SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER"

Transkript

1 TÜRKİYE.DE YÖNETİM BİLİşİM SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Türksel KAYA BENSGHİR* Özet:. Yönetim Bilişim Sistemleri (fbs), eklektik bir yapıya sahip, diğer pek çok disiplinlerin kesişme noktasında yer alan yeni bir inceleme alanıdır. Disiplinlerarası bir inceleme alanı olarak YBS, karar alma sürecine bilgi sağlama ve örgütlerde bilgi teknolojilerinin (BT) yönetimi ve BTstratejilerinin örgütsel değişim çabalarıyla bütünleşmesi ile uğraşır. Bu makale, Türkiye 'de YBS disiplinin gelişimini, bu alanda yeni oluşturulan bilimselortamı, YBS eğitim programları ve akademik birikimi (Türkiye 'de yazılan ve yayınlanan tezler, makaleler, kitaplar ve süreli yayınlar olmak üzere) analiz etmektedir. Anahtar Sözcükler: YBS, disiplin, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar, bilgi teknolojileri, eğitim, Türkiye. GİRİş İnsanoğlu, mağaralarda yaşadığı dönemlerde dahi çeşitli semboller kullanarak iletişim sağlarken bir bilgi sistemine sahipti. Bu dönemde, verileri kaydetmek, işlernek ve bunlara erişmek için yapılan faaliyetleri bir bilgi sistemi olarak görmek yanlış olmaz. Bu dönemlerde bilgiye ulaşmak için yapılan süreçlerde de yine bilgi sistemlerinin vazgeçilmez üç unsurunu -bilgi. teknoloji ve insangücünü- görmekteyiz. Yazma teknolojisindeki teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan matbaanın keşfi, bilgi teknolojileri alanındaki ilk devrim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknoloji ile bilgiler, daha düşük maliyetlerle muhafaza edilebilir ve dağıtılabilir olmuştur. Arşivleme ve arşive kolay ulaşma metotları geliştirilerek, bilgilere daha kolayerişme olanağı sağlanmıştır. 19S0'lerde bilgisayarların ortaya çıkması, örgütlere bilgi işlemede önemli boyutlar kazandırmıştır. Her şeyden önce, bu teknolojiler daha önceleri kesikli bir süreç olan bilgi işlemenin sürekli bir süreç içinde yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu noktada, yönetim bilişim sistemleri (YBS) de, örgütler için rekabette önemli bir araç durumuna gelen bilginin elde edilmesine sistematik bir çerçeve sağlamak üzere, gerek uygulamacıların gerek, akademik çevrenin ilgisi ile, bir sistem olarak ve yeni bir disiplin olarak yeşermeye ve gelişmeye başlamıştır. Dr., TODAİE Asistanı. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 35 Sayı 1 Mart 2002,

2 78 Amme İdaresi Dergisi Zaman içinde kendini bilgi toplumu içinde bulmaya başlayan insanoğlu, internet ve web teknolojilerinin ortaya çıkması ile matbaa ve bilgisayarla başlayan dönüşümü daha da hızlı ve çok etkili bir biçimde yaşamaya başlamıştır. İnternet ile gelen e-hizmet ve e-ticaret olanakları örgütleri daha etkili bilgi sistemleri kurmaya zorladıkça yönetim bilişim sistemleri disiplini akademik çevreleri, yöneticiler ve kullanıcılar gibi uygulamacıları kendine çekerek yeni bir çekim alanı olmuştur. Nitekim, örgütler yapılarını ve işlevlerini bilgi sistemleriyle donatma ve destekleme arayışı içine girerken; akademik dünyada gerek yeni eğitim programları açarak, gerek bu alana ivme kazandıracak akademik bilgi üretimlerini artırma yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda, dünyada pek çok ü niversitede bilgisayar ve bilişim alanında gerek teknik alanda (mühendisliklerde) gerek sosyal bilimler alanında (yönetim bilimleri, davranış bilimleri, ekonomi vb.) yeni yeni bilişim konusunda bölümler ve fakülteler, enstitüler açılmıştır. Yönetim bilişim sistemleri terimi çok farklı anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. YBS bir taraftan bilgisayar ve bilgi işleme süreciyle ilgili teknolojiler, prosedürler, sistemler ve insan kaynaklarını içeren jenerik bir terim olarak ele alınırken, öte yandan, işletme işlevlerini desteklenmek üzere geliştirilen bilgi sisteminin adı olarak da kullanılmaktadır (Long, 1989: 3). YBS alanının yerini ve bağlamını net olarak ortaya koyabilmek için öncelikle aşağıdaki sorular üzerinde durmak gerekir: Bir araştırma alanı mı? YBS, çeşitli disiplinlerin uzmanlarının birbirlerini etkileyerek ama farklı anlayışlarını koruyarak yan yana çalıştıkları bir araştırma alanı mıdır? Kuramsal yeni bir alan mı? YBS, katkıları bir bütünde toplayıp, birleştiren yeni bir kuramsal alan mı? Yeni bir disiplin mi? YBS, bilgisayar bilimleri, muhasebe-finansman, yönetim ve organizasyon ve sayısal yöntemler gibi diğer akademik alanların bilişim -bilgi üretme, iletme, yönetme ve bilgi süreçleme ile ilgili donanım, yazılım ve prosedürler,- olgusunu daha geniş ve etkili bir sentezde birleştiren yeni bir disiplin mi? Disiplinlerarası (interdiscipline) ya da çokdisip/in/i (multidiscipline) bir a lan mı? YBS, bilgisayar bilimleri, muhasebe-finansman, yönetim ve organizasyon ve sayısal yöntemler gibi diğer akademik alanların yalın bir birikimi olmaktan öte, bu disiplinlerin karşılaştığı bir "kavşak-kesişme-alan" (Gülmez, 1991: 17) olarak her hangi bir bağlantı sağlayan öğenin bulunmadığı çokdisiplinli bir alan mı? Yoksa, bu akademik alanların daha ileri işbirliği gerektirdiği ve bilgi ve araştırmaların bütünleştirildiği disiplinlerarası bir alan mıdır?

3 Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistem/eri 79 Yönetim bilişim sistemleri disiplini yabancı yazında 1980'li yılların ortalarında çeşitli yazarlar tarafından ele alınmış ve incelenmiştir. YBS disiplinin gelişmesine önemli katkıları bulunan Peter Keen, 1980 yılında yapılan Birinci Bilgi Sistemleri Konferansı 'nda bilgi sistemlerinin uygulamalı bir disiplin olduğunu ve diğer referans disiplinler üzerine inşaa edildiğini ve araştınnacıların bu gelişmiş disiplinlerden kuram, yöntem ve modelleri ödünç alabileceğini İleri sünnüştür (Keen, 1980). Lacity, 1984 yılında Journal of Management Infonnation Sistems dergisinde yayınlanan makalesinde, yönetim bilişim sistemleri disiplinini mevcut paradigmaları sorgulayarak irdelemiştir (Lacity, 1984). Aynı yıl Zwass "YBS: Mevcut Paradigmanın Ötesi" başlıklı makelesinde gelişme sürecinde bulunan bilgi toplumunda YBS'nin rolünü ortaya koymuştur (Zwass, 1986) yılında Kochen, yönetim bilişim sistemleri disiplininin kavramsal çerçevesinin prematür (erken doğan) mü olduğunu soran bir makale yayınlamıştır (Kochen, 1986). Hurizing ve Carlson ise 1992 yılında yayınladıkları makalede yönetim bilişim sistemleri disiplinin gelişimini bu alanda yapılan araştınnalardan yola çıkarak ince1emişlerdir (Hurizing, Ard ve Carlson, Patricia, 1992). Bonville ve Landry 1989'da kaleme aldıkları makalelerinde yönetim bilişim sistemleri alanının bir disiplin olarak görülüp görülmeyeceğini sorgulamışlardır (Banville ve Landry, 1989). Aynı yazarlar, 1992' de yazdıkları bir makalede ise, YBS disiplini içinde yürütülen araştınnaların çok yönlü metodıara sahip olduğunu dile getinnişlerdir (Landry ve Banvilla, 1992) yılında Mingers ve Stowell bilgi sistemlerini yeni doğan bir disiplin olup olmadığını sorgulayan bir çalışma yürütmüşlerdir (Mingers ve Stowell, 1997). Son olarak, Basherville ve Myers bugüne kadar yönetim bilişim sistemleri disiplini üzerinde çalışan araştınnacıların bu disiplini geliştinnede tek yönlü olarak diğer alanlardan referans almaya dayalı düşüncelerini geliştirdiklerini veya artık bilgi sistemleri alanının diğer a lanlar içinde bir referans alanı olmanın zamanı geldiğini iddia etmektedirler (Baskerville ve Myers 2002). Yönetim bilişim sistemleri (YBS) eklektik bir yapıya sahip olup, pekçok diğer disiplenlerin kesişme noktasında varlığını gösteren yeni bir disiplinlerarası inceleme alanıdır. YBS, özünde yönetim, bilişim, bilgi teknolojileri stratejileri, bu teknolojilerin etkili yönetimi ve uygulanması ve örgütsel değişim ile bütünleşmesi ile ilgilenir. Oldukça dinamik bir özelliğe sahip olan bu disipline katkı, yönetim bilimi (management science), insan kaynakları yönetimi, davranış bilimi, örgüt kuramı ve bilgisayar birimleri gibi diğer disiplinlerden ve kuramlardan gelir. Bu alanlardan gelen katkıları şöyle özetleyebiliriz (Davis ve Olson, 1984: 13-14). Yönetim bilimi, yönetim sorunlarına bilimsel metot ve kantitatif analiz teknikleri yardımıyla çözüm arar. Yönetsel sorunların çözümüne sistematik bir çerçeve sunar. Analizlerde matematiksel ve istatistiksel model ve süreçlerin uy

4 80 Amme idaresi Dergisi gulanmasını öngörür. Hedefi eniyi -optimal- karar alma ve politika oluştunnaya yöneliktir. Yönetim bilişim sistemleri disiplini içinde yönetim biliminin ağırlıklı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü, bu alan YBS disiplininin bir parçasını oluşturan karar destek sistemlerinde (KDS) bilgisayar destekli sorun çözme algoritmalarının geliştirilmesinde önemlidir. Muhasebe ve finansman alanı, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesinin temel uğraşı alanı olan yönetsel kontrol ve karar alma ve gelir yönetimine ilişkin modellerin kurulmasına katkıda bulunur. Yönetim ve organizasyon alanı, örgüt, örgütsel davranış, yönetim, karar alma, liderlik, örgütsel değişim ve motivasyon gibi yönetim konuları ile YBS disiplini içinde yerini bulur. Bilgisayar bilimi ise, algoritma, hesaplama, yazılım, donanım, veri yapıları ve veri tabanı yönetimi gibi daha çok teknik konularla YBS disiplini içinde yerini alır. YBS disiplini akademik bir disiplin alanı olarak bilgisayar bilimlerinin değil, daha çok yönetim ve organizasyon alanının bir uzantısıdır (Davis ve Olson, ı 984). Yönetim bilişim sistemleri disiplininin akademik ve uygulamalı olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Disiplin genelolarak şu konular üzerinde yoğunlaşır: Bilişim Sistemlerinin Planlanması BT'lerin Etkileri Veritabanı Yönetimi Karar Destek S istemleri İletişim Sistem Tasarımı BT'lerin Etik Yönleri İş Süreçlerinin Tasarımı Örgütsel Değişim ı 990'lı yılların başlarında itibaren bu konulara ilaveten, bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni konuların (internet, web, e- ticaret, e-devlet vb) yönetim bilişim sistemleri disiplini içinde ele alındığını gönnekteyiz. Bu disiplin, bileşenlerinden biri olan teknolojideki değişime çok açık bir yapısı olması nedeniyle sürekli bir evrim geçinnektedir. Nitekim, ı 960'lı yıllardan ana bilgisayarların (mainframelerin) ve işlerin (ve dolayısıyla bilginin) yapılmak üzere bilgi işlem merkezlerine taşındığı bilgi işlem merkezlerinin yönetiminin ve bilgiyi derleme, değerlendinne ve kullanmanın sorun olarak başedilmeye çalışıldığı bir dönemden ı 980'li yıllara mikro bilgisayarların gelişimi ile dağıtık sistemlerin ön plana çıktığı bir döneme; nihayet 90'lı ve 2000'li yıllar ise bilginin kesintisiz bulunduğu yerde değerlendirilip paylaşılabildiği internet ve intranet ağların yönetildiği dönemlere gelinmiştir.

5 Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistemleri 8 ı Bu dönemlerde YBS disiplini içinde karar destek ve uzman sistemlerin, sinir ağların, e-ticaret, e-devlet gibi konuların ağılıklı dile getirildiğini görmekteyiz. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bir dinanizm içinde sürekli biçimlenen YBS disiplini, ülkemizde de benzer bir değişim sürecinden geçerek gelişimini sürdürmektedir. Ancak, bu disiplinin ülkemizde gelişimini inceleyen araştırmalar yok denecek kadar az sayıdadır. Bu makalede, yönetim bilişim sistemleri disiplinin akademik bir inceleme alanı olarak ülkemizdeki gelişimi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, öncelikle disiplinin gelişiminde önemli görülen bilişim kavramı tartışılacak ve ardından, sırasıyla bilimselortam, bilişim eğitimleri ve makale, tez ve süreli yayınlar olmak üzere alandaki akademik bilgi üretimi, ulaşılabilen veriler üzerinden irdelenecektir. METODOLOJİ Çalışma, yönetim bilişim sistemleri disiplinini sorgulayan yazın incelemesine ek olarak, Türkiye' de İİBF'lerde verilen bilişim eğitimleri, bilişim konusunda üretilen tezler, kitaplar, makaleler ve süreli yayınlar üzerine yapılan başlıklarla sınırlı- incelemeler ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, tezler, kitaplar, makaleler ve süreli yayınlar üzerinde inceleme yapmak üzere, bilişimle ilgili kimi anahtar kelimelerle (yönetim bilişim sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, enformatik sistemler, bilgi, bilişim vb.) internet üzerinden YÖK Tez Katoloğu (http://www.yok.gov.tr/web4/tezmerkezi.html). Milli Kütüphane Katoloğu, (http://tmb.mkutup.gov.tr/cgi-binlwebobjects/makale) TODAİE süreli yayınlar makaleler dizini (http://www.todaie.gov.tr/todaie/dergiler.php sorgulanarak bilişim konulu tez, kitap makale veri tabanıarı oluşturulmuştur. İnceleme, bu veri tabanıarına giren konu başlıkları üzerinde sınıflamalara gidilerek yapılmıştır. Bu çalışma için oluşturulan veri tabanıarına giren tez, makale ve kitaplar üzerine daha detaylı içerik analizlerinin yapılması, bir başka çalışmanın konusu olarak bırakılmıştır. BİLİşİM KAVRAMı Ülkemizde Hbilişim ii, {{bilgi ", Henformatik" ve uenformasyon" çoğu zaman aynı anlamda, birbirinin yerine kullanılan farklı kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi teknolojilerinin günlük hayata hızla girmesiyle daha çok kullanma ihtiyacı duyduğumuz bu kavramı farklı ifadelerle kullanır olmamız aslında gerek bu alanda akademik bilgi üretenierin, gerek uygulamacıların ve kendini bilgi teknolojilerinin olanaklarıyla donatılmış ve kurgulanmış dünyasına hazırlayanlann kafasını karıştırmakta ve bir kavram kargaşası yaşanmaktadır. Oysa bilindiği gibi, bilimsel bilgi üretmede ve uygulamacıları destekleyecek bilimsel çalışmaları sağlıklı yürütmede, her şeyden önce kavramların açık, net

6 82 Amme İdaresi Dergisi ve anlam kargaşasına neden olmadan ortaya konması gerekir. Bu kavramların yerli yerine oturması, disiplininin gelişimi için de hiç kuşkusuz oldukça önemlidir. Yeni bir disiplin olarak YBS 'nin ülkemizdeki gelişimini incelerken, her şeyden önce yukarıda söz edilen kavram kargaşasını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu kavram kargaşasının burada incelenmeye çalışılan disiplinin ülkemizde yeşermesi ve gelişmesinin önünde çok önemli bir engeloluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. "Bilişim" sözcüğü ilk defa Aydın Köksal tarafından tanımlanarak, Türk Dil Kurumu'nun 1981 'de yayınladığı "Bilişim Terimleri Sözlüğü"nde yer almıştır (Köksal, 1981: 126). Köksal bilişimi burada şöyle tanımlamaktadır: "bilişim [es. t. enformatik] [Fr. informatique] [İng. informatics]: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenli ve ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinlerarası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin kapsamı içerisinde yer alır. bkz. özdevimli bilgi işlem." Bu tanımda bilişim, bilginin işlenmesi bilimi olarak tarif edilmekte ve bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini inceleyen uygulamalı bir bilim dalı olarak ortaya konmaktadır. Köksal'ın bilişim kavramına "bilmek" ve "bilişmek" kavramlarından yola çıkarak ulaştığını ve bu kavramın anlamı içinde "karşılıklı olarak ", "birlikte ", "aynı amaç için ", "yinelenerek" ve "devingen" niteliklerini vurguladığını görmekteyiz. Köksal'ın bilişim kavramı aslında ülkemizde yaşanan yukarıda söz ettiğimiz kavram kargaşasının nedenini de ortaya koyarak, sorunun çözümüne katkıda bulunmaktadır. Bilişim Fransızca da "informatique" olarak kullanılmaktadır. Teknoloji transferi ile birlikte dilimize taşınan bu kavramlar "enformasyon" (İngilizce'den girdiği şekliyle) ve "information"nın Türkçe karşılığı olarak çevrilerek "bilgi" şeklinde dilimizde yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda çalışanlardan kimileri bilişim sözcüğünü esas almış, kimileri bilgi, ya da enformasyon kavramlarını (bazen her ikisini de bir arada kullanarak) benimseyerek düşüncelerini oluşturmuşlardır. Oysa görüldüğü gibi, ithal bir kavram olarak dilimize giren information - informatique sözcüklerinin dilimize çevrildiği anlamlarla giren bu kavramı Türkçe karşılığını en iyi anlatan kavramla

7 Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistemleri 83 kullanılması bu kavram kargaşasını ortadan kaldıracaktır. Nitekim, son yıllarda "bilişim" kavramının diğerlerine göre daha fazla kullanıldığını görmekteyiz. BİLİMSEL ORTAM Bir disiplinin gelişimini incelemede önemli bir veri kaynağı olarak alanın yeşermesine olanak sağlayacak akademik atmosfere, yani bilimselortama bakmak gerekir. Ülkemizde yönetim bilişim sistemleri disiplinin gelişimine yönelik olarak bilimselortamda iki önemli adım atılmıştır. Bunlardan birisi, YÖK bünyesinde yeni kurulan Enformasyon Milli Komitesi'nin (EMK) bilişim eğitimi konusunda çalışmalar yürütmesi ve ikinci önemli bir adım da yönetim bilişim sistemlerinin yeni bir Doçentlik alanı olarak kabul görmüş olmasıdır. Enformatik Milli Komitesi (EMK) 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/m maddesi uyarınca i tarihinde kurulan Enformatik Milli Komitesi (EMK) çalışmalarına Ocak 2000'de başlamıştır. Komitenin amacı Yönetmelikte "Yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dolayı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin artırılması amacıyla üniversitelerle işbirliği içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yüksek Öğretim Kuruluna önerilerde bulunmak" olarak belirtilmektedir (http://euc1id.ii.metn.edu.triemklgenel.htm ). EMK çalışmalarını bünyesinde oluşturduğu "Bilişim Eğitimi" ve "Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim" kurulları ile yürütmektedir. Doçentlik'te Yeni Bir Bilim Alanı Olarak Yönetim Bilişim Sistemleri Üniversitelerarası Kurul (UAK), 2001 yılında uygulamaya başladığı yeni Doçentlik sınav sürecinde, başvuruda bulunulabilecek temel alanları 12 başlık altında toplayarak yeniden düzenleme yoluna gitmiştir. Bu başlıklardan biri o lan "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı" tablosunda ilk defa 1146 kodlu "Yönetim Bilişim Sistemleri" bilim alanına yer vermıştır 1 i.html. Bu oluşum, çok yakın zamanda üniversitelerin sosyal, beşeri ve idari bilimler bünyesinde faaliyet gösteren fakültelerde yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin açılmasına ve halihazırda açılmış olan programların gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bugün i tibarıyla baktığımızda kimi üniversitelerde bilişim, Enformatik ya da Yönetim Bilişim Sistemleri adıyla enstitü, bölüm ve programların özellikle 90'lı ortalarından sonra açıldığını görmekteyiz. yılların

8 84 Amme İdaresi Dergisi Bilişim Enstitü, Bölüm ve Programlart VÖK'ün 17 Haziran 1997 tarih ve 19 sayılı oturumunda tüm üniversitelerde birörnek oluşturacak bilişim eğitimlerini gerçekleştinnek üzere, bilişim bölümlerinin açılmasına karar verilmiştir. Bu kararda tüm üniversitelerde öğrencilerin temel bilgi teknolojisi kullanımı (temel bilgiler, dos, windows, kelime işlem, veri tabanı, sunum hazırlama, grafik uygulamaları, bilgi ağları -internet, e posta, html programlama dilleri, veri yapıları, unix iletim sistemleri ve bilgisayar ağları gibi) başlıkları altında çeşitli bilişim konularında eğitim almaları öngörülmüştür (Akpınar, 1997). Nitekim, ülkemizde Ankara, İstanbul ve Bursa'da bulunan büyük ve gelişmiş üniversitelerin bünyelerinde BilişimlEnfonnatİk Enstitülerinin ve yönetim Bilişim sistemleri bölümlerinin kurulduğu görülmektedir. Kuruluşları rın sonlarında gerçekleşen bu enstitüler ve bölümlerden üniversite web sitelerinden tespit ettiklerimizin listesi Tablo 1 'de yer almaktadır. 1990'lı yılla Tablo 1: Ülkemizde EnformatikIBilişim Enstitüsü/Bölümü ve Programı Bulunan Kimi Üniversitelerı Unlversite Uludağ Üniversitesi ODTÜ Online Eğitim İTÜ Marmara Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi Sakarya Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitsü EnstitU!BölUmlProgram Enformatik Bölümü Bilişim Enstitüsü Bilişim Enstitüsü, Teknoloji Enstitüsü Almanca Enformatik Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İşletme İktisadi Ens. İşletme Enformatiği Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Enformatik Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Dersi Yönetim Bilişim Sistemleri Dersi Tablo 1 'de yer alan enstitü ve bölümlerin web sitelerinde yer alan müfredat programları incelendiğinde ise, bunların bir taraftan bilişimle ile ilgili tamamen teknik konulara yer verilerek ülkemizde teknik bilişim gücünün oluşumuna katkıda bulunmayı, diğer taraftan disiplinlerarası özellik gösteren diğer alanlardaki konulara yer verilerek bilişim kültürüne sahip uzmanların yetiştirilmesini hedefledikleri görülmektedir. BİLİşİM EGİTİMLERİ Ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde verilen bilişim eğitimlerini bilgisayar mühendisliklerinde verilen bilişim eğitimleri ve İktisadi ve İdari Bilimler i Bölümler 5 Mart-3 ı Nisan 2002 tarihleri arasında Üniversite web siteleri taranarak ulaşılanlardır. YÖK istatistiklerinden bu bölümlerin toplu bir listesine ulaşılamamıştır.

9 i Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistemleri 85 Fakültelerinde (İİBF) verilen bilişim eğitimleri olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Bilgisayar Mühendisliklerinde Verilen Bilişim Eğitimleri Bilişim eğitimleri dünyada 70'lı yılların başlarında başlamış ve giderek tüm ülkelerde bu sürece ayak uydurmaya başlamıştır. Türkiye'de bu süreci izleyerek, ODTÜ' de Hesap Bilimleri Enstitüsü 'nde Yüksek Lisans eğitimi vermeye başlanmıştır. Bunu Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde verilen bilgisayar mühendislik eğitimleri izlemiştir. Ülkemizde ilk bilgisayar mezunları, (60 kişi) ı 982 yılında verilmiştir (Yanmağan, 200 I). Türkiye'de ı 987 yılında bilgisayar mühendisliği eğitimi veren üniversitelerin sayısı yedi olmuş ve bu tarih itibariyle bu bölümlerden mezun olanların sayısı 400 ü bulmuştur yılında ise üniversite sayısı yaklaşık üç buçuk kat artarak 32'ye ulaşmış ve bu okullardan 1750 kişi mezun olmuştur yılı itibariyle 37 üniversitede bilişim eğitimi veren 47 programın (Tablo 2) olduğu görülmektedir (Yanmağan 2001). Üniversitelerde aynca 200 civarında programlama, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamalan ve bilgi yönetimi gibi konularda iki yıllık bilgisayar eğitim programları bulunmaktadır. Tablo 2: Bilgisayar Mühendislik Eğitimi Veren Üniversite ve Enstitüler i Atılım Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Başkent Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Çanakkale Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Ege Ün. Uluslararası Bilgisayar Ens. Erciyes Üniversitesi Eskişehir Anadolu Üniversitesi i Fatih Üniversitesi i Fırat Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi i Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gime Amerikan Üniversitesi Haliç Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Sakarya Enformatik Enstitüsü Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Yakındoğu Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbUl Kültür Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İtü Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi Harran Üniversitesi Ülkemizde 1998 yılı itibarıyla, bilgisayar mühendisliklerinden en fazla kadrolu öğretim elemanı bulunan üniversiteler sırasıyla ODTÜ (45), Ege Üniversitesi (31) ve Hacettepe (24) üniversiteleridir. Kimi üniversitelerde öğretim ela

10 86 Amme idaresi Dergisi manı sayısı 10'nun altına düşmektedir; hatta bir üniversitede bu sayı 2'ye düşmektedir (Yarman Vural, 1999). İİBF'lerde Verilen Bilişim Eğitimleri 1994 yılında yapmış olduğumuz bir araştırmada ülkemizde iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bağlı olarak öğretim veren işletme, kamu yönetimi, maliye ve ekonomi gibi bölümlerde verilen bilgisayar eğitimleri ı ve yılları olmak üzere iki dönemde incelenmiştir (Kaya, Bensghir: 1995). A raştırmada, İİBF'ye bağlı bölümlerde bilgisayar eğitimlerinin ilk defa ders olarak verildiği bölümün işletme olduğu görülmüş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: döneminde eğitim veren 20 işletme fakültesinin % 45' inde bilgisayar eğitimi verilirken bu oran kamu yönetiminde % 36, ekonomi bölümünde % 64 ve maliye bölümünde yalnızca % ı Oolmuştur döneminde bilgisayar eğitimi veren işletme bölümlerinin oranı % 81 'e; ekonomi bölümlerinin oranı % 70'e çıkmıştır. Kamu yönetimi ve maliye bölümleri bilgisayar derslerinin en az verildiği bölümler olarak dikkat çekmektedir döneminde ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi gibi bazı üniversitelerin işletme yüksek lisans programlarında yönetim bilişim sistemleri, uzman sistemleri gibi derslere yer verildiği görülmektedir. İİBF'ye bağlı fakültelerinin özellikle işletme ve kamu yönetimlerinde verilen bilgisayar derslerini değerlendirmek amacıyla üniversite web siteleri üzerinden yaptığımız araştırmada (Şubat-Nisan 2002'de) işletme, ekonomi ve kamu yönetimi bölümlerinde yapılan bilişim eğitimlerinin hem nitelik, hem de nicelik olarak arttığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim, bugün hemen hemen tüm üniversitelerin İİBF'ye bağlı fakültelerinde temel bilgisayar derslerinin yanısıra, sistem geliştirme, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar programlama, istatistik paket program kullanımı; bilgisayarlı muhasebe, karar destek sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, e-ticaret, e-devlet, internet ve web teknolojileri gibi başlıklarla çok çeşitli derslerin gerek lisans gerek yüksek lisans programlarında yer aldığını görmekteyiz. Devlet ve Vakıfüniversitelerin İİBF'ne bağlı işletme, ekonomi ve kamu yönetimi bölümlerinde verilen bilgisayarlbilgi sistemleri/yönetim bilişim sistemleri vb. konularda verilen dersler, Tablo 3 ve Tablo 4'de sunulmuştur.

11 i Dersi Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistemleri 87 Tablo 3: Ülkemizde Devlet Üniversite İİBF'de ve Kimi Enstitülerde Okutulan Bilişim Konulu Dersler ÜniversitelEnstitü. Adı Bölümü ı. Boğaziçi Üniversitesi Introduction to Data Processing işl. Management Information Systems işl. System Development (I,II) işl. Advanced Topics In Operations Research işl. 2. Gebze ileri Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Uygulamalan işl. Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri İSL. 3.İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem işl. Temel Bilgisayar Uygulamalan tşl. Yönetim Bilişim Sistemleri isl. 4. Marmara Üniversitesi Bilgisayar I, II Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemlerinde Son Gelişmeler ve Gelecekle İlgili Öngörüler 5. Akdeniz Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Temel Bilgisayar Bilimleri Algoritma ve Yazılım Dilleri Veri Tabanı Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Programlama Bilgi İşlem 6. Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilgisayar Bilgisayarlı Muhasebe Yönetim Bilgi Sistemleri işl.iky işl. işl. işl. İşL. işl. işl. işl. İKT. KY işl..iik 7. Atatürk Üniversitesi Bilgi İşlem I, II işl. IİKT. 8. İnönü Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojisi 1,11 Yönetim Bilgi Sistemleri I İKT İKT.IKY. Bilgisayar Programlama ı O. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Kullanımı ileri Excel Uygulamalan Web Sayfası Tasanmı İnternet Kullanımı Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamalan İŞL 11. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar I, II IKY 12. Cumhuriyet Üniversitesi Temel Bilgisayar Teknolojileri Bilgi İşlem Bilgisayarlı Muhasebe 13. Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojisi Bilgisayar Kullanımı İstatistiki Paket Program Kullanımı Muhasebede Bilgisayar Kullanımı Yönetim Bilgi Sistemi" Muhasebede Bilgi Sistemi tşl/k.y IKY isl İŞL İŞL İŞL isl ÜniversitelEnstitü web sitesi adreslerine toplu olarak YÖK websitesinden (http://www.yok.gov.tr) ulaşılmıştır.

12 88 Amme İdaresi Dergisi Üniversite/Enstitü Dersi Adı Bölümü 14. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar lky 15. Selçuk Üniversitesi Bilgi Çağında Yönetim ve Organizasyon Yapıları Sanayi ve Hizmet İşletmelerinde YBS Uygulamalan İŞL 16. Ege Üniversitesi Bilgisayar Programlama 1 Yönetim Bilgi Sistemleri Bilgisayarlı Muhasebe 17. Gebze İleri Teknolojileri EnstitUsO Bilgi Sistemleri Ve Teknolojileri 18. Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 19. ODTÜ Information System And Programming Management Information System İŞL 20. Ankara Üniversitesi Bilgisayar Bilgisayar Programlama likt 21. Dokuz EylUl Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri 1,2 İşletme Bilgi Sistemleri Karar Destek Sistemleri İŞL Tablo 3 ve Tablo 4 incelendiğinde ilk dikkat çeken nokta, gerek kamu gerek vakıf üniversitelerinin İİBF'ye bağlı bölümlerinde verilen derslerin çok çeşitlilik göstermesidir. Öte yandan, vakıf üniversitelerinde verilen bilişim konularının bu alanda 2000'li yılların gündeminde bulunan e-ticaret, e-işletme, bilimimde güncel yasa vb.) içermesidir. Devlet üniversitelerinde 'lı yıllarda verilen daha çok temel bilgisayar bilgisi ve bilgisayar programlama dillerinin öğretimine dönük derslerin yerini, 2000'li yıllarda bu konulara ilaveten yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, muhasebe bilgi sistemleri, internet, web sayfası tasarımı gibi derslere bıraktığını görmekteyiz. Tablo 4: Ülkemizde Vakıf Üniversitelerinin İİBF'de Okutulan Bilişim Konulu Dersler Üniversite Dersler Bahçeşehir Üniversitesi Introduction to computers and Information Technologies Computer Us ing in Business and Finance Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Yönetim Bilişim Sistemleri Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Giriş Yönetim Bilişim Sistemleri Internet ve Web Sitesi yönetimi Bilgİsayar ve İnternet i Koç Üniversitesi Management Information System Işık Üniversitesi Introduction to Computer Application Management of Technology Management Information Systems E-Commerce: Theory and Applications

13 Türkiye 'de Yönetim Bilişim Sistemleri 89 Doğuş Üniversitesi Beykent (YBS) Bilgisayara Giriş İşletme Yönetim Bilimi ve Programlama Bilgisayar yapısı ve İşletme İçin Bilgisayar Programlama Yönetim Bilişim Sistemleri Bilişim Teknolojisi i Bilişim Teknolojisi 2 Bilgisayar Programlama i Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Programlama 2 Internet Programlama Veritabanı Tasarımı İnsan ve Bilgisayar Sistemi Bilgisayar sist. Ve Ağ. Teknolojisi Veri Yapıları Uygulamalı Yazıhm Geliştirme Yöntemleri İnternet Bilişim Sistemleri Bilgi Yönetimi Veri Bankaları Bilgisayar Donanımı ve Temelleri Bilgisayar Grafiğine Giriş ı Sistem Modelleme ve Simulasyon E~ticaret ve E-işletme BiIişimde Yasa ve Ahlak Yazılım Mühendisliği Uzman Sistemler Akıllı Bilişim Sistemleri CAD/CAM Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Bilgİsayar Grafiğine Giriş 2 Beykent (İşletme) Bilişim Teknolojisi Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Sistem ve Ağ teknolojisi Internet Bilgi Sistemleri Bilgisayar Dananım ve Temelleri İnternet Programlama ve Java Bilişimde İnsan FaktörU Bilişimde Yasa ve Ahlak E-ticaret ve E-işletme Fatih Üniversitesi Introduction to Computer i (İktisat- İşletme) Introduction to Computer 2 Data Processing i Data Processing 2 Linear Programming Introduction to Computer ı Introduction to Computer 2 Web Paging and Internet Programming Data Processing i Data Processing 2 Data Processing 3 E-Business Management Information Systems Turkish Accounting Practices and Computer AppIication Computer Simulations in Management Bilgi (E-MBA) Kurumsal Bilişim Sistemleri Yeni Ekonomi ve E-iş MBA ECommerce Management Information Systems Bussiness Simulation Tablo 3 ve Tablo 4'de dikkat çeken bir başka önemli konu da, özellikle devlet üniversitelerinde makalenin girişinde söz edilen bilişim kavramında ya

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi*

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Personel Yönetimi* Personnel Management in Turkish University Librarıes Sönmez ÇELİK** Öz Üniversite kütüphanelerindeki personel ve personel yönetimi konusunun

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2

Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2 Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine.. Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama 2 Özet Doç. Dr. Seçkin

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı