Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU***"

Transkript

1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 22 ADÜ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ÇİFTLİĞİNDEKİ TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİNİN AGROTEKNİK İŞLEM AŞAMALARINA GÖRE SAPTANMASI Determination of Tractor Use Periods on ADU Research and Production Farm According to the Stages of Agrotechnical Process Bülent COŞKUN* İbrahim YALÇIN** Rauf UÇUCU*** ÖZET Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Üretim Çiftliğinin 17 ha lık bölümünde buğday, II.ürün mısır, pamuk, I.ürün mısır, karpuz, kavun, karnıbahar, domates, çilek üretimi yapılmaktadır. Bu alanlarda değişik model ve güçlere sahip 1 traktör ile tarımsal işlemler yürütülmektedir. Traktörlerin tarım ve tarım dışı kullanım sürelerinin belirli periyotlar için belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, traktörler güç gruplarına göre sınıflandırılmış ve bu güç gruplarına göre tarla tarımında, bahçe tarımında ve tarım dışı işlemlerde kullanım zamanları saat, gün ve yıl periyotları için belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Üretim Çiftliğindeki alanlarda traktörlerin toplam 116 h kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu toplam zamanda en fazla payı %3,85 ile toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama işleminin aldığı, tarım dışı işlemlerin ise %8,14 lük bir pay oluşturduğu belirlenmiştir. ABSTRACT Wheat, secondary crop maize, cotton, primary crop maize, watermelon, melon, cauliflower, tomato and strawbery are produced on the 17 hectaret part of the Research and Production Farm of Adnan Menderes University Faculty of Agriculture. The agriculrural practices on that part of the farm are carried out by 1 tractors of various models and horse-power capacities. In this study which was made to determine the certain usage periods of the tractors agricultural and non-agricultural performances, the tractors were categorized according to their power capacities and in relation with that categorization, their usage periods in arable agriculture, gardening and non-agricultural practices were determined in terms of hourly, daily and yearly units. According to the results of the study, it was found out that on the Research and Production Farm of Adnan Menderes University Faculty of Agriculture, tractors are used in 116 hours in total, and with 3,85%, practices of tillage and seedbed preparation constitute the highest ratio whereas non-agricultural practices constitute only 8,14% of the total usage period. * Doç.Dr., Adnan Menderes Üniv. Zir. Fak. Tarım Makinaları Bölümü-AYDIN. ** Arş.Gör., Adnan Menderes Üniv. Zir. Fak. Tarım Makinaları Bölümü-AYDIN. *** Prof.Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü-İZMİR. GİRİŞ

2 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 23 Traktör ve traktör kullanımı, tarımsal işlemlerde önemli bir konu olup, bu önemi nedeni ile gündemden hiç düşmemektedir. Traktör kullanımı işletmeler için zaman açısından önemli olup, işletmelerde mekanizasyon düzeyinden yeterince yararlanabilmek için traktör kullanım sürelerinin optimum düzeyde tutulması gerekir. Ülkemiz genelinde mekanizasyon araçları, traktörlere oranla yetersiz kalmaktadır. Arazi büyüklüklerinin mekanizasyona elverişli olmamasıda dikkate alındığında traktör kullanım sürelerinin gereğinden az veya daha fazla olması gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır (Sabancı, 1986). Ülkemizde karşılaşılan genel durum traktörlerin dünya standartlarına göre daha fazla süre çalıştırılması biçiminde olmaktadır (Eren, 1991). Traktör parkının yaşlı olması da göz önünde bulundurulduğunda işletme maliyetleri yönünden olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye deki traktörlerin yıllık çalışma sürelerine bakıldığında, traktörlerin %19 unun 3 saatten az, %28 inin 31-6 saat, %11 inin 61-9 saat, %18 inin saat ve %24 ünün 12 saatten daha fazla çalışma süresine sahip olduğu söylenebilir (Eren, 1991). Ortalama yıllık çalışma süresine bakıldığında farklı rakamlar ortaya konmaktadır. 327 h/yıl (Eren, 198), h/yıl (Sabancı, 1986) ve 72 h/yıl (Eren, 1991) şeklinde verilen rakamlar geniş bir yelpazeyi göstermektedir. Bu çalışmada, bir işletme örneğinde yıllık periyotta traktör kullanım sürelerinin ve bunların agroteknik işlem aşamalarına göre dağılımlarının ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle sebze ve meyve üretim alanlarında küçük ve özel yapılı, tarla tarımında ise büyük güçlü traktör kullanılması ön görümünün ne derece gerçekleştiği saptanmaya çalışılmıştır (Anonymous, 1991). Tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez unsurlarından olan tarktörün tarım içi ve tarım dışı kullanımı ile tarım içi kullanımda sektörlere göre çalışma yoğunluklarının saptanması amacıyla hazırlanan çalışmada, 1997 yılı üretim periyodunda Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Üretim Çiftliğindeki tarımsal alanların 17 ha lık bölümünde kullanılan değişik model ve güçlere sahip 1 adet traktörün durumu incelenmiştir. Güç gruplarına göre sınıflandırılan traktörlerin tarla tarımı, bahçe tarımı ve tarım dışı işlemlerdeki kulanım zamanları ve oranları belirlenmiştir. MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Çalışmanın temel materyalini Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Üretim Çiftliği ve burada kullanılan traktörler oluşturmaktadır. Çiftlikte 32 parçadan oluşan arazilerde değişik ürünler yetiştirilmektedir yılı itibarıyla parsellerde yetiştirilen ürünlere ait bilgiler Çizelge 1 de görülmektedir. Üretim alanının yarısına yakın kısmında buğday tarımı, diğer yarısında ise pamuk, I.ürün mısır, meyve, karpuz, kavun, karnabahar, domates, çilek tarımı yapılmaktadır. Ayrıca 8 ha da yetiştirilen buğdayın 4 ha ında II.ürün mısır tarımı yapılarak 4 ha alan ise boş bırakılmaktadır. Çizelge 1. ADÜ Araştırma ve Üretim Çiftliği 1997 yılı üretim deseni.

3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 24 ÜRÜN ÇEŞİDİ ALAN (da) Buğday 8 Pamuk 4 I.Ürün Mısır 3 II.Ürün Mısır 4 Meyve Bahçesi 7 Karpuz-Kavun 5 Diğer 8 TOPLAM 21 8 saatlik günlük çalışma periyodunda 17 ha lık alanda yaklaşık 9 çeşit ürünün üretiminde kullanılan traktörlerin güç ve modelleri ise Çizelge 2 de verilmiştir. Çiftlikte kullanılan traktörlerin ortalama gücü 66,86 BG ve modeli de 1975 dir. Mevcut traktörlerin güçlerine göre sınıflandırılmış sayısal değerleri Çizelge 3 de verilmiştir. Çiftlik bünyesinde en fazla traktörün 71-8 BG güç grubunda, bir başka deyişle ortalama 75,5 BG gücünde olduğu görülmektedir BG güç grubunda ise traktör bulunmamaktadır. Yöntem Çizelge 2. ADÜ Araştırma ve Üretim Çiftliğinde kullanılan traktörler. TRAKTÖR ADI GÜÇ MODEL BG kw STEYR , STEYR , FORD 66 81,6 6, 1975 FORD , FORD , FORD , FORD , FORD , FORD , FORD , ORTALAMA 66,86 49, Çizelge 3. İşletmedeki traktörlerin güç gruplarına göre dağılımları. GÜÇ GRUPLARI (BG) TRAKTÖR SAYISI

4 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 25 Traktör çalışma sürelerinin belirlenmesi amacıyla, işletmede kullanılan her bir traktör için günlük veri formu oluşturulmuş ve Traktör Kullanılan aletmakina Çalışılan parsel Traktör çıkış saati Yapılan iş Traktör dönüş saati bilgileri günlük olarak 1 yıllık periyot için belirlenmiştir. Çizelge 4 de günlük ham verileri elde edebilmek için oluşturulan form örneği verilmiştir. Günlük elde edilen ham veriler işlenerek her bir traktör için tarım ve tarım dışı işlemlerin aylık değişim değerleri belirlenmiş ve Ek 1 deki çizelgede verilmiştir. Bir traktör için örnek olarak verilen değerler benzer biçimde diğer traktörler için de düzenlenerek traktörlerin tarım ve tarım dışı kullanım sürelerinin yıllık değerleri elde edilmiştir. Bulunan değerler Ek 2 deki çizelgede sunulmuştur. Çizelge 2 verileri kullanılarak traktör güç gruplarına göre kullanım süreleri saptanmış ve Ek 3 de verilmiştir. BULGULAR ve TARTIŞMA Bulgular iki ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar traktör güç gruplarına göre ve zamana göre sonuçlardır. Güç Gruplarına Göre Bulgular Mevcut traktörler beş güç grubunda toplanarak, her güç grubundaki toplam traktörlerin toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama, tesviye, ekim ve gübreleme, ilaçlama ve bakım, taşıma ve iletim gibi tarla tarımındaki kullanım oranları Şekil 1a daki gibi bulunmuştur. Her güç grubunda traktör başına kullanım süreleri ise Şekil 1b de verilmiştir. Şekil incelendiğinde, tarla tarımında %94,3 oranla en fazla 71-8 BG güç grubundaki traktörlerin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu değer Çizelge 3 de verilen 4 traktör için olup, her güç grubunda traktör başına kullanım süresine bakıldığında bu oranın %25 e düştüğü söylenebilir. Tarla tarımında 4-5 BG güç grubunda 3 traktör toplam 134 h/yıl, 61-7 BG güç grubunda 2 traktör toplam 2345 h/yıl, 71-8 BG güç grubunda 4 traktör toplam 521 h/yıl ve 81-9 BG güç grubunda 1 traktör ise 958,5 h/yıl kullanım süresine sahip olmaktadır BG güç grubunda traktör bulunmamaktadır Sera ve bahçe işlemlerinden oluşan bahçe tarımında güç gruplarına göre kullanım oranları Şekil 2a da ve traktör başına düşen değerleri de Şekil 2b de verilmiştir. Çizelge 4. Günlük veri formu örneği TRAKTÖR STEYR KF 396 Kullanılan Çalışılan Çıkış Yapılan Dönüş Tarih Ekipman Alan Saati İş Saati Çizel 25 da 8 Toprak İşl

5 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 26 TARLA TARIMI TARLA TARIMI TümTraktörlerin Kullanım Oranı (%) Traktör Başına Kullanım Oranı (%) a) b) Şekil 1a. Değişik güç gruplarındaki tüm traktörlerin tarla tarımında kullanım oranları. Şekil 1b. Tarla tarımında her güç grubunda traktör başına düşen kullanım oranları. BAHÇE TARIMI BAHÇE TARIMI Tüm Traktörlerin Kullanım Oranı (%) Traktör Başına Kullanım Oranı (%) a) b) Şekil 2a. Değişik güç gruplarındaki tüm traktörlerin bahçe tarımında kullanım oranları. Şekil 2b. Bahçe tarımında her güç grubunda traktör başına düşen kullanım oranları.

6 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 27 Şekil 2 den 4-5 BG, 71-8 BG ve 81-9 BG güç gruplarındaki traktörlerin bahçe tarımında kullanıldığı görülür. Çiftlik bünyesinde diğer güç grupları bahçe tarımında kullanılmamaktadır. Bahçe tarımında nispeten küçük güç gruplarının kullanılması gerektiği halde çiftlik bünyesinde büyük güçlü traktörlerin kullanılması kapasitenin iyi kullanılmadığını göstermektedir. 4-5 BG güç grubundaki 3 traktör 151,5 h/yıl, 71-8 BG güç grubundaki 4 traktör 44 h/yıl ve 81-9 BG güç grubundaki 1 traktör ise 6,5 h/yıl süreyle bahçe tarımında kullanılmıştır. Traktör başına düşen kullanım oranlarının, 4-5 BG güç grubunda 5,5 h/yıl, 71-8 BG güç grubunda 11 h/yıl ve 81-9 BG güç grubunda ise 6,5 h/yıl olduğu görülmektedir. Traktörler tarla ve bahçe tarımı yanında tarım dışı işlemlerde de kullanılmaktadırlar. Tarım dışında kullanılan tüm traktörlerin güç gruplarına göre toplam kullanım oranları Şekil 3a da, her güç grubunda traktör başına düşen kullanım oranları ise Şekil 3b de verilmiştir. Tarım dışı işlemleri taşıma, kanal kenarlarının otlardan temizliği, inşaat işleri gibi işlemler oluşturmaktadır. Bu işlemlerde 4-5 BG güç grubundaki traktörler 129,5 h/yıl değeriyle %8,1, 61-7 BG güç grubundaki traktörler 259 h/yıl değeriyle %1, 71-8 BG güç grubundaki traktörler 271,5 h/yıl değeriyle %4,9 ve 81-9 BG güç grubundaki traktörler ise 236,5 h/yıl değeriyle %18,9 oranında kullanılmaktadırlar. Her güç grubunda traktör başına düşen değerlere bakıldığında 4-5 BG de 43,2 h/yıl (%2,7), 61-7 BG de 129,5 h/yıl (%5), 71-8 BG de 67,9 h/yıl (%1,2) ve 81-9 BG de ise 236,5 h/yıl (%18,9) değerleri göze çarpmaktadır. Bahçe tarımında olduğu gibi tarım dışı işlemlerde de büyük güçlü traktörlerin kullanılması kapasite kayıplarının olduğunu göstermektedir. TARIM DIŞI TARIM DIŞI Tüm Traktörlerin Kullanım Oranı (%) Traktör Başına Kullanım Oranı (%) a) b) Şekil 3a. Değişik güç gruplarındaki tüm traktörlerin tarım dışı işlerde kullanım oranları. Şekil 3b.Tarım dışı işlerde her güç grubunda traktör başına düşen kullanım oranları. Beş değişik güç grubundaki traktörlerin, tarla tarımı, bahçe tarımı ve tarım dışı işlemlerde bir yıllık periyot boyunca kullanım oranları ise Şekil 4(a-b) de verilmiştir.

7 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 28 Şekil 4a incelendiğinde, bir yıl boyunca 11.6 h çalışan tüm traktörler içerisinde, %5,2 oranıyla 71-8 BG güç grubundaki traktörlerin en fazla kullanım oranına sahip olduğu, buna karşılık %11,36 oranla 81-9 BG güç grubundaki traktörlerin en az kullanım oranına sahip olduğu görülür. 4-5 BG güç grubu 1621 h/yıl, 61-7 BG güç grubu 264 h/yıl, 71-8 BG güç grubu 5525,5 h/yıl ve 81-9 BG güç grubu 1255,5 h/yıl değerlerinde kullanılmış olup, traktör başına düşen değerlere bakıldığında 4-5 BG de 54,3 h/yıl (%4,9), 61-7 BG de 132 h/yıl (%11,8), 71-8 BG de 1381,4 h/yıl (%12,6) ve 81-9 BG de ise 1255,5 h/yıl (%11,4) kullanım oranlarının olduğu görülür (Şekil 4a-b). Traktörlerin tarla tarımındaki değişik agroteknik işlemlerde kullanım oranlarına bakıldığında, %3,85 kullanım oranı ve 3396 h/yıl kullanım süresi ile toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama işleminin en fazla paya sahip olduğu görülür (Şekil 5). Bunun yanında ekim ve gübreleme işleminin %3,54 kullanım oranı ve 389 h/yıl kulanım süresi ile en az pay oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca traktörler, bakım ve ilaçlama işlemlerinde 2379 h/yıl (%21,62), tesviye işleminde 186 h/yıl (%16,89), taşıma iletim işleminde 638,5 h/yıl (%5,8), stasyoner ve diğer işlemlerde ise 1191 h/yıl (%1,82) değerlerinde kullanılmaktadırlar. Tüm güç grubundaki traktörlerin sera işlemleri, bahçe işlemleri ve tarım dışı işlemlerde kulanım oranları ise Şekil 6 da verilmiştir. TARIM İÇİ VE DIŞI TOPLAM KULLANIM TARIM İÇİ VE DIŞI TOPLAM KULLANIM Tüm Traktörlerin Kullanım Oranı (%) Traktör Başına Kullanım Oranı (%) a) b) Şekil 4a. Değişik güç gruplarındaki traktörlerin tüm işlemlerde kullanım oranları. Şekil 4b. Tüm işlemlerde her güç grubunda traktör başına düşen kullanım oranları.

8 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 29 4 TARLA TARMINDAKİ AGROTEKNİK İŞLEMLER Tİ T EG B TA Toplam Traktörlerin Kullanım Oranı (%) D Tarmsal İşlemler Şekil 5. Traktörlerin tarla tarımındaki değişik agroteknik işlemlerde kullanım oranları. Tİ:Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama EG:Ekim+Gübreleme TA:Taşıma-İletim T:Tesviye B:Bakım D:Diğer BAHÇE VE TARIM DIŞI İŞLEMLER Tüm Traktörlerin Kullanım Oranı (%) Sera Bahçe Tarım Dışı Tarımsal İşlemler Şekil 6. Traktörlerin bahçe ve tarım dışı işlemlerde kullanım oranları. Tüm güç gruplarının sera işlemlerinde 199,5 h/yıl (%1,82), bahçe işlemlerinde 56,5 h/yıl (%,52) ve tarım dışı işlemlerde 896,5 h/yıl (%8,14) kullanıldığı görülmektedir. Beş değişik güç grubunu oluşturan 1 traktör tarla tarımı, bahçe tarımı ve tarım dışı işlemlerde 11.6 h/yıl kullanılmaktadır. Bunun her bir işleme göre oranları Şekil 7 de görülmektedir.

9 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 21 BAHÇE %2,34 TARIM DIŞI %8,14 TARLA %89,52 Şekil 7. Traktörlerin tüm işlemlerde kullanım oranları. Toplam traktörlerin 11.6 h/yıl çalıştığı çiftlikte, bu değerin 9853,5 h/yıl ı (%89,52) tarla tarımında, 896,5 h/yıl ı (%8,14) tarım dışı işlemlerde ve 256 h/yıl ı (%2,34) bahçe tarımında kullanılmaktadır. Zamana Göre Bulgular İşletmede kullanılan traktörlerin tarla, bahçe ve tarım dışı işlemlerde kullanım sürelerinin aylara göre değişimleri Şekil 8, Şekil 9 ve Çizelge 5 de verilmiştir. Şekil 8, Şekil 9 ve Çizelge 5 incelendiğinde, işletmede tüm aylarda traktörlerin tarla tarımında diğer işlemlerden daha fazla kullanıldığı görülür. Ayrıca tarla tarımında traktörler, sonbahar ve kış aylarına göre ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla kullanılmaktadır. Pik kullanım noktaları, toprak işleme, ekim, bakım ve hasat işlemlerinin yoğunluk kazanmasından dolayı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında oluşmaktadır. Traktörler tarla tarımındaki toplam kullanım sürelerinin yaklaşık %4 ını bu aylarda gerçekleştirmektedirler. Bahçe işlerinde kullanılan traktörlerin yıl içindeki kullanım sürelerine bakıldığında Mayıs ve Haziran aylarında toplam kullanım süresinin yaklaşık % 55 i gerçekleşmektedir. Bu aylar arasında sulama, ilaçlama, toprak işleme işlemlerinin Traktör Kullanım Süreleri (h) Ocak TARLA TARIMINDA AYLARA GÖRE TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİ Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aylar Şekil 8. Tarla tarımındaki agroteknik işlemlerde aylara göre traktör kullanım sürelerinin değişimleri. Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

10 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 211 BAHÇE VE TARIM DIŞI İŞLEMLERDE AYLARA GÖRE TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Traktör Kullanım Süreleri (h) Kasım Aralık BAHÇE TARIM DIŞI Aylar Şekil 9. Bahçe ve tarım dışı işlemlerde traktörlerin kullanım sürelerinin aylara göre değişimleri. Çizelge 5. Tüm işlemlerdeki traktör kullanım süreleri (h) ve oranları (%). AYLAR Tarla % Bahçe % Tarım % TOPLAM % Tarımı Tarımı Dışı Ocak 261,5 2, ,2 93,5 1,44 376, 3,42 Şubat 78,5 7, , ,16 835,5 7,59 Mart 79 8,1 32,5 12,71 144,5 16,12 967, 8,79 Nisan 546,5 5, ,5 3,62 579, 5,26 Mayıs ,18 66,5 25,98 6,5 6, , 12,97 Haziran 116,5 1, , , ,5 1,61 Temmuz 132,5 13, , , ,5 12,5 Ağustos 887 9, 4 1, ,6 18 9,16 Eylül 92,5 9,35 8 3, ,79 971,5 8,82 Ekim 149 1,66 2,78 5 5, , Kasım 77 7,81 4 1,56 33,5 3,74 87,5 7,34 Aralık 32,5 3,7 8 3, ,81 389,5 3,54 TOPLAM 9853,5h 1 256h 1 896,5h 1 116h 1 artması kullanım süresini arttırmaktadır. Tarım dışı işlemlerde traktörlerin kullanımı aylara göre sapmalar göstermektedir. Bu durum anlık ortaya çıkan kanal temizleme, su taşıma gibi işlerden kaynaklanmaktadır. Traktörlerin aylara göre tüm işlemlerdeki kulanım süreleri Şekil 1 da verilmiştir.

11 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 212 Traktör Kullanım Süreleri (h) Ocak TÜM İŞLEMLERDE AYLARA GÖRE TRAKTÖR KULLANIM SÜRELERİ Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aylar Şekil 1. Traktörlerin tüm işlemlerdeki kullanım sürelerinin aylara göre değişimi. Şekil 1 da, tüm işlemler dikkate alındığında traktörlerin, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında daha fazla kullanıldığı görülür. En az kullanım ise tarımsal faaliyetlerin çok az olduğu kış aylarında olmaktadır. SONUÇ Yıllık bazda traktör kullanım sürelerinin ve bunların agroteknik işlem aşamalarına göre dağılımlarının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, traktörlerin ortalama yılda 11 h çalıştığı, bunun ise Türkiye ortalamasının üstünde olduğu söylenebilir. Tüm traktörlerin %89,52 sinin tarla tarımında, %2,34 ünün bahçe tarımında ve %8,14 ünün tarım dışı işlemlerde kullanıldığı saptanmıştır. Bahçe tarımında küçük güçlü traktörlerin yanı sıra büyük güçlü traktörlerin de kullanıldığı görülmüştür. Tarla tarımında kullanılan traktörlerin ise genelde büyük güçlü olduğu söylenebilir. Traktörlerin kullanımlarının mevsimlere göre dağılımlarına bakıldığında Nisan-Ekim ayları arasında tarla tarımında daha yüksek sürelerde kullanıldığı, Nisan- Temmuz aylarında ise bahçe tarımında kullanım süresinin arttığı söylenebilir. Tarım dışı kullanım sürelerinin anlık ortaya çıkan işlemler nedeni ile aylara göre sapmalar yaptığı görülmektedir. Genel olarak tarım dışı kullanılan traktör oranının %1 olduğu dikkate alınırsa bu rakamın da genel rakamdan düşülmesi ile işletmede traktörlerin tarımsal işlemlerinde ortalama yılda 99h/yıl kullanıldığı bunun ise optimum rakamlara yakın olduğu söylenebilir. Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYNAKLAR DİZİNİ

12 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 213 Anonymous, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ö.İ.K. Raporu, Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sanayi, ANKARA. Eren,Y., 198. Türkiye de Tarım Traktörlerinin Yıllık Çalışma Süreleri. Tarım ve Mühendislik, Yıl:1, Sayı:1, 28-3s., ANKARA. Eren,Y., Türkiye de Traktörlerin Kullanma Süreleri Üzerine Bir İnceleme. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s., KONYA. Sabancı,A., Özgüven,F., Çukurova Bölgesinde Ekonomik Traktör Kullanımına Etkili Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 1. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s., ADANA.

13 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 214 EK 3. Traktörlerin güç gruplarına göre tarımsal işlemlerde kullanım süreleri (h) ve oranları (%). Tarımsal İşlemler TARLA Topr. İşl.ve Toh.Yat.Haz Traktör Güç Grupları (BG) Toplam ,5 186, h %3,85 Tesviye h %16,89 Ekim+Gübr ,5 72 1,5 389h %3,54 İlaçl.+Bakım ,5 169, h %21, ,5 638,5h %5,8 Diğer , ,5 1191h Taşıma- İletim Toplam %9,5 521 %94,3 958,5 %76,34 %1, ,5 %89,53 %82,67 BAHÇE Sera İşlem ,5 199,5h %1,82 Bahçe İşl. 16, ,5h %,52 Toplam 151,5 TARIM DIŞI Toplam 129,5 GENEL TOPLAM ,5 256 %9,35 %,8 %4,82 %2,33 129, ,5 236,5 896,5h %8, ,5 236,5 896,5 %7,98 %9,95 %4,9 %18,84 %8, h - 264h 5525,5h 1255,5h 116h %14,78 %23,66 %5,2 %11,36

14 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 215 EK 2. Bir yıllık periyotta agroteknik ve tarım dışı kullanım alanlarında traktörlerin kullanım süreleri. TARIMSAL STEYR STEYR FORD FORD FORD FORD FORD FORD FORD FORD TOPLAM İŞLEMLER TARLA Top.İşl.ve Toh.Yat.Ha. 393, , , , Tesviye ,5 334, Ekim-Gübrel. 133, , Bakım-İlaçlama 478, , Taşıma-İletim 155,5 13,5 17,5 49,5 7, ,5 Stasyoner-Diğer 44 52,5 396,5 88, , Toplam , , ,5 9853,5 BAHÇE Sera İşlemleri - - 6, ,5 36,5 199,5 Bahçe İşlemleri ,5 56,5 Toplam - - 6, , TARIM DIŞI Tarım Dışı İşlemler 183,5 75,5 236,5 53,5 21,5 135, ,5 76,5 7,5 896,5 Toplam 183,5 75,5 236,5 53,5 21,5 135, ,5 76,5 7,5 896,5 GENEL TOPLAM 146,5 1197,5 1255,5 141,5 1422,5 1375, EK 1. Traktörlerle yapılan işlemlerin saatlik değerlerinin aylık değişimleri.

15 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 216 TRAKTÖR : STEYR 873 (9 KP 396) TARIMSAL İŞLEMLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazi. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Aral. TOPLAM TARLA Top.İşl.ve Toh.Yat.Ha. - 19, , ,5-393,5 Tesviye Ekim-Gübrel ,5 133,5 Bakım-İlaçlama , ,5 Taşıma-İletim , ,5 Stasyoner-Diğer Toplam 56 99, , , ,5 88,5 43, BAHÇE Sera İşlemleri Bahçe İşlemleri Toplam TARIM DIŞI Tarım Dışı İşlemler , ,5 Toplam , ,5 T O P L A M , , , ,5 124,5 88,5 45,5 146,5

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (4), 211-215 Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Mehmet Uğur YILDIZ, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN K.M.Ü. Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Yerleşkesi,

Detaylı

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ *

ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),61-68 ANTALYA İLİ SULU TARIM TARLA İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYON PLANLAMASINA YÖNELİK TEMEL İŞLETMECİLİK VERİLERİ * İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Uzmanlık Alanları

Ünvan, Ad - Soyad : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Uzmanlık Alanları : Prof. Dr. Esat Ahmet BOZKAYA Tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve : makinaları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Alet : Makinaları Kürsüsü Doğum Yılı : 1897 Emeklilik Yılı : 1969 Vefat

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 125-136 Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** ÖZET Bu çalışmada, tarımsal

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 14 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Cem BİLİM 1*, Tayfun KORUCU 2, Tuba SEMERCİ 1 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

TRAKYA YÖRESİ TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATCILARININ YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRAKYA YÖRESİ TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATCILARININ YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 105 TRAKYA YÖRESİ TARIM ALET VE MAKİNALARI İMALATCILARININ YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A research on the structure of farm machinery manufacturers in Trakya Region. Selçuk ARIN 1 İbrahim İÇÖZ 2 Erdal

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(12): 1157-1164, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Türkiye nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 87-95 Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin 1997-2007 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi Ebubekir Altuntaş 1 İhsan Aslan 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ : 1-8 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(1): 1-8 Araştırma Makalesi ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Cevdet Sağlam Melih Yavuz Çevik ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi

Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (4) 364-368 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Traktörlerde Kumanda Organları Yerleşim Özelliklerinin TSE Standardına Uygunluğunun Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK 1 Ayten

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türkiye 2 Tnrtm fiknttomutkunyren -i-f» - Adonn (ıll IS tarim İşletmelerindi: traktör g ü ç lerinin DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA />r. Aykut 1.GİRİŞ Tarım sektöründe çalışan

Detaylı

Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi

Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi Songül GÜRSOY 1, Abdullah SESSİZ 1, A.Konuralp ELİÇİN 1, Songül AKIN 2, Reşat ESGİCİ 1 1 Dicle

Detaylı

Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Agricultural Mechanization Level of Adiyaman Province

Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Agricultural Mechanization Level of Adiyaman Province Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Fuat LÜLE 1, Turhan KOYUNCU 2, Kaan Emre ENGİN 2 1 Adıyaman Üniversitesi, Kahta MYO, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi İbrahim DORUK Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları M.R. Durgut S. Arın Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Abdullah SESSİZ 1, A. Konuralp ELİÇİN 1, Reşat ESGİCİ 1, Ferdi TANTEKİN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

10 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi

10 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi 10 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi Tayfun KORUCU 1*, Ali AYBEK 1, Fatih SİVRİKAYA 2, Enes GÜRLEK 1, Cengiz MERT 1, Begüm KOZAK

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION

EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION EVALUATION OF DIYARBAKIR PROVINCE IN TERMS OF CROP PRODUCTION Erdal ÇAÇAN Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bingöl, Türkiye. e-posta= erdalcacan@hotmail.com

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, Cilt 30, Sayı 1, 127-138 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon

Detaylı

77 Araştırma Makalesi. Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi

77 Araştırma Makalesi. Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi 77 Araştırma Makalesi Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi Tayfun KORUCU 1*, Ali AYBEK 1, Fatih SİVRİKAYA 2 1 KSÜ,

Detaylı

BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN ***

BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** ÖZET Bu çalışmada, tarımsal mekanizasyonun çağdaş aracı olan traktör ve tarım aletmakinaları

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Hülya UYSAL1 hulyauysal@gmail.com 'Dr., Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MANİSA 2Prof Dr., Ege Üniversitesi

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi

Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi 1 İhsan

Detaylı

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009)

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) Proje no:tagem-topraksu-07460c01 (TAGEM-BB-070210C1) 1. Çalışmanın Adı: Çukurova da Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünlerinin (Semizotu, Kanola, Ayçiçeği) Üretim Girdi

Detaylı

Iğdır İli Kayısı Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri

Iğdır İli Kayısı Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(3): 47-54, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi

Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 00, 9():7-4 ISSN 08-885 Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi Erdal ÖZ H. Ünal EVCİM Summary Determination of the Quantitative

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı

Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2009, 5 (2), 193-202 Antalya İli Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve İnsan İşgücü Kullanımı Murad ÇANAKCI,

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI *

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * Determination and Mapping of the Agricultural Mechanizatıon Level in Turkey İnci DARTAR Tarım

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu. Energy Balance of Different Sowing Systems in Wheat Agriculture Buğday Tarımında Farklı Tekniklerinin Enerji Bilançosu Hasan Ali KARAAĞAÇ, Sait AYKANAT, Mehdi Ahmet COŞKUN, Murat ŞİMŞEK Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana hakaraagac@hotmail.com

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Ziraat Yüksek Mühendisi EĞİTİM BİLGİLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

KİŞİSEL BİLGİLER. Ziraat Yüksek Mühendisi EĞİTİM BİLGİLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ahmet ÇIKMAN Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0414-313 28 83-84/ Dâhili 207 E-mail ahmet.cikman@gthb.gov.tr ahmetcikman@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-Siverek Yüksek

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 BİR PARSELDE OPTİMUM BOY/EN ORANININ BELİRLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM Yaşar AYRANCI Muğla Üniversitesi, Dalaman M.Y.O. 48770, Dalaman-Muğla ÖZET Tarımsal işletmecilik

Detaylı

Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri 38 Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Hüseyin Güran ÜNAL, Kamil SAÇILIK Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Makina Bölümü, 37100, Kastamonu,

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU

TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU TARIM MAKİNELERİ SEKÖR NOTU Tarım alet ve makineleri sektörü, imalat sektörünün yatırım malları üreten bir alt sektörüdür. Tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan bu ürünler tarımsal üretimde

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 59-69 Bursa ve Yöresinde Zeytin Üretiminde Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Ahmet DARGA ** ÖZET Bu araştırmada, Bursa Bölgesinde zeytinciliğin

Detaylı

Isparta İli Elma Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi

Isparta İli Elma Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Isparta İli Elma Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi K. Ekinci a, D. Akbolat a, V. Demircan b, Ç. Ekinci c a Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümü, Çünür,

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SERCAN SAYIN AMİK OVASINDA MEKANİZASYON PLANLAMASI, TARIM MAKİNALARI EDİNİM OLANAKLARINA İLİŞKİN VERİTABANI OLUŞTURULMASI VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi*

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi* Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2009, 5 (2), 133-138 Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği) Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 221-228 Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek

İŞLER. 60 kişi işletme ziyareti için çalışma Eylem programı hazırlayarak bir gün önceden Planı,Yıllık çiftçiyi bilgilendiricek AYLAR OCAK ŞUBAT MART GAPBİRECİK TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK MÜH.LTD.ŞTİ.2015-2016 TYD ÇALIŞMA İŞ TAKVİMİ TARIM DANIŞMANIN YAPACAĞI YAPILACAK İŞLER İŞLER FORMLAR ilkbaharda ekilecek tarlaların sürülmesi

Detaylı

Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi

Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi 1. Adı Soyadı: Ali KASAP 2. Doğum Tarihi: 24 Ağustos 1950 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Ali KASAP' ın Akademik Özgeçmişi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makineleri Ankara Üniversitesi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı