50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ"

Transkript

1 Hz GHV2-GHV3-GHV4 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod Rev.B Baský 2/212

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GHV.../SV Serisi...2 Aralýk...27 Elektrikli pompalarýn özellikleri...28 Hidrolik performans tablolarý...33 Elektrik veri tablolarý...42 GHV2 Serisi...4 GHV3 Serisi...9 GHV4 Serisi Hz aralýðýnda çalýþma karakteristikleri...9 Hc pasýnç düþme eðrisi Aksesuarlar Teknik Bilgiler

3 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI Lowara GHV serisi hidrofor sistemleri aþaðýdaki alanlarda suyun taþýnmasý ve basýnçlandýrýlmasý amacýyla tasarlanmýþtýr: Hastaneler Okullar Kamu binalarý Sanayi Oteller Apartmanlar Spor tesisleri Þebeke suyu sistemleri GHV serisi paket hidroforlar, e-sv serisine ait iki ila dört adet dikey çok kademeli pompadan oluþan pompa istasyonlarýdýr. Pompalar birbirleriyle emme ve basma borularýyla baðlýdýr ve tek bir kaideye sabitlenmiþlerdir. Pompalar manifoldlara vana ve çekvalf ile baðlýdýrlar. Kaide üzerine bir destek yardýmýyla elektrik korumasý ve kontrol paneli monte edilir. GHV serisi paket hidroforlar, farklý çalýþma seçeneklerine sahip olup aþaðýdaki modellere sahiptir: GHV Multi - Master serisi 2 ila 4 adet e-sv serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Paket hidrofordaki her bir pompa için Hydrovar Master tipi frekans dönüþtürücü kullanýlmaktadýr. Ayný hýzda çalýþan pompalarýn farklý hýzlarda çalýþmasý mümkündür. GHV Master + Basic serisi 2 ila 4 adet e-sv serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Paket hidrofordaki her bir pompa için Hydrovar Master veya Basic tipi frekans dönüþtürücü kullanýlmaktadýr. Detaylý bilgi için sayfa 1 e bakýn. Ayný hýzda çalýþan pompalarýn farklý hýzlarda çalýþmasý mümkündür. GHC Cascade kontrol serisi 2 ila 4 adet e-sv serisi pompadan oluþan paket hidroforlar. Tek bir pompa Hydrovar frekans dönüþtürücüye sahiptir. Detaylý bilgi için sayfa 16 ya bakýn. Diðer pompalar sistem gereksinimlerine göre seçilir ve sabit hýzda çalýþýr. Hydrovar pompadaki hýz ayarlanarak sabit basýnç elde edilir. GHV serisi paket hidroforlarda olduðu gibi, elektrikli motor hýzlarýnýn düzenlendiði sistemler þu uygulamalarda kullanýlýr: Günlük tüketimin sýk sýk deðiþiklik gösterdiði çok fazla kullanýcýnýn olduðu sistemler. Sabit basýncýn gerekli olduðu sistemler. Pompa istasyonu performansýnýn takibi ve kontrolünün mümkün olduðu denetlenebilen sistemler. GHV serisi paket hidroforlarda olduðu gibi, elektrikli motor hýzlarýnýn düzenlendiði sistemler þu uygulamalarda kullanýlýr: Günlük tüketimin sýk sýk deðiþiklik gösterdiði çok fazla kullanýcýnýn olduðu sistemler. Sabit basýncýn gerekli olduðu sistemler. Pompa istasyonu performansýnýn takibi ve kontrolünün mümkün olduðu denetlenebilen sistemler. Bu tip sistemlerde son kullanýcýnýn rahatlýðý üst seviyededir, gürültü düzeyi düþük, motor hýzlarýnýn kademeli azaltýlmasý sayesinde su darbesi minimum seviyededir. 3

4 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Lowara GHV serisi paket hidroforlarýn tüm pompalarý deðiþken hýzda çalýþabilir. Pompalar, motor fan kapaðýna doðrudan montajlý bir frekans dönüþtürücüye baðlýdýr. Tüm pompalar (maksimum dört adet) kendi frekans dönüþtürücüsüne baðlý hareket eder. Pompalar sistem ihtiyacýna göre otomatik olarak devreye girer. Her bir pompa basýnç deðiþikliðini tespit eden bir basýnç sensörüne sahiptir. Kaydedilen deðer frekans dönüþtürücüye iletilir. Ýnvertör tarafýndan yönetilen pompa, hýzýný sistem ihtiyacýna göre deðiþtirir. Alternatif pompa sistem çalýþmaya baþladýðýnda ve belirlenmiþ zaman aralýklarýnda otomatik olarak devreye girer. Pompalarýn çalýþmasý ve durmasý frekans dönüþtürücü menüsündeki basýnç ayar deðerine göre belirlenir. Üç pompadan oluþan bir GHV serisi paketin örnek çalýþmasý. Pompalar motoruna doðrudan baðlý frekans dönüþtürücüsü tarafýndan kontrol edilir. Her yeni çalýþma döngüsünün baþýnda pompalarýn çalýþma önceliði deðiþir. Böylece eþit yaþlandýrma saðlanmýþ olmaktadýr. Tüm pompalarýn hýz ayarý birlikte yapýlýr. Tüm pompalar ayný hýzda çalýþýr. Suya talep azaldýðýnda pompalar kademeli olarak durur. Frekans dönüþtürücülere baðlý pompalar motor devrini deðiþtirerek basýncý sabitlerler. Pompalar çalýþýrken ve dururken kademeli olarak hýzlanýr ve yavaþlar. Böylece su darbesinde ve gürültü seviyesinde azalma saðlanýr. Üç pompadan oluþan bir GHC serisi paketin örnek çalýþmasý. Pompalarýn biri elektrikli motora doðrudan baðlý bir Master tipi frekans dönüþtürücüyle kontrol edilir. Diðer pompalar harici bir açma/kapatma sinyaliyle kontrol edilir ve sabit hýzda çalýþýrlar. Hýz ayarlamasý yalnýzca frekans dönüþtürücüye baðlý pompa üzerinde yapýlabilir. Diðer çalýþmaya baþlayan pompalar elektrik panosundaki kontaktörleri kullanýr. Ýlk olarak frekans dönüþtürücüye baðlý pompa çalýþmaya baþlar, diðerleri takip eder. Çalýþma yükünün eþit daðýlýmý için otomatik deðiþmeli yolverme de mümkündür. Böylece eþit yaþlandýrma saðlanmýþ olmaktadýr. Suya talep azaldýðýnda pompalar kademeli olarak durur. Ýnvertör tarafýndan yönetilen pompa en son durur. Ýlk pompanýn hýzý ayarlanarak sabit basýnç elde edilir. Lowara GHV serisi paket hidroforlar aþaðýdaki örnekte görüleceði gibi sistemde sabit basýnç saðlarlar: H Q 4

5 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Sistemde suya ihtiyaç duyulduðunda, dönüþtürücü tarafýndan kontrol edilen pompa çalýþmaya baþlar ve set basýnç deðeri için gereken hýza ulaþýr. Su talebi arttýðýnda diðer pompalar deðiþken hýzlarda ve sabit basýnç elde etmek için sabit hýz deðerinde çalýþmaya baþlar. H Su talebi azaldýðýnda pompalar kademeli olarak kapanýr ve ilk pompa tamamen kapanmadan önce belirlenmiþ minimum devirde çalýþýr. Sabit basýnç deðerinin düzenlenmesi GHC serisi paket hidroforlar, su tüketiminde yaþanan sýk deðiþiklikler esnasýnda bile sistemde sabit basýncý garanti ederler. Hidrofor sisteme baðlandýðýnda, basýnç deðeri basma manifolduna baðlý basýnç sensörü tarafýndan okunur. Okunan deðer set deðeriyle karþýlaþtýrýlýr. Okunan deðer ile set deðeri arasýndaki kontrol, motor hýzlanma ve yavaþlama rampalarý (frekans) oluþturarak zaman içinde pompa performansýný deðiþtiren Hydrovar dahili kontrolörü tarafýndan gerçekleþtirilir. Frekans dönüþtürücülerinden biri arýzalanýrsa diðeri çalýþmaya devam ederek diðer pompalarýn kontrolünü ve sabit basýncýn devamýný saðlar. Herbir hydrovar - frekans invertöründe mikroiþlemci ünitesi olmasý nedeni ile sistem her zaman sorunsuz yönetilir. Kontrol tipi GHV serisi paket hidroforlar basýnç kontrolü için standart olarak bir sensör kullanýrlar. Her bir paket hidroforun sensör sayýsý pompa sayýsýna eþittir. Sensörün arýzalanmasý durumunda pompaya baðlý dönüþtürücü çalýþmayý keser. Ölçü birimini bar, psi, m 3 /sa, C, F, l/s, l/dk, % olarak deðiþtirmek mümkündür. Bu durumda seçili ölçü birimine baðlý olarak debi ve sýcaklýk sensörü gibi farklý sensörler kullanmak mümkündür Set Deðeri Farklý iki set deðeri belirlemek mümkündür. Böylece paket hidroforu farklý basýnç kullaným deðerleri gerektiren sistemlerde kullanmak mümkündür. Örneðin, bir yamaçtaki sulama sistemi için farklý bir set deðerleri kullanýlabilir ya da bir set deðeri gündüz evsel su temini için kullanýlýrken ikinci bir set deðeri gece sulama için kullanýlabilir. Set deðeri deðiþiklikleri harici bir cihaz yardýmýyla gerçekleþtirilebilir. Q

6 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR ÇALIÞMA TANIMI Pompalarýn periyodik görev deðiþimi GHV ve GHC serilerinde pompalarýn periyodik görev deðiþimi mümkündür. GHV serisinde sistemin her yeniden baþlayýþýnda veya çalýþma menüsündeki dahili saat yoluyla her pompa için istenen zamanda görev deðiþimi gerçekleþir. GHC serisinde periyodik görev deðiþimi sadece elektrik pano üzerinden kontrol edilen sabit hýzlý pompalar arasýnda gerçekleþir. Doðrudan motora baðlý pompa daima önce çalýþýr. Kuru çalýþmaya karþý koruma Kuru çalýþmaya karþý koruma iþlevi, hidroforun baðlý olduðu su rezervinin minimum emiþ seviyesinin altýna düþmesiyle devreye girer. GHV serisi paket hidroforlarda su seviyesi þamandýra, seviye sensörleri veya minimum basýnç anahtarýyla kontrol edilebilir. Basýnç sensörlerinden sinyal alan Hydrovar kontrol paneli menüsüne doðrudan bir minimum basýnç deðeri girerek de bu iþlev gerçekleþtirilebilir. 6

7 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Paket hidrofor seçiminde þu koþullar göz önünde bulundurulmalýdýr: Sistemin debi ve basýnç ihtiyacý karþýlanmalýdýr. Gereksiz montaj ve iþletme maliyetinden kaçýnmak için paket hidroforun boyutu fazla büyük seçilmemelidir. Evler ya da hastane ve otel gibi binalarýn su daðýtým sistemleri genellikle deðiþken bir su tüketim profiline sahiptir. 24 saatlik süre içinde tüketimde öngörülmesi güç ani deðiþiklikler yaþanabilir. 24 saat içinde bir tüketim modeli ortaya çýkabilir ancak paket hidroforun günlük çalýþmasý farklý debilerde de gerçekleþebilir. Bu tip sistemlerin debisi karmaþýk bir sistem olan bir olasýlýk hesabýna veya sistemlerin boyutlandýrýlmasý böylece maksimum anlýk debinin hesaplanmasýna yardýmcý ulusal standartlara ait tablo veya þemalarla bulunmaktadýr. Q (m³/s) saat 24 saatte tüketim 24 saat üzerinden hesaplanan paket hidroforun çalýþma süresi, farklý debilerde günlük çalýþma oraný hakkýnda bize bir fikir verir. Kýsa zaman aralýklarýnda maksimum debinin oluþtuðu günlük maksimum pikler yaþanabilir. Aþaðýda verilen örnekte çalýþma süresinin %2 sinde 4 m³/s lik bir tüketim varken, sürenin %1'ünde 4 m³/s lik bir tüketim görülebilir. Q (m³/s) % 7

8 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR SEÇÝM VE TERCÝH Paket hidroforu seçerken genellikle sistemi tasarlayan kiþi tarafýndan verilen sistemin tüketim deðeri göz önünde bulundurulmalýdýr. Tüketimin sürekli ve ani deðiþiklik gösterdiði sistemlerde deðiþken pompa hýzý regülasyonuna sahip GHV serisi paket hidroforlarýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Paket hidroforun boyut hesabý (performans ve pompa sayýsý) çalýþma deðerine ve buna baðlý olarak aþaðýdaki etkenler göz önünde bulundurularak bulunan tüketim deðerine baðlýdýr: Pik tüketim deðeri Randýman Net Pozitif Emme Yüksekliði Yedek pompalar Pilot pompalar Diyafram tanklarý Deðiþken hýzlý paket hidroforlarýn çalýþmalarýný zamana göre ayarlayarak son kullanýcýya saðladýðý enerji tasarrufu, elektrik panosuna takýlan bir ölçüm modülüyle kontrol panelinde doðrudan hesaplanabilir. Böylece çok fazla kullanýcýnýn ve tüketim aralýklarýnýn bulunduðu karmaþýk sistemlerde sistem randýmaný kontrol edilebilir. Pompa istasyonunda ilave bir güvenlik tedbiri gerekliyse yedek bir pompa monte edilebilir. Bu durum, hastaneler, fabrikalar veya sulama gibi belirli öneme sahip sistemler için genel bir uygulamadýr. Ayný sistemde küçük çaplý kullaným gerekiyorsa, pilot pompa kurulumu yapýlmasý tavsiye edilir. Daha güçlü ana pompayý çalýþtýrmak yerine daha küçük bir pompayla ve daha düþük enerji tüketimiyle ayný hizmet saðlanabilir. GHV serisi paket hidroforlarýn diyafram tanklarýnýn olmasý gerekir (tankýn boyutu için bu katalogdaki ilgili bölüme bakýn). Paket hidroforun basma tarafýna tek bir tank ya da toplam hacmi koruyarak birkaç küçük tank monte edilebilir. Diyafram tanklarý, sistem ve pompalara zarar veren su darbesi riskini azaltýr. Tüketimde sýk ve ani deðiþikliklerin yaþandýðý sistemlerde genellikle sabit basýncý saðlamak için GHV serisi gibi deðiþken pompa hýzýna sahip paket hidroforlar seçilmelidir. POMPA SEÇÝMÝ Hangi tipte pompa seçilmeli? Pompa seçiminde genellikle mümkün olan en yüksek deðerin seçildiði sistemin çalýþma noktasý baz alýnýr. Maksimum talep deðeri genellikle kýsa periyotlar için geçerlidir, bu yüzden pompanýn hizmet ömrü boyunca farklý isteklere cevap verebilmesi gerekmektedir. 8

9 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POMPA SEÇÝMÝ Pompa seçiminde genellikle performans eðrisi baz alýnýr ve en iyi verim noktasýna yakýn olmalýdýr. Pompa nominal performans aralýðýnda çalýþmalýdýr. Paket hidrofor boyutu olasý maksimum tüketime göre seçildiðinden pompa çalýþma noktasý performans eðrisinin sað tarafýnda olmalýdýr. Böylece tüketimde azalma olduðunda randýmanda azalma olmaz. Q Pompa karakteristik eðrisi üzerinde bir tercih yapýldýðýnda ideal konum aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir: H Q Pompa seçiminde göz önünde bulundurulmasý gereken bir baþka faktör de npsh (net pozitif emme yükü) deðeridir. Çalýþma noktasý npsh eðrisinin sað tarafýndan uzakta yer alan bir pompa kesinlikle seçilmemelidir. Pompa emiþinin yeterli olmamasý yanlýþ montaj tipiyle (negatif emiþ) daha da ciddi bir boyuta ulaþabilir. Bu tip durumlarda kavitasyon tehlikesi vardýr. Pompanýn talep edilen maksimum debideki net pozitif emme yükü daima kontrol edilmelidir. npsh (net pozitif emme Q 9

10 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR POMPA SEÇÝMÝ Bu yüzden pompa tercihi debiye baðlý olarak pompanýn karakteristik eðrisine ve sistemin için gerekli basýnca baðlýdýr. Debi ihtiyacýndan aþaðýya yatay basýnç çizgisiyle birleþene kadar dik bir çizgi çizilir. Çizgilerin kesiþim noktasý sistem için gerekli pompa tipi ve sayýsýný verir. 22SV1 ISO Ek A Yandaki örnekte 6 m³/s debi ihtiyacý ve 11 metre su sütunu gösterilmektedir Seçimden görüldüðü üzere sisteme üç adet tablonun sol üst köþesinde belirtilen 22SV1 tipi pompa gerekmektedir Ayrýca çalýþma noktasý düþük kavitasyon riskine sahip en soldaki npsh bölgesine düþüyor NPS Q [m 3 /s] Q [l/dak] _A_CH Elde edilen deðerler pompa performans deðerleridir. Paket hidroforun kendi yük kaybý ve montaj koþullarý nedeniyle net basýnç deðerinin kontrolü doðru yapýlmalýdýr. Bu nedenle bu katalogda yer alan konuyla ilgili bölümün okunmasý tavsiye edilir. 1

11 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR NET BASINCI HESAPLAMA GHV serisi hidrofor ünitelerini seçerken pompa performansýna bakýlmalýdýr. Performans, pompalarýn karakteristik eðrilerinden hesaplanýr ve hidrofor ünitelerindeki gibi boru ve valflerin oluþturduðu basýnç düþüþlerini dikkate almaz. Doðru hidroforu seçmeye ve basma manifoldundaki doðru basýncý hesaplamaya yardýmcý olmasý için aþaðýda bir örnek gösterilmektedir: Kesiþim noktasý Q = 42 m 3 /s H = 1 mss ve iki pompa çalýþýyorsa, en uygun karakteristik eðriye sahip pompa, yani gerekli debi ve basma yüksekliði deðerlerini saðlayan eðriye sahip pompa seçilir. 22SV1 ISO Ek A Örnekte, sistem performansýný karþýlayan 22SV1 serisi pompayý seçtik. Pompa eðrisi biraz büyüktür ancak bu, hidrofor ünitesi borularýndaki basýnç düþüþlerine karþý koymak için bir güvenlik payý saðlamaktadýr. Basma manifoldundaki etkin basýncý öðrenmek için her bir pompanýn emme ve basma hatlarýndaki basýnç düþüþleri hesaplanýr NPS Hesaplamalarý basitleþtirmek için bu katalogun 113. sayfasýndaki pompa basýnç düþüþ eðrileri kullanýlýr. Emme hattýndaki çek valfli bir hidroforun seçildiðini varsayarsak (Hc basýnç düþüþlerinin B eðrisi), bu aþaðýdaki þekilde devam eder: Q [m 3 /s] Q [l/dak] _A_CH Pompa emiþ hattýndaki Hc basýnç düþüþleri B eðrisinde deðerlendirilecektir. 21 m 3 /h debide Hc = 2,8 m dir. Benzer þekilde pompanýn basma hattýndaki Hc basýnç düþüþleri B eðrisinde deðerlendirildiði gibi analiz edilir. 21 m 3 /s debide Hc =,3 m dir. Bu nedenle basma ve emme hatlarýndaki toplam basýnç düþüþü 2,84 m dir. Emme ve basma manifoldlarýndaki basýnç düþüþü, pompa emme ve basmasýndaki basýnç düþüþüne göre % olarak düþünülebilir. Bu durumda bu deðer,,142 m dir. Toplam basýnç düþüþü yaklaþýk: 3 m. 42 m 3 /h akýþ hýzýndaki ünite performansý analiz edildiðinde, basma yüksekliði H 11 m dir. Basma manifoldundaki net basýnç 11 3 = 112 m dir. Bu deðer nominal deðerle karþýlaþtýrýldýðýnda, 112 m > 1 m dir. Bu nedenle ünite, sistemin talebini karþýlayabilir. 11

12 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR EMÝÞ KOÞULLARI Yukarýdaki örnekte, hidrofor ünitesinin son performansý benzer þekilde etkileyen emme koþullarý dikkate alýnmamýþtýr. Bu nedenle emiþ hattýnýn her zaman, özellikle de pozitif basma yüksekliði olan montajlar söz konusu olduðunda, kontrol edilmesi iyidir. Yukarýda durumla ilgili olarak pozitif basma yüksekliðine sahip bir montaja örnek aþaðýda gösterilmektedir: Pozitif basma yüksekliðine sahip bir montajda tasarýmcý, kavitasyonu ve böylece pompanýn havasýnýn alýnmasýný önlemek için güvenlik koþullarýndaki pompanýn minimum montaj yüksekliðini (Hg) hesaplamalýdýr. Kontrol edilmesi gereken ve bu ölçümle ilgili olan baðýntý aþaðýda verilmiþtir: Eþitliðin sýnýr koþul olduðu yerde NPSH mevcut NPSH istenen. NPSH mevcut = Patm + Hg - basýnç düþüþü. Burada: Patm 1,33 m ye eþit olan atmosferik basýnçtýr HG, jeodezik seviye farkýdýr Basýnç düþüþleri emme borularýna ve ilgili valflere (taban ve kesme valfi) baðlýdýr NPSH istenen pompanýn performans eðrisinden alýnan bir pompa parametresidir, bizim durumumuzda bu, 21 m 3 /s debide 2, m ye karþýlýk gelir. NPSH mevcut deðerini hesaplamadan önce, çelik gibi bir malzeme düþünülerek bu katalogun sayfalarýndaki tablolar kullanýlarak emme basýncý düþüþleri hesaplanýr. Emme borusunun seçilen çapý DN8 dir. 9 eðri DN8 = 2,11 m Sönümleyici DN8 =,28 m Tahliye valfi DN8 =,3 m (tedarikçinin verilerinden hesaplanýr) Borular DN8 =,61 m (2, m uzunluðunda olduðu varsayýlýr) Borular DN8, emme manifoldu =,4 m (manifoldun uzunluðu,61 m) Pompa emme tarafýndaki basýnç düþüþü (eðri B) = 2,8 m basýnç düþüþleri = 6,1 m Not: NPSH mevcut = 1,33 + Hg - 6,1 Deðiþtirme: 1,33 + Hg - 6,1 2, Hg = 2, + 6,1 1,33 = - 1,73 m sýnýrý gösterir, bu nedenle: NPSH mevcut = NPSH istenen Bu nedenle genel anlamda, kavitasyon riski söz konusu olduðunda doðru çalýþma koþullarýný saðlamak için pompanýn, emme yüksekliðinin1,73 m sýnýr deðerinden daha düþük olmasý amacýyla tank seviyesinin üzerine yerleþtirilmesi gerekir. 12

13 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR KURULUM GHV serisi paket hidroforlarýn kurulumu donmaya karþý korunaklý ve motoru soðutacak yeterli havalandýrmaya sahip ortamlara yapýlmalýdýr. Sistemdeki titreþim ve rezonansý sýnýrlamak için emiþ ve basma hatlarýnýn baðlantýlarýný titreþim düþürücü parçalarla yapmak doðru bir uygulamadýr. Basma titreþim önleyici baðlantý Emiþ GHV serisi paket hidroforlar sistem için yeterli kapasiteye sahip basýnçlý tanklara baðlanmalýdýr. Bu tanklar sabit hýzda çalýþan pompanýn aniden durmasýyla ortaya çýkan su darbesinin neden olacaðý tüm sorunlardan korunabilir. Bu tür bir sistem için normal basýnçlý sistemlerdeki gibi su depolama gereði olmadýðýndan basýnç sönümleme iþlevi gören 24 litre hacimli diyafram tanklarý kullanýlabilir. Tasarýmlarý nedeniyle deðiþken hýzlý paket hidroforlar pompa hýzýný deðiþtirerek kullanýcý ihtiyaçlarýný karþýlayabilirler. Her zaman kurulacak sistemin türünü kontrol etmeniz ve buna uygun doðru diyafram tankýný seçmeniz tavsiye edilir. Diyafram tanký boyut seçimi için bu katalogdaki ilgili bölüme bakýn. Deðiþken hýzlý pompalarýn sistemdeki basýnç deðiþimlerine karþý yüksek hassasiyeti de göz önünde bulundurulduðunda, su talebinin olmadýðý veya çok düþük olduðu zamanlarda diyafram tanklarý basýncýn sabit kalmasýný saðlayarak pompanýn çalýþmasýný kesmeyerek minimum hýzda çalýþmaya devam etmesini engeller. Basýnç deðeri hidrofora uygun bir tank seçmek için maksimum pompa basýnç deðerini kontrol etmeniz önerilir. Emiþ Basma 13

14 PAKET KÝMLÝK KODU GHV 3 RA / 22SV2F22T / M / DW / PA Seçenekler _ = Standart model. DW = Ýçme suyu modeli. A34 = Özel model AISI 34. A316 = Özel model AISI 316. _ = Üç fazlý (2,2 kw üstü). _ = Üç fazlý (2,2 kw altý). M = Tek fazlý (2,2 kw altý). Elektrikli pompa. Tabloya bakýn. Çekvalf. _ = Basma tarafý. RA = Emiþ tarafý. 2 = 2 pompa. 3 = 3 pompa. 4 = 4 pompa. Seri adý. SEÇENEKLER (TALEP ÜZERINE) 2S Hydrovar çift sensörlü model BAP Basma manifolduna monte edilmiþ yüksek basýnç anahtarý BF Üç fazlý model için B tipi filtreli Hydrovar C9 9 dirsekli basma manifoldu CM Standart boyuttan daha büyük emme veya basma manifoldu CP Kuru kontaklý elektrik panosu CV Genleþme tanký montajý (24 litre) ayrý olarak montajý yapýlýp tedarik edilmez HFD Basma tarafýnda kaide üzerine monteli Hydrovar ve elektrik paneli. 22kW a kadar güç seçeneði mevcuttur. Panel WM, Hydrovar modelleri HWM dir. HFD Emiþ tarafýnda kaide üzerine monteli Hydrovar ve elektrik paneli. 22kW a kadar güç seçeneði mevcuttur. Panel WM, Hydrovar modelleri HWM dir. HWM Hydrovar duvara monte model, motor kablo uzunluðu m. IP6 IP6 model kontrol paneli KV Faz anahtarlý voltmetre kiti MA Emme manifolduna takýlan basýnç göstergesi PA Kuru çalýþma korumasý için emme manifolduna takýlan minimum basýnç göstergesi *NL Hollanda pazarýna yönelik model SA Giriþ yok: emiþ valfi ve emiþ manifoldu yok SC Basýnç anahtarý ya da transmiter gibi kontrol cihazlarý olmayan grup; manometre vardýr SCA Emiþ manifoldu yok (emiþ valfleri var) SCM Basma manifoldu yok (basýnç sensörü ve manometre yok, basma valfi var) SQ Kontrol paneli ve mesnedi yok. Verici ve Hydrovar var *UK Ýngiltere pazarýna yönelik model VA Analog voltmetre ve ampermetre takýlý elektrik kontrol paneli WM Sabitleme týrnaklarý olan duvara monte edilen elektrik paneli. Kablolar L= m * Ürün konfigürasyonuyla ilgili olarak Müþteri Hizmetlerimize baþvurun. MEVCUT MODELLER GHV GHV GHC Multi - Master serisi. Her elektrikli pompa için bir Hydrovar Master tipi frekans dönüþtürücü. Master + Basic serisi. Her elektrikli pompa için bir Hydrovar frekans dönüþtürücü. Hydrovar Master ve/veya Basic tipi. GHC Kademeli kontrol serileri. Paket baþýna bir Hydrovar Master tipi frekans dönüþtürücü. Diðer elektrikli pompalar dönüþtürücü olmadan sabit hýzda çalýþýr. 14

15 GHV SERÝSÝ DEÐÝÞKEN HIZLI POMPA SÝSTEMLERÝ Mekanik açýdan HYDROVAR Modül konsepti iki bölüme ayrýlýr: motor aksamý güç ünitesi (güç ünitesi) ve kontrol paneli. Tek motor aksamýnýn bulunduðu basit konfigürasyonda HYDROVAR, kontrol paneline gerek olmadan Temel Ünite (BASIC) olarak kullanýlabilir. Bu konfigürasyonda HYDROVAR en az bir ana invertöre sahip çok pompalý sistemde sýralý pompa olarak kullanýlabilir. Temel invertörün ilave kontrol paneli ve LCD ekran ile büyütülmesiyle, HYDROVAR Ana Ünite farklý modlarda çalýþmaya uygun hale gelir birden çok modüle uygulanarak büyütülebilir. GHV MODELÝ, MASTER + BASIC SERÝSÝ Bu mod farklý HYDROVAR modellerinin farklý kombinasyonlarýný sunar. Genel olarak her pompada bir HYDROVAR ünitesi bulunur. Sistemdeki her pompa (pompa sayýsý 8 e kadar çýkabilir) bir HYDROVAR ünitesine sahiptir (en azýndan biri Ana ünite ve diðerleri temel ünite ). Üniteler birbirlerine seri arayüzle baðlýdýr. Minimum gerekler: bir pompa ana ünite, diðer pompalar temel ünite donanýmlý. Tüm kontrol süreci ana ünite tarafýndan gerçekleþtirilir. Temel invertörler tarafýndan kontrol edilen pompalarýn eþit sürede çalýþmasýný saðlamak için yedek pompa görev deðiþimini paylaþtýrmak da mümkündür. Aþaðýdaki modeller mevcuttur: 2,2kW ile 11 kw lýk güce sahip motor. Hidrofor adýnýn genel açýklamasý: GHV [ ][ ]: Ýlk basamak: toplam pompa sayýsý, Ýkinci basamak: temel ünite sayýsý. Örnek: - GHV21: bir Master Ýnvertör ve bir Basic Ýnvertör konfigürasyonlu iki pompalý paket hidrofor. - GHV31: iki Master Ýnvertör ve bir Basic Ýnvertör konfigürasyonlu üç pompalý paket hidrofor. - GHV32: bir Master Ýnvertör ve iki Basic Ýnvertör konfigürasyonlu üç pompalý paket hidrofor. GHV43/.. MASTER ÝNVERTÖR BASIC ÝNVERTÖR BASIC ÝNVERTÖR BASIC ÝNVERTÖR RS 48 BAÐLANTISI 1

16 GHV MODELÝ, MULTI MASTER SERÝSÝ Her elektrikli pompa HYDROVAR tipi Master Üniteye sahiptir. Eþit yaþlanma daðýlýmý çalýþma saatlerinin optimizasyonu için elektrikli pompalarýn otomatik görev deðiþimi saðlanýr. Aþaðýdaki güç aralýklarý mevcuttur: 2,2 kw ila 22 kw lýk güce sahip motor (maksimum 8 ünite) GHV4/.. MASTER ÝNVERTÖR MASTER ÝNVERTÖR MASTER ÝNVERTÖR MASTER ÝNVERTÖR RS 48 BAÐLANTISI GHC MODELÝ, KADEMELÝ KONTROL SERÝSÝ Bir pompada HYDROVAR Ana ünite takýlýyken, beþe kadar sabit hýzlý pompa isteðe baðlý olarak açma kapatma sinyaliyle çalýþtýrýlabilir. Bu amaç için ana ünite içinde röleli bir ilave röle kartý kullanýlmýþtýr. Özellikle sinyal terminali olarak kullanýldýklarýndan HYDROVAR röleleri pompalarý doðrudan yönlendirmezler. Bu yüzden harici bir elektrik paneline baþvurmak gerekir. Bu çalýþma modunda eþit süreli çalýþma daðýlýmýný saðlamak üzere sabit hýzlý pompalarýn otomatik görev deðiþimi mümkündür. Ýnvertör daima ayný elektrikli pompayý besler. Aþaðýdaki güç aralýklarý mevcuttur: 2,2 kw ila 22 kw lýk güce sahip motor (maksimum 6 elektrikli pompa) Örnek: - GHC2: iki pompadan oluþan basýnçlý hidrofor grubu, bir Master invertör ve sabit hýzda çalýþan bir elektrikli pompa. - GHC3: üç pompadan oluþan basýnçlý hidrofor grubu, bir Master invertör ve sabit hýzda çalýþan iki elektrikli pompa. MASTER ÝNVERTÖR HARÝCÝ PANEL 16

17 GHV, GHC SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN FREKANS DÖNÜÞTÜRÜCÜLERÝN TEMEL ÖZELLÝKLERÝ GHV, GHC serisi paket hidroforlar, sistemdeki sabit basýncý korumak için elektrikli pompalarýn hýzýný ayarlayan bir Hydrovar frekans dönüþtürücü kullanýrlar. 22 kw a kadar güce sahip dönüþtürücüler doðrudan motor üzerine monte edilebilir. 22 kw a kadar güce sahip opsiyonel fan kitine sahip modeller duvara da monte edilebilir. 22 kw üzeri güce sahip modeller (4 kw a kadar) yalnýzca duvara monte edilebilirler. Basýnç, standart 4..2 ma sinyali kullanan bir basýnç sensörü tarafýndan ölçülür. Sistem basýncý dönüþtürücü ekranýndan okunabilir. Kolay kullanýcý arayüzü yardýmýyla optimum ayar için istenen basýnç deðerini girebilir, çalýþma saati ve alarmlar gibi çalýþma verilerini görüntüleyebilirsiniz. Sýcaklýk, akým ve gerilim deðerlerini görüntüleyen Hydrovar taný menüsü, arýza ve taný analizine yardýmcý olur. Gösterge ýþýklarý güç, pompa çalýþma ve arýza sinyalleri gönderir. Debi direnç telafisi, harici kontrol, periyodik test gibi kontrol gereklerine göre dönüþtürücüyü ayarlamak üzere hassas ayarlara eriþebilmek için bir parola gereklidir. Birden fazla pompa kullanýldýðýnda dönüþtürücüler, 8 Hydrovar cihazý ve uzaktan kumanda için bir harici ünitenin baðlanabildiði RS48 seri hattý üzerinden birbirleriyle bilgi alýþveriþinde bulunurlar. Hydrovar HV2.1 - HV4.11 Hydrovar a baðlý Pump-link ve Pump-watcher kurulu sistemler, mobil ya da sabit telefon sistemiyle uzaktan kumanda edilebilir. Modbus seri veriyoluyla Hydrovar dönüþtürücüleri kontrol etmeyi saðlayan RS48 seri arayüzü, 22 kw a kadar güce sahiptir. Dönüþtürücü, pompanýn çalýþma ve arýza durumu uzak sinyali ve frekans veya basýnç sinyali için programlanabilir gerilim analog çýkýþý olmak üzere iki potansiyelsiz röle çýkýþýna sahiptir. Ýki sensör giriþli standart model, tek bir sistemde iki sinyal (min/maks, fark) gönderilebilir veya güvenlik nedenleriyle ikinci bir sensör kullanýlabilir. Su basmasý, motorun aþýrý ýsýnmasýna karþý koruma ve harici sinyal ve uzaktan kumanda imkaný için özel dijital giriþler kullanýlýr. Dönüþtürücü, ayarlanabilir minimum basýnç kontrolü ile ayný zamanda kuru çalýþmaya karþý koruma saðlamýþ olur. Hydrovar HV4.1 - HV4.22 Hydrovar üç fazlý güç kaynaðý için A Sýnýfý filtre standardý. Örneðin, özel trafolardan beslenen endüstriyel alanlarda kullaným için. Hydrovar tek fazlý güç kaynaðý için B Sýnýfý filtre standardý. Örneðin, evler, apartmanlar, konut içindeki ticari binalar veya ofislerde kullaným için. Ayrýntýlý bilgi için Hydrovar kýlavuzuna bakabilirsiniz. Hydrovar HV3.3 - HV3.4 17

18 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor Model * Elektrik beslemesi (V) Montaj Elektrik beslemesi (V) Güç (kw) HV 2.1 1x23 IP Motor 3x23,7-1, HV x23 IP Motor 3x23 2,2 HV x4 IP Motor 3x4 1,1-2,2 HV 4.3 3x4 IP Motor 3x4 3 HV 4.4 3x4 IP Motor 3x4 4 HV 4. 3x4 IP Motor 3x4, HV 4.7 3x4 IP Motor 3x4 7, HV x4 IP Motor 3x4 11 HV 4.1 3x4 IP Motor 3x4 1 HV x4 IP Motor 3x4 18, HV x4 IP Motor 3x4 22 (HV 3.3) 3x4 IP 4 Duvar Wall 3x4 3 (HV 3.37) 3x4 IP 4 Duvar Wall 3x4 37 (HV 3.4) 3x4 IP 4 Duvar Wall 3x4 4 * gcom_hv-2 ELEKTRÝK PANELLERÝ - GHV SERÝSÝ GHV serisi hidroforlar her bir dönüþtürücü için otomatik hat koruyucu devre kesici bulunan elektrik paneline sahiptirler. Ýki veya daha fazla üç fazlý elektrikli pompanýn (iki pompa 4kW üstü) bulunduðu sistemler, ana þalter ve devre kesicilere sahip metal gövdeli elektrik paneline sahiptirler. Panele isteðe baðlý olarak kuru çalýþmaya karþý koruma için cihazlar baðlanabilir: flatör, minimum basýnç anahtarý veya elektrot problar. Probun kullanýldýðý durumlarda hassasiyet ayarlanabilir. Uzaktan kumanda için istek üzerine röle klemens kontak numaralarýna sahip özel elektrik panelleri temin edilebilir. Üç fazlý panel REFERANS STANDARTLAR Lowara paket hidroforlar aþaðýdaki direktiflere uygun CE iþaretine sahiptirler: - Makine Direktifi: 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansý aþaðýdaki standart ile uyumludur: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans kabul testleri. 18

19 ENERJÝ TASARRUFU Dünya çapýnda enerji talebi sürekli büyümekte ve talep artarken üreticiler, çevre ve hammaddeyle ilgili sorunlarla karþýlaþmaktadýr. Baþka bir ifadeyle, enerji, özellikle çevreci bakýþ açýsýyla, tüketimi optimize etme seçenekleri sunarak, günden güne daha deðerli hale gelen bir varlýktýr. En iyi teknik performansýn yaný sýra, çevrenin koruma ve enerji tasarrufu parametrelerine sahip yeni teknolojiler, bu konuda çok önemli bir rol oynar. Elektrikli motor hareket mekanizmalarý bu kategori altýndadýr. Enerji tüketimine ve bunun sonucu olarak çevrenin korunmasýna katkýsýnýn yaný sýra, bir çok uygulamalada, kurulumlarýn iþletme maliyetlerinde de belirgin bir düþüþ saðlarlar. Elektrikli Motor Hareket Mekanizmalarý Asenkron alternatif akým motorlarýna (genel olarak üç fazlý indüksiyon motoru) ait elektronik hareket mekanizmalarý, sistem ve kurulumlarýn kalitesinin geliþimiyle en fazla iliþkili elektronik hareket mekanizmalarýdýr. Ýki ana kategori altýnda toplanabilirler: Deðiþken voltajlý hareket Deðiþken frekanslý hareket Yol vericiler ya da yumuþak yol vericiler olarak adlandýrýlan ilki, sýnýrlý akýma sahip, voltajýn dozunu ayarlayan ve sabit frekansla çalýþan (ana þebekenin) cihazlardýr. Yumuþak yol vericinin normal çalýþmasý aþaðýdaki þekilde gösterilmektedir: V (volt) þekil 1 Ýnvertörler ya da frekans dönüþtürücüler adý verilen ikincisi, enerji tasarrufu açýsýndan en önemli olanlardýr ve motora sabit akýþ (tork) ya da güçle, pratikte Hz lik bir deðerden, nominal bir frekans deðerine veya daha fazlasýna kadar olan bir sinüsoidal akým (PMW) saðlayabilirler. Tipik örnek için þekil 2: Bu iki hareket kategorisinin kullaným avantajlarý aþaðýda belirtilmektedir. Vmax t (sn) Yumuþak yol verici Asenkron motora doðrudan yolverilmesi, baþlangýç aþamasýdaki pik akýmdan ötürü önemli güçlüklere yol açar. Genel olarak, baþlangýç akým deðeri, motorun nominal akým deðerinden 7-8 kat fazladýr. Doðrudan yol verme sistemleri bu nedenle; daha çok güç kaynaðý þebekelerinin (anahtarlar, sigortalar, vb.) büyüklüðünü artýrma ihtiyacýndan ve baþlangýç aþamasýndaki aþýrý akýmdan ve torktan kaynaklanan ve orta/uzun vadede zararlý olabilecek mekanik sorunlar yüzünden, genelde uygun deðildir (düþük güç hariç). Elektrik sanayii, sorunlara çeþitli pratik çözümler bulmuþ durumdadýr. Bunlarýn en önemlileri aþaðýda belirtilmiþtir: Çift sarýmlý özel motorlar Oto trafo ile yolverme Yýldýz/üçgen yol verme V (volt) Vnom Vboost Sabit tork þekil 2 f nom Sabit güç Bu yol verme sistemleri, doðrudan yol verme için kesinlikle bir geliþmedir ancak sorunu çözmezler. Elektronik yol vericilerin ( yumuþak yol vericiler ) geliþi, sorunu çözmeye belirleyici bir katký yapmýþtýr. f (Hz) 19

20 ENERJÝ TASARRUFU Bu hareket türü, þu performans avantajlarýný saðlar: Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli voltaj rampasýyla kademeli yol verme. Nominal deðerin % 1'ü ila % 'ü olarak ayarlanabilecek bir deðeri olan sýnýrlý akým baþlangýcý. Geniþ zaman sýnýrlarý içinde düzenlenebilir süreli azalan voltaj rampasý. Yol verme ve durdurma esnasýndaki voltaj rampalarý belirli iþlemlere (pompalar) uyabilen. Belirli uygulamalar için, ters çevrilebilir çalýþma yönlü, düþük hýzlý iþlem. Uzun süren düþük kapasiteli yük durumunda voltajýn/akýmýn otomatik düþürülmesi özelliðine sahip Enerji Tasarrufu iþlevi. Motorun aþýrý ýsýnmasýný, çok fazla/çok düþük akýmý, çok fazla/çok düþük voltajý engelleyebilecek þekilde ayarlanabilen güvenlik cihazlarý. Uzun süren ya da çok sýk yolvermeleri engelleyebilecek þekilde ayarlanabilen güvenlik cihazlarý. Yol vermeden sonra, tüm güvenlik cihazlarýný etkin tutacak baypas iþlemi olasýlýðý. Tüm bu özellikler, elektronik yol vericiyi, belirtmiþ olduðumuz sorunlarý çözmek için uygun bir araç haline getirmektedir. Son dönemde tasarlanan hem analog hem dijital kontrollü yol vericilerle, baþka bir elektromekanik sistemin yapabileceðinden çok daha yumuþak ve etkili yol vermeler elde etmek mümkündür. Ayrýca, yol vericinin kendi kontrol ve koruma sistemleri sayesinde, sistemde gerekli olacak diðer koruma ekipmanlarýnýn kullanýmýna gerek kalmaz. Sonuç olarak, birçok uygulamada, aþaðýdaki noktalarda tasarruf saðlanabilir: Güç besleme sisteminin yapýsý ve yardýmcý ekipmaný. Mekanik sistemin aþýrý akým ve torka karþý korunmasý. Hýz Ayarý Hýz ayar sistemleri, kullanýcý talebine göre sistem kullanýmýyla orantýlý enerji tüketimi saðlar. Günlük çalýþan sistemlerde (24 saat) önemli ölçüde tasarruf saðlanýr. Elektrikli motorlarýn sabit hýzda, sabit voltajla ve frekansla çalýþmasýný gerektiren uygulamalarýn yaný sýra, elektrikli motorun dönüþ hýzýný (frekans) deðiþtirmesi gereken uygulamalar da vardýr. Ayrýca, birçok uygulamada,hýzý deðiþtirerek elde edilen iþlem kontrolü (debinin, basýncýn, vb. ayarlanmasý), diðer ayarlama yöntemlerinden çok daha kullanýþlýdýr. Bu uygulamalar için en uygun hareket mekanizmalarý, kesinlikle, aþaðýda Ýnvertörler olarak belirtilen, motora birkaç dev/dk dan nominal hýza istenen torku saðlayabilen (bu deðerlerin yukarýsýnda da sabit güçte ve azalan tork deðeriyle çalýþabilirler) frekans dönüþtürücülerdir, Elektromekanik kontrollere kýyasla invertör çok daha verimli bir performansa sahiptir. Yol vermesi aðýr (pompa) ve zamanla deðiþken (debi) bir yük için yumuþak yol verme elde etmek, frekans dönüþtürücülerin faydalý bir uygulamasý olabilir. Yumuþak yol verme her durumda, tüm invertör kontrollü sistemlerde, hýz ayarýnýn gerekmediði durumlarda bile motora yol vermek için avantajlýdýr. Ýnvertör, nominal torku sýfýr frekanstan saðlayabilir (nominal akýma göre % 1 aþýrý yük olasýlýðýyla). Motor için invertör tarafýndan üretilen voltaj, yolvermeden (motor çalýþmýyorsa) itibaren devir hýzýyla ayný evrede olduðu için bu mümkündür. Bu þekilde, motordaki kayýplar önemli ölçüde azaltýlýr. Ýnvertör kullanýlarak elde edilebilecek baþlangýç torku, yumuþak yol vericiyle elde edilenden daha büyüktür ve baþlangýç aþamasýnýn tamanýndaki akým talebi çok daha düþüktür. 4 Kwh lýk güç kaybý için, elektromekanik yol vermeyle 2 avroya kadar yýllýk tasarruf elde edilebilir. Pompa hýz kontrol sistemlerin güvenilirliði ve etkinliði, tüketim, iþlem ve tasarruf optimizasyonu anlamýna gelir. Pompalama sistemlerinde, pompalarýn daha esnek çalýþabilmesi, çok daha yüksek ve uygun performans eðrileri sayesinde bu sistemlerin kullanýmýndan anýnda sonuç elde edilebilir. En büyük avantaj ise, farklý kurulumlardan baðýmsýz olarak, pompanýn optimum koþullarda daha az yýpranma ve daha az arýzayla birlikte sürekli çalýþýr durumda olan bir pompanýn varlýðýdýr. Yani, arýza süresinden kaynaklý daha az sorun ve daha az sýklýkta bakým. Ayrýca, pompalarýn invertörle kontrol edildiði bir kurulum daha verimlidir ve daha az aþýnmaya maruz kalýr: su darbesi yok (geleneksel yöntemle çalýþan pompalarý kapatýrken gerçekleþir); basýnçlý ya da piezometrik tanklý sistemlere göre daha düþük çalýþma basýnçlarý; basýnç ve debi koþullarý daima talepleri karþýlar, çünkü invertör, pompayý gerçek zamanda, kurulumdaki basýnç eðilimine göre kademeli olarak ayarlayabilir. 2

21 ENERJÝ TASARRUFU Bu yüzden, daðýtým aðýndaki tüm bileþenler daha az aþýnmaya maruz kalýr. Böylece daha az bakým gerekir, daha güvenilir çalýþma temin edilir ve iþletim maliyetleri düþer. Kýsaca, bir ya da daha fazla deðiþken hýzlý pompalý bir sistemi kullanmak þu anlama gelir: Enerji tasarrufu; Kaynaklarýn ve proseslerin optimizasyonu; Yönetim, kontrol ve gözetim sistemlerinin tamamen entegre olabilmesi; Kurulumlarýn ömrünün uzatýlmasý; Bakým maliyetlerinin düþürülmesi; Tesisatýn üretkenliðinin ve veriminin artýrýlmasý. Yol verme sistemlerinin karþýlaþtýrmasý Elektrikli motorlar için gerçekleþtirilebilecek çeþitli yol verme sistemlerini incelemiþ olduk. Doðrudan yol verme, yýldýz/üçgen, yumuþak yol verici ve invertör, emilen akýmlar ve böylelikle enerji tüketimleri analiz edilerek karþýlaþtýrýlabilir (akým = enerji = kwh = PARA) I 7 x I n I t t 4 I n I I t I t 7 x I n I n t 21

22 GHV SERÝSÝ - ÖZEL PAKET ÖRNEÐÝ KAÝDEYE MONTE (HYDROVAR) FREKANS KONVERTÖRÜ BASMA TARAFI EMÝÞ TARAFI 22

23 /6 POMPALI ÖZEL MODELLER GHV6/92SV/2AG7T/SCA GHV/92SV3G22T GHV_SPEC-SV_A_DD NOT: Kullanýlan materyallere, çalýþma sýcaklýklarýna, ek iþlevli elektrik panellerine göre diðer özel modelleri talep ediniz. 23

24 24

25 GHV.../SV Serisi GHV.../SV e-sv serisiyle deðiþken hýzlý paket hidroforlar Yüksek verimli motorlu ve 64 m 3 /s debiye kadar Dikey Çok Kademeli Elektrikli Pompalar Hz 2

26 GHV.../SV SERÝSÝ Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI GHV.../SV Q [US 4 gpm] GHV..2 GHV..3 GHV Q 1 [m 3 /s] Q [l/dak] 7141_B_CH 26

27 ARALIK GHV serisi deðiþken hýzlý paket hidroforlar, her uygulamaya özel 2 ila 4 elektrikli pompa içerir. GHV.../SV GHV2 PAKETLERÝ Hydrovar frekans dönüþtürücülü ve çok kademeli iki adet dikey pompalý (22 kw lýk) deðiþken hýzlý paketler. 16 m ye varan basma yüksekliði. 32 m 3 /s e varan debi. GHV3 PAKETLERÝ Hydrovar frekans dönüþtürücülü ve çok kademeli üç adet dikey pompalý (22 kw lýk) deðiþken hýzlý paketler. 16 m ye varan basma yüksekliði. 48 m 3 /s e varan debi. GHV4 PAKETLERÝ Hydrovar frekans dönüþtürücülü ve çok kademeli dört adet dikey pompalý (22 kw lýk) deðiþken hýzlý paketler. 16 m ye varan basma yüksekliði. 64 m 3 /s e varan debi. 27

28 ELEKTRÝKLÝ POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ GHV.../SV SV pompasý, normal standart bir motorla birleþik çok kademeli dikey bir pompadýr, kendinden emiþli deðildir. Hidrolik parça, üst kapak ile pompa gövdesi arasýndaki yerde baðlama çubuklarýyla tutulur. Pompa gövdesi farklý konfigürasyonlarda ve baðlantý tiplerinde kullanýlabilir. Teknik Bilgiler: Debiler: 16 m 3 /s. Basma yüksekliði: 16 m. Pompalanan sývý sýcaklýðý: - 1, 1, 22, 33, 46, 66, 92, 12SV standart modelleri için -3 C ila +12 C. ISO 996 ek A ya göre test edilmiþtir. Pompayý üstten gören saat yönündeki dönüþ yönü (motor soðutma fan kapaðý üzerinde bir okla gösterilir). Motor Tamamen kapalý, fan soðutmalý kýsa devre sincap kafesli motor. Standart beslemeli IE2 motorlar, (EC) 64/29 yönetmeliðine uygundur. IP koruma. Sýnýf 1 (F) sýzdýrmazlýk. EN e göre performans seviyeleri. Standart voltaj: Tek fazlý model: V, Hz Üç fazlý model: 3 kw ye kadar güç için 22-24/38-41 V, Hz, 3 kw üzeri güçler için 38-41/66-69 V, Hz. Malzeme Ýçme suyunun pompalanmasý için uygundur (WRAS onaylý) 28

29 GHV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLARDA KULLANILAN ELEKTRÝKLÝ POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ 1, 1, 22SV SERÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ Dikey çok kademeli santrifüj pompa. Pompalanan sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Aþaðýdaki modeller mevcuttur: - F: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI T: oval flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI R: yuvarlak flanþlar, basma çýkýþý emiþ çýkýþý üzerinde, dört ayar konumlu, AISI N: yuvarlak flanþlar, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI V, P: Victaulic kaplinler, hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI C: Kelepçe kaplinler (DIN 32676), hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI K: diþli kaplinler (DIN 1181), hizalý basma ve emiþ çýkýþlarý, AISI 316. Düþürülmüþ eksenel basýnç sayesinde kolaylýkla bulunabilecek standart motorlar kullanýlabilir. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý,7 kw, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ile uyumludur. 3, SV ve 1, 1,22SV ( 4 kw) serisi için EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 a uygun mekanik salmastra. EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu dengeli mekanik salmastra 1, 1 ve 22SV (,, kw) serisi için motoru pompadan çýkarmadan deðiþtirilebilir. Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava birikmesini önlemek için tasarlanmýþ salmastra muhafazasý. 1, 1, 22SV serisi için ikinci bir tapa mevcuttur. EN 192 ye göre karþý flanþlarla birleþtirilebilen yuvarlak flanþlý modeller. Paslanmaz çelikten yapýlmýþ diþli, oval karþý flanþlý T modellerinde standart olarak verilir. Paslanmaz çelikten yapýlmýþ yuvarlak karþý flanþlar F, R ve N modelleri için istek üzerine temin edilebilir. Kolay bakým. Montaj ve demontaj iþlemleri için özel araçlar gerekmez. F, T, R, N modelleri için pompalar, içme suyu kullanýmý için onaylýdýr (WRAS ve ACS sertifikalý). -3 C ila +12 C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart model. GHV.../SV 33, 46, 66, 92, 12SV SERÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ Aþaðýdaki modeller mevcuttur: - G: çarklarýn, difüzörlerin ve dýþ muhafazanýn tamamen paslanmaz çelikten yapýldýðý ve pompa gövdesiyle motor adaptörü dökme demir olan dikey çok kademeli santrifüj pompa. - N, P: tamamen AISI 316 paslanmaz çelik model. Daha yüksek basma yüksekliðine sahip yenilikçi eksenel yük dengeleme sistemi. Böylece eksenel basýnç düþer ve piyasada kolayca bulunabilen motorlar kullanýlabilir. Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý, Yönetmelik (EC) no. 64/29 ile uyumludur (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu dengeli mekanik salmastra, motoru pompadan çýkarmadan deðiþtirilebilir. Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava birikmesini önlemek için tasarlanmýþ muhafaza haznesinin sýzdýrmazlýðýný saðlayýn. G, N modelleri için pompalar, içme suyu kullanýmý için onaylýdýr (WRAS ve ACS sertifikalý). -3 C ila +12 C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart model. Hem emiþ hem de basma flanþlarýna manometre monte etmek için pompa gövdesinde gerekli bölümler hazýrdýr. EN 192 ile uyumlu karþý flanþlarla birleþtirilebilen yuvarlak flanþlý hizalý çýkýþlar. Mekanik dayanýklýlýk ve kolay bakým. Montaj ve demontaj iþlemleri için özel alet gerekmez. 29

30 ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ ve SINIRLAR GHV.../SV SES EMÝSYON DÜZEYLERÝ Hz 29 dak- 1 LpA (db ±2)** P2 (kw) IEC* GHV2 GHV3 GHV4 1,1 8 < 7 < 7 < 7 1, 9 < 7 < 7 < 7 2,2 9 < 7 < 7 < 7 3 1R < 7 < 7 < R < 7 < 7 < 7, 132R < 7 < 7 < 7 7, R , R * GHVcom_2p-en_a_tr 3

31 ANA BÝLEÞENLER Her bir pompanýn emiþ ve basma tarafýndaki 2" boyutuna kadar diþli açma-kapatma vanalarý dahildir. Flanþlar arasýndaki montajda daha büyük çaplar için kelebek tipi kullanýlýr. Her pompanýn tahliye tarafýnda, yaylý tip 1 1/2 boyutuna varan diþli kaplinli ve flanþlar arasýna sýðmasý için çift salýnýmlý tipi çekvalf. Hava yastýklý dengeleme tankýna uygulanýrken, bunlar emiþ tarafýna monte edilir ve G 1/2" diþli esnek hava besleme borusu (GHV..RA serisi) kollektöre monte edilir. Modele baðlý olarak galvanize veya AISI 34 paslanmaz çelik, pompa türüne baðlý olarak diþli veya flanþlý tarafa sahip emiþ manifoldu (resimlere bakýn). Su dolumu için diþli vana. Modele baðlý olarak galvanize veya AISI 34 paslanmaz çelikten yapýlmýþ pompa türüne baðlý olarak diþli veya flanþlý tarafa sahip basma manifoldu (resimlere bakýn). 24 ya da 2 litrelik diyafram basýnçlý tanklarýn baðlanmasýna izin vermek için kapaklý iki R1" diþli. Ünitenin basma tarafýnda bulunan manometre ve 2 kontrol transmiteri. Modele baðlý, nikel kaplamalý, galvaniz ya da paslanmaz çelikten çeþitli kaplinler. Pompa seti, ve panel montaj ayaklarý için montaj kaidesi: SV serisi elektrikli pompa setleri için boyalý çelikten; Elektrik kontrol paneli, IP koruma sýnýfý. STANDART MODELLER MEVCUTTUR Malzeme tablosuna bakýn. STANDART MODEL Genel uygulamalar için 1SV pompalý paketler: Nikel kaplamalý pirinç valfler, pirinç çek valfler. 1-22SV pompalý setler: Nikel kaplamalý pirinç valfler, paslanmaz çelik klapeli çek valfler SV pompalý setler: Poliamid kelebekli valfler, paslanmaz çelik klapeli çek valfler. DW MODELÝ (GHV../DW) Ýçme suyu uygulamalarý için. Suyla temas eden ana bileþenlerin içme suyuna uygunluðu onaylýdýr veya AISI 34 ya da daha yüksek seviyede paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr. 1SV pompalý paketler: Nikel kaplamalý pirinç valfler, pirinç çek valfler. 1-22SV pompalý setler: Nikel kaplamalý pirinç valfler, paslanmaz çelik klapeli çek valfler SV pompalý setler: Epoksi kelebekli valfler, paslanmaz çelik klapeli çek valfler. AISI34 Modeli (GHV../A34), AISI 316 (GHV../A316) Özel uygulamalar için Manifoldlar, valfler, çek valfler ve pompalanan sývý ile temas eden ana parçalar AISI 34 veya AISI 316 paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Aksesuarlar talep üzerine temin edilebilir: Aþaðýdaki modellerde kuru çalýþmaya karþý korumalý cihazlar: - flatör, pozitif emme yükü için; - prob elektrot kiti, pozitif emme yükü için; - minimum basýnç anahtarý, pozitif emme yükü için. Aþaðýdaki modellerde dengeleme tanký: - Kompresöre sahip hava yastýklý dengeleme tanký ve dengeleme tanký ile kompresör için aksesuarlar. - Hava yastýklý tanka bir alternatif olarak diyafram tanký. Maksimum pompa yüksekliðine baðlý olarak aþaðýdaki modellerde küresel vanalý (her pompa için bir tane) 2 ya da 24 litrelik diyafram tanký: - 24 litre 8 bar dik tip dengeleme tanki kiti - 24 litre 1 bar dik tip dengeleme tanki kiti - 24 litre 16 bar dik tip dengeleme tanki kiti - 2 litre 2 bar dik tip dengeleme tanki kiti Alarm kiti; RA modeli için hava besleme; RA modeli için hava kompresörü. ÝSTEÐE BAÐLI TEDARÝK EDÝLEBÝLEN ÖZEL MODELLER (Satýþ ve Teknik Desteðe baþvurun) Standart olmayan giriþ voltajlý üniteler, örneðin üç fazlý 3x23V, 3x44V. AISI 34, AISI 316 paslanmaz çelik destek kaidesi. Paslanmaz çelik genleþme tanklý üniteler. Özel valfli üniteler. elektrikli pompalý setler. 6 elektrikli pompalý setler. Pilot pompalý setler. GHV.../SV 31

32 GHV.../SV 4kW ALTI 1SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU ADI ADI (STANDART) Manifoldlar AISI 34 AISI 34 AISI 34 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Çek valfler Pirinç Pirinç AISI 34 AISI 316 4kW ÜZERÝ 1SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU ADI (STANDART) (STANDART) DW MALZEME Manifoldlar AISI34 AISI 34 AISI 34 AISI 316 AISI 316 AISI 316 DW DW MALZEME MALZEME Manifoldlar AISI 34 AISI 34 AISI 34 AISI 316 AISI 316 AISI 316 Çek valfler Pirinç Pirinç AISI 34 AISI SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU A34 A34 A34 A316 gfixvsv_2p-en_d_tm A316 gfixvsv8_2p-en_c_tm A SV POMPALI PAKETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU ADI (STANDART) DW A34 A316 Manifoldlar AISI 34 AISI 34 AISI 34 AISI 316 Çekvalfler AISI 34 AISI 34 AISI MALZEME gfixvsv33_2p-en_b_tm

33 GHV2/1SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA) PAKET GÜÇ l/dak GHV2/.. m 3 /s , , kw 1SV1F11T 2 x 1, ,9 12,4 12,2 11,3 1,4 8,4 7,6,1 1SV2F22T 2 x 2, ,7 2,9 2, 23,9 22,4 18,9 17,4 13,1 1SV3F3T 2 x ,4 39,1 38,6 36,2 33,8 28,7 26, 2,1 1SV4F4T 2 x 4 8 4,7 3,1 2, 49,4 46,3 39,7 36,9 28,7 1SVF4T 2 x ,8 6,8 6, 61, 7,1 48,7 4,2 34,9 1SV6FT 2 x, 88 81, 79,4 78,4 74,1 69,9 6,3 6,3 44,2 1SV7FT 2 x, 12 94, 91,9 9,8 8,7 8,6 69,4 64,7, 1SV8F7T 2 x 7, ,9 18, 16,8 1,8 94,9 82, 76,7 6,6 1SV9F7T 2 x 7, ,4 121, 119,6 112,8 16,1 91, 8, 67,4 1SV1F11T 2 x ,8 13,3 133,8 126,7 119,6 13,9 97,4 77, GHV.../SV gcomv2p1sv_2p-en_a_th GHV2/22SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA) POMPA 22SV1F11T 22SV2F22T 22SV3F3T 22SV4F4T 22SVFT 22SV6F7T 22SV7F7T 22SV8F11T 22SV9F11T 22SV1F11T GÜÇ l/dak m 3 /s , , kw 2 x 1,1 1 13, 12,7 12, 1,4 9,7 7,7 6,3 4,7 3,4 2 x 2,2 3 28,4 27,2 26, 23,3 22,2 18,9 16,6 13,8 11, 2 x ,2 4,4 38, 34, 32,8 27,8 24,2 2,2 16,6 2 x ,8 4,4 1,9 46,6 44,4 37,9 33,1 27,7 23, 2 x, 76 7,9 67,9 64,9 8,3,6 47,4 41,4 34,7 28,8 2 x 7, 93 88,8 8,7 82, 7,4 72,4 63,3 6,7 49,1 42,6 2 x 7, 19 13,1 99,4 9,7 87,2 83,7 73,1 6,3 6, 48,8 2 x ,2 11,2 111, 11,6 97,7 8,7 77, 66,9 8,2 2 x ,7 129,2 124,4 113,8 19,3 9,8 86, 74,6 64,8 2 x ,2 143,1 137,8 12,9 12,9 1,8 94,8 82,3 71,3 33

34 GHV2/33-46SV SERÝSÝ PAKET HÝDROFORLAR HZ DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA) GHV.../SV POMPA 33SV1/1AG22T 33SV1G3T 33SV2/2AG4T 33SV2/1AG4T 33SV2GT 33SV3/2AGT 33SV3/1AG7T 33SV3G7T 33SV4/2AG7T 33SV4/1AG11T 33SV4G11T 33SV/2AG11T 33SV/1AG11T 33SVG1T 33SV6/2AG1T 33SV6/1AG1T 33SV6G1T 33SV7/2AG1T 46SV1/1AG3T 46SV1G4T 46SV2/2AGT 46SV2G7T 46SV3/2AG11T 46SV3G11T 46SV4/2AG1T 46SV4G1T 46SV/2AG18T 46SVG18T 46SV6/2AG22T 46SV6G22T GÜÇ kw 2 x 2,2 2 x 3 2 x 4 2 x 4 2 x, 2 x, 2 x 7, 2 x 7, 2 x 7, 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 3 2 x 4 2 x, 2 x 7, 2 x 11 2 x 11 2 x 1 2 x 1 2 x 18, 2 x 18, 2 x 22 2 x 22 l/dak m 3 /s ,4 16,2 1,7 1, 14, 12,2 9,8 6,7 23,8 21,7 21,2 2,3 2, 17,8 1, 12,7 3,1 34,1 33,3 32, 3, 27, 22,4 16,6 4,8 38,8 37,9 36, 3, 32, 27, 22,3 47,8 4, 44,1 43, 41, 39, 3, 29,9 7,7,2 3,8 1, 49, 44, 38, 29,6 64, 61,3 6, 8, 6, 1, 4, 37, 71, 67,4 66, 64, 62, 8, 2, 44,6 82, 78,8 77, 74, 72, 66, 8, 47,2 88,9 8, 83, 81, 78, 73, 6,,1 9,9 91,1 9, 87, 8, 8, 73, 63,1 16, 11,6 1, 96, 93, 8, 76, 63, 112,7 17,2 1, 12, 99, 92, 82, 7, 12,4 114,9 113, 11, 17, 11, 92, 8, 131,2 126,9 12, 12, 116, 18, 96, 81,2 139,1 133, 131, 128, 124, 116, 1, 9,4 14,6 139, 137, 133, 129, 121, 11, 96,1 16, 149,9 147, 143, 138, 128, 11, 98,2 19, 19,2 18,8 17,9 16,7 1,1 13,1 8, 4,6 27,2 24, 23, 22, 21,4 19,9 18,2 14,3 1,8 38,8 39,8 39,2 37,8 3,7 32,9 29,4 21,1 13,9 2,6 48, 47,7 46,1 44,2 41,7 38,7 31,4 2,1 64,7 6,1 64, 62, 6, 6, 2, 4,4 3,8 8,8 74,3 73, 71, 68, 6, 6,, 4,7 92,4 9,7 9, 87, 83, 79, 73, 8, 4,6 17,3 99,8 98, 96, 92, 87, 82, 68,,9 117,2 114,8 113, 11, 16, 1, 93, 7, 6,2 134, 12,1 123, 12, 116, 11, 13, 86, 71, 143,7 139,3 138, 134, 129, 122, 113, 92, 73,4 161, 149,9 148, 144, 139, 132, 124, 14, 86, gms_2psv33-46_2p-en_b_th 34

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005961 Rev.A Baský 06/2008 Z855, Z875, Z895, Z8125 SERÝLERÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI BASKI 06-2008 2 ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod 19141 Rev.A Baský 11/211 2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Hz GS-GS1-GS3 Serisi FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Kod 19191 Rev.A Baský 11/11 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Seçim ve tercih... GS.../FH Serisi...13 Modeller... Elektrikli

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Hz GS-GS1-GS3 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Kod 1911 Rev.A Baskı 1/1 İÇİNDEKİLER Genel giriş... 3 Seçim ve tercih... 4 GS.../SV Serisi...11

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Temiz ve kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOC pompalar çok yönlü,

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz 5 Hz e-sv Serisi 1, 3, 5, 1, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 (EC) NO. 64/29 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLU YÜKSEK VERÝMLÝ DÝKEY ÇOK KADEMELÝ ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191271 Rev.A Baský 6/211 e-sv SERÝSÝ 5

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191007291 Rev.A Baský 06/2011 FC-FCT SERÝSÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOMO Serisi DOMO serisi elektrikli

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar Hidroforlar E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü Hidrofor Dikey Bağlantı Yatay Bağlantı E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ 5 Hz MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ Kod 1914481 Rev.A Baský 12/21 MINIBOX, MIDIBOX SINGLEBOX PLUS,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Dikey Milli Çok Kademeli Hidroforlar

Dikey Milli Çok Kademeli Hidroforlar 216 KATALOG FİYAT LİSTESİ Satış Koşulları : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * HİDROMAK 216/1 fiyat listesi, tavsiye edilen son kullanıcı fiyat listesidir. TL ( Türk Lirası ) ve ( Euro ) olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar )

ELG ELG. Model : ELGu ( Maks. 16 bar ) manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı