ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA. Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA. Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz:"

Transkript

1 Daha fazla bilgi için, πu adresle temasa geçiniz: TURKISH USA 20PG ANF ADVANCED NUTRITION FORMULA ANF Specialties P.O. Box Nacogdoches, TX USA (936) (800) MADE IN USA

2 NEDEN ANF? ÜÇ KAT PROTE N KAYNAµI. Bütün proteinler eπit yaratωlmamωπtωr. En zengin üç protein kayna Ω tavuk, yumurta ve balωktωr. Ve bugün ö rendi imiz, bu üçünün birleπiminin temel amino asit, vitamin ve minerallere di er proteinlerden daha iyi bir denge sa ladω ΩdΩr. Yetiπkin 12 Aydan Büyük Çok Aktif PERFORMANCE Yetiπkin 1-7 Yaπ Az Aktif / Kilolu CANINE Yaπ 7 Yaπtan Büyük CANINE BÜTÜN BOYDAK KÖPEKLERE TAVS YE ED L R Bu yüzden, çok satan markalarωn ço unun oldu u gibi sadece tavukla yetinmek, ya da ço u ticari markalarωnωn oldu u gibi sadece mωsωr ya da soya ile yetinmektense ANF evcil hayvan yemimizi, bu üç kat protein formülüne dayandωrωrωz. YÜKSEK HAZIMLILIK TEM ZL µ DE KOLAYLA TIRIR. TahΩla dayalω ticari yemlere kωyasla, ANF nin üç kat protein formülü, evcil hayvanlar tarafωndan daha kolay hazmedilir. Bu da, temizlenmesi kolay, daha az ve sert dωπkω ile sonuçlanωr. BES N BAKIMINDAN ETK L, BÖYLEL KLE EVC L HAYVANINIZIN HT YACI DA AZDIR. Ço u ticari markalarωn oldu u gibi, dolgu maddesi katmadω ΩmΩzdan, evcil hayvanlar besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha az ANF ye gereksinim duyar. Bu yüzden, ANF nin bir ö ünü daha ucuz markalardan daha ucuza gelir. V TAM N VE M NERALLER LE TAKV YE ED LM ÜSTÜN FORMÜL. % 100 tam ve dengeli besin, ve katωlmωπ etoksikuin, sunωˆ tat, renk, tatlandωrωcω, yan ürün, soya ve dolgu maddelerinden yoksundur. Tüm temel amino asitlerinde KED LER Ç N YEM VERME TAL MATI Yavru Kedi Yetiπkin 1-12 Ay 12 Aydan Büyük TAMIAMITM FORMULA KITTEN Yetiπkin 1-7 Yaπ Az Enerjik / Kilolu FELINE TAMIAMITM FORMULA YaπlΩ 7 Yaπtan Büyük FELINE 2 19

3 KÖPEKLER Ç N YEM VERME TAL MATI HayvanΩn Yavru Köpek Yetiπkin Boyu (Aπa Ωdaki Yaπlara 12 Aydan Büyük BakΩnΩz) Normalde Aktif Mini Küçük 3-10 kg Orta kg Büyük kg ri 35 + kg 18 8 Hafta - 12 Ay PUPPY 8 Hafta - 5 Ay PUPPY 6-12 Ay LARGE BREED PUPPY Hafta PUPPY 4-12 Ay LARGE BREED PUPPY Hafta PUPPY 4-18 Ay LARGE BREED PUPPY 28 LAMB MEAL &RICE FORMULA CHICKEN MEAL &RICE FORMULA LAMB MEAL &RICE FORMULA CHICKEN MEAL &RICE FORMULA LAMB MEAL &RICE FORMULA CHICKEN MEAL &RICE FORMULA LAMB MEAL &RICE FORMULA CHICKEN MEAL &RICE FORMULA dengelenmiπ, Omega ya asitlerinde oldu u kadar maya pirinci ve di er yüksek kalitedeki besinlerde de zengindir. SAµLIKLI B R C LT VE PARLAK B R POST Ç N FORMÜLE ED LM T R. Omega ya asidinin en uygun düzeyi, torin, vitaminler ve mineraller, sa lωklω bir cilt ve parlak bir postu mümkün kωlar. Veterinerlerin ve yetiπtiricilerin ö ütlerine uyularak formüle edilmiπtir. EVC L HAYVANLARIN SEVD µ MÜKEMMEL B R TAZE TAT. TorbanΩn içindeki havanωn büyük bir kωsmωnω tesirsiz nitrojen ile doldurmak oksijeni ortadan kaldωrarak, yükleme, ambarlama ve raflarda saklama anωndaki (bu, aylar alabilir) tazeli i garantiler. Bu, etoksikuin (sakωncalω bir koruyucu madde), sunωˆ tat ve renk katmadan mükemmel bir lezizli i ve azami besini mümkün kωlar. Büyük engelli paket, nem ve böcekleri dωπarda tutar. En mωzmωz kedi ve köpekler bile ANF in πahane tadωna bayωlωr. EVC L HAYVANLARIN REFAHINA ADANMI Y RM YIL. ANF formülleri beraberinde özel bir πeyi getirir: yüksek kalitede, bilimsel olarak formüle edilmiπ evcil hayvan yeminin yapωmωndaki 20 yωlω aπkωn tecrübe ve evcil hayvanlarωn refahωna adanmωπ buluπlarωn uzun bir tarihi. 3

4 O2 NEDEN GIDERILM T R? Oksijen. YaπamΩn sürdürülmesinde o kadar kritik bir önemi olan bir πeyin, yaπamω kωsaltmasω da ne kadar garip de il midir? Anlayaca ΩnΩz gibi, vitaminlerin ve di er temel besinlerin yaπam süresinden bahsetmekteyiz. Normal evcil hayvan yemi torbalarωnωn içinde bulunan hava, ya ve di er besinler ile temasa geçerek küflenmeye yol açar. Bir paketin, bitkinin iπlenmesinden evcil hayvanωnωzωn kâsesine gelene kadar aylar geçebilece inden, bunun etkileri de özellikle dehπet vericidir. Koruyucu madde. Paket içindeki oksijenin etkileriyle savaπmak için ço u imalatçω, büyük miktarda son derece etkili, ancak sakωncalω etoksikuin gibi sunωˆ koruyucu madde kullanωrlar. ANF de bizim inancωmωz, oksijenin yiyecek üzerindeki zararlarω etkilerine karπω do al bir yöntem uygulamaktωr. E ve C vitamini gibi do al koruyucu maddeleri ve oksijeni paketten yokeden özelleπtirilmiπ paketleme teknolojimiz küflenmeye karπω üstün bir korunma sa lar. SINIRLI O2. Paketin içindeki havanωn büyük bir kωsmωnω tesirsiz nitrojen ile de iπtirerek besin ve tadω bozan oksijeni azaltmωπ oluyoruz. Kuru yiyece imizin tazeli i, aromasω ve besin de eri oksijenin yoklu una ba lω olarak mükemmel derecede korunmaktadωr. Sanki zaman durmuπ gibi. htilaflω etoksikuin katmadan. Köpek bakωm evlerinde yapωlan lezizlik testlerinde kedi ve köpeklerin di er kurutulmuπ evcil hayvan yemlerine kωyasla ANF nin mükemmel taze tadωnω Ωsrarla tercih kokladωklarω yeme i be enmezse, tatmadan bile ayrωlabilirler. Kâ Ωt paket içinde gelen kurutulmuπ evcil hayvan yemi, yükleme, stoklama ve raflarda saklanma süresince geçen aylar boyunca kendi aromasωnω kaybedebilir. Bu sorunu ortadan kaldωrmak için, paket içindeki havayω tesirsiz nitrojen ile de iπtirerek taze tadω ve hayvanlarωn hoπuna giden aromayω muhafaza eden, oksijeni baπarωyla sωnωrlayan bir iπlem kullanan ANF i (Advanced Nutrition Formula ) deneyiniz. Yem kâsesinin hoπa gitmeyen bir kokusu olabilir. Plastik kâseler yωkandωktan sonra dahi kalmωπ yiyece in kokusunu muhafaza edebilir. Seramik ya da paslanmaz çelik kâseler ile de iπtirmeyi deneyiniz. ALINGAN HAYVANLAR nsanlarda oldu u gibi, hayvanlar da stresli, sωkωntωlω ya da mutsuz olduklarωnda çok veya az yerler. TaπΩnma ya da yeni bir bebe in do masω gibi evde olan de iπikliklerde iπtahlarω kaçabilir. Ö ünler haricinde evcil hayvanωnωza muazzam bir ilgi ve çok πefkat gösterin. Yemek yedi i bölgede sakin olunuz. Hayvanlar yemek yerken hassastωr ve dωπarωdaki gürültü veya aktiviteler canlarωnω sωkabilir ve ilgisini da Ωtabilir. Evcil hayvanωnωzωn yeteri kadar idman yapmasωnω ihmal etmeyiniz. Kediler için bu, kutu ve kâ Ωt torbalardan yapωlmωπ bir engel alanω olabilir. Di er yem verme tavsiyeleri Taze su her zaman hazωrda olmalωdωr. Evcil hayvanlarda πiπkinli i ya da açlω Ω önlemek için daha sωk, fakat daha küçük porsiyonlar veriniz. Yeni yiyece i eski yiyecekten küçük miktarlar katarak alωπtωrarak veriniz. 4 17

5 16 YEM VERME TAVS YELER Evcil bir hayvana sahip olmanωn en büyük zorluklarωndan biri mωzmωz bir kedi veya köpe e kurutulmuπ bir yeme i yedirmektir. Bu, öncelerinden daha sωk rastlanan bir sorundur, ancak evcil hayvan sahipleri bunu bilmeden aπωlarlar. Kedi ve köpeklerimizin tabiaten huysuz oldu una inanmamωzωn dωπωnda, evcil hayvanlarωn ço u müπkülpesent yapωlmωπtωr, öyle do mamωπlardωr. Sa lωklω bir kedi veya köpe in sa lωklω bir iπtahω vardωr ve iyi kalitede kurutulmuπ bir evcil hayvan yiyece i yemesi beklenir. E er veterineriniz diπeti hastalω Ω gibi bir hükümde bulunmamωπsa, aπa Ωdakiler evcil hayvanωnωzωn neden müπkülpesent oldu una dair bilinen nedenlerdir ve her ikinizin de hayatωnωzω kolaylaπtωrmak için yem verme talimatlarω πunlardωr: D KKAT ÇEK C LER BazΩ kurnaz evcil hayvanlar, ö ün vaktini dikkat çekmek için kullanωrlar. MΩzmΩz evcil hayvanlara baya Ω dertlenir, onlara sultan sofrasω kurarak yalvarωp, yakarωr ve bir yem verme savaπω veririz. Zor aπk Ω uygulayωn. Evcil hayvanωnωz için besin dengeli kurutulmuπ bir yiyece i seçin ve buna devam edin. Yiyece i servis edin ve ayrωlωn. KΩsa bir süre sonra yenmemiπ yiyece i ortadan kaldωrωn; bu usûlü aynω yiyece i vererek de iπik ö ünlerde tekrarlayωnωz. HayvanlarΩn muazzam bir hayatta kalma kabiliyeti vardωr ve uzun, yemek yemeden durmaya gelemezler. KOKU VE HASSAS YET Kedi ve köpekler müthiπ bir koku alma ve yiyece i burunlarω ile ölçme gücüne sahiptir. Evcil hayvanωnωz, etmesi hiç πaπωrtωcω olmamalωdωr. Memnun müπterilerimizden gelen sayωsωz mektup da buna πahittir. AslΩna bakωlωrsa, oksijenin giderilmesi gorme kahve için de, aroma ve tadωnω korumadaki üstün yetene i bakωmωndan tercihi paketleme teknolojisidir ve dünyanωn en önde gelen kahve paketleme teçhizatωnωn ve filminin, bu zamanωn en üstün teçhizatωnωn geliπtirilmesinde rolü de tesadüf de ildir. Düπünün bir kere: Size gelene kadar imalâtω, nakliyesi, ambarlamasω ve dükkândakω raflarda saklanmasω aylar almωπ olan, ka Ωt paket içinde muhafaza edilen ve tamamen oldu u gibi konservelenmiπ bir yiyece i siz veya çocuklarωnωz yermisiniz? Evcil hayvanωnωzω seviyorsanωz, niye hayatω boyunca sakωncalω bir sunωˆ koruyucu maddesi ve dolgu maddesi yiyeceklerine maruz bωrakωrsωnωz ki? imdiye kadar, evde evcil hayvanωnωzωn yiyece ini hazωrlamaktan baπka seçene iniz yoktu. ANF bunu tamamen de iπtirdi. imdi, hazωr kedi ve köpek yiyece inin rahatlω Ωna uzlaπmaksωzωn sahipsiniz. ANF evcil hayvanωnωzωn kâsesindeyken yapωldω Ω gün kadar tazeli ini korur, sωhhatli ve besleyicidir. unu bilin ki, yüksek kalitede, kurutulmuπ evcil hayvan yiyece i yapmak zor de ildir. Zor olan onu öyle korumaktωr. Evcil hayvanωnωz ANF nin taze tadωna bayωlacak ve siz de evcil hayvanωnωzωn postunda, derisinde ve parlak gözlerindeki farkω göreceksiniz. Siz de evcil hayvanωnωza varolan en iyi ve en taze yiyece i vermenin ferahωna kavuπacaksωnωz. Günün birinde, bütün çok satan evcil hayvan yiyecekleri bu πekilde paketlenecektir. Çünkü bunu evcil hayvanlarωmωza borçluyuz. 5

6 6 PUPPY Sütten kesilmiπ aylωk köpekler ve hamile ve süt veren annelerin ihtiyacω olan tavuk proteini, maya pirinci, kepekli bu day ve bütün besinlerin nefis tadan bir formülü. Tavuk yeme i, maya pirinci, mωsωr tanesi, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), taneli bu day, pancar püresi, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i ve lesitin. Kolin ,00 mg/kg Kalsiyum... 1,27% Riboflavin (B2)... 15,08 mg/kg Fosfor... 1,00% Tiamin (B1)... 7,36 mg/kg Magnezyum... 0,12% Niasin (B5)... 77,35 mg/kg Sodyum... 0,33% Piridoksin (B6)... 13,30 mg/kg Potasyum... 0,62% Folik Asit... 1,06 mg/kg Klorid... 0,85% Pantotenik Asit (B3)... 20,79 mg/kg Demir ,19 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Çinko ,24 mg/kg Kobalt (B12)... 41,34 mg/kg yot... 2,67 mg/kg Vitamin A IU/kg BakΩr... 15,99 mg/kg Vitamin C... 22,76 mg/kg Manganez... 42,87 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein... min 33.00% Ham Ya... min 18.00% Ham Lif... max 3.00% Nem... max 10.00% Kül... max 7.50% Selenyum... 0,49 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça gerçekleπtirilmelidir. lk 7 gün, ANF i köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz. Günlük Gram 3-10 kg kg kg = Hafta olarak yaπ Cups Per Day Wt.(lb) 6-11 wks. 3-4 mo. 5-7 mo mo / /2 3 /4-1 1 /4 2 / /2-2 1 /2 1 1 /2-2 1 /4 1 1 /4-1 3 / / /2-3 3 /4 2 1 /4-3 1 /2 1 3 /4-2 1 /2 1 1 / /4-4 3 /4 3 1 /2-4 1 /2 2 1 / / /4-5 3 /4 4 1 /2-5 1 / /4 2 1 / / /4-4 3 / /4-5 3 / /4 EVC L HAYVANLARIN FERAHINA ADANMI YILLAR ANF i kuran πirket 1955 te Wilfred Ross ve Loyal Wells tarafωndan Cedarburg, Wisconsin de oluπturulmuπtur. O zamanlarω πirket Ross- Wells olarak bilinirdi ve vizon ve tilki yetiπtiricilerine taze dondurulmuπ kümes hayvanlarω, sω Ωr eti ve balωk ürünleri tedarik ederdi. Üretilen ürünlerin kalitesini artωrmak için, 1966 da taze et ürünlerini kurutulmuπ yiyecek türünde iπlemek için yepyeni bir imalât metodu geliπtirilmiπtir. Bu iπlem, paketin içindeki besinin de erini korur ve ürünün raf ömrünü fazladan stabilize eder. Benzer kalitedeki bir ürünün postu olan hayvanlarda oldu u gibi kedi ve köpek üzerinde de baπarωlω oldu u aπikâr bir hale geldi. Böylelikle ANF 1970 lerin ortalarωnda dünyanωn ilk süper en çok satan evcil hayvan yemi olarak adωnω duyurdu. Keπif gelene inin uzantωsω olarak ANF, evcil oksijeni sωnωrlanmωπ hayvan yemi paketlerinde dünyanωn ilk uygulanmasωnω baπarωyla geliπtirmiπtir. 15

7 FELINE LARGE BREED PUPPY Daha az enerjili, kilolu ya da (7 yaπωn üzerindeki) yaπlωca kedilere dengeli bir beslenme sa lamak için tavuk, yumurta, ve balωk proteini artω maya pirinci ile formule edilmiπtir. Tavuk yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, taneli bu day, pancar püresi, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,71 mg/kg Riboflavin(B2)... 6,92 mg/kg Tiamin (B1)... 7,06 mg/kg Niasin (B5)... 82,18 mg/kg Piridoksin (B6)... 6,64 mg/kg Folik asit... 0,93 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 10,94 mg/kg Biotin (H)... 0,18 mg/kg Kobalt (B12)... 92,15 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 11,58 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E... 82,80 mg/kg Vitamin K... 0,74 mg/kg Ham Protein... 28,00% Ham Ya... 10,00% Ham Lif... 3,50% Kül... 6,50% Magnezyum... 0,10% Torin... 0,10% Cat Wt. Cups*/day 3-6 lb 1 /4-1 / lb 1 /2-3 / lb 3 /4-1 1 / g Kalsiyum... 1,01% Fosfor... 0,68% Magnezyum... 0,10% Sodyum... 0,37% Potasyum... 0,60% Klorid... 0,44% Demir ,15 mg/kg Çinko ,25 mg/kg yot... 2,03 mg/kg BakΩr... 7,83 mg/kg Manganez... 10,76 mg/kg Selenyum... 0,44 mg/kg Kedinizin yemek yeme alωπkanlω ΩnΩn de iπtirilmesi yavaπça kedinizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kediniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz. 3-6 kg g 6-9 kg g Sütten kesilmiπ aylωk köpekler ve hamile ve süt veren annelerin ihtiyacω olan tavuk proteini, maya pirinci, kepekli bu day ve bütün besinlerin nefis tadan bir formülü. Tavuk yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), taneli bu day, pancar püresi, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,50 mg/kg Riboflavin (B2)... 14,81 mg/kg Tiamin (B1)... 7,48 mg/kg Niasin (B5)... 75,90 mg/kg Piridoksin (B6)... 13,40 mg/kg Folik asit... 1,06 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 20,70 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Kobalt (B12)... 41,34 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 22,76 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein...28,00% Ham Ya...17,00% Ham Lif...3,50% Nem...10,00% Kül...7,00% Kalsiyum... 1,15% Fosfor... 0,75% Magnezyum... 0,13% Sodyum... 0,32% Potasyum... 0,59% Klorid... 0,85% Demir ,98 mg/kg Çinko ,50 mg/kg yot... 2,61 mg/kg BakΩr... 15,19 mg/kg Manganez... 42,53 mg/kg Selenyum... 0,46 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça gerçekleπtirilmelidir. lk 7 gün, ANF i köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz. Günlük Gram 3-10 kg kg kg = Hafta olarak yaπ Cups Per Day Wt.(lb) 6-11 wks. 3-4 mo. 5-7 mo mo / /2-2 1 / /2-3 3 /4 2 1 /4-3 1 / /4-4 3 /4 3 1 /2-4 1 /2 2 1 / /4-5 3 /4 4 1 /2-5 1 / / / /4-4 3 / /4-5 3 / / /4-6 3 /4 4 3 /4-5 1 /2 7

8 LAMB MEAL &RICE FORMULA TAMIAMITM FORMULA Koyun proteini artω maya pirinci ile meydana getirilmiπ özel bir formül, normaldeki enerjik köpeklerin parlak postunu, sa lωklω cildini ve parlak gözlerini ortaya çωkarωr. Tavuk yeme i, koyun yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, taneli bu day, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), pancar püresi, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,66 mg/kg Riboflavin (B2)... 13,67 mg/kg Tiamin (B1)... 8,22 mg/kg Niasin (B5)... 77,37 mg/kg Piridoksin (B6)... 12,72 mg/kg Folik asit... 1,04 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 19,12 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Kobalt (B12)... 48,14 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 22,71 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein... 26,00% Ham Ya... 15,00% Ham Lif... 3,50% Nem... 10,00% Kül... 8,00% Size & Wt. of Dog Cups Per Day* Mini 3-10 lb 1 /2-1 Küçük lb /4 Orta lb 1 3 /4-2 1 / lb 2 1 /4-3 Büyük lb / lb 3 1 /2-4 1 / g Kalsiyum... 1,50% Fosfor... 1,00% Magnezyum... 0,14% Sodyum... 0,49% Potasyum... 0,67% Klorid... 0,65% Demir ,81 mg/kg Çinko ,11 mg/kg yot... 2,16 mg/kg BakΩr... 14,09 mg/kg Manganez... 47,50 mg/kg Selenyum... 0,33 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça gerçekleπtirilmelidir. lk 7 gün, ANF i köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz kg g kg g Yetiπkin kedilere dengeli bir besin sa lamak için tavuk, yumurta, ve balωk proteini ile formule edilmiπtir. Nefis bir tat; en mωzmωz kedileri bile tatmin etmeyi garanti eder. Tavuk yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), pancar püresi, taneli bu day, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i. Kolin ,58 mg/kg Riboflavin(B2)... 7,61 mg/kg Tiamin (B1)... 6,42 mg/kg Niasin (B5)... 80,84 mg/kg Piridoksin (B6)... 5,91 mg/kg Folik asit... 0,90 mg/kg Pantotenik (B3)... 11,05 mg/kg Biotin (H)... 0,15 mg/kg Kobalt (B12) ,45 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 11,58 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E... 82,03 mg/kg Vitamin K... 0,74 mg/kg Ham Protein... 32,00% Ham Ya... 20,00% Ham Lif... 3,00% Kül... 6,50% Magnezyum... 0,10% Torin... 0,10% Cat Wt. Cups*/day 3-6 lb 1 /4-1 / lb 1 /2-3 / lb 3 /4-1 1 /4 Kalsiyum... 1,05% Fosfor... 0,75% Magnezyum... 0,10% Sodyum... 0,39% Potasyum... 0,62% Klorid... 0,46% Demir ,58 mg/kg Çinko ,05 mg/kg yot... 2,25 mg/kg BakΩr... 8,40 mg/kg Manganez... 8,62 mg/kg Selenyum... 0,50 mg/kg Kedinizin yemek yeme alωπkanlω ΩnΩn de iπtirilmesi yavaπça kedinizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kediniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz kg g kg g 45+ kg 445 g + 6 g/kg g 3-6 kg g 6-9 kg g 8 13

9 TAMIAMITM FORMULA KITTEN CHICKEN MEAL &RICE FORMULA 12 Büyümekteki, artω hamile ve süt veren kedilerin kritik besin ihtiyacωnω karπωlamak için yüksek proteinli, hazmedilir ya ve dengelenmiπ vitamin ve mineraller bakωmωndan zengin, nefis bir tatta formül. Tavuk yeme i, maya pirinci, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), pancar püresi, taneli bu day, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,40 mg/kg Riboflavin(B2)... 7,81 mg/kg Tiamin (B1)... 6,17 mg/kg Niasin (B5)... 81,47 mg/kg Piridoksin (B6)... 5,73 mg/kg Folik asit... 0,90 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 11,00 mg/kg Biotin (H)... 0,15 mg/kg Kobalt (B12) ,42 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 11,58 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E... 81,96 mg/kg Vitamin K... 0,74 mg/kg Ham Protein... 34,00% Ham Ya... 22,00% Ham Lif... 3,00% Kül... 7,00% Magnezyum... 0,10% Torin... 0,10% Cups*/day 8 Free Choice 16 1 /4-1 / /2-3 / / /4-1 1 /4 = Age in Weeks At 52 weeks switch to Adult Formula TamiAmi Kalsiyum... 1,20% Fosfor... 0,85% Magnezyum... 0,10% Sodyum... 0,40% Potasyum... 0,61% Klorid... 0,47% Demir ,21 mg/kg Çinko ,54 mg/kg yot... 2,34 mg/kg BakΩr... 8,51 mg/kg Manganez... 8,27 mg/kg Selenyum... 0,53 mg/kg Yavru kedinizin yemek yeme alωπkanlω ΩnΩn de iπtirilmesi yavaπça kedinizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kediniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz. Günlük gram miktarω 8 Serbest seçim g g g g = Hafta olarak yaπ Normaldeki aktif köpeklere dengeli bir beslenme sa lamak için tavuk, yumurta, balωk proteini artω maya pirinci ile formüle edilmiπtir. Tavuk yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, taneli bu day, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), pancar püresi, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,26 mg/kg Riboflavin(B2)... 14,05 mg/kg Tiamin (B1)... 8,31 mg/kg Niasin (B5)... 75,12 mg/kg Piridoksin (B6)... 13,43 mg/kg Folik asit... 1,06 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 19,98 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Kobalt (B12)... 41,32 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 22,73 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein... 26,00% Ham Ya... 15,00% Ham Lif... 3,50% Kül... 8,00% Size & Wt. of Dog Cups Per Day* Mini 3-10 lb 1 /2-1 Küçük lb /4 Orta lb 1 3 /4-2 1 / lb 2 1 /4-3 Büyük lb / lb 3 1 /2-4 1 / g kg g Kalsiyum... 1,35% Fosfor... 1,00% Magnezyum... 0,13% Sodyum... 0,30% Potasyum... 0,65% Klorid... 0,65% Demir ,27 mg/kg Çinko ,66 mg/kg yot... 2,29 mg/kg BakΩr... 14,33 mg/kg Manganez... 45,31 mg/kg Selenyum... 0,37 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz kg g kg g 45+ kg 445 g + 6 g/kg kg g 9

10 PERFORMANCE CANINE Baya Ω aktif ya da πov köpekleri için, içinde tavuk ve yumurta proteini olan yüksek protein, yüksek enerji formülü. Tavuk yeme i, maya pirinci, taneli mωsωr, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), taneli bu day, pancar püresi, kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,12 mg/kg Riboflavin(B2)... 14,86 mg/kg Tiamin (B1)... 7,54 mg/kg Niasin (B5)... 75,89 mg/kg Piridoksin (B6)... 13,43 mg/kg Folik asit... 1,06 mg/kg Pantotenik asit (B3)... 20,66 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Kobalamin (B12)... 41,34 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 22,76 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein... 30,00% Ham Ya... 20,00% Ham Lif... 3,00% Kül... 7,00% Size & Wt. of Dog Cups Per Day* Mini 3-10 lb 1 /3-3 /4 Küçük lb 3 /4-1 1 /2 Orta lb 1 1 / lb /4 Büyük lb 2 3 /4-3 1 / lb 3 1 /4-4 1 /4 Kalsiyum... 1,25% Fosfor... 0,85% Magnezyum... 0,13% Sodyum... 0,33% Potasyum... 0,61% Klorid... 0,80% Demir ,98 mg/kg Çinko ,77 mg/kg yot... 2,60 mg/kg BakΩr... 15,19 mg/kg Manganez... 42,53 mg/kg Selenyum... 0,46 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz. Düπük enerjili, kilolu ya da (7 yaπωn üzerindeki) yaπlωca köpeklere dengeli bir beslenme sa lamak için tavuk, yumurta, balωk proteini artω maya pirinci ve kepekli bu day ile formule edilmiπtir. Taneli mωsωr, tavuk yeme i, taneli bu day, maya pirinci, pancar püresi, tavuk ya Ω (karωπωk tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuπ), kurutulmuπ yumurta, balωk yeme i, lesitin. Kolin ,42 mg/kg Riboflavin(B2)... 13,52 mg/kg Tiamin (B1)... 8,40 mg/kg Niasin (B5)... 74,20 mg/kg Piridoksin (B6)... 14,60 mg/kg Folik asit... 1,01 mg/kg Pantotenik asit(b3)... 19,89 mg/kg Biotin (H)... 0,22 mg/kg Kobalamin (B12)... 41,34 mg/kg Vitamin A IU/kg Vitamin C... 22,76 mg/kg Vitamin D IU/kg Vitamin E ,00 mg/kg Vitamin K... 0,88 mg/kg Ham Protein... 24,00% Ham Ya... 10,00% Ham Lif... 4,00% Kül... 6,00% Size & Wt. of Dog Cups Per Day* Mini 3-10 lb 3 /4-1 1 /4 Küçük lb 1 1 /4-2 Orta lb lb /2 Büyük lb 3 1 / lb /2 Kalsiyum... 0,94% Fosfor... 0,62% Magnezyum... 0,15% Sodyum... 0,28% Potasyum... 0,61% Klorid... 0,75% Demir ,67 mg/kg Çinko ,65 mg/kg yot... 2,12 mg/kg BakΩr... 14,35 mg/kg Manganez... 42,18 mg/kg Selenyum... 0,37 mg/kg de iπtirilmesi yavaπça köpe inizin yemeye alωπωk oldu u yiyecekle karωπtωrarak vermek en iyisidir. ANF besleyicili i yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpe iniz besin ve enerji ihtiyacωnω karπωlamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. deal a ΩrlΩk için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayωnωz. Bol miktarda su ikram ediniz g 3-10 kg g kg g g 3-10 kg g kg g kg g kg g 45+ kg 420 g + 6 g/kg kg g kg g 45+ kg 550 g + 6 g/kg 10 11

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. Cimiao ürün grubu kedinizin tüm ihtiyaçlarının karşılık bulması için özellikle belirlenmiştir. Formülleri ve yeni lezzetleri ile kusursuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK

BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK BESLENME İLKELERİ BESLEME, BESİN ÖĞESİ VE SAĞLIK Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması, Yaşam kalitesini artırması için

Detaylı

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan

Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz. Diyetisyen Serap Orak Tufan Sağlıklı besleniyoruz Sağlıkla büyüyoruz Diyetisyen Serap Orak Tufan İstanbul 2015 NEDEN OKULA GİDERİZ? PEKİ NEDEN YEMEK YERİZ? Hastalanmamak için Daha Güçlü olmak için Daha çabuk büyümek için Karnımızı

Detaylı

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you.

www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. www.farminachannel.com Happy pet. Happy you. Happy pet. Happy you. CIBAU tüm cins boy ve kilodaki köpekler için yüksek kaliteli tam mamadır. Ana karakteristik özellikleri: ana protein kaynağı tavuk,balık,

Detaylı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı

Sporcu Beslenmesi Ve Makarna. Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Sporcu Beslenmesi Ve Makarna Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı BESLENME Genetik yapı PERFORMANS Fiziksel kondisyon Yaş Cinsiyet Yaş Enerji gereksinimi Vücut bileşimi

Detaylı

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016

DAMIZLIK ROSS 308. BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 DAMIZLIK ROSS 308 BROYLER DAMIZLIK Karma Yem Besin Madde Değerleri 2016 Giriş Bu kitapçık; Ross 308 (yavaş tüylenen) damızlık sürüleri için beslemeye ilişkin tavsiyeler içermektedir ve Ross Damızlık Sevk-İdare

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR 2013 İlhami ŞAHİN Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilhami.sahin@tarim.gov.tr 8.Gıda Mühendisliği Kongresi 07 Kasım 2013,

Detaylı

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu

Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Kedi - Köpekler için Kuru ve Yaş Mama Kataloğu Biz Kimiz? 1999 yılında kurulan Tropikal Pet A.Ş. Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kuru kedi-köpek maması üreticisidir. Portföyünde evcil hayvan beslenme

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 4. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT.

.. YILI SAĞLIKLI BESLENME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ. sahibi olmak * Beslenme Bilimi * Beslenme Biliminin Kapsamı 16 SAAT. .... YILI KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ AY HAFTA GÜNLER DERS SAATİ KONULAR. AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ 18 SAAT MODÜL VE YETERLİLİK MODÜL SÜRESİ TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

PREMIUM KÖPEK MAMASI. Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar

PREMIUM KÖPEK MAMASI. Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar Ürün Kataloğu ÜRÜN KATALOĞU PREMIUM KÖPEK MAMASI Et birinci içerik Yüksek kaliteli tavuklu rasyon Köpeklerin sağlığı için somon yağı Tüm hayat aşamalarını ırklara göre kapsar EKO-PREMİUM KÖPEK MAMASI Yüksek

Detaylı

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620)

TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) TGK-KĐLO VERME AMAÇLI ENERJĐSĐ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLĐĞĐ ( 2001/41) (Yayımlandığı R.G.24.12.2001/24620) Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma

Gıdalar ve Güzellik Ananas Armut Avokado Balık Balkabağı Biber Böğürtlen Brezilya fıstığı Çilek Elma Gıdalar ve Güzellik Besinlerin dengeli bir şekilde tüketilmesi cildin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Aşağıda cilt sağlığına katkıları olan besinler ve içerdikleri vitaminler ile mineraller

Detaylı

Alerjen Uyarısı: Soya ve süt ürünü içerir.

Alerjen Uyarısı: Soya ve süt ürünü içerir. BEAVTA Vitalkost Vanilya Aromal Kilo Kontrol Amaçl Enerjisi Kstlanmş Gda Şeker ve Tatlandrc içerir. ĠÇĠNDEKĠLER ( 1 Porsiyon 55 g için): Soya Protein Ġzolat % 48, Bal % 15, Maltodekstrin, Ya AlnmĢ Yourt

Detaylı

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR ÖZEL BESLENME AMAÇLI ve TAKVİYE EDİCİ GIDALAR Selman Ayaz Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali 12-14 Kasım 2014 1 ÖZEL BESLENME AMAÇLI GIDALAR Özel Beslenme Amaçlı

Detaylı

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım

Ebeveyn Sürüsü 2. Basım Ebeveyn Sürüsü 2. Basım W-36 KAHVERENGİ Performance Performans Standartları Standards Manual Kitapçığı Performans Özeti Dişilerde Yaşama Gücü, 1. 18. Haftalar % 94 Dişilerde Yaşama Gücü, 19. 75. Haftalar

Detaylı

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? EMZİREN ANNE BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR? Gebe ve emziren annede yeterli ve dengeli beslenme gereklidir. 1 Tüm annelerin kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılamaları Kendi vücut besin depolarını dengede

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ

ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU Doç. Dr. Gülhan EROĞLU SAMUR 2. Baskı Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu Doç. Dr. Gülhan Eroğlu Samur ANNE ve ÇOCUK BESLENMESİ ISBN 978-605-364-200-8 Kitapta

Detaylı

PREMIUM KEDİ MAMALARI

PREMIUM KEDİ MAMALARI PREMIUM KEDİ MAMALARI Büyük dostluklar İyİ beslenmeli championpet.com.tr facebook.com/championpet Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kedi ve köpek maması üreticisi Tropikal Pet olarak size Champion Premium

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

Yeterli ve Dengeli Beslen!

Yeterli ve Dengeli Beslen! Yeterli ve Dengeli Beslen! Hareketli Ol, Egzersiz Yap! Kişisel Bakımına ve Günlük Hijyenine Özen Göster! Uyku Düzenine Dikkat Et! Stresten Uzak Dur! Yeterli ve dengeli beslenme «4 Yapraklı Yonca» içerisindeki

Detaylı

YENİ TASARIM VE İÇERİK

YENİ TASARIM VE İÇERİK KEDİ VE KÖPEK YAŞAM FELSEFESİ PUPPY REPRODUCTION MINI JUNIOR JUNIOR MAXI JUNIOR LAMB & RICE MINI ADULT LAMB & RICE ADULT LAMB & RICE ADULT FISH & POTATO ADULT POULTRY & SPELT ADULT MAXI ACTIVE SENSITIVE

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ TAKVĠYE EDĠCĠ GIDALAR TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

Avrupa nın en modern üretim tesislerinden birinde yenilik, kalite ve lezzet konusunda belirleyici olan köpek gıdası üretilmektedir.

Avrupa nın en modern üretim tesislerinden birinde yenilik, kalite ve lezzet konusunda belirleyici olan köpek gıdası üretilmektedir. Yaşasın köpek! Bu kılavuz cümle Meradog markasının felsefesini çok isabetli şekilde yansıtmaktadır. Meradog 60 yılı aşkın bir süredir köpeğin her yaşta profesyonel ve yüksek kalitede beslenmesini ifade

Detaylı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı

Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebeğinizin Beslenme Sağlığı ve Zeytin Yağı Bebek beslenmesinde 0-3 yaş arası kritik bir dönemdir. Bu dönemde annelerin her konuda olduğu gibi beslenme konusunda bebekleri için mümkün olan en 1 / 7 iyi

Detaylı

DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ DEVEKUŞU YUMURTASININ KAPSAMI

DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ DEVEKUŞU YUMURTASININ KAPSAMI DEVEKUŞU YUMURTASI ve ÖZELLİKLERİ Yeryüzünde yaşayan kanatlı hayvanlar arasında yumurtası en büyük kuş, devekuşudur. Devekuşu yumurtasının ortalama boyu 15 cm, genişliği 13 cm dir. Ortalama 1,5 kg ağırlığa,

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49)

TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları

Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları Ek 2 Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan Vitamin ve Minerallerin Formları A. VİTAMİNLER 1) VİTAMİN A retinol retinil asetat retinil palmitat beta-karoten 2) VİTAMİN D kolekalsiferol ergokalsiferol 3) VİTAMİN

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Hızlı Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi

Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Broyler Damızlık Sürü Yönetimi Yavaş Tüylenen damızlık cobb-vantress.com Giriş Cobb broiler sevk ve idare Kitapçığı, damızlık proramınızı oluşturmak için Cobb damızlık yönetim rehberi ve Cobb karma yem

Detaylı

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ!

CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN IRKINIZA ÇEVRE ŞARTLARINIZA, BESLENME ALIŞKANLIĞINIZA ÖZEL MAMALAR ÜRETİYORUZ! CALF MILK GOLD BUZAĞI MAMASI %24 PROTEİN, %21 YAĞ PROBİYOTİK KATKILIDIR. YUMURTA IGG KATKILIDIR OREGANO (ANTİKRİPTO) ÖZEL AMİNOASİT DESTEĞİ YÜKSEK KALİTELİ SÜT PROTEİNİ ÖZEL YAĞ PROFİLİ ÇİFTLİĞİNİZE, HAYVAN

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT

SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIKLI BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ VE SAĞLIKLI SÜT SAĞLIK Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık ; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi olma halidir. BESLENME Bir insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG. КРАСОТА HER YAŞTA В GÜZELLİK! ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОБНОВЛЕННУЮ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННУЮ СЕРИЮ ЛЮБИМЫХ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ CHRONOLONG Yenilenmiş ve geliştirilmiş anti-aging favori serisi CHRONOLONG.

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL

SAĞLIKLI BESLENME. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL SAĞLIKLI BESLENME AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlıklı Yaşam Merkezi Dyt. Melda KANGALGİL 1 İNSANLAR NEDEN YEMEK YER 2 3 Sağlığın temeli yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenmedir. İnsan vücudunu bir arabaya benzetebiliriz;

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

SAĞLIKLI BESLENME. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 SAĞLIKLI BESLENME Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Zehra Gökkaya Kılıç, Arş. Gör. Dr. Müsenna Arslanyılmaz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER

KULLANIM KILAVUZUNDA BULUNACAK BİLGİLER İsim: Centrum Silver Birim formülü Bir film tablet içeriği : % ÖGD** Vitaminler Lutein 1000 mcg * A Vitamini 800 mcg 100 (% 50 Beta Karoten) B1 Vitamini 1.65 mg 150 B2 Vitamini 2.1 mg 150 Niasinamid 24

Detaylı

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ

BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ BESLENME VE SAĞLIK AÇISINDAN KEÇİ SÜTÜNÜN NİTELİKLERİ Keçi, kuru ve sıcak yerlerde ve özellikle tarımsal açıdan geri kalmış bölgelerde yaşayan insanlar için çok önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Gerek

Detaylı

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE

Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir Yağı İçeren SPAKARE Kenevir, benzersiz, olağanüstü bir bitkidir. Geleneksel olarak kenevir, yelkenli gemi halatlarının imalatında kullanılır. Yakın geçmişte moda tasarımcıları,

Detaylı

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ ISIL İŞLEMİN SÜT BİLEŞENLERİNE ETKİSİ Yaşar Karaca 1 ve Z. Guzel-Seydim 2 1 Tarım Kredi Kooperatifi, Beyşehir 2 Gıda Mühendisliği Bölümü, Suleyman Demirel Universitesi, Isparta 2 Süt Bütün memeli hayvanların

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28737 TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI SAĞLIKLI BESLENME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI SAĞLIKLI BESLENME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI SAĞLIKLI BESLENME KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb5 broylerleri için saha performansları ve karkas randıman hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak besleme önerilerini

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 )

TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Resmi Gazete tarih ve sayısı: 2 Eylül 2001 ve 24511 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği (Tebliğ No:2001/20 ) Amaç Madde 1-

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR

FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR BESLENME GERÇEKLERİ FAZLA KİLO VE OBEZİTE TRENDİ GİDEREK YÜKSELİYOR 2015 de 2.3 milyar yetişkin fazla kilolu ve 700 milyonu ise obez olacak. DÜŞÜK ORANDA OBEZİTE YÜKSEK ORANDA OBEZİTE Kaynak: Dünya Sağlık

Detaylı

Cat-vit Kediler İçin Mul vitamin Toz

Cat-vit Kediler İçin Mul vitamin Toz Premiks 50 g Cat-vit Kediler İçin Mul vitamin Toz İŞLETMENİN ADI VE ADRESİ Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Cad. No 1484 Arnavutköy / İstanbul ONAY / KAYIT NUMARASI

Detaylı

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı/Nilüfer-BURSA Yeni doğan kuzulara ilave vitamin ve mineral verilmesinin besi performansı ve kan parametreleri üzerine etkisi Ali Yılmaz 1 Yücel Kemal BAYRAKTAR 1 İbrahim İsmet TÜRKMEN 2 1 Ziraat Müh., İntegro Gıda San.

Detaylı

DiYABET VE BESLENME N M.-

DiYABET VE BESLENME N M.- DiYABET VE BESLENME Diyabet tedavisinin amacı;kan şekeri kontrolünü sağlayarak diyabetin seyrinde gelişebilecek bozuklukları (komplikasyonları) önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitenizi yükseltmektir.

Detaylı

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENMENİN ÖNEMİ Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Doç. Dr. Eda KÖKSAL Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü BESLENME KARIN DOYURMAK YA DA AÇLIK DUYGUSUNU

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR İLE TOPLAM DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR YÖNETMELİĞİ Amaç BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

5. Sınıf Fen ve Teknoloji

5. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Besinler ve Dengeli Beslenme Besinlerin gerekliliği Bütün canlılar büyümek, gelişmek, ve yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için beslenmeye ihtiyaç vardır. Canlılar koşmak, yürümek

Detaylı

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com

Performans ve Besin Değerleri. broyler. cobb-vantress.com Broyler Performans ve Besin Değerleri broyler cobb-vantress.com Giriş Bu kitapçık, Cobb500 broylerleri için saha ve karkas hedeflerini ve bunlara ulaşmayı sağlayacak önerileri kapsamaktadır. Kitapçıkta

Detaylı

SAĞLIĞIN DENGESİ. 5 Gıda Grubu. Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir SÜGAV yayınıdır.

SAĞLIĞIN DENGESİ. 5 Gıda Grubu. Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir SÜGAV yayınıdır. SAĞLIĞIN DENGESİ 5 Gıda Grubu Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir SÜGAV yayınıdır. SÜGAV Yayın No: 05/2011 Sağlığın Dengesi Yeterli ve dengeli beslenebilmek

Detaylı

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU

Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU Unsuz Olmaz ÜRÜN KATALOĞU EKMEK YAPIMI İÇİN ÖZEL LEZZET KARIŞIMLARI KEPEKLİ UN 3 TAM BUĞDAY UNU 4 ORGANİK TAM BUĞDAY UNU 5 ÇAVDARLI UN 6 ALMAN ÇAVDAR EKMEĞİ UNU 7 BOL TAHILLI UN 8 AY ÇEKİRDEKLİ UN 9 RUŞEYMLİ

Detaylı

gereksinimi kadar sağlamasıdır.

gereksinimi kadar sağlamasıdır. Yeterli beslenme, vücudun yaşamı ve çalışmasını sürdürebilesi için gerekli olan enerjinin sağlanması anlamına gelir. Dengeli beslenme ise, alınan enerjinin yanında bütün besin öğelerini gereksinimi kadar

Detaylı

Kanser Hastalarında Beslenme

Kanser Hastalarında Beslenme Kanser Hastalarında Beslenme Tedavi Öncesi, Tedavi Süresince ve Tedavi Sonrası Beslenme İpuçları Uzm.Dyt.Elvan YILMAZ AKYÜZ Hedefler Sağlıklı kiloyu korumak Vücudun onarımını ve tedavisini sağlayan sağlıklı

Detaylı

SPAKARE Kenevir yağı ile

SPAKARE Kenevir yağı ile Kenevir yağı ile Kenevir oldukça çok yönlü bir bitkidir. Geleneksel olarak, kenevir yelkenli gemilerde halatlar yapmak için kullanılır. Daha yakın zamanlarda, moda tasarımcıları kenevir liflerini elbise

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ

SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ SÜT SIGIRLARININ KURUDA KALMA DÖNEMİ TANIMI Sağmal bir inekte gebeliğin son iki ayında ya da başka bir değişle laktasyon dönemi sonunda sağımın durdurulması ve meme de süt salgısının durmasına bağlı olarak

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR

KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR KEDİ VE KÖPEK MAMALARI TR www.tropicat.pl IMMUNOACTIVE + Bağışıklık sistemini güçlendirir KUZU, SOMON & YUMURTA tartar azaltma GROWTH SUPPORT FORMULA Tüm vücudun sürekli gelişmesini sağlar, kemikler için

Detaylı

İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var

İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var İnsan vücudunda 206 kemik vardır Sağlıklı kemik ve dişler için kalsiyumun faydalarını keşfetmek isteyenler bunun için 206 iyi sebebiniz var 1 2 3 su bardağı süt = kalsiyum RDA nız Xtra Cal Nedir? Her gün

Detaylı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı

Dengeli Beslenme. Efe Kaan Fidancı Dengeli Beslenme Yaşamımız boyunca sürekli büyürüz. Bebeklikten itibaren sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için düzenli, dengeli ve yeterli beslenmemiz gerekir. Beslenmek yani yemek yemek günlük

Detaylı

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Süt Nedir? SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Gıda Mühendisi Tülay DURAN Türk standartları çiğ süt standardına göre: Süt; inek, koyun, keçi ve mandaların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tat ve kıvamda

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Resmi Gazete tarih ve no: 16. 08. 2000-24142 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM MAMALARI - DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 30 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

Fenilketonüri (PKU) Ürünleri

Fenilketonüri (PKU) Ürünleri ÜRÜN REHBER Fenilketonüri (PKU) Ürünleri PKU cooler Ürün Aç klamas Özel t bbi amaçl diyet dad r. PKU cooler, fenilalanin içermeyen içime haz r s v bir protein ikamesidir. Portakal ve ahududu aromal seçenekleri

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

www.oncubakliyat.com

www.oncubakliyat.com www.oncubakliyat.com Şimdi ÖNCÜ yüz, gelecekte de ÖNCÜ olacağız... Doğadan Sofranıza Doğadan Sofra nıza Doğadan Sofranıza Doğadan Sofra nıza Doğadan Sofranıza Hakkımızda Öncü Bakliyat Ailesi 1976 yılında

Detaylı

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır.

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 1- Canlılar neden beslenmeye ihtiyaç duyarlar? Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 2- İnsanlar ve hayvanlar hangi şekilde hareket ederler? İnsanlar ve hayvanlar yer

Detaylı

BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ

BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESLENMENİN ÖNEMİ BESİN GRUPLARI BESİN ÖĞELERİ VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ Beslenme, tüm canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için vazgeçilemez bir faaliyettir. Doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyduğumuz

Detaylı

EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR

EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR EKMEK İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAPLAR Prof. Dr. Canan Efendigil KARATAY ve Prof. Ahmet AYDIN ın İddialarına Cevaplarımız 1 1. Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay ve Prof. Dr. Ahmet Aydın: "Beyaz ekmek zehir

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

E v c i l p a r k R a m a z a n K A M P A N Y A S I // Nakit Alım //

E v c i l p a r k R a m a z a n K A M P A N Y A S I // Nakit Alım // Adres E v c i l p a r k R a m a z a n K A M P A N Y A S I // Nakit Alım // 18761 28158 28242 CRN DEKOR DEĞİRMENLİ DUBLEX EV 8303 Peşin F. 38,30 Kampanya F 30 18773 DEKOR YELKENLİ GEMİ BÜYÜK BOY 2 TİSERT

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI

ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI - Ve Lezzetin Çatısı 1925 ten Günümüze Saglık - .. -. ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI 1925 yılında başladı bu yolculuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün müthiş öngörüsüyle, yeni bir milat yazılmaya başlandı Ankara

Detaylı

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI PÜSKÜRTEREK KURUTMA YÖNTEMİ İLE BALIN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN KORUNARAK TOZ HALİNE GETİRİLME İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI Ceren MUTLU *, Mustafa ERBAŞ T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda

Detaylı

Soru ise şu: Mandıra sütünü mü, günlük pastörize sütü mü yoksa UHT teknolojisi ile üretilen dayanıklı sütü mü tercih edelim?

Soru ise şu: Mandıra sütünü mü, günlük pastörize sütü mü yoksa UHT teknolojisi ile üretilen dayanıklı sütü mü tercih edelim? Son günlerin en popüler sağlık konusu süt. Soru ise şu: Mandıra sütünü mü, günlük pastörize sütü mü yoksa UHT teknolojisi ile üretilen dayanıklı sütü mü tercih edelim? Medyamızda her gün lezzetli bir sakız

Detaylı

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KOMBEVİT-C draje Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: 15 mg Tiamin mononitrat (Vitamin Bı), 15 mg Riboflavin (Vitamin B2), 10 mg Piridoksin hidroklorür (Vitamin B6), 50 mg Niyasinamid, 25 mg Kalsiyum

Detaylı

5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2

5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2 5. Sınıf Besinler ve Özellikleri Test 2 1-1.Düzenleyici olarak görev yaparlar. 2.Pek çok yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde görev alırlar. 3. Vücuda besinlerle dışardan alınır 4.Bazıları suda bazıları

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml)

60 kcal/100 ml (250 kj/100 ml) 70 kcal/100ml (295 kj/100 ml) Ek-1 Tüketime Hazır Devam Formüllerinin Temel Bileşimi Ek-1 de yer alan değerler üretici tarafından verilen kullanım talimatına göre hazırlanan veya doğrudan kullanıma hazır olarak satışa sunulan ürünler

Detaylı