NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012"

Transkript

1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013

2 1

3 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye Ait Bilgiler 8 1 Fiziksel Yapı 8 2 Örgüt Yapısı 17 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 21 4 İnsan Kaynakları 26 5 Sunulan Hizmetler 35 Eğitim Hizmetleri 35 İdari Hizmetler 60 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 92 D Diğer Hususlar 95 ll 95 A Performans Hedefi ve Göstergesi Bilgileri 94 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans hedeflerinin sapma nedenlerinin gerekçeleri B Temel Politikalar ve Öncelikler 99 C Diğer Hususlar A Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları 104 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 107 B Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Diğer Hususlar A Üstünlükler -Fırsatlar 141 B Zayıflıklar-Tehditler Vl Ek 1 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 145 Ek 2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 146 2

4 Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir. Kamu idarelerinin bütçe gelirlerinin nasıl kullanıldığı saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasında önem taşımaktadır. Kanun kapsamına dahil olan bütün kamu idarelerinde devlet muhasebesinin genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standart ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi öngörülmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda 2012 yılında sağladığımız performans ve istikrar ile çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Üniversiteler, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmekle yükümlüdür. Üniversitenin başarıya ulaşması için gerekli olan en önemli unsur eğitimdir. Yüksek Öğrenimde kaliteli bir eğitim ve öğretim oluşturabilmenin öncelikli koşullarından biri, ortak bir kalite anlayışı geliştirmektir. 3

5 Üniversitemiz; öğretim üyeleri, bölümlerin yöneticileri ile işbirliği içerisinde detaylı bir stratejik eğitim planı geliştirmesi, somut stratejiler üretilmesi ve bu stratejileri hayata geçirmede sürekli ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışma içerisindedir. Bu yıl kuruluşunun 20 nci yılını kutladığımız üniversitemizde; büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Gelişen fiziki imkânlarının yanında artan eğitim-öğretim kalitesi, güçlenen araştırma-geliştirme altyapısı, yürüttüğü projeleri, gerçekleştirdiği bilimsel ve kültürel etkinlikleri, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve katılımcı yönetim biçimi ile kararlı bir ilerleyiş göstermektedir. Üniversitemiz uluslararası ölçütlere uygun eğitim vermek, rekabet ortamına uyum sağlayacak insan kaynağını yetiştirmek, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının nitelikli bir üyesi olarak evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunarak; hedefini bilimin ışığında yeni ufuklara taşımak olacaktır. Bu istikrar ile bugün üniversitemiz, 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 6 meslek yüksekokulu, 3 araştırma ve uygulama merkezi, 4 bölüm başkanlığı ve 1 sürekli eğitim merkezi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir yılında üniversitemizde akademisyeninden öğrencisine, idarecisinden personeline kadar herkesin katkısıyla geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi, Cumhuriyetin kurucusu büyük Atamızın açtığı aydınlık yolda Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, ülkemizin birlik, bütünlük ve refahından yana, ülkesine, milletine insanlığa karşı sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bireyler yetiştirecektir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesi gereği hazırlanan üniversitemiz birimlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçları esas alınarak konsolide edilen; 2012 yılı İdare Faaliyet Raporunun kamuoyuna gerekli bilgi ve katkıyı sağlayacağını ümit ediyor ve emeği geçenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 4

6 5

7 Anayasası nın 130. maddesinde Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur denilerek yükseköğretim bir kamu hizmeti olarak kabul edilmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun amacı; Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre üniversite Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. şeklinde tarif edilmektedir. Niğde Üniversitesi 2547 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlar ve 5 nci maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tarih ve 3837 sayılı Kanunun Ek 22 nci maddesine göre 11 Temmuz 1992 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de de yayımlanarak Türk Yükseköğretimindeki yerini almıştır. 6

8 a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g.yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 7

9 Üniversitemizde eğitim gören öğrenciler ile personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla sorumlu olan idaremiz, hizmetin kalitesini artırmak için hızla çalışmalarına devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha güzel şartlarda hizmet vermek amacıyla altyapı çalışmaları, yer ve mekan yapılaşmasıyla çevreye ve topluma örnek bir üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız. Öğrencilerimizin eğitim, sosyal, kültürel etkinlikler yapabilecekleri sosyal mekanları sağlamak amacıyla 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yatırım Programında devam eden projelerimiz planlanan ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda, bütçe uygulama talimatlarına paralel olarak temin edilen ödenekler oranında gerçekleştirilmiştir. Çevre yollarının tamamının altyapısı tamamlanmış ve asfaltlama gerçekleşmiştir, yol kenarında kaldırımlar, bölünmüş yollardaki refüjlerde çimlendirme, çevre refüj yol aydınlatmaları, yağmur suyu ve drenaj hatları tamamlanmıştır. Yapay gölet yapılarak kampüs alanına hoş bir görünüm kazandırılmıştır. Peyzaj ve çevre düzenlenmesinin tamamı tamamlanmıştır. Kampüs içi ve çevre yollarının alt yapı çalışmalarında büyük gelişmeler sağlanmıştır. 8

10 9

11 Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar Cilt Atölyesi 1 1 Atölyeler Anatomi Laboratuvarı Doğum Laboratuvarı 1 1 Drama Sınıfı 1 1 Fizyoloji Laboratuvarı 1 1 Kütüphane 1 1 Okuma Salonu Mikrobiyoloji Laboratuvarı 1 1 Seminer Salonu Teknoloji Sınıfı

12 Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulları kendi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak, bunun yanında ülkemizin iş sektörünün ihtiyaç duyduğu istihdama eleman sağlayacak, konusunda uzmanlaşmış, kitle iletişim ihtiyaçlarına cevap vermek, ülke bazındaki iş sektörlerinde ihtiyaç duyulan, iş dünyasının aradığı bilgili, kültürlü, toplumsal konulara duyarlı, bilinç sahibi, sağduyulu, çalışkan, disiplinli, yaratıcı ve üretken genç nesiller yetiştirmek, ürettiği projelerle toplumsal bilince katkı sağlamak sorumluluklarını taşımaktadır. Öğrencilerimiz okuduğu ilin çevresini, tarihini bu gününü, kültürel zenginliklerini, sanayisini ve yeri geldiği zaman sorunlarını öğrenci ve akademisyen projeleriyle kamuoyunun bilgilerine sunarak il bazında toplumsal konulara duyarlılığı artırmak, ülke bazında ise Niğde nin kimliğini pekiştirmek amacındadır. 11

13 Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca kiraya verilmek suretiyle işletilen, üniversitemizin hemen her biriminde öğrenci ve personele hizmet vermek üzere kantinlerimiz mevcuttur. Merkez kampüs alanında 1 adet restoran-cafe işletmesi bulunmaktadır. 12

14 Üniversitemize bağlı olarak hizmet vermekte olan bir adet konukevi bulunmaktadır. 7 oda ve 2 süit oda olmak üzere toplam 9 oda ile hizmet verilmektedir. Konuk Evi Öğrenci yemekhanesi 8 Adet m² Kişi Personel yemekhanesi 8 Adet m² Kişi 13

15 Kantin Alanı: ,70 m² Kafeterya Sayısı: m² Kapalı Spor Tesisleri 6 Adet 8.047,60 m² Açık Spor Tesisleri 14 Adet m² 14

16 Sinema Salonu 2 278,96 m² 174 Kişi Öğrenci Kulüpleri ,00 m² 652 Kişi Toplantı Salonu Koleksiyo n Odası Kültür Salonu Konferans Salonu Seminer Salonu Sergi Salonu

17 Çalışma Odası Servis Çalışma Odası Sistem Odası 3 0 Toplam Ambar 27 Adet m² Arşiv 38 Adet 1.383,00 m² Atölye Alanı ,00 m² 16

18 Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi İletişim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 17

19 Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enformatik Bölüm Başkanlığı Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bilgisayar Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Sekreterlik Genel Sekreter Yardımcısı Özel Kalem 18

20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Ofisi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Geliştirme ve Destek Birimi Bilgi Edinme Birimi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 19

21 FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUARLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI MERKEZLER GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Enformatik Bölüm Başkanlığı Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Bor Meslek Yüksekokulu Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Türk Dili Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Mimarlık Fakültesi İletişim Fakültesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu 20 Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Geliştirme ve Destek Birimi Bilgi Edinme Birimi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

22 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde Abaqus, Dynaform, Fluent, Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümünde Sonnet adlı lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Ogris Öğrenci Otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin, kayıt ve takip işlemleri bu yazılım üzerinden yapılmaktadır, Öğrenci işleri ile ilgili hizmetler, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olarak öğrenci otomasyon yazılımı üzerinden yürütülmektedir, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığında, Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Kütüphanede bulunan materyallerin kayıtları otomasyon sistemine aktarılmış olup, internet üzerinden sorgulamaya açık bulunmaktadır, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında; muhasebe hizmetlerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün say2000i sistemi kullanılmaktadır, Üniversitemizin tüm harcama birimlerinde, mali işlemler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) kullanılmaktadır, Tüm harcama birimlerimizde maaş programı için Win Tahakkuk ve KBS ortak yazılım kullanılmaktadır, Tüm harcama birimlerimizde Taşınır Mal Yazılım Programı (Giga), ortak yazılım kullanılmaktadır, TÜBİTAK projeleri için Transfer Takip Sistemi (TTS) kullanılmaktadır, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı kullanılmaktadır, Üniversitemiz kurum içi yazışmalarda Doküman Yönetim Sistemi kullanılmaktadır, Üniversitemiz hizmet araçlarında Araç Takip Sistemi kullanılmaktadır, Personel Daire Başkanlığı tarafından Personel Bilgi Programı kullanılmaktadır, Hukuk Müşavirliğince Mevzuat ve İçtihat Programı, İcra Takip programı kullanılmaktadır, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Modülü İlave Kullanım yazılım uygulanmaktadır, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Web Tasarımı, Yönetim yazılımı kullanılmaktadır, Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci ve personel erişimli NEOS yazılımı kullanılmaktadır, 21

23 Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Sql Server 2008, Developer Express Component, Sql Complete, Oracle 11 GXE Mati card Yemekhane yazılımı, Real-time Access manager, VMWare Sanallaştırma Yönetim Yazılımı, Linux, Solaris, Windows 2008 Server, G-Data Antivirüs Yazılımı, Zimbra, Microsoft Windows, Office. 22

24 Cinsi Sayısı Donanım Özellikleri İşlemci Bellek Disk Sanallaştırma Yönetim Sunucusu 1 Adet 2 Adet 4x2,40 12 GB 146 GB GHz Sanallaştırma Sunucusu 2 Adet 2 Adet 6x2, GB 146 GB GHz Sanallaştırma Sunucusu 2 Adet 2 Adet 6x2,66 96 GB 146 GB GHz Uygulama Sunucusu 2 Adet 2 Adet 6x2,66 48 GB 146 GB GHz Veri Depolama Ünitesi 48 TB Yazıcı 7 Adet Tarayıcı 3 Adet Teknoloji Sınıfı Bilgisayar 69 Adet İnternet Bağlantısı (Merkez 1 Adet 100 Mb/sn Yerleşke) İnternet Bağlantısı (Diğer 7 Adet 5 Mb/sn Yerleşkeler) İnternet Bağlantısı (NSBMYO) 1 Adet 10 Mb/sn Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: Adet 241 Adet Basılı Kitap Ciltlenmiş Süreli Yayın Tezler Basılı Periyodik Yayın 745 e- Kitaplar ,00 e- Dergiler ,00 e- Tezler (veri tabanları içerisinde)

25 Bilgisayar Projeksiyon Taşınabilir Bilgisayar Slâyt makinesi Tepegöz Baskı makinesi Fotokopi makinesi Özgün Baskı Makinesi 1 1 Faks Yazıcı Episkop 3 3 Kamera Tarayıcı Televizyon Mikroskop Fotoğraf Makinesi Piyano Üniversitemizde yerine getirilen faaliyetler aşağıda sayılan kanunlar, bunların ikincil mevzuatlarına; üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerine göre yapılmaktadır Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Tarih ve Sayılı Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Niğde Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Çift Ana Dal Yönergesi, Yan Dal Yönergesi ve Bağıl Değerlendirme Yönergesi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 24

26 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkındaki Kanun, 2489 sayılı Kefalet Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 234 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Resmi Mühür Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 486 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun. 25

27 Üniversitemiz için gerekli insan gücünün sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili planlama, yönlendirme ve denetleme faaliyetleri bir disiplin içerisinde yürütülmektedir. Personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, haklarının verilmesi akademik ve idari işlerini kanun, tüzük, yönetmelik yönergeler doğrultusunda yürütülmektedir. Aşağıdaki tablolar ve grafiklerle akademik ve idari personel bilgileri sunulmuştur. Rektörlük 23 Eğitim Fakültesi 103 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 85 Mühendislik Fakültesi 116 Mimarlık Fakültesi 19 Fen-Edebiyat Fakültesi 138 Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi 4 İletişim Fakültesi 6 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 28 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 14 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 21 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 30 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11 Bor Meslek Yüksekokulu 40 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 19 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 20 Yabancı Diller Yüksekokulu 38 Toplam

28 Dolu Toplam Tam Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Yarı Zamanlı Toplam Akademik Personel Dolu Kadro Göstergesi 27

29 Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul -Bölüm Profesör Çin Fen Edebiyat Fakültesi Profesör Kazakistan Fen Edebiyat Fakültesi Doçent Kazakistan Fen Edebiyat Fakültesi Yrd. Doçent Pakistan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Uzman Polonya Uluslararası İlişkiler Ofisi Toplam 5 Ankara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi ÖYEP-BİYEP ÖYEP-BİYEP ÖYEP-BİYEP ÖYEP-BİYEP ÖYEP-BİYEP ÖYEP-BİYEP 28

30 Unvan Bağlı Olduğu Fakülte/Yüksekokul Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Mühendislik Fak. Maden Mühendislik Amerika Birleşik Devletleri (DOSAP) Bölümü Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Florida Üniversitesi (ABD) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Türkiye- Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Abudabi The Petroleum Institute (BAE- Birleşik Arap Emirlikleri) American University Of Sharjah (UAE- United Arab Emirates) Türkiye- Manas Üniversitesi ( Kırgızistan ) Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2547 S.K 40/d İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2547 S.K Bölümü 40/a Yrd. Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (DOSAP) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Tokyo İnstitute of Technology (Japonya - DOSAP) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ankara Üniversitesi 2547 S.K 40/b Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mühendislik Fak. Elektrik- Elektronik Bor Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Ankara Üniversitesi Leicester De Montfort Üniversity (İngiltere ) Orta Doğu Teknik Üniversity (DOSAP) Uzman Rektörlük YÖK ( Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) Rektörlük YÖK( Yurt Dışı Diplomaları Denklik Birimi ) Toplam 17 29

31 21 25 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 3,22 17,34 19,02 18,60 34,68 7,13 30

32 Eğitim Fakültesi 22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 20 Mühendislik Fakültesi 28 Mimarlık Fakültesi 1 İletişim Fakültesi 0 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 0 Fen-Edebiyat Fakültesi 26 Fen Bilimleri Enstitüsü 5 Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 22 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 10 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 17 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10 Bor Meslek Yüksekokulu 15 Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 12 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 11 Genel Sekreterlik 17 Personel Dairesi Başkanlığı 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 14 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 103 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 10 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 53 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 15 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 30 Hukuk Müşavirliği 5 Toplam 508 * 657 Sayılı Kanun un 4/c maddesine göre istihdam edilenler bu tabloda gösterilmemiştir. 31

33 Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı 7 7 Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 2 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Geçici Personel Toplam * 657 Sayılı Kanun un 4/c maddesine göre istihdam edilenler. 32

34 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 8,85 22,04 39,57 27,75 1,77 33

35 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 33,66 6,69 4,62 13,77 22,83 18,11 34

36 21-25 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 6,29 18,50 15,74 15,15 34,84 9,44 Bir ülkenin en önemli meselesi eğitimdir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler eğitimin en büyük açmazlarından birisidir, bu alanlarla ilgili amaçlara ulaşmak için sürekli araştırmalar yapılmakta neyi ne kadar iyi yaparız düşüncesi ile yeni projeler üretilmekte ve yeni arayışlara girilmektedir. Özellikle kalkınmış ve endüstrileşmiş bilgi toplumu olmaya doğru hızla ilerleyen milletler, kendilerini üst seviyeye getiren faktörün, eğitime verdikleri 35

37 önemden kaynaklandığının farkına varmış bulunmaktadırlar. Günümüz yüzyılında kendi eğitim sistemlerini de yenileme ve gözden geçirme ihtiyacı duyan devletler vardır bu nedenle en iyi okulları ve eğitim sistemlerini araştırmaktadırlar. Eğitim ailede başlar okullarda devam eder. Eğitimle fiziği, kimyayı, biyolojiyi, tarihi vs. ezberleyen bir nesil değil, o bilgileri sentezleyip yeni terkipler yapan, onları hayata uygulayan, grup çalışmasıyla güç oluşturan, iletişim becerileri olan, sürekli öğrenen, öğrendiğini öğreten ilkeli hedefini tutturan inançları ve önem verdiği değerlerin izlerini taşıyan, çağdaş, modern akademik esaslara dayanan bir düzen içinde, güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetçi, Laik, Ulusalcı, Demokrat, Akılcı, Özgürlükçü ve Toplumcu milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek üniversitelerin görevidir. Bu amaçla; üniversitemizde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar ve 6 Meslek Yüksekokulunda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma hizmeti verilmektedir. Enstitülerdeki eğitimler tezsiz ve tezli yüksek lisans eğitimi türündedir. Üniversitemizde öğrencilerinin daha kısa sürede mezun olabilmeleri için yaz okulu programlarıda açılmaktadır. Üniversitemiz öğretim elemanları bilimsel araştırmalarına titizlikle devam etmektedir. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan üniversitemiz öğretim elemanları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve üniversitemiz (BAP) tarafından desteklenen projeler ile çeşitli AR-GE projelerini yürütmektedir. Avrupa Birliği FP6 projeleri kapsamında desteklenen projelerde ortaklık yapmaktadır Eğitim-öğretim yılında üniversitemiz akademik birimlerinin öğrenci kontenjan toplamı dir. ÖSS sonucu yerleşen öğrenci sayısı olup, akademik birimlere göre öğrenci dağılımları tablo ve grafiklerle sunulmuştur. Tablo ve grafiklerden görüleceği üzere fakültelerde kayıtlı öğrencilerimiz % 52, yüksekokullarda kayıtlı öğrencilerimiz % 8 ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrencilerimiz ise % 40 oranında yer almaktadır. 36

38 Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Eğitim Fakültesi % 101,2 Fen Edebiyat Fakültesi % 63,65 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi % 108,5 Mühendislik Fakültesi % 92,3 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu % 102,7 Niğde BESYO % 99,12 Bor Meslek Yüksekokulu % 90,7 Niğde Sosyal Bilimler Meslek % 94,5 Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek % 96,5 Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu % 79 Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek % 98,7 Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek % 55,79 Yüksekokulu Toplam % 90,23 37

39 Üniversitemizin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim alan toplam öğrenci sayıları ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Üniversitemiz öğrenci dağılımına baktığımızda en fazla öğrenci fakültelerde yer almaktadır. Fakülteleri, meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve enstitüler takip etmektedir. K E K E K E Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Toplam

40 E : * *Erkek **K: Kız 39

41 Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitim programı halen Mühendislik Fakültesinde devam etmektedir. Öğrencilerimize eğitim ise Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu dersliklerinde verilmekte olup, aşağıdaki tabloda öğrenci sayıları sunulmuştur. Mühendislik Fakültesi Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı (a) E K Top. E K Top. Sayı Yüzde* Elektrik Elektronik % 5,91 Mühendisliği Makine % 6,91 Mühendisliği Toplam % 12,81 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Birimler Gelen Dikey Geçiş Yatay Geçiş Fen Edebiyat Fakültesi 7 7 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi 28 Mühendislik Fakültesi 53 2 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 3 6 Niğde Sosyal Bilimler MYO 9 Niğde Teknik Bilimler MYO 1 Bor MYO 3 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hiz. MYO 3 TOPLAM Eğitim Fakültesi 38 Fen Edebiyat Fakültesi 17 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 13 Mühendislik Fakültesi 38 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 11 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 4 Niğde Zübeyde Hanım Sağlık H.M.Y.O. 2 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 5 Toplam

42 Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam ,4 Üniversitelerin önemli bir işlevide kent üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve tüm bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında kendilerini devamlı yenilemelerini sağlamaktır. Hayat boyu öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden hayat boyu öğrenme bilgi ve yeterliliklerin gelişimini destekleyen tüm eğitim, öğretim ve öğrenme etkinliklerini içerir. Amacı tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına ve yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için sosyal ve ekonomik hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına imkân vermektir. Hayat boyu öğrenme örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer bilgi, anlayış ve becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi içermektedir. Bu amaçla hayat boyu öğrenme okullarda, üniversitelerde, evde, işte ya da toplum içinde diğer herhangi bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. Yaş, sosyo-ekonomik statü ve eğitim seviyesi bakımından herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Bireylerin, toplulukların, tüm toplumun mesleki ve daha geniş sosyal başarısına yol açacak biçimde bilgi, anlayış ve becerilerin kazanılmasını destekleyen sürekli ve planlı bir etkinlik olarak görülmelidir. Günümüzde her birey gelişim ve değişime uyum sağlamak için; kendi kişisel yeteneklerini, işe ilişkin becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla sürekli öğrenme çabası içinde olmalıdır. Modern ve hızla değişen, rekabetçi küresel toplumda, hem kişisel hem de çalışma piyasası ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim vermeye gayret 41

43 etmektedir. Bu bakımdan hayat boyu öğrenme Türkiye deki hayat kalitesini yükseltmek için hayati bir araçtır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde kurulan Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) her yaş ve meslek grubuna yönelik üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla çeşitli alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlemektedir. Her alanda ve her yaşta bireylerin hayat boyu öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Kariyer geliştirme, meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimi vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde öğrenci ve akademisyenlere alanlarında kendilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının yanı sıra diğer kuruluşlarda çalışanlara yönelik kariyer geliştirme; lise mezunlarına yönelik meslek edindirme, kişisel gelişim ve hobi kursları ile sertifika programları düzenlenen eğitim programları arasında yer almaktadır. Söz konusu programları bilgisayar kursları, yabancı dil kursları izlemektedir. Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar aşağıdaki tablolarla sunulmuştur. 1. Diksiyon Pmyo Genel İngilizce Genel İngilizce Web Tasarım Dijital Fotoğrafçılık Grafik Tasarım Kursu Netcad- Netpro Netcad- Netpro Grafik Tasarım Genel İngilizce Kursu Netcad Yol Projelendirme

44 1. Hızlı Okuma Hızlandırılmış Kpss Plates Iı Hızlı Okuma Kursu Plates Iıı Fen Lisesi Hızlı Okuma Kursu Çimsa Genel İngilizce Tenis Kursu İlk Ve Orta Öğretim İngilizce Erasmus İngilizce İngilizce Muafiyet Kursu Hobi Resim Kursu Latin Ve Arjantin Tango Dans Kursu 14. Konuşma İngilizcesi ÜDS Mart 2012 tarihinde Niğde Çimsa Fabrikası çalışanları ve ailelerine yönelik Aile İçi İletişim Semineri. 15 Ekim 2012 tarihinde Niğde Fırıncılarına Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi semineri. Besa-Personatr Uluslar Arası Belgelendirme Ltd. Şti Eğitim İşbirliği Protokolü Niğde Çimsa Fabrikası Eğitim İşbirliği Protokolü. Yeni Kuşak Eğitim ve Spor Kulübü Eğitim İşbirliği Protokolü Uluslar Arası İlişkiler Ofisi Eğitim İşbirliği Protokolü Ulusal Cad ve Gıs Çözümleri A.Ş-Netcad Eğitim İşbirliği Protokolü Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Eğitim İşbirliği Protokolü

45 Üniversitemizin fakülte ve meslek yüksekokullarının tercih edilebilirliğinin arttırılması amacıyla bir dizi tanıtım etkinlikleri düzenlendi. LYS ye girecek öğrencileri bilgilendirmek ve tercih sürecinde öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Mühendislik Fakültesince Tanıtım Günleri Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılmış olup, 2 gün boyunca süren etkinliğe, LYS tercihinde bulunacak öğrenciler yanında, basının ve velilerin de yoğun ilgisi olmuştur. Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, yaşayacakları şehri ve okuyacakları üniversiteyi tanımalarını sağlamak için her eğitim öğretim yılının başında düzenlenen tanıtım programı Derbent Kültür Merkezi nde gerçekleştirildi. Programda bir açılış konuşması yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demiralp, öğrencilere Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve üniversitemizle ilgili bilgiler verdi. Program kapsamında okul müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim elemanları da öğrencilere çeşitli konularda bilgiler vererek sorularını cevapladı. Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlileri Yağmur Sezer Efe, Züleyha Kılıç, Burcu Tuncer ve Gökçe Aslan tarafından öğrencilere üniversitemiz ile ilgili bilgi vermek ve Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerini tanıtmak amacıyla açılan stantta sorular cevaplandırıldı. Üniversitemiz, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara tanıtım yapmak amacıyla İstanbul da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarına katıldı Temmuz 2012 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleştirilen ve vakıf üniversitelerinin çoğunluk oluşturduğu fuarda üniversitemiz standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmiştir. Üniversite adayı gençlere ve ailelerine Niğde ve Niğde Üniversitesi ile ilgili bilgi verildi. Üniversitemize ait tanıtım malzemeleri dağıtıldı. 44

46 Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak, üniversitede eğitim ve öğretimin verimliliğini arttırmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir imkan sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerde yığılmaları önlemek, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve ders geçme notlarını yükseltmelerine fırsat sağlamak için; üniversitemizde eğitim-öğretim yılında yaz okulunda ders açılmış bu derslerden sı ortak zorunlu derslerdir. Bu dersleri üniversitemiz öğrencilerinden 3.711, diğer üniversitelerden 130 öğrenci olmak üzere toplam öğrenci almıştır. Öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Fakülte/Yüksekokul Egitim Fakültesi 42 Fen Edebiyat Fakültesi 43 Niğde İktisadi Ve İdari Bilimler Fak 53 Mühendislik Mimarlık Fakültesi 45 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 18 Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 Niğde BESYO 7 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 4 Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 68 Sayı Yaz Okulunda Rektörlük Bünyesinde Açılan Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili I 59 Türk Dili II 93 Yabancı Dil I 241 Yabancı Dil II 187 Atatürk İlkelere İnkılap Tarihi I 202 Atatürk İlkelere İnkılap Tarihi II 218 Temel Bilgisayar Bilimleri 119 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 109 Toplam Genel Toplam

47 Egitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Niğde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Toplam Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi için öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Eğitim süreci hakkında yapılacak araştırmalar ve geliştirilecek her kuram, eğitim sürecinin etkinliğini artıracaktır. Ortaya konan kuramlara hakim olan akademisyenlerin yetiştirilmesi, öğrencilerin bilgiyi öğrenmelerinde ve hatırlamalarında önemli faydalar sağlayacaktır. Bu nedenle eğitim ordusunun beyin takımı olan akademisyenlerin arasında eğitimin her anını etkileyecek buluşlar yapmak, var olan kuramları geliştirmek ve uygulanabilirlik düzeyini artırmak için yüksek lisans ve doktora ile birlikte bu sürece dahil olmak kişi hayatında önemli bir olaydır. Üniversitelerde lisansüstü eğitim; aslında tüm eğitim süreçlerini, insan kalitesini ve bir üniversitenin önce ulusal sonra da uluslararası alandaki yerini belirleyen önemli bir ölçüt olmaktadır. Bu nedenle, enstitülerin yükseköğretimde yeri ve önemi çok büyüktür. Özellikle hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kalitesi, üniversitenin kalitesinin de önemli bir göstergesi olmaktadır. Hazırlanan tezlerin öğrencilerin yaratıcılık ve farklılıklarını ortaya koyması sadece teorik anlamda değil uygulama anlamında da hem diğer üniversitelere hem de iş dünyasına yol gösterici olması bu süreçteki kaliteyi artıran en önemli unsurdur. Yüksek lisans ve doktora, eğitim sistemi üzerinde düşünmeyi, araştırma yapmayı, anlamayı, organizasyonunu daha etkin hale getirmeyi, eğitim sistemine daha iyi işlerlik kazandırmayı sağlayacak bir kapıdır. Yüksek lisans ve doktora yapmanın eğitim sürecine katkı vermedeki önemli rolü yadsınamaz. 46

48 Kişi, Yüksek lisans yaparak kendini geliştirmekte; ilgi ve yeteneklerini işe koşarak, birçok insanın faydalanabileceği araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim ile bilinmeyenlerden ne kadar çok parçayı kopartıp bilinenlerin arasına katabilirsek, bilimsel bulguların eğitimde işe koşulması sonucu hayata anlam katmak daha kolay olacaktır. Böylece, üniversitenin genel anlayışları doğrultusunda bilimde ufuk açacak, bilimde yeni yollar çıkaracak, bilimsel kuramların yerine yenilerini katacak lisansüstü çalışmalarının nasıl olması gerektiği konularında tartışma ortamları da oluşturulabilecektir. Akademik alanda ihtiyaç duyulan lisansüstü temel eğitim-öğretim ihtiyacını karşılamak, ülkemizin bilimsel gücünü arttırmak amacıyla eğitim-öğretime 1994 yılında başlayan ensttitümüz. Bu gün itibariyle, 10 anabilim dalında yüksek lisans, 8 anabilim dalında doktora eğitimi vermeye devam etmektedir. Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Sayısı Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Tezsiz Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Çevre Mühendisliği 9 - Elektrik Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Maden Mühendisliği Matematik Fizik Biyoloji Kimya Toplam

49 Enstitüler Biyoloji Kimya 1 1 İnşaat Mühendisliği 1 1 Elektrik Elektronik 3 3 Mühendisliği Makine Mühendisliği 3 3 Toplam Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Makine Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak üzere üç öğrencinin kadroları araştırma görevlisi olarak bulundukları üniversitelerden enstitümüze aktarılmıştır. Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği A.B.D. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği A.B.D. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği A.B.D. Bayburt Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi 48

50 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne Tarih, İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat, İlköğretim, Beden Eğitimi, Spor, Güzel Sanatlar, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dallarında Yükseklisans öğrencisi alınmaktadır. Öğrencilerimizin sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Anabilim Dalı Adı Bilim Dalı Yüksek Lisans Yapan Öğrenci Sayısı Doktora Yapan Öğrenci Sayısı Toplam Tezli Tezsiz Tarih Ortaçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi İşletme İşletme (Genel) Muhasebe-Finasman Yönetim ve Organizasyon Üretim Yönetimi ve Pazarlama Kamu Yönetimi İktisat Türk Dili ve Edebiyatı Beden Eğitimi ve Spor Sosyoloji Toplam İşletme İktisat Türk Dili ve Edebiyatı 2-2 TOPLAM Üniversitemizde Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; tarih ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Anabilim Dalları ile Bilim Dallarının Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne aktarılması konusundaki teklifi tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul görerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile adı geçen enstitüler bünyesinde yer alan ve aşağıda belirtilen 49

51 Anabilim Dalları ile Bilim Dallarının Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne aktarılması uygun görülmüştür. Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Programları Bilim Dalı İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı Güzel Sanatlar Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Resim İş Eğitimi Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren eğitimöğretime başlayarak, Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle öğrenci alımı yapılmıştır. Sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tezli Tezsiz Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Programı İlköğretim Sınıf Öğretmenliği 5-5 Eğitimi Programı Sosyal Bilgiler Öğretimi Programı Fen Bilgisi Eğitimi Programı Türkçe Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Programı Resim-İş Eğitimi Programı Toplam

52 Kız Erkek Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 4-4 Toplam Uluslararası İlişkiler Ofisi (UAİO), Erasmus olarak üniversitemizin yurtiçi ve yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üniversitemiz ile Avrupa ülkelerindeki üniversite ve işletmelerle yapılan ikili anlaşmalarla ders verme, ders alma öğrenci hareketliliği ve staj hareketliliği programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğini gerçekleştirmektedir. Farabi Değişim Programı içinde yurtiçindeki anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ile öğrenci değişimi yapılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz anlaşmalı olan yurtiçi üniversitelere gitmişler ve aynı kapsamda öğrenciler üniversitemize gelmiştir. Bu faaliyetin gerçekleşmesi Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından sağlanmaktadır. Sayılar aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 51

53 Programın Adı Gidilen Üniversite Ülke Öğrenci Bölümü Sayısı Erasmus Öğrenci Değişimi Instıtuto Polıtecnıco De Braganca Portekiz 1 BESYO Erasmus Öğrenci Değişimi Erasmus Öğrenci Değişimi Wroclaw Unıversıty Of Envıronmental And Lıfe Scıences Polıtehnıca Unıversıty Of Tımısoara Polonya 1 Biyoloji Romanya Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi Instituto Politecnico De Braganca Portekiz 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi Lublin University Of Technology Polonya 5 Elektrik Elektronik Mühendisliği. Erasmus Öğrenci Değişimi University Of Oradea Romanya 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi University Of Pardubice Çek Cumhuriyeti 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi University Of Technology And Life Scinces Polonya 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi Umea Unıversıtet İsveç 1 Fizik Yüksek Lisans Erasmus Öğrenci Değişimi The State Hıgher Vocatıonal School Polonya 1 Hemşirelik In Nysa Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Economıcs In Slovakya 1 İktisat Bratıslava Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Naples Federıco Iı İtalya 1 İktisat Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Technology And Lıfe Polonya 2 İnşaat Mühendisliği Scıences Erasmus Öğrenci Değişimi Czech Technıcal Unıversıty In Çek 2 İnşaat Mühendisliği Prague Cumhuriyeti Erasmus Öğrenci Değişimi Lublin University Of Technology Polonya 2 İnşaat Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Naples Federıco Iı İtalya 2 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıta Deglı Studı Dı Napolı İtalya 1 İşletme Lorıentale Erasmus Öğrenci Değişimi Instıtuto Polıtecnıco De Braganca Portekiz 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Pannonıa Macaristan 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıtatea Transılvanıa Dın Romanya 1 İşletme Brasov Erasmus Öğrenci Değişimi Euroacademy Estonya 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of West Hungary Macaristan 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Unıwersytet Wroclawskı Polonya 1 Kamu Yönetimi Erasmus Öğrenci Değişimi Unıwersytet Opolskı Polonya 3 Kamu Yönetimi Erasmus Öğrenci Değişimi The Royal Instıtute Of Technology İsveç 1 Makine Mühendisliği Erasmus Öğrenci Değişimi Czestochowa Unıversıty Of Polonya 2 Makine Mühendisliği Technology Erasmus Öğrenci Değişimi Kecskemet College Macaristan 6 Makine Mühendisliği 52

54 Erasmus Öğrenci Değişimi Technıcal Unıversıty Of Lıberec Çek 1 Makine Mühendisliği Cumhuriyeti Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Pardubıce Çek 2 Makine Mühendisliği Cumhuriyeti Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of West Bohemıa Çek 3 Makine Mühendisliği Cumhuriyeti Erasmus Öğrenci Değişimi Unıwersytet Technologıczno- Polonya 2 Makine Mühendisliği Przyrodnıczy W Bydgoszczy Erasmus Öğrenci Değişimi University Of Pardubice Çek 1 Makine Mühendisliği Cumhuriyeti Erasmus Öğrenci Değişimi University Of Technology And Life Polonya 1 Makine Mühendisliği Scinces Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıty Of Eastern Fınland Finlandiya 1 Matematik Erasmus Öğrenci Değişimi Kecskemet College Macaristan 1 Sınıf Öğretmenliği Erasmus Öğrenci Değişimi Unıversıtatea Dın Oradea Romanya 1 Siyaset Bilimleri Erasmus Öğrenci Değişimi Unıwersytet Opolskı Polonya 1 Siyaset Bilimleri Erasmus Öğrenci Değişimi Latvıa Unıversıty Of Agrıculture Letonya 1 Sosyoloji Toplam 67 Erasmus Staj Değişimi Polonya 3 Hemşirelik Erasmus Öğrenci Değişimi Slovakya 1 Kimya Erasmus Öğrenci Değişimi Slovakya 2 Biyoloji Toplam 6 Profesör Doçent Yrd. Doçent Uzman Toplam 2 (Yabancı Uyruklu) 1 (Yabancı Uyruklu) 1 (Yabancı Uyruklu) 1 (Yabancı Uyruklu) 5 (Yabancı Uyruklu) 53

55 Erasmus Ders Verme Slovakya 1 Biyoloji Programı Erasmus Ders Verme Polonya 1 Biyoloji Programı Erasmus Ders Verme Romanya 1 Elektirk Programı Erasmus Ders Verme Programı Çek Çumhuriyeti 1 Elektirk Elektronik Mühendisliği Erasmus Ders Verme Programı Almanya 1 Elektirk Elektronik Mühendisliği Erasmus Ders Verme Çek Çumhuriyeti 1 İktisat Programı Erasmus Ders Verme İspanya 1 İktisat Programı Erasmus Ders Verme Polonya 2 İnşaat Mühendisliği Programı Erasmus Ders Verme İtalya 1 İşletme Programı Erasmus Ders Verme Macaristan 2 İşletme Programı Erasmus Ders Verme İtalya 2 İşletme Programı Erasmus Ders Verme İtalya 1 Kamu Yönetimi Programı Erasmus Ders Verme Çek Çumhuriyeti 2 Maden Mühendisliği Programı Erasmus Ders Verme Polonya 1 Makine Mühendisliği Programı Erasmus Ders Verme İngiltere 1 Makine Mühendisliği Programı Erasmus Ders Verme Macaristan 2 Makine Mühendisliği Programı Erasmus Ders Verme Slovakya 1 Sınıf Öğretmenliği Programı Toplam 22 54

56 Erasmus Ders Alma Programı Macaristan 1 Makine Mühendisliği Erasmus Ders Alma Programı Polonya 2 İktisat Erasmus Ders Alma Programı Polonya 1 Hemşirelik Erasmus Ders Alma Programı Slovakya 2 Biyoloji Erasmus Ders Alma Programı Romanya 1 BESYO Erasmus Ders Alma Programı Romanya 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Erasmus Ders Alma Programı Polonya 1 İnşaat Mühendisliği Erasmus Ders Alma Programı Yunanistan 2 Resim Toplam 13 S.No Üniversite Adı Ülkesi Anlaşmanın İçeriği 1 The University of Sannıo (İtalya) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 2 The University of Naples Federico II (İtalya) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 3 North Dakota State University (Amerika Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. Birleşik Devletleri) 4 Goce Delcev University of Stip (Makedonya) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 5 Univerzitet Dzemal Bijedic u Mostaru Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. (Bosna-Hersek) 6 Univerzitet u Zenici (Bosna Hersek) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 7 Univerzitet u Tuzli (Bosna Hersek) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 8 Univerzitet u Novom Pazaru (Sırbistan) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 9 University of Pristina (Kosava) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 10 Bitlis Eren Üniversitesi Ortak lisansüstü program açmak. 11 Bosna Hersek Amerikan Üniversitesi (Bosna Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. Hersek) 12 Kazak Devlet Kızlar Pedegoji Üniversitesi Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. (Kazakistan) 13 Süleyman Demirel Üniversitesi (Kazakistan) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 14 Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. Üniversitesi (Kazakistan) 15 Almatı Kazak-Türk Gumaniter Teknik Koleji Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. (Kazakistan) 16 Tetova Devlet Üniversitesi (Makedonya) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 17 Prizren Üniversitesi (Kosova) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 18 Nevşehir Üniversitesi Ortak lisansüstü program açmak. 19 Kesckemet College (Macaristan) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 20 Kookmin University (Kore) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 21 University of West Hungary (Macaristan) Üniversitelerarası işbirliğini sağlamak. 55

57 Erasmus Staj Değişimi Polonya 3 Hemşirelik Erasmus Öğrenci Değişimi İspanya 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Polonya 1 İşletme Erasmus Öğrenci Değişimi Romanya 2 Tarih Toplam Yılı İçerisinde Farabi Değişim Programı çerçevesinde 63 öğrencimiz anlaşmalı olan yurtiçi üniversitelere gitmiştir, 41 öğrenci ise üniversitemize gelmiştir. Sayılar tablolarla sunulmuştur. Farabi Öğrenci Değişimi Çukurova Üniversitesi 1 Antrenörlük Eğitimi Farabi Öğrenci Değişimi Eskişehir Osmangazi 1 Biyoloji Üniversitesi Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 Biyoloji Farabi Öğrenci Değişimi 19 Mayıs Üniversitesi 2 Biyoloji Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 Biyoloji Farabi Öğrenci Değişimi Cumhuriyet Üniversitesi 1 Ebelik Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 Elektrik-Elektronik Müh. Farabi Öğrenci Değişimi Mersin Üniversitesi 1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Cumhuriyet Üniversitesi 1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Muğla Üniversitesi 1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Erciyes Üniversitesi 2 İktisat Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 2 İktisat Farabi Öğrenci Değişimi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 İktisat Farabi Öğrenci Değişimi Yıldız Teknik Üniversitesi 2 İnşaat Mühendisliği Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 İnşaat Mühendisliği (Yl) Farabi Öğrenci Değişimi Yıldız Teknik Üniversitesi 2 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Erciyes Üniversitesi 2 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Mersin Üniversitesi 2 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 4 İşletme 56

58 Farabi Öğrenci Değişimi Adnan Menderes Üniversitesi 1 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Çukurova Üniversitesi 1 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi İnönü Üniversitesi 1 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Kocaeli Üniversitesi 1 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Muğla Üniversitesi 2 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Pamukkale Üniversitesi 1 İşletme Farabi Öğrenci Değişimi Çukurova Üniversitesi 1 Jeoloji Mühendisliği Farabi Öğrenci Değişimi Kocaeli Üniversitesi 1 Kamu Yönetimi Farabi Öğrenci Değişimi Selçuk Üniversitesi 2 Kamu Yönetimi Farabi Öğrenci Değişimi 19 Mayıs Üniversitesi 1 Kamu Yönetimi Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 2 Kamu Yönetimi Farabi Öğrenci Değişimi Muğla Üniversitesi 1 Kamu Yönetimi Farabi Öğrenci Değişimi Eskişehir Osmangazi 1 Maden Mühendisliği Üniversitesi Farabi Öğrenci Değişimi Balıkesir Üniversitesi 1 Matematik Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 Matematik Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 3 Müzik Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 2 Sınıf Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Mersin Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Çukurova Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Gazi Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Muğla Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Pamukkale Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Abant İzzet Baysal 1 Türkçe Öğretmenliği Üniversitesi Farabi Öğrenci Değişimi Dicle Üniversitesi 1 Türkçe Öğretmenliği Farabi Öğrenci Değişimi Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2 Türkçe Öğretmenliği Toplam 63 57

59 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Ahi Evran Üniversitesi 1 Büro Yönetimi ve yönetici Asistanlığı Adnan Menderes Üniversitesi 1 (Önlisans) Fen Bilgisi Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi 1 Fen Bilgisi Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Harita Kadastro (Önlisans) Selçuk Üniversitesi 1 İşletme Çukurova Üniversitesi 1 İşletme Muğla Üniversitesi 1 Matematik Erzincan Üniversitesi 1 Müzik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Ahi Evran Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Kırıkkale Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 Sınıf Öğretmenliği Amasya Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Kastamonu Üniversitesi 2 Sınıf Öğretmenliği İnönü Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Sınıf Öğretmenliği Erzincan Üniversitesi 1 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Pamukkale Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ahi Evran Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Muğla Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Balıkesir Üniversitesi 2 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 Türk Dili Ve Edebiyatı Çukurova Üniversitesi 1 Türkçe Öğretmenliği Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 Türkçe Öğretmenliği Balıkesir Üniversitesi 2 Türkçe Öğretmenliği Ahi Evran Üniversitesi 1 Türkçe Öğretmenliği Erciyes Üniversitesi 1 Toplam 41 58

60 Profesör Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 2547 S.K.16/a Toplam 1 Profesör Mühendislik Fakültesi Maden Amerika Birleşik Devletleri (DOSAP) Mühendisliği Bölümü Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Florida Üniversitesi (ABD) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Türkiye- Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Mühendislik Fakültesi Makine Abudabi The Petroleum Institute (BAE-Birleşik Mühendisliği Bölümü Arap Emirlikleri) Mühendislik Fakültesi İnşaat American University Of Sharjah (UAE-United Mühendisliği Bölümü Arab Emirates) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Türkiye- Manas Üniversitesi (Kırgızistan) Bölümü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2547 S.K 40/d İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2547 S.K 40/a Bölümü Yrd. Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi (DOSAP) FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Tokyo İnstitute of Technology (Japonya - DOSAP) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ankara Üniversitesi 2547 S.K 40/b Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Leicester De Montfort Üniversitesi (İngiltere) Elektronik Bor Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (DOSAP) Otomasyon Bölümü Uzman Rektörlük YÖK (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) Rektörlük YÖK (Yurt Dışı Diplomaları Denklik Birimi) Toplam 17 59

61 Genel sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından rektöre karşı sorumludur. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak. Üniversite senatosu ile üniversite yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak. Rektörün yazışmalarını yürütmek, rektörün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre Daire Başkanlığı statüsünde olup; üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir. Hukuk Müşavirliği üniversitemizin Kamu Tüzel Kişiliğinin hukuki sorunlarına; yasalar, tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde, çözüm hususunda mütalaa vermekle görevli ve yetkili bir birimdir. Ayrıca üniversite birimlerinin işlem tesis ederken, mevcut mevzuatın yorumunda tereddüde düştükleri konularda danışma birimi olarak mütalaa vermektedir. Müşavirliğimiz; idari ve akademik personel, öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari mercilerde, üniversitenin haklarını savunmaktadır. İdari personel, akademik personel ve öğrenciler hakkında açılan disiplin soruşturmaları da müşavirliğimizce incelenmektedir. Üniversitemiz aleyhine 2012 yılında açılan toplam idari dava sayısı 25 dir. Biten dava sayısı 3, temyizde (Danıştay da) olan 7 ve devam eden dava sayısı ise 15 dir. Biten 3 davanın 1 tanesinde ret ve 2 tanesinde iptal kararı verilmiştir. 60

62 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; üniversitemize yerleşen ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle ilgili tüm kayıt kabul işlemlerinin yapılması, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde öğrenciye en iyi hizmeti vermek amacıyla gerekli tüm çalışmaların yapılması, Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversiteye gönderilen uygulama talimatlarının faaliyete geçirilmesi, eğitim-öğretim ile ilgili üniversite senatosu tarafından alınan tüm kararların, fakülte ve yüksekokullar tarafından öğrencilerle ilgili alınan tüm yönetim kurulu kararlarının uygulanması, ayrıca eğitim öğretimle ilgili olarak üniversite paydaşları ile ilgili yazışmaların yapılması Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öncelikli görevleri arasındadır. Üniversitemize yerleşen tüm aday öğrencilerin kayıtları çok kısa süre içerisinde yapılmaktadır. Bu kapsamda eğitim-öğretim ile ilgili kararlar uygulanmıştır. Kayıt olan her öğrenciye öğrenci belgesi ve kimlikleri teslim edilmiştir. Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini web üzerinden gerçekleştirmektedirler. Sınav sonuçlarına internet ortamında kendilerine verilen şifreler ile ulaşmaktadırlar. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin; barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal, bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmektir. Birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amaç ve hizmetlerine yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimizin gereksinimlerine göre sorumluluk duygularını, yeteneklerini, becerilerini dikkate alarak, yıl içerisinde resim ve fotoğraf sergileri açarak, konser, konferans, tiyatro gibi sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenleyerek onları desteklemekteyiz. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden oluşan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları bulunmaktadır. Açık folklor çalışmaları ve tiyatro çalışmaları yapan öğrencilerimiz desteklenmekte, üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen amatör ses yarışması, defile, şiir şöleni ve değişik geceler düzenlenmektedir. 61

63 Kültür hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Mali konular ve ödemelere ilişkin tüm yasal yükümlülüklerde ise 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas alınmaktadır. Sunulan hizmetlerden başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm üniversite personeli yararlanmaktadır. Yapmış olduğumuz kültürel etkinliklerimiz içerisinde; her yıl Üniversitemizce Bahar Şenlikleri adı altında bir seri etkinlik düzenlenmekte ve bu şenlikler halkında katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanmaktadır. Bu yıl 11 incisini kutladığımız Geleneksel Bahar Şenlikleri Mayıs 2012 tarihleri arasında açılış töreni ile başlamış olup; Kampus Anıt alanında gerçekleşen programa üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra halkın da katılımı yoğun olmuştur. Şenlikler kapsamında; ünlü sanatçıların konserleri, konferanslar ve panellerle dolu bir hafta yaşanmıştır. Ayrıca, çeşitli stantlar ve lunapark kurulmuştur. 62

64 63

65 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen spor faaliyetlerindeki amacın; öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hizmetler verilmektedir. a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek. b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak. Üniversitemizin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir şekilde çalışması merkezden yönetilmesi sağlanmaktadır. Niğde Üniversitesi spor tesisleri bir program dâhilinde tüm öğrenci ve personelinin kullanımına açıktır. Aşağı Kayabaşı Yerleşkesinde 1 adet 300 seyirci kapasiteli antrenman spor salonu, Merkez Yerleşke alanında 1 adet 1500 seyirci kapasiteli çim zeminli futbol sahası Merkez Yerleşke alanında toplam m² alan üzerinde her biri 1248 m² den oluşan 4 adet basketbol, voleybol, tenis ve futbol oynanan çok amaçlı spor tesisi Merkez Yerleşke alanında her biri m² den oluşan 2 adet sentetik çim zeminli halı saha futbol sahası, sahaya ait her biri 40 m² den oluşan 8 adet soyunma odası bulunmaktadır. Merkez Yerleşke alanında bulunan 4 adet çok amaçlı açık spor tesislerinin yanında her biri 225 m² olmak üzere 2 adet sosyal tesis (soyunma odaları, duş, tuvalet, lavabo) bulunmaktadır. Ayrıca futbol halı sahalarının yanında yaklaşık 320 m² alanda sosyal tesis bulunmaktadır. 64

66 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının 2012 Öğretim yılı faaliyet programı gereğince düzenlenen üniversitelerarası spor yarışmalarına üniversitemizin katıldığı branşlar. 1 Atletizm (B-E) 2 Basketbol (B-E) 3 Badminton (B-E) 4 Güreş (E) 5 Hentbol (E) 6 Kayak (B-E) 7 Salon Futbolu (E) 8 Halkoyunları 9 Kros (B-E) 10 Futbol (E) 65

67 Ayrıca üniversitemiz fakülte ve yüksekokullararası 23 Nisan 06 Mayıs 2012 tarihleri arasında 15 inci Geleneksel Spor Şenlikleri adı altında basketbol, voleybol, halı saha futbolu, masa tenisi ve satranç branşlarında müsabakalar yapılmıştır yılında üniversitemiz öğrencileri katıldıkları müsabaka karşılaşmalarında büyük başarılar göstermiştir. 10 ncu Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonasında ülkemiz güreş milli takımı serbest stilde dünya şampiyonu, grekoromen stilde ise dünya ikincisi olarak dönmüştür. Güreş takımımız Finlandiya' nın Kuortane kentinde yapılan, 21 ülkeden 248 sporcunun katıldığı şampiyonada üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu grekoromen stil antrenörü Öğretim Görevlisi Kamil Cesur idaresinde güreş milli takımı öğrencisi Emrah Kuş grekoromen stilde mindere çıktı ve Dünya 2 ncisi olarak döndü. Türkiye nin 19 sporcu ile katıldığı şampiyonada 74 kiloda mücadele eden öğrencimiz Harun Kuş dünya 6 ncısı oldu. Takımlar sıralamasında serbest stilde 21 ülke arasından 1 nci olarak dünya şampiyonu olan güreş milli takımımız grekoromen müsabakalarında ise 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazanarak takımlar sıralamasında 21 ülke arasından dünya ikincisi oldu. 10 Kasım 2012 Atatürk ü anma etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak yapılan Kros yarışlarında üniversitemiz bayan kros takımı 3 üncü oldu. Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom alanında yapılan koşuda toplam sporcu yarıştı. Kızlar ve erkeklerde; 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, ve metrelerde yapılan yarışlarda küçük, yıldız, genç ve üniversite kategorilerinde öğrencilerinden oluşan takımlar mücadele etti metre üniversiteli bayanlar kategorisinde üniversitemiz bayan kros takımı 3 üncü olurken, metre üniversiteli büyük erkekler kategorisinde sporcularımız 4 üncü oldu. 66

68 Uluslararası Üniversiteler Kayaklı Koşu ve Türkiye Üniversiteler Kuzey Disiplini Kayak Şampiyonasında. Üniversitemiz Kayaklı Koşu Bayan Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışlarda büyük başarı gösteren sporcumuz Mehtap Baştuğ, bayanlar 5 kilometre koşusunda ve sprint dallarında ikinciliği elde etti. Bayan Takımımız 74 Puan ile Türkiye birincisi oldu. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma problemlerine çözüm üretmek amacıyla lojman olarak kullanılan 16 adet daire ve 1 adet Misafirhane Niğde Üniversitesi Öğrenci Yurduna dönüştürülmüştür. Halen öğrenci yurdumuzda 112 öğrencimiz barınmaktadır. Merkezi ısıtma sistemine sahip olan yurt dairelerimiz 140 m 2 olup, 3 oda ve 1 salondan oluşmaktadır. Odalarımız 2 kişilik ve 3 kişiliktir. Odalarımızda her öğrencimiz için çalışma masası ve kitaplık bulunmaktadır. Salonlar ortak kullanım alanlarıdır. Dairelerimizde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, uydu sistemi ve wireless bulunmaktadır. Yurtta kalan öğrencilerimize sabah kahvaltısı verilmekte olup, dileyen öğrencilerimize ücret karşılığı akşam yemeğide verilmektedir. Ayrıca yurttan merkez yerleşkeye gidiş-geliş öğrenci servisleri de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Merkez Yerleşke içerisinde 200 kişilik yeni bir özel yurt inşaatı da başlatılmış olup 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 67

69 Merkez Yerleşke alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor İlçesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımızı içeren 8 ayrı yemekhanede akademik-idari personelimize ve öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek hizmetleri yapılan ihaleler sonucu yüklenici firmalarca yürütülmektedir. Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen her aşamada her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Halen sadece öğle yemeği verilmekte ve yemekler 4 kaptan oluşmaktadır. Her okul bünyesinde bulunan ve personel ve öğrencilerimizin faydalandığı kantinlerde hamburger, tost, sandviç, ızgara türü vs. ayrıca çay, ayran ve meşrubat çeşitleri bulunmaktadır. Halen günlük ortalama olarak öğrenci ve personel yemek hizmetinden faydalanmaktadır. Okullarımızın dağınık bir yapıya sahip olmaları nedeniyle karşılaşılan çeşitli güçlüklere rağmen verilen yemek hizmetlerinde kalitenin yüksek olması ve hijyenin sağlanabilmesi hususlarında sürekli kontroller yapılmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır Eğitim Öğretim yılında 232 öğrencimiz bu yardımdan faydalanmıştır. 68

70 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesi gereğince Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak öğrenci çalıştırılmakta olup, halen bu statüde çalıştırılan öğrenci sayısı 120 dir. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda çalışmalarının karşılığında ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı sorumluluğunda özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlar ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek üzere Niğde Üniversitesi Engelli Öğrenci Danışma Birimi kurulmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle tarihinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız kurulmuştur. Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı ve 5436 sayılı kanunun 15 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu görevler çerçevesinde 5018 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtilen mali saydamlık ilkesiyle paralel olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile 5018 sayılı yasanın 25 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince üniversitemize ait 2011 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu (Yıllık) hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı ğı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiş ve dairemizin adresinde yayımlanmıştır Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporları (3 er Aylık) hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiştir sayılı yasanın 30 uncu maddesi gereğince üniversitemize ait 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (6 Aylık), hazırlanarak Maliye Bakanlığı na gönderilmiş ayrıca dairemizin adresinde yayımlanmıştır. 69

71 5018 sayılı yasanın 41 inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince üniversitemize ait 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiş ve dairemizin adresinde yayımlanmıştır. Ödenek Gönderme Belgesi 83 Tenkis 30 Ödenek Ekleme 35 Ödenek Aktarma 5 UNIDO 127 TÜBİTAK projeleri ile ilgili muhasebe işlemleri 512 SAN-TEZ 37 ERASMUS 36 Muhasebe İşlem Sayısı Avrupa Birliği 22 Leonardo da Vinci 30 Farabi 45 ÖYP 27 BAP 350 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemize ait tüm birimlerin bilişim sistemleri ile birebir ilgilidir. Bu amaçla teknolojiyi yakından izleyerek, üniversitemizin bilgi işlem kaynaklarını yöneterek; eğitim-öğretim ve araştırmalara destek sağlamak amacıyla ihtiyaçların güvenli ve kaliteli olarak temin edilmesine yardımcı olmaktadır. Yazılım hizmetleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 70

72 Öğrenci İşleri Yazılımları Enstitü Yazılımları Özel Yetenek Sınav Yazılımı Personel ve Diğer Yazılımlar Network Hizmetleri Güvenlik Yönetimi İnternet Kablosuz İnternet (wireless) Teknoloji Sınıfları Kartlı Geçiş Sistemleri Öğrenci ve Personel Kimlik Kartları Yemekhane Sistemi Sistem Yönetimi Sunucu Hizmetleri Yönetimi Sistem Odası Güvenlik Yönetimi Web Sayfalarının Yönetimi E-Posta Hizmetleri Donanım Destek Hizmetleri İdari Büro Hizmetleri Gelişmekte olan bir üniversite kütüphanesi olarak öncelikle basılı kitap sayısını artırmayı ve hizmet kalitesi ile çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Elektronik kaynaklar konusunda oldukça güçlü bir koleksiyona sahip olan kütüphanemiz, 2012 yılında bilgi kaynaklarını öğretim elemanlarından gelen istekler doğrultusunda geliştirmiştir. Akademik personelimizin kullanımına sunulan bilimsel araştırmada kullanılan elektronik kaynakların güncel kitap ve süreli yayınların alımı sağlanmıştır. Kütüphane hizmetlerinde DEWEY Onlu Sınıflandırma Sistemi kullanılmakta olup, kitaplar açık raf sistemine göre yerleştirilmektedir. Kütüphanede bulunan materyaller Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve internet üzerinden sorgulamaya açılmıştır. Ayrıca tüm Kütüphanecilik hizmetleri otomasyon sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Kullanıcılarımıza okuma salonu içerisinde bulunan 53 adet bilgisayardan ücretsiz internet hizmeti verilmektedir. Kütüphanemize ait Web sayfası hazırlanarak hizmete açılmıştır. Web sayfamız sürekli güncellenmekte ve aktif halde kullanılmaktadır. Abone olduğumuz, deneme erişimine açılan ve ücretsiz sağlanan veri tabanlarına web sayfamız üzerinden kısa sürede erişmek mümkündür. Veri tabanları IP kontrollü olduğundan kütüphaneye gelmeden üniversitemiz içerisindeki internet bağlantılı her bilgisayardan erişim sağlanmaktadır. Kullanıcılar kütüphane sorgulama alanına girerek kütüphanede bulunan materyalleri sorgulayabilmekte, 71

73 ödünç aldıkları kitapların süresini uzatabilmekte, kitap ayırtabilmekte ve yayın istek formunu doldurarak yayın talebinde bulunabilmektedirler. Kütüphanemizde bulunmayan materyaller diğer kütüphanelerden, kütüphaneler arası ödünç alma yolu ile getirtilmektedir. Kütüphane hizmetlerimiz tablolarla sunulmuştur. Kayıtlı Kullanıcı Sayısı Ödünç Alınan Kitap Sayısı Kütüphaneyi Kullanan Okuyucu Sayısı Bibliyografik Tabanlı: 11 Isi Web of Science Math Sci Net Serials solutions-ams Serials Directory Medline Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text Eric Book Index Review Dynamed Ithentıcate Tam Metin: 46 Academic Search Complete Business Search Complete IEEE-Xplore Proquest Central Ebrary Academic Complete Science Direct Wiley-Blackwell Taylor & Francis (informaworld) Safari e-books (Safari IT Books, Safari Business Books) Sage Premier Complete Econlit Full Text Educational Research Complete Emerald Management Xtra 175 Jstor 72

74 Oxford Journals Online Proquest Digital Dissertations and Thesis Full Text Springerlink Sport Discus with Full Text Computer and Applied Sciences Complete Religion and Philosophy Collection Regional Business News Psychology & Behavioral Sciences Collection Professional Development Collection Newspaper source Legal collection History reference center Health source: nursing- acedemic ed. Online Master file premier Environment complete Green file Humanities international complete American Chemical Society (ACS) Royal society of chemistry American Institution of physics (AIP) Institution of Physics (IOP) Knovel Siam Springer e- books paketleri ( earth & environmental science e-books science mathematics & statistics e-books ) Ieee/wiley e-books Bio one 1-2 Astm digital library Annual reviews Ebsco journals services (EJS) House of common parliamentary papers Rsc e-books (Royal Society of Chemistry e- Books) Üniversitemizde insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yürüten dairemiz aynı zamanda personel sisteminin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ve idari personel hareketlerinin takibini yaparak, buna dayalı yayımlanan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük ve genelgeler gereğince, akademik ve idari personelin terfi, atama, emeklilik her türlü özlük haklarını yürüten daire başkanlığımız 2012 yılı içerisindeki personel hareketlerini içeren bilgiler aşağıda sunulmuştur. 73

75 Prof Doç Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman Toplam Şube Müdürü Memur Bilgisayar İşletmeni Sekreter Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şoför Mühendis Araştırmacı Kütüphaneci Kaloriferci Hizmetli Avukat Satınalma Memuru Toplam Üniversitemiz yerleşkelerinde öğrenci ve personelimize hizmet sunan 15 adet kantin ve kafeterya mevcuttur Devlet İhale Kanununa göre ihale edilerek üçüncü şahıslar tarafından işletilmektedir. Üniversiteye ait taşınmaz malların kiralanması işlemlerinin yürütülmesi, Taşınırlarla ilgili işlemleri yürütmek, 74

76 Destek hizmetleri kapsamında tüm birimlerin makine-teçhizat, laboratuar cihazları, bilgisayar ve yan donanım malzemelerinin temini, Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet taleplerine göre alımların ve hizmetlerin yerine getirilmesi. Giyecek yardımı alımının yapılması, üniversitemize ait mühür ile ilgili işlemlerin yapılması, personel taşıma ve genel temizlik hizmeti ve güvenlik hizmetlerinin yapılması, birimlerimizin akaryakıt, kal-yak ihtiyaçlarının karşılanması, Lojman ve araç tahsisi, haberleşme, basım hizmetleri, evrakların dağıtımı ve arşivlenmesi, Doküman Yönetim Sisteminde birimlerin, kişilerin oluşturulması ve yetkilendirilmesi, Elektrik, telefon, su vb. giderlerin karşılanması, fotokopi ile ilgili işlerin yapılması, Tüm birimlerimizin güvenliğinin sağlanması ve her türlü destek hizmetlerinin verilmesi yılında büyük onarımlar için TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL likit ödenek kaydı, 7/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL, ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL si harcanmış olup, TL ödenek harcanmamıştır. Isı merkezinin garaja dönüştürülmesi yapım işi ihalesi idare tarafından iptal edildiğinden bu iş için ayrılan ödenek harcanamamıştır. Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu nun güçlendirilmesi yapım işi için temin edilen ödenek yılsonu itibariyle ihalesi yapılamadığından harcanamamıştır. Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir; tarihinde ihalesi yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme Bedeli ,00 TL dir. Fen Edebiyat Fakültesi Binası idari odalarının ara duvarları kaldırılarak, ıslak hacimler ve tuvaletlerin tadilatı yapılmıştır. 75

77 tarihinde ihale yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanarak, tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli TL dir. (Yüklenici firma sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğinden tarihinde iş % 82 seviyesinde iken idare tarafından sözleşme fesih edilmiştir.) Gerekli olan imalatlar doğrudan temin sınırları içerisinde ikmal edilmiştir. Ayrıca bazı işler teknik kadrodaki personellerimiz tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır. 76

78 TARİH AÇIKLAMA HARCAMA No'lu Hakedişi , No'lu Hakedişi ,37 TOPLAM ,82 Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt Binasına Dönüştürülmesi Tadilat Ve Onarım Yapım İşi TARİH AÇIKLAMA HARCAMA Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt ,33 Binasına Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 1 Nolu Hakedişi Koyunlu Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Öğrenci Yurt ,49 Binasına Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi 2 Nolu Hakedişi TOPLAM ,82 Makine Mühendisliği Bölümündeki üç laboratuvara basınçlı hava tesisatı çekilmesi 2.111,60 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu binasının depreme dayanıklılık ,00 testi ölçümleri ve numune alımları hizmet alımının yapılması Genel pompa arıza ve bakımı ,01 Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi dekanlık binasının tadilat ve onarımı 6.785,01 Rektörlük bağlı birimlerin genel tamiratı ,59 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasının tadilat ve onarımı ,00 Rektörlük galeri kapaklarının bakım ve onarımı 2.764,33 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu güvenlik kapısı ve çevre aydınlatmasının ,20 yapımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu çevre aydınlatmasının yapılması ,08 Merkez yerleşke ana giriş kapısı önündeki totem yol levhası yer değişikliğinin 5.900,00 yapımı Rektörlük elektrik malzemesi ve kompanzasyon yapımı 2.589,51 Rektörlük ve bağlı birimlerin pompa arıza ve bakımı 9.498,64 Koyunlu yerleşkesinde bulunan lojmanların öğrenci yurt binasına ,07 77

79 dönüştürülmesi tadilat ve onarımının yapımı Rektörlük binası çatısın tadilat ve onarımının yapımı ,97 Rektörlüğe elektrik malzemesi alımı 4.652,20 Merkez yerleşke bahçe alanları için malzeme alımı ,92 Bor Meslek Yüksekokulu bedensel engelli WC ve elektrik işleri ve onarım yapımı ,00 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu nun makine arıza yapımı 6.879,40 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu idari bina, A ve B kapalı spor salonları 3.540,00 çatılarının bakım onarımın yapımı Merkez yerleşkedeki mevcut yollara duba ve delinatör yapımı ,00 Rektörlük ve bağlı birimlerin mekanik tesisatı bakım ve onarımı 9.322,00 Merkez yerleşke rektörlük binasının dışarı açılan merdiven kapılarının 4.029,70 güvenlik özellikli ahşap ve demir kapılarla değişimi yapımı Rektörlük katında bulunan makam kapılarının yapımı ,00 Rektörlük repertitör kablo giriş yapımı 2.650,28 Rektörlük binasının 440 KVA jeneratör yıllık bakımı 1.036,36 Fen Edebiyat Fakültesi klima santralının bakımı 2.147,60 TOPLAM , yılı ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulum Projesi kapsamında Güneş Pili Üretim Sistemi cihazının tarihinde ihalesi yapılmış ve tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Cihazın gümrükten alınması beklenilmektedir. 78

80 SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi NUMARASI 2012H YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ Etüt Proje ve Müş. YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ TL) (Cari Fiyatlarla, Bin YILLAR Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış 2010 Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Harcama Programa Giriş Yılı Gerçekleşme Yüzdesi (*) ,10 364,03 95 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir yılında Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi için TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL likit ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin TL si harcanmış olup, TL ödenek harcanmamıştır. Üniversitemizin 2009/2013 Stratejik Planı Doğrultusunda Merkez Yerleşke İçerisine m² Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve m² Sağlık Yüksekokulu olmak üzere toplam m² Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binaları projesi işi TL (KDV Dahil) harcama yapılarak tamamlanmıştır Sayılı Kamu İhale Kanunun 21-f maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi mevcut projesinin revizyonu işi tarihinde sözleşme imzalanarak mevcut revizyonu ve zemin klas deney raporları yapılmıştır. Proje işi TL (KDV Dahil) harcama yapılarak tamamlanmıştır. 79

81 2-Sözleşme Tarafları a) Eğitim Fakültesi Dekanlığı b) Müteahhit Aska İnş. A.Ş. a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Erk Yapı End.A.Ş. 3-Sözleşmenin Konusu Eğitim Fakültesi 1.Etap İnşaatı Kültür Merkezi ve Kongre Binası 4-Yaklaşık Maliyet ,54 TL ,43 TL 5-İhale Bedeli ,00 TL ,00 TL 6- İhale Tarihi Mukavele Tarihi Yer Teslim Tarihi Ön Mali Kontrol Tarihi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Fiilen İşe Başlama Tarihi İşin Bitim Tarihi Günlük Gecikme Cezası % 0.06 % Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi Sözleşme Artışı %9,64 ( ,62) Toplam Sözleşme Bedeli ,62TL Toplam Kapalı Alanı m m2 17- Fiziki Gerçekleşme % 100 % İnşaatın Durumu Tamamlandı. Fesih edildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Sözleşme Tarafları a) Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı b) Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat a) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı b) Güner Mandacı İnşaat Mühendislik 3-Sözleşmenin Konusu Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı 4-Yaklaşık Maliyet ,00 TL ,00 TL 5-İhale Bedeli ,00 TL ,00 TL 6- İhale Tarihi Mukavele Tarihi Yer Teslim Tarihi Ön Mali Kontrol Tarihi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 07/08/ Fiilen İşe Başlama Tarihi İşin Bitim Tarihi Günlük Gecikme Cezası % 0.06 (4.103,4) %0,06 (1.926,00) 13- Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi 14-Sözleşme Artışı Sözleşme Bedeli ,00TL ,00 TL 16- Toplam Kapalı Alanı m m2 17- Fiziki Gerçekleşme % 17 % İnşaatın Durumu Devam ediyor. Devam ediyor. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

82 Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Eğitim Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı, Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı devam etmektedir yılında TL. ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL. likit ödenek kaydı, 8/2 maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden TL kurum içi aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği TL olmuştur. Eğitim Bilimleri, A ve B blok, Dekanlık Bloğu, Kafeterya Bloğu ve Çevre Altyapı dan oluşmakta olup, toplam proje alanı m² dir. Sözleşme bedeli TL dir yılı ödeneği sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/2 maddesi uyarınca Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ödeneğinden TL kurum içi aktarma yapılarak yılsonu toplam ödeneği TL olmuştur. Ödeneğin TL. si harcanmış olup bina hizmete açılmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 100 olarak gerçekleşmiştir. 81

83 2012 yılı ödeneğin ,00 TL dir yılı Kasım ayında işin bitirilmesi planlanmakta iken, yüklenicinin iş programına uygun çalışmaması sebebiyle ilgili sözleşmenin 25. Maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47. maddesi, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince tarihinde iş fesih edilmiştir ödeneğinin fesih tarihine kadar ,00 TL si harcanmıştır. Kalan ödeneğin ,00 TL si Eğitim Fakültesi 1. Etap inşaatına aktarılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 37 olarak gerçekleşmiştir. 82

84 Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine yıl içerisinde alınmıştır yılı içerisinde ihalesi yapılmış tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; A, B, C, D, E bloklardan olmak üzere m² kapalı alana sahiptir yılı içerisinde temel kazıları, temel imalatları ve betonarme karkas imalatlarına devam edilerek % 17 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin ,56 TL si harcanmış olup, ,44 TL si harcanamamıştır. 83

85 Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz bünyesine yıl içerisinde alınmıştır yılı içerisinde ihalesi yapılmış tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL. likit ödenek kaydı yapılmıştır. İnşaatımız; B1, B2 bloklardan olmak üzere m2 kapalı alana sahiptir yılı içerisinde temel kazıları, temel imalatları su basman betonarme karkas imalatları tamamlanarak % 16 seviyesine getirilmiştir. Ödeneğin ,00 TL si harcanmış olup, ,00 TL si harcanamamıştır. 84

86 SEKTÖR EĞİTİM PROJE SAHİBİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ PROJENİN; ADI KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI NUMARASI 1994H YERİ NİĞDE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YOL,SU,ELEKTRİK,KANALİZASYONÇEVRE,YAPAY GÖLET, ARITMA YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Programa Giriş Yılı Proje Tutarı Dış Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Gerçekleşme Yüzdesi (*) 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 2-Sözleşme Tarafları a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit ER-YA İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.-Haluk Erdem İş Ortaklığı 3-Sözleşmenin Konusu Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım İnşaatı 4-Yaklaşık Maliyet ,31- TL 5-İhale Bedeli ,00-TL 6-İhale Tarihi Mukavele Tarihi Yer Teslim Tarihi Fiilen İşe Başlama Tarihi İşin Bitim Tarihi Günlük Gecikme Cezası % 0,06 12-Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi Sözleşme Artışı %9,875 ( ,07) 14-Toplam Sözleşme Bedeli ,07-TL 15-Toplam Kampüs Alanı m² 16-Fiziki Gerçekleşme % İnşaatın Durumu Tamamlandı. 85

87 2012 yılı ödeneği TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 7/3 maddesi uyarınca Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ödenek eklemesi ile yılsonu toplam ödenek TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde çevre yollarının tamamının altyapısı tamamlanmıştır m² asfaltlama, yol kenarında kaldırımlar, bölünmüş yollardaki refüjlerde çimlendirme, çevre refüj yol aydınlatmaları, yağmur suyu ve drenaj hatları, yapay gölet, peyzaj ve çevre düzenlenmesi, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi, küçük ölçekli doğal arıtma, 1 adet 630 KVA lık trafo, galeri içerisindeki elektrik tesisat imalatları proje kapsamında tamamlanmıştır. Ayrıca metre mevcut kaldırımlar da görme engelliler için hissedilebilir yüzey imalatı ve engelli rampaları yapılmıştır yılında ayrılan ödeneğin tamamı harcanarak hizmete alınmıştır. 86

88 SEKTÖR SPOR PROJE SAHİBİ KURULUŞ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ PROJENİN; ADI MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI NUMARASI 2001H YERİ NİĞDE Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkesi BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ İNŞAAT ( Açık Spor Tesisleri ) YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) Yıllar Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dış 2010 Harcama Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Gerçekleşme Yüzdesi (*) Programa Giriş Yılı (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir. 2-Sözleşme Tarafları 3-Sözleşmenin Konusu a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Haluk ERDEM 4-Yaklaşık Maliyet ,82-TL 5-İhale Bedeli ,00 -TL 6-İhale Tarihi Mukavele Tarihi Yer Teslim Tarihi Fiilen İşe Başlama Tarihi İşin Bitim Tarihi Günlük Gecikme Cezası % 0,06 12-Süre Uzatımı İş Bitim Tarihi Sözleşme Artışı %9,82 ( ,40) 14-Toplam Sözleşme Bedeli ,40TL 15-Toplam Kapalı Alanı 17- Fiziki Gerçekleşme % İnşaatın Durumu Devam ediyor Niğde/ Merkez Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık-Spor Tesisleri Yapımı 87

89 2012 yılı ödeneği TL olup, 6260 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 8/6 maddesi uyarınca TL. likit ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği TL olmuştur yılında ihale kapsamında; Merkez Yerleşkesine; (32x50) m² iki adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesis ile mevcut saha ve stadın modernizasyonu, Bor yerleşkesine; (32x50) m² bir adet sentetik futbol sahası ve sosyal tesisi, BESYO yerleşkesine (32x50) m² bir adet sentetik futbol sahası yapılmıştır.(120x185) m² bir adet atletizm pisti ve sentetik futbol sahasının altyapısı tamamlanmış sentetik çim serilmesi aşamasına getirilmiştir. 88

90 Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. ile üniversitemiz tarafından tarihinde imzalanan Bağış Protokolü Kapsamında Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası ile Yurt Binası yapılmaktadır. Yüklenici ile bağışlayanın tarihli yaptığı sözleşmeye göre tahmini tutarı ,00 TL+KDV dir. Bu tutar yapım işi bedeli olup, donanım bedeli dahil değildir. Proje Yeri Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke Proje Kapasitesi m² Proje Amacı Eğitim Proje Maliyeti Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi inşaatı devam etmektedir. İnşaat 5 bloktan oluşmakta olup, toplam kapalı alan m² civarındadır. A, B, C, D Bloklar bodrum zemin+3 normal kat D, E Bloklar bodrum+zemin+ 2 normal kattan oluşmaktadır. İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç mekânlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı imalatları çalışmaları devam etmektedir yılı sonu itibari ile inşaat seviyesi % 35 dir. 89

91 Proje Yeri Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşke Proje Kapasitesi m², 100 Kız, 100 Erkek Öğrenci Kapasiteli Proje Amacı Eğitim, Barınma Proje Maliyeti Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri inşaatı devam etmekte olup, kapalı inşaat alanı m² dir. 3 Bloktan oluşmakta olup, orta blok sosyal tesis, diğer 2 blok, kız ve erkek öğrenci yurdu olarak tasarlanmıştır. Sosyal Tesis Bloğu 3 Katlı (bodrum+zemin+1. Kat), Kız ve Erkek Yatakhane Blokları 5 Katlı (Bodrum zemin+3 normal kat) dır. İnşaatın kabası tamamlanmış olup, iç mekanlardaki kaba sıva işleri, çelik çatı ve cephe kaplama işleri, mekanik ve elektrik tesisat altyapı imalatları çalışmaları devam etmektedir yılı sonu itibari ile inşaat % 40 seviyesindedir. 90

92 Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi, Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi, Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması, İnşaatların programlanan sürelerde bitirilebilmesi için Orta Vadeli Mali Planda daha esnek davranılması, Yapılan büyük onarım çalışmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmelerle yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi, Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması gereklidir. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 2012 yılı içinde, 108 adet Bilimsel Araştırma Projesi, 23 adet (yirmidört) TÜBİTAK projesi, Avrupa Birliği FP6 kapsamında Desteklenen 1 (bir) adet Nanacofc Projesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğünce Desteklenen 1 (bir) adet San-Tez Projesi, Birleşmiş Milletler Topluluğuna (BM) bağlı UNIDO projesi ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca desteklenen 1 (bir) adet Niğde Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Kurulumu Projelerinin bütçe planında yer alan her türlü ihale hazırlık ve satınalma işlemlerini yapmaktadır. 91

93 Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince 2006 yılında Rektör Yardımcılığı bünyesinde kurulmuştur. Bu Birim; bilgi edinme hakkı yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak üzere gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür yılı içerisinde performans göstergesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bilgi Edinme Başvurusu Toplamı 1233 Olumlu Cevaplanarak Bilgi veya Belgelere Erişimi Sağlanan Başvurular 881 Kısmen Olumlu Cevaplanarak Kısmen de Reddedilerek Bilgi ve Belgelere 241 Erişim Sağlanan Başvurular Reddedilen Başvurular 93 Gizli ya da Sır Niteliğindeki Bilgiler Çıkarılarak veya Ayrılarak Bilgi ve 1 Belgelere Erişimi Sağlanan Başvurular Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yönlendirilen Başvurular 36 Başvurusu Reddedilen Yargıya İtiraz Edenlerin Toplam Sayısı 0 Bilgi Edinme Başvurularından cevaplanması gerek olmayanlar (teşekkür başvuruları vb.) (*) Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9,10,11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer almaktadır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 ıncı maddesinin (m) fıkrası gereği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından; Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanarak Tarihinde 1 günlük eğitim ve süreç hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Aynı zamanda yine Başkanlığımızca; İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturularak hazırlık çalışmaları sona ermiştir. İzleme ve Yönlendirme Kurulunca uygun 92

94 görülen uyum eylem planı, başkanlığımızca konsolide edilerek, üst yönetici tarafından onaylanmış olup; Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve üniversitemizde uygulanmaya başlanmıştır sayılı Kanunun 64. maddesine göre İç Denetim Biriminin görevleri aşağıda sayılmıştır. Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak, Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmektir. Kanunda iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmakta ve bu faaliyetin, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini öngörmektedir, Bu çerçevede İç Denetim Birimi; üniversitemize tahsis edilen kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir sayılı Kanun uyarınca çıkartılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince; 93

95 Uygunluk denetimi, Mali denetim, Performans denetimi, Bilgi teknolojisi denetimi, Sistem denetimi yapılmaktadır. İç Denetim Birimimizin çalışmaları üç yıllık İç Denetim Planı ve yıllık İç Denetim Programlarına göre yürütülmektedir. Rektörlük Makamının 28/02/2012 tarihli onayları ile Üç yıllık İç Denetim Planı ile 2012 yılı İç Denetim Programı uygulamaya konulmuştur. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün bütün birimler itibariyle yapılandırılmasının gözden geçirilmesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında, ihalesi tamamlanmış yapım işlerinin takibi, Personel Daire Başkanlığında işe alma, atama, görevden ayrılma işlemleri ile terfi ve intibak işlemleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında, Say 2000i Sistemi ve Üniversitemiz Taşınır Sistemi (Giga) kayıt ve kontrol işlemlerinin bütün birimler itibariyle gözden geçirilmesi, Bilimsel Araştırmalar Biriminde, bilimsel araştıra projeleri için satın alınan malzemeler ve kitapların taşınır takibi yapılmıştır, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde, katkı paylarının hesaplanması ve dağıtımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında, yapım işi ihale işlemleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında, hakediş ödemeleri ve yasal kesintilerin kontrolü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında, açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları, İç denetçilerimizce 2012 yılı içerisinde yapılan iç denetim ve danışmanlık faaliyetleriyle üniversitemize önemli katkılar sağlanmıştır. 94

96 1 Eğitim-öğretim programlarını güncel tutmak ve yapısal olarak güçlendirmek. 1 Ders sayısı Adet Ulaşıldı 2 Yapılan anketlerdeki memnuniyet oranı Yüzde Ulaşıldı 2 Eğitim-öğretimi uygulama ile güçlendirmek. 1 Basılı kitap sayısı Adet Hedef Aşıldı 2 Elektronik yayın veri tabanı sayısı Adet Kısmen Ulaşıldı 3 Sanayiye uygulamaya giden öğrenci sayısı( staj) Sayı Hedef Aşıldı 3 Akademik birimlerin araç gereç ve laboratuvar donanım ihtiyaçlarını karşılamak. 1 Alınan cihaz sayısı Adet Ulaşıldı 4 Lisans ve lisansüstü öğrencilerin uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına katılmasını sağlamak. 1 Uluslararası değişim programına katılan öğrenci sayısı 2 Uluslar arası değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı Sayı Kısmen Ulaşıldı Sayı Hedef Aşıldı 5 Yeni bölümler açmak için fizibilite çalışmalarını başlatmak. 1 Fizibilite çalışması yapılan bölüm sayısı Sayı Hedef Aşıldı 2 Açılan bölüm sayısı Sayı 5 11 Hedef Aşıldı 6 Yabancı dil eğitimini güçlendirmek. 1 Yabancı dil eğitimi verilen bölüm sayısı Sayı Hedef Aşıldı 2 Yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı Sayı Hedef Aşıldı 7 Öğrenci danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hale getirmek. 1 Öğrenci danışmanları tarafından hazırlanan rapor sayısı Sayı Ulaşıldı 2 Danışmanlık hizmetleri toplantı sayısı Sayı Ulaşıldı 3 Öğrenci memnuniyet anketi Oran Ulaşıldı 8 Merkezi Laboratuvarın donanımlarının tamamlanması 1 İhtiyaçların karşılanma oranı Oran Ulaşıldı 95

97 9 Bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek. 1 Alınan bilgisayar sayısı Sayı Ulaşıldı 2 Alınan yazılım sayısı Sayı 3 5 Hedef Aşıldı 10 Uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısını artırmak. 1 Makale sayısı Kısmen Ulaşıldı 11 Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak. 1 Uluslararası kongrelerde yayınlanan bildiri sayısı 12 Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısını artırmak. 1 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan yayın sayısı Sayı Kısmen Ulaşıldı sayı Kısmen Ulaşıldı 13 Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak. 1 Bilimsel etkinlik sayısı Hedef Aşıldı 13 Bilimsel Araştırma Projeleri biriminden öğretim elemanlarının projelerine ayrılan desteği artırmak. 1 Kabul edilen proje sayısı Sayı Kısmen Ulaşıldı 2 Projesi kabul edilen öğretim elemanı sayısı Sayı Kısmen Ulaşıldı 15 Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak. 1 Desteklenen proje sayısı Sayı Kısmen Ulaşıldı 16 Binaların bakım onarımının ve çevre düzenlemesinin yapılması 1 Bakım-onarımı yapılan kapalı alan m² Hedef Aşıldı 17 Birimlerin fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek 1 Eğitim fakültesinin fiziki gerçekleşmesi Yüzde Ulaşıldı 2 Kongre ve kültür merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi Yüzde Ulaşılamadı Altyapı ikmal inşaatının fiziki gerçekleşmesi 3 Açık-spor tesisler inşaatının fiziki gerçekleşmesi Yüzd Ulaşıldı e Yüzde Hedef Aşıldı 4 Tamamlanan proje sayısı Adet 2 3 Hedef Aşıldı 18 Kampüs alanını yeşillendirme çalışmalarını tamamlamak. 1 Yeşillendirilen alan miktarı m² Hedef Aşıldı 19 Üniversite çalışanlarının mesleki gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak. 1 Faaliyetlere katılan personel sayısı Sayı Hedef Aşıldı 20 Akademik ve idari birimlerinin işleyişine yönelik yönergeler düzenlemek. 1 Hazırlanan yönerge sayısı Sayı 10 6 Kısmen Ulaşıldı 21 Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak. 96

98 1 Personel memnuniyet anketi sonuçları. Yüzde Ulaşıldı 22 Dış paydaşlarının Niğde Üniversitesi ni tanıma oranını artırmak. 1 Tanıtım amacıyla yapılan etkinlik sayısı Sayı Hedef Aşıldı 2 Tanıtım amacıyla dağıtılan materyal sayısı Sayı Hedef Aşıldı 3 Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan ve basına gönderilen haber ve duyuru sayısı Sayı Hedef Aşıldı 23 Halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak. 1 Düzenlenen sempozyum sayısı Sayı 3 6 Hedef Aşıldı 2 Düzenlenen kongre sayısı Sayı 2 3 Hedef Aşıldı 1 Etkinliğe katılan mezun öğrenci sayısı Sayı Ulaşılamadı Üniversitemizin 2012 yılı Performans Programında; stratejik planımızda yer alan 23 amaç ve 23 hedefe bağlı olarak 23 performans hedefi belirlenmiş ve hedefi değerlendirmek üzere 41 performans göstergesi belirlenmiştir yılı performans programının değerlendirmesi yapılırken birimlerden hedeflere ulaşılıp- ulaşılmadığını ölçmek için üçer aylık dönemler halinde veriler alınmış olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca alınan veriler konsolide edilmiştir. 41 performans göstergesinden 11 inde hedefe ulaşılmış, 19 unda hedef aşılmış, 9 hedefe kısmen ulaşılmış ve 2 hedefe ise ulaşılamamıştır. 97

99 Grafikte de görüldüğü gibi 41 performans göstergesinden, % 46 sınde hedef aşılmış, % 27 sinde hedef tam tutturulmuş, % 22 sine ise kısmen ulaşılmıştır. Toplam bazda değerlendirildiğinde hedeflerin % 95 inde başarıya ulaşılmış olup % 5 inde ise hedef tutturulamamıştır. Performans hedefine ulaşılamayan her bir hedefin sapma nedenlerinin gerekçeleri aşağıdaki tablolarda açıklanmıştır. İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Alt Yapı Projelerini Tamamlamak. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerini belirlemek ve bu önceliklere göre 2013 yılına kadar tüm birimlerin altyapı ve fiziksel alanlarını ortak standartlara getirmek. Birimlerin Fiziksel Alanlarını Ortak Standartlara Getirmek. Performans Göstergesi 2012 Hedeflenen 2 Kongre ve kültür merkezi inşaatının fiziki gerçekleşmesi SAPMA NEDENİ 2012 Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Sapma Oranı % 37 % 63 Yüklenicinin iş programına uygun çalışmaması sebebiyle sözleşme fesih edilmiştir. İdare Adı Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Kurumsal Tanınırlığı ve İşbirliklerini Artırmak. Hedef Niğde Üniversitesi nde gerçekleştirilen halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak. Performans Hedefi Halka açık sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını artırmak. Performans Göstergesi 2012 Hedeflenen 2012 Gerçekleşen 3 Etkinliğe katılan mezun öğrenci sayısı SAPMA NEDENİ Gerçekleşme Oranı Sapma Oranı Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılı nedeniyle mezun öğrenciler için düzenlenecek organizasyon bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edilmiştir. 98

100 Üniversitemiz kamu yatırım programı çerçevesinde hedeflerine ulaşmak için; eğitim bilim, teknoloji alanlarında araştırma yapmak, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı aklın ve bilimin ışığında, mesleki bilgi ve beceri bakımından nitelikli bireyler yetiştirmek, Cumhuriyetin Temel İlkelerine bağlı, Laik ve Çağdaş kimliğinden ödün vermeden, stratejik amaçlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bu amaçla; üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında eğitim öğretimde evrensel standartları dikkate almak, eğitim kalitesini yükseltmek, uyum kabiliyeti gelişmiş nitelikli ve yetenekli uzmanlar yetiştirmek üniversiteler arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmaktır. Bu hedefe ulaşmamız için; İnsan kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak etkinliğini sağlamak, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak ve iş dünyasının talep ettiği nitelikteki iş gücünü sağlamak için çaba sarfetmek gerekmektedir. Bu amaçla eğitimle iş gücü arasındaki işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluşturmak eğitim-öğretimde, yerel ve ulusal endüstrinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirebilmek için bölgenin ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yeni programlar açarak, bölgede bulunan sanayi kuruluşlarıyla işbirliğin geliştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Üniversitemiz amaç ve hedeflerinden; önem sırasına ve gereken tarihlerde amaç ve hedefimize ulaşılıp ulaşılmadığı yıl içinde yapılacak olanları performans programında belirtilmektedir. Ulaşılan hedeflerimiz hakkındaki bilgiler, henüz ulaşılamayan ve hangi aşamada oldukları veya ulaşılmamışsa nedenleri faaliyet raporumuzun performans sonuçlarının değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile belirtilen kamu kaynaklarının verimli etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılması ilkesi doğrultusunda bütçemize ayrılan ödeneklerden ihtiyaçlar doğrultusunda alımı yapılan mal ve malzeme alımı gider evraklarının; iç kontrollerinin eksiksiz yapılarak, muhasebe kayıtlarının mali disiplin ile doğru ve tam olarak tutulması, stratejik amaçlarımız, misyon ve vizyonumuza sadık kalınarak, üniversitemizin hizmet kalitesi ön planda olmak üzere, mali sistemdeki değişikliklere uyum sağlayarak insan kaynaklarını ve hizmet kalitesini güçlendirmek üniversitemizin öncelikleri arasında yer almaktadır. 99

101 Üniversiteler ile sanayi iş birliğinin sağlanması amacıyla yeni teknoloji bölgeleri oluşturulmasına destek sağlanması, Üniversitelerin ihtisaslaşmasının sağlanması, Bilim insanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Yükseköğretim kurumlarının mali kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme ve değişim programlarının hacmi ve çeşitliliğinin arttırılması, Bilişim okuryazarlığının arttırılması, Bütün faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak, Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek, Disiplinlerarası sinerji yaratmak, Uluslararası normlara uygun kalite ve değerlendirme kültürü geliştirmek, bilgi teknolojilerini, enstitü bünyesinde yürütülen hizmetlerin her aşamasına entegre etmek, Öğrenci merkezli eğitim öğretim yapmak, Ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla etkili iletişim ve işbirliği kurarak akademik amaçlı gelişmelerde bulunmak ve ortak çalışmalar yürütmek gibi politikalar sıralamak mümkündür. Personeli güçlendirmek, Eğitimde kaliteyi gözetmek, Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak, Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek, Kaynakları etkili kullanmak, Katılımcı yönetim anlayışı oluşturmak, Yönetimde adil ve tutarlı olmak, Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek, Liyakat ve başarıya önem vermek, Etkin kurumsal iletişime açık olmak, Şeffaf ve hesap verebilir olmak, Kararlı olmak ama aynı zamanda risk üstlenebilmek, 100

102 Çalışanlara değer vermek ve ödüllendirmeyi esas almak, Takım ruhuna sahip olmak, Değişime açık olmak, Nitelikli insan yetiştirmek, Öğrenen birey ve öğrenen bir kurum olmak. İnsan haklarına saygılı olmak, Bütün faaliyetlerde bilimsel yaklaşımı ve bilimsel etik kuralları esas almak, Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek, Disiplinler arası sinerji yaratmak, Öğrenci merkezli eğitim öğretim yapmak, Uluslararası normlara uygun kalite ve değerlendirme kültürü geliştirmek, Bilgi teknolojilerini üniversite bünyesinde yürütülen hizmetlerin her aşamasına entegre etmek, Ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla etkili iletişim ve işbirliği kurarak akademik amaçlı gelişme sağlamak ve ortak çalışmalar yürütmek, Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı kalmak, Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek, Yaratıcı ve yenilikçi bir kurum olmak, Şeffaflık ve kamuoyunu bilgilendirmek, Toplumsal sorumluluk ve çevreye saygılı olmak, Fonksiyonlarını yerine getirirken cumhuriyetin temel ilkeleri ile laik ve çağdaş Kimliğinden ödün vermemek, Etik değerlere mutlak uyum. Bologna Süreci, Bologna beyannamesinin İtalya nın Bologna şehrinde 19 Haziran 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretim başkanlarınca imzalandıktan sonra bu ismi almıştır. Bugün bu süreçte 47 ülke vardır bu ülkeler Avrupa Kültür Sözleşmesinin üyeleridir Avrupa Yüksek Eğitim Alanı oluşturmayı taahhüt etmişlerdir. Bologna Sürecinin en önemli 101

103 özelliği eğitim başarısıdır. Avrupa Komisyonu, Avrupa ve UNESCO-CEPES konseyi üyelerinin yanı sıra yükseköğretim kurumları, öğrenciler, çalışanlar, işveren ve kalite güvence ajanslarının temsilcilerini içermesidir. Bologna Sürecinin en kapsamlı amacı uluslararası işbirliği ve akademik değişime dayanan bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) yaratmanın yanı sıra hem Avrupalı öğrenciler hem de dünyanın diğer bölgelerinden gelen öğrenci ve personele bu alanı cazip kılmaktır. Bologna Süreci ile birlikte; üniversitemiz eğitim kalitesini, iş dünyası ve sivil toplumun beklentilerine uygun bir şekilde arttırılmasının yanında deneyimlerin paylaşılarak, işbirliği ve kazanılan yeterliliklerin geçerliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultudan hareketle üniversitemiz 2005 yılında öğrenci hareketliliği ile başlattığı deneyimini giderek artan bir ivme ile sürdürmüştür. Bugün Avrupa Birliğine üye olan 17 ülke ile 54 ikili anlaşma sayısına ulaşılmıştır. Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği, üniversitemizin uluslararası hedefi içerisindeki öncelikleri arasındadır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Diploma Eki konularında çalışmalarını büyük bir gayret ve kararlılıkla tamamlayan üniversitemiz Diploma Eki Etiketi konusundaki çalışmalarını tamamlamış ve başvurusunu yapmıştır. Çift diploma programlarının oluşturulması üniversitemizin öncelikli çalışmaları arasında olduğundan bu konudaki çalışmalarını tamamlamış ve öğrencilerimiz çift diploma programlarına başlamıştır. Üniversitemizde oluşturulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Bologna Sürecinin daha yakından izlenerek sürecin ana başlıklarının üniversite bünyesinde düzenlenmesi noktasında faaliyet göstermektedir. Üniversitemizde öz değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları kapsamında kalite yönetimi etkinlikleri, birimler arasındaki ilişkilerin ve süreç etkileşimlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenerek geliştirilmesini ve tüm akademik birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme etkinliklerine katılımını sağlayacak şekilde uygulanmaktadır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bologna süreci kapsamında; kolay anlaşılan, karşılaştırılabilir, Avrupa ve Dünyadaki diğer mühendislik eğitim programlarına denk olabilen, aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK in (Mühendislik Eğitim Değerlendirme Akreditasyon/Denklik Derneği) denklik ve değerlendirme ölçütleri ile uyumlu, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini hedefleyen son derece yenilikçi bir eğitim 102

104 öğretim programı hazırlanarak uygulamaya koymuştur. Bu programın bölge ve ülkemiz öncelikleri göz önüne alınarak da sürekli güncellenmesi planlanmaktadır. Bu süreç ile paralel olarak Mühendislik Fakültesi elektronik tanıtım sayfası da güncellenerek yeni eğitim-öğretim planı ders bilgileri (dersin amacı-hedefleri-kısa içerik-kaynaklar), ölçme değerlendirme, haftalık içerik, iş yükü ve öğrenme çıktılarını içerecek şekilde düzenlenerek isteyen herkesin ulaşabildiği çok daha şeffaf bir eğitim öğretim anlayışı ortaya konmuştur. Fonksiyonel Fonksiyon Adı Bütçe Toplam Harcama Kalan Kod Ödeneği Ödenek 01 Genel Kamu , , , ,39 Hizmetleri 03 Kamu Düzeni ve , , , ,60 Güvenlik Hizmetleri 08 Dinlenme, Kültür, , , , ,14 Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri , , , ,84 Genel Toplam , , , ,97 103

105 Ekonomik Kod Açıklama Tahmin Gerçekleşme G/T Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen , ,46 87 Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet ,74 Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , , Yaz Okulu Gelirleri , , Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri , Diğer hizmet gelirleri , , Lojman Kira Gelirleri , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Hazine yardımı , , Hazine yardımı , , Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 7.833, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar , Kişilerden Alacaklar Faizleri 2.000, , Mevduat Faizleri , Diğer Faizler 2.152, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , , Diğer İdari Para Cezaları , İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları , Kişilerden Alacaklar , , Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , Diğer Çeşitli Taşınır Satış Geliri 3,26 GENEL TOPLAM Bütçe Gelirleri Dağılımı 104

106 Kurumsal Birimler Bütçe Toplam Harcama Kalan Kod Ödeneği Ödenek Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek , , , ,56 Okulu Zübeyde Hanım Sağlık , , , ,50 Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , Fen-Edebiyat Fakültesi , , , , Mühendislik Fakültesi , , , , Mimarlık Fakültesi , , , , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 0, , ,49 660,51 Fakültesi Niğde Teknik Bilimler Meslek , , , ,45 Yüksek Okulu Bor Meslek Yüksek Okulu , , , , Bor Halil- Zöhre Ataman , , , ,47 Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Enstitüsü , , , , Eğitim Bilimleri Enstitüsü , , , , Eğitim Fakültesi , , , , İktisadi ve İdari Bilimler , , , ,62 Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 0, , ,18 421,82 Okulu İletişim Fakültesi , , , , Yabancı Diller Yüksekokulu , , , , Ulukışla Meslek Yüksek Okulu , , , , Niğde Sosyal Bilimler Meslek , , , ,83 Yüksek Okulu Rektörlük Özel Kalem , , , , Genel Sekreterlik Özel Kalem , , , , İdari ve Mali İşler Daire , , , ,38 Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı , , , , Kütüphane ve Dokümantasyon , , , ,14 Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire , , , ,02 Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı , , , , Yapı İşleri ve Teknik Daire , , , ,35 Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi , , , ,11 Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire , , , ,13 Başkanlığı Hukuk Müşavirliği , , , ,96 Genel Toplam , , , ,97 105

107 Eko. Kod Başlangıç Ödeneği Gelir Fazlası Eklenen Likit Karşılığı Ödenek Kaydı Kurum İçi Eklenen Kurum İçi Düşülen Şartlı Bağış Yedek Ödenekten eklenen Toplam Ödenek Harcama Kalan Gen. Top

108 Dış denetim; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu na göre Sayıştay tarafından yapılmaktadır Mali Yılda Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında yer alan harcama birimlerimizin iş ve işlem evrakları yerinde inceleme yapılmış olup, henüz Sayıştay raporu dairemize ulaşmamıştır Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ,00 TL gelir fazlası karşılığı, ,00-TL kurum içi aktarmayla, ,00-TL yedek ödenekten olmak üzere toplam ,00-TL ödenek eklenmiştir. Kurum içi aktarmayla ,00-TL ödenek düşülmesiyle yılsonu ödenek toplamı ,00-TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,84-TL si harcanmış ,16-TL si ise iptal edilmiştir. Harcama oranı % 98 iptal edilme oranı % 2 olarak gerçekleşmiştir Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ,00-TL net finansman karşılığı, ,00-TL yedek ödenekten olmak üzere toplam ,00-TL ödenek eklenmiştir. Kurum içi aktarmayla ,00-TL ödenek düşülmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,75-TL si harcanmış ,25-TL si ise iptal edilmiştir. Harcama oranı % 99 iptal edilme oranı % 1 olarak gerçekleşmiştir Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ,00-TL gelir fazlası karşılığı, ,00-TL net finansman karşılığı, ,28-TL şartlı bağış olmak üzere toplam ,28- TL ödenek eklenmiştir. Kurum içi aktarmayla ,00-TL ödenek düşülmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,28-TL' ye ulaşmıştır. Toplam 107

109 ödeneğin ,76-TL si harcanmış ,52 TL si ise iptal edilmiştir. Harcama oranı % 86 iptal edilme oranı % 14 olarak gerçekleşmiştir Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ,00-TL gelir fazlası karşılığı, TL kurum içi aktarmayla olmak üzere toplam TL ödenek eklenmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,00 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,60-TL si harcanmış ,40-TL si ise iptal edilmiştir. Harcama oranı % 71 iptal edilme oranı % 29 olarak gerçekleşmiştir Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00- TL ödenek tahsis edilmiş olup, ,00-TL yedek ödenekten, ,00-TL net finansman karşılığı olmak üzere toplam ,00-TL ödenek eklenmiştir. Kurum içi aktarmayla ,00-TL ödenek düşülmesi sonucu yılsonu ödenek toplamı ,00-TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,36- TL si harcanmış ,64-TL si ise iptal edilmiştir. Harcama oranı % 83 iptal edilme oranı % 17 olarak gerçekleşmiştir Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sermaye transferlerine ödenek tahsis edilmemiş olup, kurum içi aktarmayla ,00-TL ödenek eklenmiştir. Bu ödeneğin tamamı yılsonunda harcanmıştır. Harcama oranı % 100 iptal edilme oranı % 0 olarak gerçekleşmiştir yılı bütçesine ekli (B) cetvelinde 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; ,00-TL gelir tahmin edilmiş olup gerçekleşme ise ,81 -TL olmuştur. Tahsilatın tahmine oranı % 168 olarak gerçekleşmiştir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için ,00-TL tahmin edilmiş, ,21-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın tahmine oranı % 106 olarak gerçekleşmiştir. 05-Diğer Gelirler için ,00-TL tahmin edilmiş, ,34-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın tahmine oranı % 2038 olarak gerçekleşmiştir. Niğde Üniversitesinin bütçe kanununa ekli ( B ) cetvelinde toplam tahmin edilen geliri ,00-TL tahsilatı ,85-TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsilatın tahmine oranı ise % 115 olarak gerçekleşmiştir. 108

110 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2 DPT 3 TÜBİTAK 4 SAN-TEZ 5 AB 6 UNIDO 7 LEONARDA DA VİNCİ 8 FARABİ 9 ERASMUS 1 FEB 2001/27 2 FEB 2007/03 3 FEB 2007/10 4 FEB 2007/14 5 FEB 2008/11 6 FEB 2009/10 7 FEB 2009/22 8 FEB 2009/31 9 FEB 2010/03 Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ Doç. Dr. Ayten ÖZTÜRK Prof. Dr. Meysun İ.ABDULLAH Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman LERMİ Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa FENER Yrd. Doç. Dr. Selva BÜYÜKAKKAŞ Metal Matriks Kompozit Malzemelerde Oluşan Boşlukların Azaltılması. Mesobuthus caucasiscus (Scorpiones: Buthidae) Türünün Türkiye'deki Dağılımı, Zoocoğrafyası ve Sistematik Durumu. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Spermophilus Bennet (1835) (Mammalia: Rodentia)'larının Bakulum Özelliklerinin Analizi. Rhodopseudomonas Palustris NU51 Suşunun Benzo atı Kullanma Yeteneği Üzerine Çeşitli Ağır Metal le rin Etkisi İndollerin [4+2] Siklokatılma Reaksiyonları Tepeköy (Niğde- Orta Anadolu) Volkanitlerinde Gözlenen Hidrotermal Alterasyon'un Mineralojisi, Jeokimyası ve Ekonomik Potansiyelinin İncelenmesi. Niğde-Kayseri (Altunhisar, Dikilitaş, Araplı Yeşilhisar) Yöresine ait Kil Yataklarının Tespiti, Yayılımı ve Köken Olarak Kıyaslanması. Zayıf Kayalarda Su Muhtevasının İçsel Sürtünme Parametreleri Üzerine Etkisi. XYZ (X=Fe, Co;Y=Ni,Mn;Z=Si,Ge) Alaşımlarında Isıl İşlem Sıcaklığı ve Süresinin Kristalografik, Manyetik ve Mekanik

111 10 FEB 2010/06 Prof. Dr. İbrahim ÇOPUROĞLU Narköy (Niğde) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyası ve Kaynak Alanının Alterasyon Özellikleri FEB 2010/09 Yrd. Doç.Dr. Abdurrahman LERMi Tarihi Sızma-Lâdik (Konya) Hg Madeni ve Bölgedeki Atıkların Çevreye Etkisinin İncelenmesi FEB 2010/11 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ Yapı Malzemesi Olarak Kullanılan Tüf ve Granitlerin Isı ve Ateş Etkisiyle Mineralojik-Petrografik Değişimlerinin İnce FEB 2010/20 14 FEB 2010/22 15 FEB 2010/25 Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. Niğmet UZAL Yrd. Doç. Dr. Emel BAYOL Atmosferik Yüzey Plazması Oluşturmak İçin Düşük Maliyetli Çok Fazlı RF Güç Kaynağı Tasarımı Polimer Komplekslemeli Ultrafiltrasyon Prosesi İle İçme Suyundan Arsenik Giderimi. Nikel-Kalay Alaşım Kaplamanın Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi , FEB 2010/33 17 FEB 2010/34 Doç. Dr. Osman SİVRİKAYA Doç. Dr. Yüksel KAPLAN Doğal Taş Tesis Atıklarının Killi Zeminlerin İndeks ve Kompaksiyon Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Beş Hücreli Anot Destekli Katı Oksit Yakıt Pili Stak Geliştirilmesi FEB 2010/35 Yrd. Doç. Dr. Tülay EZER Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi'nin (Pozantı-Adana) Biryofit Florası ,50 19 FEB 2010/36 Yrd. Doç. Dr. Ersen TURAÇ Yeni Donör-Akseptör Tipi Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi FEB 2010/39 21 FEB 2011/02 Yrd.Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN Yrd. Doç. Dr. Selma Y. UÇAN Kuru İnce Öğütmede Separatör Rotor Hızı ve Fan Diferansiyel Basıncının Tane Boyut Dağılımına Etkisi. Schiff Bazı Komplekslerinin Sentezi,Yapılarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi FEB 2011/03 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELİBALTA Hazır Beton Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Parametrelerin SPSS Yöntemiyle İncelenmesi FEB 2011/06 24 FEB 2011/07 25 FEB 2011/08 26 FEB 2011/10 Prof. Dr. Hüseyin YÜRÜK Doç. Dr. Ethem AKYOL Prof. Dr. Emin ÇADIRLI Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman LERMİ 4-((p-tolilimino)metil)Fenol ve 3-((o-tolilimino)metil) Fenol Yapılarının Enzimatik Polimerizasyon Yöntemiyle Sentez ve Karekterizasyonu. Bal Arısı (A.Mellifera L)Kolonilerinde Hijyenik Davranışın Belirlenmesinde Yöntem Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. Üçlü Metalik Alaşımların Bilgisayar Kontrollü Katılaştırılması ve Fiziksel Özelliklerinin Karakterizasyonu. Orta Toroslardaki Zn-Pb Yatakları Üzerinde Gelişen Demir Şapkaların (Gossan) Mineralojisi, Jeokimyası FEB 2011/11 28 FEB 2011/12 Yrd.Doç.Dr. Tuğba Artan ONAT Yrd. Doç. Dr. Osman SEYYAR Bazı Biryofitlerin Ekstrakt Karışımlarının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi. Bazı Yer Örümceklerinde (Areneae: Gnaphosıdae) Rapd Varyasyonunun Araştırılması , ,43 29 FEB 2011/13 30 FEB 2011/14 Yrd.Doç. Dr. Ahmet SAVRAN Yrd. Doç. Dr. Metin Hakan SEVERCAN Niğde İli sınırları İçinde Yayılış Gösteren Lokal Endemik Bitkilerin Taksonomik, Ekolojik ve Bazılarının Antimikrobial Özelliklerinin Belirlenmesi. Betonarme Kiriş Elemanlarda Bulunan Farklı Donatı Oranlarının ve Değişik Yükleme Tiplerinin Etkili Atalet Momentleri ve Deplasmanlar Üzerine olan Etkisinin İrdelenmesi

112 31 FEB 2011/15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÖNMEZ Niğde Yerleşim Alanı Yakın Çevresi ile Güney ve Doğu Kesiminin Tektonik Özellikleri FEB 2011/17 33 FEB 2011/18 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Suat DELİBALTA Yrd. Doç. Dr. Yeliz KONUKLU Kömür Açık İşletme Asit Maden Göletlerinde Su Kirliliği ve Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi. Faz Değiştiren Maddelerin Mikrokapsüllenmesini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi FEB 2011/20 Yrd. Doç. Dr. Kubilay AKÇAÖZOĞLU Yüksek Sıcaklığın Genleşmiş Kil Agregalı Hafif Betonun Basınç Dayanımına Etkisi FEB 2011/22 Prof. Dr. Sefa ERTÜRK 12C+160 Reaksiyonunu Tanımlamada α+ α Çift Katlı Nükleer Potansiyelinin Rolü FEB 2011/23 Prof. Dr. Emin ÇADIRLI Üçlü Sn-Pb-Sb Ötektik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi ,80 37 FEB 2011/24 38 FEB 2011/27 Doç. Dr. Zeliha SELAMOĞLU TALAS Yrd.Doç. Dr. Murat ÇİFLİKLİ Farklı Bölgelerden Toplanan Arı Ürünlerinin Biyolojik Özelliklerinin in vitro Yöntemlerle İncelenmesi. Kemerhisar (Niğde) Bölgesi Paleosen Yaşlı Yastık Lavların Mineraloji-Petrografi ve Alterasyon Minerallerinin İncelenmesi , FEB 2011/29 40 FEB 2011/30 Yrd.Doç. Dr. Ümit ATICI Yrd. Doç. Dr. Aydın KILIÇ OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri:Bir Yer altı Krom İşletmesinde Uygulanması. Bazı Bitkisel Ekstraktların Kombine Antimikrobiyal Aktiviteleri , FEB 2011/31 Yrd. Doç. Dr. Metin UÇURUM Kalsitin Yaş Bir Prosesle Sodyum Stearat ve Stearik Asitİle Yüzey Modifikasyonu ve Ürün Özellikleri FEB 2011/33 Yrd. Doç. Dr. Şeref KESKİN Kızılırmak Deltası Plaj Sedimentlerinin Tane Boyu Dağılımları ve Jeokimyasal Özellikleri FEB 2011/34 Yrd. Doç. Dr. Cemil İŞLEK Capsicum annuun L. Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kapsaisin Üretimi Üzerine Çeşitli Uyarıcıların Etkisi FEB 2011/35 45 FEB 2011/36 Yrd. Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ Yrd. Doç.Dr. Yavuz SÜRME Nannospalax Nehringi ve Nannospalax Ehrenbergi (Rodentia, Spalacidae)Türlerinde PCr ve rflp ile Mitokondriyal DNA D loop ve Sitokrom b Bölgelerinin Haplotip Çeşitliliği. Direkt Viyolet 51 Tekstil Boyasının Sulu Ortamdan Giderilmesi ve Online Olarak İzlenmesi FEB 2011/37 Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇAN Bazı Geçiş Metallerin Moleküler İmrrinting Metoduyla Zenginleştirilmesi FEB 2011/38 48 FEB 2012/01 49 FEB 2012/02 50 FEB 2012/03 Yrd. Doç. Dr. Selma Y.UÇAN Yrd. Doç.Dr. Burak UZAL Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN Doç. Dr. Orhan YALÇIN Substitue Salen Kompleklerinin Sentezi Isıl İşlem Görmüş Doğal Zeolit İçeren Bağlayıcı Sistemlerin Hidratasyonunun İncelenmesi Karıştırmalı Değirmende Nanometrik Kalsit Üretimi Nano Ölçekli Manyetik Tek ve Çok Katmanlı Filmlerin Sıcaklık ve Boyuta Bağlı Olarak İncelenmesi FEB 2012/04 Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK Escherichia Coli ve Bacillus Thuringiensis Türlerinin Bazı Mermer Çeşitleri Üzerindeki Canlı Kalım Sürelerinin Belirlenmesi ,29 111

113 52 FEB 2012/06 Yrd.Doç. Dr. Mustafa BOĞA Çekirdeksiz ve Çekirdekli Zeytin Küspesi (Pirina)nın Farklı Yem Katkı Maddeleri ile Silajlarının Yapılması ve İn Vitro Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi FEB 2012/07 Yrd. Doç. Dr. Vefa MURADOĞLU Yeni aminofosfin Ligandlarının Sentezi ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi ,20 54 FEB 2012/08 55 FEB 2012/09 Yrd.Doç.Dr. Bengü TÜRKYILMAZ Yrd. Doç. Dr. İbrahim KARACA Dışsal Salisilik Asit Uygulamalarının Elma (Malus Domestica L.) Bitkisinde Donmaya Karşı Adaptasyon, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Üstten Tohumlama Yönetimi ile YBCO Süperiletkeni Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi FEB 2012/10 57 FEB 2012/11 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN Dr. Semra SOYDAM AYDIN Kızıldağ Yayla (Adana)ve Çevresinin Florası Cu + ² ve Zn+ ² Gibi Ağır Metal Stresi Altındaki Patlıcan (Solanum Melongena L.)Bitkisinde Katalaz (CAT) Antioksidant Enzimi Kodlayan Genin Anlatım Seviyesinin Belirlenmesi FEB 2012/12 Doç. Dr. Orhan YALÇIN Elektrodepozisyon Yöntemi ile Farklı ph Değerlerinde Ni Nanotellerin Üretimi ,20 59 FEB 2012/13 Yrd. Doç. Dr. Yusuf CÜNEDİOĞLU Kompozit Malzemelerin Korozof Ortamda Burkulma ve Titreşim Karakteristiklerinin Belirlenmesi FEB 2012/14 Yrd.Doç. Dr. Ali TÜMÜKLÜ Hasangazi (Ulukışla-Niğde) Bakır Oluşumlarının Jeokimyasal İncelenmesi FEB 2012/15 Yrd.Doç. Dr. Ersen TÜRAÇ Yeni Azometin Fenol Türevi Monomerlerin Horseradish Peroksidaz Enzimi ile Oksidatif Polimerizasyonu FEB 2012/16 Prof. Dr. Ayten ÖZTÜRK Bacillus Thuringiensis'in Yumuşak Çelik Üzerindeki Aktivitesi FEB 2012/17 Prof. Dr. Kenan KILIÇ Niğde Bölgesinde Yüksek Ağır Metal İçeriklerine Sahip Kayalar ve Çevre ile Etkileşimleri FEB 2012/18 Doç.Dr. Ayşegül KARATAŞ Niğde İli Akrep (Scorpiones:Buthidae)Türlerinin Karyolojik Özelliklerinin İncelenmesi FEB 2012/19 66 FEB 2012/20 67 FEB 2012/21 68 FEB 2012/22 Yrd.Doç. Dr. Erdal ARAS Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN Yrd.Doç.Dr. Erdal ARAS Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜMÜŞ Gama Işınlarının Katılarda Oluşturduğu Serbest Radikal Hasarlarının Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) Yöntemiyle İncelenmesi. Kayseri Yahyalı Delialiuşağı Bölgesi Kromit Cevherinin Karakteristik Özellikleri ve Zenginleştirme Tesis Tasarımı. Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi Kullanılarak Organik ve İnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin İnce. Farklı Özdirençli Yarıiletkenlerde Yapılan Au/n- Si/Pt,Cr, Mn Schottky Diyotların Karakterizasyonunun İncelenmes FEB 2012/23 Yrd.Doç.Dr. Mustafa UÇAN Çeşitli Gıda Ürünlerinde Bazı Gıda Boyalarının ve Eser Elementlerin Ön Ayrılması ve Tayinleri FEB 2012/24 Yrd. Doç.Dr. Ece Ümmü DEVECİ Kesikli Sistemde Aktif Çamur Mikroorganizmalarıyla Fenollü Bileşiklerin Biyolojik Parçalanabilirliği

114 71 FEB 2012/25 Yrd.Doç.Dr. İbrahim KARACA RE-123 Süperiletkenlerinin Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi FEB 2012/26 Yrd.Doç.Dr. Rıfat BATTALOĞLU Türkiye'de Yetişen Maclura Pomifera (Yalancı Portakal) Meyvesinn Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi FEB 2012/27 74 FEB 2012/28 75 FEB 2012/29 Yrd:Doç.Dr. Murat ÇİFLİKLİ Yrd.Doç.Dr. Özlem SARIÖZ Yrd.Doç.Dr. Emel BAYOL Kavak ve Sofular İgnimbriti Arasındaki Gölsel Sedimanların Mineralojik-Petrografik Özellikleri ve Kökeninin Araştır. Substitue Piridin Türevleri İçeren Aminofosfin Türü Ligandlarin Sentezi,Karakterizxasyonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması. Asidik Ortamda Bazı Schiff Bazlarının Karbon Çeliği Yüzeyinde Oluşturduğu Koruyucu Filmin Elektrokimyasal Karakterizasyonun Araştırılması FEB 2012/30 77 FEB 2012/31 Yrd.Doç.Dr. Ersen TURAÇ Yrd.DoçDr.Semiha AKÇAÖZOĞLU İletken Polimer-Nanopartikül Kompozitlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Alkalilerde Aktive Edilmiş Yüksek Fırın Cüruflu Harçlarda Atık PET Agrega Kullanımının Araştırılması FEB 2012/32 Yrd.Doç. Dr.İbrahim DEMİR Yeni Schiff Baz ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması FEB 2012/33 Yrd.Doç.Dr.Tuba ARTAN ONAT Bazı Karayosunu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi FEB 2012/34 Yrd.Doç.Dr.Tuba ARTAN ONAT Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Baharatların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi FEB 2012/35 Yrd.Doç.Dr.Tuba ARTAN ONAT Niğde Yöresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri FEB 2012/36 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Niğde Yöresi Volkanitlerinin İzotop Jeokimyası ile Hidrotermal Alterayon İlişkileri FEB 2012/37 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Altunhisar-Çömlekçi Yöresi Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Jeolojisi Mineralojisi Jeokimyası FEB 2012/38 85 SSB 2011/01 Doç. Dr. Zeliha SELAMOĞLUTALAS Doç. Dr. Mustafa KARATEPE NOS İnhibisyonu ve tuz ile oluşturulan hipertansif sıçanlarda arı ürünlerinin oksidatif değişimler ile paraoksanaz aktivitesive asimetrik dimetilarginin üzerine etkileri. Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığın Araştırılması , SSB 2011/02 87 SSB 2011/03 88 SSB 2012/01 89 EBT 2011/01 Doç. Dr. Mustafa TALAS Yrd. Doç. Dr. Figen İNCİ Yrd. Doç.Dr. Semra KOCAÖZ Yrd.Doç. Dr. Ahmet YAVUZ Ergenleri Suça İten Faktörlerin İncelenmesi Psikiyatrik Tanı Alan Hasta ve Ailelerine Yapılan Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Meme ve Serviks (Rahim Ağzı) Kanserinin Erken Tanımlan- masına Yönelik Yapılan Eğitimin, Niğde İl Merkezine Bağlı Köy ve Kasabalarda Yaşayan Kadınların Tutum ve Davranış larına ve KETEM Tarama Programlarına Katılımlarının Etkisi. Mepçiş1 (Mekanik Problem Çözümlerini İyileştirme Stratejileri ,

115 90 SOB 2007/07 91 SOB 2008/01 92 SOB 2009/01 93 SOB 2009/02 94 SOB 2009/03 95 SOB 2010/03 96 SOB 2010/05 97 SOB 2010/06 98 SOB 2010/07 99 SOB 2010/ SOB 2011/ SOB 2011/ SOB 2011/ SOB 2011/ SOB 2011/ SOB 2012/ SOB 2012/ SOB 2012/ SOB 2012/04 Yrd. Doç. Dr. Hasan BÜLBÜL Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ Yrd.Doç. Dr. Faruk ÇOLAK Yrd. Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ Yrd. Doç. Dr. Nevzat TOPAL Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Nedim BAKIRCI Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER Yrd. Doç. Dr. Efkan UZUN Yrd. Doç. Dr. Akartürk KARAHAN Yrd. Doç.Dr. Ömer İSKENDEROĞLU Doç. Dr. Mustafa OĞUZ Prof. Dr. Zeki DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Hamdi DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Harun UÇAK Prof. Dr. Selen DOĞAN Yrd.Doç.Dr. Efkan UZUN Yrd.Doç.Dr. Abdullah KÖK Prof.Dr. Musa ŞAŞMAZ Türk Sanayi Firmalarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Performansa Etkisi Osmanlı Nafia Nezareti Karamanlıca Halk Hikayeleri Fatimi Devleti Tarihi ( ) Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Devrinde Karaman Şehri İkinci TBMM'de Niğde Milletvekilleri Kırım Tatar Masalları Muhammed Mihrî Bey'in Sudan Seyahatnamesi Osmanlı Şeyhülislamları Ferecbâd eş-şidde (Budapeşte Nüshası) Dizin-Sözlük Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı Kararları Arasındaki İlişki. Ahmet Cevdet Paşa'nın Layihalarında Devlet,Toplum ve Siyaset Görüşleri. Balıkçılık İşletmelerinde maliyetlerin Muhasebe Kuramı ile Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Hesaplanması ve Uygulamalar II. Meşrutiyet Parlementolarında Niğde Milletvekilleri Küresel Gıda Krizlerinin Ekonomik Boyutu ve Türkiye'ye Yansımaları. Yaşam Doyumunun Belirleyicileri Olarak Kendi Kendine Liderlik Stratejileri: Görgül Bir Çalışma. Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Antalyalı Memurlar ( ). VIII-XIII.Yüzyıllar Arası Türkçe Eserlerde Hayvan Adları Türkiye'nin İdari Taksimatı

116 1 105 E 084 Yrd. Doç. Dr. Nurettin ACIR T 179 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN Y 220 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ Durağan Olmayan Kaotik İşitsel Uyartım Potansiyel İşaretlerinin Analizi: Yapay Sinir Ağı Tabanlı Adaptif Filtre ve Otomatik Örüntü Tanıma Sistem Tasarımı Türkiye' nin Barbarae Cinsinin Revizyonu Niğde Yöresindeki Tarihi Yapılarda Kullanılan Taşlar ve Sorunları E 125 Doç. Dr. Murat UZAM Ayrık Olay Sistemleri için Denetleyecilerin Sentezlenmesi ve Üretim Sistemlerine Uygulanmasında Petri ağları ve Ramadge- Wonham Yön. Teorik ve Deneysel İncelenmesi T 831 Yrd. Doç. Dr.Aydın DEMİRCAN E 055 Yrd. Doç. Dr. Fuat KARAKAYA E 175 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ALTUNCU T 505 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAVRAN T 526 Prof. Dr. Refik KAYALI M 056 Yrd. Doç. Dr. Yahya Erkan AKANSU T 944 Prof. Dr. Aydın TOPÇU Intramoleküler Diels-Alder(IMDA) ve Serbest Radikalik Halklaşma Reaksiyonlarının Furan Çekirdekli Bileşiklere Domino Tipi Uygulaması. Sinyal İşleme ve Sınıflandırma Algoritmalarının Alan Programlanabilir Dizi Kapılar Üzerinde Modüler ve Etkin Uyarlanması için Arayüz Tasarım ve Gerçekleştirme. İki Boyutlu Düzgün Olmayan Yüzeyler Altına Gömülü Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Düz Saçılma Problemlerinin Çözümü. Karaisalı (Adana) Dağ Köylerinin Etnobotonik Özellikleri İle Florasının Belirlenmesi. Eu2o3, Ce2o3 ve Dy2o3 Katkılı Bİ2o3 Tabanlı Üçlü Katı Elektrolitlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonları ve Katı Hal Oksijen İyonik İletkenlerinin Araştırılması. Elektrohidrodinamik Yöntemler İle Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolü. Ege Bölgesi Mağaraları Örümcek Faunasının Belirlenmesi Avrupa Avrliği Projesi FP6 Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Enhancement of Research Capabilities on Multifunctional Nanoıcomposites for Advanced Fuel Cell Technology through EU- Turkish-China Coopretation (NANACOFC) Euro 115

117 STZ 2011-I Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi DPT 2010 K Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Niğde Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Kurulumu Projesi Prof. Dr. Mahmut Dursun MAT Development of a CHP Systems in Turkey USD 1 FEB 2007/02 Yrd. Doç. Dr. Hatice SÖZER Niğde Üniversitesi Kampüsündeki Kafeterya Binası Çevresini Peyzaj Planlaması ve Fotovoltek Işıklandırma Fizibilite Çalışması. 2 FEB 2008/15 Yrd.Doç. Dr. Ethem AKYOL Bal Arısı (A.Mellifera L) Hastalık ve Zararlılarına Karşı Kullanılan Bazı İlaçların Arıların Ömürleri Üzerine Etkileri. 3 FEB 2009/01 Prof. Dr. Kadriye KAYAKIRILMAZ Bakır Üzerine Nikel-Tungsten Alaşımlarının Elektrokimyasal Olarak Kaplanması ve Elektrokatalitik Davranışlarının Belirlenmesi. 4 FEB 2009/02 Doç.Dr. Emin ÇADIRLI İkili Metalik Alaşımların Kontrollü Katılaştırılması ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi. 5 FEB 2009/13 Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PEKACAR Bazı Yeni Schiff Bazları ve Oksim Ligandları ile Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 116

118 6 FEB 2009/18 Yrd. Doç. Dr. Selma Yaşar Niğde - Aladağlar Bölgesi'ndeki Rekreasyonel KORKANÇ Aktivitelerin Toprak Özellikleri Üzerindeki Etkileri. 7 FEB 2010/02 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Holstein Irkı Düvelerde Sabit Zamanlı ÇINAR Tohumlama Sonrası 12.günde GbRH Uygulamasının Embriyonik Ölümlerin Önlenmesine Etkisi. 8 FEB 2010/04 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Bor-Ulukışla (Niğde) Neojeninde Bitümlü Şeyl Petrol İlişkisi. 9 FEB 2010/05 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Sandıklı(Afyon) Jeotermal Alanının Hidrotermal Alterayon Özellikleri. 10 FEB 2010/07 Prof. Dr. İbrahim ÇOPUROĞLU 117 Kitreli (Niğde)Jeotermal Alanı ve Çevresinin Hidrojeokimyasal Değişimi ve Alterasyon Özellikleri. Farklı Piroklastik Kayaçların Petrografik Özelliklerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi. 11 FEB 2010/10 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ 12 FEB 2010/12 Yrd. Doç. Dr. Emel BAYOL Asidik Ortamda Çeliğin Korozyonuna Karbazol'ün Etkilerinin Elektokimyasal Olarak İncelenmesi. 13 FEB 2010/14 Prof. Dr. Kadriye Bazı Azür Bileşikleri ve Türevlerinin Asidik KAYAKIRILMAZ Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Etkilerinin Belirlenmesi. 14 FEB 2010/16 Prof. Dr. Murat ALP GAP (Grup Algoritma ve Programlama) Programı ve Çaprazlanmış Kare. 15 FEB 2010/17 Doç. Dr. Gazi GÖRÜR İstanbul, Kayseri ve Niğde İllerinde Populus spp. Türlerinde gal oluşturulan Pemphigus spyrothecae türünün Mitokondriyal sitokrom-b, sekansı yardımıyla genetik analizi. 16 FEB 2010/18 Doç. Dr. Bilge KARATEPE Niğde Yöresi Koyunlarında Oestrus Ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi. 17 FEB 2010/19 Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKANÇ Zayıf Kayaların Direncini Etkileyen Parametreler: Niğde Nevşehir Yöresi Piroklastikler. 18 FEB 2010/21 Yrd. Doç. Dr. Recep KARA Melendiz Dağları (Tepeköy, Cinarlı, Melendiz ve Keçiboyduran) Biryofit Florasının Araştırılması. 19 FEB 2010/23 Yrd. Doç. Dr. Burak UZAL Kimyasal ve Isıl İşlem Görmüş Klinoptilolit Zeolitinin Puzolanik Aktivitesinin ve Katkılı Çimentolardaki Performansının İncelenmesi. 20 FEB 2010/27 Yrd. Doç. Dr. Erdal ARAS Gama ve uv Işınları Tutulan Dimedon Tek Kristallerinin Elektron Spin Rezonans(esr)ve Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi. 21 FEB 2010/28 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Çankırı Tuz Mağaralarının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi 22 FEB 2010/29 Yrd. Doç. Dr. Selva BÜYÜKAKKAŞ Demir Bazlı Alaşımların Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi. 23 FEB 2010/30 Prof. Dr. Sefa ERTÜRK Nükleer Tıpta Görüntülemede Kullanılabilecek Germanyum, LaBr3(Ce) ve CdZnTe Dedektörleri. 24 FEB 2010/32 Doç. Dr. Nurettin ACIR Lineer Olmayan Gürbüz Adaptif Filtre Tasarımı ve FPGA ile Gerçeklenmesi 25 FEB 2010/37 Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ 26 FEB 2011/01 Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ 1h-İndol- 2,3-Dion-3-(N-Substituetiyosemikar bazon) Türevlerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezleri, Yapı Tayinleri ve Moleküler Modelleme Çalışmaları. Bazı Isatin Tiyosemikarbazonun Metal Kom plekslerinin Sentazleri ve Kuantum Kimyasal İncelenmesi.

119 27 FEB 2011/04 Prof. Dr. Refik KAYALI Bi²O³ Tabanlı Sm²O³Katkılı ikili vebi²o³ Tabanlı Sm²O³ ve Bi²O³ Tabanlı Sm²O³Katkılı ikili vebi²o³ Tabanlı Sm²O³ ve Sistemlerin Sentez veyapısal ve Elektrik Özellikle İnceleme 28 FEB 2011/05 Prof. Dr. Mehmet ŞENER Niğde Yöresinde Kullanılan Pekmez Toprağı Örneklerinin Eser Metal Düzeylerinin Belirlenmesi. 29 FEB 2011/09 Yrd. Doç. Dr. Orkun ERSOY Zelve(Kapadokya, Türkiye) Patlama Ürünleri İçerisinde Bulunan Yığışın Lapillilerinin Morfolojilerinin Kaynaktan Olan Uzaklıkla İlişkisi. 30 FEB 2011/16 Yrd. Doç.Dr. İbrahim KARACA Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin Üretilmesi ve Isıl İşlem Süresinin Yapısal ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 31 FEB 2011/19 Yrd. Doç. Dr. Mustafa UÇAN Kanserojen CangoRed Tekstil Boyasının Bulut lanma Noktası Ekstraksiyonu ile Zenginleşti rilmesi ve UV- Vis Görünür Bölge Spektrofo tometresi ile Tayini. 32 FEB 2011/21 Yrd.Doç.Dr. Mustafa SARIDEMİR Uçucu Kül İçeren Beton Özelliklerinin Gen ifadeli Programlama ile Belirlenmesi. 33 FEB 2011/26 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZCAN Hava Sürüklenmiş Betonların Donma Çözünme Dayanımlarının ve Görüntü İşleme Tekniği ile Boşluk Yapılarının Belirlenmesi. 34 FEB 2011/28 Yrd.Doç.Dr. Rıfat BATTALOĞLU 35 EBT 2010/01 Yrd.Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER Niğde İlinde Üretilen Üzüm Pekmezi Örneklerinde Fenolik Madde İçeriğinin Belirlenmesi. Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin ve Onlara Eğitim Veren Öğretmenlerin Desteklenmesi. 36 SOB 2007/01 Yrd.Doç. Dr. Salih ÖZKAN Meşrutiyet Aydını Olarak Etem Nejat ve Yeni Fikir Dergisi 37 SOB 2010/02 Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR Taşlıcalı Yahya Gencine-i Râz (İnceleme Tenkitli Metin). 38 SOB 2010/08 Yrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR Basketbolda Şut Yüzdesine Etki Eden Faktörler 39 SOB 2010/09 Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKİZ Mekânın Farkındalığı ve Kamusal Alanın İsimlendirilme Politiği: Niğde Örneği. 40 SOB 2010/11 Yrd. Doç. Dr. Efkan UZUN Rus-Japon Harbinin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları. 41 SOB 2010/12 Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Çevresel Vatandaşlık Açısından Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yetiştirme Programlarının ve Öğretmen Adaylarının Durumu. 118

120 1 105 M 241 Yrd. Doç. Dr. Yahya Erkan AKANSU T 519 Yrd. Doç. Dr. Orhan DÖNMEZ Küt ve Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolünde Hücum Açısının Etkisinin Belirlenmesi. Dönen Kara Deliğe Yakın Bölgelerde,Akresyon Diskinin Dinamik Yapısına Kara Deliğin Açısal Momentumunun ve Adyabatik İndeksinin Etkisi Y 003 Yrd. Doç. Dr. Faruk AYDIN Orta Anadoludaki (Niğde-Aksaray Türkiye) Melendiz-Keçiboyduran Stratovolkanlarının ve Çevredeki Monojenetik Konilerin Jeokronolojisi ve Petrojenezi:Neo-kuvaterner Döneminde Bölgedeki Manto Bileşimi E 187 Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT Asenkron Motorların Hız-Algılayıcısız Kontrolü İçin Genişletilmiş Kalman Filtresi Tabanlı Yeni Kestirim Yöntemlerinin Tasarım ve Uygulamaları M 167 Yrd. Doç. Dr. Afşin GÜNGÖR Biyokütle Yakan Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Yakıcıların Modellenmesi T 564 Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ Bolkar Dağları Böğülerinin (Arachnida Solifugae) Morfolojisi, Sistematiği ve Faunası T 572 Yrd. Doç. Dr. Özlem SARIÖZ Substitue Piperidin ve Piperazin Türevleri İçeren Aminofos Türü Ligandların Sentezi, Karakterizas yonu ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması. Hukuk Müşavirliğimizin faaliyet alanına giren işler, genel olarak adli ve idari yargı mercilerinde yürütülen işler olup bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar nezdinde de işlemler yürütülebilmektedir. Gerek adli işlemler gerekse üniversitemizin genelini ilgilendiren idari işlemler yürürlükteki mevzuatları gereği 3,5,7,15 ve 30 gün gibi kısa ve kesin sürelerle sınırlı olup, bu gibi süreli hizmetlerin aksatılmadan belirtilen süreler içinde etkin bir şekilde yürütülmektedir yılında takip ettiği davaların ayrıntıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Dava sayılarımıza bakıldığında her geçen yıl bir düşme görülmektedir. 119

121 Yıllar Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Kurum Toplam Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Bakanlığınca merkez yerleşkede ULAKNET internet bağlantı hızı 70Mb/sn den 100Mb/sn ye, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu internet bağlantı hızı 5Mb/sn den 10Mb/sn ye yükseltilmiştir. Merkez yerleşke içerisinde bulunan Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesindeki laboratuvar ve Eğitim Fakültesi binasındaki network cihazlarının kurulumu tamamlanmıştır. Ulukışla Meslek Yüksekokulu ve Bor Meslek Yüksekokulunda bulunan network cihazlarının da bakımı yapılmıştır. Yılsonu itibariyle 3 adet sunucu dışındaki tüm sunucular sanal sisteme aktarılmıştır. Ayrıca ayniyat, e-imza, uzaktan eğitim, kongre, konferans uygulamaları için yeni sunucu kurulumları gerçekleştirilmiştir. IPv6 uygulaması konusunda 2011 yılında başlanan çalışmalar 2012 yılında da devam etmiş sistem konfigürasyonları tamamlanmış, web, mail, DNS uygulamalarında IPv6 ile hizmet verir hale gelinmiştir. ULAKNET seviyelendirilmesinde 8 nci seviyeye ulaşılmıştır. Mevcut kablosuz internet sisteminin yetersizliği nedeniyle yeni bir sistem kurulması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Mevcut güvenlik duvarı ve DHCP loglarının daha iyi bir şekilde izlenip saklanması için yeni bir log uygulama yazılımına geçilmiştir. Yıl içerisinde e-kampus uygulamasında sürekliliğin ve çalışılabilirliğin sağlanması için düzenli olarak sistem izlenmiş arızalara müdahale edilmiştir. Kullanıcı kartları yemekhane ve kapı otomasyonunda tanımlanarak yetkilendirilmiştir yılı için ilgili firmayla bakım anlaşması yapılmıştır. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda kapı sistemi üzerinde gerekli değişiklikler ile kullanıcı kart sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Klimaların bakımı için sözleşme 120

122 imzalanarak yıl içerisinde 2 kez bakım yaptırılmıştır. Eduroam uygulamasına geçilebilmesi için gerekli sunucu kurulumları ve konfigürasyonları yapılmış, üyelik için ULAKNET ile çalışmalar başlatılmıştır. Üniversitemiz mevcut mail sisteminin ihtiyaçları karşılamaması, bakımının ve işletmesindeki güçlükler nedeniyle yeni bir mail sistemi kurulmuş eski mail sistemindeki veriler sorunsuz olarak yeni sisteme aktarılmış ve kullanıcılar yeniden düzenlenmiştir. Teknoloji sınıflarından üniversitemizin açık olduğu sürece kesintisiz bir şekilde öğrencilerin hizmet alması sağlanmıştır. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda konseysis, yurt başvurusu yazılımları tamamlanmış, personel otomasyon yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut öğrenci otomasyon sistemlerinde güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Yazışmalar Doküman Yönetim Sistemi (DYS) kullanılarak kurallara uygun, zamanında ve sorunsuz bir şekilde yapılmıştır. Yıl içerisinde üniversitemiz bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin Niğde Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi hazırlanmıştır. Başkanlığımız personelinin mesleki gelişimini destekleyici yükselme, stajyer memurlar için mesleğe hazırlanma, bilişim teknolojileri ve ihtiyaç duyulan konularda kurs, seminer, konferans gibi faaliyetlere katılımı sağlanmıştır. Bu faaliyetler doğrultusunda Başkanlığımız personeli; II.Ulusal IPv6 Konferansı, IPv6 Eğitimleri, E-Posta Sistemi Kurulum ve İnceleme Çalışmaları, Aday Memurların Temel Eğitim Kursu, 6. Ulaknetçe İçin İçerik Çalışması, (BEKAD) Kamu Üniversitelerine Özel Mevzuat Bilgilendirme Semineri, EMC Storage Eğitimi, Yükseköğretim İşleyiş ve Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim ve Bilgilendirme Programı ile II. Kamu SM e-imza Platformu na katılmışlardır. Akademik ve idari birimlerin bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Netcad Harita Çizim Programı (1 Adet), Zaman Damgası Hizmeti Alımı (1 adet), Elektronik İmza Yazılım Kütüphanesi Hizmeti Alımı (1 paket), 600 kullanıcılı Microsoft Yazılım Lisansı Alımı (1 paket), db Forge SQL Complete V Developer License (2 paket) alımı yapılmıştır. Genel Sekreterlik Makamı üniversite idari teşkilat birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan birim olarak yapmış olduğu toplantılar aşağıdaki tabloda sunulmuştur Toplantı Sayısı Karar Sayısı Toplam

123 Üniversitemiz İdari Mali İşler Daire Başkanlığı destek birimi olarak hizmet vermektedir. Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürüten başkanlık. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek. İhale, satın alma, tahakkuk, taşınır kayıt ve kontrol, genel hizmetler, genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, mevcut kaynakların (insan, para ve malzeme gibi) uygun ve verimli kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerini ekonomik, etkin bir şekilde kanun ve mevzuata uygun olarak yerine getirmektedir. Daire başkanlığınca yapılan mal hizmet ihalelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 1 Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Açık İhale Ferma Pnömatik Hidro Elk.Eğt.En.Güv.Müt. Ma.İ.P.S.V.T. Ltd.Şti , Deneysan Eğitim Cihazları San.ve Tic.Ltd Şti. Paksoy Teknik Hizmetler ve Ticaret Ltd.Şti , , Başarı Tıbbi Malzemeler Otom. ve Ticaret Ltd.Şti , Şimşek Laborteknik Sağlık ve Lab.Cih. San.ve Tic.Ltd.Şti , Orbital Laboratuvar ve Tıbbı Cihazlar Ticaret Ltd.Şti , Kım And Lee Dış Ticaret Limited Şirketi Vommak Makina Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti , , Ahmet Telyar , Bilgisayar ve Yan Donanım Açık İhale Batuhan Makine İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi. Vommak Makina Müh.Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Ekoloji Çevre Teknolojileri Dan.Eğt.İnş.Tic.Ltd.Şti. Tbim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 3 Elektrik Enerjisi Açık İhale İhale İptal Edilmiş , , , ,

124 4 Elektronik İmza Yazılım Kütüphanesi Alımı Pazarlık Ega Elektronik Güvenlik Altyapısı Anonim Şirketi. 5 Makine Teçhizat Pazarlık İhale İptal Edilmiş , Microsoft Yazılım Lisansları Açık İhale Elips Elektronik San. ve Tic.Ltd. Şti , Bahçe Makinaları Pazarlık İhale İlanından Önce İptal 8 Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazları Açık İhale Başak Tıp Aletleri Paz. Tic. Ltd.Şti. Başarı Tıbbi Malzemeler Otom. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti , , Beti Bilişim Teknolojileri İmal.San.İç.Dış.Tic.Ltd.Şti , Çokesen Elektronik San ve Tic.Ltd.Şti , İnfo Kimya Laboratuvar Cihazları Tic Aret Ltd.Şti , Kım And Lee Dış Ticaret Limited Şirketi , Nel Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş. Redoks Kimyasal Biyolojik Mad.ve Lab.Tic.Ltd.Şti. Teknik Ortapedi Tıbbi Cih. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Testone Teknoloji Çözümleri San.ve Tic.Ltd.Şti. Tesa Makina Yedek Parça San ve Tic Ltd Şti. Yıldırım Elektronik Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. 9 Malzeme Dahil Açık İhale Mst-Tem Medikal İnşaat Genel Temizlik Tem.Gıda.Tic.Ltd.Şti. 10 Özel Güvenlik Açık İhale Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. 11 Makine Teçhizat Pazarlık Als Laboratuvar Cihazları ve Pazarlama San.ve Tic.Ltd.Şti. 12 Personel Taşıma Açık İhale İhale İptal Edilmiş. 13 Akaryakıt.K.Benzi n- Açık İhale Öztürk Petrolleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. 14 Kalorifer Yakıtı Pazarlık Atabek Petrol İnşaat Nak. Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 15 N.Ü.E-Kampüs Otomasyonu Yıllık Ser. Pazarlık Etisan Barkod ve Bilgisayar Sis. San. ve Tic. Ltd.Şti , , , , , , , , , , , , Personel Taşıma Açık İhale Gold Danışmanlık Hizmeti , Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Süleyman Kuş , Özel Güvenlik Pazarlık Ufuk Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti , Doküman Yönetim Sistemi ve Bakım Pazarlık Entegre Enformasyon Sistemleri Ltd.Şti ,

125 Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında bulunan taşınmazlara ait kiralama iş ve işlemleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılmıştır, taşınmaz kira yerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur Kiralama Fen Edebiyat Fakültesi Personel Çay 2886 / 51g Ocağı Kiralama İİBF. Personel Çay Ocağı 2886 / 51g Kiralama Eğitim Fakültesi Personel Çay Ocağı 2886 / 51g Kiralama Rektörlük Personel Çay Ocağı 2886 / 51g Kiralama Bor MYO. Personel Çay Ocağı 2886 / 51g Kiralama Mühendislik Fak. Pers. ve Öğr / 51g Kantini Kiralama Zübeyde Han. SYO. Personel ve 2886 / 51g Öğr. Kantini Kiralama Mühendislik Fak. Fotokopi Odası 2886 / 51g Kiralama İİBF. Fotokopi Odası 2886 / 51g Kiralama Fen Edebiyat Fakültesi Fotokopi Odası Kiralama 1300 M2 Kapalı Alan (Eski Müh. Fakültesi) Kiralama Merkezi Laboratuvardaki 32 M2 Büro Kiralama Merkezi Laboratuvardaki 32 M2 Büro Kiralama Merkezi Laboratuvardaki 18,5 M2 Büro Kiralama Anıt Çarşı 35 m2 Oda (Merkezi Yerleşke) 2886 / 51g 2886 / 51g 2886 / 51g 2886 / 51g 2886 / 51g 2886 / 51g Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012 yılı bütçe ödenekleri doğrultusunda üniversitemiz kütüphane koleksiyonuna satın alma yoluyla adet kitap bağış yoluyla ise adet kitap eklemiştir. Bu kitapların kataloglama, tasnif ve otomasyona giriş ile etiketleme işlemleri kısa sürede tamamlanarak rafa kaldırılmış ve okuyucu hizmetine sunulmuştur. Üniversitemizin akademik birimlerinden gelen elektronik veri tabanı talepleri değerlendirilerek ilk defa abone olunacaklar belirlenmiş ve ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ile işbirliğine gidilerek bu veri tabanlarının abonelikleri gerçekleştirilmiştir. World e-book library veri tabanına abone olunarak; üniversitemizin bilimsel bilgiye erişim kapasitesi arttırılmıştır. Yıl içerisinde Ankos ve Ulakbim tarafından düzenlenen üniversite kütüphaneleri yıllık olağan 124

126 toplantılarına personelimizden de katılım sağlanarak, yeni bilgi teknolojilerinden ve yeni elektronik veri tabanlarından haberdar olunması sağlanmıştır yılında: Science Direct Taylor &Francis Ebscohost Veri Tabanları (21 adet) ISI Web of Science IEEE Xplore Journals Ovid LW; Ithenticate; veri tabanları Ulakbim-EKUAL tarafından tüm üniversiteler için olduğu gibi üniversitemiz için de ücretsiz olarak akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda sayılar verilmiştir yılında Koleksiyona eklenen kitap sayısı yılında kayıtlı kullanıcı sayısı yılında ödünç verilen kitap sayısı yılı genel kullanıcı sayısı Fotokopi hizmeti Veri tabanlarından indirilen tam metin makale sayısı E-Kitaplardan kopyalanan sayfa sayısı Kütüphanelerarası işbirliği 27 Erişilebilen E-Dergi sayısı Erişilebilen E-Kitap sayısı Erişilebilen E-TEZ sayısı Elektronik Veri Tabanı sayısı 57 Yayın alımları için kullanılan ödenek miktarı Kütüphanemiz Kullanıcılarının gereksinim duyduğu basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının dengeli ve düzenli bir şekilde sağlanıp sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek ilkesiyle 2012 yılı yayın alımları bütçe ödeneğinin % 7 si basılı yayın alımları için, % 93 ü elektronik yayın alımları için kullanılmıştır. Koleksiyona yeni eklenen basılı ve elektronik yayın alımları fakülte ve bölümlerden gelen isteklere göre belirlenmiştir. Kütüphanemizde mevcut olmayan fakat ihtiyaç duyulan yayınlar diğer üniversite kütüphaneleri ile işbirliği sayesinde giderilmiştir yılında birimlerimizden gelen elektronik yayın talepleri değerlendirilmiş, bunun sonucunda abone olduğumuz veri tabanlarının ve e- kaynakların sayısı arttırılmıştır. Erişebildiğimiz e-dergi sayısı olmuştur. Bu sayı her geçen 125

127 yıl üniversitemizin araştırma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artmaktadır, e-dergilerden tam metin makale indirilmiş, e-kitaplardan ise sayfa tam metin makale görüntülenmiştir. Akademik birimlerimizin talepleri doğrultusunda adet Türkçe basılı yayın satın alınmış, teknik işlemleri bitirilerek okuyucu hizmetine sunulmuştur. Birimlerimizin talepleri ve kütüphane kullanıcılarımızın gereksinimleri doğrultusunda ihale usulüyle 123 adet yabancı basılı yayın satın alınmış, teknik işlemleri bitirilerek okuyucu hizmetine sunulmuştur. Yayın sağlama ve kaynak paylaşımı konularında diğer üniversitelerle işbirliği yapılarak ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından geliştirilen KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) projesine dahil olup, yurtiçindeki kütüphanelere 5 adet yayın ödünç verilmiş, diğer üniversite kütüphanelerinden ise 22 adet ödünç kitap alınmıştır Sergi Sarıkamış Destanı Fotoğraf Sergisi Konser Sarıkamış Harekatı Üzerine Söylenmiş Türküler Gösteri Gani Müjde nin Kaleminden Senfonik Kabare Dinleti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Şiir Dinletisi Gösteri Niğde de Kadın Olmak Fotoğraf Gösterisi Panel Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Konferans Mehmet Akif in Şiir Dünyasında Doğu (12 Mart İstiklal Marşı nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif i Anma Günü) Konferans Her şeyi Bilen Öğretmenden Öğrenen Öğretmene (Öğretmen Okullarının 164. Kuruluş Yıldönümü) Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Solist Recep ERGÜL Rengim GÖKMEN (Şef) Serhan ARSLAN (Oyuncu) Sinan ÇALIŞKANOĞLU (Oyuncu) Öğr. Gör. Kemal AKAY Arş. Gör. Gökçe ASLAN Yrd. Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Semra KOCAÖZ (Niğde Üniversitesi) Kevser KORKUT (Niğde Üniversitesi Öğrencisi) Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (Bartın Üniversitesi) Kültür ve Sanat Evi Derbent Kültür Merkezi BESYO Spor Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 126

128 Sergi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü Konferans Nevruz Bayramı ve Türk Dünyası Konser Türkülerle Çanakkale Zaferi (18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü) 127 Çanakkale Zaferi Resim ve Grafik Sergisi Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Niğde Üniversitesi) Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu Kültür ve Sanat Evi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Etkinlik Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ve Eşi Hayrünnisa GÜL Merkez Yerleşke Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Etkinliği Tören Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödül Töreni Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Konferans Dünyada ve Türkiye de Yükseköğretim Prof. Dr. Ergün TOĞROL (İstanbul Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Sempozyum 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Konser 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Konser 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Resital 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Şenlik Konferans E-Ticaret Nereye Gidiyor? Dün, Bugün, Yarın Sempozyum 1.Uluslar arası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu -Yrd. Doç. Dr. Ali DELİKARA Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestra ve Korosu Dinletisi -Eğim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özgün Baskı Sergisi Çilden Yaylı Çalgılar Topluluğu (Gazi Üniversitesi) Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Dr. Hakan EKMEN Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Elemanı Aslı DEDE (E-Ticaret ve E-Pazarlama Web Projesi Kurucu Ortağı) -Açılış Konuşması Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Eğitim Fakültesi) Açılış Konferansı-Şehir Tarihçiliği -Prof. Dr. Necati DEMİR - Sanayi ve Tarımı İle Niğde Erdoğan MUMCU-Birko Yönetim Kurulu Başkanı Veli KENAR-Niğde Ziraat Odası Başkanı -Özgün Baskı Sergisi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Merkezi Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

129 Konferans Yapı Denetimi ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Panel Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyası ile Münasebetler ve Milli Kültürümüz Konferans Türk Tarihi ve Türk Jeopolitiğinin Geleceği Seminer Ditaş-Niğde Üniversitesi Buluşması-1 - Etkili CV Hazırlama Teknikleri - Yöneticilerden Kariyer Öyküleri Konferans Hemşirelikte Kanıta Dayalı Karar Verme: Eğitim, Uygulama ve Yönetim Şenlik Mayıs Seminer PROGED Seminerleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB ve AHİLER Kalkınma Ajansı Proje Teşvikleri Sergi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım Sergisi Sergi Gençliğin Rengi (Yağlıboya Resim Sergisi) Konferans Yabancılara Türkçe Öğretiminde Son Gelişmeler İle Avrupa Birliğinin Dil (Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı) -Niğde Kültüründe Dericilik Sergisi (Deri Teknolojisi Programı ) Hüseyin KAYA-İnşaat Mühendisi (Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri) Doç. Dr. Kemal ÖZCAN (TİKA Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) Doç. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER (Niğde Üniversitesi) Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ (21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Müdürü) Akal SARAÇOĞLU Mehmet Buğra BİLEN Tuna SARAÇOĞLU Ümit ÖMÜR Bahar Sinal ÖZCAN Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) Ekrem Türker FİDAN (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) Esat Mahmut BELER (KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü) Yasin Murat İŞCAN (KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü) Cengiz AKTAŞ (AHİLER Kalkınma Ajansı) Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf Öğrencileri Prof. Dr. M. Engin UZUN (Ankara Üniversitesi/TÖMER Müdürü) Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY 128 Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Merkez Yerleşke Anıt Alanı Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Eğitim Fakültesi Bahçesi Niğde Belediyesi Önü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

130 Politikaları ve Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Konser Türk Halk Müziği Konseri (19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı) Kongre Multidisipliner Etik Kongresi (Dokuz Eylül Üniversitesi- DEDAM Müdürü) Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Korosu Üniversite ve Etik Konferansı Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Gazi Üniversitesi) Tören Ant İçme Töreni Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Tören Merkez Yerleşke Anıt Alanı Kongre 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi Konferans The 2. International Conference on Computation for Science and Technology Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Resepsiyon Eski Rektörlük Bahçesi Sempozyum 25. Ulusal Matematik Sempozyumu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Sempozyum 15. Ulusal Kil Sempozyumu Tören ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ Panel Alkol ve Madde Bağımlılığı -Açılış Konuşması Prof. Dr. Adnan GÖRÜR (Rektör) -Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni Prof. Dr. Ferid AGANİ (Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı) Prof. Dr. Zehra ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Adsız Alkolikler Derneği Üyeleri Panel Dünya Yumurta Günü Prof. Dr. Metin YILDIRIM (Niğde Üniversitesi) Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU (Niğde Üniversitesi) Ramazan GÜRBÜZ (Veteriner Hekim) Konferans Gençlerle Uzlaşmak ve Gelişmek (10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü) Toplantı TOK 2012 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Prof. Dr. Orhan DERMAN (Hacettepe Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Murat BARUT (Niğde Üniversitesi) Savaş ERİŞEN (FESTO-Türkiye Didaktik Müdürü) Erdinç KARATAŞ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 129

131 Konferans 29 Ekim ve Muasır Medeniyetler Ülküsü (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı) Panel Alkol ve Madde Bağımlılığı Panel İsmail ÖZMEL in Yazarlık Yaşamında 50. Yılı Konferans Atatürk ün Vefatının 74. Yıldönümünde Türkiye nin Genel Görünümü (10 Kasım Atatürk ü Anma Günü ve Haftası) Konferans İslam da Temel Ticari Prensipler Konferans Eğitimimiz ve Öğretmenimiz (24 Kasım Öğretmenler Günü) (ABB-PLC ve Hareket Kontrol Ürünleri Türkiye Satış Müdürü) Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN (TOK Başkanı) Prof. Dr. Adnan GÖRÜR- Rektör Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Zehra ARIKAN (Gazi Üniversitesi) Adsız Alkolikler Derneği Üyeleri Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (İsmail ÖZMEL Şiirlerinin Halk Bilimi Dünyası) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Genel Değerlendirme) Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU (Bir Kültür Adamı Olarak İsmail ÖZMEL) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vehbi ECER (İsmail ÖZMEL ve Tarih) Dr. Faruk YILMAZ (İsmail ÖZMEL de Medeniyet Kavramı) Kibar AYAYDIN (İsmail ÖZMEL Şiirlerinde Yahya Kemal ve İstanbul) Murat SOYAK(İsmail ÖZMEL Şiirlerinde Mekan Unsurları) Mehmet BAŞ (İsmail ÖZMEL Şiirlerinde Yaşama Sevinci) İdris YAVUZ (İsmail ÖZMEL Şiirlerinde ve Nesirlerinde Niğde Sevgisi) Osman AYTEKİN (Mevsimlerin Şairi İsmail ÖZMEL) Prof. Dr. Mustafa KESKİN (Erciyes Üniversitesi) Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN (Fatih Üniversitesi) Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Niğde Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 130

132 Resital Piyano ve Tar Resitali Arş. Gör. İzzet YÜCETOKER (Niğde Üniversitesi) Okt. Alpay ÜNSAL (Niğde Üniversitesi) Konferans Trafik Güvenliği Mustafa AÇIKGÖZ (Niğde İl Emniyet Müdür Yardımcısı) Panel Koyunculukta Sürü Yönetimi, Besleme ve Sağlığı Tiyatro Safahat: Mehmet Akif Dönüyor Ya Siz Neredesiniz? Konferans Meme Kanserinde Korunma ve Erken Tanı; Farkında Ol, Sağlıklı Yaşa Sergi Şehir; Oyuncaklar ve Müzik Sergisi Prof. Dr. Veysel AYHAN (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı) Prof. Dr. Osman ERGANİŞ (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Prof. Dr. Zehra SARIÇİÇEK (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Ayhan CEYHAN (Niğde Üniversitesi) Ahmet YENİLMEZ (Oyuncu) Uğur UZUNOK (Yazar) Hilali HASANOV (Yönetmen) Arş. Gör. Gökçe ASLAN (Niğde Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN (Niğde Üniversitesi) Sergi Heykel Sergisi-Doğaya Çiçekler Canan DEMİR Seminer Proje Destek Abdullah Faruk GÖNÜLLÜ Bilgilendirme İskender YILMAZ Semineri Esat Mahmut BELER Gösteri Belgesel Gösterimi Mehmet Akif Ersoy u Ölümünün 76. Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz Sergi Fotoğraf ve Resim Sergisi Yrd. Doç. Dr. Nalan OKAN AKIN (Niğde Üniversitesi) Arş. Gör. Çiğdem DOĞAN (Niğde Üniversitesi) Okt. Şükriye İNAN (Niğde Üniversitesi) Derbent Kültür Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Kültür ve Sanat Evi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Kültür ve Sanat Evi Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ildeki ziyaret ve incelemelerinin ardından üniversitemize gelerek rektörlük binası girişinde Rektör Prof. Dr. Adnan Görür, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Şener, Prof. Dr. Murat Alp, Prof. Dr. Mustafa Bayrak, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Ethem Akyol, personellerimiz ve öğrencilerimiz tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rektörlük giriş katında bulunan 57. Alay Sancağını da inceledi. Beraberindeki heyet ile birlikte makam odasına geçen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rektör Prof. Dr. Adnan Görür den brifing aldı. Makam odasının penceresinden Akkaya Barajını inceledi ve 131

133 Rektör Prof. Dr. Adnan Görür ile Niğde Milletvekillerinden baraj ile ilgili sorunları dinledi. 20 nci Yıl anısına oluşturulan ormana Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ün isminin verileceğini ve mart ayında fidan dikimine başlanacağını belirten Rektör Prof. Dr. Adnan Görür daha sonra üniversite ile ilgili gelişmeleri anlattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Ocak ayı içerisinde üniversitemize gerçekleştirdiği ziyaretin anısına Merkez Yerleşkenin Akkaya Barajı kıyısında Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Eşi Hayrünnisa Gül Hatıra Ormanı oluşturuldu. İl Özel İdaresi, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Niğde Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla üniversitemiz tarafından 50 dönümlük arazide oluşturulan ormana adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. 132

134 Niğde Üniversitesi Camii açılış töreni için üniversitemizi ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rektörümüz; Prof. Dr. Adnan Görür ü makamında ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez e Rektörümüz, Üniversitemiz hakkında bilgi verdi. Üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin ortaya koyduğu bilimsel çalışmalardan ve elde edilen başarılardan bahsetti, Niğde Üniversitesi nin özellikle son zamanlarda her alanda ciddi bir ilerleme grafiği yakaladığını belirtti Eğitim-Öğretim yılı açılış töreninde üniversitemiz Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ferid AGANİ yi ağırladı. Üniversitemiz Senatosu tarafından Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ferid AGANİ ye Fahri Doktora Ünvanı verildi. 133

135 Takdim Töreni Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Agani üniversitemizin şeref defterini imzalamasının ardından, Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Görür, Prof. Dr. Agani ye üniversitemiz hakkında bilgiler verdi. Üniversitemiz anı tabağı ile el dokuması halıyı takdim etmesinin ardından makam ziyareti sona erdi. Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi ve Niğde Üniversitesi Camii ziyaret edilerek incelemelerde bulundu ve daha sonra üniversitemizden ayrıldı. Üniversitemiz, 20 farklı ülkeden 223 bilim insanını ağırladı. Üniversitemizin ev sahipliğinde 9-11 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2 nci Uluslararası Hesaplamalı Bilim ve Teknoloji Konferansı (ICCST-2) Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan açılış töreni ile başladı. Konferansa 20 farklı ülkeden çoğunluğu yabancı 223 bilim insanı katıldı. 2 nci Uluslararası Hesaplamalı Bilim ve Teknoloji Konferansı (ICCST-2), bilgisayar hesaplama metotlarındaki en son bulguların ve bunların Fen ve Teknoloji alanlarındaki uygulamalarının paylaşılması için Bandung Teknoloji Üniversitesi (Endonezya), Unıversıty Sain Malaysia (Malezya), Chiang Mai Üniversitesi (Tayland), Islamic Azad Üniversitesi (İran) ve Niğde Üniversitesi (Türkiye) tarafından ortak organize edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan, Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde Niğde Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 29 uncu sırada yer aldı. Niğde Üniversitesi, TÜBİTAK öncülüğünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi adıyla hazırlanan en girişimci ve yenilikçi üniversiteler sıralamasında, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak üst sıralarda yer aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklanan endeks, üniversitelerdeki girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, yenilikçilik ve girişimcilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme başlıklarında 5 değerlendirme boyutundan oluşuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Niğde Üniversitesi nin girişimcilik ve yenilikçilik bakımından devlet üniversiteleri arasında 29 uncu sırada yer aldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek üniversitemizi her alanda olduğu gibi girişimcilik ve yenilikçilik konusunda da daha ileriye taşımamız gerekiyor. Niğde Üniversitesi, ivmesi sürekli yükselen bir değişim sergilemektedir. Yaşanılan değişimin devamlılığı büyük önem taşıyor. Bu anlamda öğretim elemanlarımızın üzerine ciddi görevler düşüyor dedi. 134

136 Eğitim öğretim hayatına 11 Temmuz 1992 tarihinde başlayan üniversitemiz bu yıl 20 nci kuruluş yıldönümünü 11 Temmuz 2012 tarihinde düzenlediği muhteşem fener alayı ile kutladı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalar mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyüşle başladı. Personelimiz ile öğrencilerimizin gerçekleştirdiği yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Rektör Prof. Dr. Adnan Görür ün öğrencilerimiz ile birlikte çelenk sunduğu yürüyüş, başladığı noktada sona erdi. Öğrencilerimizin yürüyüş sırasında ellerinde taşıdıkları aydınlığı ve uygarlığı temsil eden meşaleler de geceye büyük renk kattı. 135

137 Sempozyum ve Kongre 9 Konferans 35 Panel 12 Seminer 3 Tiyatro 2 Konser 8 Sergi 14 Turnuva 14 Teknik Gezi 22 Eğitim Semineri 5 Şenlik 2 Tören 4 Dinleti 1 Resital 2 Resepsiyon 1 Toplantı 1 Etkinlik 1 Gösteri 3 Toplam 138 TOPLAM MAKALE Uluslararası Makale 187 Ulusal Makale 98 SCI/SSCI/AHCI 120 ATIF SAYISI KİTAP 21 BİLDİRİ Ulusal Bildiri 133 Uluslararası Bildiri

138 Niğde Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenim (LLP) Pogramının bir üyesidir. Araştırma, eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla pek çok yabancı eğitim kurumuyla ortaklık anlaşmaları içine girmiştir. Bu tip anlaşmaların ulusal eğitime ve global bir bakış açısının sağlanmasında büyük öneme sahip olduğuna inanarak, üniversitemiz pek çok Avrupa ülkesiyle yaklaşık 72 adet ortaklık anlaşması yaparak Erasmus Üniversite Charter (EUC) ıyla ödüllendirilen Türk üniversitelerinden biri olarak 2005 yılında ERASMUS /SOCRATES programında yerini almıştır. Üniversitemiz ilk öğrenci ve akademik personel kabul, gönderme işlemlerine ve akademik yılları arasında yapmıştır den beri de Erasmus anlaşması çerçevesinde Avrupa üniversiteleriyle yüzden fazla ikili anlaşmaya da imza atmıştır. ÜNİVERSİTE ADI ÜLKESİ Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Estonya Finlandiya Fransa İngiltere İspanya İsveç İtalya Letonya Litvanya Macaristan Polonya Portekiz Romanya Slovakya Yunanistan ANLAŞMANIN İÇERİĞİ Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı Erasmus Değişim Programı 137

139 Ahi Evran Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Amasya Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Bilecik Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gazi Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İnönü Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Siirt Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Trakya Üniversitesi Tunceli Üniversitesi Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı 138

140 Bilimsel ve Teknolojik alanda yapılan araştırmalardaki proje sayılarında son yıllarda artış gözlenmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki, ülkemizde artık bilime verilen önem her geçen gün önem kazanmakta bilimsel çalışmalarda gözle görülür gelişmeler gözlenmektedir. Ülkemizde TÜBİTAK ve DPT gibi kuruluşların bilimsel araştırma alanında sağladığı finansman desteği ve bu alanda yapılan harcamalarda gösterilen esneklik bilim adamlarının çalışmalarına hız vermiş ve teşvik edici olmuştur. Bilimsel projelerin çeşitliliği, çokluğu sayesinde üniversitelerdeki laboratuvarlarda araç, gereç ve donanımlar yönüyle önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Bu gelişmelere paralel olarak da üniversitemizdeki öğrencilerin teknoloji yönüyle üstün nitelikli laboratuvarlarda çalışma imkanlarına kavuşmuştur. SAN-TEZ PROJESİ 1 1 TÜBİTAK A.B Bilimsel Araştırma Projeleri DPT UNIDO Leonardo Da Vinci 1 1 Toplam

141 Üniversitemiz; Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (NÜSEM) nin Döner Sermaye gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Gelir ve gider dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Personel Giderleri ,80 % 58,12 Yolluklar 1.146,50 % 0,41 Hizmet Alımları ,70 % 15,83 Tüketim Malzemeleri Alımları ,18 % 16,23 Demirbaş Alımları 3.199,91 % 1,15 Diğer Giderler % 8,26 Toplam ,83 % 100 Mühendislik Fakültesi ,00 % 10,7 Fen Edebiyat Fakültesi ,42 % 2,66 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7.726,00 % 2,05 Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Konukevi) ,60 % 21,84 Bor Meslek Yüksekokulu ,48 % 8,55 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu ,78 %,85 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 6.850,00 % 1,79 Sürekli Eğitim Merkezi ( NÜSEM ) ,29 % 48,56 Toplam ,29 %

142 Ulusal ve uluslararası düzeyde yetişmiş bilim adamının bulunması ve yayın yapabilme gücü, Ulusal ve uluslararası toplantılara bildiri ile katılımın maddi olarak desteklenmesi, Socrates-Erasmus programının üniversitemiz bünyesinde varlığı, öğrenci ve akademik personel değişiminin mümkün olması, Öğretim Üyelerinin yurtiçi, yurtdışı organizasyonlara yüksek katılım oranı (ERASMUS ders verme, bilimsel araştırma, sempozyum, çalıştay), SCI yayın sayısı/öğretim üyesi oranının yüksekliği, Üniversitemiz öğretim üyelerinin çogunluğunun TUBİTAK ve DPT destekli projeleri yürütüyor olması, Mesleki yeterliliği ve gelişmeyi arttıracak tezsiz yüksek lisans programlarının açılmış olması, İngilizce ders verebilecek nitelikte öğretim üyelerinin bulunması, Elektronik veri tabanlarına erişim sayesinde dünya literatürünün izlenebilmesi Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini bitiren eleman sayısının fazlalığı ve kendine güvenen, araştırmacı nitelikli, yenilikçi, kendini geliştiren akademisyen kadrosunun bulunması, Yurt içi ve yurtdışı üniversite ve araştırma birimleri ile olan güçlü bağlantılar, Çift anadal ve yandal programlarının olması, Öğretim üyeleri ve elemanlarının nitelik açısından beklenen düzeyde olması ve sürekli kendini yenilemesi, Örgüt kültürünün (ortak inanç ve değerler bütünlüğünün) olması, katılımcı bir yönetim anlayışının olması, atamalarda ve görev süresi uzatmalarında adil davranılması, çalışma ortamının huzurlu olması, Mezunlarımızın iş bulması ve etkin pozisyonlar alması, İdari Yapılanmanın tamamlanmış olması ve hiyerarşik yapının yerleşmiş olması, Personelin değişim, gelişim ve işbirliğine açık, mevzuata hakim iş disiplinine uyumlu, ekip bilincini oluşturmuş olması, Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı kalmak, Üniversitemize ait yeteri kadar spor salonlarının olması, Üniversitemizde gerekli olan yazılımların personelimiz tarafından yapılabilir olması, Network ve sistem altyapısının güçlü olması, Toplum içindeki imajımız, Sivil toplum örgütleriyle iletişimin iyi olması, 141

143 Öğrencilerimiz ve idare arasında güçlü bir iletişimin olması, Giderek güçlenen alt yapı, Yaşam boyu eğitim stratejisi hazırlamak, Yazışmalarımızda Doküman Yönetim Sisteminin kullanılması, Her elemanımızın kapasiteli bilgisayarlarının ve internet bağlantılarının olması, İkna edici ve uzlaştırıcı kadroya sahip olunması, Kanunlara ve yönetmeliklere titizlikle uyulması, Kütüphane koleksiyonunun zengin ve güncel olması, Fiziksel mekan ve teknik donanımların sayısında artış olması, TÜBİTAK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinin artması ve destek mekanizmalarının çeşitlenmesi, Ar-Ge çalışmalarını destekleyen teknoloji geliştirme bölgeleri (teknopark) yasası, YÖK ün öğretim üyelerine başlattığı yurtdışı araştırma desteği, KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi proje destek mekanizmalarının gelişmesi, Yurtdışı ve yurt içindeki üniversitelerle akademik amaçlı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının (ERASMUS, FARABİ) bulunması, Üniversitemiz bünyesinde yüksek lisans ve doktora yapma imkânının giderek artması, Sanayi kuruluşlarının AR-GE potansiyelini geliştirme çabalarındaki artışlar, Teknopark ve sanayi-üniversite işbirliği uygulamalarına yönelik sanayi taleplerinde artış, Ülkemizde AR-GE çalışmalarına verilen önemin artması, Bölgedeki kamu ve özel statüdeki kurum ve kuruluşlarla araştırma geliştirme faaliyetlerine başlanması, Günümüz mühendislik ihtiyaçları ile örtüşen Bölümlere sahip olunması, Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin yeni ürün ve hizmet alanlarına girmesi, Kurum içi hoşgörü ve uzlaşma kültürünün varlığı, İlde öğrenciler için barınma probleminin bulunmayışı. 142

144 Meslek Yüksekokullarının bazı programlarına sınavsız geçişin olması nedeniyle gelen öğrencilerin kalitesinin düşmesi, Üniversite Sanayi işbirliğinin yetersizliği, Yeteri kadar döner sermaye geliri üretilemiyor olması, AR-GE faaliyetleri ve araştırma alt yapısı ile bilim adamı yetiştirme konusundaki eğitim programlarının yetersizliği, Staj programları kapsamında sunulan burs imkânlarının sınırlı olması uluslararası anlamda staj yapmak isteyen öğrenci sayısını düşürmektedir, Diğer birimlerle bilgi alışverişine ihtiyaç duyulan işlemlerde, istenilen bilgi ve belgelerin zamanında birimimize gönderilmemesi, Enstitüler bünyesinde yurtiçi bütünleştirilmiş doktora programlarının olmaması, Araştırmalara ve araştırmacılara kısıtlı mali destek, Üniversitenin bulunduğu şehrin sosyal imkanlarının kısıtlı olması, Üniversitenin bulunduğu şehirdeki endüstriyel kuruluşların azlığı, Staj yapılacak kurumların yetersiz olması, Finansal kaynakların yetersizliği, Öğretim elemanları ücretlerindeki düşüklüğün oluşturduğu motivasyon eksikliği, Öğretim üyelerinin ekonomik durumlarının düzeltilememesi ve akademik çalışma yapabilmeyi sağlayacak gelir imkânlarının yetersizliği, Sanayinin yetersiz veya isteksiz olması, Yabancı dil hazırlık eğitiminin sadece bir fakültede olması, Zaman zaman çıkarılan af yasaları dolayısıyla eğitimin kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi. 143

145 Yukarıda sunulan bilgiler ışığında; üniversitemizin 2012 yılı itibarı ile mevcut durum tespiti yapılmıştır. Yapılan tespitler sonucunda öneri ve tedbirler aşağıda yer almıştır; Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını artırarak mezun olacak öğrencilere iş bulmaları konusunda yardımcı olacak işletmelerle bağlantılar kurulmalıdır, öğrenci kontenjanlarının artması için bölüm sayımızın artması, bu bölümlere mali desteğin verilmesi, bilimsel çalışmaların artırılması için, hem üniversite hem de üniversite dışı teşviklerin artırılması, Kurum kültürüne etki eden biride iç denetimdir, üniversitelere tahsis edilen iç denetçiler tarafından yapılan denetimlerin etkinliği, saydamlığı, verimliliği, mevzuata uygunluğunun takibi yapılarak kurumsal gelişime katkı sağlamaktadır. Kurum çalışanları ise kanunu, mevzuatı ve yönetmelikleri takip ederek yaptığı işin bilincinde olması emeğin ve zamanın her geçen gün daha kıymetli hale geldiği çağımızda gelişen teknolojiye uyum sağlaması beklenmektedir. Kurumumuz mevcut personelinin istenilen nitelikte olması, mesleki eğitim açısından yetiştirilmesi gelişen ve değişen yönetim anlayışına uygun olarak hizmet sunması için, ekonomik koşullar ve bütçe imkanları düşünülerek personeli hizmet içi eğitimlerle desteklemek bu eğitimleri belirli aralıklarla tekrarlamak ekip çalışmalarında performans göstergesini artıracaktır. Kuruma yeni alınacak personelin seçilmesinde mesleki yeterlilikler ve kişisel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Çağdaş eğitim seviyesini yakalama gayreti içerisinde olan üniversitemiz; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde ihale sürecinin yönetmelikler ile sınırlandırılmasından dolayı, ihalelere yapılacak idari başvurulara ait sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır. Bunun yanı sıra özverili çalışmalarımızla üniversitemiz yerleşkesini son yıllarda hızlı bir şekilde geliştirmiş durumdayız. Üniversitemiz öğrencilerinin yerleşkede kalmasını sağlayacak sağlıklı yaşama dönük spor tesisleri çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin oluşturulması ayrıca mevcut anaokuluna ilave olarak bir ilköğretim okulunun yaptırılması gibi projeler hem üniversite personelinin hem de ilimiz yaşayanlarının üniversitemize bağlılıklarını arttırıcı aidiyet duygusunu geliştireceği düşünülmektedir. 144

146 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (2013 Niğde) Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 145

147 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (2013 Niğde) Ercan KÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanı 146

148 Niğde Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İletişim: Tel:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 1 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye Ait

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 2011 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 0 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 l Genel Bilgiler 4 A Misyon-Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5 C İdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOÇ. DR. MURAT BARUT Müdür V. BAŞLIKLAR MİSYON VİZYON İDARİ YAPI TARİHÇE ANABİLİM DALLARI PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. NİSAN 2008 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. NİSAN 2008 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2008 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

Ön Lisans Ön Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora Doktora. Öğrenim Türü Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın ARAŞTIRMA A.1. Yükseköğretim Kurumunuz 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretim verdi mi? 1. 2. A2. Yükseköğretim Kurumunuzdaki T.C vatandaşı olan 2011-2012 akademik yılının bahar dönemi (ikinci dönem)

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ TANITIM SUNUSU ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Karabük Üniversitesi kurulduğu andan itibaren uluslararası tanınırlığa

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON MERKEZİN AMACI FAALİYET ALANLARI İDARİ YAPI SERTİFİKA

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 ÖSYS Aday Öğrencilerin Tanıtım Günleri 11-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında (hafta içi) her gün saat 11.00 'de Fakültemiz 102 No lu Derslikte Gerçekleştirilecektir. İrtibat

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü.

KARAR Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ekindeki 01 nolu kararı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 05.01- Eğitim Komisyonu Başkanlığı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF BİRİMLERİNDE KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! - 04 05 akademik yılında Üniversitemize bağlı muhtelif birimlerde, servis hizmetlerinde ve geçici

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014 T.C.NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şubat 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Cumhuriyete Vereceğimiz En Büyük Armağan Gençlerimizin Eğitilmesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON ve VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı