MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi"

Transkript

1 MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi 1

2 İmam Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-taberi nin İ tikadı Ebu Cafer Muhammed İbni Cerir ibni Yezid el-amuli el-taberi sonraları el-bağdadi H ( ) İran da tarihi bir bölge olan Taberistan'ın Amul şehrinde doğmuştur. Amuli, Taberi ve daha sonra Bağdat a yerleştiği içinde Bağdadi nisbetleriyle anılır. Hiç evlenmemesine rağmen geleneklere göre Ebu Cafer künyesini alarak bununla meşhur oldu. Çok çalışkan, zühd ve takva sahibi bir kimse olarak bilinirdi. Müctehid bir imam, büyük bir muhaddis, fıkıh ilminin inceliklerine vakıf bir fakih ve değerli bir tarihçidir. Yedi yaşında hafız olmuş, sekiz yaşında imam olmuş ve dokuz yaşında hadis ezberlemeye başlamıştır. İlim elde etmek için Rey, Basra, Kufe, Vasıt, Medine, Suriye ve Mısır, Bağdat gibi yerlere gitmiştir. Hanefi, Şafii ve Maliki fıkhını öğrenmiş ve bir süre Şafii Mezhebine uymuştur. Daha sonraları hiçbir mezhebi taklid etmemiş aksine delillere bağlı olarak yaşamış, onu takip edenler Ceririye (Taberiyye) Mezhebi olarak anılmış, ancak daha sonraları takipçisi olmadığından bu mezheb ortadan kalkmıştır. Mezhebinin özelliklerini "Latifül Kavi" isimli eserinde beyan etmiş ayrıca "el-basit" ve "İhtilafu l-fukaha" adlı eserlerinde, İmam Malik, Ebu Hanife, Şafii, Süfyan es-sevri, Evzai, Ebu Yusuf, Muhammed bin el-hasen, İbrahim bin Halid el-kelbi gibi alimlerin görüşlerini birbirleriyle mukayese ederek, delilleriyle birlikte zikretmiş ve kendisinin tercih ettiği hükmü de belirtmiştir. (bkz. Taberi Tefsiri giriş kısmı) Taberi hadis sahasında da zamanının önde gelen alimleri arasına girmiştir. Öyle ki Zehebi onu altıncı mertebedeki muhaddislerden sayarken Nevevi "Tehzibu l-esma ve l-lügat" adlı eserinde Taberi yi, Tirmizi ve Nesai'nin mertebelerinde zikretmiştir. (Taberi Tefsiri giriş kısmı) "Tehzib el-asar" isimli eserinde izlediği yolla yaptığı hadis şerhi açısından ondan sonra gelen insanlar Taberi nin şerh ettiği şekliyle tek bir hadisi dahi şerh edemedi. (İbni Asakir, Tarih-i İbn-i Asakir, 18/351; Taberi Tefsiri giriş kısmı) Mücahidin oğlu Ebubekir, teravih namazı kılmak için mescide giderken Taberi nin, er-rahman Suresi ni okuduğunu işitmiş ve onun hakkında: "Allah tealanın bu sureyi bundan daha güzel okuyan birini yarattığını sanmıyorum." demiştir. (Taberi Tefsiri giriş kısmı) Hatib el-bağdadi şöyle demiştir: "İbni Cerir büyük ilim adamlarından birisiydi. Sözü gereğince hüküm verilir, onun görüşüne başvurulurdu. Öyle ilimleri kendi şahsında toplamıştı ki, çağdaşları arasında hiç kimse bu kadar bilgiyi onunla aynı düzeyde bilemiyordu. Kur an ı çok iyi bilen birisiydi. Kur an ın manalarını çok iyi bilirdi, hükümlerinde fakihti. Sünnetleri ve rivayet yollarını çok iyi bilirdi. Sahihiyle, illetlisiyle, nasihiyle mensuhuyla sünneti bildiği gibi, ashabın ve tabiinin ahkama, helal ve harama dair sözlerini de iyi bilirdi Ben lügat alimi Ali bin Ubeydullah ı şunu naklederken dinledim: Muhammed bin Cerir (et-taberi), kırk yıl süreyle kırk yılın her bir gününde kırkar varak (sahife) yazmaya devam etti. Üstad Ebu Hamid el-isferayini de der ki: Bir kimse İbni Cerir in tefsirini elde etmek için Çin e kadar yolculuk etse dahi bu büyük birşey sayılmaz!" (Zehebi, el-uluvv li l-aliyyi l-azim; Ebu'l-Felah İbnu'l-İmad, Şezeratu'z- Zeheb fi Ahbari men Zeheb, 2/260; İbni Kesir, el-bidaye ve'n-nihaye, Hicretin Üçyüzonuncu Senesi; Hatibi, Tarih-i Bağdat, 2/163) 2

3 İmamlar imamı İbni Huzeyme şöyle demiştir: "Yeryüzünde Muhammed bin Cerir den daha alim birisini bilmiyorum." (İbni Kesir, el-bidaye ve'n-nihaye, Hicretin Üçyüzonuncu Senesi; Ebu'l- Felah İbnu'l-İmad, Şezeratu'z-Zeheb fi Ahbari men Zeheb, 2/ 260; Zehebi, el-uluvv li l-aliyyi l- Azim) İbni Kesir şöyle demiştir: "İbadette, zahidlikte, takvada ve hakkı yerine getiremede hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmezdi. Güzel sesli olup Kur an ı Kerim'i usulünce okurdu. Ayrıca kıraat ilminde mükemmel bilgisi vardı. Büyük ve salih kimselerdendi." (İbni Kesir, el- Bidaye ve'n-nihaye, Hicretin Üçyüzonuncu Senesi) Devlet adamları tarafından gönderilen hediye ve yardımları reddetmiş, devlet görevinde bulunması için yapılan teklifleri de tekrar tekrar reddetmiştir. (İbni Asakir, Tarih-i İbn-i Asakir, 18/356) Fıkıh, hadis, tarih, lügat, gramer, tefsir ve kıraat ilimlerinde otorite olmuş ve bu ilimlerde çok değerli eserler vermiştir. Cahiliye devri şiiri ve Arap dili edebiyatı, meani ve ayrıca matematik ve tıb gibi beşeri ilimlerde de kendini yetiştirmiştir. Ömrünün sonuna kadar tasnif ve telifle meşgul olmuş ve çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Tefsir ilminin kurucusu sayılmış tefsiri, ilk ve en büyük tefsir olarak kabul görmüştür. Rivayet tefsirlerinin anası olarak nitelenen bu muazzam tefsir ile şöhret bulmuştur. Tefsirinde, ilk dönem fakihlerinin ayetlerden çıkardığı birçok fıkhi hüküm bulunmaktadır. Yine şöhret bulduğu bir başka eseri de dünya ve medeniyetler tarihine dair eseridir ki bu eser de kendi alanında yazılmış ilk eserdir ve klasik eserler arasına girmiştir. Bu eseriyle doğuda ve batıda haklı bir şöhrete ulaşmış ve "Tarihin Babası" ünvanını almıştır. Yazdığı eserlerin birçoğu kaybolmuş ve zamanımıza kadar ulaşamamıştır. İmam Taberi'nin eserlerinden bazıları şunlardır: Camiu'l-Beyan an-te'vili Ayeti l-kur'an (Tefsiru't-Taberi), Tarih er-rusül ve'l-muluk ve'l-hulafa (Tarihu'l-Umem ve'l-mülük), İhtilafu'l Fukaha (İhtilafu Ulemai'l-Emsar fi Ahkami Şeraii'l-İslam), Usulu'l Fıkıh, Kitabu'l-Kıraat ve Tenzilu'l-Kur'an, Kitabu Şerhu's-Sünen, Beşaratu'l-Mustafa, Tarihu'r-Rical mine's-sahabeti ve't-tabi'in, Tehzibu'l-Asar, Kitabu'l-Hafif, Kitabu'l-Basit. Hayatının son dönemlerinde diğer birçok alimin de tecrübe ettiği- fitne İmam Taberiye de isabet etmiş, Şii olduğu yönünde bilgiler yayılmaya başlamış ve bu sebeple İmam Taberi çetin bir imtihandan geçmiştir. Kaynaklarda, İmam Taberi nin vefat etmesi üzerine gelecek tepkilerden endişe edilerek gece, gizlice defnedildiği bilgisine yer verilmektedir. İmam Lalika i nin naklettiği İmam Taberi nin akidesini anlatan metin okunduğunda, bu fitnelerden canı yanmış bir kimsenin sözleri olduğu gayet açık biçimde görülecektir. Allah, bütün bunları onun günahlarına kefaret kılsın!.. 3

4 ص] İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI Zehebi nin bildirdiğine göre 310 yılında yaklaşık 90 yaşında (Zehebi, el-uluvv li l-aliyyi l- Azim), Bağdat'ta vefat etmiştir. İbni Kesir de şöyle demiştir: "İbni Cerir et-taberi, H310 senenin Şevval ayının bitimine iki gün kala, pazar akşamı, seksenbeş ya da seksenaltı yaşında iken vefat etti." (İbni Kesir, el-bidaye ve'n-nihaye, Hicretin Üçyüzonuncu Senesi) İmam Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-taberi nin İ tikadı İmam el-lalika i, Müctehid İmam İbni Cerir el-taberi nin itikadına dair -Taberi'nin 'Sarih es- Sünne' isimli eserinde dağınık olarak tespit ettiğimiz- şu görüşlere yer verir: اع ت ق اد أ ب ج ع ف ر م م د ب ن ج ر ير الط ب ي أ خ ب ر ن ا ع ب ي د ا لل ب ن م م د ب ن أ ح د ق ر اء ة ع ل ي ه, ق ال : أ خ ب ر ن ا ال ق اض ي أ بو ب ك ر أ ح د ب ن ك ام ل ق ال : ق ال أ بو ج ع ف ر م م د ب ن ج ر ير : " ف أ و ل م ا ن ب د أ ف يه ال ق و ل م ن ذ ل ك ك ل م ا لل ع ز و ج ل و ت ن ز يل ه إ ذ ك ان م ن م ع ان ت و ح يد ه. ف الص و اب م ن ال ق و ل ف ذ ل ك تل ي, و ف أ ي م و ض ع ق ر ئ, ك ي ف ك ت ب, و ك ي ف ع ن د ن ا أ ن ه ك ل م ا لل ع ز و ج ل غ ي ر م ل وق ف الس م اء و ج د أ و ف ا ل ر ض ح ي ث ح ف ظ, ف الل و ح ال م ح ف وظ ك ان م ك ت وب ا أ و ف أ ل و اح ص ب ي ان ال ك ت ات يب م ر س وم ا, ف ح ج ر نق ش أ و ف و ر ق خ ط, ف ال ق ل ب ح ف ظ أ و ب الل س ان ل ف ظ, ف م ن ق ال غ ي ر ذ ل ك أ و اد ع ى أ ن ق ر آن ا ف ا ل ر ض أ و ف الس م اء س و ى ال ق ر آن : 202 [ ال ذ ي ن ت ل وه ب أ ل س ن ت ن ا و ن ك ت ب ه ف م ص اح ف ن ا, أ و اع ت ق د غ ي ر ذ ل ك ب ق ل ب ه أ و أ ض م ر ه ف ن ف س ه أ و ق ال ب ل س ان ه د اي ن ا ب ه ف ه و ب ا لل ك اف ر ح ل ل الد م و ب ر يء م ن ا لل, و ا لل ب ر يء م ن ه ل ق و ل ا لل ج ل ث ن اؤ ه : }ب ل ه و ق ر آن م يد ف ل و ح م ف وظ { ]ال بوج: 22 [, و ق ال و ق و ل ه ا ل ق : }و إ ن أ ح د م ن ال م ش ر ك ي اس ت ج ار ك ف أ ج ر ه ح ت ي س م ع ك ل م ا لل { ]التوبة: 6 [, ف أ خ ب ر ن ا ج ل ث ن اؤ ه أ ن ه ف الل و ح ال م ح ف وظ م ك ت وب, و أ ن ه م ن ل س ان م م د ص ل ى للا ع ل ي ه و س ل م م س م وع, و ه و ق ر آن و اح د م ن م م د م س م وع, و ف الل و ح ال م ح ف وظ م ك ت وب, و ك ذ ل ك ف الص د ور م ف وظ, و ب أ ل سن الش ي وخ و الش ب ان م ت ل و, ف م ن ر و ى ع ن ا, أ و ح ك ى ع ن ا, أ و ت ق و ل ع ل ي ن ا, أ و اد ع ى ع ل ي ن ا أ ن ا ق ل ن ا غ ي ر ذ ل ك, ف ع ل ي ه ل ع ن ة ا لل 4

5 و غ ض ب ه, و ل ع ن ة ال ل ع ن ي و ال م ل ئ ك ة و الن اس أ ج ع ي, ل ي ق ب ل ا لل م ن ه ص ر ف ا و ل ع د ل, و ه ت ك س ت ر ه و ف ض ح ه ع ل ى ر ء وس ا ل ش ه اد }ي و م ل ي ن ف ع الظ ال م ي م ع ذ ر ت ه م و ل م الل ع ن ة و ل م س وء الد ار { ]غافر: 32 [ و أ م ا الص و اب م ن ال ق و ل ل د ي ن ا ف ر ؤ ي ة ال م ؤ م ن ي ر ب ه م ي و م ال ق ي ام ة و ه و د ين ن ا ال ذ ي ن د ين ا لل ب ه و أ د ر ك ن ا ع ل ي ه أ ه ل الس ن ة و ا ل م اع ة, ف ه و أ ن أ ه ل ا ل ن ة ي ر و ن ه ع ل ى م ا ص ح ت ب ه ا ل خ ب ار ع ن ر س ول ا لل ص ل ى للا ع ل ي ه و س ل م. و الص و اب ل د ي ن ا ف ال ق و ل ف يم ا اخ ت ل ف ف يه م ن أ ف ع ال ال ع ب اد ص] 5 : 202 [ و ح س ن ا ت م و س ي ئ ا ت م أ ن ج يع ذ ل ك م ن ع ن د ا لل, و ا لل م ق د ر ه و م د ب ر ه, ل ي ك ون ش ي ء إ ل ب إ ر اد ت ه, و ل ي د ث ش ي ء إ ل ب ش يئ ت ه, ل ه ا ل ل ق و ا ل م ر. و الص و اب ل د ي ن ا م ن ال ق و ل أ ن ا ل مي ان ق و ل و ع م ل, ي ز يد و ي ن ق ص, و ب ه ا ل ب ر ع ن ج اع ة م ن أ ص ح اب ر س ول ا لل ص ل ى للا ع ل ي ه و س ل م, و ع ل ي ه م ض ى أ ه ل الد ين و ال ف ض ل. و ال ق و ل ف أ ل ف اظ ال ع ب اد ب ال ق ر آن ف ل أ ث ر ف يه أ ع ل م ه ع ن ص ح اب م ض ى, و ل ع ن ت اب ع ي ق ف ى إ ل ع م ن ف ق و ل ه الش ف اء و ال غ ن ا ر ح ة ا لل ع ل ي ه و ر ض و انه و ف ات ب اع ه الر ش د و ا ل د ى, و م ن ي ق وم ل د ي ن ا م ق ام ا ل ئ م ة ا ل ول أ بو ع ب د ا لل أ ح د ب ن م م د ب ن ح ن ب ل. ف إ ن أ ب ا إ س اع يل ال ت م ذ ي ح د ث ن ق ال : س ع ت أ ب ا ع ب د ا لل أ ح د ب ن م م د ب ن ح ن ب ل ي ق ول : الل ف ظ ي ة ج ه م ي ة ل ق و ل ا لل ع ز و ج ل : }ح ت ي س م ع ك ل م ا لل { ]التوبة: 6 [ م ن ي س م ع. و أ م ا ال ق و ل ف ال س م أ ه و ال م س م ى أ و غ ي ر ال م س م ى ف إ ن ه م ن ا ل م اق ات ا ل اد ث ة ال ت ل أ ث ر ف يه ا ف ي ت ب ع و ل ق و ل م ن إ م ام ف ي س ت م ع, و ا ل و ض ف يه ش ي, و الص م ت ع ن ه ز ي ن ي إ ل ق و ل الص اد ق ع ز و ج ل و ه و ق و ل ه :, و ح س ب ام ر ئ م ن ال ع ل م ب ه و ال ق و ل ف يه أ ن ي ن ت ه }ق ل اد ع وا ا لل أ و اد ع وا الر ح ن أ ي ا م ا ت د ع و ف ل ه ا ل س اء ا ل س ن { و ق و ل ه : }و لل ا ل س اء ا ل س ن ف اد ع وه ب ا{ ]ا لعراف: 020 [ ص] : 202 [. و ي ع ل م أ ن ر ب ه ه و ال ذ ي }ع ل ى ال ع ر ش اس ت و ى ل ه م ا ف الس م و ات و م ا ف ا ل ر ض و م ا ب ي ن ه م ا و م ا ت ت الث ر ى{. ف م ن ت او ز ذ ل ك ف ق د خ اب و خ س ر. ف ل ي ب ل غ

6 الش اه د م ن ك م أ ي ه ا الن اس م ن ب ع د م ن ا ف ن أ ى, أ و ق ر ب ف د ن ا أ ن الد ين ال ذ ي ن د ين ب ه ف ا ل ش ي اء ال ت ذ ك ر ن اه ا م ا ب ي ن اه ل ك م ع ل ى م ا و ص ف ن اه, ف م ن ر و ى خ ل ف ذ ل ك أ و أ ض اف إ ل ي ن ا س و اه أ و ن ل ن ا ف ذ ل ك ق و ل غ ي ر ه ف ه و ك اذ ب, ف ه و م ف ت م ع ت د م ت خ ر ص, ي ب وء ب إ ث ا لل و س خ ط ه, و ع ل ي ه غ ض ب ا لل و ل ع ن ت ه ف الد ار ي ن, و ح ق ع ل ى ا لل أ ن يور د ه ال م و ر د ال ذ ي و ع د ر س ول ا لل ص ل ى للا ع ل ي ه و س ل م ض ر ب اء ه, و أ ن ي ل ه ال م ح ل ال ذ ي أ خ ب ر ن ب ا لل ص ل ى للا ع ل ي ه و س ل م أ ن ا لل ي ل ه أ م ث ال ه "Lâlekâî dedi ki: Bize Ubeydullah b. Muhammed b. Ahmed -ona okunmak suretiyle- haber verdi dedi ki: Bize kadı Ebu Bekir Ahmed b. Kâmil haber verdi dedi ki: Ebu Cafer b. Muhammed b. Cerir dedi ki: Bu hususta öncelikle söz konusu edeceğimiz şey aziz ve celil olan Allah'ın kelâmı ve onun indirdiği buyruklarıdır. Çünkü bu da onun tevhidinin ihtiva ettiği anlamlar içerisindedir. Buna dair bize göre doğru olan söz şudur: Kur'ân aziz ve celil olan Allah'ın kelâmı olup yaratılmamıştır. Nasıl yazılırsa ve nasıl okunursa okunsun. Nerede okunursa, semada ya da yerde bulunsun farketmez. İster levh-i mahfuzda hıfz edilsin, ister ilk mekteb çocuklarının ellerindeki tahta tabletlerde yazılı bulunsun. Taşa nakşedilsin yahut bir kâğıtta yazılı olsun. Kalbde hıfzedilsin yahut dilde telaffuz edilsin (mahluk değildir). Kim bundan başkasını söyler yahut yerde ya da semada bizim dillerimizle okuduğumuz, mushaflarımızda yazdığımız Kur'ân'ın dışında bir Kur'ân olduğunu iddia ederse ya da bunun dışında kalbi ile bir inanç besler yahut içinde saklarsa ya da dilinde bunu söyleyip, bunu din olarak kabul ederse o kimse Allah'ı inkar eden bir kâfirdir, kanı helâldir. Allah'tan beridir, Allah da ondan uzaktır. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Daha doğrusu o çok şerefli bir Kur'ân'dır. Levh-i mahfuzdadır." (Buruc, 85/21-22) Yine Yüce Allah hak buyruğunda şöyle buyurmaktadır: "Eğer mü'minlerden biri senden eman dilerse ona eman ver; ta ki Allah'ın kelâmını dinlesin." (Tevbe, 9/6) Böylelikle Yüce Rabbimiz bizlere onun levh-i mahfuzda yazılı olduğunu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden işitilmiş olduğunu haber vermektedir. Her ikisi de aynı Kur'ândır. Muhammed'den dinlenirken de levh-i mahfuzda yazılı haliyle de. Aynı şekilde o kalblerde hıfzedilmiştir, yaşlıların ve gençlerin dilleriyle de okunmaktadır. Bizim başka bir iddiada bulunduğumuzu bizden rivayet eden yahut nakleden, ya da bizim hakkımızda bunu uyduran yahut iddiada bulunan bir kimseye Allah'ın laneti ve gazabı olsun. Lanet edenlerin, meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Zalimlere ileri sürecekleri 6

7 mazeretlerinin fayda sağlamayacağı, onlara lanet edileceği ve kötü yurda atılacakları o günde Allah onun hiçbir amelini, hiçbir harcamasını kabul etmesin, gizliliklerini açığa çıkartıp herkesin gözü önünde onu rezil ve rüsvay etsin. Kıyamet gününde mü'minlerin Rablerini göreceği hususunda bizce doğru kabul edilen ve dinimizin bir gereği olarak inanıp ehl-i sünnet ve'l-cemaatin kabul ettiğini de gördüğümüz kanaat şudur: Cennet ehli Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta sahih olan haberler gereğince onu göreceklerdir. Kulların fiilleri iyilikleri ve kötülükleri hususunda ihtilafa düşülen konuda bizce doğru olan da şudur: Bütün bunlar Allah'tandır. Onları takdir eden, tedbir eden Allah'tır. Onun iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Onun meşieti (dilemesi) olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Yaratmak da, emretmek de onundur. Bizce doğru olan görüş şudur: İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'm ashabından belli bir topluluktan gelen haberler bunu ifade ettiği gibi din ve fazilet ehli de bunu böylece kabul etmişlerdir. Kulların Kur'ân'ı telaffuz etmelerine gelince: Bu hususta geçmiş bir sahabiden yahut izinden gidilen bir tabiiden bildiğim bir rivayet yoktur. Bu konuda sadece sözünde şifa ve yeterlilik bulunan kimseden gelmiş bir söz biliyorum. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun. Ona tabi olmakta doğru yol ve hidayet bulunmuş olur ve bize göre onun sözü ilk imamların sözü konumundadır. Bu kişi de Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel'dîr. Ebu İsmail et-tirmizî bana anlattı ve dedi ki: Ben Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel'i şöyle derken dinledim: Lafziyye diye bilinen, Kur'ân'ın okunan lafızları mahluktur, diyen kimse Cehmiyyedendir. Çünkü Yüce Allah: "Ta ki Allah'ın kelâmını dinlesin." (Tevbe, 9/6) diye buyurmuştur. Peki bunu kimden dinleyecektir? (Kendisine eman verilen müşrik, Kur an ı bir insanın ağzından dinlediği halde dinlediği şey Allahın kelamı olarak vasfedilmiştir.) İsim müsemmanın kendisi midir, yoksa başkası mıdır? hususu ile ilgili görüşe gelince; böyle bir ayırım sonradan ortaya çıkmış ahmaklıklardandır. Bu hususta uyulacak bir rivayet ve kulak kabartılacak bir imamdan gelmiş bir söz yoktur. Buna dalmak çirkin bir iştir. Bu hususta söz söylememek güzeldir. Bu hususta kişiye bilgi olarak ve söylenecek söz olarak da aziz ve celil olan Allah'ın doğrunun ta kendisi olan şu sözüne başvurmak yeter: "De ki: (İster) Allah, diye çağırın, (ister) Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda Esmau l-hüsna (en güzel isimler) O'nundur." (el-isra 17/110) ve şu kavli: "Esmau l-hüsna (en güzel isimler) Allah ındır. O halde bu isimlerle O'na dua edin!.." (el- A raf 7/180) ve (kişi) bilmelidir ki: "Rahman (olan Allah) arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur." (Ta-Ha 20/5-6) 7

8 Kim bundan ilerisini söylerse o kimse zarar etmiş, hüsrana uğramış olur. Sizden ey insanlar, hazır olanlar, bizden sonrakilere uzak ya da yakın olsun şunu tebliğ etsin: Sözünü ettiğimiz hususlarda bizim din olarak benimsediğimiz husus size belirttiğimiz şekilde yaptığımız açıklamalardır. Kim bundan farklı bir şey rivayet eder ya da bunun dışında bize bir şey izafe eder yahutta bu hususta bize başka bir söz isnad ederse o kişi yalancı, iftiracı, haddi aşan, olmadık şeyleri söyleyen birisidir. Allah'tan günah ve gazaba uğrar. Allah'ın gazabı, laneti, dünyada da, ahirette de ona olsun. Allah böyle bir kimseyi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benzerlerini tehdit ettiği yerlere götürsün, Allah'ın peygamberinin benzerini uğratacağını haber verdiği yere yıksın. (el-lalika i, Şerh'u Usul i-i'tikadi Ehli's-Sünneti ve'l- Cemaat, 1/ ), Lalika i aynı eserinin başka bir yerinde aynı raviden (Ahmed bin Kamil) şunu nakletmiştir: Ebu Ca fer Muhammed İbnu Cerir et-taberi yi sayamayacağım kadar çok defalar şöyle derken işittim: Kur an mahluktur diyen ve bu şekilde itikad eden kimse kafirdir, canı da malı da helaldir, Müslüman varisleri ona mirasçı olamaz. Tevbe etmediği takdirde boynu vurulur. Ben ona dedim ki: Müslüman varislerinin bu kişiye mirasçı olmayacağı hususu kimlerden naklediliyor? O da bunun Yahya el-kattan ve Abdurrahman bin Mehdi den nakledildiğini söyledi. Kadı İbn Kamil e bu kimsenin malı ne olacak diye sorulduğunda bu malın Müslümanlara fey olarak verileceğini söyledi. (el-lalika i, Şerh'u Usul i-i'tikadi Ehli's-Sünneti ve'l-cemaat, 2/354 no: 514) Zehebi der ki: "İbni Cerir, et-tebsir fi Mealimi d-din adlı eserinde şöyle der: İlmiyle Allah ın sıfatlarına dair bir haberi idrak eden kimse hakkında söylenecekler: Bu da Aziz ve Celil olan Allah ın Semi ve Basir olduğunu haber vermesine benzer. O nun: "Aksine O nun iki eli açıktır!.." (el-ma ide 5/64) buyruğunda belirttiği üzere iki elinin bulunduğunu, "Rabbinin vechi (yüzü) baki kalır!.." (er-rahman 55/27) buyruğunda belirttiği gibi bir vechi (yüzü) olduğunu, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) in: "Nihayet Rab ona ayağını koyar!.." (Müslim; Ahmed, Müsned) buyruğunda belirttiği gibi ayağının bulunduğunu, "Allah ın huzuruna, Allah ona güldüğü halde çıkar!.." (Müslim) buyruğunda belirtildiği gibi güldüğünü, Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) in bu konudaki haberi dolayısıyla O nun dünya semasına indiğini (Buhari; Müslim), Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) in buyruğunda geçen: "Rahman ın parmaklarından iki parmak arasında bulunmayan hiçbir kalp yoktur!.." (Müslim; Tirmizi) buyruğunda haber verdiği üzere parmağının olduğunu haber vermesine benzer. Belirttiğim bütün bu hususlar ve Allah ın kendi zatını ve Rasulu (sallallahu aleyhi ve sellem) in O nu vasfettiği benzeri hususları ki bunların gerçek bilgileri, düşünce ve görüşlerle tespit edilemez- bilmediği için hiçbir kimseyi tekfir etmeyiz. Ancak bunlara dair bilgi ona ulaştıktan sonra (onları inkar etmesi) hali müstesna!.. İbni Cerir in bu sözlerini, Kadı Ebu Ya la el-hanbeli ona ait İbtalu t-te vil adlı eserinde rivayet etmiştir." (Zehebi, el-uluv li l-aliyyi l-azim) 8

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Adak Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hamd, kuşkusuz sadece Allah Teâlâ ya mahsustur. Salat-u Selam, Allah ın habibi Muhammed Mustafa ve onun al ve ashabına olsun. Adak; Arapça ifadesiyle nezr sözünün tercümesidir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR?

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? www.tavhid.org 1 ر ر ز ي ر ز ي ل Taklid; İbn Kudame el-hanbeli nin tarifiyle- bir kimsenin sözünü delilsiz olarak kabul etmek manasına gelmektedir.

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Süt Mahremiyeti İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teala ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Resulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun. Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar.

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?)

ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) 1436 ŞABAN'IN 30. GECESİ HİLAL GÖRÜLMEDİĞİ ZAMAN (NE YAPILIR?) إذا لم ير اهلالل يللة اثلالثني من شعبان باللغة الرتكية Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn اسم املؤلف عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين Çeviren

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid

حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} şeyh Muhammed Salih el-muneccid Âdem aleyhisselamın Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem ile Tevessül Etmesi Hadisi ve «Sizi O na yaklaştıracak vesile arayın» Âyetinin Tefsiri حديث توسل آدم نليب وتفس : {وابتغوا يله الوسيلة} ] ريك

Detaylı

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI Muharrem ayı Müslümanların takvim başlangıcı, hicri yılbaşıdır. Rasul-i Ekrem (sav) Efendimiz Mekke de on üç yıl insanları Allah a davet etti. Bu daveti kabul etmeyen müşrikler

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ. Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin İNSANLARA İLİM ÖĞRETMENİN VE ONLARI İYİLİĞE DÂVET ETMENİN FAZÎLETİ ] تريك Turkish [ Türkçe Râşid b. Hüseyin el-abdulkerim Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 فضل تعليم جگا عوتهم ىل خلري»

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM

RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM RAMAZAN AYI VE KUR AN-I KERİM Kuran-ı Kerim Ramazan Ayının kadir gecesinde inmeye başlamış, ihtiyaca göre çeşitli zaman dilimleri içinde parça parça Hz. Peygamber e vahyedilmiş ve bu süreç yaklaşık 23

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı