TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6'yý dikkatle incelemeleri gerekir. Bk öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 15. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 3. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. Bk. 4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabancý dil hazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 5. Öðrenciler birinci yarýyýldan sonra 25 kiþilik kontenjanlarla Üniversitece belirlenen esaslara göre Yol, Elektrik, Makina ve Ýþletmecilik yan alanlarýna ayrýlacaklardýr. Bk. 6. Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma, taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý; öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 7. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1979 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu Üniversitenin Týp Fakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk. 8. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk 3000'e, DÝL puaný ile ilk 500'e girerek kesin kayýt yaptýranlara baþarý bursu verilecektir. Karþýlýksýz olan baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði koþullara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 9. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav ve kitap ücreti alýnýr. Bk. 10. Bu program için kontenjan belirlenmemiþtir. Bu programýn puan türünde en az 105,000 puan alan adaylar, tercihleri arasýnda yer vermiþlerse bu programa yerleþtirileceklerdir. Bk. 11. Bu programa Ýmam Hatip Liselerinden mezun olup, kamu kuruluþlarýnda Din Hizmetleri Sýnýfýnda çalýþan memurlar baþvurabilirler. Kayýt için bir kamu kuruluþunda "Din Hizmetleri Sýnýfýnda" çalýþtýðýný gösterir belgenin ilgili kurumdan alýnmasý gerekir. Bk. 12. Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulama yapacaklardýr. Bk. 13. Bu programý Kýz Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve Bakýmý bölümlerinden mezun olanlar tercih edebileceklerdir. Bk. 14. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 15. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 16. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin iliþikleri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 17. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinen öðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlara Yükseköðretim Yürütme Kurulunun belirlediði kurallara göre ÖSYM'ce yerleþtirilebilirler. Bk. 18. Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ve Meslek Yüksekokulu için yýllýk ABD Dolarý; tüm lisans programlarý için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk yarýsý kesin kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda ilan edilen süre içinde o günkü TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnarak, iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu ücrete KDV (%8) dahil deðildir. Öðretim ücreti sabit olup, öðrenci mezun oluncaya kadar ABD Dolarý bazýnda ilk kayýt yýlýndaki öðretim ücretini öder. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda uygulanacak Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CPE, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçemeyenler, Bahçeþehir Üniversitesi Yabancý Diller ve Enformatik Okulu'nda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bahçeþehir Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen "öðretim ücreti" bursu, sadece bu kýlavuzda "Burslu" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde Burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 500 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 400 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk 1000 arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 300 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 200 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý; ilk arasýnda yer alan öðrencilere, öðretim ücreti ve 9 ay süreyle her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý burs verilecektir. Bahçeþehir Üniversitesinin Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrenciler öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olduklarý takdirde, sonraki öðretim dönemleri için burs hakkýný kaybederler. Lisans öðretimlerini bölüm birincisi olarak tamamlayan öðrencilere Bahçeþehir Üniversitesi ile iþbirliði anlaþmasý imzalanmýþ olan California San Diego State Üniversitesinde yüksek lisans yapma olanaðý saðlanacaktýr. Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (not ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, Mütevelli Heyetince saptanacak bir oranda burs verilecektir. Bk. 19. Bu programda beyaz et ve üretim teknolojisi okutulmaktadýr. Bk. 20. Baþkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn 90

2 yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolar bazýnda en fazla % 7.5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Baþkent Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenci yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen "öðretim ücreti" bursu, sadece bu kýlavuzda "Burslu" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencileri kapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz "Baþarý Bursu" verilir. Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý, tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir.yurtta kalmak isteyen kýz ve erkek öðrencilerin yurtta kalma istekleri imkânlar nispetinde karþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý göz önüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr. Bk. 21. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 22. Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz. Bk. 23. Bilkent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak; diðer yarýsý olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ise ikinci yarýyýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda, ödeme tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bu öðretim ücretlerine halen %8 olan KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 7 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ABD Dolarý, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ABD Dolarý, 4 yataklý oda ücreti kiþi baþýna 700 ABD Dolarý, özel tek kiþilik yurtta oda ücreti ABD Dolarýdýr ve tümü ders yýlý baþýnda ödenir. Bu yurt ücretlerine halen % 17 olan KDV dahil deðildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) öðretim ücretini; (b) Ankara'da barýnma olanaðý olmayan öðrencilerden yurtta kalmak isteyenlerin 2 kiþilik odada yurt ücretini ve (c) ayrýca beslenme masraflarýna katký olarak 9 ay eðitim süresince ayda 140 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar yabancý dil hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar, sadece bu kýlavuzda "BURSLU" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan eðitim programlarýný kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olamamaktadýr. Bk. 24. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bilkent Üniversitesinde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan Üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr) veya Bilkent Üniversitesi yabancý dil muafiyet sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar Ýngilizce bilgilerini geliþtirmek için Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýndan yararlanabilir; eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýný süresi içinde bitirmedikleri için veya baþarýsýzlýk nedeni ile Üniversite ile iliþiði kesilen öðrenciler, Üniversiteye giriþ mevzuatýna göre Üniversitenin herhangi bir eðitim programýna yeniden kayýt hakký kazandýklarý takdirde, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil muafiyet sýnavýna alýnýrlar. Baþarýlý olanlar kazandýklarý eðitim programýna devam ederler; baþarýsýz olanlar Üniversitenin yabancý dil eðitim olanaklarýndan yararlanamazlar ve öðrencilik statüleri olmaz. Bu adaylar bir yýl içinde yukarýda belirtilen uluslararasý sýnavlarda Üniversitece kabul edilen düzeylerde baþarýlý olduklarýný kanýtladýklarý takdirde öðrenci statüsü kazanýrlar ve kazanmýþ olduklarý programlara bir sonraki ders yýlý baþýnda kayýt yaptýrabilirler. Bir yýl içinde bu iþlemleri tamamlamayan adaylarýn baþvurularý kabul edilmez. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýndan, baþarýlý durumda iken süresinden önce ayrýlýp yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler, Bilkent Üniversitesinin yabancý dil düzey sýnavýna alýnýrlar ve belirlenen düzeyden baþlayarak kalan süreleri kadar bir süreyi Ýngilizce Hazýrlýk programýnda kullanabilirler. Bu süre sonunda baþarýsýz olanlarýn Üniversite ile iliþikleri kesilir. Bk. 25. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahip olduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerin kayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir. Bk. 26. Bu programa yerleþtirilen ve þartlarý Meslek Yüksekokulu Müdürlüðünce belirlenen baþarýlý öðrencilere TL burs 8 ay süre ile verilecektir. Bk. 27. Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfýnda okuyarak baþarýsýz olanlara bir yýl daha hazýrlýk okuma hakký verilir. Bu sürenin sonunda da baþarýsýz olanlarýn üniversite ile iliþiði kesilir. Çað Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Üniversitenin öðrencilerine sunabileceði özel yurt, konukevi vb. imkânlarý yoktur. Öðrenciler bu ihtiyaçlarýný kendileri karþýlamak durumundadýr. Bk. 28. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bk. 29. Bu programda baþarýlý olabilmek için öðrenim sýrasýnda kullanýlacak el becerilerine sahip olmak gerekir. Bk. 30. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 31. Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8'dir.) ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda 91

3 kayýt sýrasýnda dolar olarak veya 13 Eylül 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirasý olarak, diðer yarýsý da ikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda dolar olarak veya 4 Þubat 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirasý olarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Çankaya Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiði sürece verilecektir. Çankaya Üniversitesi burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden ayrýca, ÖSS-SAY puan türünde Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süre ile ayda 500 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý, ilk arasýnda yer alanlara ise ayda 200 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundaki genel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediði sürece devam edecektir. Bu burslarýn dýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre de üstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz "Akademik Baþarý Bursu" verilir. Bk. 32. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Ergani'de sürdüreceklerdir. Bk. 33. Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti öðretim dili Ýngilizce olan lisans programlarý ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý; öðretim dili Türkçe olan lisans programlarýnda ABD Dolarý ve Meslek Yüksekokulu programlarýnda ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahildir. Bu ücretin 2000 ABD Dolarý kesin kayýt sýrasýnda, geri kalan kýsmý üç taksite bölünerek Aralýk, Þubat ve Nisan aylarýnýn ilk haftasý içinde o günkü TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðrencilerin kýlýk, kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Doðuþ Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Öðretim dili Ýngilizce olan burslu programlarý kazanan öðrenciler için Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Öðretim dili Türkçe olan burslu programlarý kazanan öðrencilerde ise Ýngilizce Hazýrlýk Programýný kapsamayacak, isteyen öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýna ait öðretim ücretini ödeyerek programa katýlabileceklerdir. Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezun olanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar. Doðuþ Üniversitesinin bölüm ve programlarýna 2001-ÖSYS sonuçlarýna göre yerleþtirilen adaylardan puan türüne göre Türkiye genelinde ilk içinde yer alanlara 9 ay süre ile ayda 300 ABD Dolarý, arasýnda yer alanlara 9 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý, arasýnda yer alanlara ise 9 ay süre ile ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý baþarý desteði verilecektir. ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre bu tespitler içinde olup burslu kontenjanlara yerleþmiþ olan adaylar ilave olarak bu baþarý desteðinden de yararlanýrlar. Baþarý desteði, öðrencinin akademik yýl sonundaki Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam edecektir. Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre Genel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden Mütevelli Heyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10 ile % 100 arasýnda indirim yapýlýr. Bk. 34. Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýl sonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarý zorunludur. Bk. 35. Kayýt için Üniversitenin sevkedeceði tam teþekküllü resmi bir hastaneden, sondörlük yapmayý engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engelleri olmadýðýný belgeleyen rapor alýnmasý gerekir. Bk. 36. Öðrenciler öðretimlerini Seyitömer Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk. 37. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk. 38. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði "üniforma"yý giymek zorundadýrlar. Bk. 39. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrenciler, eðitimöðretim yönetmeliði gereðince, hazýrlýk sýnýfýný bir yýl daha destek sýnýfýnda tekrar ederler. Destek sýnýfýnda da baþarýsýz olan öðrencilerin iliþkileri kesilmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr, ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. Bk. 40. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL'dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk. 41. Bu programda uygulamaya yönelik bazý dersler ve stajlar özel ve resmi havacýlýk kuruluþlarýnýn tesislerinde yapýldýðýndan bu programý kazanan öðrencilere güvenlik soruþturmasý yaptýrýlacaktýr. Güvenlik soruþturmasý olumsuz olan veya bu kuruluþlarýn düzen ve disiplinine uymayan öðrenciler bu programa devam edemezler. Bk. 42. Öðrenciler öðrenimlerini Kahramanmaraþ merkezinde sürdüreceklerdir. Bk. 43. Geleneksel El Sanatlarý programýnda ahþap iþletmeciliði, vitray ve kalem iþi çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bk. 44. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli "Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sutununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 45. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesine baðlý tüm bölümler için ABD Dolarý, hazýrlýk sýnýfý ve diðer bölümler için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere KDV dahildir. Eðitim ücreti; birincisi kayýt sýrasýnda, ikincisi ise ikinci yarýyýl baþýnda olmak üzere iki eþit taksitte tahsil edilir. Ýkinci taksit için kayýt sýrasýnda banka taahhütnamesi alýnýr. Tahsilatta, ödeme günündeki TC Merkez Bankasý döviz satýþ kuru esas alýnýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Hazýrlýk Bölümünün verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, TWE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu sýnavý geçemeyenler Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Yabancý Diller Hazýrlýk Bölümünde yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný geçenler kazandýklarý bölümlere kayýtlarýný yaptýrabilirler. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Ayrýca burslu her öðrenciye 9 ay süreyle ayda TL ödeme yapýlarak yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn kýsmen karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý programýnda geçirilecek azami bir yýllýk süreyi de kapsamakta olup öðrenci öðrenimini baþarýyla devam ettirdiði sürece verilecektir. Burada sözü edilen imkânlar sadece kýlavuzda BURSLU öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kazananlarý kapsamakta olup, bunun dýþýnda kalan programlarý kazananlara herhangi bir burs saðlanmasý veya bir maddi yardýmda bulunulmasý mümkün olmamaktadýr. Ýstanbul Bilgi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Bk. 46. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk Yýlý aþkýn, TC.'de ilk uzaktan mühendislik eðitiminin geleneði ürünü "Kültür Koleji Eðitim Vakfý" (KEV) tarafýndan kurulan 92

4 Ýstanbul Kültür Üniversitesinde eðitim Þirinevler-Ataköy kampuslarýnda yapýlacaktýr. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi bölümlerinde ve hazýrlýk sýnýfýnda ABD Dolarý; diðer fakültelerin bölümleri ve hazýrlýk sýnýflarýnda 6750 ABD Dolarýdýr. Meslek Yüksekokullarý bütün programlarý ve isteðe baðlý hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde ödenir. Ýstanbul Kültür Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda zorunlu olarak geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslar, akademik baþarýsýzlýk, disiplin veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Öðretim ücreti ve burslar her yýl üniversite bütçesi ve ekonomik durum gözönünde tutularak saptanýr. Artýþ olursa ABD Dolarý cinsinden % 5'i geçemez. Ayrýca, Kültür Koleji Eðitim Vakfý'nýn "Burs Yönergesi"ne göre baþarý burslarý, "ihtiyaç burslarý" KEV yönetimi kararý ile verilen diðer burs imkanlarý vardýr. Ýstanbul Kültür Üniversitesine kayýtlý bütün öðrencilere kapsamlý bir saðlýk hizmeti sunulmaktadýr. Y-ÖSS sonucunda SAY, EA ve SÖZ puan türündeki sýralamada ilk üçbin (3 000) arasýnda bulunan, Ýstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerine yerleþtirilen ve kayýtlarýný yaptýran öðrencilere "Özel Burs" verilecektir. Özel Burs, öðretim ücretinden muafiyetten baþka, öðrenim süresince yurt ücreti, kitap giderlerinin karþýlanmasý ve önemli aylýk ödeme gibi uygulamalarý içerir. Özel Burs kapsamýna giren öðrencilerin tercihlerini yapmadan önce sýralamadaki yerlerine baðlý burs içeriðini öðrenmeleri mümkündür: Web:www.iku.edu.tr; Bk. 48. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk. 49. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/ Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/ Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise (Erkek Teknik), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik), Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. Bk. 50. Kadir Has Üniversitesinde eðitim Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ABD Dolarý; Fen-Edebiyat Fakültesi için ABD Dolarý;Mühendislik Fakültesi için ABD Dolarý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi için ABD Dolarý; Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý; Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Eðitim ücretinin yarýsý güz yarýyýlýnda kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise bahar yarýyýlý baþýnda olmak üzere Üniversitece ilan edilen kayýt günlerinde ödenir. Öðretim ücreti kayýt yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý efektif döviz satýþ kuru üzerinden hesaplanarak ödenecektir. Kadir Has Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup,akademik baþarýsýzlýk,disiplin cezasý veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilir. Daha önce burslu kontenjandan Kadir Has Üniversitesine yerleþtirilmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar ÖSYS sonuçlarýna göre ilk 2000 aday içine giren ve Üniversitemizi 1. ve 2. sýrada tercih eden öðrencilere öðretim ücreti ile birlikte öðretimlerinde baþarýlý olmalarý kaydýyla eðitim araç ve gereçlerini karþýlamak üzere 8 ay süre ile ayda 100 milyon TL burs olarak verilir. Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu burslarý karþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu olduklarý her yýl karþýlýðýnda Group Florance Nightingale Hastanelerinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciler barýnma imkanlarýný kendileri saðlamak durumundadýr.detaylý bilgi için Web sayfasý Bk. 51. Kadir Has Üniversitesinde eðitim; Týp Fakültesi, Florance Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Bilimleri Meslek Yüksekokulu Gayrettepe Binasýnda, Fen Edebiyat Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Cibali Kampusunda; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçelievler Kadir Has Center Binasýnda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçelievler Kadir Has Center Binasýnda ve Tuzla Kampusunda; Yabancý Diller Eðitimi (Ýngilizce) Hazýrlýk Bölümü Selimpaþa Kampusundadýr. Bk. 52. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü fabrikalarda bilfiil çalýþma þeklinde yapýlarak "entegre" eðitim þeklinde yürütülmektedir. Bk. 53. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Trabzon'da sürdüreceklerdir. Bk. 54. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,56 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Meslek Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Yabancý dil Ýngilizcedir. Bk. 55. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 56. Baþarýlý ancak, maddi durumu yetersiz öðrencilere üniversitenin belirlediði koþullara göre 9 ay süre ile ayda TL tutarýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk. 57. Bu programý kazanan öðrencilerden yabancý dil hazýrlýk programýna devam etmek isteyenler, öðrenimlerini bir yýl süre ile Muðla'da sürdüreceklerdir. Bk. 58. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca veya Ýngilizcedir. Bk. 59. Bu programa yerleþtirildiði puan türünde Türkiye genelinde ilk 3 000'e, DÝL puaný ile ilk 1000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði esaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.60. Bu program endüstri ile iþbirliði halinde ve eðitimin bir bölümü entegre olarak deðiþik iþletmelerde yürütülmektedir. Entegre eðitim süresince öðrenciler bilfiil çalýþarak asgari ücret alýrlar ve iþletmeler tarafýndan sigorta edilirler. Bu süre sonunda öðrencilere mesleki sertifika verilir. Bk. 61. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli "Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. 93

5 Bk. 62. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Almancadýr. Bk. 63. Yeditepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Eðitim ücretleri dönemler halinde ödenmektedir ders yýlý güz döneminde eðitim ücreti Meslek Yüksekokulunda, Yabancý Diller Yüksekokulunda ve Yabancý Dil Hazýrlýk sýnýflarýnda ABD Dolarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýletiþim, Fen- Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Hukuk Fakültelerinde ABD Dolarý, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesinde ABD Dolarý, Týp Fakültesinde ABD Dolarý, Diþ Hekimliði Fakültesinde ABD Dolarý üzerinden hesaplanacaktýr. Ücretler güz dönemi için 1 Eylül 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý Döviz satýþ kuru ile Türk Lirasýna dönüþtürülecektir. Bu miktarýn peþin olarak ödenmesi halinde % 10 indirim uygulanacaktýr. Güz dönemi ücretleri; 5 Ekim Kasým Aralýk 2001 ve 5 Ocak 2002 tarihlerinde olmak üzere 4 taksit halinde (banka kanalý ile) ödenecektir.bahar dönemi ücretleri; güz dönemi için belirlenen ücretlere Eylül Þubat 2002 aylarýndaki Devlet Ýstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artýþ oraný uygulanmak suretiyle Türk Lirasý olarak belirlenecektir.bahar dönemi ücretleri 5 Þubat Mart Nisan 2002 ve 5 Mayýs 2002 tarihlerinde olmak üzere 4 taksit halinde (banka kanalý ile) ödenecektir. Peþin ödemelerde indirim uygulanacaktýr, indirim oraný daha sonra bildirilecektir. BURSLU programlara yerleþtirilen öðrencilere verilecek burslar karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme vb. gibi konular burs kapsamý dýþýndadýr. Özel baþarý durumlarýnda tanýnacak ek imkanlar üniversite duyurularý ile açýklanacaktýr. Burslu öðrenciler Yeditepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Yeditepe Üniversitesinde çaðdaþ kýyafet mecburiyeti vardýr. Bk. 64. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 65. Bu programý 2001 ÖSS-DÝL (Ýngilizce) puaný 110,000 veya üzerinde olan adaylar tercih edebileceklerdir. Öðrenciler 1. ve 2. sýnýf eðitimlerini öngörülen 16 il merkezinde Rehber Öðretmenler tarafýndan yüzyüze olarak, 3. ve 4. sýnýf eðitimlerini ise açýköðretim sistemine göre uzaktan öðretim yoluyla gerçekleþtireceklerdir. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn resmi kurumlarýnda görevli Ýngilizce Öðretmenleri ile üniversite öðretim elemanlarýndan oluþan Rehber Öðretmenler eðitim ve ölçme-deðerlendirme yapacaklardýr. Yüzyüze eðitim Eskiþehir'de Anadolu Üniversitesinde, diðer illerde Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitim akademik yýl boyunca haftada en az 10 saat olmak üzere saat 16.00'dan sonra yapýlacaktýr. Yüzyüze eðitimlere devam zorunludur. Yüzyüze eðitim hizmetinin bedeli öðrencilerinden alýnan "Öðretim Giderlerine" yansýtýlacaktýr. Bu programa girecek öðrencilerin; ÖSS-DÝL (Ýngilizce) sýnavýna gireceði yýlýn 30 Haziran tarihi itibarýyla 31 yaþýndan gün almayanlar ile 1. ve 2. sýnýfta sýnýf tekrarý yapmayan öðrencilerin öðretim giderleri öðrenci ve Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan eþit olarak karþýlanýr. ÖSS-DÝL (Ýngilizce) sýnavýna gireceði yýlýn 30 Haziran tarihi itibarýyla 31 yaþýndan gün alanlar ile 1. ve 2. sýnýfta sýnýf tekrarý yapan öðrencilerin öðretim giderleri ise öðrenci tarafýndan karþýlanýr. 3. ve 4. sýnýfa ait öðretim giderleri öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Bk. 66. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitim-öðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti Týp Fakültesi dýþýnda kalan bütün bölümler için, Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere ABD Dolarýdýr. Týp Fakültesi için geçerli olan öðrenim ücreti ise ABD Dolarýdýr. Bu ücretlere % 3 KDV ve "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" için öðrencilerin her bir dönemde ödemeleri gereken 15 ABD Dolarý dahil deðildir. Öðrenim ücretinin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýtlarý sýrasýnda (Eylül ve Þubat aylarýnda) öðrenci tarafýndan ödenir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerin yalnýzca öðrenim ücretleri karþýlanýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesinde üstün baþarý gösteren öðrenciler kýsmi baþarý bursundan faydalanabilirler yýlý lise veya dengi okul mezunlarýndan ÖSS-SAY, ÖSS- SÖZ ve ÖSS-EA puan sýralamalarýnýn herhangi birinde; ilk 750 öðrenci arasýna giren ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu aþaðýdaki maddeleri kapsar: (a) öðrenim ücreti muafiyeti, (b) Doðu Akdeniz Üniversitesi yurtlarýnda ücretsiz barýnma, (c) 10 ay süre ile ayda 200 ABD Dolarý harçlýk, (d) Ders kitaplarý ve (e) yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti. ÖSS puan sýralamalarýnýn herhangi birinde ilk öðrenci arasýnda yer alan ve Doðu Akdeniz Üniversitesi programlarýndan birisine yerleþtirilen öðrencilere verilecek olan Teþvik Bursu ise "ders kitaplarý ve yýlda iki defa Türkiye-KKTC gidiþ dönüþ uçak bileti" hariç, yukarýdaki bütün maddeleri içerir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsar. Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunun sýnýrlarý içinde ve dýþýnda, kýz ve erkek öðrenciler için, çeþitli barýnma olanaklarý sunulmaktadýr. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere Üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Barýnma ücretleri yurdun özel olup olmamasýna, odadaki yatak sayýsýna stüdyo / daire olmasýna baðlý olarak çeþitlilik göstermektedir. Üniversitenin kendi yurtlarýnda bir kiþilik dönem ücreti ortalama ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Yurt ücretleri kayýt sýrasýnda dönemlik olarak ödenir. Ayrýca, öðrenci yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 50 ABD Dolarý depoziti peþin olarak ödemekle yükümlüdür. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde öðretim dili Ýngilizcedir. Öðrencilerin, Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya TOEFL, GCE vb. sýnavlarda Üniversite tarafýndan saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gereklidir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak Þubat, Haziran ve Eylül aylarýnda yapýlan Ýngilizce yeterlik sýnavlarýndan birinde baþarýlý olmak durumundadýrlar. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. KKTC uyruklu öðrenciler Doðu Akdeniz Üniversitesine, bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Doðu Akdeniz Üniversitesinden herhangi bir programa yerleþtirilen KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr ve kayýt hakký tanýnmaz. Bk. 67. Bu programdan mezun olan öðrenciler, "Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý Hakkýndaki Yönetmelik" te yer alan þartlarý yerine getirdikten sonra 4 yýllýk Bilgisayar ve Enformatik programýna yerleþtirilebilirler. Bk. 68. Bu programdan mezun olan öðrenciler, "Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý Hakkýndaki Yönetmelik" te yer alan þartlarý yerine getirdikten sonra 4 yýllýk Turizm ve Otel Ýþletmeciliði programýna devam edebilirler. Bk. 69. Girne Amerikan Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý için ABD Dolarý; Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde ABD Dolarý ve Meslek Yüksekokulu için ABD Dolarýdýr. Ayrýca %3 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Ödeme zorluðu içinde bulunanlar Üniversite Muhasebe Müdürlüðü ile varacaklarý özel anlaþma çerçevesinde taksit sayýsýný artýrabilirler. Öðretim ücretinin ilk taksidine ek olarak 175 ABD Dolarý alýnýr. Bu ücretin 45 ABD Dolarý kayýt kabul; 30 ABD Dolarý ulaþým ve park yeri; 25 ABD Dolarý kütüphane depoziti; 50 ABD Dolarý akademik ve kültürel etkinlik; 25 ABD Dolarý GAÜ TRNC online sýnýrsýz internet eriþim paketini kapsamaktadýr, ikinci dönemin baþýnda eðitim ücretinin ödenmesi sýrasýnda, 175 ABD Dolarlýk bu ek ücret tekrar ayný amaçla alýnýr. Bunu 94

6 izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem ayný kapsamdan olmak üzere 105 ABD Dolarý ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. Þehir ve Bölge Planlama bölümü hariç tüm burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere normal eðitim ücretinin % 50'si oranýnda burs verilir. Yalnýz Þehir ve Bölge Planlama bölümü için verilen burs % 100 oranýndadýr. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs yalnýz öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýllýk süreyi de kapsayacaktýr. Girne Amerikan Üniversitesinde üstün baþarý "Yüksek Akademik Baþarý Bursu" ile ödüllendirilmektedir. En az 10 bölüm dersini tamamlayan ve genel not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, bu bursa baþvurabilirler. Verilecek burs sayýsý Rektörlük kontenjanýna tabi olup dönemseldir. Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir akademik yýl sonunda programý ilk üç arasýnda baþarý ile tamamlayan öðrencilere izleyen lisans dönemi için öðretim ücretinin %50'si oranýnda burs verilir.girne Amerikan Üniversitesinde ayrýca, deðiþik oranlarda eðitim ücreti indirimi uygulanmaktadýr. Bu indirimler sýrasý ile; Türk Silahlý Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý, TC Lefkoþa Büyükelçiliði ve KKTC Sivil Savunma Teþkilatý Baþkanlýðý mensubu çoçuklarýna % 50; GAÜ spor kulüplerinde faal olan öðrencilere % 20-%75; GAÜ'de öðrenim gören kardeþlere % 25'er; GAÜ'de evli olarak okuyan eþlere % 25'er, görevli öðretmen ve öðretim elemaný çocuðuna % 20 ve yýllýk öðretim ücretini peþin ödeyenlere % 5 oranýndadýr. Öðretim dili Ýngilizcedir. Sadece Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programýnýn öðretim dili Türkçedir. Ýngilizce dil düzeyi yetersiz olan öðrenciler, Ýngilizce Hazýrlýk Okuluna alýnýrlar. TOEFL, GCE, IELTS gibi uluslararasý sýnavlardan veya GAÜ'nin yeterlik sýnavýnda (Eylül, Ocak ve Haziran aylarýnda yapýlýr.) tespit edilen düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bir akademik yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencileri eðitim ücretini ödemek koþulu ile Yaz Okuluna ve Yaz Okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlabilirler. Yaz Okuluna katýlmayan öðrenciler, güz dönemindeki hazýrlýk programýna eðitim ücretini ödemek koþulu ile devam ederler ve Ocak ayýndaki yeterlik sýnavýna girerler. Kýz ve erkek öðrenciler için bir çok yurt ve barýnma olanaðý saðlanmýþtýr. Yeni kayýt yaptýran öðrencilere öncelik saðlanmaktadýr. Yurtlar apartman daireleri þeklindedir. Ücretler dairelerdeki tek veya çift odalara göre farklýlýk göstermektedir. Yurt ücretleri dönemlik, depozit yýllýk olarak ödenir. Yurt anlaþmasý bir akademik yýl için yapýlýr. Öðrenci ancak yurttan bir akademik yýl sonunda ayrýlýrken depozitini geri alabilir. Kesin kayýt için denizyolu ile üniversite kampusuna ulaþmak isteyenlere, üniversitenin anlaþma yaptýðý Denizyolu Þirketi ile ücretsiz ulaþým saðlanýr. KKTC uyruklu öðrenciler Üniversiteye yürürlükteki yönetmeliklere göre alýnýrlar. Bk. 70. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde bir vakýf üniversitesi olup eðitim ücrete tabidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarýdýr. Ücret iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Ücretin dört eþit taksitte ödenmesi halinde yýllýk eðitim ücreti ABD Dolarýdýr. %3 KDV ve güz dönemi baþýnda ödenen "öðrenci birliði", "öðrenci aktivite fonu" ve "kayýt yenileme harcý" toplam tutarý olan 105 ABD Dolarý ile bahar dönemi baþýnda ödenen "kayýt yenileme harcý" tutarý olan 50 ABD Dolarý bu ücrete dahil deðildir. Lefke Avrupa Üniversitesinde geniþ burs programlarý da uygulanmakta olup, yüksek baþarý ve ailenin mali durumu bu burslarýn verilmesinde esas kriterleri oluþturmaktadýr. Kümülatif not ortalamasý (CGPA) 2,00'dan az olan öðrenciler burs programýna bir sonraki yýlda baþvuruda bulunamazlar. Þeref listesine girme baþarýsý gösteren ve kümülatif not ortalamasý (CGPA) 3,00'ýn üzerinde olan öðrenciler, sonraki akademik yýlda kullanýlmak üzere ortalamalarýna baðlý olarak 200 ile 1200 ABD Dolarý arasýnda deðiþen "Akademik Performans Bursu" ile ödüllendirilirler. Ayrýca, öðretmen veya öðretmen emeklisi çocuklarý ile Türk Silahlý Kuvvetleri mensubu ya da emeklisi çocuklarýna veya Lefke Avrupa Üniversitesinde öðrenim gören kardeþlerin ikincisi ve diðerlerine %50 oranýnda öðrenim bursu verilmektedir. Sporda baþarý kazanmýþ öðrencilerimize de geniþ burs imkânlarý saðlanmaktadýr. CGPA'sý 2,00'ýn altýna düþen öðrencilerin bir sonraki dönemde bursu kesilir ve 2,00'a ulaþana kadar bu kapsamdan burs alamazlar. Bu koþul tüm burs kategorileri için geçerlidir. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcut olup, kiþi baþýna aylýk yurt ücretleri, 70 ve 120 ABD Dolarý olmak üzere iki farklý seçenek sunulmaktadýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri dahil deðildir. Yurtta kalmak istemeyen öðrenciler, bölgedeki ev, motel veya özel yurtlardan faydalanabilirler. Kayýtlar sýrasýnda yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler için bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk okulunda geçecek süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk. 71. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Okulu için eðitim ücreti ABD Dolarý, Meslek Yüksekokulu ve Fakülteler için ise ABD Dolarýdýr. Bu ücrete %3 KDV, 50 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 25 ABD Dolarý "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" ücreti dahil deðildir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir.taksitli ödeme imkanlarý için Kayýt Kabul ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden detaylý bilgi alýnabilir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece eðitim ücretini karþýlamaktadýr. Karþýlýksýz olarak verilen burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulunda geçirilecek bir akademik yýlý da kapsayacaktýr. Burs programýndaki öðrencinin devam zorunluluðu olup, kayýtlarý her ne sebeple olursa olsun dondurulamaz. Burslu programlara yerleþtirilen öðrenciler, üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirirlerse burs haklarýný kaybederler. Üniversitede herhangi bir dönemde yüksek baþarý saðlayan öðrencilere bu dönemi takip eden dönemde Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi "Öðrenci Burslarý ve Harçlarý Ýndirimi" yönetmeliðine göre akademik baþarý bursu verilmektedir.ayrýca, spor ve kültürel etkinlik burslarý, kardeþ indirimi, öðretmen çocuðu indirimi gibi eðitim ücreti indirimleri vardýr. Bunlar dýþýnda lise birincileri ve liselerden "Pek iyi" ve "Ýyi" derece ile mezun olanlar için akademik eðitim burslarý mevcuttur. Öðrenciler, ayný anda yalnýz bir burstan faydalanabilirler. Genel not ortalamasý 2.00'ýn altýna düþen akademik burslu öðrencilerin bursu kesilir ve 2.00'a ulaþana kadar burs haklarýndan faydalanamazlar. Genel not ortalamasý 2.00'a ulaþan öðrencilerin burslarý bir sonraki dönem itibarýyla devam eder. Burslarla ilgili ayrýntlý bilgi Kayýt Kabul ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðünden alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nde öðretim dili Ýngilizcedir. Ýngilizce Seviye Tespit Sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrencilere bir yýl süreli, "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerinin Üniversite tarafýndan kabul edilebilir bir düzeyde olduðunu kanýtlamak için Üniversitenin Hazýrlýk Okulu tarafýndan düzenlenen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmalarý veya son üç yýl içinde girdikleri TOEFL, GCE vb. uluslararasý sýnavlarda Üniversitece saptanan düzeyde baþarý gösterdiklerini belgelemeleri gerekir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Tek kiþilik odada kalýnmasý halinde bir dönem yurt ücreti 750 ABD Dolarý, iki kiþilik odada kiþi baþýna 500 ABD Dolarý ve dört kiþilik odada kalýnmasý halinde ise bir dönem için yurt ücreti kiþi baþýna 300 ABD Dolarýdýr. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik, telefon ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri her dönem peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr. KKTC uyruklu öðrenciler Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesine, bu üniversitenin yapacaðý sýnavla alýnýrlar. ÖSS'de Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesinin herhangi bir programýný tercih eden KKTC uyruklu adaylarýn bu tercihleri geçersiz sayýlýr. 95

7 Bk. 72. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. Bk. 73. Yakýn Doðu Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk programý dahil, Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi dýþýndaki diðer bütün programlar için ABD Dolarýdýr. Hukuk Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin yýllýk öðretim ücreti 4250 ABD Dolarýdýr. Bu ücrete % 3 KDV, 77 ABD Dolarý kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 50 ABD Dolarý "Öðrenci Etkinlikleri Fonu" ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, hazýrlýk sýnýfýný kapsamayýp sadece öðretim süresi sütununda gösterilen yýllar için ödenecek olan öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslar, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecektir. Ancak dönem not ortalamasýnýn 4.00 üzerinden 2.00'ýn altýna düþmesi halinde öðrencinin bursu kesilecek, öðrencinin not ortalamasýnýn 2.00'ýn üzerine çýkmasý durumunda ise burs hakký tekrar kazanýlacaktýr. Ayrýca, üniversitedeki kredili sisteme göre, üniversite tarafýndan 4.00 üzerinden 4.00 tutturan öðrenciye tam, 3.50 tutturan öðrenciye de yarý "Akademik Baþarý Bursu" verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 500 ABD Dolarý ile ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir. Oda tahsisi, öðrencinin isteðine göre, olanaklar ölçüsünde yapýlmaktadýr. Bk. 74. Bu programa yerleþen ve baþka bir kurumdan burs almayan en yüksek puanlý adaya Ýzzet Baysal Vakfý tarafýndan ders yýlýnda karþýlýksýz burs verilecektir. Bk. 75. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleþtirilen adaylardan (7) numaralý sütunda belirtilen kadarýna Milli Eðitim Bakanlýðýnca burslu statüde destek saðlanacaktýr. Bu konudaki Milli Eðitim Bakanlýðýnýn duyurusu bu kýlavuzun 15. sayfasýnda yer almaktadýr. Bk. 76. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. Bk. 77. Yabancý dil sýnavýna Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk. 78. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. Bk. 79. Öðrenciler öðrenimlerini Kuþadasý'nda sürdüreceklerdir. Bk. 80. Bu programa kayýt için konuþma özürü bulunmamasý gerekir. Bk. 81. Bu programda dersler internete dayalý eðitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alýnan öðrencilerin yaygýn iþletim sistemlerini ve büro yazýlýmlarýný çalýþtýrabilir olmalarý, bir kiþisel bilgisayarý kullanma olanaðýna ve temel bilgisayar kullaným becerilerine sahip olmalarý gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katýlým zorunlu olduðundan öðrencilerin öðretim süresi boyunca internete eriþim olanaðý bulunmalýdýr. Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda üniversite tarafýndan belirlenecek miktarda sýnav, kitap, yazýlým, CD-ROM ve internet hizmetleri ücreti alýnýr. Bu programa ait derslerin sýnavlarý Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir ve Trabzon illerinde yapýlacaktýr. Bk. 82. Yabancý dil sýnavýna Almancadan girmek zorunludur. Bk. 83. Bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 84. Yabancý dil sýnavýna Fransýzcadan girmek zorunludur. Bk. 85. Bir yýl süreli "Fransýzca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 86. Bu programdaki öðretim dili %30 Ýngilizcedir. Bk. 87. Kayýt için tam teþekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleði uluslararasý standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. Bk. 88. Bir yýl süreli "Ýspanyolca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 89. Bir yýl süreli "Ýtalyanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk. 90. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bk. 91. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý, yükseklik korkusu ve benzeri psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Yapýlacak mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda bedensel ve psikolojik yapýsýnýn itfaiyeciliðe uygun olduðunu Üniversitenin Týp Fakültelerinden birinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Bu programýn genel kontenjanýnýn 5'i kýz öðrenciler için ayrýlmýþtýr. Bk. 92. Atýlým Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti ve ulaþým ücreti olmak üzere tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar ve Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar, doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. ÖSS sonuçlarýna göre Atýlým Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burslar, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslu öðrencilerden ulaþým ücreti ayrýca tahsil edilmektedir. Bu bursu kazanan öðrenciler ilk yýl öðretim ücretinden muaf tutulacaklardýr. Bursun devam etmesi için öðrencilerin Hazýrlýk Okulu tarafýndan yapýlan Ýngilizce Yeterlik Sýnavýndan en az 3.5 (85) baþarý notu almasý ya da eþdeðerliliði kabul edilen (Lisans için en az TOEFL 550, IELTS 6.0, FCE (A)) baþarýsý ya da Ýngilizce Hazýrlýk Okulunun her biri en az 12 hafta olan 3 kur dönemini en az 3.5 (85) baþarý notu alarak birinci sýnýfa geçiþ hakkýný kazanmasý gerekir. Bu bursun devam etmesi için öðrencilerin izleyen öðretim yýllarý sonunda 3.0 (80) genel not ortalamasý tutturmalarý gerekir. Bu burslarýn dýþýnda; öðrencilere baþarý durumlarýna göre, Üniversite tarafýndan Onur Bursu, Baþarý Bursu ve Teþvik Bursu verilmektedir. Bk. 93. Yabancý dil sýnavýna Almanca veya Ýngilizceden girmek zorunludur. Bk. 94. Bu programýn öðretim dili Türkçe'dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce'dir. Bk. 95. Beykent Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için Ýngiliz Sterlini karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahildir.öðretim ücreti; 4 eþit taksitte alýnýr. Taksitler; 1. taksit kesin kayýt sýrasýnda, 2. taksit Güz yarýyýlý içinde, 3. taksit Bahar yarýyýlý ders kayýtlarý sýrasýnda ve 4. taksit Bahar yarýyýlý içinde öðrenci tarafýndan ödenir. 96

8 Öðretim dili Ýngilizcedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) Üniversitenin tespit ettiði düzeyde baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Beykent Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs, öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam edecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. ÖSS'de alanýndaki puan türünde (Sayýsal, Sözel, Eþit Aðýrlýk ve Dil) % 5'e giren ve üniversitemizi tercih ederek kayýt yaptýran öðrencilere destek bursu verilir. Bk. 96. Programýn adýnda belirtilen konularda Ýngiliz ve Fransýz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrenciler lisans programýndan önce Fransýzca ve/veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk eðitimi görürler. Yabancý dil destek ve hazýrlýk programlarýnýn esaslarý için Bk. 24. Bk. 97. Boðaziçi Üniversitesine ÖSS veya YÖS ile gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunun verdiði yeterlik sýnavýna girerler. Bu sýnavý geçemeyenler Boðaziçi Üniversitesi Yabancý Diller Yüksekokulunda yoðun Ýngilizce eðitimi görürler. Eðitim sonunda Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný geçenler ya da Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði uluslararasý sýnavlardan (TOEFL, IELTS) baþarýlý olduklarýný belgeleyenler kazandýklarý bölüme kayýtlarýný yaptýrabilirler. Bk. 98. Boðaziçi Üniversitesine, dört puan türünden herhangi birinde, Türkiye genelinde ilk beþ içinde olup, birinci tercih olarak girenlere bir kereye mahsus olmak üzere "Baþarý Ödülü" verilmektedir. Bu ödül eðitim öðretim yýlýnda TL olarak verilmiþ olup eðitim öðretim yýlýnda ise TL olarak planlanmaktadýr. Ayrýca, bölümlerine birincilikle giren öðrencilere ve kayýt olduðu bölümü birinci tercih olarak ilk beþ içinde kazananlara "Baþarý Bursu" verilmektedir. Baþarý burslarý eðitim öðretim yýlý ikinci dönemi itibarýyla ayda TL nakit olarak verilmiþtir. Baþarý bursu öðrencinin genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Boðaziçi Üniversitesine giriþ baþarýsýna göre hak kazanýlan Superdorm ve Uçaksavar Yurdu Burslarý ise üniversite giriþ sýnavýnda Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda ilk dört, Eþit Aðýrlýklý puan türünde ilk dört, Sözel puanda ilk üç, Dil puanýnda birinci öðrenciye, Superdorm'da tam burslu olarak kalma hakký ve Y-ÖSS puan türlerine göre Türkiye genelinde: Sayýsal puanda 5-10, Eþit Aðýrlýklý puanda 5-10, Sözel puanda 4-7 ve Dil puanýnda 2-3 öðrenciye Uçaksavar Yurdunda tam burslu olarak kalma hakký verilir. Bu öðrencilerin ön kayýtlar sýrasýnda B.Ü. Burs Ofisine gerekli belgeleri ile baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Ayrýca, maddi imkânlarý kýsýtlý öðrenciler Gereksinim, Yemek, Yurt ve Kitap Bursu için baþvuruda bulunabilirler eðitim öðretim yýlýnda "Gereksinim Bursu" ikinci dönem itibarýyla ayda TL nakit ödemeyi; "Yemek Bursu" üniversite yemekhanesinde ayda 22 veya 40 öðün ücretsiz yemek hakkýný; "Yurt Bursu" üniversite yurtlarýnda ücretsiz kalma hakkýný ve "Kitap Bursu" ise baþarý bursu alanlara ve gereksinimi olanlara, Boðaziçi Üniversitesi kitabevinden alýnan orjinal ders kitabýný kapsamaktadýr.öðrenciler maddi gereksinimleri doðrultusunda bu burslarýn birini veya daha fazlasýný alabilirler. Gereksinime dayalý burslar öðrencinin genel not ortalamasý 2,00'ýn altýna düþmediði sürece devam eder. Baþarý, Gereksinim, Yurt ve Yemek Burslarý Ekim-Haziran aylarýnda 9 ay süreyle verilmektedir. Burs baþvurularý Boðaziçi Üniversitesi Burs Ofisine yapýlýr. Bk. 99. Öðrenciler öðrenimlerini Demirci'de sürdüreceklerdir. Bk.100. Öðrenciler öðrenimlerini Manisa'da sürdüreceklerdir. Bk.101. Bu programa kaydolacaklarýn eksperlik mesleðini yapmaya engel teþkil eden renk körlüðü, bedensel ve ruhsal sakatlýðý olmamasý gerekir. Bk.102. Bir yýl süreli "Japonca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Japonca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.103. Öðrenciler Hazýrlýk eðitimi sýrasýndaki öðrenimlerini Çanakkale'de sürdüreceklerdir. Bk.104. Bu programa yerleþtirilecek ve puan sýralamasýna göre ilk 15'e giren öðrencilere Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan burs ilkeleri doðrultusunda burs imkâný tanýnacaktýr. Burs öðrencinin baþarýlý olduðu sürece ve eðitimini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürmesi kaydýyla, eðitim-öðretim süresi boyunca artýrýlarak devam edecektir eðitim yýlý için ilk 15'e giren burs verilecek öðrencilerden ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 dereceye giren öðrencilere aylýk TL, derece içinde yer alan öðrencilere TL, derece arasýnda yer alan öðrencilere TL, 2001 ve sonrasýnda yer alan öðrencilere TL burs verilecektir. Ayrýca, bu eðitim yýlý baþýnda kitap yardýmý olarak TL ödenecek, öðrenci burs hakkýný koruduðu sürece eðitim yýlý içinde ücretsiz günde iki öðün yemek (öðle-akþam) verilecektir. Bk.105. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 17 yaþ için 1,65 m, 18 yaþ için 1,66 m, 19 yaþ için 1,67 m, 20 yaþ için 1,68 m'den uzun olmak, kýz adaylarda 1,56 m'den uzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunca öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak heyet raporu ile belgelemek gerekir. Heyet raporunda "Denizci olmasýnda bir sakýnca yoktur." ifadesinin yer almasý þarttýr. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Yüksekokulunda yabancý dil Ýngilizcedir ve Beden Yeterliliði zorunlu derstir. Bu programa kayýt olan öðrenciler, mesleðin gerektirdiði "üniforma"yý giymek zorundadýrlar. Bk.106. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce ve Fransýzcadýr. Ýngilizce ve Fransýzca dillerinde yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için gerektiði durumlarda Ýngilizce ve Fransýzca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Bk.107. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden Üniversitenin herhangi bir programýný ilk üç tercihinde gösteren ve ÖSS sýnavýnda, sayýsal, sözel, eþit aðýrlýklý ve yabancý dil puan türlerinin herhangi birinde ilk 100 öðrenci arasýna girenlere Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan Burs verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Ayrýca, bu öðrencilerin öðrenci katký payý da Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan karþýlanacaktýr. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %80 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen ve kazandýðý programý ilk üç tercihinde gösteren öðrencilerden ÖSS sýnavýnda (a) Sayýsal puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (b) Sözel puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 10 öðrenciye, (c) Eþit Aðýrlýklý puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye, (d) Yabancý Dil puaný sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 2 öðrenciye Ege Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %75 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. 97

9 Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bölümlerini ilk beþ tercihinde gösteren ve bu bölümler için istenen puan türünde ÖSS puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan ilk 5 öðrenciye "Temel Bilimler Bursu" verilecektir. Burs ayda TL ödemeyi kapsamakta olup, her öðretim yýlý için 9 ay süreyle verilecektir. Burs karþýlýksýz olup, hazýrlýk sýnýfýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Ege Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilerden spor branþlarýnda Ülkemizi temsil ederek milli olmuþ sporculara, Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfý tarafýndan aylýk TL tutarýnda burs verilecektir. Burs karþýlýksýz olup öðrenciye, yerleþtirildiði programdaki baþarý düzeyinin, her yarýyýl not ortalamasýnýn %70 ve üstünde olduðu sürece verilecektir. Bk.108. Bu programýn öðretim dili Türkçe'dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizcedir. Bk.109. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. Bk.110. Bu programda yapýlacak yabancý dil hazýrlýk sýnýfý eðitimi Ýzmir'de, normal eðitim-öðretim ise Ödemiþ'te yapýlacaktýr. Bk.111. Bir yýl süreli Ýngilizce ve Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.112. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar üniversitenin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.113. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden kazandýðý programýn puan türünde Türkiye genelinde ilk 1 000'e girerek kesin kayýt yaptýranlara karþýlýksýz baþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu 9 ay süre ile ayda TL dir. Burslar Týp Fakültesinin belirlediði kýstaslara göre devam edecektir. Burs için baþvuru kesin kayýt sýrasýnda yapýlmalýdýr. Bk.114. Bir yýl süreli "Yunanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bk.115. Bir yýl süreli "Rusça Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bk.116. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu, Devlet Hastanesi veya Týp Fakültesi Hastanesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir. Bk Nisan 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransýz Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda aktedilerek 1 Eylül 1992 tarihinde kanun kuvvetiyle yürürlüðe giren anlaþma uyarýnca kurulan Galatasaray Eðitim ve Öðretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 3993 sayýlý Kanunla Galatasaray Üniversitesine dönüþtürülmüþtür. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Bk.118. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Temel Bilimler sýnýfýnda eðitim görürler. Bu sýnýfta da baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. Bk.119. Bu programýn öðretim dili Fransýzcadýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan bu programa aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve programýn puan türünde birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan a) ÖSS-SAY puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, b) ÖSS-EA puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, c) ÖSS-SÖZ puan türüne göre öðrenci alan programlara yerleþtirilen öðrenciler için ÖSYM tarafýndan tespit edilecek Y- ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Bursu verilecektir. Burs 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Burstan yararlanabilmek için, öðrencilerin kayýtlar sýrasýnda Gazi Üniversitesi Rektörlüðü Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na þahsen baþvurmalarý gerekmektedir. Bk.121. Bir yýl süreli "Arapça Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Arapça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.122. Bu programa ilk üç tercihinde yerleþtirilen ve ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere Gazi Üniversitesi Týp Fakültesini Destekleme Vakfýnca baþarýlý olduðu eðitim döneminde olmak üzere aylýk TL harçlýk verilecektir. Bk.123. Hacettepe Üniversitesi'ne aþaðýda belirtilen koþullarda yerleþtirilen ve a) ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 arasýnda (Mühendislik Fakültesi için ilk 1000 arasýnda), b) ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 arasýnda, c) ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 25 arasýnda, d) ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 20 arasýnda yer alýp yerleþtirildikleri programlarý birinci sýrada tercih eden öðrencilere 9 ay süre ile ayda TL Hacettepe Baþarý Bursu verilir. Burs, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Öðrencinin genel akademik not ortalamasý 2.50'nin altýna düþtüðünde baþarý bursu kesilir. ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 50'ye girip Mühendislik Fakültesi Programlarýný ilk sýrada tercih eden öðrencilere, özel öðrenci evlerinde ücreti karþýlýðýnda sýralamasýz yer verilir eðitim-öðretim yýlýnda Hacettepe Üniversitesinde yaklaþýk 5000 öðrenci çeþitli burslardan yararlanacaktýr. Burslar baþarý, nakit, beslenme ve barýnma þeklinde verilmekte olup, ayda TL arasýnda deðiþmektedir. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Bk.124. Öðretim dili Almancadýr. Bk.125. Bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, GDS, KDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.126. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.127. Yabancý dil sýnavýna Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce dillerinden birinde girmek zorunludur. Bk.128. Öðretim dili Fransýzcadýr. Bk.129. Bir yýl süreli "Fransýzca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Öðretim yýlý baþýnda verilen Fransýzca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda 98

10 alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS ve DELF sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.130. Bu programýn genel kontenjanýnýn %50'si erkek, %50'si kýz öðrencilere ayrýlmýþtýr. Bk.131. Hazýrlýk eðitimi Ankara'da yapýlacaktýr. Bk.132. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesinde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücreti; Hemþirelik Yüksekokulu için ABD Dolarý, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Konservatuvar Türk Musikisi ve Tiyatro Bölümleri ile Fen- Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý ve Psikoloji Bölümleri için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Mimarlýk Bölümleri ve Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði Bölümleri için 5000 ABD Dolarý, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði ve Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Ýngilizce) Bölümleri için 6000 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar yarýyýlý kayýt sýrasýnda ödenir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar her yýl, bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulmuþtur. Haliç Üniversitesi BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadece eðitim-öðretim ücretini kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar lisans eðitimöðretimine birinci sýnýftan baþlayan öðrencilere 4 yýl; Ýngilizce Hazýrlýk programýndan baþlayan öðrencilere 5 yýl boyunca verilir. Öðrenimini bu süre içinde tamamlayamayan öðrencilerin bursu kesilir. Türkiye genelinde ÖSS'de ilk 1000 öðrenci arasýnda yer alan ve kayýt yaptýranlara karþýlýksýz burs verilecektir. Üniversite yurdunda bir eðitim-öðretim dönemi için bir kiþilik ücret ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Çift kiþilik özel odalarda kalanlardan ilave ücret alýnmaktadýr. Bu ücret dönem baþý ve ikinci dönem olmak üzere iki taksitte tahsil edilecektir. Yurt ücretleri Üniversitenin yetkili kurullarýnýn lüzumlu görmesi halinde ABD Dolarý bazýnda bir yýl öncesine göre en fazla %5 oranýnda artýrýlacaktýr. Bk.133. Iþýk Üniversitesi, 115 yýlý aþkýn geçmiþi olan, TC'nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim, FMV Ayazaða Ýstanbul Eðitim Kampusunda sürdürülmektedir. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücrete KDV dahil deðildir. Ücretin yarýsý güz, diðer yarýsý da bahar dönemi kayýt baþlangýcýnda ödenecektir. Öðretim dili Ýngilizcedir. Üniversiteye yerleþtirilen öðrencilerin Ýngilizce dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý için üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýndan, üniversitece saptanan düzeyde baþarýlý olmalarý (Bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr.) veya Iþýk Üniversitesi yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþarmalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlar, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýna devam ederler. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfýný, süresi içinde baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýngilizce yeterlilik sýnavlarýnda baþarýlý olan öðrenciler, birinci sýnýfa devam etme hakký kazanýrlar. Öðrencilerimiz lisans öðrenimleri boyunca iki ayrý program derslerini birlikte alarak "çift anadal" veya "yan dal" dan lisans diplomasýna sahip olma imkanýný bulabileceklerdir Iþýk Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, sadece öðretim ücretini kapsayan baþarý bursu verilecektir. Yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarý ile bitiremedikleri için tekrarlamak durumunda kalanlarýn yabancý dil hazýrlýk dönemi öðrenim ücreti bursu kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin yabancý dil hazýrlýk öðrenimini baþarýyla tamamlayarak asýl öðrenimlerine baþlamalarý durumunda, öðrenim ücreti bursu tekrar verilmeye baþlanýr. Baþarý bursu, öðrencinin bir akademik yýl genel not ortalamasýnýn 2.00 veya daha altýna düþmesi halinde kesilir. Bu þekilde bursu kesilenlerin izleyen dönemlerdeki akademik yýl genel not ortalamasýný en az 3.00'a çýkarmalarý durumunda burs yeniden verilmeye baþlanýr. Ancak, toplam burs süresi normal eðitim-öðretim süresini aþamaz. Iþýk Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiði puan türünde burslu veya ücretli bir programý ilk üç tercihi içinde belirtmiþ olanlardan ÖSS puan sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilerden, burslu programa kayýt hakký kazanarak kesin kaydýný yaptýran öðrencilere yurt imkaný ve ayrýca eðitime katký fonundan 9 ay süre ile üniversite yönetiminin belirleyeceði miktardaki aylýk nakdi yardýmýn yanýsýra, yemek ve kitap gibi sosyal yardýmlar da temin edilecektir. Ýstanbul dýþýndan gelen ve ÖSS'de üstün baþarý göstererek Iþýk Üniversitesinin tamamý burslu olan Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Fizik lisans programlarýna yerleþtirilen öðrencilere, gerekmesi halinde yurt imkaný temin edilebilecektir. Yukarýda, 9 ay süre ile üniversitenin eðitime katký fonundan saðlanacaðý belirtilen burslar, öðrencinin baþarýsý devam ettiði sürece devam eder. Ayrýca lisans öðrenimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve üstün baþarý gösteren öðrencilere baþarý derecelerine göre baþarý bursu verilir. Üniversitenin öðrencilerine sunabileceði özel yurt, konukevi vb. imkânlarý yoktur. Öðrenciler bu ihtiyaçlarýný kendileri karþýlamak durumundadýrlar. Bk.134. Bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk 500'e giren adaylara, 9 ay süre ile aylýk TL, yine bu programý birinci tercihinde gösteren, bu programa yerleþtirilen ve bu programýn puan türünde ilk arasýnda yer alan adaylara 9 ay süre ile TL karþýlýksýz Akdeniz Týp Bursu verilecektir.akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesinde Hazýrlýk Sýnýfýný baþarý ile bitirenlerin ilk %20'si ile Yabancý Dilde Hazýrlýk Sýnýfý Yeterlik Sýnavýný baþaranlarýn ilk %20'sine, eðitim-öðretimi süresince 9 ay süre ile aylýk TL burs verilecektir. Bu öðrencilerin sene kaybý olmaksýzýn, her yýl not ortalamasýnýn en az % 70 olmasý halinde, eðitim süreleri boyunca burslarý devam edecektir. Bk.135. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle 22 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); evli veya dul olmamak; reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,65 m'den, kýz öðrencilerde 1,62 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve ÝTÜ Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir hastaneden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamýþ ve baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr. Denizcilik Fakültesi programlarýndan Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliðine 10, Güverte Bölümüne 20 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr. ÝTÜ Denizcilik Fakültesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesine baðlý Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý hariç, üniformalý bir fakültedir. Üniformalarýn temini öðrenciye aittir. Bk.136. Bu programa Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Öðretmen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Çok Programlý Liselerin Fen/ Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe/ Matematik Alan/Kolu çýkýþlý olanlar ve Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Meteoroloji Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, Gemi Yapý Meslek Lisesi, Motor Meslek Lisesi, Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi çýkýþlý adaylar alýnacaktýr. 99

11 Bk eðitim-öðretim yýlýnda aþaðýdaki koþullarda Ýstanbul Teknik Üniversitesine yerleþtirilen öðrencilere burs verilecektir. 1) eðitim öðretim yýlýnda ÖSYS sonucunda Sayýsal puan türü sýralamasýnda Türkiye genelinde ilk 2000'e giren ve üniversitemizi tercih eden öðrencilerden a)ýlk 500 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs ile bir veya iki kiþilik odalarý bulunan yüksek standartlý öðrenci yurtlarýnda ücretsiz barýnma olanaðý, b) arasýnda yer alan öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs ile standart öðrenci yurtlarýnda barýnma olanaðý, c) arasýnda yer alan öðrencilere 9 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs olanaðý ile öðrenci yurtlarýna girme önceliði saðlanacaktýr. 2)Baþarý bursu faslýndan burs alan öðrencilerin burslarýnýn gelecek yýllarda devam edebilmesi için, bahar yarýyýlý sonu baþarý durumuna göre aðýrlýklý not ortalamalarýnýn, a)ýlk 500'de yer alan öðrenciler için en az 3.20 olmasý, b) arasýnda yer alan öðrenciler için en az 3.00 olmasý, c) arasýnda yer alan öðrenciler için en az 2.80 olmasý ve d)hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin bahar yarýyýlý sonuçlarýna göre baþarýlý olmalarý gerekmektedir. 3)Öðrencilerin baþarý durumu ile ilgili istenilen koþullarý saðlamayýp, ancak alttaki baþarý kategorisi için yeterli olduðunda, öðrenciye o sene için koþullarýný saðladýðý alttaki düþük kategoriden burs verilmesine devam edilecektir. 4)Baþarý durumu yetersiz olup, ilk giriþteki hakettiði kategoriden düþük seviyede burs alarak o sene içinde baþarý durumunu ilk giriþteki koþullarý için gerekli deðerlere yükseltebilen öðrencilere daha sonraki yýlda yine üst kategoriden burs olanaðý saðlanacak ve baþarý bursu hazýrlýk sýnýfý hariç en fazla 4 yýl süre ile ödenebilecektir. Bk.138. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler üçüncü sýnýf sonuna kadar öðrenimlerini Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.139. Bu programa alýnacak öðrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanýklý olma durumlarýna engel teþkil edecek herhangi bir saðlýk sorunlarý olmadýðýna dair, saðlýk kurulu raporunu KTÜ Farabi Hastanesinden almalarý gerekir. Bk.140. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (tashih yaþý kabul edilmez); reþit olmayanlar için veli göstermek; boyu erkek öðrencilerde 1,66 m'den, kýz öðrencilerde ise 1.58 m'den az olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu KTÜ Farabi Hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarýnýn olumlu sonuçlanmasý koþulu aranacaktýr.bu programa 10 kýz öðrenci kontenjaný ayrýlmýþtýr.öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndan sonra üniforma giymek zorundadýrlar. Üniformalarýnýn temini öðrencilere aittir. Bk.141. Bu programa yerleþtirilen öðrenciler Hazýrlýk Sýnýfýndaki öðrenimlerini Trabzon'daki Merkez Kanuni Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.142. Koç Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Mühendislik Fakültesinde ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarý karþýlýðý TL' dir. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, 13 Eylül 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý TL ikinci yarýyýl baþýnda 4 Þubat 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir ders yýlýnda öðretim ücreti diðer bütün programlara (Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil) yerleþtirilen öðrenciler için ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý TL kayýt sýrasýnda, 13 Eylül 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý TL ikinci yarýyýl baþýnda 4 Þubat 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Yurtta kalmak isteyenler için ders yýlýnda 1 yataklý oda ücreti ayda 434 ABD Dolarý karþýlýðý TL, 2 yataklý oda ücreti kiþi baþýna ayda 260 ABD Dolarý karþýlýðý TL'dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkânlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Koç Üniversitesinin burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini karþýlayacaktýr. Burslu öðrencilere 10 ay süreyle ayda 125 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme yapýlarak yol, kitap ve beslenme masraflarýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýksýz olup, Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýnda geçirilebilecek bir yýllýk süreyi de kapsamaktadýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim, yurt ücretleri ve burslar her yýl Üniversitece, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Bk.143. Koç Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulunda eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Eðitim ücretinin ilk taksiti olan ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý kayýt sýrasýnda, 13 Eylül 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Ýkinci taksit ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ikinci yarýyýl baþýnda 4 Þubat 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Saðlýk Yüksekokulunun burslu hemþirelik programýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs sadece öðretim ücretini ve yurt giderlerini kapsamaktadýr. Öðrencilere, üniversitede ayda 50 saat çalýþma karþýlýðý 10 ay süre ile ayda 100 ABD Dolarý karþýlýðý TL ödeme yapýlarak yol ve beslenme masraflarýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý öngörülmektedir. Burslar karþýlýklýdýr. Öðrenciler, mezun olduktan sonra, burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda Amerikan Hastanesinde bir yýl mecburi hizmetle yükümlü olacaktýr. Öðrenciye saðlanan burs, akademik baþarýsýzlýk, disiplinsizlik veya baþka bir eðitim programýna yatay geçiþ yapmasý halinde kesilebilir. Daha önce burslu kontenjandan Koç Üniversitesine yerleþmiþ olup ayrýlanlar veya bir lisans programýný tamamlamýþ olanlar burslu öðrenimden yararlanamazlar. Öðretim ücreti ve burslar her yýl Üniversitece, fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanýr. Hemþirelik programýna yerleþtirilen burslu öðrencilere yurt imkanlarý saðlanacaktýr. Bk.144. Maltepe Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi TL + KDV; Hukuk, Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlýk, Ýletiþim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakülteleri TL + KDV; Meslek Yüksekokulu TL + KDV, tüm bölümlerin hazýrlýk sýnýflarý TL + KDV'dir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci sömestr baþýnda olmak üzere iki eþit taksit halinde ödenir. Maltepe Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, karþýlýksýz olup sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma, beslenme, kitap vb. konular öðrenci tarafýndan karþýlanýr. Burslu öðrenci kontenjaný dolmadýðý takdirde, burssuz programa yerleþtirilen öðrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara Mütevelli Heyeti'nin tespit ettiði esaslar dahilinde burs verilebilir. Burs, öðrenci öðrenimine akademik baþarý þartýný yerine getirerek devam ettiði sürece verilecek ve Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsayacaktýr. Burslu öðrenciler Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliði hükümlerine tabidirler. Maltepe Üniversitesinde öðrencilerin kýlýk kýyafet ile ilgili yönetmelik ve yargý kararlarýna uymalarý zorunludur. Bk.145. Öðretim dili Ýngilizcedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesinin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve 100

12 yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan ve ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce iki yýl okuyup ÖSS veya YÖS ile yeniden ODTÜ'ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler 1 yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ODTÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 20 öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere ODTÜ Üstün Baþarý Bursu verilecektir. ÖSYM'nin tespit edeceði sýralamalarda ilgili AOBP'nin 0.5 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Üstün Baþarý Bursu, ders yýlýnda 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin nakit bursu kesilir. ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve Ankara dýþýnda ikamet etmekte olanlardan (a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk öðrenci arasýnda yer alan, (b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alan, (c) ÖSS-SÖZ puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, (d) ÖSS-DÝL puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenci arasýnda yer alan öðrenciler ve ayrýca bölümlerini ilk üç sýrada kazanan öðrenciler de ODTÜ öðrenci konukevi veya ODTÜ yurtlarýna ücreti karþýlýðý sýralamasýz olarak kabul edileceklerdir. ODTÜ, ekonomik zorluklar nedeniyle eðitimini sürdürmekte zorlanan öðrencilere çeþitli burslarla destek olmaktadýr eðitim-öðretim yýlýnda baþarý burslarý dahil yaklaþýk 120 çeþit burstan, yaklaþýk 4000 öðrenci yararlanacaktýr. Burslar 8-12 ay süre ile, nakit, yurt ve yemek burslarý þeklinde olup miktarlarý aylýk milyon TL arasýnda deðiþmektedir. Burslardan, ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdürdükleri sürece yararlanabilmektedirler. Bazý öðrenciler,ekonomik gereksinimlerine göre nakit, yurt ve yemek burslarýnýn tamamýndan yararlanabilmektedirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Detaylý bilgiler ODTÜ'yü kazanan öðrencilere postalanmakta olup, ayrýca, internet adresinde sunulmaktadýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ODTÜ'ye aþaðýdaki koþullarla yerleþtirilen ve ilk tercihinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarýndan birini belirtmiþ olanlardan Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 500 öðrenci arasýnda yer alýp bu programlardan birine yerleþtirilen öðrencilere ODTÜ Temel Bilim Bursu verilecektir. ÖSYM'nin tespit edeceði sýralamalarda, ilgili AOBP'nin 0.5 katsayý ile çarpýlmasý sonucu bulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr. Bu öðrencilere bölümlerinde ileri düzeyde bir eðitim uygulanacaktýr. Burs, ders yýlý için öðrenci katký payýný ve 9 ay süreyle ayda TL ödemeyi kapsamaktadýr. Burs karþýlýksýz olup Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs öðrenci yerleþtirildiði programda öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üstüste dönem ve/veya genel not ortalamasý 2,50'nin altýna düþen öðrencinin bursu kesilir. ODTÜ Temel Bilim Bursu ile ODTÜ Üstün Baþarý Bursunun her ikisini de almaya hak kazanan öðrencilere ODTÜ Bursu verilecektir. Bk.148. Sabancý Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV hariç yýllýk 8200 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda ve 15 Aðustos 2001 tarihindeki TC Merkez Bankasý satýþ kurundan, diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ve 1 Þubat 2002 tarihindeki TC Merkez Bankasý satýþ kurundan hesaplanarak ödenecektir. Sabancý Üniversitesinde öðrenim gören öðrenciler kampustaki Saðlýk Merkezi hizmetlerine ek olarak özel saðlýk sigortasý kapsamýna alýnýrlar ve bunun için ek ücret ödemezler. Sabancý Üniversitesinde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrenciler ortak bir muafiyet sýnavýndan geçecektir. Üniversitenin kendi yabancý dil seviyesinin altýnda olduðu belirlenen öðrenciler, Temel Geliþtirme Yýlýna devam edecektir. Temel Geliþtirme Yýlýnda öðrenimin süresi bir akademik yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan Temel Geliþtirme Yýlý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonunda verilecek olan muafiyet sýnavýna katýlmalarý gerekmektedir. Yýl sonunda veya yaz okulu sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler, bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýsýz olan öðrencilere derslere devam hakký verilmez, ancak eksiklerini kendi olanaklarý ile tamamlamalarý amacýyla bir yýl süre verilir. Bu þekilde süre verilen öðrenciler, süre sonunda bir sonraki akademik yýl baþýnda verilecek muafiyet sýnavýný Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte alabilir. Bu sýnavda da baþarýlý olamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Temel Geliþtirme Yýlýnda daha önce bir dönem veya bir yýl öðrenim görüp baþarýsýz olan ve ÖSS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Temel Geliþtirme Yýlýna devam edemezler. Bu öðrenciler, kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda ve bunu izleyen akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavlarýna girebilir. Bu sýnavlar sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Mikroelektronik Mühendisliði, Telekomünikasyon Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini, Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Etüdler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans derece alanlarýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans derece alaný ise lisans programýnýn ikinci yýlý sonunda öðrencilerin istekleri doðrultusunda kesinleþtirilecektir. Burslara hak kazananlarý belirlemek için ÖSS sonucunda yerleþtirme puanýna (Y-ÖSS) göre; Sabancý Üniversitesi tarafýndan hazýrlanacak Mühendislik ve Doða Bilimleri programlarý ile Sanat ve Sosyal Bilimler programlarý için iki ayrý baþarý sýralamasý listesi kullanýlacaktýr. Yerleþtirme yapýlan program için belirlenen baþarý sýralamalarý dýþýnda kalan baþarý sýralamalarý dikkate alýnmayacak, listeler arasýnda geçiþ saðlanmayacaktýr. 101

13 Burs kapsamý, öðrencinin ÖSS'de saðladýðý baþarý durumuna göre çeþitlilik kazanmaktadýr ve öðrenim ücretinden tam ya da kýsmi muafiyet, Sabancý Üniversitesi Yurdunda kalan öðrenciler için 9 aylýk yurt ücretinden muafiyet, yýllýk ders kitaplarý ücretinden muafiyet ve aylýk ödeme gibi deðiþik uygulamalarý içerir. Burslar karþýlýksýz olup öðrencinin her burs tipi için belirlenmiþ olan akademik baþarý kriterlerini saðladýðý ve disiplin cezasý almadýðý sürece devam eder. Burs kapsamýna giren öðrencilere tercihlerini yapmadan önce hangi burstan yararlanabileceði bildirilecek ve Üniversite web sayfasýnda yayýnlanacaktýr. Öðrencinin hak kazandýðý burstan yararlanabilmesi için ÖSYM tarafýndan Sabancý Üniversitesine yerleþtirilmiþ olmasý ve ilan edilen kayýt tarihleri içerisinde kayýt yaptýrmasý gereklidir. Bk.149. Öðrenciler öðrenimlerini Hendek'te sürdüreceklerdir. Bk.150. Öðrenciler öðrenimlerini Antalya Merkez Kampusunda sürdüreceklerdir. Bk.151. Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçedir. Bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bk.152. Öðrenciler öðrenimlerini Çaycuma'daki binanýn yapýmý tamamlanýncaya kadar Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.153. Öðrenciler öðrenimlerini Zonguldak'ta sürdüreceklerdir. Bk.154. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý olmak, bir mesleðe yönelik olmayan Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler), Özel Lise, Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler), Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi ve Askeri Liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik Alan/Kol/ Bölümleri çýkýþlý olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi bir þekilde nikahsýz yaþamamak, askeri veya sivil okullardan her ne sebeple olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, 1982 ve daha küçük doðumlu olmak, en fazla 19 yaþýnda olmak, 30 Aðustos 2001 tarihi itibarýyla 20 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr), vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak, renk körü olmamak, sara, iþeme, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak, erkek öðrencilerde 1,65 m.'den, kýz öðrencilerde 1,56 m.'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma Askeri Týp Fakültesine girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasa dýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý, Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan "Askeri Öðrenci Olur" kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Kontrolü, Beden Yeterliliði Testi ve Mülâkat'ta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa okul birincileri dahil 115 sivil lise (109 erkek + 6 kýz) ve 41 askeri lise çýkýþlý öðrenci alýnacaktýr. Alýnacak olan 156 öðrencinin 5 okul birincisi kontenjanýnýn 4'ü askeri lise, 1'i sivil lise çýkýþlý öðrencilere ayrýlmýþtýr. GATA Askeri Týp Fakültesine yerleþtirilen sivil lise çýkýþlý öðrenciler, Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) en geç 3 Eylül 2001 tarihine kadar "GATA Öðrenci Grup Komutanlýðý, Etlik/ANKARA" adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Askeri Týp Fakültesinde kayýt kabul iþlemleri 3-17 Eylül 2001 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Saðlýk muayenesi, beden yeterliliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý, intibak eðitiminin bitiþ tarihi olan 12 Ekim 2001 tarihine kadar intibaksýzlýk nedeniyle veya baþka bir sebeple GATA Askeri Týp Fakültesine kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Not: GATA Askeri Týp Fakültesine alýnacak olan 41 Askeri Lise çýkýþlý öðrencilerin 25'i K.K.K.lýðýna baðlý Askeri Liselerden (IÞIKLAR Askeri Lisesi-Bursa, KULELÝ Askeri Lisesi-Ýstanbul, MALTEPE Askeri Lisesi-Ýzmir) ve 16'sý Deniz Lisesinden (Heybeliada-Ýstanbul) mezun olan öðrencilerden oluþmasý planlanmýþtýr. Bk.155. Bu programa baþvurabilmek için TC vatandaþý ve bayan olmak; bir mesleðe yönelik olmayan; Resmi veya özel gündüz öðretimi yapan Liselerin Fen ve Tabii Bilimler Kolu; Yabancý Dille öðretim yapan Resmi veya Özel lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi; mezunu olmak, son sýnýfta beklemeli öðrenci olmamak ve 2001 yýlýnda mezun olmak, mezun olduðu sene ÖSS'ye girmiþ olmak, evli veya dul olmamak veya herhangi biriyle nikahsýz yaþamamak, ortaöðretim kurumlarýndan hangi þekilde olursa olsun çýkarýlmamýþ olmak, mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, Öðrenci Seçme Sýnavýna (ÖSS) giriþ tarihinde 20 yaþýndan büyük olmamak, 21 yaþýndan gün almamýþ olmak (her ne sebeple olursa olsun yaþ düzeltmesi yaptýrmýþ olanlarýn yaþlarýnýn hesabý düzeltmeden önceki doðum tarihine göre yapýlýr.), 1981 veya daha küçük doðumlu olmak, vücut yapýsý düzgün olmak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk olmamak; renk körü olmamak; sara, gece iþemesi, uykuda gezme, bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri hastalýklardan herhangi birine yakalanmamýþ olmak, herhangi bir hastalýða baðlý olmamak þartýyla boy ölçüsünün santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; 1,56 m'den kýsa olmamak gerekir. Düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrý ayrý tam olmak þartýyla, (2) diyoptriye kadar miyopi ve hipermetropi (2 dahil), yüksek çapý (2) diyoptriyi geçmeyen astigmatizma bu programa girmeye engel deðildir. Bu programa girmeye hak kazananlarýn yaptýrýlacak soruþturmada tutum ve davranýþlarý ile yasadýþý siyasi, yýkýcý, irticai, bölücü, ideolojik görüþleri benimsememiþ, bu gibi faaliyetlerde bulunmamýþ veya karýþmamýþ olmasý, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayý mahkum olmamasý veya baþvuru tarihinde hakkýnda soruþturma, kamu davasý ya da þahsi bir ceza davasý açýlmamýþ olmasý, yaptýrýlacak güvenlik soruþturmasýnýn olumlu sonuçlanmasý; Gülhane Askeri Týp Akademisi Saðlýk Kurulu'ndan "Askeri Öðrenci Olur" kaydýný içeren bir saðlýk raporu almasý, yapýlacak Ön Saðlýk Komisyonu Beden Yeterliliði Testi ve mülâkatta baþarýlý olmasý koþulu aranacaktýr. Bu programa alýnacak 120 öðrencinin 3'ü yukarýda anýlan okullarýn okul birincisi kontenjanýna girenler arasýndan puan ve tercih sýrasýna göre seçilecektir. Bu programý tercih edecek öðrenciler Nüfus Müdürlüðünden alacaklarý üç suret vukuatlý nüfus kayýt örneðini (kendisi, annesi, babasý ve kardeþlerini kapsayacak þekilde) programý kazandýðý ilan edildikten sonra hemen "GATA Hemþirelik Yüksekokulu Müdürlüðü, Etlik/ANKARA" adresine þahsen veya PTT kanalýyla göndereceklerdir. GATA Hemþirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanan adaylar, sivil statüde hemþire olarak yetiþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilen öðrencilerden giriþ koþullarýna uymayan öðrencilerin GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kayýtlarý yapýlamaz. Saðlýk muayenesi, beden yetersizliði veya mülakat sýnavýný kazanamadýðý, giriþ koþullarýna uymadýðý için veya baþka bir sebeple GATA Hemþirelik Yüksekokuluna kaydý yapýlamayan öðrenciler durumlarýný ÖSYM Baþkanlýðýndan öðrenebileceklerdir. Bk.156. Öðretim dili Türkçedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. Bk.157. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, seçmeli derslerin çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizcedir. Bk.158. Bu programdan alýnan diplomalara 2547 sayýlý Kanunun 7/p maddesine göre yapýlan inceleme sonucunda denklik verildiði takdirde, 1136 sayýlý Avukatlýk Kanunu, 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu ve 1512 sayýlý Noterlik Kanunu hükümleri uyarýnca bu mesleklerin icrasý için ayrýca fark dersleri sýnavlarýnýn da verilmesi gerekmektedir. 102

14 Bk.159. Bu programý kazanan öðrencilerden Ýngilizce Hazýrlýk Programýný takip edecek olanlar ABD Dolarý öðretim ücreti ödeyecekler ve öðrenimlerini Gazimaðusa'da bulunan Doðu Akdeniz Üniversitesi kampusunda sürdüreceklerdir. Birinci sýnýfa kayýt hakký kazanan öðrenciler Üniversite kampusunda inþaa edilmekte olan fakülte binasý ve laboratuvarlar tamamlanýncaya kadar öðrenimlerini Ankara Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. Bk.160. Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; TC vatandaþý olmak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m'den, kýz öðrencilerde 1,55 m'den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülâkat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðunu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. Bk.161. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðretim sürelerinin birinci yýlýný Üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise Üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. Bk.162. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin, üniversite ile iliþkileri kesilir. Bk Öðretim yýlýnda üniversitemizin lisans programlarýna en yüksek puanla kayýt olan öðrencilere, o programý ilk 3 tercihi arasýnda belirtmiþ olmak kaydýyla 8 ay süreyle ayda TL karþýlýksýz burs verilecektir. Bk.164. Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfýndan muaf olmak ve doðrudan 1.sýnýfa baþlamak isteyen öðrencilerin aþaðýda adý geçen eþdeðerli sýnavlarý ve saptanan puanlarý almalarý gerekmektedir. TOEFL 520 ve 3,5 TWE,HELTS 5,5 veya FCE B. Bk.165. Kütahya merkez kampusunda eðitim görülecektir. Bk.166. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Samsun'da sürdüreceklerdir. Bk.167. Öðrenciler öðrenimlerini Kýrklareli'nde sürdüreceklerdir. Bk.168. Öðrenciler birinci yýl, ilk yarýyýl öðrenimlerini Edirne'de sürdüreceklerdir. Bk.169. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL,CAE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.170. Bir yýl süreli hazýrlýk sýnýfý vardýr. Hazýrlýk sýnýfý eðitim süresi sütununda gösterilen yýllara dahildir. Bk.171. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öðretim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için ABD Dolarý + KDV karþýlýðý Türk Lirasýdýr. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayýt sýrasýnda o günkü TC Merkez Bankasý efektif satýþ kurundan hesaplanarak, ikinci taksiti ikinci yarýyýl baþýnda ders kayýtlarýnýn yapýldýðý günkü TC Merkez Bankasý kurundan hesaplanarak öðrenci tarafýndan ödenecektir. Ýzmir Ekonomi Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs (a) Öðretim ücretini, (b) Barýnma ve beslenme masraflarýna katký olmak üzere 9 ay eðitim boyunca her ay 100 ABD Dolarý karþýlýðý Türk Lirasý ödemeyi kapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burslar Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçen süreyi de kapsar. Sözü edilen imkanlar, sadece bu kýlavuzda "BURSLU" öðrenci alýnacaðý belirtilen programlarý kapsamaktadýr. Bk.172. Moda ve Desinatörlük Yüksekokulunda eðitim-öðretim 4(dört) yýldýr. Ýlk yýl genel dersler verilmekte olup ikinci yýldan itibaren öðrenciler ilgi ve yeteneklerine göre Konfeksiyon Tasarým, Tekstil Tasarým, Endüstriyel Tasarým alt birimlerinde öðrenim göreceklerdir. Bu okulda üç yýl sýnýf, bir yýl zorunlu staj eðitimi yapýlacaktýr. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)'ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde bir programý birinci tercih olarak belirtmiþ olanlardan; a)öss-say puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 100 öðrenci arasýnda yer alan, b)öss-ea puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 50 öðrenci arasýnda yer alan, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenci arasýnda yer alan ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Türkiye genelinde Y-ÖSS-DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenci arasýnda yer alan öðrencilere bir defaya özgü olmak üzere ÇÜ Tercih Bursu verilecektir eðitim-öðretim yýlý ÇÜ Tercih Bursu TL'dir yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan ÇÜ'ne aþaðýdaki koþullarda yerleþtirilen ve ÇÜ bünyesinde yer alan ilgili puan türünde Türkiye genelinde ilk 2000'e giren öðrencilerden; a) ÖSS-SAY puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SAY puan sýralamasýnda ilk 25 öðrenciye, b) ÖSS-EA puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-EA puan sýralamasýnda ilk 15 öðrenciye, c)öss-söz puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS-SÖZ puan sýralamasýnda ilk 10 öðrenciye ve d)öss-dýl puanýna göre öðrenci alan bölümlere yerleþtirilen öðrenciler için Y-ÖSS- DÝL puan sýralamasýnda ilk 5 öðrenciye aylýk TL olmak üzere 9 ay süre ile baþarý bursu verilecektir. ÇÜ'de eðitim-öðretim yýlýnda Tercih, Baþarý, Teþvik ve Destek dahil çok sayýda burstan yaklaþýk 2000 öðrenci yararlanacaktýr.burslar 9 ay süre ile aylýk nakit, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlarý TL ile TL arasýnda deðiþmektedir. Burslar her yýl üniversitece fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutularak saptanýr. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdükleri sürece yararlanabilmektedir. Öðrenciler ancak Tercih Bursu hariç diðer burslarýn sadece birinden yararlanabilirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçirebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrencinin yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem kaybeden, genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.80'in, 100 üzerinden 70'in altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, yükseköðretim öðrenciliðiyle baðdaþmayan tutum ve davranýþlarý nedeniyle disiplin cezasý alan, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olan, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlan ve yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarý olumsuz olan öðrencilerin bursu kesilir. Bk yýlý lise ve dengi okul mezunlarýndan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) lisans programlarýna (Ýkinci Öðretim hariç) yerleþtirilen öðrencilerden fakülte/bölümlerini birinci sýrada kazananlara ayda TL Teþvik Bursu verilecektir öðretim yýlýnda üniversitemiz programlarýna kayýtlý olan (Ýkinci Öðretim hariç) yoksul veya baþarýlý olan öðrencilerden 300'üne 9 ay süre ile ayda TL Destek Bursu verilecektir. Ayrýca 1200 öðrenci 9 ay süre ile üniversite kafeteryasýnda sunulan öðle yemeklerinden ücretsiz olarak yararlanacaktýr. ÇÜ'de eðitim-öðretim yýlýnda Tercih, Baþarý, Teþvik ve Destek dahil çok sayýda burstan yaklaþýk 2000 öðrenci yararlanacaktýr.burslar 9 ay süre ile aylýk nakit, yemek ve kitap burslarý þeklinde olup miktarlarý TL ile TL arasýnda deðiþmektedir. Burslar her yýl üniversitece fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn üniversite bütçesi gözönünde tutularak saptanýr. Burslardan ihtiyacý olan öðrenciler, öðrenimlerini baþarý ile sürdükleri sürece yararlanabilmektedir. Öðrenciler ancak Tercih Bursu hariç diðer burslarýn sadece birinden yararlanabilirler. Burslara baþvurular kayýtlar sýrasýnda yapýlmaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup Yabancý Dil Hazýrlýk programýnda geçirebilecek süreyi de kapsamaktadýr. Burs, öðrencinin yerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiði sürece verilecektir. Ýki dönem üst üste dönem kaybeden, genel not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.80'in, 100 üzerinden 70'in 103

15 altýna düþmesi nedeniyle baþarýsýz olan, yükseköðretim öðrenciliðiyle baðdaþmayan tutum ve davranýþlarý nedeniyle disiplin cezasý alan, herhangi bir suçtan dolayý mahkum olan, þahsý hakkýnda soruþturma ya da kamu davasý ile ceza davasý açýlan ve yaptýrýlacak arþiv araþtýrmalarý olumsuz olan öðrencilerin bursu kesilir. Bk.175. Azerbaycan Devlet Neft Akademisinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti, Denizde Petrol ve Gaz Üretim Araçlarý programý için 500 ABD Dolarý, diðer programlar için 800 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusçadýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Hazýrlýk ücreti 400 ABD Dolarýdýr. Bk.176. Kýlavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara yerleþtirilen öðrencilerin alacaklarý diplomalara ilgili mevzuata göre diploma denklik belgesi verilecektir. Bu üniversitenin kýlavuzda yer almayan diðer programlarýndan veya bu ülkedeki diðer üniversitelere ait programlardan mezun olanlarýn diploma denklik baþvurularý reddedilecektir. Bu ülkedeki yükseköðretim programlarýna ÖSS sonucu yerleþtirilmeyen kiþilerin mezun olmalarý halinde diplomalarýna denklik belgesi verilmeyecektir. Bu Üniversite ve yaþam koþullarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak isteyen öðrenciler, Yükseköðretim Kurulu Burslu Öðrenciler Merkezini arayabilirler. Bk.177. Bu programa yerleþtirilen öðrenci(ler) Azerbaycan Tahsil Nazýrlýðý'nýn Türkiye'ye tahsis ettiði burs kontenjanýndan yararlanabilecektir. Burs kavramý, genellikle öðrenim ücreti alýnmamasý anlamý taþýmaktadýr. Bk.178. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Hazýrlýk eðitimi belirlenecek baþka bir merkezde verilmektedir. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Bk.179. Azerbaycan Diller Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðrenim ücreti ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi her sömestr için belirlenecek bir merkezde verilecektir.öðretim dili Azericedir. Kýz öðrenciler için yurt imkaný bulunmaktadýr. Bk.180. Bu programdan mezun olan öðrencilerin, diplomalarýnýn denklik iþlemlerinin yapýlabilmesi için Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý'ndan (KPDS) en az 70 puan almalarý gerekmektedir. Bk.181. Bir yýl süreli "Ýngilizce Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Bu süre, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir. Öðretim yýlý baþýnda verilen Ýngilizce Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son iki yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu veya KPDS sýnavýndan en az 60 aldýðýný kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Baþarýsýz olanlara bir yýl daha okuma hakký verilir. Bk.182. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý civarýndadýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitimöðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmamaktadýr. Bk.183. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 800 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azerice ve Rusçadýr. Hazýrlýk eðitimi üniversite bünyesinde verilmektedir. Hazýrlýk eðitim süresi 9 (dokuz) ay, ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Bk.184. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk sýnýfý eðitim ücreti 1500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Eðitim öðretimlerini bu programda sürdürerek týp öðreniminin 3 yýlýný Azerbaycan'da baþarý ile tamamladýktan sonra öðrencilerden 2 öðrenci Ege Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesinde, 2 öðrenci Gazi Üniversitesi Týp Fakültesinde, 2 öðrenci Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesinde (Týp), 2 öðrenci Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 3 öðrenci ise Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesinde öðrenimlerinin kalan kýsmýný bu üniversitelerde sürdüreceklerdir. ÖSYM tarafýndan yapýlacak yerleþtirme sýnavý sonunda, öðrenciler Ülkemize döndükleri zaman hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.185. Bakü Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, Tarih, Arap Dili ve Edebiyatý, Sosyoloji ile Psikoloji programlarý için her sömestr için 800 ABD Dolarý ve bunun dýþýndaki programlar için ise 700 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Yurt imkâný bulunmamaktadýr. Hazýrlýk eðitim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Bk.186. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rusçadýr. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi ücreti 550 ABD Dolarýdýr. Yurt imkâný bulunmaktadýr. Yurt ücreti 150 ABD Dolarýdýr. Bk.187. Nahcivan Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 500 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Azericedir. Öðrenciler bir eðitim-öðretim yýlý hazýrlýk eðitimi görürler. Hazýrlýk eðitimi 500 ABD Dolarýdýr. Yurt imkaný bulunmaktadýr. Yurt ücreti 100 ABD Dolarýdýr. Bk.188. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti, Filibe Tarým Enstitüsü, Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi, Gýda Mühendisliði Enstitüsü ve Orman Üniversitesi lisans programlarý ve Bulgarca hazýrlýk sýnýfý için yaklaþýk ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için bir yýllýk Bulgarca eðitim verilir. Sofya St.Kliment Ohridski Üniversitesinde aylýk ücreti yaklaþýk Leva olan 2 veya 3 kiþilik yurt odalarý temin edilebilir. Bk.189. Plovdiv Paýsýý Hilendarský Üniversitesinde eðitim ücreti ABD Dolarý olup 2 eþit taksit halinde ödenecektir. Tüm yabancý öðrenciler bir yýl Bulgarca ve kendi mesleki alanlarýnda eðitim alýrlar, bu yýlýn sonunda yerleþtirildikleri alana devam ederler. Bk.190. Eðitim ücretli olup ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Bulgarca veya Ýngilizcedir. Orta düzeyde Bulgarca bilen öðrenciler için bir aylýk Bulgarca kursu verilmektedir. Akademik yýl süresince baðýmsýz olarak Ýngilizce kursu verilmektedir. Üniversitenin yurt imkaný mevcut olup, iki yataklý yurt ücreti 90 Alman Markýdýr. Aylýk yaþam giderleri Alman Marký civarýndadýr. (Internet adresi: Bk.191. Eðitim ücretli olup ders yýlýnda hazýrlýk sýnýfý ücreti 2500 ABD Dolarý, lisans programlarý için ABD Dolarý olup iki eþit taksitte her sömestr baþýnda ödenir. Yabancý dillerde eðitim veren programlar hariç, diðer programlarda bir yýl süreli Bulgarca hazýrlýk eðitim zorunludur. Bulgar vatandaþlýðý da dahil olmak üzere çifte vatandaþlýða sahip yabancý öðrenciler tam öðretim ücretinin % 50'sini öderler. Öðrenci yurtlarýnda konaklama ücreti aylýk 20 ABD Dolarý civarýndadýr, bu ücrete ýsýnma ve elektrik ücreti dahildir. Telefon ve internet imkanlarýna sahip iki ve üç kiþilik odalar bulunmaktadýr. Aylýk ortalama yaþam giderleri 30 ABD Dolarý, bir dönemlik kitap ve araç gereç giderleri yaklaþýk 50 ABD Dolarý civarýndadýr. (Internet adresi:www.tu.-sofia.acad.bg; Ýþbirliði ve Kamu Ýliþkileri Bölümü Bk.192. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti 2500 ABD Dolarýdýr. Öðretim ücreti her dönem baþlangýcýnda olmak üzere iki defada ödenir yataklý yurt imkaný mevcut olup, aylýk kiralýk ev ücretleri 250 ABD Dolarý, otel ücretleri günlük kahvaltý dahil ABD Dolarý civarýndadýr. Öðretim dili Bulgarcadýr. Yeterli derecede Bulgarca bilmeyen öðrenciler için 8 aylýk Bulgarca hazýrlýk kursu uygulanýr. Bu kursun sonunda baþarýlý olan öðrenciler lisans programýnýn birinci sýnýfýna devam edebilirler. (Internet adresi: Bk.193. Batum Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, (Hazýrlýk 100 ABD Dolarý.) yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcücedir. Yurt yoktur. Bk.194. Gürcistan Devlet Beden Eðitimi ve Spor Akademisinde eðitim ücretli olup, bu programda yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Gürcücedir öðretim yýlýnda öðrenciler hazýrlýk sýnýfýna alýnacaklardýr. Hazýrlýk sýnýfý 600 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Bk.195. Ývane Cavahiþvili Tiflis Devlet Üniversitesinde eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ile ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Gürcüce ve Rusçadýr. Yurt ücretsizdir. 104

16 Bk.196. Eðitim ücretli olup, Hazýrlýk sýnýfý 400, diðer sýnýflar 600 ABD Dolarýdýr. Yurt yoktur. Öðretim dili Gürcüce ve Rusçadýr. Bk.197. Tiflis Devlet Týp Üniversitesinde öðretim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý, öðretim dili Gürcüce ve Rusça olanlar için ABD Dolarý, öðretim dili Ýngilizce olanlar için ise ABD Dolarýdýr. Beslenme, yurt ve saðlýk güvencesi eðitim masraflarýna dahil deðildir. Yurt ücreti 200 ABD Dolarýdýr. Bir öðrencinin aylýk masrafý ABD Dolarý civarýndadýr. Eðitim-öðretimlerinin hazýrlýk, 1., 2. ve 3. sýnýflarýný Tiflis Devlet Týp Üniversitesi Týp programýnda sürdürerek 4. sýnýfa geçen öðrencilerden 10 öðrenci öðrenimini Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesinde, 10 öðrenci öðrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdürecektir.ösym tarafýndan yapýlan sýnav sonunda, öðrenciler Ülkemize döndüklerinde hangi fakültede eðitimlerini tamamlayacaklarýný bilerek gideceklerdir. Bk.198. Eðitim ücretli olup, öðrenim ücreti öðrencilerin ailelerinin gelirleri dikkate alýnarak belirlenmektedir.öðretim ücreti bir öðrenim yýlý için Ýtalyan Liretini geçmeyecektir. Calabria Üniversitesi öðrencilere 5 yýl boyunca ücretsiz tam iaþe ve ibate imkaný saðlayacaktýr. Öðrenciler gidiþ-dönüþ uçak bilet ücretleri ile öðrenim ücreti ve saðlýk sigortasý masraflarýný ve cep harçlýklarýný kendileri karþýlayacaklardýr. Ýtalyanca sýnavý yapýlmaktadýr. Üniversitenin Dil Merkezinde yabancý öðrenciler için, akademik yýl içerisinde deðiþik zamanlarda Ýtalyanca dersi verilmektedir.(internet adresi: Bk.199. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti tüm programlar ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarýdýr. Hazýrlýk eðitimi Kazakistan Cumhuriyeti Eðitim ve Bilim Bakanlýðý'nýn tespit ettiði üniversite veya hazýrlýk fakültelerinde verilmektedir. Cumhurbaþkanlýðý'na baðlý El Farabi Kazak Milli Devlet Üniversitesi öðrencileri ise hazýrlýk eðitimlerini üniversitelerinde yapmaktadýr. Bu ücrete eðitim, saðlýk hizmetleri ve ders kitaplarý dahildir. Öðretim dili Kazak Türkçesi ve Rusçadýr. Öðrenciler normal eðitim-öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle dil (Kazak Türkçesi ve Rusça) hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Öðrencilere ikinci yabancý dil olarak Ýngilizce öðretilir. Bir öðrencinin aylýk masrafý yaklaþýk olarak 250 ABD Dolarý ve yurt ücretleri aylýk 20 ABD Dolarýdýr. Bk.200. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti yýllýk ABD Dolarý arasýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.201. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.202. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti 600 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.203. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 30 ABD Dolarý civarýndadýr. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.204. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 10 ABD Dolarý ve üstündedir. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.205. Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kýrgýzistanýn baþkenti Biþkek'te Türkiye Cumhuriyeti ile Kýrgýz Cumhuriyeti arasýnda imzalanan anlaþma ile ortaklaþa kurulmuþ özerk uluslararasý bir üniversitedir. Üniversitede eðitim gören Türk öðrenciler, Kýrgýz vatandaþý olan öðrencilere Kýrgýzistan Hükümetince saðlanan bütün haklardan yararlanabilirler. Eðitim parasýz olup; öðrencilere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince eðitim bursu verilmeyecektir. Öðrencilere ucuz öðle yemeði verilmektedir. Öðrencilerin saðlýk hizmetleri Kýrgýzistan Hükümetince karþýlanmaktadýr. Öðrenciler üniversite yurdundan faydalanabilirler. Üniversitenin diplomalarý hem Türkiye hem de Kýrgýzistan tarafýndan tanýnmaktadýr. Öðretim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesidir. Ayrýca, Ýngilizce ve Rusça'da ileri derecede öðretilmektedir. Üniversitenin Web sayfasý: Bk.206. Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Komersiya Enstitüsü Kýrgýzistan'ýn Celal-Abad þehrindedir. Eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Fakültede kýz, erkek ayrýmý yoktur. Bir öðrencinin aylýk masrafý 100 ABD Dolarýdýr. Türkiye'den giden öðrenciler Enstitü Dekanlarýnýn bildiði evlerde kalmaktadýrlar. Ayrýca, kýz öðrenciler için yurtlar da vardýr. Yurt ücretleri 100 ABD Dolarý civarýndadýr. Üç, dört öðrencinin bir evde kalmasý halinde ev maliyeti öðrenci baþýna ABD Dolarý arasýndadýr. Bk.207. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Yurt ücreti aylýk 5 ABD Dolarý ve üstündedir. Bk.208. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Öðretim dili Kýrgýzca ve Rusça olup programa göre deðiþmektedir. Hazýrlýk sýnýfý ücretli olup öðretim süresine dahil deðildir. Bk.209. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ayrýca belirlenecektir. Ücretler ABD Dolarý arasýnda olacaktýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.210. Bu üniversitede eðitim ücretli olup, yýllýk öðretim ücreti ABD Dolarýdýr. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak bir yýl süreyle hazýrlýk sýnýfýna devam ederler.hazýrlýk öðrenim ücreti 1000 ABD Dolarýdýr. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.211. Üniversitede öðretim dili Rusça ve Rumencedir. Takip edeceði programýn dilini bilmeyenler normal öðretim süresine ek olarak 10 ay hazýrlýk eðitimi görürler. Yerleþtirilen öðrencilerle Üniversite arasýnda kayýt sýrasýnda sözleþme yapýlacaktýr. Bk.212. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti sömestr baþýna lisans programlarý için ABD Dolarýdýr. Kayýt iþlemleri için ayrýca 100 ABD Dolarý alýnmaktadýr. Lisansa kayýt kabul þartlarý; özellikle matematik, fizik ve Ýngilizce olmak üzere ortaöðretimde iyi notlar almýþ olmak, Ýngilizce dilini iyi bilmek gerekir. Mimarlýk dýþýndaki programlar için yabancýlarda giriþ sýnavýna girme koþulu yoktur. Mimarlýk programýna girecek öðrencilerin çizim ve kompozisyon sýnavýna girmesi zorunludur. Öðrenciler üniversitede yurtlarda kalabileceði gibi, þehirde apartman dairesi de kiralayabilirler. Üniversitenin yurtlarýnda yabancý öðrenciler için bir veya iki kiþilik oda ayrýlabilir. Yurtlar Üniversite kampusundadýr. Aylýk kiralarý öðrencinin seçimine göre ABD Dolarý arasýnda deðiþmektedir ve altý aylýk ücret peþin alýnýr. Yabancý öðrenciler için saðlýk sigortasý zorunludur (yýllýk 100 ABD Dolarý). Ayrýca, diðer masraflar için (yemek, kalma yeri, vize, saðlýk sigortasý vb.) ayda ABD Dolarý gerekmektedir. Bk.213. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili programlarýn yanýnda yabancý dille öðretim yaptýðý belirtilen programlar hariç Rumencedir. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. ( Bk.214. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr. Yurt ücretleri aylýk 90 ABD Dolarýdýr. Bk.215. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 320 ABD Dolarýdýr. Öðretim dili Rumencedir, ancak bu programlar Ýngilizce olarak da verilebilecektir. Programýn öðretim dilini öðrenci isterse Rumence, isterse Ýngilizce olarak 105

17 seçebilecektir.ýsteyen öðrenciler Rumen dili hazýrlýk programýna devam edebilirler. Öðretim dili Ýngilizce olan programlar için Ýngilizce dilinde yeterlik sertifikasý gerekmektedir (Cambridge ileri düzey, TOEFL). Rumen dilinde verilen dersler için adayýn Yabancý Diller Bölümü tarafýndan verilecek olan Rumen dili testini geçmesi gerekir. Öðrenciler bu test için ayrýca 320 ABD Dolarý ödeyeceklerdir. Kabul edilen her öðrenciye yabancý diller bölümü tarafýndan, akademik yýlýn birinci döneminden baþlayarak 10 hafta süre ile ücretsiz Rumence kursu verilecektir.üniversitede yurt ve kafeterya bulunmaktadýr.(http:/ /www.utcluj.ro);( Bk.216. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti aylýk 365 ABD Dolarýdýr. Programlarýn öðretim dili Rumencedir. Ýngiliz Dili ve Edebiyatý programýnda bir yabancý dil daha öðretilir. Üniversitede yabancý öðrenciler için Rumence Hazýrlýk Sýnýfý vardýr. Constanta'da ayda 100 ABD Dolarýna bir odalý daireler kiralanabilir. Üniversite kafeteryasýnda ayda 100 ABD Dolarýna yemek yenebilir. Yaþam standartlarý orta seviyededir. Ayrýca, diðer masraflar için ayda 75 ABD Dolarý Bk.217. Eðitim ücretli olup, ders yýlýnda öðretim ücreti programýn türüne göre aylýk ABD Dolarý arasýndadýr. Öðretim dili Rumencedir. Yabancý öðrencilerin hazýrlýk sýnýfýnda Rumence öðrenmeleri gerekmektedir. Rumenceyi önceden bilen adaylar yapýlacak bir sýnavdan sonra hazýrlýk okumadan öðrenimlerine baþlayabilirler. Söz konusu sýnavýn ücreti 320 ABD Dolarýdýr. Üniversitede yurt imkaný kýsýtlý olmakla beraber þehirde oda kiralamak mümkündür. Bk.218. Bu programý ilk 5 tercihinde gösteren ve 2001-ÖSS sonucunda yerleþtirildiði programýn puan türünde ülke genelinde ilk 2000'e giren öðrencilere öðretim yýlýnda ayda TL burs verilecektir. Burslar öðrencilerin baþarýlý olduklarý sürece devam edecektir. Bk.219. Bir yýl süreli "Almanca Hazýrlýk Programý" uygulanýr. Hazýrlýk Öðretim yýlý baþýnda verilen Almanca Yeterlik Sýnavýný baþaranlar veya Üniversitenin eþdeðerliðini kabul ettiði (son beþ yýlda alýnmýþ olmak koþuluyla) KPDS, PNDS, ZDP, ZMP sýnavlarýnýn birinden baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar hazýrlýk programýndan muaf tutulurlar ve kazandýklarý bölüme doðrudan kayýt yaptýrabilirler. Bk.220. Eðitim-öðretim Ýnönü Üniversitesi kampusunda (Malatya) sürdürülecektir. Bk.221. Eðitim-öðretim Ýskenderun'da sürdürülecektir. Bk.222. Fatih Üniversitesi eðitim ve öðretimini Ýstanbul ve Ankara kampuslarýnda sürdürmektedir. Öðretim ücrete tabidir. Öðretim ücreti lisans öðretimlerinin hazýrlýk sýnýflarýyla, Fen-Edebiyat Fakültesinin bütün bölümleri için ABD Dolarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinin bütün bölümleri için ABD Dolarý, Meslek Yüksekokullarý için ABD Dolarýdýr. Öðretim ücretlerine % 8 KDV dahil edilecektir. Ücretin yarýsý kesin kayýt sýrasýnda diðer yarýsý da ikinci dönem baþýnda ödenir. Fatih Üniversitesinin BURSLU programlarýna yerleþtirilen öðrencilerden öðretim ücreti alýnmaz. Ayrýca, Fatih Üniversitesi Özel Burs Yönergesine göre: (a) bütün burslu öðrencilere aylýk 100 ABD Dolarý özel burs, (b) 2001-ÖSS sýnavýndaki sýralamada üniversitemizi tercih edip, kayýt yaptýran öðrencilerden ilk 100'e girenlere 600 ABD Dolarý, ilk 500'e girenlere 450 ABD Dolarý, ilk 1 000'e girenlere 300 ABD Dolarý özel burs, (c) öðretim süresi boyunca her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre hazýrlýk sýnýfý hariç üstün baþarý gösteren öðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzere karþýlýksýz 100 ABD Dolarý "Akademik Baþarý Bursu" 10 ay süre ile her yarýyýl baþýndaki dolar kuru karþýlýðý Türk Lirasý olarak verilir. Öðrenci yukarýda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanýr. Burslar karþýlýksýz olup Hazýrlýk Sýnýfý programlarýnda geçirilecek süreyi de kapsamaktadýr.burslu programa yerleþtirilen öðrenciler üniversite bünyesinde bölüm deðiþtirdikleri takdirde burs haklarýný kaybederler. Burslu bütün öðrencilere özel danýþmanlar tayin edilmekte ve öðretim elemanlarý tarafýndan akademik rehberlik yapýlmaktadýr. Barýnma ve yemek ücretleri öðretim bursuna dahil deðildir. Öðretim yýlýnýn sonunda baþarýsýz olan burslu öðrenciler gelecek yýllar için burs haklarýný kaybederler. Yurtta kalma talepleri yurtlardaki oda imkanlarý nispetinde karþýlanabilecektir. Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilere üniversite yurtlarýnda kalabilmeleri için öncelik tanýnmaktadýr. Yurt ücreti bir eðitim-öðretim yýlý için ABD Dolarýdýr. Yurt ücretine sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði dahil olup kampus dýþýndaki yurtlar için servis ücretsizdir. Mezunlarýmýza üniversitesanayi iþbirliði çervesinde Kariyer Planlama Merkezi tarafýndan yurt içi ve yurt dýþý iþ olanaklarý ve akademik danýþmanlýk konularýnda yardýmcý olunmaktadýr. Bk.223. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçedir, ancak, öðrenci seçmeli derslerini Ýngilizce olarak alabilir. Bk.224. Öðrenciler öðrenimlerini Ankara'da sürdüreceklerdir. T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM GENEL KURUL KARARI Lisans öðrenimi yapmak üzere yurtdýþýna gitmek isteyen öðrenciler aþaðýda belirtilen belgelerden herhangi birini saðladýklarý takdirde, ÖSS'den minimum 120 puan alma koþulunu yerine getirmiþ sayýlýrlar; ancak bu uygulama, söz konusu öðrenciler için Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýna seçme ve yerleþtirmede bir hak saðlamaz. SAT 1 (Minimum 1000 puan) ACT (Minimum 21 puan) Abitur Fransýz Bakaloryasý GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders) Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB) 106

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA HARP OKULU NA GÝRMEYE ÝSTEKLÝ Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliði bilim dalýnýn Ýþletme, Endüstri, Makine, Ýnþaat ve Elektrik-Elektronik alt dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde eðitim veren, Kara

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencileri daha başarılı olmaya özendirmek ve seçkinlerini ödüllendirmek suretiyle eğitim-öğretimin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI

2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI 2015-2016 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayılarda Yüksek Lisans

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 2014 ÖSYS TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Program Kodu Program Adı Öğrenim Süresi Türü Özel Koşul ve Açıklamalar Boş Kalan Kontenjan En Küçük Yerleştirme Öncelikleri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı 20142015 GÜZ YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu

Puan Türü. 2013 Min Puan. 2013 Yerleştirme Öncelikleri. Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu Adı. Meslek Yüksekokulu DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Kodu Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi lisans programlarında kayıtlı öğrencilere verilecek burslarla ilgili esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER

KAYITLARIN YAPILACAĞI ADRES KAYIT YAPILACAK DERSLİKLER MKÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜNDE KAYIT YAPACAK BİRİMLER Santral: 0326 245 6000-06 Posta Adresi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü Eğitim Fakültesi Serinyol/Hatay Email: egitimiletisim@mku.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı