r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r- r- f-. l- rl l- fa-ll H U L_ r-- l_- r,--. !) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan"

Transkript

1 E L_ r-- l_- -LfI-^ l* E r,- f-. l- rl l- I-lf E fl-ll r,--. H U r- r- I -, fl-r. -ri fji fa-ll l- uluong MiLLi PARK il. GEL $im B0LGESi ' KORUMAAMAQLT NAZ M MAR PLANr ve 1/1000 olqekl KORUMAAVIAQLT MAR PLANT g) Bu alanlarrn korunmasrm safilamak amadna ycineli& her ttirlti bilgi verici uyan levhalannrn konulmasrna, bu alanlardaki koruma rinlemlerinin ilgili kurulug ve yerel ydnetim lerce a ln masna,!) Mevcut tescilli ve tescilsiz yaprlann bakrm ve onanmlannrn ytirtirltikteki ilke kararlan d o! ru ltus u n da ya pr la bilece! in g 2 - IL Derece Dofial (Tabii) Sit: Dofial yapnn korunmas ve geligtirilmesi yanrnda kamu yarafl gciz rintine alnarak kullanma agrlabilecek alanlardrr. Bu alanlarda, turizm yafinm ve turizm igletme belgeli turistik tesisler ile hizmete ydnelik yapilar dqrnda herhangi bir yapilagmaya gidilemeyecefiine, a) Kullaruma agrlacak bdlgelerde gegici dcinem yapilanma kogullannrn ilgili kurumlann gdrtigleri alrnarak Koruma Kurullannca belirlenmesine, bu belirlemede varsa gevre dtizeni plam veya nazm plan kararlan ile arazinin topografya, peyzaj, siltiet vb. karakteristiklerinin gc)zontinde tutulmasrna, ancak hazrlanacak Koruma Amagh imar Planr kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yofiunluktaki uygulamalara Koruma Amagh imar Planr yapil n lmadan izin verilemeyecefiing b) Tag topralg kum alnmamasna, kireg, tag tufila, mermer, kum, maden vb. ocaklann aqlmamasrna, toprak, curut, gcip, sanayi afufl ve benzeri malzemenin ddktllmemesine, ancak sit karan ilanndan cince ruhsat alm6 olan igletmelerde sahanrn rehabilite edilerek yasal stiresi iginde $lerinin tasfiyesing c) Dofial dengenin devamhhfirnrn safilanmat amaayla ilgili kamu kurum ve kuruluglannrn grirtlgleri dofirultusunda alanrn rizellifiinden kaynaklanan faaliyetlerin Koruma Kurulu izni do! ru ltus u n da s ti rd ti rti I e b i I e ce! i n g g) Mevcut tanmsal ve hayvanahk faaliyetlerinin stirdtirtilebilmesinin yansral koruma kurulundan izin almak koguluyla yeni tanmsal ve hayvanohk faaliyetlerinin yapilabilecefiing 3 - IIL Derece Dofial (Tabii) Sit: Dofial yapntn korunmasr ve geligtirilmesi yolunda, ycirenin potansiyeli ve kullanrm dzellifii de gdzrintlnde tutularak konut kullanrmrna da agrlabilecek alanlardrr. a) Bu alanlarda, kullanma aglacak bcilgelerde gegici dcinem yapilanma kogullannn ilgili kurumlann gdrtlgleri ahnarak koruma kurullannca belirlenmesine, bu belirlemede varsa 1 / dlgekli gevre dtizeni plam veya 1/5.000 rilgekli nazm plam kararlan ile arazinin topografya, peyzaj, siltiet vb. karakteristiklerinin gdzcintlnde tutulmasrna, ancak hazrlanacak Koruma Amagh imar Plam kriterlerini etkileyebilecek nitetik ve yofiunluktaki uygulamalara Koruma Amagh imar Plam yaptrnlmadan izin verilemeyecefiine, DOGUKAN iuan ingaar ve fic,anbt LTD. $Ti. 27

2 ULUDAG MiLLi PARKI II. GELi$iM BOLGES 1/5OOO KORUMAAMAQLI NAZIM MAR PLANI VE 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMAqLI MAR PLANI b) Mevcut tanmsal ve halruanahk faaliyetlerinin stirdtirtilebilmesinin yansra koruma kurulundan izin almak koguluyla yeni tanmsal ve hayvancrlrk faaliyetlerinin yapilabilecefiing c) Dofial peyzaj ve siluet dikkate alrnarak koruma kurulunca belirlenecek kogullar dofirultusunda kum, gakrl, tag maden ve benzeri malzeme alnabilecefiine, bu amagla ocak agtlabilecefiing topralg curuf, gdp, sanayiatufl ve benzeridciktllmemesine, Kurulumuzun gtin ve 541 sayrlr, gtin ve 593 sayl7 14/7/1998 gtin ve 596 sayl; 12/3/1999 gtin ve 639 sayrlr, 5/11/1999 gtln ve 659 sayrh ve 14/11/2002 gtin ve 698 saylr ilke kararlannrn iptaledilmesine, karar verildili belirtilmigtir. Resmi Kurum Gtiriigleri ve Tiim Talepler Alana iligkin olarak planlama gahgmasr esnasrnda temin edilen kurum gorijgleri listesi agalrdaki tabloda verilmigtir. Tablo 1: Kurum n Tarih Sayr Ilgili Kurum 1qn??n1n 1013 T.C. Bursa Valilidi Genclik Spor Il Miidiirlii6ii Planlama alnrnda yer alan tesislerinin korunmasr ve spor alanlarryla ilgili talepler )6 0) )o1n 1386 T.C. Bursa Valilili Miilga Il Qevre ve Orman Miidiirliilii Planlama alanrnda yer alan tesislere iligkin talepleri ieermektedir. 03.o?.?o Tiirkiye Seyahat Acentalarr Birlifi- Giiney Marmara Biilgesel Yiiriitme Kurulun Planlama alanrna iligkin aragtrmalannr igermektedir. )6 fi )O10, Kayak ve Snowboard Olretmenleri Derne!i Derne[in ihtiyaglanna ycjnelik taleplerini iqermektedir. 7? O) )O10 LL7lr445 T.C.Orman ve Su Igleri Bakanhlr Do$a Koruma ve Milli Parklar G.M. Planlama alanrna iligkin gdriiglerini igermektedir _ , r0 Sentiirkler Miihendislik ve Ingaat A.$. Oneri Teleferik hattrna iligkin aragtrrma taleplerini igermektedir. Jandarma Genel Komutanh!r iljandarma Komutanhf r Planlama alanrna iligkin onerilerini igermektedir. Kamu Kurum ve Kuruluglan ile Derneklere ait Talepler. Geligim Bdlgesi'nde yer alan spor tesislerinin do!usunda agrk otopark onerilmesi, Ydreye ait ijrijnlerin sergilenmesi amacryla sergi alanr, Do$al gaz depolama ve da$rtrm hattrnrn planlanmasr igme ve Kullanma suyu ihtiyacr igin genel depolarrn planlanmast Sa$hk Merkezinin planlanmasr DOGUKAN iuer Ngear ve ricarbr LTD. $Ti. 28

3 ULUDAG MiLLi PARKI II. GELI$iM BOLGESi 1/5OOO KORUMAAMAQLI NAZIM imar PLANI VE 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMACLI MAR PLANI. Antma altyaprsrnrn olugturulmasr. Su kullanan ttim tesislerde paket arrtma sisteminin olugturulmasr. Kayak o!retmenlerine ait tesisin planlanmasr ve yaprlmasr. Mevcut Mekanik Tesislerin drgrnda yeni mekanik tesis onerilmemesi. Milli Park Muhafaza memurunun lojmantnrn planlanmasr. Ust istasyonlarda sadece giini.ibirlik tesisi alanr onerilmesi Yatrnmcrlar ve Birliklere ait Talepler. Kapalt otopark alanrnrn yaprlmasr. Agrk otopark alanrnrn yaprlmasr. II. Geligim Bolgesine giden ring yolunun genigletilmesi. itfaiye Binasrnrn yaprlmasr. Hastane binasrnrn planlanmasr. Kongre Merkezinin planlanmasr. Spor alanlarrnrn planlanmasr Grin ribirlik Kullanrm alanlarrnrn planlanmasr Genel WC vb. kullanlmlarrn planlanmasr Suni Karlama ve bu sistemi besleyen goletin planlanmasr Yonetim merkezinin planlanmasr Qdp toplama merkezinin planlanmasr Kayak alanlarrnrn rslahrnrn planlanmasr Agrk alanlarda aktivite alanlarrnrn planlanmasr Lpg ve Lng tank alanlannrn planlanmasr Kar duvarlarrnrn planlanmast Tracking yrirriyrjg alanlarrnrn planlanmasr Da$ bisikleti parkurlarrnrn planlanma Kayakh kogu ve Biatlon alanlarrnrn planlanmasr. Mevcut tesislerin yaprlagma gaftlarrnrn kabul edilmesi. Kayaklt atlama kule yerlerinin belirlenmesi DoGUKAN iruer N$aar ve ilc.rrsr LTD. $Ti. 29

4 E H L-r- -- lirt-. I\- l- I--)- r* H r... tr r.. tr L t- u u l-.. I-r u 5 L-.r ur-uorg MiLLr parkr il celt$im BOLGESi 1/5000 KORUMA Ll NAZIM IMAR PLANtve 1/1OOO KLi KoRUMA I MAR PLANI 7.1.cENEL 9EVRE ozeldrlrni Genel Qeurc dtgnae Korunaak Ddal, Tarthi ve ve Bu Dserlerin Ku lla n tm la n na it ig*n Ka n rla r ' ' Uluda6 Milli Parkr II' Geligim Bolgesi igerisinde dolal de$erler drgrnda higbir tarihi deler bulunmamaktadrr' Ancak dolal delerler agrsrndan planlama alanrnrn yakrn gevresi gegitlilik arz etmektedir. Farkh alag ve bitki tiirlerine ev sahipligi yapmaktadrr. UludaE Milli Parkr, do$al delerleri agtstndan Bursa ilinin igme ve kullanma suyu kayna$r olarak cin plana gtksa da, I. ve II. Geligim Bdlgeleri, esasrnda bolgenin ve de tilkenin krg turizm merkezi konumundadrr, ' Orman arazisi vasftnda olan planlama alanrnda herhangi bir ozel mrilkiyete konu arazi bulunmamaktadrr. T.C' Krilttir ve Turizm Bakanhlr tarafrndan tahsis edilen turizm tesisleri bulunmaktadrr. II' Geligim Bolgesi'ndeki yaprlar tahsis amaglal ve hukuki agrdan uygun yaprlagma gostermigtir, 7.1.l.Yakrn Uzak gevre iligkilerl ve Ulagrm ' Planlama alantnda ulagrm aract olarak sadece karayolu ba$lantrsr kullanrlmaktadrr. Bursa kent merkezinden sarralanh kadar gelen teleferik hattl Bursa Briyrikgehir Belediyesi taraftndan yaprlacak olan proje ile II. Geligim Bolgesine kadar uzatrlmaktadrr. Bu projenin devamt niteli$inde II. Geligim Bolgesi ile I. Geligim Bdlgesini ve IL Geligim Bolgesi ile Mandra Alt istasyon bolgesini ba!layan teleferik hatlarr 6nerilmigtir. ' I. Geligim ve II. Geligim Bolgelerinin yakrn gevre ile iligkisini sa$layan mevcut yollarrn dtgrnda yeni bir yol aksr onerilmemigtir. Mevcut yollarrn hizmet kalitesinin arttrnlmasr ' onerilmigtir. II' Geligim Bolgesihe ulagtm sadece ring yolu olarak bilinen I. Geligim Bcilgesi'nin kuzeyinde yer alan yoldan sallanmasr dnerilmigtir. o II' Derece Dolal Sit alanlarrnda yaya yollan drgrnda herhangi bir ulagrm aksr dnerilmemigtir. 7.I.2,Jeoloj i k Etiitler Koruma Amaglr imar Planr gahgmasrnda onanh Jeolojik- Jeoteknik Ettit verileri kullanrlmrg ve plana yanstulmrgttr. Plan tizerinde uygun alanlar ve 6nlemli alanlar belirlenmigtir. ' Jeolojik etltlerde yer alan kogullara uyulmasr esas olacaktrr. Jeolojik ve Jeoteknik Et.jd.j bulunmayan alanlarda Jeolojik ve Jeoteknik EtLit gahgmalarr yaprlmadan uygulama yaprlamaz Altyapr Kararlarr " -' Bdlgede mevcutta kanalizasyon hattr bulunmamaktadrr. Yaprlmasr dnerilen kanalizasy.n DOGUKAN iuan Ngear u" ricans 30

5 ULUDAG MiLLi PARKI II. GELi$iM BOLGESi 1/5OOO KORUMAAMAqLI NAZIM MAR PLANI VE 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMAQLI MAR PLANI hattrnrn gevreye, yer alil ve yrizey sularrna ve do$aya zara vermeyecek, kirletmeyecek gekilde olacaktrr. Altyapr hattr oncelikle ulagrm arterlerinden gegirilmigtir. Elektri( auk su, telefon vb. altyapr elemanlannrn yer altrndan gegirilmesi zorunludur. Uzun Devreli Geligme Planr'nrn dngordtj!ri gekilde sadece kullanrm alanr ongdrrilen alanlarda olmak rizere L Geligim Bolgesi 1/1000 Olgekli Koruma Amagh imar Planrnda I. Geligim Bolgesinin kuzeyinde teknik donatr alanr olarak kullanrlacak "Qop Aktanm Oda$r" alanr belidenmigtir. II. Geligim Bdlgesinde yer alan tesislerinde bu alanr kullanmasr ongortilmrlgttjr.. Altyapr hattrnrn inga edilmesinde dolaya zarar vermeyecek malzemelerin kullanrlmasr gereklidir. Altyapr projesinde Ust istasyonlar drgrnda kalan alanlardan gegirilen hatlarda 50 metrede bir rogar noktasr belirlenmig ve kotlandrrmasr yaprlmrgtlr. Bu alanlarrn ingaatrnda kullanrlacak borularrn korge boru olarak adlandrnlan ve minimum gaprnrn 50 cm olmasr dlj gi.ln rilen esnek sistem i n ol ugturu I masr nda bi.jytl k fayda olaca ktr r P LAN LAMA SU RECi I,I i I,I G E LiSTiRiIU TSiru C V6ru C dt KARARLAR. Bolgede Uzun Devreli Geligme Planrnrn getirdi$i kararlar do$rultusunda kontrolli.i kullanrm, srnrrh kullanrm ve mutlak koruma alanlan belirlenmigtir. Bu alanlardan mutlak koruma alanlarrna mtidahalede bulunulmamaktadrr. Turizm konaklama tesisleri, grinribirlik tesisler ve sportif faaliyetler kontrol[i kul lan r m a lan larr nda dneril migtir.. I. Geligim Bolgesi mevcut yaprlagmadan dolay do$al yaprsrnr kaybetmig ve oldukga tahrip olmugtur. II. Geligim Bolgesinde yer alan tesisler ise sosyal ve maddi imkanlar agrsrndan oldukga ust seviyededir. 7.3.DOKU, AD& AgrK ALAN VE SOKAKLARA iligxil KARARTAR cyapilagma diizeni Planlama alanrndaki yaprlagma dtizeni 1/ cilgekli Uzun Devreli Geligme Planrnda tariflenmigtir. Bu yaprlanma kogullarr gergevesinde plan hazrrlanmrgtrr. Adalardaki ve parsellerdeki yaprlagma kogullan plan htjki.imlerinde yer almaktadrr. Bunlara ek olara( alanda bulunan mevcut ruhsatlt yaprlar ekonomik cimrtinti tamamlayrncaya kadar ya da kamulagtrrma karan ahnana kadar bugtjnktj kullanrmr devam ettirilecektir. Yaprlagma alanlarrnda yapr buyrikltlkleri ve gabarileri imar planrnda beliftildi$i yapr yaklagma srnrrlarrnr gegmeyecek gekilde olacaktrr. Yapr gevrelerinde uyulmasr gereken kurallar, plan htjktjmlerinde yer alacaktrr. DOGUKAN iruer IN$AAT ve ricarbt LTD. $Ti. 3l

6 ULUDAG I,{]LL]?AR( TNAZ M IMAR PLANI ve 1i1OOO OLQEKL KORUMAAMAQLT MAR plant oyol hizalan, bina hizaranr lnwagma nnnran, pyzaj diizenremereri ' Bu kapsamda yapr yaklagma mesafeleri drizenlenmig ve planda belirtilmigilr. o Mevcutta peyzaj dtizenlemeleri yer almamaktadlr. Fakat sokak mobilyalarrna iligkin olarak genellikle ahgap marzeme kulranrlmasr cinerirmektedir. cfuku, ada, sokak cilfiinde konrnaak kriltiirel ve dgal derteilere iligkin kararlar ' Planlama alantnda doku, ada, sokak olgelinde korunmasr gerekli 6zelikli bir yapr bulunmamaktadrr. ' Alantn dolal yaplsl, iklimin farkhhlr etkisi ile oldukga yegildir. Bu alanlarda korunacak dolal yaplya iligkin alanlar, arazi kullanrm gahgmastyla da tespit edilerek imar planrna yansrtrlmrgtrr. oyaya ve tagtt ulagrmtna itigkin karailar ' Planlama alantnda yaya ulagrmr oncelikli olarak delerlendirilmektedir. Bu kapsamda Turizm Tesis alanlan olarak belirlenen alanlarda yapr yaklagma mesafelerinin drgrnda kalan alanlar yaya mekanlart olarak belirlenmigtir. Bunun yanrnda kontrolhi yollar belirlenmigtir. ' Planlama alantnda yaya kullanrmrnrn ardrndan, toplu tagrma araglarr (shuttle Bus ) ikinci stradadlr' Bu amagla trafik yollarr dijzenlenmig, yollann kaplamalan ve nitelikleri uygulama hrikrlmlerinde tarifl enmigtir. ' Trafik ulagtmtnda srlreklilili olan ring yolu ana arter olarak kabul edilmigtir. Trafik yollarrnda kaplama malzemesi olarak toprak esash dcigeme malzemelerinin kullanrlmasr esastrr, Bu kapsamda parke, toprak yapt malzemeleri ve tag, kaplama malzemesi olarak kullanrlacaktrr. 7.4.y Apr ve PARSELTERE iltgxirv KARARLAR 7'4'L'Korunacak Yaprlar (Sivil Mimarhk drnekleri, gevreye Uyumlu yaprlar) Planlama alantnda, sivil mimarhk orne!i veya anrtsal yapr niteli!inde olan korunacak yapr bulunmamaktadrr. 7'4'2'i4evcut Kiiltiir varhiir Niteliginde olmayan yaprlara iligtin Kararlar Bu kapsamdaki yaprlart mevcut yaprlar diye tariflemek yerinde olacaktrr. ilk agamada bu alanlardaki yaprlarrn cephelerinde g6rsel agrdan iyilegtirmeler yaprlmahdrr Yeni yaprlagmaya iligkin Kararlar Yeni yaprlasmaya gidilebilecek oncelikli alanlar; II. Geligim Bdlgesinde mevcutta yer alan tesislerin I--i bulundulu bdlgede tahsis edilmig alanlardtr. Bu alanlann drgrnda yeni yaprlagma alanr agrlmamakla beraber zaman igerisinde tahsis stjresi dolan yaprlarrn bulundufu alanlar yeniden yaprlagmaya konu olacaktlr, DocuKAN irvran Ngear u. ricaner rru gri 32

7 E H I= l* l* Ll' f E H I-!-!'!r r; H L_- l, l- =; uluong MiLLi parkt il celtgrr,r BoLcESr ' 5coo KoRUtuIAAMAQLI NAZTM MAR PLAN ve 1/1ooo olqekl KoRUMAAIUAQLI MAR PLANI L.Turizm Tesis Alanlan Uzun Devreli Geligme planrnrn ongordii$ri kontrollri kullanrm alanlart tizerinde 6nerilmigtir. I. Geligim Bdlgesi'nde yer alan Turizm yaprlarrnrn hukuki durumlarr incelendilinde birgo$unun yasal haklannrn dlgrna grktrklarr gorr.ilmrigtrir. Ancak IL Geligim Bolgesinde yer alan turizm tesislerinin hukuki agrdan sorunlart bulunmamaktadtr yrlrnda kabul edilen ve yrhnda de$igiklife gidilerek yenilenen 2634 Saylt Turizmi Tegvik Kanunun 8. maddesinin h bendinde agrkga belirtildigi gibi orman saytlan yerlerde turizme tahsis edilecek yeni alanlarda yaprlagmaya esas ingaat hakk E= 0.30 'u gegemez. Bu nedenle II. Geligim Bolgesi igerisinde tahsisleri yaprlmrg olan I,2,3,4,6,7 nolu alanlarda daha once verilmig tahsis gartlarr gegerlidir. Bu gartlar parsel baztnda 20,800m2 ingaat alant ve kat yukseklili olarak en fazla 6 kat olarak belirlenmigtir, Bu alanlarrn drgrnda 5 ve 8 nolu alanlarda emsal E=0,30 olarak belirlenmigtir. Planlama alanr igerisinde II. Geligim Bolgesi'nde 4 adet turizm tesisi bulunmaktadrr. Bunlartn toplam kapasiteleri 2L93 kigi olarak belirlenmigtir. Ancak II. Geligim Bolgesi "Turizm Merkezi" olmastndan dolayr T. C. KUlttlr ve Turizm Bakanlr$r tarafrndan yaprlmrg tahsisler bulunmaktadtr. Bu tahsisler henrjz uygulanmamrg olmakla beraber yok sayrlmast sdz konusu de$ildir. Dolayrsryla II. Geligim Bolgesinin mevcut kapasitesini bu tahsislerin getirece$i yatak kapasitelerini dikkate alarak incelemek do$ru olacaktrr. Bu tahsislerin getirece$i yatak kapasiteleri ise daha once yaptlan imar planrnda belirlenmig ve toplam 1600 kigilik bir kapasite soz konusudur. Tablo 2= li. Geligim Biilgesi Turizm Parsel Biiyi,ikliikleri Yatak Tahsis Kullanrm Parsel No Alan (m2) Tahsis Siiresi Kaoasiteleri Tarihi ,567, ,436, , Turizm Tesisleri , Tahsis Alanlan , L73, , , Toplam ,Kon9 re Merkezi Alant Uluda! Milli Parkr sahip oldu$u de$erler nedeniyle gelecek nesiller igin bir okul vazifesi gdrmektedir. Bunun yanlnda mevcutta yer alan turizm yaptlart sadece krg turizmine hizmet etmektedir, Bunun dnlenmesi ve bdlgenin ekolojik ve ekonomik destek gorebilmesi igin kongre ve kriltulr merkezi onerilmigtir. Bu alanlarda yaprlagma gartlart plan htiktimlerinde belirlenmigtir. loguran ivtln ingner ve TIcARET rrn. ;ri. JJ

8 ULUDAG MILLi PARKI II, GELigiM BOLGESi 1/5OOO KORUMAAMASLI NAZIM MAR PLANIVC 1/1OOO OLCEKLi KORUMAAMACLI imar PLANI Giiniibirlik Tesis Alanlan Uluda$ Milli Parkrnr <incelikle grinrjbirlik ziyaret eden ve diler ziyaretgilerin ihtiyaglarrnr kargtlamaya yonelik bir adet olmak i.izere gijnijbirlik kullanrmlara imkan verebilen tesislerin yer alaca$r gtinribirlik tesis alanlarr 6nerilmigtir, Bu tesislerin igerisinde cafeterya vb. destekleyici faaliyetleri igeren ancak konaklama imkanr vermeyen kullanrmlar yer alabilir. Bu alanlarda yaprlacak sosyal tesislerin ingaat alanlart emsal de$er tjzerinden hesap edilecektir ve yaprlagma gartlarr plan hrikijmlerinde belirlenmigtir ibadet Yeri Uluda! Milli Parkrnr 6ncelikle gunribirlik ziyaret eden ve di$er ziyaretgilerin ihtiyaglarrnr kargtlamaya yonelik bir adet olmak tizere ibadet yeri dnerilmigtir. Bu alanlarda cami, gadrrvan vb. kullantmlara imkan verebilen yaprlar yer alabilir. Bu alanda yaprlagma gartlarr plan hijkrimlerinde belirlenmigtir TE KN i K ALWAPT ALAN LARr NA ir-i griru KARARTAR Kapalr ve Agk Otoparklar Planlama alanr igerisinde do$al egikler ve mevcut alanlar dikkate ahnarak kapah ve agrk otoparklar onerilmigtir. II. Geligim Bolgesinde Kongre ve Ktiltrir Merkezi olarak belirlenen alanda olugturulacak yaprnrn altrnda 1 adet kapah otopark ve ulagrm gi.izergdhlarr tizerinde cep otoparklar onerilmigtir. Trafo Planlama alant igerisinde 1 adet trafo bulunmaktadrr. Mevcutta bulunan trafo alanr korunmugtur. Ancak yeni trafo alanlarr belirlenmemigtir. ihtiyag olmasr halinde mevcut trafo alanlarrnrn kapasitelerinin arttrtmrna gidilmesi 6ncelikli karardrr. Ancak ilgili kurumlarrnca uygun gorijlen yerlerde yeni trafo yaprlarr yaprlabilir. Mekanik Hatlar Planlama alanr igerisinde yer alan mekanik tesisler aynr zamanda I. Geligim Bdlgesi ve kayak alanlarr igin yaprlan planlama gahgmasr srnrrlarr igerisine dahil olmaktadrr. Bu nedenle bu alanlarda bulunan mekanik tesislere iligkin kararlar I.Geligim Bolgesi Koruma Amagh imar Planrnda belirtilmigtir. 7.6.A9rK ve YE$iL ALANLARA ir-igrin KARARLAR 7.6,L. Spor Alanlan II. Geligim B<ilgesi topografik yapr ve a$ag varhlr agrsrndan incelendi$inde I. Geligim Bolgesi'ne gore do$a sporlanna daha uygun oldu$u goriilmektedir. Bu alanlarda mevsimsel gartlara gdre DocuKAN iuan ingaar ve TICARET I-ro. gri.

9 ULUDAd MiLLi PARKI II. GELi$iM BOLGESi 1/5OOO KORUMAAMAQLI NAZIM IMAR PLANI VE 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMAQLI MAR PLANI futbol antreman sahalarr, hentbolve voleybol sahalan, bisiklet parkurlan, paintball, okguluk, gim hokeyi, badminton vb. agrk alan gerektirecek spor faaliyetleri gergeklegtirilebilir. Curling, Buz hokeyi vb. kapah alan gerektiren ancak sdki.llebilir- takrlabilir yaprlar da yer alabilir Meydan Planlama alant igerisinde kongre merkezi, teleferik aktarrm istasyonu ve turizm tesislerinin olugacafl bolgede meydan dtizenlenmesi yaprlmasr esastrr. Plan rizerinde srnrrlarr belirtilen alanlar yaya oncelikli olarak tasarlanmrgttr. Tagrt ulagrmrnr da aksatmayacak gekilde aglk alan alan aktiviteleri yaprlabilir. 7.7.ALAN KUTTANIMLARI Planlama dncesinde yaprlan aragttrmalar I. Geligim Bolgesi ve IL Geligim Bdlgesi olarak de$erlendirilmigtir. Ancak Plan Kararlarr olugturulmasr ve onay agamasrnda I. Geligim Bdlgesi ve IL Geligim Bolgesi stntr olarak kabul edilen ortak bir kurguya sahip iki plan olarak tamamlanmrgtrr. Planlama alanr srnrn Jeolojik aragtrrma srnrn ve Uzun Devreli Geligme Revizyon Planr dngorrisr.i olan kontrollti kullanrm alanlart srnrrlanntn gakrgtrrrlmasr ile olugturulmugtur. Planlama alanrnrn tamamr orman arazisi vasftnda olmasrndan dolayr bu alanlarda yer alan a$aghk alanlar planda belirtilmig ancak alan kullanrm tablosunda kayak alanlan ile beraber ifadelendirilmigtir. Tablo 3:Koruma Amagh Imar Planl IL Geligim Bolgesi Alan Kullanrmlarr ALAN YUZDE(o/o) cunueinlir 2500 m KONGRE VE KULTUR M mz 2.64 SPOR m IBADET YERI 2500 m2 0,48 TURIZM ALANI mz YOL mz 7.03 KAYAK ALANI.AR] 2L4BI2 m2 4r.57 TOPLAM 5L6732 m Kaynak: Biiro Qalrymalart IIL Revizyon planr olarak ifadelendirilen Mevcut imar Planr'nda yaprlagma kogullarr olarak emsal belirlenmemig ancak yatak kapasiteleri belirlenmigtir. Bu nedenle planlama sonrasrnda olugan ve mevcut ingaat alanlart bilinen yaprlartn emsal de$erleri hesaplandr$rnda gok farkh delerler ortaya grkmaktadrr. DOGUKAN irrrer N$enr ve ricanbt LTD. $Ti. 35

10 ULUDAG fu,!illi PARKI II NAZII.,I IMAR PLANIVe 1/lOoo OL Li KORUMA MAR PLANI 7.8.Y6NETSEL PLAN Yiinetim Alt Yaprsr Uluda! Milli Parkr I' Geligim Bolgesi ve II. Geligim Bolgesi Koruma Amagl imar planr uyarnca koruma planr yaprlan alanla ilgili bakanhklarrn, valiliklerin, yerel yonetimlerin, gontjlli kuruluglarrn ve bilim adamlartntn katthmr sa$lanrr ve uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluglar ile gergek ve tr-izel kigiler bu plan hrikr.lmlerine uygun igrem yapmakla yilkrimhidrirler. Orman ve Su igleri Bakanh!1, Tabiat Varhklarrnr Koruma Bolge Komisyonu ve alanla ile ilgili yerel yonetimler, yonetim planlartntn uygulanmasrnr, s[jrekli ve etkin bir izlemenin yaprlmasrnr sallamak igin gerekli onlemleri alrr ve drizenlemeleri yapar. itgi sahipleri Devlet: Koruma Amagll imar Plant ile yonetimi elinde bulundurmaktadrr. planlama alanrnrn sit alanr olmast sebebiyle koruma - kullanma dengesinin gok iyi kurulmasr gerekmektedir. Yerel Halk: Planlama alantnt kullanmak isteyen Yerel Halk (yatlrrmcrlar ve ziyaretgiler), sadece turizm aktiviteleri de$il, aynr zamanda spor aktiviteleri talebinde bulunmaktadrrlar. Alanda niteliksiz yapllagmaya dikkat gekerken, bunun ziyaretgiler tarafrndan de$il, kamu ve ozel kigilipere ait tesislerden kaynaklandr!rnr agrktrr. Kontrol birimi olmayan bir alanrn 6nUmijzdeki yrllarda da goztimsriz bir hal almasr kagrnrlmaz son olarak grizrikmektedir. Planlama alantnda etkin bir denetimin sa$lanrlabilmesi igin Orman ve Su igleri Bakanllr, KUlttjr ve Turizm Bakanhlt, Bursa Briytjkgehir Belediyesi ve balh olunan kurumlar, sistematik ve stratejik ig birlif i yapmalrdrrlar. HEDEFLER Stratejik Hedefler o Qevre Kirliliginin cinlenmesi ve Qevre kalitesinin arltrrrlmasr,. Sosyal ve Teknik Altyapr hizmetlerinin geligtirilmesi,. Bolge Tanrtrmr ve Ekonomik geligim igin Turizmin geligtirilmesi, ' Milli Park ekosisteminin ve biyolojik gegitlililin Korunarak Geligtirilmesi ve iyilegtirilmesinin sa$lanmasr. J. I 36

11 ULUDAG MiLLi PARKI II, GELigiM BOLGESi 1,'5OOO KORUMAAMAQLI NAZIM MAR PLANI VC 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMAQLI MAR PLANI Uluda$ Milli Parkr II. Geligim Bdlgesi'ndeki Sorunlar Ve Potansiyeller Sorunlar. Planlama alanr igerisinde yer alan tesislerin yetersiz olmasr, U tt o Qevresel kalitenin zayflrlr,. Grinrlbirlik kullanrm alanlarr ve gevre drizenlemelerinin eksiklifi,. Adaghk alanlarrnrn plansrz yaprlagmalar sonrasr tahrip olmasr,. Kayak Alanlarrnrn ve mekanik hatlarrn kontrolsriz ve grivensiz igletilmesi. Planlama Alanrnrn sadece kayak merkezi amagh kullanrlmasr Potansiyeller a) Dolal sit alanlannrn alanrn koruma kullanma dengesinin sallanabilmesi agrsrndan duralan -ii ft f1 EI r: r: -: t: bir potansiyel olugturmasr. b) iklimsel verileri ve co$rafik kogullarr itibariyle rilkemizin en onemli krg turizm merkezi c) d) e) konumunda bulunmasr, Planlama alanr igerisinde her hangi bir endemik bitki ttjrii bulunmamasr, Alandaki topraklarrn tarrmsal riretim ve fidancrhk gibi faaliyetlere elverigsiz olmasr, Uluda! Milli Parkrnrn sahip oldulu do$al de$erler agrsrndan onemli bir e$itim potansiyelinin bulunmasr, 0 Ulkenin onemli merkezlerine ulagrm imk6nlarrnrn kolayhfr, i: i: =: r, t. l I: DI a- ooguran iuan ingaar ve ricanbt r.rl. gri. 37

12 ULUDAG MILLi PARKI II GELIg]t,{ ECLGESi 1/5OOO KORUMAAMAQLI NAZIM imar PLANIVE 1/1OOO OLQEKL KORUMAAMAQLI MAR PLANI f' I-'l I-.l' l: -,. I _1 n J -rl' DI t: i: I I i:!;!;!; l: D-l IJ D-l r,: EI la D-l 1- Irl 1* I Hedefler Alt Hedefleri Dizayn Kriterleri 1-Qevresel kalitenin arttrrrlmasr, 2-Planlama Alanrnrn Ekosisteminin Biyolojik ve Qegitlili$inin Korunarak Geligtirilmesi Ve Iyilegtirilmesinin Sa$lanmasr 3-Do$al sit alanlannrn korunmasr 4-Hava kirlili$inin onlenmesi, Do$al yapryr koruyacak ve geligtirecek mr-idahalelerin gergeklegtirilmesi. Yaprlagma alanlarrnrn ve yaktn gevresinin kalitesinin nitelikli hale getirilmesi. Koruma kullanma dengesi igerisinde ekolojik iyilegtirme galrgmasrnrn vaprlmasr Planlama alantnda ve yakn gevresinde yer alan ender gorrilen bitki ve hayvan ti.lrlerini koruma onlemleri ahnacaktrr. Do$al sit alanlanntn yaprlagmasrnt belirli olcrilerde krsrtlamak. Alanda bulunan do$al yaptyl tahrip edici hava kirlilifinin onrine gegilmesi.. Erozyon vb. afet riski tagryan alanlann belirlenmesi. Mutlak koruma alanlannda herhangi bir yaprlagmaya mtisaade edilmemesi. Dolgu alanlarrnrn olugturulmamast ve yaptlan kan gahgmalannrn dogal yaptya zarar vermeyecek gekilde sorumlu idare taraftndan kontrol altrnda tutulmasr.. Bu noktalarda dilzenli su ve toprak analizlerinin yaptrrrlmasr. Yaptlan analiz sonuglartntn bir rapor halinde Yonetim Birimine sunulmast. Planlama alanrnda yer alan yaptlartn ivedilikle yenilenmesi ve ongortilen gekilde dolayla uyumlu hale getirilmesi. Spor alanlarr, toplanma merkezleri, yaya yollarr vb. alanlarda do$aya uyumlu malzemeler kullanrlarak gevresel kalitenin arltrrtlmasr.. Ust ve alt istasyonlardaki karmagrkh$rn giderilerek nitelikli bir istasyon sisteminin qetirilmesi. Pasif rekreatif alanlartn olugturulmast. Su kirliliui kontrol yonetmeli$inin ilgili esaslarrnrn uygulanmast, o Planlama alanrna iligkin kanun, ydnetmelik ve ust olcek plan htikumlerinin uvqulanmast,. Gen kaynaklartnrn 6nemi konusunda ydre halknrn ve ziyaretgilerin bilinglendirilmesine yonelik bilgilendirme panolartntn olugturulmast.. Yegil Alan dtizenlemelerinde alana ozgu canlt trirlerinin mrimkrinse gergek, de$ilse ornekleriyle bilinglendirilmesine yonelik gahgmalarrn yaprlmast.. Her turlti avcrhk faaliyetlerinin yasaklanmast ve bu konuda halkrn bilgilendirilmesi oerekmektedir.. itgili yonetmeliklerde belirlenen yaprlagma gartlarrnrn uygulanmast.. Alan igerisinde yaprlagmalarda baca fi ltreleme sistemlerinin olugturulmast,. Agrk havalarda kullanabilmek igin gtineg enerjisi siteminin getirilmesi. Ses ve Gtiriiltti kirlili$inin 6ntine gegilmesi igin tampon gorevi gorecek a$aglandrrmalar vaorlmasr qereklidir. DOGUKAN ivtan in$aer ve ilcanst LTD. $Ti. 38

13 ,1 >) Lr h-r l" I t: h-l I' lilri -r I- Dl t: T. T; l: DI tri: l- i,- I-)l- Dl l- I, f:- DID-f ULUDAG MiLLi parkt ll. GELi$iN,,l BOLGESi 1/5000 KORUMAAffiU,runztVt MAR PLANI ve 1/1000 OLqEKL KORUMAAMAqLI MAR S-igme ve Kullanma Sulart 6-Orman Alanlartntn (Agagltk Alanlann) Korunmast, 7-Ulagtm Ba$lanttlartntn Giiglendirilmesi. 8-Teknik alt yapl Hizmetlerinin Geligtirilmesi Planlama alanrndaki Su Dengesinin olugturulmast Orman Alanlartntn (Agagltk Alanlarrn)korunmasl, amag dtgt kullantmlartn Alan igerisinde ulagrm altyaprstntn gliglendirilmesi ile alana erigilebilirli$in ve sureklili$in sa$lanmast. Teknik alt hizmetlerinin (Katt,Stvt attklartn bogaltrlmast) Alanda bulunan iletim enerji hatlartntn Yeraltlna indirilmesi igin gahgmalar yaprlacakttr. Mtllkiyet Sorununun gozlilmesi.. Planlama alantnda yer alan su kaynaklarlnln kirletilmemesi igin gerekli 6nlemlerin altnmast. Su kirliligi kontrol yonetmeli$inin ilgili esaslartntn uygulanmast,. Sulak alanlar yonetmeli$inin ilgili esaslartntn uygulanmast.. Su-depolartntn kullanrlmastnda ortaksistemin Planlarna alanr igerisinde izinsiz ve gereksiz adag kesimi vb. do$ayr tahrip edici faaliyetlerin durdurulmast. Kayak Pistlerinde tehlike olugturacak a$agltk alanlartn temizlenmesi yerine gerekli uvenlik onlemlerinin altnmasl. P'lanlarna alntnda belirlenen otopark alanlartntn olugturulmast Yayalagttrma galrgmalanntn uygulanmast'. Planlama alanrnda ki turizm tesislerine dzel servis araglartn olugturulmast. Acil mtldahale ekipleri ve servis araglart harig belirlenen alanlar drgrnda 6zel arag girmesine mtisaade edilmemesi. Planlama alantnda yer alan mekanik tesislerin kayak alant ana planrnda ongdrtilece$i gekilde uygulanmast. Teleferik hatlarrntn olu. Kanalizasyon sistemlerinin olugturulmast'. Kanalizasyon sisteminin olugturulamadrf r alanlarda panel atrk toplama sistemlerinin olugturulmast'. Duzenli atrk toplama sistemlerinin olugturulmast.. Coo aktartm odadrnln dtlzenlelrneqi. Enerji iletim hatlartntn yeralttna altnmastntn gerekli oldu$u yerlerin TEDAS taraftndan belirlenmesi ve uygulanmasl. r Enerji kayna$r olarak ortak do[al gaz sisteminin olugturulmast ve kullantlmast, ptantarn-a alanrnda yer alan yaprlarln tahsis amaglart drgtna gtkmamalarr igin kontroltin sa$lanmast Vapr yasa$r getirilmig alanlarda kesinlikle yaprlagmaya musaade edilmemesi. Vonetim biriminin olugturulmast ve bu birimin etkin bir gekilde gahgabilmesi igin mekansal diizenlemelerin yaptlmasl. ID'f t pocuren imar in$aat ve TICARET LTD. $ri.

14 M BURSA iri, ostuanc.q.zi ir,qnsi, ur,uoag nrirr,i parki z.cpr,i$ilt ndr,cnsi t/5000 drqrrc i KoRUMA AMAqLT NAZIM im.q.n PLANI ve 1/1ooo 6LqExr,i ronuvrl AMAqLI uycur,aivr.q. in{a.r rlani SENTEZ VE PLAN AqIKLAMA RAPORU Bakanlrk Makamrrun 3I tarih ve 5561 sayh Olur'u ile onaylanan oobursa ili, Osmangazi ilgesi, Uludaf Milli Parkr, 2.Geliqim Biilgesi"ne ait 1/5000 olgekli Koruma Amagh Nanm imar Plant ve 1/1000 olqekli Uygulama imar Planr -Bu Plan Ag#tarrrqR,titbq sayfadrr-

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek

olarak planlanmasr, pl6n ve projelerinin uygulanarak gimlendirilip, bitkilendirilerek Qevre Diizenlemesi : Gegerli imar planrnda "yeqil alan" ve "park alanl" olarak ayrtlan kamuya ait her tijrrl;j arazi veya arazi pargalanntn peyzaj mimarisi prensiplerine uygun olarak planlanmasr, pl6n

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)

2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA. l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri) T.C. D A N r$ TA Y ALTINCI DAIRE -i.t. 02-o6 %l\ Temviz Eden (Davahlar) Vekili Vekili :1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r ISTANBUL :Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde) 2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ADANA SAYI : B.16.0.K V M.4.01.00.03/33.02.539-3 ^ 0^. KONU : Kapıtaşı

Detaylı

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile

. ^ , (Belediye ve Meclis Bagkantmrz Kamil SARAQOGLU Belediye Meclisimizin almrg olduou karar ile Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagrdaki gy1_d-e1n- maldeterini gorijgmek uzere 1. donem 6. olagan toplantrsr 1 birlegim, 1. oturumunu 081101201.4 QAR$AMBA

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

ikliminde cani bir hareketlilik ijretmesi milmkun gdrrjlmemektedir. Aynca bu acrk

ikliminde cani bir hareketlilik ijretmesi milmkun gdrrjlmemektedir. Aynca bu acrk MANSIYON GRUAU 4. Mansiyon 30 Srra No'lu Proie Programrn ana iieelerini ddrt ayrr kijtle itinde dij2enleyen 6neri, bu yaklagrmr ile Barece kiitdk ve pareal kitleler ve bunlarla iligki i9inde acrk alanlar

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

200,00 TL 0-10 m (ilk A[agtan soffaki a$aglar iginxad.) 40,00 TL ll-20 m litt< A[agtan sonraki afiaglar igin) (Ad.)

200,00 TL 0-10 m (ilk A[agtan soffaki a$aglar iginxad.) 40,00 TL ll-20 m litt< A[agtan sonraki afiaglar igin) (Ad.) MECLiS BA$KAtlLrGrNA Pamukkale Belediye Meclisi'nin 05. 1 0.201 5 tarihli ve 20151396 sayrh karart ile Plan ve Btitge Komisyonu'na havale edilen; 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (f) fikrasr

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder

Bu birim de$er esas altnarak deler tespitine iligkin yaprlan hesaplamalar agalrder yaprlan tespitler r5{rnda deferleme konusur gayrimenkullerin D-130 Karayoluna (Izmit- Yolu) yakrn konumu, btiytiklii[i.i, ytik vinglerirre sahip olmasr ve yaprsal ozellikleri dikkate. 23215 No'lu parselde

Detaylı

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu

PA$AM SULTAN TURBESI. nouove - REsrirUsYoN ROJESI RESTO. u$ak. oin. idostc lio. !.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu PA$AM SULTAN TURBESI nouove - REsrirUsYoN VE a T-!.v' runizttrt BAKANLIGI t \r':rliklcrrttrt Mirdrirliiqu RESTO ROJESI oin ': i.-:..::::., :,::r:aeil::: :i 1,ij1'.r{iil : i u$ak idostc lio PA$AM SULTAN

Detaylı

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 2003516001 ONUR ACAR 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 2005 yılının sonunda PLN 301 Şehir Planlama Projesi III kapsamında yaptığımız 1/10000

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU

GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi. g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI 2OI3 YILI. FAATiyET RAPoRU GEBZE PLASTiKCiLER ORGANiZE SANAYi BOLGESi g.olagnx GENEL KURUL TOPLANTISI & 2OI3 YILI FAATiyET RAPoRU GEPOSB 2013 YILI FAALiYET RAPORU im.q.n niniui rn.q.liynt RAPoRU 1- Yapr ruhsatlarr 2013 yr[ igerisinde,

Detaylı

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA / Ş & s T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ» imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü v y, ' «İMİ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- l U S O - ^.(/07/2014 Konu: Manavgat 1080,1442

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr.

G{-.- Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs. Bu kapsamda, streg ydnetimi gah;malarr igin a9alrdaki gahqma program r lavizsiz uygulanacakttr. {w irtntvi surec YONETiMi iq conu,crsi Sayr : M.07.3.MUR.0.01-612.01.01-?gs ot/t0t20t2 Konu : Siireg Ydnetimi MUDURLUdUNE 2009/4 sayrlr Baqbakanlrk Genelgesir ile duyurulan Birlikte qahtabilirlik Esaslan

Detaylı

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler

!) Ust meslek kuruluqu: Ttirkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile Tiirkiye Esnaf ve. BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler ALI$VERi$ MERI(EZLERi IIAKKINDA YONETMELiK TASLAGI BiRiNCi BOLUM Genel Hiikiimler Amaq ve kapsam MADDE I - (l) Bu Y0netmeli[in amact, allgverig merkezlerinin nitelikleri ile a9rh5, faaliyet ve denetimlerine

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

"r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur

r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki gundem maddele;i;i g6rugmet< Uzere 2. donem 8. ola$in toplantlsl 1.birle9im, 1. oturumunu M-eclis Baqkanr Kamil SnneqOeurj

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis

peinr negxenugr engiv poririxesl AerK Enigil,r ve KURUMSAL KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis KUTUPHANE VE DoKUMANTASYoN peinr negxenugr AerK Enigil,r ve KURUMSAL engiv poririxesl tsilgi palaqrldrk ga artar. lujy t,2014 Bitlis Eren Universitesi Rahva Kamptisii Bitlis Bitlis Ercn Universilesi Kiit

Detaylı

iunn KoMlsYoNU RAPoRU

iunn KoMlsYoNU RAPoRU f'gac' BELEDIYE ME Cr,iSi BA$KANLrGNA iunn KoMlsYoNU RAPoRU O?-og,2o S/ S,13rc8/zots Belediye Meclisinin 05108120L5 tarih ve 308 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizlt ili, Pamukkale ilgesi,

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET RAPORU

inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET RAPORU GEPOSB 2OI4 YILI FAALIYET RAPORU inran einin{i pn.llivnt RAPoRU l- Yapl ruhsatlarl 2014 yrh igerisinde l7 katrhmcrya 48 adet yapr ruhsatr dtizenlenmiqtir. Bunlardan 2l adedi yeni yapr, 13 adedi isim defigiklili,

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr.

*':rffl[]g:firy. I e-imzahdrr AlmetKAHRAMAN. DAGITI,I YERLERiNE. Ilgi: Gtinniik ve Ticaret Bakanh$run 15.05.2014 taih ve 602 sayh yazsr. W T.C. YUKSEKOGRETIM KIJB.ULU BASKANLIdI Yayn ve Doktimantasyon Daire Bagkanhgr Sayr : 20330265-825.99 I 29837 I6nu :Yiilaek lisans ve doktora tezlerine destek verilmesi 16t05t20t4 DAGITI,I YERLERiNE Ilgi:

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder.

Tanrmlar. Madde 4- Bu yonetme. Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel. r personeli. ifade eder. Tanrmlar Madde 4- Bu yonetme Miidiirltik b{.inyesinde gdrevli tiim memur. iggi, sdzlegmeli personel r personeli. ifade eder. E) ilan ve Santral Birimi. Belediye iginde birimler ve bu birimlerde galrqan

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkanr oturumu agtt. Belediye Meclisimiz 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagtdaki gundem maddelerini gttrulmek ozere 2. donem 2.olagan toplantrsr l.birlegim l.oturumunu Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh: BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarlh:31.03.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU Büyükşehir

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA i n. T.C. ANTALYA BİJYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ı..* î EXPO?f IH «N T A L V A Sayı : 90852262-301.03- lo ö2-~ /T ft> O f./04/2015 Konu: Manavgat 1544

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili

Detaylı

rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag

rar5ot24-4orr5 I / 94 Lretrronik Ag T.C. QVR V $HiRCiLiK BAKANLIGI Qevre Yonetimi Genel Mtidtirlii$i Say r 884627 25 -o t o-.1 tc't} Konu: Hava Kalitesi Delerlendirme ve Ytjnetimi Genelgesi ()i.t[!\.12013 GNLG (2013t37 Bilindili izere, 2872

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI: NİLÜFER İLÇESİ, ODUNLUK MAHALLESİ, H21C05C PAFTA, 253 ADA 17 PARSEL, BHRS BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi

l/ r*y' pu) irrn ivn uiinunr,udu nallivnr nir,cilnni im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri ELEKTRiK BiRiMi FAALiYET BiLGiLERi 1- Yapl Ruhsatlarr GEPOSB 2()IO YILI FAALIYET RAPORU im.ln nirin,ri raar,iynr nilcir,nri 2010 yh igerisinde, ruhsat yenilemesi ile birlikte toplam 22 adet yapr ruhsatr verilmigtir. 2- Yapr Kullanma izin

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı