Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi"

Transkript

1 ARAÞTIRMA 5 Nikotinin ince yapý düzeyinde sýçanlarda beyin frontal korteksine etkisi Ahmet Ergun*, E.Oðuzhan Oðuz**, M.Cengiz Güven***, Belgin Can***, Fuat Erten****, Yüksel Saran*** *Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Fizyoloji AD, Ankara **Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD ***Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, ****Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniði, Ozet Amaç: Nikotin geliþmekte olan ülkelerde sigara içimiyle yaygýn bir þekilde aktif ya da pasif olarak maruz kalýnan multisistemik etkisi olan bir nöroteratojen ve nörotoksik bir ajandýr. Daha önceleri nikotinin sinir dokusu ve çeþitli dokulara etkileri araþtýrýlmýþtýr. Çalýþmamýzda nikotin maruziyetinin sýçan beyni frontal korteksi ince yapýsý üzerine etkisinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Materyal ve Metod:On eriþkin Wistar Albino sýçana 10 gün boyunca günde 0.4mg/kg nikotin damar içi enjekte edildi. Benzer yaþ ve kiloda on kontrol sýçana ayný sürede serum fizyolojik verildi. Elde edilen dokular transmisyon elektron mikroskobu için hazýrlanarak incelendi. Bulgular: Nikotin verilen sýçanlarda kan damarlarýnýn bazal membranlarýnda yer yer kalýnlaþma ve incelme, endotel hücrelerinde dejenerasyonlar, nikotine maruz kalan sinir hücrelerinde lipit damlacýklarýnýn arttýðý ve bol miktarda nörofilaman ve nekroz odaklarý görüldü. Sonuç: Ýncelememizde beynin frontal bölgesinin damar endotelinde ve sinir hücrelerinde nikotinin zararlý etkilerini gösteren deðiþiklikler söz konusuydu. Anahtar kelimeler: nikotin, sýçan, beyin korteksi, ultrastrüktür Abstract The ultrastructural effect of nicotine on rat frontal cortex. Aim: Nicotine which is generally exposed by cigarette smoking is a neuroteratogen and neurotoxic agent. It has multisystemic effects. The effects of nicotine in different systems have been reported previously. In our study, we aimed to investigate the effect of nicotine on adult rat brain frontal cortex. Materials and Methods: Ten rats were injected intravenously with nicotine at a dose of 0,4 mg/kg body weight daily for 10 days; ten control rats matched for age and weight were injected with saline only for the same duration. The tissues were then harvested and examined by transmission electron microscopy. Results: Rats given nicotine showed thickenning and thinning of the basillar membrane of blood vessels and endothelial cellular changes and degeneration. Increased number of lipid droplets and more abundant filaments were seen in nicotine exposed neurons. Conclusion: There were alterations in rats exposed to nicotine that could be attributed to the detrimental effects of nicotine upon vascular endotelium and neural structures of the frontal cortex of the rat brains. Key words: nicotine, rat, brain cortex, ultrastructure Giriþ Nikotin pekçok bitkide özellikle tütünde bulunan doðal kaynaklý bir alkaloittir. Tütün kullanýmý, pasif sigara dumaný alýmý ve nikotin yerine koyma tedavileri nikotin maruziyetinin ana kaynaklarýdýr. Nikotin piridin ve pirrolidin halkalaýndan ibaret bir amindir. Vücutta absorbe edilen nikotinin kolayca biyolojik Yazýþma Adresi: Dr.E.Oðuzhan Oðuz Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD Dekanlýk Binasý, Kampüs Kýnýklý Denizli Tel Faks membranlarý ve kan beyin bariyerini geçtiði gösterilmiþtir (1). Nikotinin pek çok metabolik zararlý etkisi damar endotelinde hasar yaratarak kolaylýkla dokulara geçebilmesinden kaynaklanmaktadýr (2). Literatürde nikotinin prenatal, adolesan ve eriþkin çaðda beyine olan etkilerinin incelendiði pek çok çalýþma bildirilmektedir (3-11). Prenatal dönemde

2 6 Ergun, EM de sýçan frontal korteksine nikotinin etkisi nikotine maruz kalmýþ sýçanlarda juvenil ve adolesan hippokampus ve somatosensoryiel kortekste hücre yapýsý ve bölgesel yapý deðerlendirilmiþ ve hücre boyutunda azalma hücre sýklýðýnda artma bulunmuþtur. Prenatal nikotin maruziyetinde nörokimyasal ve fonksiyonel hasarlar ve beyin yapýsýnda uzun süren deðiþikliklere yol açan nöronal maturasyon gösterilmiþtir (11). Nikotinin beynin çeþitli bölümlerine etkileri daha önceleri elektron mikroskopi (EM) düzeyinde çalýþýlmýþtýr (12, 13). Bu çalýþmanýn amacý sýçan beyninin frontal bölgesinin damarsal ve sinirsel ince yapýsý üzerine nikotin uygulamasýnýn etkisini ince yapý düzeyinde araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem Bu çalýþma 20 eriþkin erkek Wistar sýçaný (4-6 aylýk, gr vücut aðýrlýðýnda) içermektedir. Sýçanlar Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Deneysel Hayvan Bakýmý Talimatlarýna göre 12 saatlik aydýnlýk/karanlýk siklusunda, sürekli oda sýcaklýðýnda, olaðan diyetle beslendi ve serbestçe su içmelerine izinverildi. Tüm hayvan deneyleri Ulusal Saðlýk enstitüsünün laboratuvar hayvanlarýnýn bakýmý ve kullanýmý rehberine göre (NIH Publications No , revised 1985) yürütüldü. On sýçana 10 gün günlük 0.4mg/kg nikotin damar içi enjekte edildi. Benzer yaþ ve kiloda on kontrol sýçana ayný sürede serum fizyolojik verildi. Onbirinci günde sýçanlar halotanla uyutuldu ve dekapite edildi. Beyin dokusu çýkarýldý, küçük parçalara ayrýldý ve 2-4 saat ph7.2 fosfat tamponunda % 2.5 luk gluteraldehitte tespit edildi ve %1 lik osmium tetroksitte post fikse edildi (9). Daha sonra dokular aþamalý alkollerde dehidrate edilip Araldite CY 212 ye gömüldü. Ultra ince kesitler (50nm) Leica Ultracut R ultramikrotomunda kesildi, uranil asetat ve kurþun siratla boyandý ve LEO 906 E transmisyon elektron mikroskobunda incelendi. Bulgular Kontrol grubunda kan damarlarýnýn lümeni, hücrelerin çekirdek içeren kýsmý dýþýnda ince bir tabaka endotel hücreleri ile çevriliydi (Þekil 1). Buna ilaveten lizozoma benzer yapýlarla birlikte sitoplazma boyunca küçük pinositik veziküller daðýlmýþ durumdaydý. Sinir hücreleri belirgin bir çekirdekçikle oldukça geniþ bir çekirdeðe sahipti. Çekirdek zarýna yakýn kromatin yoðunlaþmasý görülebiliyordu. Çekirdek çevresindeki sitoplazma (perikaryon) paralel kaba endoplazma retikulumu keseleri ve aradaki sitoplazmik matrikste poliribozom demetleri içeriyordu. Mitokondriyon ve Golgi kompleksleri de Þekil1. Kontrol grubunun elektronmikrografý. Ýnce endotel hücreleri tabakasý ince bir bazal membranla çevrili. Uranil Asetat-kurþun sitrat. Bar: 2.60 m yaygýn olarak gözleniyordu. Mitokondriyonlar küçüktü, oldukça homojen daðýlýmlýydý ve yoðun matriks içine giren birkaç kristayla þekilleri yuvarlaktan uzamýþa deðiþiyordu. Sitoplazmada mikrotubuller ve nörofilamanlar boldu. Enine kesitte hemen sinir hücresi gövdesi dýþýnda pekçok sinir lifi görülebiliyordu (Þekil 2). Þekil2. Kontrol grubunun elektronmikrografý. Sinir hücresi çekirdeði (N), mitokondriyonlar (kalýn oklar), granüllü endoplazma retikulumu (ince oklar). Uranil Asetat-kurþun sitrat. Bar: 2.01 m Sinir hücreleri arasýnda aksonlar, nöroglial elementler ve kan damarlarý doluydu. Bu bölgelerde aksonlar genellikle miyelin kýlýftan yoksundu. Ýnce yapý incelemelerinde sinir hücrelerinin akson ve dendritleri ve glia hücrelerinin uzantýlarý fazla miktarda dallanma gösteriyordu. Aksoplazmada mikrotubullerin

3 Ergun, EM de sýçan frontal korteksine nikotinin etkisi 7 Uzunlamasýna görüntüleri nöroflamanlar, uzamýþ mitokondriyonlar ve veziküller görülüyordu (Þekil 3). Þekil3. Kontrol grubunun elektronmikrografý. Sinir hücresi uzantýlarý ve nöroglial elementlerin að þeklinde ultra strüktürel görünümü. Glial uzantýlar (Gi), mitokondriyonlar (ok baþý). Uranil Asetat-kurþun sitrat. Bar: 0.93 m Sinir hücresi gövdesinde soluk görünen büyük bir çekirdek gözleniyordu. Kromatin materyali fazla yoðun deðildi ancak çekirdek zarýnýn iç yüzünde küçük heterokromatin kümeleri gösteriyordu. Çekirdek þekli düzensizdi. Granüllü endoplazma retikulumunda ribozomlarýn degranulasyonu ve sitoplazmik þiþmesi gözlendi. Yassýlaþmýþ sisternalar bazý yerlerde düzgün olmakla beraber bazý yerlerde geniþlemiþti ve düzensizdi. Ribozomlar genelde serbestti ve sitoplazmanýn bütününde ve sisternalar arasýnda daðýlmýþtý. Golgi kompleksi belirgindi. Artmýþ sayýda lipit damlacýklarý görüldü. Orta düzeyde yoðun materyal içeren veya heterojen içeriðe sahip lizozomlar perikaryonda çok sayýdaydý. Mitokondriyonlar bol miktarda krista içeriyordu, bazýlarý bozulmuþtu, orta ve yüksek yoðunlukta matriksli az miktarda pekçok normal görünümlü mitokondri de gözleniyordu. Mitokondriyonlar ile granüllü endoplazma retikulumu yakýn olarak gözlendi (Þekil 5). Nikotin grubunda, kan damarlarý bir endotel tabakasý ve bazal membranla döþeliydi. Endotel sitoplazmasý hafif derecede kalýnlaþmaya sahipti ve hücrenin üst yüzeyinde düzensiz mikrovilluslara benzer uzantýlar vardý. Bazý endotel hücrelerinde sitoplazmada dejenerasyon gözlendi. Bazal membranýn kalýnlýðý ve yoðunluðu bölgeden bölgeye deðiþiyordu (Þekil 4). Þekil5. Nikotin grubunun elektronmikrografý. Nekroz ve adoptozis özellikleri gösteren sinir hücresi. Sinir hücresi nukleusu (N), mitokondriler (kalýn oklar), geniþlemiþ granüllü endoplazma retikulumu (ince oklar) lizozomlarla yakýndan iliþkili lipit damlacýklar (ok baþlarý). Uranil Asetatkurþun sitrat. Bar: 2.01 m Nikotine maruz sinir hücrelerinde normal sinir hücrelerindeki nörofilamanlardan farklý olarak daha yoðun nörofilaman izleniyordu. Sinaps bölgelerinde nöroflamanlar, nörotübüller ve mitokondriyonlarý içeren postsinaptik sitoplazma iyi korunmuþken sonlanma ayaðýndaki mitokondriyonlar ve ipliksi ve tanecik içerikli görünümüyle düzensizdi (Þekil 6). Þekil4. Nikotin grubunun elektronmikrografý. Beyin korteksinden bir damarýn enine kesiti. Yüzey düzensizlikleri, mikrovillus benzeri uzantýlar (ince ok) ve endotelyal hücrenin yoðun lamellar materyalini içeren sitoplazmik dejenerasyonlar(*) ve kalýnlaþmýþ bazal membran (kalýn ok) görülmektedir. Uranil Asetat-kurþun sitrat. Bar: 2.01 m

4 8 Ergun, EM de sýçan frontal korteksine nikotinin etkisi Þekil6. Nikotin grubunun elektronmikrografý. Yoðun matriksli mitokondriyonlar sinir hücrelerinde dejeneratif deðiþiklikleri temsil etmektedir (ince ok). Dilate terminal uzantý, amorf matriks (yýldýz), dentritik tomurcuk (D), pre ve postsinaptik membranlar (kalýn oklar), mitokondriyon (M). Bar: 0.93 m Tartýþma ve sonuç Nikotin in vivo kan beyin bariyeri geçirgenliðini arttýrýr ve serebral mikrovasküler sýký baðlantý kompleksi proteinlerinin yapýsýný bozar. Nikotin organizmaya deðiþik yollardan ve deðiþen miktarlarda verildikten ve kan beyin bariyerini geçtikten sonra eriþkin beyninde hem olumlu hem de olumsuz etkiler oluþturmaktadýr (14). Siniri sistemine olumsuz bir etki olarak örnek verilirse, nikotin uygulanmasýndan sonra hipofiz nöral lobunda nörosekretuar granüllerin azaldýðý ortaya çýkarýlmýþtýr. Nikotin uygulamasýndan sonra bu bezin hormon içerikleri ve ince yapýsý arasýnda kesin paralellik gösterilmiþtir (3). Halbuki nikotinin faydalý görüldüðü çalýþmalarda mevcuttur, kronik nikotin uygulamasý frontoparietal kortekste Sinir Geliþtirme Faktörü benzeri immunoreaktiviteyi ve telensefalonda Basit Fibroblast Büyüme Faktörü nü arttýrmýþ ve Alzheimer lý hastalarýn tedavisinde uygulama alaný bulmuþtur (15-19) Kronik nikotin verilmesi hücre iskeletinde farklý organizasyonlar gösterir ve azalmýþ aksonal transporta neden olur (5) Bu çalýþmamýzda izlenen sinaps bölgelerinde azalmýþ mitokondriyon populasyonuyla paralellik göstermektedir. Çalýþmamýzda, nikotine maruz hayvanlarýn sinir hücreleri sitoplazmalarýnda metabolik aktivitelerinin deprese olmasýndan sorumlu olabilecek lipit benzeri inklüzyon cisimleri ve mitokondriyon matriks ve kristalarýnda deðiþiklikler gözlendi. Nikotine kronik maruziyet uzun süreli biyokimyasal deðiþiklikleri indükleyebilir. Nörofilaman proteinlerinde nikotinle indüklenmiþ etkiler kronik kokain, etanol ve morfin için tanýmlanmýþ etkilere benzerlik göstermekte olduðu belirtilmiþtir (7). Elektrofizyolojik, biyokimyasal ve morfolojik araþtýrmalar kemiricilerde bu benzerlikleri onayladýðý belirlenmiþtir (20,21). Akson sitoplazmasýnýn ince yapýsýnýn analizi nörofibril protein modifikasyonunun sadece nörofibrilin kalitatif deðiþikliði olmadýðýný fakat ayný zamanda fibril demeti kompozisyonununda da olabileceði gösterilmiþtir (22). Nörofilamanlarda bir artýþ dejeneratif bir deðiþikliktir ve endojen ve ekzojen faktörler sorumlu olabilir (7). Bu çalýþmada aksoplazmada filamanlarýn düzensiz birikimi çoðu incelenen kesitlerde gözlendi. Çalýþmamýzdaki bulgularý destekler nitelikte olarak damarsal açýdan, bazý çalýþmalarda nikotin verilmesini takiben damarlarda intimada endotel hasarý, mikrovillus formasyonu, trombosit adhezyonu ve bazý hücrelerin ayrýþmasýndan ibaret sýnýrlý endotel hasarý ayýrt edilmiþtir (2, 23,24). Sonuç olarak, bu çalýþmada nikotine maruz sýçanlarýn beyin frontal bölgelerinde sinir hücresi sitoplazmasýnda lipit damlacýklarý, düzensiz kristalý mitokondriyonlar, geniþlemiþ ve düzensiz granüllü endoplazma retikulumu, endotel hücrelerinin sitoplazma çýkýntýlarý, mikrovillus oluþumlarý ve yüzey düzensizlikleri gibi dejeneratif yapýsal deðiþiklikler gözlenmiþtir. Kaynaklar 1. Yildiz D Nicotine, its metabolism and an overview of its biological effects. Toxicon 2004; 43(6): D Wang T, Gu Y, Wu G Injury effects of nicotine on isolated rat common carotid artery. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 1997; 77(2): Maitra SC, Chakraverty K, Shipstone AC, Kar K Ultrastructural changes in the neural lobe of the rat pituatry following nicotine pretreatment. Exp Clin Endocrinol 1983; 82(3): Roy TS, Seidler FJ, Slotkin TA Prenatal nicotine exposure evokes alterations of cell structure in hippocampus and somatosensory cortex. J Pharmacol Exp Ther 2002; 300(1): Sbarbati A, Bunneman B, Cristofori P, Terron A, Chiamulera C, Mergio F, Berati D, Bernardi P, Osculati F Chronic nictoine treatment changes the axonal distribution of 68 kda neurofilaments in the rat ventral tegmental area. Euro J Neurusci 2002; 16: Meshul CK, Kamel D, Moore C, Kay TS, Krentz L Nicotine alters striatal glutamate function and

5 Ergun, EM de sýçan frontal korteksine nikotinin etkisi 9 rotations in 6-OHDA-lesioned rats. Exp Neurol 2002; 175: Bunneman B, Terron A, Zantedeschi V Chronic nicotine treatment decrease neurofilament immunoreactivity in the rat ventral tegmental area. Eur J Pharmacol 2000; 393: Gonzalez CL, Gharbawie OA, Whishaw IQ, Kolb B Nicotine stimulates dendritic arborization in motor cortex and improves concurrent motor skill but impairs subsequent motor learning. Synapse 2005; 55(3): Aramakis VB, Hsieh CY, Leslie FM, Metherate R A critical period for nicotine-induced disruption of synaptic development in rat auditory cortex. J Neurosci 2000; 20(16): Xu Z, Seidler FJ, Ali SF, Slikker W, Slotkin TA Fetal and adolescent nicotine administration effects on CNS serotonergic systems. Brain Res 2001;914(1-2): Roy TS, Sabherwal U Effects of prenatal nicotine exposure on the morphogenesis of somatosensory cortex. Neurotoxicol Teratol 1994; 16(4): Uzum G, Diler AS, Bahcekapili N, Tasyurekli M, Ziylan YZ Nicotine improves learning and memory in rats: morphological evidence for acetylcholine involvement. Int J Neurosci 2004; 114(9): Onal A, Uysal A, Ulker S, Delen Y, Yurtseven ME, Evin A Alterations of brain tissue in fetal rats exposed to nicotine in utero: possible involvement of nitric oxide and catecholamines. Neurotoxicol Teratol, 2004; 26(1): Hawkins BT, Abbruscato TJ, Egleton RD, Brown RC, Huber JD, Campos CR, Davis TP Nicotine increases in vivo blood-brain barrier permeability and alters cerebral microvascular tight junction protein distribution. Brain Res 2004; 1027(1-2): MartÃnez-RodrÃguez R, Toledano A, Alvarez MI, Turà gano L, Colman O, Rosà s P, Gómez de Segura I, De Miguel E Chronic nicotine administration increases NGF-like immunoreactivity in frontoparietal cerebral cortex. J Neurosci Res 2003; 73(5): Cormier A, Morin C, Zini R, Tillement JP, Lagrue G In vitro effects of nicotine on mitochondrial respiration and superoxide anion generation. Brain Res 2001; 900(1): Martinez-Rodriguez R, Toledano A, Alvarez MI, Turiogano L, Colman O, Rosios P,, Gómez de Segura I, Chronic nicotine administration increases Salminen O, Seppà T, Gà ddnã s H, Ahtee L The effects of acute nicotine on the metabolism of dopamine and the expression of Fos protein in striatal and limbic brain areas of rats during chronic nicotine infusion and its withdrawal. J Neurosci 1999; 19(18): Belluardo N, Blum M, Mudo G, Andbjer B, Fuxe K. Acute intermittent nicotine treatment produces regional increases of basic fibroblast growth factor messenger RNA and protein in the tel- and diencephalon of the rat. Neuroscience 1998; Apr;83(3): Altman J, Everitt BJ, Glautier S, Morkou A, Nutt B, Oretti R, Phillips GD The biological, social and clinical bases of drug addiction: commentary and debate. Psychopharmacol 1996; 125: Kreek MJ, Koob GF Drug dependence: stress and dysregulation of brain reward pathways. Drug Alcohol Depend 1998; 51: Xu Z, Dong DL, Cleveland DW Neuronal intermediate filaments: new progress on an old subject. Curr Opin Neurobiol 1994; 4: Zimmerman M, McGeachie J, The effect of nicotine on aortic endothelium. A quantitative ultrastructural study. Atherosclerosis 1987; 63(1): Cucina A, Sapienza P, Borrelli V, Corvino V, Foresi G, Randone B, Cavallaro A, Santoro-D'Angelo L Nicotine reorganizes cytoskeleton of vascular endothelial cell through platelet-derived growth factor BB. J Surg Res 2000; 92(2):

DERLEME Koklear Nukleusun Elektrofizyolojik, Histolojik ve Nörokimyasal Özellikleri Electrophysiological, Histological and Neurochemical Features of Cochlear Nucleus Mehmet BOÞNAK 1, Ayhan ERALP 2 1 Gaziantep

Detaylı

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi

Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Paroksetinin Nörofizyolojik Etkileri ve Klinik Farmakolojisi Nevzat Yüksel 1 1 Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara GÝRÝÞ Paroksetin spesifik serotonin geri alým inhibitörleri

Detaylı

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý

Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 39-44 DERLEME Aquaporinler; su geçiþinde hidrofilik transmembran kanallarý Uzm. Dr. Aysun Toker Erzurum Numune Hastanesi Biyokimya Laboratuarý Özet Su, vücudumuzdaki

Detaylı

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri

Omega-3 yağ asitlerinin sıçan testis dokusu üzerine koruyucu etkileri 382 Dicle Tıp Dergisi / İ. Zararsız ve ark. Omega-3 yağ asitleri ve sıçan testisi 2011; 38 (4): 382-386 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0054 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Sera Kılıç, Pınar Ülgen, Fırat Yıldırım, Deniz Can Başaran, Berk Yasin Ekenci, Caner

Detaylı

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr.

Detaylı

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri

Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Endüstriyel Kurþuna Maruz Kalmanýn Pýhtýlaþma Sistemi Üzerine Etkileri Effects of Industrial Lead Expossure on Coagulation System M. Mümtaz Mazýcýoðlu, MD. Department of

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN

Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW. Retina Anatomisi. Retinal Anatomy Sibel İNAN Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(3): 355-9 DERLEME / REVIEW Sibel İNAN Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar Geliş Tarihi / Received: 17.05.2012 Kabul Tarihi

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri +

Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):73-7. Metotreksat ın Neden Olduğu Akut Böbrek Hasarına Karşı Montelukast ın Etkileri + Evren Köse*, Ali Beytur**, Nigar Vardı***,

Detaylı

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik

Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20140907115343 Amotivasyonel Sendrom: Az Bilinen ve Tanı Konulan Bir Klinik Mustafa Arı 1, Musa Şahpolat 1, M. Hanifi Kokaçya 1, Ü. Sertan Çöpoğlu 1 ÖZET: Amotivasyonel

Detaylı

Kontrast madde nefropatisi

Kontrast madde nefropatisi 62 DERLEME Kontrast madde nefropatisi Gürkan Acar*, Selahaddin Akçay*, Süleyman Murat Aslan*, Mert Köroðlu**, Orhan Oyar** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Þevket Demirel Kalp Merkezi, Kardiyoloji

Detaylı

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri

Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 100-104 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý bronþ astýmýnda serum eotaksin ve IL-13 düzeyleri Serap Teber 1, Figen Doðu 2, Yonca Eðin 1, Aydan Ýkincioðullarý 2, Ýsmail Reisli

Detaylı

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? *

An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(4):364-374 An psiko k İlaçların Etki Mekanizmaları: Şizofreni Tedavisinde A piklik Bir Üstünlük mü? * Dr. A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU 1 Özet / Abstract Bu gözden geçirmede şizofreni

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE

AN IMPORTANT STEP FROM THE CORROSION ASSOCIATION: LEVEL 1-2 CATHODIC PROTECTION TRAINING COURSE KOROZYON DERNEÐÝNDEN ÖNEMLÝ BÝR ADIM: SEVÝYE 1-2 KATODÝK KORUMA EÐÝTÝM KURSU Türkiye'nin elektrik enerji gereksiniminin yaklaþýk üçte biri, halen fosil yakýt kullanan enerji üretim tesislerinden karþýlanmaktadýr.

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

Serebral iskemik strokta akut faz reaktanlarýnýn klinik önemi

Serebral iskemik strokta akut faz reaktanlarýnýn klinik önemi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 004: (): 7-1 ARAÞTIRMA Serebral iskemik strokta akut faz reaktanlarýnýn klinik önemi Serap Kazak 1, ebi Yýlmaz, Cahide Yýlmaz 3, Þerefnur Öztürk 1, Þenay Özbakýr 1 1 Ankara umune

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi

Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya Proksimal Tibia Medial Açýk Kama Osteotomisi Ýrfan Esenkaya* Varus dizlerde proksimal tibial osteotomi uygulamalarý, 60'lý yýllarda Coventry tarafýndan 1 popülarize edilen kapalý kama osteotomisi

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant

Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Basit Ama Güvenilir Bir Teknik: Ventrikülosubgaleal Þant Simple But A Reliable Technique: Ventriculosubgaleal Shunt Vaner Köksal Specialist,

Detaylı

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri

Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 1-8 ARAÞTIRMA Akut miyokard infarktüsünden sonra miyokard canlýlýðýnýn saptanmasýnda düþük doz dobutaminli atým dalgalý doku Doppler ekokardiyografinin deðeri Yusuf

Detaylı