YAPI ĠġLERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI ĠġLERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 2527 YAPI ĠġLERĠNDE ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No : 7/8602 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No : 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Madde 1 ĠĢ Kanunu kapsamına giren yapı iģlerinde, ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden baģka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiģtir. Madde 2 Bu Tüzükte geçen "yapı iģleri" deyimi, maden ocakları hariç olmaküzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inģaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri inģaat, tamirat, tadilat ve yıkım iģlerini; toprak kazı, yarma ve doldurma iģlerini; elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı iģlerini; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya iģlerini; bu iģlerde kullanılan sabitve haraketli makina ve tesislerin kullanılmasını kapsar. Madde 3 Her iģveren, yapı iģyerlerinde iģçilerin sağlığını ve iģ güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen koģulları yerine getirmekle ve gerekli araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. ĠĢçiler de, bu yoldaki usul ve koģullara uymak zorundadırlar.

2 Madde 4 Her iģveren, yapı iģlerini, fenni yeterliği bulunan kiģilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. Madde 5 ĠĢveren, birinci sayfası ÇalıĢma Bakanlığınca saptanacak örneğeuygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak Ģekilde bir yapı iģ defterini, iģyerinde bulundurmakla yükümlüdür. Bu defter iģveren tarafından iģyerinin bağlı bulunduğu bölge çalıģma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. Yapı iģ defteri 4 üncü maddede belirtilen sorumlu kiģi tarafından tutulur. Yapı iģ defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar vegerekli diğer bilgiler iģlenir Yapı iģ defterinin, istenmesi halinde, iģyerini teftiģ ve kontrola yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur. Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler. ĠKĠNCĠ KISIM Yapı ĠĢlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 6 Yapı iģlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalıģılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalıģma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun Ģekilde aydınlatılması ve iģ güvenliğinin sağlanması gereklidir. Madde 7 Yapı iģlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik

3 halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve iģçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan iģe uygun veiģçileri her çeģit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düģmesi muhtemel yerlerde çalıģacak iģçilere koruma baģlığı (baret) verilecektir. Madde 8 Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkca sınırlandırılacak ve buralara görünür Ģekilde yazılmıģ uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ıģıklarla aydınlatılacaktır. Madde 9 Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, geliģi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurulmayacaktır. Madde 10 Yapı iģyerinde kazaya sebep olacak veya çalıģanları tehlikeli durumlara düģürecek Ģekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar geliģi güzelyerlere bırakılmayacaktır. Madde 11 Tavan veya döģemelerdeki boģluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun Ģekilde kapatılacaktır. Madde 12 Yapı iģyerinde çalıģanların birlikte korunmaları sağlanamadığı hallerde, yapılan iģlerin özelliği itibarile gerekli kiģisel korunma araçları verilecektir. Bu araçlar iģçilerin fizik yapılarına uygun olacaktır. Bir iģçinin kullandığı koruyucu araçlar baģka iģçilere verilmeden önce uygun Ģekilde temizlenecektir. Madde 13 Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düģ- me veya kayma tehlikesi

4 bulunan yerlerde çalıģanlarla, kiremit döģeyicilerine, oluk ve her türlü dıģ boya iģleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıģtıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derin liklerde çalıģanlara güvenlik kemerleri verilecek ve iģçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır. Madde 14 Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan iģlerde kullanılan yapıiskeleleri uygun korkuluklarla donatılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiģ bir iģçinin düģmesine engelolabilecek sağlamlıkta yapılacaktır. Madde 15 Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmıģ veya eskimiģ, yıpranmıģ ve dayanıklılığı azalmıģ çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalıģılmayacaktır. Madde 16 Kuvvetli rüzgar alan iģ yerlerinde gerekli güvenlik tedbirlerialınmadan iģçiler çalıģtırılmayacaktır. Madde 17 Yapı alanında kamyon ve benzeri taģıt ve araçlar kullanıldığında bunların giriģ ve çıkıģları için uygun bir Ģekilde iģaretlenmiģ yerler ayrılacak ve bu taģıtların bütün manevraları bir gözetici tarafından yönetilecektir. Ayrıca bu araçların manevra ve park yerleri belirtilmiģ olacak, kısa bir süre için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça sürücüsüz bırakılmayacaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kazı ĠĢlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 18 Belediye sınırları içinde meskün bölgelerde, yapı kazılarınabaģlamadan önce yapı alanının çevresi

5 ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandaları içten vurulacak ve bunlar yapının bitimine kadar bu Ģekilde korunacaktır. Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniģ olması halinde tahta perde yerine kazı sınırı gerisinden baģlamak üzere santimetre yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır. Madde 19 ĠĢyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiģtikleri yerler uygun Ģekilde kırmızı renkte ıģıklandırılacaktır. Madde 20 Kazı iģlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araģtırılacak ve duruma göre gereken tedbirler alınacaktır. Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaģıldığı hallerde, iģçiler, derhal oradan uzaklaģtırılacak; gaz çıkıģı önlenecek ve biriken gaz boģaltılmadıkça kazı iģlerine baģlanmayacaktır. Madde 21 Kazıların her bölümü 4 üncü maddede belirtilen sorumlularca her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalıģılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa iģe devam edilecek; çalıģılma sında sakınca olduğu anlaģılırsa sakınca giderilenceye kadar iģ durdurulacak-tır Her iki halde de, durum, yapı iģ defterine yazılıp imza edilecektir. Madde 22 Genellikle kazı iģleri, yukarıdan aģağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir Ģev verilmek suretiyle yapılacaktır. Madde 23 Sert kaya, sert Ģist, betonlaģmıģ çakıl, sert kalker, killi Ģistkaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen

6 zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve Ģevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun Ģekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas baģları, kazı üst kenarından 20 santimetre yukarı çıkarılacaktır. Ġksanın yeterliliği iģ süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iģ defterine kaydedilecektir. Madde 24 Açıkta yapılan kazı iģlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarının ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cıdarların altlarını Ģerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır. Madde santimetreden daha derin olan kazı iģlerinde, iģçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. Ġksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır. Madde 26 Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıģtırılacak iģçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalıģma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır. Madde 27 Kazı iģlerinde yağıģ sırasında iģçi çalıģtırılmaz. YağıĢın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra iģçi çalıģtırılabilir. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karģı gereken tedbirler alınacaktır. Madde 28 ĠĢveren, yağıģlı havalarda, iģçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla yükümlüdür. ĠĢçiler ıslak elbise ile çalıģtırılamaz.

7 Madde 29 Su içinde çalıģmayı gerektiren hallerde, iģçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aģan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır Madde 30 Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde iģçi çalıģtırılmaz. Bu makinaların üzerinde ehliyetli oparatörden baģka kimse bulundurulamaz. Madde 31 Kazılan toprağı dıģarıya taģıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır. Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz. Madde 32 Kazıdan çıkan toprak,kaymasına engel olmak üzere,toprak cinsiningerektirdiği uzaklığa atılacaktır.bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır. Madde 33 Kazının, komģu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirler alınacaktır. Madde 34 Maden ocakları hariç inģaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünelveya yeraltı galerilerinde yapılan tahkimat her posta değiģiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük yapı iģ defterine yazılarak imzalanacaktır. Yeraltı iģlerinde, çökme ve parça düģmeleriyle su baskınlarına karģı gereken tedbirler alınacaktır. Madde 35 Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak

8 muayenesi yapılacaktır. Bu maddelerin kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktır. Bu hususlar yapı iģ defterine yazılır. Madde 36 Yeraltı iģlerinde, delme ve kazma sırasında iģçilerin sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır. Madde 37 ÇeĢitli gazların hava ile patlayıcı bir karıģım meydana getirebileceği yeraltı iģlerinde, açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmayacaktır. Madde 38 Kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlerin örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 39 Kaya kazılmasını gerektiren yeraltı iģlerinde, sulu delici makinalar kullanılacak veya tozların iģçilerin sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer tedbirler alınacaktır. Madde 40 Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı top 2532 Madde 41 Yeraltı çalıģmalarında, bucurgat baģında devamlı bir iģçi bulundurulacaktır. Derinliğin 6 metreyi aģtığı hallerde, elle çalıģtırılan bucurgat en az 2 iģçi tarafından kullanılacaktır. Madde 42 Derinliği 25 metreyi aģan kuyularda, iģçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olacak ve motorla iģletilecektir.

9 Madde 43 Su baskını olasılığı bulunan arazide yapılan galeri çalıģmalarında, iģçilerin hızla boģaltılmasını sağlıyacak çıkıģ yerleri bulundurulacakveya yeterli sayıda yükseltilmiģ hücreler yapılması gibi uygun tedbirler alınacaktır. Madde 44 Galerilerin tabanlarında bulunan boģluklar, seviye farkları, daralan geçitler, alçak kemerler, araba veya katarların yolları ve geçitleri gibi iģçiler için bir tehlike veya sıkıģıklık gösteren engeller, uygun ve yeterlibir Ģekilde aydınlatılacaktır. Madde 45 TaĢıt araçlarının kullanıldığı galerilerde yeterli bir aydınlatmanın yapılamaması halinde, çalıģılan yerler iyice gürülebilecek Ģekilde ıģıklarla iģaretlendirilecek ve taģıt katarlarının önünde beyaz, arkasında kırmızı ıģıklar yakılacak veya arkalarında aynı rengi aynı derecede yansıtacak kedigözü veya benzeri iģaret bulundurulacaktır. Madde 46 Yeterli ve sabit bir aydınlatmanın sağlandığı galerilerin ağızlarında, taģıt veya katarın durma yolunu uygun Ģekilde aydınlatmaya yeterlibir projektör bulundurulacaktır. Madde 47 Elektrikle aydınlatılmıģ yeraltı iģyerlerinde, akımın kesilmesi halinde iģçilerin boģaltılmalarını sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri yahut benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulacaktır. DÖRDÜNCÜ KISIM Yapı Ġskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri BĠRĠNCĠ BÖLÜM Ġskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

10 Madde 48 Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri gözönünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. Ġskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iģ defterine yazılacaktır. Ġskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir Madde 49 Ġskelelerin taģıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere yüklenmesi yasaktır. Madde 50 Ġskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaģması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır. Madde 51 Ġskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiģtirilecektir. Ġskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçiģi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır. Madde 52 Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM AhĢap Ġskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 53 AhĢap iskelelerde kullanılacak kereste, düzgün, sıkı dokulu, çıralı ve sağlam olacak, üzerinde fazla

11 budak bulunmayacaktır. Madde 54 Iskarta,tamir edilmiģ ve boyanmıģ kereste ve tahtalar iskeleyapımında kullanılmaz. Ġskelelerde kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre taģıyabilecekleri ençok yüke dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kullanılmayacaktır. Madde 55 Ġskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, buldoğ gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır. Çiviler tam uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak Ģekilde çakılacak bu uçlar uygun Ģekilde gömülecektir. Yaralı ve paslı çiviler iskele iģlerinde kullanılamaz. Madde 56 Ġskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiz, yanyana ve aralıksız olarak konacaktır. Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. Madde 57 Sıva, badana ve tamirat gibi iģler için yapılan ve yük taģımayaniskele geniģlikleri 80 santimetreden dar yapılmayacak, döģemelerinde en az iki adet 5x20 santimetre kesitten daha küçük kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 santimetrede bir enine olmak üzere alttan 2,5x5 santimetrelik çıtalarla bağlanacaktır. Madde 58 Tuğla duvar, taģ duvar ve kaplama gibi iģler için yapılan veyük taģıyan iskelelerin geniģlikleri, 120 santimetreden az ve bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise, 10 santimetreden fazla olmayacak, döģemelerde hiç bir Ģekilde boģluk ve aralık bırakılmayacaktır.

12 2534 Madde 59 Ġskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5x10 santimetreden küçük olmayacak ve ara korkuluklar döģeme tabanından itibaren 50 santimetre yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere karģı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir. Madde 60 Yük taģıyan iskelelerde alet ve malzemenin düģerek kazaya sebep olmasını önlemek için döģeme dıģ kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döģeme arasında en çok bir santimetre boģluk bırakılabilir. Madde 61 Yük taģıyanlar hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8X8 santimetre, 8-24 metre yükseklik arasında bulunan iskele dikmeleri ise 10x10 santimetre kesitten daha küçük olmayacaktır. Daha yüksek veya yük taģıyacak olan iskelelerin statik hesabı yapılarak ge-rekli kesitler saptanacaktır. Madde 62 Ġki dikme arası, yük taģıyan iskelelerde 240 santimetreden, yük taģımayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacaktır. Madde 63 Ġskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek Ģekilde düz ve çapraz kuģaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır. Madde 64 Ġskele esas veya tali dikmeleri, oturma veya kayma yapmayacak Ģekilde sağlam yer üzerine oturtulacak ve dikme altları birbirlerine bağlanacaktır. Ġskele yapılacak taban yumuģak veya zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, ahģap veya

13 beton plaklar üzerine oturtulacaktır. Madde 65 Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eģit olacak, bunların dört yüzüne de aynı geniģlikte en az 70 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre kalınlığında sağlam keresteden hazırlanmıģ ek tahtalar uzun çivilerle çakılacak veya büyük civata (bulon) kullanılmak suretiyle eklenecektir. Madde 66 TaĢıyıcı, koruyucu veya takviye edici olarak yapılacak atkılar, kuģaklar, çaprazlar ve mesnetler, dikmelerin iç kısmına uygun Ģekilde çivilenecek veya usulüne göre tespit edilecektir. Madde 67 Yan kiriģ baģları, taģıyıcı esas kiriģlerden en az 15 santimetredaha taģkın bırakılacak ve esas kiriģ üstüne bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere çivi veya civatalarla bağlanacaktır. Yük fazlalığından ötürü eklenecek ara atkı kiriģleri, eģit aralıklarla esaskiriģe çivilenmek suretiyle tespit edilecektir Madde 68 Yan kiriģ baģlarının duvara gireceği kısımlar en az 10 santimetre olacaktır. Bunların baģları hiçbir Ģekilde çaptan küçültülemez veya tıraģlanamaz. Pencere ve benzeri boģluklara gelen kısımlar ise mesnet ve çapraz yapılmak suretiyle tespit edilecektir. Madde 69 Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriģ baģlarının bir tarafı 5X10 santimetre kesitinde ve 30 santimetre uzunluğunda tahtalar çivilenerek bina kolununun yüzlerine tespit edilecektir.

14 Madde 70 KöĢe dönen iskelelere, en az bir köģe kiriģi eklenecek ve iskelenin bu kısımı en az diğer kısımlar kadar dayanıklı olacaktır. Madde 71 Atkı kiriģlerinde ek yapılamaz. Madde 72 Rampa ve geçitlerin iki tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde, eğim en çok 25 derece olacak ve üzerlerine 40 santimetrede bir, kendi geniģlikleri kadar çıtalar çakılacaktır. Rampa ve geçitler 80 santimetreden, üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 125 santimetreden dar olmayacak ve bunların geriye kaymaması için gereklitedbirler alınacaktır. Madde 73 Ġskelenin geçit ve rampa mesnet aralıkları, kalasların esnemesini, bel vermesini önleyecek ve üzerinde yaylanmadan yürünebilmesini sağlayacak Ģekilde ayarlanacaktır. Madde 74 Ġskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır. Madde 75 Ġskele sökülmesi aģağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır: 1 - Ġskelelerin sökülmesine en üst kısımdan baģlanacaktır. 2 - Ġskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aģağıya sırayla sökülecektir. 3 - SökülmüĢ olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli Ģekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir. 4 - Söküm baģlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz. Ancak söküme baģlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) korkuluklarının alınmasımümkündür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

15 Çelik Borulu Ġskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 76 Çelik borulu iskelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taģıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır Madde 77 Ġskele yapımından gayrı iģlerde kullanılmıģ bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı iģlerinde kullanılmayacaktır. Madde 78 Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak Ģekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak Ģekilde tespit olunacaktır. Madde 79 DüĢey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır. Madde 80 Boru baģlarının, tabana yerleģtirilen kalas altlıklara batmaması için, özel surette yapılmıģ madeni baģlık kullanılacak ve bu baģlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altlıklara tespit edilecektir. Madde 81 Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahģap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahģap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır. Madde 82 Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karģı uygun Ģekilde topraklanacaktır. Madde 83 Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalıģma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör baģları ve çalıģılan döģemeler boydan boya uygun Ģekilde aydınlatılacaktır.

16 Madde 84 Boru iskelenin bir kısmı veya kısımlarının sökülmesinde gereken güvenlik tedbirleri alınacak ve 75 inci madde hükümlerine uyulacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Asma Ġskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 85 Asma iskelelerin aģağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makina, teçhizat ve vinçlerin, kullanmaya elveriģli olduklarına iliģkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya baģlamadan önce düzenlenmiģ belgeleri iģyerinde saklanacaktır. Madde 86 Asma iskele, iģ sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak Ģekilde tespit edilecektir. Madde 87 Asma iskelelerin taģıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye bundan fazlası yüklenilmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır. Madde 88 Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün iģe baģlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya baģka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iģ defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaģıldıktan sonra iskelede çalıģma yapılacaktır Madde 89 Asma iskelerin, iniģ ve çıkıģ yollarında herhangi bir engel bulunmayacaktır. Madde 90 Ġskeleler yapılacak iģe göre en ağır yüke dayanıklı olacaktır. Tuğla duvar ve sıva iģlerinde kullanılacak asma iskelelerin tespit edileceği askı kiriģi, 16 lık I putrel veya aynı

17 dayanıklılıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Asma iskeleyi taģıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aģağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, baģlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirlerinden kaymayacak Ģekilde tespit edilecektir. Madde 91 Asma iskele platformu için kullanılacak çift köģebent kesiti, 50x50x5 milimetre veya bu özellikte diğer profilli malzemeden yapılacaktır. Madde 92 Asma iskele vinç çerçevesini paltformun iç ve dıģ kiriģlerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 parmaktan (inch) daha küçük olmayacaktır. Madde 93 Askı kiriģi, bina tavan döģemesine veya bina çerçevesine U civataları ile uygun ve dayanıklı bir Ģekilde tespit edilecektir. Cıvata arkalarına 10 milimetre kalınlığında çelik bir levha konulacak ve cıvatalar çift somunlu olacak ve yaylı ve düz pullarla birlikte sıkılacaktır. Madde 94 Yapı tavan döģemesine tespit edilecek askı kiriģinin, iskele ve tespit için bırakılacak aralıkları birbirine eģit olacak ve U cıvatasının boģluğunu almak için I demiri üstüne, 10x15 santimetre kesitinde ahģap yastıklar konacaktır. Madde 95 Platform geniģlikleri, sıva iģlerinde 80 santimetreden, duvar iģlerinde 120 santimetreden az olmayacaktır. Madde 96 Ġskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aģağıya düģmesini önleyecek Ģekilde olacaktır. Madde 97 Ġskele içinde çalıģan iģçilerin baģlarını korumak için en az 2,5 santimetre kalınlığında tahtadan yapılmıģ

18 koruyucu bir tavan bulunacaktır. Madde 98 Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla iģçi çalıģtırılmayacaktır. Madde 99 Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır. Madde 100 Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte veara korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır. BEġĠNCĠ BÖLÜM 2538 Sıpa Ġskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 101 Sıpa iskeleler dayanıklılık ve taģıyacağı yükler bakımından yeterli sağlamlıkta ve uygun malzemeden yapılacaktır. Madde 102 Sıva veya hafif iģler için kullanılacak sıpa iskelelerde aģağıdaki özellikler bulunacaktır. 1 - Ġskele geniģliği 50 santimetreden az, yüksekliği 120 santimetreden çok, 2 - Platformların kalınlığı 5 santimetreden ve geniģliği 40 santimetreden az, 3 - Ġskele kiriģleri ve bacakları 5x10 santimetre kesitinden küçük, 4 - Takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar, 2,5x10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır.

19 Madde 103 Sıpa iskelelerde, bacakları veya taģıyıcı orta kiriģleri eksiz olacaktır. Madde 104 Ġki sıpa iskele arası, merkezden merkeze 250 santimetreden çok olmayacak ve iskele ayak açıklığı, yüksekliğinin yarısını geçmeyecektir. Madde 105 Sıpa iskele bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, düzgünlüğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ahģap yastıkların yüksekliği 10 santimetreden çok olmayacaktır. Madde 106 Duvar iģlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak iģlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aģağıdaki özellikler bulunacaktır. 1 - GeniĢlikleri 125 santimetreden az, 2 - Yükseklikleri 300 santimetreden çok, 3 - Platform kalınlığı 5 santimetreden az, 4 - Ġskele bacak ve kiriģleri 10x10 santimetre kesitinden küçük, 5 - Takviye ve çaprazlar 2,5x15 santimetre veya 5x10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır. ALTINCI BÖLÜM Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 107 Betonarme platformlarının döģeme kenarlarına düģmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalıģmayı sağlamak için döģeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır.

20 2539 Madde 108 Betonarme kalıbını taģıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalıģmağa baģlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalıģma platformu yapılmadan, ızgara iģinde çalıģılmayacaktır. BoĢluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Madde 109 Betonarme kalıplarının kiriģ kanatları boģluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, boģluk tarafında çalıģılabilir. Madde 110 Betonarme kalıpları, kiriģ tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiģ kiriģ tabanına basılarak çalıģılmayacaktır. Madde 111 Bu Tüzükte, iskeleler hakkında öngörülen tedbirlerden, duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iģ defterine yazılacaktır. Madde 112 Kalıp sökme iģi aģağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 1 - Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak vesaha temizlenecektir. 2 - Sökme iģi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır. 3 - Sökme iģini yapan iģçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır. 4 - Sökülen kalıp malzemesi uygun Ģekilde istif edilecektir.

21 5 - Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden baģka iģçiler girmeyecektir. 6 - DıĢ yüz ve boģluk kısımlarda düģmeğe karģı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. 7 - Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan bağlanacaktır. YEDĠNCĠ BÖLÜM Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 113 Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çıralı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük budaklar bulunmayacaktır. Basamaklar en çok 30 santimetre ve eģit aralıklı olacaktır. Madde 114 Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın gireceği lambalarda aģağıdaki özellikler bulunacaktır Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 santimetreden az, 2 - Kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 santimetre uzunluğundan ve 2 santimetre çapından küçük, olmayacaktır. Madde 115 Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır. Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata baģı ve somun

22 ile ahģap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır. Madde 116 El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak Ģekilde yerleģtirilecektir. Madde 117 TaĢınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemli, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır. Cıvata baģı ve lama ile ahģap arasına rondela konacak ve kontrsomun kulla- nılacaktır. TaĢınır merdivenlerin üst bağlantıları menteģe ile yapılacaktır. Bağlantılar taģıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, menteģe cıvata çapından daha büyük olmayacaktır. Cıvatalarda kontrsomun kullanılacaktır. TaĢınır merdivenin son basamağında çalıģılamaz. Madde 118 TaĢınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak Ģekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya kaygan döģemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtırlı lastik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenemez. 4 metreden uzun taģınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır. Madde 119 ĠĢçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafıhalat, zincir veya ahģap korkulukla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır. Madde 120 Sabit inģaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmayacaktır. Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aģmıģ olacak ve merdivenin son

23 basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmeyecektir. Madde metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır Madde 122 Yapının duvar boģlukları kapatılmayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısmında merdiven kullanılmayacaktır. Madde 123 Basamakları yapılmamıģ betonarme merdiven döģemelerine kayma veya düģmeyi önleyecek ahģap basamaklar ve kova boģluğu kenarlarına ise uygunkorkuluklar yapılacaktır. Madde 124 Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmıģ merdiven basamakla- rının üstleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır. BEġĠNCĠ KISIM Yıkım ĠĢlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 125 Yıkım iģleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimialtında yapılacaktır. Madde 126 Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su veelektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde, bunlar, yapı dıģında özel koruyucular içine alınacaklardır. Madde 127 Yıkım sırasında çıkan taģ, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döģemelerinde yığılmayacaktır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattankata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır. Madde 128 Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanılan olukların

24 üstleri kapalı olacak ve çalıģma sırasında aģağı bırakılan malzeme, oluktan alınmadıkça baģka malzeme bırakılmayacaktır. Madde 129 Altında veya etrafında bulunan iģçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döģemeleri kitle halinde yıkılamaz. Duvarın döģemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde Ģerit gi-bi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılması yasaktır. Madde 130 Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol suile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Madde 131 Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katınaeģit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. BoĢ alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümün yerine getirilmesi olanağı yoksa, yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini, önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir Madde 132 Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır. Madde 133 Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır. Madde 134 Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma baģlamadan önce sökülüp uygun yerlere taģınacaklardır.

25 Madde 135 Yıkımda çalıģan iģçilere gözlük, koruma baģlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi kiģisel korunma araçları verilecektir. ALTINCI KISIM Yapı ĠĢlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri Madde 136 Yapı iģlerinde kullanılan makinalarda, hareketi ileten kavrama ve diģliler uygun Ģekilde korunacaktır. Madde 137 Gırgır vincin kullanılmasında aģağıdaki tedbirler alınacaktır: 1 - Vincin elektrik motoru topraklanmıģ olacaktır. 2 - Vincin Ģalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik Ģalter devreyi kesecektir. 3 - Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiģ olacaktır. 4 - Çelik halatın tanburdan dıģarı fırlaması önlenecektir. 5 - Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmıģ olacaktır. 6 - Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ileuygun Ģekilde tespit edilecektir. 7 - Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır. 8 - Vincin tespit edildiği kolon ahģap ise, kesiti 20x20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak Ģekilde tespit edilecektir. 9 - Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme Ģartlarına uygun saplama yapılacaktır.

26 10 - Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. 11 -Ġçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aģmayacaktır Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eģya gırgır vinceuygun ve emniyetli Ģekilde bağlandıktan sonra taģınacaktır Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır Gırgır vinci çalıģtıran iģçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven velastik ayakkabı gibi uygun kiģisel koruyucu araçlar verilecektir Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) Ģeklinde bir kapısı bulunacak, diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiģ olacaktır Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir iģçi bulundurulmayacaktır Gırgır vince malzeme yükleyen bütün iģçilere koruma baģlığı (baret) giydirilecektir Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yerdeğiģmesinde kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iģ defterine yazılarak imzalana-caktır. YEDĠNCĠ KISIM ÇeĢitli Hükümler Madde 138 Bu Tüzükte belirtilmemiģ olan hususlarda iģçi sağlığı ve iģ güvenliğine iliģkin diğer tüzüklerin yapı

27 iģlerinde uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. Madde 139 Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri,önemleri bakımından esasa iliģkin ve birinci derecede tedbirlerdir. Madde Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 74 üncü mad-desine dayanılarak düzenlenen ve DanıĢtayca incelenen bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. Madde 141 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Yükseklik kavramı Yükseklik kavramı Çalışma hayatında farklılık gösteren yükseklik kavramı, Avrupa'da 1,8 metre, Amerika da 1,2 metre olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 12 Eylül 1974 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 15004 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 - İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 2527 YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No : 7/8602 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974,

Detaylı

Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır.

Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/07/1974-7/8602 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971-1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1974-15004

Detaylı

YAPI ĐŞLERĐNDE ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ

YAPI ĐŞLERĐNDE ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ YAPI ĐŞLERĐNDE ĐŞÇĐ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ TÜZÜĞÜ 12 Eylül 1974 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 15004 BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Madde 1 - Đş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, Đşçi Sağlığı ve iş Güvenliği

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6572 Ekli Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün CUMHURBAŞKAN 1 / 21

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE

GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE - 26 - Ġġ GÜVENLĠĞĠ, ÇEVRENĠN KORUNMASI VE ĠġÇĠ SAĞLIĞI YÖNETMELĠĞĠ 1. GENEL HÜKÜMLER...27 1.1. Amaç...27 1.2. Kapsam...27 1.3. Tanımlar...27 2. ĠLKELER...27 3. ÖNLEMLER...28 4. UYGULAMA...33 4.1. Yürürlük...33

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ Yapı iş Defteri alınması Her işveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. İşveren, birinci sayfası Çalışma

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 13.05.2013. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bağlamında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

İŞ GÜVENLİĞİ 13.05.2013. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bağlamında Alınacak Güvenlik Tedbirleri İŞ GÜVENLİĞİ Madde 18 - Belediye sınırları içinde meskun bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresiortalama2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandalar içten vurulacak

Detaylı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı

Döküman No:TL-34 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6. İskele Kullanım Talimatı Sayfa No: 1 /6 1.1. ÇELİK İSKELE 4.1.1 Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. 4.1.2

Detaylı

TABLO 1. Türkiye Geneli ve Yapı Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları

TABLO 1. Türkiye Geneli ve Yapı Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları İNŞAAT PROJELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ ve YÖNETİMİ 1. İş Kazaları ve Üretim Sürecine Etkileri Ekonomik Etkileri Sosyal Etkileri 2. İş Kazalarının Sektörel Dağılımı 3. İş Kazaları ve Yapı Sektörü o Yapı sektöründe

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yapı alanı : yapı işlerinin yürütüldüğü alanı. Proje: yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,

Yapı alanı : yapı işlerinin yürütüldüğü alanı. Proje: yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri, T A N I M L A R Yapı işleri" deyimi, maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yapı İşleri Nelerdir ve Hangi İşler Yapı İşleri Sayılır? Aşağıda belirtilen işler yapı işleri olup, bu türden işler yapıyorsanız yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Uygulamalar Hazırlayan : Mehmet ZİRAATCI Öğrenci No : 135148034 YAPI İŞLERİNDE İŞ EKİPMANLARI VE MAKİNALARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI TANIMLAR İş Ekipmanı: İşin yapılmasında

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER a. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve

Detaylı

Döküman No:TL-17 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6 KURUM/FİRMA ADI KURUM/FİRMA LOGO

Döküman No:TL-17 Yayın No : 01 Yayın Tarihi: 13/04/2016 Revizyon Tarihi:././2016 Revizyon Sayısı:00 Sayfa No: 1 /6 KURUM/FİRMA ADI KURUM/FİRMA LOGO Sayfa No: 1 /6 1. Okulda/Kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır. 2. Okulda/Kurumda sorumlu ve ilgilileri tarafından, tarafınıza bildirilecek yazılı

Detaylı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı

15 ŞUBAT 2013- ADANA. Yasin PEKEROĞLU İş Güvenliği Uzmanı MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İş Sağlığı ve Güvenliği 15 ŞUBAT 2013- ADANA İş Güvenliği Uzmanı Adım adım iş kazası 2 3 4 5 6 Ve HAYATA VEDA 7 KAZA GELİYORUM DER 8 9 10 İŞ KAZALARI İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI EK 4 Yüksekte Çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu

Detaylı

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ BAKIM ONARIM İŞLERİNDE GÜVENLİK İLGİLİ MEVZUAT İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ ONİKİNCİ BÖLÜM BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta,

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4 Your company information SORU 1 s31)iskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak,

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIġMALARDA GÜVENLĠK

YÜKSEKTE ÇALIġMALARDA GÜVENLĠK YÜKSEKTE ÇALIġMALARDA GÜVENLĠK Amaç Yüksekte yapılan çalıģmalarda ĠSG hakkında bilgi edinmek. Öğrenim Hedefleri Yüksekte çalıģmalarda kullanılan ekipmanlar, Bunlardan kaynaklanan riskler, Alınması gereken

Detaylı

Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici

Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Yapı işleri Çalışma şartları bakımından, riskli sektör olup; iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından, sektörler

Detaylı

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29124 AHŞAP VE ÖN MLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN NE DAİR TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; yapılan işin niteliği

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete KARARNAME. r Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüsüne başvurulur

T.C. Resmî. Gazete KARARNAME. r Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüsüne başvurulur T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüsüne başvurulur 12 EYLÜL 1974 PERŞEMBE Sayı: 15004 KARARNAME

Detaylı

T. C. Resmî Gazete KARARNAMELER. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMA

T. C. Resmî Gazete KARARNAMELER. r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur CUMA T. C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 4 ARALIK 1970 CUMA Sayı: 13684 > KARARNAMELER Karar Sayısı:

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmelidir.

Detaylı

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim.

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim. 1) Yetki, bilgi ve görevim dışında iş yapmayacağım. Verilen emirler, talimat, uyarı yazılarını ve sözlü uyarılarını yerine getirilip yetkim dışında iş yapılmayacağım. İşyeri ve çalışma sahası izinsiz olarak

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 13.05.2013. Malzeme Düşmesi Gırgır Vinçten Malzeme Düşmesi KAZA TÜRLERI. Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır:

İŞ GÜVENLİĞİ 13.05.2013. Malzeme Düşmesi Gırgır Vinçten Malzeme Düşmesi KAZA TÜRLERI. Bu tür kazalar aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır: KAZA TÜRLERI İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN 1 2 Malzeme Düşmesi Gırgır Vinçten Malzeme Düşmesi Malzeme düşmesine bağlı iş kazaları aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür: 1. Gırgır vinçten malzeme

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

5.Yapı alanında kullanılan geçitlerde yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır.

5.Yapı alanında kullanılan geçitlerde yüksekten düşmeyi engelleyici güvenlik önlemleri (güvenlik ağı vb.) alınmamıştır. Aşağıdaki hususlar işçilerin yaşamı için ciddi ve yakın tehlike arz ettiğinden dolayı işin durdurulması veya işyerinin kapatılmasına neden olabilecek hususlardır: 1.İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

KALIP İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ. Kalıp İşlerininim İnşatta Yeri ve Önemi: Kalıp

KALIP İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ. Kalıp İşlerininim İnşatta Yeri ve Önemi: Kalıp KALIP İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVELİĞİ Kalıp İşlerininim İnşatta Yeri ve Önemi: Kalıp Yapılarda kalıp temel taşıyıcı sistemlerdir. Bu nedenle kalıp işçiliği inşaatlardaki en önem verilmesi gereken imalatlardır.

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK

Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK Harita Mühendisliği İş Alanlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr Harita Mühendisliği iş alanlarında İSİG Yapı işleri Köprü

Detaylı

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ:

BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE ÇOK RASTLANAN KAZA TÜRLERİ: Bakım ve onarım hizmetleri; Makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

3.Sabit merdivenlerin kova boşlukları etrafında korkuluk yoktur.

3.Sabit merdivenlerin kova boşlukları etrafında korkuluk yoktur. Aşağıdaki hususlar işçilerin yaşamı için ciddi ve yakın tehlike arz ettiğinden dolayı işin durdurulması veya işyerinin kapatılmasına neden olabilecek hususlardır: 1.İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli

Detaylı

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ AHġAP OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ Tanımı ĠĢlevi : Ahşap Oyun Grubu : İpli Tırmanma, Kaydırak YaĢ Grubu : +6 Kullanıcı Kapasitesi :

Detaylı

Projesi Sağlık ve Güvenlik Planı

Projesi Sağlık ve Güvenlik Planı 1. proje Bilgileri Projenin Adı Projenin yeri Projenin Süresi Proje bedeli Yükleniciler Projesi Sağlık ve Güvenlik Planı :. : 1..... 2. Yapı Denetim Firması Proje Koordinatörü 2. Planın İçeriği Konu 1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ İnşaat işlerinde yüksekte çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 15.Ders Notu. İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER 15.Ders Notu İşyeri Bina ve Eklentileri ALİ KOCAER Sıra No / Konu 15 / İşyeri Bina ve Eklentileri Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların,

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ YAPI ĠġLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıları, bakım-onarım işlerinde ortaya çıkabilecek riskler ve bu riskler

Detaylı

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat

EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI. Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat EK-1 ASBEST SÖKÜM UZMANLARI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI VE EĞİTİM PROGRAMI Sıra No Eğitim Süresi 1 Asbest Tanımı ve Türleri / Asbestin Özellikleri ve Kullanımı 2 Saat Amacı 2 Asbest İçeren Malzemeler ve Çeşitleri

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK. Resmi Gazete Tarihi: Sayısı: 28633 ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 30.04.2013 Sayısı: 28633 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇALIġANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLĠKELERĠNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalıģanları sağlık ve güvenlik yönünden

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/07/1974-7/8602

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/07/1974-7/8602 YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 02/07/1974-7/8602 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971-1475 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1974-15004

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CarrefourSA City Park Bakırköy Alıveri Merkezi naatı Betonarme Temel leri halesi 6 Ç SALII VE GÜVENL TÜZÜÜ

CarrefourSA City Park Bakırköy Alıveri Merkezi naatı Betonarme Temel leri halesi 6 Ç SALII VE GÜVENL TÜZÜÜ CarrefourSA City Park Bakırköy Alıveri Merkezi naatı Betonarme Temel leri halesi 6 Ç SALII VE GÜVENL TÜZÜÜ 12 Sayfa OCAK 2006 KAPSAM : Madde 1- : çi salıı ve i güvenlii ile ilgili çalımalarda bulunmak

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25369 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 27.Ders Notu. Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik.

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 27.Ders Notu. Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik. 27.Ders Notu Bakım - Onarım İşlerinde Güvenlik Ali kocaer Sıra No / Konu 27 / Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Her soru eģit puan BAġARILAR Öğr. Gör. M. Emin ÖZTAġ. 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ

Her soru eģit puan BAġARILAR Öğr. Gör. M. Emin ÖZTAġ. 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠNġAAT PROGRAMI YAPI BĠLGĠSĠ DERSĠ SORU VE CEVAPLARI(A GRUBU) SORULAR S1. Radye Jeneral temelleri anlatarak bütün Ģekillerini çiziniz(plan ve bütün kesitleri dahil)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TAġERON / ALT YÜKLENĠCĠ TAAHHÜTNAMESĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ TAġERON / ALT YÜKLENĠCĠ TAAHHÜTNAMESĠ Doküman Kodu: KRY.YD.01 Yürürlük Tarihi: 01.2017 Revizyon No/Tarihi: 00/00 Sayfa No: 1 / 7 AMAÇ... çalıģanlarının ve iģ yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalıģanların sağlık ve güvenliğine yönelik

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı