T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 54 NUMBER: 2005/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN K L SES TAR H HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...86

8 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...170

9 000 GENEL KONULAR 000 (3) Çak r, Hamza - Hakan Topçu. Bir 000 (1) Akman, Ayflenur T. Bir "T k"la Dünya Turu. Bilim ve Teknik 38(456) , ss SA letiflim Dili Olarak nternet. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) 000 (4) Alkaya, Aylin - Alptekin Esin. Item Çoban, Suzan. Müflteri Sadâkatinin Nonresponse Reasons and Effects. Kazan lmas nda Veritabanl Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Pazarlaman n Kullan m. Erciyes Dergisi 18(4) 2005, ss. Üniversitesi Sosyal Bilimler ng. ve Türkçe özet SB 11 Enstitüsü Dergisi (19) 2005, 000, ss. Türkçe ve ng. özet. Alyaz, Yunus. Technische Kriterien zur Evaluation von Autorensystemen für Webbasiertes Sprachenlernen. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 18(2) 2005, ss. ng. ve Alm. özet SA 9 400, 000 An k, Gülgün. nternet Alan Ad. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 5(4) 2005, ss SA , 000 Aytekin, Alper - Bülent Kayg n. Bilgisayar Destekli flletme Kurulufl Yeri Seçimi. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , 650 Çoflgun, Emine. Teknik Personel Seçiminde Bir Uzman Sistem Modeli. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(3) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (5) E- mza Kamuda Bilgi ve Belge De iflimi. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi (128) , ss SB , 350 nternette Atatürk. Popüler Tarih 6(63) , ss SB , 000 Birgili, Erhan - Bedia Yener. nternet Devriminin Sonraki Dalgas. Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar 42(500) , ss SA 5 330, (6) Kartal, Erdo an. Çoklu-Ortaml Yaz l mlar n Frans zcan n Yabanc Dil Olarak Ö retimindeki Yeri ve fllevleri. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 18(2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 000, 440 1

10 Özmen, Günay. Autocad Çizimlerinde ve Ç kt lar nda Ölçek. Türkiye Mühendislik Haberleri 50( ) 2005, ss SB , (7) 2005 SA 16 Yüksekbilgili, Zeki. Daha yi 010, 530 nternet Güvenli i için 4 Ad m. Yang n ve Güvenlik (91) 010 (3) XIX. ve XX. Yüzy lllarda Türkiye'de Fizik ve T bbi Fizik Tarihi ile lgili Yay nlar n Notlu Kaynakças. Derleyen: Aykut Kazanc gil, Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(2) 2005, ss. ng. özet , 173. s. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 1995 SB , B BL YOGRAFYA 020 (1) Karpuz, Beyhan. Keflfedilmemifl Bir Atasa un, Galip. Türkiye'de Dinler Koleksiyon: Bilkent Üniversitesi ABD Tarihi Çal flmalar. Selçuk GPO Koleksiyonu. Türk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Kütüphanecili i 19(3) , Dergisi (20) 2005, ss. ng ss. ve Ar. özet SA SA , 010 Prof. Dr. Emre Dölen'in Özgeçmifli ve Yay n Listesi. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(2) 2005, ss SA , 010, (1) Taflg n, Ahmet. "Türkiye Yezidiler s : Yaz l Metinlerde Dini-Sosyal Bir Grubun Serüveni" [Kitap Tan t m ] Tan tan: Yusuf Gökalp, Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , (2) Kesero lu, Hasan S. Kütüphanenin Tözü: Tarih Öncesi Dönemde Bilgi. Türk Kütüphanecili i 19(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Meral, P nar Seden. Enflasyon ve Enflasyonun Okuma Al flkanl na Etkisi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 020 (3) Tekin, Zeki. Van fiehir Tarihi O uz, Esin Sultan. UNESCO Dünya s. Türkiye Belle i Program ve Türkiye'nin Araflt rmalar Literatür Dergisi Belgesel Miraslar. Türk 3(6) 2005, ss. ng. ve Kütüphanecili i 19(3) , Türkçe özet SA ss. 010, SA , 300 2

11 020 (4) 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Rukanc, Fatih. Raflit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili i 19(3) , ss SA (5) Y lmaz, Bülent. Türk Halk Kütüphanecilerinin Almanya Halk Kütüphanesi Sistemi Üzerine Yapt klar nceleme Gezisi Gözlemleri. Türk Kütüphanecili i 19(3) , ss SA (6) Y lmaz, Erol. Kullan c Haklar ve Sorumluluklar : Bir Standart Denemesi. Türk Kütüphanecili i 19(3) , ss SA (7) Y lmaz, Murat. 80/20 Kural. Türk Kütüphanecili i 19(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Karakoyunlu, Y lmaz. Cumhuriyet Müzesi. Finans Dünyas (191) , ss SB HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Kolo lu, Orhan. Osmanl Bas n nda 1865 Kolera Salg n, stanbul Sa l k Konferans ve Mirza Malkom Han. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(2) 2005, ss. ng. özet SA , 070 (2) Özmenek, Varl k. Türk Medyas nda Resmi deoloji. Sanat ve Hayat (18) , ss SB , SA (3) 020 Öztürk, Sayg. [Hüseyin Hüsnü 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Akbafl, Meltem. Türk Fizik Derne i Yay n Ça dafl Fizik: Popüler Bir Bilim Dergisi. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(2) 2005, ss. ng. özet SA 16 Tek fl k'a Hakk nda Ç kan Gazete Haberleri] Ça dafl E itim 30(325) , ss SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER 530, 050 Bayram, Mikâil. Hâce Nasîrüddîn Muhammed Et-Tûsî'nin ntihalcili i. Kad o lu, Sevtap. Bursa Ziraat Selçuk Üniversitesi lâhiyat Cemiyeti (1927) ve Yay n Asrî Çiftçi. Fakültesi Dergisi (20) 2005, Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(2) ss. ng. ve Ar. özet. 2005, ss. ng. özet SA , SA , 090, 920

12 090 (1) Görünüfl-Gerçeklik kilikleri. Kayg Fazl o lu, hsan. fiehir Tarihi (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. Çal flmalar nda Yazma Eserlerden özet. Nas l stifade Edilebilir? Türkiye 2001 SA 30 Araflt rmalar Literatür Dergisi 110, 180 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ Aslan, Hasan. Toplumbilimlerinde Di er Sorunu. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 300, 100 Çelebi, Emin. David Hume'da Psiko- Epistemolojik lke: Nedensellik. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA , 110, 190 Ifl ldak, Meral. Gelene in Yans tt Herakleitos Portresi ve Werner Jaeger' n Yorumu. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 120, (1) At c, Medar. Türkçe'ye Çevrilmifl Felsefe Metinlerinin ncelenmesi. 120 EP STEMOLOJ, Felsefe Dünyas (42) 2005, NEDENSELL K, NSANLIK ss SA (1) 100 Aslan, Hasan. Kratylos: Gerçekli i 100 (2) Gürsoy, Kenan - Tar k Necati Ilg c o lu. "Türkçe'de Bir Felsefe Tarama Sözlü ü. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss SA 7 Araflt rman n Arac Olarak Dil. Kayg (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) 100, 410 Çelebi, Emin. David Hume'da Psiko- Epistemolojik lke: Nedensellik. Rifat, Mehmet. Elefltiri Tarihinden Selçuk Üniversitesi lâhiyat Selâhattin Hilâv: Bir Felsefecinin Fakültesi Dergisi (20) 2005, Elefltirel Notlar. Varl k 73(1178) ss. ng. ve Ar. özet , ss SA SB , 110, , (3) 110 METAF Z K Dilthey, W. Baflka Kiflileri ve Onlar n Yaflam- fadelerini Anlama. Çeviren: (SPEKÜLAT F FELSEFE) Metin Becermen, Kayg (5) 2005, ss. 110 (1) 2001 SA 30 Bravo, Hamdi. Antik Yunan 120 Felsefesinde Madde-Biçim ve 4

13 120 (4) 140 BEL RL FELSEF Ifl ldak, Meral. Gelene in Yans tt OKULLAR Herakleitos Portresi ve Werner Jaeger' n Yorumu. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 120, 110 Özden, H. Ömer. Aflk' n (Sevginin) Gücü. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 297, (5) Sar, Mehmet Ali. Paul Ricoeur'un Hermeneutik Görüflü. Kayg (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA Günefl, Yaflar. Sartre, Ayd nlar, Postmodern Durum. Varl k 73(1178) , ss SB , 140, (1) Nuho lu, Mualla Murat. Masallar Üzerinde Çoklu Zeka ve Yap salc l k Denemesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (2) Timur, Taner. Balibar ve "Marx' n 120 (6) Felsefesi" Marx, Tarihsellik ve " lerleme" Fikri. Evrensel Kültür fienflekerci, E. - A. Bilgin - A. Oksal. (167) , ss. Ö retmenlerin Epistemolojik nançlar n n Oluflumunda Felsefe 1992 SB 96 E itiminin Önemi. Kayg (5) 2005, 140, ss. Türkçe ve ng. özet SA PS KOLOJ 120, (1) 120 (7) Gençöz, Faruk. Duygular m z Ürek, Ogün. Bir Metot Olarak [Söylefli] Konuflan: nci Ayhan, Bilim Diyalektik: Hegel ve Sartre. Kayg (5) ve Teknik 38(456) , 2005, ss. Türkçe ve Fr. özet ss SA SA (8) Velin, Galip. Royce's Critique of Kant's Epistemology. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , 150, 400 Nuho lu, Mualla Murat. Masallar Üzerinde Çoklu Zeka ve Yap salc l k Denemesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 5

14 Taflk n, Ali. Francis Hutcheson'da Ahlâk Duyusu Kavram ve Motivasyon Kuram. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 170, 150 Topçuo lu, Handan - fienay Özdemir. fl Sa l ve Güvenli inde Davran fl De iflikli i Yaratma Süreci. Yang n ve Güvenlik (91) , ss. Türkçe özet SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) Alkaya, Aylin - Alptekin Esin. Item Nonresponse Reasons and Effects. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 18(4) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SB , (1) Bayram, Mikâil. Hâce Nasîrüddîn Muhammed Et-Tûsî'nin ntihalcili i. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet. 150 (2) 1985 SA 49 Tunal, Dilek. "Türk Grup Davran fl " 170, 090, 920 Üzerine. Avrasya Dosyas 11(3) , 239. s. 300 Camc, Cihan. Heidegger'de Etik 1994 SA , MANTIK 160 (1) Çapak, brahim. Stoa Mant nda Önermeler. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet. Deneyim. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 190, SB SA 7 340, Do an, lyas. nsan Hayat n Koruma Yükümlülü ü ve nsan Embriyonunun Ahlaki Statüsü. KHukA 8(2) , ss. Almanca özet. 160 (2) Kayar, smail. Sermaye Piyasas nda Has rc, Naz m. Tümel Önerme. Mesleki ve Etik Kurallar Üzerine Bir Felsefe Dünyas (42) 2005, De erlendirme. Erciyes ss. ng. özet. Üniversitesi Sosyal Bilimler 1992 SA 7 Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 160 (3) 1987 SA , 170 Köz, smail. Antikça 'da Mümkün Modalitesi'nin Tan m ndaki Baz Problemler. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA Ö üt, Hande. Kötülük Çiçe i: Patricia Highsmith. Varl k 73(1178) , ss SB , 170 6

15 170 (2) 180 (2) Taflk n, Ali. Francis Hutcheson'da Elmal, Ahlâk Duyusu Kavram ve Motivasyon Kuram. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet. Osman. Fârâbî'de Toplum Felsefesi. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA SA , (3) Erdo an, smail. Aristoteles ve 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Aslan, Hasan. Kratylos: Gerçekli i Araflt rman n Arac Olarak Dil. Kayg (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 Farabi'nin Felsefesinde Rastlant 'n n Yeri. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA Bravo, Hamdi. Antik Yunan Felsefesinde Madde-Biçim ve Görünüfl-Gerçeklik kilikleri. Kayg (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) 110, 180 Çapak, brahim. Fahreddin Râzi'nin slâm Mant k Tarihindeki Önemi ve Baz Mant k Konular Hakk ndaki Görüflleri. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA , (1) Çiçek, Hasan. ki Sevgi Filozofu: Mevlana ve Jaspers. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 180, 190 Derin, Süleyman. The Tradition of Sulh Among the Sufis; with Special Reference to Ibn Arabi and Yunus Emre. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Erdo an, smail. flraki Düflüncede Türlerin Efendileri Meselesi. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA Hofmann, Murad Wilfried. slâm Felsefesinin Rolü. Çeviren: Zekeriyya Uluda, Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA (6) Kabaday, Talip. The Place of "The Fifth Meditation" in the Philosophy of Descartes. Kayg (5) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (7) Korlaelçi, Murtaza. slam Düflüncesinde Felsefenin Rolü. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss SA 7 180

16 180 (8) Fakültesi Dergisi (20) 2005, Macit, Nadim. Postmodern Teoloji: ss. ng. ve Ar. özet. mkân, Kimli i ve Etkisi (55) , ss SA SB , 110, , 190, 200 Çiçek, Hasan. ki Sevgi Filozofu: Mevlana ve Jaspers. Felsefe Riis, Ole. Modern Toplumda Din Araflt rmalar Alan ndaki Son Geliflmeler. Çevirenler: Bünyamin Solmaz, hsan Çapc o lu, Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , (9) 1964 SB 152 Saruhan, Müfit Selim. Kindî ve Befl 300, 320, 190 Cevher. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Ar can, M. Kaz m. Spinoza Felsefesinde nsan. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA (2) Camc, Cihan. Heidegger'de Etik Deneyim. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 190, 170 Dünyas (42) 2005, ng. özet SA 7 180, 190 ss. Demirdöven, smail H. Jean-Paul Sartre'a Göre K saca " nsan" ve "Toplum" Varl k 73(1178) , ss. 190 (3) Deveci, Cem. Sartre'in Hümanizminden Geriye Kalanlar. Varl k 73(1178) , ss SB , 320 Camc, Cihan. Sol Yerini Ar yor, Felsefeciler Tahtaya! Birikim (199) , ss. 190 (5) 1975 SB , 190 Çelebi, Emin. David Hume'da Psiko- Epistemolojik lke: Nedensellik. Selçuk Üniversitesi lâhiyat 8 Günefl, Yaflar. Sartre, Ayd nlar, Postmodern Durum. Varl k 73(1178) , ss SB , 140, 190 [Jean-Paul Sarter'in Edebiyat ve Felsefe Üzerine Görüflleri] Varl k 73(1178) , ss SB , (4) Kay ran, Yücel. "Verändern" Bir Filozof Tasar m Olarak Sartre. Varl k 73(1178) , 3-8. ss SB , 320, 920 K l çaslan, Eyüp Ali. Goethe'nin Faust'unda Felsefi Tin. Kayg (5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 830

17 Macit, Nadim. Postmodern Teoloji: mkân, Kimli i ve Etkisi (55) , ss SB , 190, 200 Rifat, Mehmet. Okumadan Hayran Olmak ya da Okumadan Kara Çalmak. Varl k 73(1178) , ss SB , 330, (6) Riis, Ole. Modern Toplumda Din Araflt rmalar Alan ndaki Son Geliflmeler. Çevirenler: Bünyamin Solmaz, hsan Çapc o lu, Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , 180 Velin, Galip. Royce's Critique of Kant's Epistemology. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 120, D N 200 (1) Atasa un, Galip. Türkiye'de Dinler Tarihi Çal flmalar. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA , 010 Erdem, Mustafa. Karikatür Krizi ve Papaz Cinayeti. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , 200 Küçük, Mehmet Alparslan. Altay ve Güney Sibirya Bölgesindeki Türk Topluluklar n n Dinî nan fllar. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 200 Macit, Nadim. Postmodern Teoloji: mkân, Kimli i ve Etkisi (55) , ss SB , 190, (2) Tokat, Latif. Dil, Düflünce ve Kültür liflkisi Aç s ndan Din Dili. slâmiyât 8(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Ç nar, Aliye. Leibniz'de Kötülük Problemi ve Teodise. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Ç nar, Aliye. Leibniz'de Kötülük Problemi ve Teodise. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA Erdüden, Ifl k. Bir Ateizm Savunucusu: Marqouis de Sade... Birikim (199) , ss SB , 210, 920 9

18 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 260 (1) 290 (1) K l ç, Sami. [Kuveyk rlar; Dindar Abdulkerim, Meryem. Çin'de Dostlar Cemiyeti] Dini Araflt rmalar Yasaklanan Kült: Falun Gong Üzerine. 8(23) , ss. ng. Dini Araflt rmalar 8(23) , özet ss. ng. özet SA SA Adil, fiehsuvar. Tanr lar n Çocuklar. Atlas (152) , ss. TAR H 1993 SB , HIR ST YAN K L SES Küçüksipahio lu, Birsel. Haçl Sald r s na lk Ça r. Popüler Tarih 6(63) , ss SB , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Ataman, Talip. Günümüz Süryani Kilise ve Manast rlar nda Din E itimi. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA , 370 Erdal, brahim. Türk Bas n na Göre; Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu. Atatürk Yolu 9(35-36) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 280 Onay, Yaflar. Moskova-Atina- Lefkofle-Avrupa Birli i Dörtgeni ve Geçmiflten Günümüze Ekümenlik ddialar. Jeopolitik 4(22) , ss SB , Kaplan, Sefa. Politik, Akademik ve Yahudi Kürtler. Birikim (199) , ss SB , 290 Taflg n, Ahmet. "Türkiye Yezidiler s : Yaz l Metinlerde Dini-Sosyal Bir Grubun Serüveni" [Kitap Tan t m ] Tan tan: Yusuf Gökalp, Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , (2) Ünal, Mustafa. A Contribution to Phenomenology of Religion: Comprehensive Phenomenology. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ademi, Rahman. Bosna'da slam. slâmiyât 8(4) , ss SA

19 297 (2) Beflikçi, smail. Resmi deoloji ve Atalan, Mehmet. fiiî Kaynaklarda Ali Aleviler. Sanat ve Hayat (18) B. Ebî Tâlib ve Fat ma Mushaf. Dini , ss. Araflt rmalar 8(23) , 2002 SB ss. ng. özet. 320, 297, SA (3) Bilgin, Vejdi. Câhiliye'den slâm'a Avc, Mustafa. Biyo-Hukuk ve Geçifl: Tebli ve Sosyal Ak flkanl k. Özellikle Klonlamaya liflkin slâm Uluda Üniversitesi lahiyat Hukukundaki Görüfller. KHukA 8(2) Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, , ss. Türkçe ve ng ss. Türkçe ve ng. özet. özet SB SA , (4) 297 (8) Avc, Seyit. Tâbiîn Neslinin Hadis lmindeki Yeri. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet. Bulut, Faik. stanbul Sufileri. Foto raflar: Umut Kaçar, Atlas (152) , ss SB SA (9) 297 (5) Bulut, Faik. stanbul-urfa Sufi Yolu Ayd n, Hayati. Kur'ân' n nsan Tarikatlar Buluflmas. Foto raflar: Merkezli Söylemi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) Umut Kaçar, Atlas (152) , , ss. Türkçe ss. ve ng. özet SB SA (10) 297 (6) Canatan, Kadir. Yerellik ve Baltac, Burhan. Ebû shâk eflfiât bî'nin (790/1388) fiahs ve Küresellik kileminde Hollanda Müslümanl. slâmiyât 8(4) Eserlerinin Künyelerine Dair Bilgiler , ss. Üzerine Bir De erlendirme. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA SA , , (7) Bayram, Fatih. Ethel Sara Wolper, Cities and Saints: Sufism and the Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia [Kitap Tan t m ] Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss SA , (11) Cici, Recep. Kolayl k Prensibinin Hukukî Hayata Yans ma Biçimleri: Hanefi Mezhebi Örne i. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA

20 297 (12) Erkmen, Serhat. Suudi Arabistan'da Çapak, brahim. Fahreddin Râzi'nin Demokratikleflme, Rejim ve Din. Avrasya Dosyas 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. slâm Mant k Tarihindeki Önemi ve Baz Mant k Konular Hakk ndaki Görüflleri. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA , SA , (18) 297 (13) Derin, Süleyman. The Tradition of Sulh Among the Sufis; with Special Reference to Ibn Arabi and Yunus Emre. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 180 Evkuran, Mehmet. slam, Evrensellik ve Yerellik - slam'da Evrenselin Kuruluflu ve Temsil Sorunu- slâmiyât 8(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (19) Gökk r, Bilal. Kur'andaki Ehl-i Kitap 297 (14) "Öteki" mi? slâm Araflt rmalar nda Duman, M. Zeki. Kur'an' Anlamak. Oryantalizmin Kavramsal Etkisi. Diyanet (179) , ss. slâm Araflt rmalar Dergisi (14) 1969 SC , ss. ng. özet SB (15) 297, 300 El-Mugavvifl, Ethem. Bir Dürzî ile Dürzîlik Üzerine Söylefli. Konuflan: S dd k Korkmaz, Selçuk Üniversitesi 297 (20) lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) Göle, Nilüfer. slami Kimlik. 2005, ss. Avrasya Dosyas 11(3) , 1985 SA SA (16) 297, 300 Erdem, Hüseyin Sabri. Türk Kelâmc s S rr Gîridî'nin Baz Kelâmî Görüflleri ve De erlendirme. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA SA (17) 320, 297 Eren, Mehmet. Hadis Edebiyat nda Mu'cem-Meflhaya Türü Kitaplar (Muhaddislerin Kaynak Eserlerin Korunmas na Yönelik Çal flmalar ) Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA ss. Güney, Çetin. Büyük Orta Do u Çerçevesinde slam ve Demokrasi. Avrasya Dosyas 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (21) Güngör, Mevlüt. Kur'an Ba lam nda slam Öncesi Mekke Toplumundaki Tanr ve Ahiret nanc. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA ,

21 297 (22) 297 (28) Gürler, sa. Eyüp Sultan Camii. Marafl, brahim. Yunus Emre'nin Diyanet (179) , ss. Humanist Yorumcular. Dini 1969 SC 6 Araflt rmalar 8(23) , 297, ss. ng. özet. 297 (23) Kahraman, Hüseyin. Kelâmdaki Bilgi Teorisinin Hadis lmi Üzerindeki Etkileri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (29) Mealcilerimizden Bekledi imiz. slâmiyât 8(4) , ss SA Niflanc, Ensar. Klasik Oryantalizmden Neo-Oryantalizme; 297 (24) slam, Demokrasi ve Büyük Orta Do u Kahveci, Niyazi. Haricilik, fiia ve Projesi Üzerine. Avrasya Dosyas Mutezile'nin mamet Literatürü 11(3) , ss. Türkçe Üzerine Çal flma. Dini Araflt rmalar ve ng. özet SA 27 8(23) , ss. 320, 297 Türkçe ve ng. özet SA (30) 297, 950 Ogan, M. Raif. Hükümlerin Zaman ile De iflmesi. slâmiyât 8(4) 297 (25) Kahveci, Niyazi. fiia ve Mutezile'nin Reddiye Literatürü Üzerine Çal flma. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA (26) 1969 SC 6 Kazanc, F. Asiye fienat. Kur'an' n 297 Âyetleri-Tabiat n Âyetleri: man Konusu Etraf nda Bir Bilgi-Duygu Sarmal. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA SA (27) 297 Kurt, Hasan. Reenkarnasyoncu Anlay fl n man Esaslar na Bak fl. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , ss SA (31) Özbu day, fiükrü. Müstesnâ Gece ve Mutlu Gün Kadir Gecesi ve Ramazan Bayram. Diyanet (179) , ss. 297 (32) Özdemir, Kemalettin. Senet ve Ana Kaynaklar Aç s ndan fiiî- mamiyye'de Hadis (El-Kafi Örne i) Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet. 297 (33) Özden, H. Ömer. Aflk' n (Sevginin) Gücü. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 297, 120

22 297 (34) Söylemez, Mehmet Mahfuz. Özp nar, Ömer. Teflekkül Sürecinde Emazi ler Üzerine Baz Notlar. Hadis-F k h liflkisi Üzerine. Selçuk slâmiyât 8(4) , Üniversitesi lâhiyat Fakültesi ss. Dergisi (20) 2005, ss. ng SA 17 ve Ar. özet. 300, SA (39) 297 (35) Öztürk, Mustafa. Kur'an Meallerindeki Ciddi Hatalar Üzerine -Yunus Suresi Örne i- slâmiyât 8(4) , ss. Türkçe özet SA (36) Pakifl, Ömer. Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in Halku'l-Kur'an'la liflkilendirilen Ayetleri Okuma Biçimi. Akademik Araflt rmalar Dergisi 7(27) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Subafl, Necdet. Türk Modernleflmesinde Dinsel Bir Deneyim -Diyanet flleri Baflkanl - slâmiyât 8(4) , ss SA fiükür, Soran. slam Co rafyas nda De iflim ve Demokrasi Sorunu: M s r. Avrasya Dosyas 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (40) Tu lu, Nuri. Mihne Dönemi Tart flmalar n n Hadis Rivâyetine Yans mas (Buhârî Özelinde Bir De erlendirme) Dini Araflt rmalar 8(23) , ss. ng. özet SA (37) Polat, Fethi Ahmet. lâhî Hitab n Tabiat na Dair [Nasr Hâmid Ebû Zeyd'in "Mefhûmun-Nass: Dirâse fi Ulûmi'l-Kur'ân" Ad yla Yazd ve Mehmet Emin Maflal 'n n " lahi 297 (41) Uyan k, Mevlüt. Felsefeyi Anadolu'da Hitab n Tabiat, Metin Anlay fl m z ve Yeniden Yurtland rmak - slam Kuran limleri Üzerine" Ad yla Felsefesinin Günümüzdeki Anlam Çevirdi i Eser Üzerine] Selçuk Üzerine Bir Deneme- slâmiyât 8(4) Üniversitesi lâhiyat Fakültesi , ss. Türkçe özet. Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA SA (42) 297 (38) Uysal, Enver. Dindarl n Ahlâkî Robson, James. Sünen-i bn Temeli Üzerine Baz Düflünceler. Mâce'nin (Nüshalar n n) Rivâyeti. Uluda Üniversitesi lahiyat Çeviren: Musa Erkaya, Dini Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, Araflt rmalar 8(23) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SA SA

23 297 (43) 300 (2) Watt, William Montgomery. Kur'an Altay, Birsen - Oya Nuran Emiro lu. ve "Yüce Tanr " nanc. Çeviren: Yafll l k Hizmetleri. Ondokuz May s Süleyman Akkufl, Dini Araflt rmalar Üniversitesi T p Dergisi 22(4) 8(23) , ss. 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (44) Aras, Bülent. 11 Eylül, Büyük Orta Yaran, Cafer Sad k. slam'da Do u ve Türkiye. Avrasya Dosyas Ahlak n fiart Kaç? -Dört Temel slamî 11(3) , ss. Türkçe Erdem- [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: ve ng. özet. Suat Koca, slâmiyât 8(4) 1994 SA , ss. 320, SA (3) Arl, Alim. Cumhuriyet Döneminde 297 (45) Yücedo ru, Tevfik. Kelâm ve Mütekellim I (Zuhûr) Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (46) Yücedo ru, Tevfik. Mukallidin man. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA Türkiye'de fiehirleflme ve Gecekondu Araflt rmalar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (4) Aslan, Hasan. Toplumbilimlerinde Di er Sorunu. Felsefe Dünyas (42) 2005, ss. ng. özet SA 7 300, (5) Atç l, Zahit. Leila Olga Hudson, "Cultural Capital: Wealth and Values 300 TOPLUM B L MLER in Late Ottoman Damascus" [Kitap Tan t m ] Türkiye Araflt rmalar 300 (1) Aç köz, Hac Mustafa. Etkili letiflim Literatür Dergisi 3(6) 2005, [Kitap Tan tma] Tan tan: Bekir Koca, ss. Türktar m (166) , 70. s SA SB , , 650 Alpman, Naz m. Bursa'n n Misafir Odas. Foto raflar: Murat Düzyol, National Geographic Türkiye (55) , ss SB ,, (6) Ayd n, Cemil. Orientalism by the Orientals? The Japanese Empire and Islamic Studies ( ) slâm Araflt rmalar Dergisi (14) 2005, ss. ng. özet SB

24 Ayd n, Evren. Türkiye'de fiehircilik Kongreleri. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (7) Aydo mufl, Ümit. Bourdieu'nin Düflüncesine Girifl Pierre Bourdieu ve Loic D. Wacquant' n Yazd "Düflünsel Bir Antropoloji için Cevaplar" Adl Eser Üzerine. Birikim (199) , ss SB (8) Bahad r, Abdülkerim. Çocukluk Dönemi Din ve De er Yap lanmas nda TV Yay nlar n n Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (20) 2005, ss. ng. ve Ar. özet SA SB , , 320, 190 Beflikçi, smail. Resmi deoloji ve Aleviler. Sanat ve Hayat (18) , ss SB , 297, 300 Bozkurt, Rüfltü. Göçü ve Göçmenli i "F rsat" Olarak Görmek. Ekonomik Forum 12, , ss. 300 (12) 300 (9) Cihan, Ahmet. Dini Dogmatizm, De iflen Kültür ve Sokak Çocuklar : Diyarbak r'da Demografik Veriler ve Baz Gözlemler. Türk Dünyas Araflt rmalar (159) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Çubukçu, Ayd n. Ac Vatan, Yeni Vatan! Evrensel Kültür (167) , ss SB , (11) Demirdöven, smail H. Jean-Paul Sartre'a Göre K saca " nsan" ve "Toplum" Varl k 73(1178) , ss. Duyar, zzet. nsanda Yafll l n Evrimi. Türk Geriatri Dergisi 8(4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SB 206 Erdem, Habip Hamza. "Sistemler 330, 300 Diyalekti i" mi? O da ne Demek? Bilim ve Ütopya (137) , ss. Büker, Cengiz. Türkçeyi Neden Sevmiyorlar? Ça dafl Türk Dili 17(213) , ss SA , 300 Canatan, Kadir. Yerellik ve Küresellik kileminde Hollanda Müslümanl. slâmiyât 8(4) , ss SA , SC , (13) Erdem, Mustafa. Karikatür Krizi ve Papaz Cinayeti. Dini Araflt rmalar 8(23) , ss SA , 200

25 300 (14) Hac saliho lu, Yaflar. Türkiye'de Faroghi, Suraiya. Türk fiehir Tarihi Neler Oluyor? Jeopolitik 4(22) Üzerine [Söylefli] Türkiye , 1-4. ss. Araflt rmalar Literatür Dergisi 2002 SB 120 3(6) 2005, ss. Türkçe ve 320, 300 ng. özet SA (17) 300, Hanna, Nelly. Osmanl Dönemi Arap fiehir Tarihi Üzerine Bir nceleme. Çeviren: Mustafa Macit Karagözo lu, Fazl o lu, hsan. fiehir Tarihi Türkiye Araflt rmalar Literatür Çal flmalar nda Yazma Eserlerden Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. Nas l stifade Edilebilir? Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (18) Hanna, Gökk r, Bilal. Kur'andaki Ehl-i Kitap "Öteki" mi? slâm Araflt rmalar nda Oryantalizmin Kavramsal Etkisi. slâm Araflt rmalar Dergisi (14) 2005, ss. ng. özet SA SB , 300 Göle, Nilüfer. slami Kimlik. Avrasya Dosyas 11(3) , ss SC SA , , 300 ve Türkçe özet SA Nelly. Survey of Urban History of Arab Cities in the Ottoman Period. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (19) brahimgil, Mehmet Z. Balkanlarda Osmanl Miras ve Kimli i. Diyanet (179) , ss. 300 (15) 300 (20) Gürlesel, Can Fuat. Genifl mamo lu, Abdullah Ortado u'da Demografi Öngörüleri ve Sonuçlar. Finans Dünyas (191) , ss SB , (16) Gürses, brahim. Önyarg n n Nedenleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 14(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Taha. Osman Nuri Ergin: Cumhuriyet Döneminin lk fiehir Tarihçisi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA SB , (21) nal, Kemal. Avrupa'ya flçi Göçünün Özeti: " flçi stedik, nsan Geldi" Evrensel Kültür (167) , ss. 17

26 300 (22) 300 (27) nalc k, Halil - Bülent Ar. Türk- slam-osmanl fiehircili i ve Halil nalc k' n Çal flmalar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (28) 300 (23) zgöer, Ahmet Zeki. Osmanl Salnâmelerinin fiehir Tarihi Bak m ndan Önemi. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , Kaleli, Lütfi. Türbanl K zlar n Özgürlük stekleri. Türk Dili Dergisi 19(111) , ss SA , (24) Kaplan, Sefa. Politik, Akademik ve Yahudi Kürtler. Birikim (199) , ss SB 50 Kaya, Ayhan. Üçüncü Kufla n Kamusal Alana Müdahalesi: Hip Hop [Söylefli] Evrensel Kültür (167) , ss SB Kaygusuz, Canani. "fiu Ç lg n Türkler" Neden Linçe Yöneldiler? Birikim (199) , ss SB , SA , (25) 300 (29) Koç, Yunus. Osmanl 'da Kent skân ve Demografisi (XV.-XVIII. Yüzy llar) Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , Levendo lu, N. Oya. Tarih çinde Geleneksel Türk Sanat Müzi i ve Di er Kültürlerle Etkileflimleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Kara, Adem. Antakya ve Çevresi Hakk nda Yap lan Çal flmalar. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet ss SA SA , , 300 M s r, Mustafa Bayram. Az nl n Kamusal Alana Girifli ya da Sivil taatsizlik Eylemlerinin Meflrulu u. Ankara Barosu Dergisi 63(4) 2005, 300 (26) O uz, Esin Sultan. UNESCO Dünya Karaca, Hasan. Entegrasyon Belle i Program ve Türkiye'nin Tart flmalar na Derkenar. slâmiyât Belgesel Miraslar. Türk 8(4) , ss. Kütüphanecili i 19(3) , Türkçe ve ng. özet SA ss SA ,

27 300 (30) Sachs, Jeffrey D. Do an n fiiddetiyle Öz, Mehmet. Osmanl Klasik Yüzleflmek. Çeviren: Onur Yüksel, Döneminde Anadolu Kentleri. Ekonomik Forum 12, , Türkiye Araflt rmalar Literatür ss. Çeviren Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve 1994 SB 206 Türkçe özet. 360, SA Sar, Gökhan. ABD Baflkanl k 300 (31) Özel, N. Bilge. André Raymond: Arap fiehir Tarihinde Bir Dönüm Noktas. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , 355, 300 Özer, M. Akif. Etkin Develet ve Modern Yönetim. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi (128) , ss SB , 350, , 300 Seçimlerine Kadar Olan Süreçte Amerika Birleflik Devletleri'nin Irak'taki Zayiatlar n n Analizi ve De erlendirilmesi. Savunma Bilimleri Dergisi 4(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Say, Ömer. Kimlik, Devlet, Uluslararas liflkiler Çerçevesinde Küreselleflme ve Sofistlerin Dünyas. Türk Dünyas Araflt rmalar (159) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (32) Sezener, Alper. Önemli Bir Sözlük Pamuk, Bilgehan. Erzurum fiehir Çal flmas : Antropoloji Sözlü ü. Tarihinin Kaynaklar ve Literatürü. Ça dafl Türk Dili 17(213) , Türkiye Araflt rmalar Literatür ss SA 67 Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. 410, 300 ve Türkçe özet SA (35) 300, Sezer, Sennur. Almanya Kaç Metrekaredir? Evrensel Kültür 300 (33) (167) , ss. Pazarkaya, Yüksel. Göç ve Kimlik SB 96 Evrensel Kültür (167) , 300, ss SB (34) Polat, Hasan. Bir Gün Türkler Ç ld r rsa Resmi deolojinin Krizi ve Türk Kimlik Bunal m. Sanat ve Hayat (18) , ss SB , 320, SA , 297 Sezgin, Mahmut Niyazi. Anadolu Türklü ünün Kay p Halkas : Gregoryen Türkler (55) , ss SB , 950, (36) Söylemez, Mehmet Mahfuz. Emazi ler Üzerine Baz Notlar. slâmiyât 8(4) , ss. 19

28 300 (37) Türk, H. Bahad r. Zizek'i deoloji ve fien, Rahime Beder. Aile Birli inin Söylem Tart flmalar Üzerinden Parçalanmas : Boflanma. Diyanet Okumak ya da Alt n Boka (179) , ss. Dönüfltürmek. Birikim (199) 1969 SC , ss SB , (38) U ur, Yunus. fiehir Tarihi ve Tatar, Taner - Hüsniye Canbay Türkiye'de fiehir Tarihçili i: Tatar. Türk Kültüründe Töre Yaklafl mlar, Konular ve Kaynaklar. Müessesesi. Dini Araflt rmalar Türkiye Araflt rmalar Literatür 8(23) , ss. ng. Dergisi 3(6) 2005, ss. Türkçe özet. ve ng. özet SA SA , , (39) T naz, Nuri. From the Periphery to the Centre: A Sociological Analysis of the Transformation of African American Muslims with Specific Reference to the Iman W. Mohammed and Minister Louis Farrakhan Communities. slâm Araflt rmalar Dergisi (14) 2005, ss. ng. özet SB Tunal, Dilek. "Türk Grup Davran fl " Üzerine. Avrasya Dosyas 11(3) , 239. s SA SA , Turhan, Fatma Sel - Özgür Kolçak - M. Ali Gökaçt. Osmanl Dönemi Balkan fiehir Tarihi: Bosna, Macaristan ve Yunanistan fiehirleri. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (40) Tümerdem, Y ld z. Cumhuriyetimizin Kad nlar. Türk Dili Dergisi 19(111) , 31. s SA , SA , Üner, Mehmet Emin. XVII. Yüzy lda Osmanl skân Politikas n n Bir Örne i: Urfa Yöresine Yerlefltirilen Afliretler. Türk Dünyas Araflt rmalar (159) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (41) Yaflar, Ahmet. Osmanl fiehir Mekânlar : Kahvehane Literatürü. Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi 3(6) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Acar, Özgen. Achtung: Ankara'da Kad nlar Diplomasisi. Stratejik Analiz 6(67) , ss SB (2) Ada, Turhan. Türkiye'de Anayasa Hareketleri. Türk Dünyas Araflt rmalar (159) , ss. Türkçe ve ng. özet.

29 320 (3) 320 (9) A acan, Kamil. Azerbaycan'da Demokratikleflme Problemi ve Kas m Seçimleri. Stratejik Analiz 6(67) , ss. Alpogan, Yi it. "MGK'n n Temel fllevi De iflmedi" [Röportaj] Stratejik Analiz 6(67) , ss SB SB (10) 320 (4) Aras, Bülent. 11 Eylül, Büyük Orta Akal n, Cüneyt. Müzakerelerin Çerçevesi Ç pan n Kocaman... Jeopolitik 4(22) , ss. Do u ve Türkiye. Avrasya Dosyas 11(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB Ayd n, Suavi. Bilim ve Bilginin Araçsallaflt r lmas Bak m ndan 320 (5) Akçam, Taner. Soyk r m Suçundan Ermeni Konferans Olay. Birikim (199) , ss. Kas t Unsuru Konusundan Baz 1975 SB 50 Notlar. Birikim (199) , 956.1, ss SB 50 Baydemir, Nurten. Türk Tiyatrosunda Resmi deoloji. Sanat 320, ve Hayat (18) , ss. 320 (6) 2002 SB 377 Akgül, Deniz Alt nbafl. Almanya'da 810, 320 Merkel Dönemi ve Türkiye. Stratejik Analiz 6(67) , 8-9. ss. 320 (11) 2001 SB 177 Beflikçi, smail. Resmi deoloji ve 320 Aleviler. Sanat ve Hayat (18) , ss. 320 (7) 2002 SB 377 Ak n, Semih - Fatih Feramuz Y ld z. 320, 297, 300 K rsal Kalk nma Sorunlar n n Çözümünda IPARD Ajans. Türktar m (166) , ss SB , 330, SB (8) 320 Aksoy, Enver - Kadriye Uslu - lknur Dede. Türkiye'nin AB K rsal Kalk nma Politikas na Uyum Çal flmalar. Türktar m (166) , ss SB , (12) Birsel, Haktan. Çok Kutuplu Dünya Düzenine Do ru Giderken Türkistan Co rafyas ndaki Stratejik Hamlelerin De erlendirilmesi (55) , ss. 320 (13) Bulunç, Ahmet Zeki. Türkiye K br s Rum Devleti ile Ortakl k Kurma ve Ekonomik Bütünleflme Yolunda. Türk Yurdu 25(219) , ss SB , 340

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2002/2, Cilt: I, Sayı: 2 GAZI UNIVERSITY REVİEW OF THE DIVINITY FACULTY OF ÇORUM 2002/2, Vol: I, Issue: 2 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı