T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

2 TEŞEKKÜRLER Çalışmalarımız sırasında katkılarını esirgemeyen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finsal Analiz Daire Başkanı Selim BENER e, Sağlık Memuru Taner KAYGUSUZ a, Eczacı Fatih KODALAK a, Hemşire Funda ÖZYÖN e, İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde görevli İstatistikçi Hanim ELVEREN e, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Muhsin TÜRKMEN e, İdari ve Mali İşler Müdürü Muharrem YAHŞİ ye, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Cemal Asım KUTLU ya, Doç. Dr. Ali YEĞİNSU ya, Prof. Dr. M. Kaan KIRALİ ye, Doç. Dr. Murat Bülent RABUŞ a, Uzm. Dr. Tuncer KOÇAK a, Uzm. Atakan ERKILINÇ a, Koordinatör Hem. Belma ERDOĞAN na ve Fatura Birim sorumlusu Muhammet YÜK e teşekkür ederiz. 2

3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 4 EKLER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 5 ÖZET... 6 ABSTRACT... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 UYGULANAN YÖNTEM...0 İŞLEM BEDELLERİNE YÖNELİK HESAPLAMALAR... Kalp ve Akciğer Nakil Çalışmasında Yer Alan İşlemler;.... Kalp Transplantasyonu (P605930) Akciğer Transplantasyonu, Global (P608550)...7 SONUÇ...2 KAYNAKLAR

4 TABLO LİSTESİ Tablo. Maliyet Analizi Yapılan Kalp Ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Listesi... 8 Tablo 2. Hastane Verilerine Göre 20 Ve 204 Yıllarında Adı Geçen Kalp Ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Sayıları Ve Toplam Tutarları ( )... 9 Tablo 3. Kalp Transplantasyonu İşlemi Çalışma Özeti... Tablo 4. Kalp Transplantasyonu İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurlar... Tablo 5. Kalp Transplantasyonu İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurların Alternatiflere Göre Karşılaştırması...4 Tablo 6. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlemi Çalışma Özeti...7 Tablo 7. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlemi Maliyetini Etkileyen Unsurlar...7 Tablo 8. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurların Alternatiflere Göre Karşılaştırması...8 Tablo 9. Sut Eki Ek-2/C Listesinde Yer Alan Kalp Ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Alternatifli Maliyetleri...2 Tablo 0. Kalp Ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Alternatifli Maliyetleri Ve Sut Fiyatları Karşılaştırması...2 Tablo. 20 Ve 204 Yılı İşlem Sayılarına Göre Toplam Tahakkuk Tutarı Ve Toplam Maliyet Karşılaştırması...2 GRAFİK LİSTESİ Şekil. Kalp Transplantasyonu İşleminin Maliyet Unsurları Oransal Dağılımı...5 Şekil 2. Akciğer Transplantasyonu, Global İşleminin Maliyet Unsurları Oransal Dağılımı...9 EKLER LİSTESİ Ekler.Örnek Kalp Nakli Maliyet Analizi Hesaplama Tablosu...24 Ekler 2. Kalp Nakli Örnek Hasta Faturası...48 Ekler 3. Kalp Nakli İşlemlerinde Kullanılan İlaç Tıbbi Malzeme Ve İşlemlerde Paket Haricinde Fatura Edilebilen Malzemeler...49 Ekler 4. Örnek Akciğer Nakli Maliyet Analizi Hesaplama Tablosu...5 Ekler 5. Akciğer Nakli Örnek Hasta Faturası...69 Ekler 6. Akciğer Nakli İşlemlerinde Kullanılan İlaç Tıbbi Malzeme Ve İşlemlerde Paket Haricinde Fatura Edilebilen Malzemeler...73 Ekler 7. Çalışma Yapılan Hastanenin Genel Üretim Gideri Hesaplama Tablosu ( )...75 Ekler 8. Merkez Bankası Döviz Kurları...76 Ekler 9. Kalp Ve Akciğer Nakli İşleyiş Prosedürü...79 Ekler 0. Donör Ekibi Hastane Tarafından Karşılanan Ulaşım Giderleri...8 4

5 KISALTMALAR LİSTESİ Kısaltmalar Tanımlar Türk Lirası SUT Sağlık Uygulama Tebliği HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi TDMS Tek Düzen Muhasebe Sistemi KDV Katma Değer Vergisi SGK Sosyal Güvenlik Kurumu MR Manyetik Rezonans Görüntüleme MKYS Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi BT Bilgisayarlı Tomografi DK Dakika EAH Eğitim Araştırma Hastanesi 5

6 ÖZET tarihinde İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Cemal Asım KUTLU ile yapılan toplantıda akciğer nakil maliyet analizinin yapılması talep edilmiştir. Genel Sekreterimiz bu çalışmaya kalp nakil maliyetlerinin hesaplanmasını talep etmiş ve bu çalışma, söz konusu işlemler için hastane tarafınca katlanılan maliyetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılırken dikkate alınan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının mukayese edilebilmesi amacıyla yapılmıştır. Analizler yapılırken, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma yapılırken Sağlık Bakanlığına ait Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Hastaneye ait HBYS ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) gibi bilgi sistemleri etkin olarak kullanılmıştır. Kalp Cerrahi Kliniği tarafından yapılan kalp nakli işleminin maliyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen SUT paket fiyatlarına Eğitim Araştırma Hastane payı (EAH) eklenmiş halinin üstünde, Risk payı eklenmiş halinin %05 altında kalmaktadır. Bu durumda hastane SUT üzerine aldığı bu destekleri aslında alamamakta olduğu görülmektedir. Göğüs Cerrahi Kliniğince yapılan akciğer nakil işlemi maliyeti SGK tarafından belirlenen SUT paket fiyatı ve EAH payıda eklendikten sonraki fiyatının %04 oranında üzerinde olduğu ve bu duruma hastane kendi kaynaklarından destek vermek zorunda olduğu tespit edilmiştir. 6

7 ABSTRACT Date of Istanbul Kartal Training and Research Hospital, Chest Koşuyolu Surgery, Training Officer Assoc. Dr. The meeting was requested by Cemal Asim KUTLU do cost analysis of lung transplants. Our Secretary General has requested the calculation of the heart transplant cost in this study and this study has been made for such transactions hospital by the Social Security Administration with tarafınca costs incurred in order to be compared to the considered Health Implementation Communiqué (HIC) price when making payment. Analysis performed, Istanbul Kartal Training and Research Hospital Koşuyolu has benefited from the data. Studies of the Ministry of Health while Material Resources Management System (MRMS), HIMS of Hospital and Uniform Accounting System (UAS) such as information systems are used effectively. Heart Surgery cost of the heart transplant operation performed by Clinical Social Security Institution (SSI) SUT package price to Training and Research Hospital share is determined by (TRH) added to the state's top risk share remains under appended to 05%. In this case, the hospital received this support seems to be unable to actually get on the SUT. Breast Surgery Clinic conducted by lung transplant procedure costs HIC package price set by SSI and it is on 04%. percent of the price after TRH added in share and in this case the hospital has been determined that you have to support their own resources. 7

8 AMAÇ VE KAPSAM Ülkemizde 550 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer kanunlardaki özel hükümler gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere sağlık hizmeti sunumu sonrasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda faturalandırma işlemleri yapılmaktadır. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SUT güncellemeleri ve düzenlemeler gerçekleştirilmektedir tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile ilgili 29. Maddesinde Kurumun görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen 2. fıkrasının (b) alt bendinde Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak. Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Tablo de kodları, puanları ve SUT fiyatları yer alan kalp ve akciğer nakil işlemlerine yönelik maliyet analizi çalışmaları başlatılmıştır. Tablo. Maliyet Analizi Yapılan Kalp ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Listesi SUT KODU İŞLEM ADI İŞLEM PUANI SUT FİYATI P Kalp Transplantasyonu 2.079, ,03 P Akciğer Transplantasyonu, Global 55.87, ,00 8

9 Tablo 2. Hastane Verilerine Göre 20 ve 204 Yıllarında Adı Geçen Kalp ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Sayıları ve Toplam Tutarları ( ) SUT KODU İŞLEM SAYISI 20 YILI 204 YILI İŞLEM TUTARI ( ) İŞLEM SAYISI İŞLEM TUTARI ( ) P , ,84 P , ,00 TOPLAM , ,84 Tablo 2 de SGK verilerine göre 20 yılında 26 adet olan işlem sayısının, 204 yılında 8 adet olduğu, görülmektedir. 20 ve 204 yıllarında en çok parasal tutara sahip işlemlerin P SUT kodlu Akciğer Transplantasyon, Global, olduğu görülmektedir. Hastane verilerine göre 20 ve 204 yılında yapılan işlemlerinin toplam sayılarının dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. Yukarıdaki istatistiki verilerin değerlendirmesi sonucu çalışmaya konu işlemlerin İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte maliyet analizi çalışması yapılmış ve hastane uzmanlarının konu hakkındaki detaylı görüşlerine çalışma kapsamında yer verilmiştir. 9

10 UYGULANAN YÖNTEM Yapılacak olan maliyet analizi çalışmalarına yön vermek ve söz konusu işlemler hakkında daha detaylı bilgi edinmek amacıyla, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Cemal Asım KUTLU ya, Doç. Dr. Ali YEĞİNSU ya, Doç. Dr. Murat Bülent RABUŞ a ve Uzm. Atakan ERKILINÇ katılımı ile toplantı yapılmış olup, bu toplantı sonrasında maliyet tabloları oluşturulmuş ve istatistik verilerinin değerlendirmesi sağlanmıştır tarihinde mail yoluyla İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden Kalp ve Akciğer Nakil İşlemleri maliyet analizi çalışmasına esas olmak üzere gider belirleme ve yapılacak işlemlerin tespiti için hastalara ait fatura ve HBYS kayıt örnekleri istenmiştir. İlgili hastanelerce Kalp ve Akciğer Nakil İşlemleri maliyet analizi çalışmasına yönelik hazırlanan gider belirleme tabloları web adresine e-posta olarak gönderilmiştir. İşlem ve kullanılan sarf malzeme ile cihazlar hakkında bizzat ilgili hekimler ile görüşülerek toplanan veriler teyit edilmiştir. Öncelikle iki işlemin her biri için hastane tarafından aşağıda bahsedilen yöntemle kendi maliyet analizleri yapılmıştır. 2/2/204, 9/2/204, 06/03/205 ve /03/205 tarihlerinde İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde uzmanların katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Uzmanların görüşü dâhilinde maliyet tabloları revize edilerek ortak bir karar verilmiş ve maliyet çalışması bu tablolar üzerinde yapılmıştır. İşçilik giderleri için, işlem ekibinde yer alan ve hastaneyi temsil edebilecek nitelik ve sayıda uzman hekim, hemşire ve diğer tüm görevliler belirlenmiştir. Çalışmanın yapıldığı hastane eğitim ve araştırma hastanesi olduğundan işlemde yer alan asistanların ücretleri de hesaplamaya dâhil edilmemiştir. İşçilik hesaplamalarında her bir görevlinin bir ay içerisinde aldığı brüt maaşı, mutemetlik biriminden ve bu görevliler için aylık ücret ve döner sermaye ödemelerinde, uzman doktorlar için. derece, servis hemşiresi, koordinatör hemşire ve anestezi teknisyenleri için. derecedeki ve yoğun bakım hemşireleri ise 6. Derece memurların aylık hak edişleri esas alınmıştır. Belirlenen her bir görevlinin işlem için harcamış olduğu süre aylık 22 gün ve günlük 8 saat üzerinden çalıştığı varsayılarak toplam aylık çalışma süresi 0

11 dakikaya dönüştürülüp, aylık toplam geliri içerisinde yapılan işlem süresine karşılık gelen parasal tutarlar tespit edilmiştir. Ekiplerde yer alan her bir unvan için işlemlerde harcanan sürelerinin tespit edilmesinde hastaneler tarafından belirtilen aşırı uç değerler uzman görüşleri doğrultusunda devre dışı bırakılarak ortalama ya da ortalamaya en yakın hakkaniyetli sürelerin dikkate alınmasına özen gösterilmiştir. Poliklinik işçilik giderleri hesaplamaya katılmamıştır bu giderler paket dışı faturalandırılmaktadır. Ayrıca hastaya nakil yapılacak donör için özel görevlendirilen hekim ve koordinatör hemşiresi de işlem öncesi hesaplara dâhil edilmiştir. Bu çalışmada, personel maaşları ve ek ödeme giderleri için farklı alternatiflerde hesaplamalar yapılmıştır. Genel bütçe kaynaklı maaş ödemelerinin ve döner sermaye kaynaklı ek ödemelerin branş bazında hastane ortalaması üzerinden hesaplandığı alternatif baz alınarak rapor hazırlanmıştır. Kalp ve akciğer nakil işlemlerine ait tıbbi malzeme ve ilaç giderleri için, hastanenin kendi HBYS leri üzerinden hasta faturaları alınmıştır. İlgili klinik uzmanı görüşüne göre vakada ve hastanın ortalama yatış günü boyunca kullanılan malzemeler ve miktarları tespit edilmiştir. Belirlenen tıbbi malzeme ve ilaçların birim fiyatlarının tespitinde hastanenin kendi satın alma KDV dâhil birim fiyatları kullanılmıştır. SUT ta işlem paketine dâhil olmayıp işlemin açıklama kısmında ayrıca fatura edilebileceği belirtilmiş olan tıbbi malzeme, ilaç ve diğer unsurlar için uzmanlara bilgi verilmiş ve yapılan toplantıda bunlar ayıklanarak maliyet hesaplama tabloları oluşturulurmuştur. İşlem öncesi ve sonrası röntgen, laboratuvar, vb. tetkik ve tahlil giderleri, her bir hastanenin kendi HBYS leri üzerinden aldıkları hasta faturalarının yine kendi hekimlerince değerlendirilmesiyle çeşit ve miktarları belirlendikten sonra SUT ta yer alan bedelleri dikkate alınarak hastane düzeyinde hesaplanmıştır. Tıbbi malzeme, ilaç ve işlem giderleri için hastaneler tarafından belirtilen çeşit ve bunlara ait bedellerinin farklılıklar göstermesi nedeniyle aşırı uç değerler uzman görüşleri doğrultusunda devre dışı bırakıldıktan sonra en uygun tutarların alınmasına özen gösterilmiştir. Raporda yer alan tıbbi malzeme, ilaç ve işlem giderleri bu yöntemle belirlenmiştir. Yukarıda yer alan gider kalemleri toplanarak direkt malzeme ve işçilik giderleri belirlenmiştir.

12 Amortisman giderlerinin, Genel üretim giderlerinin içerisindeki kalemlerde gösterilmiş olması nedeniyle ayrıca yılık amortisman hesabı yapılarak, belirlenen maliyetlere mükerrer olacak şekilde bir yansıtma yapılmamıştır. Genel üretim giderlerinin hesaplanmasında; çalışmanın yapılan hastane için Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) üzerinden Döner sermaye kaynaklı gider detaylarını gösteren M-Kurumun Ayrıntılı Bütçe ve Gerçekleşme Tablosu temel alınarak 20 yılı toplam giderleri bulunmuştur. Çalışmada işlemlere yönelik doğrudan maliyet unsuru olarak dikkate alınan yukarıda izahı yapılan tıbbi malzeme ve işlem ekipleri gibi direkt malzeme ve işçilik gideri olarak nitelendirilen gider kalemleri devre dışı bırakılmıştır. Güvenlik, halkla ilişkiler, genel temizlik, personel yemekleri, su, doğalgaz, haberleşme, ulaştırma ve benzeri genel üretim gideri olarak nitelendirilen giderlerin toplam tutarı belirlenmiştir. Buna göre günlük genel üretim gideri 73,6 olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan yatış gün sayıları uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda 30 gün olarak belirlenmiştir. Maliyetler, işlemlerin yapılabilmesi için gerekli asgari faaliyetleri ve giderleri içermekte olup; ek tanı, eşlik eden hastalık ve işlem sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ve yoğun bakım ihtiyacı gibi maliyetleri artırıcı unsurların olmadığı varsayımı ile hesaplamalar yapılmıştır. 2

13 İŞLEM BEDELLERİNE YÖNELİK HESAPLAMALAR Kalp ve Akciğer Nakil Çalışmasında Yer Alan İşlemler;. Kalp Transplantasyonu (P605930) yılı SUT eki EK-2/C listesinde yer alan P Kalp transplantasyonu işleminin ödemeye esas işlem puanı 2.079,32 olup, (0,593) katsayısı ile çarpıldığında işlem bedeli ,03 dir. Eğitim ve araştırma hastanesi farkı %0 eklendiğinde SUT fiyatı 86.55,34 olmaktadır. Bu tür hastalar riskli grup hastalar olduğundan sebeple %5 fiyat farkı eklenerek ,64 olarak fatura edilebilmektedir..2. Kurumumuzca yapılan çalışma neticesinde Tablo 3 te görüldüğü üzere, Kalp transplantasyonu işleminin bedeli; maaş ve ek ödeme hastane ortalamasından alındığında ,95 olarak maliyet belirlenmiştir. İşlem bedelinin belirlenmesinde dikkate alınan unsurlar Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 3. Kalp Transplantasyonu İşlemi Çalışma Özeti İŞLEM ADI SUT FİYATI SUT + %0+%5(RİSKL İ GRUP)E.A.H. FARKI ÇALIŞMADA HESAPLANAN TUTAR Kalp Transplantasyonu , , ,95 Tablo 4. Kalp Transplantasyonu İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurlar MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TUTAR ( ) TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) , TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 2.728,33 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ 4.442,26 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 26.64,02 DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ 88.,72 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,04 GENEL ÜRETİM GİDERİ 5.94,80 TOPLAM MALİYET ,95

14 Tablo 5. Kalp Transplantasyonu İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurların Alternatiflere Göre Karşılaştırması MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) MAAŞ EK ÖDEME TAVAN ( ) MAAŞ VE EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI ( ) MAAŞ HARİÇ EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI ( ) , , ,79 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 2.728, , ,33 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ 4.442, , ,26 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 26.64, , ,02 DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ 89.03,85 88., ,40 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 338,39 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,00 0,04 0,04 GENEL ÜRETİM GİDERİ* 5.94, , ,80 TOPLAM MALİYET , , ,63 Tablo 5 te işlem maliyetini etkileyen unsurların alternatiflere göre karşılaştırılması gösterilmiştir. Bu hesaplamalarda sadece işçilik giderleri değişmiştir. Çalışmada genel bütçe kaynaklı maaş ödemeleri ve döner sermaye kaynaklı ek ödemeler branş bazında hastane değerleri üzerinden hesaplandığındaki alternatif baz alınmıştır. İki maliyet karşılaştırıldığında genel bütçeden ödenen maaş desteğinin 0.838,32 (%,57) olduğu görülmektedir. Döner sermayeden ise %88.43 payı karşılanmaktadır. Genel Bütçe maaş ödemelerinin ve döner sermaye ek ödemelerinin tavandan olması halinde toplam işlem maliyetinin daha yüksek çıktığı ve ,04 olduğu görülmektedir. 4

15 Grafik de Kalp transplantasyonu İşleminin maliyet unsurlarının oransal dağılımı görülmektedir. CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,0% CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 0,36% İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 28,42% GENEL ÜRETİM GİDERİ 5,55% TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) 36,65% İLAÇ/SERUM GİDERLERİ 5,42% TIBBİ MALZEME GİDERLERİ,59% Şekil. Kalp Transplantasyonu İşleminin Maliyet Unsurları Oransal Dağılımı 5

16 .3. Kalp Nakli Yoğun Bakım ve Servis İşçilik Giderleri Açıklamaları PERSONELİN UNVANI PERSONEL SAYISI ÇALIŞMA SÜRESİ AÇIKLAMA İŞLEMİN SÜRESİ (DK.) Uzman Doktor (Yb+Servis) Anestezi Uzmanı Asistan Doktor Birinci gün 24 saat, ikinci gün 2 saat, sonraki 4 gün günde 8 saat son gün 6 saat, Serviste günlük saat Birinci gün ilk 3 saat ve sonraki her saat 5 dakika, ikinci ve sonraki günlerde her saat 5 dakika(günde 6 saat) YB yatış süresi 7 gün Birinci gün 24 saat, ikinci gün 2 saat, sonraki 4 gün günde 8 saat son gün 6 saat, Serviste günlük saat Fizyoterapist 28 gün günde saat 680 Perfüzyonist 7 gün günde saat 420 Psikolog 28 gün günde 30 ar dakika 840 Psikiyatri Uzm Göğ Hastalıkları Uzm Hekim Kardiyolog Uzm Hekim Hemşire (Yoğun bakım) Hemşire (Servis) 4 kez konsültasyon günde 30 ar dakika 2 gün konsültasyon günde 45 dakika 7 gün konsültasyon günde 30 dakika 7 gün 24 saat hemşire kesintisiz 2 gün 8 hastaya 2 hemşire hafta içi, hafta içi gece 8 hastaya hemşire, hafta sonu 8 hastaya hemşire 24 saate birimlendirilerek detay hesaplandı Kalp naklinde hasta uzman görüşleri alınarak yoğun bakımda 7 gün, serviste 2 gün kaldığı düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır..4. Kalp Cerrahi Uzman Görüşleri İşlemin mahiyeti Ülkenin herhangi bir yerinden uygun kalp bulunduğu takdirde 2 Uzman Hekim ve bir koordinatör hemşire eşliğinde ekip olarak alınıp kendi merkezimizde organ nakli (kalp nakli) yapılmasını içermektedir. Bu işlem, hangi işlemin alternatifidir diye düşünüldüğünde ise organ nakli olduğu sebeple alternatifi bulunmamaktadır. Hastalarımızın yatış süreleri ortalama aydır. Ameliyat sonrası hafta yoğun bakım, 3 hafta servis bakım hizmetleri, sonrası taburcu olabilmektedir. İşlemin Multi disipliner geniş bir ekip ihtiyacı 6

17 olduğundan ve bakımının özellik arz etmesinden ameliyat sonrası tıbbi tedavi hizmetleri tıbbi ilaç ve sarfların yüksek miktarlarda kullanılması maliyeti artmaktadır. 2. Akciğer Transplantasyonu, Global (P608550) yılı SUT eki EK-2/C listesinde yer alan (P608550) Akciğer transplantasyonu, global işleminin ödemeye esas işlem puanı 55.87,88 olup, (0,593) katsayısı ile çarpıldığında işlem bedeli ,00 dir. Eğitim ve araştırma hastanesi farkı %0 eklendiğinde SUT fiyatı 0.640,00 olarak fatura edilebilmektedir Kurumumuzca yapılan çalışma neticesinde Tablo 6 da görüldüğü üzere, Akciğer transplantasyonu, global işleminin bedeli; maaş ve ek ödeme hastane ortalamasından alındığında ,22 olarak maliyet belirlenmiştir. İşlem bedelinin belirlenmesinde dikkate alınan unsurlar Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 6. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlemi Çalışma Özeti İŞLEM ADI SUT FİYATI ( ) SUT + %0 E.A.H. FARKI ( ) ÇALIŞMADA HESAPLANAN TUTAR ( ) Akciğer Transplantasyonu, Global , , ,22 Tablo 7. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlemi Maliyetini Etkileyen Unsurlar MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TUTAR ( ) TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) ,30 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 8.57,00 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ ,8 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 4.054,88 DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ ,98 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,04 CİHAZ SARF GİDERİ (VAR İSE) 0,00 GENEL ÜRETİM GİDERİ 5.94,80 TOPLAM MALİYET ,22 7

18 Tablo 8. Akciğer Transplantasyonu, Global İşlem Maliyetini Etkileyen Unsurların Alternatiflere Göre Karşılaştırması MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) MAAŞ EK ÖDEME TAVAN ( ) MAAŞ VE EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI( ) MAAŞ HARİÇ EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI ( ) , , ,00 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 8.57, , ,00 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ , , ,8 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ 4.054, , , , , ,69 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 338,39 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,00 0,04 0,04 CİHAZ SARF GİDERİ (VAR İSE) 0,00 0,00 0,00 GENEL ÜRETİM GİDERİ 5.94, , ,80 TOPLAM MALİYET , , ,92 Tablo 8 de işlem maliyetini etkileyen unsurların alternatiflere göre karşılaştırılması gösterilmiştir. Bu hesaplamalarda sadece işçilik giderleri değişmiştir. Çalışmada genel bütçe kaynaklı maaş ödemeleri ve döner sermaye kaynaklı ek ödemeler branş bazında hastane ortalaması üzerinden hesaplandığındaki alternatif baz alınmıştır. İki maliyet karşılaştırıldığında genel bütçeden ödenen maaş desteğinin.980,30 (%,4) olduğu görülmektedir. Döner sermayeden ise %88,6 payı karşılanmaktadır. Bu maliyetlere ek Sağlık Bakanlığı kaynaklı organ nakil ulaşımlarını karşılamak üzere özel uçak tedarik edilmektedir. Çalışmaya bu giderler dâhil edilmemiştir. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı özel uçak desteği verse de bazı acil durumlarda uçak ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda (Yılda bir ya da iki defa) hastane kendi döner sermaye kaynaklarından organ nâkilinde harcanan uçak giderlerini karşılayabilmektedir. 204 yılında söz konusu durum defa gerçekleşmiş olup, ulaşım giderleri tüm ekip için.635,93 olarak bildirilmiştir. Genel Bütçe maaş ödemelerinin ve döner sermaye ek ödemelerinin tavandan olması halinde toplam işlem maliyetinin daha yüksek çıktığı ve ,8 olduğu görülmektedir. 8

19 Grafik 2 de Akciğer transplantasyonu, global oransal dağılımı görülmektedir. İşleminin maliyet unsurlarının CİHAZ BAKIM GİDERİ CİHAZ 0,0% AMORTİSMAN GİDERİ 0,32% İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ,33% GENEL ÜRETİM GİDERİ 4,93% TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) 37% İLAÇ/SERUM GİDERLERİ 37% TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 8,08% Şekil 2. Akciğer Transplantasyonu, Global İşleminin Maliyet Unsurları Oransal Dağılımı 9

20 2.3. Akciğer Nakli Yoğun Bakım ve Servis İşçilik Giderleri Açıklamaları PERSONELİN UNVANI PERSONEL SAYISI ÇALIŞMA SÜRESİ AÇIKLAMA İŞLEMİN SÜRESİ (DK.) Uzman Doktor (Yb+Servis) Anestezi Uzmanı Asistan Doktor Birinci gün 24 saat, ikinci gün 2 saat, sonraki 4 gün günde 8 saat son gün 6 saat, Serviste günlük saat Birinci gün ilk 3 saat ve sonraki her saat 5 dakika, ikinci ve sonraki günlerde her saat 5 dakika(günde 6 saat) YB yatış süresi 7 gün Birinci gün 24 saat, ikinci gün 2 saat, sonraki 4 gün günde 8 saat son gün 6 saat, Serviste günlük saat Fizyoterapist 29 gün günde saat 740 Perfüzyonist 7 gün günde saat 420 Psikolog 29 gün günde 30 ar dakika 870 Psikiyatri Uzm. Göğ. Hastalıkları Uzm. Hekim 4 kez konsültasyon günde 30 ar dakika Yoğun bakımda 7 gün günde 6 saat, serviste 23 gün günde 30 dakika Hemşire (Yoğun bakım) 7 gün 24 saat hemşire kesintisiz 0080 Hemşire (Servis) 23 gün 8 hastaya 2 hemşire hafta içi, hafta içi gece 8 hastaya hemşire, hafta sonu 8 hastaya hemşire 24 saate birimlendirilerek detay hesaplandı 408 Akciğer naklinde hasta uzman görüşleri alınarak yoğun bakımda 7 gün, serviste 23 gün kaldığı düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır Göğüs Cerrahi Uzman Görüşleri İşlemin mahiyeti Ülkenin herhangi bir yerinden uygun kalp bulunduğu takdirde 2 Uzman Hekim ve bir koordinatör hemşire eşliğinde ekip olarak alınıp kendi merkezimizde organ nakli (kalp nakli) yapılmasını içermektedir. Bu işlem, hangi işlemin alternatifidir diye düşünüldüğünde ise organ nakli olduğu sebeple alternatifi bulunmamaktadır. Hastalarımızın yatış süreleri ortalama ay olup bazı hastalarımızda bu en geç 45 güne kadar çıkabilmektedir. Ameliyat sonrası hafta yoğun bakım, 3 hafta servis bakım hizmetleri, sonrası taburcu olabilmektedir. İşlemin Multi disipliner geniş bir ekip ihtiyacı olduğundan ve bakımının 20

21 özellik arz etmesinden ameliyat sonrası tıbbi tedavi hizmetleri tıbbi ilaç ve sarfların yüksek miktarlarda kullanılması maliyeti artmaktadır. SONUÇ Tablo 9. SUT Eki EK-2/C listesinde yer alan Kalp ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Alternatifli Maliyetleri SUT KODU İŞLEMİN ADI MAAŞ + EK ÖDEME TAVAN ( ) MAAŞ VE EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI ( ) MAAŞ HARİÇ EK ÖDEME HASTANE ORTALAMASI ( ) P Kalp Transplantasyonu 89.03, , ,63 P Akciğer Transplantasyonu, Global , , ,92 Tablo 0. Kalp ve Akciğer Nakil İşlemlerinin Alternatifli Maliyetleri ve SUT Fiyatları Karşılaştırması SUT KODU SUT FİYATI ( ) SUT + %0 +%5 (Risk Payı)* ( ) MAAŞ + EK ÖDEME TAVAN ( ) MAAŞ EK ÖDEME ORTALAMA ( ) MAAŞ HARİÇ EK ÖDEME ORTALAMA ( ) P , , , , ,63 P , , , , ,92 Tablo 9 da Organ Nakli işlemlerine ait hesaplanan alternatifli maliyetler, Tablo 0 da ise bu maliyetlerin SUT fiyatı ve SUT un %0 fazlası ve Kalp nakline uygulanabilen %5 Risk Payı* ile karşılaştırması gösterilmiştir. Tablo. 20 ve 204 Yılı İşlem Sayılarına Göre Toplam Tahakkuk Tutarı ve Toplam Maliyet Karşılaştırması SUT KODU 20 YILI TOPLAM TUTAR 204 YILI TOPLAM TUTAR 20 TOPLAM MALİYET 204 YILI TOPLAM MALİYET ( ) ( ) ( ) ( ) P , , , ,70 P , , , ,64 TOPLAM , , , ,34 2

22 Tablo te 20 ve 204 yılı işlem sayılarına göre yıllık toplam tutarlar ile toplam maliyetler gösterilmektedir. Tabloda işlemlerin sadece paket olarak fiyatlandırılmış bölümlerine göre hesaplanmış ve paket harici fiyatlar hesaplamaya katılmamıştır. Sonuç olarak kalp nakil işlemleri karşılığında; - Kalp Damar Cerrahi Kliniğince yapılan 9 nakil işlemi için 20 yılında ,55 bir maliyet oluştuğu buna karşılık SGK tarafından ,76 ödeme yapıldığı, 2- Kalp Damar Cerrahi Kliniğince yapılan 6 nakil işlemi için 204 yılında 56.94,70 bir maliyet oluştuğu buna karşılık SGK tarafından ,84 ödeme yapıldığı, görülmektedir. Akciğer nakil işlemleri karşılığında; - Göğüs Cerrahi Kliniğince yapılan 7 nakil işlemi için 20 yılında ,74 bir maliyet oluştuğu buna karşılık SGK tarafından ,00 ödeme yapıldığı, 2- Göğüs Cerrahi Kliniğince yapılan nakil işlemi için 204 yılında ,64 bir maliyet oluştuğu buna karşılık SGK tarafından ,00 ödeme yapıldığı, görülmektedir. Maliyetler, işlemlerin yapılabilmesi için gerekli asgari faaliyetleri içermekte olup; ek tanı ve komplikasyonlar gibi maliyetleri artırıcı unsurların olmadığı varsayımı ile hesaplamalar yapılmıştır. 22

23 KAYNAKLAR - SGK MEDULA Yıllarına Ait Veriler Yılı Sağlık Uygulama Tebliği 3- Sağlık Bakanlığı TDMS Yazılımı 4- Sağlık Bakanlığı MKYS Yazılımı 5- Sağlık Bakanlığı TSİM Yazılımı 6- İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBYS Verileri 7- Organ nakil standart formları 8- TC Merkez Bankası Döviz Kurları 23

24 Ekler.Örnek Kalp Nakli Maliyet Analizi Hesaplama Tablosu DONÖR EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Persone l Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor (Donör Ekibi) Koordinatör Hemşire (Donör Ekibi) , , , , , ,59.885, , , ,30 Genel Toplam 2.087,98 İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLAMA EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Perso nel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor 3.603, , , , ,7 Anestezi Uzmanı 3.645, , , , ,63 Asistan Doktor 2.97, , , , ,96 Genel Toplam 743,76 İŞLEM EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Perso nel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor , , , , ,52 24

25 Anestezi Uzmanı , , , , ,76 Asistan Doktor 2.97, , , ,00 0, ,82 Hemşire , , , , ,67 Anestezi Tek , , , , ,67 Perfüzyonist 3.204, , , , ,67 Genel Toplam 7.344,0 YOĞUNBAKIM ve SERVİS EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Persone l Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor (YB+Servis) Anestezi Uzmanı 3.603, , , , , , , , , ,7 Asistan Doktor 2.97, , , , ,79 Fizyoterapist 2.490,3.733, , , ,97 Perfüzyonist 3.204, , , , ,53 Psikolog 2.603,4.35, , , ,59 Psikiyatri Uzm , , , , ,66 Göğüs hastalıkları Uzm. Hekim Kardiyolog Uzm. Hekim Hemşire (Yoğun bakım) Hemşire (Servis) 3.9, , , , , , , , , , ,4.800, , , , ,02.50, , , ,32 Genel Toplam 24.53,27 IBBİ MALZEME GİDERLERİ TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 25

26 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ Tıbbi Malzemenin Adı İşlemde Kullanılan Miktar Ölçü Birimi Satın alma Birim Fiyatı (KDV Dâhil) ( ) İşlemdeki Toplam Maliyeti ( ) (I) (Kg, Litre, Adet, cc vb.) (J) (I*J)=K Act Küveti 30 0,42 32,60 Ağız Bakım Çubuğu (5 Li Paket) 3 3,73,9 Air Aspiratör Needle Yetişkin 38,88 38,88 Air-Way No:2 (Beyaz) 0,2 0,2 Aktif Isı Ve Nem Veren İnhalasyon Seti 2 89,64 79,28 Ambu Yetişkin 0,69 0,69 Ameliyat Masa Örtüsü 3,32 3,96 Anestezi Devresi (Reusable 50 Cm Hortum) Anestezi Hasta Devresi (Reusable 50 Cm Hortum) 3 6,2 8,63 5 6,2 3,05 Anjio Guide Wire ,26 60,26 Anjio İndeflatör 23,57 23,57 Anjio İntroducer Sheat 6f Kılıfsız Radıal Anjio İntroducer Sheat 6f-7f- 8f Kılıfsız Anjio Katater Diagnostik Sağ Sol 6f 4 Frenc Anjio Kılavuz Tel Guide Wire 0,38 80 Cm Anjio Konnektör Hemostatik Valve Valfli Sistem Anjio Koroner Anjioplasti Total Oklüzyon Balon Keteter 8,0 8,0 2 0,62 2,24 0,44 0,44 5,50 5,50 5,70 5,70 27,87 27,87 Anjio Manifold (Anjiografik Kit) 7,7 7,7 Anjio Guıdıng Katater Sağ Sol f 50,76 50,76 Anjio Transeptal Katater 60,92 60,92 Aortic Femoral Kanül 6mm 20 F 25cm 58,32 58,32 26

27 Aortik Kanül Mm 68,20 68,20 Aortik Kanül 7 Mm/2 Fr 25 Cm 68,20 68,20 Aortik Root (Kök) Kanül 58,32 58,32 Aspirasyon Sondası 6ch 50cm 00 0,5 5,00 Aspirasyon Torbası 7 3,55 24,85 Aspiratör Hortumu Ve Yankaver Ucu 2,0 2,02 Az Delikli Vent Katater 53,4 53,4 Barıyer Krem Çinko,2,2 Bariyer Film Sprey 28 Ml 25,27 25,27 Basınç İzleme Seti Çiftli 8 22,63 8,04 Antiallerjik Yara Bandı 9x30cm 5,0 5,05 Aspirasyon Hortumu 3/8 /6 Yancaver Asp.Ucu İle 4,8 4,72 Bistüri Ucu No: 2 0,06 0,2 Bistüri Ucu No:5 2 0,06 0,2 Bistüri Ucu No:2 3 0,08 0,24 Hemoclip Medium 50 0,84 42,00 Hemoclips Small 20 0,83 6,60 Kardiyopleji Seti Yetişkin 2,2 26,24 Kateter Toraks L 32ch 0,5 0,5 Kateter Termodilüsyon İçin Co Set 348,0 348,0 Kateter Termodilüsyon 4 Lümen 7 Fr. 280,80 280,80 Bone 40 0,03,20 Bronkoalveolar Lavaj Kültür Kabı 2,06 2,06 Bronkoskopi Lavaj Kabı Trakeal Aspirasyon Kültür Set 0,8 0,8 Büret 5,24 5,24 27

28 Cerrahi Tape 3mm 70cm 3,56 3,56 Çok Delikli Vent Katater 42,98 42,98 Drep 30*40 Cm 3 2,63 7,89 Ekg Elektrotu Yetişkin 0,09 0,09 Ekg Paleti Düz Yetişkin 20 0, 2,20 Ekg Paleti İnfant 0,9 0,9 Eldiven Cerrahi 7.5 Numara 35 0,46 6,0 Eldiven Cerrahi 8 Numara 35 0,40 4,00 Eldiven Cerrahi 7 Numara 35 0,46 6,0 Eldiven Naylon 50 0,0 0,50 Eldiven Steril Pudrasız No:7-7, ,56 5,60 Embolektomi Kataterleri 2f-3f-4f 2 40,93 8,86 Endotrakeal Tüp 7-7,5-8 0,8 0,8 Endotrakeal Tüp (Kaflı) 7,5mm 0,94 0,94 Endotrakeal Tüp (Kaflı) 8,0 2 0,99,98 Endotrakeal Tüp (Kaflı)7,0 Mm 0,99 0,99 Endotrakeal Tüp Kaf Üstü Aspirasyon Lümenli 7-7,5-8 Mm 0,8 0,8 Enjektör 2 Cc (Yeşil Uçlu ) 50 0,05 2,50 Enjektör 20cc 2p Yeşil 50 0,5 7,50 Maske Disp ,04 2,00 Oksijenatör Yetişkin 330,6 330,6 Üç Yollu Musluk 40 0,23 9,20 Kanül I.V 8g 0 0,27 2,70 Retansiyon Bandı (Antiallerjik Flaster 5*0 Cm) Perfüzör Seti Çiftli (İnfüzyon Pompa Seti),4,4 50 2,47 623,50 28

29 Anjio Steril Korumasız Cerrahi Önlük (Standart) Sutür 2/0 Pga 25 Mm. 75 Cm Yuvarlak Tek İğne Anjio One Pıece Needle (Arteriyel 8 G) 6 2,27,62 4,6 4,6 0,83 0,83 Anjio Ptca Balon 64,4 64,4 Enjektör 5 Cc 2p (Yeşil Uçlu) 70 0,06 4,20 Guide-Wire Hidrofilik (0.035 İnch, 260 Cm) 94,40 94,40 Hemofiltre Yetişkin Pompa 80,94 80,94 Enjektör 50 Cc 50 0,38 9,00 Enjektör İnsülin Ml 5 0,07 0,35 Enteral Beslenme Setı(Fraksıyone Cıhaza Uygun) 4,6 46,44 Epidural Anestezi Katater Seti 7,82 7,82 Epidural İğne No: 8 G 9,6 9,6 Epidural Kataterler Klempi 8,0 8,0 Flakon Adaptörü 0mm. 6,35 6,35 Foley Sonda İki Yollu No:6 2 0,94,88 Göğüs Drenaj Sistemi Yetişkin 2000 Cc 4 0,09 40,36 Hasta Altı Bezi Bağlama 7 0,74 5,8 Hasta Isıtma Blanketi Yetişkin 6,20 6,20 Hasta Muşambası 60*90 Cm 20 0,36 7,20 Somatik Oksimetre (Serebral Oksimetre Probu) 72,80 72,80 Hasta Önlüğü 0,20 2,00 Humudifier Chamber 2 23,60 47,20 Isı Nem Ve Bakteri Tutucu Solunum Filtresi Yetişkin Isı Ve Nem Değiştirici (Easy Breat Set) 5,38 6,90 2,5 2,5 Işığa Dayanıklı Enjektör Niprus 3 4,27 2,8 29

30 İdrar Ölçeği Yetişkin 500cc 3 8,47 25,4 İdrar Torbası Musluklu 5 0,48 2,40 İntroducer Sheat 7f Kılıfsız 0,37 0,37 İobanlı Drep 45 X 65 Cm 2 0,04 20,08 Kan Verme Seti 0 0,52 5,20 Kanül Nazal 3 0,27 0,8 Kanül Ostium (0-2-4) 33,62 33,62 Kanül Venöz Yetişkin Metal Uçlu ( f) 5,00 5,00 Katater Toraks 32 Ch 2 2,53 5,06 Katater Toraks 36 Ch 2,53 2,53 Kateter Swan- Gans 7 F M ,63 43,63 Kemik Mumu 2,5 (Bone Wax),98,98 Kollajen Hemostatik Felt 0 42,98 429,80 Konnektör Pompa 5,8 5,90 Koter Kalemi 2 2,0 4,02 Koter Plağı Yetişkin Tekli 23,60 23,60 Mayi Ayarlama Seti 30 0,99 29,70 Naylon Tape 3mm 70 Cm 4 3,50 4,00 Nebulizer İlaç Uygulama Seti Yetişkin 0,07 0,70 Nebulizer Seti 2 Lt Yedek Su İle 0 20,65 206,50 Nitrik Oksıt Hattı 2 70,20 40,40 Nitrik Oksit Tüpü (0 Lt) , ,00 Oksijen Sensör (Yetişkin Ve Pediatrik) 2 6,34 2,68 Pace Teli 26mm Yuvarlak Yetişkin 2 0,53 2,06 Perkütan Plevral Drenaj Seti Pleurocan( Torasik Vent) 93,33 93,33 30

31 Perkütan Trakeostomi İntroducer Seti No: 8 306,72 306,72 Rektal Prop 2 6,70,40 Retrograt Kanül Yetişkin 2 75,60 5,20 Santral Venöz Katater 8f 2 Lümen 6-20cm Santral Venöz Katater 5f Tek Lümenlı 5 Cm 3 9,65 58, ,69 69,38 Sheath Introducer Kılıflı 8f 59,40 59,40 Solunum Egzersiz Cihazı(Akciğer Egzersiz Topu ) 2,37 2,37 Sonda Aspirasyon 06-2 Ch 50cm 20 0,2 2,40 Sonda Foley No:6 3 0,78 2,34 Sonda Nazogastrık 6 Fr. 2 0,32 0,64 Sutür İpek 7*45 2 2,59 5,8 Sutür Polyester 2/0 25 Mm Yuvarlak 5 6,70 33,50 Sutür Polyproplen 4/0 20mm /2 Yuv. Çift İğne 90cm Sutür Polyproplen 5/0 6 Mm /2 Yuv. Çift İğ.90 Cm Sutür Pga Mm Yuvarlak 75cm 6 3,40 20,40 3 3,40 0,20 3 2, 6,39 Sutür 2/0 Pga İğnesiz 4,78 4,78 Sutür 3/0 Pga 25 Mm 75 Cm Keskin 3 3,06 9,8 Sutür 5/0 Polyproplen 20 Mm /2 Yuv. Çift 90cm Sutür İpek 40mm /2 Keskin İğne 75 Cm Sutür İpek /0 40 Mm /2 Yuvarlak 75 Cm 6 4,62 27,72 3,20 3,60 5 2,05 0,25 Sutür Pds 48mm Loop 2 8,53 7,06 Sutür Polyester 2/0 20 Mm Yuvarlak Çift İğne 4 4,86 9,44 Sutür Polyester 3/0 25 Mm Yuvarlak 3 5, 5,39 Sutür Polyproplen 3/0 25 Mm /2 Yuv.Çift İğne 90 Cm Sutür Polyproplen 4/0 25mm /2 Yuv. Çift İğne 90 Cm 6 4,88 29,28 6 5,04 30,24 3

32 Sutür Tel No: 6 55 Mm /2 Keskin 4x45 Cm 5,42 5,42 Swan-Ganz Katater 7f 3 Lümen. 43,63 43,63 Teflon Felt 0x0 67,40 67,40 Teflon Pledget5x5,6mm(Her Pakette 0ad.Vardır)Kare-Oval 2 5,2 30,24 Trakeostomi Kanülü 7,0-7,5-8,0 Mm 9,72 9,72 Turnike Return Kit 3 5,24 5,72 Tüp Set Kapak 25, 25, Tüp Set Pompa 35,6 35,6 Uzatma 45 Cm 20 0,57,40 Uzatma 30 Cm Mf 5 0,57 8,55 Uzatma 75 Cm Mf 5 0,65 9,75 Uzatma Pressure Line 45 Cm 5 0,57 8,55 Kardiak Sump 29,02 29,02 Balonlu Venöz Kanul 98,40 98,40 Retrograt Kanül (Balonlu) 52,42 52,42 Vascular Turnike Seti 5,20 5,20 Valfli İnhalasyon Tedavi Çemberi 9,70 9,70 Venöz Kanül 32f 4,04 4,04 Yara Örtüsü 0x20,05,05 Yara Örtüsü Silikon Yapışkan Kenarlı Köpük 2,5x2,5 Cm. 9,72 9,72 Yara Örtüsü Steril Hidrojel 9,72 9,72 Yara Ve Doku Örtüsü Polimerli 0x0 5,40 5,40 Genel Toplam 2.728,33 32

33 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ İlaç/Serum Adı Zolamid Amp. ( Demizolam 5 Mg Iv/Im Amp. ) İşlemde Kullanılan Miktar (I) Ölçü Birimi (Kg, Litre, Adet, cc vb.) Satın alma Birim Fiyatı (KDV Dâhil) ( ) (J) İşlemdeki Toplam Maliyeti ( ) (I*J)=K 63,68 06,03 Valcyte 450 Mg Film Tablet 42 39,52.659,80 Cymene Flk 20 64,00.280,00 Stenor (Cardenor-Steradin) 4 Mg/4 Ml Iv Inf. Icın Ampul 32 8,95 286,27 Dopadren 200 Mg Amp (Dopamin) 28 3,0 86,69 İlomedin 20 Mcg/Ml 5 Ampul 2 72,59 87,02 Ser.% 0,9 İzotonik Nacl 00 Ml 288,76 505,44 Talinat Amp. ( Fentanyl 0 Ml İv Ampul ) 0,22 2,24 Haemocomplettan-P Gr Flakon 3 896, ,74 Cathejel 2,5 Gr Jel (İdrar Sonda Jeli) 3 0,68 2,03 Gaviscon 500 Mg 200 Ml Likit 3 4,35,04 Propofol % Fresenius 0 Gr 20 Ml 5 Ampul 4,62 6,48 Propofol %2 Fresenius 50 Ml Flakon 8 5,60 280,75 Calcium Picken %0 0 Ml 5 Ampul 50 0,90 45,00 Adrenalin Mg Ampul 385 0,5 58,9 Tamprost (Tamidra) Mr 0,4 Mg Kapsül 3 0,40,9 Aldactone 00 Mg 6 Tablet 8 0,56 4,46 Panto 40 Mg Flakon 43 6,88 295,67 Esmeron (Curon) 50 Mg 5 Ml İv 0 Flakon 57 9,03 54,54 Aminocardol 240mg/0 Ml 3 Ampul 3,9 3,56 Diclomec Sr 75 Mg (Voltaren Sr 75 ) 20 Tablet 22 0,77 7,03 33

34 Dikloron 3 Ml 75 Mg 4 Ampul 0 0,24 2,43 Asist %0 300 Mg ( Mucinac ) Amp. 26 0,77 20,2 Xanax 0,5 Mg 30 Tablet 6 0,26,57 Prednol 4 Mg 20 Tablet 4 0,4 0,58 Prednol 6 Mg 20 Tablet 66 0,36 23,76 Prednol (Precort) 250 Mg Ampul 5 7,49 37,44 Tradolex Ampul(Contramal) 6,54 9,23 Tygacil 50 Mg 0 Flakon 6 63,44 380,65 Voluven % Ml Solüsyon 7 4,36 00,49 Aritmal %2 00 Mg 5 Ml 5 Ampul 7 0,60 0,25 İespor İv/İm G Flakon (Sefazol Muadili) 4,7 4,7 Kaptoril 25 Mg 50 Tablet 6 0,09 0,54 Diltizem 25 Mg Ampul 7,87,0 Nitronal 0mg/0 Ml Amp.(Perlinganit) 70 2,40 68,2 Dopamin Fresenius 0 Ampul 9 2,32 44,2 Clexane 6000 Anti-Xa İu/0,6 Ml Kull.Hazir Enjektör 4 7,43 04,08 Bactrim 400mg/80mg 5 Ml Ampul 8,28 0,22 Plavix 75 Mg 28 Film Tablet 6 0,92 4,69 Protamin % 5 Ml Ampul 5 5,64 28,8 Protamin % 5 Ml Ampul 5 5,63 28,7 Cellcept 500mg 50tb. 20,59 9,6 Prednol (Precort) 40 Mg Amp. 0 2,65 26,46 Vancomisin Gr.(Vankotek) İ.V. Flk. 24 2,27 294,4 Magnesium Sulfat %5 0 Ml Ampul 5 0,77,6 Molar Sodyum Bikarbonat 0 Ml 00 Ampul 55 3,5 93,05 34

35 Ser. %5 Dekstroz 500 Ml Solüsyon Pvc Setli 0 3,20 32,04 Prograf Mg 50 Kapsül 6 2,7 436,5 Ser.%5 Dekstroz 00 Ml Sol. Setli 30,67 50,22 Dipeptiven (Glutaviven) 00 Ml İv. Sol. 20,54 20,54 Omegaven Emülsiyon 32,77 32,77 Transamine %0 Ampul 4 0,98 3,92 Addamel N 20 Ampul (Tracutil),90,90 Pantenol % 5 30 Gr Pomad,77,77 Stafine %2 5 Gr Pomad 5,29 5,29 Potasyum Klorür %22,5 0 Ml 00 Ampul 0 0,76 7,56 Beheptal 2 Ccx00 Ampul 6 0,4 2,48 Ser. %0,9 İzotonik 500 Ml Solüsyon(Setsiz) 30 2,57 76,95 Ser. %30 Dekstroz 500 Ml 2 2,72 5,44 Dobcard 250mg/20 Ml.Amp. (Dobutamin) 84 8,47 7,40 Protifar Mama 225 Gr 23,4 23,4 Ser.Laktatlı Ringer 500ml Sol Pvc Setli İrigasyon ( Yıkama ) Solüsyonu 500 Ml 2 2,79 5,57 6 4,05 24,30 Kabiven 026 Ml Santral Setli 4,30 4,30 Furomid 20 Mg 5 Amp. 3 0,32 43,09 Amidovin 50 Mg 6 Ampul 0 0,73 7,29 Pot-K Efervesan Tablet (Kalinor Eff. Tab.) 2 0,59 2,47 Revatio 20 Mg 90 Tb 54 7,88 425,25 Konakion 0 Mg/Ml Amp. 2 0,80,60 Parol Flakon (Perfalgan) 5 3,93 9,65 Mepolex 5 Mg İv Ampul (Beloc Ampul ) 0,95 2,29 35

36 Carvexal 2,5 Mg Tab. (Calbicor) 4 0,30 4,6 Kolestor 40 Mg Tablet 8 0,66,83 Genta Göz-Kulak Damlası 2 2,5 4,30 Novasource Diabetik Mama 9 9,68 83,83 Mucolator 50 Ml Şurup ( Mucocure / Asist 60 Gr 50 Ml Şurup ) 2 4,99 9,97 Kemoprim (Bactrim) Fort 20 Tablet 22 0,28 6,4 Panto (Protinum) 40 Mg Tablet 45 0,74 33,2 Vasparin Iu/5 Ml Flakon 8,97 6,65 Acmel (Vit-C) 500mg Im/Iv 5 Ampul 0 0,64 6,39 Milrinon 0 Mg Amp 0,00 0,00 İpraventol 0,5mg/2,5mg 20 Nebul 96,0 96,77 Micosef (Cellcept) 500 Mg 50 Tablet 05,96 206,0 Cardenor(Steradin,Stenor) 4mg7ml 0 Ampul Ondaren 4 Mg 2ml Ampul (Zofer Muadili ) 33 4,9 8,40 6,9 6,9 Levosimendan 3 64,00 92,00 Tazoject 4,5 Gr Flk 40 20,86 834,48 Fentanil 500 Mic Gr Amp 0 3, 3,0 Milrinon 0 Mg Amp. 5,00 65,00 Heparin Flk. 3,48 3,48 Efedrin Amp Mg 5 0,225, Ketamin Flk. 6,58 6,58 Traneksamik Asit Amp. 4 0,794 3,8 Noradrenalin Amp. 0,926 9,26 Nitrogliserin Amp. 20,568 3,36 Dobutamin 250 Mg Amp. 5 6,432 96,48 36

37 Midozolam 5 Mg 5 0,899,49 Propofol 200 Mg Amp. 20 0,58 2,60 Esmeron 20 0,4 8,00 Dopamin Amp. 0,59 5,90 Genel Toplam 4.442,26 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ Tahlil/Tetkik Adı İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) (SUT EK/2-B) İşlemdeki Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K 24 Saat Ekg Kaydı (Holter) 60,00 60,00 Abdomen Us, Tüm 23,80 23,80 Abo+Rh Tayini (Forward Gruplama)+Abo Reverse Gruplama 9,50 2,2 Aferez Trombosit Süspansiyonu 89,00 89,00 Akciğer Grafisi (İki Yön) 2 2,80 25,60 Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön) 28 6,80 90,40 Alanin Aminotransferaz (Alt) 34,0 37,40 Albümin 37,00 37,00 Eritrosit Süspansiyonu 5 93, ,20 Taze Donmuş Plazma 5 44, ,50 Trombosit Süspansiyonu 00 44, ,00 Alt Ekstremite Arteriel Sistem Rdus, Tek Taraflı 2,20 2,20 Alt Ekstremite Venöz Sistem Rdus, Tek Taraflı 2,20 30,29 Anti Hcv (Elısa) 3,60 3,60 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8,00 8,00 37

38 Anti Hıv (Elısa) 3,60 3,60 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7,50 7,50 Aptt 26 5,40 40,40 Arter Kateterizasyonu 6 53,40 305,4 Aso (Türbidimetrik) 2,50 2,86 Aspartat Transaminaz (Ast) 34,00 34,00 Aspirasyon Kültürü (Diren) 2,50 2,50 Balgam Kültürü 2 2,50 6,07 Beta-Hcg (Total Hcg) 6,50 6,50 Bilirubin Direkt 6,00 6,4 Bilirubin Total 33,00 33,00 Bis Monitorizasyonu,90,90 Boğaz Kültürü,50,50 Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram, M.Mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, Vb) 3,50 3,50 Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme 3 3,50 0,50 Bronkoalveoler Lavaj 44,50 44,50 Bt, 3 Boyutlu Görüntüleme 55,00 55,00 Bt, Abdomen, Alt 55,00 55,00 Bt, Angiografi, Tek Anatomik Bölge İçin 55,00 55,00 Bt, Beyin 55,00 55,00 Bt, Toraks 55,00 55,00 Bt, Üst Abdomen 55,00 55,00 Burun Kültürü 2 2,50 5,00 Ck-Mb 8 5,00 90,00 Cmv Igg Avidite 6,20 6,20 38

39 Cmv Pcr 0,70 0,70 Cross Match 84 7,20 604,80 Crp 3,50 46,50 Cyclosporin A 22,00 22,00 D-Dimer (Kantitatif) 22,0 22,0 Demir (Serum),0,0 Demir Bağlama Kapasitesi,0,0 Derin Trakeal Aspirasyon 4 8,90 34,33 Digoxin 0,00 0,00 Endomiyokardiyal Biyopsi 424,03 424,03 Endotrakeal Entübasyon, Ameliyathane Dışı 4,90 7,03 Endotrakeal Tüp Yada Trakeotomi Kanül Değişimi Eritrosit Antijenleri (C, C, K, E, E Gibi-Herbir Antijen İçin),90,90 4 3,40 2,4 Eta Kültürü 2 2,50 4,64 Ferritin 5,00 5,00 Fibrinojen 4 6,00 24,00 Folat 6,50 6,50 Galaktomannan Antijeni 38,20 38,20 Gamma Glutamil Transferaz (Ggt) 29,0 3,43 Glukoz 2,00 2,00 Haptoglobin 8,30 8,30 Hastanın Mekanikventilatöre Bağlanması 29,70 29,70 Hbsag (Elısa) 2,90 2,90 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 7,50 7,50 Hdl Kolesterol,60,60 39

40 Hematokrit (Manuel) 0,90 0,90 Herpes Simpleks Tip /2 Igg,90,90 Herpes Simpleks Tip /2 Igm,90,90 Iv Enjeksiyon 3,00 3,00 İdrar Kültürü 2 2,50 5,36 İdrar Tetkiki (Strip İle) 4,20 4,80 İntraarteriyel Kanülasyon + Basınç Ölçümü 59,40 59,40 İntravenöz İlaç İnfüzyonu 8,90 8,90 İnvaziv Yöntemle Kardiak Debi Ve İndeks Ölçümü 35,30 35,30 Kalp Teleradyogramlar (Tek Yön) 4 7,70 07,80 Kalsiyum (Ca) 38,0 4,80 Kan Gazları Takibi 73 2, ,40 Kan Kültürü (Aerob) 7 0,20 67,03 Kan Üre Azotu (Bun) 43,0 47,6 Kan Veya Ürünleri Transfüzyonu 9 8,90 80,0 Kardiyopulmoner Ressüsitasyon 8,70 8,70 Karotis Renkli Doppler Us ( Tek, Bilateral) 2,20 2,20 Kateter Pansumanı Ve Bakımı 4 6,00 84,00 Klinik Değerlendirme Ölçekleri (Her Biri) 6,00 6,00 Kolesterol 3,0 3,77 Kontrast Ekokardiyografi 38,20 38,20 Kreatin Kinaz (Ck) 26,40 36,40 Kreatinin 42,0 46,20 Laktik Dehidrogenaz (Ldh) 37,00 36,86 Ldl Kolesterol 2,50 2,50 40

41 Lökositten Arındırılmış Kan Ürünü Hazırlama 2,40 2,40 Sol Kulak Kültürü 2,50 2,50 Sağ Kasık Kültürü 2,50 2,50 Sağ Kulak Kültürü 2,50 2,50 Sürüntü Kültürü 7 2,50 6,79 Sol Kasık Kültürü 2,50 2,50 Sol Koltukaltı Kültürü 2,50 2,50 Damar Yolu Açılması 4,80 4,80 Aortografi, Torakal 5,60 5,60 Geç Sternal Dehiscence Onarımı 356,00 356,00 Kardiyopulmoner By-Pass Cerrhi İşlemi,İlk Gün Pompa Takibi Dahil Valvüloplasti Veya Annüloplasti, Triküspit Kapak 589,00 589, , ,00 Mantar Kültürü 7,00 7,00 Medisat Kültürü 2,50 2,50 Miyokard Perfüzyon Spect, Gated (Tc-99m Kompleksleri) 340,6 340,6 Monitorizasyon, Günlük 28 7,80 498,40 Mono Test (Tam Heterofil Antikorlar) 2,60 2,60 Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (Spect), Tc99m Kompleksleri Ile4050m 80,00 80,00 Myokard, Biyopsi 39,90 39,90 Nazogastrik Sonda Uygulaması,90,90 Nebülazatör İle İlaç Uygulaması 2 8,90,99 Non İnvaziv Mekanik Ventilatör Uygulaması 4,90 52,70 Özefagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi (Biri Veya Hepsi) 65,00 65,00 Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri),0,0 Potasyum 24,0 26,09 4

42 Procalcitonin 5 25,50 8,43 Protein (Serum Ve Vucut Sıvıları, Herbiri) 29,0 3,43 Protrombin Zamanı (Koagülometre) 69 6,00 42,29 Retikülosit Imı 3,40 3,40 Retikülosit Imı (Otomatik Sistem) 8,50 8,50 Sağ Kalp Kateterizasyonu, Pulmoner Arter Wedge Basınç Ölçülmesi Santral Ven Kateterizasyonu, Juguler Veya Subklavyen Ven 89,00 27,4 2 66,99 53,2 Sedimentasyon 0,70 7,24 Sedo-Analjezi 9 7,00 48,4 Sellüler Kan Ürünlerinin Işınlanması 28 0,70 299,60 Serbest T3 4,50 4,50 Serbest T4 4,50 4,50 Siklosporin-Önce 2 0,00 20,00 Siklosporin-Sonra 2 0,00 8,57 Sodyum (Na) (Serum Ve Vücut Sıvılarında, Herbiri) 23,0 25,6 Solunum Fonksiyon Testleri 25,00 25,00 Steril Tüp Birleştirme 7,20 7,20 Swan-Ganz Kateter Yerleştirilmesi 29,70 38,9 Takrolimus (Fk 506) 8 35,00 280,00 Tam Kan (Hemogram) 66 3,00 99,29 Tam Kan (Torbada) 5 57,60 864,00 Taze Donmuş Plazma - Kriyopresipitat Eritilmesi 32,80 57,60 Toraks Us 2,90 23,80 Torasentez, Tanısal 33,00 33,00 Trakeotomi Açılması, Planlı 40,00 40,00 42

43 Transözofageal Ekokardiyografi 7,20 7,20 Transtorasik Ekokardiyografi 4 26,20 04,80 Trigliserid,20,20 Troponin I 7 9,00 60,43 Tsh 3 4,50,50 Tüp Ve Katater Torakostomi, Günlük İzlem 4,90 4,90 Ürik Asit 3,0 34,0 Üriner Sistem Us 4 5,30 6,20 Ventilatör İle Takip 3 44,50 3,50 Vertebral Arter Renkli Doppler Us (Tek, Bilateral) 2,20 2,20 Vitamin B2 5,00 5,00 Yara Kültürü 3 2,50 6,43 Yara Pansumanı 27 4,20,60 Genel Toplam 26.64,02 M 43

44 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ Cihaz Sıra No. Cihaz Adı Edinme Bedeli ( ) Ekono mik Ömrü /Yıl Yıllık Amortisman Bedeli ( ) Yıllık Hasta Sayısı Hasta Başı Amortis man Bedeli ( ) (M) (N) (M/N)=O (P) (O/P)=R Philips İe33 ( Ekokardiyografi Cihazı) , , ,0 0,7 2 Philips İE33 ( TEE) , ,29 83,0 55,5 3 Ameliyat Masası , ,4 46,7 24,8 4 Anestezi Cihazı , ,57 46,7,0 5 Kalp Akciğer Cihazı 59.72, ,29 266,7 85,6 6 Ameliyat Tavan Lamba , ,4 46,7 6,4 7 Koter Cihazı , ,00 46,7 5,6 8 Defibilatör + Hasta başı Monitör , ,4 46,7 8, 9 Sternum Testeresi , ,7 46,7,3 0 Ototransfüzyon Cihazı 2.450, ,57 25,0 7, Aspiratör Cihazı Çift Konnektörlü.670, ,57 46,7 0,6 2 Fiberoptik Bronkoskopi , ,43 400,0 0,0 Rijit Bronkoskopi 9.440, ,4 00,0 27,8 Genel Toplam 338,00 ALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR M 44

45 CİHAZ BAKIM-ONARIM GİDERİ Cihaz Sıra No. Cihaz Adı Yıllık Bakım-Onarım Bedeli ( ) Yıllık Hasta Sayısı Hasta Başı Cihaz Bakım- Onarım Bedeli ( ) (S) (P) (S/P)=T Anestezi Cihazı.087, ,6 2 Kalp Akciğer Cihazı 3.000, ,2 3 Yoğun Bakım Monitör 5, ,22 Genel Toplam 0,00 MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TUTAR TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) , TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 2.728,33 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ 4.442,26 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 26.64,02 DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ 88.,72 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,04 CİHAZ SARF GİDERİ (VAR İSE) 0,00 GENEL ÜRETİM GİDERİ 5.94,80 TOPLAM MALİYET ,95 ALİYETİ ETKİLEYEN UNSURL AR 45

46 HESAPLAMALARDA GEREKLİ OLAN HASTANE İSTATİSTİKLERİ Yatak Sayısı (Adet) Yatak Doluluk Oranı (%) Yıllık Ayaktan Hasta Sayısı (Adet) Yıllık Yatan Hasta Sayısı (Adet) İSTATİSTİK 465,00 85, , ,00 Yıllık Ayaktan Hasta Toplam Geliri ( ) ,54 Yıllık Yatan Hasta Toplam Geliri ( ) ,74 46

47 UZMAN GÖRÜŞÜ (Bu bölüm doktorlar tarafından doldurulmuştur.) İşlemin Mahiyeti Nedir? Uygun kalp bulunduğu takdirde başka bir merkezden ekip olarak alınıp kendi merkezimizde organ nakli (kalp nakli) yapılmasını içermektedir. Bu İşlem, Hangi İşlemin Alternatifidir? Neden Alternatif Tercih Edilmektedir? YOK Hastanın Yatış Süresi Ne Kadardır? Ortalama aydır. Ameliyat sonrası hafta yoğun bakım 3 hafta servis Hasta Yoğun Bakımda Yatıyor Mu? Yatıyorsa Kaç Gün Yatıyor? Ortalama Hafta Bu Hastalar İçin Refakatçi Gerekli Midir? Evet Özellikle İşlem Fiyatını Artıran Faktörler Nelerdir? (Tomografi, MR, Sarf Malzemeler, Malzemenin Çeşit Ve Boyutları, Tıbbi Cihazlar) Bakım hizmetleri, yoğun bakım sürecinin uzun olması, ameliyat sonrası tıbbi tedavi hizmetleri tıbbi ilaç ve sarflardır (NİTRİK OKSİT TÜPÜ, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ). Notlar Multi disipliner geniş bir ekip ihtiyacı olduğundan ve bakımının özellik arz etmesinden maliyeti artmaktadır. DOÇ. DR. MURAT BÜLENT RABUŞ KVC EĞİTİM GÖREVLİSİ 47

48 Ekler 2. Kalp Nakli Örnek Hasta Faturası İcmal No : S.G.K. (Sosyal Güvenlik Kurumu) Adı Soyadı TC Kimlik No Müraca at İşlem No Takip No Yatış 4 Tarihi A E7QKS 24/03/20 4 I42.0-Dilate kardiyomiyopati L08-Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları Çıkış Tarihi 05/06/204 Fatura Tarihi Fatura No Sayfa No / N7-Akut böbrek yetmezliği K76.9-Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış FATURA Normal Poliklinik Muayene Ücretleri(Transplantasyon Polikliniği) 5,50 5, Kalp transplantasyonu (204 SUT Paket Fiyatı EAH , , farkı ve Risk Farkı Dahil) Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya.77,84.77,8 çıkartılması Damar onarımı, direkt, alt ekstremite 630,08 630, İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 754,83 754, HUMAN ALBUMİN %20 00 ML FLAKON 22,30 22, CUBİCİN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 5,37 5,37 4 FLAKON CUBİCİN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 5,37 5,37 4 FLAKON CUBİCİN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 5,37 5,37 4 FLAKON CUBİCİN 500 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 5,37 5,37 4 FLAKON ATG FRESENİUS S 5 ML FLAKON 77,98 77, COFACT 250 IE 0 ML FLK 364,9 364,9 3 KV046 FEMORAL VENÖZ KANÜL (ECMO KANÜLÜ) 2.2, ,0 0 KV89 İNTRAAORTİK BALON KATATER 7,5F 40 ML.208,52.208,5 2 NF06 HEMOFİLTRE YETİŞKİN POMPA 397,44 397, DOLAŞIMSAL YAŞAM DESTEK SİSTEMİ.750,00.750, 00 Hizmetler Toplamı ,4 İlaçlar Toplamı.954,67 Sarflar Toplamı 5.620,96 Yüzüçbinikiyüzellidokuz Kırkbir Krş. Genel Toplam ,4 48

49 Ekler 3. Kalp nakli işlemlerinde kullanılan ilaç tıbbi malzeme ve işlemlerde paket haricinde fatura edilebilen malzemeler PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN TIBBİ MALZEME GİDERLERİ Tahlil/Tetkik Adı Ventriküler (Sol) Destek Sistemi İntrakorporeal ( Hvad Sinterli Ventriler Destek Pompası) Yapay Kalp Bağlantı Hattı Yapay Kalp Kan Pompası Yapay Kalp Apex Kan Pompası Seti (Kanül) Yapay Kalp Bağlantı Hattı Sağ İçin Yapay Kalp Kanül Atrial Yapay Kalp Ventriküler Destek Pompası Parakorp Set Yapay Kanül Kalp Atrial Kan Pompası Seti İçin Cerrahi Doku Yapıştırıcı 4-5 Ml. Cerrahi Yama Dacron 00*00 Dacron Y Greft 7x4 Mm 50cm Dacron Y Greft 8x6 Mm 50cm Dolaşımsal Yaşam Destek Sistemi Ecmo Corporeal Oxygenatör Set Femoral Venöz Kanül (Ecmo Kanülü) (Asist Devıce)Ventriküler Destek Cihazı Kanül Carpentier Bi-Caval Femoral Venöz 24/29 Fr-30/33 Fr Anjio Sabit Polimer Limus Salınımlı İlaç Kaplı Stent Cormatrix Ecm Technology 7 Cm*0 Cm Ototransfüzyon Seti İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) İşlemdeki (SUT EK/2- B) Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K , ,00 842,40 842, , , , ,00 842,40 842, , , , , , , ,33.64,66 397,44 397,44 376,92 376,92 38,9 38, , , , ,00 92,60 92, , , ,60.23,20 579,96 579, , ,20 535,68 535,68 49

50 PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN İLAÇ/SERUM GİDERLERİ Tahlil/Tetkik Adı İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) (SUT EK/2- B) İşlemdeki Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K Atg Fresenius S 5 Ml Flakon 4 853,48.948,7 PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ Tahlil/Tetkik Adı İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) (SUT EK/2- B) İşlemdeki Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K Kalp Transplantasyonu 2.420, ,00 Damar Onarımı, Direkt, Alt Ekstremite.45,60.45,60 Bronkoskopi, Tanısal (Fleksble/Rijit), Bronşial Lavaj İle Birlikte Veya Değil Kardiopulmoner Yetmezlik Nedeni İle Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım Kardiyopulmoner Yetmezlikte Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım İçin Kanül (Ler) Yerleştirilmesi Ve Dolaşım Desteğinin Sağlanması 339,70 339, , ,0 26,0 26,0 Sağ Ve Sol Kalp Kateterizasyonu 50,00 50,00 Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım Bakımı 622,90 622,90 İntraaortik Balon Kontrpulsasyonu (IABP) 596,70 596,70 Perkütan Transkateter Antiembolik Filtre Uygulaması, Balon Ve/Veya Stente Ek Olarak Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Ve Stent, Tek Damar 59,40 59,40 445,00 445,00 Postoperatif Eksplorasyon, Göğüs 2 474,60 745,80 Sağ Ve Veya Sol Ventriküle Yardımcı Cihaz Takılması Veya Çıkartılması 3 875, ,00 Selektif Koroner Anjiyografi 76,00 76,00 50

51 Ekler 4. Örnek Akciğer Nakli Maliyet Analizi Hesaplama Tablosu DONÖR EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Personel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı ( ) Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı ( ) Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı ( ) Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı ( ) (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor (Donör Ekibi) Koordinatör Hemşire (Donör Ekibi) , , , ,00, , ,59.885, , ,00 0, ,30 Genel Toplam 2.087,98 İŞLEM ÖNCESİ HAZIRLAMA EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Personel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı ( ) Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı ( ) Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı ( ) Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı ( ) (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor Anestezi Uzmanı Asistan Doktor 3.603, , , ,00, , , , , ,00, , , , , ,00 0, ,96 Genel Toplam 743,76 İŞLEM EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Personel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı ( ) Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı ( ) Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı ( ) Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemin Süresi (dk.) İşlemin Tutarı ( ) (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor , , , ,00,52 TL ,52 5

52 Anestezi Uzmanı Asistan Doktor , , , ,00,52 TL , , , , ,00 0,87 TL ,82 Hemşire , , , ,00 0,52 TL ,85 Anestezi Tek , , , ,00 0,52 TL ,85 Perfüzyonist 3.204, , , ,00 0,52 TL ,7 Genel Toplam 7.389,52 YOĞUN BAKIM ve SEVİS EKİBİ İŞÇİLİK GİDERLERİ Personelin Unvanı Personel Sayısı Aylık Brüt Maaş Tutarı ( ) Aylık Brüt Ek ödeme Tutarı ( ) Aylık Brüt Maaş ve Ek ödeme Toplam Tutarı ( ) Aylık Çalışma Süresi (dk.) Dakikalık Ücret ( /dk.) İşlemi n Süres i (dk.) İşlemin Tutarı ( ) (A) (B) (C) (B+C)=D (E) (D/E)=F (G) A*(F*G)=H Uzman Doktor (YB+Servis) Anestezi Uzmanı Asistan Doktor 3.603, , , ,00, , , , , ,00, ,7 2.97, , , ,00 0, ,79 Perfüzyonist 3.204, , , ,00 0, ,53 Fizyoterapist 2.490,3.733, , ,00 0, ,97 Psikolog 2.603,4.35, , ,00 0, ,82 Psikiyatri Uzmanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Servis Hemşire Hemşire (Yoğun bakım) 3.242, , , ,00, ,66 3.9, , , ,00, , ,02.50, , ,00 0, , ,4.800, ,0 0560,00 0, ,46 Genel Toplam ,04 52

53 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ Tıbbi Malzemenin Adı İşlemde Kullanıl an Miktar Öl ç ü Bi ri m i Satın alma Birim Fiyatı (KDV Dahil) ( ) İşlemdeki Toplam Maliyeti ( ) (J) (I*J)=K Act küveti 30 0,42 32,60 Ağız bakım çubuğu (5 li paket) 2 3,73 7,46 Air-way no:2 (beyaz) 2 0,2 0,42 Aktif ısı ve nem veren inhalasyon seti 2 89,64 79,28 Ambu yetişkin 0,69 0,69 Ameliyat masa örtüsü 2,32 2,64 Anestezi hasta devresi (reusable 50 cm hortum) 3 6,2 8,63 Anjio introducer sheat 6f-7f- 8f kılıfsız 0,62 0,62 Anjio manifold (anjiografik kit) 7,7 7,7 Anjio one pıece needle (arteriyel 8 g) 0,83 0,83 Aortic punch 4 mm 23,76 23,76 Arcus hattı 8,85 8,85 Arter ven seti 8 4,69 37,52 Asidik bikarbonat hemodiyaliz solüsyonu 0,84 0,84 Aspirasyon sondası 6ch 50cm 00 0,5 5,00 Aspirasyon torbası 7 3,55 24,85 Aspiratör hortumu ve yankaver ucu 2,0 2,02 Anjio steril korumasız cerrahi önlük (standart) 3 2,27 6,8 Kateter termodilüsyon 4 lümen 7 fr. 280,80 280,80 Somatik oksimetre(serebral oksimetre probu) 77,80 77,80 53

54 Endobranşial çift lümenli tüp 4 sol 3 30, 90,39 Göğüs cerr. Düz kapatıcı tek tetikli stapler kalın doku (ta 45'lik) 76,70 76,70 Hasta önlüğü 0,20 2,00 Tespit örtüsü 8,5*0,5 cm 2,43 2,43 Hemofiltre yetişkin pompa 92,04 92,04 Maske disp ,04 2,00 Oksijenatör yetişkin 6,34 6,34 Somatik oksimetre(serebral oksimetre probu) 77,80 77,80 Üç yollu musluk 50 0,23,50 Kanül ı.v 6 g 0 0,27 2,70 Retansiyon bandı (antiallerjik flaster 5*0 cm),4,4 Perfüzör seti çiftli (infüzyon pompa seti) 50 2,47 623,50 Barıyer krem çinko,2,2 Bariyer film sprey 28 ml 25,27 25,27 Basınç izleme seti çiftli 3 22,63 67,89 Bone 35 0,03,05 Böbrek küveti 2 0,6 0,32 Bronkoalveolar lavaj kültür kabı 5 2,06 0,30 Bronkoskopi lavaj kabı (trakeal aspirasyon kültür seti) 5 0,8 4,05 Büret 5,24 5,24 Antiallerjik yara bandı 9x30cm 6,0 6,06 Aspirasyon hortumu /4 230 cm ucu konnektörlü 2,09 2,09 Aspirasyon hortumu 3/8 /6 yancaver asp.ucu ile 2,8 2,36 Bistüri ucu no: 5 0,06 0,30 Bistüri ucu no:5 2 6,00 2,00 54

55 Bistüri ucu no:2 2 0,08 0,6 Crrt diyaliz solüsyonu 5000 cc 36,07 36,07 Hemoclip medium 3 0,84 2,52 Kardiyopleji seti yetişkin 2 2,07 24,4 Kateter termodilüsyon için co set 348,0 348,0 Cerrahi tape 3mm 70cm 3 3,56 0,68 Cilt dezenfektan(00 ml) 7,42 9,94 Cpap maskesi (bipap maskesi) 2 5,25 0,50 Diyalizör,4 l 8,54 8,54 Drep 30*40 cm 2 2,63 5,26 Ekg elektrodu yetişkin 0,09 0,09 Ekg paleti düz yetişkin 20 0, 2,20 El koteri. 3,75 3,75 Eldiven cerrahi 7,5 numara 35 0,46 6,0 Eldiven cerrahi 8 numara 35 0,40 4,00 Eldiven cerrahi 7 numara 35 0,46 6,0 Eldiven naylon 50 0,0,50 Eldiven steril pudrasız no:7-7, ,56 5,60 Eldiven steril lateksiz 0,5 5,0 Embolektomi kataterleri 2f-3f-4f 40,93 40,93 Endotrakeal tüp kaflı 2 0,8,62 Enjektör 2 cc (yeşil uçlu ) 00 0,05 5,00 Enjektör 20cc 2p yeşil 60 0,06 3,60 Enjektör 5 cc 2p (yeşil uçlu) 00 0,06 6,00 Enjektör 50 cc 89 0,38 7,82 55

56 Enjektör insülin ml 2 0,07 0,4 Enteral beslenme setı(fraksıyone cıhaza uygun) 4,6 46,44 Epidural anestezi katater seti 7,82 7,82 Epidural iğne no: 8 g 9,6 9,6 Epidural kataterler klempi 8,0 8,0 Flakon adaptörü 0mm. 6,35 6,35 Foley sonda iki yollu no:6 2 0,94,88 Göğüs drenaj sistemi yetişkin 2000 cc 8 0,09 80,72 Hasta altı bezi bağlama 7 0,74 5,8 Hasta ısıtma blanketi yetişkin 6,20 6,20 Hasta muşambası 60*90 cm 20 0,36 7,20 Hemoclips small 2 0,83,66 Hemodiyaliz kataterleri 2 fr20 cm çift lümenli 25,28 25,28 Hemofiltrasyon seti (prisma) 37,52 37,52 Hemovak dren çiftli 2 f 400 ml 2 5,86,72 Hızlı el dezenfektanı alkol temelli 2 8,06 6,2 Humudifier chamber 2 23,60 47,20 Isı nem ve bakteri tutucu solunum filtresi yetişkin 5,38 6,90 Işığa dayanıklı enjektör niprus 4,27 4,27 İdrar kabı nonsteril kapaklı. 5 0, 0,65 İdrar ölçeği yetişkin 500cc 3 8,47 25,4 İdrar toplama kabı (24 saatlik) 3,34 3,34 İdrar torbası musluklu 5 0,48 2,40 İntroducer sheat 7f 8f kılıfsız 70,20 70,20 İobanlı drep 45 x 65 cm 2 0,04 20,08 56

57 Kan şeker ölçüm stribi 0,29 0,29 Kan verme seti 38 0,52 9,76 Kanül nazal 0,27 0,27 Kanül vessel valfli 5,40 5,40 Katater toraks 20 ch. 5 2,53 2,65 Kemik mumu 2,5 (bone wax),98,98 Klorheksidinli tırnak fırçası 20 0,97 9,40 Kollajen hemostatik felt 42,98 42,98 Koter kalemi 2 2,0 4,02 Koter plağı yetişkin tekli 2,72 3,44 Mayi ayarlama seti 30 0,99 29,70 Naylon tape 3mm 70 cm 3,50 3,50 Nebulizer ilaç uygulama seti yetişkin 0,07 0,70 Nebulizer seti 2 lt yedek su ile 0 20,65 206,50 Nitrik oksıt hattı 70,20 70,20 Nitrik oksit tüpü (0 lt) 2.773, ,00 Oksijen kanülü (gözlük) 0,27 0,27 Oksijen maskesi ( yoğun bakım sistemine uygun) 5 0,53 2,65 Oksijen sensör (yetişkin ve pediatrik) 3 6,50 9,50 Ördek tek kullanımlık 0 0,92 9,20 Penros dren 5,40 5,40 Perkütan örtü seti,63,63 Perkütan plevral drenaj seti pleurocan( torasik vent) 93,33 93,33 Perkütan trakeostomi introducer seti no: 8 306,72 306,72 Prop no: 28,08 28,08 57

58 Pvc düz hortum konnektörsüz 3/8 /6 200 cm steril 3,72 3,72 Rektal prop 2 6,70,40 Santral venöz katater 8f 2 lümen 6-20cm 9,65 9,65 Santral venöz katater 5f tek lümen 55,30 55,30 Santral venöz kateter 7f 20 cm çift lümen 2,60 2,60 Sedimantasyon tüpü ( ) 0,24 0,24 Sheath ıntroducer kılıflı 8f 7,28 7,28 Silikon dren rezervuarlı 2,24 2,24 Solunum egzersiz cihazı(akciğer egzersiz topu ) 2,38 2,38 Sonda aspırasyon 6ch 50 0,5 22,50 Sonda foley no:8 2,08 2,6 Sonda kapalı sistem aspirasyon 8,25 8,25 Sonda nazogastrık 4 fr. 2 0,32 0,64 Sutür 2/0 pga 30 mm yuvarlak 2,00 2,00 Sutür 3/0 pga 25 mm 75 cm keskin 7 3,06 2,42 Sutür ipek 7*45 2,59 2,59 Sutür polyproplen 4/0 20mm /2 yuv. Çift iğne 90cm 4 6,70 26,80 Sutür polyproplen 5/0 6 mm /2 yuv. Çift iğ.90 cm 4 3,06 2,24 Sutür polyproplen 7/0 8mm 3/8 yuvarlak çift iğne 60 cm 36,99 36,99 Sutür 0 polyproplen 30 mm yuvarlak 2 2,34 4,68 Sutür pga mm yuvarlak 75cm 2 2, 4,26 Sutür 2/0 pga 30 mm. Keskin 4 4,6 8,44 Sutür 2/0 pga 25 mm. 75 cm yuvarlak tek iğne 4 3,43,72 Sutür 2/0 pga iğnesiz 2 4,78 9,56 Sutür 3/0 pga iğnesiz 7*45 2,00 2,00 58

59 Sutür 3/0 pga 25 mm /2 yuvarlak 75 cm 4,80 4,80 Sutür 3/0 polyproplen 20 mm yuv.çift iğ. 90cm 6 3,7 22,26 Sutür 4/0 pga 25 mm yuvarlak tek iğne 4 3,89 5,56 Sutür 4/0 pga 25mm yuvarlak,53,53 Sutür 4/0 pga iğnesiz 2,52 3,04 Sutür 5/0 polyproplen 26 mm yuvarlak 3,9 3,9 Sutür 5/0 polyproplen 20 mm /2 yuv.çift 90cm 2 4,62 9,24 Sutür 5/0 polyproplen 22 mm yuv.çift iğ. 4,60 4,60 Sutür ipek 2/0 iğnesiz 7*45 0,92 0,92 Sutür ipek 3/0 25 mm keskin 75 cm.,20,20 Sutür ipek 40mm /2 keskin iğne 75 cm 2,05 2,05 Sutür ipek /0 40 mm /2 yuvarlak 75 cm 2,29 2,58 Sutür ipek 2/0 25 mm 75 cm keskin iğne 0,72 0,72 Sutür ipek 2/0 26 mm yuvarlak 0,92 0,92 Sutür ipek 3/0 ığnesız,2,2 Sutür pds 48mm loop 4 8,53 34,2 Sutür pds 3/ mm yuvarlak 2,97 2,97 Sutür pds 3/ mm yuvarlak 2,97 2,97 Sutür pds 4/ mm yuvarlak 8 3,45 27,60 Sutür pds 5/0 7 mm yuvarlak 3,78 3,78 Sutür pds 5/0 22mm yuvarlak 5,73 5,73 Sutür tel no: 6 55 mm /2 keskin 4x45 cm Swan-ganz katater 7f 3 lümen. Teflon pledget5x5,6mm(her pakette 0ad.vardır)kare-oval Tespit örtüsü 8,5*0,5 cm 2 5,42 0,84 43,63 43,63 67,40 67,40 2,43 2,43 59

60 Trakeostomi kanülü 7,0-7,5-8,0 mm Turnike return kit Tüp set pompa Uzatma 30 cm mf Uzatma 75 cm mf Uzatma pressure line 45 cm Vaguteiner jelli tüp Valfli inhalasyon tedavi çemberi Vascular turnike seti Yara örtüsü emici şeffaf akrilik Yara örtüsü hidrokolloid ince köpük 0*0 Yara örtüsü silikon yapışkan kenarlı köpük 2,5x2,5 cm. 9,72 9,72 5,24 5,24 35,6 35,6 0 0,57 5,70 0 0,65 6,50 2 0,57,4 30 0,34 0,20 9,70 9,70,37,37 2,44 2,44 5,40 5,40 9,72 9,72 Genel Toplam 8.57,00 60

61 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ İlaç/Serum Adı İşlemde Kullanılan Miktar Satın alma Birim Fiyatı (KDV Dahil) ( ) İşlemdeki Toplam Maliyeti ( ) (I) (J) (I*J)=K Humulin R 00 Iu Flk (Kristalize İnsulin) 23 23,49 Gaviscon 500 Mg 200 Ml Likit 5 4,83 Human Albumin %20 00 Ml Flakon 5 466, ,80 İlomedin 20 Mcg/Ml 5 Ampul 5 6,29 806,45 Magnesie Calcinee 00 Gr 70 Gr Toz Mikostatin Oral Süspansiyon İçin Toz 48 Ml Perfadex 000 Ml Akciğer Nakli İçin 5,76 5, ,76 5, ,80 Aldolan Gerot 00 Mg 25 Ampul 8 2,35 8,80 Ambisome 50 Mg Flakon (Lipozomal Amfoterisin B ) , ,00 Asist %0 300 Mg ( Mucinac ) Amp. 30,89 56,70 Clexane 6000 Anti-Xa İu/0,6 Ml Kull.Hazir Enjektör 30 9,9 297,30 Furomid 20 Mg 5 Amp 2 0,8 9,72 Kemoprim (Bactrim) Fort 20 Tablet 2 0,3 3,72 Micosef (Cellcept) 500 Mg 50 Tablet 20 8,28 65,60 Panto 40 Mg Flakon 8 8,92 60,56 Parol Flakon (Perfalgan) 9,0 7,90 Precedex 200 Mcg/2 Ml Flk 5 8,00 405,00 Prednol (Precort) 40 Mg Amp. 9 5,88 52,92 6

62 Prednol (Precort) 250 Mg Amp. 4 6,20 24,80 Prednol 6 Mg 20 Tablet 9 0,98 8,82 Prograf Mg 50 Kapsül 5 0,84 62,60 Ser. %0,9 İzotonik 500 Ml Solüsyon(Setsiz) 0,39,90 Ser.% 0,9 İzotonik Nacl 00 Ml 30 4,0 423,00 Tazoject 4,5 Gr Flk. 0 69,54 695,40 Cymene Flk ,00.280,00 Fentanil 500 Mic Gr Amp. 0 3, 3,0 Milrinon 0 Mg Amp. 5,00 65,00 Heparin Flk. 3,48 3,48 Efedrin Amp Mg. 5 0,23, Ketamin Flk. 6,58 6,58 Traneksamik Asit Amp. 4 0,79 3,8 Noradrenalin Amp. 0,93 9,26 Nitrogliserin Amp. 20,57 3,36 Dobutamin 250 Mg Amp. 5 6,43 96,48 Midozolam 5 Mg 5 0,90,49 Propofol 200 Mg Amp. 20 0,58 2,60 Esmeron 20 3,40 68,00 Dopamin Amp. 0,59 5,90 Valcyte 450 Mg Film Tablet 46 28,80.324,80 Genel Toplam ,8 62

63 Tahlil/Tetkik Adı İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( )(SUT EK/2-B) İşlemdeki Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K Abdomen Us, Tüm 23,8 23,80 Abdomen Us, Üst 5,3 5,30 Abo+Rh Tayini (Forward Gruplama)+Abo Reverse Gruplama 9,5 9,50 Aferez Trombosit Süspansiyonu 89 89,00 Akciğer Grafisi (İki Yön) 2,8 2,80 Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön) 28 6,8 90,40 Alanin Aminotransferaz (Alt) 9, 20,90 Albumin 20 20,00 Alt Ekstremite Arteriel Sistem Rdus, Tek Taraflı 2,2 2,20 Alt Ekstremite Venöz Sistem Rdus, Tek Taraflı 2,2 2,20 Anti Cmv Igg (Elısa) 4,2 4,20 Taze Donmuş Plazma 29 44,5.290,50 Trombosit Süspansiyonu 38 44,5.69,00 Anti Cmv Igg (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Damar Yolu Açılması 4,8 4,80 Hemodiyaliz (Bikarbonatlı) 05,6 05,60 Anti Cmv Igm (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Anti Hav Igg (Elısa) 3,6 3,60 Anti Hav Igg (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Anti Hav Igm (Elısa) 3,6 3,60 Anti Hav Igm (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Anti Hbs (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Anti Hbs (Elısa) 3,6 3,60 Anti Hcv (Mikropartikül İmmün As-Meıa Veya Benzeri) 8 8,00 Anti Hıv (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7,5 7,50 Anti Toxoplazma Igg (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7,5 7,50 Anti Toxoplazma Igm (Kemiluminesans Veya Benzeri) 7,5 7,50 Aptt 7 5,4 37,80 Arter Kateterizasyonu 3 53,4 60,20 Aso (Türbidimetrik) 2,5 2,50 Aspartat Transaminaz (Ast) 9 9,00 Balgam Kültürü 2,5 2,50 Bilirubin Direkt 5 5,00 Bilirubin Total 7 7,00 Bis Monitorizasyonu,9,90 Boğaz Kültürü,5,50 Boyalı Mikroskopik İnceleme (Gram, M.Mavisi, Wright, Ziehl- Neelsen, Vb) 3,5 3,50 63

64 Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme 4 3,5 4,00 Bronkoalveoler Lavaj 3 44,5 3,50 Bronkoskopi, Biyopsi Veya Yabancı Cisim Çıkarılması Amacıyla 566,2 566,20 Bt, 3 Boyutlu Görüntüleme 55 55,00 Bt, Angiografi, Tek Anatomik Bölge İçin 55 55,00 Bt, Beyin 55 55,00 Bt, Toraks 55 55,00 Burun Kültürü 4 2,5 0,00 Ca ,00 Ca ,00 Ca ,00 Ck-Mb ,00 Cmv Pcr 0,7 0,70 Cross Match 38 7,2 273,60 Crp 6,5 24,00 Çift Kontrast Kolon Tetkiki 93,3 93,30 D-Dimer (Kantitatif) 22, 22,0 Derin Trakeal Aspirasyon 4 8,9 24,60 Direkt Coombs (Kompleman) 5,4 5,40 Direkt Parazit İncelenmesi (Manuel) 3,4 3,40 Diyabetli Hasta Eğitimi,8,80 Düz Karın Grafisi 7,7 7,70 Ebv Vca Lgg 9,4 9,40 Ebv Vca Lgm 9,4 9,40 Egzersiz Testi (6 Dakika) 29,7 29,70 Eritrosit Süspansiyonu 38 93,2 3.54,60 Eta Kültürü 2,5 2,50 Fibrinojen 6 6,00 Gaita Kültürü 3 3,00 Gaitada Gizli Kan Aranması (Manuel) 2 2,00 Gamma Glutamil Transferaz (Ggt) 5, 6,50 Glikolize Hemoglobin (Hb Ac) 4 4,00 Glukoz 29 29,00 Hastanın Mekanikventilatöre Bağlanması 29,7 29,70 Hbsag (Kemoluminesans Veya Benzeri) 7,5 7,50 Hdl Kolesterol,6,60 Hematokrit (Manuel) 0,9 0,90 Herpes Simpleks Tip /2 Igg,9,90 Herpes Simpleks Tip /2 Igm,9,90 İdrar Kültürü 2,5 2,50 İdrar Tetkiki (Strip İle),2,20 İmmünhistokimyasal İnceleme 26,7 26,70 İndirekt Coombs Testi 6,6 6,60 İnterkostal (Tek) Sinir Bloğu 59,4 59,40 64

65 İntraarteriyel Kanülasyon + Basınç Ölçümü 59,4 59,40 İnvaziv Yöntemle Kardiak Debi Ve İndeks Ölçümü 2 35,6 7,20 Kalp Teleradyogramlar (İki Yön),6,60 Kalp Teleradyogramlar (Tek Yön) 8 7,7 6,60 Kalsiyum (Ca), 4,30 Kan Gazları Takibi 25 2,8.600,00 Kan Kültürü (Aerob) 0,2 0,20 Kan Kültürü (Anaerob) 0 0,00 Kan Üre Azotu (Bun) 2, 23,0 Kan Veya Ürünleri Transfüzyonu 5 8,9 44,50 Kardiyopulmoner Ressüsitasyon 8,7 8,70 Katater Kültürü 2,5 2,50 Kateter Pansumanı Ve Bakımı ,00 Kemik Dansitometresi, Tüm Vucut 23,8 23,80 Klinik Değerlendirme Ölçekleri (Her Biri) 6 6,00 Kolesterol,00 Kreatin Kinaz (Ck) 2,4 6,80 Kreatinin 2, 23,0 Laktik Dehidrogenaz (Ldh) 9 9,00 Ldl Kolesterol 2,5 2,50 Lenf Düğümü, Biyopsi 37,3 37,30 Lokal Anestezi 8,9 8,90 Magnezyum 2,6 2,60 Mantar Kültürü ,00 Mesane Sonda Uygulaması 8,9 8,90 Monitorizasyon, Günlük 7 7,8 24,60 Nazogastrik Sonda Uygulaması,9,90 Nebülazatör İle İlaç Uygulaması 7 8,9 62,30 Non İnvaziv Mekanik Ventilatör Uygulaması 5,9 59,50 Panel Reaktif Antikor (Pra) Class I Antijene Spesifik 75 75,00 Panel Reaktif Antikor (Pra) Class I Tarama 45,8 45,80 Panel Reaktif Antikor (Pra) Class Iı Antijene Spesifik 75 75,00 Panel Reaktif Antikor (Pra) Class Iı Tarama 45,8 45,80 Perikard Kültürü 2,5 2,50 Plevra Boşluğunun Lavajı 23,8 23,80 Plevra Kültürü 2,5 2,50 Post Prandial Kan Şekeri (Tokluk Kan Şekeri),,0 Potasyum, 4,30 Procalcitonin 25,5 25,50 Protein (Serum Ve Vucut Sıvıları, Herbiri) 6, 7,60 Protrombin Zamanı (Koagülometre) ,00 Pulmoner Rehabilitasyon 4,9 4,90 Sürüntü Kültürü 4 2,5 0,00 Sağ Kasık Kültürü 2,5 2,50 65

66 Sağ Koltukaltı Kültürü 2,5 2,50 Sağ Kulak Kültürü 2,5 2,50 Santral Ven Kateterizasyonu, Femoral Ven 52,6 52,60 Santral Ven Kateterizasyonu, Juguler Veya Subklavyen Ven 2 66,99 3,98 Sedimentasyon 3,7 5,0 Sedo-Analjezi ,00 Sellüler Kan Ürünlerinin Işınlanması 7 0,7 74,90 Siklosporin-Sonra 0 0,00 Sodyum (Na) (Serum Ve Vücut Sıvılarında, Her biri) 4, 5,40 Sodyum (Na) İdrar,,0 Sol Kasık Kültürü 2,5 2,50 Sol Koltukaltı Kültürü 2,5 2,50 Solunum Fonksiyon Testleri 25 25,00 Swan-Ganz Kateter Yerleştirilmesi 29,7 29,70 Takrolimus (Fk 506) ,00 Tam Kan (Hemogram) ,00 Tam Kan (Torbada) 5 57,6 288,00 Taze Donmuş Plazma - Kriyopresipitat Eritilmesi,8,80 Tiroid Us 4,5 4,50 Toraks Us,9,90 Torasentez, Tanısal 33 33,00 Torasentez, Terapötik 59,3 59,30 Transözofageal Ekokardiyografi 7,2 7,20 Transtorasik Ekokardiyografi 26,2 26,20 Trigliserid,2,20 Troponin I 2 9 8,00 Tsh 4,5 4,50 Tüp Torakostomi (Göğüs Tüpüyle Sualtı Drenajı) Tek Taraflı 78 78,00 Tüp Ve Katater Torakostomi, Günlük İzlem 4,9 4,90 Ürik Asit 5, 6,50 Varicella Zoster Virus (Vzv) Ig G 0,2 0,20 Varicella Zoster Virus (Vzv) Ig M 0,2 0,20 Ventilatör İle Takip 4 44,5 78,00 Yara Kültürü 44,5 44,50 Yara Pansumanı 4,2 54,60 Yüzeyel Doku Us 5,3 5,30 Genel Toplam 4.054,88 66

67 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ Cihaz Sıra No. Cihaz Adı Edinme Bedeli ( ) Ekonomi k Ömrü /Yıl Yıllık Amortisman Bedeli ( ) Yıllık Hasta Sayısı Hasta Başı Amortisma n Bedeli ( ) Philips İe33 ( Ekokardiyografi Cihazı) (M) (N) (M/N)=O (P) (O/P)=R ,7 2 Philips İE33 ( TEE) ,47 3 Ameliyat Masası ,79 4 Anestezi Cihazı ,00 5 Kalp Akciğer Cihazı ,56 6 Ameliyat Tavan Lamba ,39 7 Koter Cihazı ,55 8 Defibilatör + Hasta başı Monitör ,2 9 Sternum Testeresi ,29 0 Ototransfüzyon Cihazı ,4 Aspiratör Cihazı Çift Konnektörlü ,57 2 Fiberoptik Bronkoskopi ,03 Rijit Bronkoskopi ,77 Genel Toplam 338,00 CİHAZ BAKIM-ONARIM GİDERİ Cihaz Sıra No. Cihaz Adı Yıllık Bakım- Onarım Bedeli ( ) Yıllık Hasta Sayısı Hasta Başı Cihaz Bakım- Onarım Bedeli ( ) (S) (P) (S/P)=T Anestezi Cihazı.087, ,6 2 Kalp Akciğer Cihazı 3.000, ,2 3 Yoğun Bakım Monitör 5, ,22 Genel Toplam 0,00 67

68 MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR TUTAR ( ) TOPLAM İŞÇİLİK GİDERLERİ ( DONÖR EKİBİ, AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK EKİBİ, AMELİYAT EKİBİ VE YOĞUNBAKIM EKİBİ) ,30 TIBBİ MALZEME GİDERLERİ 8.57,00 İLAÇ/SERUM GİDERLERİ ,8 İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI TAHLİL VE TETKİK GİDERLERİ 4.054,88 DİREKT MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ ,98 CİHAZ AMORTİSMAN GİDERİ 338,39 CİHAZ BAKIM GİDERİ 0,04 CİHAZ SARF GİDERİ (VAR İSE) 0,00 GENEL ÜRETİM GİDERİ 5.94,80 TOPLAM MALİYET ,22 68

69 Ekler 5. Akciğer Nakli Örnek Hasta Faturası İcmal No : S.G.K. (Sosyal Güvenlik Kurumu) Adı Soyadı Tc Kimlik No Mürac aat İşlem No Takip No T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yatış Tarihi A06G0A B44-Aspergilloz 08/0 /20 A48-Bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış Çıkış Tari hi 03/2 /20 Fatura Tarihi Fatura No Sayfa No / FATU RA F05-Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan R07.-Solunumda göğüs ağrısı Acil poliklinik muayenesi(acil Polikliniği (KVC)) 5,50 5,50 Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler) yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin sağlanması 72,93 72,93 Akciğer transplantasyonu, global (20 SUT Paket Fiyatı , ,00 EAH farkı dahil) Pnömonektomi 4.938, ,0 Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı.556,58.556,58 Damar onarımı, direkt, alt ekstremite.260,6.260,6 Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü.52,40.52,40 Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü.52,40.52,40 Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metotla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması.52,40.52,40 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte 339,70 339,70 veya değil Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte 2 339,70 679,40 veya değil Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte 2 339,70 679,40 veya değil Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte 339,70 339,70 veya değil Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte 339,70 339,70 veya değil SİMULECT 20 MG FLk. (NAKİL İLACI!).357,90.357, VFEND IV 200 MG FLK 66,64 66, VFEND IV 200 MG FLK 66,64 66, SİMULECT 20 MG FLk. (NAKİL İLACI!).357,90.357, VFEND IV 200 MG FLK 66,64 66, SİMULECT 20 MG FLk. (NAKİL İLACI!).357,90.357,90 69

70 VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, HUMAN ALBUMIN %20 50 ML 2 88,30 76, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, HUMAN ALBUMIN %20 50 ML 2 88,30 76, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, HUMAN ALBUMIN %20 50 ML 2 88,30 76, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 2 480,5 96, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, VFEND IV 200 MG FLK 2 66,64 333, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480,5 70

71 H2 08E C KR 09 KV KV 6 KV ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480, ERAXİS 00 MG FLK 480,5 480,5 60B2B- - GÖĞÜS CERR. ENDO.OYNAR BAŞLI TETİKLİ DÜZ KAP.KES.STAP MM (ENDO STAPLER 60'LIK MAVİ KARTUŞU).2,57.2,57 KATETER TERMODİLÜSYON 4 LÜMEN 7 FR. 29,59 29,59 SOMATİK OKSİMETRE(SEREBRAL OKSİMETRE 2 202,72 405,43 PROBU) DOLAŞIMSAL YAŞAM DESTEK SİSTEMİ.909,46.909, GÖĞÜS CERR. DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER YÜKLEME ÜNİTESİ 45-3,5/3,8MM (TA 45LİK MAVİ KARTUŞ) 6 03,82 622, NİTRİK OKSİT TÜPÜ (0 LT) 2.837, ,77 CERRAHİ DOKU YAPIŞTIRICI 2 ml. 634,00 634,00 FEMORAL VENÖZ KANÜL (ECMO KANÜLÜ).0,57.0, NİTRİK OKSİT TÜPÜ (0 LT) 205 SUT Bu Kalem Faturalandırlamıyor , ,77 Hizmetler Toplamı 52.26,38 İlaçlar Toplamı 3.469,93 Sarflar Toplamı 2.764,08 Yazıyla Yüzelliikibinikiyüzaltmışbir Otuzsekiz Krş. Genel Toplam 52.26,38

72 UZMAN GÖRÜŞÜ (Bu bölüm doktorlar tarafından doldurulmuştur.) İşlemin Mahiyeti Nedir? Bu İşlem, Hangi İşlemin Alternatifidir? Neden Alternatif Tercih Edilmektedir? Akciğer nakli son dönem akciğer hastalıklarında uygulanan tedavi yöntemidir. Yok Hastanın Yatış Süresi Ne Kadardır? gün Hasta Yoğun Bakımda Yatıyor Mu? Yatıyorsa Kaç Gün Yatıyor? Yoğun bakım ihtiyacı her hastada vardır yaklaşık 7-0 gündür Bu Hastalar İçin Refakatçi Gerekli Midir? Gereklidir Özellikle İşlem Fiyatını Artıran Faktörler Nelerdir? (Tomografi, MR, Sarf Malzemeler, Malzemenin Çeşit Ve Boyutları, Tıbbi Cihazlar) YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN UZUN OLMASI SIK VE PAHALI TETKİKLERE İHYİYAÇ DUYULMASI, AMELİYAT SONRASI TIBBİ TEDAVİ HİZMETLERİ TIBBİ İLAÇ VE SARFLARDIR (LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B, PERFADEX 000 ML AKCİĞER NAKLİ İÇİN, NİTRİK OKSİT TÜPÜ, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ). Notlar Akciğer nakli yoğun emek gerektiren ve pahalı tetkik ve malzemeler ihtiyaç duyulan bir cerrahi yöntemdir. DOÇ. DR ALİ YEGİNSU EĞİTİM GÖREVLİSİ 72

73 Ekler 6. Akciğer nakli işlemlerinde kullanılan ilaç tıbbi malzeme ve işlemlerde paket haricinde fatura edilebilen malzemeler PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN TIBBİ MALZEME GİDERLERİ Tıbbi Sarf Malzeme İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) (SUT EK/2-B) İşlemdeki Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K Cerrahi Doku Yapıştırıcı 2 Ml. 69,50 69,50 Cerrahi Doku Yapıştırıcı 4-5 Ml. 582,33 582,33 Dolaşımsal Yaşam Destek Sistemi 9.504, ,00 Femoral Arterial Kanül(Ecmo Kanülü) 743,04 743,04 Femoral Venöz Kanül (Ecmo Kanülü) 92,60 92,60 Gec Oynar Başlı Düz Kesici Kapatıcı Yükleme Ünitesi 4,8 26,28 26,28 Gec Oynar Başlıklı Kapatıcı Stapler 55 Mm(Rotıculatör) 330,40 330,40 Gec Düz Kapatıcı Tek Tetikli Stapler 30-35mm/2,5mm (Vasküler Doku) (Ta 30mm) 0 83,60.836,00 Gec Düz Kesici Kapatıcı Stapler Mm / 3,5-3,8 Mm 87,60 87,60 Gec Düz Kesici Kapatıcı Stapler Kartuşu Mm / 4,5 Mm ( Kalın Doku ) Gec Endoskopik,Oynarbaşlı,Rotikülatörlü,Düz Kesici Kapatıcı Stapler Kartuşu 60 Mm/3.5 Mm Mavi Kartuş Gec Endoskopik,Oynarbaşlıklı, Düz Kapatıcı Stapler ,5/4,8 Kalın Doku (Roticulatör) Gec Endoskopik,Oynarbaşlıklı,Rotikülatörlü Kesici- Kapatıcı,2 Mm Stapler 45 Mm Vasküler Doku Gec Endoskopik,Oynarbaşlıklı,Rotikülatörlü Kesici-Kapatıcı 2 Mm Stapler Kartuş 45 Mm/2.5 Mm Vask.D 2,75 2,75 97,92 97,92 97,68 97,68 40,40 40,40 97,9 97,9 Gec Pnömatık Kompresyon Bacak Manşonu (S.M.L) 5,92 5,92 Santral Venöz Katater 8f Tek Lümen 6-20cm 4 48,38 93, Dolaşımsal Yaşam Destek Sistemi.50,62.50,62 73

74 PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN İLAÇ GİDERLERİ İlaç İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) İşlemdeki Toplam (SUT Bedeli ( ) EK/2-B) (I) (L) (I*L)=K SİMULECT 20 MG Flk. (NAKİL İLACI) 2.357, ,80 Tahlil/Tetkik Adı PAKET DIŞI FATURA EDİLEBİLEN TIBBİ MALZEME GİDERLERİ İşlemde Kullanılan Miktarı SUT Fiyatı ( ) İşlemdeki (SUT EK/2-B) Toplam Bedeli ( ) (I) (L) (I*L)=K Damar Onarımı, Direkt, Alt Ekstremite 45,6.45,60 Damar Onarımı, Direkt, Üst Ekstremite ,00 Postoperatif Eksplorasyon, Abdomen ,00 Torakotomi, Kanama Kontrolü Ve/Veya Akciğer Yırtığı Onarımı 493,8 493,8 Torakotomi, Postoperatif Kanama, Hava Kaçağı Kontrolü ,00 Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım Bakımı 622,9 622,90 Bronkoskopi, Eksizyon Dışı Bir Metotla Tümör Destrüksiyonu Veya Stenozun Açılması Bronkoskopi, Tanısal (Fleksble/Rijit), Bronşial Lavaj İle Birlikte veya değil.52,4.52, ,7.09,0 Hemodiyaliz İçin Kateter Yerleştirilmesi 50 50,00 Kardiopulmoner Yetmezlik Nedeni İle Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım Kardiyopulmoner Yetmezlikte Uzamış Ekstrakorporeal Dolaşım İçin Kanül (Ler) Yerleştirilmesi Ve Dolaşım Desteğinin Sağlanması 2 26, 522,20 26, 26,0 Sağ Ve Sol Kalp Kateterizasyonu 50 50,00 Sağ Kalp Kateterizasyonu, Pulmoner Arter Wedge Basınç Ölçülmesi ,00 Pnömonektomi ,00 74

75 Ekler 7. Çalışma Yapılan Hastanenin Genel Üretim Gideri Hesaplama Tablosu ( ) A Toplam Gider B Yatak Sayısı 465 D Yatak Doluluk Oranı 0,80 C Yıllık Yatak Sayısı(B*2*30) E Yıllık Aktif Olarak Kullanılan Yatak Sayısı 3.36 F Yatan Hasta Gelirleri ,30 G Ayaktan Hasta Gelirleri ,05 H Toplam Gelir ,3 I Yatan Hasta Oranı(F/H) 0,8 J Ayaktan Hasta Oranı (G/H) 0,9 K Yıllık Ayaktan Hasta Sayısı L Giderlerden Kliniklere Düşen Pay (A*I) ,79 M Günlük Bir Yatağa Düşen Genel Giderler (L/E) 73,6 N Giderlerden Ayaktan Hastaya Düşen Pay (A*J) ,0 O Ayaktan Hastaya Düşen Genel Giderler (N/K) 7,86 20 yılı için genel üretim giderleri hesaplanan tabloda ortalama bir hastanın 30 gün yatış yapıldığı düşünülerek yukarıdaki tabloda hesaplamalara dâhil edilmiştir. 75

76 Ekler 8. Merkez Bankası Döviz Kurları Günü Saat 5.30 da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları Indicative Exchange Rates Announced at 5:30 on 03/30/205 by the Central Bank of Turkey Bülten No: 205/62 D ö v i z K o d u C u r r e n c y C o d e B i r i m U n i t D ö v i z C i n s i C u r r e n c y D ö v i z A l ı ş F o r e x B u y i n g D ö v i z S a t ı ş F o r e x S e l l i n g E f e k t i f A l ı ş B a nk n o t e B u y i n g E f e k t i f S a t ı ş B a nk n o t e S e l l i n g U S D / T R Y A B D D O L A R I A U D / T R Y A V U S T R A L Y A D O L A R I D K K / T R Y D A N İ M A R K A K R O N U E U R / T R Y E U R O G B P / T R Y İ N G İ L İ Z S T E R L İ N İ C H F / T R Y İ S V İ Ç R E F R A N G I S E K / T R Y İ S V E Ç K R O N U C A D / T R Y K A N A D A D O L A R I K W D / T R Y K U V E Y T D İ N A R I N O K / T R Y N O R V E Ç K R O N U S A R / T R Y S U U D İ A R A B İ S T A N R İ Y A L İ J P Y / T R Y 0 0 J A P O N Y E N İ B G N / T R Y B U L G A R L E V A S I R O N / T R Y R U M E N L E Y İ R U B / T R Y R U S R U B L E S İ

77 I R R / T R Y 0 0 İ R A N R İ Y A L İ C N Y / T R Y Ç İ N Y U A N I P K R / T R Y P A K İ S T A N R U P İ S İ Ç a p r a z K u r l a r / Cr o s s R a t e s D ö v i z K o d u C u r r e n c y C o d e B i r i m U n i t D ö v i z C i n s i C u r r e n c y Ç a p r a z K u r C r o s s Ra t e D ö v i z C i n s i C u r r e n c y U S D / A U D A B D D O L A R I A V U S T R A L Y A D O L A R I U S D / D K K A B D D O L A R I D A N İ M A R K A K R O N U U S D / C H F A B D D O L A R I İ S V İ Ç R E F R A N G I U S D / S E K A B D D O L A R I İ S V E Ç K R O N U U S D / J P Y A B D D O L A R I J A P O N Y E N İ U S D / C A D A B D D O L A R I K A N A D A D O L A R I U S D / N O K A B D D O L A R I N O R V E Ç K R O N U U S D / S A R A B D D O L A R I S U U D İ A R A B İ S T A N R İ Y A L İ E U R / U S D E U R O A B D D O L A R I G B P / U S D İ N G İ L İ Z S T E R L İ N İ A B D D O L A R I K W D / U S D K U V E Y T D İ N A R I A B D D O L A R I U S D / B G N A B D D O L A R I B U L G A R L E V A S I U S D / R O N A B D D O L A R I R U M E N L E Y İ U S D / R U B A B D D O L A R I R U S R U B L E S İ U S D / I R R A B D D O L A R I İ R A N R İ Y A L İ 77

78 U S D / C N Y A B D D O L A R I Ç İ N Y U A N I U S D / P K R A B D D O L A R I P A K İ S T A N R U P İ S İ B i l g i İ ç i n / F o r I nf o r ma t i o n S D R / U S D A B D D O L A R I S D R / T R Y T Ü R K L İ R A S I 78

79 Ekler 9. Kalp ve Akciğer Nakli İşleyiş Prosedürü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KALP VE AKCİĞER NAKLİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KodNo:YÖN.PR. Y.T:.../ /205 Rev. No:00 Rev.Tarihi:-- SayfaNo:/2 -AMAÇ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Akciğer Nakli konseyine sunulup, nakil yapılması kararı alınan hastaların sisteme alınması ve nakil yapılmasına ilişkin yöntemlerini tanımlamak. 2-KAPSAM Bu prosedür; kalp-damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, kardiyoloji, anestezi ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörünü kapsar. 3-TANIMLAR Tanıma gerek görülmemiştir. 4-SORUMLU -Başhekim -Mesul Müdür -KVC Uzmanı -Kardiyoloji Uzmanı/Pediatrik Kardiyoloji -Göğüs Cerrahisi Uzmanı -Göğüs Hastalıkları Uzmanı -Anestezi Uzmanı -Psikolog/Psikiyatrist -Organ ve Doku Nakli Koordinatörü -Kalite Direktörü 5-UYGULAMA 5.-Kalp ve akciğer nakli olması gereken hastalar Poliklinik ya da Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ne başvururlar. 5.2-Gerekli tetkikleri istenir (Ayaktan ya da Organ Nakli Servisine yatış yapılır ) 5.3-Tetkikleri tamamlanan hasta, Kalp-Akciğer Transplantasyonu Alıcı Değerlendirme Formu doldurularak konseye sunulur. (Kalp-Akciğer Nakli Konseyi) Alınan tüm kararlar, başhekimlik tarafından tasdik edilmiş bir deftere kaydedilerek konsey üyeleri tarafından imzalanır. 5.4-Konseyde nakil yapılmasına karar verilen hastalar, sorumlu doktor ve/veya sorumlu yardımcısı ve organ nakli koordinatörü tarafından bilgilendirilir, gerekli tüm bilgiler alınır. Konseyde karar alınan hastalar TÜRKİYE ORGAN VE DOKU NAKLİ SİSTEMİ ne girişleri yapılır. 5.5-Bekleme listesine alınan hastalar rutin kontrollere çağırılır. Bilgileri güncellenir. 79

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Uz. Dr. Nuretdin KUZHAN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kamu

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı