T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7407, 7414 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7407, 7414 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...94 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI SANATLAR GÜZEL SANATLAR...203

8 710 KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...232

9 000 GENEL KONULAR 000 (5) Çapar, Abdulkerim - Muhittin 000 (1) Adal, fierif - A. Coflkun Sönmez. Eylem Ç kar m ve Varl k Tan ma için Ontoloji Tabanl Bilgi Ç kar m ve Belge Yap Analizinin Tümlefltirilmesi. itü dergisi/d: Mühendislik 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) A alar, Canan. nternet'te Bilgiye Ulafl m. ANKEM Dergisi 25(Ek say : Antibiyotik ve Kemoterapi-2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet.. Kongre Program Sözel Sunu ve Poster Özetleri 1987 SA , 000 (3) Arslan, Meryem. Kare Kodlar ile Hayat m z De iflecek. Bilim ve Teknik 44(523) , ss. Gökmen. Gradyan Temelli fiekil Bölütleme ve Tan ma. itü dergisi/d: Mühendislik 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SA (6) Gülle, Tayfun. Bilgiye Güvenmek. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. ng. özet 1987 SA , (7) Kahraman, Fatih - Binnur Kurt - Muhittin Gökmen. Aktif Görünüm Modeline Dayal Gürbüz Yüz Hizalama. itü dergisi/d: Mühendislik 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Atefl, Alev - Eralp Altun. Bilgisayar Ö retmeni Adaylar n n Uzaktan E itime Yönelik Tutumlar n n Çeflitli De iflkenler Aç s ndan ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 28(3) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Cifuentes, Lauren - Zahira Merchant - Ömer Faruk Vural. Web 2.0 Technologies Forge the Way for Global Citizenship. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA (8) Kantarc, Burak - Sema Oktu - Hussein T. Mouftah. Optik WDM A lar için Ayr flt r lm fl Kullan labilirlik K s t Alt nda Yol ve Dalgaboyu Atama Teknikleri. itü dergisi/d: Mühendislik 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Marangoz, Mehmet. Giriflimciler için S n rs z Ticaret: E-Ticaret. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 6(1) , ss SA , 000 1

10 000 (9) Yeflil, Ayfle Tu ba. Elektronik mza Orhun, Murat - Eflref Adal - Cüneyd Kavram. ller ve Belediyeler Tantu. Uygurcadan Türkçeye Dergisi (758) , ss. Bilgisayarl Çeviri. itü dergisi/d: Mühendislik 10(3) , 1963 SB ss. Türkçe ve ng. özet. 350, SA B BL YOGRAFYA 000, 410 Pektafl, Ethem Kadri. Belediye Hizmetlerinde Bilgi- letiflim Teknolojilerinin Kullan m ve e- Belediye Uygulamalar ndaki Son Geliflmeler: Bir Literatür Taramas. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 350, 000 Tüfekçi, Hikmet Kaleli. Vak f ve Kültür Dergisi Makaleler s. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 000 (10) Ata, Bahri. Sosyal Bilgiler Sipahi, O uz Reflat. Makale E itiminde yi Bir Örnek: ABD Kongre Yay nlama Sürecinde Dergi Seçimi. Kütüphanesinin Amerikan Haf za ANKEM Dergisi 25(Ek say : Projesi. Türk Kütüphanecili i 25(2) Antibiyotik ve Kemoterapi-2) , ss. Türkçe ve ng. 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. özet.. Kongre Program Sözel 1987 SA , 300, 020 Sunu ve Poster Özetleri 1987 SA (1) 000 (11) Tatar, Erdal - Yunus Karakuyu - Cengiz Tüysüz. S n f Ö retmeni Adaylar n n Bilimin Do as Kavramlar : Teori, Yasa ve Hipotez. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 000, (12) Topdemir, Hüseyin Gazi. Bilimsel Yöntemin Tarihsel Geliflimi: Antikça. Bilim ve Teknik 44(523) , ss. Bak rc, Ramazan. Hollanda'da Görme Engellilere Verilmekte Olan Dijital Eriflimli Bilgi Sistemi ve Türkiye'de Durum. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SA , 020 Besimo lu, Can - fielale Korkut. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ö rencilerinin Düflünce Özgürlü ü Konusundaki Görüflleri Üzerine B r Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 2

11 020 (2) 020 (6) Erol, Betül Yasemin. Çocuk Kitapl. Ayraç (20) , ss SB Tüzün, Merve Ceren - Ömer Çetin. Bir Sinop Masal... Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Günyüz, Melike. stanbul Rüya m d r? [Kitap Tan tmalar ] Ayraç (20) , ss. 020 (7) 2009 SB 766 Y lmaz, Na ihan. GEME ( hracat 810, 020 Gelifltirme Etüd Merkezi) Kütüphanesinin Web Sayfas n n De erlendirilmesi. Türk 020 (3) Kütüphanecili i 25(2) , Karasözen, Bülent - Özlem Gökkurt ss. Türkçe ve ng. özet. Bayram - Burcu Umut Zan. WoS ve 1987 SA 57 Scopus Veri Tabanlar n n 020 Karfl laflt rmas. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Musnik, Sara Yontan. Fransa Milli Kütüphanesi ve Türkçe Bölümü. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL ANS KLOPED K ESERLER Do an, fiaban. Onyedinci Yüzy lda Kaleme Al nm fl Bir T p ve Eczac l k Sözlü ü: Lugât- Müflkilât- Eczâ. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 12(2) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA 16, GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Seçkin, Yasin Ça atay. Peyzaj ve Okuma Kültürü. Yap (355) , ss. ng. özet 1973 SA , 020 Bostanc, Kahraman. II. Meflrutiyet 020 (5) Topalo lu, Abdullah. Türkiye'de lk Say sal Kütüphane Yönetim Sistemi: IRCICA FARAB. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Devri zmir Bas n nda Türkçü Duyarl l n Sesi: Tan Mecmuas ve Dizini. Yeni Türk Edebiyat Araflt rmalar 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 3

12 Kumral, Esin. fl Dergisi Üzerinden Cumhuriyet'in "Çocuk Meselesi" Toplumsal Tarih (210) , ss SB , 050 Özlük, Nuran. Âfâk Mecmuas ve Dizini. Yeni Türk Edebiyat Araflt rmalar 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Tüfekçi, Hikmet Kaleli. Vak f ve Kültür Dergisi Makaleler s. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 010 Y ld z, Murat. Vakfiyelerine Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin Pafla Evkaf. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Y lmaz, Yasin. Osmanl Dönemi 060 (1) Çam, Nusret. Kazakistan Müzelerinde Bulunan Türk Devri Eserlerinden lginç Örnekler. Türk Yurdu 31(286) , ss SB (2) Demirci, Fehmeddin. Kastamonu fieyh fiaban- Veli Vak f Müzesi. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB Tarsus Vak flar. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Ayarc, Halit. Memleketimden ve Dünyadan Misallerle Kalem Efendileri. Ayraç (20) , ss. Fatsa, Mehmet. fiebinkarahisar'da Hasan fieyh Vakf ve Menzilhaneler. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 060 Kurto lu, Mehmet. fiair Sak b Efendi Hayat, Vakfiyesi ve Vakfetti i Kitaplar. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Malatya Yöresinde Kamu Yay m Elemanlar Üzerine Bir Araflt rma. Türktar m (199) , ss SB , (3) Özcan, Ömer. Kendi Kaleminden smail Bey Gasp ral 'n n dealleri flleri Tavsiyeleri ve Haberleri. Türk Yurdu 31(286) , ss SB

13 Özsoy, Selami. Bas na Yans malar yla "1952 Amatörlük Olay " ve Türk Sporunda Amatörlük. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Göka, Erol. Ahlak ve Siyaset "Öteki" Nedeniyledir, Öyleyse... Baflka (7) 2011, ss SA , (4) Türky lmaz, Çetin. Hegel'de Gerçekleflme Kavram. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (5) 110 (1) Tüzün, Erkan. Ulus Baker'in çsel Anl, Ömer Faik. Bilgi-Varl k liflkisi Deneyiminde Trajik Olan. Cogito ve De iflim Problemi ki Gizli Müttefik: (54) 2008, ss. Parmenides ve Herakleitos. Bilim ve Ütopya 17(204) , ss SA SC (2) Ar c, O uz. Antik Yunan Tragedyas n n Metafizi i. Cogito (54) 2008, ss SA (3) Badiou, Alain. Kötülük Üzerine Söylefli. Konuflanlar: Christopher Cox, Molly Whalen; ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (54) 2008, ss SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Akman, Nuriye. [Yazar n Son Roman "Kim" Üzerine Söylefli] Konuflan: Mustafa Bilici, Baflka (7) 2011, ss SA , (1) Amasyal, M. Fatih. Kuantum Benlik. Baflka (7) 2011, ss SA Demir, Türkay. At f Efendi Kütüphanesinde Bir Karfl laflma. Baflka (7) 2011, ss SA , (2) Bayraktar, Fulya. Gabriel Marcel'de Ben-Sen Diyalekti i. Baflka (7) 2011, ss SA

14 120 (3) Tatar, Hüsniye Canbay. Tarihî Blanchot, Maurice. Trajik Düflünce. Süreçte Bilginin Yerelli i ve Bilimin Frans zcadan çeviren: Orçun Türkay, Evrenselli i. Türk Yurdu 31(286) Cogito (54) 2008, ss SA , ss SB , (4) Demir, Remzi. Baflar s zl k ve Tarih. Bilim ve Ütopya 17(204) , 69. s SC Toprak, Nurcan. Ben De il Öteki Ben: Dostoyevski'de Benli in Di er Yüzü. Baflka (7) 2011, ss SA , (5) Erten, Yavuz. Teki ve Ö-teki. Baflka (7) 2011, ss. 130 NORMAL ÜSTÜ 2009 SA (PARANORMAL) OLAYLAR 120 (6) nam, Ahmet. Can n Kendisi. Baflka (7) 2011, ss SA (7) Kara, Hayrettin. Az Gittim Uz Gittim... Baflka (7) 2011, ss SA (8) Saydam, M. Bilgin. Tasavvuf ve Empati Ba lant s nda 'Ben' ile 'Öteki' Sorunsal na K sa De inme. Baflka (7) 2011, ss SA SA , (1) Buze, Özcan. Çinlilerin ve Türklerin Ortak Bilgelik ve Fal Kitaplar : Irk Bitig ve I Ching. Bilim ve Ütopya 17(204) , ss SC BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) mamo lu, Tuncay. Mant kç Pozitivizm, Wittgenstein ve Din. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 120 (9) Sayar, Kemal. Terapinin Ötesi, Tando an, Cüneyd. "Felsefe"nin Ötekinin Terapisi. Baflka (7) 2011, Konumu Üzerine Birkaç Söz. Türk ss. Dili Dergisi 24(144) , 2009 SA ss. 150, SA

15 150 PS KOLOJ 150 (5) 150 (1) Alt ndifl, Selma - Hatice Özutku. Psikolojik Güçlendirme ve Güçlendirmeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye'deki Devlet Hastanelerinde Bir Araflt rma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Ba lan, Feyza. Self'in Paradoxlar : Arnold Modell' n Self Modeli. Baflka (7) 2011, ss SA (3) Bat gün, Ayflegül Durak - Nevin K l ç. nternet Ba ml l ile Kiflilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Baz Sosyo-Demografik De iflkenler Aras ndaki liflkiler. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (4) Bayraktar, Özden. Çocu un Gelifliminde Babal n Etkileri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1(1) 2010, ss SA Bilici, Mustafa - Yücel Y lmaz. Haneke Filmlerinde Ben ve Öteki liflkisi. Baflka (7) 2011, ss SA SB , Boyac o lu, nci - Nebi Sümer. Ba lanma Boyutlar, Otobiyografik Bellek ve Geçmifli Kabul Etme. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Can, Yusuf - Fikret Soyer. Beden E itimi Ö retmenlerinin Sosyo- Ekonomik Beklentileri le fl Tatmini Aras ndaki liflki. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 28(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Ceylan, Tahir M. Benlik Oluflumunda Nörofelsefi Temellendirme. Baflka (7) 2011, ss SA (7) Çakar, Firdevs Savi - Zeynep Karatafl. Engenlerin Y lmazl k Düzeyleri ile Alg lad klar Sosyal Destek Aras ndaki liflki. Ça dafl E itim 36(387) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Ç rako lu, Okan Cem. Domuz Gribi (H1N1) Salg n yla liflkili Alg lar n, Kayg ve Kaç nma Düzeyi De iflkenleri Ba lam nda ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet. 7

16 150 (9) 150 (13) Dan flman, Ilg n Gökler. Toplumsal fiiddetin Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Aç s ndan Etkileri. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (14) 150 (10) Deikman, Arthur J. Ben= Fark ndal k. Çeviren: Taha Hano lu, Baflka (7) 2011, ss. Türkçe özet SA (11) Do an, Özge Akbal k - Ayda Büyükflahin Sunal. Evliliklerde Olumlu Yan lsama: liflki Ba lan m ile Nedensellik ve Sorumluluk Yüklemeleri Aras ndaki liflkiler. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (12) Doksat, Mehmet Kerem. fiiddet Psikolojisinin Evrimsel Yönü. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, 1-7. ss. Türkçe ve ng. özet SB Dündar, Süleyman - fienay Yap c - Birol Topçu. Üniversite Ö rencilerinin Baz Kiflilik Özelliklerine Göre S nav Kayg s n n ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 28(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Hano lu, Lütfü - Betül Yalç ner - Çi dem Özkara. Damasio ile "Zihne Gelen Ben" Baflka (7) 2011, ss SA Hano lu, Lütfü - Eyüp Süzgün. Ben Merkezli Bilinç ve Öteki. Baflka (7) 2011, ss SA SA SA , (15) mamo lu, E. Olcay - Gül Günayd n - Emre Selçuk. Özgün Benli in Yorday c lar Olarak Kendileflme ve liflkililik: Cinsiyetin ve Kültürel Yönelimlerin Ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Karakaya, Ifl k - fiahika G. fiiflmanlar. Travmatik Bir Yaflant Olarak fiiddet ve Çocuk. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Koç, Mustafa. Türk Din Psikologlar ( ) Üzerine Biyografik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (16) Korkmaz, Bar fl. Otizmde 'Ben' ve 'Öteki' Baflka (7) 2011, ss. 8

17 Mete, Levent. Ötekinin Dünyas. Baflka (7) 2011, ss SA , (20) Türkçapar, Hakan. Ben ve Di erini Bilmek. Baflka (7) 2011, ss SA Oda, Celal. Reel ve deal Self Aras nda Savrulan Bir Yazar Ernest Hemingway ve Özk y m. Baflka (7) 2011, ss. 150 (21) 2009 SA 31 Ünal, Süheyla. Kendilik Serüveni. 820, (17) Sa lam, Aycan Çiçek. Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmifllik Düzeyleri ile liflkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 150, 370 Baflka (7) 2011, ss SA (22) Y lmaz, Banu. fiiddetin Psikolojisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (18) Satan, Ayflin. Ergenlerde Akran Bask s, Benlik Sayg s ve Alkol Kullan m Aras ndaki liflkilerin ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (34) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (19) Sayar, Kemal. Terapinin Ötesi, Ötekinin Terapisi. Baflka (7) 2011, ss. 170 (2) 2009 SA , 140 Saydam, M. Bilgin. Tasavvuf ve Empati Ba lant s nda 'Ben' ile 'Öteki' Sorunsal na K sa De inme. Baflka (7) 2011, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Ayd n, brahim Hakk. Seküler Ahlak Ba lam nda Din-Ahlâk liflkisi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Bell, Blake A. As ls z Online Söylentilerle Bafla Ç kmak: Kurumlar için El Kitab. Çeviren: Zeynep Tuba Sungur, Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 9

18 170 (3) 180 (3) Cemalo lu, Necati. Mesleki ve Bilimsel Etik. Türk Yurdu 31(286) , ss SB SA , (4) Dinçer, Banu - Caner Dinçer. A Historical Perspective on Business Ethics and the Role of Ethics Training. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 13(20) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (5) Göka, Erol. Ahlak ve Siyaset "Öteki" Nedeniyledir, Öyleyse... Baflka (7) 2011, ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 2009 SA (1) 190 Bulgur, Durmufl. Muhammed kbal'in ctihad Üzerine Görüflleri. Do u Araflt rmalar (7) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Pattabano lu, Fatma Zehra. Gazzâlî'den Sonra slam Düflüncesi Seyrinde bn Kemmûne'nin Yeri ve Önemi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Tafldelen, Vefa. Augustinus ve Yunus Emre'de ç-ben Alan. Baflka (7) 2011, ss. Yavuzy lmaz, Yusuf. slam Dünyas nda Din Felsefe liflkileri ve Tahafüt Gelene i. Ayraç (20) , ss SB , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Acar, Bar fl. "Deus Ex Machine" ye Karfl Zerdüflt. Cogito (54) 2008, ss SA (2) Bayraktar, Levent. Psikoloji Felsefe ve Metafizik Kavfla nda Benlik ya da Bergson'un nsan Felsefesine Bir Girifl Denemesi. Baflka (7) 2011, ss. 190 (3) Demir, Türkay. At f Efendi Kütüphanesinde Bir Karfl laflma. Baflka (7) 2011, ss SA , (4) Reemtsma, Jan Philipp. Richard Rorty'nin Ard ndan. Almancadan çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (54) 2008, ss SA

19 190 (5) 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Rorty, Richard. Béla Egyed'e Yan t. ngilizceden çeviren: fieyda Öztürk, Cogito (54) 2008, ss SA (6) Scheler, Max. Trajik Görüngüsü Üzerine. Cogito (54) 2008, ss SA (7) Utku, Ali. Iris Murdoch: Filozof- Sanatç dan Etik ve Estetik Perspektifler [Mukadder Erkan' n "Ir s Murdoch: Bir Ahlâk Filozofu Olarak Sanatç n n Portresi" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (20) , ss SB , D N 200 (1) K l ç, Recep. Din ve Kültür liflkisi: Analitik Bir De erlendirme. Türk Yurdu 31(286) , ss SB , (2) Mann, Charles C. Dinin Do uflu. Foto raflar: Vincent J. Musi, National Geographic Türkiye (122) , ss SB , (3) Özakp nar, Y lmaz. Din ve Bilim. Türk Yurdu 31(286) , 2-5. ss SB SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akbaba, Fatih. S nav Kayg s. Diyanet (246) , ss SC 6 297, (2) Apak, Âdem. Müminlerin Annesi Hz. Cüveyriye (r.anha) Diyanet (246) , ss SC (3) Ar k, M. Selim. Ahde Vefa Çizgisi. Diyanet (246) , ss SC (4) Ayd n, Muhammet fievki. Din Ö retiminde Ö renci Merkezlilik. Diyanet (246) , ss SC (5) Çank r l, Ali. Çocuklara Din Ö retiminde Empati Üzerine [Söylefli] Konuflan: U ur Canbolat, Diyanet (246) , ss SC (6) Çolak, Mücahit. slâm Hukukunda Ceza Ehliyeti Aç s ndan Yafl Küçüklü ü. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 11

20 297 (7) 297 (14) Do an, Yusuf. ki Vefal Dost: Mümin ve Cami. Diyanet (246) , ss SC SA (8) 297 Duman, Tayyip. slamda E itim ve Ö retim Anlay fl. Türk Yurdu 31(286) , ss SB (9) Erbafl, Ali. Kur'an E itimi ve Yaz Kur'an Kurslar. Diyanet (246) , ss SC (10) Erdo an, Meryem Kaçan / Tarihli (R 37 Numaral ) Rusçuk fier'iyye Sicili'nin Tan t m ve Fihristi. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (11) Erkal, Mehmet. Zekât ve nfak n slam'daki Yeri ve Önemi. Diyanet (246) , ss SC mam Bedruddin ez-zerkefli'ye Göre Kur'an Metninin Bütünlü ü. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet.. Arapça Metin 297 (15) Karacoflkun, Mustafa Do an. Sevgiyi Köklefltiren Haslet: Vefa. Diyanet (246) , 4-7. ss SC (16) Karsl, brahim Hilmi. En Hay rl Az k. Diyanet (246) , ss SC (17) Koç, Mustafa. Türk Din Psikologlar ( ) Üzerine Biyografik Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (18) Koçyi it, Hikmet. Yeryüzünde Seyahat Etmenin Kur'anî Boyutu. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (35) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Erkut, Abdulkadir. Hz. brahim ve nkârc Babaya Vefa. Diyanet (246) , ss SC (19) Özçelik, Harun. Hadislere Göre Günahlar n Ba fllanma Yollar. 297 (13) Atatürk Üniversitesi lahiyat Günefl, Mehmet. Türk Milleti'nin "Gül" Fakültesi Dergisi (35) 2011, Aflk ndan Müstesnâ Tablolar. Türk ss. Türkçe ve ng. özet. Yurdu 31(286) , ss SA SB

21 Salakidis, Georgios. 17. Yüzy lda Yeniflehir-i Fenârl Akçelizade el-hac Ahmed A a'n n Nakit Vakf ve fiehirdeki Meflhur Mevlevihane. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (20) Tufan, Tar k. Yaflamak; Vefas n Yitirmifl Bir Ahd. Diyanet (246) , ss SC (25) Y lmaz, H. Kâmil. letiflimin Dili: Selam. Diyanet (246) , ss SC (26) Y lmaz, Yasin. Osmanl Dönemi Tarsus Vak flar. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , TOPLUM B L MLER 297 (21) Aker, A. Tamer - Nazire Üzer - Gizem Ünal,. Hakk. En Büyük Cemaat. fientürk. Bir fiiddet Türü Olarak Do al Diyanet (246) , ss. Afetler. Türkiye Klinikleri 1969 SC 6 Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : 297 fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) 2008 SB 436 Yavuzy lmaz, Yusuf. slam 360, 300 Dünyas nda Din Felsefe liflkileri ve Tahafüt Gelene i. Ayraç (20) , ss SB , (1) Akgül, Beyza Merve - Bülent Gürbüz. Bofl Zaman Tutum Ölçe i: Geçerlik ve Güvenirlik Çal flmas. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 297 (23) 16(1) , ss. Türkçe ve Y ld z, Murat. Vakfiyelerine Göre ng. özet. Veziriazam Amcazade Hüseyin Pafla 1996 SA 7 Evkaf. Vak flar Dergisi 73(35) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (2) 1964 SB 155 Akgün, Mehmet. Kimlik Bilincim 297, 060 Üzerine. Türk Yurdu 31(286) , ss. 297 (24) 1960 SB 27 Y lmaz, Ali. Kur'ândaki Peygamber 300 Dualar n n Psiko-Sosyal Analizi. Atatürk Üniversitesi lahiyat 300 (3) Fakültesi Dergisi (35) 2011, Aksakal, Hasan. bn Haldun ss. Türkçe ve ng. özet. Düflüncesi ve Merkez-Çevre. Evrensel Kültür (234) , 1983 SA ss SB

22 Ata, Bahri. Sosyal Bilgiler E itiminde yi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Haf za Projesi. Türk Kütüphanecili i 25(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, SB (4) 300 Atasoy, Ahmet. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin Nüfus Co rafyas. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) 150, 300 Avc o lu, Gürcan fievket. Küresel Bilgi Teknolojilerinin De erler Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , (6) Bak r, Onur. Devam n Ça ran Çal flma: stanbul ve Anadolu'dan S n f Profilleri. Evrensel Kültür (234) , ss SB , SA (7) 300 Bayhan, Vehbi. Milenyum Gençli inin Parolas : "Görünüyorum O Halde Var m" Türk Yurdu 31(286) , ss SB SB (8) 300 Belyakov, Vladimir. M s rl Prenseslerin Rus Eflleri. Toplumsal Tarih (210) , ss SB , (9) Burcu, Esra. Türkiye'deki Engelli Bireylere liflkin Kültürel Tan mlamalar: Ankara Örne i. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Dan flman, Ilg n Gökler. Toplumsal fiiddetin Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Aç s ndan Etkileri. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB 436 Demir, Fethi. Orhan Pamuk'un Reklam ve Medya ile mtihan. Evrensel Kültür (234) , ss. 300 (10) Deniz, Ayla - E. Murat Özgür. Rusya'dan Türkiye'ye Ulusafl r Göç: Antalya'daki Rus Göçmenler. Ege Co rafya Dergisi 19(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (11) Do an, Selen. Küçük Yaflta Evlilik Büyük Geliyor! National Geographic Türkiye (122) , ss. 300 (12) Duman, Derya. Gender Politics in Turkey and the Role of Women's Magazines: A Critical Outlook on the Early Republican Era. Hacettepe

23 Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB SB (13) 300 Dündar, Leyla Burcu. Türk Modernleflmesinin Kültürel Simgeleri ve Edebiyat. Türk Dili 100(714) , ss SA (14) Eliuz, Ülkü. Tanzimat Dönemi Anlat lar nda Feminist Söylem [Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Sema Özher Koç, Yeni Türk Edebiyat Araflt rmalar 3(5) , ss SA Er, Sad k Erol. ki Kültür Afl labildi mi? [Richard E. Lee ve Immanuel Wallerstein'in " ki Kültürü Aflmak" Adl Eseri Üzerine] Cogito (54) 2008, ss SA , 300 Ertafl, Mehmet Akif. Deneyerek Yan larak, Deneterek Yan ltarak Denemeyi Ö renmek ve Ö retmek. Ayraç (20) , ss SB , (15) Gorney, Cynthia. Evlenmek için Çok Küçük Çocuk Gelinlerin Gizli Dünyas. Foto raflar: Stephanie Sinclair, National Geographic Türkiye (122) , ss. 300 (16) Gül, Ayflen Akkor. Monopolization of Media Ownership as a Challenge to the Turkish Television Broadcasting System and the European Union. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 10(2) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA 8 300, (17) Gülensoy, Tuncer. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Tarihi çinde "Türk Kültürünü Araflt rma Enstitüsü" Türk Yurdu 31(286) , ss SB (18) Güney, Emrullah. Türkiye'de Göçer Konar Gelene i. Standard 50(589) , ss SB (19) Gürsoy, Ahmet. Kürt Sorununun Çözümü Çokkültürlülükten Geçiyor! [Söylefli] Konuflan: Yunus Emre, Ayraç (20) , ss SB F nd k, Özgür. Dersim'in Karanl k Tarihi: Kara Vagon [Söylefli] 300 (20) Konuflan: Mutlu Dursun, Evrensel Hatemi, Hüsrev. Kültürel Kimli imiz. Kültür (234) , ss. Türk Yurdu 31(286) , 1992 SB ss. 790, SB ,

24 rmifl, Ayfle. Bologna Sürecinin Beyin Gücü Göçüyle Avrupa'n n Üretimine ve Sermaye Birikimine Katk s. Türk Yurdu 31(286) , ss SB , (21) Javid, Kamrouz Khosravi. The Iranian Influence Into the Turkish Myths of Ancestor Founder. Do u Araflt rmalar (7) 2011, ss. ng. özet SA (22) Kalafat, Yaflar. Millî Kimliklerin fiekillenmesinde Halk nançlar Kültürünün Stratejik Boyutu. Türk Yurdu 31(286) , ss SB Kara, Feyza Meryem - brahim Y ld ran. Öteki'nin Alg s : Spor Sektöründe Kad nlarca Alg lanan Cinsiyet Önyarg lar ve Ayr mc l. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 300, , (23) Karaba, fi. Gülin. Kültür Aktar m nda Tarih Ö retimi ve Önemi. Türk Yurdu 31(286) , ss SB , 900, 370 Karagün, Elif. fiiddet ve Spor. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (24) Karakaya, Ifl k - fiahika G. fiiflmanlar. Travmatik Bir Yaflant Olarak fiiddet ve Çocuk. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (25) Kaya, Tu ba. Ankara Dikmen Vadisi Gecekondular nda Son Befl Y lda Gündelik Yaflamdaki De iflim Y k ma Karfl Dayan flma. Birikim (266) , ss SB (26) Kayao lu, Aysel. Önyarg Olarak Cinsiyetçilik. letiflim: Araflt rmalar 6(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Kentin Üniversite Alg s : Anadolu Üniversitesi ve Eskiflehir Örne i. Amme daresi Dergisi 44(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 170 K l ç, Recep. Din ve Kültür liflkisi: Analitik Bir De erlendirme. Türk Yurdu 31(286) , ss SB , 300 Koçak, Dilek Özhan. The Role of Theaters in Making Common People Civilized in 19th Century's Istanbul Comparing with Vienna and Paris. letiflim: Araflt rmalar 6(1) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA ,

25 300 (28) 300 (32) Koçak, Hüseyin. 29 Mart 2009 Yerel Mercan, Boran. Soba, Pencere Cam Seçim Sonuçlar n n Siyasal ve ki Ekmek stiyoruz Bir Toplumsal Tercihlerin De iflimine Etkisi: Haydutluk Anlat s. Birikim (266) Afyonkarahisar ve Ayd n llerinin , ss. Karfl laflt rmal Analizi. Afyon 1975 SB 50 Kocatepe Üniversitesi Sosyal 300 Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 300, (29) 2003 SA 50 Krause, Uwe. The Atlas of European 300, 790 Values Project: Possibilities of Mapping the Values of Europeans and Challenges for Geography. Ege 300 (34) Co rafya Dergisi 19(1) , Merter, ss. Türkçe ve ng. özet SA (33) Mersin, Serhan. Yerli TV Dizilerinde Mekân ve S n fsal Temsil. letiflim: Araflt rmalar 6(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Feridun. Türklerde Aile. Türk Yurdu 31(286) , ss SB (30) Kumrular, Özlem. Halil nalc k' n Yeni Kitab Has-Ba çede 'Ayfl u Tarab. Toplumsal Tarih (210) , ss SB , (31) Kurflunlugil, lknur. Türkiye'ye Yald zl Göç: stanbul'da Yaflayan Avrupa Vatandafllar. Ege Co rafya Dergisi 19(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Meder, Mehmet. Tüketimin Farkl Yüzü: Televizyon Dizileri. Türk Yurdu 31(286) , ss SB , (35) Metropol ve Anadolu'da Ebeveynlik: Bilifl ve Davran fllarda fiehrin ve E itim Düzeyinin Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 26(67) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (36) Moçofl, Ebru. Ç lg n Proje. Evrensel Kültür (234) , ss SB (37) Mordeniz, Celal. Tragedya ve Ta'ziye René Girard' n Tragedya Yorumu Üzerine Düflünceler. Cogito (54) 2008, ss SA ,

26 300 (38) 300 (44) Nahya, Zeliha Nilüfer. AB'yi mgelemek: Üniversite Ö rencilerinde Avrupa Birli i mgesi. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 10(2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Sosyal Bilimler Karmafl kl k ve Kaos [Necmi Gürsakal' n Ayn Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Abdullah K ray, Giriflimcilik ve Kalk nma 6(1) , ss SA 29 Dergisi 2002 SA (39) 300 (45) Südafl, lkay - Mustafa Mutluer. Daha Orhan, Gözde. Necmeddin Sahir S lan Arflivi'nin Sunduklar 1930'lardan 1950'lere ktidar n Do u ve Dersim Alg s. Toplumsal Tarih yi Bir Hayata Do ru: "Yaflam Biçimi Göçü" Ege Co rafya Dergisi 19(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. (210) , ss SA SB , (46) 300 (40) fiengül, Sefa. Osmanl 'n n Son Ö üt, Hande. "Erkek Do rama Cemiyeti Manifestosu", Lezbiyen Ayr l kç lar, Öfkeli Kad nlar. Varl k 78(1245) , ss SB SB (41) 300 (47) Özdemir, Ali Murat. Sosyal Bilimlerde Yap Kavram. Amme daresi Dergisi 44(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Miras : Unutulmufl zlerde Kaybolan Türkler [Ülkü Özel Akagündüz'ün "Kay p Türkler" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (20) , ss. Timur, Taner. Max Weber Modernleflme, Sosyoloji ve Tarihçilik. Toplumsal Tarih (210) , ss SB SA (42) 300 (48) Tozal, Yunus Emre. Rifat, Mehmet. Ayflenaz Kofl: Simone de Beauvoir'in Türkiye'de Al mlanmas. Varl k 78(1245) , ss SB Çokkültürlülük'ün Perde Arkas nda Ne Var? [Ahmet Gürsoy'un " stanbul ve New York'ta Tarih Boyu Çokkültürlülük" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (20) , ss SB (43) Sezgin, A. Ufuk. Cinsiyete Dayal fiiddet. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 4(2/Özel say : fiiddet) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (49) Türkdo an, Orhan. Günümüz Türk Toplum Yap s ve Sorunlar (122) , ss.

27 300 (50) 320 (3) Türkdo an, Orhan. Zenginlik- Ak n, R dvan. Birinci Meclis Yoksulluk Kültürü Kutuplaflmas. Döneminde Sivil Otoritenin Üstünlü ü Türk Dünyas Araflt rmalar ve Ordunun Yönetimi Tart flmas. 97(192) , ss. Türkçe Galatasaray Üniversitesi Hukuk ve ng. özet. Fakültesi Dergisi 1(1) 2010, 1980 SA ss SA , 355, (51) Uçar, Önder. Türkiye Toplumunu Birarada Tutan Nedir? Farkl Bir Suni Denge. Birikim (266) , ss SB , (52) Uhri, Ahmet. Anadolu'da Konutun Tarihi. Evrensel Kültür (234) , ss SB (5) Alacahan, 300 (53) Yaman, Ertu rul. Ailede Huzurun Kayna : Aç k letiflim. Diyanet (246) , ss SC (4) Akp nar, Mahmut. Türkiye'de Asker- Sivil liflkilerinin Dengeye Ulaflmas için Zaman Gereksinimi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6(1-2) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 355 Osman - Betül Duman. D fllanma, Ayr mc l k, Mezhep ve Etkinlikler Aras Eflitsizlikler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA S YASAL B L MLER 320 (6) 320 (1) Akgönenç, Oya. NATO'nun Libya Müdahalesinin Çeflitli Boyutlar ve Meflrutiyet Sorunu. Jeopolitik 10(79) , ss SB , (2) Akgönenç, Oya. Yeni Tehlikeli Uygulamalar ve NATO (122) , ss SB SA Alkan, Mehmet Ö. Osmanl 'dan Cumhuriyet'e Seçim Tarihimizden Manzaralar... Toplumsal Tarih (210) , ss SB , (7) Arsava, A. Füsun. AB Üyeli i Sürecinde Türkiye'nin K br s Politikalar n n K r lma Noktalar. SAREM Stratejik Araflt rmalar Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet. 19

28 320 (8) 320 (14) Arslan, Esat. Suriye'nin Bora, Aksu. Temsilî Kad n. Birikim Libyalaflt r lmas n n Olumsuzluklar (266) , 7-9. ss. ve Statüko (122) , 1975 SB ss SB (15) Bostanc, Kahraman. II. Meflrutiyet 320 (9) Asadi, Zohreh. Study of Ghurids Situation in Sultan Mohammad Khwarezm Shah Period. Do u Araflt rmalar (7) 2011, ss. ng. özet SA , (10) Asker, Ali. Gürcistan ve Azerbaycan liflkilerinde Sorun: Müslümanlar Kim Yönetecek. 21. Yüzy l (30) , ss SA (11) Asker, Ali. Rusya'n n Suriye Politikas (122) , ss SB Devri zmir Bas n nda Türkçü Duyarl l n Sesi: Tan Mecmuas ve Dizini. Yeni Türk Edebiyat Araflt rmalar 3(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (16) Buçukçu, Öner. Bir Kemalizm Güzellemesi: "Türk nk lâb na Bak fllar" [Peyami Safa'n n Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (20) , ss SB , (17) Bülbül, Mahmut. TBMM Baflkan Taraf ndan Soru Önergelerinin Milletvekillerine adesi. Yasama Dergisi (17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) 320 Balc, Sezai - Mustafa Balc o lu. dealist Bir Mücadele Adam : Teflkilat- Mahsusa Baflkan Tunuslu Ali Baflhamba. Toplumsal Tarih (210) , ss SB , SA (13) 320 Baysoy, Emre. Bir Güvenlik-Sizlefltirme Arac Olarak Terörizm. SAREM Stratejik Araflt rmalar Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (18) Ça lar, smail. "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda": AK PART 'nin Yol Hikayesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48(556) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (19) Çeçen, An l. Suriye'de Armegeddon Savafl Bafllad (122) , ss SB

29 320 (20) 320 (26) Çelik, Alperen. stiklâl Harbi'nde Egyed, Béla. "Biz Temeldencilik Etnik hanet [Necdet Sevinç'in Ayn Karfl tlar " Richard Rorty'nin Adl Eserinin Tan t m ] Türk "Demokrasi ve Felsefe" Makalesine Bir Dünyas Araflt rmalar 97(192) Yan t. ngilizceden çeviren: Esen Ezgi , ss. Taflç o lu, Cogito (54) 2008, 1980 SA ss. 320, SA (21) Çetin, Altan. "Halka Ra men" Yap lar 320 (27) Çöktü! [Söylefli] 2023 (122) , Eres, Benan. Adalet ve Kalk nma ss SB (22) Ç nar, Menderes. Anti-Vesayetçili in Ötesinde Bir Demokrasi Gündemi Olacak m? Birikim (266) , ss SB Partisi'nin Siyasî Baflar s n n Kaynaklar Üzerine K sa Bir Not. Mülkiye 35(271) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB (28) Ertafl, Mehmet Akif. Deneyerek Yan larak, Deneterek Yan ltarak Denemeyi Ö renmek ve Ö retmek. Ayraç (20) , ss SB , (23) Demir, Sertif. ABD'nin Küresel Gücünün Britanya ve Osmanl mparatorlu u Dönemi ile 320 (29) Karfl laflt r lmas. SAREM Stratejik Fidan, Giray. Pakistan: Çin'in Araflt rmalar Dergisi 9(17) , srail'i. 21. Yüzy l (30) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SA SA (30) 320 (24) Gülalp, Haldun. Jean-Jacques Demirel, Yücel. 91 Y l Önce Eskiflehirde 1 May s. Toplumsal Tarih (210) , ss SB SA (25) Do an, Orhan. Ab lay Han' n Kazak Halk n n Ba ms zl için Çin ve Çarl k Rusya Aras nda Yürüttü ü Diplomatik liflkiler. Türk Dünyas Araflt rmalar 97(192) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Rousseau'nun kilemi: Türkiye'de Vatandafll k ve Siyasal Kültür. Cogito (54) 2008, ss. 320 (31) Güngör, U ur - Mehmet Nesip Ö ün - Kemal Erzurum. Will the International Community Fail in Afghanistan? SAREM Stratejik Araflt rmalar Dergisi 9(17) , ss. Türkçe ve ng. özet. 21

30 320 (32) Güçlerin Tavr (122) , Güven, Meriç. Uluslararas Bir Aktör ss. Olarak AB'nin zledi i Politikalar SB 121 Yüzy l (30) , ss SA (38) 320 Karadafl, Yeliz. 19 May s Yüzy l (30) , 4-5. ss. 320 (33) 2008 SA 11 nat, Kemal. Alman D fl Politikas n n Temel Belirleyicileri: Tarih, Ekonomi ve Güvenlik. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48(556) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (39) Kazanc, Hicran. Türkmen Alg s ve ITC'n n Durumu. 21. Yüzy l (30) , ss. 320 (40) 320 (34) Kemalo lu, Nihal. Demokrasi Hâlâ nsel, Ahmet. Son Eflikte miyiz? nsanl k için yi Bir Fikir mi? Birikim (266) , ss. Evrensel Kültür (234) , 1975 SB ss SB (35) 320 (41) Kan, Kürflat. Globalleflmenin Kieser, Uluslararas liflkilere Etkileri. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) Kan, Kürflat. Globalleflmenin Uluslararas liflkilere Etkileri. Karamano lu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 13(20) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (37) Karaa açl, Abbas. Bahreyn Halk n n Hakl syan ve Bölgesel Hans-Lukas. Kazan labilecek Bar fl. Çeviren: Atilla Dirim, Birikim (266) , ss SB , (42) Koç, fianl Bahad r. ABD ve Genifl Orta Do u'da Durum Raporu. 21. Yüzy l (30) , ss SA (43) Koç, fianl Bahad r. Bin Ladin'in Öldürülmesi Üzerine Notlar. 21. Yüzy l (30) , 1-3. ss SA

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulu leri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Prof. Dr. Cevat GERNİ Yrd. Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Yrd. Doç. Dr. Volkan ÖNGEL Doç. Dr. Turgut

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

DEĞERLENDİRME (ALES%60+ DİL %40) ÖKKEŞ FERHAT ZABUN 90,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR ADI SOYADI

DEĞERLENDİRME (ALES%60+ DİL %40) ÖKKEŞ FERHAT ZABUN 90,086 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR ADI SOYADI Öndeğerlendirme yazılı sınavı 3 ağustos 2015 Perşembe günü saat 10.00'da Z-102 no.lu derslikte, sözlü değerlendirme sınavı aynı gün13.00'te Rektörlük binası A katında yapılacaktır. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALARDA DEĞERLENDĠRĠLECEK BĠLĠMSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ A.ULUSLARARASI YAYINLAR PUAN 1. İnternet ile web adresine ulaşılabilen ve en az

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları

Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Klinik Psikoloji (PSY 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Klinik Psikoloji PSY 402 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 301 Dersin Dili

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı