) d (mm) d (mm) No. Standart Karfl l 1.6 < d < d 6.0 d 6.0 kmy Standart Kalite min. min. min. min. min. (d: kal nl k) 3330 ASTM A1011 SS d (20.9) (34.7) 3333 ASTM A1011 SS d (23.5) (36.7) 3336 ASTM A1011 SS36 Tip d (25.5) ( ) 6035 ASTM A1011 SS36 Tip d (25.5) (37.2) 3340 ASTM A1011 SS d (28.1) (38.8) 3345 ASTM A1011 SS d (31.6) (41.8) 3350 ASTM A1011 SS d (34.7) (45.9) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r.

25 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A b Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Cu (1) Ni Cr Mo V Nb Ti (2) N (2) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max. max ASTM A1018 SS ASTM A1018 SS ASTM A1018 SS36 Tip ASTM A1018 SS36 Tip ASTM A1018 SS40 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart 0.25 (3) Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen standart bak r de eri minimum olarak kabul edilecektir. Aksi takdirde, tabloda belirtilen max. bak r de eri geçerlidir. 2- Titanyum un Nitrojen e oran max 3.4 olacakt r. 3- Kal nl 20 mm nin üstünde olan ürünler için, mangan miktar % aras ndad r. Belirtilen max. karbon de erindeki her % 0.01 puan azalmaya karfl l k, belirtilen Mn üst limitinde - max. % 1.35 olmas kofluluyla - % 0.06 puan art fl yap labilir. Mekanik Özellikler R e R m (1) A 50 A 200 Darbe (2) Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) (boy.) Katlama (2) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) d (mm) d (mm) S c. KVc (en., 180 o ) No. Standart Karfl l d d 25.0 min. kmy Standart Kalite min. min. min. min. o C J (d: kal nl k) 3430 ASTM A1018 SS d (20.9) (34.7) 3433 ASTM A1018 SS d (23.5) (36.7) 3436 ASTM A1018 SS36 Tip d (25.5) (37.2) 6036 ASTM A1018 SS36 Tip d (25.5) ( ) 3440 ASTM A1018 SS d (28.1) (38.8) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe ve katlama testleri ste e Ba l olarak yap l r. 45

26 S cak Haddelenmifl Ürünler Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Al B Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max (1) DIN EN P2 S275JRC 1- Siparifl kal nl max. 8 mm dir. Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A (%) (2) (3) Darbe N/mm 2 N/mm 2 d (mm) (boy.) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 80 A 5 S c. KV c Standart Karfl l < 3 3 min. Standart Kalite d 8 d 8 8 o C J 4044 DIN EN P2 S275JRC ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. Katlama (en., 180 o, kmy) Erdemir Kalite No. d (mm) Standart Karfl l > 1 > 1.5 > 2.5 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 10 > 12 > 14 Standart Kalite DIN EN P2 S275JRC De erler, 90 o ve daha küçük aç larda yap lan katlama testlerine uygulan r. 46

27 Katlamaya Uygun S cak Haddelenmifl Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite No. ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 C Mn P S Si Al d 16 d > 16 d > 40 Standart Karfl l Kimyasal d 40 d 50 Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. max. max. min DIN EN P2 S235J2C +N 6044 DIN EN P2 S275J2C +N 6052 (1) DIN EN P2 S355J2C +N Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Kal nl 30 mm nin üstünde olan ürünler için karbon de eri max. % 0,22 dir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. Katlama (en., 180 o, kmy) (2) Erdemir Kalite No. R e (1) R m A (%, min.) N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) A 80 A 5 Standart Karfl l d < d < d 50 d < 3 3 d 50 >1 >1.5 >2 >2.5 3 >40 Standart Kalite min. min. min < DIN EN P2 S235J2C +N 6044 DIN EN P2 S275J2C +N 6052 DIN EN P2 S355J2C +N Darbe (1) Katlama (en., 180 o, kmy) (2) (boy.) (min.) d (mm) Standart Karfl l S c. KV c >1 >1.5 > 2.5 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 >10 >12 >14 >16 >18 Standart Kalite o C J DIN EN P2 S235J2C +N DIN EN P2 S275J2C +N DIN EN P2 S355J2C +N Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 2- De erler, 90 o ve daha küçük aç larda yap lan katlama testlerine uygulan r (24.0) (23.0) (21.9) ( ) ( ) (28.1) (27.0) (26.0) ( ) ( ) (36.2) (35.2) (34.2) ( ) ( ) 47

28 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yüksek Karbonlu Alafl ms z Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Si Al (1) N (1) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. max DIN EN P2 E DIN EN P2 E DIN EN P2 E360 Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Çeli in kimyasal bilefliminde min. % toplam alüminyum oldu u takdirde, azot üst s n r de eri uygulanmaz. Mekanik Özellikler R e (min.) (1) R m A (%) min. Erdemir N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d (mm) Kalite No. d (mm) d (mm) A 80 A 5 Standart Karfl l 16 >16 >40 >63 >80 <3 3 >1 >1.5 >2 >2.5 3 >40 >63 Standart Kalite < DIN EN P2 E DIN EN P2 E DIN EN P2 E Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r (30.1) (29.1) (28.1) (27.0) (26.0) ( ) ( ) (34.2) (33.2) (32.1) (31.1) (30.1) ( ) ( ) (36.7) (36.2) (35.2) (34.2) (33.2) ( ) ( ) 48

29 nce Taneli Kaynaklanabilir S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Mn (1) P S Si Al Nb V Cu (2) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. min ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip2 Standart Erdemir ASTM A Tip3 Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Karbon için belirtilen max. standart de erindeki her 0.01 puan azalmaya karfl l k, standart mangan de eri - max. % 1.60 olmas kofluluyla puan art r labilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde bak r istendi i takdirde, tabloda belirtilen minimum de erler geçerlidir. Mekanik Özellikler R e (1) R m A (2) (3) Darbe Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (boy.) Kalite (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. KV c No. Standart Karfl l A 50 A 200 min. Standart Kalite min. min. min. min. o C J 9329 ASTM A Tip ASTM A Tip ASTM A Tip ASTM A Tip3 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz (29.6) (42.3) (35.2) (45.9) (38.8) (49.5) (42.3) (53.1) 49

30 S cak Haddelenmifl Ürünler nce Taneli Kaynaklanabilir Normalize Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al (2) Cr Cu Mo Nb Ni Ti V N Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. max. max. max. max. max. max. max. max DIN EN S355N 9356 DIN EN S355NL 9460 (1) DIN EN S460N Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Max. 20 mm kal nl a kadar üretilir. 2- Çeli in kimyasal bilefliminde yeterli miktarda azot ba lay c elementler oldu u takdirde, min. toplam alüminyum de eri uygulanmaz. Mekanik Özellikler R e (1) R m A 5 Darbe (3) (4) (5) Katlama Erdemir N/mm 2 N/mm 2 (%) (boy.) (en., 180 o ) Kalite No. (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. KV c Standart Karfl l d 16 16<d 40 40<d 60 min. kmy Standart Kalite min. min. min. min. o C J (d: kal nl k) 9355 DIN EN S355N 9356 DIN EN S355NL 9460 DIN EN S460N d (36.2) (35.2) (34.2) ( ) (2) d (36.2) (35.2) (34.2) ( ) (2) d (46.9) (44.9) (43.9) ( ) (2) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2-3 mm den ince kal nl klar için A 80 uzama de eri Anlaflmaya Ba l olarak belirlenir. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Kal nl 16 mm nin üstünde olan ürünler için katlama testi yap lmaz. 5- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 50

31 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler Katlamaya Uygun Yüksek Dayan ml Düflük Alafl ml Çelikler Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir (3) Kalite Standart Karfl l Kimyasal C (1) Mn (1) P S Al Si V (2) N Nb (2) Ti (2) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min. max. max. max. max. max ASTM A Tip3 Standart Erdemir ASTM A Tip8 Standart Erdemir ASTM A Tip8 Standart Erdemir ASTM A Tip8 Standart Erdemir Çelik Kaliteleri , 9442, 9449 kalite ürünler için max. % 1.75, 9455 kalite ürünler için max. % 1.90 olmas kofluluyla, karbon için belirtilen max. standart de erindeki her 0.01 puan azalmaya karfl l k, standart mangan de eri 0.06 puan art r labilir. 2- Nb + V + Ti = % , 9442, 9449, 9455 kalite ürünler için max. üretim kal nl klar, s ras yla 50 mm, 40 mm, 25 mm ve 20 mm dir. Mekanik Özellikler Erdemir R e (1) R m A Katlama (2) Kalite N/mm 2 N/mm 2 (%) (en., 180 o ) No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 kmy Standart Kalite min. min. min. min. (d: kal nl k) 9435 ASTM A Tip d (35.2) (42.3) 9442 ASTM A Tip d (42.3) (49.5) 9449 ASTM A Tip d (49.5) (56.1) 9455 ASTM A Tip d (56.1) (63.3) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r. 51

32 S cak Haddelenmifl Ürünler Yüksek Dayan ml S cak Haddelenmifl Yap Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al V Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. 735 (1) B ERDEM R EE01 1- Max. 16 mm kal nl a kadar üretilir. 735 Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A 5 Darbe (2) (3) Katlama (4) N/mm 2 N/mm 2 (%) (boy.) (en., 180 o ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. KV c Standart Karfl l min. kmy Standart Kalite min. min. min. o C J (d: kal nl k) 735 B ERDEM R EE Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Katlama testi ste e Ba l olarak yap l r d (35.2) (52.7) 52

33 Atmosfer Korozyonuna Dayan kl Çelik Standart: JIS G Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn (1) P S Cu Cr Ni Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max JIS G3125 SPA-H Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Mangan üst s n r n n % 1.00 olmas için anlaflma yap labilir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. A Katlama R e (1) R m (%) (boy., 180 o ) Malzeme N/mm 2 N/mm 2 Standart Karfl l Kal nl (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) A 50 A 200 kmy Standart Kalite (d) min. min. min. min. (d: kal nl k) 9960 JIS G3125 SPA-H d < d d (36.2) (50.0) d (36.2) (50.0) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 53

34 S cak Haddelenmifl Ürünler Köprü Yap m nda Kullan lan Yap Çelikleri Standart: ASTM A Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn (1) P S Si Al Nb Cr Ti Cu Mo Ni V Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. min. max. max. max. max. max. max ASTM A F Tip2 Standart Erdemir Standartta belirtilen max. karbon de erinde yap lan her 0.01 puan azalmaya karfl l k, mangan miktar nda-max. % 1.50 olmas kofluluyla puan art fl yap labilir. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A 50 Darbe (Boyuna) (2) N/mm 2 N/mm 2 (%) Minimum Test De eri Minimum Ortalama Enerji (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Enerji (J) S c. KV c S cakl k Standart Karfl l min. 21 o C 4 o C -12 o C Standart Kalite min. min. min. o C J 5246 ASTM A F Tip (35.2) (45.9) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 54

35 So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir (1) Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Nb (2) Ti (2) V (2) Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max. max DIN EN S315MC Standart Erdemir DIN EN S355MC Standart Erdemir DIN EN S420MC Standart Erdemir DIN EN S460MC Standart Erdemir DIN EN S500MC Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Bütün kaliteler Termomekanik haddeleme ile üretilmektedir. 2- Nb + Ti + V % 0,22. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e (1) R m A N/mm 2 N/mm 2 (%) Darbe (2) Katlama (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) KV c (en., 180 o ) d < 3 d 3 (boy.) Standart Karfl l A 80 A 5 S c. =-20 o C kmç Standart Kalite min. min. min. min. (d: kal nl k) 4932 DIN EN S315MC 4936 DIN EN S355MC 4942 DIN EN S420MC 4946 DIN EN S460MC 4950 DIN EN S500MC 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Kal nl 6 mm ve üstünde olan ürünler için ste e Ba l olarak darbe testi yap l r J 0 (32.1) ( ) J 0.5 d (36.2) ( ) J 0.5 d (42.9) ( ) J 1 d (46.9) ( ) J 1 d (51.0) ( ) 55

36 S cak Haddelenmifl Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Yüksek Akma Dayan ml S cak Haddelenmifl Çelikler Standart: Erdemir, DIN EN P Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Kalite Kullan c Standart Karfl l C Mn P S Si Al Nb Ti V No. Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart max. max. max. max. max. max. max. max. 800 Otomotiv HE-320 DR-Erdemir RN09 DIN EN S315MC Otomotiv A3 Gr. 300-Erdemir FR06 DIN EN S315MC Otomotiv HE-360 DR-Erdemir RN10 DIN EN S355MC Otomotiv E1 Gr. 350-Erdemir FR07 DIN EN S355MC Otomotiv A4 Gr. 350-Erdemir FR08 DIN EN S355MC Otomotiv E1 Gr. 400-Erdemir FR09 DIN EN S420MC (1) (2) (3) Otomotiv DIN EN P S500MC (Özel) Üretim kal nl 8 mm. 2- Termomekanik haddeleme yöntemi ile üretilir. 3- N % Cu % Cr % Ni % Mo % Mekanik Özellikler A 50 A 80 Darbe (3) Katlama Erdemir R e (1) R m (%) (%) KVc (en., ) Kalite Örnek N/mm 2 N/mm 2 (boy.) kmç No. Kullan c Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) S c. = - 20 o C Sektör Uygulanan Standart Benzer Standart min. min. min. min. 800 (2) Otomotiv HE-320 DR-Erdemir RN09 DIN EN S315MC ( ) ( ) 801 Otomotiv A3 Gr. 300-Erdemir FR06 DIN EN S315MC ( ) (40.8) 810 (2) Otomotiv HE-360 DR-Erdemir RN10 DIN EN S355MC d ( ) ( ) 811 Otomotiv E1 Gr. 350-Erdemir FR07 DIN EN S355MC d ( ) (43.9) 812 Otomotiv A4 Gr. 350-Erdemir FR08 DIN EN S355MC d ( ) (43.9) 820 Otomotiv E1 Gr. 400-Erdemir FR09 DIN EN S420MC d ( ) (46.9) 835 Otomotiv DIN EN P S500MC (Özel) J 1 d ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- R e / R m : max Darbe testi, kal nl 6 mm ve üstünde olan ürünler için ve ste e Ba l olarak yap l r. 56

37 Düflük Dayan ml Jant Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P S Al Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. min (1) DIN EN DD (1) DIN EN DD 12 Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Kullan m için garanti süresi 6 ay d r. Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e A (%) Katlama N/mm 2 (kg/mm 2 ) (1) R m d (mm) (en.,180 o ) d (mm) N/mm 2 A 80 A 5 Standart Karfl l 1.5 d < 2 2 d 8 (kg/mm 2 ) 1.5 d < 2 2 d < 3 3 d 8 kmy Standart Kalite max. min. min. min. d: kal nl k 3922 DIN EN DD DIN EN DD d ( ) ( ) (44.9) ( ) ( ) (42.8) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 57

38 S cak Haddelenmifl Ürünler Erdemir Standard na Göre Üretilen Jant Çelikleri Standart: Erdemir Kimyasal Bileflim (%) (2) Erdemir Standart Karfl l C Mn P S Si Al V (1) Nb (1) Ti (1) Sn N Kalite No. Standart Kalite max. max. max. max. max. max. max. max Erdemir Erdemir Erdemir Nb + Ti + V % 0.22 (3949 kalite için) 2- Cu + Cr + Ni % 0.30 (3949 kalite için) Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. A Katlama R e (1) (2) R m (%) (en., 180 o ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) d < 3 d 3 Standart Karfl l d 16 mm d 16 mm A 80 A 5 kmy Standart Kalite min. min. min. (d: kal nl k) 3936 Erdemir (3) Erdemir Erdemir d (23.0) ( ) ( ) ( ) d ( ) ( ) (4) (5) ve 3949 kaliteler için belirtilen çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r kalite için belirtilen çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 3- Max. 5 mm kal nl a kadar üretilir mm ve daha ince malzemelere uygulan r. 5- Katlama mandrel çap (kmç) olarak uygulan r. 58

39 Orta Dayan ml Jant Çelikleri Standart: DIN EN Part Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kimyasal C Mn P (2) S Si Al (1) (1) (2) N Kalite No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max DIN EN P2 S235JRC 3938 DIN EN P2 S275J2 +N 3944 DIN EN P2 S275JRC Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir S cak Haddelenmifl Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Çeli in kimyasal bilefliminde min. % toplam Al oldu u takdirde, N üst s n r de eri uygulanmaz. Mekanik Özellikler A (%, min.) Darbe (3) Erdemir R e (1) R m d (mm) (boy.) Kalite N/mm 2 (kg/mm 2 ) N/mm 2 (kg/mm 2 ) A 80 A 5 S c. KV c No. Standart Karfl l d < d 40 d < 3 3 d 40 > 1 >1.5 > 2 >2.5 3 min. Standart Kalite min. min < 3 40 o C J 3937 DIN EN P2S235JRC 3938 (4) DIN EN P2S275J2 +N 3944 DIN EN P2S275JRC (2) (24.0) (23.0) ( ) (28.1) (27.0) ( ) (2) (28.1) (27.0) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Darbe testi ste e Ba l olarak yap l r. 3- Kal nl 6 mm nin alt nda olan ürünler için darbe testi yap lmaz. 4- Jant imalat için disk malzemesi olarak üretilmektedir. Katlama (en., 180 o, kmy) (1) Erdemir d (mm) Kalite Standart Karfl l > 1 > 1.5 > 2.5 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 10 > 12 > 14 No. Standart Kalite DIN EN P2 S235JRC DIN EN P2 S275JRC De erler, 90 o ve daha küçük aç larda yap lan katlama testlerine uygulan r. 59

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262 Ürün Kataloğu 2013 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş 147

Detaylı

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU SEMBOL VE KISALTMALAR 6 ÜRÜN DAĞILIMI VE SERTİFİKALAR 9 İNDEKS 13 Yassı Çelik Ürün leri ve Kullanım Alanları 15 Nervürlü İnşaat Çeliği leri / Kaya Bulonu (Helical

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları

ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları ERDEMİR - Kaplanmış Ürünlerin Kullanım Alanları SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Kullanım Alanı ve Başlıca Özellikliği 2004 DIN EN 10203-91 T50, T52 2005 DIN EN 10203-91 T57 2006 DIN EN 10203-91

Detaylı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı

YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI. Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı YASSI MAMUL KALİTELERİ VE KULLANIM ALANLARI Kullanım Alanı Standart Standart Kalite Çolakoğlu Kalite Adı Soğuk haddeleme ve galvaniz Soğuk haddeleme ve galvaniz DIN 1614-Part 1 DIN EN 10111-2008 St 22

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129

Detaylı

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 18 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 132

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1

Giriş. Çelik Kaliteleri. Sayfa No. Erdemir Kalite No. Ürün Grubu. www.karizmametal.com 30/06/2011 REV-1 Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 İçindekiler 18 Genel Bilgiler 2 Dizini 34 Çelik leri Üretim Limitleri 91 132 Toleranslar Sıcak Haddelenmiş 15 Genel Bilgiler Dizini 152 Çelik leri Soğuk Haddelenmiş 156 Üretim

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler Ürün Kataloğu 2012 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke)

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) 206 > Kalite Dizini 208 > Çelik Kaliteleri 213 > Üretim Limitleri 217 > Toleranslar 223 > Paketleme www.erdemir.com.tr 203 01 Önsöz

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 12 Sementasyon çelikleri ve Mikroalaşımlı orta karbonlu çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Sementasyon çelikleri dişli kutusunda

Detaylı

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL SICAK HADDELENM fi BOB N TEKN K ÖZELL KLER I HOT ROLLED COIL TECHNICAL SPECIFICATIONS TOSÇEL K KAL TE TOSÇEL K GRADE TOS-2711 STANDART KAL TES STANDARD

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye sahip

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 1.. Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün Açıklama Baz TNR Kalay kaplı teneke rulo 9 TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi.

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi. SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vmak.com Ç NDEK LER SERT LEH M ALAfiIMLARI 2 CP CPS S B A BAKIR-FOSFOR SERT LEH M ALAfiIMLARI BAKIR-FOSFOR-GÜMÜfi SERT LEH M

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş BORU ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş KALİTE POLİTİKAMIZ Modern işletmeciliğin ve yeniliği ilke edinen, müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışıyla sürekli gelişmek ve büyük hedeflere doğru hızla ilerlemek

Detaylı

ThyssenKrupp Steel Europe

ThyssenKrupp Steel Europe Soğuk şekillendirme için PERFORM çelikleri Mukavemet ve şekillenebilme gerektiğinde ThyssenKrupp Steel Europe Çeliğin geleceğini düşünüyoruz PERFORM yüksek mukavemet, üstün soğuk şekillenebilme Soğuk şekillenebilir

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html

http://www.oerlikon.com.tr/rutil_ve_bazik_elektrodlar.html Sayfa 1 / 5 Oerlikon Language Kaynak ESR 11 EN ISO 2560 - A E 380 RC 11 TS EN ISO 2560-A E 380 RC 11 DIN 1913 E 4322 R(C) 3 E 4322 R(C) 3 HER POZİSYONDA KAYNAK İÇİN UYGUN RUTİL ELEKTROD. Özellikle 5 mm'den

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR TNRS Kalay kaplı teneke sac 13 DTNR Kalay kaplı, çok ince teneke

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ 1 YSS Sıcak iş takım çeliklerinin özellikleri Ilık dövme 56~58HRC Hassas sıcak dövme 47~56HRC HOT SICAK WORKING İŞ TAKIM TOOL ÇELİKLERİ STEEL Yüksek sıcaklık mukavemeti, Aşınma

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 9.7.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN

YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN Yüksek Mukavemetli Yapı Çelikleri ve Zırh Çeliklerinin Kaynağı (09 Aralık 2016) YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN ÜRETİMİ VE SINIFLANDIRILMASI Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1).9.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif konik masuralı rulman satın alınacaktır.

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar

Ferritik Martenzitik Ostenitik Ferritik-Ostenitik (dubleks) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar Doğru malzeme seçimi ve kullanımı bir imalat sürecinde dikkat edilmesi en önemli hususların başında gelir. Yanlış malzeme kullanımı, imalat sürecini olumsuz etkileyebileceği gibi; maliyetlerin artmasına,

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 21.6.8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri

Paslanmaz Çeliklerin ç Yap lar ve Temel Türleri ç yap lar in türleri ç Yap lar ve Temel Türleri in ç Yap lar ve Temel Türleri.1.Genel Bileflimlerinde en az yaklafl k %11 krom bulunan çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmufl, yo un, gevrek olmayan, çok

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Erdemir Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür. Modern teknolojiye

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..6 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat 2 DIN EN 21 TS2 BA () Ürün Açıklaması Baz 26 DIN EN 21 TS4 BA (11) 11

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Genel Müdürlük : Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 32 Melikgazi - Kayseri Tel: (352) 207 84 00 Faks: (352) 207 84 20 stanbul Bölge Müdürlü ü : Bankalar Cad.

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

PROJE DESTEK Eylül, 2009 Sayı:04 1/3

PROJE DESTEK Eylül, 2009 Sayı:04 1/3 PROJE DESTEK Eylül, 2009 Sayı:04 1/3 EN 10025 YENĐLENDĐ Bu teknik yayında yeni EN 10025:2004 değişiklikleri ve eski standartlarla karşılaştırmaları yer almaktadır. Alıcı tarafından verilecek bilgiler Eski

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.

Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com. w w w. s k - c w. c o m Fabrika: Kütahya Org. San. Böl. 6.cad. No:15 / KÜTAHYA /TÜRKİYE Tel: +90 274 266 25 72 / 79 Fax: +90 274 266 25 76 info@viggroup.com.tr VIG Metal, alüminyum ve magnezyum gibi haf

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S E ÇELİK SERVİS MERKEZİ B ASİTLE YÜZEYİ TEMİZLENMİŞ ÜRÜN- RP. F PAKETLEME ve ETİKETLEME

İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S E ÇELİK SERVİS MERKEZİ B ASİTLE YÜZEYİ TEMİZLENMİŞ ÜRÜN- RP. F PAKETLEME ve ETİKETLEME KAPAK 1 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER D SİLİSLİ SACLARI NGO-S 1. Kısaltmalar 2. Kalite İndeksi 3. Ürün Kodları 4. Uygulama Alanları 5. Hat Bilgileri 6. Akış Şemaları 7. Standart Açılımları B ASİTLE YÜZEYİ

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Daha sonra levha ve saclarda oluşabilecek anizotropinin engellenmesi

Detaylı

2015 YILI MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif masuralı rulman satın alınacaktır. 2-TEKNİK

Detaylı