AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: UYP LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Üretim ve Süreç Yönetimi derslerinin okutulması Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Küresel rekabette tedarik zinciri ve lojistik yönetimi faaliyetlerinin öneminin kavranması ve bu konuda her türlü teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. 1. Tedarik ve lojistik hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 2. Dünyada hızla geliģen ve Türkiye de de gelecek vadeden lojistik sektörüne nitelikli elemanlar kazandırılması, 3. Temel ve ileri lojistik konuları hakkında yeterli bilginin kazandırılması, 4. Lojistik yönetimi konusunda temel stratejilerin öğretilmesi, 5. Lojistik yönetimi optimizasyonu ve yöntemlerinin öğretilmesi, 6. Lojistikte yeni geliģmeler hakkında bilgilendirme çalıģmalarının yürütülmesi, 1. Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konusunda her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 2. Yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 3. Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde temel stratejileri bilmek, 4. Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde entegrasyonun sağlanması, değer artıģı, verimlilik, performans ve kalite artırma yöntemlerini bilmek ve uygulamalar hakkında yeterli tecrübeye sahip olmak, Ders kitabı: 1. Ali ELEREN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Gazi Kitabevi, M.Hakan KESKĠN, Lojistik, Nobel Kitabevi, Emine KOBAN Hilal Y. KESER, DıĢ Ticarette Lojistik, Ekin Kitabevi, Volkan DEMĠR, Lojistik Yönetim Sisteminde Maliyet Hesaplaması, Nobel Kitabevi

2 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları 2 Tedarik Zinciri Yönetimi : Teori, strateji ve planlama 3 Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Stratejiler 4 Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Optimizasyon 5 Tedarik Zinciri Yönetiminde teknoloji kullanımı ve temel yazılımlar. 6 Ödev, araģtırma ve uygulamalar 7 Ara sınav 8 Temel Lojistik Kavramları ve Terminolojileri 9 TaĢıma, Depolama, Elleçleme, Rotalama, Cross Duck, Milk Run 10 Lojistikte Optimizasyon (Maliyet ve Süre Temelli Optimizasyon) 11 Lojstik Maliyetleri 12 Uluslararası Lojistik (Lojistik Ağları, Lojistik Köyleri ve Lojistik Üsleri) 13 Tehlikeli Madde Lojistiği ve ADR Yönetmeliği

3 14 Ödev, araģtırma ve uygulamalar Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

4 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

5 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: UYP ÜRETĠM VE SÜREÇ YÖNETĠMĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE ZORUNLU Ön KoĢul(lar) ĠĢletme lisans bilgilerine sahip olmak, sayısal yöntemler ve istatistiğe vakıf olmak. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Üretim iģletmelerinde tedarikten tüketiciye kadar tüm süreçlerin tanımlanması ve bu süreçlerde üretim fonksiyonları ve iģleyiģlerinin iģletmecilik formasyonuna uygun olarak öğretilmesidir. 7. Ürün ve süreç yönetiminin iģletmeler için stratejik öneminin kavranması, 8. ĠĢletmelerde stratejiler ve bu stratejilerin üretim yönetimiyle iliģkilerinin öğrenilmesi, 9. Üretim fonksiyonları ve rekabet iliģkilerinin öğrenilmesi, 10. Sayısal, istatistiksel ve finansal karar verme yöntemlerinin üretim süreçlerinde oluģan problemlere uygulanabilirliğinin öğrenilmesi, 11. Teknoloji seçimi, kullanılması ve bakımı konularında yeterli bilginin kazanılması, 12. Üretim planlama ve kontrol yöntemlerinin öğrenilmesidir. 5. Üretim iģletmelerinin stratejik hedeflerini tanımlar, 6. Üretim iģletmelerinde tedarikten müģteriye kadar tüm tedarik zinciri süreçlerini tanımlar, 7. KuruluĢ yeri seçimi ve fabrika içi yerleģim planlarını yapabilir, 8. Talep tahmin yöntemlerini kullanabilir, 9. Kapasite planlama yapabilir, 10. Stok planlama yapabilir, 11. Üretim planlama ve buna bağlı master (ana) üretim planları ve üretim çizelgelerini yapabilir düzeyde olmak.

6 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders kitabı: 5. Mahmut TEKĠN, Üretim Yönetimi 1.ve 2. cilt 6. Bülent KOBU, Üretim Yönetimi Ġ.Ü. ĠĢletme Fak. Yay.,2004, Ġstanbul, 7. Feray O.ÇELĠKÇAPA Üretim Planlama Alfa Yayın., 1999, Ġstanbul 8. Robert B. FETTER, Production And Operation Management 9. Ali ELEREN BasılmamıĢ Üretim Yönetimi Ders Notları 10. Ali ELEREN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları GiriĢ : Temel kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalar. Üretim iģletmelerinin yapıları, üretim iģletmelerinin kurulmasından ekonomik ömrü sonuna kadar safhaları ve üretim yönetimi fonksiyonlarının dağılımı. Üretim iģletmelerinin amaçları, rekabetin temel Ģartları, müģteri memnuniyetine dayalı rekabet stratejileri ve üretim yönetimi iliģkisi, 3 KuruluĢ yeri seçimi, aģamaları ve yöntemleri ile uygulamalı örnekler. 4 Fabrika içi yerleģim düzenleme (planlama), montaj hatlarının dengelenmesi. 5 Kalite yönetimi : Kalite kavramı, kalite kontrol yöntemleri, kalite maliyetleri 6 Kapasite planlama : Kapasite türleri, kapasite-talep eģitsizliği ve makine ve iģgücü kapasitesi, teorik, pratik ve fiili kapasite, atıl kapasite, esnek kapasite 7 Ara sınav 8 ĠĢletmelerde teknoloji yönetimi ve proje yönetim teknikleri. 9 Talep tahmini: Teori, yöntem ve uygulamalar

7 10 Örnek problemlerin çözülmesi 11 Stok planlaması : Teorisi, yöntemleri ve örnek problemlerin çözülmesi 12 Örnek problemlerin çözülmesi, ödev ve uygulamalar 13 Master üretim planlama ve üretim çizelgeleme 14 Örnek problemlerin çözülmesi, ödev ve uygulamalar Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı 11 ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı

8 12 13 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

9 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) ĠĢletme lisans bilgileri, üretim yönetimi, yönetim ve organizasyon, istatistik Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Kalite kavramını ve öneminin kavranması ve bu konuda her türlü teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. 13. Kalite yönetimi hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 14. Küresel rekabette kalitenin yerinin kavranması, 15. Kalite Yönetimi konusunda temel stratejilerin öğretilmesi, 16. Kalite kontrol, TKY yöntemlerinin öğretilmesi, 17. Konu ile ilgili yeni geliģmeler hakkında bilgilendirme çalıģmalarının yürütülmesi, 12. Kalite yönetimi konusunda her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 13. Kalite konusunda yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 14. Kalite yönetiminde temel stratejileri bilmek, 15. TKY nin temel felsefesini kavramak ve kalite geliģtirme yöntemlerine vakıf olmak, Ders kitabı: 11. Mahmut TEKĠN Toplam Kalite Yönetimi, Muhlis HALĠS, Toplam Kalite Yönetimi, Sakarya Yayınevi, Adnan ÇELĠK, Kalite Yönetim Sistemi, Gazi Kitabevi, Türker BAġ-Murat OYMAK, Kalite Yönetim Sistemi, Seçkin Kitabevi 15. Montgomery, D. C. (1997). Introduction to Statistical Quality Control, (3. bası), John Wiley & Sons, Inc., NewYork. Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.

10 Değerlendirme Ölçütleri Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları 2 Kalite kavramının doğuģu, tarihi seyirde geliģimi. 3 ĠĢletmelerde Kalite Temelli Stratejiler. Standardizasyon Kavramı, Kalite Güvence Sistemleri 4 Uygulama ve örnek olay tahlilleri 5 Toplam Kalite Yönetimi 6 Kalite geliģtirme, kalite maliyetleri, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemleri. 7 Ara sınav 8 ÖDEV-1 : Son on yıla ait Kalite ile ilgili Türk ve yabancı literatürün taranması ve raporlanması. 9 ÖDEV-2 : ĠĢletmelerde TKY uygulamaları. 10 ÖDEV-3 : Altı Sigma ve uygulamaları. 11 ÖDEV-4 : ISO 900 Kalite Güvence Sistemleri ve uygulamaları 12 ÖDEV-5 : Kalite Fonksiyon Göçerimi ve uygulamaları 13 ÖDEV-6 : Hizmet ĠĢletmelerinde Kalite Ölçümü (SERVQUAL SERPERF) ve uygulamalar. 14 ÖDEV-7 : Ġstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri ve örnek uygulamalar.

11 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

12 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

13 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP YENĠLĠKÇĠLĠK VE TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Stratejik Üretim Yönetimi dersinin okutulması Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Yrd.Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Yenilikçilik kavramını fikirden uygulamaya benimsetmek, küresel rekabet ortamında yenilikçi ve bilgi ve teknoloji temelli yapılanmanın avantajlarını ve önemini ortaya koymaktır. 18. Yenilikçilik hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 19. Dünyada ve Türkiye de yenilikçilik ve uygulamalarının araģtırılması, 20. Yenilikçilik ve teknoloji temelli stratejilerin öğretilmesi, 21. Teknoloji temelinde yeni geliģmelerin öğretilmesi, 22. Konu ile ilgili yeni geliģmeler hakkında bilgilendirme çalıģmalarının yürütülmesi, 16. Yenilikçilik ve teknoloji yönetimi konusunda her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 17. Yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 18. Konu ile ilgili temel stratejileri bilmek, 19. Rekabette avantaj için yenilik ve teknolojiden etkin yararlanabilmedir. Ders kitabı: 16. Mahmut Tekin vd., DeğiĢim Çağında Teknoloji Yönetimi, Gazi Kitabevi, H.KürĢat GÜLEġ, Yenilikçilik ve Teknoloji Yönetimi, Ufuk DURNA, Yenilik YÖNETĠMĠ, Nobel Yayınevi, ġirin ELÇĠ, Ġnovasyon, 2007 Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.

14 Değerlendirme Ölçütleri Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 2 Yenilik Yönetimi : Teori, strateji ve planlama Konuları 3 Yenilikçilik Kaynakları ve Türleri 4 Yeniliğin Yönetilmesi 5 Bilgi ve Teknoloji Merkezli GeliĢim ve Rekabet 6 Teknoloji seçimi ve yatırım yönetimi 7 Ara sınav 8 ÖDEV-1 : Son on yıla ait konuya iliģkin Türk ve yabancı literatürün taranması ve raporlanması. 9 ÖDEV-2 : Türkiye de ve dünyada yenilikçilik yönetimi uygulamaları 10 ÖDEV-3 : Ar-Ge çalıģmaları, sektörlere göre Türkiye de Ar-Ge çalıģmaları üzerine araģtırmalar. 11 ÖDEV-4 : Teknoloji seçiminde kriterlerin belirlenmesi ve seçim yöntemleri 12 ÖDEV-5 : Yenilikçilik türleri ve örnek olay derleme 13 14

15 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

16 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

17 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP VERĠMLĠLĠK VE PERFORMANS YÖNETĠMĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli I TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) ĠĢletme lisans bilgilerinin kazanılmıģ olması Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Küresel rekabette önemli bir faktör haline gelen verimlilik ve performans yönetiminin öneminin kavranması; konuyla ilgili teoriden uygulamaya kadar her türlü bilgi ve yöntemin öğretilmesidir. 23. Rekabette verimlilik ve performansın öneminin kavranması, 24. Birey, örgüt, sistem ve süreçlerde verimlilik ve performans ölçme yöntemlerinin öğretilmesi, 25. Birey, örgüt, sistem ve süreçlerde verimlilik ve performans geliģtirme yöntemlerinin öğretilmesi, 26. Verimlilik ve performans kavramlarının müģteri memnuniyeti, fiyat, kalite vb. rekabeti etkileyen faktörlerle iliģkilerinin kavranması 20. Verimlilik, performans, etkililik, etkinlik vb. konuyla iliģkili kavramıģ bireylerin yetiģmesi, 21. Her türlü verimlilik, performans, etkinlik ve etkililik konularında kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulamalı kullanılabilmesi, 22. Verimlilik ve performans ölçme ve değerlendirme konularında yardımcı nitel ve nicel yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanabilmesi, 23. Konuyla ilgili kavramların maliyet, süre, kalite vb rekabet faktörleriyle iliģkilerini değerlendirebilmek Ders kitabı: 20. Ali ELEREN Ders Notları 21. Joseph PROKOPENKO Verimlilik Yönetimi-Uygulamalı El Kitabı, MPM Yayınları No : Cavide UYARGĠL, ĠĢletmelerde Performans Yönetim Sistemi, ĠÜ ĠĢletme Fakültesi Yayınları,No: Temel ÇALIK, Performans Yönetimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 24. Ali ILDIR, Sağlık ĠĢletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Kitabevi, Ali CoĢkun, Stratejik Performans Yönetimi ve Performans Karnesi, Literatür Yayınevi,2006.

18 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları Performans Yönetim Sistemi : Verimlilik, kalite ve performans ölçme, değerlendirme ve geliģtirme 3 Verimlilik, performans, etkinlik, etkililik vb kavramların rekabet gücüyle iliģkisi 4 Performans yönetimi ve boyutları : Bireysel performans, örgütsel performans, sistem veya süreçlerin performansı. 5 Verimlilik Ölçme Yöntemleri : (Genel verimlilik, kısmi verimlilik) 6 Ödev ve Uygulama 7 Ara sınav 8 Performans Ölçme Yöntemleri 9 Ödev ve Uygulama 10 Etkinlik ve Etkililik Ölçümü 11 Ödev ve Uygulama 12 Performans iyileģtirme ve geliģtirme yöntemleri 13 Ödev ve Uygulama

19 14 Ödev ve Uygulama / Genel Tekrar Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

20 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

21 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP MODERN ÜRETĠM SĠSTEMLERĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Üretim Yönetimi dersini almak Yrd.Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Üretim iģletmelerinde üretim sistemlerinin tanıtılması, amaç, gereksinim ve hedeflerin belirlenmesi ve iģletmeler açısından stratejik öneminin kavranmasıdır. 27. Sistem kavramı ve sistem yaklaģımının öğretilmesi, 28. Bilgi ve teknolojilerin üretim ve rekabet üzerine etkilerinin anlaģılması, 29. Sistem analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, 30. Modern üretim sistemlerinin öğrenilmesi ve Türk iģletmelerine uygulanabilirliğinin incelenmesi, 31. Tedarikten tüketiciye kadar rekabeti etkileyen unsurların öğrenilmesi, 32. Temel planlama faaliyetlerinden kurumsal kaynak planlamaya kadar planlama faaliyetleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi, 33. ĠĢletmelerde verimlilik, performans ve kalite yönetim sistemlerinin öğrenilmesidir. 24. Sistem kavramı ve sistem analizi kavramlarını bilir, 25. Modern üretim sistemlerini ve rekabete etkilerini değerlendirerek Türkiye de uygulanabilirliği konusunda fikir yürütebilir, 26. Üretim iģletmelerinde tedarikten tüketiciye kadar tüm tedarik zinciri süreçlerini tanımlar, 27. Temel üretim planlama yöntemleri ile MRP, MRPII ve ERP konularında yeterli bilgiye sahiptir, 28. Lojistik yönetim sistemlerini ve rekabete etkilerini bilir, 29. ĠĢletmelerde süreç yönetimi ve süreç geliģtirme yöntemlerini bilir,

22 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders kitabı: 26. Mahmut TEKĠN, Üretim Yönetimi 1.ve 2. cilt 27. Bülent KOBU, Üretim Yönetimi 28. Feray O.ÇELĠKÇAPA Üretim Planlama 29. Robert B. FETTER, Production And Operation Management 30. Ali ELEREN BasılmamıĢ Üretim Yönetimi Ders Notları 31. Ali ELEREN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları GiriĢ : Temel kavramlar, tanımlar ve sınıflandırmalar. Sistem nedir? Sistem türleri nelerdir? Yönetimde sistem yaklaģımı modeli ve uygulanması. 2 Üretim sistemleri, tanım ve sınıflandırmalar. Geleneksel üretim sistemleri. 3 Üretim sistemlerinin geliģmesi ve modern üretim sistemlerine geçiģ. 4 ĠĢletmelerde esneklik ve esnek üretim sistemleri 5 Tam Zamanında Üretim Sistemleri (JIT) 6 Diğer Modern Üretim Sistemleri 7 Ara sınav 8 Tedarik Zinciri Yönetimi (Teori, tanım ve stratejiler) 9 Lojistik Yönetim Sistemi ve Unsurları 10 Tedarik Zinciri Yönetiminde planlama.

23 11 Ürün Ağacı (BOM), Malzeme Ġhtiyaç Planlaması (MRP), Ġmalat Kaynak Planlaması(MRPII) 12 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), uygulamalar ve yazılımlar. 13 Verimlilik, Performans ve Kalite Yönetim Sistemleri 14 Süreç yönetimi ve süreç iyileģtirme / geliģtirme yöntemleri Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı 11 ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı 12 Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı

24 13 ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

25 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP SÜREÇ YÖNETĠMĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar ĠĢletme lisans bilgisi ile üretim yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi derslerinin okutulması Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Süreç geliģtirme ve iyileģtirme ile değer zinciri yönetimi gibi kavramların süreç yönetimi kapsamında değerlendirilmesi; konunun öneminin kavranması ve bu konuda her türlü teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. 34. Süreç yönetimi hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 35. ĠĢletmelerde sistem yaklaģımı ve bu kapsamda süreç kavramının öğretilmesi, 36. Tedarik zinciri boyunca süreçlerin analizi ve değer zincirinin kavranılması, 37. Süreçlerin analizi ve iyileģtirilmesi yöntemlerinin öğrenilmesi, 38. Konu ile ilgili yeni geliģmeler hakkında bilgilendirme çalıģmalarının yürütülmesi, 30. Konu ile ilgili her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 31. Yenilikler, yöntemler ve geliģmelerden haberdar olmak, 32. Süreçlere daha çok hakim olmak,, 33. ĠĢletmelerde rekabet Ģartlarını tedarikçiden müģteriye kadar tüm süreçlerde birlikte değerlendirebilmek, Ders kitabı: 32. Charles Poirier- Ġan Walker Business Process Management Applied Creating The Value Managed Enterprise, Margaret May, Business Process Management, Prentice Hall, Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap.

26 Değerlendirme Ölçütleri Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 2 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Süreçler Konuları 3 ERP ve Süreçlerin Planlanması 4 Süreç Analizi ve Süreçlerin ĠyileĢtirilmesi 5 ĠĢletmelerde Süreç Temelli Performansı Yönetimi 6 Süreçler Boyunca Bilgi AkıĢı ve Elektronik HaberleĢme 7 Ara sınav 8 ÖDEV-1 : ĠĢ süreçlerinde geliģtirme 9 ÖDEV-2 : Hizmet Sektöründe Süreç Analizi 10 ÖDEV-3 : ĠĢ süreçleri ve değiģim 11 ÖDEV-4 : Kalite temelli süreç geliģtirme 12 ÖDEV-5 : Maliyet temelli süreç geliģtirme 13 ÖDEV-6 : Süre temelli süreç geliģtirme 14 ÖDEV-7 : ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği temelli süreç geliģtirme

27 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

28 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

29 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP ÜRÜN GELĠġTĠRME VE TASARIMI Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Üretim Yönetimi dersinin okutulması Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Küresel rekabette ürün ve süreçlerin geliģtirilmesi veya iyileģtirilmesi faaliyetlerinin öneminin kavranması ve bu konuda her türlü teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır. 39. Ürün yönetimi hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 40. Sektörlere hem iģletme formasyonuna sahip ve hem de ürün geliģtirilmesinde çalıģabilecek nitelikte iģgücünün hazırlanması, 41. Ürün yönetimi, süreç yönetimi ve geliģtirilmesi konusunda yeterli teorik ve pratik bilgilerin verilmesi, 42. Konu ile ilgili temel stratejilerin öğretilmesidir Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi 34. Ürün yönetimi konusunda her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 35. Konu ile ilgili yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 36. Konu ile ilgili temel stratejileri bilmek, 37. Ürün yönetimi ve süreç yönetimi ve geliģtirme faaliyetleri için gerekli bilgi ve altyapıya ve yöntemleri nasıl kullanılacağı konusunda yeterli tecrübeye sahip olmak, Ders kitabı: 34. Mahmut TEKĠN, Üretim Yönetimi 1.ve 2. cilt 35. Bülent KOBU, Üretim Yönetimi Ġ.Ü. ĠĢletme Fak. Yay.,2004, Ġstanbul, 36. Feray O.ÇELĠKÇAPA Üretim Planlama Alfa Yayın., 1999, Ġstanbul 37. Robert B. FETTER, Production And Operation Management 38. Ali ELEREN BasılmamıĢ Üretim Yönetimi Ders Notları 39. Ali ELEREN Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap ve ödevler.

30 Değerlendirme Ölçütleri Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 2 Ürün Yönetimi: Teori, strateji ve planlama Konuları 3 Ürün çeģitliliğinin belirlenmesi (Pazar, tüketici ve rekabet analizleri) 4 Ürün tasarımı /geliģtirilmesi (Ar-Ge faaliyetleri, Patent, Üretim Lisansı, Know-How vb.) 5 Ürün yaģam eğrisi ve ürün fizibilite çalıģmaları 6 Diğer ÇalıĢmalar (standartlaģtırma, basitleģtirme, ürün ağacı, ön maliyetleme/fiyatlama) 7 Ara sınav 8 Ürün fizibilitesi ve uygulanan yöntemler 9 Ürün yaģam döngüsü ve yorumlanması 10 Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) 11 Ürün GeliĢtirme (kalite, maliyet, zaman, iģ sağlığı ve güvenliği,..vb odaklı) 12 Ürün geliģtirme faaliyetlerinin faydaları 13 Ödev : 1)Türkiye de patent alan iģletmelerin sektör, konu ve diğer bilgilere göre analizi. 2) HTEA uygulaması 14 Ödev ve Uygulama / Genel Tekrar

31 Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

32 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

33 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP SEKTÖREL ANALĠZ UYGULAMALARI Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar ĠĢletme lisans derslerini almak Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : Sektörleri tanıtılması, sektörel analizlerin öneminin kavranması ve sektörel analiz yöntemlerinin öğretilmesidir Sektörlerimizin tanıtılması, 44. Sektörel sorunların ve çözüm yollarının araģtırılması, 45. Sektörel analiz yöntemlerinin öğrenilmesi, 46. Sektörler hakkında iģletmecilik formasyonu gereği gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip olma, 47. ĠĢletmelerin sektörel analizlerin sonuçlarını kendi rekabet konumlarının değerlendirilmesinde nasıl değerlendirecekleri konusunda bilgiler edinmektir. 38. Sektörleri tanımak, tanımlamak, sorunları hakkında temel bilgilere haiz olmak ve sektörlerimizin geleceği hakkında yorumlama becerisine sahip olmak, 39. Konu ile ilgili yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 40. Konu ile ilgili temel stratejileri bilmek, 41. Sektörel analiz yöntemlerini bilmek, 42. Sektörlerden her hangi birini analiz edebilmek, sonuçlarını iģletmeler, toplum, sektörler ve ekonomi ekseninde etkilerini tartıģabilecek bilgi ve özgüvene sahip olmaktır. Ders kitabı: Tüm sektörel analiz yöntemleri, uygulamaları vb. materyalleri

34 Değerlendirme Ölçütleri Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap ve ödevler. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 Konuları 2 ĠĢletmelerde stratejik planlama ve diğer planlama araçları 3 SWOT Analizi 4 ĠĢletmelerin ve sektörlerin sınıflandırılması 5 Temel sektörel değerleme yöntemlerinin öğretilmesi 6 Sektörlere ait veri kaynaklarının araģtırılması, kaynaktan veri alma,sınıflandırma ve raporlama örnek uygulamaları 7 Ara sınav 8 ÖDEV-1 : Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür taraması 9 ÖDEV-1 : Sektörlerimizin sınıfandırılması ve sektörlerimize ait verilerin toplanması 10 ÖDEV-1 : Yöntem temelinde sektörel analiz uygulamaları 11 ÖDEV-1 : Küresel rekabet temelinde sektörlerimizin SWOT analizi 12 ÖDEV-1 : Yeni yatırımcılar için sektörlere göre fırsatlar ve avantajların araģtırılması 13 ÖDEV-1 : Küresel değiģimler, ülkedeki siyasi ve ekonomik değiģimleri dikkate alarak değiģimlerin sektörlerimiz için hangi avantaj ve dezavantajları birlikte getirdiğinin analizi

35 14 Dönem Sonu Ödevleri Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 8 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı 15 ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı

36 16 ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

37 Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: ÜYP ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : ĠġLETME A.B.D. Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli II TÜRKÇE SEÇMELĠ Ön KoĢul(lar) Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı Gruplar / Sınıflar Üretim Yönetimi dersinin okutulması Doç.Dr. Ali ELEREN ArĢ.Gör. Bilal ġġġman N.Ö. Mail : Web : Mail : Web : ĠĢ sağlığı ve iģ güvenliği (ĠSĠG) konusunda temel teorik ve pratik bilgilerin aktarılması; konunun hukuki, insani ve ekonomik boyutlarının değerlendirilmesidir. 48. ĠSĠG hakkında tanım, kavram ve terminolojinin verilmesi, 49. Konunun hukuki boyutlarının değerlendirilmesi, 50. Konunun insani,teknik, ve ekonomik boyutlarının değerlendirilmesi, 51. OHSAS ĠSĠG güvence sisteminin tanıtılması, 52. ĠSĠG odaklı süreç iyileģtirme yöntemlerinin öğretilmesi, 53. ĠSĠG uygulamalarında proaktif yaklaģımların öğretilmesidir 43. ĠSĠG konusunda her türlü kavram ve terminolojiye hakim olmak, 44. Konu ile ilgili yenilik ve geliģmelerden haberdar olmak, 45. Konu ile ilgili temel stratejileri, yöntem ve kuralları bilmek, 46. Konunun hukuki, teknik ve ekonomik boyutlarını kavramak, 47. ĠSĠG konusunda proaktif yaklaģımları iģletmelerde uygulayabilmek, 48. OHSAS güvence sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak

38 Değerlendirme Ölçütleri Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Ders kitabı: 1. AKBULUT, Turhan (1986), Uygulamalı İşçi Sağlığı, Samsun. 2. AKBULUT, Turhan (1996), İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul. 3. ARICI, Kadir (1999), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri, Tes-ĠĢ Sendikası Yayınları, Ankara. 4. AVCI, Adnan (2003), İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Alfa Yayınları, Ġstanbul. 5. AYGÜN, Ġsmail Necdet (1971), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çağatay Yayınları, Ankara. 6. GEREK, Nüvit (1999), İş Güvenliği Hukuku, EskiĢehir. 7. ĠSTANBUL BAROSU (2004), İş Sağlığı ve Güvenliği, yazar: Ġstanbul Barosu Yayın Kurulu. 8. KAZANCI, Ġbrahim (1999), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Temel Yayınları, Ġstanbul. 9. MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi (2004), İş Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara. 10. SARI, Osman (1997) Türkiye de İşyeri ve Sendika Denetimi, Kazancı Kitap Ticaret A.ġ. Ġstanbul. 11. SÜZEK, Sarper (1985), İş Güvenliği Hukuku, SavaĢ Kitabevi, Ankara. 12. TĠSK (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Yayın No: 246, Mart. 13. TĠSK (2004), İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler ve İşveren Yükümlülükleri Semineri, Yayın No: 241, Mayıs. 14. TĠSK (2002), İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, Yayın No: 226, Eylül. 15. TUNA, Hacer (1991), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı, Ġstanbul. 16. TUNÇOMAĞ, Kenan ve Tankut CENTEL, (2003), İş Hukukunun Esasları, Beta Basım, Ġstanbul. 17. YĠĞĠT, Abdulvahap (2005), ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı, Aktüel Yayınları, Ġstanbul. Teorik Anlatım, Örnek çözümleri, soru-cevap ve ödevler. Varsa () Olarak ĠĢaretleyiniz Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı 1. Ara Sınavı 40 Yarıyıl Ders Planı Hafta 1 2. Ara Sınavı 3. Ara Sınavı 4. Ara Sınavı 5. Ara Sınavı Sözlü Sınavı GiriĢ : Temel kavram ve tanımlar. Uygulama Sınavı (Laboratuar, Proje vb.) Yarıyıl Sonu Sınavı 60 2 ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği (ĠSĠG) mevzuatı Konuları 3 ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği (ĠSĠG) mevzuatı (devam) 4 ĠĢletmelerde ĠSĠG temelli denetim sistemi ve uygulamaları

39 5 ÇalıĢma ġartlarının ĠyileĢtirilmesi ve uygulanabilecek yöntemler 6 Ergonomi ve uygulamaları 7 Ara sınav 8 OHSAS Güvence Sisteminin tanıtılması 9 ĠSĠG konusunda proaktif yaklaģımlar 10 ĠĢletmelerde ĠSĠG temelli süreç iyileģtirme yöntemleri 11 ÖDEV-1 : Konu ile ilgili literatür taranması ÖDEV-2 : Sektörel uygulamalar üzerine araģtırmalar ÖDEV-3 : Türkiye de ĠSĠG uygulamalarında karģılaģılan sorunlar ve çözüm yollarının araģtırılması ÖDEV-4 : Bölgesel veya tüm Türkiye de ĠSĠG risk haritasının çıkarılması Dersin Bölüm Çıktıları Ġle ĠliĢkisi Program Kazanımları 1 ĠĢletmecilik bilgilerini kazandırma derecesi Hiç Yok Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 2 ĠĢletmecilik bilgilerini uygulama becerisi 3 ĠĢletmenin temel fonksiyonlarını analiz etme becerisi 4 5 ĠĢletmecilik alanındaki (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) teori ve uygulamaları bütünleģtirmeye katkısı ĠĢletmecilik olgularının (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi)analizi ve yorumlanmasına katkısı 6 Çağın sorunlarını iģletmecilik bakıģ açısı ile değerlendirme ve perspektif oluģturmaya katkısı 7 ĠĢletmecilik uygulamaları (muhasebe, finansman, yönetimorganizasyon, pazarlama, üretim yönetimi) için yöntem ve araçları kullanabilme becerisi

40 8 ĠĢletmecilik araģtırmalarında nitel ve nicel yöntemleri kullanabilme becerisine katkısı 9 Etkin iletiģim kurma becerisine katkısı 10 ĠĢletme alanında disiplinler arası proje geliģtirme becerisine katkı ĠĢletmecilik konularının endüstriyel, toplumsal ve evrensel etkilerini anlama becerisine katkı Örnek olay, örnek çözümleri ve uygulamalar ile iģ dünyasının gerçek dinamiklerini kavrama ve iģ dünyasının beklentilerine katkı ĠĢ yaģamının rekabetçi dinamiklerini kavrama, beklentilere hazır hale gelmesine katkısı 14 ĠĢletmecilik alanındaki yaģam boyu öğrenmeye katkısı ĠĢletmecilik araģtırmalarında kullanılan araç ve yöntemleri iģ yaģamına uyarlama becerisine katkı ĠĢletmecilik uygulamalarında ihtiyaç duyulan mesleki etik ve sorumluluk bilincine katkı 17 Takım (ekip-grup) çalıģması becerisi kazandırmaya katkı 18 Problem tanımlama, problem çözüm sürecini planlama, problem çözme becerisi kazanmaya katkı 19 Model kurma ve analiz edebilmeye katkı 20 Verileri analiz edebilme ve etkin karar verebilme becerisine katkı Hazırlayan : Doç.Dr. Ali ELEREN Tarih: 20/07/2010

41 Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Seminer Bölüm / Anabilim Dalı : (ĠĢletme) Üretim Yönetimi Pazarlama Yüksek Lisans Programı Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Kredisi ECTS Öğretim Dili Türü: Zorunlu/ Seçmeli BAHAR Türkçe Z Ön KoĢul(lar) HERHANGĠ BĠR ÖN KOġUL BULUNMAMAKTADIR. Öğretim Elemanı Ders Yardımcısı - Doç.Dr. Cemal ELĠTAġ Mail : Web : www2.aku.edu.tr/~celitas Mail : Web : Gruplar / Sınıflar Tezli Yüksek Lisans öğrencileri. Güncel mesleki konuların incelenmesi araģtırılması, sunumu ve tartıģılması. Öğrencilerin hitabet yeteneğini güçlendirerek, sunum yapabilme becerisi kazandırmak. 1. Seminerin amacı, kapsamı hakkında kısa bir bilgi verilmelidir. Seminerin içeriği verilerek dinleyicilerin seminer hakkında ön bir bilgiye sahip olmaları sağlanmalıdır. 2. Hazırlanan seminer belirli bir düzen içinde anlatılır. Sorulan sorular, açık ve kısa bir Ģekilde cevaplandırılır, daha detaylı açıklamayı gerektiren sorular, seminer sonundaki tartıģma bölümüne bırakılır. 3. Sonuç bölümünde konunun gelecekteki yerine, önemine ve varsa uygulamalarına değinilebilir. 4. Seminer sunucu tarafından tartıģmaya açılır. Temel Kaynak: Öğrenci seminerini hazırlarken danıģmanının önerdiği kaynakların yanında internetten ve konuyla ilgili her türlü süreli yayınlardan usulüne göre kaynak göstererek yararlanabilir. Yardımcı Kaynaklar: - Dersin ĠĢleniĢ Yöntemi Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuģmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalıģmaları kapsamında da olabilir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 0770 DANIŞMANLIK Bölüm / Anabilim Dalı : ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Modern Pazarlama ve Pazar Yönlülük Sosyal Bilimlerde Araştırmaya Giriş Tüketici Araştırmaları dersine giriş Giriş : Temel kavram

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hukuku BIL411 7 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4

Çağdaş Yönetim Teknikleri YBS206 4 3+0 3 4 BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Yönetim Teknikleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. I BİL 103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetimin Temelleri BBA 102 Bahar 3, 0, 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Stratejik Yönetim İŞ4108 4 / Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları : Türkçe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 859 ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ Bölüm / Anabilim Dalı : İŞLETME Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu /

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Sağlık Lojistiği Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(X) Doktora(X) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Hukuku LAW 413 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İnsan Kaynakları Yönetimi BBA 206 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Algoritmalar ve Programlama Lab. II BIL104 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarýyýl T+U Saat Kredi AKTS HUKUKA GİRİŞ LAW 123 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 304 I I Ders Tipi.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Tedarik Zincir Yönetimi. Man 304 I I Ders Tipi. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tedarik Zincir Yönetimi Man 304 I I 3+0+0 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları

E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları E-Devlet ve Uygulamaları (KAM 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati E-Devlet ve Uygulamaları KAM 411 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Medeni Hukuk (KAM 428) Ders Detayları

Medeni Hukuk (KAM 428) Ders Detayları Medeni Hukuk (KAM 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Hukuk KAM 428 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilimi BBA 383 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL III Ders No : 0020050023 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İdare Hukuku KAM 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Politikası KAM 402 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3

DERS BİLGİLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TBY309 3 2 + 0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ERP (İŞLETMELERDE KAYNAK PLANLAMA) MAN 430 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat

Detaylı

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ders No : 0050020024 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Lojistik (AVM206) Ders Detayları

Lojistik (AVM206) Ders Detayları Lojistik (AVM206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistik AVM206 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazılım Mühendisliği BIL304 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Yerlerinde Yangın ve Güvenlik Sistemleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Yüksek Lisans( x) Doktora( ) Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veri Organizasyonu ve Yönetimi BIL303 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Matematik II BIL DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matematik II BIL132 2. 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Operasyon Yönetimi AVM401 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Uluslar arası İşletme BWL208 Bahar Yarıyılı ECTS Ders Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 6 2 2 - Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili TAŞIMACILIK MEVZUATI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı