RĐSK BÜLTENĐ (Ocak 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RĐSK BÜLTENĐ (Ocak 2010)"

Transkript

1

2

3 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Ocak 2010) Bilgi ve Önerileriniz Đçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: Tel: (212) Faks: (212)

4 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BĐLGĐLENDĐRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR. BÜLTENDE YER ALAN BĐLGĐLERE DAYANARAK ALINACAK KARARLARIN SONUÇLARINDAN BDDK SORUMLU TUTULAMAZ. BÜLTENDEN KAYNAK GÖSTERĐLMEK SURETĐYLE ALINTI YAPILABĐLĐR. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ATATÜRK BULVARI NO: KAVAKLIDERE ANKARA-TÜRKĐYE ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ: RĐSK YÖNETĐMĐ DAĐRESĐ TEL: (212) , FAKS: (212) E-posta: BU YAYIN TÜM ĐÇERĐĞĐ ĐLE BDDK ĐNTERNET SAYFASINDA YER ALMAKTADIR. BDDK OFĐSTEKNĐK DOKÜMAN MERKEZĐNDE 110 ADET BASILMIŞTIR. BASIM TARĐHĐ:

5 ĐÇĐNDEKĐLER I. DENETĐM OTORĐTELERĐ VE DÜZENLEMELER...1 A. CRD Değişiklikleri...1 B. CEBS: Likidite Tamponları Đçin Đlkeler...2 C. CEBS: CRD 122a'da Değişiklik Đçin Tavsiyeler...3 D. CEBS: Finansal Raporlama Đlkeleri...4 E. CEBS: Büyük Riskler Rejimine Đlişkin Açıklayıcı Đlkeler...5 F. CESR: Kredi Derecelendirme Kuruluşları Düzenlemesi...5 G. CEBS - Operasyonel Risk Azaltım Teknikleri için Đlkeler...6 H. HKMA: Ücretlendirmeye Đlişkin Rehber...7 I. CEBS: 2010 Çalışma Programı...7 J. CEBS-CEIOPS: Finansal Topluluklar Direktifi Ortak Tavsiyesi...8 K. CEBS: Yoğunlaşma Riski Yönetimi Đçin Taslak Đlkeler...9 L. CEBS: Stres Testi Đçin Revize Edilmiş Taslak Đlkeler...9 M. CEBS: Denetim Otoritesi Heyetlerinin Đşleyişine Đlişkin Đstişari Đlkeler...10 N. CEBS: Piyasa Faaliyetlerine Đlişkin Operasyonel Riskin Yönetilmesi Hakkında Đstişari Đlkeler...11 O. CEBS: Sermaye Araçlarının Kullanımına Đlişkin Đstişare Metni...12 P. CEBS: Üçüncü Seviye Komiteler olan CEBS, CESR ve CEIOPS'un Đç Yönetim Kurallarına Đlişkin Raporu...12 Q. APRA: Avustralya da Basel II Yapısında Değişiklik Taslağı...13 II. ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ÇALIŞMALARI...14 A. BIS Sermaye ve Likidite Önerileri Paketi BIS-IMF-FSB Ortak Raporu...15 B. IMF World Economic Outlook Raporu Global Financial Stability Raporu...17 C. SENIOR SUPERVISORS GROUP...17 III. ANKET/DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI...18

6 A. BIS: Piyasa Riski Etki Çalışması...18 B. CEBS: Stres Testi Sonuçları...19 IV. DĐĞER...20 A. MAKALE/RAPOR...20 IMF:...20 BIS...21 World Bank...23 B. HABERLER VOB: Fiziki Teslimatlı Vadeli Döviz Đşlemleri FED: Müşterilere Risk Bazlı Fiyatlama Hakkında Bilgi Verilmesi...25

7 KISALTMALAR BCBS : Basel Bankacılık Denetim Komitesi - Basel Committee on Banking Supervision BIS CEBS CEIOPS CESR CRD IAS IASB IMF IFRS FCD FINREP FSF FSB RMD UCIT : : Uluslararası Ödemeler Bankası - Bank for International Settlements : Avrupa Bankacılık Denetim Otoriteleri Komitesi Committee of European Banking Supervisors : Avrupa Birliği Sigorta ve Emeklilik Fonları Denetim Otoriteleri Komitesi Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors : Avrupa Sermaye Piyasaları Düzenlemecileri Komitesi Committee of European Securities Regulators : Sermaye Yeterliliği Direktifi (2006/48-49) - Capital Requirements Directive : Uluslararası Muhasebe Standardı -International Accounting Standart : Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu-International Accounting Standards Board : Uluslararası Para Fonu - International Monetary Fund : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları International Financial Reporting Standarts : Finansal Holdingler Direktifi - Financial Conglomerates Directive : Avrupa Birliği Konsolide Finansal Raporlama Yapısı Consolidated Financial Reporting Framework : Finansal Đstikrar Forumu- Financial Stability Forum (Yeni Adıyla FSB) : Finansal Đstikrar Kurulu-Financial Stability Board (Eski adıyla FSF) : Riske Maruz Değer-Value at Risk Devredilebilir Menkul Kıymet Müşterek Yatırım Fonu Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

8

9 FSDFHKSHF I. DENETĐM OTORĐTELERĐ VE DÜZENLEMELER A. CRD Değişiklikleri Risk Bülteni nin bir önceki sayısında içeriğine yer verilen taslak CRD değişiklikleri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (2009/111/EC) nolu direktifinin, 17 Kasım 2009 da AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yapılan konu başlıkları aşağıdadır: - Konsolide denetimin etkinliğinin artırılması, - Acil durumlarda sistemik riskin önlenmesi de dahil olmak üzere, denetim otoriteleri arasında işbirliğinin artırılması, konsolide denetimde işbirliğine yönelik olarak denetim otoritesi heyetleri kurulması ve bu heyetlerin çalışma esasları, - CRD nin AB üyesi ülkelerce uygulanması ve uygulamanın izlenmesi konusunda ek raporlama ve görevler tanımlanması, - Özkaynak tanımında ve özkaynakla ilişkili bazı sınırlamalarda değişikliğe gidilmesi, buna uygun olarak özkaynaklara ilişkin açıklama yükümlülüklerinde değişiklik, - Raporlamalarda CEBS e (Avrupa Birliği Bankacılık Denetim Otoriteleri Komitesi) rehber hazırlama görevi verilmesi, sıklık, tarih ve formatta ortak uygulamaya geçilmesi, - Kredi riski için sermaye yükümlülüğünün standart metodla hesaplanmasında ve ayrıca seküritizasyonlarda, kredi derecelendirme kuruluşlarının kabulünde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin bu kuruluşlara ilişkin yeni düzenlemesine (Regulation ) referans verilmesi, - Kredi riski için sermaye yükümlülüğünün içsel metodla hesaplanmasında, kolektif yatırım kuruluşlarının dikkate alınışı, - Büyük Riskler hesaplamasında dikkate alınmayacaklar listesine hüküm eklenmesi, raporlanması gerekenlerin tanımlanması, raporlamada ortak uygulamaya geçilmesi, istisna sayılacaklar/sayılabilecekler listeleri, - Kredi riski transferlerine ilişkin yeni bölümle, seküritizasyonlarda riskin taraflar arasında dağılımına ilişkin hükümler, - Seküritizasyon riski tanımına itibar riski nin de eklenmesi, - Likidite riski tanımının genişletilerek daha net sınırlarla ifade edilmesi, likidite riskine karşı alınması istenen tedbirler. Üye ülkelerden kanun ve düzenlemelerini 31 Ekim 2010 tarihine kadar direktif hükümlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir. Risk Yönetimi Dairesi 1

10 FSDFHKSHF Kaynak: DIRECTIVE 2009/111/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Link: B. CEBS: Likidite Tamponları Đçin Đlkeler CEBS 4 aylık bir istişare döneminin ardından Likidite Tamponu Üzerine Đlkeler dokümanını yayımlamıştır (Aralık 2009). CEBS in Likidite Riski Yönetimi için Tavsiyeler dokümanına dayanan bahsi geçen ilkeler Bankaların faaliyet modellerini değiştirmeden en az bir ay likidite stresine dayanmalarını sağlayacak likidite tamponlarının uygun yapısı ve büyüklüğünü işlemektedir. Dokümanda yer alan ilkelerin özetleri şu şekildedir: 1. Bir likidite tamponu strese maruz kalınan şartlarda, belirli bir kısa dönemde ihtiyaç duyulan ilave likiditeyi de sağlayan, elde edilebilir likidite tutarını ifade eder. 2. Kuruluşlar üç tür stres senaryosu uygulamalıdır: a. Đdiosinkratik (kuruluşa özgü) b. Piyasaya özgü c. Đdiosinkratik ve piyasaya özgü birleşimi 3. Tamponun büyüklüğünü belirlerken kullanılan stres senaryosunda en az bir aylık sürdürme süresi kullanılır. 4. Likidite tamponu olarak kullanılacak nakit ve çekirdek varlıklar ilgili merkez bankasınca kabul edilebilir ve özel piyasalarda yüksek likit özelliğe sahip olmalıdır. 5. Kredi kuruluşları likit varlık stoklarını, stres durumlarında ihtiyaçlarını gidermeye hazır olmalarını sağlayacak şekilde yönetmelidirler. 6. Tampondaki varlıkların kullanılmasına karşı muhtemel yasal, düzenlemeye veya işleme özgü engellerin etkilerini en aza düşürmek için, bir banka grubu içindeki likidite tamponlarının yeri ve büyüklüğü, banka grubunun yapısını ve faaliyetlerini uygun olarak yansıtmalıdır. Dokümanda bir haftalık süre için sadece likiditesi çok yüksek ve merkez bankasınca kabul edilebilir enstrümanlar kullanılırken, daha uzun dönemler için (en az bir ay) diğer yüksek likiditeye sahip varlıkların kullanılabileceği ifade edilmiştir. Bu amaçla dokümanın Ek-2 bölümünde varlıkların likitliğini belirlemek için yönlendirmede bulunulmuştur. Buna göre varlıkların likitliği aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmektedir: - Piyasaya ilişkin likidite faktörleri Değer kaybetmeden elden çıkarabilme Alış-Satış fiyat farkı Varlığın karakteristiği Piyasaya özgü karakteri o Aktif ve büyük bir piyasa o Piyasa yapıcılarının bulunması o Düşük piyasa yoğunlaşması Risk Yönetimi Dairesi 2

11 FSDFHKSHF Temel Karakterler o Düşük kredi ve piyasa riski o Değerlemenin kolaylığı o Riskli varlıklarla düşük korelasyon o Tanınmış ve gelişmiş bir piyasada listelenme - Merkez Bankasınca Kabul Edilebilirlik - Likiditenin Pratikte Teslimi Bu ilkeleri geliştirirken CEBS birçok likidite uygulamasını gözden geçirmiştir. Bu amaçla Haziran 2009 da yayımlanan CP28 istişare metni için açılan istişare döneminde verilen yorumlar ve alınan bilgiler kullanılmıştır. Kaynak: Further amendments to the Capital Requirements Directive Link: C. CEBS: CRD 122a'da Değişiklik Đçin Tavsiyeler CEBS seküritizasyon için asgari elde tutma gereksiniminin geçerliliğine ilişkin olarak tavsiyesini yayımlamıştır (Kasım 2009). CRD de yapılan değişikliklerin ardından Avrupa Komisyonu, yatırımcılarla ihraççıların çıkarlarının çatışmasını engelleyen Madde: 122a da yer alan seküritizasyon için asgari elde tutma gereksinimi hakkında iki adet tavsiye talebinde bulunmuştu. CEBS elde tutma politikasında bir takım eksiklikler tespit etmiştir. CEBS, analizinde aşağıda yer alan tespit ve önerilerde bulunmaktadır: - %5 tutma oranı şirketlerin önemli risk transferi yapma kabiliyetini engelleyebilmektedir. Ancak daha yüksek bir tutma oranı ise ihraççıların fiyatlamada yapacağı oynamalar sonucunda anlamını yitirebilmektedir. Bu kapsamda %5 lik oranın yükseltilmesi otomatik olarak çıkar çatışması problemini çözememektedir. - Đhraççının riskini korumaya almasının engellenmesi/yasaklanması, kapsamının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. - Komisyon tarafından önerilen dört tutma opsiyonu, her birinin kendi üstünlükleri ve dezavantajları olması nedeniyle korunacaktır. - Potansiyel kullanım faydası: Komisyonca daha sonra dikkate alınacak olan yeni bir yöntem belirlenebilir ancak buna ihtiyaç olduğu konusunda kesin bir kanıt yoktur. Risk Yönetimi Dairesi 3

12 FSDFHKSHF Kaynak: CEBS publishes its advice on the effectiveness of a minimum retention requirement for securitisations D. CEBS: Finansal Raporlama Đlkeleri CEBS finansal raporlamaya ilişkin olarak revize edilmiş ilkeler (FINREPrev2) yayımlamıştır (Aralık 2009). Đlkelerin revize edilmesi CEBS in raporlama gereksinimlerinin verimini artırma çabasının bir parçasıdır. Revize ilkeler Avrupa daki raporlama ihtiyaçlarını ortak bir zemine oturtacak bir maksimum veri modeli sağlamaktadır. IFRS de kabul edilen değişiklikler de revize Konsolide finansal raporlama yapısı-finrep e (Consolidated Financial Reporting Framework) dahil edilmiştir. Muhasebe standartlarında 2010 yılında yapılacak önemli değişiklikler de FINREP i etkileyecektir. Bu tarihe kadar CEBS, IAS ve IAS 39 da yapılması muhtemel değişiklikleri de hesaba katmak amacıyla FINREP i gözden geçirecektir. Revize FINREP için uygulama tarihi 1 Ocak 2012 dir. Đlkelerin gündeme gelmesinde CEBS, 21 Ekim tarihinde CEBS web sitesinde yayımlanan ve aşağıda linkine yer verilen istişare sonuçlarını kullanmıştır. Revize edilen ilkelerin ana unsurları şunlardır: FINREP in Uygulanması Maksimum Veri Modeli Verimliliği Arttırılmış Raporlama Paketi FINREP Konsolidasyon Kapsamı Raporlama Sıklığı ve Raporlama Dönemleri IAS/IFRS Değişiklikleri CEBS 1 Ocak 2012 de uygulanmasını öngördüğü ilkeler ile ilk raporlamanın 31 Mart 2012 de yapılmasını beklemektedir. Kaynak: Guidelines for Implementation of The Framework for Consolidated Financial Reporting (FINREP) Link: Guidelines/2009/FINREPrev2/FINREPrev2-instructions.aspx Link: Kaynak: Responses to CP06 Revised2 Link: Revised2.aspx Risk Yönetimi Dairesi 4

13 FSDFHKSHF E. CEBS: Büyük Riskler Rejimine Đlişkin Açıklayıcı Đlkeler CEBS değişmiş CRD de de yer alan, gözden geçirilmiş büyük riskler rejiminin iki spesifik konusuna ilişkin ilkeler yayımlamıştır (Aralık 2009). Yayımlanan ilkeler açıklama gerektiren iki konunun aydınlatılması amacını gütmektedir: Đlk olarak, özellikle kontrol ve ekonomik ilgi/iç-ilişki kapsamında ilişkili müşteriler (connected clients) tanımı önem arz etmektedir. Bu tür bir bağlantının tespiti kredi değerlendirmesi yaparken çok detaylı inceleme ve sağlam bir süreç gerektirdiğinden CEBS oransal bir sınır getirmiştir. Bu amaçla banka özkaynaklarının %2 sinden büyük risklerde detaylı bir süreç işletilmesi gerekmektedir. Đkinci olarak, varlığa dayalı büyük risklerin ele alınışında riske daha duyarlı, konservatif yaklaşımların kullanılması söz konusudur. Bu yaklaşımların uygulanmasının zorluğu nedeniyle, sektörün geribildirimlerini de dikkate alarak CEBS, 31 Aralık 2015 e kadar 31 Ocak 2010 dan önce edinilen risklerin bu yayımlanan ilkelerden önceki kurallara göre ele alınmasını öngörmektedir. CEBS, ileriki dönemlerde dilimlenmiş ürünlerin ele alınması ile ilgili olarak çalışma yürütecektir. Sözkonusu ilkelerin oluşturulmasında CEBS geniş bir sektör görüşünden faydalanmıştır. Değişikliklerin üye ülkelerin ulusal kanunlarında 31 Ekim 2010 tarihine kadar yer alması ve 31 Aralık 2010 tarihine kadar uygulanması beklenmektedir. Sonrasında revize edilmiş büyük riskler rejimi de yürürlüğe girecektir. Ortak paydaya ulaşılması amacıyla tavsiye edilen uygulama tarihinden bir yıl sonra CEBS uygulama çalışması yapmayı planlamaktadır. Kaynak: Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime Link: F. CESR: Kredi Derecelendirme Kuruluşları Düzenlemesi Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun Kredi Derecelendirme Kuruluşları faaliyetlerine ilişkin yürürlüğe giren düzenlemesi, AB Resmi Gazetesi ile beraber CESR (Avrupa Sermaye Piyasaları Düzenlemecileri Komitesi) sayfasında yayımlanmıştır (Kasım 2009). Düzenlemenin bazı maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girecektir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme notları yatırımcılar, borç verenler, ihraççılar ve hükümetler tarafından menkul kıymetler ve banka piyasalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Bankalar, aracı kurumlar, sigorta işletmeleri, güvence işletmeleri, reasürans işletmeleri, devredilebilir menkul kıymet müşterek yatırım fonları (UCITS-Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) gibi kuruluşlar kredi derecelendirme notlarını sermaye yükümlülüğü kapsamında veya yatırım faaliyetlerinde risk değerlendirmeleri için referans olarak kullanmaktadırlar. Bu nedenle, derecelendirme notları piyasa faaliyetleri ve yatırımcılar ile tüketiciler nezdinde önemli etkiye sahiptir. Finansal piyasaların işlemesinde önemli etkiye sahip olmasına rağmen, derecelendirme kuruluşları ile ilgili düzenlemeler sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından açıklanan kredi derecelendirme notlarının yeterli Risk Yönetimi Dairesi 5

14 FSDFHKSHF kalitede olmasının sağlanması ve bu kuruluşlar için sıkı yükümlülükler getirilmesi amacıyla gerekli kuralların belirlenmesi önem arz etmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından tarihinde kredi derecelendirme kuruluşları için bir düzenleme yayımlanmıştır. Sözkonusu düzenleme aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır: - Kredi derecelendirme notlarının yayımlanması, - Kredi derecelendirme faaliyetlerinin gözetimi, - Derecelendirme kuruluşlarının başvuruları, - CESR ve denetim otoritelerine ilişkin hükümler, - Denetim otoriteleri arasındaki işbirliği, uygulanacak cezalar ve raporlama. Kaynak: REGULATION (EC) No 1060/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit rating agencies Link: G. CEBS - Operasyonel Risk Azaltım Teknikleri için Đlkeler CEBS daha önce istişari olarak yayımladığı Operasyonel Risk Azaltım Teknikleri için Đlkeler dokümanının istişare sürecinin bittiğini açıklayarak nihai ilkeleri yayımlamıştır (Aralık 2009). Đlkeler CRD ve CEBS in daha önce yayımladığı Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı ve Đçsel Ölçüm Yaklaşımı Değerlendirmesi ve Validasyonu için Đlkeler (GL10) içerisinde yer alan Operasyonel Risk için ileri ölçüm yaklaşımlarında risk transferinin kullanılması konusunda açıklama gereksinimi duyulması nedeniyle hazırlanmıştır. Đlkeler dokümanında sırasıyla Risk transferi sağlayan sigorta araçları veya diğer risk transfer araçlarının tanınması için genel şartlara ve Sigortanın kullanımına ve diğer risk transfer araçlarının kullanımına özel şartlara değinilmiştir. Sigorta kullanımında koruma sağlayanların kabul edilebilirliği, ürünlerin özellikleri ve kapsamın belirsizliğine ilişkin kesintiler gibi konular ele alınmıştır. Diğer risk transfer araçlarına ilişkin olarak kuruluşların ve denetim otoritelerinin yeterli tecrübesi olmaması sebebi ile sınırlı sayıda ilke belirtilmiştir. Ancak gelecek dönemlerde sektör ile iletişimde kalınarak bu konu üzerinde çalışmaya devam edileceği duyurulmuştur. CEBS, ilkelerin 30 Haziran 2010 a kadar üye ülkelerce uygulanmaya başlamasını beklemektedir. Risk Yönetimi Dairesi 6

15 FSDFHKSHF Kaynak: GUIDELINES ON OPERATIONAL RISK MITIGATION TECHNIQUES Link: H. HKMA: Ücretlendirmeye Đlişkin Rehber Hong Kong Merkez Bankası (Hong Kong Monetary Authority) bankaların ücretlendirme politikalarını belirlerken göz önünde bulundurmasını beklediği prensipleri içeren bir rehber hazırlayarak bir ay süre ile görüşe açmıştır (Ekim 2009). Metnin temel olarak, FSF (Financial Stability Forum) tarafından hazırlanan ve daha önce Türkçeye tercüme edilerek bu bültenin dördüncü sayısında yer verilen ücretlendirme politikaları rehberi ile paralel olduğu görülmektedir. Kaynak: Guideline on a Sound Remuneration System Link: I. CEBS: 2010 Çalışma Programı CEBS 2010 çalışma programını açıklamıştır (Kasım 2009). CEBS 2009 yılı için hazırladığı çalışma programında kriz karşısında, finansal piyasaların etkin denetimi ve düzenlenmesi üzerinde yoğunlaşmıştı yılı için büyük öncelik CEBS in krizin düzenleme ve denetleme etkilerine ilişkin faaliyetlerine, Basel II ve CRD deki beklenen değişikliklere ilişkin yapılacaklara verilmiştir. CEBS in 2010 yılı projeleri şu şekilde sıralanmaktadır: Yüksek Öncelikli Faaliyetler: - Kurumsal düzenlemeler, - Periyodik risk değerlendirmeleri, - Denetim otoritesi heyetleri ve diğer işbirliği mekanizmaları, - Erken müdahale mekanizmaları, - Đkinci yapısal blok, - CRD değişiklikleri, - Şeffaflık ve açıklama, - Likidite riski yönetimi, - Denetim otoritesine raporlama, - Đç yönetim. Risk Yönetimi Dairesi 7

16 FSDFHKSHF Đkincil Öncelikli Faaliyetler: - Stratejik risk, faaliyet riski, itibar riski, yapısal faiz oranı riski ve stres testleri - CRD nin uygulanması - Finansal topluluklar - Paketlenmiş Perakende Yatırım Ürünleri Üçüncül Öncelikli Faaliyetler: - Diğer komitelerle işbirliği - Takas odası üyelerinin risk yönetimi Kaynak: CEBS Work Program 2010 Link: J. CEBS-CEIOPS: Finansal Holdingler Direktifi Ortak Tavsiyesi CEBS ve CEIOPS (Avrupa Birliği Sigorta ve Mesleki Emeklilik Fonları Denetim Otoriteleri Komitesi) oluşturdukları ortak komite olan JCFC (Joint Committee on Financial Conglomerates) vasıtasıyla Finansal Holdingler Direktifi FCD ye (Financial Conglomerates Directive) ilişkin yayımladıkları tavsiye metnini duyurmuştur (Ekim 2009). Bu metinde FCD ye ilişkin tanımlar ve terminoloji, kapsam ve iç kontrol gereksinimleri konuları yer almaktadır. Metinde ilgili tarafların görüşlerini de içeren 3 aylık bir istişarenin sonuçları yer almaktadır. Ortak komite hali hazırdaki çerçevede FCD nin amaçlarını gerçekleştiremediği bazı konularda düzenleme önerileri getirmiştir. Bu önerilerin içerisinde; - Finansal Holding Şirketlerinin tanımının değiştirilerek FCD ile takviye edilen sektörel grup direktiflerinin grubun yapısına bakılmaksızın uygulanmasının sağlanması, - Denetim otoritelerine risk yapıları muafiyet gerektiren küçük ve heterojen yapılı gruplarda FCD nin uygulanmasından vazgeçilmesi hakkının verilmesi yer almaktadır. Komite, FCD deki diğer konular için de bilgilendirmenin geliştirilmesini tavsiye etmiş, bu konuda çalışmalar yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Kaynak: CEBS and CEIOPS publish advice on issues related to the current application in the areas of definitions and terminology, scope and internal control requirements of the Financial Conglomerates Directive Link: E.aspx Risk Yönetimi Dairesi 8

17 FSDFHKSHF K. CEBS: Yoğunlaşma Riski Yönetimi Đçin Taslak Đlkeler CEBS denetim otoritesi gözden geçirmesi (SREP-Supervisory Review Process) kapsamında yoğunlaşma riskinin yönetimi hakkında revize edilmiş taslak ilkeler yayımlamıştır (Aralık 2009). Taslak ilkelerle ilgili istişare, denetlenen taraflar ve diğer piyasa katılımcıları da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara açılmıştır. Taslak ilkeler 14 Aralık 2006 tarihinde yayımlanan Denetim Otoritesi Gözden Geçirmesi (GL03) Đlkeleri ni tamamlayan SREP kapsamında yoğunlaşma riskinin teknik yönlerine ilişkin prensipleri günceller niteliktedir. Yaşanan son krizden alınan derslerle birlikte CEBS in yoğunlaşma riskine yaklaşım şekli değişmiş ve sadece kredi riski kapsamında ele almaktan ziyade yoğunlaşma riskinin diğer yönleri de incelenmiştir. Bu kapsamda yoğunlaşma riskinin tek bir riskin içinde ele alınmasından ziyade riskler arası analizi dikkate alınmıştır. CEBS in yayımladığı taslak ilkeler CEBS in Pillar II Kapsamında SREP in Uygulanması için Đlkeler dokümanı üzerine oluşturulmuştur ve CEBS in Revize Edilmiş Büyük Riskler Đlkeleri ve yine CEBS in Risk Yönetimi için Đleri Đlkeler i ile birlikte okunması tavsiye edilmektedir. Taslak metnin istişare dönemi 31 Mart 2010 da sona erecektir. Kaynak: CEBS Guidelines on aspects of the management of concentration risk under the supervisory review process (CP31) Link: L. CEBS: Stres Testi Đçin Revize Edilmiş Taslak Đlkeler CEBS Stres Testi için Revize Đlkeler yayımlayarak, istişareye açmıştır (Aralık 2009). Đstişare piyasa katılımcıları da dâhil olmak üzere tüm ilgili taraflara açıktır. Revize edilmiş ilkeler CEBS in 14 Aralık 2006 da yayımladığı Pillar II, Denetim Otoritesi Gözden Geçirmesi Kapsamında Stres Testinin Teknik Yönleri Üzerine Đlkeler ini güncellemektedir. Revize ilkelerde kuruluşların geçen yıllardaki stres testlerini inceleme sonucu oluşan deneyim ile birlikte BCBS in Güçlü Stres Testi ve Denetimi için Revize Edilmiş Đlkeler i kullanılmıştır. Taslak metinde risk bazında (piyasa riski, kredi riski vs.) ekler de yer almaktadır. Đstişare dönemi 31 Mart 2010 da sona erecektir. Đlkeler dokümanında yer alan başlıca konular ise şöyledir: - Duyarlılık analizi - Senaryo analizi Risk Yönetimi Dairesi 9

18 FSDFHKSHF - Senaryoların şiddeti - Geriye stres testi - Portföy ve tek risk seviyesi stres testleri Portföy ve tek risk bazında Firma genelinde stres testi Stres testi sonuçlarının yönetimde kullanılması - Denetim otoritesinin değerlendirmesi Kaynak: CEBS Guidelines on Stress Testing (CP32) Link:http://www.c-ebs.org/documents/Publications/Consultation-papers/2009/CP32/CP32.aspx M. CEBS: Denetim Otoritesi Heyetlerinin Đşleyişine Đlişkin Đstişari Đlkeler CEBS denetim otoritesi heyetlerinin işleyişine ilişkin istişari ilkeler yayımlamıştır (Aralık 2009). Đstişare ilgili tüm taraflara ve piyasa katılımcılarına açıktır. Revize edilmiş CRD ye göre güçlü bir koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının gereği olarak ve bu kapsamda denetime ilişkin görevlerin yerine getirilmesinde denetim otoritelerinin heyetler kurması beklenmektedir. Bu heyetlerin acil durumlarda denetim faaliyetini kolaylaştırması ve verimliliği artırması beklenmektedir. Đstişare dokümanı CRD de yer alan ve CEBS in heyetlerin işleyişini ele alacağını ifade eden ilkelerine atfen çıkarılmıştır. Ayrıca ilkelerin CRD hükümlerini tamamlayıcı nitelikte olması amaçlanmaktadır. Đlkeler genel olarak şu şekilde organize edilmiştir: - Heyetlerin kurulması, - Heyetlerin organizasyonu ve bilgi değişimi, - Denetlenen organizasyonun yönetimi ile olacak iletişim, - Görev dağılımı ve ortak alınan kararlar (Onay, sermaye yeterliliği vs.), - Makro tedbir alınan riskler ve - Devam edenlerle birlikte, acil durumlar halindeki faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonu. CEBS üyelerin bu ilkeleri 31 Aralık 2010 a kadar tam olarak uygulamasını beklemektedir. Bu dönemde revize edilmiş CRD de uygulamaya konmuş olacaktır. Đstişare 31 Mart 2010 da tamamlanacaktır. Kaynak: Consultation paper on CEBS s Guidelines for the operational functioning of colleges (CP34) Link: Risk Yönetimi Dairesi 10

19 FSDFHKSHF N. CEBS: Piyasa Faaliyetlerine Đlişkin Operasyonel Riskin Yönetilmesi Hakkında Đstişari Đlkeler CEBS piyasa faaliyetleri nedeniyle maruz kalınan operasyonel riskin yönetimine ilişkin olarak istişari ilkeler yayımlamıştır (Aralık 2009). Đstişare tüm ilgili taraflara açık olarak yürütülecektir. Daha önce yayımlanan üst düzey risk yönetimi ilkeleri ve üst düzey ücretlendirme politikalarına ilişkin ilkeler dokümanlarından sonra CEBS piyasa faaliyetlerinden dolayı maruz kalınan operasyonel riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, kontrolü ve izlenmesine ilişkin olarak daha spesifik ilkeler ortaya koymaktadır. Đlkeler yönetim, iç kontrol ve içsel raporlama ilkeleri olmak üzere üç ana bölüme ayrılmıştır. Đlkeler özetle şöyledir; Yönetim Mekanizmaları: Đlke 1: Yönetim piyasa faaliyetlere ilişkin operasyonel risklerin farkında olmalıdır. Bu risklerin yönetimi için gerekli sistem oluşturulmalıdır. Đlke 2: Yönetim bu risklerin azaltılması amacıyla bir ön ofis kültürünü teşvik etmelidir. Đlke 3: Üst düzey yönetim kendisinin ve kontrol fonksiyonunu yürüten kişilerin, alım-satımcıların (trader) faaliyetlerini yeterince anlayacak ve onları sorgulayacak yetenek, anlama, otorite ve özendirmeye sahip olmalarını sağlamalıdır. Đlke 4: Piyasaya ilişkin faaliyetlerde operasyonel risk kayıpları bir faaliyet biriminin performansını değerlendirirken veya amaçlarını belirlerken hesaba katılmalıdır. Đlke 5: Piyasa faaliyetlerindeki sahtekarlığa karşı mücadele, iç kontrollerin ve raporlama sistemlerinin çok önemli bir parçası olmalıdır. Đç Kontroller: Đlke 6: Alım-satımcılar sadece tanımlanmış kurallarına uygun olan durumlarda işlem açabilmelidir. Đlke 7: Dokümantasyon gereksinimleri düzgün olarak tanımlanmalıdır. Kontratların yasal uygulanabilirliğine dikkat edilmelidir. Đlke 8: Genel bir kural olarak işlemlerin açılması kapanması işlem odasında ve işlem saatinde yapılmalıdır. Đlke 9: Đşleme ilişkin her bir nakit akışı muhasebe sistemine belgelendirilmiş denetim izi ile açık bir şekilde kaydedilmelidir. Đlke 10: Kuruluşlar alım-satımcılar ile piyasa karşı tarafları arasındaki ilişkiye uygulanabilir uygun bir kontrol ve yöntem çerçevesine sahip olmalıdır. Đlke 11: Teyit, takas ve uzlaşma süreçleri doğru bir biçimde tasarlanmış ve uygun olarak yürütülüyor olmalıdır. Đlke 12: Kuruluşlar teminatlandırma süreçlerinin doğru çalıştığını ve değişikliklerin muhasebe hesaplarındaki ilgili pozisyonlarla örtüştüğünü garanti altına almalıdır. Đlke 13: Piyasa faaliyetlerine ilişkin operasyonel riskler doğru biçimde ayırt edilmeli ve izlenmelidir. Đlke 14: Net tutarların ve duyarlılık ölçütlerinin izlenmesine ilaveten, netleşmemiş tutarların takibi de ciddi şekilde yapılmalıdır. Đlke 15: Alım-satıma ilişkin bilgi teknolojisi sistemleri uygun biçimde tasarlanmalıdır. Đlke 16: Piyasa faaliyetlerine ilişkin operasyonel riskin raporlanması sistemi şüpheli işlemleri veya önemli durumları yönetime uygun uyarılarla bildirecek şekilde tasarlanmalıdır. Risk Yönetimi Dairesi 11

20 FSDFHKSHF Đlke 17: Kuruluşlar içsel raporlamaların kalitesinden, tutarlılığından ve bu raporları alan kişilerin ihtiyaçlarına uygun olduklarından emin olmalıdır. CEBS üyelerinin ilkeleri Aralık 2010 a kadar uygulamalarını beklemektedir. CEBS sekreterliğinde, 2011 in ilk çeyreğinde uygulamaya ilişkin bir gözden geçirme yapılacaktır. Kaynak: Consultation paper on the management of operational risks in market-related activities Link: O. CEBS: Sermaye Araçlarının Kullanımına Đlişkin Đstişare Metni CEBS sermaye araçlarına ilişkin yayımladığı ilkelerin uygulanması konusunda bir istişare metni yayımlamıştır (Aralık 2009). Bu istişare metni CRD de güncellenen 63a (6) maddesine ilişkin olarak yayımlanmıştır. Bu maddede CEBS in 57-a daki sermaye ürünlerine ilişkin ülke denetim otoritesi uygulamalarının birbirine yakınsaması için detaylı çalışma yapması istenmektedir. Bu hükümler doğrultusunda orijinal özkaynaklar içine dâhil edilebilecek sermaye ürünlerinin değerlendirilmesi için 10 kriterlik bir set oluşturulmuştur. Global düzenleme çerçevesinde sermaye araçlarının tanımı ile ilgili olarak yapılacak muhtemel değişikler nedeni ile CEBS, madde 57-a üzerine hazırlayacağı ilkelerde bu değişiklikleri en kısa sürede hesaba katmak için hazır olduğunu duyurmuştur. Kaynak: Consultation Paper on Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast (CP 33) Link: P. CEBS: Üçüncü Seviye Komiteler olan CEBS, CESR ve CEIOPS'un Đç Yönetim Kurallarına Đlişkin Raporu Üçüncü seviye komiteler olarak bilinen CEBS, CESR ve CEIOPS sektörler arası iç yönetim konularında bir rapor yayımlamıştır (Aralık 2009). Üye ülkelerde iç yönetim hususundaki düzenleme ve denetimin yakınsamasının teşviki için neler yapılabileceği araştırılırken üçüncü seviye komiteler bir sektör incelemesi başlatma kararı almışlar, bu incelemenin sonucunda bir rapor yayımlanmış idi. Üçüncü seviye komiteler aşağıdaki konularda uyumlaştırma yapılabileceğini bildirmiştir: Risk Yönetimi Dairesi 12

21 FSDFHKSHF - Çıkar çatışmalarının yönetimi, - Risk yönetimi sisteminin kapsadığı risklere ilişkin politika, süreç ve prosedürler, - Farklı sektörel gereksinimler doğrultusunda risk yönetimi, uyum ve iç denetim fonksiyonlarının nasıl bağımsızlaştırılacağı, - Denetimin gözden geçirme süreci. Komiteler ilgili tüm tarafları, bahsi geçen konularda uyumlaştırma yapılması ve gerekliliği konusunda fikir beyan etmeye çağırmaktadır. Kaynak: 3L3 TASK FORCE ON INTERNAL GOVERNANCE (TFIG) Link: Q. APRA: Avustralya da Basel II Yapısında Değişiklik Taslağı Avustralya Denetim Otoritesi APRA (Australian Prudential Regulation Authority), Temmuz 2009 tarihinde Basel II'de yapılan geliştirmeler sonrası, mevduat kabul eden kuruluşlar için kendi uyguladığı standartlarda yapacağı değişikliklere yönelik bir taslak belge yayınlamıştır (Aralık 2009). Söz konusu geliştirmelerin 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlükte olacağı belirtilmiştir. Söz konusu geliştirmelere ilişkin raporlama standartları ve formlarına yönelik taslakların 2010 yılının ilk çeyreğinde, bu standartların ve formların asıl halleriyle bunlara ilişkin rehberlerin de 2010 yılı ortalarında çıkarılacağı belirtilmiştir. Kaynak: Enhancements to the Basel II Framework in Australia Link: Framework-in-Australia-Dec-2009.pdf Risk Yönetimi Dairesi 13

22 FSDFHKSHF II. ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ÇALIŞMALARI A. BIS 1. Sermaye ve Likidite Önerileri Paketi 8-9 Aralık 2009 toplantılarının ardından Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bankacılık sektörünün dayanıklılığının artırılması amacıyla global düzeyde sermaye ve likidite düzenlemelerinin güçlendirilmesine yönelik bir istişare paketini onaylamış ve açıklamıştır (17 Aralık 2009). Paket istişareye açılan iki dokümandan oluşmaktadır: 1) Strengthening the resilience of the banking sector 2) International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring Açıklanan öneriler Komite nin, Temmuz 2009 tarihli Basel II yapısını güçlendirmeye yönelik olarak alınan tedbirlerle beraber, uluslararası bankaların düzenleme, denetim ve risk yönetimi alanlarında krizden alınan derslere ilişkin olarak yaptığı çalışmaların bir parçasını oluşturmaktadır. Dokümanlar aşağıdaki alanları kapsamaktadır: Sermaye tabanının nitelik, tutarlılık ve şeffaflığının artırılması: Komite, Tier 1 sermaye tabanının niteliğinin artırılmasına ek olarak, sermaye yapısının diğer bileşenlerini de harmonize etmektedir. Sermaye yapısının riskleri kapsama gücünün artırılması: Temmuz 2009 da yayımlanan alım-satım portföyü ve seküritizasyon değişikliklerine ek olarak, türev, repo ve menkul finansmanı faaliyetlerinden kaynaklanan karşıtaraf kredi riski için sermaye gereklerinin güçlendirilmesi. Ayrıca operasyonel riskin ölçülmesi, yönetimi ve denetiminde yakınsama sağlanması. Basel II nin risk bazlı yapısını desteklemek üzere uygun bir gözden geçirme ve kalibrasyona dayalı olarak bir kaldıraç rasyosu nun tanımlanması: Rasyo, bankacılık sisteminde çok yüksek oranda kaldıraç kullanımını kontrol etmeye yardımcı olacak, model riski ve ölçüm hatalarına karşı yeni bir koruma sağlayacaktır. Karşılaştırabilirlik sağlamak üzere, rasyonun detayları uluslararası olarak harmonize edilecek, muhasebeleştirme farklılıkları giderilecektir. Stres durumlarında kullanabilmek üzere, iyi dönemlerde sermaye tamponları oluşturulmasını teşvik edecek bazı tedbirlerin ortaya konması: Döngünün tersine bir sermaye yapısı, ekonomik ve finansal şokları hafifleterek, daha istikrarlı bir bankacılık sistemi için katkıda bulunacaktır. Ayrıca Komite, mevcut durumdaki çevrimle paralel hareket eden, gerçekleşmiş kayıplar için karşılık ayırma uygulamaları yerine, gerçek kayıpları daha şeffaf yansıtacak, geleceğe odaklı ve beklenen kayıplara dayalı bir karşılık ayırma yapısı geliştirmektedir. Uluslararası faaliyet gösteren bankalar için, uzun dönem yapısal likidite rasyosu üzerine kurulu, 30 günlük likidite kapsamını içeren bir global minimum likidite standardı belirlenmesi: Bu yapı denetimcilere banka ve sistem düzeyinde likidite risk trendlerini tanımlama ve analiz etmede yardımcı olmak üzere izleme ölçütleri de içermektedir. Bu standart ve ölçütler Komite nin Eylül 2008 de yayımlanan Etkin Likidite Riski Yönetimi Đçin Đlkeler dokümanını tamamlayıcı niteliktedir. Risk Yönetimi Dairesi 14

23 FSDFHKSHF Komite sistemik öneme sahip kuruluşlardan kaynaklanan dışsallıkların azaltılmasını sağlamak üzere ek sermaye, likidite yada diğer denetim tedbirleri ihtiyacını gözden geçirmektedir. Komite, önerilen sermaye ve likidite standartlarının etkilerini değerlendirmek üzere, 2010 yılının ilk yarısında bir etki çalışması yapacaktır. Bu çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak, uygun niteliğe sahip bir toplam seviye belirlenmek üzere, yasal minimum sermaye düzeyi ve bu dokümalardaki öneriler gözden geçirilecektir. Etkiler parça parça değil, paketin bütününün etkisi olarak değerlendirilecektir. Etkilerine bakılan standartların, finansal koşulların iyileşmesiyle ve ekonomik çıkıştan emin olunduktan sonra, 2010 yılı sonunda kabulü ve 2012 sonunda uygulamaya konması hedeflenmektedir. Dokümanlar 16 Nisan 2010 a kadar görüşe açık olacaktır. Kaynak: Strengthening the resilience of the banking sector - consultative document Link: Kaynak: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring- consultative document Link: 2. BIS-IMF-FSB Ortak Raporu BIS, IMF ve FSB personelince ortaklaşa hazırlanan rapor (Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations) Kasım 2009 da yayımlanmıştır. G20 liderlerinin Nisan 2009 toplantısı sonrasındaki taleplerine cevaben hazırlanan rapor ve altyapı çalışmasını oluşturan anket, ulusal otoritelere finansal kurumlar, piyasalar ve varlıkların sistemik öneminin değerlendirilmesinde rehberlik etme amacını taşımaktadır. Rapor, sistemik önemin değerlendirilmesine ilişkin kavramsal ve analitik yaklaşımlar belirlemekte, genel rehberlik için olası bir yapıyı tartışmaktadır. Rapor, mevcut bilgi düzeyi ve ahlaki riske ilişkin kaygıların, net bir rehberlik geliştirilmesi önünde engel oluşturduğunu dikkate almakta ve yapılacak değerlendirmelerin yüksek düzeyde yargısallık içereceğini, zamana ve bölgeye göre farklılık göstereceğini ve değerlendirmenin amacını yansıtacağını baştan kabul etmektedir. Rapor, bu tür değerlendirmelerin girdi oluşturacağı politika uygulamalarına yönelik bir önyargı içermemektedir. Rapor, yapılacak rehberliğin ülke ve duruma göre esneklik gösterebilecek türden üst düzey ilkeler şeklinde olmasını önermekte ve buna yönelik kapsamın ana hatlarını çizmekte, politika amaçlı muhtelif üst düzey prensiplerin burada sunulan deneyimler de dikkate alınarak BIS, IMF ve FSB tarafından geliştirilebileceğini belirtmektedir. Risk Yönetimi Dairesi 15

24 FSDFHKSHF Sistemik önemin değerlendirilmesinin yararlı olacağı birkaç politika başlığı aşağıdadır: 1- Sistemik öneme sahip kuruluşlardan kaynaklı ahlaki riskin azaltılmasına yönelik olarak devam eden çalışmalar. FSB ve uluslararası standart belirleyiciler bu kuruluşlardan kaynaklanan sistemik riskleri azaltmak üzere çalışmalar yapmaktadır. 2- Mevcut kriz nedeniyle ortaya çıkan bilgi boşluklarının belirlenerek, veri toplama ihtiyaçlarının bilgilendirilmesine yardımcı olmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar. Bu konuda IMF personeli ve FSB sekretaryası ayrı bir rapor hazırlayarak G20 ye sunacaktır. 3- Ciddi makroekonomik sonuçları olabilecek finansal sektör risk kaynaklarının tanımlanmasına yardımcı olmak. Grup sözkonusu alanlarda çalışmaya devam edecektir. Kaynak: Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations Link: B. IMF 1. World Economic Outlook Raporu Dünya Ekonomik Görünümü Raporu: Sustaining the Recovery Dünya ekonomisine ilişkin analizlerin ve tahminlerin yer aldığı ve IMF tarafından yılda 2 kez yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü (WEO) Ekim Raporu kamuoyuna açıklanmıştır (Ekim 2009). Derin bir küresel durgunluğun ardından, geniş kapsamlı kamu müdahaleleriyle talebin desteklenmesi ve finans piyasalarındaki belirsizliğin ve sistemik riskin azaltılması neticesinde, ekonomik büyüme pozitife dönmüştür. Finans sistemlerinin halen zayıflamış olması, kamu desteğinin aşamalı olarak kesilmek zorunda olması ve varlık fiyatlarının zarar gördüğü ekonomilerde yaşayan bireylerin yüksek işsizlikle mücadele ederken tasarrufa ağırlık verecek olması gibi nedenlerden dolayı, düzelme sürecinin yavaş olması beklenmektedir. Düzelme süreci iyice belirgin hale gelene kadar, destekleyici makroekonomik politikaların uygulanmasına devam edilmesiyle birlikte, finans sektörünü sağlığına kavuşturacak temel politikaların uygulanması anahtar bir rol oynamaya devam etmektedir. Bununla birlikte, politika yapıcıların aşırı düzeye ulaşmış olan kamu müdahalelerinin sağlıklı bir şekilde kesilmesi sürecine hazırlanmaya başlamaları gerektiği de belirtilmektedir. Kaynak: World Economic Outlook, Sustaining the Recovery Link: Risk Yönetimi Dairesi 16

25 FSDFHKSHF 2. Global Financial Stability Raporu Küresel Finansal Đstikrar Raporu: Navigating the Financial Challenges Ahead IMF tarafından yayımlanan Küresel Finansal Đstikrar Raporu kamuoyuna açıklanmıştır (Ekim 2009). Raporda, daha önce benzeri görülmemiş politik aksiyonların uygulanması ve reel ekonomide iyileşme işaretlerinin görülmeye başlamasıyla birlikte, sistemik risklerin büyük ölçüde azalmış olduğu belirtilmiştir. Küresel ekonominin tehlikeyi atlattığına dair inancın artmış olması, finansal piyasalardaki iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bankaların üzerindeki baskı devam ettiği ve bireyler ve finans kurumları kaldıraç seviyelerini düşürmeye ihtiyaç duydukları sürece, reel sektörle finans sektörü arasındaki ters döngünün yeniden şiddetlenmesi riski ciddiyetini korumaktadır. Ülke riski göstergeleri altı ay öncesine göre daha düşük bir seviyede olmasına rağmen, mali canlandırmanın getirdiği finansman yükü ile birlikte finansal riskin mali otoritelere aktarılması, özel sektörün önünün tıkanmasına neden olmakta ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine yönelik kaygıları arttırmaktadır. Bu zafiyetler, finansal aracılık sisteminin kuvvetlendirilmesi, finans sisteminin sağlığına kavuşturulması ve halihazırda ülke bilançoları tarafından taşınmakta olan özel sektör risklerinin azaltılması ihtiyacının önemini ortaya koymaktadır. Kamu desteğine son verilirken, verilen destekleri zamanından önce geri çekerek ikinci bir kriz başlatmamak veya desteği kesmekte geç kalarak parasal ve mali güvenilirliği tehlikeye sokmamak için, son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Rehavete kapılmak, bankacılık sisteminin sorunlarının çözülememesi ve büyük ihtiyaç duyulan düzenleyici reformların gecikmesi veya zayıflamasına neden olabileceği için, bir risk haline gelmiştir. Politika yapıcıların sistemik risklerin artmasını engelleyecek, beklentileri belli bir zemine oturtacak ve güveni arttırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunacak bir düzenleyici çerçeve planını derhal hazırlamaları gerekmektedir. Kaynak: Global Financial Stability Report Link: C. SENIOR SUPERVISORS GROUP Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008 Yedi ülkeden ilgili denetim otoritelerinin oluşturduğu Üst Düzey Denetçiler Grubu (Senior Supervisors Group), risk yönetimi uygulamalarına ilişkin 21 Ekim 2009 tarihinde 2008 yılı Global Bankacılık Krizinden Alınan Risk Yönetimi Dersleri başlıklı 36 sayfalık bir rapor yayımlamıştır. Raporda genel olarak, bankaların risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerindeki zayıflıkların finansal kriz süresince reel sektörü ne tür sıkıntılar içine soktuğu değerlendirilmektedir. Söz konusu raporda, yakın zamanda yaşanan kriz baz alınarak fonlama ve likiditeye ilişkin hususlar detaylı olarak irdelenmekte, finansal hizmetler sektöründe yaşanan gelişmelere karşı risk yönetimi uygulamalarında da geliştirilmesi gereken kritik alanlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Risk Yönetimi Dairesi 17

26 FSDFHKSHF Sonuç olarak ise, risk yönetim uygulamalarındaki yakın zamanda gerçekleşen gelişmelere rağmen, finans kuruluşlarının yönetimlerinde, teşvik mekanizmalarında, bilgi sistemleri alt yapılarında ve iç kontrollerinde görülen zayıflıkların, üzerinde daha çok durulması gereken konular olduğu vurgulanmaktır. Raporda yer alan gözlemler ve ulaşılan sonuçlar, Üst Düzey Denetçiler Grubu tarafından yapılan iki çalışmanın sonuçlarını yansıtmaktadır. Söz konusu çalışmaların ilkinde fonlama ve likidite hususunda karşılaşılan zorluklara ilişkin finansal kuruluşlarla bir dizi görüşme yapılmış, ikincisinde ise finansal kuruluşların, 2008 yılı içerisinde sektör ve denetim otoriteleri temsilcileri tarafından yayımlanan çeşitli çalışmalardan faydalanılarak oluşturulan tavsiyelere ilişkin soru setini kendi içsel risk yönetim uygulamaları ile karşılaştırarak öz değerlendirme yapmaları istenmiştir. Rapor, aşağıdaki yedi ülkenin dokuz denetim otoritesinin ortak çalışması sonucu oluşturulmuştur. 1) Kanada Finansal Kuruluşlar Denetim Ofisi (Canadian Office of the Superintendent of Financial Institutions), 2) Fransa Bankacılık Komisyonu (French Banking Commission), 3) Alman Federal Finansal Denetim Otoritesi (German Federal Financial Supervisory Authority), 4) Japon Finansal Hizmetler Kurumu (Japanese Financial Services Agency), 5) Đsviçre Finans Piyasası Denetim Otoritesi (Swiss Financial Market Supervisory Authority), 6) Đngiltere Finansal Hizmetler Otoritesi (U.K. Financial Services Authority), 7) ABD Bankacılık Denetim Otoritesi (Office of the Comptroller of the Currency), ABD Sermaye Piyasası Kurumu (Securities and Exchange Commission), ve ABD Merkez Bankası (Federal Reserve). Kaynak: Risk Management Lessons from the Global Banking Crisis of 2008 Link: /SSG/report ssg risk-managementlessons,templateid=raw,property=publicationfile.pdf/report_091021_ssg_risk-management-lessons.pdf III. ANKET/DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI A. BIS: 1. Piyasa Riski Etki Çalışması BCBS alım-satım portföyünde 1996 yılına ait kurallarda yapılan (Ocak 2009 da duyurularak Temmuz 2009 da yürürlüğe giren) değişikliklerin etkisini değerlendiren etki çalışması nın sonuçlarını yayımlamıştır (Ekim 2009). Çalışma sonuçlarına göre piyasa riski yapısında meydana gelen değişiklikler, korelasyon alım-satım portföyü dışarıda bırakıldığında, alım-satım portföyü ortalama sermaye gereğini mevcut duruma göre 2-3 kat artıracaktır. Çalışma sonuçlarına dayalı olarak Komite düzenlemenin Ocak ayında önerilip Temmuzda uygulanan şeklini korumaya karar vermiştir. Risk Yönetimi Dairesi 18

27 FSDFHKSHF BIS açıklamasında alım-satım portföyündeki karmaşık varlıkların krizde önemli zarar kaynaklarından olduğu, reformların bunlara karşı yeterli sermaye tamponu sağlayacağı, alım-satım portföyü sermaye gereklerindeki döngüselliği dikkate alacağı ve portföyler arası arbitraj olanağını sınırlayacağı belirtilmiştir. Komite bir etki çalışması daha yapacak ve korelasyon alım-satım portföyleri sermaye gereği için bir taban değeri ölçümü yapacaktır. Bu çalışma 2010 yılında tamamlanacak, alım-satım portföyü gerekleri en geç 31 Aralık 2010 a kadar uygulanmaya başlanacaktır. Teknik altyapı Komitenin yeni kuralları, hem mevcut hem de strese tabi RMD (Riske Maruz Değer) için çarpım faktörünü 3 olarak belirlemekte, ilave ve kapsamlı risk gereksinimi hesaplarında kullanılan likidite aralığına 3 aylık bir taban getirmektedir. Đlave risk ölçütü, kayıp riski yanısıra alım-satım portföyünde yer alan seküritize edilmemiş ürünler için derecelendirme notu değişim (migration) riskini de içermektedir. Kapsamlı risk ölçütü, bankaların korelasyon alım-satım portföylerine uygulanabilir ve sadece kayıp ile yer değiştirme (migration) risklerini değil tüm fiyat risklerini içermektedir. Kaynak: Analysis of the trading book quantitative impact study Link: B. CEBS: Stres Testi Sonuçları CEBS Avrupa Birliğindeki sınır ötesi faaliyeti olan ve Avrupa Birliği bankacılık sektöründeki varlıkların %60 ını oluşturan 22 Banka için yaptığı stres testi sonuçlarını açıkladığı bir basın duyurusu yapmıştır (Ekim 2009). Stres testi sonuçlarına göre bankaların birinci kuşak sermayeleri yapılan projeksiyonlar sonucu %9 un üzerinde kalacak, stres senaryosu durumunda ise %6 nın altına düşmeyecektir. Kaynak: CEBS S Press Release On The Results Of The EU-Wide Stress Testing Exercise Link: Annex-2-(Press-release-from-CEBS).aspx Risk Yönetimi Dairesi 19

28 FSDFHKSHF IV. DĐĞER A. MAKALE/RAPOR IMF: Global Market Conditions and Systemic Risk, Brenda González-Hermosillo & Heiko Hesse, Ekim 2009 Bu dokümanda, finansal volatilite ve kriz olasılığının değerlendirilmesi amacıyla piyasa belirsizliği ve para piyasası fonlama baskısı göstergeleri gibi birçok temel global piyasa şartları ele alınmıştır. Markov regime-switching tekniği kullanıldığında, Şubat 2007 ye kadar sistemik riskin yükselmiş olduğuna dair işaretlerin tespit edilmesi mümkün olmakla beraber Lehman Brothers ın çöküşünün krizde bir dönüm noktası olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak, dokümanda hükümetlerin sunduğu olağanüstü seviyedeki kamu destek önlemlerinden ne zaman çıkılması gerektiğini belirlemeyi sağlamak amacıyla, global piyasa şartlarının rolü analiz edilmiştir. Markov regime-switching tekniği kullanılarak VIX, forex swap veya TED spredleri gibi global piyasa şartlarını gösteren değişkenlerin ne zaman yüksek bir volatilite rejimine girdiği analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, Lehman Brothers ın çöküşünün krizde bir dönüm noktası olduğu görüşünü desteklemekle birlikte, Lehman ın çöküşünden önce de yüksek volatilite durumunun var olduğunu göstermektedir. Yüksek volatilite, sistemik riskin potansiyel bir işaretçisi olarak görülebilir. Kaynak: Global Market Conditions and Systemic Risk Link: Emerging Economy Responses to the Global Financial Crisis of : An Empirical Analysis of the Liquidity Easing Measures, Etienne B. Yehoue, Aralık 2009 Bu dokümanda, birçok gelişmekte olan ülkede alınmış olan sistemik likidite kolaylığı tedbirleri üzerinde durulmaktadır. Dokümanda, Eylül 2008 Mart 2009 tarih aralığında bu tedbirlerin uygulanması kararlarında etkili olan anahtar belirleyiciler üzerine bir analiz önerisi sunulmaktadır. Bu analizde, IMF nin bünyesinde gelişmekte olan ülkeler için toplanmakta ve düzenli olarak güncellenmekte olan sistemik likidite kolaylığı tedbirlerine ilişkin bir veritabanı kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ekonominin büyüklüğü, uluslararası kredi piyasalarına erişim, CDS spredleri, paranın değer kaybetmesi ve cari işlemler dengesinin bu tedbirlerin alınmasına neden olan anahtar faktörler olduğu belirlenmiştir. Krizin global doğasına rağmen, alınan politika tedbirleri farklı ekonomiler için önemli derecede farklılıklar göstermiştir. Örneğin bazı gelişmekte olan ülkeler yabancı para likidite kolaylığı tedbirleri alırken, bazıları ise hem yabancı para hem de yurtiçi likidite kolaylığı tedbirleri almıştır. Temel prensiplerdeki görüş farklılıklarından çok ekonomik yapıların farklı olmasını yansıtan, merkez bankalarının farklı tepkilerde bulunmasının mantığı da dokümanda sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, dokümanda alınan tedbirlerin etkinliğinin bir ön değerlendirmesi yapılmakta ve içinde bulunulan finansal ortamda alınan tedbirlerin pozitif Risk Yönetimi Dairesi 20

29 FSDFHKSHF etkilerine rağmen reel ekonominin tümüyle korunamadığı belirtilmektedir. Doküman da ele alınan tedbirler aşağıda sıralanmıştır: Yabancı para likidite desteği tedbirleri, Döviz likiditelerine yönelik olarak merkez bankaları arasında yapılan yabancı para swap işlem anlaşmaları (swap kanalı), Yurtiçi likidite kolaylığı (Likidite desteği ve yurtiçi piyasaların likidite imkanına ulaşmasının kolaylaştırılması), Zorunlu karşılık oranlarının değiştirilmesi. Kaynak: Emerging Economy Responses to the GlobalFinancial Crisis of : An Empirical Analysis of the Liquidity Easing Measures Link: BIS Unconventional monetary policies: an appraisal, Claudio Borio & Piti Disyatat, Çalışma Raporu No:292, Kasım 2009 Yaşanan global kriz merkez bankalarının yeni (konvansiyonel olmayan) para politikaları uygulamalarının yolunu açmıştır. Bu alternatif yaklaşım yoğun ve zaman zaman kafa karıştırıcı tartışmalara sebep olmuştur. Tartışmalar, işleyen mekanizmalara ilişkin farklı tanımlar ve çatışan görüşler nedeniyle karmaşık bir hal almıştır. Rapor, bu politikalar hakkında düşünme ve sınıflandırma olanağı tanıyan bir yapı ortaya koymakta, tüm para politikası uygulamaları kapsamında nasıl değerlendirilebileceklerine ışık tutmaktadır. Yapı, konvansiyonel olmayan para politikası türleri arasındaki farklılıkları belirginleştirmekte, krize verilen merkez bankası tepkilerinin sistematik sınıflandırmasını sunmakta, aktarım kanallarına dikkat çekmekte ve bazı temel politika iddialarını tanımlamaktadır. Rapor süreç içinde tartışmalı bazı analitik konuları da (özellikle banka rezervlerinin rolü ve enflasyonist sonuçları) ele almaktadır. Kaynak: Unconventional monetary policies: an appraisal Link: Ten Propositions About Liquidity Crises, Claudio Borio, Çalışma Raporu No:293, Kasım 2009 Likidite krizlerinin tanımlandığı ve çözüm önerilerinin getirildiği rapor, daha çok yazarın önceki çalışmalarına dayanmaktadır (Kasım 2009). Risk Yönetimi Dairesi 21

30 FSDFHKSHF Çalışma likidite krizini piyasa ve fonlama likiditesinde, aniden ortaya çıkan ve bir süre devam eden, finansal sistemin ve reel ekonominin istikrarı üzerinde ciddi sonuçları olabilecek, likidite buharlaşması olarak tanımlamaktadır. Piyasa likiditesi; bir varlık ya da finansal enstrümanın kısa dönemde fiyatı üzerinde küçük bir etki ile satışa konu olabilmesini, fonlama likiditesi ise; daha geniş bir yaklaşımla, varlık satışı ya da borçlanma yoluyla nakit (ya da nakit benzeri) yaratabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Rapor likidite krizlerine ilişkin aşağıdaki konuları da içeren 10 önermeden oluşmaktadır: Likidite krizlerinin sistematik ve duruma özel kısımlarının ayrıştırılması, Piyasa bazlı bir finansal sistemde fonlama likiditesine artan bağımlılık, Takas ve ödeme sistemlerinin rolü, likidite tamponlarının iyileştirilmesi gereği, Finansal sistemde (değişken) hız limitlerinin belirlenmesi arzusu, Mevduat sigorta sistemlerine düşen uygun rol, Merkez bankalarınca likidite sağlanmasının iki ucu keskin doğası, Likidite sıkıntılarının ele alınmasında parasal taban enjeksiyonlarının genellikle yanlış anlaşılan rolü, Para (faiz) politikasının ihtiyati rolünün yeniden ele alınması gereği. Kaynak: Ten Propositions About Liquidity Crises Link: The risk of relying on reputational capital: a case study of the 2007 failure of New Century Financial, Allen B Frankel, Çalışma Raporu, No:294, Aralık 2009 Aralık 2009 da yayımlanan çalışmanın özet bilgisine aşağıda yer verilmiştir: 2007 yılında eşik-altı konut kredi olanakların sonuna gelindiğinde, bu kredilerden yeni oluşturulanların kalitesi zaten bir süredir kötüye gitmekte idi. Bunun sonrasında sub-prime mortgage piyasasının en büyük şirketlerinden biri olan New Century Financial da iflas mahkemesince yapılan bir incelemede, bu şirketin işlerinde zaman içinde oluşmuş hiçbir değişiklik bulunamamıştır. Bu çalışma raporunda, eşikaltı kredilerin oluşturulması ve seküritizasyonunda yer alan farklı kuruluşlarca kullanılan yöntemler gözden geçirilerek elde edilen söz konusu incelemenin bulgularına yer verilmektedir. Bu çalışmanın sağladığı bir katkı da birbiri ile bağlantılı bu oluşturma-seküritize etme işlemi içinde yer alan kuruluşlarca karşılaşılan seçenek ve teşviklerin ayrıntılandırılmasıdır. Rapor, eşikaltı kredi verenlerin seküritizasyon için sattıkları kredilerin müşterilerinin izlenmesinde ve zararlarının karşılanmasında üstlendikleri kısıtlı rollere bakmaktadır. Ayrıca, piyasada ana oyuncular haline gelen bu kuruluşların yöneticilerinin sabit getiri yatırımcıları nezdindeki itibarlarını tehlikeye atma konusundaki istekliliklerini göstermektedir. Kafa karıştıran ise, bu tür riskli kredilerin, kredi oluşturulması sürecindeki inceleme (due diligence) eksikliklerini değerlendirebilecek araç ve bilgiye sahip olan yatırım firmalarınca kabul edilmiş olmasıdır. Bu gözlem, sub-prime döneminde, piyasa disiplininde etkin bir teşvik faktörü olduğu kabul edilen itibar riski sermayesinin, etkin bir teşvik aracı olmadığı sonucuna götürmektedir. Risk Yönetimi Dairesi 22

31 FSDFHKSHF Kaynak: The risk of relying on reputational capital: a case study of the 2007 failure of New Century Financial Link: Quarterly Review BIS üç aylık bültenini (Quarterly Review) yayımlamıştır (Aralık 2009). Bülten iki bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde finansal piyasalardaki son dönem gelişmelerine genel olarak bakılmakta, ardından uluslararası bankacılık ve finansal faaliyetlere ilişkin veriler sunulmaktadır. Đkinci bölümde ise 5 adet makale yer almaktadır: 1- Makro stres testleri ve krizler: Ne öğrenebiliriz? 2- Para politikası ve risk-üstlenim kanalı 3- Devletin büyüklüğü ve makroekonomik istikrar 4- Kredi takip karşılığında gelişmeler: Asya örneği de ABD dolarında değerlenme: güvenli cennetler, carry trade, dolar kıtlığı ve etkin olmayan/fazla koruma Kaynak: BIS Quarterly Review- International banking and financial market developments Link: World Bank Basel Core Principles and Bank Soundness: Does Compliance Matter? Aslı Demirgüç Kunt ve Enrica Detragiache, Policy Research Working Paper 5129, Kasım 2009 Çalışmada Basel in temel prensiplerine uyum ile bankaların sağlamlığı arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. 86 ülkeden 3000 den fazla bankanın verisi kullanılarak yapılan çalışmada ne Basel in temel prensiplerine genel uyum indeksiyle ne de indeksi oluşturan her bir bileşenle bankaların sağlamlığı arasında güçlü bir ilişki olduğu konusunda yeterince kanıta ulaşılamamıştır. Çalışmanın yazarları Basel in temel prensiplerine uyumun bankaların sağlamlığını temin etmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getirmektedirler. Kaynak: Basel Core Principles and Bank Soundness Link: 34/Rendered/PDF/WPS5129.pdf Risk Yönetimi Dairesi 23

32 FSDFHKSHF The Heavenly Liquidity Twin, The Increasing Importance of Liquidity Risk, Fernando Montes-Negret, Policy Research Working Paper 5139, Kasım 2009 Bu çalışmada piyasa likiditesi ve fonlama likiditesi gibi önemli kavramların yanı sıra likiditeyle ilgili diğer kavram ve terimler (nakit akışları ve likidite boşluğu gibi) ile bazı önemli finansal rasyolara değinilmiştir. Rapor risk değerlendirmesi ve yönetimine tanıtıcı bir rehberlik sağlamayı ve FSAP (Financial Sector Assessment Programme) değerlendirmelerinin hazırlanmasında yararlı olacak pratik bir likidite değerlendirme rehberi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kaynak: The Heavenly Liquidity Twin, The Increasing Importance of Liquidity Risk Link: 23/Rendered/PDF/WPS5139.pdf Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections, P.R. Agénor, K. Alper ve L. Pereira da Silva, Policy Research Working Paper 5151, Aralık 2009 Bu çalışmada ekonomik döngünün bankaların yasal sermaye gereksinimleri üzerindeki etkisi - kredi piyasalarının etkin çalışmamasını ve para politikalarının maliyetini ön plana çıkartan- Yeni Keynes modeliyle analiz edilmiştir. Modelin temel varsayımları şunlardır: Sermaye gereksinimi düzenlemeleri bankaların müşterilerini daha iyi seçerek, temerrüt oranlarını düşürmesine yol açmaktadır. Bankaların yasal sermayenin üzerinde daha çok sermaye bulundurması denetim otoriteleri tarafından daha az incelenmesi anlamına gelmektedir. Çalışmada Basel 1 ve Basel 2 yaklaşımları tanımlanarak model, orta gelir düzeyindeki ülkeler için kalibre edilmiştir. Arz ve talepteki şok simülasyonları, geri ödeme olasılığının sermaye-kredi rasyosu esnekliğine bağlı olarak, Basel 2 kurallarının Basel 1 kurallarına göre ekonomik döngüyü daha az yansıttığını göstermektedir. Kaynak: Capital Requirements and Business Cycles with Credit Market Imperfections Link: 40/Rendered/PDF/WPS5151.pdf Risk Yönetimi Dairesi 24

33 FSDFHKSHF B. HABERLER 1. VOB: Fiziki Teslimatlı Vadeli Döviz Đşlemleri Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) fiziki teslimatlı vadeli döviz işlemlerine 7 Aralık 2009 itibarıyla başlandığını açıklamıştır. Buna göre vade sonunda fiziki (hesaben) teslimatla sonuçlanacak VOB-TLDolar ve VOB-TLEuro sözleşmeleri borsada işlem görmeye başlamıştır. Bahse konu dolar ve euro sözleşmelerinin büyüklüğü sırasıyla 100,000 USD ve 100,000 Euro olarak belirlenmiştir. Kaynak: Döviz Vadeli Đşlem Sözleşmeleri Link: 2. FED: Müşterilere Risk Bazlı Fiyatlama Hakkında Bilgi Verilmesi FED Kurulu ve Federal Ticaret Komisyonu kredi veren bir tarafın, müşterinin kredi raporuna dayanarak diğer müşterilerden daha az avantajlı koşullarda kredi kullandırdığı zaman müşterisine sunması gereken bildirimle ilgili sonuçlandırılmış kuralları açıklamıştır. Risk-bazlı fiyatlama bildirisi verilen müşteriler raporun doğruluğunu kontrol etmek amacıyla bundan sonra ücretsiz olarak haklarındaki kredi raporunu talep edebileceklerdir. Risk-bazlı fiyatlama kredi koşullarının ve fiyatlamanın müşterinin kredi değerliliğine dayandırılmasını ifade etmektedir. Sonuçlandırılmış kurallar kredi verenlerin hangi müşteri için risk-bazlı fiyatlama bildirisi alacağına dair birkaç yöntem öngörmektedir. Sonuçlandırılmış kurallar kredi verenlere risk-bazlı fiyatlama bildirisine alternatif olarak, müşteriye kredi skorunu ücretsiz bildirme ve skor hakkında bilgi verme seçeneğini sunmaktadır. Hali hazırda müşteriler kredi skorlarını öğrenmek için ücret ödemek zorundadır. Kurallar 1 Ocak 2011 den itibaren yürürlüğe girecektir. Kaynak: Agencies Issue Final Rules on Risk-Based Pricing Notices Link: Risk Yönetimi Dairesi 25

34 FSDFHKSHF Risk Yönetimi Dairesi 26

35

36

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri

Finansal Ekonometri. Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri Finansal Ekonometri Ders 3 Risk ve Risk Ölçüleri RİSK Tanım (Oxford English Dictionary): Risk bir tehlike, kötü sonuçların oluşma şansı, kayıp yada şansızlığın ortaya çıkmasıdır. Burada bizim üzerinde

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Ocak 2011) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler

İÇİNDEKİLER. B. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında. D. Basel-II ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Kapsamında Üretilecek Ürünler BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI (TASLAK) (30/05/2005) İÇİNDEKİLER A. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası B. ye Geçişe İlişkin Yol Haritası Konu Bazında C. Açıklayıcı Dokümanlar 1. Yol Haritaları 2.

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Temmuz 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Temmuz 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Temmuz 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BANKACILIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ MEVZUATI VE DENETİMİ Mustafa Turan BANKACILIK UZMANI UYARI Bu sunumda ifade bulan görüşler, Kurum dahilinde Bilgi Sistemleri

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası ( ) *

Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası ( ) * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Avrupa Birliği nde Finansal Hizmetler Politikası (2005-2010) * I. Giriş Avrupa Birliği nin (AB) uzun dönemli hedeflerinden birisi de finansal hizmetler alanında tek pazar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DENETİM KALİTESİ GENEL ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 1.1. Tanımlar 1.2. Bağımsız Denetimin Amacı ve Kapsamı 1.3. Denetim Çıktıları 1.4. Kalite Kontrol Sistemi

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011

Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri. Talar Gül, PwC Şirket Ortağı. İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II nin Şirketler Üzerindeki Etkileri ve Kritik Başarı Faktörleri Talar Gül, Şirket Ortağı İstanbul, 13 Nisan 2011 Solvency II. Solvency II Avrupa daki sigorta şirketlerini etkileyen gelmiş geçmiş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012

SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI. Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İSEDES ve İÇ DENETİME ETKİSİ. Fatih ÖZTÜRK Başkan Yardımcısı BDDK

İSEDES ve İÇ DENETİME ETKİSİ. Fatih ÖZTÜRK Başkan Yardımcısı BDDK İSEDES ve İÇ DENETİME ETKİSİ Fatih ÖZTÜRK Başkan Yardımcısı BDDK Ekim 2014 SUNUM İÇERİĞİ I. İç Denetime İlişkin Mevcut Düzenlemelere Genel Bakış II. Basel II - 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar İç

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Operasyonel Risk ve Sigortacılık

Operasyonel Risk ve Sigortacılık SOLVENCY II ve OPERASYONEL RİSKLER AKTÜERYAL BAKIŞ AÇISI Orhun Emre ÇELİK 3 Aralık 2012 Operasyonel Risk ve Sigortacılık 1. Aşırı düzenleme 16. Siyasi sarsıntı ve baskılar 2. Doğal afetler 17. Yeni riskleri

Detaylı

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005

Denetleme Kurumu. BASEL II ve TEKNOLOJĐ. Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BASEL II ve TEKNOLOJĐ Ahmet Türkay VARLI Bilgi Yönetimi Daire Başkanı 31.05.2005 Sunumda yer alan görüşler tamamen sunum yapan kişiye ait olup, kurumsal anlamda

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Bankacılık ve Finans Eğitimleri

Bankacılık ve Finans Eğitimleri Bankacılık ve Finans Eğitimleri Aralık 2007 Programı Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.12 No.2095 Şişli/İst. Tel: 0212 221 28 35 Fax: 0212 221 28 84 06 ARALIK 2007 1 GÜN FİNANSÇILAR İÇİN VERGİ Finansal Ürünlerden

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2006-5 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI 05.10.2004 BASIN AÇIKLAMASI 1999 yılında yürürlüğe giren 4389 Sayılı Bankalar Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve söz konusu Kanunun değişen ihtiyaçlara cevap verebilir hale

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212)

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eyl) ORTA 4,6% 3,5% 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eyl) ORTA 0,3% 0,1% 11:30 GBP

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası

Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1 YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI 1 1 Bu Yol Haritası T.Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Basel II Yönlendirme Komitesi nce 26 Eylül 2003 tarihinde oybirliği

Detaylı

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber 2 PwC Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Risk Yönetimi. Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi

Risk Yönetimi. Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Risk Yönetimi Ne zaman? Ne için? Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Risk Kısa Tarif Gelecekteki fiyatın bugünden bilinmemesi Uzun Tarif Fiyatı belirleyen faktörlerin gelecekteki değerlerinin bilinmemesi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı