ELEKTRONÝK A.Þ. MESSENGER.GP OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTES Ý (OKÜ) Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONÝK A.Þ. MESSENGER.GP OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTES Ý (OKÜ) Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 ELEKTRONÝK A.Þ. MESSENGER.GP OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTES Ý (OKÜ) Kullaným Kýlavuzu EMKO ELEKTRONÝK A. Þ. Demirta þ Org. San. Bölg. Karanfil Sk. No: 6 TR Bursa / TÜRKÝYE Telefon Faks Url : : Tanýtým Broþürü. TÜR MESSENGER.GP 1 V6 1/11

2 MESSENGER.GP 3 faz 4 kablolu baðlantý þemasý SNY GND Canlý Sensör Giriþi Hararet Alarm Giriþi (Giriþ-6) Yað Basýncý Alarm Giriþi (Giriþ-5) UPS Batarya Alarm Giriþi (Giriþ-4) Deprem Sensörü Alarm Giriþi (Giriþ-3) Radyatör su Seviyesi Alarm Giriþi (Giriþ-2) Kapý Açýk Alarm Giriþi (Giriþ-1) Acil Stop Giriþi Seviye Müþiri Sýcaklýk Müþiri Yað Basýncý Müþiri Kapý Açýk Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-6) Yakýt Seviyesi %25 in Altýnda Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-4) Hararet Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-3) Yað Basýncý Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-2) Korna Çýkýþý (Çýkýþ-1) + BATARYA GPRS Modem Beslemesi + Ucu GPRS Modem Reset Çýkýþý (Çýkýþ-5) Yakýt / Stop Selenoidi Çýkýþý COM1 RS-232 GPRS Modem BESLEME nolu uçtan ya da I/O kartý 23 nolu uçtan - BATARYA JP2 CANH CANL MESSENGER.GP-EXR I/O Kartý 2

3 MESSENGER.GP-EXR I/O Kartý baðlantý þemasý Radyatör Su Seviyesi Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-1) Akü Þarj Redresörü Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-2) UPS Batarya Düþük Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-3) Motor Blok Isýtýcý Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-4) KLM Motor Blok Isýtýcý Alarm Giriþi (Giriþ-1) Yakýt Tanký Isýtýcý Alarm Giriþi (Giriþ-2) I/O Kartý Yedek Giriþ-3 I/O Kartý Yedek Giriþ-4 I/O Kartý Yedek Giriþ-5 I/O Kartý Yedek Giriþ-6 I/O Kartý Yedek Giriþ-7 I/O Kartý Yedek Giriþ-8 1 Yakýt Tanký Isýtýcý Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-5) Acil Stop Alarm Çýkýþý (Çýkýþ-6) I/O Kartý Yedek Çýkýþ-7 GPRS Modem Beslemesi + Ucu (Çýkýþ-8) + BATARYA KLM BATARYA VOLTAJI 8-32Vdc KLM JP2 CANH CANL MESSENGER.GP Kontrol Paneli 1- GPRS modemin + beslemesi için 24 nolu uca + Bataryadan kablo çekiniz. Çýkýþ-5 ya da I/O kartý Çýkýþ-8 rölesinin kontak ucundan (23 nolu uç) GPRS modem besleme klemensinin + ucuna kablo çekiniz. GPRS modem besleme klemensinin - ucuna, - Bataryadan kablo çekiniz. Not: GPRS modemin besleme akýmý yaklaþýk 1.5Ampere kadar çýkabildiði için kablo kesitleri yeterli olmalýdýr. 3

4 SÝGORTA-1, SÝGORTA-2, SÝGORTA-3, SÝGORTA-4, SÝGORTA-5, SÝGORTA-6, SÝGORTA-7 1 A. T SÝGORTA-8 Konfigüre edilebilir çýkýþlar-2, 3, 4 için gerekli akýmý karþýlayabilmelidir - Max. 15 A. T SÝGORTA-9 Çýkýþlar için gerekli akýmý karþýlayabilmelidir Max. 16 A. T SÝGORTA-1, SÝGORTA-11 Max. 5A. T 1- Üniteyi yukarýdaki þemada gösterildiði gibi baðlayýnýz.batarya uçlarýnýn doðru baðlandýðýndan ve bataryanýn eksi ucunun topraklandýðýndan emin olunuz. Baðlantýlarý kolaylaþtýrmak için baðlantý uçlarý ünitenin arka tarafýndan sökülebilir. 2- Manyetik Pikap'ýn baðlantýsýnda ekranlý kablo kullanýlmalýdýr, ekranýn sadece bir uçta topraklandýðýna emin olunuz. 3- Akým trafosunu sekonderi motor gövdesindeki topraklama noktasýna baðlanmalýdýr. 4- Müþirlerin bir uçlarý motorun gövdesinden topraða baðlanmalýdýr. Ön Panelin Tanýmlanmasý: 3 SPARE 1 SPARE SPARE Numara Açýklama Bu kýrmýzý led cihazýn program parametreleri bölümünde olduðunu gösterir. Bu yeþil led þebeke geriliminin ve frekansýnýn sýnýrlar içinde olduðunu gösterir. Bu yeþil led yükün þebekeden beslendiðini gösterir. Bu yeþil led yükün jeneratörden beslendiðini gösterir. Bu yeþil led jeneratör geriliminin ve frekansýnýn sýnýrlar içinde olduðunu ve yükü üstüne alabileceðinini gösterir. Bu yeþil led jeneratörün çalýþtýðýný gösterir. Bu yeþil led Manuel, Otomatik ve Test modlarýnda start iþleminin baþladýðýný gösterir. Bu kýrmýzýl led Manuel, Otomatik ve Test modlarýnda stop iþleminin yapýldýðýný gösterir. Bu kýrmýzý led cihazýn Kapalý (Off) modda olduðunu gösterir. Bu kýrmýzý led cihazýn Otomatik modda olduðunu gösterir. Bu kýrmýzý led cihazýn Test modunda olduðunu gösterir. Bu kýrmýzý led cihazýn Manuel modda olduðunu gösterir. Bu buton program parametreleri ayar bölümüne girmek içindir. Bu buton normal çalýþmada aktif deðerlerin gösterildiði ekranlar arasýnda dolaþmak içindir. Parametre ayar bölümünde ise parametrenin deðerini arttýrmak ya da parametre sayfalarý arasýnda dolaþmak için kullanýlýr. 4

5 Numara Açýklama 15 Bu buton normal çalýþmada aktif deðerlerin gösterildiði ekranlar arasýnda dolaþmak içindir. Parametre ayar bölümünde ise parametrenin deðerini azaltmak ya da parametre sayfalarý arasýnda dolaþmak için kullanýlýr. 16 Bu buton normal çalýþmada Olay kayýt sayfalarý arasýnda dolaþmak içindir. Parametre ayar bölümünde ise parametrenin deðerini onaylamak ya da parametreler arasýnda dolaþmak için kullanýlýr. 17 Bu buton manuel modda þebeke kontaktörünü devreye almak içindir. 18 Bu buton manuel modda þebeke kontaktörünü devre dýþý býrakmak içindir. 19 Bu buton manuel modda jeneratör kontaktörünü devreye almak içindir. 2 Bu buton manuel modda jeneratör kontaktörünü devre dýþý býrakmak içindir. 21 Bu buton manuel modda jeneratörü çalýþtýrmak içindir. 22 Bu buton manuel modda jeneratörü durdurmak içindir. 23 Bu lamba test butonu tüm ledlerin çalýþtýðýný test etmek içindir. 24 Bu buton bir alarm durumunda korna çýkýþýný kapatmak için kullanýlýr. 25 Bu buton mevcut arýzalarý silmek için kullanýlýr. 26 Bu buton çalýþma modunu Kapalý moda almak için kullanýlýr. 27 Bu buton çalýþma modunu Otomatik moda almak için kullanýlýr. 28 Bu buton çalýþma modunu Test moduna almak için kullanýlýr. 29 Bu buton çalýþma modunu Manuel moda almak için kullanýlýr. 3 Bu LCD ekran normal çalýþma modunda iken elektriksel ölçümlerin deðerlerini gösterir. Parametre ayar bölümünde de kullanýlýr adet Arýza ledlerinin bulunduðu kýsýmdýr. 5

6 PARAMETRELER Parametrelerin Ayarlanmasý: Çalýþma Ekraný SEBEKE VE YUK L12:38Vac IL1: 126A L23:38Vac IL2: 126A L31:38Vac IL3: 126A Fr:5. IT: 378A KAP. START BEKLIYOR OPERATOR BOLUMU OPERATOR BOLUMU SIFRE PROG Butonuna bastýðýnýzda parametrelere giriþ için þifre sorulacaktýr. Operatör parametrelerine operatör veya teknisyen þifresi ile eriþebilirsiniz. Operatör veya teknisyen þifresi girme seçimini arttýrma ve eksiltme butonlarý ile yapýnýz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile þifrenizi giriniz. OPERATOR BOLUMU OPERATÖR ÞÝFRESÝ Not1: Enter butonuna basýldýðýnda eðer operatör þifresi sýfýr ise, þifre sorma ekraný atlanacaktýr. Bu sayfaya Operatör ve Teknisyen eriþebilir. SIFRE 161 OPERATOR BOLUMU SEBEKE SEVIYELERI S. Enter butonu ile þifrenizi onaylayýnýz. Eðer þifre yanlýþsa, birim normal çalýþma ekranýna dönecektir. ÞEBEKE GERÝLÝMÝ Sayfasý OPERATOR BOLUMU SEBEKE SEVIYELERI S. SEBEKE GER.ALT SIN. 32 Vac ÞEBEKE GERÝLÝMÝ sayfasýndaki ilk parametreye eriþmek için Enter butonuna basýnýz Þebeke Gerilimi Alt Sýnýrý parametresi Arttýrma ve azaltma butonlarý ile parametrenin deðeri deðiþtirilir. OPERATOR BOLUMU SEBEKE SEVIYELERI S. SEBEKE GER.ALT SIN. 322 Vac Parametrenin deðerini kaydetmek ve bir sonraki parametreye geçmek için Enter butonuna basýnýz. 6

7 OPERATOR BOLUMU SEBEKE SEVIYELERI S. SEB.GER.ALT SIN.NOR 34 Vac Þebeke Gerilimi Alt Sýnýrý Normal Deðeri parametresi PROG butonuna basýldýðýnda ilgili parametre sayfasýna geri dönülür OPERATOR BOLUMU SEBEKE SEVIYELERI S. ÞEBEKE GERÝLÝMÝ Sayfasý PROG butonuna tekrar basýldýðýnda, parametre ayar bölümünden çýkýlýp, normal çalýþma ekranýna dönülür. Arttýrma azaltma butonlarý ile parametre sayfalarý arasýnda dolaþýlýr. SEBEKE VE YUK L12:38Vac IL1: 126A L23:38Vac IL2: 126A L31:38Vac IL3: 126A Fr:5. IT: 378A KAP. START BEKLIYOR Çalýþma Ekraný OPERATÖR PARAMETRELERÝ (SEBEKE SEVIYELERI S.) ÞEBEKE GERÝLÝMÝ SAYFASI Þebeke Gerilimi Alt Sýnýrý Þebeke Gerilimi Alt Sýnýrý Normal Deðeri Þebeke Gerilimi Üst Sýnýrý Þebeke Gerilimi Üst Sýnýrý Normal Deðeri Þebeke Frekansý Alt Sýnýrý Þebeke Frekansý Alt Sýnýrý Normal Deðeri Þebeke Frekansý Üst Sýnýrý Þebeke Frekansý Üst Sýnýrý Normal Deðeri SEBEKE GER.ALT SIN. SEB.GER.ALT SIN.NOR SEBEKE GER.UST SIN. SEB.GER.UST SIN.NOR SEBEKE FREK.ALT SIN SEB.FRK.ALT SIN.NOR SEBEKE FREK.UST SIN SEB.FRK.UST SIN.NOR Min Max Default Birim 32 V 34 V 44 V 42 V (JEN.GER.SEVIYE S.) JENERATÖR GERÝLÝMÝ SAYFASI JEN.GERILIM ALT SIN Jeneratör Gerilimi Alt Sýnýrý 6(pas) 6 32 V JEN.GR.ALT S.ON-ALR JEN.YUK ALMA GERILM JEN.GR.UST S.ON-ALR Jeneratör Gerilimi Alt Sýnýrý için Ön Alarm Deðeri Jeneratör Yükü Üzerine Alma Deðeri Jeneratör Gerilimi Üst Sýnýrý Ön Alarm Deðeri 6(pas) 6 6(pas) V V V JEN.G.US.S.ON-A.NOR Jeneratör Gerilim Üst Sýnýrý için Ön Alarm Normal Deðeri V JEN.GERILIM UST SIN Jeneratör Gerilimi Üst Sýnýr Deðeri V (JEN.FREK.SEVIYE S.) JENERATÖR FREKANSI SAYFASI JEN.FREKANS ALT SIN Jeneratör Frekansý Alt Sýnýrý JEN.FR.ALT S.ON-ALR Jeneratör Frekansý Alt Sýnýrý için Ön Alarm Deðeri JEN.YUK ALMA FREKNS Jeneratör Yükü Üzerine Alma Frekans Deðeri JEN.FR.UST S.ON-ALR Jeneratör Frekansý Üst Sýnýrý Ön Alarm Deðeri JEN.F.US.S.ON-A.NOR Jeneratör Frekansý Üst Sýnýrý Ön Alarm Normal Deðeri JEN.FREKANS UST SIN Jeneratör Frekansý Üst Sýnýr Deðeri 3.(pas) (pas) (pas) (pas)

8 (JEN.AKIM SEVIYE S.) JENERATÖR AKIM SEVÝYE SAYFASI JEN.ASIRI AKIM SIN. Jeneratör Aþýrý Akým Arýzasý Deðeri A JEN.KISA DEVRE SIN. Jeneratör Kýsa Devre Arýzasý Deðeri A TEKNÝSYEN PARAMETRELERÝ (JEN.AKIM/GUC DAV. S.) JENER. AKIM / GÜÇ DAVRANIÞLARI SAYFASI AKIM TRAFOSU PRIMER ASIRI AKIM AKSIYON. (iþlem) Yük Akýmý için Akým Trafosu Primer Deðeri A Aþýrý Akým Arýza Davranýþý Seçimi - Pasif 1 - Uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 2 - Elektriksel Arýza (Alarm verilir. Jeneratör soðutma süresi kadar çalýþtýrýldýktan sonra (pas) 3 2 durdurulur) 3 - Durdurma (Alarm verilir ve jeneratör soðutma süresi beklenmeden durdurulur) ASIRI AKIM ALR.SURE KISA DEVRE AKSIYON. (iþlem) KISA DEVRE ALR.SURE Aþýrý Akým Alarm Süresi 99 5 Kýsa Devre Arýza Davranýþý Seçimi - Pasif 1 - Uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 2 - Elektriksel Arýza (Alarm verilir. Jeneratör soðutma süresi kadar (pas) 3 çalýþtýrýldýktan sonra durdurulur) 3 - Durdurma (Alarm verilir ve jeneratör soðutma süresi beklenmeden durdurulur) Kýsa Devre Alarm Süresi 99 saniye saniye (GENEL PARAMETRE S.) GENEL PARAMETRELER SAYFASI Jeneratör Frekansýndan Hýzýn Okunmasý AKTIF / PASIF AKTIF Manyetik Pikap tan Hýzýn Okunmasý ve Volan Diþ sayýsý (pas) 1 PASIF Faz Seçimi - 1 faz 2 kablolu 1-3 faz 4 kablolu 2-3 faz 4 kablolu seri üçgen 1 Hýzlý Yük Alma Özelliði AKTIF / PASIF PASIF Uyarýlar Kalýcý Olsun Þebeke Arýzasý Algýlanmasý Aktif / Pasif AKTIF / PASIF AKTIF / PASIF PASIF AKTIF Þebeke Arýzasýnda Þebeke Kontaktörü Býraksýn Motor Yakýt Türü Seçimi AKTIF / PASIF GAZ / DIZEL AKTIF DIZEL Stop, Yakýt, ECU-Power, ECU-Stop Seçimi STOP, YAKIT, ECUPO, ECUST YAKIT Stop Selenoid Süresi Ateþleme Gecikmesi saniye Gaz Valf Gecikmesi saniye Minimum Ateþleme Hýzý RPM Nominal Alternatör Frekansý Nominal Hýz RPM Marþ, ECU-Power, ECU-Stop Seçimi MARS, ECUPO, MARS ECUST JEN.FREK.HIZ OKUMA PIKAP HIZ OKU&DIS S FAZ SECIMI HIZLI YUK ALMA TUM UYARILAR KALICI SEB.ARIZA ALGILAMA SEB.AR.KON.BIRAKSIN GAZ/DIZEL SECIMI STOP/YAKIT SECIMI STOP SELENOID SURE ATESLEME GECIKMESI GAZ VALF GECIKMESI MIN.ATESLEME HIZI NOMINAL FREKANS NOMINAL HIZ START CIKISI SECIMI 8

9 (MOTOR CAL.OPSIYON S.) MOTOR ÇALIÞTIRMA OPSÝYONLARI SAYFASI CAL.ONCE SESLI UYAR MARS DENEME ADEDI MARS BASMA SURESI MARS BEKLEME SURESI Motor Çalýþtýrýlacaðý Zaman Sesli Uyarý Verilmesi Marþ Deneme Adedi Marþ Basma Süresi Ýki Marþ Arasýnda Bekleme Süresi COKLU MARS DENEMESI Çoklu Marþ Denemesi MARS DENEME SURESI Marþ Deneme Süresi MARS BEKLEME SURESI Marþ Bekleme Süresi PIKAP ARZ.GECIKMESI Pikap Sensör Arýza Gecikmesi AKTIF / PASIF AKTIF / PASIF PASIF 3 1 saniye 1 saniye PASIF 1. saniye 1. saniye 1. saniye (MOTOR MARS KESME S.) MOTOR MARÞ KESME SAYFASI JEN.FREK.MARS KESME JEN.HIZI.MARS KESME JEN.GER.MARS KESME YAG BAS.MARS KESME Jeneratör Frekansýndan Marþ Kesme Sýnýrý Jeneratör Hýzýndan Marþ Kesme Sýnýrý Jeneratör Voltajýndan Marþ Kesme Sýnýrý Yað Basýncýndan Marþ Kesme Sýnýrý RPM 6 (pas) 6 27 V 1. (pas) BAR (BATARYA VOLTAJI S.) BATARYA SAYFASI BAT.VOLTAJI ALT SIN Batarya Gerilimi Alt Sýnýrý 6.(pas) V BAT.VOL.ALT SIN.NOR Batarya Gerilimi Alt Sýnýrý Normal Deðeri V BAT.ALT SIN.GECIKME Batarya Gerilimi Alt Sýnýrý Arýza Gecikmesi saniye BAT.VOLTAJI UST SIN Batarya Gerilimi Üst Sýnýrý 6.(pas) V BAT.VOL.UST SIN.NOR Batarya Gerilimi Üst Sýnýrý Normal Deðeri V BAT.UST SIN.GECIKME Batarya Gerilimi Üst Sýnýrý Arýza Gecikmesi saniye (ANALOG GIRISLER S.) ANALOG GÝRÝÞ SAYFASI - PASIF (Pasif) 1 - NK (Normalde kapalý) YAG BAS.GIRIS SECIM Yað Basýncý Müþiri Giriþi Giriþ Seçimi 2 - NA (Normalde açýk) ANALG 3 - ANALG (Analog) YAG BASINC ON-ALARM YAG BAS.ON-ALRM.NOR YAG BASINCI ALT SIN HARARET GIRIS SECIM Yað Basýncý Ön Alarm Deðeri Yað Basýncý Ön Alarm Normal Deðeri Yað Basýncý Alt Sýnýrý Sýcaklýk Müþiri Giriþi Giriþ Seçimi. (pas) BAR BAR BAR - PASIF (Pasif) 1 - NK (Normalde kapalý) 2 - NA (Normalde açýk) 3 - ANALG (Analog) ANALG HARARET ON-ALARM HARARET ON-ALRM.NOR HARARET UST SINIRI SEVIYE ON-ALARM SEVIYE ON-ALARM NOR SEVIYE ALT SINIRI Not-1 : pas = pasif Sýcaklýk Ön Alarm Deðeri Sýcaklýk Ön Alarm Normal Deðeri Sýcaklýk Üst Sýnýrý Yakýt Seviyesi Ön Alarm Deðeri Yakýt Seviyesi Ön Alarm Normal Deðeri Yakýt Seviyesi Alt Sýnýrý (pas) 3 95 C 3 93 C 3 99 C (pas) 3 % 3 11 % (pas) 3 % 9

10 (ANALG.MUSIR LINER S.) ANALOG LÝNERAZÝSYON SAYFASI YAG BASINC MUSIR Yað Basýncý Müþir Direnci YAG BASINCI Yað Basýncý Deðeri YAG BASINC MUSIR 1 Yað Basýncý Müþir Direnci 1 YAG BASINCI 1 Yað Basýncý Deðeri 1 YAG BASINC MUSIR 2 Yað Basýncý Müþir Direnci 2 YAG BASINCI 2 Yað Basýncý Deðeri 2 YAG BASINC MUSIR 3 Yað Basýncý Müþir Direnci 3 YAG BASINCI 3 Yað Basýncý Deðeri 3 YAG BASINC MUSIR 4 Yað Basýncý Müþir Direnci 4 YAG BASINCI 4 Yað Basýncý Deðeri 4 HARARET MUSIR Sýcaklýk Müþir Direnci HARARET Sýcaklýk Deðeri HARARET MUSIR 1 Sýcaklýk Müþir Direnci 1 HARARET 1 Sýcaklýk Deðeri 1 HARARET MUSIR 2 Sýcaklýk Müþir Direnci 2 HARARET 2 Sýcaklýk Deðeri 2 HARARET MUSIR 3 Sýcaklýk Müþir Direnci 3 HARARET 3 Sýcaklýk Deðeri 3 HARARET MUSIR 4 Sýcaklýk Müþir Direnci 4 HARARET 4 Sýcaklýk Deðeri 4 SEVIYE MUSIR Seviye Müþir Direnci SEVIYE Seviye Deðeri SEVIYE MUSIR 1 Seviye Müþir Direnci 1 SEVIYE 1 Seviye Deðeri 1 SEVIYE MUSIR 2 Seviye Müþir Direnci 2 SEVIYE 2 Seviye Deðeri 2 SEVIYE MUSIR 3 Seviye Müþir Direnci 3 SEVIYE 3 Seviye Deðeri 3 SEVIYE MUSIR 4 Seviye Müþir Direnci 4 SEVIYE 4 Seviye Deðeri R BAR R BAR R BAR R BAR R BAR R 3 37 C R 3 57 C R 3 89 C R 3 13 C R 3 12 C 65 1 R R R R R 3 1 1

11 (CAN BUS KONFIG. S.) CANBUS KONFÝGÜRASYON SAYFASI GEN.I/O KARTI SECIM Ýlave Giriþ-Çýkýþ Modül Seçimi AKTIF/ PASIF PASIF Haberleþme Hýzý kbaud HABERLESME HIZI ECU CIHAZ TIPI HIZ KONTROLU AKTIF YAG BAS.KONTR.AKTIF HARARET KONTR.AKTIF J1939 ECU cihaz tipi seçimi - Pasif 1 - Standart 2 - Volvo EMS2 3 - Volvo EDC4 4 - Perkins ECU CIHAZ ADRESI ECU cihaz adresi MOTOR KONTROL ADRES Motor kontrol adresi ECU UZAKTAN KONTROL J1939 üzerinden uzaktan kontrol DM3 MESAJI GONDERME DM3 mesajý gönderme J1939 üzerinden hýz kontrol J1939 üzerinden yað basýncý kontrol J1939 üzerinden hararet kontrol (pas) AKTIF/ PASIF PASIF EVET/ HAYIR HAYIR AKTIF/ PASIF PASIF AKTIF/ PASIF PASIF AKTIF/ PASIF PASIF Not-1 : pas = pasif 11

12 (CAN ARIZA AYARLAR S.) CAN BUS & J1939 ARIZA AYAR SAYFASI CAN ARIZA AKSIYON. (iþlem) CAN ARIZA AKTIV. CAN ARIZA GECIKMESI SARI ALARM AKSIYON. (iþlem) SARI ALARM AKTIV. SARI ALARM GECIKME KIRM.ALARM AKSIYON. (iþlem) KIRM.ALARM AKTIV. KIRM.ALARM GECIKME Can Bus Arýza Davranýþý Seçimi - Pasif 1 - Geçici uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 2 - Kalýcý uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 3 - Elektriksel Arýza (Alarm verilir. Jeneratör soðutma süresi kadar çalýþtýrýldýktan sonra durdurulur) 4 - Durdurma (Alarm verilir ve jeneratör soðutma süresi beklenmeden durdurulur) (pas) 4 Arýzaya Bakma Zamaný 2 - Motor çalýþtýrýlacaðý andan itibaren, 1 - Motor çalýþýp arýza kontrol gecikmesi dolduðunda, 2 - Her zaman. Can Bus arýzazý gecikme süresi J1939 Sarý Alarm Arýza Davranýþý Seçimi - Pasif 1 - Geçici uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 2 - Kalýcý uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 3 - Elektriksel Arýza (Alarm verilir. Jeneratör (pas) 4 soðutma süresi kadar çalýþtýrýldýktan sonra durdurulur) 4 - Durdurma (Alarm verilir ve jeneratör soðutma süresi beklenmeden durdurulur) Arýzaya Bakma Zamaný Motor çalýþtýrýlacaðý andan itibaren, 1 - Motor çalýþýp arýza kontrol gecikmesi dolduðunda, 2 - Her zaman. J1939 sarý alarm gecikme süresi 25 2 J1939 Kýrmýzý Alarm Arýza Davranýþý Seçimi - Pasif 1 - Geçici uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 2 - Kalýcý uyarý (Sadece alarm gösterimi, jeneratör durdurulmaz) 3 - Elektriksel Arýza (Alarm verilir. Jeneratör (pas) 4 soðutma süresi kadar çalýþtýrýldýktan sonra durdurulur) 4 - Durdurma (Alarm verilir ve jeneratör soðutma süresi beklenmeden durdurulur) Arýzaya Bakma Zamaný Motor çalýþtýrýlacaðý andan itibaren, 1 - Motor çalýþýp arýza kontrol gecikmesi dolduðunda, 2 - Her zaman. J1939 kýrmýzý alarm gecikme süresi 25 2 saniye saniye saniye (CANLI VAR GIRISI S.) CANLI VAR GÝRÝÞÝ SAYFASI AKTIF VEYA PASIF Canlý var giriþi seçimi AKTIF/ PASIF PASIF GIRIS PASIF GECIKME Giriþ pasif gecikmesi 25 2 sn ACIL DURD.POLARITE Acil Stop Kontak Türü: NA =, NK = Not-1 : NA / NK : Normalde Açýk / Normalde Kapalý pas = pasif 12

13 (KONFIGURE.GIRIS-X S.) DÝJ. KONFÝGÜRE EDÝLEBÝLÝR GÝRÝÞ-x SAYFASI PAS,KULLANICI,LISTE POLARITE - Pasif 1 - Kullanýcý Tanýmlý 2 - Listeden Seçim Kontak Türü - Normalde Açýk 1 - Normalde Kapalý Min (pas) Max Default Birim 2 In1, in2=1 In3=1 In4=2 in5, in6=2 1 GIRIS TIPI AKTIVASYON (ETKiN OLMA DURUMU) LISTEDEN SECIM GIRIS AKTIF GECIKME Kullanýcý Tanýmlý ise Giriþ Tipi - Durum 1 - Arýza durumunda korna çalar, arýza ortadan kalkýnca korna susar 2 - Arýza durumunda korna çalar, arýza ortadan kalksa bile korna çalmaya devam eder. 3 - Arýza durumunda korna çalar, yük býraktýrýlýr, motor soðutma süresi kadar sonra motor durdurulur. 4 - Arýza durumunda korna çalar, yük býraktýrýlýr, motor soðutma süresi beklenmeden motor durdurulur. Kullanýcý Tanýmlý ise Arýzaya Bakma Zamaný - Motor çalýþtýrýlacaðý andan itibaren, 1 - Motor çalýþtýrýlýp arýza kontrol gecikme süresi dolduktan sonra, 2 - Her zaman. Listeden Seçim ise - Uzaktan start vermek 1 - Þebeke Arýzasý 2 - Jeneratör kontaktörü arýza bilgisi (sadece giriþ-4 için) 2 - Jeneratör kontaktörü durum bilgisi (giriþ-1,2,3,5 ve 6 için) 3 - Yük jeneratörden beslenmesin giriþi 4 - Þebeke kontaktörü arýza bilgisi (sadece giriþ-3 için) 4 - Þebeke kontaktörü durum bilgisi (giriþ-1,2,4,5 ve 6 için) 5 - Yük þebekeden beslenmesin giriþi 6 - Oto modda yükün jeneratörden þebekeye geçiþini engelle 7 - Oto modda jeneratör çalýþmasýn giriþi 8 - Ön panelde bulunan start ve mod deðiþtirme butonlarýnýn kullanýmýný engelle 9 - Egzersiz iþlemini engelle 1 - Bakým Arýzasýnýn silinmesi 11 - Yük jeneratöre transfer edilsin giriþi 12 - Yük þebekeye transfer edilsin giriþi 13 - Oto modda jeneratörün çalýþmasýný engelle 14 - Yükte test giriþi 15 - Rezerve 16 - UPS batarya düþük giriþi (sadece giriþ-4 için) 16 - Düþük yað basýncý giriþi (sadece giriþ-5 için) 16 - Yüksek sýcaklýk (sadece giriþ-6 için) Giriþ Aktif Olma Gecikmesi in1= in2= in3= in4= in5=1 in6=1 4 2 in1=15 in2=15 in3=15 In4=16 in5=16 in6=16 in1=1 in2=3 in3=4 in4= in5=1 in6=1 in1=2 in2=1 in3=2 in4=2 in5=2 in6=2 in1=1 in2=2 in3=3 In4=16 in5=16 in6=16 in1, in2= 25 in3=2 in4= sn in5, in6= Not-1 : x = 1( giriþ-1), 2( giriþ-2), 3( giriþ-3), 4( giriþ-4), 5( giriþ-5), 6( giriþ-6) olabilir. Not- 2 : 2 - Jeneratör kontaktörü arýza bilgisi (Sadece giriþ-4 için) 4 - Þebeke kontaktörü arýza bilgisi (Sadece giriþ-3 için) 16 - UPS batarya düþük giriþi (Sadece giriþ-4 için) 16 - Düþük yað basýncý giriþi (Sadece giriþ-5 için) 16 - Yüksek sýcaklýk (Sadece giriþ-6 için) 13

14 (START ZAMANLAYICI S.) START ZAMANLAYICI SAYFASI JEN.GECIS GECIKMESI Jeneratör Geçiþ Gecikmesi saniye UZAK START GECIKME Uzak Start Gecikmesi 36 2 saniye UZAK STOP GECIKMESI Uzak Stop Gecikmesi 25 saniye ON-ISITMA Ön Isýtma Süresi 25 saniye ON-ISITMA BEKLEME Ýki Ön Isýtma Arasýnda Bekleme 25 dakika ARIZA KONTR.GECIKME Arýza Kontrol Gecikmesi 99 7 saniye KORNA SURESI Korna Süresi (pas) saniye ELEKT.SOGT.FAN SURE Elektriksel Soðutma Fan Süresi 25 saniye SEBEKE ARIZ.GECIKME Þebeke Arýzasý Algýlama Gecikmesi saniye BATARYA SARJ SURESI Batarya þarj zamaný dakika (YUK/DURDURMA SURE S.) YÜK DURDURMA SÜRELERÝ SAYFASI MOTOR ISINMA SURESI Motor Isýnma Süresi 25 saniye SEBEKE GECIS SURESI Þebeke Geçiþ Gecikmesi 36 6 saniye SOGUTMA SURESI Motor Soðutma Süresi saniye JEN.FR.ARZ.KNT.SURE Jeneratör Frekansý Hata Kontrol Zamaný saniye JEN.GR.ARZ.KNT.SURE Jeneratör Gerilimi Hata Kontrol Zamaný saniye MOTOR DURMA ARZ.SUR Motor Durma Arýzasý için Bekleme Süresi 99 3 saniye (KONTAKTOR S.) KONTAKTÖR SAYFASI JEN.KON.KONTAK TIPI JEN.KONT.KAPAT.SURE JEN.KNT.ACMA.SURESI SEB.KON.KONTAK TIPI SEB.KONT.KAPAT.SURE SEB.KNT.ACMA.SURESI TRANSFER GECIKMESI Jeneratör Kontaktörü Kapatma Çýkýþý Kontak Tipi Jeneratör Kontaktörü Kapatma Süresi Jeneratör Kontaktörü Açma Süresi Þebeke Kontaktörü Kapatma Çýkýþý Kontak Tipi Þebeke Kontaktörü Kapatma Süresi Þebeke Kontaktörü Açma Süresi Þebeke-Jeneratör veya Jeneratör-Þebeke Geçiþ Gecikmesi NA / NK saniye saniye NA / NK saniye saniye 25 2 saniye Not-1 : NA / NK : Normalde Açýk / Normalde Kapalý (LCD KONFIGURASYON S.) LCD KONFÝGÜRASYON SAYFASI HATA MESJ GOST.SURE DIJITAL KONTRAST Hata Mesajlarý Dönüþümlü Gösterim Süresi Digital Kontrast Ayarý (MOTOR BAKIM ALARM S.) MOTOR BAKIM ALARM SAYFASI BAKIM SAATI BAKIM ZAMANI (AY) BAKIM S.DOL.MOT.DUR MOTOR CAL.SAAT(LSB) MOTOR CALISMA SAATI MOTOR CAL.SAAT(MSB) Gelecek Bakým için Motor Çalýþma Süresi Gelecek Bakým için Maksimum Geçecek Süre Bakým Saati Geldiðinde Motoru Durdurma Motor Çalýþma Saati (LSB) Motor Çalýþma Saati Motor Çalýþma Saati (MSB) 99 1 saniye 15 7 (pas) 9999 saat (pas) 12 ay AKTIF/ PASIF PASIF Not-1 : pas = pasif 14

15 (HABERLESME S.) HABERLEÞME SAYFASI CIHAZ ADRESI Cihaz Adresi HABERLESME HIZI Haberleþme Hýzý - 12 baud 1-24 baud 2-48 baud 3-96 baud baud Parite PARITE STOP BIT - Yok 1 - Tek 2 - Çift Stop Bit (= 1 stop bit, 1= 2 stop bit) 1 Haberleþme modülü seçimi: HAB. MODUL SECIMI - GPRS GPRS, ETHER, 1 - ETHERNET SERI SERI 2 - SERÝ PORT GERI ARAMA SECIMI Geri arama seçimi PASIF/ AKTIF PASIF Önemli Not : Haberleþme modülü seçimi parametresinin deðeri deðiþtirildikten sonra, cihazýn enerjisi kesilip tekrar verilmelidir. (EGZERSIZ S.) EGZERSÝZ SAYFASI JEN.EGZ.SURE.PAZRT. JEN.EGZ.BAS.Z.PAZRT JEN.EGZ.SURESI.SALI JEN.EGZ.BAS.ZM.SALI JEN.EGZ.SURESI.CARS JEN.EGZ.BAS.ZM.CARS JEN.EGZ.SURESI.PERS JEN.EGZ.BAS.ZM.PERS JEN.EGZ.SURESI.CUMA JEN.EGZ.BAS.ZM.CUMA JEN.EGZ.SURESI.CUMT JEN.EGZ.BAS.ZM.CUMT JEN.EGZ.SURE.PAZAR JEN.EGZ.BAS.Z.PAZAR Jeneratör egzersiz süresi (Pzt) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Pzt) Jeneratör egzersiz süresi (Salý) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Salý) Jeneratör egzersiz süresi (Çrþ) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Çrþ) Jeneratör egzersiz süresi (Prþ) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Prþ) Jeneratör egzersiz süresi (Cuma) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Cuma) Jeneratör egzersiz süresi (Ctesi) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Ctesi) Jeneratör egzersiz süresi (Pazar) Jeneratör egzersiz baþlama zamaný (Pazar) (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (pas) 99 dakika saat-dakika (ZAMAN AYARLARI S.) TARÝH AYARLARI SAYFASI YIL Yýl AY Ay GUN HAFTANIN GUNU SAAT DAKIKA SANIYE Tarih 1 31 Gün 1 7 Saat 23 Dakika 59 Saniye (SIFRE S.) ÞÝFRE SAYFASI OPERATOR SIFRESI Operatör Þifresi TEKNISYEN SIFRESI Teknisyen Þifresi Not-1 : pas = pasif

16 Hata Mesajlarý ve Açýklamalarý: CANLI VAR! : Canlý var arýzasý BATARYA VOLT.YUKSEK! : Batarya gerilimi yüksek arýzasý BATARYA VOLT.DUSUK! : Batarya gerilimi düþük arýzasý CAN BUS HAB.HATASI! : ilave giriþ-çýkýþ kartý ile haberleþme hatasý ACIL DURDURMA ARIZA! : Acil stop arýzasý MOTOR BLOK.ISIT.ARZ! : ilave giriþ-çýkýþ kartý üzerindeki motor blok ýsýtýcý arýzasý YAKIT TANK.ISIT.ARZ! : ilave giriþ-çýkýþ kartý üzerindeki yakýt tanký ýsýtýcý arýzasý JEN.KONT.KAPANAMADI! : Jeneratör kontaktörü kapanamadý arýzasý JEN.KONT.ACILAMADI! : Jeneratör kontaktörü açýlamadý arýzasý JEN.FREK.YUK.ON-ALR! : Jeneratör yüksek frekans ön alarm JEN.GER.YUK.ON-ALR! : Jeneratör yüksek gerilim ön alarm JEN.FREK.DUS.ON-ALR! : Jeneratör düþük frekans ön alarm JEN.GER.DUS.ON-ALR! : Jeneratör düþük gerilim ön alarm JEN.DURMA HATASI! : Jeneratör stop arýzasý YAKIT SEVIYE ALARM! : Yakýt seviyesi arýzasý YAKIT SEVIYE ON-ALR! : Yakýt seviyesi ön alarm SEB.KONT.KAPANAMADI! : Þebeke kontaktörü kapanamadý arýzasý SEB.KONT.ACILAMADI! : Þebeke kontaktörü açýlamadý arýzasý BAKIM ARIZASI! : Jeneratör bakým arýzasý COKLU MARS DEN.ALR! : Çoklu marþ demesi arýzasý ASIRI AKIM ARIZASI! : Aþýrý akým arýzasý ASIRI AKIM ELKT.ARZ! : Aþýrý akým elektriksel arýza ASIRI AKIM UYARISI! : Aþýrý akým uyarýsý YAG BASINC ON-ALARM! : Düþük yað basýncý ön alarm KISA DEVRE ARIZASI! : Kýsa devre arýzasý KISA DEVRE ELKT.ARZ! : Kýsa devre elektriksel arýza KISA DEVRE UYARISI! : Kýsa devre uyarýsý YEDEK-5 ARIZA! : Yedek-5 arýza YEDEK-6 ARIZA! : Yedek-6 arýza PIKAP OKUNAMIYOR!: Manyetik pikap sinyali okunamýyor arýzasý HARARET ON-ALARM! : Yüksek hararet ön alarm Olay Mesajlarý ve Açýklamalarý: BATARYA VOLT.DUSUK: Batarya gerilimi düþük arýzasý BATARYA VOLT.YUKSEK: Batarya gerilimi yüksek arýzasý CAN BUS HABER.HATASI: ilave giriþ-çýkýþ kartý ile haberleþme hatasý KAPALI MOD SECILDI: Off moda geçildi MANUEL MOD SECILDI: Manuel moda geçildi TEST MOD SECILDI: Test moda geçildi OTO MOD SECILDI: Otomatik moda geçildi ACIL DURDURMA ARIZA: Acil stop arýzasý MOTOR BLOK.ISIT.ARZ: ilave giriþ-çýkýþ kartý üzerindeki motor blok ýsýtýcý arýzasý YAKIT TANK.ISIT.ARZ: ilave giriþ-çýkýþ kartý üzerindeki yakýt tanký ýsýtýcý arýzasý BASLAMA ARIZASI: Jeneratör start arýzasý JEN.KONT.KAPANAMADI: Jeneratör kontaktör kapanamadý arýzasý JEN.KONTAK.ACILAMADI: Jeneratör kontaktör açýlamadý arýzasý JEN.DURMA HATASI: Jeneratör stop arýzasý JEN.FREK.YUKS.ON-ALR: Jeneratör yüksek frekans ön alarm JEN.FREK.YUK.ARIZASI: Jeneratör yüksek frekans arýzasý JEN.GER.YUK.ON-ALARM: Jeneratör yüksek gerilim ön alarm JEN.GER.YUK.ARIZASI: Jeneratör yüksek gerilim arýzasý JEN.FREK.DUSK.ON-ALR: Jeneratör düþük frekans ön alarm JEN.FREK.DUS.ARIZASI: Jeneratör düþük frekans arýzasý JEN.GER.DUS.ON-ALARM: Jeneratör düþük gerilim ön alarm JEN.GER.DUS.ARIZASI: Jeneratör düþük gerilim arýzasý YAKIT SEVIYE ARIZASI: Yakýt seviyesi arýzasý YAKIT SEVIYE ON-ALR: Yakýt seviye ön alarm SEB.KONT.KAPANAMADI: Þebeke kontaktörü kapanamadý arýzasý SEB.KONTAK.ACILAMADI: Þebeke kontaktörü açýlamadý arýzasý BAKIM ARIZASI: Jeneratör bakým arýzasý BAKIM UYARISI: Jeneratör bakým uyarýsý YAG BASINCI ON-ALARM: Düþük yað basýncý ön alarm YAG BASINCI ARIZASI: Düþük yað basýncý arýzasý ASIRI AKIM ARIZASI: Aþýrý akým arýzasý KISA DEVRE ARIZASI: Kýsa devre arýzasý YEDEK-1 ARIZA: Yedek-1 arýza YEDEK-2 ARIZA: Yedek-2 arýza YEDEK-3 ARIZA: Yedek-3 arýza YEDEK-4 ARIZA: Yedek-4 arýza YEDEK-5 ARIZA: Yedek-5 arýza YEDEK-6 ARIZA: Yedek-6 arýza PIKAP OKUNAMIYOR: Manyetik pikap sinyali okunamýyor arýzasý HARARET ON-ALARM: Yüksek hararet ön alarm HARARET ARIZASI: Yüksek hararet arýzasý 16

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý

EAOM x 72 DIN Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi. Gözlenen Deðerler Þebeke gerilimi (Faz-Faz, Faz-Nötr) Alternatör gerilimi ve frekansý x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi EAOM- x DI Boyutlu Otomatik Transfer Ünitesi Özellikler Koruma, kontrol ve ölçme Otomatik motor start / stop ve yük transferi Hata durumunda otomatik durdurma LED

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz TRANS-MINIATS OTOMATÝK TRANSFER ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler Trans-iATS otomatik transfer ünitesi, þebeke gerilimi izleme ve otomatik transfer özelliði saðlar. Þebekenin her hangi bir fazýnýn

Detaylı

TRANS-AMF. 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-AMF. 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TANS-AMF OTOMAT ÝK KONTOL ÜN ÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-AMF, benzinli, dizel ya da gazlý jeneratörler için otomatik kontrol ve transfer birimidir., bir þebeke hatasý durumunda otomatik olarak

Detaylı

TRANS-AMF. 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-AMF. 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TANS-AMF OTOMAT ÝK KONTOL ÜN ÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-AMF, benzinli, dizel ya da gazlý jeneratörler için otomatik kontrol ve transfer birimidir., bir þebeke hatasý durumunda otomatik olarak

Detaylı

EAOM-210 FD DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER & ANAHTARLAMALI KONTROL CÝHAZI Kullaným Kýlavuzu

EAOM-210 FD DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER & ANAHTARLAMALI KONTROL CÝHAZI Kullaným Kýlavuzu EAOM-21 FD DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER & ANAHTARLAMALI KONTROL CÝHAZI Kullaným Kýlavuzu EMKO ELEKTRONÝK A. Þ. Demirtaþ Org. San. Bölg. Karanfil Sk. No: 6 TR 16369

Detaylı

TRANS-MINIPUMP. TRANS-MINIPUMP, otomatik start, stop ve koruma birimidir. Birim üzerinde Otomatik, Manuel ve Test çalýþma modlarý vardýr.

TRANS-MINIPUMP. TRANS-MINIPUMP, otomatik start, stop ve koruma birimidir. Birim üzerinde Otomatik, Manuel ve Test çalýþma modlarý vardýr. TRANS-MINIPUMP OTOMATÝK POMPA START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINIPUMP, otomatik start, stop ve koruma birimidir. üzerinde Otomatik, Manuel ve Test çalýþma modlarý vardýr., motorun hýzýný

Detaylı

TRANS-AMF OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTESÝ Kullaným Kýlavuzu

TRANS-AMF OTOMATÝK KONTROL ÜNÝTESÝ Kullaným Kýlavuzu TANS-AMF OTOMATÝK KONTOL ÜNÝTESÝ Kullaným Kýlavuzu 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-AMF, benzinli, dizel ya da gazlý jeneratörler için otomatik kontrol ve transfer birimidir., bir þebeke hatasý durumunda

Detaylı

TRANS-MIDIAUTO. Trans-MIDIAUTO.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar.

TRANS-MIDIAUTO. Trans-MIDIAUTO.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar. TRANS-MIDIAUTO OTOMAT ÝK START ÜN ÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MIDIAUTO, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi

Detaylı

TRANS-AUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-AUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TANS-AUTO OTOMAT ÝK STAT ÜN ÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-AUTO, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

TRANS-AUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-AUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TANS-AUTO OTOMAT ÝK STAT ÜN ÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-AUTO, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

TRANS-MIDIAMF. Trans-MidiAMF.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar.

TRANS-MIDIAMF. Trans-MidiAMF.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar. TANS-MIDIAMF OTOMATÝK KONTOL ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler Trans-MidiAMF, benzinli, dizel ya da gazlý jeneratörler için otomatik kontrol ve transfer birimidir., bir þebeke hatasý durumunda otomatik

Detaylı

TRANS-MIDIAUTO. Trans-MIDIAUTO.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar.

TRANS-MIDIAUTO. Trans-MIDIAUTO.CAN tipi cihazlarda birim J1939 protokolü üzerinden ECU mesajlarýný dinler ve uzak start/stop kontrolü saðlar. TANS-MIDIAUTO OTOMATÝK STAT ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TANS-MIDIAUTO, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi

Detaylı

EAOM-11.2 DİZEL JENERATÖRLER İÇİN OTOMATİK TRANSFER PANELİ

EAOM-11.2 DİZEL JENERATÖRLER İÇİN OTOMATİK TRANSFER PANELİ EAOM-112 DİZEL JENERATÖRLER İÇİN OTOMATİK TRANSFER PANELİ 1GENEL BİLGİ EAOM-112 Otomatik Transfer Ünitesi, muhtelif güçteki generatörlerin enerji kesintilerinde otomatik olarak devreye alınması için tasarlanmıştır

Detaylı

EAOM-210 FLJ DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER ve ANAHTARLAMALI,

EAOM-210 FLJ DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER ve ANAHTARLAMALI, EAOM-21 FLJ DÝZEL veya GAZ JENERATÖRLERÝ için GELÝÞTÝRÝLMÝÞ OTOMATÝK TRANSFER ve ANAHTARLAMALI, J1939 PORTLU KONTROL CÝHAZI Kullaným Kýlavuzu EMKO ELEKTRONÝK A. Þ. Demirtaþ Org. San. Bölg. Karanfil Sk.

Detaylı

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý

72x72 DIN Boyutlu, Manuel ve Uzaktan Çalýþtýrma Cihazý Özellikler Jeneratör, Pompa ve Yangýn Pompasý uygulamalarý Uzak start / stop özelliði Motor start / stop Hata durumunda otomatik motor durdurma Durum bilgisi ve arýza indikatörleri Alarm ve motor durdurma

Detaylı

TRANS-SYNCRO SENKRONÝZASYON VE YÜK PAYLAÞIM UNÝTESÝ

TRANS-SYNCRO SENKRONÝZASYON VE YÜK PAYLAÞIM UNÝTESÝ TRANS-SYNCRO SENKRONÝZASYON VE YÜK PAYLAÞIM UNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-SYNCRO, benzinli, dizel ya da gazlý jeneratörler için otomatik senkronizasyon ve yük paylaþým birimidir., CAN OPEN

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

EAOM-10.2 OTOMATİK TRANSFER PANELİ

EAOM-10.2 OTOMATİK TRANSFER PANELİ EAOM-10.2 OTOMATİK TRANSFER PANELİ EMKO ELEKTRONİK A.Ş. Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ 3 2. ÇALIŞMA MODLARI 4 2.1. MANUEL ÇALIŞMA MODU 4 2.2. OTOMATİK ÇALIŞMA MODU 4 2.3. TEST ÇALIŞMA MODU 4 2.4. UZAK

Detaylı

" PROGRAMDAN ÇIKMA " " ENTER'A BAS

 PROGRAMDAN ÇIKMA   ENTER'A BAS EAOM-102 DİZEL JENERATÖRLER İÇİN OTOMATİK TRANSFER PANELİ 1GENEL BİLGİ EAOM-102 Otomatik Transfer Ünitesi, muhtelif güçteki generatörlerin enerji kesintilerinde otomatik olarak devreye alınması için tasarlanmıştır

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-48 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, tek setli, tek kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

EAOM-6 Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, 96x96 DIN Boyutlu

EAOM-6 Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, 96x96 DIN Boyutlu EAOM-6 Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, 96x96 DIN Boyutlu EAOM-6 Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, 96x96 DIN Boyutlu - Otomatik motor çalýþtýrma, durdurma - Arýza durumunda

Detaylı

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY

DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI. Genel Özellikler: Teknik Özellikler MADE IN TURKEY DS-72 TR ÝLERÝ / GERÝ SAYICI Genel Özellikler 2x4 hane, çift setli, çift kontaklý, ileri/geri sayýcý Faz farklý giriþ ile ileri/geri sayma Þifre korumalý Seçilebilir sayma frekansý 0.001 ile 9.999 arasýnda

Detaylı

EAOM-72F Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, Düz Tip

EAOM-72F Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, Düz Tip EAOM-72F Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý, Ölçümlü, Düz Tip EAOM-72F Otomatik Jeneratör Start Kontrol Cihazý Ölçümlü, Düz Tip - Otomatik motor çalýþtýrma, durdurma - Arýza durumunda motoru durdurma

Detaylı

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý

0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý DC 9-2000 DC 9-2000 Out1 Out2 Out3 Out4 Digital Controller 0...10Vdc Çýkýþ, 5 Röle Çýkýþlý Kümes Kontrol Cihazý Sürücü için çalýþma aralýðý ayarlanabilen 0...10Vdc çýkýþ Minimum havalandýrma için band

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

EAOM-19 Dizel Jeneratörler Ýçin Otomatik Transfer Ünitesi

EAOM-19 Dizel Jeneratörler Ýçin Otomatik Transfer Ünitesi EAOM-19 Dizel Jeneratörler Ýçin Otomatik Transfer Ünitesi EAOM-19 72 x 72 DIN Boyutlu, Dizel Jeneratörler Ýçin Otomatik Transfer Ünitesi - Otomatik motor start / stop - Hata durumunda otomatik motor durdurma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Hydropan Kontrol Panosu

Hydropan Kontrol Panosu Hydropan Kontrol Panosu 1. Ürün Bilgisi Hydropan kontrol panosu; iki pompalı sabit hızlı hidrofor sistemlerinde kullanılan 2*16 karakter LCD ekrana sahip özel tasarlanmış elektronik kontrol ve display

Detaylı

> Enerjide Çözüm Ortağınız

> Enerjide Çözüm Ortağınız KABİNLİ / KABİNSİZ SU SOĞUTMALI 3 FAZLI 50 / 60 HZ DİZEL Güç Değerleri DEĞERLER PRP STANDBY 150 Güç kva 135 Güç kw 108 Devir 120 Devir / Dk. 1500 Voaj Değeri V 400 Güç Faktörü Cos ɸ 0.8 Kesintisiz Yaşam...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 26,40 33,00 24,00 30,00 47,63 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,60 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,60 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,60 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 380/220 365,00 456,25 332,00 415,00 693,22 208/120 403,00 503,75 352,00 440,00 1398,31 480/277

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 ULD-25AL ÇAP ÖLÇER 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ... 5-13 HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ... 14-22 BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 2 ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER MODEL : U25AL ÖLÇÜM YÖNTEMİ.:

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 24,00 30,00 21,60 27,00 43,30 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Bir ENKA GRUP þirketidir. JENERATÖR Ýngilizce açýlýmý Mediterranean Trading olan METRA Akdeniz Dýþ Ticaret A.Þ. ülkemizin lider þirketlerinden ENKA Pazarlama Ýhracat Ýthalat A.Þ nin kuruluþudur. Pazar

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

EPLC-6 Kontrol Paneli

EPLC-6 Kontrol Paneli EPLC-6 Kontrol Paneli 1. Ürün Bilgisi EPLC-6, 4.3 TFT dokunmatik ekrana sahip özel tasarlanmış PLC ve röle modülünden oluşan bir pompa kontrol ünitesidir. Dokunmatik PLC ünitesi pano kapağına, röle modülü

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa Jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS

HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS HP- SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI FIRE FIGHTING CONTROL PANELS HP SERİSİ YANGIN HİDROFOR PANOLARI Standart Özellikler 0,75 kw - 7,5 kw Direk Yolverme 7,5 kw - 560 kw Yıldız-Üçgen Yolverme NFPA Standartlarına

Detaylı

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0

Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 Elektronik Kurtarma Sistemleri KULLANIM KILAVUZU V - 2.0 SKY ELEVATOR KATA GETİRME SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU VE ÖZELLİKLERİ BU BELGE KULLANICILAR İÇİN KILAVUZ OLMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR SKY ELEVATOR

Detaylı

Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti

Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti KURULUM TALİMATLARI Kompakt Jeneratör Kontrol Ünitesi CGC 400 Montaj Bağlantı Klemensleri Bağlantı Haberleşme Bağlantısı Ünitenin Boyutları ve Kesiti DEIF A/S Frisenborgvej 33 DK-7800 Skive Tel: +45 9614

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Hoþ geldiniz. philips. 2 Kurulum. 3 Kullaným

Hoþ geldiniz. philips. 2 Kurulum. 3 Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 Kurulum 3 Kullaným philips Teslimat kapsamý DECT 122 El Cihazý DECT 122 Baz ünite Besleme ünitesi Telefon kablosu Þarj edilebilir bataryalar Çabuk baþlama

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/ Genel Özellikler Model Adı ADG 275 Frekans (HZ) 50 Kullanılan Yakıt Tipi Natural Gas Motor Markası ve Modeli DOOSAN GV158TI Alternatör Markası ve Modeli ECO 38-1L/4 A Kontrol Paneli Modeli 7320 Kabin MS

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa Jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

ELY ELY SEVÝYE ÞALTERÝ ELY K01, ELY K02, ELY K03 ELY B035, ELY P52, ELY P65 ELY P01, ELY P03, ELY P04

ELY ELY SEVÝYE ÞALTERÝ ELY K01, ELY K02, ELY K03 ELY B035, ELY P52, ELY P65 ELY P01, ELY P03, ELY P04 EY Seviye sensörleri tank seviye kontrolü için kullanýlmaktadýr. Farklý muhafaza baðlantý ve malzeme çeþitleri mevcuttur. Çalýþma Prensibi: Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Alarm Kitli EHP Pano Servis Manueli

Alarm Kitli EHP Pano Servis Manueli Alarm Kitli EHP Pano Servis Manueli 1. Ürün Bilgisi Alarm Kitli EHP Panolar; sabit hızlı pompa uygulamaları için tasarlanmış 128*64 grafik ekrana sahip bir kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen, bir

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com kesintisiz enerji GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor PERKINS Motorları, Dünya da birçok jeneratör üreticisi tarafından

Detaylı

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

WATERSENS SU BASKIN DEDEKTÖRÜ evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskýnýný baþlangýçta hissederek önlem almak amacýyla kullanýlýr. 9V alkali pil ile beslenir. NA/NK kontak çýkýþý mevcuttur. Röle çýkýþý ile solenoid vanaya

Detaylı

MultiPlus-II 48/3000/ V (önceki adıyla MultiGrid-II)

MultiPlus-II 48/3000/ V (önceki adıyla MultiGrid-II) 28-05-2018 MultiPlus-II 48/3000/35-32 230 V (önceki adıyla MultiGrid-II) MultiGrid 48/3000/35-50 230 V ile karşılaştırma ve kurulum önerileri 1. Teknik Özellikler MultiPlus-II 48/3000/35 230V MultiGrid

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI714-100 Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Ürün Hakkında Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayisi,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/

Güç (kva) 3 Faz Sayisi,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/ Genel Özellikler Model Adi ALG 33 Frekans (HZ) 50 Kullanilan Yakit Tipi Natural Gas Motor Markasi ve Modeli LOVOL NG 1004NG Alternatör Markasi ve Modeli ECP 28-VL/4 A Kontrol Paneli Modeli 6020 Kabin AK

Detaylı

TS EN Standartına Uygun Dizel Motorlu / Pompa Yangın Mücadele Hidroforu Kontrol ve İzleme Ünitesi Kullanma Kılavuzu

TS EN Standartına Uygun Dizel Motorlu / Pompa Yangın Mücadele Hidroforu Kontrol ve İzleme Ünitesi Kullanma Kılavuzu TS EN 12845 Standartına Uygun Dizel Motorlu / Pompa Yangın Mücadele Hidroforu Kontrol ve İzleme Ünitesi Kullanma Kılavuzu Akü Şarj Aletleri Kontrol Panosu Kontrol Düğmeleri Marş Röleleri Elektronik Kontrol

Detaylı

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi ENERJİ KALİTESİ JENERATÖR KONTROL Ağustos 20 Fiyat Listesi DKM 4 HERKES İÇİN TEKNOLOJİ EMAIL MERKEZİ İZLEME SNMP HABERLEŞME GÖMÜLÜ WEB SUNUCUSU PC SNMP GSMSMS HMI EKRAN HARİCİ MODEM USB HAFIZA PLC DKM

Detaylı

1. Ürün Bilgisi. Şekil 1: AVS Pano Dış Görünümü. EPC-6 Kontrol Paneli. Manuel / Otomatik / Kapalı / Seçici / Çalıştırma Butonu

1. Ürün Bilgisi. Şekil 1: AVS Pano Dış Görünümü. EPC-6 Kontrol Paneli. Manuel / Otomatik / Kapalı / Seçici / Çalıştırma Butonu AVS Kontrol Panosu 1. Ürün Bilgisi AVS; değişken hızlı kontrol sayesinde yüksek enerji tasarrufu sağlayan, 4.3 TFT dokunmatik ekrana sahip özel tasarlanmış PLC ve röle modülünden oluşan, bir pompa kontrol

Detaylı