SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (GÖREVLERİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (GÖREVLERİ)"

Transkript

1 SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (GÖREVLERİ) Tarafların edimleri arasındaki dengenin sağlanması ve devamına yönelik olarak sigorta ettirenin bazı görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesi, sigortacının himaye borcunun sınırlandırılmasında etkili olmaktadır. Bunlar, akit öncesi ihbar göreviyle sigorta edilen rizikoyu ağırlaştırmama görevdir. Riziko meydana geldikten sonraki safhaya ilişkin olarak öngörülen görevlerin yerine getirilmesindeki amaç ise sigortacının derhal duruma müdahale ederek zararın tespiti ve büyümesine engel olunması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. A Akit Öncesi İhbar Görevi Akit öncesi ihbar görevine ilişkin olarak TTK m hükümleri uygulanacaktır. Buna göre sigorta ettiren veya sigortalı sözleşmenin kurulması sırasında sigortacının sözleşmenin şartları hakkında karar vermesine etken olacak tüm unsurları bildirme mükellefiyeti altındadır. Aksi takdirde belirtilen hükümlerde yer alan yaptırımlar uygulanır. ENSGŞ m. 9 da akit öncesi ihbar yükümlülüğüne temas edilmiştir. Burada Esasa ilişkin husus tanımlanmıştır. Esasa ilişkin husus; rizikonun takdiri bakımından taşıdıkları önem dolayısıyla, gerek sigortayı kabul edip etmemek, gerek tabi olacağı çeşitli şartları tayin etmek bakımından basiretli bir sigortacının vereceği kararda etkili olabilecek nitelikteki her husustur. ENSGŞ nda yer alan bu hüküm, büyük ölçüde İngiliz hukukunun etkisi altındadır. Ancak, ENSGŞ nda akit öncesi ihbar yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımı gösterilmemiştir. ENSGŞ nda akit öncesi ihbar görevi iyiniyet yükümlülüğü olarak değerlendirilmiş ve tarafların bu yükümlülüğe aykırı davranmaları hâlinde sözleşmenin geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. ENSGŞ m. 9 a göre sigortalı, esasa ilişkin olan ve kendisi tarafından bilinen bütün hususları sözleşmenin kurulmasından önce sigortacıya bildirmekle mükelleftir. Bu görevin yerine getirilmemiş iyiniyet aykırılık oluşturur ve sözleşmenin sona erdirilmesi sonucunu doğurabilir. Sözleşmenin sona erdirilmesinin hüküm ve sonuçları genel şartlarda düzenlenmediğinden bu hususta TTK m hükümleri uygulanacaktır. Bu hükümlerde sözleşmeden cayılması, prim farkı istenilmesi; rizikonun gerçekleşmesinden sonra ise bağlantı bulunması durumunda tazminattan indirim veya tazminatın borcunun kalkması yaptırımları düzenlenmiştir. Sayfa 1 / 11

2 B Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Yükümlülükler Sigorta ettiren, sözleşmenin devamı sırasında rizikoyu ağırlaştırıcı davranışlarda bulunmamalı, riziko ağırlaşırsa bu durumu sigortacıya bildirmelidir. Riziko ağırlaşmasının yaptırıma bağlanması, sigorta sözleşmesinde belirlenen edimler arasındaki dengenin korunmasına yöneliktir. TTK m de sigorta ettirenin sözleşmenin yapılmasından sonra sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasına etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamayacağı belirtilmiştir. Sigorta ettirenin (veya izniyle bir başkasının) rizikoyu ağırlaştırıcı davranış ve işlemlerde bulunması durumunda sigorta ettiren derhal sigortacıya durumu bildirmelidir. Sigorta ettirenin bilgisi dışında riziko ağırlaşmışsa öğrendiği tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde durumu sigortacıya bildirmelidir. ENSGŞ m. 10 da ise, olağan veya kararlaştırılan yolun değiştirilmesi veya varma yerinin değiştirilmesi ya da navlun sözleşmesi gereğince donatana veya gemi işletme müteahhidine verilen herhangi bir yetkinin kullanılması sonucunda sigorta edilen rizikonun mahiyetinde diğer bir değişiklik, ağırlaşma meydana geldiği takdirde, veyahut sigortalı malın, geminin veya seferin tarif ve tavsifinde herhangi bir unutma veya hata söz konusu olduğunda sigorta, kararlaştırılacak bir ücret (sürprim) karşılığında yürürlükte kalır. Ancak bu şekilde sözleşmenin devam etmesi ENSGŞ m. 14 e uygun olarak riziko ağırlaşmasına neden olan olgunun öğrenilir öğrenilmez sigortacıya bildirilmesine bağlıdır. Bildirim hiç veya zamanında yapılmadığı takdirde sigorta sözleşmesi devam etmez, sigortacı sorumluluktan kurtulur. Böylece sözleşmenin ayakta tutulması, sözleşmenin değişen şartlara uygun hale getirilmesi yöntemlerinden biridir. Genel şart hükmüyle sağlanan bu imkan, sigortacının belirlemiş olduğu sürprimin sigorta ettiren tarafından kabul edilmesiyle uygulama bulabilir EYK m. 10 da ise ENSGŞ na nispeten daha dar bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra varma yeri sigortalı tarafından değiştirilirse sigortacılara derhal bildirimde bulunulması koşuluyla kararlaştırılacak şartlar dâhilinde ve bir prim karşılığında himaye devam eder. Görüldüğü üzere, İngiliz klozlarında rizikonun ağırlaştırılması, münhasıran varma yerinin değiştirilmesiyle sınırlı tutulmuştur. Ancak, klozların sözleşmede esas teşkil etmeleri durumunda mevcut boşlukların o hukuk sistemi çerçevesinde doldurulması gerekir. Bu Sayfa 2 / 11

3 durumda varma yerinin değiştirilmesi hali dışında kalan haller için, örneğin rota değişikliği söz konusu olduğunda MIA m. 46 vd. hükümleri uygulama imkanı bulabilir. NEDENSELLİK BAĞI Tekne sigortalarında geçerli olan nedensellik bağına ilişkin açıklamalar yük sigortası bakımından da aynen geçerlidir. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ Rizikonun gerçekleşmesi, sözleşmede belirtilen olguların meydana gelmesidir. Rizikonun meydana gelmesi, sigortacıdan tazminat talep etme hakkının doğması, rizikonun gerçekleştiğinin ihbar görevinin yerine getirilmesi ve buna bağlı olarak zamanaşımının işlemeye başlaması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yük sigortaları bakımından sigortacının sorumluluğunun doğması, sigorta edilen menfaatin zarar görmesine bağlıdır. Sigorta hukukunda zarar, sigorta sözleşmesinde sınırları belirlenmiş olan rizikonun gerçekleşmesiyle, sigortalanan menfaatin tamamen ortadan kalkması veya olumsuz yönde değişikliğe uğramasını ifade etmektedir. Bütün zararların değil, sadece sigorta sözleşmesinde münferiden belirlenen zararların tazmini mümkündür. Böylece sigortacının himaye borcu sınırlandırılmaktadır. Tazmin edilecek zararın sınırı, sigorta genel ve özel şartlarında belirtilir. Yük taşıma sigortalarında zarar iki şekilde ortaya çıkmaktadır: (1) Zarar, bir malın hasarlanması veya zayi olması şeklinde ortaya çıkabilir. Yükün gemide çıkan bir yangın sonucunda tahrip olması gibi. (2) Zarar, sigorta kapsamında yer alan eşyanın tahribe uğramaksızın sigorta ettirenin bu eşya ile arasındaki değer ilişkisinin olumsuz şekilde ortadan kalkması biçiminde doğabilir. Sigorta ettirilen yükün gemi adamları tarafından çalışmasında olduğu gibi. Sigorta edilen zarar, sigorta sözleşmesinde genel ve özel şartlar yoluyla tanımlanmaktadır. Sigorta edilen zarar, sözleşmenin diğer unsurlarında olduğu gibi böylece sınırlandırılmaktadır. A HASAR ve ZIYA Sayfa 3 / 11

4 Hasar, haricen de olsa yükün hâl ve durumunun kötüleşmesi, değerinin azalmasıdır. Bir kötüleşmenin tazmin borcuna yol açabilmesi için devamlı etki gösterecek niteliğe sahip olması gerekir. Hasar durumunda sigorta konusu üzerindeki menfaatin bütünüyle haleldar olmadan zarara uğraması ifade edilir. Zarar gören malvarlığı kalemi, bütünüyle ortadan kalkmaz. Ancak sigorta ilişkisi bakımından bu halin sigorta edilen bir rizikodan kaynaklanmış olması gerekir. Sigorta edilen yükün tamamen veya kısmen ortadan kalkması, ekonomik değerini yitirmesi, zıya olarak nitelendirilmektedir. Ancak hasar ile zıya arasındaki ayrımı ortaya koymak kolay değildir. Bu konuda İngiliz Hukukunda kabul gören esastan hareket edilebilir. İngiliz hukukunda hasar; tam zıya olarak nitelendirilemeyen hâlleri ifade etmektedir. Bu yaklaşım, Türk hukuku bakımından da kabul edilebilir. Yükün yok olması, bir daha elde etme ihtimali bulunmaksızın sigortalının elinden çıkması, özellikle kurtarılamayacak surette batması, asli niteliklerinin kaybolmuş olması (veya ganimet olduğuna karar verilmesi gibi hâller tam zıyaa örnek gösterilebilir. Yükün asli niteliğinin kaybolması, yükün cinsinin başka bir özelliğe bürünmesidir. Ancak bunun için yükün tamamen değersiz hâle gelmesi gerekmez. Balık yükünün deniz suyuyla temas etmesi sonucu kokmasına karşılık gübre olarak ekonomik bir değer ifade etmesi, tam zıya için yeterlidir. İngiliz Hukukunda gerçek tam zıya ve hükmi tam zıya hâllerinden bahsedilir: a Gerçek tam zıya hâlleri şunlardır: (1) Sigorta edilen yüklerin tamamen tahrip olması, (2) Yüklerin mahiyetinin değişmesi, (3) Geminin yolculuk sırasında kaybolmuş ve makul bir süre geçmesine rağmen kendisinden hiç haber alınamamış olması, (4) Bir daha ele geçirilemeyecek şekilde yüklerden mahrum kalınması. b Hükmî (farazi) tam zıya durumunda, yük fiilen ortadan kalkmamakta, fakat zayi olduğu kabul edilmektedir. MIA m. 60/1 e göre poliçede açık bir hüküm bulunması hariç olmak üzere, gerçek tam zıyaın kaçınılmaz görülmesi veya gerçek tam zıyaa engel olmanın ancak sigorta konusunun değerini aşan bir masraf yapılması ile mümkün olması yüzünden Sayfa 4 / 11

5 sigorta konusunun makul olarak bırakılması halinde hükmî tam zıya vardır. Aşağıdaki hâllerde hükmî tam zıyaa söz konusudur: (1) Sigorta edilen riziko kapsamında sigortalı, gemi veya yüklerin mülkiyetini kaybeder ve, i- Bir daha bunları ele geçirmesi şüpheli hâle gelirse veya ii- Duruma göre geminin veya yüklerin kurtarılma masrafları, bunların kurtarıldıkları zamandaki değerini aşacaksa, (2) Yüklerin hasarlanması durumunda hasarın tamir edilmesi ve yükleri varma yerlerine gönderme masrafları, yüklerin varma yerindeki değerini aşacaksa. Hükmi tam zıyaa karar verilirken objektif kriterler esas alınmalıdır. Denizcilik çevrelerinin hükmi tam zıya konusundaki anlayışları, somut olay bakımından önem taşımakta ve belirleyici olmaktadır. Hükmi tam zıya gerçekleştiğinde bırakma hakkı kullanılarak sigorta himayesinden yararlanılarak tazminat talep edilebilir (EYK m. 13). Sigorta ettiren (sigortalı) sigortacıya bırakma bildiriminde bulunarak, yani yükü bıraktığını bildirerek tazminat talep eder. B SİGORTALININ YAPTIĞI MASRAFLARI TALEP ETMESİ 1 Türk Hukukunda Yükünü bir yerden diğer bir yere taşıttıran sigorta ettiren, yükün taşınmasıyla ilgili olarak çok çeşitli masraflar yapmaktadır. Bu masrafların tazminata konu olabilmesi, talep edilebilmesi için yükün taşınması sırasında yapılmış olmaları ve olağan sayılabilecek masraf kategorisi içinde yer almaması gerekir. Olağanüstü masrafların talep edilebilmesine imkân veren ENSGŞ m. 5 de, sigortacının malların sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun yaşanan gecikmeler, karantina veya kışlama beklemeleri, yükleme veya boşaltma, starya ve sürastaryaları ile bunlara ait resim, harç ve giderler, kur ve rayiç farkları veya faiz kayıpları, teslim etmemedeki temerrüt veya geç teslim tazminatı, kâr mahrumiyeti gibi gider kalemlerinden sorumlu olmayacağı belirtilmiştir. Türk hukukunda sigorta ettirenin bu şekilde gerçekleştirmiş olduğu masrafların ödenmesi, koruma tedbirleri çerçevesinde mümkündür. Sigorta ettiren, sigorta ettirilen şeyleri kurtarmak ve daha büyük bir zarara sebep olmamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Sayfa 5 / 11

6 Nitekim, TTK m. 1448/1 e göre sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Birden çok sigortacının varlığı ve bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta ettiren, bu talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun olanını dikkate alır. Sigorta ettiren, bu yükümlülüğe aykırı davrandığı ve sigortacı aleyhine bir durum ortaya çıktığı takdirde kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır (TTK m. 1447/2). Aynı maddenin 3. fıkrasında sigortacının sigorta ettirenin birinci fıkra gereğince yaptığı makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı olarak tazmin etmekle yükümlü olduğu açıkça belirtilmektedir. Koruma tedbirleri çerçevesinde yükün sevkiyatının tamamlanmasına yönelik giderler, özel bir önem taşımaktadır. Yükün taşındığı gemi, tamire muhtaç bir hâle gelebilir. Bu durumda tamir süresi kadar beklenilmesi gerekir. Geminin tamiri hiç mümkün değilse veya yükün niteliği gereği geminin tamirinin beklenmesi mümkün görünmüyorsa, yükün varma yerine gönderilmesi gündeme gelir. Bu durumda yükün kararlaştırılandan başka bir suretle taşınması, yani yarıda kalan yolculuğun tamamlanması giderlerinden sigortalı sorumlu olur. Ancak, bu masraflar, uygun değilse, örneğin; yükün değeri, yeniden taşınma giderlerinin çok altında ise yükün satılması gibi bir başka tedbir alınmalıdır. ENSGŞ m. 15/A da da sigortalının koruma tedbirlerini almakla yükümlü olduğu, sigortacının ise buna yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Sigortalı şeylerin kurtarılmasına nezaret edilmesi, kurtarma işine bilfiil iştirak edilmesi vs. Sigortacı, geminin zayi olması veya yolculuğa elverişsiz hâle gelmesi durumunda sigorta konusu yükün kararlaştırılan varma yerine gönderilmesi için gerekeni yapmalıdır (ENSGŞ m. 15/2/2). Ayrıca, sigortalı sigortacının rücu hakkının kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu gibi zararın tespit edilebilmesi için gerekli olan muayeneyi de yaptırmalıdır. 2 İngiliz Hukukunda 1982 öncesi düzenlemelerde giderlere ilişkin olarak Sue and Labour (dava ve say - emek klozu) klozuna yer verilmişti. Bu kloza göre yolculuk sırasında yüklerin hasarlanması Sayfa 6 / 11

7 veya zayi olmalarını engellemeye yönelik olarak sigortalı tarafından alınan makul tedbirlerden doğan giderlerin sigortacı tarafından ödenmesi öngörülmekte idi. EYK 1982 düzenlemelerinde ise bu kloza yer verilmemiş, ancak önceki kloza paralel şekilde sigortalının görevleri başlığını taşıyan m. 16 sevkedilmiştir. Bu maddede şu hüküm yer almaktadır: İşbu klozlar bakımından giderilebilecek kayıplar bakımından sigortalılar, adamları ve acenteleri aşağıdaki görevleri yüklenmişlerdir: 16.1 Anılan kaybı en aza indirmek veya ortadan kaldırmaya yarayacak makul önlemleri almak, 16.2 Taşıyıcılar, yedieminler ve diğer üçüncü kişilere karşı tüm hakların uygun şekilde korunmasını ve kullanılmasını temin etmek, Sigortacılar da işbu klozlar uyarınca giderilebilecek kayıplara ek olarak anılan görevlerin yerine getirilmesi sırasında uygun ve makul şekilde gerçekleştirilen her türlü gideri sigortalıya ödeyeceklerdir. Sigortalının yaptığı giderlerden sigortacının sorumlu olacağı diğer bir durum ise 1982 EYK A, B, C m. 12 de yer almaktadır. Sevkiyat giderleri başlıklı bu klozda aynen şu hüküm yer almaktadır: İşbu sigorta kapsamında bulunan bir riskin gerçekleşmesi sonucu, sigorta edilen yolculuğun, sigortalanan yer veya liman dışında başka bir yer veya limanda sona ermesi durumunda sigortacılar, yüklerin, boşaltılması, depolanması ve sigortalanmış oldukları yere gönderilmeleri için sigortalı tarafından uygun ve makul şekilde yapılmış olan ek giderleri tazmin edeceklerdir. Sigortacı tarafından ödenmesi gereken giderler, müşterek avarya veya kurtarma kapsamına girmemelidir. Ayrıca yolculuğun tamamlanamamasında sigortalı veya adamlarının kusuru bulunmamalıdır. C MÜŞTEREK AVARYADAN KAYNAKLANAN ZARAR VE GİDERLERLERİN TALEP EDİLMESİ Müşterek avarya paylaşımı sonucunda sigortalıya isabet eden garame payı, belirli şartlar altında sigortacının sorumluluğuna yol açar. Bu durumda sigortalanan yükler hiçbir şekilde zarara uğramasa bile sigortacı sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Burada sigortalının üzerine düşen sorumluluk, sigortacı tarafından üstlenilmektedir. Dolayısıyla, yük sigortalarında zarar ve sorumluluk sigortalarının bir arada yapıldığı söylenebilir. 1 Türk Hukukunda Sigortacının sorumluluğunun tayininde sigorta sözleşmesinin kapsamı rol oynamaktadır. Bütün müşterek avarya hâllerinden her halükârda sigortacının sorumlu Sayfa 7 / 11

8 tutulması mümkün değildir. Kapsam dışı kalan bir sebepten kaynaklanan müşterek avaryadan sigortacı sorumlu tutulamaz. Sigortacının müşterek avarya garame payları ile müşterek avarya esasına tabi tutulan garame payından sorumluluğu, doğal olarak dispeç raporuna 1 göre belirlenecektir. TTK m a göre dispeç, varma yerinde, varma yerine ulaşılamadığı takdirde yolculuğun bittiği limanda yapılır. ENSGŞ m. 17/1 de navlun sözleşmesinde belirlenen yer ve usulde, navlun sözleşmesinde açık bir hüküm yoksa sigorta edilen yolculuğun bittiği yer kanun ve adetlere göre dispecin hazırlanacağı hükme bağlanmıştır. Dispeçe göre belirlenecek garame payı, sigortalının diğer ilgililere ödemede bulunmak durumunda olması, zararın bir kısmının sigortalının üzerinde kalması ve sigortalının diğer ilgililerden alacaklı olmasına rağmen bu alacağını elde edememesinde sigortacının yapacağı ödeme miktarını tayin etmektedir. Sigortacının tazmin borcunun sigorta değeri dikkate alınmaksızın hesaplanmasının sigortacı aleyhine doğuracağı olumsuz sonucun önüne geçmek için, garameye giren yükün müşterek avarya iştirak değerinin tamamı üzerinden sigorta edilmemesi hâlinde sigortacının değerler arasındaki oranı dikkate alarak ödeme bulunması gerekir (ENSGŞ m. 17/2). Doğal olarak garameye giren yükün müşterek avarya iştirak payının tamamı üzerinden sigorta edilmesi durumunda garame payının tamamen ödenmesi söz konusudur. 2 İngiliz Hukukunda Sigortacı, aksi kararlaştırılmadığı sürece müşterek avarya gideri veya fedakâlığından sorumludur. Sigortacının sorumluluğu için sigorta edilmiş bir riskin gerçekleşmesi gerekir. Navlun sözleşmesinde uygulanacak hukuk seçilmişse müşterek avarya paylaşımı bu çerçevede gerçekleştirilir. Navlun sözleşmesinde bir hüküm yoksa İngiliz Hukukunda varma yeri ülkesinin hukuku veya yolculuk, gemi ve yükün birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanmışsa bu durumun gerçekleştiği yer hukukunun uygulanmasına işaret etmektedir. Ancak uygulamada bu sorunun aşılması amacıyla navlun sözleşmelerine genellikle müşterek avarya 1 Dispeç; bir müşterek avarya durumunda, kazadan sonra gemi ve yükle ilgili kimselerin uğradıkları zararların ve bunların yaptığı masrafların kimlerce, nasıl ve ne oranda karşılanacağını saptamak için yapılan işlemdir. Sayfa 8 / 11

9 paylaşımının York Anvers Kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceği yönünde bir hüküm konulmaktadır. MIA m. 66/5 e göre poliçede yer alan açık hükümler saklı kalmak üzere sigorta konusu dolayısıyla müşterek avarya garame payı ödeyen veya ödemek zorunda kalan sigortalı zararını sigortacıdan talep edebilir. Ancak MIA e göre sigorta edilen şeyin müşterek avarya hükümleri çerçevesinde doğrudan zarara uğraması halinde (ki, bu durum müşterek avarya fedâarlığıdır) sigortalı, dispecin sonucunu beklemeksizin sigortacıdan tazminat talebine hak kazanır. Bu şekilde ödemede bulunan sigortacı, sigortalını yerine geçerek müşterek avarya paylaşımına dâhil olur. Şüphesiz bu uygulama, sigortalının menfaatinedir. D KURTARMADAN KAYNAKLANAN ZARAR VE GİDERLERİN TALEP EDİLMESİ 1 Türk Hukukunda Türk hukukunda kurtarma masrafları veya bu sebeple ortaya çıkan zararlardan sigortacının sorumluluğunu düzenleyen açık bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, kurtarma dolayısıyla ortaya çıkan zarar ve giderlerden sigortacının sorumlu tutulması mümkündür. Kurtarma yardımdan doğan gider veya bu faaliyetin gerçekleştirilmesi sırasında yükün uğradığı zararlardan sigortacının sorumluluğu, ilk olarak müşterek avarya hükümleri çerçevesinde mümkün olabilir. Kurtarma giderleri, müşterek avaryanın gerçekleşmesinde yapılan fevkalade giderin tipik bir örneğidir. Kurtarma, bir müşterek avarya durumu oluşturmuyorsa sigortacı, koruma tedbirleri çerçevesinde yapılan gider veya bu faaliyetin yapılması sırasında gerçekleşmiş bir zarar çerçevesinde ödemede bulunacaktır. 2 İngiliz Hukukunda İngiliz hukukunda sigorta himayesinin kapsamında yer alan bir tehlikeyle karşılaşılması sebebiyle doğacak bir zararı önlemek amacıyla sarf edilen kurtarma giderleri, sigorta himayesine dâhildir (MIA m. 65/1, EYK A, B, C m.2). Ancak, kurtarma faaliyetinin bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesi gerekir. Sigortalı, onun temsilcisi veya onların istihdam ettiği kişilerce yapılan kurtarma faaliyeti sigorta hukuku bakımından sigortalıya tazminat talep etme hakkı vermez. Ancak uygulamada kurtarma giderleri, müşterek avarya kapsamında değerlendirilerek hazırlanan dispeç raporuna göre sigortacının sorumluluğu yoluna gidilmektedir. Sayfa 9 / 11

10 E SİGORTACININ ÇATMADAN DOĞAN SORUMLULUĞU 1 Türk Hukukunda ENSGŞ m. 1 gereği yükün taşınmakta olduğu geminin bir çatma vakasıyla karşı karşıya kalması sonucu yükün zarar görmesi durumunda sigortacının sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak çatma, sigortalının üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun sigorta edilmesi imkân dahilinde olan bir rizikodur. Hukukumuzda sigortalının çatmadan dolayı sorumluluğu, yalnızca geminin sigorta edilmiş olması hâlinde mümkündür. Yük sigortası bakımından sigortalının sorumluluğunun sigorta edilmesi ne TTK, ne de ENSGŞ nda düzenlenmiş değildir. Bununla birlikte sigortacının sorumluluğunun kapsamı, emredici olarak düzenlenmediğinden taraflar anlaşarak bu hususu kapsam dâhiline alabilirler. EYK özel şart olarak sözleşmeye eklenmişse sigortacı, belirli şartlar çerçevesinde sigortalının çatmadan doğacak sorumluluğunun sigorta edilmesi de sigorta himayesi içinde yer almaktadır. 2 İngiliz Hukukunda Yük sigortası alanında sigortalının herhangi bir kanuni sorumluluğunun himaye kapsamında olması mutad olmamakla birlikte EYK A, B, C m. 3 bu bakımdan bir istisna oluşturmaktadır. Sigortalının çatmaya ilişkin sorumluluğu, sigorta sözleşmesi uyarınca ortaya çıkan diğer zararların tazmin edilmesine paralel biçimde sigortacı tarafından korunmaktadır. Ancak bunun için navlun sözleşmesinde both to blame klozunun yer alması gerekir. Çatma hakkında bazı hükümlerin birleştirilmesine dair 1919 tarihli Brüksel Sözleşmesi, müşterek kusurlu çatmanın varlığı hâlinde kusurlu gemilerden her birinin meydana gelen zararlardan (gemi veya gemide bulunan yüklere) kusurları oranında sorumlu olacaklarını hükme bağlamaktadır. Ancak ABD, bu sözleşmeye taraf olmadığından both to blame klozunun sözleşmelere konması olağan hâle gelmiştir. Çünkü ABD hukukunda müşterek kusurlu donatanlar, çatma dolayısıyla gemi ve yükün uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla, tazminatın tamamını ödeyen geminin donatanı, diğer kusurlu geminin donatanına rücu etmektedir. Bu sebeple yükü taşıyan geminin donatanının rücu sebebiyle uğrayacağı zararın, gemiden taşınan yükün, yükle ilgilisi tarafından tekeffül Sayfa 10 / 11

11 edilmesi gerekli olmaktadır. Bu amaçla both to blame (müşterek kusurlu çatma) klozu devreye sokulmaktadır. Bu kloz sayesinde, müşterek kusurlu çatma sonucunda zarar gören yükü taşımayan geminin donatanının yük zararına ilişkin olarak, yükü taşıyan geminin donatanına (taşıyanına) rücu etmesi hâlinde, yükle ilgililer, rücu sebebiyle yükü taşıyan geminin donatanının (taşıyanının) uğrayacağı zararı tazmin etmeyi taahhüt etmektedirler. EYK m. 3 hükmü de yük üzerinde menfaat sahibi olan sigortalının, navlun sözleşmesinde yer alan bu hüküm uyarınca ödemek zorunda kaldığı tazminatı sigorta etmektedir. Ancak sigortalı böyle bir talebe muhatap olduğunda sigortacıları, tazminata ilişkin savunma hususunda haberdar etmek durumundadır. Bildirim, sigortacının savunma imkanının kullanmasına hizmet etmektedir. Müşterek kusurlu çatmadan kaynaklanan zararlarda söz konusu klozun uygulanmasıyla, sigortacı, hem zarar, hem de sorumluluk sigortacısı gibi hareket etmektedir. Sonuçta çatma zararları bakımından hem zarar, hem de sorumluluğun sigorta ettirilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece sigortacı ödemekle mükellef olduğu tazminat bedelinin yalnızca bir kısmını üçüncü kişilerde geri alabilmektedir. Sayfa 11 / 11

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI

ENSTİTÜ HARP KLOZLARI ENSTİTÜ HARP KLOZLARI 1/1/09 EMTİA SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı zıya,

Detaylı

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri

1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya iş kargaşasına katılan kişiler ayaklanma veya halk hareketleri Enstitü Grev Klozları - [Havayolu Yükü] SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta,aşağıdaki 2.kloz da istisna edilenler hariç,sigorta edilen şeyin 1.1 grevciler,lokavt edilmiş işçiler veya

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

ENSTİTÜ EMTEA KLOZLARI (A)

ENSTİTÜ EMTEA KLOZLARI (A) ENSTİTÜ EMTEA KLOZLARI (A) 1/1/09 EMTİA SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 4, 5, 6 ve 7. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, bütün rizikoların sigorta edilen şeye verdiği

Detaylı

ENSTİTÜ GREV KLOZLARI

ENSTİTÜ GREV KLOZLARI ENSTİTÜ GREV KLOZLARI 1/ 1/ 09 EMTİA SİG ORTA EDİLEN RİZİKOLAR Rizikolar 1. Bu sigorta, aşağıda 3 ve 4. Kloz un hükümleriyle istisna edilenler hariç, sigorta edilen şeyin aşağıdakiler nedeniyle uğradığı

Detaylı

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005

ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 ZORUNLU SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 27 Ocak 2005 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ İÇİNDE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ OBLIGATIONS OF THE INSURED DURING THE INSURANCE CONTRACT

SİGORTA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ İÇİNDE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ OBLIGATIONS OF THE INSURED DURING THE INSURANCE CONTRACT 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.1-8 SİGORTA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ İÇİNDE SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Didem ALGANTÜRK LIGHT ÖZET Sigorta

Detaylı

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken; Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) I.Budapeşte de inşa edilen Hercules isimli, 600 gros tonluk, kendinden pervaneli yüzer vinç,

Detaylı

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar :

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar : Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır 1. TEHLİKELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin [aşağıdakiler] nedeniyle uğrayacağı zıya veya hasarı kapsar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 1 II. Tarihi Gelişim 2 III. Deniz Hukukunda Uluslararası Birlik 4 BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI R A P O R 07/39-40-41-42 15 EYLÜL 2007 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 21 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI I. GİRİŞ İlgili Devlet bakanlığı tarafından, 16 Mart 2006 Tarihli, 26110 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

DENİZ SİGORTA HUKUKUNDA TEKNE SİGORTASININ KAPSAMI

DENİZ SİGORTA HUKUKUNDA TEKNE SİGORTASININ KAPSAMI DENİZ SİGORTA HUKUKUNDA TEKNE SİGORTASININ KAPSAMI GENEL OLARAK: Tekne sigortasında, sigortacı tarafından taahhüt edilen sigorta himayesinin kapsamının sözleşme ile belirlenmesi ve sınırlanması zorunludur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 30.07.2010 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULAR VE CEVAPLARI (31 Mayıs 2016)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULAR VE CEVAPLARI (31 Mayıs 2016) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULAR VE CEVAPLARI (31 Mayıs 2016) I. Merkezi İzmir de bulunan Ege Taşımacılık Limited Şirketi Malta bayraklı King Thomas isimli yük gemisini satın almıştır.

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN DURGUT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI GİRİŞ Anayasada yer alan seyahat etme özgürlüğü (m. 23) çerçevesinde kişiler, iş veya tatil gibi değişik

Detaylı

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI

GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI GENİŞ HAYAT SİGORTASI, HAYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI A. Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI

Dr. İnan Deniz Dinç. ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI Dr. İnan Deniz Dinç ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKONUN KONUSU ve TEMİNATIN KAPSAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII Birinci Bölüm GIRIŞ I. SUNUM...1 II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013)

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. (Onay Tarihi:16/5/2013) A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu BAĞIMSIZ DENETÇİLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Onay Tarihi:16/5/2013) Bu sigorta ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigortanın Genel İlkeleri Sigorta Ettirilebilir Menfaat İlişkisi İlkesi Riskin Varlığı İlkesi Azami Hüsnüniyet (İyi Niyet) İlkesi Sebepsiz Zenginleşme Yasağı (Tazminat İlkesi)

Detaylı

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı bir yıl üç yıl haksız rekabet, cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanıyorsa

1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı bir yıl üç yıl haksız rekabet, cezayı gerektiren bir eylemden kaynaklanıyorsa 1- Haksız rekabet davalarında zamanaşımı Bu konuda yürürlükteki 6762 sayılı TTK. ile yeni 6102 sayılı Yasa hükümleri aynı olup, yürürlükteki Yasa nın 62.maddesine (yeni Yasa nın 60.maddesine) göre, 58

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

HAYAT Sigortası. Şartları

HAYAT Sigortası. Şartları MetLife, global olarak sigorta, yıllık gelir koruma ve çalışan hakları programları alanında 50 den fazla ülkede 90 milyon müşteriye hizmet veren öncü bir şirkettir. MetLife, ortaklıkları ve iştirakleri

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda Artık Uzman Bir Sigortacınız Var! Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

TEKNE SĠGORTASINDA MENFAAT EKSĠKLĠĞĠ

TEKNE SĠGORTASINDA MENFAAT EKSĠKLĠĞĠ TEKNE SĠGORTASINDA MENFAAT EKSĠKLĠĞĠ TTK nun Sigorta menfaatinin yokluğu başlıklı 1408. maddesine göre sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut değilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir.

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin,

Detaylı

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03 2014 RİSK RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ BÜLTENİ DEĞERLENDİRME Sigorta Müşterek Avarya Hasar Risk Ödemelerinde ve Hasar Değerlendirmeleri Katma Değer Vergisi Değerlendirmeleri Sayı: 2014/03 Sayı: 2014/03 Ekol

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

Mal Sigortalarında Tazminatın Hesabı

Mal Sigortalarında Tazminatın Hesabı Mal Sigortalarında Tazminatın Hesabı Giriş Ülkemizde sigortacılık sektöründe, sigorta konusu menfaatin sözleşmenin tanzimi esnasında sigorta bedelinin, rizikonun gerçekleşmesi durumunda ise riziko tarihindeki

Detaylı

GEMİ İPOTEĞİ ALACAKLISININ SİGORTALANABİLİR MENFAATİ (Tekne, Sorumluluk ve IMIC Sigortaları)

GEMİ İPOTEĞİ ALACAKLISININ SİGORTALANABİLİR MENFAATİ (Tekne, Sorumluluk ve IMIC Sigortaları) GEMİ İPOTEĞİ ALACAKLISININ SİGORTALANABİLİR MENFAATİ (Tekne, Sorumluluk ve IMIC Sigortaları) Prof.Dr.M.Fehmi Ülgener Gemi fiyatlarının yüksekliği göz önüne alındığı takdirde, bunun doğrudan doğruya bir

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005

ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI. Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 26 Şubat 2005 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ

Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ Dr. Evrim AKGÜN FERDİ KAZA SİGORTASI SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAZA SİGORTASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Sigorta Kavramı...9 A. Olasılık

Detaylı

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5

ödemelerde ilk beş yıl %3. Diğer ödemelerde; ilk yıl %20, ikinci yıl %15, üçüncü yıl %10, dördüncü ve beşinci yıllar %5 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI. Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI. Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Yrd. Doç. Dr. A. Taner Güven Adli Tıp Anabilim Dalı DÜNYA DA Kusura dayalı Kusura dayanmayan Karma sistemler ABD İSVEÇ FRANSA ALMANYA YENİ ZELANDA AVUSTRALYA İTALYA İNGİLTERE

Detaylı

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan

Detaylı

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu?

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Doç. Dr. Mustafa Serinken Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. 1972 2010 1 Hekimler Hastalar 2 Hekimler Hekimler Hastalar Sigortacılar Hastalar Sigortacılar

Detaylı

Hukuki Açıdan Mevzuatların Değerlendirilmesi. Sosyal Ve Toplumsal Yönleriyle HBV Enfeksiyonunun Sağlık Hukuku Boyutu

Hukuki Açıdan Mevzuatların Değerlendirilmesi. Sosyal Ve Toplumsal Yönleriyle HBV Enfeksiyonunun Sağlık Hukuku Boyutu Hukuki Açıdan Mevzuatların Değerlendirilmesi Sosyal Ve Toplumsal Yönleriyle HBV Enfeksiyonunun Sağlık Hukuku Boyutu Sağlık Hizmetinin Esası; Yasalara uygun, (Mevzuatta belirtilmiş şekilde) Meslek anlayışının

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı